Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp - Kỹ nghệ - Thương mại (FINTEC)

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN MỘT LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ . 1. Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hóa . 3 2. Yêu cầu và nhiệm vụ của việc hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá . .4 3. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá 6 II- HẠCH TOÁN TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN 1. Tài khoản sử dụng .11 2. Phương pháp hạch toán .14 III- HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 20 2. Phương pháp hạch toán 23 PHẦN HAI THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY FINTEC I- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY FINTEC ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ . 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty FINTEC 25 2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty FINTEC 27 II- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY FINTEC ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 30 2. Hàng hoá và các kênh phân phối của Công ty FINTEC .31 3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty FINTEC 32 III- HẠCH TOÁN TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY FINTEC 1. Phương thức tiêu thụ hàng hoá và tạì khoản sử dụng .34 2. Chính sách giá cả, phương thức thanh toán và phương pháp tính giá vốn hàng tiêu thụ tại Công ty FINTEC 35 3. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC .36 IV- HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY FINTEC 1. Hạch toán chi phí bán hàng .59 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 60 V- HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY FINTEC 1. Tài khoản sử dụng 62 2. Phương pháp hạch toán 62 PHẦN BA HOÀN THIÊN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY FINTEC I- ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY FINTEC 1. Những ưu điểm 68 2. Những tồn tại cần khắc phục .70 II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY FINTEC 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC 72 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC .73 LỜI KẾT .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp - Kỹ nghệ - Thương mại (FINTEC), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gi¸ b¸n, nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ ký kÕt hîp ®ång b¸n (nÕu cã). Bé phËn b¸n hµng lËp phiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ngty kiªm phiÕu xuÊt kho (03 liªn) theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho sau khi ®­îc ký duyÖt cña Tr­ëng bé phËn b¸n hµng sÏ chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó xuÊt ho¸ ®¬n GTGT hoÆc lËp c¸c chøng tõ ®i ®­êng. Ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp thµnh 3 liªn (®Æt giÊy than viÕt mét lÇn): -Liªn 1: l­u t¹i quyÓn gèc -Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng -Liªn 3: Giao cho thñ kho ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n Trªn mçi ho¸ ®¬n cã ghi ®Çy ®ñ hä tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, h×nh thøc thanh to¸n, khèi l­îng, ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i hµng b¸n ra, tæng tiÒn hµng, thuÕ GTGT vµ sè tiÒn ph¶i thanh to¸n. Ho¸ ®¬n GTGT vµ PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho ®­îc kÝ duyÖt cña KÕ to¸n tr­ëng vµ Tæng gi¸m ®èc hoÆc Phã tæng gi¸m ®èc. NÕu kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay th× KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra viÖc thu tiÒn tr­íc khi kÝ duyÖt PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty. Thñ kho c¨n cø vµo PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho ®· ®­îc kÝ duyÖt , ghi nhËn sè l­îng thùc xuÊt, cã ch÷ ký cu¶ Thñ kho, ng­êi nhËn vµ xuÊt hµng ra khái kho. 01 liªn PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho giao cho kh¸ch hµng hoÆc ng­êi giao hµng ®Ó ra cæng. 01 liªn ho¸ ®¬n GTGT ®­îc kh¸ch hµng ký nhËn khi giao hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, bé phËn kÕ to¸n ghi nhËn c«ng nî cña kh¸ch hµng (nÕu cã). Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n sÏ viÕt ho¸ ®¬n vµ thñ kho xuÊt hµng t¹i kho (®èi víi tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho), cßn víi tr­êng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n th× C«ng ty sÏ chuyÓn ngay hµng tíi cho kh¸ch sau khi mua hµng ho¸ cña nhµ cung cÊp. C«ng ty th­êng b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng. §iÒu nµy gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, hao hôt, tr¸nh ø ®äng hµng ho¸. VÝ dô sau ®©y sÏ minh ho¹ cho qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC. Ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2003, Chi nh¸nh Th¨ng Long ®Æt mua víi sè l­îng lín mÆt hµng M¸y in Canon LBP 1120 vµ Mùc EP-22. Sau khi tho¶ thuËn gi¸ c¶, nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch, Bé phËn b¸n hµng cña C«ng ty lËp PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho (B¶ng 1)víi c¸c kho¶n môc chñ yÕu sau: Lo¹i hµng: M¸y in Canon LBP 1120 v¸ Mùc EP-22 Sè l­îng, ®¬n gi¸, tæng gi¸ trÞ; ghi trong ho¸ ®¬n GTGT Ph­¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm 30 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng Sau khi phiÕu nµy ®­îc tr­ëng bé phËn b¸n hµng ký duyÖt, phiÕu sÏ ®­îc chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó xuÊt ho¸ ®¬n GTGT. Do C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nªn sö dông ho¸ ®¬n GTGT theo mÉu sè 01/GTKT-3LL. Ho¸ ®¬n ®­îc lËp thµnh 03 liªn, ®Æt giÊy than viÕt mét lÇn vµ ®­îc lu©n chuyÓn nh­ sau: 01 liªn l­u t¹i quyÓn ho¸ ®¬n, 01 liªn ®á giao cho kh¸ch h¶ng, 01 liªn xanh dïng ®Ó thanh to¸n. Sau ®ã, ho¸ ®¬n GTGT vµ PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho ph¶i ®­îc KÕ to¸n tr­ëng vµ Tæng gi¸m ®èc ký duyÖt. Sau c¸c thñ tôc trªn, nh©n viªn bé phËn b¸n hµng sÏ cÇm hai thø chøng tõ nµy xuèng kho lµm thñ tôc xuÊt hµng. T¹i kho, khi Thñ kho nhËn ®­îc ho¸ ®¬n vµ PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng kiªm phiÕu xuÊt kho ®É ®­îc ký duyÖt th× sÏ cïng ng­êi nhËn hµng ký vµo chøng tõ sau ®ã xuÊt hµng ®ång thêi ghi vµo thÎ kho (B¶ng 2). 01 liªn PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng kiªm phiÕu xuÊt kho ®­îc giao cho kh¸ch hµng ®Ó ra cæng ThÎ kho do thñ kho më hµng th¸ng vµ ®­îc chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng ho¸. Sau khi ghi vµo thÎ kho, thñ kho chuyÓn ho¸ ®¬n GTGT vµ PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái C«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho cña sè hµng m×nh võa xuÊt lªn phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo ®ã, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung ®ång thêi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸ (B¶ng 3, b¶ng 4). (B¶ng 1) C«ng ty FINTEC Sè phiÕu: 00987X §Þa chØ: 109 TrÇn H­ng §¹o Kho:Cty PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt hµng ra khái c«ng ty kiªm phiÕu xuÊt kho Ngµy 27 th¸ng 03 n¨m 2003 XuÊt cho: Chi nh¸nh Th¨ng Long §Þa chØ: 101-K1, Gi¶ng Vâ, §èng §a, Hµ Néi Ph­¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm 30 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng STT Tªn hµng §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 M¸y in Canon LBP 1120 c¸i 240 240 2 Mùc EP-22 hép 144 144 Ng­êi Tr­ëng KT tr­ëng Tæng gi¸m ®èc Thñ kho Ng­êi nhËn ®Ò nghÞ phßng (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) C«ng ty FINTEC §Þa chØ: 109 TrÇn H­ng §¹o, Hµ Néi ThÎ kho Th¸ng 03 n¨m 2003 Hµng ho¸: M¸y in Canon LBP-1120 §¬n vÞ tÝnh:c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån Tån kho ®Çu th¸ng 351 00875 2/3 Cty TNHH C«ng nghÖ truyÒn th«ng 1 350 00889 8/3 DTIC 3 347 ... ... ... 