Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 chương I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG. 2 I. Tiền lương 2 1.1 Bản chất của tiền lương 2 1.2 Các yêu cầu và chức năng của tiền lương 5 1.2.1. Chức năng của tiền lương 5 1.2.2. Yêu cầu của việc tổ chức tiền lương 6 1.3. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 7 1.4. Quỹ tiền lương và phương pháp xác định quỹ tiền lương 7 1.4.1 Khái niệm quỹ lương 7 1.4.2 Cách xác định quỹ tiền lương 8 1.5 Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 9 1.6. Các hình thức trả lương 10 1.6.1. Hình thức trả lương theo thời gian 11 1.6.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn 11 1.6.1.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 12 1.6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 12 1.6.2.1. ý nghĩa và điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm 12 1.6.2.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 20 II. Tiền thưởng 20 2.1. Bản chất tiền thưởng 20 2.2. Nội dung của tổ chức tiền thưởng 20 2.3. Các hình thức tiền thưởng 21 2.3.1 Thưởng giảm tỷ lệ hàng tháng 21 2.3.2 Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch 21 2.3.3. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 22 2.3.4. Thưởng tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu 22 III. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng ở công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội. 23 Chương II. Phân tích tình hình trả lương tại Công Ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội 25 A. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 25 I. Quá trình hình thành - phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công Ty 25 II. Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công Ty 30 III. Đặc điểm về lao động 33 IV. Đặc điểm về mặt bằng sản xuất và máy móc thiết bị 37 V. Đặc điểm về bạn hàng và tiêu thụ sản phẩm. 38 VI. Các đặc điểm khác 39 1. Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc 39 2. Điều kiện làm việc 39 B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN HÀ NỘI 40 I. Chế độ trả lương khoán theo công việc 42 II. Hình thức trả lương theo thời gian 45 III. Tiền thưởng 49 Chương III Một số giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương , thưởng tại Công Ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội. 53 I. Hoàn thiện phương pháp xây dựng quỹ lương kế hoạch 53 II. Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ quản lý 55 1. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý 55 2. Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ quản lý 56 III. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 61 1. Hoàn thiện công tác định mứclao động và xây dựng đơn giá tiền lương khoán 61 2. Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ và bố trí lao động 64 3. Hoàn thiện công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm 66 4. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp 67 5. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm khoán 68 IV. áp dụng hình thức tiền lương của sản phẩm có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch. 72 1. Sự cần thiết áp dụng chế độ tiền lương có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch. 72 2. Chỉ tiêu thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch 72 3. Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch 73 V. Những vấn đề hiện nay cơ sở đang nghiên cứu giải quyết 74 Kết luận 78 Danh mục tài liệu tham khảo 79 Mục lục 80

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 2663 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­êi chØ ®i lµm cho ®ñ ngµy c«ng mÆc dï c«ng viÖc cña hä rÊt Ýt. TÊt c¶ g©y ra kh«ng khÝ kh«ng tèt trong tËp thÓ ng­êi lao ®éng l·ng phÝ søc lao ®éng. II. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. ë c«ng ty x©y dùng b­u ®iÖn Hµ Néi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông vìi nh÷ng ®èi t­îng sau: - C¸n bé qu¶n lý - Nh©n viªn thuéc c¸c v¨n phßng - Nh©n viªn phôc vô Theo thèng kª ë trªn biÓu sè 6 sè ng­êi h­ëng l­¬ng theo thêi gian chiÕm 50,4% trong tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian ë c«ng ty lµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®¬n gi¶n. TiÒn l­¬ng thêi gian cã ba lo¹i: l­¬ng giê, l­¬ng ngµy, l­¬ng th¸ng. ë c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc l­¬ng ngµy. L­¬ng thêi gian cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn thuéc c¸c phßng ban, nh©n viªn phôc vô ®­îc ¸p dông ë b¶ng l­¬ng sau (biÓu 9) §Ó tÝnh thêi gian cho ng­êi ®­îc h­ëng l­¬ng thêi gian ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc suÊt l­¬ng ngµy vµ sè giê lµm viÖc thùc tÕ cña lao ®éng ®ã. SuÊt l­¬ng nµy ®­îc tÝnh tõ c¸c thang b¶ng l­¬ng vµ ngµy c«ng chÕ ®é th¸ng lµ 26 ngµy. Do ®ã tiÒn l­¬ng mét ngµy c«ng ®­îc tÝnh nh­ sau: L ngµy = Lcb 26 Trong ®ã: Lngµy: suÊt l­¬ng ngµy cña mét lao ®éng Lcb: l­¬ng cÊp bËc theo chÕ ®é. BiÓu 9: B¶ng l­¬ng theo thêi gian §¬n vÞ: 1000® Chøc danh HÖ sè møc l­¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Chuyªn viªn cao cÊp, kü s­ cao cÊp - HÖ sè 4,57 4,68 5,15 5,44 - Møc l­¬ng 548,4 583,2 618 652,8 2. Chuyªn viªn chÝnh, Kinh tÕ viªn chÝnh, kü s­ chÝnh - HÖ sè 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 - Møc l­¬ng 391,2 424,8 458,8 492,1 525,6 559,2 3. Chuyªn viªn, Kinh tÕ viªn, kü s­ - HÖ sè 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,84 - Møc l­¬ng 175,2 242,4 271,2 300 328,8 357,6 387,6 417,6 4. C¸n bé kü thuËt viªn - HÖ sè 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 - Møc l­¬ng 175,2 189,6 204 218,4 232,8 247,2 261,6 276 290,4 306 321,6 337,2 5. Nh©n viªn phôc vô - HÖ sè 1,00 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,90 1,99 - Møc l­¬ng 120 130,8 141,6 152,4 163,2 174 184,8 195,6 205,4 217,2 228 238,8 Ngµy c«ng thùc tÕ cña c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn v¨n phßng ®­îc tÝnh th«ng qua b¶ng chÊm c«ng khi thùc hiÖn ®óng kû luËt lao ®éng: §i lµm vµ vÒ theo ®óng giê ®óng quy ®Þnh cña c«ng ty: ViÖc thùc hiÖn ®óng kû luËt lao ®éng cña c«ng ty t­¬ng ®èi nghiªm tóc nh­ng trong thêi gian cã mÆt t¹i c«ng ty th× thêi gian lµm c¸c c«ng viÖc theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh ch­a chiÕm tØ lÖ cao do hao phÝ lµm viÖc. ViÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty ®Õn tõng ng­êi lao ®éng th«ng qua b¶ng chÊm c«ng cã néi dung sau: STT Hä tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng Sè c«ng l­¬ng sp Sè c«ng l­¬ng thêi gian NghØ h­ëng 100% l­¬ng NghØ h­ëng …% l­¬ng Sè c«ng BHXH Ký hiÖu 1 2 3 Trªn c¬ së chÊm c«ng lao ®éng c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp, c¸n bé phßng tæ chøc lao ®éng tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi theo c«ng thøc: Lngµy = Møc l­¬ng ngµy (Lngµy) x Ngµy c«ng thùc tÕ trong tuÇn Trong ®ã: + Møc l­¬ng ngµy tÝnh theo tõng cÊp bËc chøc vô + Ngµy c«ng thùc tÕ: Sè c«ng ®­îc chÊm cña tõng ng­êi VÝ dô: Anh S¬n lµ c¸n bé qu¶n lý cã cÊp bËc l­¬ng lµ 3/8 Th¸ng 3/1999 sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 25 ngµy VËy tiÒn l­¬ng cña anh nhËn ®­îc lµ: + Møc l­¬ng ngµy lµ: 271.200®/26 = 10.315®/ngµy + L­¬ng th¸ng lµ: 10.315® x 25 = 257.800®/th¸ng Trong c«ng ty hiÖn nay viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng chia lµm 4 kú: - Kú thø nhÊt: T¹m øng ®Çu th¸ng: c¸c phßng ban sÏ viÕt giÊy tæ chøc lªn phßng tæ chøc cña c«ng ty. Sau khi ®­îc xÐt duyÖt c¸c tæ tr­ëng hoÆc c¸c nh©n viªn tiÒn l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ sÏ lªn phßng kÕ to¸n - thèng kª nhËn tiÒn l­¬ng t¹m øng cho c¸c thµnh viªn trong tæ, phßng ban m×nh. Sè tiÒn t¹m øng cho ng­êi lao ®éng chñ yÕu c¨n cø vµo