Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu

Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất .4 Í Khái niệm về NVL & vai trò của NVL đối với doanh nghiệp 4 1- khái niệm về NVL. 4 2- Đặc điểm, vai trò của NVL trong quá trình sản xuất. 4 a- đặc điểm. 4 b- vai trò. 5 3- Yêu cầu & nội dung của công tác quản lý NVL. 6 4-Nhiệm vụ hạch toán NVL. 7 ÍI Phân loại NVL. 9 1- căn cứ vào công dụng của NVL. 9 2- Căn cứ vào chức năng của NVL đối với quá trình sản xuất. 10 3- Căn cứ vào nguồn hình thành. 10 4- Căn cứ vào quyền sở hữu. 11 IÍI Tính giá NVL. 11 1- Các phương pháp xác định giá NVL nhập kho. 12 2- Các phương pháp xác định giá NVL xuất kho. 12 21.- Phương pháp giá đơn vị bình quân. 13 22.- Phương pháp FIFO. 14 23.- Phương pháp LIFO. 14 24.- Phương pháp giá thực tế đích danh. 14 25.- Phương pháp giá hạch toán. 15 IV/ Nội dung tổ chức kế toán NVL. 15 1- Chứng từ kế toán. 15 2- Hạch toán chi tiết NVL. 16 21.- Phương pháp thẻ song song. 16 22.- Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 18 3- Hạch toán tổng hợp NVL. 20 31.- hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20 a- Tài khoản sử dụng. 21 b- hạch toán tình hình biến động NVL. 22 b1- Hạch toán tình hình biến động tăng NVL. 22 b2- Hạch toán tình hình biến động giảm NVL. 28 32.- Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30 a- Tài khoản sử dụng. 31 b- Phương pháp hạch toán. 32 33.- Tổ chức sổ kế toán hạch toán tổng hợp NVL. 34 V/ Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng NVL. 35 1- Hệ thống chỉ tiêu phân tích. 35 2. Nội dung phân tích. 36 21.- Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp. 37 21.1.- Phân tích tình hình cung ứng vật tư theo số lượng. 37 21.2.- Phân tích cung ứng NVL theo chủng loại. 37 21.3.- Phân tích cung ứng vật tư về mặt đồng bộ. 38 21.4.- Phân tích cung ứng vật liệu về chất lượng. 38 21.5.- Phân tích tính chất kịp thời của việc cung ứng NVL. 38 21.6.- Phân tích tiến độ và nhịp điệu cung ứng NVL. 38 22.- Phân tích tình hình sử dụng NVL váo sản xuất sản phẩm. 39 22.1.- Phân tích tình hình sử dụng khối lượng NVL vào sản xuất sản phẩm. 39 22.2.- Phân tích mức tiêu dùng NVL cho sản xuất đơn vị sản phẩm. 40 22.3.- Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL. 42 22.4.- Phân tích moiquấn hệ giữa tình hình cung cấp và sử dụng NVL đến kết quả sản xuất, kinh doanh. 43 3- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NVL. 43 Chương II: Thực trạng công tác hạch toán NVL tại Công ty Quy Chế Từ Sơn. 45 Í Đặc điểm chung của Công Ty Quy Chế Từ Sơn. 45 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 45 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 47 3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 49 II. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Quy chế Từ Sơn 52 1- Phân loại và đánh giá NVL ở Công ty. 52 11.- Phân loại. 52 12.- Đánh giá NVL. 53 2- Công tác thu mua NVL ở Công Ty Quy Chế Từ Sơn (QCTS). 53 3- Tổ chức congtấc kế toán NVL ở Công ty QCTS. 54 31.- Chứng từ kế toán sử dụng. 54 32.- Trình tự luân chuyển các chứng từ. 54 32.1.- Trường hợp nhập kho NVL. 54 32.2.- Trường hợp xuất kho NVL. 59 33.- Kế toán chi tiết NVL tại Công ty QCTS. 64 34.- Kế toán tổng hợp NVL tại Công ty QCTS. 68 34.1.- Tài khoản sử dụng. 69 34.2.- Hạch toán tổng hợp nhập NVL. 69 34.3.- Hạch toán tổng hợp xuất NVL. 77 35.- Công tác kiểm kê NVL. 85 4- Tình hình cung cấp và sử dụng NVL của Công ty QCTS. 85 Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở Công Ty Quy Chế Từ Sơn. 90 Í Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán NVL. 90 ÍI Nhận xét chung về công tác kế toán NVL ở Công ty QCTS. 91 IÍI Phương hướng chung để hoàn thiện công tác kế toán NVL. 94 IV/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chucht+' NVL tại Công ty QCTS. 95 1- Về hạch toán chi tiết NVL. 95 2- Về hạch toán tổng hợp NVL. 99 V/ Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NVL của Công ty QCTS. 106 Kết luận 108 Lời mở đầu Tương ứng mỗi giai đoạn phát triển của xã hội loài người là một hình thái kinh tế – xã hội và gắn liền với nó là một phương thức sản xuất nhất định. Sự thay thế của phương thức sản xuất tiến bộ hơn phương thức sản xuất cũ là một quy luật khách quan, một tất yếu của quá trình phát triển lịch sử xã hội. Để quá trình sản xuất diễn ra một cách thông suốt thì một yếu tố không thể thiếu được đó là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, là đối tượng lao động. Đối với ngành sản xuất công nghiệp thì nguyên vật liệu là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó là cơ sở vật chất để cấu tạo lên thực thể sản phẩm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng. Đất nước ta đang trên đà phát triển, để hội nhập cùng bạn bè thế giới đòi hỏi kinh tế phải lớn mạnh mà đặc biệt ngành công nghiệp sản xuất phải phát triển mạnh và giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân. Muốn cho ngành công nghiệp phát triển mạnh, đem lại lợi ích lớn cho đất nước thì các doanh nghiệp phải chú trọng tới yếu tố giảm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao. Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chính vì thế mà đòi hỏi doanh nghiệp phải tiết kiệm một cách triệt để và hợp lí nguyên vật liệu. Để làm được việc đó phải xây dựng được chu trình quản lý vật liệu từ khâu cung cấp đến khâu dự trữ, sử dụng về số lượng, chủng loại. Điều đó đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kế toán vật liệu trở thành bộ phận quan trọng, có tác động tích cực đến công tác quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất kinh doanh. Kế toán vật liệu có kịp thời, chính xác, đầy đủ tình hình nhập, xuất, dự trữ nguyên vật liệu, giá mua thì lãnh đạo mới có thể nhận biết được, từ đó đề ra kế hoạch thu mua, kế hoạch sản xuất. Hơn nữa, chất lượng của công tác kế toán nguyên vật liệu quyết định tính kịp thời, chính xác của hạch toán giá thành, bởi vậy để đảm bảo cho hạch toán giá thành chính xác thì trước hết kế toán vật liệu là khâu đầu tiên cũng phải chính xác. Nhận thức được vai trò của nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, tổ chức quản lý và hạch toán nguyên vật liệu luôn là vấn đề cấp bách đòi hỏi nhà quản lý không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện nhằm quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả nguyên vật liệu. Công ty Quy Chế Từ Sơn là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại: Bulông, ocvít^', đaiốc, các thiết bị lắp xiết phục vụ cho lắp ráp oto^, xe máy và phục vụ điện dân dụng lên nguyên vật liệu là một yếu tố đầu vào rất quan trọng, chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Do vậy Công ty Quy Chế Từ Sơn rất quan tâm chú trọng đến công tác kế toán nguyên vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu dẫn đến hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đem lại lợi nhuận cao. Xuất phát từ lí luận và thực tiễn trên, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật lieu”^ Với mong muốn tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và từ đó đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn. Do thời gian nghiên cứu và thực tế có hạn trong bài viết của mình em chỉ đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở bộ phận sản xuất của Công ty. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương chính sau: Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Quy Chế Từ Sơn. Để hoàn thiện được bản luận văn này em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS – TS: Nguyễn Minh Phương, và ban lãnh đạo cũng như phòng tổ chức lao động đặc biệt là phòng kế toán của Công ty Quy Chế Từ Sơn. Do thời gian thực tập chưa dài, trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bản luận văn này chắc chắn còn nhiều thiếu xót. Bởi vậy em thành thực mong muốn nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của thầy, cô giáo, của các cán bộ kế toán Công ty để bản luận văn này được hoàn thiện hơn.

