Đề tài Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam - Vinasinco

LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Trước kia các doanh nghiệphoạt động theo sự bao cấp của nhà nước và đến nay đất nước đã mở cửa cùng với việc các doanh nghiệp phải tự đứng trên đôi chân của mình. Để tồn tại và phát triển, họ phải tìm ra con đường cho doanh nghiệp mình đi. Nhưng chắc chắn rằng khi doanh nghiệp có một đội ngũ nhân viên tài giỏi, biết sử dụng, giữ gìn và phát huy họ thì họ sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển và đi lên. Muốn vậy các doanh nghiệp phải biết quản lý nguồn lao động của mình để sử dụng có chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lựcđó. Hiện nay các doanh nghiệp cũng nghiên cứu và tìm cách sử dụng hiệu quả nguồn lực này thông qua việc sử dụng các công cụ quản trị nhân lực. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc chính là hai công tác cơ bản và quan trọng nhất giúp ích cho việc quản lý và sử dụng có chất lượng nhân lực, củng cố các hoạt động nhân lực khác. Tuy nhiên hiện nay ở các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú ý tới hai hoạt động này. Trong quá trình thực tập một thời gian tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam-VINASINCO, em cũng nhận thấy công ty vẫn chưa quan tâm đến hoạt động phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nên không có hệ thống phân tích công việc rõ ràng và đánh giá thực hiện công việc còn sơ sài, chưa phát huy đúng tác dụng của hai hoạt động này .Vì vậy hiệu quả của các hoạt động quản lý nhân lực khác bị ảnh hưởng và tác động chưa tốt đến các hoạt động phát triển chung của công ty. Với mong muốn có thể góp phần phát triển công ty nên khi nghiên cứu các hoạt động nhân sự tại đây em quyết định chọn tên đề tài trong chuyên đề thực tập là:“ Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việctại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASINCO ”. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu tất cả các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty VINASINCO Đồng thời đi sâu vào nghiên cứu thực trạng hai hoạt động phân tíchcông việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO. Đề suất các giải pháp và xây dựng thí điểm hai chương trình phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc cho nhân viên làm việc tại công ty VINASINCO. Phạm vi nghiên cứu: Khi thực hiện chuyên đề em đã đi sâu vào nghiên cứu tại tất cả các bộ phận của công ty bao gồm các bộ phận tác nghiệp và các bộ phận quản lý của công ty VINASINCO. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình hoàn thành chuyên đề emđã thu thập nguồn số liệu sơ cấp bằng cách sử dụng các phương pháp thu thập thông tin như bản hỏi, phỏng vấn, quan sát, ghi chép. Đồng thời em cũng thu thập và sử dụng các văn bản, tài liệu của công ty theo sự đồng ý của công ty và các sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành. Sau đó để hoàn thành các số liệu thì em tiến hành xử lý, phân tích và tổng hợp các thông tin đó lại. Kết cấu đề tài Đề tài bao gồm có 3 phần sau: Chương 1: Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASINCO. Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tácphân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI CAM KẾT LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1 – Phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 3 1.1 Vai trò của quản trị nhân lực trong một tổ chức 3 1.1.1 Quản trị nhân lực 3 1.1.2 Các hoạt động của quản trị nhân lực 3 1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân lực 5 1.2 Phân tích công việc và lợi ích của phân tích công việc 6 1.2.1 Khái niệm và nội dung của phân tích công việc 6 1.2.2 Lợi ích của phân tích công việc 8 1.2.2.1 Phân tích công việc ảnh hưởng đến sự thực hiện công việc 8 1.2.2.2 Phân tích công việc ảnh hưởng đến các công tác quản lý nguồn nhân lực khác 9 1.2.3 Các bước tiến hành phân tích công việc 11 1.3 Khái niệm và ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc 15 1.3.1 Khái niệm và mục đích của đánh giá thực hiện công việc 15 1.3.2 Ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc 15 1.3.2.1 Với việc hoàn thiện sự thực hiện công việc của người lao động 16 1.3.2.2 Với việc ra các quyết định nhân sự 16 1.3.2.3 Với việc tạo động lực trong lao động, trong tập thể lao động 16 1.3.2.4 Với các công tác nhân sự khác 17 1.3.3 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc 19 1.3.4 Các công việc cần làm khi tổ chức thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc 21 1.3.4.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 21 1.3.4.2 Lựa chọn chu kỳ đánh giá 23 1.3.4.3 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 24 1.3.4.4 Phỏng vấn đánh giá 24 Chương 2- Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam 27 2.1 Tổng quan về công ty VINASINCO 27 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển công ty 27 2.1.2Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ của công ty 27 2.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty 29 2.1.4Đặc điểm công nghệ, quy trình sản xuất của công ty 35 2.1.5 Tình hình hoạt động,sản xuất kinh doanh của công ty 36 2.1.6 Cơ cấu lao động của đội ngũ lao động công ty VINASINCO 38 2.2 Thực trạng phân tích công việc tại công ty VINASINCO 41 2.2.1 Công ty chưa có chương trình phân tích công việc được quy định thành văn bản 41 2.2.2 Phòng Tổ chức hành chính chưa có cán bộ đựơc đào tạo về chuyên môn nhân sự 45 2.2.3 Bản thân công ty chưa ý thức được sự quan trọng của phân tích công việc 46 2.3 Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO 47 2.3.1 Các văn bản hiện công ty đang sử dụng 47 2.3.2 Phương pháp đánh giá được sử dụng 50 2.3.3 Chu kỳ đánh giá quá ngắn 51 2.3.4 Công tác lựa chọn và đào tạo người còn chưa được chú trọng 51 2.3.5 Không có sự phản hồi thông tin trực tiếp đến người lao động 52 2.4 Ảnh hưởng của công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc đến các hoạt động quản lý nhân sự tại côngty VINASINCO 53 2.4.1 Với thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 53 2.4.2 Với thực trạng công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự 53 2.4.3 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55 2.4.4 Với công tác thù lao lao động 56 Chương 3- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn Nhân lực bằng công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện Công việc ở công ty VINASINCO 59 3.1 Những đổi mới và hướng phát triển của công ty 59 3.1.1 Hướng phát triển của công ty 59 3.1.2 Các mặt tồn tại trong công ty 60 3.1.3 Phương hướng khắc phục 61 3.2 Giải pháp về xây dựng chương trình phân tích công việc 61 3.2.1 Về phía công ty 61 3.2.2 Về phía cán bộ thực hiện phân tích công việc 61 3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 75 3.3.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 75 3.3.2 Xác định chu kỳ đánh giá 79 3.3.3 Lựa chọn người đánh giá và đào tạo người đánh giá 793.3.4 Phỏng vấn đánh giá 80 3.4 Các giải pháp nhằm thực hiện, quản lý, duy trì chương trình phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 81 3.5 Sử dụng kết quả phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc vào công tác quản lý nguồn nhân lực khác tại công tyVINASINCO 81 3.5 1 Với công tác kế hoach hoá nhân lực 81 3.5.2 Với công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự 82 3.5.3 Với công tác đào tạo và phát triển người lao động 82 3.5.4 Với thù lao lao động 83 KẾT LUẬN 85 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP

docx116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 6446 | Lượt tải: 62download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam - Vinasinco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
soát 2-3 năm một lần. 4. Phòng nhân sự chú ý lắng nghe sự ủng hộ, góp ý của người lao động để cải tiến hai công tác trên đồng thời, chống lại bất bình câm lặng ở người lao động. Phổ biến rộng rãi và lâu dài cho mọi người lao động. 3.5 Sử dụng kết quả phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc vào các hoạt động vào công tác quản lý nguồn nhân lực khác tại công ty VINASINCO 3.5.1 Với công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Dựa vào đánh giá sự thực hiện công việc trước đó của người lao động doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực của công ty tốt hơn, sát với thực tế hơn. Nhưng đặc biệt khi công ty đã cho vào sử dụng kết quả của phân tích công việc thì công ty có thể biết được bộ phận nào đang có số nhân sự là bao nhiêu người, sự thừa thiếu ra sao, nhu cầu nhân lực của công ty hiện tại có đủ không để xây dựng kế hoạch nhân sự và sẵn sàng cho các hoạt động khác khi cần thiết như tuyển dụng, đào tạo, và có kế hoạch hợp lý cả về tiền bạc, thời gian và con người cho công ty. 3.5.2 Với công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự Tuy hiện nay công ty chỉ tuyển mộ lao động thông qua việc có người trong công ty bảo lãnh giới thiệu vào làm việc mà không qua bất kỳ một cách thức tuyển mộ nào khác nhưng khi công ty hoàn thiện chương trình phân tích công việc thì công việc tuyển mộ sẽ thuận lợi hơn nhiều vì công ty có thể sử dụng nhiều hình thức tuyển mộ khác như đăng báo, đăng thông báo trên tivi, mạng internet để tạo điều kiện cho nhiều ứng viên đến tham gia tuyển dụng và công ty cũng có nhiều cơ hội lựa chọn người tài hơn. Ngoài ra 2 bản mô tả công việc và bản yêu cầu công việc với người thực hiện sẽ đồng thời có mặt trong quảng cáo tuyển người được các cán bộ tuyển dụng soạn thảo ra sẽ giúp đỡ đắc lực cho công tác tuyển dụng, vừa đỡ tốn công sức, chi phí, thời gian và hiệu quả tuyển mộ cao hơn. Đồng thời 2 bản mô tả công việc và yêu cầu công việc với người thực hiện cũng được sử dụng để quyết định các tiêu chí và các tiêu chuẩn để sàng lọc các ứng viên, giúp công ty tìm được người đúng như mong muốn của công ty. Khi bố trí lao động làm việc, công ty cần dựa trên bản mô tả công việc, bản xác định yêu cầu công việc với người thực hiện và bản kết quả đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động trước đó. Như vậy công ty sẽ có thể bố trí được đúng người, đúng việc. việc bố trí tốt lao động này sẽ dẫn đến sự thực hiện công việc của người lao động sẽ tốt hơn và giúp công ty có kết quả kinh doanh tốt. 3.5.3 Với công tác đào tạo và phát triển người lao động Khi thực hiện đánh giá thực hiện công việc, công ty thấy có những nhân viên hoàn thành công việc chưa được tốt thì công ty có thể thực hiện chế độ đào tạo họ để họ thực hiện công việc tốt hơn. Đối với một số người trong một thời gian dài sau đánh giá thực hiện công việc công ty thấy rằng người này có tiềm năng trong tương lai có thể cử họ đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ, đảm trách các trách nhiệm cao hơn trong công việc. Hàng năm, công ty vẫn có một chế độ đào tạo người lao động cả về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo kỹ năng vì vậy sau khi thực hiện chương trình đánh gía công ty sẽ biết được công ty nên đào tạo những ai, vào thời điểm nào và từ đó sử dụng chương trình phân tích công việc, cụ thể là sử dụng bản mô tả công việc và bản yêu cầu của công việc với người thực hiện xây dựng nên một chương trình đào tạo cho các đối tượng cần đào tạo sao cho có sự phù hợp với người lao động và đảm bảo cho công ty có đào tạo hiệu quả mà vẫn tiết kiệm chi phí, thời gian biết kết hợp với bộ phận nào để thực hiện công tác đào tạo. 3.5.4. Với hệ thống thù lao lao động Công ty nên xây dựng một hệ thống trả công duy nhất cho người lao động dựa trên cơ sở của kết quả của phân tích công việc vì bản chất của trả lương khoán cũng chỉ là một hình thức trả lương dựa vào giá trị công việc mà người lao động làm, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn viêc chia thành ba loại lương khác nhau là lương cơ bản, lương năng suất, lương khoán. Tôi kiến nghị một hệ thống trả lương như sau: Đối với mỗi một chức danh công viêc trong công ty sẽ được phân chia và hình thành nên một suất lương tháng tương ứng. Sự phân chia suất lương này do các ban lãnh đạo xây dựng nên dựa trên tình hình hoạt động của công ty và có sự đồng ý của Hội đồng quản trị và quan trọng hơn là sự phân chia này dựa vào hai bản kết quả của phân tích công việc là bản mô tả công việc và bản yêu cầu công việc với người thực hiện để xác định giá trị công việc từ đó xác định hệ thống trả công, trả lương tương ứng với giá trị đó. Để khuyến khích cá nhân người lao động, thay vì sử dụng một mức tiền công duy nhất cho các công việc trong nghạch thì doanh nghiệp nên thiết kế một khoảng tiền công để trả công cho những người lao động khác nhau cùng thực hiện các công việc trong ngạch và đồng thời các khoảng tiền công này không nên xây dựng đồng đều mà nên xây dựng luỹ tiến để xây dựng. Người lao động thực hiện công việc tốt và tuân thủ các quy định của công ty thì mức tiền công sẽ ở mức cao. Đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động sẽ được sử dụng để đưa ra các quyết định về tiền thưởng nhằm khuyến khích hơn nữa sự thực hiện công việc của người lao động. Khi người lao động đạt các chỉ tiêu của công ty sẽ được thưởng, nếu không đạt thì người lao động sẽ không được thưởng. Khi người lao động liên tục hoàn thành xuất sắc công việc trong một thời gian dài thì có thể được xem xét quyết định tăng lương và có thể được thăng tiến. Trong kết quả đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động không chỉ có các tiêu thức đánh giá sự thực hiện công việc và sự tuân thủ các nội quy của công ty mà còn có một số các tiêu chí khác như tinh thần lao động, thái độ trong lao động và thái độ với các đối tác. Tiền thưởng cho việc thực hiện tốt các tiêu chí này sẽ là động lực tác động đến người lao động, giúp các doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu chiến lược lâu dài của công ty như là tăng uy tín, chất lượng phục vụ khách hàng. Như vậy sử dụng kết quả của đánh giá thực hiện công việc và phân tích công việc vào việc nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý nhân sự khác đều đem lại hiệu quả cao hơn khi chưa áp dụng tốt hai chương trình này. Vì vậy công ty nên có định hướng thực hiện chương trình phân tích công việc càng sớm càng tốt và cải tiến đánh giá thực hiện công việc để phù hợp với công ty và đem lại hiệu quả cao hơn. KẾT LUẬN Trên đây là toàn bộ đề tài mà em nghiên cứu trong quá trình thực tập: “Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASINCO”. Phân tích công việc chính là hoạt động nền tảng cho các hoạt động nhân lực khác, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Đánh