Đề tài Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát nước Hải Phòng

MỤC LỤCTrangLỜI GIỚI THIỆU 1 CHƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƠNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3 I. Bản chất tiền lơng 3 1-Khái niệm tiền lơng và ý nghĩa thực tiễn của tiền lơng 3 1.1-Khái niệm về tiền lơng,tiền công 3 1.2-Bản chất của tiền lơng 4 1.3-Vai trò của tiền lơng : 4 1.4-ý nghĩa thực tiễn của tiền lơng 5 2. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lơng 6 2.1-yêu cầu của tổ chức tiền lơng 6 2.2-Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lơng 6 II quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp 8 1. Kết cấu quỹ tiền lơng 8 2- Nguồn hình thành quỹ tiền lơng 9 3-Xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch và đơn giá tiền lơng 9 3.1-Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch 9 3.2-Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lơng 10 3.3 Phơng pháp xây dựng đơn giá tiền lơng 11 3.4- Quy định việc xây dựng đơn giá tiền lơng trong các doanh nghiệp 13 3.5 Xác định tổng quỹ lơng chung năm kế hoạch 13 4-Xác định quỹ tiền lơng thực hiện thực hiện theo kết quả sản xuất kinh doanh. 14 4.1-Điều kiện xác định quỹ tiền lơng thực hiện 14 4.2-Xác định quỹ tiền lơng thực hiện: 14 5-Quản lý quỹ tiền lơng và thu nhập 14 5.1 Bộ lao động thơng binh xã hội :thẩm định đơn giá tiền lơng đối với doanh nghiệp xếp hạng đặc biệt 14 5.2-Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực 15 5.3- Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ơng chỉ đạo Sở Lao Động Thơng Binh và Xã Hội phối hợp với Sở quản lý ngành lĩnh vực: 15 5.4- Trách nhiệm của các doanh nghiệp 16 III. Sự cần thiết của công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng. 16 1. Đối với nhà nớc: 16 2. Đối với doanh nghiệp: 16 3. Đối với ngời lao động. 17 CHƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƠNG TẠI CÔNG TY THOÁT NỚC HẢI PHÒNG TRONG NĂM QUA. 18 A.Quá trình hình thành và phát triển của công ty và những đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hởng đến việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng. 18 I.Quá trình hình thành và phát triển 18 II. Đặc điểm chức năng nhiệm vụ của công ty. 19 1. Chức năng nhiệm vụ: 19 2.Cơ cấu bộ máy quản lý công ty: 20 III Đặc điểm về máy móc thiết bị ,lao động 22 1. Đặc điểm về lao động 22 2 Đặc điểm máy móc thiết bị 24 IV. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 25 1. Đặc điểm về nguồn vốn,tài sản 25 2. Đặc điểm về nguồn vốn tài chính 25 V. Thị trờng hoạt động công ty ,kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua hai năm 2000và 20001 26 VI -Đánh giá chung 27 1-Những khó khăn 27 2-Những thuận lợi 27 B. Phân tích thực trạng việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng tại công ty thoát nớc Hải Phòng trong năm qua 28 I. tình hình quản lý quỹ tiền lơng và xây dựng quỹ tiền lơng của công ty 28 1.Nguồn hình thành quỹ tiền lơng của công ty 28 1.1. Công ty Thoát Nớc Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nớc hoạt dộng ích nên quỹ lơng chủ yếu lấy từ ngân sách cấp theo đơn giá tiền lơng 28 1.2. Sử dụng tổng quỹ lơng quỹ lơng của Công ty chủ yếu trả cho lao động theo lơng thời gian, một phần lơng sản phẩm, lơng khoán. 28 2.Xác định quỹ tiền lơng năm kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lơng 28 2.1 Lao động định biên(Lđb)= Lyc + Lpv +Lbs +Lquản lý 29 2.2 Xác định mức lơng tối thiểu xây dựng đơn giá tiền lơng 30 2.3. Xác định hệ số lơng cấp bậc công việc bình quân 30 3.1.Điều kiện xác định quỹ tiền lơng thực hiện 31 II. Công tác trả lơng cho ngời lao động 33 1.Quy chế phân phối và trả lơng cho ngời lao động 33 1.1.Quy định trả lơng gắn với kết quả lao động 33 1.2. Hình thức hạch toán 34 2.Trả lơng cho lao động: 34 III Hạch toán chi phí của công ty năm 2001 38 IV. hiệu quả của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền long tại công ty thoát nớc hải phòng 39 CHƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN,CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸTIỀN LƠNG TAỊ CÔNG TY THOÁT NỚC HẢI PHÒNG 41 A Biện pháp trớc mắt 42 I. Xắp xếp lại cơ cáu tổ chức của công ty Thoát Nớc Hải Phòng. 42 1.Mục đích xắp xếp lại 42 2.Phơng hớng sắp xếp lại các phòng ban 42 3. Biện pháp 43 II. Những kiến nghị liên quan đến công tác tiền lơng. 43 B Giải pháp mang tính chiến lợc lâu dài 44 I. Xây dựng định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm 44 1.Nguyên tắc 44 2.Phơng pháp tính 45 2.1.Kết cấu định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm bao gồm: 45 2.2.Tính mức lao động công nghệ tổng hợp :TCN 45 2.3.Tính mức lao động hao phí phục vụ và phụ trợ 47 2.4.Tính mức lao động quản lý 48 3. Đánh gía chất lợng định mức lao động 48 II Xây dựng quỹ tiền lơng 49 1.Chức năng nhiệm vụ của đội thoát nớc số 2 49 2.Lực lợng lao động của đội thoát nớc số 2 49 3.Xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lơng 49 3.1.Xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch năm 2002 của đội thoát nớc số 2 Công ty Thoát nớc Hải phòng 50 3.2.Xây dựng đơn giá tiền lơng trên tổng doanh thu(doanh số) 51 3.3.Xây dựng quỹ tiền lơng chung kế hoạch năm 2002 của đội thoát nớc số 2 51 4.Xác định quỹ tiền lơng thực hiện năm 2002 theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 51 4.1Xây dựng quỹ tiền lơng cho các bộ phận 52 4.2.Xây dựng kết cấu quỹ tiền lơng 52 III Phơng án xây dựng các đơn vị thành viên.Công ty có thể xây dựng các đơn vị thành viên theo mô hình trực tuyến chức năng 54 1. Tổ chức sản xuất của xí nghiệp quản lý hệ thống thoát nớc đô thị Hải Phòng 55 1.1. Phơng án tổ chức 55 1.2.Phơng án sản xuất 57 2.Tổ chức sản xuất của xí nghiệp xây dựng và phát triển vân tải xữa chữa 58 2.1. Phơng án tổ chức 58 2.2.Phơng án sản xuất 59 3.Tổ chức sản xuất của xí nghiệp xây dựng công trình thoát nớc và vệ sinh đô thị Hải Phòng 59 3.1.Phơng án tổ chức 59 3.2.Phơng án sản xuất 60 C. giải pháp khác 61 I Xây dựng quỹ tiền lơg thực hiện bằng phơng pháp tổng doanh thu trừ tổng chi phí (không có lơng) 61 II.Công ty có thể điều chỉnh lại mức lơng theo định ký 61 KẾT LUẬN . 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát nước Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶ kho¶n phô cÊpnh­ phô cÊp chøc vô, phô cÊp lµm ®ªm , phô cÊp ®éc h¹i .... chia cho tæng sè lao ®éng ®Þnh biªn cña c«ng ty 2.5.VVC :Quü tiÒn l­¬ng cña bé m¸y gi¸n tiÕp ch­a ®­îc tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp Bé m¸y gi¸n tiÕp cña C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i phßng kh«ng ®­îc tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp.Theo th«ng t­ 05/2001 Bé L§TBXH th× quü nµy b»ng kh«ng VËy Quü tiÒn l­¬ng nµy cña c«ng ty b»ng 0 VËy tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2001 cña c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng lµ VKH =545*210000*(2,46+0,11)*12 =4235565600 Quü l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch cña c«ng ty x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. C«ng ty x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu C«ng thøc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu lµ åVKH V§G =............... åTKH Tæng doanh thu kÕ ho¹ch ( doanh sè)n¨m 2001 cña c«ng ty lµ 7614 triÖu ®ång VËy ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña c«ng ty V§G = åVKH = 4235565600 =556,286 ®/1000 dthu åTKH 7614000000 VÒ viÖc x¸c ®Þnh qòy tiÒn l­¬ng n¨m 2001 vµ ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu trªn thùc chÊt chØ lµ tê tr×nh duyÖt ®¬n gÝa tiÒn l­¬ng theo nghÞ ®Þnh28/ChÝnh Phñ /1997 vµ th«ng t­ sè 05/2001 cña Bé L§TBXH. Tê tr×nh trªn ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt nh­ng cho ®Õn nay C«ng ty vÉn kh«ng ¸p dông ®­îc, ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, ®Þnh møc kinh tÕ cho ®¬n gi¸ bïn ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1992 nay ®· qua l¹c hËu, ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, c«ng ty kh«ng thÓ sö dông ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nµy Bëi vËy c«ng ty ¸p dông tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña chÝnh phñ quy ®Þnh lµ 210000®/th¸ng/1ng­êi lµm tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty. 3.X©y dùng quü l­¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 cña c«ng ty 3.1.§iÒu kiÖn x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn a.ChØ tiªu tæng s¶n phÈm hµng ho¸ (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi b»ng hiÖn vËt)tæng doanh thu, chi phÝ lîi nhuËn thùc hiÖn x¸c ®Þnh theo quy chÕ tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi doanh nghiÖp nhµ n­íc theo nghÞ ®Þnh 59 ChÝnh phñ ngµy 3/10/1996 b.Khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. NÕu lîi nhuËn cña n¨m tr­íc liÒn kÒ ®­îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc giao th× doanh nghiÖp trõ lïi quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn quy ®Þnh th«ng t­ liªn tÞch 18/1998 Bé L§TBXH-Bé Tµi ChÝnh c.C¸c doanh nghiÖp ch­a x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng vµ ch­a cã ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh th× quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn dd­îc x¸c ®Þnh theo sè lao ®éng b×nh qu©n sö dông nh©n hÖ sè l­¬ng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp vµ møc l­¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh d.X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn n¨m 2001cña c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng lµ doanh nghiÖp ch­a x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cho khèi l­îng bïn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng .Theo c¸c kho¶n ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn trªn, ta x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cho c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng theo c¸ch sau: VTH = LSDTT *H LCB *210000*12 th¸ng Trong ®ã VTH : Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn LSDTT : Lao ®éng sö dông thùc tÕ n¨m 2001 sè lao ®éng sö dông thùc tÕ cña c«ng ty lµ 307 ng­êi HLCB : HÖ sè l­¬ng cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 2,5 VËy tæng quü tiÒn l­¬ng cña c«ng ty nam 20001 lµ VTH =307*2,5*210000*12 th¸ng = 1934100000 ®ång BiÓu1:B¶ng gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu n¨m 2001 cña c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng Thø Tù ChØ tiªu ®¬n vÞ KÕ ko¹ch I ChØ tiªu s¶n xuÊt KD Tr ®ång 1 Tæng doanh thu - 7614 2 Tæng chi, kh«ng l­¬ng - 5117 3 Lîi nhuËn - 43 4 Tæng c¸c kho¶n nép NS - 110 II Quü l­¬ng tÝnh ®¬n gi¸ 1 Quü l­¬ng theo ®Þnh møc lao ®éng Tr ®ång 4236 a Lao ®éng ®Þnh biªn Ng­êi 545 b HÖ sè l­¬ng cÊp bËc 2,46 c HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp 0,11 d Møc l­¬ng tèi thiÓu DNAP ®ång 252000 III ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®ång/1000 dthu 556,286 IV Quü phô cÊp vµ chÕ ®é kh¸c ®ång 0 V Quü l­¬ng lµm thªm giê ®ång 0 VI Quü l­¬ng chung Tr ®ång 4236 VII L­¬ng b×nh qu©n CNvc ®ång 680000 II c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng 1.Quy chÕ ph©n phèi vµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng 1.1.Quy ®Þnh tr¶ l­¬ng g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng -C¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty chñ yÕu tr¶ l­¬ng thê gian theo cÊp bËc c«ng nh©n C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i phßng kh«ng gièng nh­ doanh nghiÖp kh¸c.Hä yªu cÇu vÒ tr×nh ®é phøc t¹p vµ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n C¸c ®¬n vÞ kh¸c yªu cÇu tr¶ l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc vµ ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc - VÝ dô qu¶n lý hÖ thèng hå ®iÒu hoµ Qu¶n lý hÖ thèng tho¸t n­íc vµ hÖ thèng bÓ phèt ®« thÞ H¶i Phßng Mét sè c«ng viÖc kh¸c yªu cÇu tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, l­¬ng kho¸n VÝ dô nh­ bé phËn n¹o vÐt bïn ga cèng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm Bé phËn thay tÊm ®an n¾p ga mÊt háng h­ëng l­¬ng giao kho¸n 1.2. H×nh thøc h¹ch to¸n C«ng ty sö dông h×nh thøc b¸o sæ -h¹ch to¸n néi bé H×nh thøc nµy kh¸c víi h×nh thøc h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.H×nh thøc h¹ch to¸n vÒ kinh tÕ cã tæng thu vµ chi phÝ, l·i lç cña doanh nghiÖp, cßn h×nh thøc h¹ch to¸n b¸o sæ tøc lµ l­¬ng cña ng­êi lao ®éng b»ng tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp(210000 ®ång /th¸ng) nh©n hÖ sè l­¬ng cña c«ng nh©n ®ã 2.Tr¶ l­¬ng cho lao ®éng: H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cña C«ng ty ¸p dông ®èi víi hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng cña c«ng ty bao gåm lao ®éng gi¸n tiÕp vµ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt.Cßn mét sè lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ n¹o vÐt bïn ga cèng trôc, thay tÊm ®an n¾p ga mÊt háng;s÷a ch÷a ch÷a cèng sËp ga hæng, thay thÕ ga hµm Õch, thay ga hép nhá, cèng ngang, trung tu n¹o vÐt bïn trong lßng cèng th× tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm hay giao kho¸n gän cho c«ng nh©n + §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian, c«ng thøc tÝnh nh­ sau: TLGT =TLN + TLCV Trong ®ã TLGT TiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp cña lao ®éng ®ã TLN TiÒn l­¬ng ngµy c«ng cña lao ®éng gi¸n tiÕp TLCV TiÒn l­¬ng chøc vô cu¶ lao ®éng gi¸n tiÕp ®ã VÝ dô : ¤ng ChÝnh lµ tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i Phßng víi sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ lµ 22 ngµy c«ng, «ng h­ëng l­¬ng víi hÖ sè l­¬ng 4,38 vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô la 0,2.Trong mét th¸ng lµm 22 ngµy TiÒn l­¬ng cña «ng ChÝnh nhËn ®­îc sÏ lµ: TLGT = 210000*4,38*22ngµy c«ng/22 + 0,2 * 210000 =961800 ®ång §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp : c¨c cø vµo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng l¸m c¬ së thanh to¸n tiÒn l­¬ng, ngoµi phÇn l­¬ng c¬ b¶n ra c«ng ty kh«ng cßn nguån thu nµo kh¸c ®Ó ph©n bæ thªm l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nh»m khuyÕn khÝch lao ®éng lµm viÖc tÝch cùc h¬n +§èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt cña c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian, bao gåm mét sè c«ng viÖc sau: C«ng t¸c qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng C«ng t¸c qu¶n lý m­¬ng hå C«ng t¸c qu¶n lý cèng ng¨n triÒu C«ng t¸c th«ng t¾c hÖ thèng tho¸t n­íc C«ng t¸c n¹o vÐt bïn ga r¸c miÖng hµm Õch Qu¶n lý vËn hµnh tr¹m b¬m §æng Quèc B×nh Lùc l­îng theo xe hót bïn IVVECO loai 15 tÊn ......... VÝ dô :lùc l­îng lao ®éng tr¹m b¬m §æng Quèc B×nh th­êng trùc 3 ca /ngµy vµ ®­îc bè trÝ: 1 ngµy bè trÝ 3 ca gåm 7 ng­êi 1 th¸ng cÇn 7/ngµy*31 ngµy=217 c«ng ®Ó thùc hiÖn 1 th¸ng 22 c«ng /th¸ng cÇn cã 217/22=10 ng­êi Víi hÖ sè l­¬ng trung b×nh 2,77 Møc l­¬ng trung b×nh cña c«ng nh©n lµ=210000*2,77=581700 ®ång Møc l­¬ng trung b×nh cho c¶ tæ trong n¨m lµ =10 ng­êi*12 th¸ng*581700=69804000 ®ång *Lùc l­îng theo xe hót bïn IVVECO lo¹i 15 tÊn Víi sè l­îng xe 2 chiÕc :mét ngµy hót vµ vËn chuyÓn ®­îc =5,25m3 *2 xe=10,5 m3 Trong mét th¸ng 6 c«ng nh©n phôc vô xe hót ®­îc(bè trÝ 3ng­êi/1 xe): 10,5m3 *22 ngµy c«ng= 231 m3 Theo dù tÝnh khèi l­îng bïn cèng trôc cÇn lµm trong n¨m lµ 2355m3 thêi gian xe thùc hiÖn 2500m3/th¸ng/231m3=11 th¸ng -HÖ sè l­¬ng trung b×nh 6 c«ng nh©n theo xe lµ =2,9 -møc l­¬ng trung b×nh =210000*2,9=609000 th¸ng Lùc l­îng c«ng nh©n theo xe h­ëng l­¬ng thêi gian theo cÊp bËc lµm 22 ngµy /th¸ng V× khèi l­îng dù tÝnh lµm trong 11 th¸ng, th¸ng cßn l¹i trong n¨m ®­îc bè trÝ lµm khèi l­îng h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm +§èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm chØ cã lùc l­îng n¹o vÐt bïn cèng xãm ngâ khu tËp thÓ vµ n¹o vÐt bïn