Đề tài Phân tích tình hình tài chính Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình

MỤC LỤC Chương 1 Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp .3 1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp . . 3 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 3 1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp .3 1.1.2.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp 4 1.1.2.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp .6 1.1.2.3. Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp .7 1.1.2.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp . .7 1.1.2.5. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước . .8 1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính . 9 1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 9 1.2.1. Thông tin chung 9 1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế .9 1.2.3. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp . 10 1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán .10 1.2.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh . .12 1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 13 1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính .14 1.3. Các bước và trình tự tiến hành phân tích tài chính 18 1.3.1.Các bước tiến hành phân tích tài chính 18 1.3.1.1. Thu thập thông tin .18 1.3.1.2. Xử lý thông tin . 18 1.3.1.3. Dự đoán và quyết định . 18 1.3.2.Trình tự phân tích tài chính .18 1.4. Các phương pháp phân tích tài chính 19 1.4.1. Phương pháp so sánh .20 1.4.2. Phương pháp loại trừ .21 1.4.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn .22 1.4.2.2. Phương pháp số chênh lệch . . 24 1.4.3. Phương pháp liên hệ . 24 1.4.3.1. Phương pháp liên hệ cân đối .24 1.4.3.2. Phương pháp liên hệ thuận nghịch .24 1.4.3.3.Phương pháp liên hệ tương quan 25 1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp . 26 1.5.1. Phân tích khái quát và phân tích chi tiết tình hình tài chính 26 1.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .26 1.5.1.2. Phân tích chi tiết tình hình tài chính 27 1.5.2. Phân tích các hoạt động tài chính và phân tích các tỷ lệ tài chính 27 1.5.2.1.Phân tích các tỷ lệ tài chính .27 1.5.2.1.1. Các tỷ lệ về khả năng thanh toán 28 1.5.2.1.2.Các tỷ lệ về khả năng cân đối vốn 30 1.5.2.1.3. Các tỷ lệ về khả năng hoạt động .33 1.5.2.4. Các tỷ lệ về khả năng sinh lời .37 1.5.2.2. Phân tích các hoạt động tài chính .38 1.5.2.2.1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 38 1.5.2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .39 1.5.2.2.3. Phân tích các dòng ngân quỹ của doanh nghiệp 44 1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính .45 1.6.1.Chất lượng thông tin sử dụng 45 1.6.2.Trình độ cán bộ phân tích 46 1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành 46 Chương 2. phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .48 2.1. Giới thiệu chung về công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .48 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty tư vấn và giám sát xây dựng công trình. . 48 2.1.2. Quá trình phát triển của công ty: . .48 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty: . 49 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . 49 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và năng lực tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . 54 2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 54 2.2 Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty 59 2.2.1 Phõn tớch quy mụ vốn của cụng ty: . 59 2.2.2. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán .62 2.3.Phõn tớch chi tiết tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty 65 2.3.1 Phõn tớch tỡnh hỡnh phõn bổ vốn: . .65 2.3.1.1. Sự thay đổi về số lượng, quy mụ tỷ trọng của từng loại vốn 65 2.3.1.2. Tỷ xuất đầu tư : . .68 2.3.2. Phõn tớch kết cấu nguồn vốn của cụng ty 69 2.3.3.Phõn tớch tỡnh hỡnh cụng nợ và khả năng thanh toán của công ty 73 2.3.3.1.Phõn tớch tỡnh hỡnh cụng nợ của cụng ty .74 2.3.3.1.1.phõn tớch cỏc khoản phải thu: . .74 2.3.3.1.2.Cỏc khoản phải trả . .76 2.3.3.1.3. Tỷ trọng các khoản phải thu, phải trả chiếm trong tổng số vốn lưu động .77 2.3.3.1.4.Tỷ lệ giữa cỏc khoản phải thu và cỏc khoản phải trả 78 2.4.Phân tích nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty 79 2.4.1. Hệ số khả năng thanh toán . .83 2.4.2. Hệ số thanh toỏn hiện hành . 83 2.4.3. Hệ số khả năng thanh toỏn nợ ngắn hạn 84 2.4.4. Hệ số thanh toỏn nhanh . 85 2.4.5. Hệ số thanh toán của vốn lưu động 86 2.4.6. Vốn hoạt động thuần . 87 2.4.7. Hệ số quay vòng của hàng tồn kho và số ngày của một vòng quay hàng tồn kho .88 2.5. Phõn tớch hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lợi của vốn: 89 2.5.1.Phõn tớch hiệu quả sử dụng vốn . .89 2.5.2. Phõn tớch hiệu quả sử dụng tổng tài sản 90 2.5.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 92 2.5.2.2. Phõn tớch hiệu quả sử dụng tài sản lưu động .93 2.5.2.3. Phõn tớch khả năng sinh lợi của vốn .95 2.5.2.3.1. Hệ số sinh lợi của vốn kinh doanh 95 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích hoạt động tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình 98 3.1. Đánh giá tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty tư vấn giám sát và xây dựng công trỡnh . . .98 3.1.1.Thực trạng về tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty tư vấn giám sát và xây dựng công trỡnh . 98 3.1.2.Một số giải pháp về hoạt động tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trỡnh . .99 3.1.3.Hoàn thiện về tổ chức cụng tỏc phõn tớch .105 3.1.4. Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn . .107 3.1.5. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 108 3.1.6. Thực hiện cụng tỏc phõn tớch tài chớnh một cỏch thường xuyờn .109 3.1.7. Sử dụng linh hoạt cỏc phương phỏp phõn tớch tài chớnh .110 3.2. Kiến nghị . .110 3.2.1.Đối với Công ty 111 3.2.2. Đối với Nhà nước . 112 Kết luận . 116 Tài liệu tham khảo . 117

doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nợ dài hạn và tỷ trọng của nợ khác chiếm trong tổng số nợ là nhỏ. Do vậy, biện pháp đưa ra ở đây là công ty cần có giải pháp chuyển một phần nợ vay ngắn hạn thành nợ vay trung và dài hạn( nếu có thể). Vay ngắn hạn trong công ty chủ yếu là vay ngắn hạn từ ngân hàng nên công ty có thể gia hạn nợ những khoản đến hạn trả. Những biện pháp này sẽ làm giảm một phần gánh nặng nợ nần, gánh nặng rủi ro thanh toán cho công ty trước mắt. Bên cạnh đó, qua phân tích về các khoản nợ phải thu, ta thấy công ty cũng bị chiếm dụng một lượng vốn khá lớn, các khoản phải thu của công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, trong đó đặc biệt là các khoản phải thu của khách hàng. Điều này phản ánh công ty chưa thực sự chú ý hoặc không thể thu hồi các khoản nợ đọng. Vì vậy, công ty cần phải có các biện pháp thu hồi nợ đọng, có biện pháp khuyến khích khách hàng thanh toán tiền đúng hạn. Các biện pháp này sẽ giúp công ty thanh toán các khoản nợ nần một cách tốt nhất, đồng thời góp phần làm lành mạnh hoá tình hình hoạt động tài chính của công ty. Về nhóm các chỉ tiêu phản ánh sự biến động về cơ cấu tài sản của công ty : Tỷ trọng của tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm trong tổng tài sản của công ty là khá lớn, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng bên cạnh đó tỷ trọng của tiền chiếm trong tổng số tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn là quá nhỏ, điều này gây khó khăn lớn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thậm chí không đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục. Điều này dẫn đến việc sử dụng kém hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, công ty cần có ngay biện pháp bổ xung thêm lượng tiền mặt ở mức vừa phải đủ để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được