Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu

MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU I. Sụ cần thiết phải tổ chức ké toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng 2. ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3. yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng II. Lý luận chung về doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 1. Phương thức bán hàng 1.1 Bán hàng trong nước 1.2. Kế toán bán hàng ngoài nước (Xuất khẩu hàng hoá). 2. Doanh thu bán hàng 3. Trị giá vốn hàng xuất bán III. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1. Nguyên tắc kế toán 2. Chứng từ kế toán 3. Trình tự kế toán 4. Hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI I. Đặc điểm chung của công ty 1. Quá trình hình thành của Công ty XNK - TH ngành muối 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty XNK - TH ngành muối 3. Khái quát về tổ chức công tác ké toán tại Công ty XNK - TH ngành muối II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối 1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối 2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối 1. Ưu điểm 2. Nhược điểm II, Một số ý kiến nhằm hoán thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối Kết luận

doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo ph­¬ng thøc nµy, phßng kinh doanh lËp bé chøng tõ xin më th­ L/C vµ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. Tuú theo t×nh h×nh tµi chÝnh cô thÓ cña c«ng ty mµ kÕ to¸n më L/C b»ng tµi kho¶n tiÒn vay hay tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng. Phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt hå s¬ cña l« hµng do bªn b¸n cung cÊp, lµm thñ tôc h¶i quan, kiÓm ho¸ nhËn hµng,vËn chuyÓn hµng vÒ kho ®¬n vÞ hoÆc b¸n ngay t¹i ®Þa ®iÓm nhËn hµng. KÕt thóc c«ng viªc nµy, Phßng kinh doanh chuyÓn sang Phßng kÕ to¸n mét bé chøng tõ gåm: Hîp ®ång ngo¹i (Contract) Të khai h¶i quan. GiÊy th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu Danh s¸ch chi tiÕt hµng nhËp khÈu (Packing list) Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (Invoice) Ho¸ ®¬n vËn chuyÓn PhiÕu nhËp kho NÕu hµng b¸n th¼ng trùc tiÕp kh«ng qua kho th× kh«ng cã c¸c môc 6 vµ 7 mµ thay vµo ®ã lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng. KÕ to¸n theo dâi nhËp khÈu c¨n cø vµo bé chøng tõ mµ Phßng kinh doanh chuyÓn ®Õn tiÕn hµnh vµo sæ liªn quan råi tËp hîp ®Ó l­u tr÷. §Ó minh ho¹ cho c«ng t¸c kÕ to¸n mua hµng nhËp khÈu trùc tiÕp t¹i C«ng ty, chóng ta co thÓ xem xÐt vÝ dô sau: Theo hîp ®ång kinh tÕ sè KEC/EXP/13 ngµy 27/7/2001 gi÷a C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi vµ KANDLA EXPORT CORPORATION vÒ viÖc nhËp khÈu 11.500 tÊn muèi rêi víi c¸c ®iÒu kiÖn nh­ sau: Sè l­îng: 11.500 tÊn §¬n gi¸ CIF : 367.700®/TÊn (24.75USD/tÊn x14.897®/US§) Tæng trÞ gi¸ hîp ®ång : §Þa ®iÓm giao hµng: C¶ng H¶i phßng Thêi gian giao hµng: 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång Ph­¬ng thøc thanh to¸n: L/C tr¶ ngay §ång tiÒn thanh to¸n: USD ThuÕ nhËp khÈu: 636.008.794® (11.500tÊnx 24.75USD/tÊnx14.897x15%) Tû gi¸ thùc tÕ: 14.897 VN§/USD Ngµy 27/7/2001 hµng vÒ tíi c¶ng H¶i phßng, sau khi tiÕn hµnh kiÓm nhËn hµng ho¸, kÕ to¸n lËp chøng tõ x¸c ®Þnh hµng ho¸ nhËp kho vµ c¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ sau ®Ó h¹ch to¸n: PhiÕu nhËp kho Ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2001 Hä tªn ng­êi giao hµng: KANDLA EXPORT CORPORATOIN Theo hîp ®ång sè 18 ngµy 30/3/2001 cña KANDLA EXPORT CORPORATOIN vµ C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi. NhËp kho t¹i: C«ng ty H¶i phßng §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Tªn hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Muèi rêi tÊn 11.500 24,75USD 4.240.058.625 Céng 4.240.058.625 Tû gi¸ TT: 14.897VN§/USD Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn tû hai tr¨m bèn m­¬i triÖu n¨m t¸m ngh×n s¸u tr¨m hai n¨m ®ång. Ng­êi nhËp Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KANDLA EXPORT CORPORATION Bhawan, 18, sector 8 Idham- Kutch- GUJARAT- INDIA Commercial Invoice Date: 27- Jun- 2001 General import export company Invoice no KEC/ EXP/ 13 7- Hang ga street, Hoan kiem dist Goods shipped per : M.V.ARCADIA Viet nam From: KANDLA- INDIA To: HAIPHONG PORT- VIETNAM Goods Quantity Price in US Dollars Amount in US Dollars No of bags Net weight Gross weight RUSHED MARINE SALT RIAL USE BULK No applicable 11,500 MT No applicable 24.75 284,625 TOTAL 284,625 Tæng côc h¶i quan côc H¶i Quan TP H¶i Phßng C¶ng H¶i Phßng khu vùc 1 Sè: 5115/TBT Céng hoµ x· héi chò nghÜa viÖt nam §éc lËp -tù do - h¹nh phóc GiÊy th«ng b¸o thuÕ, thu chªnh lÖch gi¸ C¨n cø luËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, luËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; luËt thuÕ GTGT hiÖn hµnh. C¨n cø Q§ sè 195/199/Q§-TTg ngµy 27/9/1999 cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ lËp, sö dông vµ qu¶n lý quü hç trî xuÊt khÈu. C¨n cø khai b¸o thuÕ cña ng­êi khai b¸o h¶i quan vµ kÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan H¶i quan thuéc tê khai H¶i quan sè 5115/NKD ngµy 26/7/2001 t¹i H¶i quan H¶i phµng khu vùc 1. H¶i quan c¶ng H¶i phµng khu vùc 1 th«ng b¸o: Ng­êi xuÊt/NhËp khÈu: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi. MS: 0100103009008 §Þa chØ: Sè ®iÖn tho¹i: Trong thêi gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy 26/7/2001 ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm ph¶i nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, thu chªnh lÖch gi¸ trÞ trong th«ng b¸o nµy vµo TK 741.01.02.00003 t¹i kho b¹c TP H¶i Phßng cho H¶i quan c¶ng HP KV1 hoÆc nép cho bé phËn thu thuÕ cña HQ c¶ng HP KV1. Sè tiÒn ph¶i nép bao gåm: S¾c thuÕ Ch­¬ng Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu môc Sè tiÒn 1. ThuÕ XK Ghi theo Ch­¬ng cña Bé Chñ qu¶n 07 01 019 01 2. ThuÕ NK 07 01 020 01 636.008.794 3. ThuÕ GTGT 07 01 014 02 4. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 07 01 015 02 5. Thu chªnh lÖch gi¸ 07 01 026 01 Tæng céng 636.008.793,8 B»ng ch÷: S¸u tr¨m ba s¸u triÖu ,t¸m ngµn b¶y tr¨m chÝn ba phÈy t¸m ®ång. NÕu qu¸ h¹n trªn mµ ch­a nép thuÕ, thu chªnh lÖch gi¸ th× mçi ngµy sÏ bÞ ph¹t chËm nép b»ng 0,1% cña sè thuÕ, thu chªnh lÖch gi¸ chËm nép. Ngµy 26/7/2001 C¬ quan thuÕ H¶i quan C¨n c­a vµo nh÷ng chøng tõ trªn kÕ to¸n ghi bót to¸n: Nî TK 156 : 4.876.067.419 ®ång Cã TK 331: 4.240.058.625 ®ång Cã TK 333(3333): 636.008.794 ®ång (ThuÕ VAT vµo muèi kh«ng tÝnh thuÕ) Tµi kho¶n 331= 11.500tÊnx 24.75USD/tÊnx14.897 = 4.240.058.625®ång Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng chuyÓn tr¶ sè tiÒn cho nhµ cung cÊp n­íc ngoµi, kÕ to¸n ghi: Khi më L/C ký quü NH më L/C Nî TK 144: 848.011.725®ång(4.240.058.625®ång x 20%) Cã TK 112: 848.011.725®ång Khi nhËn Bé chøng tõ thanh to¸n vµ ®ång ý thanh to¸n qua NH kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : 4.240.058.625 ®ång Cã TK 144 : 848.011.725 ®ång Cã TK 311 : 3.392.046.900 ®ång(80% x 4.240.058.625® Qu¸ tr×nh mua hµng ®­îc ph¶n ¸nh trªn hÖ thèng sæ nh­ sau Chøng tõ ghi sæ Ngµy 27/7/2001 Chóng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy Nî Cã N09 27-7 NhËp muèi tõ Ên ®é 156 331 4.240.058.625 5115 26-7 ThuÕ NK Muèi 3333 636.008.794 ... ... C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m: 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu ngµy, th¸ng Sè hiÖu ngµy, th¸ng N09 27/7 4.876.067.419 B¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸ TK 1561 muèi Th¸ng 07 n¨m 2001 Sè d­ ®Çu kú: 418.180 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ST Chøng tõ TrÝch yÕu Ghi nî TK 1561, cã TK Ghi cã TK 1561, nî TK T SH NT 331 333.3 Céng 632 ... Céng 1 15 9/7 Mua muèi ¨n 5.625.680 823.000 .... 