giá công việc ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động nhân lực khác. Trong đề tài các vấn đề của phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc, có ảnh hưởng đến các hoạt động nhân sự khác và ảnh hưởng đến công ty như thế nào đã được trình bày rõ, làm rõ được tầm quan trọng của hai hoạt động này. Vì vậy công ty nên thực hiện xây dựng lại hai chương trình này trong thời gian gần nhất, điều đó sẽ rất có lợi cho hoạt động quản lý nhân sự của công ty, phát triển công ty trong thời buổi cạnh tranh như hiện nay. Em hi vọng những kiến thức trong đề tài sẽ giúp ích được cho công ty trong việc xây dựng và hoàn thành hai chương trình phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc bổ sung cho các hoạt động quản trị nhân lực trong công ty, hai hoạt động này sẽ giúp công ty hoàn thiện hơn nữa công tác nhân sự trong công ty. PHỤ LỤC 1 và 2 Bảng : Quy trình giải quyết sự cố kỹ thuật khu đô thị. BƯỚC CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN PHỐI HỢP GHI CHÚ Phát sinh sự cố Kiểm tra Báo cho bộ phận chuyên trách giải quyết Gửi thông tin đến P.QLĐT Kiểm tra Kiểm tra kết quả Giải quyết sự cố Lên phương án giải quyết Trình duyệt Triển khai thực hiện Kết thúc Kiểm tra QT toà nhà nhận thông tin Quản trị nhà Tất cả các cá nhân tổ chức Bằng mọi hình thức Sai Kiểm tra hiện trường Xác định nguyên nhân, mức độ sự cố Khắc phục tạm thời Quản trị nhà Bảo vệ toà nhà Báo vận hành nếu là sự cố đơn giản Báo cho Nhà thầu nếu là sự cố phức tạp hoặc đang trong thời gian bảo hành bảo trì Quản trị nhà Vận hành KT Nhà thầu thi công Nếu SC lớn (cháy nổ ,vỡ ống nước ) báo trực tiếp cho P.QLĐT Đúng Các bộ phận chuyên trách tiến hành giải quyết sự cố theo dúng khả năng và phân cấp Quản trị phối hợp giám sát thực hiện Vận hành Nhà thầu Cụm QTĐT Kiểm tra hiện trường xử lý sự cố Làm biên bản xác nhận quá trình xử lý Quản trị Vận hành Nhà thầu Xong Báo ngay P.QLĐT khi: + Sự cố lớn + Một khâu trong quá trình đang thực hiện + Sau khi giải quyết xong SC Cụm QTĐT Vận hành P.QLĐT Không xong Kiểm tra thực tế hiện trường ,sự việc Đánh giá mức độ sự cố Cán bộ phòng Cụm QTĐT Đội CTĐT Căn cứ theo điều kiện bảo hành bảo trì Đề phương án giải quyết Cán bộ phòng Đội CTĐT Cụm QTĐT Nhà thầu Báo trưởng phòng , lãnh đạo Công ty xin ý kiến chỉ đạo P.QLĐT Lãnh đạo công ty Không xong Kết hợp với các bộ phận lien quan giải quyết sự cố theo phương án đã lập P.QLĐT Đội CTĐT Nhà thầu Cụm QTĐT Các cá nhân tổ chức liên quan Xong Ngay sau khi kết thúc quá trình xử lý Làm biên bản xác nhận giữa các bên P.QLĐT Đội CTĐT Nhà thầu Cụm QTĐT Báo cáo phụ trách bộ phận ,P.QLĐT Báo cáo lãnh đạo Công ty Tổng hợp lưu hố sơ theo dõi P.QLĐT Cụm QTĐT P.QLĐT Nhà thầu Phiếu đánh giá chất LƯỢNG dịch vụ tháng… Họ và tên khách hàng: ……………………………………………… Căn hộ: …………Nhà: 17T2 Khu Đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính Hà nội, ngày … tháng…. năm 200 Kính gửi: Quý Hộ gia đình! Công ty Vinasinco xin gửi tới Qúi Hộ Gia đình lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng. Là đơn vị cung cấp dịch vụ tại Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, nhằm mục đích phục vụ ngời dân đợc tốt, đảm bảo quyền lợicủa ngời sử dụng dịch vụ, Công ty VINASINCO đề nghị Quý hộ gia đình đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến về chất lượng A. chất LƯỢNG dịch vụ:( 01 phiếu trắng) 1. Công tác bảo vệ an ninh và trông giữ xe: phiếu đánh giá ý thức, quan hệ giao tiếp của nhân viên bảo vệ Tèt §¹t KÐm Công tác giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức trông giữ phơng tiện Tèt §¹t KÐm 2. Công tác Quản trị hành chính: ý thức, quan hệ giao tiếp của nhân viên quản trị Tèt §¹t KÐm Công tác quản lý, chăm sóc khách hàng Tèt §¹t KÐm 3. Công tác vận hành hệ thống kỹ thuật: ý thức, quan hệ giao tiếp của nhân viên kỹ thuật.( 02 phiếu Trắng ) Tèt §¹t KÐm Công tác tổ chức quản lý, vận hành, khắc phục sự cố hệ thống trang thiết bị trong toà nhà Tèt §¹t KÐm 4. Công tác làm sạch và vệ sinh môi trờng: ý thức, quan hệ giao tiếp của nhân viên làm sạch và vệ sinh môi trờng Tèt §¹t KÐm Công tác tổ chức làm sạch vệ sinh môi trờng trong và ngoài toà nhà Tèt §¹t KÐm 5. Công tác chăm sóc vờn hoa cây cảnh: ý thức, quan hệ giao tiếp của nhân viên chăm sóc cây ( 01 Phiếu trắng) Tèt §¹t KÐm Công tác tổ chức chăm sóc vờn hoa cây cảnh. ( 02 phiếu trắng) Tèt §¹t KÐm B. ý kiến đóng góp: 1, Bảo vệ: * Giảm bớt diện tích trông xe trên vỉa hè tạo không gian cho ngời đi bộ. * Xe máy càn sáp xếp gọn gầng dới gara hơn. * Yêu cầu Bảo vệ tuyệt đối không cho xe máy đi trên hè. * Đề nghị nhân viên canh giữ xe và toà nhà phải thân thiện hơn và có thái độ phục vụ văn minh lịch sự . Một số nhân trông giữ xe có thái độ cha đứng đắn đặc biệt coi thờng ngời có vé tháng ngoài sảnh và hay nói năng mất lịch sự. * Khi mất vé xe ( bảo vệ làm mất) nên làm sớm để tránh phiền phức. Khi mua vé tháng cũng nên làm ngay hoặc có biên pháp gì đó tránh làm phiền cho khách hàng. Đội ngũ trong trông xe có ý thức giúp đỡ khách hàng khi lấy hạơc để xe khó. Đề nghị vài tháng tahy đổi loại vé xe 01 lần, những vé náo quá quá cũ nát dè nghị đổi vé khác. * KHách làm việc tại toà nhà nên để để riêng xe ra ngoài hầm để có chỗ cho hộ gia đình để xe. 2, Quản trị hành chính * Nếu có báo cháy ngoài hệ thống chuông báo cháy ở hành lang, nên có báo cháy bằng hệ thống loa truyền thanh. * Đề nghị nhân viên vận hành đến kiểm tra cho căn hộ khi có nhu cầu. 3, Hệ thông KT: * Chát lợng toà nhà kém, đòng ống dẫn nớc tronng nhà bị rò rỉ, tờng bị nứt nhiều chỗ ( vì hết htời gian bảo hành) đề gnhi Cty nên có những đội chuyên sửa chữa ( do chủ nhà trả tiền) nhng với giá cả phù hợp, tránh tình trạng một số nhân viên của Cty nhận làm nhng lấy giá rất cao. * ống rác thải bốc mùi nhiều trong mùa hè, làm ô nhiễm không khí cầu thang máy. * Nớc sinh hoạt tuy định kỳ có thau rửa nhng vãn cong nhiều cặn bẩn.đóng tầng trong phích nớc sôi. Cần phân tích nớc nh đã hứa trên tivi. * Khi chạy máy phát lúc mất điện không nên cắt điện chiếu sáng của các hộ dân ( không đúng trong qui trình vận hành HT kỹ thuật) * Nên thông báo báo cháy cụ htể hơn để khi sự cố thật còn biết mà chạy. * Đề nghị thwongf xuyên thay thế cá bóng đèn chiếu sáng ngoài hành lang * Để tiết kiệm điện cần cử ngời tắt đèn ở hành lang từ 24Giò trở đi ở các tầng. 4, Vệ sinh * Cần vệ sinh tốt hơn vờn hoa cây cảnh ( vẫn có nhiều rác trong khu vực trồng cây). Thay thế ngay cây xanh bị chết đảm bào không gian xanh cho KĐT * Đề nghị quan tâm hơn đến việc VS ống sả rác, đôi khi còn bốc mùi nhiều 5, Đề nghị Công ty * Việc đánh giá này kém hiệu quả vì không có tiêu trí. Cha nêu hết cá DV mà Cty đang cung cấp( nuớc, Gas..) * Bố trí phòng sinh hoạt tập thể, nơi vui chơi trong toà nhà cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng của khu ( cho các hộ dân khi sinh hoạt tập thể) * Cung cấp DV siêu thị cho các hộ dân tại khu đo thị ( đã có siêu thị VINACONEX lại bỏ) * Tổ chức học tập kinh nghiệm về quản lý của các đơn vị khác. * Đề nghị Cty nên ký với dân ( Đại diện là BQT ) một bản hợp đồng trong đó nêu rõ nội dung cụ thể các dịch vụ gồm nững việc gì, chất lợng đến đâu, thì dân mới có thể giám sát và đánh giá khách quan.Nếu có ý định sử dụng tờ giấy này làm mất chức năng của BQT hoặc vô hiệu hoá BQT thì sẽ lại mắc sai lầm lớn( 1108-17T2) * Nói chung các Dv đều rất tốt vìo VINASINCO hiều và quyen với cung cấp Dvở đây( Trừ vấn đề cung cấp nớc sạch) Gia đình chúng tôi mong muốn Quý Cty tiếp tục ký HĐ với BQT nhà chung c theo luật định, trong đó XĐ lại nôi dung và giấ cả DV, làm rõ cái gì của gia chủ, tôn trọng quyền làm chủ của ngời dân. Vấn đè lhông phải là giấ cả cao thấp mà là quan hệ gắn bo có tình có lý giữa 2 bên trên cơ sở luật pháp. Vừa qua, chúng tôi không đồng tình với cá việc tự ý áp đặt lộ trình tăng giá, tìm mọi cách vô hiệu hoá BQT nhà chung c nh lấy ý kiến ký hợp đồng với từng hộ dân cho ngời xé cá thông báo của BQT, không cho BQT đọc thông báo loa thu hồi vé xe để thúc ép dân mua theo giá mới. Mong tất cả sẽ qua đi(1308) PHỤ LỤC 3 Phiếu đánh giá chất LƯỢNG dịch vụ tháng……. Họ và tên khách hàng: ……………………………………… Căn hộ: ……Nhà: ……Khu Đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính Hà nội, ngày …… tháng…... năm 200…. Kính gửi: Quý Gia chủ! Công ty Vinasinco xin gửi tới Qúi Gia chủ lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Với mục đích cung cấp dịch vụ cho Khu Đô thị Trung Hoà - Nhân Chính do Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu t, sau hơn 3 năm hoạt động, Công ty Vinasinco đã không ngừng cố gắng nâng cao chất lợng dịch vụ nhằm cung cấp các dịch vụ một cách đầy đủ, hoàn thiện nhất phục vụ cho các hộ dân c đến sinh sống tại Khu đô thị. Để đảm bảo quyền lợi của ngời sử dụng dịch vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ , Công ty Vinasinco mong nhận đợc ý kiến góp ý của Quý Gia chủ về một số vấn đề để từ đó có sự điều chỉnh, củng cố phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cho một Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính văn minh, hiện đại. ( Đề nghị Quý Gia chủ đồng ý với ý kiến nào thì đánh dấu x vào ô đó ) A. câu hỏi chung 1. Xin Quý Gia chủ cho ý kiến cụ thể về các dịch vụ do chúng tôI đang cung cấp tai toà nhà Quý Gia chủ sinh sống Dịch vụ bảo vệ anninh Tốt Đạt Kém Dịch vụ trông giữ xe Tốt Đạt Kém Dịch vụ vệ sinh môi trứờng Tốt Đạt Kém Công tác quản trị Tốt Đạt Kém Công tác khắc phục sự cố Tốt Đạt Kém Công tác chăm sóc cây cảnh Tốt Đạt Kém Công tác máy móc, thiết bị Tốt Đạt Kém Công tác duy tu, bảo trì, bảo dỡng thiết bị Tốt Đạt Kém 3. Qúy Gia chủ đánh giá nh thế nào về ý thức,tháI độ phục vụ của nhân viên bộ phận quản trị thờng trực tại tầng 1 toà nhà Quý Gia chủ sinh sống? Tên nhân viên: ………………………………………………………….. Tốt Đạt Kém Tên nhân viên: ………………………………………………………….. Tốt Đạt Kém 4. Qúy Gia chủ đánh giá nh thế nào về ý thức, tháI độ phục vụ của nhân viên bộ phận bảo vệ trực tầng hầm toà nhà Quý Gia chủ sinh sống? Tốt Đạt Kém Tên nhân viên: ………………………………………………………….. Tốt Đạt Kém 5. Qúy Gia chủ đánh giá nh thế nào về ý thức, tháI độ phục vụ của nhân viên bộ phận bảo vệ trực hè sảnh toà nhà Quý Gia chủ sinh sống? Tên nhân viên: ………………………………………………………….. Tốt Đạt Kém Tên nhân viên: ………………………………………………………….. Tốt Đạt Kém 6. Qúy Gia chủ đánh giá nh thế nào về ý thức, tháI độ phục vụ của nhân viên vệ sinh, chăm sóc cây tại toà nhà Quý Gia chủ sinhsống? Tên nhân viên: ………………………………………………………….. Tốt Đạt Kém B. Các ý kiến đóng góp khác: PHỤ LỤC 4 Quy trình nỘp thu tiỀn cỦa công ty VIỆC làm THỜI gian ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 1. Lập kế hoạch, giấy đề nghị cấp phiếu thu 2. Nhận phiếu thu các loại từ phòng Tổ chức 3. Thu các tiền dịch vụ 4. Nộp tiền thu dịch vụ 5. Nộp bảng kê danh sách các hộ yêu cầu lấy hoá đơn 6. Trả hoá đơn( trả tận tay khách hàng 1 ngày sau nhận 7. Có danh sách khách hàng chưa thu được tiền điện thoại trong thời gian quy định 8. Thu phí truyền hình đa kênh 9. Nộp tiền trông giữ xe hàng ngày 10. Nộp báo cáo thực hiện sử dụng vé xe 11. Nộp tiền kinh doanh trong tuần 12.Thống kê số lượng hoá đơn chưa sử dụng 13. Nộp báo cáo tháng Mùng 8 hàng tháng 13-14 hàng tháng 15-25, 26-30 Sau khi thu tiền của khách tối đa 3 ngày Cùng thời điểm trên Sau 2 ngày kể từ khi nhận danh sách Trước 14h ngày 24 Ngày 3 hàng tháng 1 ngày sau khi thu tiền của khách Ngày 3 hàng tháng Thứ 3 hàng tuần Ngày cuối cùng của tháng Mùng 5 hàng tháng Cụm QTĐT Cụm QTĐT Cụm QTĐT Cụm QTĐT Cụm QTĐT Phòng TCHC Cụm QTĐT Cụm QTĐT Tổ BV Tổ BV Phòng kinh doanh Cụm QTĐT Phòng kế toán PHỤ LỤC 5 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh công việc: Mã số công việc: Phòng/ban: Người lãnh đạo trực tiếp: Địa điểm làm việc: Số giờ làm việc trong tuần: Tình trạng công việc: ¨ Thường xuyên ¨ Tạm thời MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: ……………………………… CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. CÁC TRÁCH NHIỆM: ………………………………………………………………………... ……. …………………………………………………………………. CÁC QUAN HỆ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Trong công ty: ………………………………………………………… ……………………………………………………....... Ngoài công ty: ………………………………………………………... ………………………………………………………... ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC: Trang thiết bị dụng cụ:………………………………………………… Thời gian làm việc: ………………………………………………… Môi trường làm việc: ………………………………………………… BẢN YÊU CẦU CỦA CÔNG VIỆC VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN Trình độ giáo dục và đào tạo: Kỹ năng, khả năng: Kinh nghiệm: Tính cách: Thể lực: BẢN TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PHỤ LỤC 6 TỔNG CÔNG TY VINACONEX CÔNG TY CP VINASINCO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY 1. Phòng Tổ chức Hành chính (Bà Nguyễn Thị Hải): Là đơn vị chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc, có các chức năng nhiệm vụ sau: a, Công tác Tổ chức: + Công tác tổ chức, công tác phát triển và quản lý nguồn nhân lực: Nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty cho phù hợp từng giai đoạn phát triển đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt. Xây dựng các Nội quy, Quy chế, các văn bản phục vụ công tác quản lý cán bộ. Thực hiện quy trình quản lý cán bộ công nhân viên chức trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét hàng năm, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ . . . Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng lương nâng bậc . . . theo quy định. + Công tác quản lý lao động: Thực hiện chức năng quản lý, lưu giữ hồ sơ, bổ sung hồ sơ cán bộ công nhân viên chức theo quy định của Nhà nước và của Công ty. Thực hiện các quy định của pháp luật về lao động như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, các hồ sơ liên quan đến quá trình sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát: Nhằm đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước, các Nội quy, Quy chế của Công ty về công tác quản lý sử dụng lao động. - Thực hiện các nhiệm vụ theo pháp lệnh, Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. b, Công tác Hành chính: + Công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, quản lý con dấu của cơ quan, vào sổ công văn, cấp giấy giới thiệu, giấy công tác - đi đường. + Công tác in ấn, sao chụp tài liệu phục vụ cho hoạt động của Công ty. + Quản lý việc sử dụng điện thoại, máy fax, internet đảm bảo kịp thời, tiết kiệm. + Quản lý và theo dõi quá trình làm việc và sử dụng các trang thiết bị & tài sản cố định khác thuộc khối văn phòng công ty, các trang bị văn phòng của các đơn vị trực thuộc công ty. + Thực hiện công tác phòng gian bảo mật, phòng cháy chữa cháy . . .