ổn định, liên tục. - Qua bảng cân đối kế toán ta cũng thấy, công ty chưa chú trọng đầu tư vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty nên có phương hướng đầu tư vào lĩnh vực này trong năm tới. Bởi đây là khoản có khả năng tạo ra nguồn lợi tức trước mắt cho công ty. Chỉ tiêu này càng cao thì khả năng tạo ra nguồn lợi tức trước mắt càng lớn. -Tỷ trọng của hàng tồn kho: Tỷ trọng hàng tồn kho chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn, phản ánh mức tồn kho của công ty là khá lớn, hàng tồn kho tồn đọng nhiều. Công ty cần chi tiết từng loại mặt hàng tồn kho, xác định rõ nguyên nhân và tìm mọi biện pháp giải quyết dứt điểm các mặt hàng tồn đọng, nhằm thu hồi vốn, góp phần cho vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Công ty cần kết hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công nhằm đưa lượng hàng tồn kho lớn vào sản xuất kinh doanh. -Về tỷ trọng tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn: Tỷ trọng của tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn là khá lớn trong tổng tài sản của công ty, điều này là hợp lý bởi trong nghành xây dựng, việc đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất thi công chiếm một lượng vốn khá lớn. Tỷ trọng này trong công ty gia tăng hàng năm chứng tỏ cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty ngày càng được tăng cường và quy mô năng lực sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng được mở rộng. Công ty cần phát huy hơn nữa trong việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm cạnh tranh tốt hơn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay và trong tương lai. -Một bất cập đối với công ty hiện nay đó là công ty chưa chú ý đến các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Bởi đây là khoản đầu tư có khả năng tạo ra nguồn lợi tức lâu dài cho công ty, đầu tư vào lĩnh vực này càng nhiều thì khả năng tạo ra nguồn lợi tức lâu dài cho công ty ngày càng lớn và ổn định. Bên cạnh đó công ty cũng vẫn chưa sử dụng tài sản cố định thuê tài chính. Đôi khi sử dụng loại tài sản này phát huy hiệu quả rất lớn, giảm bớt được một lượng vốn lớn khi phải mua những tài sản giá trị lớn không thực sự cần thiết. Lượng vốn đó dùng vào đầu tư lĩnh vực khác mang lại hiệu quả cao hơn cho công ty. -Về tỷ trọng chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Tỷ trọng này lại chiếm lớn trong tổng số tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn cũng như trong hàng tồn kho. Điều này phản ánh vốn đầu tư vào xây dựng cơ bản dở dang chưa hoàn thành của công ty là rất lớn. Do đó, công ty cần phải tìm mọi biện pháp để gấp rút hoàn thành và đưa các công trình xây dựng dở dang vào tiến độ. Những công trình có đủ vốn và thủ tục xây dựng cơ bản cần làm nhanh thủ tục nghiệm thu và bám sát chủ đầu tư để thanh toán kịp thời. Những công trình chưa có vốn hoặc thiếu thủ tục xây dựng cơ bản cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ từng bước để thu hồi nhanh nợ khối lượng. Những công trình làm B phụ cần thường xuyên bám sát nhà thầu chính để thanh toán. Những công trình hoàn thành cần phối hợp với chủ đầu tư duyệt nhanh quyết toán để thanh toán hết kinh phí giữ lại 5% chờ quyết toán. -Để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty, một mặt công ty cần phải sử dụng tiết kiệm vốn sản xuất kinh doanh, mặt khác công ty phải sử dụng hợp lý về cơ cấu vốn kinh doanh hiện có của công ty. Về cơ cấu của vốn sản xuất kinh doanh thường phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng nghành. Hay nói một cách khác, mỗi ngành kinh tế, mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty, ngay cả những doanh nghiệp cùng ngành kinh tế nhưng cũng có một cơ cấu nguồn vốn riêng và do đó cũng không có câu trả lời chính xác nào cho câu hỏi : Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh nào là hợp lý nhất. Song để đảm bảo cơ cấu sản xuất kinh doanh hợp lý và sử dụng có hiệu quả, công ty cần tập trung giải quyết một số biện pháp sau: +Phải đảm bảo tỷ lệ thích hợp giữa tài sản cố định tích cực và tài sản cố định không tích cực. +Phải đảm bảo tỷ lệ thích hợp giữa các loại thiết bị sản xuất trên quy trình công nghệ, đảm bảo sự cân đối về năng lực sản xuất giữa các bộ phận, giữa các đơn vị trong công ty. +Phải đảm bảo tỷ lệ thích hợp giữa vốn cố định và vốn lưu động trong tổng số vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm tạo ra sự đồng bộ giữa ba yếu tố của quá trình kinh doanh. Có như vậy mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. -Về nhóm các chỉ tiêu phản ánh nguồn tự tài trợ của công ty: Qua phân tích ta thấy, tỷ suất tự tài trợ của công ty là quá nhỏ. Phản ánh khả năng tự tài trợ của công ty là rất thấp,công ty không thể chủ động đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Điều này phản ánh sự mất ổn định về tài chính của công ty trong năm tài chính vừa qua và trong tương lai gần. Công ty cần có biện pháp làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, bởi khi nguồn vốn chủ sở hữu tăng công ty có thể chủ động trong việc đảm bảo vốn cho nhu cầu của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và rủi ro về tài chính của công ty sẽ giảm, góp phần làm bình ổn tình hình tài chính của công ty, giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn, ổn định vững chắc trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. -Về nhóm các chỉ tiêu phản ánh tỷ suất tự tài trợ về tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn, tỷ suất tự tài trợ về tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn: Do lượng vốn chủ sở hữu nhỏ, vì vậy các tỷ suất này công ty đạt được là rất thấp, kéo theo rủi ro về tài chính đối với công ty sẽ rất cao, sự phụ thuộc về tài chính vào khách hàng và bạn hàng là rất lớn. Thực tiễn chứng minh rằng : Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần đã hoạt động có hiệu quả. Ngoài việc tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng các khoản nộp ngân sách nhà nước, thu nhập của người lao động cũng được tăng đáng kể, thì cổ phần hoá là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm huy động nguồn vốn nhàn dỗi trong nhân dân, nguồn vốn từ cán bộ công nhân viên trong công ty. Biện pháp này đã khắc phục được tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng trong một số doanh nghiệp. Do vậy, công ty nên có phương hướng chuyển thành công ty cổ phần nhà nước ( Nhà nước nắm giữ > 51% cổ phần). Như vậy, công ty mới giải quyết được các vấn đề về tình hình tài chính tài chính hiện tại : Nâng cao nguồn vốn chủ sở hữu, bổ xung nguồn vốn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. -Nhóm các chỉ tiêu phản ánh thực trạng về khả năng sinh lời của vốn : Qua phân tích ta thấy cả hệ số sinh lời của vốn kinh doanh và hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn vay công ty đạt được trong các năm đều ở mức thấp. Điều này thể hiện sự bất ổn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, công ty sử dụng vốn chưa thật sự hiệu quả. Công ty cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động, tài sản cố định, giảm tới mức tối thiểu thời gian quay vòng của tài sản lưu động, cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được hiệu quả cao hơn. -Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty : Kết quả của việc quản lý và sử dụng vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Khối lượng sản phẩm hàng hoá tính bằng đơn vị hiện vật, tổng giá trị sản lượng, giá trị sản lượng hàng hoá sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình đạt được các chỉ tiêu này khá thấp. Công ty cần phải tăng cường quy mô của kết quả đầu ra, mặt khác phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý về cơ cấu của vốn sản xuất kinh doanh. Trên đây là một số đánh giá và biện pháp sử lý đối với một số chỉ tiêu tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình. Tuy mỗi chỉ tiêu có sự khác nhau về ý nghĩa kinh tế nhưng đều có tác dụng nhất định trong việc quan sát, nghiên cứu đánh giá tình hình tài chính của công ty trong một kỳ kinh doanh nhất định. Giữa chúng có mối liên hệ mật thiết hữu cơ, bổ xung cho nhau nhằm đáp ứng cho việc đánh giá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về tình hình tài chính của công ty. Trên cơ sở đó giúp cho các nhà quản trị công ty có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, khắc phục được những tồn tại yếu kém ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty, làm lành mạnh hoá tình hình tài chính của công ty, tránh được những rủi ro không đáng có về tài chính. 