6.448.680 ... ... 2 16 9/7 Mua muèi bét 188.520.000 120.000.000 ... 308.520.000 3 N09 7/7 NhËp muèi rêi tõ Ên §é 4.240.058.625 636.008.794 ... 4.876.067.419 ... ... .... .... Céng Sæ chi tiÕt thanh to¸n TK: 331 §èi t­îng: KANDLA EXPORT CORPORATION Ngµy, th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Nî Cã 24/7 0931 17/7 Thanh to¸n L/C b»ng ký quü 144 848.011.725 24/7 0808 17/7 Thanh to¸n L/C b»ng tiÒn vay NH 311 3.392.046.900 27/7 N09 27/7 NhËp muèi rêi tõ Ên §é 156 4.240.058.625 Céng th¸ng 7 4.240.058.625 4.240.058.625 0 2.2. KÕ to¸n b¸n hµng nhËp khÈu Trong t×nh h×nh hiÖn nay, tæ chøc tèt kh©u b¸n hµng lµ mét yÕu tè quan träng trong viÖc t¨ng nhanh tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸, gi¶m bít khèi l­îng hµng tån kho, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã, c«ng t¸c b¸n hµng t¹i C«ng ty ®· ®­îc tæ chøc chÆt chÏ tõ bé phËn kinh doanh, kÕ to¸n ®Õn c¸c kho hµng. §ång thêi víi viÖc duy tr× mèi quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, C«ng ty ®· chó träng tíi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m khai th¸c thªm thÞ tr­êng vµ b¹n hµng míi. Qu¸ tr×nh b¸n hµng nhËp khÈu cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: B¸n hµng nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp t¹i kho ë c¶ng. Theo ph­¬ng thøc nµy, ®¬n vÞ mua hµng cö c¸n bé ®Õn nhËn hµng ho¸ t¹i kho cña C«ng ty. T¹i kho, sau khi ng­êi mua kiÓm nhËn vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt cña hµng ho¸, c¸n bé kinh doanh lËp ho¸ ®¬n kiªn phiÕu xuÊt kho. Chøng tõ nµy ®­îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1 (mµu ®en): l­u t¹i quyÓn. Liªn 2 (mµu ®á): giao cho ng­êi mua. Liªn 3 (mµu xanh): chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n víi ng­êi mua. §Ó minh ho¹ cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô nµy, chóng ta cã thÓ xem xÐt vÝ dô Ngµy 7/8/2001, C«ng ty b¸n 5.500 tÊn muèi rêi nhËp tõ ¢n §é cho C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt tr×, chi phÝ vËn chuyÓn : 100.000.000® Khi nhËp hµng vÒ c¶ng C«ng ty xuÊt b¸n trùc tiÕp ngay t¹i c¶ng nªn kh«ng ph¸t sinh chi phÝ thu mua cña l« hµng nhËp khÈu nµy, chØ ph¸t sinh chi phÝ b¸n hµng. Gi¸ vèn cña l« hµng 11.500 tÊn = 4.876.067.419® §¬n gi¸ = 4.876.067.419® = 424.005,8625®/ tÊn 11.500 tÊn Gi¸ vèn: 2.332.032.244® Gi¸ b¸n: 2.750.000.000® Ngµy 7/8, giao hµng cho kh¸ch t¹i kho. C¸n bé kinh doanh lËp Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho: . C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho Hä tªn ng­êi mua: C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt tr× §Þa chØ: ViÖt tr× Sè: 007152 XuÊt t¹i kho: C¶ng H¶i phßng H×nh thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n. §¬n vÞ: §ång STT Tªn hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Muèi rêi tÊn 5.500 500.000 2.750.000.000 Céng 2.750.000.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai tû bÈy tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, kÕ to¸n ghi bót to¸n: +/ Doanh thu b¸n hµng: Nî TK 131: 2.750.000.000(ThuÕ VATra Muèi kh«ng tÝnh) Cã TK 511: 2.750.000.000 +/ Gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632: 2.332.032.244 Cã TK 156: 2.332.032.244 Ngµy 9/8 khi nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã cña NH, th«ng b¸o kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n cña C«ng ty t¹i ng©n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1121: 750.000.000 Cã TK 131 : 750.000.000 HÖ thèng sæ s¸ch ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh b¸n hµng nh­ sau: Sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, tõ ®ã vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, vµo B¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸. Chøng tõ ghi sæ Ngµy 27/8/2001 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã ... .. 007152 7/8 B¸n muèi cho ViÖt tr× 311 511 2.750.000.000 7/8 B¸n muèi cho Nam §Þnh 511 208.800.000 ... ... Chøng tõ ghi sæ Ngµy 27/8/2001 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã ... 007152 7/8 B¸n muèi cho ViÖt tr× 632 156 2.332.032.244 7/8 B¸n muèi cho Nam §Þnh 156 175.000.000 ... ... Chøng tõ ghi sæ Ngµy 27/8/2001 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 7/8 TrÝch TGNH tr¶ c­íc vËn chuyÓn 641 112 100.000.000 ... ... C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m: 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu ngµy, th¸ng Sè hiÖu ngµy, th¸ng ... ... ... 007152 7/8 2.750.000.000 ... ... B¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸ TK 1561 muèi Th¸ng 07 n¨m 2001 Sè d­ ®Çu kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ST Chøng tõ TrÝch yÕu Ghi nî TK 1561, cã TK Ghi cã TK 1561, nî TK T SH NT 331 333.3 Céng 632 ... Céng ... ... ... 7 007152 7/8 B¸n muèi cho ViÖt tr× 2.332.032.244 2.332.032.244 ... ... .... Céng Sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng TK 131 §èi t­îng: C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt tr× Ngµy, th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 0 27/8 007152 7/8 B¸n muèi ¢n §é 511 2.750.000.000 27/8 36360 9/8 Thu tiÒn hµng 112 750.000.000 D­ cuèi T8 2.000.000.000 2.3. H¹ch to¸n qu¸ tr×nh mua hµng Nh»m ®¸p øng nhu cÇu hµng ho¸ mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu th­êng ph¶i tæ chøc qu¸ tr×nh mua vµ b¸n hµng ho¸. §èi víi C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi , mÆt hµng xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi chñ yÕu lµ muèi. C«ng ty th­êng tæ chøc mua hµng theo ph­¬ng thøc thu mua trùc tiÕp. Theo ph­¬ng thøc nµy, C«ng ty cö c¸n bé Phßng kinh doanh ®Õn c¸c doanh nghiÖp cã nguån hµng ®Ó tæ chøc qu¸ tr×nh mua hµng hãa. Khi mua hµng, c¸n bé Phßng kinh doanh viÕt phiÕu mua hµng lµm c¬ së thanh to¸n tiÒn hµng. NÕu mua hµng ë nhiÒu c«ng ty kh¸c nhau th× c¸n bé phßng kinh doanh ph¶i lËp nhiÒu phiÕu mua hµng. PhiÕu kª mua hµng ®­îc lËp thµnh 3 liªn: - 1 liªn göi cho chñ hµng. - 1 liªn l­u. - 1 liªn chuyÓn cho phßng kÕ to¸n lµm thñ tôc thanh to¸n. §Ó minh ho¹ cho qu¸ tr×nh nµy, chóng ta cïng xem xÐt vÝ dô sau: Theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký gi÷a c«ng ty XNK - TH ngµnh muèi vµ Hîp t¸c x· Yªn Hoµ - Nam §Þnh ngµy 3/9/2001 Hîp t¸c x· Yªn Hoµ - Nam §Þnh sÏ b¸n cho C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi mét sè l­îng hµng. Cô thÓ lµ: Sè l­îng: 18.000 kg §¬n gi¸: 1.200®/kg Tæng gi¸ trÞ ho¸ ®¬n: 21.600.000® Ph­¬ng thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n. Chi phÝ mua hµng: +/ Chi phÝ vËn chuyÓn: 5.000.000® +/Chi phÝ b¶o qu¶n: 1.500.000® +/ Chi kh¸c: 700.000® Chi phÝ thu mua tr¶ b»ng tiÒn mÆt Ngµy 3/9, c¸n bé phßng kinh doanh tiÕn hµnh mua hµng vµ lËp phiÕu mua hµng nh­ sau: Tæng c«ng ty muèi ViÖt Nam C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi PhiÕu mua hµng Sè : M45 Hä tªn ng­êi b¸n: Hîp t¸c x· Yªn Hoµ §Þa chØ: Nam §Þnh H×nh thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n. STT Tªn hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Muèi nguyªn liÖu kg 18.000 1.200 21.600.000 Céng 21.600.000 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai mèt triÖu s¸u tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 03 th¸ng 09 n¨m 2001 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi bót to¸n nh­ sau: Nî TK 1561: 21.600.000 Cã TK 112 : 21.600.000 Chi phÝ thu mua: Nî TK 1562: 7.200.000 Cã TK 111 : 7.200.000 Qu¸ tr×nh mua hµng ®­îc ph¶n ¸nh trªn hÖ thèng sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/8/2001 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã M45 3/9 Mua muèi nguyªn liÖu 156 112 28.800.000 ... ... C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m: 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu ngµy, th¸ng Sè hiÖu ngµy, th¸ng ... ... ... M45 3/9 28.800.000 ... ... B¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸ TK 1561 muèi Th¸ng 09 n¨m 2001 Sè d­ ®Çu kú: 418.180 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång STT Chøng tõ TrÝch yÕu Ghi nî TK 1561, cã TK Ghi cã TK 1561, nî TK SH NT 111 112 ... Céng 632 ... Céng 1 ... M45 3/9 Mua muèi nguyªn liÖu 21.600.000 21.600.000 ... C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hµng ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 1562 - sæ chi tiÕt chi phÝ mua hµng. Sæ chi tiÕt chi phÝ mua hµng Tµi kho¶n 1562 XT Th¸ng 02 n¨m 1998 §¬n vÞ: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi nî Tk 1562, ghi cã c¸c Tk SH NT Tk 1111 Tk 1121 Céng .. .. .. .. 3/9 Chi phÝ vËn chuyÓn 5.000.000 5.000.000 Chi phÝ b¶o qu¶n 1.500.000 1.500.000 Chi kh¸c 700.000 700.000 .. .. .. .. .. .. .. .. 2.4. KÕ to¸n h¹ch to¸n hµng xuÊt khÈu trùc tiÕp XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ viÖc cung øng hµng ho¸ cho c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a hai bªn. Víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty, hµng xuÊt khÈu b¸n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi chñ yÕu lµ mÆt hµng muèi C«ng ty th­êng b¸n hµng ngay t¹i c¶ng. Thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt khÈu vµ thanh to¸n tiÒn hµng bao gåm: - Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (invoice). - VËn ®¬n. - B¶ng kª chi tiÕt hµng ho¸ (Packing list). - GiÊy chøng nhËn sè l­îng vµ chÊt l­îng hµng ho¸. - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸. - B¶o hiÓm. - GiÊy phÐp xuÊt khÈu. - Tê khai hµng xuÊt khÈu. Mét th­¬ng vô xuÊt khÈu hµng ho¸ ®­îc tiÕn hµnh d­íi sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a hai phßng: Phßng kÕ to¸n vµ Phßng kinh doanh.. Phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n, ký kÕt víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi sau ®ã tæ chøc xuÊt khÈu hµng ra n­íc ngoµi. Khi lµm xong thñ tôc h¶i quan xuÊt hµng, c¸n bé Phßng kinh doanh sÏ chuyÓn hå s¬ sang Phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thu tiÒn b¸n hµng. VÝ dô theo L/C sè 800198 - 155 më ngµy 25/8 t¹i ng©n hµng Incho Bank (NhËt B¶n) do C«ng ty GV NET CORPORATION më cho C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi h­ëng tæng sè 3.600 USD tiÒn hµng xuÊt khÈu 18.000 kg muèi nguyªn liÖu. - §¬n gi¸: 0.20 USD/kg (FOB H¶i phßng) - Sè l­îng: 18.000 kg - Tæng gi¸ trÞ: 3.600 USD - C¶ng giao hµng: H¶i Phßng - TrÞ gi¸ mua cña l« hµng: 28.800.000® - Tû gi¸ thùc tÕ: 1USD = 15.000VN§ Sau khi hµng ®­îc rãt xuèng tµu, c¸n bé Phßng kinh doanh lÊy giÊy x¸c nhËn cña thuyÒn tr­ëng vµ bé chøng tõ sau göi Phßng kÕ to¸n: SALT SECTOR GENERAL IMPORT - EXPORT COPANY 5 HANG GA STR, HOAN KIEM DIST, HA NOI, VIET NAM TEL: 84-4-9235211 FAX: 84-4-9235212? EMAIL: SAGIMEX@HN.VNN.VN COMMERCIAL INVOICE No: 01/ SAGIMEX - GV Date: 9/9/2001 Commodity: Boiled Dried Salt Contract No: 01/SAGIMEX - GV Term of Payment: By TTR Terms of shipment: C & F Tokyo Japan Means of transport: AMISIA J.N 061 Shipping mark: No of items Commodity Quantity Unit Price Total amount 01 Boiled Dried Salt 18,000kgs C&F Tokyo USD 0.20 USD 3,600 Total 18,000kgs USD 3,600 Say: US Dollars Three Thousand six hundred only. SALT SECTOR GENERAL IM - EX COMPANY DIRECTOR SALT SECTOR GENERAL IMPORT - EXPORT COPANY 5 HANG GA STR, HOAN KIEM DIST, HA NOI, VIET NAM TEL: 84-4-9235211 FAX: 84-4-9235212 EMAIL: SAGIMEX@HN.VNN.VN PACKING LIST No: 01/ SAGIMEX - GV Date: 9/9/2001 Commodity: Boiled Dried Salt Contract No: 10/SAGIMEX - GV From : Hai phong port Viet Nam To : Tokyo port Japan No of items Commodity No of pallet No of Packages Total weight/ Cubic M3 01 Boiled Dried Salt 16 pallets 852 baggies 18,000kgs/ 27m3 02 Boiled Dried Salt 48 baggies 48 baggies Total 16 pallets & 48 baggies 900 baggies 18,000kgs/ 27m3 Container No/Seal No: WHLU 9310250/919849 B/L No HK/ HPGJK - 120801 SALT SECTOR GENERAL IM - EX COPANY DIRECTOR CERTIFICATE OF ORIGIN 1. Goods consigned from export’s business name, adress, Reference No. 11015815 SALT SECTOR GENERAL IMPORT - EXPORT COMPANY 5 HANG GA STR, HANOI, VIET NAM GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (combined declaration and Certificate) FORM A issued in: HANOI-VIET NAM 2.Goods consigned to (consign’s name, country) GV CORPORATION 4F SEIKEN BIL, 2-2-3 KAMATAHOMCHO OTA- KU, TOKYO, 144- 0053, JAPAN 3.Means of transport and and route (as far as known) SHIPMENT FROM: HAIPHONG PORT VIETNAM. TO: TOKYO, JAPAN BY: AMISIA J. N. 061 DATE OF SPIPMENT AUG. 29 TH 2001 4. For official use 5. Item number Marks and number of packages Number and kind of packages; description of goods BOIED DRIED SALT 8. origin creterion (see Notes ore “p” 9. Gross weight or other quantity 18,000kgs 10. Certification It is here by certified, on the basis of control carried out that the declaration by the exporter is correct 11.Declaration by the exporter the undersigned here by declare that the bove details and statements are corect: that all the goods. Produced in HANOI VIETNAM and that they comply with the origin requirements specified for those goods In gereralised System of Preferences for goods exported to Japan. C¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ trªn kÕ to¸n ghi nh÷ng bót to¸n sau: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632: 28.800.000 Cã TK 156: 28.800.000 Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 131: 54.000.000 Cã TK 511: 54.000.000 KÕ to¸n xuÊt khÈu hµng trùc tiÕp ®­îc ph¶n ¸nh trªn hÖ thèng sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/8/2001 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 9/9 XuÊt muèi sang NhËt B¶n 632 156 28.800.000 ... ... Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/8/2001 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã N01 9/9 XuÊt muèi sang NhËt B¶n 131 511 54.000.000 ... ... C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m: 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu ngµy, th¸ng Sè hiÖu ngµy, th¸ng ... ... ... N01 9/9 28.800.000 ... ... B¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸ TK 156 muèi Th¸ng 07 n¨m 2001 Sè d­ ®Çu kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Chøng tõ TrÝch yÕu Ghi nî TK 1561, cã TK Ghi cã TK 1561, nî TK SH NT 331 333.3 Céng 632 ... Céng ... ... ... 7 N01 9/9 XuÊt muèi b¸n cho NhËt B¶n 28.800.000 28.800.000 ... ... .... Céng Sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng TK 131 §èi t­îng: GV - NET CORPORATION(NhËt B¶n) Ngµy, th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 0 31/9 ... N01 9/9 XuÊt Muèi b¸n cho NhËt B¶n 511 54.000.000 54.000.000 ... Sæ c¸i tµi kho¶n 156 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã 31/7 M01 9/7 Mua muèi ¨n 111 5.380.000 M08 11/7 Mua muèi ¨n 111 2.680.000 M12 23/7 Mua muèi bét 111 2.670.000 B09 24/7 XuÊt b¸n xe m¸y TQ 632 271.950.000 N09 27/7 NhËp muèi rêi tõ Ên §é 311 4.240.058.625 N09 NhËp muèi rêi tõ Ên §é 3333 636.008.794 ... ... Tæng PS T7 5.556.298.542 282.680.000 D­ T6 chuyÓn sang 960.150.000 ... Tæng d­ T7 6.233.768.542 31/7 E13 29/8 Chi tuÒn mua muèi ¨n 111 255.000 Chi tiÒn mua nguyªn liÖu 111 675.000 0058 XuÊt b¸n xe m¸y 632 360.750.000 0245 XuÊt b¸n muèi ¨n 632 255.000 007152 XuÊt b¸n muèi rêi cho ViÖt tr× 632 2.332.032.244 ... ... ... Tæng PS T8 930.000 5.832.486.915 D­ T7 chuyÓn sang 6.233.768.542 Tæng d­ T8 ... 402.211.627 ... 28/9 M45 3/9 Mua muèi cña HTX - Yªn Hoµ 111 28.800.000 N01 9/9 XuÊt b¸n muèi sÊy kh« NhËt B¶n 632 28.800.000 Hao hôt gi¶i to¶ muèi 641 74.761.623 ..... ... ... Tæng PS T9 29.387.500 126.349.127 D­ T8 chuyÓn sang 402.211.627 Tæng d­ T9 305.250.000 Sæ c¸i TK 331 D­ ®Çu kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã ... ... 31/7 7/7 17/7 Thanh to¸n L/C muèi NK 144 403.548.558 ... ... 27/7 N09 27/7 NhËp muèi tõ Ên §é 156 4.240.058.625 ... Tæng PS 4.240.058.625 4.240.058.625 D­ cuèi kú 0 Sæ c¸i TK 131 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã ... ... Th¸ng 8 31/8 2576 10/8 Thu tiÒn cña kh¸ch hµng 111 346.012.600 Thu tiÒn cña kh¸ch hµng 111 100.000.000 Thu tiÒn cña kh¸ch hµng 111 20.000.000 B¸n muèi cho ViÖt Tr× 511 2.750.000.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 511 208.800.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 511 327.175.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 511 164.880.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 511 275.600.000 ... ... 31/9 N01 9/9 XuÊt b¸n muèi sÊy kh« sang NhËt B¶n 511 54.000.000 ... ... D­ T9 449.258.000 Sæ c¸i TK 632 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Th¸ng 7 XuÊt b¸n xe m¸y TQ 156 271.950.000 XuÊt b¸n muèi ¨n 156 10.730.000 Tæng PS T7 282.680.000 Th¸ng 8 31/8 XuÊt b¸n xe m¸y TQ 156 360.750.000 XuÊt b¸n muèi ¨n 156 255.000 007152 7/8 XuÊt b¸n muèi rêi cho ViÖt tr× 156 2.332.032.244 ... Tæng PS T8 5.832.486.915 Th¸ng 9 28/9 XuÊt b¸n muèi h¹t 156 587.500 XuÊt b¸n xe m¸y TQ 156 22.200.000 N01 9/9 XuÊt b¸n muèi sÊy kh« sang NhËt B¶n 156 28.800.000 Tæng PS T9 51.587.500 Tæng QuÝ III 6.166.754.415 ... ... Sæ c¸i TK 511 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Th¸ng 7 ... Tæng PS T7 287.160.000 Th¸ng 8 31/8 007125 7/8 XuÊt b¸n muèi cho ViÖt tr× 131 2.750.000.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 131 208.800.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 131 327.175.000 B¸n muèi cho Nam §Þnh 131 164.880.000 ... Tæng PS T 8 7.290.079.210 Th¸ng 9 28/9 6/9 B¸n muèi h¹t 131 240.000 B¸n muèi h¹t 131 360.000 B¸n muèi h¹t 131 5.640.000 N01 9/9 B¸n muèi sÊy kh« cho NhËt B¶n 131 54.000.000 ... Tæng PS T9 77.160.000 Tæng PS QuÝ III 7.654.399.210 2.5.KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty XNH - TH ngµnh muèi KÕ to¸n x¸c ®inh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty XNK - TH ngµnh muèi lµ qu¸ tr×nh b¸n hµng cã thÓ chi tiÕt cho tõng mÆt hµng, tõng l« hµng. §Ó x¸c ®inh kÕt qu¶ kinh doanh kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh tr­íc hÕt ta cÇn x¸c ®inh doanh thu thuÇn. Doanh thu thuÇn = Doanh thu tiªu thô - ThuÕ doanh thu - C¸c kho¶n chiÕt khÊu, håi khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Sau khi tÝnh to¸n ®­îc doanh thu cho toµn c«ng ty kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶. Bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh doanh thu lµ viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ. Chi phÝ bao gåm chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 641 Chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng bao gåm c¸c kho¶n chi nh­ sau: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, Chi phÝ vËt liÖu bao b× cho qu¸ tr×nh b¸n hµng, Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng , c¸c chi phÝ thuª ngoµi phôc vô qu¸ tr×nh b¸n hµng . Khi ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n tËp hîp vµ ghi sæ chi tiªt tµi kho¶n 641. Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng Tµi kho¶n 641 Th¸ng 8 n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång NT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi sæ SH NT Nî Cã Nî Cã Th¸ng 08 Sè d­ ®Çu kú 31/8 280 2/8 Nh©n viªn b¸n hµng 334 15.000.000 296 7/8 C­íc phÝ vËn chuyÓn 111 100.000.000 300 26/2 Chi phÝ H¶i quan 112 15.000.000 ... Céng Ph¸t sinh Sæ c¸i TK 641 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Th¸ng 7 ... Th¸ng 8 7/8 TrÝch TGNH tr¶ c­íc vËn chuyÓn 112 100.000.000 Tr¶ c­íc vËn chuyÓn 111 180.000.000 ... Th¸ng 9 ... Tæng PS QuÝ III 1.068.579.000 Cuèi kú kÕt chuyÓn sè chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 911. G¾n liÒn víi chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ nµy bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ vËt liÖu dông cô, chi phÝ khÊu hao TSC§, thuÕ m«n bµi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho c«ng ty, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. C¨n cø vµo c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n tËp hîp vµo tµi kho¶n 642. Cuèi th¸ng c«ng sæ kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Sæ chi tiÕt chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tµi kho¶n 642 