ngµy c«ng thùc tÕ mµ hä ®i lµm. Ai cã sè ngµy c«ng nhiÒu sÏ t¹m øng nhiÒu vµ ng­îc l¹i. - Kú thø hai vµ kú thø ba t¹m øng gi÷a th¸ng, c¸ch tÝnh còng t­¬ng tù nh­ kú ®Çu. - Kú thø t­: QuyÕt to¸n cuèi th¸ng, sè tiÒn quyÕt to¸n cña mçi phßng ban, chÝnh lµ phÇn tiÒn cßn l¹i sau khi lÊy tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña mçi ph©n x­ëng, phßng ban trõ ®i sè t¹m øng ®Çu th¸ng vµ gi÷a th¸ng cho mçi bé phËn. C¸c phßng ban sau khi nhËn ®­îc phÇn quyÕt to¸n nµy sÏ tr¶ nèt cho ng­êi lao ®éng. Sè tiÒn quyÕt to¸n mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc sÏ b»ng tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña tõng lao ®éng trõ ®i sè tiÒn ®· t¹m øng tr­íc ®ã. NhËn xÐt h×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn viÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn v¨n phßng, nh©n viªn phôc vô chØ c¨n cø vµo cÊp bËc theo quy ®Þnh nªn cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau: - ¦u ®iÓm: H×nh thøc l­¬ng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®i lµm ®Çy ®ñ ngµy c«ng chÕ ®é trong th¸ng. - Nh­îc ®iÓm: Do c¸ch tr¶ l­¬ng chØ c¨n cø vµo cÊp bËc vµ ngµy c«ng thùc tÕ nªn tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc chea g¾n víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, chÊt l­îng c«ng viÖc. Tõ ®ã xuÊt hiÖn vÊn ®Ò ng­êi lao ®éng chØ ®Õn c«ng ty ®Ó chÊm c«ng vµ ®Ó lÜnh l­¬ng. Do ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt c«ng t¸c, l·ng phÝ thêi gian, bé m¸y qu¶n lý ph×nh to d­ thõa lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng thùc sù cè g¾ng ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c theo c¸ch tÝnh ë trªn th× tiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn v¨n phßng cßn thÊp so víi c¸c c«ng ty kh¸c trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Do ®ã ph¶i hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy. III. TiÒn th­ëng TiÒn th­ëng ®ã lµ mét phÇn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng gãp phÇn c¶i tiÕn sinh ho¹t hµng ngµy cña ng­êi lao ®éng. Nã cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ng©n cao n¨ng suÊt lao ®éng. Nguån tiÒn th­ëng cña c«ng ty hiÖn nay chØ bao gåm quü khen th­ëng ®­îc trÝch ra tõ mét phÇn lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ph¹m vi xÐt th­ëng: Ph¹m vi ¸p dïng tiÒn th­ëng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn ®èi víi mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®· thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n ®éc lËp, cã kÕ ho¹ch ph©n phèi lîi nhuËn vµ ®­îc trÝch quü khen th­ëng tõ lîi nhuËn theo chÕ ®é quy ®Þnh. §èi t­îng xÐt th­ëng: TÊt c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng cña c«ng ty kÓ c¶ nh÷ng ng­êi lµm theo hîp ®ång mµ cã thµnh tÝch ®ãng gãp vµo viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty. * Nh÷ng ng­êi thuéc c¸c tr­êng hîp sau kh«ng ®­îc xÐt th­ëng. - Nh÷ng ng­êi vi ph¹m kû luËt, hoÆc x©m ph¹m tµi s¶n cña c«ng ty bÞ kû luËt c¶nh c¸o toµn c«ng ty trë lªn. - Nh÷ng ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt ®ang trong thêi gian chê kû luËt - Nh÷ng ng­êi cã quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm nh­ng ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng hoÆc háng m¸y mãc thiÕt bÞ... §iÒu kiÖn xÐt th­ëng: C«ng ty thùc hiÖn xÐt th­ëng hµng th¸ng, riªng xÐt th­ëng th¸ng 12 sÏ ®­îc kÕt hîp víi tæng kÕt c¶ n¨m. Hµng th¸ng c¸c xÝ nghiÖp phßng ban sÏ häp mÆt mét lÇn ®Ó b×nh bÇu xÕp lo¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn trªn tuú theo møc ®é nÆng nhÑ mµ ng­êi lao ®éng xÕp lo¹i A hoÆc B. Cßn nÕu sai ph¹m nghiªm träng th× c¾t th­ëng nh­ trong tr­êng hîp ¨n c¾p vËt t­, thiÕt bÞ s¶n phÈm hoÆc ®¸nh c·i nhau... C¸ch ph©n phèi s¶n phÈm ë C«ng ty hiÖn nay: C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh trÝch quü khen th­ëng tõ lîi nhuËn c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty chØ cã mét phÇn tr¸ch nhiÖm tiÒn th­ëng: ®ã lµ h×nh thøc b×nh bÇu A, B møc tiÒn th­ëng b×nh qu©n do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Møc tiÒn th­ëng hiÖn nay lµ: - Lo¹i A: 70000®/th¸ng - Lo¹i B: 85% lo¹i A = 59500/th¸ng. Nh÷ng th¸ng c«ng ty nhiÒu ®¬n ®Æt hµng th× møc tiÒn th­ëng cao h¬n. Nh­ng nh×n chung møc tiÒn th­ëng cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng b­u ®iÖn Hµ néi ph¸t triÓn b­u ®iÖn cßn thÊp so víi c«ng ty kh¸c ë Hµ Néi. HiÖn nay, nã ch­a thùc sù trë thµnh ®ßn bÈy kÝch thÝch sù lao ®éng. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã kho¶n phô cÊp hiÖn nay c«ng ty chØ cã phô cÊp tr¸ch nhiÖm. Chøc danh HÖ sè + Tr­ëng phßng 0,4 + Phã phßng 0,3 NhËn xÐt: ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc th­ëng nh­ trªn kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt t¸c ®éng ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c viÖc ph©n phèi tiÒn th­ëng nh­ trªn cßn ch­a thùc sù ph©n phèi theo lao ®éng mµ nã mang tÝnh chÊt b×nh qu©n. MÆt kh¸c do viÖc b×nh bÇu ë tæ vµ c¸c phßng ban cã sù bao che, n©ng ®ì nhau nªn thùc sù ch­a ph¶n ¸nh nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng. Nh­ vËy, tiªu chuÈn xÐt th­ëng nh­ trªn ch­a phï hîp. ViÖc tr¶ l­¬ng ch­a thùc sù t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng t¸c tr¶ th­ëng ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña nã. Theo thèng kª th× sè lao ®éng xÕp lo¹i A th­êng chiÕm tõ 90% lao ®éng toµn c«ng ty. Do ®ã, muèn tiÒn th­ëng thùc sù kÝch thÝch ng­êi lao ®éng vµ ph©n phèi theo n¨ng lùc tõng ng­êi th× c«ng ty ph¶i më ra nhiÒu h×nh thøc tiÒn th­ëng nh­: th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­... Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tr¶ l­¬ng vµ ph©n phèi tiÒn th­ëng còng nh­ c¸c kho¶n phô cÊp, mÆc dï cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ng nh×n chung thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng lªn. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua biÓu lao ®éng vµ thu nhËp qua mét sè n¨m nh­ sau: BiÓu 10: Lao ®éng vµ thu nhËp b×nh qu©n thêi kú 1996 - 2000 ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 Lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) 153 172 204 231 238 Thu nhËp b×nh qu©n (®ång) 1297 1931 2123 2076 1779,2 §Ó râ h¬n ta cã thÓ xem 2 biÓu ®å d­íi ®©y thêi kú 1996 - 2000 BiÓu ®å vÒ t×nh h×nh lao ®éng thêi kú 1996 - 2000 BiÓu ®å vÒ t×nh h×nh thu nhËp thêi kú 1996 - 2000 Nh­ vËy thu nhËp cña ng­êi lao ®éng sau 4 n¨m t¨ng lªn 1,37lÇn, lao ®éng b×nh qu©n t¨ng lªn 1,55 lÇn. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt nh­ng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cã t¨ng lªn, song so víi t×nh h×nh chung trong x· héi cßn thÊp. ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty x©y dùng b­u ®iÖn hµ néi I. hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p x©y dùng quü l­¬ng kÕ ho¹ch. ViÖc x©y dùng quü l­¬ng kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é. Tuy nhiªn nhiÒu chØ tiªu tÝnh to¸n kh«ng ®­îc phï hîp, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cña C«ng ty. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy C«ng ty nªn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: - X¸c ®Þnh sè lao ®éng ®Þnh biªn: Sè lao ®éng ®Þnh biªn theo kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: L®b = Lcnc + Lpv + Lql Trong ®ã: Lcnc: Sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh.C¨n cø vµo nhu cÇu khèi l­îng c«ng viÖc vµ tæ chøc lao ®éng ®Ó t×nh to¸n sè l­îng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh cho tõng xÝ nghiÖp, tõng ®éi x©y dùng. Tõ ®ã tæng hîp sè l­îng c«ng nh©n chÝnh cÇn thiÕt cho toµn C«ng ty trong n¨m. Lpv: Sè l­¬ng c«ng nh©n phô, phô trî. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc phôc vô, møc phôc vô cña c«ng nh©n phô, phô trî, møc s¶n l­îng cña c«ng nh©n chÝnhvµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh x©y dùng mµ ®­a ra tû lÖ lao ®éng phô, phô trî cho phï hîp. Qua thêi gian th­c tËp ë C«ng ty em ®· cã dÞp quan s¸t qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c«ng nh©n vµ nhËn thÊy cø 1 c«ng nh©n phô cã thÓ phôc vô tèt cho 4 c«ng nh©n chÝnh. Do vËy C«ng ty nªn quy ®Þnh tû lÖ c«ng nh©n phô, phô trî b»ng 25% sè c«ng nh©n tr­c tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh. Lql: Sè lao ®éng qu¶n lý ®­îc tÝnh b»ng 10% tæng sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n phô. - X¸c ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch: N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: NSL§kh = Trong ®ã: DTkh: Doanh thu kÕ ho¹ch ®Æt ra trong n¨m. L®b : Sè lao ®éng ®Þnh biªn kÕ ho¹ch trong n¨m. - X¸c ®Þnh hÖ sè phô cÊp l­u ®éng . Phô cÊp l­u ®éng ®­îc tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä trang tr¶i c¸c chi phÝ cho viÖc ®i l¹i trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em thÊy c¸c c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ®i c«ng t¸c, xuèng c¸c c¬ së vµ c¸c c«ng tr×nh ®Ó chØ ®¹o viÖc thi c«ng vµ thu thËp sè liÖu. §èi vèi c«ng nh©n viÖc ®i l¹i lµ do hä tù tóc vÇ sè ng­êi ph¶i ®i l¹i do nhu cÇu cña c«ng viÖc kh«ng nhiÒu. N¨m 2001 C«ng ty quy ®Þnh hÖ sè phô cÊp l­u ®éng ®èi víi c¸n bé qu¶n lý lµ 0,2 vµ ®èi víi c«ng nh©n lµ 0,4. Nh­ vËy viÖc quy ®Þnh nµy lµ kh«ng phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã C«ng ty nªn quy ®Þnh l¹i hÖ sè phô cÊp l­u ®éng nh­ sau: HÖ sè phô cÊp l­u ®éng ®èi víi c¸n bé qu¶n lý lµ: 0,3. HÖ sè phô cÊp l­u ®éng ®èi vèi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh lµ: 0,1. - HÖ sè phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt ®­îc quy ®Þnh b»ng 1% hÖ sè l­¬ng cÊp bËc. Theo em hÖ sè nµy vÉn cßn thÊp. Bëi v× ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng mang tÝnh mïa vô, c«ng viÖc th­êng kh«ng æn ®Þnh. Theo thèng kª sè lao ®éng kh«ng cã c«ng viÖc æn ®Þnh trong n¨m 2000 cña C«ng ty chiÕm tíi 40% t«ngr sè lao ®éng toµn C«ng ty. Do vËy hÖ sè phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt nªn quy ®Þnh b»ng 2% hÖ sè l­¬ng cÊp bËc. - §èi víi thêi gian huÊn luyÖn tù vÖ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y c«ng ty quy ®Þnh mçi n¨m 2,5 ngµy vµ tÝnh cho 1/3 sè lao ®éng ®Þnh møc lµ kh«ng hîp lý. Theo em sè lao ®éng tham gia huÊn luyÖn tù vÖ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y nªn tÝnh b»ng 10% sè lao ®éng ®Þnh møc. Bëi v× viÖc huÊn luyÖn tù vÖ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y chØ ¸p dông ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn míi vµo lµm viÖc cho C«ng ty ch­a qua ®ît huÊn luyÖn nµo.§èi víi c«ng nh©n viªn ®· lµm viÖc nhiÒu n¨m trong C«ng ty ®· ®­îc huÊn luyÖn tõ tr­íc, hä ®· n¾m v÷ng nh÷ng nguyªn t¾c cña c«ng viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ tù vÖ. Do ®ã kh«ng cÇn thiÕt ph¶i huÊn luyÖn n÷a. Nh­ vËy C«ng ty cã thÓ tËp trung lùc l­îng vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. II. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý. 1. Tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý. TiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian chØ thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña nã vµ qu¸n triÖt ph©n phèi theo lao ®éng khi viÖc ph©n c«ng lao ®éng vµ ®¸nh gi¸ khèi l­îng chÊt l­îng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn tèt. MÆc dï viÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý g¾n kÕt víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh­ng ch­a thùc sù g¾n kÕt víi kÕt qu¶ , hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña tõng ng­êi.Tõ ®ã xuÊt hiÖn vÊn ®Ò ng­êi lao ®éng lµm viÖc kh«ng hÕt kh¶ n¨ng, l·ng phÝ thêi gian vµ nhiÒu khi viÖc ®Õn c¬ quan chØ mang tÝnh h×nh thøc. Trong nhiÒu phßng ban viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng ng­êi ch­a hîp lý vµ kh«ng râ rµng. Cã nh÷ng ng­êi ph¶i ®¶m nhËn qu¸ nhiÒu c«ng viÖc trong khi ®ã cã nh÷ng ng­êi ®¶m nhiÖm Ýt c«ng viÖc, thËm chÝ cã nhiÒu viÖc mang tÝnh chung chung kh«ng cã ai chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi hiÖu suÊt kh«ng cao, l·ng phÝ thêi gian lµm viÖc trong khi c«ng viÖc l¹i kh«ng ®­îc hoµn thµnh theo ®óng kÕ ho¹ch. Do vËy ®Ó ph©n c«ng bè trÝ hîp lý c«ng viÖc cho tõng ng­êi vµ sö dông tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cung n­ thêi gian lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý cña m×nh theo c¸c h­íng sau ®©y: - Ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng ng­êi phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô mµ hä ®· ®­îc ®µo t¹o. NÕu tr­íc ®©y ch­a ®­îc ®µo t¹o cÇn thiÕt ph¶i më c¸c líp ng¾n h¹n hoÆc göi ng­êi ®i häc ®Ó bæ sung kiÕn thøc chuyªn m«n cho nh­êi lao ®éng. - §èi víi nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu ng­êi cïng thùc hiÖn mµ hiÖn nay sè ng­êi ®¶m nhiÖm Ýt th× cÇn ph¶i cö ng­êi ë bé phËn kh¸c sang cho ®i ®µo t¹o ®Ó cïng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®ã hoÆc tiÕn hanhf tuyÓn dông lao ®éng míi. - §èi víi nh÷ng c«ng viÖc cã nhiÒu ng­êi ®¶m nhiÖm ,C«ng ty nªn cö bít mét sè ng­êi sang bé phËn kh¸c hoÆc ®­a xuèng lµm viÖc t¹i xÝ nghiÖp, ®éi x©y dùng. - TiÕn hµnh giao viÖc cô thÓ cho tõng ng­êi, ®­a ra c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian hoµn thµnh, chÊt l­îng c«ng viÖc... Hµng th¸ng cã kiÓm tra ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña tõng ng­êi lao ®éng còng nh­ sù cè g¾ng v­¬n lªn trong c«ng viÖc ®Ô lµm c¬ së tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. 2.Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý. ViÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý ®­îc chia lµm hai phÇn: l­¬ng c¬ b¶n vµ l­¬ng th­ëng n¨ng suÊt lao ®éng ®· g¾n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty víi tiÒn l­¬ng mµ mçi c¸n bé qu¶n lý nhËn ®­îc. TiÒn l­¬ng c¬ b¶n ®­îc tÝnh ®óng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Tuy nhiªn tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng ®­îc x¸c ®Þnh ch­a thùc sù hîp lý, ch­a tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ lµm viÖc cña tõng ng­êi vµ kh«ng ph¶n ¸nh d­îc sù cè g¾ng v­¬n lªn trong c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c viÖc gäi tªn lµ tiÒn l­¬ng th­ëng n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ®­îc phï hîp víi c«ng ty nªn gäi lµ tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn, C«ng ty cµn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng nh­ sau: - X¸c ®Þnh quy tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng trong th¸ng. V1 = Trong ®ã: V1: Quü tiÒn l­¬ng n¨ng su¸t lao ®éng trong th¸ng. Q1: Tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn ®­îc trong th¸ng. VKH: Quü tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng khi hoµn thµnh kÕ ho¹ch trong th¸ng. Q0: Gi¸ trÞ s¶n l­îng kÕ ho¹ch trong th¸ng. Q0 = : Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng kÕ hoach trong n¨m. Sau khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng ta chia quü tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng ra lµm hai phÇn: - Vhs : Quü tiÒn l­¬ng theo hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng,chiÕm 90% quü tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng. Quü tiÒn l­¬ng nµy dïng ®Ó chia cho c¸n bé qu¶n lý h­ëng l­¬ng theo thêi gian theo hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ng­êi. Sè tiÒn l­¬ng nµy gãp phÇn bæ sung vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng nh»m