3.1.3.Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh trong c«ng ty lµ viÖc thiÕt lËp tr×nh tù c¸c b­íc c«ng viÖc cÇn tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh. §Ó ph©n tÝch tµi chÝnh trong c«ng ty thùc sù ph¸t huy t¸c dông trong qua tr×nh ra quyÕt ®Þnh, ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc tæ chøc khoa häc, hîp lý, phï hîp ®Æc ®iÓm kinh doanh , môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty vµ sù quan t©m cña tõng ®èi t­îng . Bëi vËy, ®Ó hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ta hoµn thiÖn thªm c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch víi viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ®óng c¸c quy tr×nh ®· ®Þnh, vµ ë c¸c b­íc tiÕn hµnh ®­îc thùc hiÖn chu ®¸o cÈn thËn. §Ó ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao, cÇn lµm tèt ngay tõ kh©u chuÈn bÞ. Nã bao gåm mét sè c«ng ®o¹n nh­ : X¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch, thu thËp vµ xö lý th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch: X¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch. Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian qua ®Ó thÊy ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t­¬ng lai. Trªn c¬ së ®ã, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho C«ng ty. Thu thËp vµ xö lý th«ng tin. ChÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo th«ng tin sö dông. Th«ng tin dïng ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ cã tÝnh so s¸nh. Nã bao gåm hai nguån th«ng tin chÝnh: - Nguån th«ng tin bªn trong C«ng ty chÝnh lµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, sè liÖu trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ph¶n ¸nh trung thùc, chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi cÇn tËp hîp sè liÖu hµng th¸ng ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi vµ cã gi¶i ph¸p phï hîp. Nguån th«ng tin bªn ngoµi C«ng ty nh­ th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, thÞ tr­êng s¶n xuÊt- kinh doanh th«ng tin vÒ c¸c c«ng ty cïng ngµnh. Ngoµi ra cÇn quan t©m tíi kÕ ho¹ch, chØ tiªu do Bé ®Æt ra cho C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch. §©y lµ kh©u quan träng, ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn chÊt l­îng, thêi h¹n vµ t¸c dông cña ph©n tÝch tµi chÝnh. Giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch ®­îc tiÕn hµnh chu ®¸o, chuÈn x¸c sÏ gióp cho c¸c giai ®o¹n sau tiÕn hµnh cã kÕt qu¶ tèt. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu ph©n tÝch vµ thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt. C«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch trªn c¸c khÝa c¹nh sau: Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch Néi dung ph©n tÝch Lùa chän c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch Phèi kÕt hîp víi c¸c bé phËn kh¸c trong ph©n tÝch X¸c ®Þnh thêi gian cho c«ng t¸c ph©n tÝch. TiÕp theo ®ã lµ giai ®o¹n tiÕn hµnh ph©n tÝch: Sau khi x¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch vµ thu thËp ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Theo kÕ ho¹ch ph©n tÝch ®· ®Æt ra, ta ®i tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh cña c«ng ty, víi viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu; x¸c ®Þnh nguªn nh©n vµ tÝnh to¸n cô thÓ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn c¸c chØ tiªu ph©n tÝch; x¸c ®Þnh dù ®o¸n nh÷ng nh©n tè kinh tÕ x· héi kh¸c t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty; tæng hîp kÕt qu¶, rót ra kÕt luËn, nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng viÖc cuèi cïng vµ rÊt quan träng tiÕp theo logic cña ph©n tÝch, ®ã c«ng viÖc chuÈn ®o¸n ph©n tÝch. Trong suèt qóa tr×nh ph©n tÝch, nghiªn cøu víi nhiÒu yÕu tè xuÊt hiÖn nh­: vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ sö dông vèn, sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp…. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh h÷u hiÖu lµ ph¶i phôc vô cho viÖc theo dâi lËp luËn cña nhµ ph©n tÝch vµ môc ®Ých cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Bëi vËy cÇn cã sù nghiªn cøu thªm vÒ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ngµnh vµ m«i tr­êng kinh tÕ vµ ph¶i nªu râ c¸c d÷ liÖu vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ hoÆc nh÷ng con sè cÇn dïng kh¸c, c¸c c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, c¸c gi¶ thiÕt lµm c¬ së cho dù ®o¸n, c¸c kÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi vµ rñi ro. ViÖc chuÈn ®o¸n tµi chÝnh cã tÇm quan träng ®Æc biÖt v× nã dÉn tíi viÖc ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh. Trªn c¬ së c¸c chuÈn ®o¸n tµi chÝnh, c«ng ty t¹m dõng c¸c môc tiªu ban ®Çu, x¸c ®Þnh chiÕn l­îc hoÆc söa ®æi c¸c chÝnh s¸ch ng¾n h¹n. Víi c¸c nhµ ®Çu t­ so s¸nh víi c¸c dù ®o¸n ®Ó quyÕt ®Þnh mua hoÆc b¸n cæ phiÕu. Bªn c¹nh ®ã, c¸c quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hoÆc tõ chèi cho vay hoÆc ®i vay, c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông ®Òu phô thuéc vµo c¸c chuÈn ®o¸n tµi chÝnh. Cuèi cïng, ý nghÜa phæ biÕn chuÈn ®o¸n tµi chÝnh chÝnh x¸c sÏ gióp cho viÖc lùa chän ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt khi thuª mua c¸c nguån lùc phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh. §Ó gi¶m bít c¸c kh©u cã thÓ, gi¶m thêi gian ph©n tÝch tµi chÝnh, t¨ng hiÖu suÊt cña c«ng t¸c tµi chÝnh, ta cÇn ¸p dông c«ng cô tin häc vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch. C«ng viÖc nµy cã thÓ ®­îc sö dông víi néi dung sau: L­u tr÷ c¸c d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch TÝnh to¸n và so s¸nh c¸c chØ tiªu, c¸c chØ sè TÝnh c¸c c©n ®èi tµi chÝnh §èi chiÕu b¸o c¸o tµi chÝnh víi c¸c gi¶ thiÕt Ph©n tÝch c¸c ®é nh¹y tµi chÝnh 3.1.4. Hoàn thiện công tác kế toán Tr×nh tù vµ c¸c b­íc tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh ®i tõ viÖc thu thËp th«ng tin, xö lý th«ng tin vµ cuèi cïng dù ®o¸n vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh. Trong b­íc thø nhÊt, c«ng ty cÇn thu thËp c¸c th«ng tin cã kh¶ n¨ng lý gi¶i vµ thuyÕt minh thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. Nh÷ng th«ng tin nµy bao gåm nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n vµ th«ng tin qu¶n trÞ kh¸c, trong ®ã th«ng tin kÕ to¸n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. Qua viÖc chØ ra thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh cho thÊy ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh tr­íc hÕt cÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ cho ph©n tÝch tµi chÝnh. V× kÕ to¸n lµ viÖc quan s¸t, ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ cña chóng nh»m cung cÊp th«ng tin h÷u Ých cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tµi chÝnh vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n ®­îc ph¶n ¸nh tËp trung chñ yÕu trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chÝnh lµ nÒn t¶ng, lµ c¬ së n©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh bëi v× chóng ta chØ cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch tin cËy dùa trªn nh÷ng