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång NT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi sæ SH NT Nî Cã Nî Cã Th¸ng 8 Sè d­ ®Çu kú 0 28/8 2/8 L­¬ng nh©n viªn 334 18.000.000 Chi phÝ tiÕp kh¸ch 111 705.490 6/8 Ch phÝ dÞch vô 141 11.00.000 Mua ®å dïng v¨n phßng 111 174.000 Chi phÝ c«ng t¸c & b¶o d­ìng xe 111 2.794.957 .. .. . .. .. .. .. .. .. Céng Ph¸t sinh Sæ c¸i TK 642 QuÝ III n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Th¸ng 7 ... Th¸ng 8 28/8 2/8 L­¬ng nh©n viªn 334 18.000.000 Chi phÝ tiÕp kh¸ch 111 705.490 6/8 Ch phÝ dÞch vô 141 11.00.000 Mua ®å dïng v¨n phßng 111 174.000 Chi phÝ c«ng t¸c & b¶o d­ìng xe 111 2.794.957 ... Th¸ng 9 28/9 5/9 C«ng t¸c phÝ & göi xe T9 111 1.797.659 Mua Sim & card §T 111 7.000.000 PhÝ ph¸t hµnh biªn lai 111 100.000 ... Tæng PS quÝ III 278.361.608 - Khi kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, chi phÝ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi: + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK 511: 7.564.399.210 Cã TK 911: 7.564.399.210 + KÕt chuyÓn chi phÝ gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911: 6.166.754.415 Cã TK 632: 6.166.754.415 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 911: 1.068.579.000 Cã TK 641: 1.068.579.000 + KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: KÕt qu¶ ho¹t ®éng = Doanh thu - Gi¸ vèn - Chi phÝ - Chi phÝ s¶n xuÊt KD thuÇn hµng b¸n b¸n hµng QLDN Nî TK 911: 278.361.608 Cã TK 642: 278.361.608 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Thùc tÕ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng Ty trong 3 th¸ng n¨m 2001 lµ: KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD =7.564.399.210 ®ång - 6.166.754.415 ®ång - 1.068.579.000 ®ång - 278.361.608 ®ång = 140.704.187 ®ång. KÕt qu¶ nµy cho thÊy trong quÝ III n¨m 2001, C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ l·i (lç), kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 421 - "L·i ch­a ph©n phèi". Nî TK 911: 140.704.187 ®ång Cã TK 421: 140.704.187 ®ång sæ c¸i tµi kho¶n 911 Quý III... N¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång NT Chøng tõ DiÔn TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ ghi sæ SH NT Gi¶i Nî Cã Nî Cã Th¸ng 02 Sè d­ ®Çu kú 1 28/2 K/C doanh thu 511 7.654.399.210 2 28/2 K/C gi¸ vèn hµng b¸n 632 6.166.754.415 3 28/2 K/C Chi phÝ b¸n hµng 641 1.068.579.000 4 28/2 K/C Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 642 278.361.608 Céng Ph¸t sinh 7.513.695.023 7.654.399.210 28/2 KÕt chuyÓn l·i 421 140.704.187 §¬n vÞ: C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi M· sè B 02-DN §Þa chØ: Sè 5 Hµng Gµ - Hµ Néi KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý III...N¨m 2001 PhÇn I : Lç, L·i ST ChØ tiªu MS Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Tæng doanh thu 01 Trong ®ã: Doanh thu hµng 02 10.973.154.820 7.654.399.210 18.627.554.030 C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07) 03 -ChiÕt khÊu 04 -Gi¶m gi¸ 05 -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 07 1 Doanh thu thuÇn(01- 03) 10 10.973.154.820 7.654.399.210 18.627.554.030 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 9.754.481.293 6.166.754.415 15.912.235.700 3 Lîi nhuËn gép(10-11) 20 1.227.673.527 1.487.644.795 2.715.318.322 4 Chi phÝ b¸n hµng 21 616.494.786 1.068.579.000 1.685.073.786 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 148.385.051 278.361.608 426.746.659 6 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (20-(21+22) 30 462.793.690 140.704.187 603.497.877 ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty XNK - TH ngµnh muèi I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty .1. ­u ®iÓm HiÖn nay cuµng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng Ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó giµnh ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch½n trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o kinh doanh lu«n cã l·i, ®ãng gãp ®Çy ®ñ ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®¶m b¶o møc l­¬ng æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §ång thêi, ®¶m b¶o ®Çu t­ më réng kinh doanh ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n. Nh÷ng thµnh qu¶ mµ C«ng Ty ®· ®¹t ®­îc lµ tæng hîp nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, trong ®ã hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng ®Æc biÖt lµ bé phËn kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh cña C«ngTy. Qua t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng Ty Muèi, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nãi riªng t¹i doanh nghiÖp ®· ®i vµo nÒ nÕp, æn ®Þnh, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña C«ng Ty ®Æt ra lµ ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n gi÷a kÕ to¸n vµ c¸c bé phËn cã liªn quan còng nh­ néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n. §ång thêi ®¶m b¶o sè liÖu kÕ to¸n ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc, hîp lý, râ rµng vµ dÔ hiÓu. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®· h¹n chÕ ghi chÐp trïng lÆp, nh­ng ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt c¸c nguån sè liÖu ban ®Çu. Do ®ã viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®¬n vÞ. C«ng Ty lu«n chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é kÕ to¸n, tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, tæ chøc më sæ mét c¸ch phï hîp ®Ó ph¶n ¸nh Gi¸m ®èc t×nh h×nh chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. C«ng Ty ®· lùa chän h×nh thøc “NhËt ký chøng tõ" ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n, nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty lµ víi sè l­îng hµng ho¸ lín, nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh ra nªn viÖc theo dâi kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh rÊt phøc t¹p. C¸c kÕ to¸n viªn ®­îc bè trÝ ®¶m nhiÖm tõng phÇn hµnh thuËn tiÖn trong mèi quan hÖ víi nhau d­íi sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n tr­ëng. Víi ®Æc ®iÓm cña C«ng Ty, kh©u kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý b»ng c¸ch vËn dông linh ho¹t c¸c sæ s¸ch b¸n hµng theo tõng mÆt hµng, kh¸ch hµng, thuËn tiªn trong viÖc ®èi chiÕu víi gi¸ trÞ hµng b¸n vµ b¶ng kª thanh to¸n. §Ó h¹ch to¸n trung thùc t×nh h×nh chi phÝ, doanh thu, C«ng Ty ®· sö dông ®Çy ®ñ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ cã liªn quan tíi ho¹t ®éng nhËp - xuÊt - b¸n hµng ho¸, thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Nh÷ng ho¸ ®¬n, chøng tõ nµy phï hîp víi biÓu mÉu do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh. §ång thêi, kÕ to¸n còng ghi chÐp trªn c¸c sæ phï hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®· cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c cho l·nh ®¹o C«ng Ty ®¸nh gi¸, ph©n tÝch ®Ó cã ®­îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. MÆt