doc99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
r¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng. Sau khi nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152: 54.337.360 Nî TK 133: 5.433.736 Cã TK 112 (1): 59.771.096 Cuèi th¸ng hay cuèi quý kÕ to¸n khãa sæ tiÒn göi ng©n hµng vµ lÊy sè liÖu sæ tiÒn göi ng©n hµng lªn NhËt ký chøng tõ sè 2. X¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh Cã TK 112 ®èi øng ph¸t sinh Nî TK 152 ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 152. C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n nhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi Cã TK 112: TiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 01/2003 §VT: §ång STT DiÔn gi¶i Ghi cã TK 112, Nî c¸c TK: Céng cã TK 112 TK 133 TK 152 1 Tr¶ tiÒn mua thÐp 3.000.000 30.000.000 33.000.000 2 Tr¶ tiÒn mua s¾t 5.433.736 54.337.360 59.771.096 Céng 8.433.736 84.337.360 92.771.096 KÕ to¸n ghi sæ (ký tªn) KÕ to¸n tæng hîp (ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) * Mua ch­a tr¶ tiÒn: §èi víi vËt liÖu mua ch­a tr¶ tiÒn C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 331 chi tiÕt tõng ®¬n vÞ b¸n. V× vËt liÖu mua ngoµi rÊt ®a d¹ng, phong phó cña tõng ®¬n vÞ b¸n kh¸c nhau nªn ®Ó phï hîp víi hÖ thèng sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n thanh to¸n më sæ chi tiÕt thanh to¸n theo mÉu sau: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ®­îc më thµnh nhiÒu quyÓn, mçi quyÓn theo dâi mét ®¬n vÞ b¸n hµng, sæ nµy ®­îc më cho c¶ n¨m, b¾t ®Çu tõ 1/1 ®Õn hÕt n¨m; mçi tê hãa ®¬n ®­îc ghi trªn mét dßng theo thø tù thêi gian vµ ®­îc theo dâi tõ khi b¾t ®Çu ph¸t sinh cho ®Õn khi thanh to¸n xong. Cuèi mçi th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 331 tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo NKCT sè 5, mçi ®¬n vÞ b¸n ®­îc ghi vµo mét dßng trong NKCT sè 5, sau ®ã kÕ to¸n khãa sæ NKCT sè 5 ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 331. C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Th¸ng 01/2003 §èi t­îng: C«ng ty chÕ biÕn & KD B¾c Giang Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d­ cuèi n¨m tr­íc 41.106.480 08 17/01 Tr¶ b»ng TGNH 112 43.156.800 7353 23/01 Mua than côc x¬ 152.3 32.413.700 ThuÕ GTGT 133 1.620.700 Céng ph¸t sinh 43.156.800 34.034.400 Sè d­ cuèi kú 31.984.080 Ng­êi ghi sæ (ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Th¸ng 01/2003 §èi t­îng: C«ng ty chÕ biÕn & KD B¾c Giang Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®ñ Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 87.501.615 02 2/01 ChuyÓn tiÒn tr¶ 112 40.858.253 07 6/01 Tr¶ b»ng tiÒn göi NH 112 46.402.335 012027 10/01 Mua thÐp C45f16 152.1 46.227.340 ThuÕ GTGT 133 2.311.367 012038 15/01 Mua thÐp C45f22 152.1 46.765.000 ThuÕ GTGT 133 2.338.250 012040 18/01 Mua thÐp C45f20 152.1 44.100.315 ThuÕ GTGT 133 2.205.015 012050 23/01 Mua thÐp C45f24 152.1 45.929.661 ThuÕ GTGT 133 2.296.483 08 25/01 ChuyÓn tiÒn 112 48.538.707 02 29/01 ChuyÓn tiÒn 112 49.103.250 Céng Psinh 184.902.545 192.173.431 Sè d­ cuèi kú 94.772.501 Ng­êi ghi sæ (ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) Sè liÖu tæng céng trªn NKCT sè 5 lµ c¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 331. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n sæ c¸i TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n §¬n vÞ: §ång Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 111.683.735 1.329.404.140 Ghi nî c¸c TK ®èi øng Cã víi TK nµy Th¸ng 01/2003 Th¸ng 02/2003 111 50.061.310 46.940.200 112 155.644.369 84.446.257 311 1.410.824.061 2.102.465.979 131 12.000.000 Tæng sè ph¸t sinh: Nî 1.616.529.740 2.245.852.436 Cã 1.895.338.409 1.853.635.046 D­ cuèi kú: Nî 131.536.490 174.182.349 Cã 1.628.065.564 1.670.409.125 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) * Mua nguyªn vËt liÖu b»ng tiÒn t¹m øng: Khi C«ng ty t¹m øng cho nh©n viªn ®i mua hµng, c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, phiÕu chi tiÒn, sæ quü tiÒn mÆt kÕ to¸n vµo NhËt ký chøng tõ sè 1 vµ NhËt ký chøng tõ s« 10 VÝ dô: C«ng ty t¹m øng cho anh BÒn 39.277.000®ång ®Ó mua NVL: Nî TK 141: 39.277.000 Cã TK 111: 39.277.000 Trong NhËt ký chøng tõ sè 1 ghi vµo cét Nî TK 141, ghi Cã TK 111. Trong NhËt ký chøng tõ sè 10, c¸c ®èi t­îng ®­îc t¹m øng theo dâi chung trong mét trang sæ, mçi ®èi t­îng ®­îc ghi trªn mét dßng. Ph¶i thanh to¸n t¹m øng ®ît tr­íc th× míi ®­îc t¹m øng ®ît sau. Khi thanh to¸n, c¨n cø vµo giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, hãa ®¬n, phiÕu nhËp... ®Ó ®Þnh kho¶n: Nî TK 152: 37.406.600 Nî TK 133: 1.870.400 Cã TK 141: 39.277.400 Cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý khãa sæ NhËt ký chøng tõ sè 10, x¸c ®Þnh sè ph¸t sinh tæng céng bªn Cã TK 141 ®èi øng bªn Nî TK 152 vµ lÊy sè liÖu nµy ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 152. C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 141: T¹m øng Th¸ng 01/2003 STT DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 141, ghi cã c¸c TK Ghi Cã TK 141, ghi nî c¸c TK Sè d­ cuèi kú Nî Cã 111 C«ng Nî TK 141 152 133 Céng Cã TK 141 Nî Cã 1 2 10.000.000 10.000.000 9.047.600 95.240 10.000.000 ..... 10.000.000 10.000.000 9.047.600 95.240 10.000.000 Céng 69.277.000 69.277.000 6320600 3162430 66368430 .... 2908570 §· ghi sæ c¸i ngµy … th¸ng … n¨m …. KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) 3.4.3- H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt nghuªn vËt liÖu. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n, nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu sö dông cho viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ dïng cho nhu cÇu qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt. C¸c nghiÖp vô xuÊt kho nguyªn vËt liÖu trong th¸ng ph¸t sinh mét c¸ch th­êng xuyªn víi khèi l­îng lín ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n tËp hîp theo tõng lo¹i vËt liÖu vµ tõng ®èi t­îng sö dông ®Ó ghi vµo bªn cã TK 152. Bëi vËy kÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c, ®óng ®èi t­îng gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng cho tõng ph©n x­ëng sö dông trong C«ng ty. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty cã mét sè tr­êng hîp ®iÓn h×nh nh­ sau: Tr­êng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm (chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng) Nî TK 621 (chi tiÕt theo ph©n x­ëng) Cã TK 152 (chi tiÕt nguyªn vËt liÖu) VÝ dô: Ngµy 13/01/2003 xuÊt kho 60Kg thÐp P6M50020 f25 cho ph©n x­ëng nãng ®Ó s¶n xuÊt Bul«ng víi gi¸ lµ 54.000 ®/Kg. Nî TK 621 ph©n x­ëng dËp nãng : 3.240.000 Cã TK 152.1 : 3.240.000 ®Þnh kho¶n nµy ®­îc ghi trªn sæ sè d­. Tr­êng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt chung Nî TK 627 (chi tiÕt ph©n x­ëng) Cã TK 152 VÝ dô: Ngµy 10/02/2003 xuÊt cho ph©n x­ëng c¬ ®iÖn 45Kg bét chÞu lña ®Ó söa ch÷a mét sè m¸y mãc (gi¸ 100.000®) Nî TK 627 (ph©n x­ëng c¬ ®iÖn) : 4.500.000 Cã TK 152 : 4.500.000 XuÊt nguyªn vËt liÖu cho qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 642 Cã TK 152 VÝ dô: Ngµy 30/01/2003 xuÊt cho x©y dùng vµo phßng C«ng ty 2.290 Kg xi m¨ng víi gi¸ 700®/Kg. Nî TK 642 : 1.603.000 Cã TK 152 : 1.603.000 XuÊt nguyªn vËt liÖu phôc vô cho b¸n hµng: Nî TK 641 : Cã TK 152 : VÝ dô: Ngµy 05/01/2003 phiÕu xuÊt kho sè 05 xuÊt 10lÝt x¨ng cho nh©n viªn phßng kinh doanh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 : 53.000 Cã TK 152 : 53.000 H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµo cuèi th¸ng: Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp nguyªn vËt liÖu ®· xu¸t dïng cho c¸c môc ®Ých, khèi l­îng, chñng lo¹i tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh lo¹p b¶ng ph©n bè sè 02 : B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô: C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n B¶ng ph©n bæ sè 2 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu - C«ng cô dông cô Th¸ng 01 / 2003 Tªn TK 152.1 TT 152.2 TT 152.3 TT 152.4 TT 152.5 TT 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 