miÖng x¶ lùc l­îng cña tæ:27ng­êi,6 ng­êi theo xe hót h­ëng l­¬ng theo thêi gian, cßn l¹i 21ng­êi h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm C¬ së tÝnh l­¬ng HÖ sè l­¬ng b×nh qu©n 2,75 ®¬n gi¸ cho 1m3:26000®/m3 bïn xâm ngâ ®¬n gi¸ cho 1m321080®/m3 bïn miÖng x¶ v× sè l­îng ng­êi lµm c«ng viÖc nµy kh«ng t¸ch riªng ra nªn ta cã thÓ tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trung b×nh=(26000+21080)/2=23500®/m3 -Khèi l­îng c«ng nh©n cÇn lµm trong mét th¸ng møc l­¬ng b×nh qu©n cña mét c«ng nh©n trong 1 th¸ng lµ 210000*2,75=577500 ® vËy khèi l­¬ng cÇn lµm trong mét ngµy mét ng­êi (577500/23500)/22 ngµy= 1,12m3 khèi l­îng cÇn lµm trong mét th¸ng cña toµn bé c«ng nh©n lµ 21 ng­êi*1,12m3 *22 ngµy c«ng= 517,44m3 khèi l­îng cÇn lµm trong mét n¨m 517,44m3*12 th¸ng=6209m3 dù kiÕn khèi l­îng xãm ngâ, miÖn x¶ :10500m3/n¨m khèi l­îng d­ 10500-6209=4291m3 khèi l­îng trªn bè trÝ lµm thªm giê t¨ng thu nhËp cña c«ng nh©n +§èi víi tæ n¹o vÐt bïn 21 ng­êi *8 c«ng*12 th¸ng=2016 c«ng Khèi l­¬ng cã thÓ lµm ®­îc 2016 c«ng*1,12m3/c«ng=2258m3 Møc l­¬ng trung b×nh cña c«ng nh©n/th¸ng= ®¬n gi¸*khèi l­îng/THANG 23500®/m3 *1,12*30= 789600 ®ång PhÇn khèi l­îng d­ lµ 4291 m3 nh­ng sè c«ng nh©n lµm thªm giê chØ thùc hiÖn ®­îc lµ 2258m3 §Ó thùc hiÖn hÕt khèi l­¬ng d­ trªn cÇn t¨ng ph­¬ng ph­¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i hoÆc t¨ng sè c«ng nh©n lªn Víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty vµ t×nh h×nh sè ng­êi thÊt nghiÖp trªn ®Þa bµn Thµnh phè c«ng ty nªn t¨ng sè l­îng c«ng nh©n lªn T¨ng sè c«ng nh©n lªn sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau Khèi l­îng cÇn ®Ó c«ng nh©n lµm trong mét ngµy :1,12m3 Víi khèi l­îng d­ trªn th× cÇn sè c«ng lµ 4291/1,12=3831,25 c«ng Sè l­îng c«ng nh©n cÇn lµ 4291/1,12*8*12=40 ng­êi + §èi víi lùc l­îng theo xe hót bïn( thêi gian thùc hiÖn lµ 11 th¸ng)tr¶ l­¬ng theo thêi gian, cßn mét th¸ng tr¶ l­¬ng theo kÕt qu¶ khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh Cô thÓ khèi l­îng ®Ó tæ lµm trong mét th¸ng 6*1,12m3*30 ngµy=201,6m3 Møc l­¬ng thu nhËp 1 ng­êi (201,6*23500)/6=789000 ®ång khèi l­îng d­ cßn l¹i 4281-2258-201,6=1831,4m3 Khèi l­îng nµy bè trÝ cho lùc l­îng m­¬ng hå ®iÒu hoµ lµm thªm ngoµi giê ®Ó t¨ng thu nhËp vµ ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè c«ng thùc hiÖn hÕt1831,4m3 lµ:1831,4/1,12=1635 c«ng Sè c«ng cña 1 c«ng nh©n cÇn lµm thªm cho 1 th¸ng (1635,18/12 th¸ng)/29 = 5 c«ng/th¸ng Tè c«ng nh©n cña tæ lµm n¹o vÐt m­¬ng hå lµ 29 ng­êi TiÒn l­¬ng lµm thªm cña 1 c«ng nh©n n¹o vÐt m­¬ng hå/th¸ng 5*1,12*23500=132600 ®ång.l­¬ng cña c«ng nh©n n¹o vÐt m­¬ng hå lµm theo thêi gian quy ®Þnh lµ 5376000 ®ång VËy thu nhËp cña 1 c«ng nh©n cã thÓ lµ 537000+131600=669200 ®ång +§èi víi lao ®éng tr¶ theo l­¬ng kho¸n H×nh tøc nµy ¸p dông cho lao ®éng söa ch÷a cèng sËp ga háng ®æ tÊm ®an, thay thÕ ga hµm Õch §©y lµ nh÷ng phÇn c«ng tr×nh s÷a ch÷a nhá, d¶i r¸c kh«ng tËp chung ®iÒu kiÖn thi c«ng khã kh¨n, chËt hÑp cã nh÷ng vÞ trÝ ph¶i thi c«ng ban ®ªm ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc bëi vËy c«ng ty giao kho¸n cho tõng tæ ®éi C«ng thøc tÝnh LK =§K*QK Trong ®ã :LK tiÒn l­¬ng kho¸n thùc tÕ c«ng nh©n nhËn ®­îc §K ®¬n gi¸ kho¸n cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm QK sè l­îng s¶n phÈm hay khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh + TiÒn l­¬ng lµm thªm giê ®­îc c«ng ty thanh to¸n ®Çy ®ñ víi c«ng nh©n lµm thªm giê: - §èi víi c«ng nh©n lµm thªm giê ngµy th­êng tr¶ theo hÖ sè 1,5 lÇn so víi l­¬ng c¬ b¶n §èi víi c«ng nh©n lµm thªm giê ngµy chñ nhËt, lÔ tÕt tr¶ theo hÖ sè 2 lÇn so víi l­¬ng c¬ b¶n §èi víi phô cÊp lµm ®ªm( chÕ ®é 3 ca ) tr¶ l­¬ng 35%so víi l­¬ng c¬ b¶n III H¹ch to¸n chi phÝ cña c«ng ty n¨m 2001 BiÓu 2: §¬n vÞ ®ång ChØ tiªu åLCN(A) CPNC CPchung TN thuÕ Tæng sè 1.qu¶n lý m­¬ng hå 181162800 - 105074424 15743047 301180271 2.th«ng t¾c cèng 319158000 - 185111604 27734830 532004470 3.lÊy bïn r¸c miÖng hµm Õch 270723600 - 157019688 23525880 451269168 4.hót bïn cèng trôc 40194000 23312500 3928858 66999378 5.chi phi vËn chuyÓn r¸c hµm Õch 63581997 36877558 - 5525275 105984830 6.n¹o vÐt bïn cèng xãm ngâ 3363836 19511025 - 292317 5607180 Trong ®ã åLCN tæng l­¬ng c«ng nh©n (A) CPNC chi phÝ nh©n c«ng Chi phi chung=58%A Thu nhËp thuÕ 5,5%tÝnh tr­íc(B) =A+58%A BiÓu3: B¸o c¸o thu nhËp 6 th¸ng cuèi n¨m 2001-C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i Phßng Tªn c¬ sá L§bq trong kú (ng­êi) Lao ®éng n÷ (ng­êi) Tæng sè ®ång Thu nhËp tiÒn l­¬ng vµ kho¶n kh¸c B¶o hiÓm x· héi tiÒn l­¬ng Kho¶n thu nhËp kh¸c ®ång B×nh qu©n 1 ng­êi/th¸ng Tæng sè 307 72 1009389800 1000940500 8449300 - 566436,48 V¨n phßng 42 15 139222.400 139222.400 - 580093.33 BanQLDA 24 10 69567000 69567000 - 527022.73 ®éi KTQT 16 4 38922000 38372000 550000 432466.67 §éi XLVT 28 3 75929200 75805400 123800 506194.67 §éi XDCT 12 1 29933300 29933300 - 415740.28 §éi TN 1 54 15 167445800 165939200 1056600 516808.02 §éi TN2 75 13 249344200 244809100 4535100 554098.22 §éiTN3 55 13 139222.400 173088400 696100 526619.70 IV. hiÖu qu¶ cña viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l­ong t¹i c«ng ty tho¸t n­íc h¶i phßng Khi c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p x©y dùng qòy tiÒn l­¬ng tÝnh theo doanh thu lµm cho c«ng ty cã thÓ x¸c ®Þnh râ tû lÖ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thÞ tr­êng tæ chøc vµ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng,thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ.Trªn thùc tÕ c«ng ty kh«ng ¸p dông ®­îc ph­¬ng ph¸p nµy nªn quü l­¬ng cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp, thiÕu sãt.VÝ dô quü l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp s¶n xuÊt kh«ng râ rµng, c¸c kho¶n chi phÝ nh­ chi phÝ nh©n c«ng hay chi phÝ nhiªn liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ gi¸n tiÕp qu¸ nhiÒu, kh«ng kiÓm so¸t ®­îc nªn quü l­¬ng cña c«ng ty Ýt, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng thÊp.Nguyªn nh©n dÉn tíi c«ng ty kh«ng x©y dùng ®­îc qòy l­¬ng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu lµ do kinh phÝ cÊp cña Thµnh phè cã giíi h¹n L­¬ng cña ng­êi lao ®éng thÊp vµ mét sè chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï nh­ phô cÊp ®éc h¹i,lµm trong m«i tr­êng ®éc h¹i: n¹o vÐt bïn ga cèng trôc,hay phô cÊp l­u ®éng ,ng­êi lao ®éng ®ang lµm c«ng viÖc ë n¬i nµy mµ ph¶i ®i lµm c«ng viÖc n¬i kh¸c mµ kh«ng ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao cho. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n, l­¬ng s¶n phÈm cho ng­êi lao ®éng ®· ph¸t huy s¸ng kiÕn vµ tÝch cùc c¶i tiÕn lao ®éng ®Ó tèi ­u ho¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc,hoµn thµnh nhanh «ng viÖc ®­îc giao, tuy nhiªn viÖc giao kho¸n c«ng viÖc cho tõng tæ nhãm c«ng nh©n lµm cho mét sè ng­êi cã t­ t­ëng û l¹i vµo tËp thÓ ®· lµm gi¶m tÝnh tÝch cùc c«ng b»ng trong chÕ ®é tiÒn l­¬ng V× vËy viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng mét c¸ch khoa häc víi chÕ ®é tiÒn l­¬ng c«ng b»ng hîp lý d©n chñ lµm cho ng­êi lao ®éng tin t­ëng vµ t¹o ra lßng trung thµnh ®èi víi c«ng ty. Ch­¬ng 3 gi¶i ph¸p hoµn thiÖn,c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quütiÒn l­¬ng taÞ c«ng ty tho¸t n­íc h¶i phßng C«ng ty Tho¸t n­íc h¶i phßng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých cã quy m« s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn réng lín nh­ng kinh phÝ do ng©n s¸ch Thµnh phè cÊp qu¸ h¹n chÕ.kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m qua ®· cã b­íc tiÕn triÓn ®¸ng kÓ,®· ®¸p øng ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn mÆc dï víi møc l­¬ng ch­a cao Víi nh÷ng kÕt qu¶ trªn c«ng ty cÇn ph¶i tù x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng h­íng ®i víi nh÷ng chiÕn l­îc s¾c bÐn nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty.Trong ®ã viÖc hoµn thiÖn x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt nh»m n©ng cao hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Ngay tõ khi thµnh lËp, C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng ®· cè g¾ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ thu nhËp b¶o hiÓm x· héi nh»m ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng. MÆc dï vËy tiÒn l­¬ng trong c«ng ty cßn tån t¹i sù chªnh lÖch gi÷a c¸c phßng ban, tæ ®éi c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ h¬n n÷a ®ã lµ sù chªnh lÖch gi÷a c¸c ngµnh kh¸c. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i Phßng nhiÒu bÊt hîp lý gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ viÖc qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng em ®· cè g¾ng thu nhËp mäi ý kiÕn, ph©n tÝch t×nh h×nh x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng vµ sö dông quü tiÒn l­¬ng cña c«ng ty,vµ nhËn thÊy r»ng trong ®iÒu kiÖn cña c«ng ty th× cã thÓ hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ quan lý quü tiÒn l­¬ng nãi riªng vµ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: A BiÖn ph¸p tr­íc m¾t I. X¾p xÕp l¹i c¬ c¸u tæ chøc cña c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng. 1.Môc ®Ých x¾p xÕp l¹i §¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña c«ng ty Ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh vÒ chÊt vµ l­îng. Tinh gi¶m biªn chÕ phßng ban T¨ng c­êng ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®­a chÕ ®é qu¶n lý dÇn vµo chÕ ®é s¶n xuÊt Ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp tö chñ n¨ng ®éng s¸ng t¹o Ph¸t huy tèt quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc s¶n xuÊt Chñ ®éng viÖc t×m kiÕm viÖc lµm khai th¸c thªm viÖc lµm Chñ ®éng kh©u qu¶n lý, sö dông ng­êi lao ®éng 1 c¸ch khoa häc hîp lý hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô 2.Ph­¬ng h­íng s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban BiÓu1: TT ®¬n vÞ HiÖn cã X¾p xÕp l¹i lao ®éng biªn chÕ Bè trÝ ë l¹i ChuyÓn ®i ChuyÓn ®Õn 1 Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh 15 12 3 0 12 V¨n phßng 9 7 2 0 7 Phôc vô 2 2 0 0 2 B¶o vÖ 4 3 1 0 3 2 Phßng kÕ ho¹ch 8 7 1 0 7 3 Phßnh tµi vô 5 5 0 0 5 4 Ban qu¶n lý dù ¸n 26 25 1 0 25 5 Phßng kü thuËt 9 7 2 0 7 å 63 56 3. BiÖn ph¸p S¾p xÕp l¹i tæ chøc bé m¸y c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i Phßng.C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cña C«ng ty hiÖn nay: nÕu cø ®Ó tån t¹i ba ®éi tho¸t n­íc sè1,2,3 trªn mµ cïng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ nhau trªn ®Þa bµn Thµnh Phè th× sè lao ®éng trong kh©u gi¸n tiÕp thõa,ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ ,quü l­¬ng cña c«ng ty chia nhiÒu cho lao ®énglµm cho tiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¶m xuèng Gi¶i thÓ :®éi tho¸t n­íc sè 1,2,3(Hång Bµng,Ng« QuyÒn,Lª Ch©n),®éi x©y l¾p v©n t¶i,®éi x©y dùng c«ng tr×nh. Thµnh lËp xÝ nghiÖp tho¸t n­íc sè 1,2,3 XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh XÝ nghiÖp vËn t¶i s÷a ch÷a Khi thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc cña c«ng ty th× ®¬n vÞ ®ã tù m×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ tÝch cùc t×m kiÕm viÖc lµm cho c«ng nh©n ngoµi thÞ tr­êng lµm cho tiÒn l­¬ng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ m×nh t¨ng nªn.H¬n n÷a mçi thµnh viªn tù m×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn c¹nh tranh nhau ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lÊy thµnh tÝch cña c«ng ty sÏ ®­îc c«ng ty khen th­ëng b»ng nhiÒu h×nh thøc c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn §©y lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, h¹ch to¸n néi bé, h×nh thøc b¸o sæ II. Nh÷ng kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng. §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®­a chÕ ®é qu¶n lý ®i vµo nÒ nÕp,lao ®éng thùc sù cã n¨ng suÊt ,chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn ®i lªn nh»m môc ®Ých t¨ng thu nhËp ,c¶i t¹o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng.C«ng ty Thoat N­íc H¶i Phßng cÇn cã nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn 1 sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp: - Thµnh phè vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng sím x©y dùng -phª duyÖt ®Þnh møc ®¬n gi¸ kinh tÕ kü thuËt cho c«ng t¸c Tho¸t n­íc ®« thÞ H¶i Phßng.HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông ®¬n gi¸ bïn ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1992 ,nay ®· qua l¹c hËu vµ ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp vµ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng Nhanh chãng gi¶i quyÕt bæ sung biªn chÕ lao ®éng cho 1 sè chøc danh c«ng viÖc theo nhiÖm vô mµ Thµnh Phè vµ c¸n ngµnh cã liªn quan giao cho: + C«ng t¸c qu¶n lý - dÞch vô hót phèt b×nh qu©n trªn 2000bÓ phèt/ph­êng +C«ng t¸c n¹o vÐt bïn r¸c miÖng ga hµm Õch ph¸t sinh nhiÒu trªn c¸c tuyÕn ®­êng míi x©y dùng vµ c¶i t¹o, tr­íc cã 2055 miÖng nay ph¸t sinh 2924 miÖng, tr­íc ®©y g¶i quyÕt nh©n c«ng 50 miÖng/ ng­êi lµm 1 ngµy/1 lÇn nay ¸p dông 50 miÖng/ng­êi/2 ngµy/1 lÇn.¶nh h­ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr­êng còng nh­ mü quan ®« thÞ vµ g©y ¸ch t¾c dßng ch¶y khi gÆp trêi m­a kÐo dµi Bæ sung lao ®éng nhiÖm vô qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng Ýt nhÊt bè trÝ 1 ng­êi /1 ph­êng=37 ng­êi/37 ph­êng vµ ®­a vµo quyÕt to¸n th­êng xuyªn. Gi¶i quyÕt chÕ ®é båi d­ìng ®éc h¹i cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i ®· ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh hay phô cÊp l­­ ®éng ng­êi lao ®éng ®ang lµm ë n¬i nµy chuyÓn ®Õn n¬i kh¸c. + Phô cÊp l­u ®éng cã 3 møc 0,2;0,4;0,6 so víi møc l­¬ng tèi thiÓu +Phô cÊp ®éc haÞ, nguy hiÓm 4 møc 0,1;0,2;0,3;0,4 so víi møc l­¬ng tèi thiÓu. +Phô cÊp thu hót nghµnh nghÒ gåm4 møc:20%,30%,50%,70% so víi møc l­¬ng tèi thiÓu hoÆc chøc vô vµ hiÖn nay C«ng ty M«i tr­êng ®« thÞ Thµnh phè HCM ®· ®­îc ¸p dông møc 30% so víi møc l­¬ng cÊp bËc B Gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi I. X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm 1.Nguyªn t¾c Qua thùc tr¹ng vÒ nghiªn cøu t¹i c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng,®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng th× cÇn x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng .Muèn x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm cã c¨n cø khoa häcth× ph¶i ®­a vµo quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ®Þnh møc lao ®éng chi tiÕt.Møc lao ®éng chi tiÕt võa lµ c¬ së x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp dïng ®Ó lËp kÕ ho¹ch võa lµ c¨n cø giao viÖc hµng ngµy cho ng­êi lao ®éng. §Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy tÝnh to¸n x©ydùng ®inh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty vµ khèi l­îng cô thÓ cña tõng phÇn viÖc,kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian hay tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm hay l­¬ng kho¸n §Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) h×nh thµnh tõ ®Þnh møc nguyªn c«ng(nguyªn c«ng c«ng nghÖ,nguyªn c«ng phôc vô).Vµ khi x¸c ®Þnh x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp,doanh nghiÖp ®ång thêi x¸c ®Þnh møc ®é phøc t¹p lao ®éng vµ cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n theo ph­¬ng ph¸p gia quyÒn. 