kh¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m b¶o ®¶m th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn, C«ng Ty ®· vËn dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. V× vËy, ®· xö lý vµ khai th¸c ®a d¹ng th«ng tin qua sè liÖu, ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tÕ vµ mang ®Çy ®ñ tÝnh hîp lý cña nã qua viÖc ®èi chiÕu so s¸nh sè liÖu gi÷a c¸c b¶ng, sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh quyÕt to¸n, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng Ty. 2. Nh­îc ®iÓm Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng Ty tæ chøc theo m« h×nh nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. Do ¸p dông m« h×nh nµy nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña ®¬n vÞ phô thuéc lµ h¹ch to¸n b¸o sæ( kho¸n cho c¸c thµnh viªn phßng kinh doanh). Do ®ã, phßng kÕ to¸n chØ n¾m ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t viÖc h¹ch to¸n qua sè liÖu b¸o c¸o cña ®¬n vÞ phô thuéc chø kh«ng thÓ biÕt ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ nhËp, xuÊt, tån kho hµng ho¸ hµng ngµy nh­ thÕ nµo. Do vËy míi cã t×nh tr¹ng b¸n hµng ®Çu th¸ng, cuèi th¸ng ho¸ ®¬n míi vÒ. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ tõ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ch­a ®­îc thùc hiÖn víi thêi gian nhanh nhÊt, chøng tõ th­êng dån vµo gi÷a th¸ng vµ cuèi th¸ng g©y chËm trÔ, khã kh¨n cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, tæng kÕt hµng th¸ng trªn C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ch­a khai th¸c triÖt ®Ó viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n, cßn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nöa thñ c«ng, nöa c¬ giíi. MÆt kh¸c, do C«ng ty ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n lµ “Chøng tõ ghi sæ” mÆc dï rÊt phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nh­ng theo h×nh thøc nµy rÊt khã vi tÝnh ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ßi hái tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i cao míi cã thÓ lËp tr×nh ®­îc. §iÒu nµy rÊt m©u thuÉn víi xu thÕ cña thêi ®¹i lµ ngµy cµng më réng, ph¸t triÓn viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch mua hµng cña m×nh nh»m gãp phÇn t¨ng doanh thu, n©ng cao lîi nhuËn, C«ng ty ®· ¸p dông t×nh h×nh thøc b¸n tr¶ chËm song thùc tÕ cã nh÷ng kho¶n nî cña kh¸ch hµng ®Ó qu¸ l©u, cã tr­êng hîp nî khã cã kh¶ n¨ng thu håi. §iÒu nµy ¶nh h­ëng têi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña ®¬n vÞ. VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n, C«ng ty kh«ng cã sæ theo dâi x¸c tµi kho¶n gi¶m doanh thu nh­ gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng bÞ tr¶ l¹i. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n doanh thu cña ®¬n vÞ gÆp khã kh¨n, kh«ng t¹o ®éng lùc thóc ®Èy kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng lín. II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng Ty xnk-th ngµnh Muèi. HiÖn nay trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ mang l¹i lîi nhuËn cao, ®ßi hái ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh doanh nh»m t×m ra c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, tõng b­íc ®¹t tíi kÕt qu¶ kh¶ quan vµ triÓn väng, ®Æc biÖt lµ kh©u kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ph¶i kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp muèn t¨ng nhanh, n©ng cao lîi nhuËn ®Òu ph¶i lu«n hoµn thiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c¸c kh©u. §©y lµ mét yªu cÇu thùc tÕ kh¸ch quan, ®¸p øng phï hîp cho c«ng t¸c kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ sæ t×m hiÓu, n¾m v÷ng t×nh h×nh thùc tÕ còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ®· ®­îc häc. Em nhËn thÊy trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ mµ nÕu ®­îc kh¾c phôc th× phÇn hµnh kÐ to¸n nµy cña c«ng ty sÏ ®­îc hoµn thiÖn h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n. Em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty nh­ sau: 1. VÊn ®Ò ¸p dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong c«ng cuéc ®æi míi c¶i c¸ch hÖ thèng kÕ to¸n, mét trong nh÷ng môc tiªu cña n­íc ta hiÖn nay lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Do ®ã, C«ng ty nªn ®Çu t­ h¬n n÷a vµ hÖ thèng l¹i c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý, nhanh gän vµ chÝnh x¸c b»ng c¸ch cung cÊp thªm m¸y vi tÝnh nèi m¹ng víi nhau gi÷a c¸c phÇn hµnh ®Ó cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y ®­îc dÔ dµng, ®Ó thuËn lîi trong viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c phÇn hµnh vµ mang tÝnh thèng nhÊt. §i ®«i víi trang thiÕt bÞ, ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n. Khi ®ã nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n chñ yÕu ®­îc xö lý trªn m¸y vi tÝnh vµ con ng­êi chØ cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ vËn hµnh chóng. 2. VÊn ®Ò ¸p dông chÝnh s¸ch chiÕt khÊu, gi¶m gi¸,bít gi¸ vµ bÞ tr¶ l¹i. HiÖn nay, C«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n ®èi víi nh÷ng kh¸ch thanh to¸n tr­íc h¹n. §iÒu nµy kh«ng khuyÕn khÝch ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím, nªn doanh nghiÖp sÏ cã mét kho¶n vèn kinh doanh bÞ chiÕm dông d­íi h×nh thøc nî ph¶i thu trong khi doanh nghiÖp ®ang cÇn vèn l­u ®éng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n chÕ c¸c kho¶n vay ng©n hµng. V× vËy, C«ng ty cÇn chó ý tíi kho¶n thu nî tr­íc h¹n víi chiÕt khÊu luü tiÕn cho kh¸ch hµng cã kho¶n nî lín theo sè ngµy tr¶ sím. §iÒu ®ã gi¶i quyÕt ®­îc 2 vÊn ®Ò c¬ b¶n ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Thu håi ®­îc vèn vµ gi¶m ®i nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi. a/ ChiÕt khÊu b¸n hµng lµ sè tiÒn dµnh cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n sím tiÒn hµng( theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm) theo tho¶ thuËn cña hîp ®ång. Theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, chiÕt khÊu b¸n hµng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Doanh nghiÖp kh«ng ®­îc gi¶m trõ phÇn thuÕ GTGT ®Çu ra cña sè tiÒn chiÕt khÊu b¸n hµng . Khi kh¸ch hµng thanh to¸n sím tiÒn hµng theo ph­¬ng thøc thanh to¸n chËm, trªn c¬ së hîp ®ång ®· tho¶ thuËn, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång, phiÕu thu hoÆc giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng ghi: Nî TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng b/ Bít gi¸ lµ sè tiÒn doanh nghiÖp bít cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp kh¸ch hµgn mua víi sè l­îng hµng ho¸ lín. Sè tiÒn bít gi¸ nµy chÝnh lµ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i. Trong hÖ thèng TK kÕ to¸n hiÖn hµnh kh«ng cã TK riªng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn bít gi¸, do ®ã ®­îc ghi vµo TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n cïng víi sè tiÒn gi¶m gi¸. c/ Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp hµng b¸n