th«ng tin toµn diÖn, ®Çy ®ñ, c¸c sè liÖu chÝnh x¸c, tû mû. C«ng t¸c kÕ to¸n bao gåm rÊt nhiÒu néi dung. Do ®ã ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh ®ång bé trªn tÊt c¶ c¸c néi dung cña kÕ to¸n, kiÓm to¸n. Cô thÓ : C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh cÇn hoµn thiÖn c¸c mÆt sau: aC«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu. aC«ng t¸c tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. aC¸c lo¹i sæ s¸ch sö dông cho kÕ to¸n. aC«ng t¸c lËp c¸c BCTC. aTæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. aTrang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ. aKiÓm tra kÕ to¸n. Trong xu h­íng héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸, c«ng ty ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng t¸c trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt c«ng nghÖ cho c«ng t¸c kÕ to¸n, mµ cô thÓ ë ®©y lµ viÖc øng dông tin häc, sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó thóc ®Èy nhanh h¬n sù ph¸t triÓn ë n­íc ta vµ héi nhËp víi thÕ giíi. C«ng t¸c kÕ to¸n thñ c«ng sÏ kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu th«ng tin nhanh, cËp nhËt, chÝnh x¸c, toµn diÖn, tèc ®é xö lý th«ng tin nhanh, khèi l­îng th«ng tin xö lý lín. Trªn thùc tÕ, C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®· nhËn thøc râ vai trß cña tin häc ho¸, Ban gi¸m ®èc ®· ®Çu t­, trang bÞ m¸y tÝnh cho c¸c phßng ban. C«ng ty ®· sö dông mét sè phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó gi¶m bít sæ s¸ch kÕ to¸n, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Tuy nhiªn, nh÷ng phÇn mÒm kÕ to¸n nµy cßn nhá, ch­a ®ñ tÇm qu¶n lý cho mét c«ng ty lín. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty dù ®Þnh trang bÞ thªm sè m¸y cho phßng kÕ to¸n, mua sö dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n hiÖn ®¹i h¬n nh»m n©ng cao ®ång bé néi dung qu¶n lý kÕ to¸n. MÆc dï c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé cña C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tiÕn hµnh nghiªm tóc. Song ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin tin cËy C«ng ty cÇn kiÓm to¸n mét c¸ch th­êng xuyªn, chÆt chÏ h¬n n÷a, nh»m kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña hÖ thèng chøng tõ vÒ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ph¸t hiÖn sai lÇm ®Ó söa tõ kh©u ®Çu, cung cÊp nguån th«ng tin “s¹ch” cho ph©n tÝch tµi chÝnh vµ gãp phÇn lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh cña c«ng ty. 3.1.5. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính YÕu tè con ng­êi vÉn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong nhiÒu vÊn ®Ò vµ lÜnh vùc trong cuéc sèng. Trong chñ tr­¬ng vÒ ®­êng lèi CNH H§H ®Êt n­íc cña §¶ng ta còng lÊy yÕu tè con ng­êi lµ trung t©m, lµ then chèt cho sù ph¸t triÓn. ChÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã yÕu tè nh©n sù cã vai trß rÊt quan träng. Gi¶ sö r»ng tÊt c¶ c¸c b­íc yÕu tè kh¸c ®Òu tèt nh­ng c«ng viÖc ph©n tÝch ®­îc giao cho mét c¸n bé yÕu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, thiÕu ®Çu ãc quan s¸t, thiÕu viÖc ®¸nh gi¸ sù vËt trong mèi quan hÖ tµi chÝnh th× ch¾c ch¾n nh÷ng kÕt qña ph©n tÝch sÏ kh«ng ®¸ng tin cËy, phiÕn diÖn vµ mang tÝnh chñ quan. Th«ng th­êng trong c¸c c«ng ty ViÖt Nam hiÖn nay, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc giao cho c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thùc hiÖn mµ chuyªn m«n chÝnh cña hä lµ kÕ to¸n chø kh«ng ph¶i lµ tµi chÝnh. “C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh còng kh«ng ngo¹i lÖ cho nªn kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a cao. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, c¸c c¸n bé ph©n tÝch ë ®©y yªu cÇu ph¶i lµ nh÷ng c¸n bé cã chuyªn m«n, tr×nh ®é cao vÒ tµi chÝnh, ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, am hiÓu s©u réng vÒ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty, vÞ thÕ cña c«ng ty, n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh, chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh, chÝnh s¸ch thuÕ cña nhµ n­íc còng nh­ t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ, nh÷ng ®Þnh h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. §µo t¹o c¸n bé cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét c«ng viÖc khã, l©u dµi, cÇn cã nh÷ng c¸n bé trÎ, n¨ng ®éng kÕ tiÕp cho nh÷ng ng­êi ®i tr­íc. Do vËy, c«ng ty cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng vÒ thêi gian vµ tiÒn cña cho nguån nh©n lùc phôc vô cho c«ng t¸c nµy. C«ng ty cã thÓ tæ chøc c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé qu¶n lý tµi chÝnh. TuyÓn thªm c¸c c¸n bé trÎ cã nghiÖp vô cao chuyªn vÒ tµi chÝnh lµm dåi dµo thªm cho nguån nh©n sù. MÆc dï c«ng viÖc nµy mang tÝnh ®Çu t­ l©u dµi, xong ch¾c ch¾n sÏ n©ng cao hiÖu qña, chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña c«ng ty trong t­¬ng lai. 3.1.6. Thực hiện công tác phân tích tài chính một cách thường xuyên §Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh tµi c«ng ty C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qña ho¹t ®éng tµi chÝnh, C«ng ty cÇn chó träng tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, cô thÓ h¬n c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn. T¹i C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®· ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua thuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh vµ néi dung ph©n tÝch ®· ®­îc ®Ò cËp ë ch­¬ng 2. KÕt qu¶ ph©n tÝch chñ yÕu ®­îc sö dông cho môc ®Ých b¸o c¸o, tæng kÕt ch­a phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh phï hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sau. Nh­ vËy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c bé phËn ph©n tÝch cÇn nhËn thøc ®­îc vai trß vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó nã trë thµnh c«ng viÖc cã vÞ trÝ, cã quy tr×nh thùc hiÖn chÆt chÏ nh­ c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n b¾t buéc thùc hiÖn cña C«ng ty. Th­êng C«ng ty tiÕn hµnh ph©n tÝch vµo cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n nh»m môc ®Ých b¸o c¸o th× b©y giê C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh th­êng xuyªn h¬n. theo quý,hoÆc theo th¸ng. Tuy nhiªn, viÖc thay ®æi trong t­ duy kh«ng ph¶i lµ viÖc cã thÓ thay trong mét sím mét chiÒu, do vËy C«ng ty cÇn hÕt søc l­u t©m. 3.1.7. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích tài chính Mét trong nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh lµ viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cøng nh¾c, ®¬n ®iÖu thiÕu linh ho¹t gi÷a ph­¬ng ph¸p tû lÖ vµ ph­¬ng ph¸p so s¸nh lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh. §Ó kh¾c phôc tån t¹i nµy c¸n bé ph©n tÝch cÇn nh¹y bÐn, linh ho¹t trong viÖc sö dông vµ kÕt hîp hai ph­¬ng ph¸p nµy. C¸n bé ph©n tÝch khi sö dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh kh«ng chØ so s¸nh sè ®Çu kú víi sè cuèi k× mµ cÇn kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p tû lÖ ®Ó tÝnh c¸c tû lÖ tµi chÝnh còng nh­ tû träng c¸c kho¶n môc, kÕt cÊu nguån vèn, kÕt cÊu tµi s¶n, ®Ó tõ ®ã cã sù ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c.Tõ ®ã ban l·nh ®¹o C«ng ty ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh phï hîp, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Do vËy, c¸n bé ph©n tÝch cã n¨ng lùc chuyªn m«n, cã ®Çu ãc nh¹y bÐn sÏ quyÕt ®Þnh nhiÒu tíi hiÖu qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh. 3.2. Kiến nghị Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh cho thÊy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n. Trong ®ã mét sè nguyªn cã thÓ kh¾c phôc ®­îc, cßn mét sè nguyªn nh©n n»m ngoµi tÇm xö lý cña C«ng ty nh­ th«ng tin cña c¸c c«ng ty cïng ngµnh... MÆt kh¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cßn mét sè ®iÓm yÕu cÇn kh¾c phôc. V× vËy, ®Ó ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi vµ ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc tèt h¬n em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: 3.2.1.