Đề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường. Vì vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của nhà nước. Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý hạch toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp. Giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động,tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn tài sản cố định gây ra. Mặt khác trong doanh nghiệp tài sản cố định còn là thước đo trình độ quản lý của doanh nghiệp, nó khảng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác kế toán tài sản cố định càng thể hiện rõ vai trò của nó, đặc biệt khi gắn công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Những lý do trên đặc biệt hợp lý với những doanh nghiệp lớn, trong những ngành kinh tế trọng yếu của đất nước như ngành Bưu điện. Là một đơn vị đầu ngành của ngành Bưu điện và của kinh tế thủ đô, Bưu điện Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên đang áp dụng cách quản lý tài chính khoa học và hợp lý nhất. Với sự phát triển của ngành, cơ cấu tài sản của Bưu Điện thành phố Hà Nội ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu của ngành trong thời kỳ đổi mới. Hơn thế nữa, trong thời gian qua, đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định nhằm tránh lãng phí, thất thoát. Trên cơ sở những kiến thức đã được học, cùng với sự tận tình hướng dẫn và giúp đỡ của cô giáo TS Đặng Thị Loan, và các cô chú, anh chị chuyên viên kế toán tại phòng Tài chính – kế toán thống kê Bưu Điện Hà Nội, sau một thời gian thực tập tại đơn vị, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài : Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội. Nội dung chuyên đề ngoài Lời nói đầu và Kết luận gồm 3 phần chính: Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán và quản lý TSCĐ tại Bưu điện Hà Nội Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Bưu điện Hà Nội. PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH. 1. Tài sản cố định và vai trò , vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định là những Tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác có thời gian sử dụng lâu dài và có giá trị lớn. Theo quy định của Bộ tài chính (QĐ 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/99): TSCĐ là những tài sản có giá trị từ 5.000.000đ trở lên và có thời gian sử dụng lớn hơn 1 năm. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, một doanh nghiệp cần có 3 yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Trong đó, tư liệu lao động là phương tiện vật chất (máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải .) mà con người dùng sức lao động của mình để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Vì thế, TSCĐ với vai trò là Tư liệu lao động chủ yếu giữ một vị trí quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay, các doanh nghiệp sử dụng TSCĐ có hàm lượng khoa học kỹ thuật càng cao thì khả năng thành công của doanh nghiệp càng lớn. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, các cuộc cách mạng công nghiệp đều tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cơ khí hoá, tự động hoá các quá trình sản xuất, thực chất là đổi mới về cơ sở kỹ thuật, cải tiến hoàn thiện TSCĐ. Các cuộc cách mạng ấy nối tiếp nhau tạo cho TSCĐ một nền tảng ngày càng tiên tiến và khoa học. Từ đó , ta thấy rằng TSCĐ là cơ sơ vật chất có ý nghĩa, vai trò và vị trí quan trọng, là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường. 2. Đặc điểm TSCĐ có 3 đặc điểm chính: - Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ được hình thái và vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng, phai loại bỏ ( thanh lý) ra khỏi quá trình sản xuất. - Giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào Chị phí sản xuất kinh doanh củat doanh nghiệp ( giá trị sản phẩm mới) - Các TSCĐ cũng bị hao mòn vô hình trong quá trình sử dụng so sự tiến bộ của KHKT. Từ những đặc điểm trên, ta thấy TSCĐ cần được bảo quản và quản lý chặt chẽ cả về mặt hịên vật và giá trị. ã Hiện vật: Phải quản lý TSCĐ theo địa điểm sử dụng, theo từng loại, nhóm TSCĐ. Phải quản lý trong suốt thời gian sử dụng tức là phải quản lý từ việc đầu tư, mua sắm, xây dựng đã hình thành quá trình sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp . cho đến khi không sử dụng được. ( thanh lý hoặc nhượng bán) ã Giá trị Phải theo dõi nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ, phải tính được phần giá trị TSCĐ đã chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh. Từ đó tính toán số khấu hao hợp lý, kiểm tra chặt chẽ tình hình hao mòn, việc thu hồi vốn từ ban đầu để tái sản xuất TSCĐ. 3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ Do các TSCĐ thường có quy mô và thời gian phát sinh lâu dài nên nhiệm vụ chính của kế toán TSCĐ là đảm bảo việc ghi chép kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho việc quản lý, giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Để đáp ứng yêu cầu trên, doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học và hợp lý, cụ thể phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép, tổng hợp số liệu một cách đầy đủ chính xác, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ trong nội bộ doanh nghiệp, việc hình thành và sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp. - Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng, tính toán, phân bổ chính xác số khấu hao vào Chi phí sản xuất kinh doanh. - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực tế và sửa chữa TSCĐ và kiểm tra việc thực hiện kế hoạnh sửa chữa TSCĐ. - Tham gia kiểm kê, kiểm ra định kỳ hay bất thường TSCĐ, tham gia đánh giá lại tài sản khi cần thiết tổ chức phân tích tình hình sử dụng và bảo quản TSCĐ ở doanh nghiệp. II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Phân loại TSCĐ: TSCĐ bao gồm nhiều loại với nhiều hình thái biể hiện tính chất đầu tư, công dụng và tình hình sử dụng khác nhau . Để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ, TSCĐ được phân loại theo 3 cách: 1.1 Theo hình thái biểu hiện: TSCĐ được chia ra thành 2 loại: a. Tài sản cố định hữu hình: Là những TLLĐ chủ yếu được biểu hiện bằng những hình thái vật chất cụ thể, gồm: - Nhà cửa, vật kiến trúc: Các công trình XDCB như nhà cửa, vật kiên trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, các công trình cơ sở hạ tầng. - Máy móc, thiết bị: Các loại máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ. - Phương tiện vận tải truyền dẫn: Các loại phương tiện vận tải và các thiết bị truyền dẫn ( thông tin liên lạc, điện nước, băng chuyền tải vật tư, hàng hoá) - Thiết bị, dụng cụ quản lý: Các loại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quản lý kinh doanh, quản lý hành chính ( máy tính điện tử, quạt trần, quạt bàn, bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt .) - Ngoài ra còn một số tài sản khác như sách chuyên môn kỹ thuật, tài liệu học tập . cũng được coi là TSCĐHH. b. Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể biểu hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, có thời gian sử dụng hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều niên độ kế toán, bao gồm: - Quyền sử dụng đất: là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ ( nếu có) . (không bao gồm các chi phí để xây dựng các công trình trên mặt đất) - Chi phí thành lập doanh nghiệp: là các chi phí thực tế có liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho sự khai sinh ra đơn vị, bao gồm: Các chi phí cho công tác nghiên cứu , thăm dò, lập dự án đầu tư thành lập đơn vị, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập . - Bằng phát minh, sáng chế: là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra cho các công trình nghiên cứu ( bao gồm cả chi cho sản xuất thử nghiệm, chi cho công tác thử nghiệm, nghiệm thu của nhà nước) được Nhà nước cấp bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả, hợc các chi phí để đơn vị mua lại bản quyền tác giả, bản quyền nhãn hiệu, chi cho việc chuyểngiao công nghệ từ các tổ chức và cá nhân . mà các chi phí này có tác dụng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh của đơn vị. - Chi phí nghiên cứu, phát triển: là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để thực hiện công việc nghiên cứu, thăm dò, xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho đơn vị. - Chi phí về lợi thế thương mại: là khoản chi cho phần chênh lệch đơn vị phải trả thêm ngoài giá trị của các tài sản theo đánh giá thực tế ( TSCĐ, TSLĐ .) khi đơn vị đi mua, nhận sáp nhập, hợp nhất một đơn vị khác. Lợi thế này được hình thành bởi ưu thế về vị trí kinh doanh, về danh tiếng và uy tín với bạn hàng, về trình độ tay nghề của đội ngũ người lao động, về tài điều hành và tổ chức của ban quản lý đơn vị . - Ngoài ra, TSCĐVH còn bao gồm: + Quyền đặc nhượng: là các chi phí đơn vị phải rả để có được đặc quyền thực hiện khai thác các nghiệp vụ quan trọng hoặc sản xuất độc quyền một loại sản phẩm theo các hợp đồng đặc nhượng ký kết với nhà nước hoặc một đơn vị nhượng quyền. + Quyền thuê nhà là các chi