b¶o ®¶m cho cuéc sèng cña hä. Ngoµi ra cßn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp ®Ó cã hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n. - Vth­ëng TT : Quü tiÒn th­ëng dïng ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng cã thµnh tÝch c«ng t¸c xuÊt s¾c trong th¸ng, chiÕm 10% quü tiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng. PhÇn tiÒn th­ëng nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao còng nh­ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chÊp hµnh ®óng c¸c néi quy, quy ®Þnh cña C«ng ty. Ngoµi ra nã cßn tÝnh ®Õn sù cè g¾ng phÊn ®Êu v­¬n lªn trong c«ng viÖc cña ng­¬i lao ®éng . Nh­ vËy tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc hµng th¸ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: TLi = TLc¬ b¶n i + TLnsl® i Trong ®ã: TLi: TiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý i nhËn ®­îc trong th¸ng. TLc¬ b¶n i: TiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé qu¶n lý i. TiÌn l­¬ng nµy ®­îc tÝnh nh­ c¸ch mµ C«ng ty ®ang ¸p dông. TLnsl® i: TiÒn l­¬ng n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé qu¶n lý i. C«ng thøc ®­îc tÝnh nh­ sau: TLnsl® i = Vhs: Quü tiÒn l­¬ng theo hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng. n : Tæng sè c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty. hi : HÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé qu¶n lý i. HÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc tÝnh c¨n cø vµo chøc danh cña tõng ng­êi ( t­¬ng tù hÖ sè th­ëng mµ C«ng ty x©y dùng cho c¸c chøc danh). Khi ®ã thu nhËp hµng th¸ng mµ mçi c¸n bé qu¶n lý nhËn ®­îc lµ: TNi = TLi + TTtti (nÕu cã) Trong ®ã: TNi : Thu nhËp trong th¸ng cña c¸n bé qu¶n lý i. TTtti: TiÌn th­ëng cho thµnh tÝch c«ng t¸c xuÊt s¾c trong th¸ng cña c¸n bé qu¶n lý i. C¸ch x¸c ®Þnh tiÒn th­ëng: Dïng ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh tiªu thøc lao déng giái. Tæng sè ®iÓm ttèi ®a mµ mäi ng­êi nhËn ®­îc lµ 100 ®iÓm,trong ®ã: + 70 ®iÓm cho khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh xuÊt s¾c. + 20 ®iÓm cho viÖc chÊp hµnh ®óng c¸c néi quy, quy ®Þnh cña C«ng ty. + 10 ®iÓm cho sù phÊn ®Êu v­¬n lªn trong c«ng viÖc. * §Ó tÝnh ®iÓm cho khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh trong th¸ng cña ng­êi lao ®éng, C«ng ty nªn sö dông mét b¶ng tÝnh ®iÓm cô thÓ. B¶ng nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc. Trong ®ã c¸c c«ng viÖc mµ mçi ng­êi lao ®éng ph¶i hoµn thµnh ®­îc liÖt kª mét c¸ch cô thÓ chi tiÕt kÓ c¶ nh÷ng c«ng viÖc míi ph¸t sinh trong th¸ng. B¶ng tÝnh ®iÓm do phßng tæ chøc hµnh chÝnh kÕt hîp víi c¸c phßng ban kh¸c tiÒn hµnh x©y dùng. Hµng th¸ng tr­ëng phßng lªn kÕ ho¹ch xem xÐt c¸c c«ng viÖc trong th¸ng cña nh©n viªn tõ ®ã tiÕn hµnh hiÖu chØnh bæ sung b¶ng ®iÓm cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Gi¶ sö trong th¸ng anh NguyÔn V¨n NghÜa ph¶i hoµn thµnh 5 c«ng viÖc víi møc ®é quan träng cña tõng c«ng viÖc lÇn l­ît lµ A, B, C, D, E . Ta cã b¶ng tÝnh ®iÓm cho anh NguyÔn V©n NghÜa nh­ sau: BiÓu 11: B¶ng tÝnh ®iÓm cho nh©n viªn. Hä tªn: NguyÔn V¨n NghÜa. §¬n vÞ: Phßng kinh tÕ kü thuËt. Néi dung c«ng viÖc §iÓm cho tõng lo¹i §iÓm ®¹t ®­îc XuÊt s¾c Hoµn thµnh Kh«ng hoµn thµnh C«ng viÖc A 18 14 10 14 C«ng viÖc B 16 12 8 16 C«ng viÖc C 14 10 6 6 C«ng viÖc D 12 8 4 8 C«ng viÖc E 10 6 2 6 Tæng céng 70 50 30 50 - C«ng viÖc ®­îc ®¸nh gi¸ lµ hoµn thµnh xuÊt s¾c khi: + Ng­êi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc tr­íc hoÆc ®óng thêi h¹n. + C«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh theo ®óng yªu cÇu ®Æt ra vµ ph¶i thÓ hiÑn tÝnh hiÑu qu¶ cao trong thùc tiÔn. + C«ng viÖc thÓ hiÑn sù s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng. - C«ng viÖc ®­îc ®¸nh gi¸ hoµn thµnh khi: +C«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh theo ®óng yªu cÇu ®Æt ra. +Ng­êi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc ®óng thêi h¹n. - C«ng viÖc ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh«ng hoµn thµnh khi: C«ng viÖc kh«ng ®¹t ®­îc yªu cÇu ®Æt ra hoÆc lµ ngõi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc nh­ng chËm h¬n so víi thêi h¹n quy ®Þnh. * §èi víi ®iÎm cho viÖc chÊp hµnh ®óng c¸c néi quy, quy ®Þnh ta tÝnh nh­ sau: - NÕu trong th¸ng ngõi lao ®éng chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh th× ®­îc 20 ®iÓm. - NÕu nghØ viÖc kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mçi ngµy trõ 3 ®iÓm. * §èi víi ®iÓm cho sù ph¸n ®Êu v­¬n lªn trong c«ng viÖc ta lÊy tæng ®iÓm khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh céng víi ®iÓm cho viÖc chÊp hµnh ®óng c¸c néi quy, quy ®Þnh trong th¸ng so s¸nh víi ®iÓm trung b×nh cña ba th¸ng liÒn tr­íc ®ã cïng víi hai tiªu thøc nµy. NÕu: - Lín h¬n: Ng­êi lao ®éng ®­îc 10 ®iÓm. - B»ng nhau: Ng­êi lao ®éng ®­îc 5 ®iÓm. - Nhá h¬n: Ng­êi lao ®éng ®­îc 0 ®iÓm. Cuãi th¸ng tr­ëng phßng tÝnh sè ®iÓm ®¹t ®­îc cña tõng ng­êi vµ ph©n lo¹i nh©n viªn nh­ sau: - Tõ 90 ®iÓm ®Õn 100 ®iÓm: Lo¹i xuÊt s¾c. - Tõ 70 ®iÓm ®Ðn 89 ®iÓm: Lo¹i giái. - Nhá h¬n 70 ®iÓm: Lo¹i trung b×nh. PhÇn tiÒn th­ëng cho lo¹i c«ng t¸c xuÊt s¾c chØ ¸p dông ®èi víi ng­êi lao ®éng lo¹i giái vµ xuÊt s¾c trong th¸ng. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo quü tiÒn thö¬ng cho thµnh tÝch c«ng t¸c xuÊt s¾c vµ c¨n cø vµo sè l­îng ng­êi ®¹t lo¹i giái, xuÊt s¾c mµ ®­a ra møc th­ëng cho tõng lo¹i sao cho hîp lý. VÝ dô: Anh NguyÔn V¨n Th¾ng lµ nh©n viªn phßng kinh tÕ kü thuËt cã bËc l­¬ng lµ 3,23 .Trong th¸ng anh ®i lµm 21 ngµy. HÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng lµ 0,6. Quü tiÒn l­¬ng theo hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng lµ 96.000.000 ®ång. Tæng hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé qu¶n lý lµ 120. Theo ®¸nh gi¸ cña «ng tr­ëng phßng kinh tÕ kü thuËt anh Th¾ng ®­îc 75 ®iÓm trong th¸ng. Sè tiÒn th­ëng C«ng ty quy ®Þnh ®èi víi lao ®éng giái trong th¸ng lµ 200.000 ®ång. Khi ®ã tiÒn l­¬ng trong th¸ng cña anh ®­îc tÝnh nh­ sau: TL = TLc¬ b¶n + TLnsl® TLc¬ b¶n = ®ång TLnsld = ®ång Do ®ã: TL = 647.468 + 480.000 = 1.127.468 ®ång. Nh­ vËy thu nhËp trong th¸ng cña anh Th¾ng lµ: TN = TL + TLtt = 1.127.468 + 200.000 = 1.327.468 ®ång. * ¦u ®iÓm: víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng nµy thu nhËp mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc kh«ng nh÷ng g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mµ cßn g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ng­êi. Nã ph¶n ¸nh ®óng hao phÝ søc lao ®éng bá ra, ®Æc biÖt nã ph¶n ¸nh sù næ lùc v­¬n lªn trong c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng . Do ®ã khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c phÇn viÖc cña m×nh. Ngoµi ra h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cßn cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chÊp hµnh ®óng c¸c néi quy, quy ®Þnh cña C«ng ty. * Nh­îc ®iÓm: ViÖc x©y dùng c¸c b¶ng ®iÓm ®Ó tÝnh ®iÓm cho tõng ng­êi ®ßi hái tèn kÐm nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c. ViÖc ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm ng­êi lao ®éng ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n cao còng nh­ kinh nghiÖm cña ng­êi ®¸nh gi¸. III. hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. So víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian, h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh«ng tèt, vÉn cßn mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §Ó gãp phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm em xin ®­a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p sau ®©y: 1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n. §Þnh møc lao ®éng lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së