§èi víi c«ng ty - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh: KÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ mét chiÕn l­îc cùc kú quan träng, nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy, khi lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh kh«ng chØ dùa vµo c¸c kÕ ho¹ch, mµ cßn ph¶i c¨n cø vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tr­íc còng nh­ kh¶ n¨ng thùc hiÖn trong thêi gian tíi. Muèn vËy, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty ®Ó n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh. KÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay míi chØ lµ nh÷ng dù tÝnh ng¾n h¹n (cho n¨m tiÕp theo) cho mét sè chØ tiªu nh­ doanh thu, lîi nhuËn, thu nhËp b×nh qu©n. C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét kÕ ho¹ch dµi h¹n víi c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi trªn nhiÒu lÜnh vùc. §ång thêi, C«ng ty còng cÇn x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt vÒ qu¶n lý tµi chÝnh ng¾n h¹n nh­ qu¶n lý ng©n quü, c¸c kho¶n ph¶i thu, dù tr÷ vµ nî ng¾n h¹n. - V× c¬ chÕ ®iÒu chuyÓn vèn cña C«ng ty lµ c¬ chÕ ®iÒu chuyÓn vèn tËp trung, do ®ã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn C«ng ty nªn xem xÐt sù thiÕt lËp mét dßng th«ng tin thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn cã kÕ ho¹ch sö dông vèn vµ bé phËn ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn. Cô thÓ lµ ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña C«ng ty víi c¸c Phßng Kü thuËt, Phßng §Çu t­, Phßng Kinh tÕ thÞ tr­êng vµ bé phËn kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc th«ng qua m¹ng néi bé ®Ó viÖc ®iÒu chuyÓn vèn ®­îc kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa vèn n¬i thiÕu vèn. - C«ng ty nªn chó träng h¬n n÷a c«ng t¸c thÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh kh¸ch hµng tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh cho kh¸ch hµng nî (bao gåm c¶ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ n¨ng lùc ph¸p lý) t¨ng c­êng c«ng t¸c theo dâi vµ thu håi c«ng nî. - T¨ng c­êng thóc ®Èy ho¹t ®éng Marketing ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt- kinh doanh trùc thuéc C«ng ty, kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ, chñ yÕu lµ chi phÝ qu¶n lý c«ng ty. - Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái nhµ ph©n tÝch ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ lÜnh vùc nµy vµ ph¶i hiÓu biÕt s©u s¾c t×nh h×nh cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh còng nh­ hÇu hÕt c¸c c«ng ty kh¸c ®Òu ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch, ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc tiÕn hµnh s¬ l­îc bëi c¸c kÕ to¸n viªn. V× vËy, ®Ó ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®¹t kÕt qu¶ cao, C«ng ty cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng, cã kÕ ho¹ch båi d­ìng vµ ®µo t¹o hoÆc tuyÓn dông c¸n bé chuyªn ®¶m nhiÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh. - C«ng ty cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh kÞp thêi. 3.2.2. §èi víi Nhµ n­íc Qua nghiªn cøu ph©n tÝch tµi chÝnh, chóng ta ®· thÊy ®­îc ý nghÜa, tÇm quan träng cña nã ®èi víi C«ng ty. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty ngµy cµng khèc liÖt, c¸c c«ng ty kh«ng ngõng t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p hîp lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Vµ c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra ë trªn lµ thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty . Tuy nhiªn, ®Ó c¸c gi¶i ph¸p ®­îc thùc hiÖn tèt, cã ®éng lùc thóc ®Èy ®èi víi c«ng ty th× tõ phÝa Nhµ n­íc cÇn có sù hç trî tÝch cùc th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh, qu¶n lý tµi chÝnh, m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi... cho c¸c c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ suy nghÜ ®ã em xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc: Thø nhÊt: §Ó t¹o c¬ së cho viÖc cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n, kiÓm to¸n Trong h¬n 15 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· tr¶i qua nhiÒu biÕn chuyÓn lín, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn, ngµy cµng phï hîp h¬n víi th«ng lÖ quèc tÕ. Ngµy 20/5/1988 Héi ®ång nhµ n­íc ®· c«ng bè Ph¸p lÖnh kÕ to¸n- thèng kª. Sù ra ®êi cña ph¸p lÖnh nµy gãp phÇn t¹o ra sù qu¶n lý thèng nhÊt chÕ ®é kÕ to¸n ë hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Tuy nhiªn, trong bèi c¶nh hiÖn nay th× cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a t­¬ng xøng víi vÞ trÝ cña nã trong qu¶n lý kinh tÕ. §iÒu nµy ®ßi hái hÖ thèng kÕ to¸n, kiÓm to¸n ViÖt Nam kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn, ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn trªn nhiÒu néi dung. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ chiÕn l­îc Tµi chÝnh- KÕ to¸n 2000-2010 còng ®· chØ râ “ C¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh”, “ KiÖn toµn hÖ thèng kÕ to¸n thèng kª nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc trong c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª”, “ HÖ thèng kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thèng kª lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t tµi chÝnh”. HiÖn nay LuËt kÕ to¸n ®· ®­îc ban hµnh. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn æn ®Þnh, do ®ã Nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch h¹ch to¸n kÕ to¸n æn ®Þnh tr¸nh t×nh tr¹ng thay ®æi liªn tôc g©y khã kh¨n cho c¸c c«ng ty. Bé tµi chÝnh yªu cÇu c¸c C«ng ty ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c BCTC víi c¸c mÉu b¶ng biÓu thèng nhÊt. C¸c c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan cña c«ng t¸c kiÓm to¸n, t¨ng c­êng sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt hîp lý cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, chøng tõ kÕ to¸n, nh»m kiÓm chøng tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc c¸c sè liÖu tµi chÝnh cña c«ng ty gãp phÇn mang l¹i mét kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc s¸t thùc h¬n. Thø hai: §Ó lµnh m¹nh hãa tµi chÝnh c«ng ty, cÇn quy ®Þnh b¾t buéc C«ng ty ph¶i nép b¸o c¸o ph©n tÝch tµi chÝnh hµng n¨m. ThËm chÝ Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ thêi gian nép b¸o c¸o, quy ®Þnh vÒ viÖc c«ng bè th«ng tin ph©n tÝch tµi chÝnh trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, vµ quy ®Þnh vÒ tr×nh ®é cña ng­êi tiÕn hµnh ph©n tÝch. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy sÏ thóc ®Èy c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt hiÖu qu¶ h¬n, lµm lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh c«ng ty. Bé Tµi chÝnh cã thÓ hç trî thªm b»ng c¸ch më c¸c líp båi d­ìng kiÕn thøc vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh cho c¸c c«ng ty nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé ph©n tÝch. Bé tµi chÝnh cÇn cã quy ®Þnh yªu cÇu c¸c c«ng ty b¾t buéc ph¶i lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ luång tiÒn vµo, ra trong kú, ph¶n ¸nh tr¹ng th¸i ®éng cña c«ng ty ®Ó bæ sung cho c¸c tµi liÖu kh¸c nh­ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh khi ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. V× thùc tÕ hiÖn nay rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty ViÖt Nam ch­a lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. Bé tµi chÝnh cÇn tiÕn tíi yªu cÇu c¸c c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh mét c¸ch nghiªm tóc ®Ó tù ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh ®Ò ra ph­¬ng huíng ph¸t triÓn vµ b¸o c¸o lªn c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, ®Ó c¸c c¬ quan nµy n¾m v÷ng h¬n t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý thÝch hîp vµ thóc ®Èy ®­îc ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ph¸t triÓn. Nhµ n­íc nªn cã quy ®Þnh yªu cÇu c¸c c«ng ty ph¶i c«ng khai c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc dÔ dµng vµ thuËn lîi h¬n. HiÖn nay chØ cã trong c«ng ty lµ cã ®ñ tµi liÖu ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh cßn nh÷ng ng­êi ngoµi c«ng ty ch­a thÓ t×m hiÓu cô thÓ vÒ c«ng ty mµ m×nh quan t©m. §iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa khi c¸c c«ng ty Nhµ n­íc chuyÓn thµnh c¸c C«ng ty cæ phÇn. Thø ba: §Ó cã chuÈn mùc, th­íc ®o ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, Nhµ n­íc ph¶i quy ®Þnh vÒ viÖc x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ngµnh. ChØ tiªu ngµnh sÏ cung cÊp th«ng tin quan träng cho c¸c c«ng ty, nã lµ c¬ së tham chiÕu ®Ó c¸c nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®­a ra c¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, kÕt luËn vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, hiÖn nay, chóng ta ®· cã chØ tiªu trung b×nh ngµnh nh­ng ch­a ®Çy ®ñ vµ kh«ng kÞp thêi, ch­a thÓ hiÖn ®­îc vai trß tham chiÕu nªn g©y ra cho c«ng ty nhiÒu khã kh¨n, lóng tóng khi ®èi chiÕu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh. Do ®ã, chÝnh phñ cÇn sím cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn viÖc x©y dùng vµ cung cÊp hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh c¸c ngµnh. C¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm cÇn phèi hîp x©y dùng ®Ó cã sù thèng nhÊt trong toµn nÒn kinh tÕ, b¶o ®¶m tÝnh chuÈn mùc, kh¸ch quan cho nh÷ng chØ tiªu nµy. Thø 4: §Ó n©ng cao ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c«ng ty. HÖ thèng c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®ãng vai trß quan träng trong qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng ty. §©y lµ c¬ së ph¸p lý thèng nhÊt ®Ó c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ qu¶n trÞ tµi chÝnh ®¬n vÞ m×nh. NghÞ ®Þnh 59/CP ngµy 3/10/1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi DNNN ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt trong t­ duy lý luËn vµ chØ ®¹o thùc tiÔn ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh DNNN. Tuy nhiªn, sau gÇn 3 n¨m thùc hiÖn, mét sè ®iÒu quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy kh«ng cßn phï hîp, cÇn ®­îc söa ®æi nÕu kh«ng sÏ trë thµnh vËt c¶n trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngµy 20/4/1999, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 27/CP nh»m söa ®æi bæ sung quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi DNNN. VÒ c¬ b¶n, NghÞ ®Þnh 27/CP vµ c¸c th«ng t­ cña Bé tµi chÝnh ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Song bªn c¹nh ®ã ®· béc lé mét sè vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu söa ®æi vµ bæ sung nh­: quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò së h÷u ®èi víi DNNN, vÊn ®Ò vÒ h¹ch to¸n doanh thu vµ chi phÝ, hay quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n dù phßng, quy ®Þnh vÒ c«ng khai tµi chÝnh... Ngoµi ra, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Nhµ n­íc cÇn x©y dùng thÞ tr­êng tµi chÝnh, thÞ tr­êng vèn æn ®Þnh, ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Ó më réng kªnh dÉn vèn th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c quü, c¸c c«ng ty tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng ®Ó c¸c c«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn dÔ dµng h¬n, cã thªm ®iÒu kiÖn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh phñ cÇn sím thµnh lËp mét c¬ quan chuyªn thu thËp sè liÖu ®Ó ®­a ra hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh mang tÝnh cËp nhËt nhÊt ®Ó c¸c c«ng ty cã c¬ së tham chiÕu trong viÖc ®¸nh gi¸ vÞ thÕ cña c«ng ty m×nh ChÝnh phñ cÇn cã biÖn ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh mµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó t¹o nhiÒu kªnh huy ®éng vèn cho c«ng ty. MÆt kh¸c cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty Nhµ n­íc ®Ó t¹o thªm nhiÒu hµng ho¸ cho thÞ tr­êng tµi chÝnh tõ ®ã thóc ®Èy nhu cÇu cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch tµi chÝnh c«ng ty t¹o ®éng lùc ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hoµ nhËp cïng c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. KÕt luËn Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét néi dung trong qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng ty. C¸c c«ng ty ViÖt Nam hiÖn nay lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, c¸c c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p nh­ sù biÕn ®éng liªn tôc cña thÞ tr­êng, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc.... V× thÕ, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh c«ng ty ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh phï hîp trë thµnh mét trong nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi c«ng ty. H¬n thÕ n÷a, nh÷ng th«ng tin do c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®em l¹i cßn thiÕt thùc ®èi víi nhiÒu chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nh­ c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c ng©n hµng... trong viÖc ra quyÕt ®Þnh. C«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh còng lµ mét c«ng ty ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp, víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån tại h¹n chÕ trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, Em thiÕt nghÜ C«ng ty cÇn chó träng h¬n n÷a tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ viÖc sö dông, ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ trªn ®©y lµ hoµn toµn kh¶ thi ®èi víi c«ng ty nh»m n©ng cao ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ mÆt tr×nh ®é vµ thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ, h¬n n÷a do ch­a cã nhiÒu th«ng tin “®éng” khi ph©n tÝch do ®ã nh÷ng ®¸nh gi¸ trong chuyªn ®Ò cã thÓ ch­a thËt s¸t thùc, cßn mang tÝnh chñ quan, c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra ch­a ch¾c ®· lµ tèi ­u. V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, bæ sung tõ phÝa c¸c ThÇy C« gi¸o, c¸c c« chó, anh chÞ phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n C«ng ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình vµ c¸c b¹n quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy, ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Gi¸o PGS.TS. V­¬ng Träng NghÜa ®· tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Ngày 15 tháng 03 năm 2006 Sinh Viên Trần Trung Chuyên Tµi liÖu tham kh¶o 1 -“ Ph©n tÝch kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng”- GS.TS.NguyÔn §¨ng H¹c – NXB X©y Dùng -1998 2 - " Qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng ty "- PTS Vò Duy Hµo- §µm V¨n HuÖ, Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, NXB Thèng kª-1998 3 -"Tµi chÝnh c«ng ty " PTS L­u ThÞ H­¬ng, Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, NXB Gi¸o dôc-1998 4 - "Qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng ty "- PGS-PTS NguyÔn §×nh KiÖm- PTS NguyÔn §¨ng Nam, Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh- kÕ to¸n, NXB Tµi chÝnh 1999 5 -"Qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng ty" NguyÔn H¶i S¶n- NXB Thèng kª 1997 6 -"§äc, lËp, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµ dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh c«ng ty " §oµn Xu©n Tiªn- Vò C«ng ty - NguyÔn ViÕt Lîi, NXB Tµi chÝnh-1996 7 - "§äc, lËp, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµ dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh c«ng ty " NguyÔn N¨ng Phóc- NguyÔn V¨n C«ng- TrÇn Quý Liªn, NXB Tµi chÝnh-2000 8 - “ Gi¸o Tr×nh Ph©n tÝch Ho¹t ®éng kinh doanh”.PGS. TS Ph¹m ThÞ G¸i- NXB Gi¸o Dôc- 2004 9 - “ Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp” PTS. NguyÔn N¨ng Phóc , Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n- NXB Thèng Kª -1998 10 -"Ph©n tÝch tµi chÝnh c«ng ty " PTS NguyÔn V¨n C«ng, NXB Gi¸o dôc-1996 11 - "HÖ thèng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ty " Bé Tµi chÝnh-1999 12 - T¹p chÝ Tµi chÝnh, Ng©n hµng, Nghiªn cøu kinh tÕ B¸o c¸o tµi chÝnh vµ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2003-2004- 2005 - Mét sè ®å ¸n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh Doanh nghiÖp B¶ng 2.1- b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C«ng ty t­ vÊn vµ XDCT ( ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005 ) Đơn vị : Đồng STT TµI s¶n MS ĐÇu n¨m 2005 Cuèi n¨m 2005 A TSL§ vµ §Çu t­ ng¾n h¹n 100 86.859.500.851 139.130.925.550 I TiÒn 110 432.774.176 7.253.833.183 1 TiÒn mÆt t¹i quü ( gåm c¶ ng©n phiÕu) 111 27.718.120 398.979.179 2 TiÒn göi ng©n hµng 112 405.056.056 6.854.854.004 3 TiÒn ®ang chuyÓn 113 II C¸c kho¶n ®ttc ng¾n h¹n 120 1 §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 2 §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 128 3 Dù phßng gi¶m gi¸ ®tnh 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu 130 40.778.563.200 74.626.578.111 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 38.244.928.461 61.131.806.884 2 Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 1.051.525.782 4.097.587.455 3 ThuÕ gtgt ®­îc khÊu trõ 133 441.257.516 0 4 Ph¶i thu néi bé 133 754.451.441 8.966.807.856 Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 134 Ph¶i thu néi bé kh¸c 135 5 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 286.400.000 430.375.916 6 Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139 IV Hµng tån kho 140 43.258.208.722 54.785.391.532 1 Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 141 2 Nguyªn vËt liÖu tån kho 142 393.273.368 1.132.787.392 3 C«ng cô dông cô trong kho 143 59.318.197 63.225.145 4 Chi phÝ sx kinh do¹nh dë dang 144 42.805.617.157 53.589.378.995 5 Thµnh phÈm tån kho 145 6 Hµng tån kho 146 7 Hµng göi ®i b¸n 147 8 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tsl® kh¸c 150 2.389.954.753 2.465.122.724 1 T¹m øng 151 1.457.215.686 1.844.815.173 2 Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 922.739.067 620.307.551 3 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 4 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 5 C¸c kho¶n ký quü ký c­îc ng¾n h¹n 155 10.000.000 VI Chi sù nghiÖp 160 0 0 1 Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 161 2 Chi sù nghiÖp n¨m nay 162 B tsc® vµ ®©ï t­ dµI h¹n 200 30.127.31.875 30.592.109.117 I Tµi s¶n cè ®Þnh 210 30.117.341.875 30.518.472.753 1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 30.117.341.875 30.518.472.753 Nguyªn gi¸ 212 52.510.231.697 61.629.383.549 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 -22.392.889.822 -31.110.910.796 2 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 Nguyªn gi¸ 215 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 216 3 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 Nguyªn gi¸ 218 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 219 II C¸c kho¶n ®ttc dµi h¹n 220 10.000.000 10.000.000 1 §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 221 10.000.000 10.000.000 2 Gãp vèn liªn doanh 222 3 C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 228 4 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n(*) 229 III Chi phÝ XDCB dë dang 230 63.636.364 IV C¸c kho¶n ký quü ký c­îc dµi h¹n 240 Tæng céng tµI s¶n 250 116.986.842.726 169.723.034.667 STT nguån vèn Ms Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m A nî ph¶I tr¶ 300 113.459.094.23 163.931.507.765 I Vay ng¾n h¹n 310 103.377.560.075 144.641.944.136 1 Vay ng¾n h¹n 311 64.551.432.125 85.772.763.922 2 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 5.250.700.000 5.690.046.300 3 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 14.475.618.821 23.499.720.011 4 Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 10.231.425.509 9.039.567.793 5 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 315 -169.467.042 -417.856.676 6 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 2.394.480.539 5.553.747.149 7 Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 5.018.581.897 11.502.627.265 8 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 318 1.624.788.226 4.001.328.372 II Nî dµi h¹n 320 10.016.534.168 19.289.563.629 1 Vay dµi h¹n 321 10.016.534.168 19.289.563.629 2 Nî dµi h¹n 322 III Nî kh¸c 330 65.000.000 0 1 Chi phÝ ph¶I tr¶ 331 65.000.000 2 Tµi s¶n thõa chê xö lý 332 3 NhËn ký quü ký c­îc dµi h¹n 333 B nguån vèn chñ së h÷u 400 3.527.748.483 5.791.526.902 I Nguån vèn quü 410 3.568.317.545 5.763.994.964 1 Nguån vèn kinh doanh 411 3.511.175.804 5.141.604.23 2 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3 Chªnh lÖch tû gi¸ 413 4 Quü ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn 414 131.569.536 278.282.678 5 Quü dù phßng tµi chÝnh 415 7.126.206 86.322.939 6 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 416 -81.554.001 257.785.104 7 Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 417 II Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 -40.569.062 27.531.938 1 Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 421 3.563.103 43.161.618 2 Quü khen th­ëng, phóc lîi 422 -44.132.165 -15.629.680 3 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 423 4 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 424 0 0 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 425 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 426 5 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 427 TæNG CéNG NGUåN VèN 430 116.986.842.726 169.723.034.667 B¶ng 2.2- B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2003, 2004 , 2005 C«ng ty t­ vÊn vµ XDCT PhÇn I: L·i, lç. §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu m· sè N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 -Tæng doanh thu 1 136.546.924.615 131.362.102.057 169.799.000.000 Trong ®ã : Doanh thu hµng xuÊt khÈu 2 - C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07) 3 + ChiÕt khÊu 4 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 + ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 7 1.Doanh thu thuÇn ( 01 – 03) 10 136.546.924.615 131.362.102.057 169.799.000.000 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 11 128.879.394.683 123.166.442.656 151.902.343.080 3.Lîi nhuËn gép (10- 11 ) 20 73667.529.932 8.195.659.401 17.896.656.920 4.Chi phÝ b¸n hµng 21 5.Chi phÝ qu¶n lý c«ng ty 22 5.035.995.682 5.745.968.088 8.886.700.089 6.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(20-(21+22) 30 2.631.534.250 2.419.691.313 9.009.956.831 -Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 2.204.194.463 414.046.400 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 176.000 2.869.760.182 6.240.712.063 7.Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 -176.000 -665.565.719 -5.826.665.663 -C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 41 1.512.650.256 13.636.361 362.567.768 - Chi phÝ bÊt th­êng 42 1.449.680.534 196.320.674 66.728.752 8.Lîi nhuËn bÊt th­êng (41-(42+43)) 50 62.969.722 -182.684.310 295.839.016 9.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (30+40+50) 60 2.694.327.972 1.601.441.284 3.479.130.184 10.ThuÕ thu nhËp c«ng ty ph¶i nép 70 512.461.210 11.Lîi nhuËn sau thuÕ (60-70 ) 80 2.694.327.972 1.088.980.074 3.479.130.184 M ục l ục Ch­¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ….....3 1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ..……….…... ..3 1.1.1. Kh¸i niÖm ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp……………….….…………3 1.1.2. Vai trß cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ……………………..….....3 1.1.2.1. §èi víi ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp ………………………………..… 4 1.1.2.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp …………………………..….6 1.1.2.3. §èi víi c¸c chñ nî cña doanh nghiÖp ……………………………….....7 1.1.2.4. §èi víi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp……………………….…...7 1.1.2.5. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc…………………………….…...8 1.1.3. NhiÖm vô cña ph©n tÝch tµi chÝnh…………………………………….….. 9 1.2. Th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh………………………….….…9 1.2.1. Th«ng tin chung ……………………………………………………..……9 1.2.2. Th«ng tin theo ngµnh kinh tÕ………………………………………..….....9 1.2.3. Th«ng tin liªn quan ®Õn tµi chÝnh doanh nghiÖp……………………...…10 1.2.3.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n………………………………………………..….10 1.2.3.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh……………………………………….…...12 1.2.3.3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ…………………………………………..…13 1.2.3.4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh…………………………………….......14 1.3. C¸c b­íc vµ tr×nh tù tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh……………………….. 18 1.3.1.C¸c b­íc tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh………………………………..…18 1.3.1.1. Thu thËp th«ng tin……………………………………………………...18 1.3.1.2. Xö lý th«ng tin…………………………………………………….….. 18 1.3.1.3. Dù ®o¸n vµ quyÕt ®Þnh………………………………………………... 18 1.3.2.Tr×nh tù ph©n tÝch tµi chÝnh ……………………………………………...18 1.4. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh………………………………………19 1.4.1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh………………………………………………….....20 1.4.2. Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ…………………………………………………….21 1.4.2.1. Ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn……………………………………….22 1.4.2.2. Ph­¬ng ph¸p sè chªnh lÖch…………….……………………….……..24 1.4.3. Ph­¬ng ph¸p liªn hÖ ……………………………………………….……24 1.4.3.1. Ph­¬ng ph¸p liªn hÖ c©n ®èi………………………………………..….24 1.4.3.2. Ph­¬ng ph¸p liªn hÖ thuËn nghÞch………………………………….....24 1.4.3.3.Ph­¬ng ph¸p liªn hÖ t­¬ng quan……………………………………......25 1.5. Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp…………… …………….……26 1.5.1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t vµ ph©n tÝch chi tiÕt t×nh h×nh tµi chÝnh……………..26 1.5.1.1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh………………………………...26 1.5.1.2. Ph©n tÝch chi tiÕt t×nh h×nh tµi chÝnh………………………………….. 27 1.5.2. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ph©n tÝch c¸c tû lÖ tµi chÝnh……....27 1.5.2.1.Ph©n tÝch c¸c tû lÖ tµi chÝnh………………………………………….....27 1.5.2.1.1. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ………………………………........28 1.5.2.1.2.C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn………………………………..…..30 1.5.2.1.3. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ………………………………….....33 1.5.2.4. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi……………………………………….....37 1.5.2.2. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh………………………………….......38 1.5.2.2.1. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn…………………..… 38 1.5.2.2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh…………………………………………………………………………...39 1.5.2.2.3. Ph©n tÝch c¸c dßng ng©n quü cña doanh nghiÖp …………………… 44 1.6. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh ……………….45 1.6.1.ChÊt l­îng th«ng tin sö dông……………………………………………..45 1.6.2.Tr×nh ®é c¸n bé ph©n tÝch………………………………………………..46 1.6.3. HÖ thèng c¸c chØ tiªu trung b×nh ngµnh ………………………………....46 Chương 2. phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình……………………………………………………………….48 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh……...48 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty t­ vÊn vµ gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh. …………………………………………………………….………..48 2.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: ………………………………….…….48 2.1.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: ………………………………….……49 2.1.4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh………………………………….…………………………………………49 2.1.5 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ n¨ng lùc tµi chÝnh c«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh ……………………………….………………54 2.1.5.1. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n:……………………………………54 2.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty ………………………..59 2.2.1 Phân tích quy mô vốn của công ty: ………………………………….…..59 2.2.2. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán……...62 2.3.Phân tích chi tiết tình hình tài chính của công ty…………………………..65 2.3.1 Phân tích tình hình phân bổ vốn: ………………………………….…….65 2.3.1.1. Sự thay đổi về số lượng, quy mô tỷ trọng của từng loại vốn…….. …..65 2.3.1.2. Tỷ xuất đầu tư: ………………………………….……………….........68 2.3.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn của công ty………………………………..69 2.3.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty………..73 2.3.3.1.Phân tích tình hình công nợ của công ty……………………………….74 2.3.3.1.1.phân tích các khoản phải thu: ………………………………….…….74 2.3.3.1.2.Các khoản phải trả………………………………….………………...76 2.3.3.1.3. Tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ chiÕm trong tæng sè vèn l­u ®éng…………………………………………………………………………….77 2.3.3.1.4.Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả………………....78 2.4.Phân tích nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty…..79 2.4.1. Hệ số khả năng thanh toán………………………………….…………...83 2.4.2. Hệ số thanh toán hiện hành………………………………….…………..83 2.4.3. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn…………………………………84 2.4.4. Hệ số thanh toán nhanh………………………………….………………85 2.4.5. HÖ sè thanh to¸n cña vèn l­u ®éng………………………………….….86 2.4.6. Vèn ho¹t ®éng thuÇn………………………………….…………………87 2.4.7. HÖ số quay vßng của hàng tồn kho và số ngày của một vßng quay hàng tồn kho………………………………………………………………………….88 2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lợi của vốn:……………89 2.5.1.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn………………………………….……….89 2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản…………………………………90 2.5.2.1. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh……………………………92 2.5.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động………………………….93 2.5.2.3. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn………………………………….95 2.5.2.3.1. Hệ số sinh lợi của vốn kinh doanh…………………………………95 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty t­ vÊn gi¸m s¸t vµ x©y dùng c«ng tr×nh………………………..98 3.1. Đánh giá tình hình tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình………………………………….…………………………………….…...98 3.1.1.Thực trạng về tình hình tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình………………………………….……………………………………98 3.1.2.Một số giải pháp về hoạt động tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình………………………………….……………………………...99 3.1.3.Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích……………………………….105 3.1.4. Hoàn thiện công tác kế toán………………………………….………...107 3.1.5. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính…………………… ..108 3.1.6. Thực hiện công tác phân tích tài chính một cách thường xuyên……….109 3.1.7. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích tài chính……………….110 3.2. Kiến nghị…………………………………………………………….…...110 3.2.1.§èi víi C«ng ty…………………………………………………………111 3.2.2. §èi víi Nhµ n­íc………………………………….…………………....112 KÕt luËn………………………………….……………………………………116 Tµi liÖu tham kh¶o……………………………….……………………………117

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình tài chính Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình.doc
Luận văn liên quan