00987 27/3 Chi nh¸nh Th¨ng Long 240 ... ... ... ... 00990N 29/3 Cty DTIC tr¶ l¹i hµng 1 ... ... Cïng víi viÖc ghi sæ NhËt ký chung, sæ chi tiÕt hµng ho¸, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT sè 028837 ngµy 27/03/2003 b¸n cho chi nh¸nh Th¨ng Long, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký b¸n hµng (B¶ng 5). §ång thêi, kÕ to¸n còng nhËp néi dung cña chøng tõ vµo m¸y víi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt (sè liÖu, ngµy th¸ng, tªn ®¬n vÞ giao dÞch, m· tµi kho¶n, h×nh thøc thanh to¸n, tªn hµng ho¸, qui c¸ch, sè l­îng, ®¬n gi¸...). Víi phÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc cµi ®Æt s½n, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc tæng gi¸ vèn cña l« hµng võa tiªu thô lµ 651.571.200 VN§ Trong ®ã: Gi¸ vèn 01 M¸y in Canon LBP 1120 lµ 2.402.400 VN§ Gi¸ vèn 01 Hép mùc EP-22 lµ 520.800 VN§ KÕ to¸n ®Þnh kho¶n; Nî TK 632: 651.571.200 Cã TK 156 (1561): 651.571.200 §ång thêi ghi nhËn doanh thu: Nî TK 131 (131- CN Th¨ng Long): 853.248.000 Cã TK 511: 775.680.000 Cã TK 333 (33311): 77.568.000 §Õn ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2003, Chi nh¸nh Th¨ng Long thanh to¸n tiÒn hµng cña ho¸ ®¬n sè 028837. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ®­îc nhËn: Nî TK 112: 853.248.000 Cã TK 131 (131- Chi nh¸nh Th¨ng Long): 853.248.000 H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC HiÖn nay, C«ng ty FINTEC ¸p dông h×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp. Nh©n viªn b¸n hµng thu tiÒn vµ trùc tiÕp giao hµng cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng th× C«ng ty vÉn cã thÓ cho tr¶ chËm. Víi gi¸ trÞ hµng b¸n ra thÊp d­íi møc qui ®Þnh th× kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n, nh­ng nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu th× C«ng ty vÉn lËp. B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ còng nh­ ho¸ ®¬n GTGT ®Òu lµ c¬ së ®Ó ghi vµo NhËt ký chung, NhËt ký b¸n hµng, sæ chi tiÕt hµng ho¸, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu, gi¸ vèn vµ thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. VÝ dô: Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2003, C«ng ty FINTEC b¸n cho C«ng ty TNHH C«ng nghÖ truyÒn th«ng mét bé m¸y tÝnh Prolinia vµ mét bé m¸y in Laser, kÕ to¸n xuÊt ho¸ ®¬n GTGT sè 028843 nh­ sau: Tõ ho¸ ®¬n GTGT sè 028843, kÕ to¸n vµo sæ NhËt kÝ chung, nhËt kÝ b¸n hµng, ®ång thêi nhËp sè liÖu vµo m¸y ®Ó m¸y tÝnh ®­a ra th«ng tin vÒ sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép, doanh thu vµ gi¸ vèn. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸ (Qui tr×nh gièng nh­ ®èi víi nghiÖp vô b¸n bu«n hµng hãa). H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. C«ng ty FINTEC cã chÝnh s¸ch gi¸ mÒm dÎo, ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n linh ho¹t, nªn tõ ®Çu n¨m 2003 ®Õn nay chØ cã kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i míi lµm gi¶m trõ doanh thu cña C«ng ty. Khi b¸n hµng cho kh¸ch, nÕu nh­ x¶y ra sù cè g× mµ nguyªn nh©n thuéc tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty nh­: vi ph¹m hîp ®ång, hµng kÐm phÈm chÊt hoÆc kh«ng ®óng chñng lo¹i, qui c¸ch ®· ghi trong hîp ®ång th× C«ng ty cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ l¹i mét phÇn hay toµn bé sè hµng ®· mua tuú theo møc ®é vi ph¹m. TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®­îc tÝnh ®óng theo trÞ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 531 “ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” ®Ó theo dâi kho¶n nµy. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô, ng­êi b¸n hµng sÏ lËp biªn b¶n tr¶ l¹i hµng, sau ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho cho sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Cô thÓ nh­ sau: Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2003, C«ng ty DTIC tr¶ l¹i mét phÇn sè hµng hãa ®· mua víi lý do kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. Sau ®©y lµ biªn b¶n tr¶ l¹i hµng. C«ng ty FINTEC Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp_ Tù do_ H¹nh phóc biªn b¶n tr¶ l¹i hµng H«m nay, ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2003, t¹i sè 109 TrÇn H­ng §¹o, Hµ Néi, C«ng ty FINTEC chóng t«i gåm: ¤ng NguyÔn Hång Ch­¬ng : Tæng gi¸m ®èc c«ng ty Anh Hoµng ThÕ C­êng : Nh©n viªn b¸n hµng ChÞ NguyÔn ThÞ Thuý H»ng : Kh¸ch hµng. Ghi nhËn viÖc tr¶ l¹i mét phÇn sè hµng ®· mua theo ho¸ ®¬n sè 028812 ngµy 08 th¸ng 03 n¨m 2003 Lo¹i hµng: M¸y in Canon LBP-1120 Sè l­îng: 01 c¸i §¬n gi¸: 2.860.000 VN§ Thµnh tiÒn: 2.860.000 VN§ ThuÕ GTGT 10%: 286.000 VN§ Tæng céng:3.146.000 VN§ Lý do: Kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. ¤ng NguyÔn Hång Ch­¬ng, tæng gi¸m ®èc c«ng ty ®· trùc tiÕp kiÓm tra l¹i hµng ho¸, chÊp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Anh Hoµng ThÕ C­êng, nh©n viªn b¸n hµng ®· nhËn l¹i hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng cho kh¸ch. Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 03 b¶n, cã ch÷ kÝ x¸c nhËn cña ng­êi cã liªn quan. Hµ Néi ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2003. Ch÷ ký kh¸ch hµng Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Ng­êi lËp biªn b¶n ( §· ký) (§· ký) (§· ký) Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp kiÓm tra l¹i hµng hãa, thÊy gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i ban ®Çu nªn ®ång ý cho nhËp l¹i kho. C¨n cø vµo biªn b¶n tr¶ l¹i hµng nµy, kÕ to¸n lËp PhiÕu nhËp kho (B¶ng 8), chuyÓn cho thñ kho ®Ó thñ kho ghi vµo thÎ kho. Sau ®ã, PhiÕu nhËp kho l¹i ®­îc chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt hµng ho¸. phiÕu nhËp kho Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2003 Nî: 156 Sè phiÕu: 00990N Cã: 632 Hä tªn ng­êi giao hµng: ChÞ NguyÔn ThÞ Thuý H»ng NhËp kho: Cty STT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch , phÈm chÊt hµng hãa §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp 1. M¸y in Canon-1120 c¸i 1 1 2.860.000 2.860.000 Tæng céng 2.860.000 VÒ phÝa kh¸ch hµng, C«ng ty sÏ thanh to¸n cho hä b»ng tiÒn mÆt hoÆc trõ vµo sè nî cò mµ kh¸ch hµng ch­a thanh to¸n. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho hµng bÞ tr¶ l¹i do thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 632 (B¶ng 10) vµ tµi kho¶n 156 (B¶ng 3). Tõ ho¸ ®¬n b¸n hµng tr­íc ®©y, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 531 (B¶ng 9). sæ chi tiÕt hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Tµi kho¶n 531 “ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” Tõ ngµy 0103/2003 ®Õn ngµy 31/03/2003. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã Sè Ngµy 00990N 29/03 C«ng ty DTIC tr¶ l¹i hµng 131 2.860.000 Céng 2.860.000 Tõ sæ chi tiÕt hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK 531: 2.860.000 Nî TK 333 (33311): 286.000 Cã TK 131- C«ng ty DTIC: 3.146.000 (B¶ng 10) sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n Tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n ” Th¸ng 3/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã Sè Ngµy 00875X 2/3 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ truyÒn th«ng 156 2.402.400 00876X 2/3 Kh¸ch lÎ 156 520.800 00877X 2/3 DTIC 156 1.939.000 00878X 2/3 Kh¸ch lÎ 156 4.080.500 00879X 4/3 ABB 156 3.690.500 ... 00889X 8/3 DTIC 156 7.207.200 ... 00987X 27/3 Chi nh¸nh Th¨ng Long 156 651.571.200 ... 00998X 29/3 Cty TNHH C«ng nghÖ truyÒn th«ng 156 6.560.400 00990N 29/3 DTIC tr¶ l¹i hµng 156 2.402.400 ... Tæng céng ph¸t sinh trong th¸ng: 837.343.178 KÕ to¸n ghi gi¸ vèn sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 156: 2.402.400 Cã TK 632: 2.402.400 §Þnh k×, tõ sæ NhËt kÝ b¸n hµng kÕ to¸n ph¶n ¸nh v¸o sæ c¸i c¸c TK 511 (B¶ng 11), 632, 156. IV- h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i c«ng ty fintec 1. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng t¹i C«ng ty bao gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô nh­: chi phÝ cho nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ tiÕp kh¸ch, chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ vËn chuyÓn hµng cho kh¸ch... Tµi kho¶n ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng lµ TK 641, TK nµy ®­îc chi tiÕt thµnh 7 tµi kho¶n cÊp hai theo nh­ qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. C¨n cø vµo c¸c chøng tø gèc nh­: phiÕu chi, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, b¶ng trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, biªn lai nép thuÕ, kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung sau ®ã vµo sæ chi tiÕt TK 641. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi TK råi ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt. VÝ dô sau sÏ minh ho¹ cô thÓ: Ngµy 04/03/2003, ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn cho C«ng ty DTIC theo ho¸ ®¬n ngµy 04/03/2003, c¨n cø vµo chøng tõ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 641: 50.000 Nî TK 133: 5000 Cã TK 111: 55.000 Ngµy 10/03/2003, chi in tê r¬i qu¶ng c¸o cho C«ng ty, C¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi: Nî TK 641: 2.000.000 Nî TK 133: 200.000 Cã TK 111: 2.200.000 KÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung, vµo sæ c¸i TK 641 (B¶ng 12), ®ång thêi nhËp sè liÖu vµo m¸y. sæ c¸i tµi kho¶n 641 Th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i NKC TK§¦ Sè PS Sè Ngµy Trang Dßng Nî Cã 4/3 Chi vËn chuyÓn cho kh¸ch 111 50.000 10/03 Chi in tê r¬i qu¶ng c¸o 111 2.000.000 .... Céng PS trong th¸ng 19.255.000 19.255.000 H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty FINTEC bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp nh­: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc v¨n phßng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho qu¶n lý..... T­¬ng tù nh­ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty FINTEC còng ®­îc theo dâi vµ tËp hîp theo tõng kho¶n môc. C«ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. sæ c¸i tµi kho¶n 642 Th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i NKC TK§¦ Sè PS Sè Ngµy Trang Dßng Nî Cã 3/3 Chi tiÕp kh¸ch 300.000 20/3 Tr¶ tiÒn ®iªn tho¹i th¸ng 2 2.500.000 20/3 Tr¶ tiÒn ®iÖn th¸ng 2 350.500 ... Céng PS trong th¸ng 40.776.954 40.776.945 V- h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty fintec Tµi kho¶n sö dông Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Dùa trªn nh÷ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hµng th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp tæng hîp tæng hîp sè liÖu vµ lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô gåm: TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 421: lîi nhuËn ch­a ph©n phèi KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Doanh thu b¸n hµng thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp = - - - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu c¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 511: Doanh thu Cã TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. X¸c ®Þnh doanh thu thuÇn vµ kÕt chuyÓn Nî TK 511: Doanh thu Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ H¹ch to¸n chi phÝ thu mua hµng b¸n ra trong kú vµo gÝa vèn Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 1562: Chi phÝ thu mua KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n trong kú KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 641: Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho l­îng hµng tiªu thô trong kú KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qña Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú X¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i hoÆc lç Nî TK 911 (nÕu l·i) Cã TK 421 HoÆc: Nî TK 421 (nÕu lç) Cã TK 911 T×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty FINTEC th¸ng 3/2003 nh­ sau; KÕt chuyÓn gi¶m doanh thu Nî TK 511: 2.860.000 Cã TK 531: 2.860.000 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng thuÇn Nî TK 511: 992.736.106 Cã TK 911: 992.736.106 H¹ch to¸n chi phÝ thu mua vµo gi¸ vèn Nî TK 632: 37.354.000 Cã TK 1562: 37.354.000 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911: 837.343.178 Cã TK 632: 837.343.178 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911: 19.255.000 Cã TK 641: 19.255.000 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911: 40.776.954 Cã TK 642: 40.776.954 KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911: 95.360.974 Cã TK 421 (4212): 95.360.974 KÕ to¸n ph¶n ¸nh viÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong th¸ng vµo c¸c sæ s¸ch cã liªn quan (sæ NhËt ký chung, sæ c¸i TK 511, 632, sæ chi tiÕt TK 911 (B¶ng 14)). Sau ®ã tõ c¸c sæ nµy kÕ to¸n lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh th¸ng 3/2003 (B¶ng 15). c«ng ty Cæ PhÇn §Çu T­ CN KN TM - FINTEC Sè 15 §µo Duy Tõ - Hoµn KiÕm - HN KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Tõ ngµy: 01/03/2003 ®Õn ngµy: 31/03/2003 M· ChØ tiªu Th¸ng 3 01 Tæng doanh thu 995 596 106 02 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 03 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03=05+06+07) 05 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 06 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 2 860 000 07 - ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 10 1. Doanh thu thuÇn (10=01-03) 992 736 106 11 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 837 343 178 20 3. Lîi nhuËn gép (20=10-11) 155 392 928 21 4. Chi phÝ b¸n hµng 19 255 000 22 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 40 776 954 30 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 95 360 974 31 7. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 724 304 32 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 0 40 9. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 724 304 41 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 0 42 11. Chi phÝ bÊt th­êng 0 50 12. Lîi nhuËn bÊt th­êng (50=41-42) 0 60 13.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (30+40+50) 96 085 278 70 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 30 747 289 80 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (80=60-70) 65 337 989 phÇn ba hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC i- ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty fintec §¬n vÞ nµo tæ chøc tèt ®­îc c«ng t¸c kÕ to¸n th× ®¬n vÞ ®ã lu«n ®¶m b¶o ®­îc sù thµnh c«ng trong th­¬ng tr­êng. V× vËy, cïng víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a nh»m ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý. T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC nh­ sau. Nh÷ng ­u ®iÓm C«ng ty cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. FINTEC lµ mét c«ng ty trÎ, ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1995 víi ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trÎ rÊt n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh. Hä thùc sù ®· gãp mét phÇn quan träng trong thµnh c«ng cña C«ng ty nh÷ng n¨m qua. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc kh¸ hîp lý: HÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty rÊt gän nhÑ vµ vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt mét khèi l­îng c«ng viÖc lín. C«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña tõng ng­êi, ph¸t huy thÕ m¹nh cña mçi nh©n viªn lµm cho c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ tèt. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, tr×nh ®é ®ång ®Òu. Phßng kÕ to¸n ®· qu¶n lý tèt tiÒn hµng, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c phßng nghiÖp vô vµ cña chi nh¸nh. Sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc ghi sæ phï hîp víi C«ng ty: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung. H×nh thøc nµy hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. H×nh thøc nµy l¹i dÔ dµng trong viÖc sö dông m¸y vi tÝnh ®Ó h¹ch to¸n. C¸c chøng tõ : C¸c chøng tõ sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®­îc lËp ra ®Òu phï hîp víi yªu cÇu kinh tÕ vµ ph¸p lý cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Chøng tõ ®­¬c ph©n lo¹i hÖ thèng ho¸ theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ, theo thêi gian ph¸t sinh.... vµ ®­îc ®ãng thµnh tËp theo tõng th¸ng, thuËn lîi cho viÖc t×m kiÕm, kiÓm tra, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt. C«ng ty cã mét ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n riªng : HiÖn nay, víi xu h­íng vi tÝnh ho¸ ho¹t ®éng kÕ to¸n, C«ng ty ®· nhËn thÊy nh÷ng ­u viÖt cña viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong h¹ch to¸n nh­: Cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c v× mäi sè liÖu ®Òu ®­îc xö lý trùc tiÕp theo chøng tõ gèc nªn kh«ng cã sù sai lÖch. Gi¶m ®­îc lao ®éng ®¬n ®iÖu cña nh©n viªn kÕ to¸n v× khi sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n, nh©n viªn kÕ to¸n chØ cÇn ®­a ®Çy ®ñ d÷ liÖu cÇn thiÕt trªn chøng tõ gèc vµo m¸y, kh«ng cÇn lµm nh÷ng viÖc nh­: vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tÝnh to¸n tæng hîp sè liÖu, lËp sæ chi tiÕt, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n.... ThuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn sai sãt NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn kÕ to¸n m¸y ®· ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi mét ch­¬ng tr×nh h¹ch to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña C«ng ty. Víi ph­¬ng tiÖn h¹ch to¸n nµy, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc xö lý nhanh chãng, chÝnh x¸c, l­îng th«ng tin ®­îc l­u tr÷ nhiÒu, tiÕt kiÖm thêi gian t×m kiÕm th«ng tin cÇn thiÕt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ to¸n. V× h×nh thøc sæ mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt kÝ chung nªn viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y lµ rÊt phï hîp. Sau khi thµnh lËp, c«ng ty FINTEC ®· kh«ng ngõng nç lùc v­¬n lªn vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ sau: Thø nhÊt: Gi¶i th­ëng cña h·ng COMPAQ ®¸nh gi¸ cao ®èi víi sù ®ãng gãp cña FINTEC_IT trong n¨m 1996 Thø hai: B»ng khen cña phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam Thø ba: PhÇn th­ëng cho 1 trong 3 ®¬n vÞ ®¹t doanh sè cao nhÊt doanh nghiÖp ViÖt Nam Ngoµi nh÷ng ®iÓm m¹nh nªu trªn th× c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña m×nh, c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Sö dông tØ gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n c¸c ph¸t sinh ngo¹i tÖ lµ ch­a hîp lý: C¸c kho¶n chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ cña C«ng ty ph¸t sinh hµng ngµy mµ C«ng ty l¹i sö dông tØ gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n. §iÒu nµy lµm cho c«ng viÖc ghi chÐp cña nh©n viªn kÕ to¸n trë nªn nÆng nÒ, th­êng xuyªn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tØ gi¸ dÉn ®Õn dÔ g©y nhÇm lÉn. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho kh«ng thèng nhÊt: Trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty, C«ng ty ®¨ng kÝ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p KiÓm kª ®Þnh k× vµ trªn thùc tÕ ®· tÝnh hµng ho¸ xuÊt kho trong th¸ng c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, l­îng tån ®Çu th¸ng vµ kiÓm kª kho cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh “gi¸ trÞ hµng xuÊt kho = tån ®Çu th¸ng + nhËp trong th¸ng - tån cuèi th¸ng” theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Song viÖc h¹ch to¸n cña kÕ to¸n l¹i hoµn toµn lµ ph­¬ng ph¸p Kª khai th­êng xuyªn, kh«ng sö dông TK 611, 631. Nh­ vËy ®©y chÝnh lµ sù pha trén gi÷a 2 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho dÉn ®Õn sù kh«ng nhÊt qu¸n trong c¸ch tÝnh to¸n vµ logic trong h¹ch to¸n. C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 159 – dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: Tµi kho¶n 159 “ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho” lµ mét tµi kho¶n cÇn thiÕt ph¶i cã ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i. ViÖc C«ng ty FINTEC kh«ng më tµi kho¶n nµy sÏ g©y lóng tóng cho cho C«ng ty khi cã t×nh huèng bÊt th­êng x¶y ra. C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 512 – Doanh thu néi bé: Tµi kho¶n 512 lµ tµi kho¶n cÇn ph¶i cã víi mét doanh nghiÖp nh­ FINTEC, bëi v× C«ng ty nµy b¸n bu«n hµng hãa chñ yÕu lµ cho c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n c¶ doanh thu b¸n hµng néi bé vµo TK 511 nh­ ®· vÝ dô ë trªn lµ kh«ng ®óng víi qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh Ch­a cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu: C«ng ty ®· cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, chÝnh s¸ch thanh to¸n... nh­ng l¹i ch­a ¸p dông mét biªn ph¸p thóc ®Èy tiªu thô rÊt h÷u hiÖu lµ chiÕt khÊu thanh to¸n cho nh÷ng kho¶n thanh to¸n tr­íc thêi h¹n vµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i cho nh÷ng kh¸ch mua hµng víi sè l­îng lín. §iÒu nµy lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m ®i. Ch­a t¸ch riªng ho¹t ®éng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ: C«ng ty kh«ng t¸ch riªng ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ, v× thÕ kh«ng ph©n biÖt ®­îc doanh thu b¸n bu«n vµ doanh thu b¸n lÎ trong tæng doanh thu thuÇn. Ch­a ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: HiÖn nay, toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú ®Òu ®­îc kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Trong tr­êng hîp nh÷ng chi phÝ nµy lµ nhá th× kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Nh­ng nÕu nh÷ng chi phÝ nµy lín th× sù ¶nh h­ëng cña nã sÏ lµm cho viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú lµ kh«ng chÝnh x¸c. ii- mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty fintec Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC T¹i C«ng ty FINTEC, nghiÖp vô tiªu thô diÔn ra hµng ngµy, th­êng xuyªn, liªn tôc. C«ng ty cã nhiÒu mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, ®èi t¸c, ng©n hµng.... ViÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c cho chñ doanh nghiÖp vµ c¸c bªn liªn quan lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, kÕ to¸n ®ãng mét vai trß quan träng v× nã lµ c«ng cô rÊt cã hiÖu lùc gióp cho viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng viÖc cung cÊp vµ ph©n tÝch c¸c sè liÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cho phï hîp. Qua c¸c tµi liÖu kÕ to¸n, C«ng ty míi cã ®­îc mét ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng cña m×nh còng nh­ ph­¬ng h­íng më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Nh­ vËy, hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô nãi riªng lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu. Nhê ®ã, nh÷ng ng­êi qu¶n lý cã thÓ nhËn ®­îc nh÷ng th«ng tin kÞp thêi nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt, ®Çy ®ñ nhÊt vµ ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n nhÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: C«ng ty nªn ®¨ng kÝ l¹i ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Kª khai th­êng xuyªn thay cho viÖc KiÓm kª ®Þnh k× nh­ hiÖn nay. ViÖc thay ®æi nµy chØ ®¬n thuÇn lµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm kª kho, bëi vÒ mÆt h¹ch to¸n C«ng ty ®ang thùc hiÖn chÝnh lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Do khèi l­îng hµng ho¸ vµo ra kho liªn tôc, nªn viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn cßn gióp cho viÖc theo dâi tr¸nh ®­îc “sù chªnh lÖch gi÷a sè xuÊt ®­îc tÝnh b»ng d­ ®Çu k× + nhËp trong k× - d­ cuèi k× víi sè xuÊt trªn tæng c¸c phiÕu xuÊt kho”. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: ViÖc ¸p dông sæ NhËt kÝ Chung vµ Sæ C¸i ë c«ng ty hiÖn nay t­¬ng ®èi gièng víi mÉu sæ chÕ ®é quy ®Þnh, song ch­a cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho nhu cÇu qu¶n trÞ. Mçi cét trªn trang sæ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng riªng, cét “ngµy th¸ng ghi sæ” ph¶n ¸nh mÆt thêi gian chøng tõ gèc ®­îc vµo sæ nh­ng còng rÊt quan träng bëi ®ã lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c sè liÖu trªn sæ NhËt kÝ Chung ®· vµo ®ñ Sæ C¸i víi c¸c sæ, thÎ chi tiÕt, ®ång thêi nã cßn cho thÊy viÖc cËp nhËt chøng tõ vµo sæ nh­ thÕ nµo. Do vËy, ®Ó theo dâi mét c¸ch chi tiÕt, chÝnh x¸c, phôc vô nhanh chãng cho qu¶n trÞ néi bé, Sæ NhËt kÝ Chung vµ Sæ C¸i nªn thªm cét ngµy th¸ng ghi sæ cho phï hîp vµ hoµn chØnh víi mÉu ®­îc quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. BiÓu 1: MÉu sæ NhËt kÝ chung Sæ NhËt kÝ chung Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã ………….. Céng ph¸t sinh BiÓu 2: MÉu sæ c¸i Sæ c¸i Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i NKC TK ®èi øng Sè ph¸t sinh SH NT Trang Dßng Nî Cã Sè d­ §K …… Céng sang trang Sè d­ CK Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho: Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho hiÖn C«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc. C¸ch nµy mÆc dÇu kh¸ ®¬n gi¶n, dÔ lµm l¹i ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng hµng ho¸ nh­ng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng hµng ho¸ trong kú. Bªn c¹nh ®ã, c¸c s¶n phÈm tin hoc hay cã gi¸ c¶ th­êng xuyªn biÕn ®éng, sè l­îng vµ gi¸ trÞ mçi lÇn nhËp, xuÊt hµng cña C«ng ty l¹i th­êng lín. V× vËy, C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp kho (Gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn). Sau mçi lÇn nhËp kho hµng ho¸, kÕ to¸n tÝnh l¹i gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n vµ lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hµng hãa ngay sau lÇn nhËp ®ã. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy, trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho sÏ ®­îc tÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, ®ång thêi, kÕ to¸n cã thÓ theo dâi, ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña hµng ho¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ, theo dâi sù biÕn ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc vµ kÞp thêi. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ ®¬n vÞ Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån kho sau mçi lÇn nhËp b×nh qu©n = --------------------------------------------------------- sau mçi lÇn nhËp L­îng thùc tÕ hµng ho¸ tån kho sau mçi lÇn nhËp Hoµn thiÖn h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Hµng tån kho cuèi kú lµ mét tÊt yÕu ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Kh«ng mét c«ng ty nµo cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc r»ng l­îng hµng mua vµo sÏ tiªu thô hÕt ngay vµ víi gi¸ cã l·i hay hoµ vèn. V× vËy, cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n sÏ xuÊt hiÖn mét l­îng hµng tån kho. Vµ viÖc dù tr÷ hµng ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®«i khi lµm doanh nghiÖp bÞ thiÖt h¹i do c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng tån kho trªn thÞ tr­êng. §Ó tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i trÝch lËp dù phßng. T¹i C«ng ty FINTEC, l­îng hµng tån kho cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n lµ kh«ng nhá. Do ®ã, cuèi niªn ®é, lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty FINTEC. Dù phßng gi¶m gi¸ lµ sù x¸c nhËn vÒ ph­¬ng diÖn kÕ to¸n mét kho¶n gi¶m gi¸ trÞ tµi s¶n do nh÷ng nguyªn nh©n mµ hËu qu¶ cña chóng kh«ng ch¾c ch¾n. Nh­ vËy, dù phßng gi¶m gi¸ míi chØ lµ viÖc x¸c nhËn trªn ph­¬ng diÖn kÕ to¸n kho¶n gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n chø thùc tÕ ch­a x¶y ra, bëi v× nh÷ng tµi s¶n nµy doanh nghiÖp vÉn ®ang n¾m gi÷, ®ang chuyÓn ®æi hay nh­îng b¸n. Dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc lËp cho c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng thÊp h¬n gi¸ gèc ghi sæ kÕ to¸n. Nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµy thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp cã chøng cø chøng minh hµng ho¸ tån kho. Møc dù phßng cÇn lËp cho tõng lo¹i hµng tån kho, ®­îc c¨n cø vµo sè l­îng tõng lo¹i hµng tån kho thùc tÕ vµ møc gi¶m gi¸ cña tõng lo¹i hµng tån kho t¹i thêi ®iÓm cuèi niªn ®é kÕ to¸n ( kh«ng lÊy phÇn t¨ng gi¸ c¶ mÆt hµng nµy ®Ó bï cho phÇn gi¶m gi¸ cña mÆt hµng kia). Khi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiªn ®­îc cña hµng tån kho nhá h¬n gi¸ gèc th× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cña chóng. Møc dù phßng Sè l­îng hµng tån kho i Møc gi¶m gi¸ gi¶m gi¸ cÇn lËp = gi¶m gi¸ t¹i thêi ®iÓm lËp X cña hµng tån cho hµng tån kho i b¸o c¸o t¹i chÝnh n¨m kho i Trong ®ã: Møc gi¶m Gi¸ gèc ghi sæ Gi¸ thùc tÕ trªn gi¸ cña hµng = kÕ to¸n cña - thÞ tr­êng cña tån kho i hµng tån kho i hµng tån kho i C«ng ty cã thÓ lËp b¶ng tÝnh trÝch dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cho nh÷ng mÆt hµng cÇn lËp dù phßng gi¶m gi¸ theo mÉu sau: BiÓu 3: MÉu b¶ng tÝnh dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho B¶ng tÝnh dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho STT MÆt hµng M· §¬n gi¸ hµng tån Gi¸ thÞ tr­êng Sè dù phßng n¨m cò cßn l¹i Sè dù phßng cÇn lËp cho niªn ®é tíi Sè ph¶i trÝch lËp thªm Sè ®­îc hoµn nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng Ngµy th¸ng n¨m 2003. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tæng gi¸m ®èc §Ó h¹ch to¸n kho¶n dù phßng nµy, C«ng ty ph¶i bæ sung tµi kho¶n 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµo hÖ thèng tµi kho¶n cña m×nh. TK 159 cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn Nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho kh«ng dïng ®Õn. Bªn Cã: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho D­ Cã: Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cßn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nh­ sau: Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, ph¶n ¸nh sè dù phßng ®· x¸c ®Þnh cho c¸c mÆt hµng cÇn lËp dù phßng: Nî TK 632: Ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 159: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (Chi tiÕt tõng lo¹i) Trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, khi xuÊt b¸n c¸c lo¹i hµng tån kho, bªn c¹nh bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng tån kho xuÊt b¸n, kÕ to¸n ph¶i ghi bót to¸n hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp cña nh÷ng hµng tån kho nµy (nÕu cã) Nî TK 159: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· b¸n (Chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 632: Ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, : - Tr­êng hîp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®­îc lËp thªm ghi: Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n ( Chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Cã TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Tr­êng hîp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ®­îc hoµn nhËp, ghi: Nî TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n ( Chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Hoµn thiÖn h¹ch to¸n doanh thu néi bé HiÖn C«ng ty FINTEC kh«ng sö dông tµi kho¶n 512 – Doanh thu néi bé mµ h¹ch to¸n toµn bé doanh thu vµo tµi kho¶n 511. §iÒu nµy lµ tr¸i víi qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. H¬n n÷a, l­îng doanh thu néi bé cña C«ng ty ph¸t sinh lµ rÊt lín do C«ng ty b¸n bu«n hµng hãa cho c¸c chi nh¸nh cña m×nh. V× vËy, theo em C«ng ty nªn h¹ch to¸n riªng kho¶n doanh thu néi bé nµy. Tµi kho¶n ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n doanh thu néi bé lµ TK 512 - Doanh thu néi bé: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thu néi bé doanh nghiÖp. Néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 512 t­¬ng tù nh­ tµi kho¶n 511 Tµi kho¶n nµy chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n: + TK 5121: Doanh thu b¸n hµng ho¸ + TK 5122: Doanh thu b¸n s¶n phÈm + TK 5123: Doanh thu cung cÊp dÞch vô Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cho kho¶n doanh thu néi bé Tr­êng hîp cña C«ng ty FINTEC lµ tr­êng hîp tiªu thô néi bé gi÷a ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp víi ®¬n vÞ cÊp trªn. Khi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp lµ chi nh¸nh cña C«ng ty…kÕ to¸n ghi: BT1) Ph¶n ¸nh gi¸ vèn Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 1561: TrÞ gi¸ mua cña hµng xuÊt. BT2) Ph¶n ¸nh doanh thu néi bé Nî TK 111,112,1368…Sè tiÒn ph¶i thu néi bé. Cã TK 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé. Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ®Çu ra. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu néi bé vÒ TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu vµ kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty Nî TK 512 Cã TK 511 Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n vµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i Nh­ ®· nªu trªn, C«ng ty FINTEC ch­a cã chÕ ®é chiÕt khÊu cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n sím vµ nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín. Theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, chiÕt khÊu thanh to¸n lµ kho¶n tiÒn th­ëng cho kh¸ch hµng tÝnh trªn tæng tiÒn hµng mµ hä ®· thanh to¸n tr­íc thêi h¹n qui ®Þnh cßn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp gi¶m trõ hoÆc thanh to¸n cho kh¸ch hµng do hä ®· mua hµng víi khèi l­îng lín. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n: Thùc chÊt th× sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n lµ chi phÝ cho viÖc C«ng ty sím thu håi ®­îc vèn bÞ kh¸ch hµng tr¶ chËm chiÕm dông. BiÖn ph¸p nµy nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n, thóc ®Èy vßng quay cña vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, theo em , C«ng ty nªn chiÕt khÊu thanh to¸n cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n sím. C«ng ty cã thÓ c¨n cø vµo thêi gian thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n mµ ®­a ra mét tØ lÖ chiÕt khÊu phï hîp. TØ lÖ nµy kh«ng nªn qu¸ thÊp ®Ó thóc ®Èy kh¸ch hµng vµ còng kh«ng nªn qu¸ cao ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn. Khi chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng, tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n nh­ sau: Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 635: Tæng sè chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng Cã TK 111, 112: Tr¶ tiÒn cho kh¸ch hµng Cã TK 131: Trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu cña ng­êi mua Cã TK 3388: Sè chiÕt khÊu chÊp nhËn nh­ng ch­a thanh to¸n cho ng­êi mua Cuèi k×, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 635: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i