đảm bảo an toàn Vũ người và tài sản tại Văn phòng công ty. + Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh sạch đẹp trong phạm vi văn phòng Công ty, các công việc hiếu hỉ của Công ty. + Thực hiện công việc giao dịch, tiếp khách hàng ngày, phục vụ hội nghị, sơ kết, tổng kết. + Giải quyết các mối quan hệ công tác với chính quyền, công an và nhân dân sở tại. + Công tác tuyên truyền quảng cáo. c, Công tác An toàn - Vệ sinh lao động: + Quản lý, lưu giữ hồ sơ tài liệu phục vụ công tác AT - VSLĐ, hồ sơ cá nhân của các an toàn viên, nhân viên phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, số lượng các trang thiết bị An toàn – vệ sinh lao động . . . theo quy định của Nhà nước và của Công ty. Kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các Hệ thống trang thiết bị AT - VSLĐ, điều kiện làm việc và chính sách bảo hộ lao động, việc thực hiện công tác AT - VSLĐ tại các đơn vị, báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp ngăn ngừa nhằm giảm thiểu các nguy cơ về AT - VSLĐ theo các Nội quy, Quy chế của Công ty & các quy định của pháp luật về công tác An toàn - Vệ sinh lao động. Phối hợp cùng với các đơn vị, bộ phận khác thực hiện công tác đào tạo, tập huấn AT-VSLĐ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ . . . cho cán bộ nhân viên trong công ty. Thực hiện công tác điều tra tai nạn lao động, báo cáo, các công việc có liên quan để giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động. d, Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định, yêu cầu của Công ty và các công tác khác được lãnh đạo Công ty giao. 2. Phòng Tài chính Kế hoạch (Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh): Là đơn vị chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc trong lĩnh vực Tài chính, kế hoạch đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy chế hiện hành, có các chức năng nhiệm vụ sau: + Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng kỳ kế hoạch: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm và dài hạn. + Lập, tổng hợp báo cáo tài chính - kế hoạch, báo cáo thống kê, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch về các chi tiêu tài chính kế hoạch năm của Công ty. + Tạo lập và phân phối các nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. + Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện chế độ phân phối kết quả sản xuất kinh doanh theo chế độ tài chính của Nhà nước. + Xây dựng quy chế tài chính - kế hoạch, phương án tài chính cho dịch vụ, dịch vụ Đô thị, kinh doanh thương mại, sản xuất – phân phối và buôn bán hàng hoá, giao nhận vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hành khách, xây dựng các công trình dân dụng – công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản v v... trình lãnh đạo Công ty duyệt: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính – kế hoạch và quản lý kinh tế cho cán bộ tài chính, kế toán, kế hoạch của Công ty. + Xây dựng, soạn thảo các quy định về quản lý tài sản, thời hạn khấu hao tài sản trang bị, thanh lý . . . + Thực hiện công tác thu - chi tài chính. + Thanh quyết toán các dự án, hợp đồng. + Thực hiện việc trích nộp Bảo hiểm xã hội đối với các cán bộ công nhân viên Công ty theo quy định hiện hành. + Công tác báo cáo định kỳ, đột suất theo quy định, yêu cầu của Công ty. + Các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty. 3. Phòng Quản lý và khai thác đô thị (Ông Đào Hải Sơn): + Quản lý và lưu hồ sơ toàn bộ Khu đô thị: Trạm xử lý nước, hồ sơ thiết kế - hoàn công - sửa chữa, trang thiết bị, các hệ thống kỹ thuật Đô thị và hạ tầng kèm theo, hồ sơ khách hàng (hộ dân. .. Soạn thảo, xây dựng quy trình quản lý Đô thị: Quy trình quản trị đô thị, quy trình tiếp nhận hộ dân đến ở, chăm sóc khách hàng . . . + Xây dựng, lập dự toán chi phí vận hành, quản lý khu đô thị theo từng năm. + Lập dự toán xây dựng, sửa chữa, thay thế phục hồi các trang thiết bị trong quá trình vận hành khai thác đô thị. + Quản lý, theo dõi, xuất nhập vật tư thiết bị thay thế sửa chữa theo quy định của công ty. + Soạn thảo các hợp đồng khoán việc đối với các công việc như: Bảo vệ an ninh khu đô thị, vệ sinh tổng thể tại các toà nhà, vệ sinh đường, bảo trì các hệ thống kỹ thuật . . . để trình lãnh đạo công ty ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác theo quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo các nội dung, điều khoản cam kết mà đối tác đã ký trong hợp đồng nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. + Thực hiện công tác thông báo thu tiền điện của các khách hàng thuê làm văn phòng, dịch vụ kinh doanh . . . + Công tác phát hành vé xe tháng. + Thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm đối với các hoá chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về quản trị đô thị, chăm sóc khách hàng nhằm duy trì & nâng cao chất lượng quản lý đô thị. Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh, trả lời đơn thư của khách hàng. + Soạn thảo quy trình vận hành kỹ thuật - kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phương án phòng cháy chữa cháy, quy trình sửa chữa thi công, thay thế các thiết bị tại các toà nhà khu đô thị. . . + Xây dựng, lập các phương án, kế hoạch bảo hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, duy tu, sửa chữa lớn, thay thế các hệ thống kỹ thuật. + Quản lý hệ thống kỹ thuật đô thị, phối hợp cùng với các đơn vị theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các hệ thống kỹ thuật khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đảm bảo hệ thống kỹ thuật khu chung cư luôn ở trạng thái tốt, hoạt động có hiệu quả 24/24h. Nắm vững tình trạng hoạt động của các hệ thống kỹ thuật... để dự báo, phát hiện sớm các sự cố về kỹ thuật để giải quyết kịp thời. + Giải quyết các kiến nghị của khách hàng tại các cụm toà nhà về phần kỹ thuật đô thị theo thẩm quyền được phân cấp và kiến nghị đề xuất cách giải quyết cho lãnh đạo Công ty về các vụ việc vượt thẩm quyền. + Thực hiện công tác thống kê báo cáo hàng tháng trình lãnh đạo Công ty. + Các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Công ty giao. 4. Phòng Kinh doanh và phát triển thị trường (Bà Trần Minh Hạnh): Là đơn vị chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty và trực tiếp thực hiện lĩnh vực kinh doanh như; cho thuê mặt bằng tại khu đô thị, các dịch vụ đô thị, đầu tư và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ bưu chính viễn thông, , khám chữa bệnh, dược phẩm, đầu tư sản xuất hàng hoá và tư liệu tiêu dùng . . . phù hợp Đăng ký kinh doanh với các chức năng sau: + Quản lý các mặt bằng cho thuê của Tổng công ty + Các hợp đồng dịch vụ tại các mặt bằng đã chuyển nhượng của Tổng Công ty. + Triển khai cho thuê và quản lý mặt bằng của Công ty: cho thuê các Kiốt, cho thuê kho. + Triển khai đề án và quản lý mảng kinh doanh quảng cáo trong khu đô thị: cho thuê địa điểm đặt màn hình quảng cáo, bảng đèn hộp, bảng treo biển văn phòng, quảng cáo thương hiệu sản phẩm, phát tờ rơi… + Cho thuê địa điểm đặt máy ATM + Triển khai dự án nhà điều hành trạm nước + Duy trì, phát triển các công việc kinh doanh chăm sóc căn hộ: Các mặt hàng có thuế áp dụng cho các thể loại kinh doanh đã ký được hợp đồng chính tắc bao gồm: giặt là, chuyển đồ, diệt