quan träng ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. §Æc biÖt ®èi víi ngµnh x©y dùng c«ng t¸c ®Þnh møc ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ gãp phÇn x©y dùng ®¬n gi¸ kho¸n ®­îc chÝnh x¸c lµm c¬ së ®Ó giao kho¸n c¸c c«ng tr×nh víi mét møc tiÒn kho¸n hîp lý. Tuy nhiªn c«ng t¸c ®Þnh møc cña c«ng ty vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt. C¸c møc ®­îc x©y dùng cßn Ýt, chñ yÕu ®­îc x©y dùng ë c¸c xÝ nghiÖp. ë cÊp c«ng ty viÖc x©y dùng ®Þnh møc ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, chñ yÕu dùa vµo møc do nhµ n­íc x©y d­ng. + Cö c¸n bé ®Þnh møc ®i häc ë c¸c tr­êng chÝnh quy. + T¹o ®iÒu kiÖn cho hä xuèng c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ vµ bæ sung thªm kiÕn høc vÒ chuyªn m«n. + ph¶i th­êng xuyªn theo dâi cËp nhËt chÝnh s¸ch chÕ ®é cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Þnh møc. Cã nh­ vËy c¸c møc ®­îc x©y dùng míi cã tÝnh kh¶ thi vµ ®­îc chÊp nhËn réng r·i. Do c¸c møc ®­îc x©y dùng cã tÝnh kh«ng gian vµ thêi gian, nã chØ ®óng trong ®iÒu kiÖn nhÊt dÞnh cho nªn cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®iÒu chØnh viÖc thùc hiÖn møc cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. NÕu møc bÞ l¹c hËu th× ph¶i t×m ra nguyªn nh©n v× sao møc bÞ l¹c hËu. C¸c nguyªn nh©n ph¶i chØ ra râ rµng cô thÓ: do tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ®­îc n©ng lªn hay do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sö dông c¸c m¸y mãc thiÐt bÞ tiªn tiÕn hoÆc do c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt thay ®æi... ViÖc kiÓm tra rµ so¸t l¹i møc cã ý nghÜa rÊt quan träng v× chØ qua kh¶o s¸t thùc tÕ míi cã thÓ chØ ra mét c¸ch râ rµng, ®Çy ®ñ c¸c nguyªn nh©n lµm cho møc kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt, lµm c¬ së ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cho viÖc x©y dùng møc cã c¨n cø khoa häc. HiÖn nay c«ng ty ®ang tiÕn hµnh x©y dùng møc b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm vµ so s¸nh ®iÓn h×nh. ViÖc x©y dùng møc cßn mang tÝnh chñ quan dùa vµo sù ­íc l­îng cña c¸n bé ®Þnh møc lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc c¸c møc ®­îc x©y dùng cña c«ng ty bÞ sai lÖch so víi thùc tÕ. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy C«ng ty cÇn x©y dùng ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc trªn c¬ së ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc nh÷ng ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt hîp lý ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, nh÷ng thao t¸c vµ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc tiªn tiÕn cña c«ng nh©n. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè thêi tiÕt khÝ hËu ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc. Bëi v× kh«ng nh­ nh÷ng nghµnh s¶n xuÊt kh¸c, ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y dùng lµ lµm viÖc ngoµi trêi, th­êng xuyªn chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè thêi tiÕt khÝ hËu nªn kh«ng thÓ lo¹i bá yÕu tè nµy khi x©y dùng møc. §©y chÝnh lµ viÖc x©y dùng møc b»ng ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t thêi gian lµm viÖc trong ®ã cã sö dông kÕt hîp chôp ¶nh vµ bÊm giê thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng nh©n. Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ x¸c ®Þnh møc ®­îc chÝnh x¸c ®Çy ®ñ nhÊt. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái tèn kÐm nhiÒu thêi gian, viÖc chuÈn bÞ c«ng phu vµ c«ng nh©n th­êng cã xu h­íng lµm viÖc víi c­êng ®é thÊp h¬n b×nh th­êng. Sau khi x©y dùng ®­îc møc, c«ng ty nªn tiÕn hµnh tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n theo c«ng thøc sau: §Gki = Trong ®ã: §Gki: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n cña c«ng viÖc i. TLmin: Møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh. hi: HÖ sè l­¬ng cÊp bËc cña c«ng viÖc i. Ti: Møc thêi gian cña c«ng viÖc i. BiÓu 12: HiÖu qu¶ cña viÖc c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n: Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ hi Ti (c«ng) §¬n gi¸ hiÖn nay( ®ång) §¬n gi¸ míi ( ®ång) Tr¸t b×nh qu©n m2 2,33 0,2 4000 4448 X©y b×nh qu©n m3 2,33 2 40000 44482 §æ bª t«ng thñ c«ng m3 1.72 2 40000 32836 §æ bª t«ng b»ng m¸y phun m3 1,72 1 20000 16418 Gia c«ng s¾t trßn t¹ 1,92 0,18 3600 3300 Gia c«ng vµ ghÐp cèp pha m2 1,92 0,35 7000 6415 §µo ®Êt m3 1,72 0,75 15000 12314 S¬n v«i m2 2,33 0,04 800 890 LËp m¸i t«n m2 1,92 0,06 1200 1100 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc phôc vô vµ bè trÝ lao ®éng. + Tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng nh©n, gi¶m ®­îc thêi gian hao phÝ gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éngvµ do ®ã tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc còng sÏ t¨ng lªn. NhËn thøc ®­îc diÒu ®ã nªn c«ng t¸c tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt. Tuy nhiªn còng cßn mét sè ®iÓm ®­îc thùc hiÖn ch­a tèt nh­ viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cßn chËm trÔ, kh«ng ®ång bé lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n. MÆc dï m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc lªn kÕ ho¹ch tõ tr­íc c¶ vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i nh­ng viÖc ®iÒu ®éng chóng ®Õn n¬i lµm viÖc l¹i ®­îc thùc hiÖn kh«ng tèt. Tõ ®ã lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng ®­îc thùc hiÖn liªn tôc, viÖc tiÕn hµnh thi c«ng kh«ng ®­îc thuËn lîi... §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn C«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÓm sau ®©y: + §èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh cÇn ®­îc lªn kÕ ho¹ch tõ tr­íc: sè l­îng, chñng lo¹i... TiÕn hµnh chØ ®¹o viÖc tËp kÕt m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn tõng n¬i lµm viÖc theo ®óng kÕ ho¹ch. Cã nh­ vËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n ®«ng thêi l¹i tiÕt kiÖm ®­îc m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao hiÖu suÊt phôc vô cña chóng. Bëi v× nh÷ng m¸y mãc ch­a cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng cña c«ng tr×nh nµy cã thÓ ®­a ®Õn phôc vô cho mét c«ng tr×nh kh¸c. + §èi víi nguyªn vËt liÖu: c¨n cø vµo c¸c møc ®· ®­îc x©y dùng ®Ó tÝnh to¸n sè l­îng vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt cho thi c«ng c«ng tr×nh. Do qu¸ tr×nh thi c«ng nhiÒu khi bÞ gi¸n ®o¹n v× thêi tiÕt xÊu nªn viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ph¶i c¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng còng nh­ tr×nh tù thi c«ng c«ng tr×nh. Nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng, b¶o ®¶m chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®ång thêi tr¸nh thÊt tho¸t vµ nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt. +§èi víi c«ng t¸c phôc vô sinh ho¹t cho c«ng nh©n: ViÖc lo chç ¨n, chç ë sinh ho¹t cho c«ng nh©n lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n song l¹i cã ý nghÜa lín ®èi víi c«ng ty. Do s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh ph©n bè ë nhiÒu n¬i vµ c«ng nh©n th­êng xuyªn ph¶i ®i theo c«ng tr×nh mçi khi thay ®æi. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n nµy C«ng ty nªn quan t©m chç ¨n, chç ë cho c«ng nh©n b»ng c¸ch dùng l¸n tr¹i ngay t¹i c«ng tr×nh. NÕu c«ng tr×nh n»m ngay gÇn khu d©n c­, th× ph­¬ng ¸n tèt nhÊt lµ C«ng ty thuª nhµ d©n cho c«ng nh©n ¨n ë ®Ó tiÖn cho viÖc sinh ho¹t vµ lµm viÖc cña c«ng nh©n. - VÒ c«ng t¸c bè trÝ lao ®éng. C«ng t¸c bè trÝ lao ®éng do c¸c tæ tù s¾p xÕp, nã th­êng ®­îc tiÕn hµnh theo kinh nghiÖm nªn ®· x¶y ra t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ tû lÖ gi÷a c«ng nh©n chÝnh vµ c«ng nh©n phô, bè trÝ kh«ng hîp lý gi÷a cÊp bËc c«ng nh©n víi cÊp bËc c«ng viÖc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc sau: + C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn cña c«ng nh©n chÝnh, møc thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng nh©n chÝnh vµ møc phôc vô cña c«ng nh©n phô ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ gi÷a c«ng nh©n chÝnh vµ c«ng nh©n phô cho hîp lý. + §èi víi mçi c«ng tr×nh thi c«ng cÇn t¸ch ra thµnh tõng c«ng ®o¹n, tõng c«ng viÖc. X¸c ®Þnh møc ®é phøc t¹p cña tõng c«ng viÖc. Trªn c¬ së ®ã c¨n cø vµo tr×nh ®é lµnh nghÒ cña tõng c«ng nh©n mµ ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng sao cho hîp lý b¶o ®¶m cÊp bËc c«ng viÖc phï hîp víi cÊp bËc c«ng nh©n. + §èi víi lao ®éng ®Þa ph­¬ng cÇn ®­îc bè trÝ cïng víi lao ®éng cña C«ng ty ®Ó cã thÓ h­íng dÉn, gióp ®ì hä thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm. Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc th× c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn vµ chÆt chÏ. §èi víi C«ng ty x©y dùng b­u ®iÖn th× c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi ngiªm ngÆt. Tuy nhiªn ®Ó hoµn thµnh h¬n n÷a c«ng t¸c nµy c¸c c¸n bé phô tr¸ch kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo dâi kiÓm tra th­êng xuyªn h¬n vµ nghiªm ngÆt h¬n. Ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng tiªu hao nguyªn vËt liÖu thùc tÕ so víi ®Þnh møc cña tõng b­íc c«ng viÖc, tõng c«ng ®o¹n c«ng viÖc. NÕu ph¸t hiÖn cã hiÖn t­îng hao hôt nguyªn vËt liÖu so víi ®Þnh møc cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý cô thÓ. Trong tr­êng hîp hao hôt nguyªn vËt liÖu trong ®Þnh møc cho phÐp ph¶i chØ ra ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc hao hôt vµ t×m c¸ch h¹n chÕ. Trong tr­êng hîp hao hôt v­ît ra ngoµi ®Þnh møc cho phÐp cÇn ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, söa ch÷a kÞp thêi nh÷ng sai sãt vÒ mÆt kü thuËt còng nh­ kiÓm tra viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ. NÕu viÖc hao hôt ph¸t sinh do tiªu cùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th× cÇn cã biÖn ph¸p xö ph¹t thÝch ®¸ng nh­: bï l¹i sè nhiªn, nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao qu¸ møc hoÆc trõ l­¬ng... ®ång thêi gi¸o dôc ý thøc kû lu¹t lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu trong toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, nghiÖm thu s¶n phÈm cÇn cã c¸c h×nh thøc th­ëng ®èi víi c¸ nh©n, tæ ®éi hoµn thµnh c«ng viÖc víi chÊt l­îng s¶n phÈm cao ®¶m b¶o ®Ñp vÒ thÈm mü vµ ®óng vÒ kü thuËt. §ång thêi cÇn cã biÖn ph¸p sö ph¹t ®èi víi c¸c c¸ nh©n tËp thÓ kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm ph¶i giao cho nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cao, cã kinh nghiÖm c«ng t¸c vµ dÆc biÖt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc. 4.Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp ®­îc c«ng ty thùc hiÖn kh¸ tèt. TiÒn l­¬ng c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp, ®éi nhËn ®­îc g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp, ®éi ®ã. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy cßn mang tÝnh b×nh qu©n, ch­a tÝnh ®Õn yÕu tè tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty cÇn thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng nh­ sau: - X¸c ®Þnh quü l­¬ng thùc tÕ cña c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp, ®éi x©y d­ng: Vldql = Vcn x k Trong ®ã: Vcn: Quü l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n. k: HÖ sè quy ®æi ®­îc tÝnh nh­ sau: k = Lldql: Quü l­¬ng cÊp bËc cña lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp. Trong ®ã: n: sè lao ®éng qu¶n lý cña xÝ nghiÖp, ®éi. TLmin: møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh. hi: HÖ sè l­¬ng cÊp bËc cña ng­êi thø i. Lcn: Quü l­¬ng cÊp bËc cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp, ®éi. Lcn = m: sè c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp, ®éi. - X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ngµy c«ng: §Gi = Trong ®ã: hi: HÖ sè l­¬ng cÊp bËc cña lao ®éng qu¶n lý thø i. Pi: HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm cña lao ®éng qu¶n lý thø i. HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm cña lao ®éng qu¶n lý ®­îc tÝnh nh­ trong b¶ng sau: BiÓu 13 : B¶ng hÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm cña lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp. STT Chøc danh HÖ sè 1 Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp 0,4 2 Phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp 0,3 3 §éi tr­ëng 0,3 4 §éi phã 0,2 5. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm kho¸n. ViÖc lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm kho¸n lµ mét h­íng ®i ®óng, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ: viÖc tr¶ l­¬ng mang tÝnh b×nh qu©n gi÷a c¸c c«ng nh©n cã tr×nh ®é lµnh nghÒ kh¸c nhau, viÖc tr¶ l­¬ng mang tÝnh chñ quan kh«ng ph¶n ¸nh ®óng hao phÝ søc lao ®éng bá ra... §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy C«ng ty nªn hoµn thiÖn viÖc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm kho¸n theo c¸c h­íng sau: - §èi víi bé phËn lao ®éng lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng, C«ng ty nªn tr¶ l­¬ng theo gi¸ tho¶ thuËn ch¼ng h¹n nh­ tho¶ thuËn tiÒn c«ng cho mét ngµy lµm viÖc, tho¶ thuËn tiÒn c«ng cho khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh... ®Ó b¶o ®¶m yªu cÇu còng nh­ chÊt l­îng cña c«ng viÖc, C«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä. ®©y lµ c¸ch tr¶ l­¬ng ®¬n gi¶n dÔ thùc hiÖn, cã tÝnh kh¶ thi cao vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y dùng. - ®èi víi c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng lµ ng­êi cña c«ng ty c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: + X¸c ®Þnh quü l­¬ng cña c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng cña C«ng ty: Trong ®ã: §Gi: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n cña c«ng viÖc i. L­¬ngtn: sè tiÒn l­¬ng tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng. + Thùc hiÖnviÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: TÝnh tiÒn l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n. Lcbi = Trong ®ã: Tlmin: Møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh. hi: HÖ sè l­¬ng cña c«ng nh©n i. Ni: Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n i. B­íc 2: TÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh: H = B­íc 3: TÝnh tiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña tõng c«ng nh©n. TLi = H x Lcb i VÝ dô: Tæ nÒ do anh NguyÔn Th¸i S¬n lµm tæ tr­ëng thuéc xÝ nghiÖp x©y dùng B­u §iÖn sè 1. Trong th¸ng 10/ 2001 tæ hoµn thµnh c«ng tr×nh víi gi¸ trÞ tiÒn kho¸n lµ 6.925.000 ®ång. Tæng tiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ tÝnh ®­îc lµ 4.710.681 ®ång ( b¶ng bªn) Khi ®ã hÖ sè ®iÒu chØnh: H = = 1,47 Trong th¸ng anh S¬n ®i lµm 26 ngµy, hÖ sè l­¬ng lµ 2.33. TiÒn l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña anh lµ: Lcb = ®ång TiÒn l­¬ng thùc lÜnh trong th¸ng cña anh S¬n lµ: TL = 578264 x 1,47 = 850.048 ®ång. T­¬ng tù ta tÝnh ®­îc tiÒn l­¬ng cho c¸c c«ng nh©n kh¸c nh­ trong b¶ng sau: BiÓu 14 : HiÖu qu¶ cña viÖc c¶i tiÐn ph­¬ng ph¸p chia l­¬ng kho¸n. Hä Tªn HS L­¬ng Sè c«ng Lcb TL tr­íc ®iÒu chØnh TL sau ®iÒu chØnh NguyÔn Th¸i S¬n 2,84 26 704.836 702.000 1.036.109 TrÇn V¨n Linh 2,33 26 578.264 702.000 850.048 §ç §øc Phó 2,33 25 556.023 675.000 817.354 NguyÔn Huy KiÓm 1,92 26 476.509 702.000 700.468 TrÇn Duy Ph­¬ng 1,72 26 426.873 702.000 627.503 Ph¹m §øc Hïng 1,55 25 369.886 675.000 543.732 Hoµng Nguyªn Thanh 1,72 26 426.873 702.000 627.503 Cao V¨n Th¾ng 1,4 26 347.454 520.000 510.757 TrÇn Ngäc Tr­êng 1,4 26 