Thùc chÊt th× chiÕt khÊu th­¬ng m¹i lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp th­ëng cho kh¸ch hµng do kh¸ch hµng ®· mua hµng víi sè l­îng lín. §©y còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô cã hiÖu qu¶ cao cho nªn theo em C«ng ty FINTEC nªn x©y dùng mét chÝnh s¸ch cho biÖn ph¸p nµy. §Ó h¹ch to¸n kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, C«ng ty cÇn thªm vµo hÖ thèng tµi kho¶n cña m×nh tµi kho¶n 521 – ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i. KÕt cÊu tµi kho¶n nµy nh­ sau: Bªn Nî: Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· chÊp nhËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng Bªn Cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i sang tµi kho¶n 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña kú h¹ch to¸n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: - Ph¶n ¸nh sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i thùc tÕ ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 521 : Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i chÊp nhËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Cã TK 111, 112...: NÕu thanh to¸n cho kh¸ch b»ng tiÒn Cã TK 131: NÕu trõ vµo kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cuèi kú, kÕt chuyÓn sè tiÒn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· chÊp thuËn cho ng­êi mua sang tµi kho¶n doanh thu: Nî TK 511 Cã TK 521: KÕt chuyÓn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i trong kú Lóc nµy, trong PhÇn I – B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty FINTEC ph¶i cã thªm môc ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i trong phÇn c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®óng nh­ qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. Cô thÓ nh­ sau: C«ng ty Cæ PhÇn §Çu T­ CN KN TM - FINTEC Sè 15 §µo Duy Tõ - Hoµn KiÕm - HN b¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (PhÇn I – l·i, lç) Tõ ngµy: ... ®Õn ngµy: ... Ma Chi_tieu Ky_nay Ky_truoc Luy_ke 01 Tæng doanh thu 02 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 03 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03=05+06+07) 04 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 05 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 06 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 07 - ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 10 1. Doanh thu thuÇn (10=01-03) 11 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 20 3. Lîi nhuËn gép (20=10-11) 21 4. Chi phÝ b¸n hµng 22 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 30 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 31 7. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 9. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 41 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 42 11. Chi phÝ bÊt th­êng 50 12. Lîi nhuËn bÊt th­êng (50=41-42) 60 13.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (30+40+50) 70 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 80 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (80=60-70) 2.7. Hoµn thiÖn viÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nh­ ®· nªu trªn, C«ng ty hiÖn nay vÉn tiÕn hµnh kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n ký doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú vµo tµi kho¶n 911, viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh trong ký ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng chÝnh x¸c. V× vËy, theo em, C«ng ty cÇn ph©n bæ c¸c chi phÝ nµy cho sè hµng tiªu thô trong kú vµ sè hµng tån kho nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a chi phÝ vµ doanh thu. Khi ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, cã thÕ ¸p dông c«ng thøc sau: Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng (Chi phÝ QLDN) = (Chi phÝ QLDN) + (Chi phÝ QLDN) - (Chi phÝ QLDN) ph©n bæ cho hµng ®Çu kú ph¸t sinh trong kú ph©n bæ cho hµng b¸n ra tån kho cuèi kú Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng (Chi phÝ QLDN) + (Chi phÝ QLDN) (Chi phÝ QLDN) ®Çu k× ph¸t sinh trong kú TrÞ gi¸ ph©n bæ cho hµng = ----------------------------------------------- x hµng tån kho tån kho cuèi kú TrÞ gi¸ hµng tiªu + TrÞ gi¸ hµng tån thô trong kú kho cuèi kú Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng tiªu thô trong kú vµ hµng tån kho cuèi kú vµ ®Þnh kho¶n: Nî TK 911: L­îng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú Nî TK 1422: L­îng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng tån kho cuèi kú Cã TK 641: Chi phÝ bµn hµng ph¸t sinh trong kú Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn sÏ lµm cho lîi nhuËn thùc tÕ cña C«ng ty chÝnh x¸c h¬n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp. Mèt sè kiÕn nghÞ kh¸c Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña em nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a m¶ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC. Bªn c¹nh ®ã, cã mét thùc tÕ lµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ biÖn chøng kh¨ng khÝt víi nhau. Do ®ã, theo em C«ng ty nªn t¨ng c­êng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh vµ ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ vµo qu¶n lý doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng thuéc tÝnh vèn cã cña nã. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, kÕ to¸n qu¶n trÞ ®­îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn mét c¸ch tÊt yÕu vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña nã trong nh÷ng n¨m qua. Chøc n¨ng cña kÕ to¸n qu¶n trÞ lµ cung cÊp vµ truyÒn ®¹t c¸c th«ng tin kinh tÕ vÒ mét tæ chøc cho c¸c ®èi t­îng sö dông kh¸c nhau. Kh¸c víi kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ kinh tÕ tµi chÝnh mét c¸ch cô thÓ, chi tiÕt vµ nã sö dông mét sè néi dung cña khoa häc kh¸c nh­ khoa häc thèng kª, kinh tÕ ngµnh, qu¶n trÞ kinh doanh… nªn nã ®­îc coi nh­ mét hÖ thèng trî gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh tèi ­u. KÕ to¸n qu¶n trÞ thu thËp, xö lý vµ thiÕt kÕ th«ng tin kÕ to¸n ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o phï hîp víi nhu cÇu cô thÓ cña c¸c nhµ qu¶n trÞ, c¸c cÊp trong doanh nghiÖp, khi sö dông nh÷ng th«ng tin chi tiÕt ®· tãm l­îc theo yªu cÇu sö dông nhµ qu¶n trÞ sÏ thÊy ®­îc ë ®©u cã vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng, cÇn c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó cã hiÖu qu¶. V× vËy mµ ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ trong C«ng ty lµ mét viÖc rÊt nªn lµm. VÒ ®Çu ra th× C«ng ty chØ cã hai h×nh thøc lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. §Ó thóc ®Èy tiªu thô th× theo em C«ng ty nªn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc tiªu thô b»ng c¸ch më ®¹i lý . Trªn thùc tÕ th× C«ng ty vÉn cã nh÷ng ®¹i lý, ®ã chÝnh lµ c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty. Song C«ng ty l¹i kh«ng göi b¸n qua chi nh¸nh. Quan hÖ gi÷a C«ng ty víi chi nh¸nh chØ lµ quan hÖ bªn mua – bªn b¸n. C¸c chi nh¸nh thùc chÊt chØ lµ kh¸ch hµng quen thuéc cña C«ng ty. Do chØ lµ ng­êi mua hµng nªn c¸c ®¹i lý cã quyÒn tù ®iÒu chØnh gi¸ b¸n hµng ho¸ theo ý. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn mét sè bÊt lîi cho C«ng ty. V× vËy, theo em th× C«ng ty nªn thùc hiÖn ph­¬ng thøc göi hµng qua ®¹i lý ®èi víi c¸c chi nh¸nh cña m×nh vµ Ên ®Þnh mét gi¸ b¸n cho phï hîp ®ång thêi cho chi nh¸nh h­ëng mét tû lÖ hoa hång tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty FINTEC cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ, v× vËy, nªn sö dông tØ gi¸ h¹ch to¸n ®èi víi c¸c ph¸t sinh ngo¹i tÖ. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, C«ng ty FINTEC cã ­u ®iÓm lµ cã bé m¸y kÕ to¸n n¨ng ®éng, gän nhÑ, tuy nhiªn mÆt tr¸i cña ®iÒu nµy lµ mét ng­êi ph¶i kiªm nhiÒu viÖc. H¬n n÷a, cuèi th¸ng c«ng viÖc nhiÒu khiÕn c­êng ®é lµm viÖc lªn rÊt cao. §iÒu nµy lµm cho nh©n viªn bÞ c¨ng th¼ng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc còng theo ®ã mµ gi¶m sót. V× vËy, theo em C«ng ty nªn bæ sung thªm nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó gi¶m bít c­êng ®é lµm viÖc, tr¸nh t×nh tr¹ng mçi nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i phô tr¸ch qu¸ nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n, nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. lêi KÕt Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay vÊn ®Ò tiªu thô hµng hãa cã ý nghÜa lín víi sù tån t¹i cña mçi doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ môc tiªu cßn tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa lµ ph­¬ng thøc trùc tiÕp ®Ó ®¹t tíi môc tiªu. Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa cã vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña C«ng Ty nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô nãi riªng. H¬n n÷a, cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi, khoa häc kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i, C«ng ty FINTEC ngµy cµng ph¶i ®æi míi t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn. Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, c« chó trong phßng kÕ to¸n vµ C« gi¸o h­íng dÉn §Æng Thuý H»ng, em ®· tiÕp thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ n©ng cao nghiÖp vô kÕ to¸n mµ em ®· tr×nh bµy trong luËn v¨n nµy. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n, luËn v¨n cña em vÉn ch­a ®Ò cËp hÕt ®­îc nh÷ng khÝa c¹nh cña c«ng t¸c h¹ch to¸n trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty FINTEC vµ còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em mong muèn nhËn ®­îc sù quan t©m còng nh­ sù gãp ý tõ phÝa c¸c ThÇy C« gi¸o. Cuèi cïng mét lÇn n÷a em xin ®­îc c¶m ¬n sù gióp ®ì tõ phÝa C«ng ty cæ phÇn FINTEC vµ C« gi¸o §Æng Thuý H»ng ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®­îc luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2003 Sinh viªn Hoµng Nguyªn Thuú tµi liÖu tham kh¶o §iÒu lÖ c«ng ty cña C«ng ty FINTEC Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n_Chñ biªn: TS NguyÔn THÞ §«ng_NXB Tµi ChÝnh_1999 HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp_ NXB Tµi ChÝnh_ 1995 Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tÇi chÝnh_Chñ biªn: TS NguyÔn V¨n C«ng_ NXB Tµi ChÝnh_2001 môc lôc Lêi më ®Çu........................................................................................................ 1 phÇn mét lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n qu¸ tr×nh tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i i- lý luËn chung vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô Kh¸i niÖm, ý nghÜa, vai trß cña h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa ...................................……………………………………………..3 Yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña viÖc h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ .........................................……………………………………………….4 C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ ..........………………………………..6 ii- h¹ch to¸n tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn Tµi kho¶n sö dông………………………………………………………….11 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n…………………………………………………….14 iiI- h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông……………………………………………20 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n……………………………………………………..23 phÇn hai Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC i- lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty FINTEC..............................25 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC............................................27 ii- ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty FINTEC ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n..................................................................30 Hµng ho¸ vµ c¸c kªnh ph©n phèi cña C«ng ty FINTEC.............................31 §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña C«ng ty FINTEC................................32 iii- h¹ch to¸n tiªu thô t¹i C«ng ty FINTEC Ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ vµ t¹× kho¶n sö dông.................................34 ChÝnh s¸ch gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng tiªu thô t¹i C«ng ty FINTEC................................................................35 Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC...................36 iv- h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty FINTEC H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng...........................................................................59 H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp..................................................…60 v- h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Tµi kho¶n sö dông..........................................................................................62 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n..................................................................................62 phÇn ba hoµn thiªn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC §¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Nh÷ng ­u ®iÓm................................................................................................68 Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc.........................................................................70 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC................................................................................72 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty FINTEC.......................................................................73 Lêi kÕt...............................................................................................................87 tµi liÖu tham kh¶o................................................................................ 88 nhËn xÐt cña c«ng ty FINTEC .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Hµ Néi ngµy 3/5/2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC).DOC
Luận văn liên quan