cña doanh nghiÖp kÐm phÈm chÊt, kh¸ch hµng yªu cÇu gi¶m gi¸ vµ ®­îc chÊp thuËn sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n ®­îc ph¶n ¸nh ë TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Néi dung kÕt cÊu cña TK nµy nh­ sau: TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng - KÕt cÊu toµn bé sè tiÒn gi¶m b¸n ®· chÊp thuËn gi¸ sang TK 511,512 Sau khi kÕt chuyÓn TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng hµng b¸n kh«ng cã sè d­ §èi víi nh÷ng mÆt hµng b¸n ra thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n tÝnh to¸n sè tiÒn thuÕ GTGT cïng víi sè tiÒn b¸n hµng bÞ gi¶m gi¸ Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cuèi kú, tæng hîp toµn bé sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· ghi ë bªn nî TK 532 -Gi¶m gi¸ hµng b¸n ®Ó kÕt chuyÓn sang bªn nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng hoÆc TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé ®Ó gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng trong kú Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Nî TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé Cã TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n d/ TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i NÕu trong l« hµng b¸n cña doanh nghiÖp cã mét sè hoÆc toµn bé bÞ kÐm phÈm chÊt kh«ng thÓ dïng ®­îc, kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ l¹i sè hµng ho¸ ®ã. Trong tr­êng hîp nµy nÕu cã c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ®ã vµo TK 641- Chi phÝ b¸n hµng. TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®­îc ph¶n ¸nh ë bªn nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Néi dung kÕt cÊu cña TK nµy nh­ sau: TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i - KÕt chuyÓn toµn bé trÞ gi¸ b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i sang TK 511,512 Sau khi kÐt chuyÓn TK 531 kh«ng cã sè d­ §èi víi hµng b¸n thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸o khÊu trõ KT ph¶i tÝnh sè thuÕ GTGT ®Çu ra cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i ®Ó ghi gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra víi sè tiÒn hµng bÞ tr¶ l¹i Nî TK 531- Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK 111- TiÒn mÆt Cã TK 112- TiÒn göi NH Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cuèi kú, tæng hîp toµn bé gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn sang TK 511, 512 ®Ó gi¶m trõ doanh thu Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Nî TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé Cã TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Sè hµng bÞ tr¶ l¹i nÕu doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 155 - Thµnh phÈm Nî TK 156 - Hµng ho¸ Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n NÕu doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 611- Mua hµng Cã TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n C¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 111, 112, 131 3.VÊn ®Ò chøng tõ kÕ to¸n. Qua thùc tÕ t¹i C«ng ty XNK - TH ngµnh Muèi cho thÊy viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cßn ch­a theo tr×nh tù hîp lý. ChÝnh sù thiÕu sãt nµy dÉn ®Õn sù ch­a chÝnh x¸c vÒ th«ng tin vµ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ kiÓm tra kÕ to¸n. V× v©y, C«ng ty cÇn xem xÐt vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, viÖc lËp vµ sö dông chøng tõ cÇn ph¶i ®¶m b¶o tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ , gãp phÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi trong th«ng tin tµi chÝnh. 4. VÒ lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. Trong thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã nh÷ng kho¶n thu mµ ng­êi nî khã hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. §Ó ®Ò phßng nh÷ng tæn thÊt vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ x¶y ra, h¹n chÕ nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, cuèi niªn ®é kÕ to¸n cÇn ph¶i dù tÝnh tr­íc sè nî cã kh¶ n¨ng khã ®ßi ®Ó lËp dù phßng. §ång thêi gia h¹n nî cho kh¸ch hµng, nÕu qu¸ h¹n th× kh¸ch hµng ph¶i chÞu thªm mét kho¶n l·i xuÊt b»ng l·i vay ng©n hµng. Tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch hµng lîi dông th«ng ®ång víi nh©n viªn b¸n hµng ®Ó chiÕm dông vèn. Kho¶n dù phßng nµy sÏ ®­îc theo dâi trªn TK 139 “Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi”: KÕt cÊu TK 139 nh­ sau: TK 139: "Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi" SPS: - Xo¸ sæ c¸c kho¶n nî khã ®ßi kh«ng ®ßi ®­îc. - Hoµn nhËp dù phßng khã ®ßi (cßn l¹i) hoÆc sè dù phßng cña c¸c kho¶n b©y giê ®· thu ®­îc. SD§K: Sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi hiÖn cã lóc ®Çu kú. SPS: - TrÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cuèi niªn ®é. TÝnh bæ sung vµo chi phÝ phÇn chªnh lÖch gi÷a nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ lín h¬n sè ®· lËp dù phßng. SDCK: Sè dù phßng ph¶i thu håi hiÖn cã lóc cuèi kú. VÒ nguyªn t¾c, c¨n cø lËp dù phßng lµ ph¶i cã nh÷ng b»ng chøng ®¸ng tin cËy vÒ c¸c kho¶n nî mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc khi C«ng Ty ®· lµm thñ tôc ®ßi nî nhiÒu lÇn vÉn kh«ng cã kÕt qu¶. ViÖc x¸c ®Þnh sè lËp dù phßng vµ xö lý xo¸ nî khã ®ßi ph¶i theo h­íng dÉn riªng cña Bé Tµi ChÝnh. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh­ sau: - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, dù kiÕn møc tæn thÊt cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch, kÕ to¸n tÝnh møc lËp dù phßng c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi, ghi: Nî TK 642: Chi phÝ QLDN. Cã TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau, kÕ to¸n hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi ®· lËp cuèi niªn ®é kÕ to¸n tr­íc vµo thu nhËp bÊt th­êng, ghi: Nî TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (Theo sè d­ ®· dù phßng cña nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi ®· thu ®­îc). Cã TK 721: C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng. §ång thêi tÝnh x¸c ®Þnh møc lËp dù phßng míi c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi cho niªn ®é sau, ghi: Nî TK 642: Chi phÝ QLDN. Cã TK 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. - ViÖc xö lý xo¸ nî c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ßi ®­îc, ph¶i c¨n cø vµo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. khi cã quyÕt ®Þnh cho phÐp xo¸ nî, kÕ to¸n ghi: Nî TK 642: Chi phÝ QLDN. Cã TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 139: Ph¶i thu kh¸c. §ång thêi ghi ®¬n: Nî TK 004: Nî khã ®ßi ®· xö lý. - §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· xö lý cho xo¸ nî, nÕu sau ®ã l¹i thu héi ®­îc nî, kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña kho¶n nî thu håi ®­îc, ghi: Nî TK 111, 112: TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Cã TK 721: Thu nhËp bÊt th­êng. §ång thêi ghi ®¬n: Cã TK 004: Nî khã ®ßi ®· xö lý. 6. VÒ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng Ty ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ”. Theo h×nh thøc nµy khã, vi tÝnh ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Mµ theo xu h­íng cña thêi ®¹i vÊn ®Ò sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn. V× vËy, ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch kh«ng nh÷ng chØ ®èi víi nghiÖp vô kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mµ cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i C«ng Ty Muèi. Theo t«i, ®¬n vÞ nªn chuyÓn ®æi h×nh thøc kÕ to¸n tõ h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ” sang h×nh thøc “NhËt ký chung”. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. DÜ nhiªn viÖc chuyÓn ®æi nµy kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mµ cã thÓ lµm ®­îc. Nã phô thuéc vµo sù n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n, phô thuéc vµo viÖc vi tÝnh ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng Ty. Ngoµi ra nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. ¸p dông h×nh thøc nµy, sæ s¸ch kÕ to¸n bao gåm: - Sæ NhËt ký chung: cã t¸c dông b¶o qu¶n chøng tõ kÕ to¸n vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh, lµm c¨n c­ ®Ó ghi sæ c¸i. - Sæ NhËt ký chuyªn dïng: cã t¸c dông nh­ sæ NhËt ký chung. Ngoµi ra nã cßn nh­ lµ mét chøng tõ tæng hîp (ghi c¸c sè liÖu cña chøng tõ gèc) vµ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i. Sè liÖu ®· ghi vµo sæ NhËt ký chuyªn dïng th× kh«ng ghi vµo NhËt ký chung n÷a. - Sæ c¸i: gåm nhiÒu trang, mçi tµi kho¶n cã thÓ sö dông mét trang hoÆc mét sè trang. - C¸c sæ h¹ch to¸n chi tiÕt: ghi theo tõng tµi kho¶n kÕ to¸n chi tiÕt Hµng ngµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p kÕ to¸n ghi vµo sæ NhËt ký chung hoÆc sæ NhËt ký chuyªn dïng. §èi víi c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n ®ßi hái cÇn ph¶i ph¶n ¸nh chi tiÕt, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Hµng ngµy c¨n cø vµo sæ NhËt ký chung ®Ó ghi sæ c¸i. Cuèi kú, c¨n cø vµo sæ NhËt ký chuyªn dïng ®Ó ghi sæ c¸i. C¨n cø vµo c¸c sæ thÎ chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp, c¨n cø vµo sæ c¸i kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh theo mÉu: BiÓu sè 13: B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Tµi kho¶n Sè d­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... Céng Trªn c¬ së sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt, kÕ to¸n sÏ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Qu¸ tr×nh nµy víi sù tham gia cña m¸y vi tÝnh sÏ ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc, c¸c kÕ to¸n viªn sÏ ®­a néi dung vµo tÖp qu¶n lý chøng tõ. Tõ tÖp nµy kÕ to¸n sÏ ch¹y ch­¬ng tr×nh xö lý chøng tõ ®Ó t¹o NhËt ký chung, NhËt ký chuyªn dïng, c¸c sæ, thÎ chi tiÕt. Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ ch¹y c¸c ch­¬ng tr×nh t¹o néi dung sæ c¸i vµ t¹o b¶ng tæng hîp chi tiÕt, kÕ to¸n ph¶i ch¹y ch­¬ng tr×nh so s¸nh ®èi chiÕu ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng sù kh¸c biÖt. Sau ®ã kÕ to¸n sÏ ch¹y ch­¬ng tr×nh ®Ó t¹o b¸o c¸o kÕ to¸n. Sæ NhËt ký chung, NhËt ký chuyªn dïng, sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp... cã thÓ ®­îc l­u tr÷ trªn ®Üa mÒm, ®Üa cøng hoÆc in ra giÊy. Song ®Ó lËp tr×nh ®­îc, ®ßi hái ®¬n vÞ ph¶i cã nh÷ng chuyªn viªn lËp tr×nh tèt vµ b¶n th©n c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. KÕt luËn Trªn c¬ së n¾m v÷ng nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· ®­îc häc vµ ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty XNH - TH ngµnh muèi ®· nªu nªn nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cóng nh­ th­c tÕ tæ chøc ¸p dông t¹i c«ng ty. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ nhøng ­u ®iÓm, nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cña c«ng ty vµ ®Ò xuÊt nhøng biÖn ph¸p kiÕn nghÞ ¸p dông phï hîp trong ®iÒu kiÖn ¸p dông cña c«ng ty. Song ho¹t ®éng SXKD lu«n ph¸t triÓn ngµy cµng ®a d¹ng phøc t¹p. Do vËy yªu cÇu qu¶n lý còng ngµy cµng n©ng cao. KÕ to¸n b¸n hµng nãi riªng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu hoµn thiÖn ®¸p øng c¸c yªu cÇu qu¶n lý ®¶m b¶o ph¸t huy vai trß lµ mét c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn vµ hiÖu qu¶ trong qu¶n lý tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®«ng kinh tÕ t×a chÝnh trong doanh nghiÖp. MÆt kh¸c trong mçi ngµnh, mèi doanh nghiÖp l¹i cã nh÷ng ®Æ ®iÓm ®iÒu kiÖn ¸p dông kh¸c nhau. V× vËy, ®Ó ¸p dông cã hiÖu qu¶ lý luËn vµo thùc tiÔn mçi ngµnh, mçi doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm, yªu cÇu qu¶n lý mµ vËn dông cho phï hîp. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - TiÕn sÜ NguyÔn ViÕt TiÕn vµ c¸c c« chó phßng kÐ to¸n cña c«ng ty XNK - TH ngµnh muèi ®µ gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ néi, ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2002 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 01 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu 03 I. Sô cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÐ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 03 1. Qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng 03 2. ý nghÜa, vai trß cña qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 04 3. yªu cÇu qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 05 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 06 II. Lý luËn chung vÒ doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng 07 1. Ph­¬ng thøc b¸n hµng 07 1.1 B¸n hµng trong n­íc 07 1.2. KÕ to¸n b¸n hµng ngoµi n­íc (XuÊt khÈu hµng ho¸). 10 2. Doanh thu b¸n hµng 11 3. TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n 13 III. Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 19 1. Nguyªn t¾c kÕ to¸n 19 2. Chøng tõ kÕ to¸n 19 3. Tr×nh tù kÕ to¸n 21 4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 26 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 28 I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty 28 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 28 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 29 3. Kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÐ to¸n t¹i C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 32 II. Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 35 1. §Æc ®iÓm nghiÖp vô b¸n hµng t¹i C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 35 2. KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cña C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 36 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 87 I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 87 1. ¦u ®iÓm 87 2. Nh­îc ®iÓm 88 II, Mét sè ý kiÕn nh»m ho¸n thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña C«ng ty XNK - TH ngµnh muèi 89 KÕt luËn 98

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối.DOC
Luận văn liên quan