muỗi, bán điều hoà, bán sàn gỗ, sản phẩm bếp Faber, sản phẩm sắt nghệ thuật Tùng thư, đèn trang trí Song an,.. Các mặt hàng không thuế áp dụng cho các thể loại kinh doanh không ký được các hợp đồng chính tắc như: sửa chữa căn hộ, bán các mặt hàng phát sinh do khách yêu cầu, giàn phơi, … + Kinh doanh dịch vụ bán hàng tại nhà: cung cấp nhu yếu phẩm: gạo, nước, bia… 5. Đội Công trình đô thị (Ông Tòng Quang Thành): Có các chức năng nhiệm vụ chính như sau: a, Nhiệm vụ vận hành kỹ thuật đô thị: + Lưu hồ sơ kỹ thuật (bản sao): Hồ sơ thiết kế - hoàn công - sửa chữa của các hệ thống kỹ thuật Khu đô thị, Trạm cấp nước . . . + Thực hiện công tác vận hành, duy trì vận hành hiệu quả, an toàn các hệ thống kỹ thuật đô thị 24/24 h theo quy định của công ty (lưu hồ sơ vận hành . . .) + Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hỏng hóc nhỏ của hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại khu đô thị. + Duy trì tình trạng hoạt động của các hệ thống, các trang thiết bị kỹ thuật tại Khu đô thị luôn ở trạng thái tốt đảm bảo các yêu cầu điều kiện về khai thác, vận hành kỹ thuật đô thị. + Đề xuất hoặc bổ sung các quy trình vận hành kỹ thuật, kỹ thuật an toàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí trong quá trình vận hành kỹ thuật. + Thực hiện công tác chốt chỉ số tiêu thụ điện, nước của các khách hàng thuê làm văn phòng, dịch vụ kinh doanh (tầng 1), chỉ số tiêu thụ nước của các hộ dân khu đô thị (trừ khu nhà vườn). + Các công tác khác được lãnh đạo Công ty giao b, Nhiệm vụ sửa chữa thi công: + Thực hiện chế độ tự hạch toán khoán việc theo quy định của công ty. + Giao dịch, tìm kiếm các đối tác để soạn thảo, ký kết hợp đồng về xây lắp, xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, sửa chữa . . . theo quy định hiện hành của Nhà nước và của công ty. + Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu, hồ sơ kỹ thuật thi công xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp. + Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế về xây lắp, xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, sửa chữa . . . + Xây dựng, sửa chữa, định kỳ, duy tu, nâng cấp các hệ thống thiết bị, trang thiết bị và các hạng mục công trình tại khu đô thị (khi công ty giao việc). + Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về sửa chữa, định kỳ, duy tu, nâng cấp các hệ thống thiết bị, trang thiết bị và các hạng mục công trình tại khu đô thị (khi công ty giao việc. + Thực hiện công tác thống kê báo cáo hàng tháng trình lãnh đạo Công ty. + Các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Công ty giao. 6. Cụm Quản trị Đô thị (05 Cụm từ Cụm 1 đến Cụm 5): Là đơn vị trực tiếp quản lý các cụm toà nhà của khu đô thị có các chức năng nhiệm vụ chính như sau: + Quản lý các tài sản của các cụm toà nhà trong phạm vi quản lý: Các toà nhà, các tài sản trang bị, các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở hạ tầng kèm theo, hồ sơ toà nhà… + Chăm sóc khách hàng: Thường trực tại tầng 1, tầng hầm và những nơi được phân công 24/24h. Đảm bảo cho khách hàng trong khu chung cư được hưởng những điều kiện sinh hoạt, tiện ích xứng đáng... khi sử dụng các dịch vụ đô thị. Tiếp thị, quảng cáo, bán hàng tại khu đô thị... + Giải quyết các kiến nghị của khách hàng tại các cụm toà nhà khu đô thị theo thẩm quyền được phân cấp và kiến nghị đề xuất cách giải quyết cho lãnh đạo Công ty về các vụ việc vượt thẩm quyền. + Hướng dẫn, phổ biến, giám sát và nhắc nhở mọi người trong việc thực hiện nội quy khu chung cư cao tầng, đảm bảo cho môi trường sống lành mạnh, văn minh và lịch sự. + Nắm vững tình trạng hoạt động của các cụm toà nhà: Số lượng- chất lượng - tình trạng dân cư, số lượng - chất lượng - tình hình hoạt động - hệ số sử dụng của các hệ thống kỹ thuật,... như: camera, báo cháy, nổ, hệ thống doorphone, loa, thang máy, bơm nước,.... Phát hiện sớm các sự cố về kỹ thuật, an ninh trật tự để giải quyết kịp thời. + Thực hiện việc thu phí dịch vụ như: tiền nước, điện thoại, truyền hình.... + Bảo vệ và giám sát việc thực hiện nội quy, trật tự trị an trong phạm vi quản lý. + Phối hợp với Bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo quy định của công ty. + Phối hợp quan hệ tốt với Ban quản trị, tổ trưởng dân phố để cùng quản lý trật tự trị an và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu đô thị theo quy định pháp luật. + Các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty. 7. Đội vệ sinh chuyên nghiệp (Bà Phí Thị Tuyết): Là đơn vị trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về các dịch vụ vệ sinh duy trì và làm sạch tổng thể các tòa nhà thuộc Khu đô thị và nhân dân Thủ đô + Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về Dịch vụ vệ sinh. + Thực hiện công tác làm sạch dân dụng và công nghiệp theo quy định của Công ty và các yêu cầu của khách hàng (theo hợp đồng khoán với công ty và các tập thể cá nhân khác). + Thực hiện chế độ tự hạch toán khoán việc theo lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. + Thực hiện các nhiệm vụ về báo cáo thống kê tài chính kế toán. + Làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan khác liên quan đến công tác kinh doanh dịch vụ (nếu có) như: Đăng ký chất lượng, các hoá chất có quy định về An toàn - Vệ sinh lao động. + Các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Công ty giao. 8. Tổ chăm sóc cây (Ông Nguyễn Hữu Tuyến): Là đơn vị trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về các dịch vụ cây xanh tại các tòa nhà, vườn hoa và các khu vực khác thuộc Khu đô thị Trung Hoà + Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về Dịch vụ cây xanh tại khu đô thị: Nơi trồng cây, chủng loại cây, chăm sóc duy trì cây xanh ... + Thực hiện các nhiệm vụ về trồng cây, chăm sóc và duy trì cây xanh thuộc khu đô thị (vườn hoa, cây cảnh, cây lấy bóng mát . . .) đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. + Thực hiện chế độ tự hạch toán khoán việc theo lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. + Thực hiện các nhiệm vụ về báo cáo thống kê tài chính kế toán. + Các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Công ty giao. 9. Trạm xử nước (Ông Bùi Quang Học): Là đơn vị sản xuất trực tiếp và thực hiện nhiệm vụ khai thác, xử lý nước và kinh doanh nước sạch phục vụ nhân dân khu Đô thị Trung Hoà Nhân Chính với các chức năng và nhiệm vụ sau: + Quản l‎ý cơ sơ vật chất của Trạm cấp nước gồm: Các giếng nước thô, Trạm xử l‎ý nước, các trang thiết bị, máy móc, các công trình hạ tầng, tài sản cố định, các hệ thống, mạng đường ống truyền dẫn phân phối đến điểm cấp nước. . . + Vận hành trạm, duy trì hoạt động tốt của hệ thống các trang thiết bị lắp đặt phục vụ cấp nước cho nhân dân và các hoạt động của khu Đô thị. Quản lý, kiểm tra thường xuyên hệ thống an toàn, hệ thống kỹ thuật chung. Nắm vững tình trạng hoạt động của các trang thiết bị của Trạm cấp nước. Phát hiện sớm các sự cố về kỹ thuật để giải quyết kịp thời. Đề xuất, dự báo các yêu cầu về quản l‎ý, sửa chữa, bảo dưỡng. + Duy trì chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước sạch, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn nước sạch qui định. + Triển khai, thực hiện các phương án kinh doanh nước sạch phục vụ khách hàng tại khu đô thị theo quy định của công ty. Chốt chỉ số và thu tiền