phí về sang nhượng chuyển quyền mà đơn vị phải trả cho người thuê trước đó để được thừa kế các quyền lợi về thuê nhà theo hợp đòng ký với nhà nước hoặc các đối tượng khác. + Bản quyền tác giả là chi phí tiền thù lao cho tác giả và được Nhà nước công nhận cho tác giả độc quyền phát hành và bán sản phẩm của mình. + Độc quyền nhãn hiệu và tên hiệu là chi phí phải trả cho việc mua loại nhãn hiệu và tên hiệu nào đó. 1.2. Phân loại theo quyền sở hữu: a. TSCĐ tự có: Bao gồm các TSCĐ do xây dựng mua sắm hoặc tự chế tạo bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. b. TSCĐ thuê ngoài: là TS đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký kết. Tuỳ theo điều kiện cơ bản của hợp đồng đã ký kết, TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành: - TSCĐ thuê tài chính: là những tài sản cố định đi thuê nhưng doanh nghiệp có quyền kiểm soát và sử dụng lâu dài theo hợp đồng thuê. Theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành, TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ mà đơn vị thuê của Công ty cho thuê tài chính và hợp đồng thuê phải thoả mãn 1 trong 4 điều kiện sau đây: + Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, đơn vị được huyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên; + Nội dung hợp đồng thuê có quy đinh: Khi kết thúc thời hạn thuê, đơn vị được quyền lựa chọn mua TS thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại; + Thời hạn cho thuê của một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao hết giá trị tài sản thuê đó. + Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê ít nhất phải tương đương với giá của TS đó trên thị trường vào thời điểm ký hợp đồng. - TSCĐ thuê hoạt động: là những TS đi thuê của doanh nghiệp nhưng để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký kết. Một hợp đồng thuê TSCĐ nếu không thoả mãn bất kỳ điều kiện nào trong 4 điều kiện trên được coi là TSCĐ thuê hoạt động. 1.3. Phân loại theo hình thái sử dụng: a. TSCĐ đang dùng: là TSCĐ mà doanh nghiệp đang sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động phúc lợi, sự nghiệp hay an ninh quốc phòng của doanh nghiệp. b. TSCĐ chưa cần dùng: là những TSCĐ cần thiết cho kinh doanh hay hoạt động khác của doanh nghiệp song hiện tại chưa cần dùng đang được dự trữ để sau này sử dụng. c. TSCĐ phúc lợi: là những TSCĐ của doanh nghiệp dùng cho nhu cầu phúc lợi công cộng như: Nhà văn hoá, nhà trẻ, CLB . 2. Đánh giá TSCĐ Đánh giá TSCĐ là biểu hiện giá trị TSCĐ bằng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Đánh giá TSCĐ là điều kiện cần thiết để hạch toán TSCĐ, trích khấu hao và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình kinh doanh, việc ghi sổ phải đảm bảo phản ánh được tất cả 3 chỉ tiêu về giá trị của TSCĐ là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại. 2.1. Nguyên giá ã Đối với TSCĐ hữu hình, tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐHH được xác định như sau: a. TSCĐ loại mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm ( kể cả mua mới và cũ), bao gồm: Giá mua theo hoá đơn; lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐ khi chưa đưa TSCĐ vào sử dụng; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa, tân trang trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng; chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ phí trước bạ ( nếu có) . Đối với TSCĐ mua sắm dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh riêng giá trị TSCĐ theo giá mua chưa có thuế GTGT với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Đối với TSCĐ mua sắm dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, chương trình dự án, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ theo giá thanh toán. b. TSCĐ loại đầu tư xây dựng Nguyên giá TSCĐ loại đầu tư xây dựng ( cả tự làm và thuê ngoài) là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ ( nếu có) c. TSCĐ loại được cấp, được điều chuyển đến Nguyên giá TSCĐ được cấp, được điều chuyển đến . baogồm: giá trị còn lại trên sổ kế toán TSCĐ ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển . hoặcgiá trị theo đánh giá thực tế của Hội động giao nhận và các chi phí tân trang; chi phí sửa chữa; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có) . mà bên nhận TS phải chi ra trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng. Riêng nguyên giá TSCĐ điều chuyển gữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong Tổng Công ty là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển phù hợp với bộ hồ sơ của TSCĐ đó. Đơn vị nhận TSCĐ căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán. Các chi phí có liên quan tới việc điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ mà hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. d. TSCĐ loại được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa Nguyên giá TSCĐ loại được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa . bao gồm: giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận, các chi phí tân trang, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước ba ( nếu có) . mà bên nhận phải chi ra trước khi đưa vào sử dụng. Kế toán chỉ được thay đổi nguyên giá TSCĐHH trong các trường hợp: - Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của nhà nước - Xây dựng, trang bị thêm cho TSCĐ - Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực và kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ - Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ ã Đối với TSCĐ vô hình: Nguyên giá của TSCĐ vô hình là tổng số tiền chi trả hoặc chi phí thực tế về thành lập đơn vị, về công tác nghiên cứu, phát triển . số chi trả để muia bản quyền tác giả, bằng phát minh, sáng chế . Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm không bao gồm thuế GTGT đầu vào, hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu khi mua TSCĐ vô hình (Nếu TSCĐ vô hình này được dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Trường hợp TSCĐ vô hình dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hợc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì nguyên giá TSCĐ vô hình bao gồm cả thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT hàng nhập khẩu khi mua TSCĐ vô hình. 2.2 Giá trị còn lại của TSCĐ Giá trị còn lại của tài sản cố định = nguyên giá - giá trị hao mòn. Trong trường hợp có quyết định đánh giá tài sản cố định thì giá trị còn lại của tài sản cố định phải được điều chỉnh theo công thức: Đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị còn lại cho biết số vốn ổn định Đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị còn lại cho biết số vốn ổn định hiện có của đơn vị và hiện trạng tài sản cố định cũ hay mới để có phương hướng đầu tư, có kế hoạch sữa chữa, bổ sung và hiện đại hoá.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ phôc vô trong lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng; cã t­ c¸ch ph¸p nh©n; h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé trong Tæng C«ng ty; ®­îc Tæng C«ng ty giao quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n t­¬ng øng víi nhiÖm vô kinh doanh vµ phôc vô cña B§HN; cã tr¸ch nhiÖm sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao. §èi víi B§HN, kinh doanh vµ phôc vô lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Môc tiªu cña kinh doanh lµ lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn môc tiªu phôc vô lµ møc ®é ®¸p øng yªu cÇu cña céng ®ång, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô an ninh quèc phßng theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn Thñ ®«. B§HN cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh nh­ sau: Tæ chøc x©y dùng, qu¶n lý, vËn hµnh vµ khai th¸c m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng ®Ó kinh doanh vµ phôc vô theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam. §¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c phôc vô sù chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp; phôc vô c¸c yªu cÇu th«ng tin liªn l¹c trong ®êi sèng kinh tÕ, x· héi cña c¸c ngµnh vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn Thñ ®« Hµ Néi vµ c¸c n¬i kh¸c theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch hµng n¨m ®­îc giao. - T­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y l¾p chuyªn ngµnh th«ng tin liªn l¹c. S¶n xuÊt, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp. - Kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸, kho vËn. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông thiÕt bÞ khoa häc c«ng nghÖ, båi d­ìng c¸n bé vµ c«ng nh©n trong B­u ®iÖn. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña B§HN Bé m¸y qu¶n lý cña B§HN gåm: Gi¸m ®èc, 04 Phã Gi¸m ®èc, 15 phßng ban chøc n¨ng chuyªn m«n, V¨n phßng §¶ng uû vµ V¨n phßng §oµn thÓ, trong ®ã: Gi¸m ®èc B§HN do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña B§HN, lµ ng­êi cã quyÒn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt B§HN. C¸c Phã Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng B§HN do Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt. - C¸c Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n cã chøc n¨ng gióp viÖc Gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña B§HN. B§HN cã 14 ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc vµ 02 ®¬n vÞ sù nghiÖp gåm c¸c C«ng ty, Trung t©m, B­u ®iÖn HuyÖn, Tr­êng Båi d­ìng kü thuËt nghiÖp vô B­u ®iÖn Hµ Néi, Tr¹m y tÕ, trong ®ã: C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc B§HN thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña B§HN, ®­îc Gi¸m ®èc B§HN giao quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®­îc Gi¸m ®èc B§HN giao nhiÖm vô vµ cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n cô thÓ. M« h×nh bé m¸y tæ chøc cña b­u ®iÖn Hµ Néi (xem trang sau) ban gi¸m ®èc C¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Phßng tæng hîp C«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ Néi Phßng TCCB – L§TL C«ng ty B­u chÝnh vµ PHBC HN Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n thèng kª C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi Phßng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n C«ng ty x©yl¾p B§HN Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh C«ng ty thiÕt kÕ B§HN Phßng qu¶n lý viÔn th«ng C«ng ty dÞch vô vËt t­ B§HN Phßng qu¶n lý b­u chÝnh Trung t©m dÞch vô kh¸ch hµng Phßng Hµng chÝnh qu¶n trÞ Trung t©m tin häc Ban ®iÒu hµnh th«ng tin Trung t©m CPN Ban thanh tra Trung t©m NG§T – Nh÷ng trang vµng Ban b¶o vÖ B­u ®iÖn huyÖn Gia L©m B¶n qu¶n lý c¸c dù ¸n B­u ®iÖn huyÖn §«ng Anh Ban qu¶n lý dù ¸n BCC B­u ®iÖn huyÖn Tõ Liªm Ban QLDA c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc B­u ®iÖn hÖ 1 Ban kiÓm to¸n néi bé Tr¹m Y tÕ B§HN Tr­êng båi d­ìng KTNV B§HN §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña B§HN Do ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña B§HN gåm c¸c phßng ban chøc n¨ng chuyªn m«n gióp viÖc cho Gi¸m ®èc B§HN vµ hÖ thèng 14 ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc, 02 ®¬n vÞ sù nghiÖp n»m d­íi sù qu¶n lý chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc B§HN; mÆt kh¸c, do ®Æc thï cña qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng mµ bé m¸y kÕ to¸n cña B§HN ®­îc tæ chøc theo m« h×nh nöa tËp trung, nöa ph©n t¸n. - Phßng TC-KTTK B§HN cã chøc n¨ng nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc B§HN qu¶n lý ®iÒu hµnh lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª. Phßng TC-KTTK cã 24 ng­êi, trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 23 ng­êi - Ph©n c«ng lao ®éng nh­ sau: + 01 Tr­ëng phßng phô tr¸ch kinh doanh; c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh liªn quan ®Õn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh BCC vµ ®iÒu hµnh chung, + 01 Phã phßng phô tr¸ch chÕ ®é - tæng hîp; c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh liªn quan ®Õn ®èi t¸c lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi B§HN, + 01 Phã phßng phô tr¸ch XDCB, + 01 thñ quü tiÒn mÆt, tem, + 01 ng­êi lµm kÕ to¸n theo dâi thu chi tiÒn mÆt VN§, + 04 kÕ to¸n tæng hîp - chÕ ®é, ®ång thêi qu¶n lý vµ theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty B­u chÝnh - PHBC; B­u ®iÖn HuyÖn Thanh Tr×, Trung t©m NG§T&NTV (mçi ng­êi theo dâi mét ®¬n vÞ), + 01 ng­êi lµm kÕ to¸n thu chi ngo¹i tÖ; DÞch vô tiÕt kiÖm B­u ®iÖn; theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty DÞch vô vËt t­, + 01 ng­êi lµm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, KPC§; theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp kho tem; theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty ViÔn th«ng, + 01 ng­êi lµm kÕ to¸n theo dâi thu chi qua ng©n hµng; gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi; theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña Trung t©m DÞch vô kh¸ch hµng, + 02 ng­êi lµm c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh liªn quan ®Õn Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh BCC, ®ång thêi qu¶n lý vµ theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña Ban BCC; Trung t©m ChuyÓn ph¸t nhanh, + 02 KÕ to¸n TSC§ vµ c«ng cô lao ®éng, ®ång thêi qu¶n lý vµ theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña B­u ®iÖn HuyÖn Sãc S¬n, + 01 kÕ to¸n thuÕ vµ thèng kª s¶n l­îng doanh thu; qu¶n lý vµ theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña B­u ®iÖn HuyÖn Tõ Liªm, + 06 kÕ to¸n XDCB, ®ång thêi qu¶n lý vµ theo dâi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty §iÖn tho¹i; B­u ®iÖn HuyÖn §«ng Anh; B­u ®iÖn HuyÖn Gia L©m; C«ng ty ThiÕt kÕ; Trung t©m Tin häc; 02 Ban qu¶n lý (mçi ng­êi theo dâi mét ®¬n vÞ), + 01 kü s­ tin häc qu¶n trÞ m¹ng m¸y tÝnh phôc vô c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª. - T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B§HN ®Òu cã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (hoÆc bé phËn kÕ to¸n) ®éc lËp víi ®Çy ®ñ chøc n¨ng, thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n phô thuéc B§HN, cô thÓ: + VÒ qu¶n lý tµi chÝnh: c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Tæng C«ng ty, B§HN cã hÖ thèng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh. + VÒ tæ chøc h¹ch to¸n: c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ; sè liÖu thuéc c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ ®­îc cËp nhËt vµ vËn hµnh thèng nhÊt trªn ch­¬ng tr×nh bµi to¸n kÕ to¸n B­u ®iÖn c«ng nghÖ Oracle; hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé quý, n¨m cña c¸c ®¬n vÞ kÕt suÊt tõ ch­¬ng tr×nh Bµi to¸n kÕ to¸n B­u ®iÖn ®­îc göi vÒ Phßng TC-KTTK B§HN; ®ång thêi, c¬ së sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ còng ®­îc truyÒn vÒ Phßng TC-KTTK B§HN ®Ó tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh quý, n¨m cña toµn B§HN; toµn bé chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh ®­îc l­u tr÷ t¹i c¸c ®¬n vÞ. - VÒ chøng tõ kÕ to¸n, t¹i B§HN hiÖn ®ang sö dông c¸c lo¹i ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Æc thï ®· ®­îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn nh­ sau: + Ho¸ ®¬n GTGT dÞch vô ViÔn th«ng - VT01 lo¹i 02 liªn vµ 03 liªn; + Ho¸ ®¬n GTGT dÞch vô B­u chÝnh - BC01 lo¹i 02 liªn vµ 03 liªn; + Ho¸ ®¬n GTGT dÞch vô B­u chÝnh - ViÔn th«ng - B§01 lo¹i 02 liªn vµ 03 liªn; + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - 01/3L vµ 02/4L. - VÒ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, dùa trªn c¸c quy ®Þnh cô thÓ ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ Tæng C«ng ty ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 87 Q§/KTTKTC ngµy 09/01/1996 cña Tæng C«ng ty; Danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n bæ sung cho ho¹t ®éng dÞch vô tiÕt kiÖm B­u ®iÖn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2283/Q§-KTTKTC ngµy 25/08/1999 cña Tæng C«ng ty, hiÖn t¹i hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i B§HN vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B§HN lµ hÖ thèng tµi kho¶n ®­îc x©y dùng thèng nhÊt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B­u ®iÖn HN, cã quy ®Þnh râ n¬i sö dông (B§HN, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n riªng, c¸c Ban qu¶n lý vµ c¸c B­u ®iÖn HuyÖn trùc thuéc B§HN). Cô thÓ, c¸c TK cÊp 1 ®­îc sö dông theo quy ®Þnh cña Ph¸p LÖnh thèng kª, gåm 79 TK cÊp I, ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp II , cÊp III, cÊp IV. TK cÊp II lµ TK gåm 4 ch÷ sè, dïng ®Ó ph©n lo¹i TK chi tiÕt cho lo¹i I. T¹i B§HN, TK cÊp III vµ cÊp IV ®­îc sö dông ®Ó ph©n lo¹i chi tiÕt ®Õn tõng ®¬n vÞ, ( nhÊt lµ TK cÊp IV). C¸c TK ®­îc sö dông chi tiÕt nhÊt lµ c¸c TK: 154: Chi phÝ SXKD dë dang §­îc chi tiÕt thµnh 4 TK cÊp II, vµ tõ ®ã chi tiÕt tiÕp thµnh 28 TK cÊp III vµ 83 TK cÊp IV. TK 136: Ph¶i thu néi bé: §­îc chi tiÕt thµnh 4 TK cÊp II vµ tõ ®ã chi tiÕt tiÕp thµnh 15 TK cÊp III vµ 72 TK cÊp IV. TK 336: Ph¶i tr¶ néi bé, ®­îc chi tiÕt thµnh 4 TK cÊp II, tõ ®ã tiÕp tôc ®­îc chi tiÕt thµnh 13 TK cÊp III vµ 74 TK cÊp IV. TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung, ®­îc chi tiÕt thµnh 6 TK cÊp II, vµ tõ ®ã tiÕp tôc chi tiÕt thµnh 21 TK cÊp IV. TK 641: Chi phÝ b¸n hµng: ®­îc chi tiÕt thµnh 6 TK cÊp II vµ tõ ®ã tiÕp tôc ®­îc chi tiÕt thµnh 18 TK cÊp IV. TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: ®­îc chi tiÕt thµnh 8 TK cÊp II vµ tõ ®ã tiÕp tôc ®­îc chi tiÕt thµnh 18 TK cÊp IV Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i B§HN Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ t¹i B§HN Ph©n lo¹i TSC§ t¹i B§HN Theo c«ng v¨n sè 2945/KTTKTC cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh Viªnc th«ng ViÖt Nam, TSC§ cña B§HN ®­îc quy dÞnh qu¶n lý, sö dông nh­ sau: Mäi TLL§ lµ tõng TSHH cã kÕt cÊu ®éc lËp, hoÆc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét hîc mét sè ch­cs n¨ng nhÊt ®Þnh nÕu thiÕu bÊt cø mét bé phËn nµo trong ®ã th× c¶ hÖ thèng ®ã kh«ng ho¹t ®éng ®­îc, nÕu th¶o m·n ®«ng thêi c¶ 2 tiªu chuÈn d­íi ®©y th× ®­îc coi lµ TSC§: a, Cã thêi gian sö dông tõ 01 n¨m trë lªn; b, Cã gi¸ trÞ tõ 5.000.000 ® trë lªn. Mäi kho¶n chi phÝ thùc tÕ mµ ®¬n vÞ ®· chi ra tho¶ m·n ®ång thêi 2 ®iÒu kiÖn trªn mµ kh«ng h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh th× ®­îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Thêi gian sö dông TSC§VH ®­îc B§HN x¸c ®Þnh trong kho¶ng thêi gian tõ 5 ®Õn 7 n¨m tuú theo tµi s¶n. T¹i B§HN, TSC§HH gåm cã: M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc M¸y ph¸t ®éng lùc M¸y ph¸t ®iÖn M¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ nguån ®iÖn M¸y mãc,thiÕt bÞ ®éng lùc kh¸c M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c M¸y c«ng cô M¸y b¬m n­íc vµ x¨ng dÇu ThiÕt bÞ luyÖn kim, gia c«ng bÒ mÆt M¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, ®å sµnh sø, thuû tinh. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong c¸c ngµnh liªn quan M¸y mãc thiÕt bÞ th«ng tin liªnl¹c, ®iÖn ¶nh, y tÕ 6a. ThiÕt bÞ viÔn th«ng ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch c¸c lo¹i + Tæng ®µi lín h¬n 500 sè + Tæng ®µi nhá h¬n 500 sè ThiÕt bÞ truyÒn dÉn c¸c lo¹i + C¸p sîi quang + C¸p ®ång ThiÕt bÞ vÖ tinh M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÔn th«ng + M¸y hµn nèi c¸p quang 6b. ThiÕt bÞ b­u chÝnh M¸y xo¸ tem M¸y in c­íc phÝ M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho B­u chÝnh M¸y mãc, thiÕt bÞ lo¹i ®iÖn tö, tin häc C©n ®iÖn tö dïng cho B­u chÝnh M¸y mãc, thiÕt bÞ kh¸c ThiÕt bÞ chuyªn dïng cho l¾p r¸p, b¶o hµnh thiÕt bÞ viÔn th«ng Dông cô lµm viÖc ®o l­êng, thÝ nghiÖm ThiÕt bÞ chuyªn ngµnh ®Æc biÖt ThiÕt bÞ chuyªn dïng cho viÔn th«ng C¸c thiÕt bÞ ®o l­êng, thÝ nghiÖm kh¸c ThiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng bé ThiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn th­ b¸o vµ vËn t¶i truyÒn dÉn 2. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng thuû ThiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn th­ b¸o vµ vËn t¶i truyÒn dÉn Ph­¬ng tiÖn bèc dì, n©ng hµng ThiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c Dông cô qu¶n lý ThiÕt bÞ qu¶n lý M¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô qu¶n lý Ph­¬ng tiÖn vµ dông cô qu¶n lý kh¸c Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc Nhµ cöa lo¹i kiªn cè Nhµ cöa kh¸c Kho chøa, bÓ chøa, cÇu ®­êng, b·i ®ç, s©n ph¬i... C¸c vËt kiÕn tróc kh¸c Cét ¨ngten + Cét ¨ngten ®øng + Cét ¨ngten d©y co Cét ®iÖn tho¹i Cèng, bÓ c¸p Nhµ tr¹m phôc vô cho viÔn th«ng C¸c lo¹i TSC§ kh¸c ch­a quy ®Þnh trong c¸c nhãm trªn M¸y vi tÝnh chuyªn dïng cho c¸c tæng ®µi tÝnh c­íc, truyÒn b¸o, truyÒn sè liÖu M¸y in chuyªn dïng cho c¸c tæng ®µi tÝnh c­íc, truyÒn b¸o, truyÒn sè liÖu M¸y ®iÒu hoµ chuyªndïng cho hÖ thèng tæng ®µi, t¹m vi ba, t¹m c¸p quang. 1.2. Qu¶n lý TSC§ t¹i B§HN Do ®Æc thï d¬n vÞ gåm nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, ®ång thêi l¹i lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, B­u ®iÖn Hµ Néi qu¶n lý tµi s¶n theo quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty,®ång thêi, trªn c¬ së ®ã x©y dùng quychÕ tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cã hiÖu qu¶. Cô thÓ, vÊn ®Ò sö dông vµ qu¶n lý TSC§ t¹i B­u §iÖn Hµ Néi ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: §¬n vÞ ph¶i më sæ theo dâi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n trong qu¸ tr×nh sö dông vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng, t×nh tr¹ng kü thuËt, biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n. Cuèi mçi quý, ®¬n vÞ trùc thuéc b¸o c¸o t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n vÒ B­u ®iÖn Hµ Néi ®Ó hoµn thµnh thñ tôc ta­ng, gi¶m TSC§. TSC§ (mua s¾m, ®Çu t­, x©y dùng míi) sau khi hoµn thµnh, bµn giao ®­a vµo sö dông, ®¬n vÞ hoµn tÊt thñ tôc hå s¬ göi vÒ B­u ®iÖn Hµ Néi ®Ó lµm thñ tôc t¨ng tµi s¶n vµ trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Mçi tµi s¶n cè ®Þnh cã mét thÎ tµi s¶n cè ®Þnh ghi chi tiÕt c¸c yÕu tè cña tµi s¶n (tªn quy c¸ch, nguån gèc, nguyªn gi¸, nguån vèn ®Çu t­ tµi s¶n, thêi gian sö dông, møc khÊu hao trung b×nh, khÊu hao luü kÕ, söa ch÷a n©ng cÊp ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n). Theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty, tæng chi phÝ B­u ®iÖn Hµ Néi chi ra ®Ó n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ cu¶ TSC§ ®ã, kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. C¸c chi phÝ söa ch÷a TSC§ ®­îc coi nh­ kho¶n phÝ tæn vµ ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. Khi x¶y ra tæn thÊt tµi s¶n (mÊt, h­ háng, lµm gi¶m TS) ®¬n vÞ trùc thuéc lËp Héi ®ång x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, møc ®é tæn thÊt, lËp ph­¬ng ¸n xö lý b¸o c¸o Gi¸m ®èc B­u ®iÖn Hµ Néi. Sau ®ã, B­u ®iÖn Hµ Néi thµnh lËp Héi ®ång x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, møc ®é tæn thÊt, lËp ph­¬ng ¸n xö lý b¸o c¸o Táng gi¸m ®èc. NÕu nguyªn nh©n do chñ quan cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n th× ng­êi g©y ra tæn thÊt ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. Gi¸m ®èc B­u ®iÖn Hµ Néi quy ®Þnh møc båi th­êng ®èi víi tæn thÊt tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Õn 50 triªô ®ång, Tæng gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh møc båi th­êng ®èi víi tæn thÊt cã gi¸ trÞ lín h¬n 50 triÖu ®ång. Tµi s¶n ®· mua b¶o hiÓm nÕu bÞ tæn thÊt th× xö lý theo hîp ®ång b¶o hiÓm. Gi¸ trÞ tæn thÊt sau khi bï ®¾p b»ng tiÒn båi th­êng cña c¸ nh©n, tËp thÓ, cña tæ chøc b¶o hiÓm, nÕu thiÕu ®­îc bï ®¾p b»ng quü dù phßng tµi chÝnh cña B­u §iÖn Hµ Néi. Tr­êng hîp quü dù phßng tµi chÝnh kh«ng ®ñ bï ®¾p th× phÇn thiÕu ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ bÊt th­êng trong kú. Sau khi sö lý tæn thÊt, B§HN ph¶i ®iÒu chØnh l¹i sæ kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh xö lý, ®ång thêi b¸o c¸o Tæng C«ng ty vµ c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh ®Þa ph­¬ng. ViÖc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n thùc hiÖn theo quy ®Þnh 12 Quy chÕ tµi chÝnh cña B§HN. §Þnh kú kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, B§HN tiÕn hµnh kiÓm kª toµn bé vèn, tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸ nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tµi s¶n, tiÒn vèn hiÖn cã víi sæ s¸ch kÕ to¸n. C¸c tr­êng hîp thõa, thiÕu, kÐm, mÊt phÈm chÊt ph¶i râ nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm ®Ó xö lý,®ång thêi ã c¬ së lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. B§HN thùc hiÖn ®¸nh gi¸ l¹i trong c¸c tr­êng hîp + KiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. + Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u, chuyÓn ®æi së h÷u. + Tµi s¶n ®Ó gãp vèn liªn doanh, vèn cæ phÇn (khi ®em TS ®i gãp vµ khi nhËn vÒ) C¸ckho¶n chªnh lÖch t¨ng hoÆc gi¶m cña tµi s¶n do ®¸nh gi¸ l¹i ®­îc ghi t¨ng hoÆc gi¶m vèn theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. T×nh h×nh TSC§ cña B§HN trong 5 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng sau: t×nh h×nh Tµi s¶n cè ®Þnh cña B§HN TÝnh ®Õn hÕt quý 2 n¨m 2001 B¶ng ph©n bæ theo kÕt cÊu ChØ tiªu Nhãm TSC§ Nguyªn gi¸ Hao mßn luü kÕ Gi¸ trÞ cßn l¹i Nhµ cöa 75.427.310.551 33.662.560.332 41.764.750.219 VËt kiÕn tróc 77.459.397.719 55.270.030.550 22.189.367.169 M¸y mãc ®éng lùc M¸y mãc thiÕt bÞ 889.084.698.314 668.748.868.535 220.335.829.779 TruyÒn dÉn 612.051.967.386 316.279.319.834 295.772.647.551 C«ng cô dông cô Tµi s¶n v« h×nh 1.552.455.520 955.857.171 596.598.349 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 35.022.662.239 26.450.280.955 8.572.381.284 Dông cô qu¶n lý 20.574.989.790 15.198.552.926 5.376.436.863 Tµi s¶n kh¸c 1.486.313.143 1.169.527.321 316.785.821 Tæng céng 1.712.659.794.662 1.117.734.997.625 594.924.797.036 B¶ng ph©n bæ theo nguån vèn ChØ tiªu Nhãm TSC§ Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn Gi¸ trÞ luü kÕ Nguån vèn Vèn Ng©n s¸ch 59.545.006.981 51.166.857.541 8.378.149.439 Vèn ph¸t triÓn thuª bao 412.262.290.224 291.061.767.783 121.200.522.441 Vèn NS kh¸c quµ tÆng L¬i nhuËn NS cho ®Ó l·i ®Çu t­ Vèn TCty bæ sung 318.373.624.856 206.629.728.900 111.723.895.956 Vèn B§HN bæ sung 237.517.459.037 128.700.446.385 108.817.012.652 Vèn cña ®¬n vÞ (huyÖn, c«ng ty) 3.925.372.902 3.670.098.340 255.274.561 Quü phóc lîi 4.271.453.268 4.271.453.268 Tæng c«ng ty vay tr¶ chËm 576.733.800.384 360.686.988.304 216.046.812.080 Vay ®Þa ph­¬ng (TCTy b¶o l·nh) 100.030.787.010 75.799.110.371 24.231.676.638 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TS Tæng céng 1.712.659.794.662 117.734.997.625 594.924.797.036 Thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n t¹i B­u ®iÖn Hµ Néi T¹i B­u ®iÖn Hµ Néi, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh, víi phÇn mÒm kÕ to¸n ®Æc thï cña Ngµnh B­u ®iÖn. Toµn bé chøng tõ kÕ to¸n TSC§ ®­îc ®­a vµo m¸y theo phÇn hµnh kÕ to¸n TSC§, theo hÖ thèng kÕ to¸n riªng B§HN d­íi d¹ng m· sè ®Æc tr­ng. H¹ch to¸n t¨ng TSC§ t¹i B­u ®iÖn Hµ Néi TSC§ cña c«ng ty chñ yÕu t¨ng do mua s¾m, x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh vµ do ®iÒu chuyÓn néi bé. H¹ch to¸n t¨ng TSC§ do x©y dùng míi Khi cã c«ng tr×nh