1432410763 26103071 39873348 5100000 7087900 - PX chu¶n bÞ sx 610869684 458058 1797488 - - - PX dËp nãng 372820519 4450526 17202260 1100000 - - PX dËp nguéi 143562195 11332436 133000 4000000 2768000 - PX c¬ khÝ 65050411 - 90000 - - - PX m¹ l¾p r¸p 116140101 5702410 12087000 - 4319900 - PX dông cô 4655332 2045671 1429000 - - - Ngµnh CK d©n dông 119312521 2113970 8444000 - - 241 PX c¬ ®iÖn 2459520 4304098 249000 5816700 - 627 Tæ n¨ng l­îng - 2850000 3608300 - - §éi xe - - - 780000 - 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 2253750 642 CP QL DN 845300 5253640 1531000 3872000 15828950 641 CP b¸n hµng - 48369750 - - - Tæng céng 1437969333 86880559 45261648 15568700 22916850 Ng­êi lËp b¶ng Ngµy....th¸ng....n¨m 2003 (ký tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký tªn) B¶ng ph©n bæ sè 2, ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Ó lËp b¶ng kª sè 4 vµ b¶ng kª sè 5: PhÇn ghi Nî TK 621, 627, 641, 642… ®èi øng cã TK 152. C«ng ty kh«ng sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng mµ sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó ghi sæ. ChÝnh v× thÕ mµ C«ng ty kh«ng sö dông b¶ng kª sè 03 ®Ó h¹ch to¸n. * Ghi sè c¸i TK 152. Sæ c¸i TK 152 ®­îc C«ng ty më chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, ®­îc më cho c¶ n¨m – ph¶n ¸nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu theo tõng th¸ng trong 5 c¸ch lËp sæ c¸i TK 152: Sè d­ ®Çu n¨m: §­îc lÊy tõ sæ c¸i TK 152 n¨m tr­íc. Sè ph¸t minh nî: §­îc lÊy tõ c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1,2,5,10. + Tõ NKCT sè 1 : C¨n cø sè liÖu tæng céng cét ghi Nî TK 152, ghi Cã TK 111. + Tõ NKCT sè 2 : C¨n cø sè liÖu tæng céng cét ghi Nî TK 152, ghi Cã TK 112. + Tõ NKCT sè 5 : C¨n cø sè liÖu tæng céng cét ghi Nî TK 152, ghi Cã TK 331. + Tõ NKCT sè 10 : C¨n cø sè liÖu tæng céng cét ghi Nî TK 152, ghi Cã Tk 141. Sè ph¸t sinh cã: §­îc lÊy tõ b¶ng ph©n bæ sè 2. Sæ c¸i TK 152 ®­îc ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng sau khi ®· khãa sæ, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NKCT.. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n sæ c¸i TK 152.1: Nguyªn vËt liÖu chÝnh §¬n vÞ: §ång Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 729.159.938 Ghi nî c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 01 Th¸ng 02 ........... TK 111 89.415.800 TK 141 2.102.855 TK 331 1.221.947.265 Céng ph¸t sinh: Nî Cã 1.313.465.920 1.437.969.333 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî 761.055.022 Cã Ngµy th¸ng n¨m KTT (ký tªn) C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n sæ c¸i TK 152.2 §¬n vÞ: §ång Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 23.639.084 Ghi nî c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 01 Th¸ng 02 ........... TK 141 2.908.570 TK 111 - TK 331 72.586.192 Céng ph¸t sinh: Nî Cã 75.494.762 86.880.559 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî 5.020.882 Cã Ngµy th¸ng n¨m KTT (ký tªn) C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n sæ c¸i TK 152.3 §¬n vÞ: §ång Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 111.683.735 1.329.404.140 Ghi nî c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 01 Th¸ng 02 ........... TK 111 950.000 TK 331 33.164.608 Céng ph¸t sinh: Nî Cã 34.114.608 45.261.648 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî 2.875.587 Cã Ngµy th¸ng n¨m KTT (ký tªn) C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n sæ c¸i TK 152.4 §¬n vÞ: §ång Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 4.210.765 Ghi nî c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 01 Th¸ng 02 ........... TK 111 10.476.190 TK 141 9.647.564 TK 331 6.059.114 Céng ph¸t sinh: Nî 26.182.868 Cã 15.598.700 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî 27.196.114 Cã Ngµy th¸ng n¨m KTT (ký tªn) C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n sæ c¸i TK 152.5 §¬n vÞ: §ång Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 0 Ghi nî c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 01 Th¸ng 02 ........... TK 111 - TK 141 12357.718 TK 331 4.497.000 Céng ph¸t sinh: Nî Cã 17.354.718 0 Sè d­ cuèi th¸ng: Nî 17.354.718 Cã Ngµy th¸ng n¨m KTT (ký tªn) C«ng t¸c kiÓm kª nguyªn vËt liÖu: C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nªn nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu lo¹i cång kÒnh (s¾t, thÐp), cã lo¹i l¹i rÊt khã b¶o qu¶n nh­ hãa chÊt; mÆt b»ng, kho b·i th× cßn h¹n chÕ kh«ng nhiÒu nªn nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp rÊt nhiÒu lÇn trong th¸ng. H¬n n÷a gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu l¹i chiÕm mét tØ träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm (65 - 70%). Do vËy, C«ng ty muèn ®¹t ®­îc môc tiªu lµ h¹ thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn, ®ßi hái C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý ban kho nãi riªng. ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n ®Þnh kú 6 th¸ng tæ chøc kiÓm kª nguyªn vËt liÖu mét lÇn ®Ó ph¸t hiÖn vµ xö lý chªnh lÖch gi÷a sè tån kho thùc tÕ víi sè tån trªn sæ s¸ch, ®ång thêi rót ra nh÷ng kinh nghiÖm, bæ sung c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý kho vËt t­. KÕt qu¶ kiÓm kª ®­îc ghi vµo “Biªn b¶n kiÓm kª”. Cuèi kú kiÓm kª, biªn b¶n kiÓm kª ®­îc göi lªn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n sÏ tËp hîp sè liÖu tÝnh gi¸ trÞ vµ x¸c ®Þnh chªnh lÖch thõa, thiÕu cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu: Chªnh lÖch = Sè l­îng tån - Sè l­îng tån Thõa (thiÕu) Kho kiÓm kª Kho sæ s¸ch Tr­íc khi lËp b¸o c¸o, c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm kª kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: + Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª: Nî TK 152 : Cã Tk 338 (3381) : + ThiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª: - ThiÕu trong ®Þnh møc: Nî TK 642 : Cã TK 152 : - ThiÕu ngoµi ®Þnh møc: Nî TK138 (1388) : Cã TK 152 : KÕt qu¶ kiÓm kª cho thÊy C«ng ty ®· cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt t­ nhËp kho. ThÓ hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty t­¬ng ®èi tèt. 4- T×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cña C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n cã hÖ thèng qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu kh¸ chÆt chÏ. ChÝnh v× vËy mµ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty lu«n ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt, ®­îc sö dông mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm nhÊt trong s¶n xuÊt s¶n phÈm, gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua tµi liÖu 2 n¨m gÇn ®©y vÒ t×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: (vÝ dô vÒ nguyªn vËt liÖu thÐp) ChØ tiªu §vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch 1. L­îng s¶n phÈm sx (Bul«ng) C¸i 3.125.000 4.000.000 +875.000 2. Tiªu hao vËt liÖu 1 s¶n phÈm Kg 0,4 0,3 - 0,1 3. Tæng møc tiªu hao Kg 1.250.000 1.200.000 - 50.000 4. VËt liÖu tån kho ®Çu kú Kg 14.000 15.000 + 1.000 5. VËt liÖu tån kho cuèi kú Kg 12.000 10.000 - 2.000 6. VËt liÖu mua trongkú. Kg 1.248.000 1.195.000 - 53.000 Sö dông ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn ®Ó ph©n tÝch: * X¸c ®Þnh ®èi t­îng ph©n tÝch: sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt (q) (c¸i) * X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng: - L­îng vËt liÖu tån kho ®Çu kú thay ®æi ®· lµm s¶n l­îng s¶n phÈm thay ®æi mét l­îng lµ: (s¶n phÈm) Møc ¶nh h­ëng: (s¶n phÈm) - L­îng vËt liÖu thu mua trong kú thay ®æi lµm l­îng s¶n phÈm thay ®æi: (s¶n phÈm) Møc ¶nh h­ëng: (s¶n phÈm) - L­îng vËt liÖu tån kho cuèi kú thay ®æi lµm l­îng s¶n phÈm thay ®æi: (s¶n phÈm) Møc ¶nh h­ëng: (s¶n phÈm) - Møc tiªu hao vËt liÖu thay ®æi lµm l­îng s¶n phÈm thay ®æi: Møc ¶nh h­ëng: (s¶n phÈm) Tæng hîp: (s¶n phÈm) Th«ng qua tµi liÖu ph©n tÝch trªn cho ta thÊy n¨m 2002 so víi n¨m 2001 l­îng s¶n phÈm Bul«ng t¨ng 875.000 (c¸i). §©y lµ biÓu hiÖn tèt trong kh©u s¶n xuÊt cña C«ng ty, ®Ó t×m hiÓu râ nguyªn nh©n ®em l¹i kÕt qu¶ nµy, ta ®i s©u vµo nghiªn cøu tõng nh©n tè ¶nh h­ëng: - Do l­îng thÐp tån kho ®Çu kú n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 1.000 Kg. §©y kh«ng ph¶i lµ thµnh tÝch cña n¨m 2002 ®em l¹i mµ lµ do n¨m 2001 ®em l¹i. KÕt qu¶ nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu n¨m 2002 cña C«ng ty. - Do l­îng thÐp thu mua n¨m 2002 so víi n¨m 2001 gi¶m ®i 53.000 Kg. Nh­ng khi tÝnh nh©n tè nµy ta ®· gi¶ ®Þnh møc tiªu hao kh«ng ®æi, trªn thùc tÕ C«ng ty ®· gi¶m møc tiªu hao cho mét s¶n phÈm lµ 0,1 Kg. Nh­ vËy, C«ng ty ®· gi¶m bít ø ®äng vèn mµ sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ®· t¨ng so víi n¨m 2001. - Do l­îng thÐp tån kho cuèi kú gi¶m 2.000 Kg, trong khi ®ã l­îng s¶n phÈm vÉn t¨ng 875.000 mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt n¨m sau. N¨m 2001 dù tr÷ s¶n xuÊt 30.000 s¶n phÈm (12000 : 0,4), n¨m 2002 dù tr÷ s¶n xuÊt lµ 33.333 s¶n phÈm (10.000 : 0,3). Nh­ vËy viÖc gi¶m vËt liÖu tån kho nµy lµ rÊt cÇn thiÕt. - Møc tiªu hao thÐp cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m ®i 0,1 Kg lµm s¶n phÈm, s¶n xuÊt t¨ng 1.000.000sp. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm vÉn ®¶m b¶o vµ doanh nghiÖp tiªu thô hÕt s¶n phÈm, th× ®©y lµ thµnh tÝch lín nhÊt mµ C«ng ty ®¹t ®­îc trong kh©u qu¶n lý s¶n xuÊt vµ sö dông nguyªn vËt liÖu ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt trong gi¸ thµnh. Nh­ vËy qua viÖc ph©n tÝch trªn ta thÊy nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho s¶n phÈm Bul«ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn 875 .000 c¸i lµ do C«ng ty gi¶m møc tiªu hao vËt liÖu thÐp ®i 0,1 Kg/1 s¶n phÈm. ViÖc møc tiªu hao vËt liÖu gi¶m lµ nguyªn nh©n chñ quan, ph¶n ¸nh tr×nh ®é s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Cã thÓ nãi tr×nh ®é qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cã nhiÒu tiÕn bé. C«ng ty ®· biÕt ¸p dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i tèn Ýt nguyªn vËt liÖu mµ vÉn ®em l¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Qua ®ã ta thÊy ®­îc C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt (h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm) ®em l¹i lîi nhuËn cao. Tuy nhiªn C«ng ty vÉn cßn x¶y ra nh÷ng hiÖn t­îng l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu do c«ng nh©n s¶n xuÊt ch­a tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, do phÕ liÖu kh«ng ®­îc tËn dông hÕt. * Ph©n tÝch tæng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nh©n nªn chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm trong träng r¸t lín trong s¶n phÈm. C«ng ty lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Qua tµi liÖu sau ®©y ta thÊy ®­îc t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch tæng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: Tªn s¶n phÈm Sp hoµn thµnh Lo¹i NVL §¬n gi¸ NVL (®ång) Møc tiªu hao NVL 1 Sp Chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt Sp (®ång) 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 Bu l«ng 312.500 4.000.000 ThÐp CT5f20 ThÐp CT5f16 4.100 4.750 4.050 4.800 0,4 0,3 0,3 0,25 5.125.000.000 4.017.125.000 480.000.000 4.800.000.000 §ai èc 3.000.000 3.500.000 ThÐp C10f15,6 ThÐp ES400f16 7.550 7.900 7.600 7.800 0,5 0,4 0,6 0,3 11.325.000.000 9.480.000.000 15.960.000.000 8.190.000.000 §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tæng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tr­íc hÕt x¸c ®Þnh ®èi t­îng ph©n tÝch: - Tæng møc chi phÝ NVL (DM) = 4.860.000.000 + 4800.000 + 15.960.000.000 + 8.190.000.000 - 9.480.000.000 - 5.125.000.000 - 4.017.125.000 - 3.862.875.000 DM = 33.810.000.000 - 29.947.125.000 = 3.862.875.000 Tæng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn 3.862.875.000 (®ång) §ã lµ do: - Khèi l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn, lµm cho tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ: =4.000.000(4100x0,4+4750x0,3)+3500.000x(7550x0,5+7900x0,4)-29.947.125.000=36.532.500.000-29.947.125.000=6.585.375.000 - Do møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m lµm cho tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm n¨m 2002 so víi n¨m 2001 gi¶m lµ: 4.000.000x(0,3x4100+0,25x4750)+3500.000x(0,6x7550+0,3x7900)-6.532.500.000 = 33.820.000.000-36.532.500.000 = -2.712.500.000(®ång) - Do ®¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho s¶n xuÊt s¶n phÈm thay ®æi lµm cho tæng møc cho phÝ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm n¨m 2002 so víi n¨m 2001 gi¶m ®i mét l­îng lµ: =33.810.000.000-33.820.000.000 = -10.000.000(®ång) KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy tæng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 6.585.375.000(®ång) lµ do khèi l­îng s¶n phÈm t¨ng. §©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan, tÊt yÕu x¶y ra. V× vËy nÕu lo¹i trõ ¶nh h­ëng cña nh©n tè nµy th× tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty gi¶m do møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu vµ do gi¸ c¶. Gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu gi¶m cã thÓ do thÞ tr­êng biÕn ®éng, gi¸ c¶ do qui luËt cung cÇu quyÕt ®Þnh v× thÕ ta lo¹i bá ¶nh h­ëng cña nh©n tè nµy. Nh­ng nÕu ®¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu gi¶m lµ do nguyªn nh©n chñ quan, ®ã lµ chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn ®­îc C«ng ty qu¶n lý tèt h¬n n¨m tr­íc nªn chi phÝ thu mua gi¶m ®i, lµm cho ®¬n gi¸ gi¶m. Cßn møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu gi¶m lµ do nguyªn nh©n chñ quan, ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý trong kh©u s¶n xuÊt cña C«ng ty t­¬ng ®ãi tèt, ®· lµm gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ 2.721.500.000 (ng®) dÉn tíi chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m , gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. viÖc gi¶m ®Þnh møc tiªu hoa nguyªn vËt liÖu chøng tá C«ng ty ®Çu t­ rÊt nhiÒu trang thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt, biÕt vËn dông kÞp thêi nh÷ng tiÕn bé kho häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt... ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty. Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. I. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiªn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. ë n­íc ta, viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc, lµ xuÊt ph¸t tõ quy luËt kh¸ch quan cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lu«n cã sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng do sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt thay ®æi. Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy mét tiÕn bé th× ®ßi hái c¬ chÕ qu¶n lý còng ph¶i thay ®æi míi ®Ó phï hîp ví sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cña hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc trong viÖc chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Khi Nhµ n­íc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kinh tÕ cò sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Nhµ n­íc ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù do chän ngµnh nghÒ kinh doanh theo khu«n khæ ph¸p luËt ViÖt Nam. chÝnh v× thÕ mµ h¹ch to¸n cµng trë nªn cã vai trß quan träng - lµ nguån cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ kinh tÕ tµi chÝnh ®Ó lµm nÒn t¶ng cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ thay ®æi nªn h¹ch to¸n kÕ to¸n còng ph¶i ®æi míi hoµn thiÖn cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ míi. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu tèt sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra kÞp thêi ®ång bé, ®¸p øng ®­îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh ®Þnh møc vËt liÖu, dù tr÷ tiªu hao nguyªn vËt liÖu, tr¸nh hiÖn t­îng mÊt m¸t l·ng phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. HiÖn nay trªn thùc tÕ, c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vÉn cßn phøc t¹p, ch­a cã sù thèng nhÊt. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiªp m×nh, tïy theo yªu cÇu qu¶n lý cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý, h¹ch to¸n theo h­íng ®¬n gi¶n hãa nh­ng vÉn ®¶m b¶o theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. ViÖc c¶i c¸ch chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh 141/TC/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 vµ viÖc ban hµnh bèn chuÈn mùc kÕ to¸n ®Çu tiªn ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé Tµi ChÝnh kÌm theo th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn bèn chuÈn mùc kÕ to¸n trªn ngµy 09/10/2002 ®· ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý, h¹ch to¸n trong t×nh h×nh míi. Do n­íc ta ®i sau nªn chóng ta ®· biÕt vËn dông ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn sím vµ céng víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi trong viÖc x©y dùng chÕ ®é kÕ to¸n phï hîp víi ®­îc kinh tÕ - x· héi ë n­íc ta. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ¸p dông vµo thùc tÕ t¹i c¸c doanh nghiÖp ®· kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng sai sãt, do vËy viÖc hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n lµ v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. c¸c doanh nghiÖp ph¶i gia søc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi, víi nÒn kinh tÕ míi. II. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n ®· tr¶i qua bèn m­¬i n¨m (1963-2003) x©y dùng vµ ph¸t triÓn. C«ng ty lín m¹nh nh­ ngµy h«m nay ®· cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n nãi riªng. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, trë thµnh ng­êi b¹n lín cho ngµnh c«ng nghiÖp. S¶n phÈm cña C«ng ty lu«n gi÷ ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, chñng lo¹i. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n tr¶i qua nhiÒu b­íc ngoÆt, giê ®©y ®· chiÒm mét vÞ trÝ lín trªn thÞ tr­êng s¶n xuÊt trang thiÕt bÞ cho ngµnh c«ng nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý: C«ng ty ®· x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu khoa häc, gän nhÑ tõ kh©u thu mua, dù tr÷ ®Õn b¶o qu¶n sö dông cho s¶n xuÊt. VÒ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu: §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu, tõ lËp chøng tõ ®Õn lu©n chuyÓn chøng tõ, C«ng ty quy ®Þnh mét c¸ch râ rµng vµ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - VÒ tæ chøc kho: HÖ thèng kho ®­îc tæ chøc hîp lý, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o qu¶n, b¶o vÖ thÝch hîp cho nguyªn vËt liÖu dù tr÷ trong kho, ph¶n ¸nh trung thùc vÒ mÆt sè l­îng gi¸ trÞ sö dông. ViÖc ph©n chia thµnh c¸c kho cô thÓ gióp cho kÕ to¸n thuËn tiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. MÆt kh¸c viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷, b¶o qu¶n, sö dông còng dÔ dµng h¬n. Tõ ®ã cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh vËt t­ cho l·nh ®¹o C«ng ty. - ë kh©u sö dông: Khi ph©n x­ëng cã nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu, phßng s¶n xuÊt - kinh doanh xem xÐt tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña giÊy ®Ò gnhÞ xuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó duuyÖt vµ viÕt phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu cung cÊp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhanh vµ tiÕt kiÖm nhÊt. - VÒ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. VÒ c¬ b¶n C«ng ty ®· tu©n thñ theo ®óng tr×nh tù h¹ch to¸n, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu. - VÒ kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu: ë C«ng ty, kÕ to¸n ®· ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch ghi chÐp tæng hîp nãi chung ®­îc tæ chøc hîp lÖ, hîp ph¸p vµ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, râ rµng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. C«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho, phï hîp víi nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp (gi¸ trÞ cao vµ tÝnh t¸ch biÖt). KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty nh×n chung ®­îc tiÕn hµnh kh¸ nÒ nÕp, ®¶m b¶o tu©n thñ theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty, ®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu, tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng ®èi t­îng sö dông, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh to¸n gi¸ thµnh kÞp thêi. C«ng ty ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n nh»m gi¶m bít c«ng viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n, t¨ng ®é chÝnh x¸c cña sè liÖu kÕ to¸n. C«ng ty sö dông sæ sè d­ lµm gi¶m ®­îc khèi l­îng ghi chÐp hµng ngµy, c«ng viÖc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng nªn tr¸nh ®­îc viÖc ghi chÐp trïng lÆp vµ kh«ng bÞ dån viÖc vµo cuèi th¸ng. Song bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, do thÞ tr­êng chung cña c¶ n­íc còng nh­ thÞ tr­êng riªng cña C«ng ty lu«n cã sù biÕn ®éng nªn c«ng t¸c kiÓm so¸t cñ C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu kho kh¨n vµ cßn tån t¹i nh÷ng mÆt ch­a hîp lý: 1- HÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu: Do ch­a x©y dùng ®­îc danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt cña toµn C«ng ty nªn ¶nh h­ëng lín tíi qu¸ tr×nh theo dâi sù biÕn ®éng cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu nhÊt lµ ®èi víi h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Bëi vËy, c«ng ty nªn sím x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt trong toµn C«ng ty ®Ó khi ghi vµo sæ sè d­ vµ thÎ kho sÏ dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu. 2- Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay gi¸ c¶ cña nhiÒu mÆt hµng th­êng xuyªn biÕn ®éng vËy mµ C«ng ty kh«ng lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. §iÒu nµy sÏ cã ¶nh h­ëng xÊu tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nÕu nh­ khi gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng biÕn ®éng lín. 3- C«ng ty cã sö dông NKCT sè 2 nh­ng khi ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 152 th× C«ng ty l¹i kh«ng sö dông ®Õn sè liÖu trªn toµi kho¶n 112. 4- H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: §Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. MÆc dï ®iÒu kiÖn cña ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ lµ ph¶i cã hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt vµ hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n. ChÝnh ®iÒu kiÖn ®ã ®· béc lé nhiÒu h¹n chÕ: ViÖc ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho cßn ch­a ®óng, kÕ to¸n ghi sæ sè d­ c¶ hai chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Trong qu¸ tr×nh giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu, kÕ to¸n kh«ng lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt mµ to¸n phô tr¸ch theo dâi chØ ký nhËn vµo thÎ kho. Do ®ã viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ph¸t hiÖn sai sãt gÆp nhiÒu khã kh¨n, dÔ g©y thÊt tho¸t vËt liÖu vµ ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c sè liÖu nhËp, xuÊt, tån hµng ngµy trong th¸ng. V× vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, thùc hiÖn kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®Ó qu¶n lý vËt liÖu, thùc hiÖn kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®Ó qu¶n lý vËt liÖu ®­îc tèt h¬n. 5- C«ng ty kh«ng sö dông TK 151 ®Ó ph¶n ¸nh hµng cuèi th¸ng cßn ®i ®­êng mµ chê khi hµng vÒ míi lµm thñ tôc nhËp kho vµ ghi sæ kÕ to¸n, ®iÒu nµy kh«ng ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 6- NhËt ký chøng tõ sè 5 ®¬n vÞ sö dông ch­a ®óng, phÇn ghi cã TK 331 th× C«ng ty kh«ng ®­îc më mét c¸ch tæng hîp, nh­ vËy kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc c¸c kho¶n nî ®èi víi tõng kh¸ch hµng cô thÓ, nã chØ ph¶n ¸nh ®­îc c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ trong tõng th¸ng. V× thÕ C«ng ty ph¶i ghi tªn tõng kh¸ch hµng cô thÓ mçi kh¸ch hµng ghi trªn mét dßng cña trang NKCT. III. Ph­¬ng h­íng chung ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Trong bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo suy cho cïng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu t×m kiÕm môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Do vËy, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®Ó gi¶m tèi thiÓu chi phÝ vµ ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a. Hoµn thiÖn tøc lµ ngµy cµng lµm cho nã tèt ®Ñp h¬n, phï hîp h¬n. Hoµn thiÖn nghÜa lµ c¶i tiÕn, bæ sung c¸i míi, c¸i tiªn tiÕn nhÊt, phï hîp víi c«ng viÖc nhÊt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. MÆc dï vËy hoµn thiÖn còng cÇn ph¶i tu©n thñ theo mét quy ®Þnh, tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. ViÖt Nam chóng ta x©y dùng hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n trªn c¬ së chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ ¸p dông vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña n­íc nhµ. Trªn c¬ së ®ã chuÈn mùc kÕ to¸n quèc gia lµ nguyªn t¾c chung nhÊt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp. §Õn thêi ®iÓm nµy th× Bé Tµi ChÝnh còng ®· cho ra ®êi ®­îc bèn chuÈn mùc kÕ to¸n vµ th«ng t­ h­íng dÉn sö dông bèn chuÈn mùc kÕ to¸n ®ã. §©y còng lµ mét c¸i míi ®em ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp, tuy nhiªn kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ¸p dông vµ sö dông chÕ ®é kÕ to¸n gièng nhau, mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh mµ rót ng¾n, thay ®æi c«ng t¸c kÕ to¸n cho phï hîp trªn nguyªn t¾c chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh chung cña Nhµ n­íc ban hµnh. C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n muèn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i dùa trªn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh, dùa trªn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n míi ban hµnh vµ th«ng t­ h­íng dÉn sö dông chuÈn mùc cña Bé Tµi ChÝnh vÒ hÖ thèng, tµi kho¶n sö dông, ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn, chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ®ang sö dông. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n cßn nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n nhÊt lµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®Ó gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nµy lµ mét yªu cÇu rÊt cÊp b¸ch. ChÝnh v× thÕ mµ nhiÖm vô hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n còng ®­îc ®Æt ra. IV. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. Qua mét thêi gian t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty víi gãc ®é lµ sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn nhá bÐ vµo c«ng viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n nh­ sau: 1- VÒ h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: 1.1- X©y dùng sæ danh ®iÓm vËt t­: Do C«ng ty sö dông rÊt nhiÒu lo¹i s¾t, thÐp kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc (thÐp trßn, c©y, l¸, f22, f24, M5P6...) nªn dÔ bÞ nhÇm lÉn, vµ ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh theo dâi vµ ®èi chiÕu gi÷a kho vµ kÕ to¸n trong viÖc t×m kiÕm. Bëi vËy ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý vËt liÖu ®­îc chÆt chÏ, thèng nhÊt, viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®­îc dÔ dµng vµ dÔ ph¸t hiÖn ra khi cã sai sãt gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®ång thêi gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®­îc ®óng ®¾n, C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt trong toµn C«ng ty. Ph­¬ng ph¸p lËp: Mçi lo¹i vËt liÖu sö dông mät sè trang trong sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®Ó ghi theo nhãm, thø vËt liÖu. ViÖc m· hãa tªn c¸c vËt liÖu trong sæ danh ®iÓm vµ xÕp theo thø tù c¸c vËt liÖu trong sæ danh ®iÓm ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, hîp lý, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña toµn C«ng ty. Sæ danh ®iÓm vËt t­ cã thÓ x©y dùng theo mÉu sau: BiÓu sè: §¬n vÞ: sæ danh ®iÓm vËt t­ STT Danh ®iÓm vËt t­ (ký hiÖu) Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt NVL §/vÞ tÝnh Ghi chó 1 V. CT3 f16 ThÐp CT3 f16 Kg 2 V. CT3 f20 ThÐp CT3 f20 Kg 3 V. CT5f20 ThÐp CT5 f20 Kg 4 V. CT5f24 ThÐp CT5 f24 Kg 5 V. C10 f15.6 ThÐp C10 f15.6 Kg 6 V. P6H5 f25 ThÐp P6H5 f25 Kg 7 V. Es400f16 ThÐp Es400f16 kg 1.2- LËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt. Do C«ng ty ph¶i nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu lµm nhiÒu lÇn nªn sè l­îng chøng tõ vÒ nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty t­¬ng ®èi nhiÒu, ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n chøng tõ, cã c¬ së ph¸p lý ®Ó quy kÕt tr¸ch nhiÖm khi chøng tõ bÞ mÊt th× C«ng ty nªn lËp sæ giao nhËn chøng tõ. PhiÕu giao nhËn chøng tõ cã thÓ ®­îc lËp nh­ sau: PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp vËt liÖu Tõ ngµy …….®Õn ngµy……. STT M· vËt t­ Tªn vËt t­ Sè l­îng chøng tõ Sè hiÖu chøng tõ Ghi chó 1 V. Trßn f22 ThÐp trßn f22 01 30 2 V. CT3 f24 ThÐp CT3 f24 01 44, 35 Ng­êi giao Ng­êi nhËn (ký tªn) (ký tªn) PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt vËt liÖu Tõ ngµy …… ®Õn ngµy …. STT M· vËt t­ Tªn vËt t­ Sè lîng chøng tõ Sè hiÖu chøng tõ Ghi chó 1 V. CT5f20 ThÐp CT5 f20 03 25, 41, 45 2 V. P6M5 f25 ThÐp P6H5 f25 01 60 Ng­êi giao Ng­êi nhËn (ký tªn) (ký tªn) 1.3- LËp b¶ng kª chøng tõ nhËp, b¶ng kª chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu. C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp, xuÊt th­êng xuyªn, do ®ã kh¶ n¨ng sai sãt nhÇm lÉn x¶y ra. ViÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho rÊt khã kh¨n, hay gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt sè liÖu kh«ng trïng khíp... nªn rÊt phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó rµ so¸t, kiÓm tra l¹i. ChÝnh v× thÕ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nªn lËp b¶ng kª chøng tõ nhËp vµ b¶ng kª chøng tõ xuÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc ®èi chiÕu. MÉu b¶ng kª chøng tõ nhËp, xuÊt cã thÓ lËp nh­ sau: 7 §¬n vÞ: B¶ng kª chøng tõ nhËp nguyªn vËt liÖu Th¸ng 1 n¨m 2003 Ban kho: BK Chøng tõ DiÔn gi¶i §/vÞ tÝnh TK ®/­ Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) SH NT 01 13/1 ThÐp C10 c©y f 6,7 Kg 111 9.000 6.000 54.000.000 ThÐp TriÒu Tiªn f 3,4 Kg 111 7.000 7890 55.230.000 02 17/1 ThÐp P6M5 f25 Kg 331 60 54.000 3.240.000 ….. …. … … … … Tæng céng 1.263.465.920 Ng­êi lËp b¶ng (ký, ghi râ hä tªn) §¬n vÞ: b¶ng kª chøng tõ xuÊt nguyªn vËt liÖu Th¸ng 1 n¨m 2003 Ban kho: BK Chøng tõ DiÔn gi¶i §/vÞ tÝnh TK ®/­ Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) SH NT 01 20/01 ThÐp lß xo (65 r) Kg 621 11.3 14.300 161.590 02 21/01 ThÐp C45 f16 Kg 621 100 4.800 480.000 03 22/01 ThÐp CT5 f24 Kg 621 66.7 4.050 270.235 04 22/01 ThÐp ES400 f16 Kg 621 80 4.700 376.000 … … … … … … Tæng céng 1.437.969.333 Ng­êi lËp b¶ng (ký, ghi râ hä tªn) Khi lËp ®­îc b¶ng kª chøng tõ nhËp vµ b¶ng kª chøng tõ xuÊt th× khi thÊt l¹c chøng tõ sÏ ph¸t hiÖn ra ngay v× trªn c¸c b¶ng kª nµy sè hiÖu chøng tõ ®­îc liÖt kª theo tr×nh tù ®¸nh sè cña c¸c phiÕu nhËp, xuÊt. Khi ®èi chiÕu sè liÖu tæng céng gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt vµ kÕ to¸n tæng hîp cã sai lÖch th× tiÕn hµnh rµ so¸t trªn c¸c b¶ng nµy sÏ nhanh h¬n. 2- VÒ h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu: 2.1- KiÕn nghÞ vÒ NKCT sè 5: Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, viÖc C«ng ty lËp sæ NKCT sè 5 theo quý lµ kh«ng ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. NKCT sè 5 ®­îc lËp vµo cuèi mçi th¸ng, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 331 tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp NKCT sè 5, mçi ®¬n vÞ b¸n ®­îc ghi vµo mét dßng trong NKCT sè 5. Cã nh­ vËy th× C«ng ty míi biÕt ®­îc møc ®é nî cña C«ng ty ®èi víi tõng ®¬n vÞ b¸n cô thÓ ®Ó C«ng ty cßn huy ®éng nguån thu thanh to¸n cho ng­êi b¸n. NKCT sè 5 nªn lËp theo mÉu: ThiÕu s¬ ®å trang 108 2.2- H¹ch to¸n “hµng ®ang ®i ®­êng”. C«ng ty kh«ng më TK 151 ®Ó theo dâi hµng ®ang ®i ®­êng mµ chê cho ®Õn khi hµng vÒ nhËp kho míi ghi sæ lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. C«ng ty cÇn më TK151 ®Ó theo dâi. Khi nhËn ®­îc hãa ®¬n cña ng­êi b¸n nh­ng hµng ch­a vÒ ®Õn C«ng ty, kÕ to¸n l­u hãa ®¬n vµo tËp hå s¬ “Hµng ®ang ®i ®­êng”. NÕu trong th¸ng hµng vÒ th× lµm thñ tôc nhËp kho nh­ b×nh th­êng, ®Õn cuèi th¸ng hµng vÉn ch­a vÒ, kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n, hîp ®ång mua hµng ghi: Nî TK 151 : Nî TK133 : Cã Tk 331 : Vµ ghi vµo NKCT sè 6. Sang th¸ng sau khi hµng vÒ nhËp kho ghi: Nî TK152 : (chi tiÕt nguyªn vËt liÖu) Cã TK151 : VÝ dô: Ngµy 29/01/2003 C«ng ty mua thÐp cña C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng Hµ Néi, nhËn ®­îc hãa ®¬n sau: Hãa ®¬n (gtgt) MÉu sè 01 GTKT - 3LL Liªn 2: giao kh¸ch hµng C§/00 - B Ngµy 29/01/2003 No : 012579 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng Hµ Néi. §Þa chØ: Thanh Xu©n - Hµ Néi §iÖn thoai: ....... MST : 2 4 0 0 1 1 2 1 2 8 - - - - Hä tªn ng­êi mua: Anh BÒn. §¬n vÞ: C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. §Þa chØ: Tõ S¬n - B¾c Ninh. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt Sè TK MST: 2 3 0 0 1 0 1 8 1 3 - - - 1 STT Tªn hµng ho¸, s¶n phÈm §/vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1*2 1 ThÐp C10 c©y f 6,7 Kg 9.000 6.000 54.000.000 2 ThÐp TriÒu Tiªn f 3,4 Kg 7.000 7.890 55.230.000 3 ThÐp P6M5 f25 Kg 60 54.000 3.240.000 Céng tiÒn hµng 112.470.000 ThuÕ suÊt GTGT 5%: TiÒn thuÕ GTGT 5.623.500 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 118.093.500 Sè viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m m­êi t¸m triÖu kh«ng tr¨m chÝn m­¬i ba ngh×n n¨m tr¨m ®ång. Ng­êi mua hµng (ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) Nh­ng do xe vËn t¶i hµng cña C«ng ty bÞ tai n¹n nªn xe bÞ gi÷ chê gi¶i quyÕt. V× vËy ®Õn ngµy 30/01 sè hµng trªn vÉn ch­a vÒ ®Õn C«ng ty. C¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi: Nî TK 151: 112.470.000 Nî TK 133: 5.623.500 Cã TK 111: 118.093.500. Sau ®ã ®ång thêi ghi vµo NKCT sè 6. §Õn ngµy 3/02 sè hµng trªn vÒ ®Õn C«ng ty, phßng s¶n xuÊt kinh doanh ghi phiÕu nhËp kho sè 50 ngµy 3/02/2003 KÕ to¸n ghi: Nî TK 152: 112.470.000 Cã TK 151: 112.470.000 C«ng ty Quy chÕ Tõ S¬n nhËt ký chøng tõ sè 6 Ghi cã TK 151: Hµng mua ®ang ®i ®­êng Th¸ng 1/2003 STT DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu th¸ng Ho¸ ®¬n PhiÕu nhËp Ghi cã TK 151, ghi nî c¸c TK Sè d­ cuèi th¸ng SH NT SH NT 152 153 … Céng 1 Mua thÐp 112.470.000 012579 29/1 50 3/02 112.470.000 0 . . . . Céng §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng .... n¨m KÕ to¸n ghi sæ (ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) Sè liÖu ë dßng tæng céng cét TK 152 ë NKCT sè 6 ®­îc dïng ®Ó ghi sæ c¸i TK 152. 2.3- LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: C«ng ty cÇn ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. XÐt vÒ ph­¬ng diÖn kÕ to¸n th× lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho sÏ lµm cho b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c h¬n gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang cã. VÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh th× lËp dù phßng sÏ lµm gi¶m lîi nhuËn cña n¨m b¸o c¸o nh­ng ng­îc l¹i nã t¹o ra nguån tµi chÝnh ®Ó bï ®¾p cho c¸c kho¶n thiÖt h¹i cã thÓ sÏ x¶y ra. Dù phßng thùc chÊt lµ viÖc ghi nhËn mét kho¶n lç vµo chi phÝ cña n¨m b¸o c¸o ®Ó cã nguån tµi chÝnh bï ®¾p cho nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra n¨m kÕ ho¹ch. ViÖc trÝch lËp dù phßng ®­îc thùc hiÖn ë thêi ®iÓm khãa sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh v¨m, sau khi ®· tiÕn hµnh kiÓm kª NVL. §Ó lËp dù phßng th× NVL ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + NVL lµ nh÷ng vËt t­ tån kho t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cã gi¸ thÞ tr­êng thÊp h¬n gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n. + NVL thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. + Cã chøng tõ hãa ®¬n hîp lÖ, hîp lý. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: Sö dông TK 159 ®Ó h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Bªn Nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸. Bªn cã: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸. D­ cã: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cã. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n n¨m, sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp n¨m tr­íc th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®­îc lËp thªm, ghi: Nî TK 632: Cã TK 159: - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ph¶i lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc, th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ®­îc hoµn nhËp, ghi: Nî TK 159: Cã TK 632: 2.4- C«ng t¸c kiÓm kª NVL: C«ng ty cã thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kª cuèi kú, nh­ng theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/ Q§ - BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh ban hµnh chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, vµ theo th«ng t­ h­íng dÉn kÕ to¸n thùc hiÖn bèn chuÈn mùc kÕ to¸n ban hµnh th× c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c kho¶n d­ thõa, hao hôt mÊt m¸t hµng tån kho ®· thay ®æi. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty b­íc vµo n¨m 2003 ph¶i thùc hiÖn tho chuÈn mùc nµy vÒ h¹ch to¸n hµng tån kho nãi riªng vµ vÒ c¸c söa ®æi bæ sung theo chuÈn mùc kÕ to¸n nãi chung ®Ó phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n míi. - C¨n cø vao biªn b¶n kiÓm kª, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: + ThiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho mÊt m¸t, hao hôt ghi: Nî TK 1381: Tµi s¶n thiÕu chê xö lý. Cã TK 152: - C¨n cø vµo biªn b¶n xö lý vÒ hµng tån kho hao hôt mÊt m¸t kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 334,…: C¸ nh©n båi th­êng. Nî TK 632 : TrÞ gi¸ thiÕu hôt trong ®Þnh møc. Cã TK 1381 : NVL thiÕu chê xö lý. V. KiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NVL cña C«ng ty. C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n lµ mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, chi phÝ NVL chiÕm rÊt lín trong tæng chi phÝ. ChÝnh v× vËy mµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ NVL lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc mµ C«ng ty x©y dùng. Do t×m hiÓu thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL cña C«ng ty, em xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NVL cña C«ng ty: 1- VÒ c«ng t¸c thu mua NVL: C«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ vÒ thu mua NVL, hiÖn nay C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn thu mua NVL vµ xe vËn t¶i nªn C«ng ty ph¶i kiÓm so¸t ®­îc chi phÝ cho mçi lÇn mua NVL, t×m mäi c¸ch gi¶m tèi ®a chi phÝ nµy ®Ó h¹ thÊp gi¸ NVL nhËp kho. Khi nhËp kho NVL th× C«ng ty ph¶i kiÓm tra vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i NVL cã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt kh«ng? Tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó ø ®äng trong kho v× kh«ng sö dông ®­îc. 2- X©y dùng kÕt cÊu, mÉu m· s¶n phÈm tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt. C«ng ty ph¶i biÕt lùa chän hîp lý kÕt cÊu s¶n phÈm sao cho tèn kÐm Ýt NVL nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o quy c¸ch, mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty ph¶i x©y dùng thËt chÝnh x¸c ®Þnh møc tiªu hao NVL cho mét s¶n phÈm, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ NVL trong khi sö dông, ph¶i h¹ch to¸n tiªu hao NVL chÆt chÏ. 3- C¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt. HiÖn nay C«ng ty ®· ®Çu t­ rÊt nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ míi phôc vô cho s¶n xuÊt. M¸y mãc hiÖn ®¹i nµy ®ßi hái tèn kÐm nh­ng bï l¹i nã ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao, tiÕt kiÖm NVL. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn cßn sö dông nh÷ng m¸y mãc tõ l©u råi, m¸y mãc cò, chi phÝ söa ch÷a nhiÒu, l¹i tèn NVL. V× vËy C«ng ty ph¶i ®Çu t­ vµo m·y mãc thiÕt bÞ míi, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó gi¶m bít chi phÝ NVL, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4- Chi phÝ cho NVL cña C«ng ty lµ rÊt lín, nªn C«ng ty ph¶i biÕt tËn dông phÕ liÖu thu håi. NÕu phÕ liÖu nµo cã thÓ t¸i s¶n xuÊt ®­îc th× ®­a vµo s¶n xuÊt cßn nh÷ng phÕ liÖu nµo kh«ng thÓ t¸i s¶n xuÊt ®­îc th× C«ng ty tiÕn hµnh b¸n ®Ó bï ®¾p thªm vµo chi phÝ NVL. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt C«ng ty ph¶i ®Æt ra môc tiªu s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng ®Ó c¸c ph©n x­ëng cïng nhau tham gia. Môc tiªu vÒ s¶n phÈm, vÒ tiÕt kiÖm NVL, vÒ phÕ liÖu…. C«ng ty ph¶i biÕt g¾n quyÒn lîi cña c«ng nh©n vµo viÖc sö dông tiÕt kiÖm sö dông tiÕt kiÖm NVL… Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn ®ãng gãp vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NVL t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n. Do kiÕn thøc b¶n th©n em cßn h¹n chÕ, cho nªn c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt cña em cã thÓ ch­a ®Çy ®ñ, ch­a tèi ­u, em rÊt mong ®­îc C«ng ty tham kh¶o vµ ®­a ra ®¸nh gi¸. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kÝnh tÕ thÞ tr­êng, suy cho cïng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu t×m kiÕm môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §øng tr­íc yªu cÇu cña cã chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n ®· t×m ra con ®­êng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ sö dông vèn nh»m t¨ng tÝch luü, më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. §©y lµ ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ®Ó C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n, em ®· nhËn thøc s©u s¾c h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n NVL cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý NVL, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL nãi riªng ë C«ng ty lµ cÇn thiÕt, cã ý nghÜa chØ ®¹o thùc tiÔn. Sau ba th¸ng thùc tËp ®· gióp em cã ®iÒu kiÖn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ë tr­êng vµo thùc tÕ. Song c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n NVL lµ mét lÜnh vùc kh¸ réng, do ®iÒu kiÖn thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn bµi viÕt cña em chØ ®i s©u nghiªn cøu ®­îc mét sè vÊn ®Ò. B¶n luËn v¨n cña em nh»m môc ®Ých gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty. Em mong muèn nhËn ®­îc sù gãp ý cña c« gi¸o, c¸c c«, c¸c chó trong C«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n, em ®· ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó trong C«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c c«, c¸c chó phßng kÕ to¸n. §ång thêi ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn NguyÔn Minh Ph­¬ng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Minh Ph­¬ng, ban l·nh ®¹o C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n vµ phßng kÕ to¸n ®· hÕt søc t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em trong thêi gian qua. Hµ Néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m .... Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thanh. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n NVL trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt .4 I/ Kh¸i niÖm vÒ NVL & vai trß cña NVL ®èi víi doanh nghiÖp 4 1- kh¸i niÖm vÒ NVL. 4 2- §Æc ®iÓm, vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4 a- ®Æc ®iÓm. 4 b- vai trß. 5 3- Yªu cÇu & néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý NVL. 6 4-NhiÖm vô h¹ch to¸n NVL. 7 II/ Ph©n lo¹i NVL. 9 1- c¨n cø vµo c«ng dông cña NVL. 9 2- C¨n cø vµo chøc n¨ng cña NVL ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 10 3- C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh. 10 4- C¨n cø vµo quyÒn së h÷u. 11 III/ TÝnh gi¸ NVL. 11 1- C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ NVL nhËp kho. 12 2- C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ NVL xuÊt kho. 12 2.1- Ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n. 13 2.2- Ph­¬ng ph¸p FIFO. 14 2.3- Ph­¬ng ph¸p LIFO. 14 2.4- Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 14 2.5- Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n. 15 IV/ Néi dung tæ chøc kÕ to¸n NVL. 15 1- Chøng tõ kÕ to¸n. 15 2- H¹ch to¸n chi tiÕt NVL. 16 2.1- Ph­¬ng ph¸p thÎ song song. 16 2.2- Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. 18 3- H¹ch to¸n tæng hîp NVL. 20 3.1- h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 20 a- Tµi kho¶n sö dông. 21 b- h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng NVL. 22 b1- H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng NVL. 22 b2- H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng gi¶m NVL. 28 3.2- H¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 30 a- Tµi kho¶n sö dông. 31 b- Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 32 3.3- Tæ chøc sæ kÕ to¸n h¹ch to¸n tæng hîp NVL. 34 V/ Ph©n tÝch t×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông NVL. 35 1- HÖ thèng chØ tiªu ph©n tÝch. 35 2. Néi dung ph©n tÝch. 36 2.1- Ph©n tÝch t×nh h×nh cung cÊp NVL ë doanh nghiÖp. 37 2.1.1- Ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng vËt t­ theo sè l­îng. 37 2.1.2- Ph©n tÝch cung øng NVL theo chñng lo¹i. 37 2.1.3- Ph©n tÝch cung øng vËt t­ vÒ mÆt ®ång bé. 38 2.1.4- Ph©n tÝch cung øng vËt liÖu vÒ chÊt l­îng. 38 2.1.5- Ph©n tÝch tÝnh chÊt kÞp thêi cña viÖc cung øng NVL. 38 2.1.6- Ph©n tÝch tiÕn ®é vµ nhÞp ®iÖu cung øng NVL. 38 2.2- Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông NVL v¸o s¶n xuÊt s¶n phÈm. 39 2.2.1- Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông khèi l­îng NVL vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. 39 2.2.2- Ph©n tÝch møc tiªu dïng NVL cho s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm. 40 2.2.3- Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng tæng møc chi phÝ NVL. 42 2.2.4- Ph©n tÝch mèiquan hÖ gi÷a t×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông NVL ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. 43 3- C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NVL. 43 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n. 45 I/ §Æc ®iÓm chung cña C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. 45 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 45 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 47 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 49 II. Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Quy chÕ Tõ S¬n 52 1- Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL ë C«ng ty. 52 1.1- Ph©n lo¹i. 52 1.2- §¸nh gi¸ NVL. 53 2- C«ng t¸c thu mua NVL ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n (QCTS). 53 3- Tæ chøc c«ngt¸c kÕ to¸n NVL ë C«ng ty QCTS. 54 3.1- Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 54 3.2- Tr×nh tù lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ. 54 3.2.1- Tr­êng hîp nhËp kho NVL. 54 3.2.2- Tr­êng hîp xuÊt kho NVL. 59 3.3- KÕ to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng ty QCTS. 64 3.4- KÕ to¸n tæng hîp NVL t¹i C«ng ty QCTS. 68 3.4.1- Tµi kho¶n sö dông. 69 3.4.2- H¹ch to¸n tæng hîp nhËp NVL. 69 3.4.3- H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt NVL. 77 3.5- C«ng t¸c kiÓm kª NVL. 85 4- T×nh h×nh cung cÊp vµ sö dông NVL cña C«ng ty QCTS. 85 Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë C«ng Ty Quy ChÕ Tõ S¬n. 90 I/ Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL. 90 II/ NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë C«ng ty QCTS. 91 III/ Ph­¬ng h­íng chung ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL. 94 IV/ Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøcht NVL t¹i C«ng ty QCTS. 95 1- VÒ h¹ch to¸n chi tiÕt NVL. 95 2- VÒ h¹ch to¸n tæng hîp NVL. 99 V/ KiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NVL cña C«ng ty QCTS. 106 KÕt luËn 108

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy Chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật lieu.DOC
Luận văn liên quan