347.454 520.000 510.757 Ph¹m Trung §«ng 1,92 26 476.509 702.000 700.468 Tæng Céng 258 4.710.681 6.602.000 6.952.000 * ­u ®iÓm: Víi c¸ch chia l­¬ng nµy tæng sè tiÒn l­¬ng cña tæ ®· ®­îc chia hÕt cho c¸c c«ng nh©n. Do ®ã lo¹i bá ®­îc sù tiªu cùc trong viÖc chia l­¬ng. C¸ch chia l­¬ng míi nµy ®· lo¹i bá ®­îc tÝnh b×nh qu©n trong viÖc tr¶ l­¬ng. C«ng nh©n nµo cã cÊp bËc cao sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng cao vµ ng­îc l¹i c«ng nh©n nµo cã cÊp bËc thÊp sÏ h­ëng møc l­¬ng thÊp. Do ®ã nã khuyÕn khÝch c«ng nh©n ra søc phÊn ®Êu häc t©p, rÌn luyÖn kü n¨ng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ qua ®ã gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho b¶n th©n. IV: ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng cña s¶n phÈm Cã th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch 1.Sù cÇn thiÕt ¸p dông chÕ ®étiÒn l­¬ng cã th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch NÕu C«ng Ty ¸p dông h×nh thøc l­¬ng cã th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch th× ®iÒu ®ã sÏ lµm cho c¸c hîp ®ång ký kÕt lu«n hoµn thµnh tr­íc thêi h¹n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng lµm thªm giê ®Ó kÞp ®óng thêi h¹n ®· hÑn víi kh¸ch hµng, cã thÓ nhËn thªm ®­îc nhiÒu ®­îc nhiÒu hîp ®ång kh¸c. §Æc biÖt nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín ngoµi viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cßn ph¶i ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng, nÕu hoµn thµnh chËm so víi thêi h¹n th× tû lÖ thiÖt h¹i th­êng lín. VD: Hîp ®ång thiÕt kÕ cét cao cho ®¬n vÞ b¹n víi gi¸ trÞ lµ 50.000.000 ®ång. Do viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kh«ng ®óng tiÕn ®é vµ ng­êi lao ®éng kh«ng h¨ng h¸i lµm viÖc nªn thêi h¹n hoµn thµnh chËm 4 ngµy so víi hîp ®ång ký kÕt. Nh­ vËy do ch¹m thêi gian tr¶ lêi nªn c«ng ty ®· bÞ ph¹t mét kho¶n tiÒn lµ 5% gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 2.500.000 sÏ lµm gi¶m thu nhËp cña c«ng ty. MÆt kh¸c ®éng lùc chÝnh cña ng­êi lao ®éng lµ hä muèn cã thu nhËp cao h­on ®Ó ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä. chÝnh v× thÕ nÕu cã thªm mét kho¶n tiÒn th­ëng v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch vµo tiÒn l­¬ng th× sÏ khuyÕn khÝch hä lao ®éng, lµm viÖc sao cho sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu. 2. ChØ tiªu th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. Muèn x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè v­ît chØ tiªu th­ëng cña c¸c xÝ nghiÖp th× tr­íc hÕt ph¶i x©y dùng møc s¶n l­îng kÕ ho¹ch do phßng kÕ ho¹ch giao xuèng vµ møc s¶n l­îng thùc tÕ s¶n xuÊt ra ë c¸c xÝ nghiÖp( s¶n l­îng lµ c¸c c«ng tr×nh thiÕt kÕ). Møc s¶n l­îng kÕ ho¹ch do phßng kÕ ho¹ch ®­a ra c¨n cø vµo ®Þnh møc s¶n l­îng cña rõng xÝ nghiÖp ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm. Møc s¶n l­îng thùc tÕ th«ng qua thèng kª, nghiÖm thu s¶n phÈm. HÖ sè v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: h = 3. Møc th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. Møc th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch chÝnh lµ mét bé phËn tiÒn th­ëng tÝnh thªm vµo tiÒnl­¬ng, c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. C¬ së ®Ó tÝnh møc th­ëng cho viÖc v­ît møc kÕ ho¹ch dùa vµo viÖc so s¸nh nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch víi nh÷ng lîi Ých ®em l¹i do viÖc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, tõ ®ã tÝnh ra møc th­ëng. H×nh thøc l­¬ng nµy nªn ¸p dông cho tõng xÝ nghiÖp vµ ph¶i x¸c ®Þnh møc th­ëng cho 1% v­ît kÕ ho¹ch. Ch¼ng h¹n quy ®Þnh cø 1% v­ît kÕ ho¹ch ®­îc th­ëng 5% l­¬ng s¶n phÈm. Lt = Lc® + Trong ®ã: Lt: L­¬ng cã th­ëng v­ît møc kÕ ho¹ch. Lc®: L­¬ng theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh. m: Møc th­ëng cho 1% v­ît kÕ ho¹ch. h: hÖ sè v­ît møc kÕ ho¹ch. Khi mµ c«ng ty nhËn ®­îc nhiÒu hîp ®ång. §Ó kÞp hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng b¶n thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh th× theo em cã thÓ ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy. VÝ dô: Th¸ng 4 n¨m 2000 xÝ nghiÖp 2 nhËn chØ tiªu thiÕt kÕ m¹ng néi h¹t trÞ gi¸ 20.000.000 ®ång. Thùc tÕ ®· lµm thªm trÞ gi¸ 22.480.000 ®ång. TiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c¶ xÝ nghiÖp lµ 18.000.000 ®ång. HÖ sèv­ît møc kÕ ho¹ch lµ = LT = 18.000.000 + = 28.116.000 ®ång V. Nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn nay c¬ së ®ang nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt. N¨m 2001 c«ng ty x©y dùng B­u ®iÖn thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trªn hai lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Tæng s¶n l­îng vµ doanh thu ®Òu cã møc t¨ng tr­ëng kh¸, thùc hiÖn tèt nghÜa vô nhµ n­íc. §¶m b¶o thu nhËp c«ng viÖc cho c«ng nh©n, thu nhËp vµ ®êi sèng cña c«ng nh©n ®­îc n©ng lªn so víi c¸c n¨m kh¸c. §Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng c¸c n¨m 1998, 1999, 2000, 2001 ®­îc c«ng ty x©y dùng theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ Tæng c«ng ty. §Þnh møc, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt hµng n¨m. C«ng ty thùc hiÖn tèt giê giÊc lµm viÖc, giê giÊc nghØ ng¬i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, an toµn vÖ sinh lao ®éng cho ng­êi lao ®éng. Trªn c¬ së tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ, c«ng ty ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n giao kho¸n tiÒn l­¬ng, kho¸n kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c quy ®Þnh kho¸n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, tr­íc khi ban hµnh ng­êi lao ®éng ®­îc tham gia gãp ý kiÕn. *. Nh÷ng ®æi míi vµ nh÷ng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi Nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh chuyªn ngµnh B­u chÝnh – ViÔn th«ng, ®iÖn tö, tin häc, th«ng giã, ®iÒu hoµ vµ cÊp tho¸t n­íc. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp bao gåm c¶ kü thuËt h¹ tÇng vµ trang trÝ néi, ngo¹i thÊt. X©y dùng nÒn mãng c«ng tr×nh vµ kÕt cÊu h¹ tÇng: CÇu ®­êng, s©n bay, bÕn c¶ng, ®ª ®iÒu, ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn. §Çu t­ trong lÜnh vùc: B­u chÝnh viÔn th«ng, c¬ cÊu h¹ tÇng, c¸c khu c«ng nghiÖp vµ d©n dông. §Çu t­ kinh doanh nhµ ë vµ c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ kh¸c mµ ph¸p luËt cho phÐp. T­ vÊn trong c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh chuyªn ngµnh B­u chÝnh – ViÔn th«ng vµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông kh¸c. Kinh doanh vËt liÖu, thiÕt bÞ, m¸y mãc x©y dùng, trong thiÕt bÞ néi thÊt, vËt t­ ho¸ chÊt ngµnh nhùa vµ c¸c mÆt hµng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­, vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, vµ c¸c vËt liÖu liªn quan kh¸c phôc vô ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm nhùa dïng trong x©y dùng, b­u ®iÖn vµ d©n dông. S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm phôc vô c«ng nghÖ B­u chÝnh – ViÔn th«ng, ®iÖn tö, tin häc. Liªn doanh, liªn kÕt, víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi phï hîp víi quy m« ph¸p luËt. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002: TT Tªn chØ tiªu KÕ ho¹ch n¨m 2002 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng (kh«ng cã thuÕ) x©y l¾p thiÕt kÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 102.000 74.000 28.000 2 Doanh thu x©y l¾p thiÕt kÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 100.000 74.000 26.000 3 Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn (t­íc thuÕ) 2.520 4 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch thuÕ GTGT thuÕ TNDN thuÕ vèn 3.935 3.244 640 51 *BiÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002: - §èi víi s¶n xuÊt x©y l¾p: N©ng cao chÊt l­îng trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, ®Ó tham gia dù thÇu vµ th¾ng thÇu c¸c dù ¸n. Trong thi c«ng chó trong chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó kh¼ng ®Þnh uy tÝn vµ vÞ trÝ cu¶ c«ng ty víi c¸c chñ ®Çu t­. §Èy m¹nh c«ng t¸c t×m kiÕm c«ng viÖc, t¨ng c­êng nhËn thÇu trùc tiÕp c¸c dù ¸n nhá, lÎ. Gi÷a v÷ng c¸c ®Þa bµn, mèi quan hÖ ®· cã cña c«ng ty víi c¸c chñ ®Çu t­ vµ më réng thªm c¸c ®Þa bµn ho¹t ®éng ë c¸c tØnh miÒn trung. Më réng thÞ tr­êng ra ngoµi ngµnh ®Ó t×m kiÕm viÖc lµm. - §èi víi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: B¸m s¸t kÕ ho¹ch triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã dïng s¶n phÈm nhùa ®Ó tham gia ®Êu thÇu b¸n hµng Më réng thÞ tr­êng ra ngoµi ngµnh ph¸t huy c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n phÈm ®Ó t¨ng thªm søc m¹nh trong canh trang. §Çu t­ chiÒu réng vµ chiÒu s©u ®Ó t¹o thªm s¶n phÈm míi, viÖc lµm míi  KÕt LuËn Qua viÖc ph©n tÝch thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c tr¶ l­¬ng vµ tiÒn th­ëng cña c«ng ty x©y dùng B­u §iÖn Hµ néi ta ®· thÊy ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh vµ nh÷ng mÆt yÕu cña C«ng ty vµ tõ ®ã ®· ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m ph¸t huy ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh ,h¹n chÕ nh÷ng mÆt yÕu ®ã ®Ó kÝch thÝch m¹nh mÏ ng­êi lao ®éng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®éng viªn ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp , ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng trong viÖc tr¶ l­¬ng ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc tiÒn l­¬ng phï hîp ®óng víi søc lao ®éng mµ hä bá ra, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ c¹nh tranh lµnh m¹nh trong c«ng viÖc. Nh­ng nÕu l¹m dông khuyÕn khÝch b»ng tiÒn l­¬ng ,th­ëng qu¸ møc sÏ g©y ph¶n t¸c dông g©y ra chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp gi¸n tiÕp dÉn ®Õn mÊt ®oµn kÕt trong tËp thÓ, lµm gi¶m NSL§. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ tiÒn th­ëng lµ kho¶n bæ sung cho tiÒn l­¬ng nh»m qu¸n triÖt h¬n nguyªn t¸c ph©n phèi theo lao ®éng. X¸c ®Þnh râ l­¬ng th­ëng lµ c¸c kho¶n chÝnh trong thu nhËp cã ¶nh h­ëng lín tíi ®êi sãng cña ng­¬× lao ®éng, lµ chÊt kÕt dÝnh quan träng g¾n bã ng­êi lao ®éng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, b¶o ®¶m cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh . Tuy nhiªn, nh÷ng ý kiÕn trªn chØ mang tÝnh chñ quan nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o h­íng dÉn.  Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1998 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc - chñ biªn PGS -PTS Ph¹m §øc Thµnh, nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi 1998. 3. Qu¶n trÞ nh©n sù - NguyÔn H÷u Th©n - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1998. 4. Gi¸o tr×nh tæ chøc lao ®éng khoa häc trong xÝ nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1994. 5. Gi¸o ¸n Tæ chøc lao ®éng khoa häc - TS nguyÔn TÝn NhiÖm. 6. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi - Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng x· héi. 7. Chi phÝ tiÒn l­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 1997. 8. C¸c b¸o c¸o, tµi liÖu cña C«ng ty x©y dùng B­u §iÖn Hµ Néi. 9. Th«ng t­ sè 13/L§TBXH - TT th«ng t­ ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao §éng Th­¬ng Binh X· Héi.  Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 ch­¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. 2 I. TiÒn l­¬ng 2 1.1 B¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng 2 1.2 C¸c yªu cÇu vµ chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng 5 1.2.1. Chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng 5 1.2.2. Yªu cÇu cña viÖc tæ chøc tiÒn l­¬ng 6 1.3. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l­¬ng 7 1.4. Quü tiÒn l­¬ng vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng 7 1.4.1 Kh¸i niÖm quü l­¬ng 7 1.4.2 C¸ch x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng 8 1.5 Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng 9 1.6. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng 10 1.6.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 11 1.6.1.1. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n 11 1.6.1.2. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng 12 1.6.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 12 1.6.2.1. ý nghÜa vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 12 1.6.2.2. C¸c chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 20 II. TiÒn th­ëng 20 2.1. B¶n chÊt tiÒn th­ëng 20 2.2. Néi dung cña tæ chøc tiÒn th­ëng 20 2.3. C¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng 21 2.3.1 Th­ëng gi¶m tû lÖ hµng th¸ng 21 2.3.2 Th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch 21 2.3.3. Th­ëng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm 22 2.3.4. Th­ëng tiÕt kiÖm nhiªn, nguyªn vËt liÖu 22 III. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ë c«ng ty X©y Dùng B­u §iÖn Hµ Néi. 23 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tr¶ l­¬ng t¹i C«ng Ty X©y Dùng B­u §iÖn Hµ Néi 25 A. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña C«ng Ty 25 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh - ph¸t triÓn, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty 25 II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý cña C«ng Ty 30 III. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 33 IV. §Æc ®iÓm vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ 37 V. §Æc ®iÓm vÒ b¹n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm. 38 VI. C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c 39 1. C«ng t¸c tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc 39 2. §iÒu kiÖn lµm viÖc 39 B. Ph©n tÝch t×nh h×nh tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty x©y dùng b­u ®iÖn hµ néi 40 I. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng kho¸n theo c«ng viÖc 42 II. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian 45 III. TiÒn th­ëng 49 Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng , th­ëng t¹i C«ng Ty X©y Dùng B­u §iÖn Hµ Néi. 53 I. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p x©y dùng quü l­¬ng kÕ ho¹ch 53 II. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý 55 1. Tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý 55 2. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý 56 III. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 61 1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møclao ®éng vµ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kho¸n 61 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc phôc vô vµ bè trÝ lao ®éng 64 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm 66 4. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp 67 5. Hoµn thiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm kho¸n 68 IV. ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng cña s¶n phÈm cã th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. 72 1. Sù cÇn thiÕt ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng cã th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. 72 2. ChØ tiªu th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch 72 3. Møc th­ëng khi hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch 73 V. Nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn nay c¬ së ®ang nghiªn cøu gi¶i quyÕt 74 KÕt luËn 78 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 79 Môc lôc 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội.doc
Luận văn liên quan