nước các khách hàng khu nhà vườn. + Thực hiện nghiêm nội quy, quy định vận hành xử lý nước, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh - an toàn lao động, xử lý hoá chất clo trong quá trình vận hành. + Giải quyết các kiến nghị của khách hàng sử dụng nước theo thẩm quyền được phân cấp và kiến nghị đề xuất cách giải quyết cho lãnh đạo Công ty về các vụ việc vượt thẩm quyền. + Thực hiện công tác vận hành, duy trì hiệu quả, an toàn các hệ thống cấp thoát nước trong khu đô thị 24/24h theo quy định của Công ty. (Ghi và lưu nhật ký vận hành) + Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hỏng hóc nhỏ của hệ thống cấp thoát nước trong Khu đô thị. + Chốt chỉ số nước toàn Khu đô thị theo quy định. + Kiểm tra thường xuyên chất lượng nước, thau rửa bể theo quy trình được phê duyệt. + Kiểm tra định kỳ hệ thống bơm nước, bơm tăng áp, lập sổ theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống máy bơm nước sinh hoạt, cứu hoả, tăng áp và các bơm chìm tầng hầm. Giải quyết kiến nghị của khách hàng liên quan đến vấn đề về nước, công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước trong Khu đô thị: + Giải quyết các kiến nghị của khách hàng sử dụng nước theo thẩm quyền được phân cấp và kiến nghị đề xuất cách giải quyết cho lãnh đạo Công ty về các vụ việc vượt thẩm quyền. + Lập kế hoạch hạng mục công trình, khối lượng, lập khái toán hàng quí về công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước và đề xuất phương án bảo trì sửa chữa. + Giám sát thi công, nghiệm thu và quyết toán công trình sau khi bảo trì, sửa chữa. + Đề xuất, dự báo sớm các yêu cầu về công tác an toàn, kiểm định, thay thế, sửa chữa lớn, chuyển giao hay tiếp nhận công nghệ mới phù hợp với hệ thống cấp thoát nước trong khu đô thị. + Triển khai Ký hợp đồng cung cấp nước sạch với các khách hàng trong Khu đô thị. Các công tác khác: + Theo dõi, đàm phán và thực hiện các hợp đồng kiểm định nước với cơ quan giám định chất lượng có thẩm quyền và các cơ quan chức năng về quản lý nguồn nước. 10. Tổ quản lý chất lượng (Ông Lương Tuấn Anh): Là đơn vị trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác kiểm tra chất lượng đô thị, cụ thể như sau: + Soạn thảo, xây dựng phương án, quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động quản lý vận hành, khai thác đô thị và các hoạt động khác trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cán bộ nhân viên công ty một các khách quan dựa theo các quy định hiện hành của Công ty. PHỤ LỤC 7 Thông tin về công ty cp vinasinco I. Tổng quát về công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam được thành lập ngày 15 tháng 07 năm 2003 Mục tiêu của chúng tôi là Quản lý và Vận hành Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính do Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu Xây dựng Việt Nam là chủ đầu tư, nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích tốt nhất phục vụ đời sống sinh hoạt cho khách hàng sinh sống tại Khu Đô thị. + Sản phẩm / Dịch vụ: Là dịch vụ quản lý vận hành Đô thị phục vụ cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân Khu Đô thị Trung Hoà - Nhân Chính. + Nội dung cung cấp dịch vụ: Dịch vụ quản lý tài sản chung và riêng tại khu Đô thị; Dịch vụ vận hành, vệ sinh, bảo vệ an ninh Khu Đô thị ; Cung cấp nước sạch và các dịch vụ tiện ích khác. + Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có: Ban Giám đốc (Giám đốc, các Phó Giám đốc); 04 Phòng, Ban ( TCHC, TCKH, KD, Ban QLDAĐTXD NĐH Trạm CN; 02 Đội, Trạm (Trạm nước, Đội CTĐT); 06 Cụm Quản trị Đô thị (Cụm QTĐT 1,2,3,4,5,6); II. Các chính sách chủ yếu và thủ tục: 1. Hợp đồng lao động: + Thử việc: Khi nhân viên mới được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty phải qua chế độ thử việc, thời gian thử việc theo luật lao động: + Đại học: 02 tháng – thời gian tập sự là 12 tháng. + Các đối tượng khác: 01 tháng – Trung cấp tập sự 06 tháng. a. Hợp đồng khoán vụ việc bao gồm: Các hợp đồng dưới 12 tháng; Các hợp đồng khoán vụ việc. b. Hợp đồng xác định thời hạn: là loại hợp đồng dưới 36 tháng và trên 12 tháng. c. Hợp đồng không xác định thời hạn. 2. Cách đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ: Trả theo lương tháng: + Đối tượng được trả theo lương tháng: Ban Giám đốc; 04 phòng ( TCHC, TCKH, KD, QLĐT); Trạm cấp nước; Tổ vận hành; Các đơn vị QTĐT. + Đơn vị trực tiếp đánh giá (Theo phần công việc được phân công đối với từng vị trí làm việc). + Kiểm tra giám sát: Theo báo cáo kiểm tra của Tổ Quản lý chất lượng. + Tổng hợp xếp loại lương năng suất theo loại A,B,C của tháng. b. Trả theo lương khoán: Tổ Sửa chữa thi công; Tổ Vệ sinh chuyên nghiệp, Chăm sóc cây; Các tổ kinh doanh. + Theo tổ tự bình bầu, xếp loại (từng người trong bộ phận tự đánh giá). + Theo khối lượng, chất lượng công việc thực hiện theo hợp đồng khoán. 3. Trang bị, dụng cụ ATLĐ phòng ngừa tai nạn lao động: a. Trả lương tháng: Công ty trang cấp theo quy định như: đồng phục, quần áo BHLĐ, dụng cụ trang bị… b. Trả lương khoán: Công ty mua hộ nhưng tính vào chi phí hoạt động của bộ phận, đơn vị. Công ty tập huấn trang bị cho người lao động kiến thức về ATVSLĐ, Bảo hộ lao động…. 4. Lương, thu nhập: a. Mức lương và thang lương: + Bảng lương nhân viên chuyên môn nghiệp vụ theo NĐ số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004. + Bảng lương:nhân viên bảo vệ xếp theo nhóm 1; Nhân viên Vệ sinh: Nhóm 3; Nhân viên Điện - Điện tử – Tin học: Nhóm 1. + Mức lương năng suất + hệ số lương: Theo quy chế tạm thời phân phối lương và thu nhập do Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt. + Mức lương trong thời gian thử việc là: 450.000 đồng + tiền ăn ca / Tháng. + Điều chỉnh mức lương năng suất của từng cá nhân theo đề nghị của phụ trách các bộ phận (Mỗi năm 1 lần phụ thuộc vào chất lượng hiệu quả hoàn thành công việc). b. Giờ phụ trội: Khi làm thêm giờ thì được tính theo luật lao động. c. Đổi ca, thay đổi thời gian làm việc: - Báo cáo Phụ trách bộ phận. - Được sự đồng ý của người nhận đổi ca cho mình. d. Nhận lương: - Tạm ứng lương tháng: Vào ngày 20 hàng tháng, Số tiền: 40% tổng số lương tháng. - Quyết toán lương tháng: Vào ngày mùng 05 của tháng tiếp theo. - Tạm ứng lương, vay: Khi có vụ việc cần có sự hỗ trợ của Công ty. Người lao động làm đơn đề nghị Chủ tịch Công đoàn và Phòng Tài chính Kế hoạch cho tạm ứng hoặc vay. Mức vay theo quy chế tài chính của Công ty. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Th.s Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản lao động- Xã hội 2. Business Edge, Đánh giá hiệu quả làm việc – Phát triển năng lực nhân viên, Nhà xuất bản trẻ 3. Business Edge, Phân tích công việc giảm thiểu những “ tị nạnh” trong công việc, Nhà xuất bản trẻ 4. Mai Thanh Thuỷ ( 2007), Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực của công ty TNHH thực phẩm Thông Tấn, Khoá luận tốt nghiệp 5. Nguyễn Hữu Thân( 2007), Quản trị nhân lực, Nhà xuất bản lao động - xã hội 6. Một số trang Web: WWW.businessedge.com.vn, WWW.kiênthưckinhte.com.vn, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ------ ˜˜ µ ™™ ------ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM – VINASINCO Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giáo viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN VÂN ĐIỀM HÀ NỘI – 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ------ ˜˜ µ ™™ ------ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM – VINASINCO Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ THU HIỀN Chuyên ngành : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Lớp : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 46A Khoá : 46 Hệ : CHÍNH QUY Giáo viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN VÂN ĐIỀM HÀ NỘI – 2008 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI CAM KẾT LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1 – Phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 3 1.1 Vai trò của quản trị nhân lực trong một tổ chức 3 1.1.1 Quản trị nhân lực 3 1.1.2 Các hoạt động của quản trị nhân lực 3 1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân lực 5 1.2 Phân tích công việc và lợi ích của phân tích công việc 6 1.2.1 Khái niệm và nội dung của phân tích công việc 6 1.2.2 Lợi ích của phân tích công việc 8 1.2.2.1 Phân tích công việc ảnh hưởng đến sự thực hiện công việc 8 1.2.2.2 Phân tích công việc ảnh hưởng đến các công tác quản lý nguồn nhân lực khác 9 1.2.3 Các bước tiến hành phân tích công việc 11 1.3 Khái niệm và ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc 15 1.3.1 Khái niệm và mục đích của đánh giá thực hiện công việc 15 1.3.2 Ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc 15 1.3.2.1 Với việc hoàn thiện sự thực hiện công việc của người lao động 16 1.3.2.2 Với việc ra các quyết định nhân sự 16 1.3.2.3 Với việc tạo động lực trong lao động, trong tập thể lao động 16 1.3.2.4 Với các công tác nhân sự khác 17 1.3.3 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc 19 1.3.4 Các công việc cần làm khi tổ chức thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc 21 1.3.4.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 21 1.3.4.2 Lựa chọn chu kỳ đánh giá 23 1.3.4.3 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 24 1.3.4.4 Phỏng vấn đánh giá 24 Chương 2- Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam 27 2.1 Tổng quan về công ty VINASINCO 27 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 27 2.1.2 Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ của công ty 27 2.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty 29 2.1.4 Đặc điểm công nghệ, quy trình sản xuất của công ty 35 2.1.5 Tình hình hoạt động,sản xuất kinh doanh của công ty 36 2.1.6 Cơ cấu lao động của đội ngũ lao động công ty VINASINCO 38 2.2 Thực trạng phân tích công việc tại công ty VINASINCO 41 2.2.1 Công ty chưa có chương trình phân tích công việc được quy định thành văn bản 41 2.2.2 Phòng Tổ chức hành chính chưa có cán bộ đựơc đào tạo về chuyên môn nhân sự 45 2.2.3 Bản thân công ty chưa ý thức được sự quan trọng của phân tích công việc 46 2.3 Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO 47 2.3.1 Các văn bản hiện công ty đang sử dụng 47 2.3.2 Phương pháp đánh giá được sử dụng 50 2.3.3 Chu kỳ đánh giá quá ngắn 51 2.3.4 Công tác lựa chọn và đào tạo người còn chưa được chú trọng 51 2.3.5 Không có sự phản hồi thông tin trực tiếp đến người lao động 52 2.4 Ảnh hưởng của công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc đến các hoạt động quản lý nhân sự tại công ty VINASINCO 53 2.4.1 Với thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 53 2.4.2 Với thực trạng công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự 53 2.4.3 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55 2.4.4 Với công tác thù lao lao động 56 Chương 3- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn Nhân lực bằng công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện Công việc ở công ty VINASINCO 59 3.1 Những đổi mới và hướng phát triển của công ty 59 3.1.1 Hướng phát triển của công ty 59 3.1.2 Các mặt tồn tại trong công ty 60 3.1.3 Phương hướng khắc phục 61 3.2 Giải pháp về xây dựng chương trình phân tích công việc 61 3.2.1 Về phía công ty 61 3.2.2 Về phía cán bộ thực hiện phân tích công việc 61 3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 75 3.3.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 75 3.3.2 Xác định chu kỳ đánh giá 79 3.3.3 Lựa chọn người đánh giá và đào tạo người đánh giá 79 3.3.4 Phỏng vấn đánh giá 80 3.4 Các giải pháp nhằm thực hiện, quản lý, duy trì chương trình phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 81 3.5 Sử dụng kết quả phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc vào công tác quản lý nguồn nhân lực khác tại công ty VINASINCO 81 3.5 1 Với công tác kế hoach hoá nhân lực 81 3.5.2 Với công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự 82 3.5.3 Với công tác đào tạo và phát triển người lao động 82 3.5.4 Với thù lao lao động 83 KẾT LUẬN 85 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang 1. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty 29 2. Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của công ty năm 2005, 2006,2007 37 3. Bảng 2.2 : Cơ cấu lao động theo chức năng 38 4. Bảng 2.3 : Tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm 2005,2006, 2007 39 5. Bảng 2.4 : Chất lượng và cơ cấu lao động của công ty năm 2005, 2006, 2007 40 6. Bảng 2.5: Biên bản họp giao ban tháng 42 7. Bảng 2.6: Quy định tạm thời về tiêu chuẩn xét hệ số K 47 8. Bảng 2.7: So sánh tiền lương năm 2005, 2006 58 9. Bảng 3.1: Danh mục thống kê các vị trí công việc cần phân tích công việc 62 10. Bảng 3.2: Mẫu bản hỏi 64 11. Bảng 3.3: Mẫu phiếu quan sát 67 12. Bảng 3.4: Mô tả công việc của quản trị nhà 70 13. Bảng 3.5: Mô tả công việc của trưởng phòng tổ chức hành chính 72 14. Bảng 3.6: Phiếu đánh giá thực hiện công việc 75 15. Bảng 3.7: Phiếu đánh giá 78 LỜI CAM KẾT Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASINCO và thực hiện chuyên đề thực tập, khoá luận tốt nghiệp em đã cố gắng tuân thủ các quy định của công ty VINASINCO và sự hướng dẫn của cô giáo Ths. Nguyễn Vân Điềm. Em xin cam kết không sao chép bất kỳ một tài liệu nào và tất cả thông tin, dữ liệu trong chuyên đề thực tập là những thông tin chính xác được thu thập theo các phương pháp được đưa ra và các tài liệu được công ty cung cấp và cho phép sử dụng. Nếu có bất kỳ một sự sai khác nào so với bản cam kết này em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sinh viên LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Vân Điềm và toàn thể các cô chú, anh chị trong công ty đặc biệt là Ban giám đốc, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính cùng các anh, các chị trong phòng đã tạo hướng đi và cung cấp thông tin cho em trong thời gian qua, giúp đỡ em hoàn thành bài nghiên cứu chuyên đề thực tập, khoá luận tốt nghiệp này. Song vì thời gian có hạn, kiến thức thực tế và trình độ nhận thức còn chưa sâu, nên bài viết của em còn rất nhiều sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô giáo cùng các cô chú, anh chị trong công ty VINASINCO để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CP : Cổ phần PTTH : Phổ thông trung học NĐ : Nghị định TC- HC : Tổ chức hành chính TC- KH : Tài chính kế hoạch QLĐT : Quản lý đô thị KTTC : Kỹ thuật thi công SCTC : Sửa chữa thi công Kinh doanh & PTTT: Kinh doanh và phát triển thị trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxHoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam - VINASINCO.docx
Luận văn liên quan