2.Ph­¬ng ph¸p tÝnh 2.1.KÕt cÊu ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm bao gåm: Møc lao ®éng cña c«ng nh©n chÝnh(TCN) Møc hao phÝ lao ®éng cña c«ng nh©n phô trî vµ phôc vô(TPV) Møc hao phÝ lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý(TQU¶N LÝ) Møc hao phÝ lao ®éng ®Ó lµm ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm:Ts¶n phÈm) ®¬n vÞ tÝnh giê - ng­êi ®Ó tÝnh cho ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp ta tÝnh ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng cho tõng s¶n phÈm cÊu kiÖn bª t«ng cña ®éi x©y dùng c«ng tr×nh: èng cèng, n¾p ga, bÓ phèt 2.2.TÝnh møc lao ®éng c«ng nghÖ tæng hîp :TCN TrÞ sè TCN ®­îc tÝnh nh­ sau: 1-n TCN=K1*K2*K3*å PCTi*TCTi*KCTi I=1 Trong ®ã : TCTi:møc lao ®éng chi tiÕt hoÆc phÇn viÖc thø i trong qua tr×nh tæng hîp PCTi: khèi l­îng c«ng viÖc cña phÇn viÖc chi tiÕt thø i trong qua tr×nh tæng hîp I=(1-n)phÇn viÖc chi tiÕt trong qua tr×nh tæng hîp K1: hÖ sè kh«ng æn ®Þnh trong s¶n xuÊt K2: hÖ sè chuyÓn tõ møc chi tiÕt sang møc tæng hîp K3: hÖ sè kÓ ®Õn hao phÝ lao ®éng lµm ra sè s¶n phÈm háng cho phÐp +TÝnh K1: hÖ sè kh«ng æn ®Þnh kÓ ®Õn thêi gian kh«ng s¶n xuÊt n»m trong quü thêi gian lµm viÖc theo kÕ ho¹ch do ng÷ng bÊt hîp lý trong qua tr×nh s¶n xuÊt TLV K1= ....................... TLV-(T'NV +T''NV) Trong ®ã TLV thêi gian lµm viÖc kÕ ho¹ch trong n¨m tÝnh b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh nh­ sau: TLV = thêi gian theo lÞch - thêi gian c«ng viÖc ®­îc nghØ phÐp theo quy ®Þnh Tæng sè ngµy chñ nhËt lÓ tÕt trong n¨m =60 ngµy NghØ èm 8 ngµy NghØ chÕ ®é lao ®éng n÷ 2 ngµy NghØ phÐp häc tËp héi häp 20 ngµy VËy TLV=365-(60+8+2+10)=275 ngµy +T'NV thêi gian ngõng viÖc qua quy ®Þnh tÝnh b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch do nguyªn nh©n kh¸ch quan qu¸ tû lÖ quy ®Þnh.T'NV=4,5 ngµy +T''NVthêi gian ngõng viÖc trong chê ®îi s¶n xuÊt tÝnh b×nh qu©n cho mét c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch do nguyªn nh©n mµ c«ng ty ch­a thÓ kh¾c phôc ®­îc =18,5 ngµy VËy 275 K1 =.......................=1,091 275 - (4,5+18,5) K2 hÖ sè chuyÓn ®æi tõ møc lao ®éng chi tiÕt sang møc lao ®éng tæng hîp do sù thiÕu ¨n khíp trong chuyÓn tiÕp ®Õn kh©u c«ng viÖc chi tiÕt trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm K2=(1,05--1,1) trong ®iÒu kiÖn cña c«ng ty :Sù ¨n khíp trong chuyÓn tiÕp ®Õn kh©u c«ng viÖc chi tiÕt trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm kh«ng cao,ng­êi lao ®éng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm viÖc ch­a cao, hä thiÕu ¨n ý trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ta cã thÓ ¸p dông K2=1,08 K3: hÖ sè kÓ ®Õn hao phÝ lao ®éng lµm ra sè s¶n phÈm háng cho phÐp, hÖ sè nµy kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh ®èi víi s¶n phÈm bª t«ng:èng cèng, n¾p ga,bÓ phèt ®Ó ®¶m b¶o ®é an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh KCi HÖ sè chÊt l­¬ng møc tÝnh ®Õn møc ®é thùc hiÖn, møc lao ®éng chi tiÕt hay cßn gäi tû lÖ hoµn thµnh møc KCTi=1/Ki Ki tû lÖ hoµn thµnh møc i = 83,5% Tû lÖ hoµn thµnh møc c«ng ty nh÷ng n¨m tr­íc theo thèng kª =83,5% VËy KCTi =1/83,5%=1,198 PCTi khèi l­îng c«ng viÖc cña yÕu tè chi tiÕt thø i trong kÕt cÊu cña ®¬n vÞ s¶n phÈm tæng hîp TCTi møc lao ®éng cña chi tiÕt hoÆc phÇn viÖc thø i Trong s¶n phÈm cÊu kiÖn bª t«ng th× PCTi*TCTi=5,43h/m3 VËy åKCTi*PCTi*TCTi=1,198*5,43=6,505 h/m3 VËy TCN=1,091*1,08*6,505=7,665H/m3 2.3.TÝnh møc lao ®éng hao phÝ phôc vô vµ phô trî TÝnh møc hao phÝ thêi gian phôc vô vµ phô trî tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm C«ng ty ®­îc tÝnh theo tû lÖ gi÷a lao ®éng phôc vô so víi møc lao ®éng c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm NPV KPV=................*100% NCN Trong ®ã NPV Sè c«ng nh©n lµm c«ng viÖc phôc vô=36 ng­êi NCN Sè c«ng nh©n chÝnh( lao ®éng c«ng nghÖ)=206 ng­êi VËy KPV=36/206*100%=0,175 VËy møc lao ®éng qu¶n lý=KPV*TCN TPV=0,175*7,452=1,304h/m3 2.4.TÝnh møc lao ®éng qu¶n lý C«ng thøc tÝnh TQU¶N LÝ=KQU¶N LÝ*(TCN+TPV) KQLtû lÖ hao phÝ lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý so víi sè lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Ó lµm ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Sè c«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp KQU¶N LÝ=............................................... Sè c¸n bé c«nh nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt - C¸n bé c«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt cña C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng :42 ng­êi KQU¶N LÝ=42/206*100%=0,2038 VËy TQU¶N LÝ=0,2038*(7,452+1,3042)=1,7845h/m3 Møc hao phÝ lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Ts¶n phÈm=TCN+TPV+TQU¶N LÝ = 7,665+1,3041+1,7845=10,7536h/m3 =10H45' 13'' Trªn ®©y lµ c¸ch x¸c ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm(s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng: èng cèng.n¾p ga ,bÓ phèt.... nh­ng víi c¸ch tÝnh to¸n ®Þnh møc nµy c«ng ty cã thÓ ¸p dông tÝnh ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm kh¸c(nh÷ng s¶n phÈm cã thÓ quy ®æi) 3. §¸nh gÝa chÊt l­îng ®Þnh møc lao ®éng §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Þnh møc lao ®éng tr­íc khi ban hµnh vµ ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn, doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc ¸p dông thö ®Þnh møc lao ®éng míi x©y dùng NÕu møc lao ®éng thùc tÕ thùc hiÖn nhá h¬n95%møc lao®éng ®­îc giao th× ph¶i xem xÐt, ®iÒu chØnh vµ h¹ møc ®Þnh møc lao ®éng ®­îc giao -NÕu møc lao ®éng thùc tÕ thùc hiÖn cao h¬n 120%møc lao ®éng ®­îc giao th× ph¶i xem xÐt vµ ph¶i t¨ng møc lao ®éng ®­îc giao C«ng thøc C§C(%)=TTH/T§M*100 95%<=C§M<=120% II X©y dùng quü tiÒn l­¬ng Nh»m n©ng cao c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cho toµn tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng tyTho¸t N­íc H¶i Phßng cÇn x©y dùng l¹i quü tiÒn l­¬ng sao cho phï hîp víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh D­íi ®©y lµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng quü tiÒn l­¬ng cho ®éi tho¸t n­íc sè 2 ( ®éi tho¸t n­íc QuËn Ng« QuyÒn) 1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®éi tho¸t n­íc sè 2 Qu¶n lý hÖ thèng tho¸t n­íc ph­ßng Qu¶n lý hÖ thèng m­¬ng hå ®iÒu hoµ vµ cèng ng¨n triÒu: thñ cèng qu¶n lý hå, qu¶n lý m­¬ng Qu¶n lý th«ng t¾c tho¸t n­íc ®« thÞ H¶i Phßng Qu¶n lý ga hµm Õch, n¹o vÐt bïn Qu¶n lý vËn hµnh tr¹m b¬m §ængQuèc B×nh 2.Lùc l­îng lao ®éng cña ®éi tho¸t n­íc sè 2 - Tæ qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng 7 ng­êi Tæ qu¶n lý m­¬ng hå vµ cèng ng¨n triÒu 17 ng­êi Thñ cèng 4 ng­êi Qu¶n lý hå 11 ng­êi Qu¶n lý m­¬ng 2 ng­êi Tæ th«ng t¾c tho¸t n­íc 17 ng­êi Tæ qu¶n lý ga hµm Õch 15 ng­êi Tæ n¹o vÐt bïn 9 ng­êi Tæ qu¶n lý vËn hµnh cèng tr¹m b¬m 10 ng­êi 3.X©y dùng quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng Ta dïng ph­¬ng ph¸p tæng doanh thu c¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng VKH §G=................... Trong ®ã §G ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng TKH VKH quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch TKH tæng doanh thu (doanh sè )kÕ ho¹ch 3.1.X©y dùng quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2002 cña ®éi tho¸t n­íc sè 2 C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i phßng VKH=[L§B*TLMIN(HCB+HPC)+VVC] *12 th¸ng a>Lao ®éng ®Þnh biªn :theo sè liÖu cña c«ng ty cã 75 ng­ßi b>TLMIN=TLMINCP(1+K§C) K®C=K1+K2 K1 hÖ sè ®iÒu chØnh vïng=0,2 K2 hÖ sè ®iÒu chØnh ngµnh=1 (1+K§C) =1+1,2=2,2 VËy tiÒn l­¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi thiÓu cña ®éi tho¸t n­íc sè2 lµ 210000®/th¸ng TiÒn l­¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi ®a cña ®éi lµ TLMIN=210000*(1+K®C)=210000*(1+1,2)=462000 ® VËy tiÒn l­¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh cña ®éi tho¸t n­íc sè2 n»m trong kho¶n tõ 210000® cho ®Õn 462000 ®ång.Tuú theo ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,vèn do ng©n s¸ch cÊp mµ ®éi cã thÓ ¸p dông møc l­¬ng tèi thiÓu nµo ®ã n»m trong kho¶n ®ã nh»m ®¶m b¶o ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®éi, kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng khuyÕn khÝch hä h¨ng say lao ®éng hoµn thµnh v­ît chØ tiªu do c«ng ty vµ Thµnh phè ®Ò ra. K®C=K1+K2 =1+0,2=1,2 Do ®iÒu kiÖn cña c«ng ty vµ ng©n s¸ch cÊp cñaThµnh Phè cã giíi h¹n c«ng ty ®Ò nghÞ ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña c«ng ty =0,2 TLMIN=210000*(1+K®C)=210000*(1+0,2)=252000 ®ång C«ng ty cã thÓ giao tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cho ®éi: 252000 ®ång c>HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n(HCB)n¨m 2002 HÖ sè l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña ®éi tho¸t n­íc sè 2 lµ 2,56 d>HÖ sè phô cÊp =0,11 e>VVC quü tiÒn l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp ch­a ®­îc tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp.§éi tho¸t n­íc sè 2 hay toµn bé c«ng ty th× VVC =0 Do ®ã quü tiÒn l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®éi tho¸t n­íc sè 2lµ VKH=(75*252000(2,56+0,11)*12 th¸ng =605576000 ®ång Theo sè liÖu tÝnh to¸n kÕ ho¹ch n¨m 2001,®éi tho¸t n­íc sè 2 tæng doanh sè kÕ ho¹ch lµ1189333333.3 ®ång 3.2.X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn tæng doanh thu(doanh sè) 605576000 §G=. .............................. = 509.16 ®ång/100- dthu 1189333333.3 3.3.X©y dùng quü tiÒn l­¬ng chung kÕ ho¹ch n¨m 2002 cña ®éi tho¸t n­íc sè 2 C«ng thøc tÝnh quü tiÒn l­¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch ta tÝnh nh­ sau: VC=VKH+VBS+VTG Trong ®ã VC quü tiÒn l­¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch VBSquü tiÒn l­¬ng bæ sung mµ kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng=0 VTG quü tiÒn l­¬ng lµm thªm ngoµi giê mµ còng kh«ng ®­îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng=0 VËy quü tiÒn l­¬ng chung n¨m kÕ hoach n¨m 2002=quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2002=6085556000 ®ång X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña ®éi mµ lËp kÕ ho¹ch vÒ tæng chi cña ®éi tho¸t n­íc sè2 4.X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn n¨m 2002 theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng thøc x¸c ®Þnh quü l­¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tÝnh nh­ sau: VTH=(§G*CSXKD)+ VBS+VTG Trong ®ã VTH qòy tiÒn l­¬ng thùc hiÖn CSXKD kÕt qu¶ thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh ®éi tho¸t n­íc sè 2theo sè liÖu tÝnh to¸n lµ 1230666666,66 ®ång VËy VTH =509,16*1230666666,66=626606239,996®ång 4.1X©y dùng quü tiÒn l­¬ng cho c¸c bé phËn X©y dùng quü l­¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt Sè lao ®éng gi¸n tiªp s¶n xuÊt ®éi tho¸t n­íc sè 2 sè lao ®éng bao gåm lao ®éng qu¶n lý,lao ®éng phôc vô=12%tæng sè lao ®éng ®éi VËy sè lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt =12%*75=9 ng­êi C«ng thøc tÝnh VGT=LGT*TLMIN(HGT+HPC)* 12 th¸ng +VBS HÖ sè l­¬ng bé m¸y gi¸n tiÕp b×nh qu©n toµn ®éi lµ 2,5 HÖ sè phô cÊp bé m¸y gi¸n tiÕp lµ 0,11 VGT=9*252000*(2,5+0,11)*12=71033760 ®ång b>X©y dùng quü tiÒn l­¬ng cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt C«ng thøc tÝnh nh­ sau VTT=LTT*TLMIN*(HCB+HPC)*12+ VBS+VTG VBS+VTG=0 (VBS Quü tiÒn l­¬ng bæ sung mµ kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, VTG quü tiÒn l­¬ng lµm thªm ngoµi giê mµ còng kh«ng ®­îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng=0) LTT sè lao ®éng trùc tiÕp s¶n xu©t VTT quü tiÒn l­¬ng cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt HCB=2,62; HPC=0,11 VTT=66*252000*(2,62+0,11)=544864320 ®ång 4.2.X©y dùng kÕt cÊu quü tiÒn l­¬ng a.X©y dùng quü tiÒn l­¬ng chÝnh n¨m 2002 Quü tiÒn l­¬ng chÝnh cña ®éi tho¸t n­íc sè2 bao gåm c¸c kho¶n tiÒn tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian, chøc vô s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng C«ng thøc x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng chÝnh n¨m 2002 ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau VLC=VLCTT+VLCGT Trong ®ã VLC quü l­¬ng chÝnh VLCTT quü l­¬ng chÝnh cña bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt 544864320 ®ång VLCGT quü l­¬ng chÝnh cña bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt=71033760 ®ång VLC=544864320+71033760=615898080 ®ång b> X©y dùng quü tiÒn l­¬ng phô n¨m 2002 ®éi tho¸t n­íc s«2 Quü tiÒn l­¬ng phô lµ quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong nh÷ng thêi gian quü ®Þnh, mµ kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nh­ng vÉn h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh­ tiÒn l­¬ng trong thêi gian nghØ phÐp ®i lµm nhiÖm vô x· héi, héi häp,hä c tËp...tiÒn l­¬ng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt. C«ng thøc tÝnh nh­ sau VP=TLN*N*tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®éi TLN tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ngµy cña mét c¸n bé c«ng nh©n viªn SÏ ®­îc tÝnh nh­ sau 2,5*252000 TLN=.......................=28636,36 ®ång 22 ngµy N sè ngµy nghØ theo chÕ ®é quy ®Þnh cña c«ng ty b×nh qu©n=16 ngµy VËy VP=28636,36 ®ång*16*75=34363636,364 ®ång *So s¸nh víi c¸ch lµm cò cña C«ng ty C«ng ty kh«ng cã ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ kh«ng x©y dùng c¸c quü tiÒn l­¬ng nh­ quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, quü l­¬ng tr¶ cho lao ®éng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp s¶n xuÊt.Mµ tiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng hÖ sè l­¬ng cña tõng ng­êi nh©n møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty.C¸c tæ ®éi phßng ban hay bé phËn v¨n phßng h¹ch to¸n theo h×nh thøc b¸o sæ Víi c¸ch lµm cò cña c«ng ty th× rÊt khã kiÓm so¸t t×nh h×nh biÕn ®éng quü tiÒn l­¬ng ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®iÒu chØnh quü l­¬ng cña c«ng ty sao cho phï hîp hiÖu qña nhÊt *KÕt luËn: Trªn ®©y lµ c¸ch x©y dùng quü tiÒn l­¬ng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo ph­¬ng ph¸p doanh thu kÕ ho¹ch cho ®éi tho¸t n­íc sè 2 ( ®éi tho¸t n­íc quËn Ng« QuyÒn),c«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸ch tÝnh nµy cho c¸c tæ ®éi kh¸c ho¨c ¸p dông cho toµn bé c«ng ty tuú theo ®iÒu kiÖn thùc hiÖn X©y dùng quü tiÒn l­¬ng vµ kÕt cÊu quü tiÒn l­¬ng ta hiÓu râ h¬n vÒ gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng mét c¸ch chÆt chÏ vµ hiªu qu¶ h¬n.Mét quü tiÒn l­¬ng chi tiÕt vÒ tÊt c¶ c¸c kho¶n quü l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng n¾m râ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tiÒn l­¬ng vµ ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng phï hîp sao cho tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.H¬n n÷a n¾m b¾t t×nh h×nh biÕn ®éng quü tiÒn l­¬ng tõng thêi kú giai ®o¹n c«ng ty cã nh÷ng biªn ph¸p thÝch hîp ®Ó t¨ng quü tiÒn l­¬ng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tham gia s¶n xuÊt h¨ng h¸i h¬n vµ v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra.... Theo th«ng t­ sè 06/2001 cña Bé L§TBXH h­íng dÉn tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp §Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶ n©ng cao lîi nhuËn th× tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n. Khi tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng c«ng ty cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p tÝnh theo chØ tiªu hiÖn vËt(s¶n phÈm cã thÓ quy ®æi),hay chØ tiªu gi¸ trÞ(b»ng tiÒn) III Ph­¬ng ¸n x©y dùng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.C«ng ty cã thÓ x©y dùng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng M« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ x©y dùng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã bé m¸y qu¶n lý riªng,cã trô së lµm viÖc ®éc lËp nh­ng trùc thuéc c«ng ty ®Ó c«ng ty theo dâi gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ *¦u ®iÓm :®¬n vÞ tù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ®¬n vÞ tÝch cùc t×m kiÕm viÖc lµm ®Ó t¨ng nguån thu cho m×nh ®ång thêi t¨ng tiÒn l­¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ m×nh *Nh­îc ®iÓm: C«ng ty cÊp kinh phÝ, giao kÕ ho¹ch, v× vËy tõng ®¬n vÞ kh«ng chÞu t×m kiÕm viÖc lµm tr«ng chê vµo c«ng ty.NhÊt lµ bé m¸y qu¶n lý qu¸ nhiÒu chi phÝ qu¸ tèn kÐm, thÊt thu nguån thu cña C«ng ty *Môc ®Ých: C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých,vµ ho¹t ®éng vµ trªn ®Þa bµn réng lín ®Æc biÖt tèc ®é ®« thÞ ho¸ H¶i phßng nh÷ng n¨m gÇn ®©y diÔn ra rÊt nhanh, ph¸t triÓn m¹nh mÏ.Víi nh÷ng nhiÖm vô mµ UBND thµnh phè c¬ quan chñ qu¶n giao cho c«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng muèn hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng cÉn x©y dùng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn chuyªn ®¶m nhËn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ Ph­¬ng ¸n x©y dùng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh»m môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn cho tõng ®¬n vÞ thµnh viªn tù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t×m kiÕm thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.H¬n n÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tù m×nh qu¶n lý sö dông sao cho hîp lý mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ, nguån vèn mµ c«ng ty giao cho C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng cã thÓ thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn sau: X©y dùng ph¸t triÓn xÝ nghiÖp vËn t¶i s÷a ch÷a X©y dùng xÝ nghiÖp c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ vÖ sinh X©y dùng xÝ nghiÖp qu¶n lý hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ H¶i Phßng 1. Tæ chøc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp qu¶n lý hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ H¶i Phßng 1.1. Ph­¬ng ¸n tæ chøc a> Chøc n¨ng nhiÖm vô: Qu¶n lý hÖ thèng hÖ thèng tho¸t n­íc vµ hÖ thèng ®« thÞ H¶i phßng Qu¶n lý hÖ thãng cãng trôc vµ cèng xâm ngâ Qu¶n lý hÖ thèng m­¬ng hå ®iÒu hoµ vµ vít rau bÌo vËt c¶n m­¬ng hå lµm th«ng tho¸t dßng ch¶y KiÓm tra ph¸t hiÖn ghi nhËt ký c¸c tr­êng hîp cèng sËp ga háng mÊt n¾p ga vµ s÷a ch÷a thay thÕ kÞp thêi Qu¶n lý n¹o vÐt bïn r¸c miÖng thu tho¸t n­íc cña c¸c ga N¹o vÕt ®­êng cèng trôc, cçng xãm ngâ, miÖng x¶ m­¬ng hå ®iÒu hoµ Trung tu n¹o vÐt trong lßng cèng Qu¶n lý vµ vËn hµnh tr¹m b¬m tr¹m xö lý n­íc th¶i cèng ng¨n triÒu Qu¶n lý duy tu b¶o d­ìng, s÷a ch÷a trang thiÕt bÞ tr¹m b¬m, tr¹m xö lý n­íc th¶i, cèng ng¨n triÒu, hé thèng röa ®­êng èng têi tay quay vµ xe hót bïn 500 lÝt Xö lý « nhiÔm m­¬ng hå ®iÒu hoµ G§ XÝ NghiÖm P G§ KH Bé phÇn kÕ to¸n thèng kª §åi tr­ëng TN sè1 Tæ qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng §éi tr­ëng TN sè3 Tæ qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng §éi tr­ëng sè2 Tæ qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng Tæ qu¶n lý m­¬ng h« cèng ng¨n triÒu Tæ qu¶n lý m­¬ng h« cèng ng¨n triÒu Tæqu¶n lý th«ng t¾c tho¸t n­íc Tæ qu¶n lý miÖng ga thu n­íc Tæqu¶n lý th«ng t¾c tho¸t n­íc Tæ qu¶n lý miÖng ga thu n­íc Tæ n¹o vÐt bïn Tæ qu¶n lý m­¬ng h« cèng ng¨n triÒu Tæqu¶n lý th«ng t¾c tho¸t n­íc Tæ qu¶n lý miÖng ga thu n­íc Tæ n¹o vÐt bïn Tæ qu¶n lý tr¹m b¬m Tæ n¹o vÐt bïn b>S¬ ®å tæ chøc bé m¸y BiÓu1: c> Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ h×nh thøc ho¹t ®éng XÝ nghiÖp qu¶n lý hÖ thèng thoat N­íc ®« thÞ H¶i Phßng lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng Toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn h­ëng l­¬ng theo thêi gian chøc vô s¶n phÈm Toµn bé ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp thµnh viªn do vèn cña ng©n s¸ch Thµnh phè cÊp Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé h×nh thøc b¸o sæ 1.2.Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt a>Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt 8 ng­êi. Mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm 22 c«ng /th¸ng Bao gåm Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp 1 ng­êi Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch 1 ng­êi Thèng kª kÕ to¸n 2 ng­êi §éi tr­ëng s¶n xuÊt 3 ng­êi ChÞu tr¸ch nhiÖm kü thuËt 1 ng­êi C¬ së h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc thêi gian-h¹ch to¸n néi bé víi hÖ sè l­¬ng trung b×nh 2,5 b>Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, h×nh thøc tr¶ l­¬ng chñ yÕu theo thêi gian nh­ lao ®éng gi¸n tiÕp:+ C«ng t¸c qu¶n lý tho¸t n­íc ph­êng 20 ng­êi HÖ sè l­¬ng trung b×nh 2,02 C«ng t¸c qu¶n lý m­¬ng hå víi diÖn tÝch 50,5 ha tæng sè c«ng nh©n 29 ng­êi møc l­¬ng trung b×nh cña mét c«ng nh©n 210000*2,48=520000® ...... Riªng lùc l­îng n¹o vÐt bïn cèng xâm ngâ - khu tËp thÓ vµ n¹o vÐt bïn miÖng x¶ tr¶ l­¬ng theo khèi l­îng s¶n phÈm Ngoµi ra khèi l­îng c«ng viÖc n¹o vÐt bïn trong lßng cèng, s÷a ch÷a cèng sËp ga háng, ®­îc bè trÝ cho lùc l­îng th«ng t¾c tho¸t n­íc ®¶m nhËn (®¬n gi¸ tiÒn cho 1m3 26000 ®/m3 bïn xãm ngâ 218080 ®/m 3 bïn miÖng x¶ hÖ sè l­¬ng b×nh qu©n 2,75) Lùc l­îng c«ng nh©n hµm Õch còng ®­îc bè trÝ c«ng ¨n viÖc lµm thªm cho lao ®éng lµm c«ng viÖc trung tu n¹o vÐt bïn trong lßng cèng 2.Tæ chøc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn v©n t¶i x÷a ch÷a 2.1. Ph­¬ng ¸n tæ chøc a>NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp:Thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh do c«ng ty giao: hót, n¹o vÐt, vËn chuyÓn bïn Th«ng röa ®­êng èng tho¸t n­íc do c«ng ty qu¶n lý Cã tr¸ch nhiÖm duy tr× chÕ ®é b¶o d­ìng s÷a ch÷a ®èi víi thiÕt bÞ toµn c«ng ty Thùc hiÖn h­íng dÉn an toµn giao th«ng víi c¸c thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cã thÓ tæ chøc Khai th¸c thªm viÖc lµm ngoµi mh»m t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ khai th¸c hiÖu qu¶ b>S¬ ®å tæ chøc bé m¸y Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã Gi¸m §èc Bé phËn chuyªn m«n §éi xe sè 1 §éi söa ch÷a BiÓu2: V¨n phßng bé m¸y xÝ nghiÖp 4 ng­êi §éi xe 13 ng­êi §éi söa ch÷a 12 ng­êi 2.2.Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt a.Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt yªu cÇu x¸c ®Þnh c«ng viÖc tèi thiÓu hoµn thµnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ tr¸nh chång chÐo H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho bé m¸y gi¸n tiÕp theo thêi gian kÕt hîp c«ng t¸c do hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®em l¹i b.Lao ®éng trøc tiÕp s¶n xuÊt kho¸n s¶n phÈm tíi tõng tæ nhãm, h×nh thøc nµy ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i hoµn thµnh khè l­îng c«ng viÖc cô thÓ nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian cô thÓ Tr¶ l­¬ng bé phËn nµy theo s¶n phÈm vµ hiÖu qña c«ng t¸c s¶n xuÊt, nÕu thùc hiÖn khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu h¬n ®em l¹i hiÖu qu¶ lín h¬n ®­îc tr¶ l­¬ng theo hiÖu qña s¶n xuÊt Ngoµi h×nh thøc trªn xÝ nghiÖp khuyÕn khÝch t×m kiÕm viÖc lµm ngoµi ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho c¬ quan vµ c¸ nh©n ng­êi lao ®éng c.Qu¶n lý chØ tiªu kü thuËt C¨n cø vµo chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ xÝ nghiÖp tËp trung chØ ®¹o §­a xe vµo b¶o d­ìng söa ch÷a ®óng ®Þnh kú Theo dâi chÆt chÏ sè giê ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ kü thuËt vµ sè km vËn hµnh tõ ®ã gióp xÝ nghiÖp chñ ®éng ®Þnh møc ®­îc nhiªn vËt liÖu thiÕt bÞ phôc tïng thay thÕ theo quy ®Þnh chuyªn ngµnh 3.Tæ chøc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ vÖ sinh ®« thÞ H¶i Phßng 3.1.Ph­¬ng ¸n tæ chøc a.Chøc n¨ng nhiÖm vô Tham m­u gióp gi¸m ®èc lµm c¸c thñ tôc giao thÇu, ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc vµ vÖ sinh ®« thÞ thuéc vèn x©y dùng c¬ b¶n vµ tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thu tho¸t n­íc vµ bÓ phèt theo kÕ ho¹ch c«ng ty giao ®¶m b¶o chÊt l­îng. Quan hÖ giao dÞch vµ lµm c¸c thñ tôc hîp ®ång kinh tÕ víi tæ chøc c¬ quan xÝ nghiÖp vµ t­ nh©n cã nhu cÇu Thu gom xö lý ph©n phèt, bïn, n­íc th¶i ®« thÞ ThÞ tr­êng tæ chøc s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp: èng cèng, n¾p ga, bÓ phèt... b.Tæ chøc bé m¸y Sè l­îng lao ®éng cña xÝ nghiÖp: gi¸n tiÕp s¶n xuÊt 6 ng­êi Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt 32 ng­êi 3.2.Ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt Chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña tõng ®éi s¶n xuÊt + §éi x©y l¾p sè 1: nhiÖm vô chñ yÕu thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ x©y dùng c¬ b¶n Gi¸ trÞ s¶n l­îng kho¶ng 4 tû/n¨m + §éi x©y l¾p sè 2 C¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc xãm ngâ b»ng nguån vèn sù nghiÖp giao + §éi x©y l¾p sè 3 Chuyªn tu s÷a ch÷a ga sËp cèng háng vµ th«ng t¾c n¹o vÐt bÓ phèt b»ng nguån vèn sù nghiÖp giao Lµm dÞch vô hót phèt, n¹o vÐt th«ng röa ®­êng èng cho khu tËp thÓ c¬ quan c¸ nh©n cã nhu cÇu c.Ph­¬ng ¸n h¹ch to¸n s¶n xuÊt + §èi víi nhiÖm vô c«ng ty giao b»ng nguån vèn sù nghiÖp giao: XÝ nghiÖp trÝch l¹i cho c«ng ty 5,5% thuÕ thu nhËp ®Çu vµo 50% chi phÝ chung +§èi víi nguån vèn X©y dùng c¬ b¶n vµ tù khai th¸c: xÝ nghiÖp trÝch nép cho c«ng ty 3% gi¸ trÞ s¶n l­îng Nép thuÕ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh +ChÕ ®é tiÒn l­¬ng:xÝ nghiÖp tù h¹ch to¸n vµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng hiÖn hµnh cña nhµ n­íc VÒ b¶o hiÓm x· héi xÝ nghiÖp ®ãng 5% quü l­¬ng C. gi¶i ph¸p kh¸c I X©y dùng quü tiÒn l­¬g thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ( kh«ng cã l­¬ng) §¬n gi¸ tiÒn l­ong ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau VKH §G=............... TKH - CKH( kh«ng l­¬ng) Trong ®ã VKH quü l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch TKH Tæng doanh thu(doanh sè) kÕ ho¹ch CKH Tæng chi kh«ng cã l­¬ng -Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp qu¶n lý chÆt chÏ trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ. C«ng ty Tho¸t n­íc H¶i phßng cã thÓ x©y dùng quü tiÒn l­¬ng b»ng ph­¬ng ph¸p nµy khi doanh nghiÖp cã c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ qu¶n lý nã mét c¸ch chÆt chÏ, tiÕt kiÖm chi phÝ sao cho hiÖu qu¶ nhÊt th× ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng sÏ t¨ng lªn, lµm cho thu nhËp ng­êi lao ®éng t¨ng lªn, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i s¶n xuÊt hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch giao. Ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ kh«ng cã l­¬ng.C¸c chØ tiªu tæng doanh thu(tæng doanh sè) tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 59CPngµy03/10/1996 cña chÝnh phñ,NghÞ ®Þnh sè27/1999 N§-CPngaú20/4/1999 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn cô thÓ vµ c¸c v¨n b¶n cña Bé Tµi ChÝnh II.C«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i møc l­¬ng theo ®Þnh ký C«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh c¬ cÊu l­¬ng theo mét hay nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: t¨ng gi¶m tû lÖ tiÒn l­¬ng theo mét tû lÖ phÇn tr¨m hay kho¶n tiÒn râ rµng, thay ®æi tiÒn phô cÊp sè giê µm viÖc trong tuÇn níi réng hoÆc thu hÑp c¸c tiªu chuÈn thêi gian ®èi víi s¶n phÈm n¶h h­ëng ®Õn h×nh thøc tr¶ l­¬ng C«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh møc l­¬ng theo c¸ch sau 1) §iÒu chØnh møc l­¬ng ®ang thÞnh hµnh: C«ng ty kh«ng thÓ gi÷ m·i c¬ cÊu l­¬ng trong khi thÞ tr­êng l­¬ng khu vùc ®ang biÕn chuyÓn, khi møc l­¬ng thÞnh hµnh trong khu vùc t¨ng mµ c«ng ty cø gi÷ m·i nguyªn mµ kh«ng ®æi th× c«ng ty khã cã thÓ tuyÓn dông ®­îc nh÷ng lùc l­îng lao ®éng cã tay nghÒ, khã mµ duy tr× hiÖu qu¶ lao ®éng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn.ChÝnh v× vËy c«ng ty vµ tæ chøc c«ng ®oµn cïng cÊp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thóc Ðp C«ng ty ®Ó theo kip thÞ tr­êng vµ C«ng ty kiÕn nghÞ lªn c¬ quan chÝnh s¸ch thÈm quyÒn vÒ viÖc ®iÒu chØnh l¹i møc l­¬ng 2) §iÒu chØnh kh¼ n¨ng chi tr¶ cña c«ng ty Th­êng th× kh¶ n¨ng chi tr¶ cña c«ng ty Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng ®Òu gièng nhau.Tuy nhiªn víi mét sè c«ng ty cã kh¶ n¨ng thu nhËp kh¸ th­êng duy tr× chÝnh s¸ch tr¶ l­¬ng cao nh»m thu hót ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ chuyªn m«n cao, t¹o ra lßng trung thµnh ®èi víi c«ng ty. Nh­ng ®èi víi C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng th× kh¶ n¨ng chi tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cao hay thÊp phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cung cÊp kinh phÝ do ng©n s¸ch thµnh Phè cÊp hay c«ng ty tù m×nh t×m kiÕm thªm viÖc lµm ngoµi thÞ tr­êng, më c¸c dÞch phô: hót phèt, c¶i t¹o ®­êng èng tho¸t n­íc cho mét tæ chøc hay c¸ nh©n nµo cã nhu cÇu KÕt luËn Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi C«ng ty ®Òu phô thuéc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh .§Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ lao ®éng cao trong s¶n xuÊt th× C«ng ty kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ t¹o ra ®éng thóc ®Èy thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i s¶n xuÊt b»ng c¸ch tr¶ l­¬ng xøng ®¸ng víi kÕt qu¶ søc lao ®éng mµ hä bá ra cho c«ng ty TiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng vµ thu nhËp gi÷ vai trß quan träng trong mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã, ngay tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng lu«n chó träng ®Æc biÖt ®Õn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, coi ®©y lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn Quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty mÆc dï ch­a x©y dùng qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ hîp lý nh­ng nã còng g¾n víi s¶n xuÊt kinh doanh .Quy chÕ tr¶ l­«ng tr¶ th­ëng cho toµn c«ng ty ®­îc x©y dùng còng ®· ®¶m b¶o nguån nh©n lùc cho s¶n xuÊt, sö dôngvµ t¸i t¹o tèt kh¶ n¨ng lao ®éng cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn . H¬n n÷a møc l­¬ng vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong mÊy n¨m gÇn ®©y t¨ng lªn nh­ng vÉn ch­a cao so v¬i c¸c c«ng ty kh¸c V× vËy C«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i phßng vµ kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tr­êng §ai häc Kinh TÕ Quèc D©n, em ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p mong muèn gãp c«ng søc nhá bÐ cña m×nh ®Ó c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n Chuyªn ®Ò trªn ch¾c ch¾n cßn nhiÒu nh­îc ®iÓm thiÕu sãt, nh÷ng phÇn ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®­a ra gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý qòy tiÒn l­¬ng mang tÝnh thuyÕt phôc ch­a cao.Em rÊt mong muèn ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn tiÒn l­¬ng gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng, ®Æc biÖt cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc Qu©n, Gi¸o viªn Khoa Kinh TÕ Lao §éng vµ D©n Sè Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh Kinh TÕ Lao §éng 2.Bé luËt lao ®éng-N­íc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam 3.NghÞ ®Þnh sè28/CPngµy28/3/1997 cña ChÝnh Phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc 4.NghÞ ®Þnh sè26/CPngµy23/5/1993 cua rChÝnh Phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi trong cac doanh nghiÖp 5.Tµi liÖu tËp huÊn lao ®éng tiÒn l­¬ng(l­u hµnh néi bé) cña Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi 6.Th«ng t­ 05/2001/Bé L§TBXHngµy29/1/2001 vÒ viÖc h­íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc 7.Th«ng t­ 14/Bé L§TBXH ngµy 10/4/1997 vÒ viÖc h­íng dÉn x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc 8 .Th«ng t­ 06/2001/thÞ tr­êng Bé L§TBXH vÒ viÖc h­íng dÉn tÝnh tè ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp 9.Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­ong theo NghÞ ®Þnh28CP cña C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng 10.B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2001 nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ 11.B¸o c¸o vÒ viÖc qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng-thu nhËp n¨m 2001 cña C«ng ty 12.B¸o c¸o lao ®éng thu nhËp tiÒn l­¬ng n¨m 2001 cña C«ng ty 13.B¸o c¸o chÊt l­îng CB-CNV C«ng ty Tho¸t N­íc H¶i Phßng Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát n­ước Hải Phòng.DOC
Luận văn liên quan