Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Công ty Dược Trung ương Huế kinh tế doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương1: Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM 1.1.1. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 1.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 1.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ bán hàng 1.2.2. Tài khoản sử dụng 1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.2.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.2.5. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng ở công ty Dược TW Huế 2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty Dược TW Huế 2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 2.1.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty Dược TW Huế 2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 2.2.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 2.2.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán 2.2.3. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ kế toán bán hàng Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 3.2. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 3.2.1. Ưu điểm 3.2.2. Nhược điểm 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 3.3.1 ý kiến thứ nhất, hoàn thiện hạch toán ban đầu đối với nghiệp vụ bán hàng 3.3.2 ý kiến thứ hai, hoàn thiện việc vận dụng tài khoản 511 để phản ánh doanh thu bán hàng 3.3.3- ý kiến thứ ba, vận dụng tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” nhằm hạch toán đúng đắn nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng. 3.3.4- ý kiến thứ tư, vận dụng tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại” phản ánh khoản chiết khấu thương mại trong quá trình bán hàng. KẾT LUẬN

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1392 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Công ty Dược Trung ương Huế kinh tế doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
è 340/1999/Q§-BYT ngµy 02/02/1999 cña Bé Y TÕ tiÕp nhËn C«ng ty D­îc phÈm Thõa Thiªn HuÕ vµo lµm thµnh viªn chÝnh thøc cña tæng c«ng ty D­îc ViÖt Nam vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty Dùoc TW HuÕ. Tæng sè vèn ph¸p ®Þnh : 5.184.784.650® Trong ®ã : - Vèn cè ®Þnh : 3.572.615.650® - Vèn l­u ®éng : 1.612.169.000® * Chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh hiÖn nay: Chøc n¨ng : C«ng ty D­îc TW HuÕ cã chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh thuèc ch÷a bÖnh, ®­îc bé th­¬ng m¹i cho phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nguyªn vËt liÖu ,t©n d­îc, s¶n phÈm d­îc vµ m¸y mãc thiÕt bÞ Y tÕ. NhiÖm vô : X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh - N¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng , kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tæ chøc tiªu thô nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ cã chÊt l­îng phï hîp víi nhu cÇu. - Qu¶n lý sö dông vèn theo chÕ ®é , chÝnh s¸ch ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ , ®¶m b¶o ®­îc hoµn toµn vµ ph¸ triÓn vèn tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh , thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é thuÕ cña nhµ n­íc. - Thùc hiÖn nghiªm tóc hîp ®ång mua b¸n. - Qu¶n lý tèt ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng : - Thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ph¸t triÓn vèn ®¶m b¶o lîi Ých hµi hoµ gi÷a doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. - Thùc hiªn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng tronh qu¶n lý diÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh . Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng ph¸t triÓn cña §¶ng vµ Nhµ N­íc , thùc hiÖn quyÒn tù chñ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. * C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý ë c«ng ty D­îc TW HuÕ Gi¸m ®èc Phßng KH-KD Phßng KT-TV Phßng TC-HC Phßng KCS Phßng KT Tæng kho X­ëng SX QuËn huyÖn Chi nh¸nh : Quan hÖ trùc tuyÕn. : Quan hÖ chøc n¨ng. Chøc n¨ng nhiªm vô tõng phßng ban: - §øng ®Çu lµ c«ng ty lµ gi¸m ®èc , gi¸m ®èc c«ng ty do tæng c«ng ty D­îc ViÖt Nam bæ nhiÖm , l·nh ®¹o chung toµn bé bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phßng kü thuËt : nghiªn cøu s¶n xuÊt míi ,kÕt hîp víi phßng KCS ®Ó theo dâi sù æn ®Þnh cña thuèc trong x©y dùng chØ tiªu . ThiÕt kÕ bao b× ®óng khu«n mÉu , ®óng néi dung . Gi¸m s¸t t×nh h×nh kü thuËt ë x­ëng s¶n xuÊt. - Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: tham m­u cho Gi¸m ®èc vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ tæ chøc lao ®éng, tiÒn l­¬ng , ®µo t¹o vµ c«ng t¸c v¨n phßng. §ã chÝnh lµ c«ng t¸c tæ chøc ,s¾p xÕp , bè trÝ CBCNV hîp lý trong toµn c«ng ty nh»m t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng. Nghiªn cøu , ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n vÒ lao ®éng , tiÒn l­¬ng , ®µo t¹o , phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng giai ®o¹n trªn c¬ së thùc tÕ cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n , vèn do nhµ n­íc cÊp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ gãp . Cã nhiÖm vô th«ng tin, kiÓm tra tµi s¶n cña c«ng ty víi hai mÆt cña nã lµ vèn vµ nguån h×nh thnµh tµi s¶n ®ã vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho nhµ qu¶n lý . Phßng n¾m v÷ng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty, kh¶ n¨ng thanh to¸n còng nh­ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña c«ng ty víi b¹n hµng. - Phßng KCS: KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm , hµng hãa ®Çu vµo, ®Çu ra. ThÝ nghiÖm nhanh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lù¬ng s¶n phÈm kÞp thêi chÝnh x¸c vµ tr¶ phiÕu kÞp thêi cho n¬i lÊy mÉu ®Ó chÊn chØnh kÞp thêi. - X­ëng s¶n xuÊt: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do c«ng ty giao, th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c dông cô thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt , tr¸nh g©y ¸ch t¾c , trë ng¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh : X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n uÊt phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña x­ëng , cung cÊp vËt t­ ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt , viÕt lÖnh s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc vËt t­ cho s¶n xuÊt ®óng vµ kÞp thêi . - Tæng kho : nhËp , xuÊt vµ b¶o qu¶n vËt t­ , bao b× , s¶n phÈm s¶n xuÊt theo ®óng lÖnh , tuyÖt ®èi kh«ng xuÊt hµng khi ch­a cã lÖnh xuÊt hµng cña l·nh ®¹o. - C¸c hiÖu thuèc vµ chi nh¸nh : chÞu tr¸ch nhiÖm kinh doanh thuèc ch÷a bÖnh , cung cÊp thuèc trªn ®Þa bµn ®­îc c«ng ty ph©n c«ng phô tr¸ch vµ qu¶n lý . NhËn xÐt : sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty qua c¸c n¨m Ýt cã sù biÕn ®éng tõ ®ã cho thÊy bé m¸y tæ chøc ë c«ng ty D­îc TW HuÕ t­¬ng ®èi hîp lý vµ gän nhÑ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp * T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty qua 2 n¨m Stt ChØ tiªu N¨m2002 N¨m2003 So s¸nh t¨ng, gi¶m Sè tiÒn Tû lÖ(%) 1 Tæng DT 220.089 245.982 25.893 11.76 2 Tæng CF 219.736 245.527 25.791 11,74 3 LN tr­íc thuÕ 353 455 102 4 Nép NS 10.900 12.520 1.620 14,86 5 Tæng quü l­¬ng 6360 4595719 1859895 67,9 6 TNbq 1 ng/th¸ng 1,2 1,5 518,827 82,15 Nh×n vµo mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m 2002-2003 ta thÊy cã sù ph¸t triªn lín trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ n¨m 2002 c«ng ty kinh doanh ®¹t 220.089 tr®,lîi nhuËn thu ®­îc 353 tr® ®Õn n¨m 2003 c«ng ty ®¹t 245.982 tr®, lîi nhuËn c«ng ty thu ®­îc n¨m 2003 lµ 455tr®, t¨ng gÇn 1,3 lÇn so víi n¨m 2002 Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh rÊt tèt. * §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Do quy m« cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín vµ ®Þa bµn phôc vô kh¸ch hµng tr¶i dµi tõ B¾c ®Õn Nam, nªn c«ng ty ®· më chi nh¸nh t¹i Hµ néi vµ TP Hå ChÝ Minh . Song c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty vÉn tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung tøc lµ chøng tõ gèc hay ho¸ ®¬n mua b¸n ph¸t sinh t¹i c¸c chi nh¸nh ®Õn cuèi c¸c quý ®Òu ®­îc tËp hîp vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó kiÓm tra vµ h¹ch to¸n . Nh­ vËy phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i c«ng ty còng nh­ ë c¸c chi nh¸nh , tæng hîp b¸o c¸o kÕ to¸n toµn c«ng ty göi vÒ Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã 8 ng­êi, mçi ngêi cã chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ theo tõng m¶ng c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhiÖm. Chøc n¨ng , nhiÖm vô : - KÕ to¸n tr­ëng : ChØ ®¹o trùc tiÕp bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ . ChÞu tr¸ch nhiÖm chung tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña toµn C«ng ty, tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña ngµnh vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh , b¶o vÖ kÕ ho¹ch tµi chÝnh víi Tæng c«ng ty, tham gia ký kÕt vµ kiÓm tra viÖc thùc viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. - KÕ to¸n c«ng nî : Phô tr¸ch bé phËn tiªu thô b¸n hµng, theo dâi c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng, t×nh h×nh t¹m øng ,thanh to¸n t¹m øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thuÕ VAT. S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n c«ng nî Thñ quÜ KÕ to¸n kho KÕ to¸n x­ëng SX KÕ to¸n c«ng nî XNK- TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n hiÖu thuèc kinh doanh KÕ to¸n hiÖu thuèc ë huyÖn KÕ to¸n chi nh¸nh - KÕ to¸n thanh to¸n :Theo dâi nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn mÆt , tiÒn göi ng©n hµng cña c«ng ty. - KÕ to¸n XNK vµ TSC§ : Theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu nguyªn liÖu , hµng ho¸ tõ n­íc ngoµi , ngoµi ra kÕ to¸n xuÊt nhËp khÈu cßn ®am nhËn chøc n¨ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ , ®¸nh gi¸ vµ lËp b¸o c¸o khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hµng n¨m cña c«ng ty - Thñ quü : Cã nhiÖm vô theo dâi vµ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý tiÒn mÆt , cËp nhËt thu – chi vµ sæ quü. - KÕ to¸n ph©n x­ëng : Theo dâi lao ®éng , tÝnh l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi , h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - KÕ to¸n kho : Theo dâi viÖc nhËp xuÊt hµng ho¸ , thµnh phÈm , nguyªn vËt liÖu , vµo thÎ kho theo tõng mÆt hµng , cuèi kú lµm kiÓm kª b¸o c¸o xuÊt – nhËp – tån hµng ho¸ , thµnh phÈm , nguyªn vËt liÖu. - KÕ to¸n quÇy thuèc , chi nh¸nh : Mçi chi nh¸nh , hiÖu thuèc ®Òu cã kÕ to¸n theo dâi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , cuèi kú tæng hîp lªn quyÕt to¸n göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty . NhËn xÐt : C«ng ty ¸p dông m« h×nh võa tËp trung võa ph©n t¸n . Do ®ã c«ng ty D­îc TW HuÕ ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó nèi m¹ng vi tÝnh víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc do ®ã viÖc bè trÝ bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng nhiÖm vô kÕ to¸n cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi hîp lý . Tuy nhiªn viÖc kiÓm tra c¸c chøng tõ kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n , th«ng th­êng viÖc kiÓm tra nµy chØ diÔn ra mçi quý mét lÇn khi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nép chøng tõ vÒ c«ng ty . CÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra , gi¸m s¸t h÷u hiÖu ®Ó tr¸nh nh÷ng sai ph¹m vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n. 2.1.2 ChÕ ®é kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty D­îc TW HuÕ. C«ng ty D­îc TW HuÕ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 370 ng­êi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 92 ng­êi. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty nh­ sau: C«ng ty b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 trong n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c sang tiÒn ViÖt Nam lµ theo tû gi¸ thùc tÕ. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT lµ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ lµ theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú lµ theo gi¸ thùc tÕ Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë c«ng ty ®Òu ®­îc ghi sæ kÕ to¸n theo tr×nh tù thêi gian vµ néi dung kinh tÕ . C«ng ty ®· sö dông mét sè sæ kÕ to¸n theo chÕ ®é ban hµnh vµ mét sè sæ do c«ng ty tù thiÕt kÕ Theo h×nh thøc nµy, tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Sæ c¸i Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiªt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú Quan hÖ ®èi chiÕu 2.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 2.2.1. Chøng tõ kÕ to¸n vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n. C«ng ty D­îc TW HuÕ lµ doanh nghiÖp kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng hãa víi nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng kh¸c nhau do vËy mµ tuú thuéc vµo tõng h×nh thøc b¸n hµng mµ c«ng ty sö dông c¸c lo¹i chõng tõ phï hîp. C«ng ty sö dông mét sè chøng tõ sau ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng. - Ho¸ ®¬n GTGT(biÓu 1) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé(biÓu 2) - ThÎ kho(biÓu 3) - PhiÕu thu(biÓu 4) - B¶ng kª hµng ho¸ b¸n lÎ(biÓu 5) - B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra(biÓu 6) c«ng ty d­îc tw huÕ Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1: L­u Ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2004 Ký hiÖu Sè: Tªn kh¸ch hµng: Lª V¨n Lai M· kh¸ch hµng: Chøng tõ sè: 09455 §Þa chØ: QuÇy thuèc sè 7 Ngäc Kh¸nh M· sè thuÕ: M· xuÊt: Sè tµi kho¶n: §¬n ®Æt ngµy:12455 Kho xuÊt hµng: ChÞ Hµ M· kho xuÊt H×nh thøc th¸nh to¸n: Thêi h¹n thanh to¸n: Tªn hµng ho¸, dÞch vô M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ thµnh tiÒn A B c 1 2 3 = 2 x1 Amoccilin 01001A vØ 1000 8000 8.000.000 Alaxan 01006A vØ 500 6000 3.000.000 Céng tiÒn hµng: 11.000.000 ThuÕ GTGT (0.5%) 5.500.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 16.500.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: m­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång Ng­êi mua (Hä vµ tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp ho¸ ®¬n (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) +Ho¸ ®¬n GTGT: Lµ chøng tõ chøng minh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, dïng ®Ó theo dâi, gi¸m s¸t sè l­îng, chÊt l­îng, trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n. Trªn ho¸ ®¬n GTGT ph¶i ghi râ sè ho¸ ®¬n, ngµy th¸ng, n¨m, tªn ®¬n vÞ, tªn hµng ho¸, quy c¸ch, sè l­îng,®¬n gi¸, thµnh tiÒn, thuÕ suÊt thuÕ GTGT, tæng céng… Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng, c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt, hoÆc ®¬n ®Æt hµng, phßng kinh doanh sÏ lËp ho¸ ®¬n GTGT gåm 3 liªn Liªn 1 : dïng ®Ó l­u vµo sæ gèc Liªn 2 : giao cho kh¸ch hµng lµm chøng tõ ®i ®­êng vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n ®¬n vÞ mua Liªn 3 : giao cho bé phËn thñ kho ®Ó lµm thñ tôc xuÊt kho vµ ghi vµo thÎ kho §Þnh kú tõ 2-4 ngµy, thñ kho nép liªn 3 cho phßng kÕ to¸n ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé: Chøng tõ nµy ®­îc kÕ to¸n c«ng ty sö dông ®Ó theo dâi sè l­îng vËt t­, hµng ho¸ xuÊt b¸n tõ kho vµ sè l­îng hµng ho¸ ®­îc ®iÒu chuyÓn tõ kho nµy ®Õn kho kh¸c trong néi bé c«ng ty, vµ lµ c¨n cø ®Ó thñ kho ghi vµo thÎ kho vµ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt hoÆc lµm chøng tõ vËn chuyÓn trªn ®­êng. ë c«ng ty D­îc TW HuÕ , c¨n cø vµo lÖnh ®iÒu ®éng cña gi¸m ®èc c«ng ty, thñ kho lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®Ó ®iÒu chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty xuèng c¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp, chi nh¸nh trùc thuéc c«ng ty. PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé do phßng cung øng lËp thµnh 2 liªn. Sau khi xuÊt kho, thñ kho xuÊt ghi ngµy th¸ng n¨m xuÊt kho vµ ký vµo c¸c liªn cña phiÕu, mét liªn giao cho ng­êi vËn chuyÓn mang theo cïng hµng vËn chuyÓn trªn ®­êng, cßn mét liªn thñ kho lµm c¨n cø ®Ó ghi thÎ kho vµ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n ghi vµo vµ sæ kÕ to¸n. C«ng ty d­îc TW HuÕ Chi nh¸nh hµ néi M· sè thuÕ: 0100107726 - 001 - 1 PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Liªn 1: L­u Ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2004 Ký hiÖn : Sè: Kho xuÊt hµng: Khai TrÝ M· kho hµng xuÊt: Chøng tõ sè: Kho nhËp hµng: Hµ Néi M· kho hµng nhËp: M· xuÊt: Ph­¬ng tiªn vËn chuyÓn : ¤ t« LÖnh ®iÒu ®éng: Tªn hµng ho¸, dÞch vô M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 Thuèc mì 01001M Hép 200 20.000 4.000.000 Ng­êi mua (Hä vµ tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp ho¸ ®¬n (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) thÎ kho Doanh nghiÖp Ngµy lËp thÎ Tªn kho : Sè tê : -Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch s¶n phÈm -§¬n vÞ tÝnh Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè phiÕu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt +ThÎ kho: ThÎ kho ®­îc më cho tõng mÆt hµng, ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña lo¹i hµng ho¸ ®ã. Phßng kÕ to¸n lËp thÎ vµ ghi c¸c chØ tiªu: Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh, m· sè vËt t­, hµng hãa sau ®ã giao cho thñ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy. Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho thñ kho ghi vµo c¸c cét t­¬ng øng trong thÎ kho. Mçi chøng tõ ghi mét dßng, cuèi ngµy tÝnh sè tån kho. Theo ®Þnh kú mét th¸ng, kÕ to¸n xuèng kho nhËn chøng tõ vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp thÎ kho cña thñ kho sau ®ã ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. B¶ng kª b¸n hµng ho¸ Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 15/01/2004 Sè TT Tªnhµng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) Ospen VØ 100 9.000 900.000 … Decolgen VØ 200 12.000 2.400.000 Céng (KÌm theo c¸c ho¸ ®¬n) Ngµy......th¸ng......n¨m...... Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) Cöa hµng tr­ëng (Ký, hä tªn) +B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸: ë c¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp hoÆc chi nh¸nh cña c«ng ty khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸, th× kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ lËp b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, trong ®ã ghi râ tªn hµng ho¸, sè l­îng, gi¸ vèn, gi¸ b¸n vµ trÞ gi¸ b¸n cña hµng hãa ®ã. §Þnh kú, mét th¸ng c¸c cöa hµng göi b¶ng kª b¸n lÎ hµng hãa vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lªn c«ng ty. C«ng ty d­îc tw huÕ PhiÕu thu tiÒn mÆt Ngµy:...................................... Sè............................. C¨n cø:....................................................................... Hä vµ tªn ng­êi nép: Lª V¨n Tïng M· ®¬n vÞ: Cty D­îc TW 1 Néi dung: thanh to¸n tiÒn mua thuèc Sè tiÒn: 12.000.000 ®ång B»ng ch÷: M­êi hai triÖu ®ång KÌm theo: 1 chøng tõ gèc Thñ tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü +PhiÕu thu: Sau khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng, kÕ to¸n lËp phiÕu thu thµnh 2 liªn, ghi râ ®Çy ®ñ néi dung vµ ký vµo phiÕu. Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt, chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü. Cuèi ngµy, toµn bé phiÕu thu kÌm chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. +B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra(kÌm tê khai thuÕ GTGT) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT mµ kÕ to¸n lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra, ®©y lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tÝnh thuÕ vµ khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo. Nh­ vËy, kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ ®· lËp vµ sö dông chøng tõ kÕ to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng víi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ trong chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu. §©y lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp vµ ghi sæ kÕ to¸n. 2.2.2- Tµi kho¶n sö dông vµ tr×nh tù h¹ch to¸n. C«ng ty D­îc TW HuÕ kinh doanh rÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau vµ ®Ó qu¶n lý tèt t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ th× c«ng ty kh«ng nh÷ng sö dông ®óng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh mµ c«ng ty cßn vËn dông rÊt linh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty ph©n lo¹i c¸c mÆt hµng kinh doanh theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau nh­ lµ theo nguån hµng, theo mÆt hµng…V× vËy mµ ngoµi nh÷ng tµi kho¶n cÊp mét do Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh, c«ng ty cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp hai, ba chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng kÕ to¸n. Víi c¸ch sö dông c¸c lo¹i tµi kho¶n chi tiÕt gióp cho kÕ to¸n ®­îc thuËn lîi trong viÖc qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t hµng ho¸, còng nh­ viÖc th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp ®­îc chÝnh x¸c, kÞp thêi. §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n ë c«ng ty ®· sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó h¹ch to¸n: - TK511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” §Ó qu¶n lý doanh thu b¸n hµng cña tõng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau, TK511 ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai sau: TK51101 “Doanh thu b¸n thuèc mì ” TK51102 “Doanh thu b¸n thuèc nhá m¾t- mòi” TK51103 “Doanh thu b¸n hµng bã bét” TK51104 “Doanh thu b¸n thuèc viªn” TK51105 “Doanh thu b¸n r­îu thuèc - Siro” TK51106 “Doanh thu b¸n thuèc n­íc , ngoµi da” TK51107 “Doanh thu b¸n trµ hoµ tan ” TK51108 ”Doanh thu b¸n hµng ®¹i lý vµ dÞch vô kh¸c “ - TK512 “Doanh thu hµng b¸n néi bé” - TK632 “Gi¸ vèn hµng b¸n” Tµi kho¶n nµy còng ®­îc chi tiÕt thµnh nh÷ng tµi kho¶n cÊp hai, t­¬ng øng víi nh÷ng tµi kho¶n cÊp hai ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty. TK63201 “Gi¸ vèn hµng thuèc mì” TK63202 “Gi¸ vèn hµng thuèc nhá m¾t - mòi” ……. TK156 “Hµng ho¸” TK1561 “TrÞ gi¸ mua hµng ho¸” TK1562 “Chi phÝ thu mua hµng ho¸” C«ng ty sö dông tµi kho¶n 1561 “TrÞ gi¸ mua hµng ho¸” vµ chi tiÕt thµnh nh÷ng tµi kho¶n cÊp ba t­¬ng øng víi nh÷ng tµi kho¶n chi tiÕt ph¶n ¸nh doanh thu cña hµng b¸n vµ cung cÊp dÞch vô. TK156101 “Gi¸ mua hµng thuèc mì” TK156102 “Gi¸ mua hµng thuèc nhá m¾t - mòi” ……. - TK136 “Ph¶i thu néi bé” C«ng ty sö dông tµi kho¶n 1368 “Ph¶i thu néi bé kh¸c”, vµ tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt thµnh nh÷ng tµi kho¶n cÊp ba ®Ó tiÖn qu¶n lý, theo dâi kho¶n ph¶i thu néi bé ®èi víi c¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp, chi nh¸nh cña c«ng ty. TK136801 “Ph¶i thu néi bé kh¸c cöa hµng sè 1” TK136802 “Ph¶i thu néi bé kh¸c cöa hµng sè 2” …… Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c ®Ó ph¶n ¸nh kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng. TK111 “TiÒn mÆt” TK112 “TiÒn göi ng©n hµng” TK131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” TK133(1331) “ ThuÕ GTGT ®Çu vµo” TK333(33311) “ThuÕ GTGT ®Çu ra” ……… Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó h¹ch to¸n, tr×nh tù h¹ch to¸n nh­ sau: - Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸ qua kho cña c«ng ty, c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ hoÆc ®¬n ®Æt hµng ®· ký kÕt, phßng kinh doanh sÏ lËp ho¸ ®¬n GTGT. KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu(nÕu cã) h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ nh­ sau: +KÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: Nî TK111,112,131: Tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng xuÊt b¸n Cã TK511: Doanh thu b¸n hµng ch­a cã thuÕ TK51101: Doanh thu b¸n hµng thuèc mì TK51102: Doanh thu b¸n hµng thuèc nhá m¾t - mòi … Cã TK333(33311): ThuÕ GTGTcña hµng ho¸ xuÊt b¸n +§ång thêi kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n nh­ sau: Nî TK632: TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n TK63201: Gi¸ vèn hµng thuèc mì TK63202: Gi¸ vèn hµng thuèc nhá m¾t - mòi … Cã TK1561: TrÞ gi¸ mua hµng b¸n TK156101: Gi¸ mua hµng thuèc mì TK156102: Gi¸ mua hµng thuèc nhá m¾t - mòi … VD : Ngµy 2/1/2004 c«ng ty b¸n hµng cho bÖng viÖn Thanh Nhµn t¹i kho Hµ Néi nh­ sau : Thuèc bã bét 200kg , gi¸ b¸n 5.000®ång/1kg , gi¸ mua 3.500®ång/1kg , ph­¬ng thøc thanh to¸n tr¶ chËm , thêi h¹n thanh to¸n lµ 30/2/2004. KÕ to¸n c«ng ty ®Þnh kho¶n sè l­îng hµng b¸n nh­ sau: +KÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: Nî TK 131 : 1.100.000 Cã TK 511(51103) : 1.000.000 Cã TK 333(33311) : 100.000 +§ång thêi kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK632(63203) 700.000 Cã TK156(156103) - Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng, hµng ho¸ do c«ng ty mua vÒ kh«ng ®­a vµo nhËp kho ngay mµ ®­îc chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua. Nh­ng kÕ to¸n cña c«ng ty vÉn h¹ch to¸n nhËp kho vµ xuÊt kho theo ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho. Hµng ho¸ b¸n trong tr­êng hîp nµy ®­îc coi lµ xuÊt b¸n tõ kho giao b¸n th¼ng. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 156 “Hµng ho¸” ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. Khi mua hµng ho¸ chuyÓn b¸n th¼ng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, hîp ®ång b¸n th¼ng, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: +KÕ to¸n ghi nhËn trÞ gi¸ hµng mua: Nî TK1561: TrÞ gi¸ mua hµng TK156101: TrÞ gi¸ mua hµng thuèc mì TK156102: TrÞ gi¸ mua hµng thuèc nhá m¾t-mòi … Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK111,112,331: Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n +KÕ to¸n ghi nhËn doanh thu b¸n hµng Nî TK111,112,131 Tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng giao b¸n th¼ng Cã TK511: Doanh thu hµng giao b¸n th¼ng ch­a cã thuÕ TK51101: Doanh thu hµng thuèc mì TK51102: Doanh thu hµng thuèc nhá m¾t - mòi … Cã TK333(33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng giao b¸n th¼ng +§ång thêi kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK632: TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n TK63201: Gi¸ vèn hµng thuèc mì TK63202: Gi¸ vèn hµng thuèc nhá m¾t - mòi … Cã TK1561: TrÞ gi¸ mua hµng b¸n TK156101: Gi¸ mua hµng thuèc mì TK156102: Gi¸ mua hµng thuèc nhá m¾t – mòi VÝ dô: Ngµy 20/2/2004 c«ng ty mua 10 hép thuèc mì cña c«ng ty d­îc L¹ng S¬n, trÞ gi¸ mua ch­a cã thuÕ 2.000.000®, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% vµ xuÊt b¸n th¼ng cho c«ng ty d­îc phÈm Phó Thä víi gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ lµ 3.000.000®, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%, ph­¬ng thøc thanh to¸n tr¶ chËm. +Khi mua hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK156(156101): 2.000.000 Nî TK133: 100.000 Cã TK111: 2.100.000 +Khi chuyÓn hµng b¸n th¼ng cho c«ng ty dùoc phÈm Phó Thä, kÕ to¸n ghi: Nî TK131: 3.150.000 Cã TK511(51101): 3.000.000 Cã TK333(33311): 150.000 +§ång thêi kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632(63201) 2.000.000 Cã TK156(156101) Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n lÎ hµng hãa ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ vÉn lËp ho¸ ®¬n GTGT vµ tr×nh tù h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ ë kÕ to¸n v¨n phßng c«ng ty. - Khi ph¸t sinh nghiÖp vô xuÊt hµng ho¸ ®iÒu chuyÓn ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng ®¬n vÞ mµ kÕ to¸n h¹ch to¸n : Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ thu mua hµng ho¸, phÝ b¸n hµng cho hµng ®· tiªu thô trong kú vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng. - KÕ to¸n ph©n bæ phÝ thu mua cho hµng ho¸ ®· tiªu thô : Nî TK632 PhÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô Cã TK156(1562) - KÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK511 KÕt chuyÓn doanh thu Cã TK911 - KÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK911 KÕt chuyÓn gi¸ vèn Cã TK632 - KÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph©n bæ trong kú Nî TK911: KÕt chuyÓn chi phÝ Cã TK641: Chi phÝ b¸n hµng ®­îc kÕt chuyÓn Cã TK642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc kÕt chuyÓn NÕu c«ng ty kinh doanh cã l·i, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK911 KÕt chuyÓn l·i Cã TK421 Ng­îc l¹i nÕu kinh doanh lç: Nî TK421 KÕt chuyÓn lç Cã TK911 KÕ to¸n tÝnh vµ x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Nî TK333(33311) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK133(1331) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô b¸n hµng T¹i C«ng ty d­îc TW huÕ TK 111 TK 156 TK 632 TK911 TK 5111,5121 112,131 TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt kho TK521 TK 157 KÕt chuyÓn trÞ K/c TrÞ gi¸ vèn vèn hµng b¸n kho¶n gi¶m hµng ho¸ trõ DT Doanh thu b¸n hµng göi b¸n KÕt chuyÓn doanh thu ho¸ TK 111 TK 641 thuÇn 112,131 CP b¸n hµng TK 3331 K/c CP b¸n TK1331 hµng VAT TK642 VAT ®Çu ra ®Çu vµo K/c CP cña dÞch QLND TK 131 vô v/c TK512 Kh¸ch hµng tr¶ nî DT hµng ho¸ biÕu tÆng,héi TK 421 TK 421 nghÞ phôc vô ho¹t ®éng kd K/c K/c lç TK 3331 TK133 l·i ThuÕ VAT ph¶i nép 2.2.3. Sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng C«ng ty D­îc TW HuÕ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë c«ng ty ®Òu ®­îc ghi sæ kÕ to¸n theo tr×nh tù thêi gian vµ néi dung kinh tÕ. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng, hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô vµ ®­îc ghi nhËn doanh thu th× kÕ to¸n ph¶i më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ ®· ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh. KÕ to¸n b¸n hµng sö dông c¸c sæ sau ®Ó ph¶n ¸nh: - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - Sæ chi tiÕt c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng - B¶ng kª sè 11 - B¶ng kª sè 8 - NhËt ký chøng tõ sè 8 - NhËt ký chøng tõ sè 10 - Sæ c¸i tµi kho¶n 511 - Sæ c¸i tµi kho¶n 512 - Sæ c¸i tµi kho¶n 632 - Sæ c¸i tµi kho¶n 131 - Sæ c¸i tµi kho¶n 1368 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: - Khi xuÊt b¸n hµng ho¸ cho kh¸ch hµng, kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, hoÆc kh¸ch hµng chÊp nhËn nî th× kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, …kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng cho c¸c mÆt hµng ®· tiªu thô. Sæ nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®· b¸n hoÆc ®· cung cÊp ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn ngay hoÆc chÊp nhËn nî. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng, cuèi th¸ng, kÕ to¸n x¸c ®Þnh tæng sè doanh thu, gi¸ vèn cña tõng mÆt hµng ®Ó vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã cña tµi kho¶n 511,512,632. - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng, sæ nµy ®­îc chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng lµ kh¸ch hµng. C¨n cø vµo sè liÖu tæng céng cuèi th¸ng cña sæ nµy ghi mét lÇn vµo mét dßng cña b¶ng kª sè 11. Cuèi th¸ng kho¸ sæ b¶ng kª sè 11, x¸c ®Þnh sè ph¸t sinh bªn cã TK131 vµ lÊy sè tæng céng cña b¶ng kª sè 11 ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8(Ghi cã TK131, nî c¸c TK cã liªn quan). - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 8(TK156-Gi¸ vèn hµng nhËp). Sè liÖu tæng hîp cña b¶ng kª sè 8 sau khi kho¸ sæ cuèi th¸ng ®­îc dïng ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 8(Ghi cã TK156, vµ nî c¸c TK kh¸c). - Sæ nhËt ký chøng tõ sè 8 ®­îc ghi c¨n cø vµo b¶ng kª sè 8 phÇn ghi cã ®Ó ghi vµo c¸c cét chi cã TK156, C¨n cø vµo b¶ng kª sè 11 phÇn ghi cã ®Ó ghi vµo cét ghi cã TK131, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng theo mÆt hµng phÇn ghi cã ®Ó ghi vµo cét ghi cã TK511,512,632. Cuèi th¸ng kho¸ sæ nhËt ký chøng tõ sè 8, x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh bªn cã c¸c TK 156,131…®èi øng nî c¸c TK liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña nhËt ký chøng tõ sè 8 ®Ó ghi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. - Khi c«ng ty xuÊt hµng ®iÒu chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK1368, sæ nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK1368 ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 10. Cuèi th¸ng kho¸ sæ nhËt ký chøng tõ sè 10, x¸c ®Þnh sè ph¸t sinh bªn cã TK1368 vµ lÊy sè tæng céng cña nhËt ký chøng tõ sè 10 ®Ó ghi sæ c¸i TK1368. - C¨n cø vµo tæng sè ph¸t sinh bªn cã cña c¸c tµi kho¶n 156,131,511,512,632 trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 ®Ó ghi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®ã. C¨n cø vµo sè tæng céng cña nhËt ký chøng tõ sè 10 ®Ó ghi sæ c¸i TK1368. Sæ c¸i TK511, TK632 ®­îc më chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n cÊp 2 chi tiÕt theo tõng mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. MÉu sæ ph¶n ¸nh kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cña c«ng ty d­îc TW HuÕ nh­ sau: C«ng ty d­îc tw huÕ Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng §èi t­îng : 10 – QuÇy thuèc sè 7 Ngäc Kh¸nh Th¸ng 02/2004 Sè d­ ®Çu kú (1000VND): Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Thêi h¹n ®­îc chiÕt khÊu Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã 1 AA31 27/02 B¸n thuèc viªn 51104 9.000 AA31 27/02 B¸n thuèc mì 51101 5.000 AA31 27/02 ThuÕ GTGT ®Çu ra 3331 3.200 PK42 29/02 Thu tiÒn b¸n hµng b»ng sÐc 1121 9.500 Tæng céng C«ng tyd­îc tw huÕ Sæ c¸i tµi kho¶n 632 N¨m 2004 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã STT Ghi cã c¸c TK ®èi øng nî víi tµi kho¶n nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3... Céng 1 2 TK 156 TK 157 975.599 495.140 1 Céng sè ph¸t sinh nî 1.470.740 2 Céng sè ph¸t sinh cã 1.470.740 3 Sè d­ cuèi th¸ng Nî ... Cã... C«ng ty d­îc TW huÕ B¶ng kª sè 11 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Th¸ng 02/2004 §VT:1000® STT Tªn ng­êi mua Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 131 ghi Cã c¸c tµi kho¶n Ghi Cã TK 131 ghi Nî c¸c tµi kho¶n Sè d­ cuèi th¸ng 5111 5113 5121 3331 Céng nî TK 131 1111 1121 ... Céng cã TK 131 1 CT D­îc Hµ Nam 50.500 91.300 15.450 6110 112.860 141.800 141.800 21560 2 CT D­îc Phó Thä - 120.990 7099 128.089 128.089 128.089 0 .. Céng C«ng ty d­îc tw huÕ NhËt ký chøng tõ sè 8 Th¸ng 02 /2004 §VT : 1000® STT Sè hiÖu TK ghi Nî C¸c TK Cã C¸c TK ghi Nî 156 157 131 5111 5113 5121 632 641 642 911 Céng 1 111 TiÒn mÆt 616.352 605.742 82.270 250.275 1.544.639 2 1121 TGNH 283.200 283.200 3 131 483.576 136.800 185.500 805.876 4 5111 1.089.318 1.089.318 5 5113 219.070 219.070 6 5121 435.775 435.775 7 632 975.600 495.140 1.470.740 8 911 1.470.740 113.370 69.766 1.653.876 9 Céng 69.766 1.744.163 CH­¬ng 3 Ph­¬ng h­íng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty d­îc tw huÕ 3.1. Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. 3.1.1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nh­ng trong c¬ chÕ kinh tÕ míi, khi mµ nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang ®øng tr­íc rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng nh­ nh÷ng khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ th× hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®ang cßn trong giai ®o¹n ch­a hoµn chØnh, vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong thùc tÕ cßn bÊt hîp lý víi c¬ chÕ tµi chÝnh cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng nh­ ph¸t triÓn nÒm kinh tÕ ®Êt n­íc. H¬n n÷a, kÕ to¸n cã vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp, kÕ to¸n chÝnh lµ c«ng cô ®¾c lùc gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. V× vËy yªu cÇu ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n lµ mét yªu cÇu rÊt cÇn thiÕt ®çi víi mçi doanh nghiÖp còng nh­ trong toµn bé nÒn kinh tÕ. §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× ho¹t ®éng b¸n hµng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ th«ng qua kÕ to¸n b¸n hµng, nã cung cÊp cho nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin h÷u Ých gióp cho nhµ qu¶n lý biÕt ®­îc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh… ®Ó hä cã thÓ ho¹ch ®Þnh ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh, lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh h÷u hiÖu nhÊt trong kú kinh doanh tiÕp theo. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ kinh doanh, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn vµ thùc hiÖn ®­îc t¸i s¶n xuÊt kinh doanh. §©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ lµm t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. V× vËy, víi vai trß rÊt quan träng cña kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng, trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi th× yªu cÇu kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng còng cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty kÕt hîp víi c¸c quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh, chÕ ®é, chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ ph¶i ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý th× míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh. Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt sau: - Chøng tõ sö dông vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ - Tµi kho¶n sö dông vµ tr×nh tù h¹ch to¸n - Sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô kÕ to¸n 3.1.2. Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ cho thÊy yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn lµ cÇn thiÕt vµ ®Ó cho viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ®¹t hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: - Yªu cÇu thèng nhÊt: Yªu cÇu thèng nhÊt lµ mét yªu cÇu c¬ b¶n nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. sù thèng nhÊt nh»m ®¶m b¶o cho c¸c quy ®Þnh vÒ thÓ lÖ, chÕ ®é kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ph¶i ®¶m b¶o sù tËp trung qu¶n lý tõ l·nh ®¹o c«ng ty ®Õn c¸c c¬ së trùc thuéc. Doanh nghiÖp ph¶i vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n mét c¸ch linh ho¹t võa ®¶m b¶o sù tu©n thñ nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh võa phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. - Yªu cÇu phï hîp: Trong kÕ to¸n yªu cÇu phï hîp ®· trë thµnh mét chuÈn mùc, nghÜa lµ nã ph¶i ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong kÕ to¸n. V× vËy, khi hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cÇn coi träng nguyªn t¾c nµy. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm qu¶n lý, ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mµ hoµn thiÖn sao cho hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc do hoµn thiÖn lµ cao nhÊt. - Yªu cÇu tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng nãi riªng ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Khi doanh nghiÖp ®Çu t­ kinh doanh ®Òu mong muèn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña m×nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt. V× vËy viÖc hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Yªu cÇu chÝnh x¸c, kÞp thêi: XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô cña kÕ to¸n lµ cung cÊp c¸c th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp. V× vËy hoµn thiÖn kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o ®­îc viÖc ®¸p øng th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý. H¬n n÷a trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, v× vËy yªu cÇu nµy cµng trë nªn quan träng. 3.2 - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ C«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ còng ®­îc tæ chøc kh¸ khoa häc, hîp lý ®¸p øng ®­îc phÇn nµo yªu cÇu qu¶n lý còng nh­ viÖc cung cÊp th«ng tin trong qu¶n lý kinh tÕ . 3.2.1 - ¦u ®iÓm : - VÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: C¸c chøng tõ ban ®Çu ®­îc lËp t¹i c«ng ty ®Òu phï hîp víi yªu cÇu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ c¬ së ph¸p lý cña nghiÖp vô. ViÖc mua b¸n hµng hãa ®Òu cã ho¸ ®¬n tµi chÝnh, c¸c chøng tõ ®­îc lËp ë tÊt c¶ c¸c kh©u, ®Òu cã ®Çy ®ñ ch÷ ký ®¹i diÖn cña c¸c bªn liªn quan vµ sö dông ®óng mÉu cña Bé tµi chÝnh ®· quy ®Þnh. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vÒ néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµo chøng tõ. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c chøng tõ bªn ngoµi ®­îc gi¸m s¸t, kiÓm tra rÊt chÆt chÏ vµ ®­îc xö lý kÞp thêi. C«ng ty cã kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn chøng tõ t­¬ng ®èi tèt, c¸c chøng tõ ®­îc ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸ theo c¸c nghiÖp vô, theo tr×nh tù thêi gian, sau ®ã ®­îc l­u tr÷ gän gµng, khoa häc thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu. - VÒ h¹ch to¸n tæng hîp: C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§-C§KT ngµy 1/11/1995 vµ bæ sung thªm mét sè tµi kho¶n theo th«ng t­ h­íng dÉn söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cña Bé tµi chÝnh, cïng víi th«ng t­ sè 89/2002/TT-BTC h­íng dÉn thùc hµnh bèn chuÈn mùc kÕ to¸n míi ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy31/12/2001 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh. Dùa trªn hÖ thèng tµi kho¶n ®ã, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty ®· më thªm mét sè tµi kho¶n cÊp II, CÊp III… ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi h¹ch to¸n, t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Do khèi l­îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu, liªn tôc trong th¸ng nªn ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸, c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ rÊt hîp lý. C«ng ty lùa chän ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n lµ rÊt phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. C¸c mÆt hµng kinh doanh t­¬ng ®èi nhiÒu, gi¸ c¶ phong phó th× viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy lµm cho gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú sÏ t­¬ng ®èi s¸t víi gi¸ hiÖn hµnh trªn thÞ tr­êng. - VÒ c«ng t¸c tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, c¸c ®în vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n b¸o sæ, hµng th¸ng göi b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lªn phßng tµi chÝnh cña c«ng ty. C¸c lo¹i sæ s¸ch tæng hîp vµ chi tiÕt ®­îc më ®Çy ®ñ râ rµng, cã sù thèng nhÊt vÒ mÉu sæ kÕ to¸n trong toµn c«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh cho toµn c«ng ty. Mäi c«ng viÖc ®Òu do m¸y thùc hiÖn tõ kh©u nhËp chøng tõ tæng hîp, ph©n lo¹i chøng tõ, tÝnh to¸n, xö lý d÷ liÖu trªn chøng tõ cho tíi kh©u in sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh, ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nhanh, chÊt l­îng th«ng tin cao, gi¶m bít ®­îc chi phÝ vµ thuËn tiÖn cho viÖc l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n sè liÖu. Th«ng tin trªn c¸c sæ s¸ch, b¸o c¸o còng hoµn toµn chÝnh x¸c kh«ng cã sai lÖch. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc lËp ®óng thêi h¹n quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, sè l­îng b¸o c¸o vµ biÓu mÉu b¸o c¸o cña c«ng ty lµ ®Çy ®ñ, sè liÖu ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. TÊt c¶ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n ®­îc ®­a vµo l­u tr÷ ®Çy ®ñ, cã hÖ thèng, ®­îc ph©n lo¹i s¾p xÕp thµnh tõng bé hå s¬(Hå s¬ chøng tõ kÕ to¸n, hå s¬ sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh…).Trong tõng bé hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian ph¸t sinh theo mçi niªn ®é kÕ to¸n, ®¶m b¶o hîp lý, dÔ tra cøu khi cÇn thiÕt. Nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng qu¶n lý phÇn hµnh kÕ to¸n nµo th× cã tr¸ch nhiÖm ph¶i b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n ph¸t sinh liªn quan ®Õn phÇn hµnh ®ã. Vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc c«ng ty, tr­íc ph¸p luËt vÒ sù mÊt m¸t h­ háng hoÆc sù cè kh¸c ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n ®ang l­u gi÷ do chñ quan m×nh g©y ra. 3.3.2-Nh­îc ®iÓm Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cña c«ng ty cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ nh­ sau: * Mét sè h¹n chÕ: - B¸n bu«n chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n lµ h×nh thøc doanh nghiÖp mua hµng vµ chuyÓn hµng b¸n th¼ng cho kh¸ch hµng kh«ng qua kho cña doanh nghiÖp, hµng chuyÓn b¸n th¼ng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 157 “Hµng göi b¸n”. ë c«ng ty khi ph¸t sinh nghiÖp vô nµy th× kÕ to¸n coi nh­ lµ hµng nhËp kho vµ xuÊt kho ®Ó b¸n, vµ kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 156 “Hµng ho¸” ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô ®ã. Nh­ vËy th× nghiÖp vô kinh tÕ trªn kÕ to¸n ®· sö dông kh«ng ®óng tµi kho¶n v× tµi kho¶n 156 chØ ph¶n ¸nh hµng ho¸ ®· nhËp kho doanh nghiÖp. - VÒ tµi kho¶n sö dông: Theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh th× tµi kho¶n 511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” ®­îc chi tiÕt thµnh 4 tµi kho¶n cÊp 2. Trong ®ã tµi kho¶n 5111 ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, cßn tµi kho¶n 5113 ph¶n ¸nh doanh thu cung cÊp dÞch vô, nh­ng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ l¹i sö dông tµi kho¶n 511 chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3 ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Cô thÓ c«ng ty sö dông tµi kho¶n 51108 ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cung cÊp dÞch vô, nh­ vËy lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ Sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a thËt hîp lý, cÇn ph¶i t×m hiÓu, xem xÐt vµ hoµn thiÖn h¬n. Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i c«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn sau: 3.3.1- ý kiÕn thø nhÊt, hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu ®èi víi nghiÖp vô b¸n hµng Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ë c«ng ty D­îc TW HuÕ tõ v¨n phßng c«ng ty ®Õn c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng ®Òu ®· ®­îc l­u tr÷ gän gµng, khoa häc, thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu. Tuy nhiªn cßn mét sè ®iÓm cÇn l­u ý sau Tr­êng hîp b¸n lÎ hµng ho¸: Nh©n viªn ë d­íi cöa hµng b¸n lÎ lËp b¸o c¸o b¸n hµng vµ göi vÒ c«ng ty, kh«ng tu©n theo mét quy ®Þnh thèng nhÊt. Cã lóc b¶y ngµy chuyÓn vÒ mét lÇn, cã khi nöa th¸ng míi göi vÒ, g©y nªn sù thiÕu th«ng tin trong kinh doanh, nhÊt lµ trong tr­êng hîp doanh nghiÖp ®­a s¶n phÈm míi ta thÞ tr­êng vµ muèn biÕt kÕt qu¶ s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn ë møc ®é nµo. Do ®ã, c«ng ty nªn quy ®Þnh râ rµng viÖc nép b¸o c¸o b¸n hµng theo ®Þnh kú, gióp cho viÖc theo dâi thùc tÕ tèc ®é b¸n ta ®èi víi tõng mÆt hµng. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm míi ®­a ra thÞ tr­êng, trong thêi gian ®Çu cÇn ph¶i b¸o c¸o th­êng xuyªn víi c«ng ty ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý ®Ó cho s¶n phÈm míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trªn thÞ tr­êng. §èi víi hµng göi b¸n: C«ng ty nªn quy ®Þnh cho c¸c tæng ®¹i lý nép b¸o c¸o tiªu thô hµng gøi ®¹i lý mét th¸ng hai lÇn vµo ngµy 15 vµ 25, nh»m qu¶n lý chÆt chÏ h¬n hµng göi b¸n, tr¸nh ®­îc c«ng viÖc chång chÊt vµo cuèi th¸ng. VÒ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n, c«ng ty nªn quy ®Þnh râ rµng chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña mçi ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n. Khi lu©n chuyÓn chøng tõ, c«ng ty cÇn ph©n lo¹i cô thÓ tõng lo¹i chøng tõ: chøng tõ vÒ tiÒn mÆt, chøng tõ vÒ doanh thu b¸n hµng, chøng tõ vÒ thanh to¸n…råi quy ®Þnh râ ng­êi lËp chøng tõ, sè thø tù chøng tõ cÇn lËp, c¸c yÕu tè trªn chøng tõ, ng­êi ký duyÖt chøng tõ, thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ…Môc ®Ých cuèi cïng lµ lµm sao chøng tõ ®­îc lu©n chuyÓn mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. 3.3.2- ý kiÕn thø hai, hoµn thiÖn viÖc vËn dông tµi kho¶n 511 ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Khi sö dông tµi kho¶n 511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” c«ng ty nªn më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt cÊp 2 vµ cÊp 3 ®Ó theo dâi ®­îc doanh thu cña tõng lo¹i mÆt hµng, nhãm hµng nh­ sau: TK5111 “Doanh thu b¸n hµng” TK511101 “Doanh thu hµng thuèc mì” TK511102 “Doanh thu hµng thuèc nhá m¾t- mòi” TK511103 “Doanh thu hµng bã bét” TK511104 “Doanh thu hµng thuèc viªn” TK511105 “Doanh thu b¸n r­îu - Siro” TK511106 “Doanh thu b¸n hµngthuèc n­íc , ngoµi da” TK511107 “Doanh thu b¸n hµng trµ hoµ tan” Vµ TK5113 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô” ViÖc sö dông hÖ thèng c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh­ trªn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty cã thÓ qu¶n lý chÆt chÏ doanh thu b¸n hµng cña tõng mÆt hµng kh¸c nhau vµ ®óng víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 3.3.3- ý kiÕn thø ba, vËn dông tµi kho¶n 157 “Hµng göi ®i b¸n” nh»m h¹ch to¸n ®óng ®¾n nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng, c«ng ty cÇn ph¶i sö dông tµi kho¶n 157 “Hµng göi b¸n” ®Ó ph¶n ¸nh l­îng hµng ho¸ mua vµ chuyÓn th¼ng cho ng­êi mua kh«ng qua kho cña doanh nghiÖp. Tµi kho¶n 157 còng ph¶i ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2 theo tõng mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ tµi kho¶n 157 ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: TK15701 “Hµng thuèc mì göi b¸n” TK15702 “Hµng thuèc nhá m¾t - mòi göi b¸n” TK15703 “Hµng bã bét göi b¸n” … Khi ph¸t sinh nghiÖp vô nµy kÕ to¸n ph¶i h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK157: Gi¸ mua ch­a cã thuÕ cña hµng vËn chuyÓn th¼ng TK15701 TK15702 … Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK111,112,131: Tæng gi¸ thanh to¸n cho nhµ cung cÊp Khi x¸c ®Þnh tiªu thô, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: Nî TK111,112,131: Gi¸ b¸n ®· cã thuÕ Cã TK5111: Doanh thu hµng b¸n th¼ng TK511101 TK511101 … Cã TK333(33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra §ång thêi kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK632: Gi¸ vèn hµng göi b¸n TK63201 TK63202 … Cã TK157 TK15701 TK15702 … 3.3.4- ý kiÕn thø t­, vËn dông tµi kho¶n 521 “ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i” ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh b¸n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc b¸n hµng ®· trë thµnh mét nghÖ thuËt kinh doanh, b¸n hµng nh­ thÕ nµo ®Ó ngµy cµng thu hót ®­îc kh¸ch hµng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. V× vËy c«ng ty D­îc TW HuÕ cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng nh­ c«ng ty nªn thùc hiÖn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín. Khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy, kÕ to¸n sö dông TK521 “ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i” ®Ó h¹ch to¸n. KÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK521: Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i cho kh¸ch hµng Nî TK333(33311): Sè thuÕ GTGT ®Çu ra tÝnh trªn kho¶n CKTM Cã TK111,112,131: Tæng sè tiÒn ph¶i gi¶m trõ Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn: Nî TK511: Gi¶m trõ doanh thu Cã TK521: Kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i KÕt luËn §øng tr­íc xu h­íng toµn cÇu hãa th­¬ng m¹i trªn thÕ giíi hiÖn nay buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× cÇn ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt. Trong ®ã hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng trung t©m cña qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hoµn thiÖn nµy. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp lµ ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cña nÒn kinh tÕ më, cña sù hoµ nhËp víi chuÈn mùc vµ th«ng lÖ phæ biÕn cña kÕ to¸n c¸c n­íc. §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× b¸n hµng lµ môc ®Ých kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cã thóc ®Èy ®­îc ho¹t ®éng b¸n hµng th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. Do vËy, hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Trong nh÷ng n¨m qua, tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi c«ng ty D­îc TW HuÕ ®· vµ ®ang tõng ngµy tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt. C¬ s¬ vËt chÊt ®­îc ®Çu t­ x©y dùng ngµy cµng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ ph¸t triÓn … Tuy nhiªn khi ViÖt Nam ®ang cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng ®Ó gia nhËp vµo AFTA vµ WTO th× c«ng ty còng cÇn ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña chi nh¸nh c«ng ty D­îc TW HuÕ ®­îc t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng, em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tæ chøc khoa häc vµ hîp lý phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ cÇn ph¶i xem xÐt vµ hoµn thiÖn h¬n. V× vËy trong b¶n chuyªn ®Ò cña m×nh em ®· m¹nh d¹ng ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp víi môc ®Ých hoµn thiÖn h¬n n÷a kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty. §­îc sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o - TS NguyÔn ViÕt TiÕn vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cña chi nh¸nh c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Tuy nhiªn do thêi gian thùc tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng ty vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù xem xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng1: C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 2 1.1. §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong DNTM 2 1.1.1. §Æc ®iÓm cña nghiÖp vô b¸n hµng trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 2 1.1.2. Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô kÕ to¸n b¸n hµng 6 1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c DNTM 8 1.2.1. Chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng 8 1.2.2. Tµi kho¶n sö dông 8 1.2.3. KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c¸c DNTM kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 14 1.2.4. KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c DNTM kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 23 1.2.5. Sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô b¸n hµng 23 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 25 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 25 2.1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty 25 2.1.2. ChÕ ®é kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty D­îc TW HuÕ 32 2.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 33 2.2.1. Chøng tõ kÕ to¸n vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n 33 2.2.2. Tµi kho¶n sö dông vµ tr×nh tù h¹ch to¸n 39 2.2.3. Sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng 47 Ch­¬ng 3: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 53 3.1. Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c DNTM 53 3.1.1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng. 53 3.1.2. Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng. 54 3.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 55 3.2.1. ¦u ®iÓm 55 3.2.2. Nh­îc ®iÓm 56 3.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty D­îc TW HuÕ 57 3.3.1 ý kiÕn thø nhÊt, hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu ®èi víi nghiÖp vô b¸n hµng 57 3.3.2 ý kiÕn thø hai, hoµn thiÖn viÖc vËn dông tµi kho¶n 511 ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng 58 3.3.3- ý kiÕn thø ba, vËn dông tµi kho¶n 157 “Hµng göi ®i b¸n” nh»m h¹ch to¸n ®óng ®¾n nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. 58 3.3.4- ý kiÕn thø t­, vËn dông tµi kho¶n 521 “ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i” ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh b¸n hµng. 59 KÕt luËn 60 Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh : Tµi chÝnh doanh nghiÖp - tr­êng §HTM - Gi¸o trinh : KÕ to¸n doanh nghiÖp vµ dÞch vô th­¬ng m¹i - tr­êng §HTM - C¸c chuÈn mùc kÕ to¸n tµi chÝnh - T¹p chÝ kÕ to¸n - C¸c luËn v¨n vµ chuyªn ®Ò cña kho¸ trªn Ký hiÖu viÕt t¾t DNTM : doanh nghiÖp th­¬ng m¹i GTGT : gi¸ trÞ gia t¨ng XNK : xuÊt nhËp khÈu TSC§ : tµi s¶n cè ®Þnh CKTM : chiÕt khÊu th­¬ng m¹i CBCNV : c¸n bé c«ng nh©n viªn TSTM : thÆng sè th­¬ng m¹i

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Công ty Dược Trung ương Huế <KTDNTM>.DOC
Luận văn liên quan