Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242 - Khu quản lý đường bộ 2

LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng tạo nên cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật và tài sản cố định. Ngành giao thông chi phí một nguồn vốn khá lớn của quốc gia và xã hội. Những sai lầm trong ngành xây dựng thường gây nên những thiệt hại lớn và có thể rất khó sửa chữa trong nhiều năm. Sản phẩm của ngành xây dựng có tính chất kinh tế, văn hoá, nghệ thuật và xã hội tổng hợp. Do đó, các công trình xây dựng có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học và kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần đẩy nhanh văn hoá, nghệ thuật kiến trúc, có tác dụng quan trọng tới môi trường sinh thái. Cùng với đà phát triển nhanh của nền kinh tế, khối lượng đầu tư vào xây dựng hàng năm của nước ta hiện nay tăng rất nhanh. Điều này cũng có nghĩa là số vốn xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp trải qua nhiều giai đoạn, thời gian kéo dài. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn dĩ đã là một phần cơ bản của công tác hạch toán kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn đối với công ty xây lắp. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là cơ sở để giám đốc các hoạt động để từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới bảo đảm cho công ty tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trường, đồng thời là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty quản lý và sửa chưũa đường bộ 242, được sự giúp đỡ của thầy giáo Trần Văn Thuận và các cô, các chị phòng kế toán Công ty, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242 – Khu quản lý đường bộ II ” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Bài viết của em được chia làm ba phần chính: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp . Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242. Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242.

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242 - Khu quản lý đường bộ 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoµn thµnh ®¹t tiÕn ®é ®Ò ra, ®¶m b¶o chÊt l­îng. §ång ý nghiÖm thu thanh to¸n cho ®¬n vÞ. §¹i diÖn bªn giao §¹i diÖn bªn nhËn C¨n cø biªn b¶n nghiÖm thu, thanh lý chuyÓn qua phßng TCKT, t¹i ®©y kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ sè : 23/TL Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 23/TL STT TrÝch yÕu TK nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n c«ng thuª ngoµi Ht¹ 1 QL 4E T3/2004 (c«ng tr×nh r¶i t¨ng c­êng K2 - K5 QL4E ) 622 336.8 11.250.000 Tæng céng 11.250.000 ViÕt b»ng ch÷: M­êi mét triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· ®­îc lËp vµo sæ “ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ “, Sæ c¸i TK622 – Chi phÝ NC trùc tiÕp theo chi tiÕt tõng c«ng tr×nh. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ kÕt chuyÓn tõ TK 622 - Chi phÝ NC trùc tiÕp sang TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 34/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp c«ng tr×nh N©ng cÊp Km142 - Km 146 QL 4D 154 622 15.150.000 Tæng céng 15.150.000 ViÕt b»ng ch÷: M­êi n¨m triÖu mét tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 35/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp c«ng tr×nh r¶i t¨ng c­êng Km2 - Km 5 QL4E 154 622 26.750.000 Tæng céng 26.750.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai s¸u triÖu bÈy tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ NC trùc tiÕp Sè hiÖu : 622 Tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2004 ®Õn ngµy 31/3/2004 Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ GS DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n §.¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 I – N©ng cÊp K142 - K146 31/3 21/TL 31/3 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ §CT T3/2004 334 15.150.000 31/3 34/KC 31/3 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT T3/04 154 15.150.000 II - R¶i t¨ng c­êng K2 - K5 31/3 22/TL 31/3 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ H¹t 1 QL4E T3/2004 334 15.500.000 31/3 23/TL 31/3 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ NC thuª ngoµi H¹t 1 RTC K2 - K5 336 11.250.000 31/3 35/KC 31/3 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT T3/04 154 26.750.000 Céng ph¸t sinh 41.900.000 41.900.000 D­ LËp, ngµy ……th¸ng…….n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) 2.3.2.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 623 võa ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Trong quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, m¸y mãc ®ãng vai trß quan träng ®èi víi tiÕn ®é thi c«ng còng nh­ chÊt l­îng c«ng tr×nh. M¸y mãc phÇn lín ®­îc sö dông vµo kh©u thi c«ng nÒn mãng, ®Õn kh©u r¶i th¶m, thi c«ng bÒ mÆt vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh. Toµn bé m¸y mãc phôc vô thi c«ng ®­îc qu¶n lý tËp trung t¹i phßng xe m¸y thiÕt bÞ, ë c¸c ®éi thi c«ng khi ph¸t sinh nhu cÇu vÒ m¸y thi c«ng, ®æi tr­ëng ®éi x©y dùng ph¶i tho¶ thuËn víi phßng kÕ ho¹ch dù to¸n ®Ó ký hîp ®ång thuª xe m¸y. Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ c¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng nhu cÇu sö dông xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng trªn c¸c c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña C«ng ty ký hîp ®ång cho thuª. Tr­êng hîp c¸c ®éi tr­ëng tù thuª m¸y bªn ngoµi th× ph¶i tù thanh to¸n toµn bé c¸c chi phÝ vÒ m¸y nµy. C¸c yÕu tè chi phÝ trong kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: + Chi phÝ c«ng nh©n: Bao gåm tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, kho¶n chi nµy ®­îc h¹ch to¸n dùa vµo B¶ng thanh to¸n l­¬ng mµ nh©n viªn kÕ to¸n ®éi göi lªn. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho m¸y thi c«ng nh­ x¨ng, dÇu, …C¸c kho¶n nµy ®éi ph¶i tù chi vµ cuèi kú göi c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó h¹ch to¸n vµo chi phÝ m¸y. + Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng : ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 6324 Chi phÝ sö dông m¸y + Chi phÝ söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y thi c«ng: §èi víi tr­êng hîp söa ch÷a bÊt th­êng: khi ph¸t sinh phßng xe m¸y thiÕt bÞ sÏ trùc tiÕp tiÕn hµnh söa ch÷a hoÆc thuª ngoµi söa ch÷a. Toµn bé chi phÝ nµy sÏ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp trªn tµi kho¶n 623 chi tiÕt cho c«ng tr×nh ®ã. §èi víi tr­êng hîp söa ch÷a lín m¸y thi c«ng: trong n¨m nÕu ph¸t sinh sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 142- Chi phÝ chê ph©n bæ. Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ vµo tµi kho¶n 623. + Chi phÝ mua ngoµi kh¸c: bao gåm c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ngoµi nh÷ng chi phÝ trªn. Toµn bé chi phÝ m¸y ®­îc tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh, ®Õn cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. N¨m 2003 võa qua tæng chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng t¹i C«ng ty lµ 2.368.612.000 ®ång chiÕm 12% trong tæng chi phÝ. Còng nh­ c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c viÖc qu¶n lý tèt xe m¸y thiÕt bÞ, cã kÕ ho¹ch b¶o d­ìng söa chöa, tÝnh khÊu hao hîp lý sÏ gióp C«ng ty h¹ch to¸n ®óng vµ ®ñ chi phÝ, gãp phÇn thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña C«ng ty trªn hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: C¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh vÒ m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh nµo sÏ ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho c«ng tr×nh ®ã. C¨n cø chøng tõ gèc do ®éi, h¹t göi lªn ( nÕu thuª m¸y ngoµi ) bao gåm : hîp ®ång thuª m¸y, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång, ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n chi phÝ lËp chøng tõ ghi sæ vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623. C«ng ty trÝch khÊu hao sö dông m¸y thi c«ng th× c¨n cø b¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Tæng sè ph¸t sinh trªn tµi kho¶n nµy lµ c¬ së ®Ó kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154. VÝ dô : C¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao th¸ng 3/2004, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®ang phôc vô cho c«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL4E vµ N©ng cÊp Km 142 - Km 146 QL 4D nh­ sau : B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ m¸y mãc thiÕt bÞ Th¸ng 3 n¨m 2004 §VT : ®ång stt Tªn TS Bé phËn SD M· TS Møc KH ( % ) Nguyªn gi¸ Luü kÕ KH Møc KH 1 th¸ng Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8=(6*5)/12 9 1 Lu SaKai 10 – 12 tÊn §CT 01 17 150.000.000 85.628.500 2.150.000 2 Lu SaKai 10 - 12 tÊn H¹t 1 05 17 96.000.000 37.062.400 1.360.000 3 §Çm cãc H¹t 1 07 17 35.000.000 15.624.500 495.833 Céng 281.000.000 138.3150400 4.005.833 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng C¨n cø b¶ng trÝch khÊu hao th¸ng 3/2004, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ : Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 42/KHTSC§ STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 TÝnh chi phÝ khÊu hao TSC§ th¸ng 3/04 cho c¸c c«ng tr×nh : + RTC Km2 - Km5 QL4E : 1.855.833 + N©ng cÊp K142-K146 QL4D : 2.150.000 623 214 4.005.833 Tæng céng 4.005.833 ViÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu n¨m ngh×n t¸m tr¨m ba ba ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK009 : 4.005.833 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TSC§ sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ : Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 43/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TSC§ T3/04: RTC K2 - K5 QL4E 154 623 1.855.833 Tæng céng 1.855.833 ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu t¸m tr¨m n¨m n¨m ngh×n t¸m tr¨m ba ba ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 44/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TSC§ T3/04: N©ng cÊp Km142 - Km146 QL 4D 154 623 2.150.000 Tæng céng 2.150.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu mét tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, vµo Sæ c¸i TK623 Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Sè hiÖu : 623 Tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2004 ®Õn ngµy 31/3/2004 Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ GS DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n §.¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 I – RTC K2 - K5 QL4E 31/3 42/KHTSC§ 31/3 TÝnh chi phÝ KH TSC§ T3/04 214 1.855.833 31/3 43/KC 31/3 KÕt chuyÓn chi phÝ SDMTC sang chi phÝ SXKD dë dang T3/04 154 1.855.833 II -N©ng cÊp K142-K146 QL 4D 31/3 42/KHTSC§ 31/3 TÝnh chi phÝ KH TSC§ T3/04 214 2.150.000 31/3 44/KC 31/3 KÕt chuyÓn chi phÝ SDMTC sang chi phÝ SXKD dë dang T3/04 154 2.150.000 Céng ph¸t sinh 4.005.833 4.005.833 D­ LËp, ngµy ……th¸ng…….n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) 2.3.2.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Kho¶n môc chi phÝ nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p song nã t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng diÔn ra liªn tôc vµ thuËn lîi. Nã cã thÓ lªn quan ®Õn mét c«ng tr×nh riªng biÖt hoÆc cã thÓ liªn quan tíi nhiÒu c«ng tr×nh Kho¶n môc chi phÝ nµy bao gåm c¸c yÕu tè sau: Chi phÝ nh©n c«ng: l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh­ BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi. Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô phôc vô cho qu¶n lý ®éi. Chi phÝ khÊu hao TSC§ sö dông chung cho ®éi. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ ph©n bæ Chi phÝ mua ngoµi kh¸c. Do ®Æc ®iÓm cña kho¶n môc chi phÝ nµy lµ khi ph¸t sinh cã thÓ liªn quan tíi nhiÒu c«ng tr×nh, v× vËy ph¶i ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng ®èi t­îng.T¹i C«ng ty c¸c chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: + Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: C¸c kho¶n nµy do ®éi tù chi tõ nguån t¹m øng theo gi¸ kho¸n thi c«ng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng c¸c ®éi ph¶i göi theo B¶ng chÊm c«ng vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng lªn C«ng ty ®Ó bé phËn kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n chi phÝ. KÕ to¸n còng c¨n cø vµo B¶ng tÝnh l­¬ng nµy ®Ó tÝnh ra sè trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi, h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 338. Ngoµi ra phßng KÕ ho¹ch dù to¸n cßn göi nh©n viªn gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng tíi c«ng tr×nh thi c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vÒ mÆt kü thuËt, xem xÐt qu¸ tr×nh thi c«ng cã b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ kü thuËt hay kh«ng. Kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn nµy do c«ng ty chi tr¶ do ®ã ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 334. + Chi phÝ khÊu hao TSC§ sö dông chung cho ®éi: chñ yÕu lµ chi phÝ vÒ khÊu hao ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cña c¸c ®éi tr­ëng x©y dùng (c¸c lo¹i xe con). KÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ ®èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn dïng cho ®éi tËp hîp lªn tµi kho¶n 627 vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. + C¸c kho¶n trÝch tr­íc hoÆc ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a TSC§ dïng cho ®éi: chñ yÕu lµ c¸c kho¶n chi cho söa ch÷a, b¶o d­ìng xe con phôc vô ®i l¹i cña c¸c ®éi tr­ëng. Thùc tÕ khi cã ph¸t sinh chi phÝ nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ®Ó thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n phï hîp (nÕu lµ söa ch÷a th­êng xuyªn h¹ch to¸n vµo TK 627, nÕu lµ söa ch÷a lín ngoµi kÕ ho¹ch h¹ch to¸n vµo TK 142, trong kú thùc hiÖn kÕt chuyÓn vµo TK627. Cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Kho¶n chi phÝ nµy gåm chi phÝ mua nhiªn liÖu, x¨ng xe cho ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cña c¸c ®éi x©y dùng, c¸c kho¶n chi phÝ vÒ lµm nhµ t¹m, l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i... cho ban ®iÒu hµnh c«ng tr×nh, c«ng nh©n thi c«ng c«ng tr×nh vµ c¸c chi phÝ kh¸c. C¨n cø ®Ó kÕ to¸n h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy lµ c¸c ho¸ ®¬n hîp ®ång, b¶ng thanh lý hîp ®ång vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c do nh©n viªn kÕ to¸n ®éi thu thËp vµ göi lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. N¨m 2003 võa qua, tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty lµ 2.286.603.000 ®ång chiÕm 11% trong tæng chi phÝ. MÆc dï chiÕm tû lÖ Ýt nhÊt nh­ng nã cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi gi¸ thµnh c«ng tr×nh, do ®ã ®ßi hái c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i chÝnh x¸c, ®Çu ®ñ, kÞp thêi. VÝ dô minh ho¹ vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : * §èi víi chi phÝ vÒ l­¬ng gi¸n tiÕp ®éi, h¹t c¸ch tÝnh l­¬ng nh­ sau : ¤ng NguyÔn ThÕ D©n ( §éi tr­ëng ) ë dßng thø 1 trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 3 cña §éi c«ng tr×nh - C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 242, cã c¸c sè liÖu c¬ b¶n nh­ sau ( mÉu sè : 01 b¶ng chÊm c«ng §éi c«ng tr×nh, vµ mÉu sè : 02 b¶ng chia l­¬ng §éi c«ng tr×nh ): - CÊp bËc l­¬ng : 3.48 - Sè ngµy c«ng : 22 - PC tr¸ch nhiÖm : 0,3 x 290.000® = 87.000 ®ång ( §éi tr­ëng ) - PC l­u ®éng : 58.000 (0,2 x LTT ) + L­¬ng cÊp bËc = 3.48 x 290.000 ® = 1.009.200 ®ång + TiÒn l­¬ng lµm viÖc trong th¸ng ( 22 ngµy ) = (((1.009.200 + 58.000 )/22) x 22 )+87.000) = 1.105.690 ® Trong tr­êng hîp nµy ¸p dông ®èi víi «ng NguyÔn ThÕ D©n nh­ sau : Trong th¸ng 3/2004 §éi c«ng tr×nh nghiÖm thu ®¹t khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao Do ®ã tiÒn l­¬ng trong th¸ng «ng NguyÔn ThÕ D©n trªn b¶ng l­¬ng = 1.105.690® *Thùc lÜnh cña «ng NguyÔn ThÕ D©n T3 = 1.105.690 - 53.360 - 10.672 = 1.041.659® * §èi víi BHXH. BHYT, KPC§ : hµng kú c¨n cø danh s¸ch lao ®éng trong c«ng ty ®· ®­îc lËp tõ ®Çu n¨m ( mÉu sè : 01 ) cã sù ®èi chiÕu, kiÓm tra cña c¬ quan BHXH, BHYT. TrÝch 15% BHXH, 2% BHYT tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n ghi : C¸ch tÝnh 15% BHXH, 2% BHYT ta tÝnh nh­ sau : C¨n cø vµo Danh s¸ch lao ®éng ®­îc lËp cho tõng bé phËn lÊy : [ ( Dßng tæng céng cÊp bËc l­¬ng x L­¬ng tèi thiÓu ) + ( Sè ng­êi trong danh s¸ch x 20% LTT ) ] x 15% BHXH, 2% BHYT H¹t 1 QL 4E Danh s¸ch lao ®éng LËp ngµy 01/1/2004 C«ng ty QL&SC§B 242 TT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng Ghi chó 1 2 3 4 5 17 18 19 20 NguyÔn V¨n Hïng NguyÔn ThÞ BÝnh TrÇn M¹nh Nam TrÇn V¨n Hïng NguyÔn TiÕn Lîi ………….. …………… Vò Hoµng H¶i Lª C«ng B×nh Vò H¶i ThÞnh §ç §øc ViÖt Tæng céng 3.48 2.26 1.78 2.02 2.33 1.55 1.92 2.67 2.17 42.3 H¹t tr­ëng Thèng kª Kü thuËt Kü thuËt C«ng nh©n C«ng nh©n C«ng nh©n C«ng Nh©n C«ng nh©n Ng­êi lËp biÓu (Ký tªn) Gi¸m §èc (Ký tªn) §éi C«ng Tr×nh Danh s¸ch lao ®éng LËp ngµy 1/1/2004 C«ng ty QL&SC§B 242 TT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng Ghi chó 1 2 3 4 5 28 29 30 NguyÔn ThÕ D©n NguyÔn V¨n Ba TrÇn §øc Th¾ng Hoµng V¨n Tho¶ TrÇn Anh TuÊn …………… §ç §×nh Tam NguyÔn B¸ Nh©n TrÇn Quang Kh­¬ng Tæng céng 3.48 2.26 2.02 2.02 2.33 1.55 1.79 2.33 63.67 §éi tr­ëng Kü thuËt Thèng kª Kü thuËt C«ng nh©n C«ng nh©n C«ng nh©n C«ng nh©n Ng­êi lËp biÓu (Ký tªn) Gi¸m §èc (Ký tªn) + §èi víi H¹t 1 QL 4E trÝch cho th¸ng 3/04 tÝnh ®­îc nh­ sau : 15 % BHXH tÝnh cho CN trùc tiÕp = [( (42.3-3.48-2.26-1.78-2.02) x 290.000 ) + ( 16 x 58.000 ) ] x 15 % = 1.564.260 15 % BHXH tÝnh cho Gi¸n tiÕp = [( (3.48+2.26+1.78+2.02) x 290.000 ) + ( 4 x 58.000 ) ] x 15 % = 449.790 2 % BHYT tÝnh cho CN trùc tiÕp = [((42.3-3.48-2.26-1.78-2.02) x 290.000 ) + ( 16 x 58.000 ) ] x 2% = 208.568 2 % BHYT tÝnh cho gi¸n tiÕp = [((3.48+2.26+1.78+2.02) x 290.000 ) + ( 4 x 58.000 ) ] x 2% = 59.972 ë ®©y H¹t 1 QL4E ®ang thi c«ng R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL4E) v× vËy BHXH, BHYT ®­îc ph©n bæ vµo c«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL4E cho th¸ng 3/04, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ : 34/BH Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 34/BH STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 TÝnh 15 % BHXH, 2% BHYT th¸ng 3/04 H¹t 1 QL 4E Trong ®ã : TK 338.3 : 2.014.050 TK 338.4 : 268.540 627 338 2.282.590 Tæng céng 2.282.590 ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu hai tr¨m t¸m hai ngh×n n¨m tr¨m chÝn m­êi ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu + §èi víi §éi C«ng Tr×nh ( ®ang thi c«ng c«ng tr×nh N©ng cÊp Km 142 - Km 146 QL 4D ) v× vËy BHXH, BHYT ®­îc ph©n bæ vµo c«ng tr×nh N©ng cÊp Km 142 - Km 146 QL 4D cho th¸ng 3/04, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ ( c¸ch tÝnh t­¬ng tù nh­ ë phÇn trªn ): 35/BH Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 35/BH STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 TÝnh 15 % BHXH, 2% BHYT th¸ng 3/04 §éi CT Trong ®ã : TK 338.3 : 3.030.645 TK 338.4 : 404.086 627 338 3.434.731 Tæng céng 3.434.731 ViÕt b»ng ch÷: Ba triÖu bèn tr¨m ba t­ ngh×n bÈy tr¨m ba mèt ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu + §èi víi H¹t 1 QL 4E ®ang thi c«ng R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL4E. Do ®ã ta tÝnh 2% KPC§ cho c«ng tr×nh trªn ®èi víi tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ thùc tÕ, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ: 37/KPC§ Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 37/KPC§ STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 TrÝch 2% KPC§ bé phËn H¹t 1 T3/04 627 338.2 368.986 Tæng céng 368.986 ViÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m s¸u t¸m ngh×n chÝn tr¨m t¸m s¸u ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu + §èi víi §éi c«ng tr×nh , ®ang thi c«ng N©ng cÊp Km142 - Km 146 QL 4D. Do ®ã ta tÝnh 2% KPC§ cho c«ng tr×nh trªn ®èi víi tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ thùc tÕ, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ: 38/KPC§ Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 38/KPC§ STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 TrÝch 2% KPC§ bé phËn §éi c«ng tr×nh T3/04 627 338.2 363.614 Tæng céng 363.614 ViÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m s¸u ba ngh×n s¸u tr¨m m­êi bèn ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Th¸ng 3 §éi c«ng tr×nh thi c«ng N©ng cÊp Km 142 - Km 146 QL 4D, do ®ã chi phÝ gi¸n tiÕp h¹t ®­îc h¹ch to¸n vµo c«ng tr×nh trªn bao gåm : tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµ ®· ®­îc lËp ë c¸c chøng tõ ghi sæ sè : 21/TL, 35/BH, 38/KPC§. §èi víi H¹t 1 ®ang thi c«ng R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL4E, còng t­¬ng tù nh­ trªn vµ ®· ®­îc lËp ë c¸c chøng tõ ghi sæ sè : 22/TL, 23/TL, 34/BH, 37/KPC§. + §èi víi chi phÝ KH TSC§ : Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, cô thÓ lµ c¸c quy ®Þnh cña quyÕt ®Þnh : 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. ë ®©y C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng, theo ph­¬ng ph¸p nµy, møc tÝnh khÊu khao hµng n¨m cña TSC§ ®­îc tÝnh nh­ sau : + Møc trÝch khÊu hao n¨m GÝa trÞ ph¶i khÊu hao cña TSC§ Thêi gian sö dông + Møc trÝch khÊu hao th¸ng = Møc trÝch khÊu hao n¨m/12 th¸ng ë vÝ dô d­íi ®©y chØ ¸p dông cho 1 th¸ng tÝnh khÊu hao lµ th¸ng 3 n¨m 2004, ta cã b¶ng trÝch khÊu hao sau : B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ Th¸ng 3 n¨m 2004 §VT : ®ång stt Tªn TS Bé phËn SD M· TS Møc KH ( % ) Nguyªn gi¸ Luü kÕ KH Møc KH 1 th¸ng Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8=(6*5)/12 9 1 Xe Kia 4 chç §CT 10 14 170.000.000 120.478.500 1.983.333 2 Xe Mazda 4 chç H¹t 1 12 14 156.000.000 133.420.600 1.820.000 Céng 326.000.000 253.899.100 3.803.333 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng C¨n cø b¶ng trÝch khÊu hao th¸ng 3/04, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ : Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 45/KHTSC§ STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 Ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ th¸ng 3/04 cho c¸c c«ng tr×nh : + RTC Km2 - Km5 QL4E: 1.820.000 + N©ng cÊp Km142 - Km146 QL4D : 1.983.333 627 214 3.803.333 Tæng céng 3.803.333 ViÕt b»ng ch÷: Ba triÖu t¸m tr¨m linh ba ngh×n ba tr¨m ba ba ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK009 : 3.803.333 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang th¸ng 3/2004 Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 46/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC T3/04: N©ng cÊp Km142 - Km146 QL 4D 154 627 8.797.414 Tæng céng 8.797.414 ViÕt b»ng ch÷: T¸m triÖu bÈy tr¨m chÝn bÈy ngh×n bèn tr¨m m­êi bèn ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 47/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC T3/04: RTC Km2 - Km5 QL4E 154 627 7.420.876 Tæng céng 7.420.876 ViÕt b»ng ch÷: BÈy triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n t¸m tr¨m bÈy s¸u ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu : 627 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 n¨m 2004 ®Õn ngµy 31/3/2004 Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ GS DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n §.¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 I – N©ng cÊp Km142 - Km146 QL 4D 31/3 21/TL 31/3 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ T3/04 §CT 334 3.015.736 31/3 35/BH 31/3 TÝnh 15% BHXH, 2% BHYT T3/04 §CT 338 3.434.731 31/3 38/KPC§ 31/3 TrÝch 2% KPC§ T3/04 §CT 338.2 363.614 31/3 45/KHTSC§ 31/3 TrÝch KHTSC§ T3/04 §CT 214 1.983.333 31/3 46/KC 31/3 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC T3/04 154 8.797.414 II - RTC K2 - K5 QL4E 31/3 22/TL 31/3 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ T3/04 H¹t 1 QL 4E 334 2.949.300 31/3 34/BH 31/3 TÝnh 15% BHXH, 2% BHYT T3/04 H¹t 1 QL4E 338 2.282.590 31/3 37/KPC§ 31/3 TrÝch 2% KPC§ T3/04 H¹t 1 QL4E 338.2 368.986 31/3 45/KHTSC§ 31/3 TrÝch KHTSC§ T3/04 H¹t 1 214 1.820.000 31/3 47/KC 31/3 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC T3/04 154 7.420.876 Céng ph¸t sinh 16.218.290 16.218.290 D­ LËp, ngµy ……th¸ng…….n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 2.3.2.5. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Trong kú khi ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n C«ng ty tËp hîp chi phÝ theo tõng kho¶n môc chi phÝ : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. C¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ chi phÝ tÝnh cho tõng c« ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, cuèi kú kÕ to¸n ( th¸ng, quý, n¨m ), kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ vµ kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Nh­ ë trªn : - §èi víi chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ( TK 621 ), cuèi th¸ng 3 n¨m 2004 tËp hîp ®­îc chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh nh­ sau : + C«ng tr×nh N©ng cÊp Km142 - Km 146 QL 4D tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 57.385.615®. + C«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL 4E tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 76.600.000®. C¨n cø chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh trªn TK 621sang TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, víi c¸c chøng tõ ghi sæ sè : 32/KC, 33/KC - §èi víi chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp ( TK 622 ), cuèi th¸ng 3 n¨m 2004 tËp hîp ®­îc chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh nh­ sau : + C«ng tr×nh N©ng cÊp Km142 - Km 146 QL 4D tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 15.150.000®. + C«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL 4E tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 26.750.000®. C¨n cø chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh trªn TK 622 sang TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, víi c¸c chøng tõ ghi sæ sè : 34/KC, 35/KC - §èi víi chi phÝ Sö dông m¸y thi c«ng ( TK 623 ), cuèi th¸ng 3 n¨m 2004 tËp hîp ®­îc chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh nh­ sau : + C«ng tr×nh N©ng cÊp Km142 - Km 146 QL 4D tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 2.150.000®. + C«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL 4E tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 1.855.833®. C¨n cø chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh trªn TK 623 sang TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, víi c¸c chøng tõ ghi sæ sè : 43/KC, 44/KC - §èi víi chi phÝ S¶n xuÊt chung ( TK 627 ), cuèi th¸ng 3 n¨m 2004 tËp hîp ®­îc chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh nh­ sau : + C«ng tr×nh N©ng cÊp Km142 - Km 146 QL 4D tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 8.797.414®. + C«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL 4E tæng sè tiÒn tËp hîp ®­îc : 7.420.876®. C¨n cø chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh trªn TK 627 sang TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, víi c¸c chøng tõ ghi sæ sè : 46/KC, 47/KC. Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi s¶n xuÊt KD dë dang Sè hiÖu : 154 Tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2004 ®Õn ngµy 31/3/2004 Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ GS DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n §.¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 I – RTC Km2 - Km5 QL4E 31/3 33 31/3 KÕt chuyÓn TK621 - > 154 621 76.600.000 31/3 35/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK622 - > 154 622 26.750.000 31/3 43/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK623 - > 154 623 1.855.833 31/3 47/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK627 -> 154 627 7.420.876 31/3 48/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK 154 - > 632 154 112.626.709 II - N©ng cÊp Km142 - Km146 QL 4D 31/3 32 31/3 KÕt chuyÓn TK621 - > 154 621 57.385.615 31/3 34/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK622 - > 154 622 15.150.000 31/3 44/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK623 - > 154 623 2.150.000 31/3 46/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK627 -> 154 627 8.797.414 31/3 49/KC 31/3 KÕt chuyÓn TK 154 - > 632 154 83.483.029 Céng ph¸t sinh 196.109.738 196.109.738 D­ LËp, ngµy ……th¸ng…….n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu C¨n cø c¸c chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc nh­ trªn, cuèi ký kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.3.3. KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®­êng bé 242 2.3.3.1. KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang : Doanh nghiÖp nµo còng vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ xen kÏ lÉn nhau, nªn ë cuèi mçi kú (th¸ng, quý, n¨m) ®Òu cã khèi l­îng s¶n phÈm dë dang. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cã cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh x©y l¾p th­êng cã gi¸ trÞ phÈm dë dang cuèi kú rÊt lín. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c gi¸ trÞ s¶n phÈm cuèi cïng lµ rÊt phøc t¹p, khã cã thÓ thùc hiÖn chÝnh x¸c mét c¸ch tuyÖt ®èi. V× vËy nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n lµ c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña C«ng ty ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cuèi kú thÝch hîp. T¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®­êng bé 242, viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi n¨m tµi chÝnh vµ cã sù tham gia cña Gi¸m ®èc, phßng tµi vô, c¸c phßng ban kh¸c vµ c¸c ®éi tr­ëng x©y dùng. S¶n phÈm dë dang ®­îc coi lµ s¶n phÈm ch­a hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t­. §èi víi mét sè c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, chñ ®Çu t­ vµ C«ng ty cã thÓ thèng nhÊt nghiÖm thu theo ®iÓm dõng kü thuËt cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó thanh to¸n. V× vËy, s¶n phÈm dë dang còng cã thÓ lµ mét phÇn cña mét h¹ng môc c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh bµn giao. Khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n quý, n¨m b¾t buéc ph¶i kiÓm kª ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cßn dë dang vµ lËp “B¶ng kiÓm kª gi¸ trÞ s¶n l­îng dë dang” cã mÉu nh­ sau: Khu qu¶n lý ®­êng bé II Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam C«ng ty QL & SC§B 242 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Lµo cai, ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Biªn b¶n kiÓm kª gi¸ trÞ s¶n l­îng dë dang C«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL 4E ®Õn ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004. Thµnh phÇn gåm: 1. ¤ng KiÒu V¨n ChÝnh - Chøc vô: Gi¸m ®èc 2. ¤ng Lª V¨n Liªn - Chøc vô: Tr­ëng phßng KHVT 3. Bµ D­¬ng Thu H­¬ng - Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng 4. ¤ng NguyÔn V¨n Hïng - Chøc vô: H¹t 1 QL4E Cïng nhau kiÓm kª x¸c nhËn gi¸ trÞ s¶n l­îng dë dang c«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng Km2 - Km5 QL 4E ®Õn 31/3/2004 lµ 129.600.000 ®ång (Mét tr¨m hai chÝn triÖu s¸u tr¨m ngh×n ®ång ch½n). Trong ®ã gi¸ trÞ c¸c h¹ng môc ®¶m b¶o lµ: Bï vªnh ®¸ d¨m H = 5cm : 560m3 x 130.000®/m3 = 72.800.000® §µo ®Êt cÊp 3 thñ c«ng : 20m3 x 15.000®/m3 = 300.000® §¸ d¨m l¸ng nhùa 4,5kg/m2 H = 12cm : 500m2 x 45.000®/m2 = 22.500.000® §µo khu«n ®­êng : 200m3 x 30.000®/m3 = 6.000.000® X©y r·nh ®¸ héc VXM M250 : 80m3 x 350.000®/m3 = 28.000.000® Tæng céng: 129.600.000® Mét tr¨m hai chÝn triÖu s¸u tr¨m ngh×n ®ång ch½n Biªn b¶n nµy ®­îc lËp thµnh 3 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau, tÊt c¶ ®· thèng nhÊt ký. Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng KHVT KÕ to¸n tr­ëng H¹t 1 QL 4E Toµn bé gi¸ trÞ s¶n l­îng dë dang cuèi kú ®­îc sö dông lµm cë së tÝnh ra tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 632- Gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.3.3.2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : Trong mçi doanh nghiÖp, c«ng t¸c tÝnh gi¸ s¶n phÈm hoµn thµnh phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp... Nh÷ng yÕu tè nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. T¹i C«ng ty QL&SC§B 242 ®èi t­îng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao hoÆc tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cña toµn bé c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t­ vµ thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n, lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých do ®ã c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty thùc hiÖn cã quy m« võa vµ nhá, thêi gian thi c«ng ng¾n ( d­íi 1 n¨m ). V× vËy, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ®­îc c«ng ty ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp nghÜa lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh t¹i C«ng ty nh­ sau: Cuèi kú céng tæng sè ph¸t sinh trªn Sæ c¸i TK 154 sè ph¸t sinh chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, sau ®ã lËp c¸c chøng tõ kÕt chuyÓn chi phÝ nµy sang TK632 Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 48/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn tõ TK 154 - > TK632 T3/04: RTC K2 - K5 QL4E 632 154 112.626.709 Tæng céng 112.626.709 ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m m­êi hai triÖu s¸u tr¨m hai s¸u ngh×n bÈy tr¨m linh chÝn ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Khu qu¶n lý ®­êng bé II Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC C«ng ty QL&SC§B 242 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Sè : 49/KC STT TrÝch yÕu TK Nî TK Cã Sè tiÒn (®ång) 1 KÕt chuyÓn tõ TK 154 - > TK632 T3/04: N©ng cÊp Km142 - Km146 QL 4D 632 154 83.483.029 Tæng céng 83.483.029 ViÕt b»ng ch÷: T¸m ba triÖu bèn tr¨m t¸m ba ngh×n kh«ng tr¨m hai chÝn ®ång KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu * X¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh th¸ng 3/2004: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, s¶n phÈm Th¸ng 3 n¨m 2004 stt Tªn CT, SP Chi phÝ DD§K ( 1 ) Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Chi phÝ DDCK 7 623 8 = 1+6-7 TK621 ( 2 ) TK622 ( 3 ) TK623 ( 4 ) TK627 ( 5 ) Tæng CP 6 = 2+3+4+5 1 RTC K2 - K5 QL 4E 76.600.000 26.750.000 1.855.833 7.420.876 112.626.709 112.626.709 2 N©ng cÊp K142 - K146 QL 4D 57.385.615 15.150.000 2.150.000 8.797.414 83.483.029 83.483.029 Céng 133.985.615 41.900.000 4.005.833 16.218.290 196.109.738 196.109.738 Ng­êi LËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ trªn vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ th¸ng 3 n¨m 2004 BiÓu sè : Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 3 n¨m 2004 Trang sè .. Chøng tõ Sè tiÒn Chøng tõ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu NGµY TH¸NG 30 31/3 60.255.000 34/KC 31/3 15.150.000 31 31/3 76.600.000 35/KC 31/3 26.750.000 32 31/3 57.385.615 42/KHTSC§ 31/3 4.005.833 33 31/3 76.600.000 43/KC 31/3 1.855.833 21/TL 31/3 18.165.736 44/KC 31/3 2.150.000 22/TL 31/3 18.449.300 45/KHTSC§ 31/3 3.803.333 23/TL 31/3 11.250.000 46/KC 31/3 8.797.414 34/BH 31/3 2.282.590 47/KC 31/3 7.420.876 35/BH 31/3 3.434.731 48/KC 31/3 112.626.709 37/KPC§ 31/3 368.986 49/KC 31/3 43.483.029 38/KPC§ 31/3 363.614 Céng PhÇn III Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty QL&SC§B 242 3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®­êng bé 242 Doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ tån t¹i l©u dµi, nhÊt thiÕt ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc, quy tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. HiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ nh©n tè chÝnh ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cña toµn bé doanh nghiÖp. Trªn c¬ së tiÒm lùc cã h¹n, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, buéc doanh nghiÖp ph¶i c©n nh¾c, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó víi mét l­îng yÕu tè ®Çu vµo cè ®Þnh s¶n xuÊt ®­îc kÕt qu¶ ®Çu ra tèi ®a chÊt l­îng cao. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi tõ kh©u lËp dù to¸n ®Õn kh©u tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh chi phÝ ®i ®«i víi kÕt qu¶ thu ®­îc. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh«ng ngõng gi¶m bít nh÷ng kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt, khai th¸c tiÒm n¨ng vÒ nguyªn vËt liÖu, lao ®éng cña doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®ã kh«ng nh÷ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p trùc quan c¨n cø vµo sù tån t¹i h×nh th¸i vËt chÊt cña nã mµ cßn b»ng ph­¬ng ph¸p ghi chÐp, tÝnh to¸n dùa trªn sù ph¶n ¸nh t×nh h×nh chi phÝ thùc tÕ trªn sæ s¸ch. V× vËy h¹ch to¸n kÕ to¸n víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, ®· kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu víi viÖc qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Trong phÇn th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n ph¶n ¸nh toµn bé c¸c yÕu tè chi phÝ ph¸t sinh thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt quy m« vµ hiÖu qu¶. Nh÷ng sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. §Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ßi hái kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i chÝnh x¸c, ®óng, ®Çy ®ñ, nghÜa lµ bªn c¹nh tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh theo ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña chi phÝ ë thêi ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ cßn ph¶i tæ chøc ghi chÐp vµ tÝnh to¸n ph¶n ¸nh tõng lo¹i chi phÝ theo ®óng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh vµ theo ®óng ®èi t­îng chÞu phÝ, cã nh­ vËy míi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Nãi tãm l¹i, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ nhu cÇu qu¶n lý. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh lµ tËp trung gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, lùa chän ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. - X©y dùng quy t¾c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Quy tr×nh, tr×nh tù c«ng viÖc ph©n bæ chi phÝ cÇn thiÕt cho tõng ®èi t­îng chÞu phÝ. Nh­ vËy cã thÓ nãi r»ng, chÊt l­îng cña th«ng tin kÕ to¸n cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi tÝnh chÝnh x¸c cña nh÷ng ph¶n øng cña doanh nghiÖp ®èi víi l­îng th«ng tin nµy. Hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung vµ bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng nh»m cung cÊp th«ng tin trong s¹ch chÝnh x¸c cho qu¶n lý lu«n lµ nhiÖm vô cã ý nghÜa chiÕn l­îc trong sù ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. 3.2.§¸nh gi¸ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty QL&SC§B 242: C«ng ty QL&SC§B 242 ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1995 ®Õn nay. Tõ sau khi thµnh lËp C«ng ty chñ yÕu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Cã thÓ thÊy r»ng ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ rÊt khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. §èi víi C«ng ty c¸c c«ng tr×nh thi c«ng n»m ë nhiÒu n¬i C«ng ty ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý, vÒ bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i ch©n c«ng tr×nh. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong c¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ doanh thu, lîi nhuËn, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch liªn tôc t¨ng. C«ng ty liªn tôc th¾ng thÇu nhiÒu gãi thÇu lín vµ ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Cã thÓ nh×n nhËn hÖ thèng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn nh÷ng mÆt sau: * Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: C«ng ty ®· x©y dùng mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hiÖu qu¶ víi chÕ ®é kiªm nhiÖm gi÷a vÞ trÝ qu¶n lý víi c¸c tæ tr­ëng x©y dùng. §iÒu nµy cho phÐp bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã thÓ tiÕp cËn víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c¸c c«ng tr­êng x©y dùng, nhê ®ã kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. * Tæ chøc s¶n xuÊt: hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty cè vÊn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cho cÊp qu¶n lý cao nhÊt vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh víi viÖc ¸p dông c¬ chÕ kho¸n tíi tõng ®éi x©y dùng. C«ng ty ®· t¹o ®­îc ý thøc tr¸ch nhiÖm trong s¶n xuÊt tíi tõng ng­êi lao ®éng nhê ®ã chi phÝ cña c«ng ty ®ùîc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. * Bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh, chÆt chÏ, quy tr×nh lµm viÖc khoa häc víi ®éi ngò kÕ to¸n cã n¨ng lùc, n¾m v÷ng chÕ ®é, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc,... l¹i ®­îc bè trÝ hîp lý, phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm ®­îc giao ®ång thêi cã tinh thÇn t­¬ng trî lÉn nhau gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc chuyªn m«n ho¸, mçi c¸ nh©n ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña m×nh. V× thÕ mµ viÖc h¹ch to¸n néi bé cã hiÖu qu¶, gãp phÇn ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. * HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n: HÖ thèng chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu cña C«ng ty ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ, ®Çy ®ñ, tu©n thñ mét c¸ch chÆt chÏ c¸c nguyªn t¾c vÒ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. Ngoµi ra, cßn sö dông mét sè lo¹i chøng tõ ®Æc thï, c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i C«ng ty ®Òu cã chøng tõ hîp lÖ. Nhê ®ã, C«ng ty ®· kiÓm so¸t tèt c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr­êng ®¶m b¶o c¸c nghiÖp vô ghi trªn sæ ®Òu ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh t¹i c«ng tr­êng. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trùc tiÕp. V× vËy viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t­¬ng ®èi dÔ dµng vµ chÝnh x¸c ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi cho bé phËn qu¶n lý. * HÖ thèng sæ kÕ to¸n: H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. T¹i C«ng ty chØ cã hai sæ kÕ to¸n lµ sæ “ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ” vµ “ Sæ c¸i “. Song thùc tÕ hai lo¹i sæ nµy vÉn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ yªu cÇu vÒ mÆt tæ chøc h¹ch to¸n còng nh­ cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý doanh nghiÖp. * C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: ViÖc tËp hîp chi phÝ theo c¸c kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· gióp cho thÊy vÞ trÝ, chøc n¨ng ho¹t ®éng cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §©y chÝnh lµ c¨n cø ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin cho hÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh. C«ng ty chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch do Nhµ n­íc quy ®Þnh, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trªn hÖ thèng sæ s¸ch. Nhê ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc b¶o ®¶m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Cô thÓ, qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu vÒ c¬ b¶n ®· theo dâi vËt t­ sö dông cho tõng c«ng tr×nh c¨n cø vµo c¸c b¶n hîp ®ång, b¶n thanh lý hîp ®ång vµ c¸c chøng tõ kh¸c ®Òu yªu cÇu ph¶i cã sù ký duyÖt cña Gi¸m ®èc, Tr­ëng phßng tµi vô. §èi víi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n dùa vµo c¸c B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l­¬ng nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt ®· t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm ®· g¾n liÒn lîi Ých vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng víi tiÕn ®é thi c«ng. T­¬ng tù kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung còng ®­îc h¹ch to¸n mét phÇn trùc tiÕp cho ®èi t­îng vµ ph©n bæ phÇn cßn l¹i nhê ®ã lµm t¨ng tÝnh hîp lý cña kho¶n môc nµy trong chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc thÓ hiÖn trªn “B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p”. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®­îc chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh nªn viÖc tÝnh gi¸ thµnh t­¬ng ®èi thuËn tiÖn. Sè liÖu trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®­îc tr×nh bµy hîp lý, khoa häc gãp phÇn cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý ®­îc dÔ dµng, thuËn tiÖn. Cã ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ trªn lµ nhê sù nç lùc kh«ng nhá cña toµn bé c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nç lùc kh«ng nhá cña phßng tµi vô ®· thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý chi phÝ vµ cung cÊp th«ng tin cña m×nh. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®­êng bé 242 XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ phÇn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®ã lµ gi¸m s¸t chi phÝ vµ cung cÊp th«ng tin chi phÝ vµ gi¸ thµnh cho bé phËn qu¶n lý. Bé phËn kÕ to¸n cña mäi doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®­îc tæ chøc sao cho ®¶m b¶o tèt nhÊt chøc n¨ng nµy. Trªn thùc tÕ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng kinh doanh lu«n thay ®æi do ®ã nh÷ng th«ng tin cung cÊp cho bé phËn qu¶n lý còng cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. Ngoµi ra, qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp còng ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c chuÈn mùc trong chÕ ®é kÕ to¸n . 3.3.1. VÒ tæ chøc vµ lu©n chuyÓn chøng tõ §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt réng. Tuy nhiªn, t¹i c¸c c«ng tr×nh ®Òu cã nh©n viªn kÕ to¸n c«ng tr×nh lËp, thu nhËp vµ göi c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty theo tõng quý. Tuy nhiªn, thùc tÕ viÖc giao nép chøng tõ cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®éi th­êng rÊt chËm trÔ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n. Th«ng th­êng viÖc giao nép chøng tõ th­êng kÐo dµi qua mét kú. Khi cã sù hèi thóc cña phßng kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n ®éi th­êng giao nép tËp trung thµnh ®ît vµo cuèi kú lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n rÊt vÊt v¶. §«i khi, c¸c kÕ to¸n ®éi còng kh«ng tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c vÒ chÕ ®é tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n. VÝ dô: §¬n xin t¹m øng kh«ng cã b¶n hîp ®ång kÌm theo. §iÒu nµy c¶n trë viÖc ký duyÖt c¸c ®¬n xin t¹m øng lµm chËm trÔ qu¸ tr×nh thi c«ng. Ngoµi ra, viÖc lËp dù to¸n tiÕn ®é thi c«ng còng kh«ng ®­îc c¸c ®éi tu©n thñ ®Çy ®ñ dÉn ®Õn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty lu«n bÞ thay ®æi. KÕ to¸n Ng©n hµng th­êng ph¶i ®Õn Ng©n hµng ®Ó vay cho c¸c kho¶n chi bÊt th­êng t¹i c¸c c«ng tr×nh x©y dùng mµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc do kh«ng cã dù to¸n thi c«ng. Nh÷ng tån t¹i trªn trong c«ng t¸c tæ chøc chøng tõ ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®«i khi kh«ng ph¶n ¸nh ®óng c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nµy theo em cã thÓ thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: - §«n ®èc viÖc giao nép c¸c chøng tõ cña c¸c kÕ to¸n ®éi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng ty tiÕn hµnh t¹m øng cho c¸c ®éi tù ®¶m b¶o vÒ vËt t­ nh©n lùc cho thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c ®éi muèn ®­îc t¹m øng ph¶i cã ®¬n xin t¹m øng kÌm theo c¸c b¶n hîp ®ång. Nh­ vËy cã thÓ quy ®Þnh chÆt chÏ thêi h¹n thanh to¸n c¸c chøng tõ b»ng c¸ch quy ®Þnh râ c¸c ®éi ph¶i quyÕt to¸n xong c¸c lÇn t¹m øng tr­íc míi ®­îc t¹m øng lÇn tiÕp theo. - ChÊn chØnh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty b»ng c¸ch tæ chøc mét cuéc häp gi÷a phßng tµi vô, ban gi¸m ®èc c¸c ®éi tr­ëng x©y dùng vµ nh©n viªn kÕ to¸n ®éi trong ®ã yªu cÇu c¸c ®éi tr­ëng x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh lËp c¸c dù to¸n tiÕn ®é thi c«ng chuyÓn cho phßng tµi vô ®Ó kÕ to¸n tr­ëng cã thÓ lËp c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, hîp lý gi¶m bít c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt. C¸c kÕ to¸n ®éi vµ ®éi tr­ëng x©y dùng ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. 3.3.2. VÒ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n Sau khi cã quyÕt ®Þnh 1141Q§- C§KT ban hµnh vÒ viÖc ®æi míi C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc sæ Chøng tõ ghi sæ. §©y lµ mét b­íc c¶i c¸ch quan träng trong kÕ to¸n cña C«ng ty, h×nh thøc sæ nµy cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y. Tuy nhiªn, hiÖn nay C«ng ty vÉn ¸p dông kÕ to¸n thñ c«ng ®Ó theo dâi, h¹ch to¸n. ViÖc sö dông h×nh thøc sæ nµy trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng ®· g©y ra sù ghi chÐp trïng lÆp, lµm t¨ng khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn C«ng ty nªn ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo h¹ch to¸n gióp cho viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp ®­îc chÝnh x¸c vµ nhanh h¬n, phôc vô tèt h¬n cho yªu cÇu qu¶n lý. Néi dung kÕ to¸n m¸y theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ bao gåm: CËp nhÊt sè liÖu: Vµo chøng tõ . Xem, hiÖu chØnh chøng tõ. HÖ thèng danh môc tµi kho¶n. HÖ thèng danh môc kh¸ch hµng, danh môc ng­êi b¸n. KÕt chuyÓn, ph©n bæ. Khãa sæ, chuyÓn sè d­ sang n¨m sau. Tæng hîp sè liÖu: In, xem c¸c lo¹i sæ s¸ch: Sæ chøng tõ ghi sæ, Sæ c¸i TK . . . Xem sè liÖu ph¸t sinh, sè d­ TK. In b¶ng c©n ®èi TK. Tæng hîp c¸c sè liÖu. . . C¸c nhu cÇu kh¸c: §Æt l¹i hÖ thèng. L­u tr÷ sè liÖu. S¬ ®å 5- S¬ ®å kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Xö lý nghiÖp vô NhËp d÷ liÖu Lªn c¸c lo¹i sæ s¸ch. Sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n . C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Kho¸ sæ sang kú sau (*) (*) (*) Do m¸y tù ®éng thùc hiÖn. Víi viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc gi¶m nhÑ. Nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu còng nh­ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c chØ viÖc ®­a d÷ liÖu vµo m¸y theo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ theo ch­¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt råi m¸y sÏ tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµo c¸c sæ cã liªn quan vµ tËp hîp sè liÖu c©n ®èi mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. ë ®©y ngoµi viÖc in ra sæ s¸ch l­u gi÷ theo th¸ng, quý, n¨m, ng­êi ta cã thÓ xem xÐt chi tiÕt vµo sè d­ cña c¸c TK bÊt kú lóc nµo. Tuy nhiªn ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c viÖc ®ßi hái ®èi víi nh©n viªn kÕ to¸n trong xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu ph¶i thËt chÝnh x¸c vµ ph¶n ¸nh ®óng nghiÖp vô ph¸t sinh. 3.3.3. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh ®­êng bé lµ s¶n phÈm lµm ra trªn ®Þa bµn réng vµ thi c«ng theo tiÕn ®é nªn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña CBCNV c«ng ty vµ chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi. Tuy nhiªn kÕ to¸n C«ng ty ®· kh«ng h¹ch to¸n riªng kho¶n thuª nh©n c«ng ngoµi mµ h¹ch to¸n chung vµo tµi kho¶n 336- ph¶i tr¶ néi bé. ViÖc h¹nh to¸n nµy dÔ lÉn lén gi÷a chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi víi chi phÝ mua vËt t­ phôc vô c«ng tr×nh cña §éi thi c«ng. Cô thÓ: ë chøng tõ ghi sæ sè: 23/TL ngµy 31/3/2004 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n c«ng thuª ngoµi H¹t 1 QL 4E T3/04 (c«ng tr×nh R¶i t¨ng c­êng K2-K5 QL4E) Nî TK 622 11.250.000 Cã TK 11.250.000 §Ó cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, theo em kÕ to¸n nªn më thªm tµi kho¶n cÊp 2 cho tµi kho¶n 334- Ph¶i tr¶ CNV. Cô thÓ: TK 3341.1 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 3341.2 - Ph¶i tr¶ lao ®éng thuª ngoµi Nh­ vËy, ë chøng tõ ghi sæ sè: 23/TL ngµy 31/3/04 kÕ to¸n sÏ ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 622 11.250.000 Cã TK 3342 11.250.000 ViÖc më thªm tµi kho¶n cÊp 2 sÏ gióp c«ng t¸c h¹ch to¸n cña C«ngty ®­îc râ rµng h¬n, gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã m¾t nh×n thÊu ®¸o h¬n trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nh©n c«ng. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh hiÖn nay, mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng khi biÕt sö dông kÕt hîp ®óng ®¾n c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Çu ra vµ tù c©n ®èi h¹ch to¸n kinh tÕ. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, th«ng tin kinh tÕ gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc chi phèi c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. Nã g¾n liÒn víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vÒ gÝa b¸n nh»m thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a mµ cßn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý t×nh h×nh cÊp ph¸p vµ sö dông vèn, vÊn ®Ò ®ã cã thÓ nãi lµ rÊt nan gi¶i ®èi víi sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc hiÖn nay. Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng vµ thùc tËp t¹i C«ng ty QL&SC§B 242, em ®· nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c viÖc trau dåi kiÕn thøc trong nh÷ng n¨m häc rÊt quan träng v× ®ã lµ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n lµm nÒn t¶ng ®Ó tiÕp thu thùc tÕ. §èi víi mäi ngµnh nghÒ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngµnh kÕ to¸n, viÖc kÕt hîp chÆt chÏ lý luËn vµ thùc tiÔn mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp mµ vÉn gi÷ ®­îc nguyªn t¾c c¬ b¶n cña lý luËn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty, kÕt hîp víi nh÷ng lý luËn ®· tiÕp thu ë nhµ tr­êng, em xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nhá víi nguyÖn väng hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty. MÆc dï cã rÊt nhiÒu cè g¾ng, nh­ng do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tËp ng¾n, bµi viÕt cña em míi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt c¬ b¶n vµ chØ ®­a ra nh÷ng ý kiÕn b­íc ®Çu ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m gãp ý vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« cïng c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi thÇy gi¸o TrÇn V¨n ThuËn, c¸c c«, c¸c chÞ t¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty QL&SC§B 242 ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242 - Khu quản lý đường bộ 2.DOC
Luận văn liên quan