cÇn x©y dùng, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch, ®¬n vÞ lËp dù to¸n lªn Tæng C«ng ty. NÕu ®­îc duyÖt, phßng XDCB chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. §Õn hÕt quý II n¨m 2001, TSC§ t¨ng do x©y dùng míi lµ 1.463.319.000®, trong ®ã: Nhµ cöa: 1.250.000® VËt kiÕn tróc: 57.457.000® TSC§ kh¸c: 155.862.000® VÝ dô minh ho¹: VÒ viÖc x©y dùng më réng v¨n phßng giao dÞch cña B­u ®iÖn Bê Hå: B­u §iÖn Hµ Néi ®­îc sù chØ ®¹o cña Tæng C«ng ty, ®· tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång x©y dùng víi C«ng ty x©y dùng sè 1 thuéc tæng c«ng ty Vinaconex vµo ngµy 12/01/2001. Khi hoµn thµnh, B§HN lµm thñ tôc thanh to¸n (lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång) vµ Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao víi gi¸ trÞ thanh to¸n lµ 931.322.961 ®ång (trong ®ã thuÕ GTGT lµ 30.491.570 ®ång). NghiÖp vô nµy cã nh÷ng chøng tõ sau: Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh Tªn c«ng tr×nh: V¨n phßng giao dÞch B­u §iÖn Bê Hå H¹ng môc: thµu s¶n xuÊt C¨n cø hîp ®ång x©y dùng vµ dù to¸n thiÕt kÕ sè 8/§T01 ngµy 04/01/2001 do Ban qu¶n lý dù ¸n lËp. §­îc gi¸m ®èc B­u §iÖn Hµ Néi duyÖt sè 08/§T01 ngµy 04/01/2001 Héi ®ång nghiÖm thu gåm: Chñ tÞch: «ng NguyÔn V¨n Thu Gi¸m ®èc B­u ®iÖn Hµ Néi §¹i diÖn B­u ®iÖn Hµ Néi Phã chñ tÞch: ¤ng Lª V¨n Hång Gi¸m ®èc §¹i diÖn C«ng ty x©y dùng sè 1 ¤ng Bïi Huy ChÝnh – Tr­ëng phßng kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª ¤ng Lª Thanh Tïng – Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n + Ngµy khëi c«ng: 20/01/2001 + Ngµy hoµn thµnh c«ng tr×nh: 20/03/2001 Gi¸ trÞ dù to¸n ®­îc duyÖt: 931.322.961 ®ång Gi¸ trÞ thùc tÕ thanh to¸n: theo quyÕt to¸n Hµ Néi ngµy 24/03/2001 §¹i diÖn bªn nhËn §¹i diÖn bªn giao (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång H«m nay, ngµy 24/03/2001 T¹i B­u ®iÖn Hµ Néi – 75 §inh Tiªn Hoµng, Hµ néi Bªn A: ¤ng NguyÔn V¨n Thu Gi¸m ®èc §¹i diÖn B­u ®iÖn Hµ Néi Bªn B: ¤ng Lª V¨n Hång Gi¸m ®èc §¹i diÖn c«ng ty x©ydùng sè 1 C¨n cø vµo hîp ®ång sè 8/§T01 ®­îc ký ngµy 04/01/2001 gi÷a B­u ®iÖn Thµnh Phè Hµ Néi vµ C«ng ty x©y dùng sè 1 vÒ viÖc x©y dùng v¨n phßng giao dÞch B­u ®iÖn Bê Hå sè 4 §inh LÔ, Hµ Néi. Víi gi¸ trÞ dù to¸n 931.322.961 ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång: 931.322.961 ®ång Gi¸ trÞ thanh to¸n: 931.322.961 ®ång §Õn nay chóng t«i lËp biªn b¶n nµy lµm c¬ së ®Ó bªn A thanh to¸n cho bªn B sè tiÒn lµ 931.322.961 ®ång (ChÝn tr¨m ba m­¬i mèt triÖu ba tr¨m hai m­¬i hai ngµn chÝn tr¨m s¸u m­¬i mèt ®ång./.) Biªn b¶n nµy ®­îc lËp thµnh 6 b¶n. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) KÕ to¸n c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ cËp nhËt vµo m¸y tÝnh ®Þnh kho¶n sau: T¨ng TSC§ do x©y míi: (cã chøng tõ kÌm theo) Nî TK 2112: 931.322.961 Cã TK 2412: 931.322.961 KÕt chuyÓn nguån vèn: Nî TK 441: 931.322.961 Cã TK 4112: 931.322.961 Tõ nh÷ng chøng tõ trªn, tr­íc khi tiÕn hµnh l­u tr÷, kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh lËp Chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng ... n¨m ... §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi nî, cã TK Sè Ngµy Nî Cã 1 2 3 4 5 6 26/03/01 T¨ng TSC§ so XDCB 931.322.961 2112 2412 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C¨n cø vµo chøng tõ, hå s¬... cña TSC§ bµn giao ghi sæ chi tiÕt TSC§ (cËp nhËt b»ng m¸y tÝnh) theo c¸c kho¶n môc ph¸t sinh. B­u ®iÖn Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Quý I n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: 1.000 VN§ STT Sè thÎ TSC§ M· TS Tªn, ký hiÖu TS Tªn §V sö dông N­íc s¶n xuÊt N¨m trÝch KH Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao n¨m Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 ... 3671 ... 30 Vp giao dÞch sè 4 §inh LÔ B§HN 2001 900.831,391 36.033,255 864.798,136 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Víi mçi lo¹i tµi s¶n bµn giao, kÕ to¸n TSC§ theo dâi trªn thÎ TSC§ §¬n vÞ: B­u ®iÖn Hµ Néi MÉu sè 02-TSC§ §Þa chØ: 75 §inh Tiªn Hoµng, HN Q§ 186/TC/C§KT ThÎ TSC§ Sè thÎ TSC§: 3671 Ngµy 26/03/2001 KÕ to¸n tr­ëng: C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§: Nhµ v¨n phßng ngµy 10/03/2001 Tªn , quy c¸ch TSC§: Nhµ v¨n phßng giao dÞch mét tÇng Sè hiÖu TSC§: M· 30 N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng): ViÖt Nam N¨m s¶n xuÊt: 2001 Bé phËn qu¶n lý sö dông: Trung t©m kh¸ch hµng – B­u ®iÖn Hµ Néi N¨m ®­a vµo sö dông: 2001 C«ng suÊt diÖn tÝch thiÕt kÕ: 52 m2 §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy........ th¸ng ....... n¨m ........ Lý do ®×nh chØ:...................... Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn NTN DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån A B C 1 2 3 4 305/XD 26/03/2001 X©y v¨n phßng giao dÞch 900,831,391 2001 Sè TT Tªn quy c¸ch dông cô ®å dïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ trÞ A B C 1 2 Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n, kÕ to¸n TSC§ vµo sæ c¸i TK 211, 214. 2.1.2. H¹ch to¸n t¨ng TSC§ do mua s¾m XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Çu t­, triÓn khai ¸p dôngc¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ yªu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng, B§HN lªn kÕ ho¹ch mua s¾m TSC§ cho mçi n¨m. Khi kÕ ho¹ch ®­îc Tæng C«ng ty duyÖt, B§HN tiÕn hµnh ký hîp ®ång mua s¾m víi nhµ cung cÊp. Sau ®ã, khi hîp ®ång mua b¸n hoµn thµnh, hai bªn sÏ tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång vµ quyÕt to¸n, thanh to¸n tiÒn, ®ång thêi lµm thñ tôc kÕ to¸n t¨ng TSC§ tr­íc khi ®­a v¶ dông. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001, TSC§ t¨ng do mua s¾m cña B§HN lµ: + Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ míi: 264.111.639 ®ång + Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: 2.134.000.000 ®ång + Dông cô qu¶n lý: 28.875.000 ®ång VÝ dô minh ho¹: B§HN tiÕn hµnh mua míi thªm 3 m¸y Photocopy Xerox Vivae 340 cña NhËt, víi tæng gi¸ trÞ lµ 28.875.000 ®ång. T¹i B§HN, nh©n viªn phßng Hµnh chÝnh ®i mua TS kÌm theo ho¸ ®¬n: Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Dïng giao cho kh¸ch hµng Ngµy 28/02/2001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Nam ph­¬ng §Þa chØ: 13 NguyÔn BØnh Khiªm, Hµ néi Sè TK: 431101.000017 §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua: Bïi Thu Thuû §¬n vÞ: B­u ®iÖn Hµ Néi §Þa chØ: 75 §inh Tiªn Hoµng, Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 M¸y Photo Xerox Vivae 340 ChiÕc 03 8.750.000 26.250.000 Céng tæng tiÒn hµng: 26.250.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ: 2.625.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 28.875.000 Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai m­¬i t¸m triÖu t¸m tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sau ®ã, ®Çu th¸ng 3, 3 m¸y photo trªn ®­îc giao cho phßng Hµnh chÝnh sö dông. Cïng víi quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc B§HN µ biªn b¶n giao nhËnTSC§, kÕ to¸n TSC§ lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi sæ chi tiÕt TSC§ B­u ®iÖn Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Quý I n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: 1.000 VN§ STT Sè thÎ TSC§ M· TS Tªn, ký hiÖu TS Tªn §V sö dông N­íc s¶n xuÊt N¨m trÝch KH Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao n¨m Gi¸ trÞ cßn l¹i 3008 44 ... M¸y Photo Xerox Vivae 340 Phßng Hµnh chÝnh B§HN NhËt 03/01 26.250.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng ... n¨m ... §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi nî, cã TK Sè Ngµy Nî Cã 1 2 3 4 5 6 01/03/01 T¨ng TSC§ so mua s¾m 26.250.000 2112 1111 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ §«ng thêi kÕ to¸n ghi thÎ TSC§ cho 3 m¸y Photo Xerox Vivae 340 nµy. KÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo hÖ thèng TK theo quy ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®ãc vÒ viÖc mua míi TS, vµ ho¸ ®¬n GTGT, nhËp vµo m¸y ®Þnh kho¶n sau: Khi mua M¸y Photo: Nî TK 211 26.250.000 Nî TK 1331 2.625.000 Cã TK 111 28.875.000 Cuèi quý, m¸y tÝnh tËp hîp sè liÖu tõ sæ chi tiÕt TSC§ vµ c¸c ®Þnh kho¶n ®· ®­îc nhËp, ghi sæ c¸i TK 211 B­u ®iÖn TP Hµ Néi Phßng TC-KTTK Sæ c¸i Tõ ngµy 1/1/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001 Tµi kho¶n:211 Tµi s¶n cè ®Þnh §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè ngµy Nî Cã 1 2 3 4 5 6 D­ ®Çu kú Céng ph¸t sinh: Luü kÕ: D­ cuèi kú: Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 2.1.3. H¹ch to¸n t¨ng TSC§ do ®iÒu chuyÓn néi bé Khi cã nhu cÇu, B§HN lËp tê tr×nh lªn Tæng C«ng ty, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n vµ lý do xin ®iÒu chuyÓn thªm TS. Dùa trªn nhu cÇu thùc tÕ, Tæng C«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh ®¬n vÞ ®iÒu chuyÓn ®Õn B§HN, sau ®ã 2 ®¬n vÞ theo quyÕt ®Þnh ®ã ®Ó nhËn vµ trao TSC§. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ch­a cã nghiÖp vô ®iÒu chuyÓn TSC§ nµo. Khi cã nghiÖp vô ph¸t sinh, dùa trªn Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ cña ®on vÞ bÞ ®iÒu chuyÓn ( cã ý kiÕn cña Tæng c«ng ty), bien b¶n bµn giao TS gi÷a 2 ®¬n vÞ, kÕ to¸n TSC§ cña B§HN tiÕn hµnh lËp thÎ TS vµ ghi sæ chi tiÕt TSC§, chøng tõ ghi sæ, tõ ®ã KÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i vµ b¾t ®Çu trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh. H¹ch to¸n gi¶m TSC§ t¹i B§HN TSC§ cña B§HN gi¶m chñ yÕu do thanh lý vµ ®iÒu chuyÓn ®Õn ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng c«ng ty. TSC§ cña B§HN rÊt ®a d¹ng, c¶ vÒ chñng lo¹i vµ thêi gian sö dông, t¹i nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau. V× thÕ, hiÖn nay ë B§HN cã nhiÒu TS vÉn ®ang ®­îc sö dông dï ®· hÕt thêi gian khÊu hao. 2.2.1 H¹ch to¸n gi¶m TSC§ do thanh lý Nh÷ng TSC§ h­ háng kh«ng thÓ tiÕp tôc sö dông ®­îc, TSC§ l¹c hËu vÒ kü thuËt hoÆc kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh sÏ ®­îc B§HN thanh lý. Trong th¸ng 4, B§HN cã thanh lý mét xe « t« Toyota chç ngåi, biÎn kiÓm so¸t 29H – 2649 bao gåm c¸c thñ tôc sau: Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam B­u §iÖn Hµ Néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Biªn b¶n xin thanh lý Tµi s¶n cè ®Þnh H«m nay, ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2001. Chóng t«i gåm cã: ¤ng: Bïi Huy ChÝnh Tr­ëng phßng kÕ to¸n ¤ng: NguyÔn V¨n Tïng Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n ¤ng: §oµn Hång Hµ L¸i xe – Tæ tr­ëng tæ xe Bµ: NguyÔn ThÞ Thuû Cn¸ bé qu¶n lý thiÕt bÞ TiÕn hµnh kiÓm tra xem xÐt TSC§ Tªn m¸y: Xe « t« TOYOTA Ký hiÖu n¸y: Xe 4 chç ngåi BiÓn kiÓm so¸t: 29 H – 2649 Sè m¸y: 5705102 Sè khung: 6163506 Thêi gian d­a vµo sö dông: 1992 Gi¸ trÞ Tµi s¶n: Thuéc vèn: tù cã Nguyªn gi¸: 55.000.000 ®ång §· khÊu hao: 37.321.428 ®ång Gi¸ trÞ cßn l¹i: 17.678.572 ®ång T×nh tr¹ng thiÕt bÞ STT C¸c bé phËn m¸y Tû träng (%) Møc hao mßn (1000®) Tæng hao mßn (1000®ång) 1 2 3 4 5 6 Vá xe + s¾t xi HÖ thèng m¸y (T/c¬, t/can, b¬m ®Òu, b¬m n­íc) HÖthèng gÇm ( cÇn sè, hép sè, c¸n trôc chuyÓn ®éng) HÖ thèng tay l¸i (chuyÓn h­íng, hép...) HÖ thèng ®iÖn HÖ s¨m lèp 15 28 22 20 10 05 80 85 90 80 90 95 1.200 2380 1.980 1.600 900 475 Céng + + 8.448 KiÕn nghÞ: h = 8.448 = 84,48 % 100 Gi¸ trÞ ßcn l¹i: 15,52 % Xe « t« ®· ®­a vµo sö dông nhiÒu n¨m, ®· ®Çu t­ söa ch÷a nhiÒu kh«ng cßn kh¶ n¨ng phôc håi ®Ó vËn chuyÓn. §Ò nghÞ héi ®ång cho b¸n thanh lý ®Ó thu håi vèn. Gi¸m ®èc c«ng ty Phßng Hµnh chÝnh C¨n cø biªn b¶n nµy, Gi¸m ®èc B§HN ra quyÕt ®Þnh thanh lý sè 705 ngµy 13/04/2001 ®ång ý cho thanh lý. Khi tiÕn hµnh thanh lý, héi ®ång lËp biªn b¶n thanh lý víi mÉu sau: (biªn b¶n thanh lý ®­îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi vµ ghi sæ, 1 b¶n giao cho ®¬n vÞ ®· qu¶n lý vµ sö dông TSC§) Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam B­u §iÖn Hµ Néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Hµ néi ngµy 13/04/2001 Biªn b¶n thanh lý C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 705 ngµy 13/04/2001 cña Gi¸m ®èc B§HN vÒ viÖc thanh lý TSC§ Ban thanh lý gåm: ¤ng: T¹ ViÖt B»ng Chñ tÞch héi ®ång Bµ Hoµng Kim Liªn: Uû viªn «ng NguyÔn V¨n Tïng Uû viªn TiÕn hµnh thanh lý xe TOYOTA 4 chç BKS 29H – 2649 Nguyªn gi¸: 55.000.000 ®ång Hao mßn luü kÕ: 37.321.428 ®ång Chi phÝ thanh lý: 2.000.000 ®ång (cã chøng tõ kÌm theo) Tæng thu vÒ thanh lý: 41.800.000 ®ång ( cã chøng tõ kÌm theo) Ghi gi¶m sè thÎ TSC§ Gi¸m ®èc c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp c¨n cø biªn b¶n thanh lý nhËp vµo m¸y tÝnh theo ®Þnh kho¶n: Ghi gi¶m TSC§ Nî TK 2141 37.321.428 Nî TK 821 17.678.572 Cã TK 211 55.000.000 Thu vÒ thanh lý: Nî TK 111: 41.800.000 Cã TK 3331: 3.800.000 Cã TK 721: 38.000.000 Chi phÝ thanh lý: NîTK 821: 2.000.000 Cã TK 111: 2.000.000 Cuèi quý, kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu vµo m¸y tÝnh, ghi gi¶m thÎ TS, ghi sæ chi tiÕt TSC§ vµ ghi vµo sæ c¸i sau khi lËp Chøng tõ ghi sæ B­u ®iÖn Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Quý I n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: 1.000 VN§ STT Sè thÎ TSC§ M· TS Tªn, ký hiÖu TS Tªn §V sö dông N­íc s¶n xuÊt N¨m trÝch KH Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao n¨m Gi¸ trÞ cßn l¹i 3113 40 Xe « t« Toyota 4 châ ngåi (29H- 2649) Tæ xe B§HN NhËt 01/92 55.000.000 37.321.428 17.678.572 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng ... n¨m ... §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi nî, cã TK Sè Ngµy Nî Cã 1 2 3 4 5 6 01/03/01 gi¶m TSC§ do thanh lý thu tõ thanh lý chi cho thanh lý 37.321.428 17.678.572 3.800.000 38.000.000 2.000.000 2141 821 111 111 821 211 211 3331 721 111 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 2.3. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ t¹i B§HN KÕ to¸n TSC§ t¹i B§HN trÝch khÊu hao dùa trªn ChÕ ®é qu¶n lý sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. Chi phÝ khÊu hao TSC§ trÝch trong kú b¸o c¸o sÏ do B§HN x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o ®Ó ®¬n vÞ h¹ch to¸n. TSC§ cña ®¬n vÞ ®­îc khÊu hao hµng quý. T¹i B§HN, c¨n cø theo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao cña tõng TSC§ ( tuú thuéc vµo lo¹i TSC§ ®Ó lùa chän sè n¨m tÝnh khÊu hao trong khung thêi gian mµ quyÕt ®Þnh 1062 quy ®Þnh cã h­íng dÉn cña Ban tµi chÝnh Tæng côc B­u chÝnh viÔn th«ng). Møc khÊu hao n¨m = Nguyªn gi¸ x Tû lÖ khÊu hao n¨m 1 Tû lÖ khÊu hao n¨m = ------------------------ Sè n¨m sö dông Møc khÊu hao n¨m Møc khÊu hao th¸ng = -------------------------- 12 Møc khÊu = møc khÊu hao + møc khÊu hao - møc khÊu hao hao th¸ng i th¸ng (i-1) t¨ng trong th¸ng (i) gi¶m trong th¸ng (i) T¹i B§HN tÊt c¶ c¸c TSC§ sö dông ë c¸c bé phËn ®­îc trÝch khÊu hao vµo chi phsi qu¶n lý kinh doanh (h¹ch to¸n vµo TK 641) chi tiÕt cho bé phËn sö dông. Tæng møc khÊu hao TSC§ trong th¸ng ®­îc tÝnh theo nguyªn t¾c trªn (m¸y tÝnh tù ®éng tæng hîp d÷ liÖu vµ tÝnh to¸n), cuèi quý in ra b¶ng kª tµi s¶n cè ®Þnh vµ trÝch khÊu hao. §Õn hÕt quý II n¨m 2001, b¶ng kª TSC§ vµ trÝch khÊu hao nh­ sau: (xem trang sau) C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n nhËp vµo m¸y tÝnh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641 Cã TK 214 §ång thêi ghi nî TK 009 M¸y tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh kho¶n ®­îc nhËp vµo sæ c¸i TK 214. H¹ch to¸n TSC§ víi vÊn ®Ò qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i B§HN Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, tõ mét ®¬n vÞ chØ cã mét sè Ýt thµnh viªn trùc thuéc, ®Õn nay B§HN ®· ngµy cµng lín m¹nh víi trang thÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®©y lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®æi míi vµ hoµn thiÖn. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ lu«n hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Qua sè liÖu thèng kª trong n¨m 2001 ta cã b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2001 ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi n¨m Chªnh lÖch Nguyªn gi¸ TSC§ 1,454,076,238,355.99 1,712,659,794,662.00 258,583,556,306.01 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 132,155,402,673.00 152,886,708,270.00 0,731,305,597.00 Tû träng 9% 9% 0% M¸y mãc thiÕt bÞ 627,334,658,501.00 889,084,698,314.00 261,750,039,813.00 Tû träng 43% 52% 9% Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 27,514,725,497.00 35,022,662,239.00 7,507,936,742.00 Tû träng 2% 2% 0% ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 22,032,297,580.00 20,574,989,790.00 -1,457,307,790.00 Tû träng 2% 1% -1% TruyÒn dÉn 628,819,501,588.00 612,051,967,386.00 -16,767,534,202.00 Tû träng 43% 36% -8% Tµi s¶n v« h×nh 1,514,725,497.00 1,552,455,520.00 37,730,023.00 Tû träng 0.1% 0.1% 0% Tµi s¶n kh¸c 14,704,927,019.00 14,863,131,430.00 158,204,411 Tû träng 1.01% 0.09% -0.92% Gi¸ trÞ hao mßn 5,975,202,216 6,828,819,501 853,617,285 HÖ sè hao mßn 0.44 0.5 0.06 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, xÐt tæng qu¸t th× nguyªngi¸ TSC§ t¨ng lªn 288 583 556 306 ®ång. ChØ trong mét n¨m B§HN ®· ®æi míi ®Çu t­ TSC§ t¨ng 1,17 lÇn. XÐt tõng lo¹i TSC§ ta thÊy: nguyªn gi¸ nhµ cöa vËt kiÕn tróc ®Çu n¨m lµ 132 155 402 673 ®ång chiÕm 9 % trong tæng nguyªn gi¸ TSC§. §Õn cuèi n¨m con sè nµy lµ 152 886 708 270 ®ång, vÉn chiÕm tû lÖ lµ 9 %. Nh­ vËy, vÒ sè l­îng nhµ cöa vËt kiÕn tróc cña ®¬n vÞ cã t¨ng lªn, nh­ng vÒ c¬ cÊu th× kh«ng thay ®æi. M¸y mãc thiÕt bÞ lµ tµi s¶n dïng trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ. §Çu n¨m, m¸y mãc thiÕt bÞ cã nguyªn gi¸ lµ 627 334 658 501 ®ång, chiÕm 43 %. §Õn cuèi n¨m con sè nµy lµ 889 084 698 314 ®ång, chiÕm 52 %. Nh­ vËy vÒ mÆt sè tuyÖt ®èi, m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng 261 750 039 813 ®ång,tøc lµ 9%. §iÒu nµy chøng tá ®¬n vÞ ®· chó ý ®Çu t­ nhiÒu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nh»m t¨ng c­êng sù hiÖn ®¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña B§HN. Tuy nhiªn, cÇn chó ý ®Ó dÇu t­ cã träng ®iÓm, tr¸nh tr­êng hîp ®Çu t­ trµn lan, tµi sn¶ cßn míi nh­ng vÉn n»m trong kho, kh«ng ®­îc sö dônghÕt c«ng suÊt. VÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, nguyªn gi¸ ®Çu n¨m lµ 27,514,725,497 ®ång, chiÕm 2 % so víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña B§HN. Cuèi n¨m, con sè nµy lµ 35,022,662,239 ®ång, tøc lµ t¨ng 7,507,936,742 ®ång. Nh­ vËy vÒ mÆt sè tuyÖt ®èi th× ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã t¨ng, nh­ng vÒ mÆt sè t­¬ng ®èi th× c¬ cÊu kh«ng thay ®æi. VÒ dông cô, thiÕt bÞ qu¶n lý, nguyªn gi¸ tµi s¶n ®Çu n¨m lµ 22 032 297 580 ®ång, chiÕm 2% trong tæng gi¸ trÞ TS, trong khi ®ã, cuèi n¨m nguyªn gi¸ cña Ts thuéc dông cô, thiÕt bÞ qu¶n lý lµ 20 574 989 790, gi¶m 1 457 307 790 ®ång. Nh­ vËy, B§HN ®· thu hÑp ®Çu t­ vµo thiÕt bÞ qu¶n lý ®Ó dµnh ®Çu t­ cho c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n kh¸c. VÒ ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn, nguyªn gi¸ ®Çu n¨m lµ 628,819,501,588 ®ång, chiÕm 43 %, nh­ng ®Õn cuèi n¨m, con sè nµy ®· lµ 612,051,967,386, tøc 36 %, gi¶m ®i ®¸ng kÓ (8%). Do ®Æc thï cña ngµnh nªn sù ®Çu t­ lín vµo ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn lµ ®iÒu hîp lý, nh­ng sù gi¶m ®i cña lo¹i tµi s¶n nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ kh«ng th× lµ ®ieuÌ cÇn ph¶i xÐt. VÒ tµi s¶n v« h×nh vµ tµi s¶n kh¸c cña B§HN ®Òu cã sù biÕn ®éng kh«ng ®¸ng kÓ, v× ®©y lµ c¸c lo¹i tµi s¶n Ýt cã sù thay ®æi, vµ sù thay ®æi cña nã còng Ýt lµm thay ®æi c¬ cÊu cña TSC§ t¹i ®¬n vÞ. XÐt vÒ gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§, t¹i B§HN ®Çu n¨m, gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ lµ 5 975 202 216 ®ång, víi hÖ sè hao mßn lµ 0,44. Cuèi n¨m, con sè nµy t¨ng lªn thªm 853 617 285 ®ång, thµnh 6 828 819 501 ®ång, víi hÖ sè hao mßn lµ 0,5. Nh­ vËy, chøng tá TSC§ cña B§HN cã nhiÒu TS ®· l¹c hËu, lçi thêi, nhiÒu TS ®· hÕt khÊu hao nh­ng vÉn cßn ho¹t ®éng. PhÇn III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i B§HN I. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, B§HN lu«n hoµn thµnh tèt vai trß cña m×nh nh­ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong toµn ngµnh. Víi sè vèn cña Tæng c«ng ty cÊp vµ vèn tù bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, B§HN ®· vµ ®ang v­¬n lªn kh«ng ngõng, chñ ®éng tæ chøc kinh doanh, chñ ®éng vµ qu¶n lý chÆt chÏ vÒ tµi chÝnh. C«ng t¸c kÕ to¸n còng lµ mét phÇn trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó B§HN qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn, sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n, h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝvµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña B§HN. ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo kÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý cña B§HN. Víi viÖc cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi... c¸c nhµ qu¶n lý cña B§HN cã thÓ x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p kinh doanh vµ thóc ®Èy qu¶n lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, t¹o ngußon d÷ liÖu chÝnh x¸c ®Ó b¸o c¸o lªn cÊp trªn, ®ång thêi gãp phÇn b¶o vÖ TSC§,sö dông tiÕt kiÖm hîp lý vµo kÕ ho¹ch bæ sung, ®æi míi TSC§, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho B§HN nãi chung vµ Tæng c«ng ty nãi riªng. B»ng nh÷ng c¶i tiÕn gÇn ®©y, c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i B§HN ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶. Tuy nhiªn, vÉn tån t¹i nhiÒu thiÕu sãt cÇn ®­îc gi¶i quyÕt, bæ sung kÞp thêi. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ t¹i B§HN T¹i B§HN, TSC§ ®­îc qu¶n lý tËp trung. TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn sau khi mua s¾m TSC§ ph¶i nép chøng tõ vµ ho¸ ®¬n cÇn thiÕt lªn B§HN ®Ó kÕ to¸n h¹ch to¸n t¨ng TSC§ vµ kÕt chuyÓn nguån vèn. Mäi nghiÖp cuh TS ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh, ®iÒu nµy ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ chÝnh x¸c sè häc. Tuy nhiªn, sù hîp lý, hîp lÖ cña chøng tõ lµ phô thuéc tr×nh ®é qu¶n lý cña kÕ to¸n TSC§. Nh­ vËy, viÖc qu¶n lý tËp trung rÊt thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra møc ®é hîp lý , hîp lÖ cña chøng tõ. ViÖc h¹ch to¸n TSC§ cña c«ng ty nh×n chung thùc hiªnj theo chÕ ®é hiÖn hµnh cã h­íng dÉn cô thÓ cña Tæng C«ng ty (theo quy chÕ cña Tæng C«ng ty). Do ®Æc thï ngµnh vµ ®Æc thï cña c«ng t¸c kÕ to¸n lµ h¹ch to¸n phô thuéc, nªn t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ ë B§HN ®­îc theo dâi kh¸ chÆt chÏ, hµng quý ph¶i lËp b¸o c¸o nép Tæng C«ng ty B­u ChÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trong ThuyÕt Minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨nm, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ ®­îc b¸o c¸o trªn mét biÓu riªng. §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B§HN qu¶n lý tËp trung, tuy nhiªn chi phÝ khÊu hao ®­îc tÝnh vµo TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc th× h¹ch to¸n Chi phÝ nµy qua TK 136 vµ 336. §©y lµ ®iÒu ch­a hîp lý v× môc ®Ých cña thiÕt bÞ ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng chØ lµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®¬n thuÇn, mµ cã thÓ lµ phôc vô s¶n xuÊt chung, qu¶n lý b¸n hµng ë c¸c b­u côc... §ång thêi, do qu¶n lý tËp trung nªn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian sö dông kh«ng ®­îc s©u s¸t víi t×nh h×nh ë ®¬n vÞ trùc thuéc. VÒ viÖc më sæ kÕ to¸n, ngoµi thÎ TSC§, B§HN lËp chøng tõ ghi sæ khi cã nghiÖp vô ph¸t sinh. Sau khi lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸nTSC§ t¹i B§HN lËp b¶ng kª vÒ sù ph¸t sinh TSC§ trong th¸ng, quý ®Ó theo dâi ®¬n vÞ sö dông TS ®ã.Råi l¹i lËp b¶ng tæng hîp TS vµ khÊu hao. §iÒu nµy g©y trïng lÆp trong viÖc ghi chÐp, kh«ng thuËn lîi khi mét nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ghi nhiÒu lÇn. Tuy nhiªn, vÞec theo dâi TS t¹i c¸c ®¬n vÞ lµ cÇn thiÕt v× viÖc lËp b¶ng kª theo ®¬n vÞ lµ thuËn lîi lín cho kÕ to¸n TSC§ theo dâi tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ còng nh­ theo dâi nguån h×nh thµnh TS ®ã. C¸c sæ chi tiÕt TSC§, b¶ng khÊu hao... rµnh m¹ch, dÔ theo dâi víi m· tµi s¶n ®­îc quy ­íc cô thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t×m kiÕm, theo dâi vµ ph©n chia lo¹i tµi s¶n. VÒ ¸p dông hÖ thèng TK ë c«ng ty sö dông ®óng c¸c lo¹i TK thuéc tµi s¶n, nguån vèn khÊu hao TSC§ c¸c lo¹i thu chi, thanh to¸n. C¸c tµi kho¶n nµy ®­îc lËp ®óng thêi gian, sæ s¸ch ghi chÐp râ rµng. §èi víi TK vÒ TSC§, t¹i B§HN sö dông c¸c TK sau: TK 211 – Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK nµy ®­îc chi tiÐt thµnh 5 tiÓu kho¶n cÊp II. TK 2112 – Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc TK 2113 - M¸y mãc thiÕt bÞ TK 2114 – Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn TK 2115 – ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý TK 2118 – TSC§ kh¸c. TK nµy ®­îc chi tiÕt sö dông ®óng theo quy ®Þnh cña Ban Tµi chÝnh Tæng C«ng ty B­u ChÝnh ViÔn Th«ng ViÖt Nam, dùa trªn chÕ ®é kÕ to¸n ®· quy ®Þnh. TK 212 – TSC§ thuª tµi chÝnh Do t¹i B§HN kh«ng ph¸t sinh nghiÖp vô thuª tµi chÝnh nªn TK 212 kh«ng ®­îc chi tiÕt, dï trong quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty cã quy ®Þnh ph¶i chi tiÕt TK nµy gièng nh­ TK 211. TK 213 vµ 214 ®Òu chi tiÕt theo ®óng quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty. ViÖc tæ chøc ph©n lo¹i ®¸nh gi¸ TSC§. KÞp thêi phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. ViÖc tÝnh khÊu hao ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi ®Çy ®ñ phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ph©n bæ khÊu hao hîp lý phï hîp víi thùc tiÔn t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ trong doanh nghiÖp. T¹i B§HN, nguån vèn TSC§ ch­a ®­îc khai th¸c, tËn dông mµ chñ yÕu dùa vµo nguån vèn ng©n s¸ch cÊp (th«ng qua Tæng C«ng ty) vµ nguån vèn tù bæ sung (tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc), ch­a më réng nhiÒu ph­¬ng thøc huy ®éng vèn ®Çu t­ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. V× vËy, TSC§ cña B§HN ch­a ®­îc ®Çu t­ phï hîpvíi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ vµ cña ngµnh B­u ChÝnh, ViÔn Th«ng. Bªn c¹nh ®ã, TSC§ lu«n bÞ gi¶m n¨ng lùc sö dông, viÖc b¶o toµn vµ t¨ng thªm nguån vèn cè ®Þnh lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu trong mçi doanh nghiÖp vµ lµ vÊn ®Ò then chèt trong u¶n lý. Sö dông TSC§ vÒ mÆt lý thuyÕt, b¶o toµn vèn cè ®Þnh nghÜa lµ ph¶i thu håi toµn bé phÇn chi phÝ ban ®Çu ®· øng ra ®Ó mua TSC§. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ lu«n biÕn ®éng, hao mßn v« h×nh lu«n lµm cho sè khÊu hao TSC§ kh«ng ®ñ ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n TSC§. V× vËy viÖc b¶o toµn nguån vèn cè ®Þnh vµ thu håi l­îng gi¸ trÞ thùc TSC§ sao cho ®ñ ®Ó t¸i ®Çu t­ n¨ng lùc sö dôngban ®Çu cña TSC§ lµ cÇn thiÕt. Trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n phô thuéc vµo Tæng C«ng ty, ®ån thêi qu¶n lý tËp trung c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, B§HN cµng cÇn cã mét c«ng t¸c kÕ to¸n ®¸p øng ®ñ yªu cÇu qu¶n lý, sö dôngcã hiÖu qu¶ nguån gèc tµi s¶n, h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Nh­ vËy, bªn c¹nh nhiÖm vô kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña TSC§ th× nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý TSC§ lµ cÇn thiÕt. Trong thêi gian qua, b»ng nhiÒu nç lùc, c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho B§HN, hiÖn nay nã vÉn kh«ng ngõng ®­îc cñng cè, song kh«ng ph¶i ®· hÕt thiÕu sãt ë kh©u nµy hay kh©u kh¸c, cÇn cã h­íng sím gi¶i quyÕt vµ cã hiÖu qu¶. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i B§HN C¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, cã kÕt hîp víi quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty B­u ChÝnh ViÔn Th«ng ViÖt Nam, trong thêi gian tíi ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ n©ng caochÊt l­îng vµ hiªu jqu¶ sö dông TSC§ t¹i B§HN cÇn tËp trung vµo c¸c h­íng sau: Thùc hiÖn h¹ch to¸n TSC§ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh Theo QuyÕt ®Þnh 1141 – TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 quy ®Þnh khi mua TSC§ kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ (th«ng t­ sè 100 /1998/TT-BTC ngµy 15/7/1998) th×: §èi víi TSC§ mua s¾m trùc tiÕp kh«ng qua l¾p ®Æt kh«ng cÇn sö dông TK 2411, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 (nguyªn gi¸ TSC§) Nî TK 1332 (thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ) Cã TK 111, 112, 331, 341... KÕt chuyÓn nguån vèn t­¬ng øng Nî TK 414, 441, 431 Cã TK 411 §èi víi TK mua s¾m vÒ cÇn ph¶i qua l¾p ®Æt (theo dâi toµn bé chi phÝ vµ tiÒn mua s¾m trªn TK 2411, khi l¾p ®Æt xong chuyÓn qua TK 211) Khi mua vÒ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 2411 (gi¸ ch­a thuÕ): TËp hîp chi phÝ Nî TK 133 (1332): thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331... Tæng gi¸ thanh to¸n Khi l¾p ®Æt xong, ®­a vµo sö dông: Nî TK 211 (nguyªn gi¸) chi tiÕt tõng lo¹i Cã TK 2411 KÕt chuyÓn nguån vèn t­¬ng øng Nî TK 414, 441, 431 Cã TK 411 Nh­ vËy ®¬nvÞ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i h¹ch to¸n th«ng qua TK 2411 mµ tuú theo ®Æc ®iÓm cña TSC§ mua vµo (mua trùc tiÕp hay l¾p ®Æt) ®Ó sö dông vµo TK 211 hay 2411 cho hîp lý. Khi tÝnh khÊu hao vµo chi phÝ, cÇn tÝnh khÊu hao riªng cho tõng bé phËn sö dông TSC§ ®ã, hoÆc ë ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i b¸o c¸o cô thÓ xem TS ®ã ®­îc dïng vµo môc ®Ých g× ®Ó h¹ch to¸n: Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 214 2. T¨ng c­êng qu¶n lý vµ tæ chøc sæ kÕ to¸n cã hiÖu qu¶ HiÖn nay B§HN tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ vµ ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh. Theo h×nh thøc nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã ®éi ngò kÕ to¸n lín, cã tr×nh ®é. §Ó qu¶n lý, B§HN ®· ®­a ra bé m· thÎ TS vµ m· qu¶n lý, ®iÒu ®ã gióp cho viÖc cËp nhËt th«ng tin nhanh gän,chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, t¹i B§HN, riªng ®èi víi TSC§, t¹i Chøng tõ ghi sæ vµ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, cÇn cã thªm cét §¬n vÞ sö dông ®Ó dÔ theo dâi. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng ... n¨m ... §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ §VSD DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi nî, cã TK Sè Ngµy Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 26/03/01 T¨ng TSC§ so XDCB 931.322.961 2112 2412 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 3. C¶i thiÖn c¬ cÊu TSC§ TSC§ cña B§HN bao gåm nhiÒu lo¹i (®· ph©n tÝch ë trªn). Trong ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm mét tû träng lín. §iÒu nµy lµ hîp lý v× ®èi víi ngµnh kinh doanh B­u ChÝnh ViÔn Th«ng th× m¸y mãc lµ rÊt quan träng, thiÐt bÞ phøc t¹p vµ ®å sé, v× vËy nã chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu TSC§. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n viÖc kinh doanh còng nh­ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nh©n viªn, B§HN cÇn ph¶i chó träng ph¸t triÓn TSC§ thuéc lo¹i nhµ cöa, vËt kiÕn tróc. §ång thêi, TSC§ vÒ lo¹i Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i còng cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ thªm, v× tuy kh«ng tham gia vµo kinh doanh nh­ng ®ãng vai trß quan träng trong qu¶n lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®èi víi Tæng C«ng ty, v× vËy cÇn t¨ng thªm ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. 4. KhÈn tr­¬ng trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi TSC§ Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, viÖc ®æi míi TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp ®­îc ®Æt ra lµ thùc sù cÊp b¸ch. §èi víi B§HN, viÖc t¨ng c­êng ®Çu t­ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Víi ®Æc tr­ng cña ngµnh, B§HN cµng t¨ng c­êng ®æi míi cµng cã c¬ héi ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trong ngµnh. Ngoµi ra, B§HN cÇn t¨ng c­êng ph©n cÊp qu¶n lý, chÊp hµnh néi quy, quy chÕ sö dông, båi d­ìng, söa ch÷a TSC§ t¹i ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc sö dông cña TSC§ t¹i B§HN. 5. T¨ng c­êng nguån vèn ®Çu t­ TSC§ HiÖn nay, vèn tµi trî cho TSC§ chñ yÕu lµ vèn tù bæ sung tõ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, vµ mét phÇn vèn ng©n s¸ch (th«ng qua Tæng C«ng ty), cßn l¹i lµ vèn vay cña thµnh phè do Tæng C«ng ty b¶o l·nh. MÆt kh¸c, toµn bé TSC§ hiÖn nay t¹i B§HN lµ TSC§ tù cã kh«ng cã TSC§ ®i thuª. Nhµ x­ëng cña B§HN ®· kh¸ l¹c hËu, cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ song nguån vèn h¹n hÑp, B§HN cÇn t×m kiÕm c¸c nguån vèn kh¸c nh­ vèn vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ, vay vèn ng©n hµng, më réng liªn doanh liªn kÕt tranh thñ vèn trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Tuy nhiªn, víi mçi h×nh thøc B§HN cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch râ rµng, cô thÓ ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶. 6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ TSC§, vèn ®­îc thu håi d­íi h×nh thøc khÊu hao TSC§ v× vËy chÕ ®é khÊu hao TSC§ lµ tÊt yÕu qu¸n triÖt nguyªn t¾c ®ång bé nhÊt qu¸n, t¹o ra c¸c khung ¸p dông cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. HiÖn nay chóng ta ®ang ¸p dông chÕ ®é khÊu hao TSC§ theo QuyÕt ®Þnh 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996. T¹i B§HN, viÖc trÝch khÊu hao bªnc¹nh Q§ trªn, cßn dùa trªn quy ®Þnh cô thÓ cña Tæng C«ng ty ( C«ng v¨n sè 2945/KTTKTC).Quy ®Þnh nµy kh¸ chi tiÕt,v× vËy viÖc h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ râ rµng, m¹ch l¹c vµ thèng nhÊt. Tuy nhiªn, vÒ khung thêi gian sö dông tµi s¶n, do ®­îc quy ®inh chi tiÕt t¹i Tæng C«ng ty nªn nhiÒu tµi s¶n cã khung thêi gian qu¸ dµi trong khi kü thuËt l¹i nhanh thay ®æi, m¸y mãc thiÕt bÞ nhanh bÞ l¹c hËu, lçi thêi... V× vËy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a hÕt thêi gian khÊu hao nh­ng ®· kh«ng cßn ®­îc sö dông n÷a. Bªn c¹nh ®ã, cã mét sè lo¹i tµi s¶n thuéc nh÷ng lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nh­ c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi theo h×nh thøc BOT hoÆc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh BCC cã bªn n­íc ngoµi tham gia hîp ®ång, th× khi hÕt h¹n, B§HN nhËn tµi s¶n vÒ cÇn cã h×nh thøc hîp lý ®èi víi nh÷ng tµi s¶n nµy, chø kh«ng thÓ tiÕn hµnh khÊu hao nh­ nh÷ng tµi s¶n b×nh thõ¬ng. KÕt luËn KÕ to¸n TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng nhÊt phôc vô ®¾c lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã viÖc h¹ch to¸n TSC§ cßn cã t¸c dông qu¶n lý vµ sö dông TSC§ hiÖu qu¶, n©ng cao hiÖu suÊt sö dông TSC§ , tr¸nh l·ng phÝ trong ®Çu t­. §iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa víi mét doanh nghiÖp lín nh­ B§HN . Lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty B­u ChÝnh ViÔn Th«ng ViÖt Nam, trong qu¸ tr×nh ®æi míi B§HN ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý tµi chÝnh, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ nãi riªng vµ cña ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng nãi chung. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n thèng kª cña B­u ®iÖn Hµ Néi, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc t¹i tr­êng Kinh TÕ Quèc D©n vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ, c« chó trong phßng, cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o TS. §Æng ThÞ Loan, em ®· ®i s©u nghiªn cøu phÇn hµnh kÕ to¸n vÒ TSC§ vµ nç lùc lµm chuyªn ®Ò “Tæ chøc kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i B­u §iÖn Hµ Néi ”. Tuy vËy, do thêi gian vµ kiÕn thøc kÕ to¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ, do ®ã Chuyªn ®Ò nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt ch­a ®­îc kh¾c phôc, v× vËy, em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c anh chÞ, c« chó trong phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh thèng kª cña B§HN vµ cña c« §Æng ThÞ Loan nh»m hoµn thiÖn h¬n cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña em, ®ång thêi em hy väng gãp mét phÇn nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i B§HN . Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bưu Điện Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan