Đề tài Hoàn thiện kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình

Lời nói đầu Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nền kinh tế nước ta đã có nhiểu đổi mới quan trọng. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng sản xuất, khai thác tối đa tiềm lực của mình. Tài sản cố định là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là vật dẫn lao động của con người đến với đối tượng lao động đồng thời làm giảm nhẹ và giải phóng sức lao động của con người cũng như việc nâng cao năng suất lao động của con người. Vai trò của TSCĐ và tốc độ tăng TSCĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý, sử dụng TSCĐ. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán như: Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng, giảm về cả số lượng và giá trị cũng như tình hình hao mòn và khấu hao có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác sử dụng hợp lý công suất của TSCĐ góp phần phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất, mở rộng quy mô trang bị thêm và đổi mới TSCĐ . Trong một vài năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều thử thách. Song nhiều doanh nghiệp đã vươn lên từ sức mạnh nội lực, luôn ổn định và duy trì được sản xuất và phát triển. Công ty May xuất khẩu Thái Bình là một doanh nghiệp trong số những doanh nghiệp đó đã đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành may mặc nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung. Tuy nhiên trên con đường phát triển trong thời gian tới cạnh tranh ngày càng gay gắt trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, Công ty May Xuất khẩu Thái Bình đang phải đối mặt với thách thức lớn. Xuất phát từ vấn đề trên, bằng kiến thức đã học kết hợp tại quá trình thực tập tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình đặc biệt là phòng Kế toán em xin chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình". 8. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần 1 3 thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty may xuất khẩu Thái Bình 3 1.1. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty May xuất khẩu Thái Bình ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ. 3 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 3 1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 5 1.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty May xuất khẩu Thái Bình 9 1.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty May xuất khẩu Thái Bình 16 1.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty May xuất khẩu Thái Bình . 17 1.1.6.1. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 18 1.1.6.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 18 1.1.6.3. Tổ chức bộ sổ kế toán 19 1.1.6.4. Báo cáo tài chính 22 1.2 Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình 23 1.2.1 Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty 23 1.2.2 Kế toán biến động TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 24 1.2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 24 1.2.2.2 Kế toán tăng TSCĐ 25 1.2.2.3. Kế toán giảm TSCĐ 30 1.2.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Công ty 41 1.2.4.1- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: 41 1.2.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ: 42 1.2.5. Quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 46 1.2.5.1 Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 46 1.2.5.2. Phân tích tình hình trang bị và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty: 47 Phần 2: 51 Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiêu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty may xuất khẩu Thái Bình. 51 2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Kế toán TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình 51 2.2 Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 51 2.3 Đánh giá kế toán TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình . 53 2.3.1. Những ưu điểm 53 2.3.2 Những tồn tại: 54 2.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình. 55 2.4.1. Phương hướng hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty 55 2.4.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng hiệu quả TSCĐ tại Công ty. 57 Kết luận 60 Danh mục tài liệu tham khảo 61 . 61

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo vÕ cã cña c¸c tµi kho¶n. Mét NKCT cã thÓ më cho 1 tµi kho¶n hoÆc mét sè tµi kho¶n cã néi dung kinh tÕ gièng nhau hoÆc cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. §Ó phôc vô nhu cÇu ph©n tÝch vµ kiÓm tra, ngoµi phÇn chÝnh dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn cã, mét sè NKCT cã bè trÝ thªm c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh nî, sè d­ ®Çu kú vµ sè d­ cuèi kú cña tµi kho¶n. Sè liÖu cña c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn nî c¸c tµi kho¶n trong tr­êng hîp nµy chØ dïng cho môc ®Ých kiÓm tra ph©n tÝch kh«ng dïng ®Ó ghi sæ C¸i. C¨n cø ®Ó ghi chÐp c¸c NKCT lµ chøng tõ gèc, sè liÖu cña sæ kÕ to¸n chi tiÕt cña b¶ng kª vµ b¶ng ph©n bæ. NKCT ph¶i më tõng th¸ng, hÕt mçi th¸ng ph¶i khãa sæ NKCT cò vµ më NKCT míi cho th¸ng sau. Mçi lÇn khãa sæ cò, më sæ míi ph¶i chuyÓn toµn bé sè d­ cÇn thiÕt tõ NKCT cò sang NKCT míi tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tµi kho¶n. Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký- Chøng tõ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh Chøng tõ gèc - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kh¸c B¶ng ph©n bæ sè 3 Sæ chi tiÕt sè 5 hoÆc thÎ TSC§ NhËt ký - Chøng tõ sè 9 B¶ng kª sè 4 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i TK211,212, 213 B¸o c¸o tæng hîp TSC§ S¬ ®å 4: S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo NhËt ký - Chøng tõ hoÆc b¶ng kª cã liªn quan. Tr­êng hîp ghi b¶ng kª, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª vµo NhËt ký - Chøng tõ. Chi phÝ ph¸t sinh nhiÒu lÇn mang tÝnh chÊt ph©n bæ th× c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NhËt ký - Chøng tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng khãa sæ c¸c NhËt ký - Chøng tõ, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký - Chøng tõ vµ lÊy sè tæng céng cña NhËt ký - Chøng tõ trùc tiÕp vµo sæ C¸i. Víi c¸c tµi kho¶n ph¶i më sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× chøng tõ gèc sau khi vµo NhËt ký - Chøng tõ hoÆc b¶ng kª ®­îc chuyÓn sang kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó vµo sæ hoÆc thÎ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n liªn quan. Cuèi th¸ng céng c¸c sæ hoÆc thÎ chi tiÕt lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ C¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký- Chøng tõ, b¶ng kª, b¶ng tæng hîp chi tiÕt dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.1.6.4. B¸o c¸o tµi chÝnh C¸c b¸o kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc lËp vµo cuèi mçi quý kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n (ngµy 01 th¸ng 01). Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, doanh nghiÖp ®· lËp c¸c b¸o c¸o sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Kú lËp b¸o c¸o cña C«ng ty lµ theo quý. Sau khi lËp b¸o c¸o, C«ng ty göi tíi: Së Tµi chÝnh, Chi côc Thèng kª, Quü hç trî (Ng©n hµng), Së Th­¬ng m¹i (®¬n vÞ chñ qu¶n) vµ l­u t¹i C«ng ty mét b¶n. 1.2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh 1.2.1 §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i TSC§ t¹i C«ng ty C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc cã chÊt l­îng cao víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. Do ®ã TSC§ cña C«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i víi c¸c tÝnh n¨ng, kü thuËt, c«ng suÊt thiÕt kÕ kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng yªu cÇu sö dông cña tõng bé phËn: - TSC§ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: Kho b·i, nhµ x­ëng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ... - TSC§ dïng bé phËn v¨n phßng: M¸y vi tÝnh, m¸y in, m¸y photocopy, m¸y fax, ®iÖn tho¹i... TSC§ chÝnh lµ mét biÓu hiÖn cô thÓ cña vèn cè ®Þnh vµ ®­îc ®Çu t­ b»ng nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau. §Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông, h¹ch to¸n TSC§ th× cÇn s¾p xÕp theo nh÷ng tiªu thøc ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh sau: * Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh: + 87,9% tæng gi¸ trÞ TSC§ do ng©n s¸ch cÊp + 12,1% tæng gi¸ trÞ TSC§ do c¸c nguån tù bæ sung cña C«ng ty (tõ Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, Quü phóc lîi). Víi c¸ch ph©n lo¹i TSC§ gióp cho C«ng ty vµ Ban l·nh ®¹o ®¸nh gi¸ ®óng, chÝnh x¸c kÞp thêi t×nh tr¹ng tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty, tõ ®ã gióp cho viÖc tæ chøc vµ sö dông TSC§ mét c¸ch hîp lý vµ chÝnh x¸c. * Ph©n lo¹i theo c«ng dông sö dông: + Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm 83,4% tæng gi¸ trÞ TSC§ + ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý chiÕm 10,2% + Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i bèc dì chiÕm 6,4% - Víi c¸ch ph©n lo¹i TSC§ nµy ®· gãp phÇn quan träng ®Ó viÖc qu¶n lý TSC§ còng nh­ viÖc tæ chøc TSC§ ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c. Tõ ®ã cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cho Ban l·nh ®¹o C«ng ty, gióp cho viÖc qu¶n lý, h¹ch to¸n chi tiÕt tõng lo¹i tµi s¶n. -Víi c¸ch ph©n lo¹i TSC§ theo quyÒn së h÷u, C«ng ty kh«ng cã lo¹i TSC§ thuª ngoµi mµ chØ cã TSC§ tù cã. 1.2.2 KÕ to¸n biÕn ®éng TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. 1.2.2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông Theo chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§/C§KT ngµy 01/01/1995 cña Bé Tµi chÝnh, viÖc h¹ch to¸n TSC§ cña C«ng ty ®­îc theo dâi trªn TK211 "TSC§ h÷u h×nh", TK213 " TSC§ v« h×nh", TK 214 "Hao mßn TSC§" ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: - TK 21121: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc do Ng©n s¸ch cÊp - TK 21122: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc do C«ng ty tù bæ sung - TK 21131: M¸y mãc, thiÕt bÞ do Ng©n s¸ch cÊp - TK 21132: M¸y mãc, thiÕt bÞ cho C«ng ty tù bæ sung - TK 21141: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i bèc dì do Ng©n s¸ch cÊp - TK 21142: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i bèc dì do C«ng ty tù bæ sung - TK 21411: Hao mßn nhµ x­ëng, vËt kiÕn tróc do Ng©n s¸ch cÊp - TK 21412: Hao mßn nhµ x­ëng, vËt kiÕn tróc do C«ng ty tù bæ sung - TK 21421: Hao mßn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc dì do Ng©n s¸ch cÊp - TK 21422: Hao mßn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc dì C«ng ty tù bæ sung - TK 21431: Hao mßn thiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý do Ng©n s¸ch cÊp - TK 21432: Hao mßn thiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý do C«ng ty tù bæ sung - TK 2132: QuyÒn sö dông ®Êt do Ng©n s¸ch cÊp - TK 2133: Chi phÝ thµnh lËp do Ng©n s¸ch cÊp 1.2.2.2 KÕ to¸n t¨ng TSC§ Khi ph¸t sinh nghiÖp vô lµm t¨ng TSC§ th× b­íc ®Çu tiªn lµ kÕ to¸n ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó hoµn chØnh hå s¬, C«ng ty lËp hå s¬ l­u tr÷ bao gåm nh÷ng giÊy tê cã liªn quan, cÇn thiÕt ®Õn TSC§ ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý vµ sö dông nh­: §¬n ®Ò nghÞ cña bé phËn cã nhu cÇu vÒ tµi s¶n, QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty, hîp ®ång mua TSC§, biªn b¶n giao nhËn TSC§, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT... TÊt c¶ c¸c chøng tõ trªn lµ c¬ së c¨n cø ®Ó lËp thÎ TSC§, phiÕu kÕ to¸n vµ ghi sæ TSC§. Khi C«ng ty tiÕn hµnh mua s¾m míi TSC§ th× mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc theo dâi, cËp nhËt vµ tËp hîp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµo ho¸ ®¬n. Khi thñ tôc mua s¾m TSC§ ®· hoµn thµnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ TSC§. Thùc tÕ th¸ng 2/2002 C«ng ty mua s¾m mét m¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitara TC -373 cña §µi Loan víi nguyªn gi¸ lµ 16.403.000®, thuÕ GTGT 10%. Thñ tôc kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc KÝnh tr×nh gi¸m ®èc ( VÒ viÖc mua m¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitaka TC373) HiÖn t¹i m¸y ®Ýnh cóc cña C«ng ty do ®­îc trang bÞ vµ thêi gian sö dông ®· l©u vµ ®· söa ch÷a nhiÒu lÇn víi c«ng suÊt lµm viÖc hiÖn nay, m¸y ®Ýnh cóc cò cña C«ng ty kh«ng ®¸p øng kÞp thêi. V× vËy ®Ò nghÞ mua m¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitaka TC 373 míi víi gi¸ 16.403.000® (thuÕ GTGT 10%) V× vËy tæ s¶n xuÊt ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc xem xÐt cho phßng ®­îc mua m¸y míi. Th¸i B×nh, ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2003 Tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt ( §· ký) BiÓu 3: Tê tr×nh mua TSC§ Sau khi ®· xem xÐt tê tr×nh ®Ò nghÞ mua m¸y ®Ýnh cóc Nitara TC - 373 cña tæ s¶n xuÊt, c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ C«ng ty, Gi¸m ®èc ra quyÕt ®ång ý cho tæ s¶n xuÊt mua m¸y ®Ýnh cóc Nitara TC - 373 cña §µi Loan víi gi¸ 16.403.000 ®ång. QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc cã néi dung nh­ sau: Së th­¬ng m¹i Th¸i B×nh ---*--- Sè: 22/CTM céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Th¸i B×nh, ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2003 gi¸m ®èc C«ng ty xuÊt khÈu Th¸i B×nh C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 337/TM-TCCB ngµy 31/3/1993 cña Bé Th­¬ng m¹i vÒ viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. - C¨n cø vµo ®Ò nghÞ mua m¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitara TC - 373 §µi Loan cña tæ s¶n xuÊt. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Phª duyÖt ®Ò nghÞ mua m¸y ®Ýnh cóc Nitara TC - 373 cña §µi Loan cña tæ s¶n xuÊt. §iÒu 2: Gi¸ mua m¸y ®iÒu hoµ lµ 16.403.000® (M­êi s¸u triÖu bèn tr¨m linh ba ngµn ®ång) §iÒu 3: C¸c ®ång chÝ phô tr¸ch phßng kÕ to¸n vµ bªn b¸n lµm thñ tôc mua m¸y ®Ýnh cóc Nitara TC - 373, thanh to¸n vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi s¶n theo chÕ ®é do Nhµ n­íc quy ®Þnh. N¬i göi: - Tæ s¶n xuÊt - Bªn b¸n - L­u Gi¸m ®èc (§· ký) BiÓu 4: QuyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc Sau khi c«ng viÖc mua m¸y ®Ýnh cóc Nitara TC- 373 hoµn thµnh, kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan vµ l­u t¹i phßng kÕ to¸n gåm: Tê tr×nh mua m¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitara TC- 373 - QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ viÖc mua m¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitara TC 373 cho tæ s¶n xuÊt. - GiÊy b¸o gi¸ cña bªn b¸n - Ho¸ ®¬n GTGT cña bªn b¸n - GiÊy ®Ò nghÞ chi tiÒn cña tæ s¶n xuÊt - PhiÕu chi tiÒn mÆt Tæ s¶n xuÊt nhËn m¸y ®Ýnh cóc Nitara TC 373 do C«ng ty cung cÊp. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®­îc lËp nh­ sau: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2002 Sè 23 C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh §¹i diÖn bªn giao: ¤ng Bïi Quang Vinh Chøc vô: C¸n bé phßng kinh doanh §¹i diÖn bªn nhËn: ¤ng TrÇn H÷u Tuyªn Chøc vô: Tr­ëng phßng c¬ ®iÖn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh X¸c nhËn viÖc giao nhËn nh­ sau: Tªn, kü, m· hiÖu: M¸y ®Ýnh cóc Nitaran TC 373 N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng) §µi Loan N¨m s¶n xuÊt: 2001 Nguyªn gi¸: 14.912.000 ® ThuÕ GTGT 10% 1.491.000 Tû lÖ hao mßn: 17,5% Tµi liÖu kü thuËt kÌm theo: STT Tªn TSC§ Sè hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt Nguyªn gi¸ TSC§ 1 M¸y ®Ýnh cóc Nitara 373- §L §µi Loan 14.912.000 Tæng 14.912.000 BiÓu 4: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Sau khi ®· x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ kÕ ho¹ch tiÕn hµnh lËp thÎ TSC§ theo mÉu quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. c«ng ty may xuÊt Th¸i B×nh ®C: Km2+ 500 ®­êng 10 ph­êng quang trung ThÞ x· Th¸i B×nh ---*--- MÉu sè: 02/TSC§ Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141- TC/Q§/C§K T ngµy 01/01/1995 cña Bé Tµi ChÝnh thÎ tµi s¶n cè ®Þnh Sè 115 Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2002 lËp thÎ (§· ký) C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 115 ngµy 12/3/2002. Tªn, ký m· hiÖu, quy c¸ch TSC§. M¸y ®Ýnh cóc hiÖu Nitara 373 cña §µi Loan N­íc s¶n xuÊt : §µi loan N¨m s¶n xuÊt: 2000 Bé phËn qu¶n lý, sö dông: Tæ s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sñ dông: N¨m 2002 C«ng suÊt thiÕt kÕ: §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy........... th¸ng........... n¨m........... lý do ®×nh chØ Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ 15/3/2002 Mua m¸y ®Ýnh cóc Nitara 14.912.000 VN§ BiÓu 5: ThÎ TSC§ Sau khi lËp thÎ TSC§, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu kÕ to¸n nh­ sau: c«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n ngµy 15/3/2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî: 2113: M¸y mãc thiÕt bÞ 14.912.000 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1.491.000 Tµi kho¶n cã 1111: TiÒn mÆt 16.403.000 Céng 16.403.000 16.403.000 DiÔn gi¶i: Mua m¸y ®Ýnh cøc hiÖu Nitara 373 §µi Loan cho tæ s¶n xuÊt may: Chøng tõ ®Ýnh kÌm: QuyÕt ®Þnh kÕ to¸n tr­ëng (§· ký) ng­êi lËp biÓu (§· ký) BiÓu6: PhiÕu kÕ to¸n vÒ h¹ch to¸n t¨ng TSC§ 1.2.2.3. KÕ to¸n gi¶m TSC§ Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ sÏ dÉn ®Õn mét sè TSC§ bÞ cò, hao mßn, l¹c hËu kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt cña C«ng ty nªn dÔ ®­îc lo¹i bá. Mét sè tµi s¶n cña C«ng ty thêi gian sö dông vÉn cßn dµi nh­ng thùc sù kh«ng cã Ých cho s¶n xuÊt, nÕu tiÕp tôc sö dông chØ g©y l·ng phÝ vèn, trong khi C«ng ty th× rÊt cÇn vèn cho viÖc c¶i tiÕn, mua s¾m m¸y míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Trong tr­êng hîp nµy nh­îng b¸n vµ thanh lý lµ ph­¬ng ¸n tèt nhÊt ®Ó C«ng ty thu håi vèn nhanh. Ngoµi ra, do quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ tiªu chuÈn cña TSC§ (nguyªn gi¸ 5.000.000® trë lªn vµ thêi gian sö dông tõ 01 n¨m trë lªn) nªn cã mét sè TSC§ ph¶i chuyÓn thµnh c«ng cô lao ®éng. Thùc tÕ t¹i Quý I/2002 C«ng ty tiÕn hµnh thanh lý mét m¸y Ðp mex- §L Oshima. Thñ tôc h¹ch to¸n gi¶m TSC§ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc KÝnh tr×nh Gi¸m ®èc V/v thanh lý m¸y Ðp mex §L-Oshima M¸y Ðp mex §L-Oshima thuéc tæ s¶n xuÊt may, hiÖn nay t×nh tr¹ng m¸y cò, h­ háng nhiÒu, kh«ng theo kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt do ®ã tæ s¶n xuÊt may kÝnh ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc xem xÐt cho thanh lý mét m¸y Ðp mex Oshima §µi Loan. Th¸i B×nh, ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2002 Gi¸m ®èc Tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt (§· ký) (§· ký) BiÓu 8: Tê tr×nh thanh lý TSC§: Sau khi Gi¸m ®èc ký duyÖt tê tr×nh, C«ng ty th«ng b¸o ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c thanh lý. Së Th­¬ng m¹i Th¸i B×nh C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Sè: 125/CTM Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Th¸i B×nh, ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2002 th«ng b¸o V/v thanh lý mét m¸y Ðp mex -§L Oshima HiÖn may C«ng ty thµnh lËp tæ thanh lý mét m¸y Ðp mex Oshima §µi Loan vµ quyÕt ®Þnh chµo b¸n víi gi¸ 28.000.000® Ng­êi mua ®Æt cäc 4.000.000® vµ ghi tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i, sè tiÒn ®Þnh gi¸ mua cho vµo phong b× kÝn. Thêi gian nhËn hå s¬: 12/2/2002 - 20/2/2002 Ngµy 24/2/2002 tæ thanh lý më thÇu thanh lý, nÕu ai tr¶ gi¸ cao sÏ b¸n cho ng­êi ®ã. Kh¸ch hµng ®· ®Æt cäc tiÒn sÏ kh«ng ®­îc lÊy l¹i nÕu kh«ng tróng thÇu. NÕu tróng thÇu sÏ ®­îc hoµn l¹i sè tiÒn ®Æt cäc. Mäi th¾c m¾c xin liªn hÖ phßng KÕ to¸n - C«ng ty may XK Th¸i B×nh; Km2 + 500 ®­êng 10 ph­êng Quang Trung - ThÞ x· Th¸i B×nh - tØnh Th¸i B×nh. gi¸m ®èc tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt (§· ký) (§· ký) BiÓu 9: Th«ng b¸o thanh lý Sau khi th«ng b¸o, ®Õn thêi gian C«ng ty tiÕn hµnh më thÇu thanh lý. Biªn b¶n më thÇu tiÕn hµnh nh­ sau. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n më thÇu Thanh lý m¸y Ðp mex §L - Oshima H«m nay, ngµy 24/02/2002, t¹i C«ng ty may XK Th¸i B×nh. Trô së: Km2 + 500 ®­êng 10 ph­êng Quang Trung -ThÞ x· Th¸i B×nh Héi ®ång thanh lý më thÇu b¸n 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima gåm cã: 1. ¤ng NguyÔn Duy H­ng - Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty 2. ¤ng §ç Xu©n Thiªm - Chøc vô: Phã gi¸m ®èc C«ng ty 3. Bµ Ng« Lan Anh - Chøc vô: Tr­ëng phßng KÕ to¸n 4. ¤ng TrÇn Anh Minh - Chøc vô: Tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt Gi¸ chµo b¸n xe lµ 28.000.000®, cã 3 phong b× ®¨ng ký mua, kh¸ch hµng ®Æt cäc 4.000.000® x 3 = 12.000.000® gåm cã: 1. ¤ng Ph¹m Quang Th¸i - §Þa chØ: 16 Lª Lîi - ThÞ x· Th¸i B×nh Tr¶ gi¸: 29.000.000 ® 2. C«ng ty may B×nh Minh - §Þa chØ: 25 Quang Trung - ThÞ x· Th¸i B×nh Tr¶ gi¸: 30.500.126 ® 3. Bµ Vò ThÞ Thanh - §Þa chØ: 127 NguyÔn §øc C¶nh - ThÞ x· Th¸i B×nh Tr¶ gi¸: 37.356.336® Héi ®ång nhÊt trÝ b¸n cho bµ Vò ThÞ Thanh víi gi¸ 37.356.336® §Þa chØ: 127 NguyÔn §øc C¶nh - ThÞ x· Th¸i B×nh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Tæ s¶n xuÊt Phßng kÕ to¸n (§· ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) BiÓu10: Biªn b¶n më thÇu Sau khi xem xÐt, Ban gi¸m ®èc thÊy viÖc thanh lý mét m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima lµ hîp lý vµ ra quyÕt ®Þnh thanh lý nh­ sau: së th­¬ng m¹i Th¸i B×nh C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Sè: 25/CTM Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Th¸i B×nh, ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2002 gi¸m ®èc C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 337/TM-TCCB ngµy 31/3/1993 cña Bé Th­¬ng m¹i vÒ viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. - C¨n cø vµo ®Ò nghÞ thanh lý cña tæ s¶n xuÊt C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh quyÕt ®Þnh B¸n thanh lý 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima cho bµ Vò ThÞ Thanh - §Þa chØ: 127 NguyÔn §øc C¶nh - ThÞ x· Th¸i B×nh . Gi¸ b¸n 37.356.336 ® (ba m­¬i b¶y triÖu ba tr¨m n¨m m­¬i s¸u ngµn ba tr¨m ba m­¬i s¸u ®ång) bao gåm thuÕ GTGT. C¸c ®ång chÝ phô tr¸ch phßng KÕ to¸n, tæ s¶n xuÊt vµ bµ Vò ThÞ Thanh (bªn mua) lµm thñ tôc thanh to¸n, giao nhËn vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi s¶n theo quy ®Þnh Nhµ n­íc. gi¸m ®èc N¬i göi: - Tæ s¶n xuÊt - Bªn mua - L­u VP (§· ký) BiÓu 11: QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ viÖc thanh lý TSC§. Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh b¸n thanh lý cho bµ Vò ThÞ Thanh th× 2 bªn tiÕn hµnh thñ tôc ký hîp ®ång kinh tÕ. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc hîp ®ång kinh tÕ (Sè: 98/ H§KT) - C¨n cø Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång Nhµ n­íc. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/H§KT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø vµo nhu cÇu cña 2 bªn. H«m nay, ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2002 Bªn A: C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh §Þa chØ: Km2 + 500 ®­êng 10, ph­êng Quang Trung - ThÞ x· Th¸i B×nh §¹i diÖn: ¤ng NguyÔn Duy H­ng - Chøc vô: Gi¸m ®èc Bªn B: Bµ Vò ThÞ Thanh CMND sè: 151250439 §Þa chØ: Sè 127 NguyÔn §øc C¶nh - ThÞ x· Th¸i B×nh Hai bªn ®· tho¶ thuËn vµ ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n mét m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima theo ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n víi c¸c ®iÒu kho¶n: - C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh chÊp thuËn b¸n thanh lý 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima cho bµ Vò ThÞ Thanh - Bµ Vò ThÞ Thanh ®ång ý mua 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima cña C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. - T×nh tr¹ng m¸y mãc vÉn sö dông ®­îc - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: TiÒn ViÖt Nam - Gi¸ b¸n: 37.356.336 ® - §Þa ®iÓm vµ thêi gian giao nhËn: T¹i C«ng ty May XK Th¸i B×nh. - §iÒu kho¶n thùc hiÖn: (Bªn A) C«ng ty May XK Th¸i B×nh giao toµn bé giÊy tê sö dông 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima, thñ tôc sang tªn. (Bªn B) Bµ Vò ThÞ Thanh tiÕn hµnh lµm c¸c thñ tôc sang tªn vµ chÞu mäi chi phÝ theo quy ®Þnh. Hai bªn cïng cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. NÕu bªn nµo vi ph¹m sÏ ph¶i båi th­êng vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm cho bªn bÞ tæn thÊt. Hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ ngµy ký. §¹i diÖn bªn mua §¹i diÖn bªn b¸n (§· ký) (§· ký) BiÓu 12: Hîp ®ång kinh tÕ Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký, C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh lµm thñ tôc chuyÓn giao cho bµ Vò ThÞ Thanh vµ ph¸t hµnh ho¸ ®¬n GTGT. Sau ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thanh lý tµi s¶n cña Gi¸m ®èc, C«ng ty tiÕn hµnh lËp b¶n thanh lý TSC§. së th­¬ng m¹i Th¸i B×nh C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Sè: 20/CV-CTM "V/v thanh lý TSC§" Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Th¸i B×nh, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2002 biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 25 ngµy 5/3/2002 cña Gi¸m ®èc vÒ viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý TSC§ gåm cã: ¤ng §ç Xu©n Thiªm Chøc vô: Phã Gi¸m ®èc Bµ Ng« Lan Anh Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng ¤ng TrÇn Anh Minh Chøc vô: Phã phßng Tæ chøc Bµ NguyÔn ThÞ GÊm Chøc vô: KÕ to¸n TSC§ II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: Tªn TSC§: M¸y Ðp mex §µi Loan Oshima N­íc s¶n xuÊt: NhËt B¶n N¨m ®­a vµo sö dông: 1990 Gi¸ trÞ TSC§: Nguyªn gi¸: 37.356.336® ® Hao mßn: 12.135.336 ® Gi¸ trÞ cßn l¹i: 25.221.000 ® Chi phÝ thanh lý: 198.000 ® Nguån vèn: Ng©n s¸ch cÊp Ban thanh lý (§· ký) BiÓu 13: Biªn b¶n thanh lý TSC§: Sau khi lËp biªn b¶n thanh lý TSC§, kÕ to¸n TSC§ hñy thÎ TSC§ vµ lËp phiÕu kÕ to¸n: C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 821: Chi phÝ bÊt th­êng 180.000 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 18.000 Tµi kho¶n cã: 1111: TiÒn mÆt 198.000 Céng 198.000 198.000 DiÔn gi¶i: Chi phÝ thanh lý 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima Chøng tõ ®Ýnh kÌm: KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 14: PhiÕu kÕ to¸n vÒ chi phÝ thanh lý TSC§. C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Sè: 41 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 2140: Hao mßn TSC§ 12.135.336 821: Chi phÝ bÊt th­êng 25.221.000 Tµi kho¶n cã: 211: TSC§ 37.356.336 Céng 37.356.336 37.356.336 DiÔn gi¶i: H¹ch to¸n ®Þnh kú 1 m¸y Ðp mex §µi Loan Oshima Chøng tõ ®Ýnh kÌm: kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 16: PhiÕu kÕ to¸n vÒ h¹ch to¸n gi¶m TSC§ C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Sè: 42 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 1111: TiÒn mÆt 37.356.336 Tµi kho¶n cã: 721: Thu nhËp bÊt th­êng 33.960.305 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra 3.396.031 Céng 37.356.336 37.356.336 DiÔn gi¶i: Thu tõ thanh lý 1 m¸y Ðp §µi Loan Oshima Chøng tõ ®Ýnh kÌm: QuyÕt ®Þnh kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 15: PhiÕu kÕ to¸n vÒ thu tõ thanh lý TSC§. 1.2.3. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ t¹i C«ng ty KhÊu hao TSC§ lµ viÖc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ mét c¸ch hÖ thèng nguyªn gi¸ cña TSC§ vµo chi phÝ kinh doanh qua thêi gian sö dông cña TSC§. T¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh TSC§ ®­îc ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh, khi trÝch khÊu hao TSC§ ®­îc tËp hîp theo bé phËn s¶n xuÊt ®Ó ph©n bæ chi phÝ vµo c¸c bé phËn ®­îc chÝnh x¸c, râ rµng. Mçi nhãm TSC§ kh¸c nhau th× cã tû lÖ khÊu hao kh¸c nhau. C«ng ty ¸p dông khÊu hao b×nh qu©n hµng th¸ng ®­îc tÝnh trªn c¬ së: Møc khÊu hao TSC§ n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian sö dông Møc khÊu hao TSC§ hµng th¸ng = Møc khÊu hao TSC§ n¨m 12 C¨n cø vµo kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§, kÕ to¸n TSC§ trÝch vµ ph©n bæ møc khÊu hao cho tõng bé phËn sö dông TSC§. Víi c¬ cÊu TSC§ cña m×nh, C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh ®· chän c¸ch tÝnh khÊu hao nh­ trªn lµ t­¬ng ®èi thÝch hîp. V× ph­¬ng ph¸p nµy ®· ®¶m b¶o thu håi vèn t­¬ng ®èi nhanh, ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng trang tr¶i cña C«ng ty. §ång thêi ph­¬ng ph¸p nµy cè ®Þnh møc khÊu hao theo thêi gian nªn cã t¸c dông thóc ®Èy C«ng ty n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ C«ng ty còng dù ®o¸n ®­îc nh÷ng kho¶n chi phÝ trong c¸c th¸ng. §iÒu nµy lµm cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®èi phã ®­îc víi nh÷ng khã kh¨n gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Cô thÓ: Tæ s¶n xuÊt mua 1 m¸y thïa ®Çu trßn cña Mü nguyªn gi¸ 134.839.700 ®ång. Thêi gian sö dông 10 n¨m. Møc khÊu hao TSC§ trong 1 n¨m = 134.839.700 10 = 13.483.970 Møc khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng = 13.483.970 12 = 1.123.664 Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu kÕ to¸n: C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 154: Chi phÝ s¶n xuÊt 1.123.664 Tµi kho¶n cã: 214: Hao mßn TSC§ 1.123.664 Céng 1.123.664 1.123.664 DiÔn gi¶i: TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt vµ ph©n bæ theo tõng th¸ng Chøng tõ ®Ýnh kÌm: kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 16: PhiÕu kÕ to¸n vÒ khÊu hao TSC§: 1.2.4. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ t¹i C«ng ty 1.2.4.1- Söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§: Tr­êng hîp nµy th­êng x¶y ra ®ét xuÊt mµ C«ng ty kh«ng thÓ dù kiÕn tr­íc ®­îc. Khi cã sù cè x¶y ra, bé phËn söa ch÷a cña C«ng ty sÏ thùc hiÖn ngay, nÕu kh«ng lµm ®­îc hä sÏ ®i thuª ngoµi söa ch÷a toµn bé chi phÝ ph¸t sinh sÏ ®­îc ®­a vµo bé phËn tÝnh gi¸ thµnh ®Ó tÝnh gép vµo kho¶n môc thuéc chi phÝ s¶n xuÊt. Cô thÓ: Ngµy 15/6/2002, phßng C¬ ®iÖn söa ch÷a m¸y v¾t sæ 2 kim 5 chØ §µi Loan. Tæng chi phÝ söa ch÷a ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt lµ 1.320.000® (bao gåm c¶ thuÕ GTGT 10%). KÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô trªn vµo phiÕu kÕ to¸n víi néi dung nh­ sau: C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 154: Chi phÝ söa ch÷a m¸y v¾t sæ 2 kim 5 chØ §µi Loan 1.200.000 1331: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 120.000 Tµi kho¶n cã: 1111: TiÒn mÆt 1.320.000 Céng 1.320.000 1.320.000 DiÔn gi¶i: Chi phÝ söa ch÷a m¸y v¾t sæ 2 kim 5 chØ §µi Loan Chøng tõ ®Ýnh kÌm: kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 18: PhiÕu kÕ to¸n vÒ söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§: 1.2.4.2. Söa ch÷a lín TSC§: Trong qóa tr×nh s¶n xuÊt TSC§ háng hãc nhiÒu do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Söa ch÷a lín TSC§ cña C«ng ty chñ yÕu lµ ®i thuª ngoµi nh»m môc ®Ých phôc håi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ kÐo dµi thêi gian sö dông cña TSC§, c¸c tr­êng hîp nh­ c¶i t¹o nhµ, l¾p r¸p, thay ®æi mét sè bé phËn cña m¸y mãc, thiÕt bÞ... ®­îc ph¶n ¶nh vµo TK 335 " Chi phÝ tr¶ tr­íc" sau ®ã hµng th¸ng ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ, C«ng ty lµm nh­ vËy sÏ gi÷ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷a c¸c th¸ng lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh còng nh­ TSC§ kh«ng bÞ biÕn ®æi nhiÒu. Cô thÓ: Trong th¸ng 5/2002 C«ng ty söa ch÷a n©ng cÊp l¾p r¸p 1 sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña m¸y 2 kim di ®éng §µi Loan, tæng chi phÝ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ 71.500.000® (bao gåm c¶ thuÕ GTGT 10%) KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu kÕ to¸n. PhiÕu kÕ to¸n Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî: 2413: Söa ch÷a líp TSC§ 65.000.000 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ tµi kho¶n cã 6.500.000 Tµi kho¶n cã: 1111: TiÒn mÆt Céng 71.500.000 71.500.000 DiÔn gi¶i: TËp hîp chi phÝ söa ch÷a n©ng cÊp, l¾p r¸p mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña m¸y 2 kim di ®éng §µi Loan Chøng tõ ®Ýnh kÌm: kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu sè 19: PhiÕu kÕ to¸n vÒ tËp hîp chi phÝ söa ch÷a thuª ngoµi. C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 2113: M¸y mãc, thiÕt bÞ 65.000.000 Tµi kho¶n cã: 1111: Söa ch÷a lín TSC§ 65.000.000 Céng 65.000.000 65.000.000 DiÔn gi¶i: KÕt chuyÓn chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n Chøng tõ ®Ýnh kÌm: kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 20: PhiÕu kÕ to¸n vÒ kÕt chuyÓn chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh ---*--- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc phiÕu kÕ to¸n Ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2002 Tµi kho¶n ®èi øng Nî Cã Tµi kho¶n nî 414: Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 65.000.000 Tµi kho¶n cã: 411: Nguån vèn kinh doanh 65.000.000 Céng 65.000.000 DiÔn gi¶i: KÕt chuyÓn nguån Chøng tõ ®Ýnh kÌm: kÕ to¸n tr­ëng ng­êi lËp biÓu (§· ký) (§· ký) BiÓu 21: PhiÕu kÕ to¸n vÒ kÕt chuyÓn nguån: biªn b¶n giao nhËn tsc® söa ch÷a lín hoµn thµnh Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2002 Sè: 45 C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: ................ cña Bé Tµi chÝnh. Chóng t«i gåm: ¤ng Hå Th¸i D­¬ng - Chøc vô: Gi¸m ®èc ®¬n vÞ söa ch÷a ¤ng §inh V¨n Liªm - Chøc vô: Tr­ëng phßng XDCB Bµ Ng« Lan Anh - Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng §· kiÓm nhËn viÖc söa ch÷a TSC§ nh­ sau: Tªn TSC§: M¸y 2 kim di ®éng §µi Loan Thêi gian söa ch÷a: 10 ngµy C¸c bé phËn söa ch÷a gåm cã: Tªn bé phËn söa ch÷a Néi dung cña viÖc söa ch÷a Gi¸ trÞ dù to¸n Chi phÝ thùc tÕ KÕt qña kiÓm tra M¸y 2 kim di ®éng §µi Loan T©n trang vµ thay thÕ 71.000.000 71.500.000 §¹t yªu cÇu Tæng 71.500.000 BiÓu 22: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh: KÕt luËn: ViÖc söa ch÷a ®· hoµn thµnh theo ®óng kÕ ho¹ch, sau khi tËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc nh­ tiÒn mÆt vµ ghi vµo sæ tæng hîp theo dâi chi phÝ cña c«ng tr×nh söa ch÷a dë dang ch­a hoµn thµnh. Qua viÖc tËp hîp chi phÝ thÊy chi phÝ thùc tÕ ®· tréi h¬n so víi kÕ ho¹ch lËp, trong tr­êng hîp nµy chi phÝ tréi kh«ng nhiÒu l¾m cho nªn kÕ to¸n ®· h¹ch to¸n th¼ng chi phÝ vµo bé phËn sö dông. 1.2.5. Qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. 1.2.5.1 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyªn gia c«ng, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ c¸c mÆt hµng phôc vô tiªu dïng néi ®Þa, v× vËy quy m« TSC§ cña C«ng ty t­¬ng ®èi lín. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ trong C«ng ty mét c¸ch khoa häc, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c lµ mét yªu cÇu v« cïng quan träng. TSC§ cña C«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i víi nhiÒu mÉu m·, kÝch th­íc chñng lo¹i kh¸c nhau. Tr­íc khi ®­a TSC§ vµo s¶n xuÊt, TSC§ ®­îc ph©n lo¹i vµ kiÓm tra chÊt l­îng râ rµng. Víi m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt ph©n vÒ tõng tæ s¶n xuÊt vµ ng­êi ®øng ®Çu tæ s¶n xuÊt ®ã sÏ chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý, b¶o qu¶n TSC§ ®ã. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, vËn hµnh m¸y mãc, nÕu cã sù cè nh­ háng hãc, ng­êi ®øng ®Çu tæ s¶n xuÊt sö dông tµi s¶n ®ã ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi lªn Ban l·nh ®¹o ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a nh­: C«ng ty cã kÕ ho¹ch th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú tu söa, n©ng cÊp, thay thÓ nh÷ng m¸y mãc cã c«ng suÊt ho¹t ®éng kÐm, kh«ng ®¹t n¨ng suÊt yªu cÇu. Hµng n¨m, tµi s¶n cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty, t×nh tr¹ng thõa, thiÕu khi kiÓm kª, nh­îng b¸n hay thanh lý ®Ó cã chÕ ®é khen th­ëng, xö ph¹t râ rµng, kÞp thêi gióp cho KÕ to¸n ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tèt tr¸nh t×nh tr¹ng hao hôt, mÊt m¸t tµi s¶n. 1.2.5.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh trang bÞ vµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty: TSC§ lµ c¬ së s¶n xuÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tr×nh ®é sö dông khoa häc kü thuËt hiÖn cã cña C«ng ty. §Æc biÖt, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Thùc hiÖn tèt viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông triÖt ®Ó vÒ sè l­îng thêi gian vµ c«ng suÊt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt còng nh­ nh÷ng TSC§ kh¸c. HiÖu qu¶ sö dông TSC§ lµ môc ®Ých cña viÖc trang bÞ TSC§ trong C«ng ty, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ lµ mét biÖn ph¸p v« cïng quan träng gióp C«ng ty sö dông vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh trang bÞ TSC§ cña C«ng ty ta ph©n tÝch c¬ cÊu TSC§ trong n¨m 2002. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2002 §VT:1000® STT Nhãm tµi s¶n Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Çu n¨m Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi n¨m Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng 1 Nhµ x­ëng 705.194 22 658.379 22,5 2 M¸y mãc 2.361.758 73 1.779.729 60,9 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, dông cô qu¶n lý 117.769 4 456.512 15,6 4 TSC§ kh¸c 32.448 1 29.958 1,0 Tæng 3.217.169 100 2.924.205 100,0 B¶ng 2: C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2002 (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh n¨m 2002) Qua thùc tÕ c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty n¨m 2002 ta thÊy cã mét sè nhËn xÐt sau: - VÒ c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): Tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lµ 2.924 triÖu ®ång trong ®ã m¸y mãc, thiÕt bÞ chiÕm tû träng lín 60,9%, nhµ x­ëng 22,5% c¸c tµi s¶n cßn l¹i chiÕm 16,6% trong ®ã chñ yÕu lµ dông cô qu¶n lý, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ®Çu t­ hîp lý cho bé phËn v¨n phßng (hÖ thèng m¸y tÝnh, m¸y photocopy...) v× vËy hiÖu qu¶ qu¶n lý n©ng cao râ rÖt. Møc khÊu hao t­¬ng ®èi nhanh, kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh nh­ng ®©y lµ yÕu tè lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh: B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh lµ yÕu tè quan träng b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, hµng n¨m Nhµ n­íc c«ng bè râ hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ TSC§ cho phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm vµ c¬ cÊu h×nh thµnh TSC§ cña tõng ngµnh kinh tÕ kü thuËt lµm c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp ®iÒu chØnh TSC§ thùc hiÖn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Trong t×nh h×nh khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ ngµy nay th× mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ph¶i lu«n ®æi míi mua s¾m thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng cao t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. Hµng n¨m C«ng ty lËp kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn trong C«ng ty tham gia vµo c¶i tiÕn kü thuËt s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. Cuèi n¨m 2001 C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng ph©n x­ëng may 2 víi tæng sè vèn ®Çu t­ 6,8 tû ®ång, trong ®ã ®Çu t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ lµ 4 tû ®ång. C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh lu«n chó träng ®Õn vÊn ®Ò b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, hµng n¨m C«ng ty ®Òu thùc hiÖn kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®­îc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu: STT ChØ tiªu 2001 2002 C. lÖch 1 Doanh thu 4.915.286 5.786.940 2 Lîi nhuËn 250.039 73.950 3 Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n 5.331.134 6.105.704 4 Gi¸ trÞ cßn l¹i 3.217.169 2.924.205 5 HiÖu suÊt sö dông TSC§ (5=1/3) 0,9220 0,9478 0,0258 6 HiÖu suÊt sö dông vèn C§ (6=1/4) 1,5278 1,9748 0,4511 7 Hµm l­îng vèn cè ®Þnh (7=4/1) 0,6545 0,5053 -0,1492 8 Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh (8=2/4) 0,0777 0,0253 -0,0524 9 Søc sinh lîi TSC§ ( 9=2/3) 0,0469 0,0121 -0,0348 10 SuÊt hao phÝ TSC§ (10=3/1) 1,0846 1,0551 -0,0295 B¶ng 3 : Ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh n¨m 2001, 2002) Nh×n chung hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty t¨ng lªn. + HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: N¨m 2001 nÕu C«ng ty ®Çu t­ mét ®ång TSC§ cña C«ng ty th× thu ®­îc 0,922 ®ång doanh thu vµ ®Õn n¨m 2002 con sè nµy t¨ng lªn 0,9478 ®ång doanh thu. + HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: Ph¶n ¸nh mét ®ång gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®­a vµo s¶n xuÊt ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu. Gi¶ sö hiÖu suÊt n¨m 2001 b»ng n¨m 2002, ®Ó ®¹t møc doanh thu th× doanh nghiÖp ph¶i ®¹t møc tµi s¶n cè ®Þnh gi¸ trÞ lµ: = 3.873.611 (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 5.918.103 1,5278 Nh­ vËy thùc tÕ C«ng ty cßn thiÕu l­îng TSC§ lµ: 3.873.611 - 2.924.207 = 940.404 ngµn ®ång §iÒu nµy chøng tá C«ng ty vÉn cÇn ®Çu t­ thªm TSC§ - vÊn ®Ò nµy ®­îc gi¶i quyÕt vµo ®Çu n¨m 2003. + Hµm l­îng vèn cè ®Þnh: Cho biÕt ®Ó cã mét ®ång doanh thu cÇn bao nhiªu ®ång vèn cè ®Þnh: - Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh: Ph¶n ¸nh mét ®ång gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®­a vµo s¶n xuÊt ®em l¹i bao nhiÒu ®ång lîi nhuËn. N¨m 2001 lµ 0,0777 ®ång, n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 0,0253 ®ång KÕt luËn: TSC§ cã vai trß rÊt quan träng víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, C«ng ty cÇn nghiªn cøu ®Çu t­ hîp lý h¬n. PhÇn 2: Hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ víi viÖc n©ng cao hiªu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Th¸i B×nh. 2.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn KÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng ®æi míi thùc sù trong c¬ chÕ kinh tÕ tµi chÝnh ®· kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña th«ng tin kÕ to¸n trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §©y lµ nguån th«ng tin ®¸ng tin cËy ®Ó Nhµ n­íc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ, kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c khu vùc... Do vËy, viÖc ®æi míi vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thÝch nghi víi yªu cÇu vµ néi dung cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xóc vµ cÇn thiÕt hiÖn nay. MÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kÕ to¸n lu«n cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý vèn, tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn, tµi s¶n trong doanh nghiÖp chñ yÕu d­íi d¹ng tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy, muèn qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n ®¹t hiÖu qu¶ cao th× doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý, h¹ch to¸n, sö dông TSC§ tèt. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn kh«ng tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt vµ h¹n chÕ cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy c«ng t¸c hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt. 2.2 Mét sè nguyªn t¾c hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. Hai nh©n tè c¬ b¶n cña c¹nh tranh hiÖn nay lµ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. C¹nh tranh lµ nh©n tè ®Ó C«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn vµ còng lµ nh©n tè lµm C«ng ty thÊt b¹i vµ ph¸ s¶n. C«ng ty muèn ph¸t triÓn cÇn n¾m ch¾c nh©n tè c¹nh tranh, kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Trong thËp kû tr­íc, gi¸ c¶ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, nh­ng hiÖn nay nh©n tè quyÕt ®Þnh sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµ chÊt l­îng. Do ®êi sèng kinh tÕ ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn nªn ng­êi tiªu dïng mong muèn c¶i thiÖn nhu cÇu cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt vµ hä Ýt quan t©m ®Õn gi¸ c¶. V× vËy mµ nh©n tè quyÕt ®Þnh c¹nh tranh s¶n phÈm may mÆc lµ chÊt l­îng s¶n phÈm, tuy nhiªn C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt gia c«ng nªn gi¸ c¶ hîp lý lµ mét nh©n tè quan träng dÉn ®Õn thµnh c«ng trong c¹nh tranh. D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh ®­îc thiÕt kÕ theo mÉu d©y chuyÒn khÐp kÝn víi hÖ thèng m¸y mãc hoµn toµn ®¹t tiªu chuÈn. V× vËy chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn ®Ó ®­a kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× C«ng ty cÇn tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th«ng qua viÖc qu¶n lý, sö dông vµ h¹ch to¸n TSC§ cã hiÖu qu¶. TSC§ lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña s¶n xuÊt, lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. TSC§ cña C«ng ty chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn cña C«ng ty, ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vµ kiÓm tra cho c¸c nhµ l·nh ®¹o, nhµ qu¶n lý, gãp phÇn mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Víi môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ C«ng ty cÇn tiÕn hµnh mét sè nguyªn t¾c sau: - Hoµn thiÖn TSC§ ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin ®Ó kiÓm tra, kiÓm s¸t th­êng xuyªn, tõ ®ã C«ng ty sÏ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­, ®æi míi TSC§ mét c¸ch hîp lý. - Hoµn thiÖn TSC§ ph¶i cã tÝnh khoa häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty nh­ng vÉn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Hoµn thiÖn TSC§ ph¶i dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh riªng biÖt cña C«ng ty, nh­ vËy míi mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, thñ tôc ghi chÐp ban ®Çu vÒ TSC§, më c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n TSC§ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 2.3 §¸nh gi¸ kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh . 2.3.1. Nh÷ng ­u ®iÓm Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh b»ng kiÕn thøc ghi nhËn trong thêi gian thùc tËp cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n em thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty cã nh­ng ­u ®iÓm sau: - PhÇn tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ, hîp lý víi xu thÕ chung lµ gi¶m bít c¸c bé phËn gi¸n tiÕp g©y ra mÊt thêi gian kh«ng cÇn thiÕt. C«ng ty ®· t¨ng c­êng c¸c bé phËn trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thÝch hîp víi kinh tÕ thÞ tr­êng. - C¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu n¨ng ®éng, s¸ng t¹o g¾n chÆt quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi hiÖu qu¶ doanh cña tõng bé phËn, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng ng­êi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, lu«n tiÕp thu, n¾m v÷ng ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n TSC§. - PhÇn h¹ch to¸n chung: Sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n hîp lÖ, ®Çy ®ñ râ rµng. Víi ®Æc thï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu cho nhiÒu kh¸ch hµng cã nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín, C«ng ty ®· vËn dông hîp lý h×nh thøc ghi sæ NhËt ký - Chøng tõ, x©y dùng hÖ thèng sæ s¸ch ®Çy ®ñ, ®óng theo chÕ ®é víi c¸ch ghi chÐp râ rµng, thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu, theo dâi. C¸c sè liÖu h¹ch to¸n tæng hîp ®¸p øng ®­îc ®óng, chÝnh x¸c, kÞp thêi cho qu¶n lý. - PhÇn h¹ch to¸n TSC§: C¸c c«ng v¨n, giÊy tê v¨n b¶n, biªn b¶n trong bé hå s¬ TSC§ t¹i C«ng ty rÊt râ rµng theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. PhÇn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ qua hÖ thèng sæ s¸ch phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý TSC§, gióp cho viÖc theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ còng nh­ viÖc söa ch÷a, tÝnh khÊu hao ®­îc chÝnh x¸c cô thÓ. - C«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ lµ h×nh thøc hoµn thiÖn nhÊt kh«ng g©y trïng l¾p trong qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh liªn quan ®Õn TSC§. - ViÖc thanh lý mét sè TSC§ ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng m¸y mãc, thiÕt bÞ qu¸ cò, l¹c hËu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty - C«ng ty ¸p dông tÝnh khÊu hao b×nh qu©n th¸ng lµ t­¬ng ®èi thÝch hîp, gióp C«ng ty ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, ®Çy ®ñ, phï hîp víi kh¶ n¨ng trang tr¶i cña C«ng ty. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ thÕ m¹nh trong tæ chøc kÕ to¸n ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®¶m b¶o cho C«ng ty tån t¹i ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. 2.3.2 Nh÷ng tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nªu trªn, C«ng ty cßn mét sè tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc nh»m cñng cè, hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty. - VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ cña C«ng ty b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n theo tõng nhãm TSC§ ®· kh«ng tÝnh hao mßn cho TSC§ v« h×nh. Víi ph­¬ng ph¸p tÝnh nµy C«ng ty sÏ kh«ng thÓ thu håi ®­îc TSC§ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. V× vËy ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. - VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ ®Ó tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§. Nh­ng c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n liªn quan ®Õn TSC§, hµng ngµy kÕ to¸n ch­a vµo NhËt ký - Chøng tõ theo ngµy mµ ®Õn cuèi tuÇn míi vµo NhËt ký - Chøng tõ. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng tíi tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cña c¸c sè liÖu. - C«ng ty ch­a ¸p dông phæ biÕn hÖ thèng kÕ to¸n m¸y trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n. Víi tèc ®é ph¸t triÓn cña khoa häc vµ kü thuËt m¹nh mÏ nh­ hiÖn nay, viÖc sö dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét tÊt yÕu v« cïng quan träng. Trong khi ®ã, hiÖn nay C«ng ty vÉn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch thñ c«ng, ®iÒu ®ã sÏ g©y mÊt thêi gian, viÖc xö lý c¸c th«ng tin chËm, g©y bÊt lîi khi c«ng viÖc nhiÒu, ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n. 2.4 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. 2.4.1. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng h×nh thøc ghi sæ NhËt ký - Chøng tõ, mäi chøng tõ ®­îc lËp theo ®óng mÉu do Bé Tµi chÝnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995. Tr­íc nh÷ng tån t¹i trªn C«ng ty cÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§: - Thø nhÊt: VÒ t×nh tr¹ng TSC§: C«ng ty cÇn xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¬ cÊu TSC§ ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ thªm, kÞp thêi phôc vô yªu cÇu cña s¶n xuÊt, ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. CÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch thanh lý, nh­îng b¸n c¸c TSC§ kh«ng dïng ®Õn ®Ó kÞp thêi thu vèn, t¨ng vßng quay cña vèn cè ®Þnh nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®Çu t­ TSC§. - Thø hai: N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n: Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô kÕ to¸n còng nh­ kÕ to¸n TSC§, vÒ kiÕn thøc qu¶n lý chung. TiÕp tôc cö c¸n bé ®i häc ®iÒu d­ìng, n©ng cao nghiÖp vô gióp cho c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®­îc nhanh gän, hîp lý, cã khoa häc nh»m gióp ban qu¶n lý còng nh­ ban l·nh ®¹o n¾m b¾t dÔ dµng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Thø ba: VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao Víi tèc ®é ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµy cµng cao trªn thÕ giíi hiÖn nay, ®· t¹o ra sù hao mßn v« h×nh cña TSC§ t­¬ng ®èi lín. TSC§ sÏ nhanh chãng bÞ lçi thêi, l¹c hËu do sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu TSC§ míi cã chøc n¨ng, t¸c dông ­u viÖt h¬n hoÆc rÎ h¬n. Thùc tÕ viÖc tÝnh khÊu hao cña C«ng ty b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n theo tõng nhãm TSC§ ®· kh«ng tÝnh hao mßn cho TSC§ v« h×nh. ViÖc tÝnh hao mßn rÊt quan träng v×: nÕu viÖc tÝnh khÊu hao kh«ng chÝnh x¸c C«ng ty sÏ kh«ng thÓ thu håi ®­îc nhanh chãng, kÞp thêi ®Çy ®ñ sè tiÒn ®Çu t­ vµo TSC§ khi nã bÞ l¹c hËu. - Thø t­: Hoµn thiÖn c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n: - C«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ nh­ng ch­a ghi theo tõng ngµy mµ ®Õn cuèi tuÇn míi vµo NhËt ký - Chøng tõ, ®iÒu nµy kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh cña viÖc ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ. V× vËy kÕ to¸n nªn theo dâi c¸c nghiÖp kÕ to¸n TSC§ ph¸t sinh theo tõng ngµy, ®¸p øng tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n. 2.4.2. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông hiÖu qu¶ TSC§ t¹i C«ng ty. - §Ó sö dông TSC§ tèt h¬n cÇn ph¶i bao qu¸t tÊt c¶ TSC§ trong ®¬n vÞ c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, tõ ®ã cã chÕ ®é sö dông hîp lý. §Æc biÖt theo quy ®Þnh kÕ to¸n hiÖn nay, phÇn khÊu hao TSC§ tõ nguån Nhµ n­íc cÊp kh«ng ph¶i nép khÊu hao, nªn ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh kh«ng thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c qu¶n lý g©y phøc t¹p trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§. C«ng ty nªn ph©n lo¹i TSC§ theo hai lo¹i lµ TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn nay. Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy mét sè yÕu tè ®­îc coi lµ TSC§ mµ tõ tr­íc ®Õn nay C«ng ty vÉn ch­a cã chÕ ®é ¸p dông thÝch hîp; ®ång thêi còng theo c¸ch ph©n lo¹i nµy C«ng ty dÔ thÊy nh÷ng vai trß cña TSC§ v« h×nh, tõ ®ã cã chiÒu h­íng ®Çu t­ phï hîp víi tõng lo¹i TSC§ sao cho n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông cña TSC§. - §Ó ®Çu t­ C«ng ty cÇn cã nguån vèn lín, mét sè nguån vèn C«ng ty vÉn ch­a khai th¸c triÖt ®Ó, ®ã lµ nhiÒu TSC§ ®· hÕt h¹n sö dông nh­ng vÉn ®­îc sö dông, mét sè TSC§ thùc sù kh«ng phôc vô cho s¶n xuÊt, kh«ng sinh lêi thËm chÝ cßn tèn c«ng qu¶n lý. Nh÷ng TSC§ nµy cÇn ®­îc lªn kÕ ho¹ch thanh lý, nh­îng b¸n kÞp thêi nh»m thu håi vèn ®Çu t­ vµo m¸y mãc s¶n xuÊt ®ång thêi còng gi¶m nhÑ bít kh©u qu¶n lý TSC§ nµy. - C«ng ty tù t×m hoÆc nhê c¬ quan chñ qu¶n t×m, giíi thiÖu ®èi t¸c kinh doanh, liªn doanh, liªn kÕt nh»m ®Çu t­ c¶i thiÖn t×nh h×nh TSC§ vµ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc cho thuª vµ ®i thuª tµi s¶n ®· cã nh­ng vÉn cßn kh¸ míi mÎ vµ cã nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty nªn m¹nh d¹n cho thuª TSC§ ®èi víi nh÷ng TSC§ ®ñ tiªu chuÈn mµ C«ng ty kh«ng cÇn dïng hoÆc ch­a cÇn nhiÒu dïng ®Ó mang l¹i thu nhËp vµ tr¸nh l·ng phÝ TSC§ nhµn rçi. §ång thêi C«ng ty còng nªn ®i thuª TSC§ mµ thÊy cÇn dïng nh­ng kh«ng ®ñ vèn ®Ó mua nh»m ®Çu t­ kÞp thêi cho s¶n xuÊt thay thÕ TSC§ cò, l¹c hËu. §Þnh kú hoÆc cuèi n¨m tr­íc khi quyÕt to¸n TSC§ C«ng ty nªn kiÓm kª ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng cña TSC§. Tuy nhiªn kiÓm kª c¶ vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ toµn bé TSC§ lµ khã kh¨n, song nã cã ý nghÜa rÊt lín gióp ta ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh thõa thiÕu TSC§ còng nh­ thùc tr¹ng cña nã t¹i C«ng ty, tõ ®ã gióp cho viÖc h¹ch to¸n TSC§ ®­îc ®Çy ®ñ c¸c tr­êng hîp ph¸t sinh. MÆt kh¸c ®Ó cã kÕ ho¹ch söa ch÷a thay thÕ víi TSC§ háng, xö lý c¸c tr­êng hîp thiÕu vµ cã kÕ ho¹ch bæ sung kÞp thêi. Hµng th¸ng, hµng quý C«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông TSC§ kÕt hîp víi viÖc b¶o toµn ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh trªn c¶ hai mÆt: HiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. - Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, C«ng ty ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ kh«ng ®Ó mÊt m¸t, thùc hiÖn ®óng quy chÕ sö dông, b¶o d­ìng, söa ch÷a, mua s¾m TSC§ nh»m duy tr×, n©ng cao n¨ng lùc sö dông ®ång thêi chñ ®éng thay thÓ ®æi míi TSC§. Víi tèc ®é ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµy cµng cao trªn thÕ giíi hiÖn nay ®· t¹o ra sù hao mßn v« h×nh cña TSC§ t­¬ng ®èi lín. TSC§ sÏ nhanh chãng bÞ lçi thêi, l¹c hËu do sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu TSC§ míi cã chøc n¨ng, t¸c dông ­u viÖt h¬n hoÆc rÎ h¬n. Thùc tÕ viÖc tÝnh khÊu hao cña C«ng ty b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n theo tõng nhãm TSC§ ®· kh«ng tÝnh hao mßn cho TSC§ v« h×nh. ViÖc tÝnh hao mßn rÊt quan träng v×: nÕu viÖc tÝnh khÊu hao kh«ng chÝnh x¸c C«ng ty sÏ kh«ng thÓ thu håi ®­îc nhanh chãng, kÞp thêi ®Çy ®ñ sè tiÒn ®Çu t­ vµo TSC§ khi nã bÞ l¹c hËu. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n hµng th¸ng, Nhµ n­íc nªn cho phÐp C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p khÊu hao kh¸c nh­ ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh, ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo n¨m sö dông… Sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy cã thÓ h¹n chÕ nguy c¬ hao mßn v« h×nh, gióp C«ng ty h¹ch to¸n chÝnh x¸c thùc tr¹ng TSC§ hiÖn cã. Nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ cña C«ng ty tuy cã khã kh¾c phôc song víi ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh, ®Çy n¨ng lùc em tin C«ng ty sÏ v­ît qua mäi thö th¸ch v÷ng vµng h¬n n÷a trong s¶n xuÊt kinh doanh, cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trªn th­¬ng tr­êng c¹nh tranh. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi môc tiªu sè mét cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i, lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn th× doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­ C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, lµ mét ®ßi hái mang tÝnh cÊp b¸ch. C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh ®· v­ît qua bao khã kh¨n ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh. Cã ®­îc thµnh c«ng ®ã lµ nhê sù cè g¾ng nç lùc, sù n¨ng ®éng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. KÕt qu¶ lµ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m ®Òu cã l·i, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng t¨ng. ViÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n: Th­êng xuyªn theo dâi, n¾m ch¾c t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vÒ c¶ sè l­îng vµ gi¸ trÞ còng nh­ t×nh h×nh hao mßn vµ khÊu hao cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c sö dông hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, më réng quy m«, trang bÞ thªm vµ ®æi míi TSC§. ViÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ lµ sù tÊt yÕu cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. B»ng kiÕn thøc ®· häc, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh em ®· chän ®Ò tµi trªn. §Ó hoµn thµnh ®­îc chuyªn ®Ò nµy, em ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TrÇn V¨n ThuËn - Khoa kÕ to¸n -Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n còng nh­ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o . Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ – Tr­êng §HKTQD. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh - Tr­êng §HKTQD. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp - Vô chÕ ®é kÕ to¸n. ChuÈn mùc kÕ to¸n th¸ng10/2002. C¸c tµi liÖu tham kh¶o cña C«ng ty May xuÊt khÈu Th¸i B×nh. C¸c b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty May Th¸i B×nh n¨m 2001, 2002. T¹p chÝ KÕ to¸n, KiÓm to¸n. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty May xuất khẩu Thái Bình.doc
Luận văn liên quan