Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New

Mục lục Lời nói đầu Chương I Giới thiệu tổng quan về công ty I Quá trình hình thành và phát triển của công ty II Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động cảu công ty III Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty IV Bộ máy kế toán của công ty V Hình thức sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng 1 Hình thức sổ sách 2 Hình thức báo cáo Chương II Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần điện tử New I Tổ chức nhiệm vụ thanh toán hàng hoá ở công ty cổ phần điện tử New 1 Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 2 Phương thức thanh toán 3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hệ thống nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty 4 Trình tự kế toán II Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở công ty 1 Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở công ty 2 Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá III Tổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty 1 Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty 2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Chương III Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh I Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần điện tử New 1 Nhận xét chung 2 Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty II Một số ý kiến đề xuất 1 Hoàn thiện hạch toán ban đầu 2 Hoàn thiện vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty 3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách Kết luận

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiÕn hµnh ghi chÐp vµo “Sæ theo dâi nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸”. Hµng ngµy kÕ to¸n b¸n hµng c¨n cø vµo “Sæ theo dâi nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸” vµ b¶ng kª kÌm theo chøng tõ cña c¸c cöa hµng göi vÒ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ sè l­îng. Sau ®ã tæng céng l­îng nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i hµng ho¸ ph¸t sinh trong th¸ng trªn “Sæ theo dâi nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸” lµm c¨n cø ghi vµo B¶ng kª sè 8 “B¶ng kª nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸” theo c¶ hai chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Sè liÖu tæng hîp cña B¶ng kª sè 8 sau khi kho¸ sæ cuèi mçi ®Þnh kú ®­îc dïng ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 8 (Cã TK 156, Nî c¸c TK). Tõ ®ã c¨n cø vµo NKCT ®Ó vµo sæ c¸i; §èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¶ng tæng hîp chi tiÕt víi sæ c¸i. Cuèi mçi kú, c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ c¸i ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n: B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng kª Sæ c¸i Sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu * B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty ®ang sö dông: Trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty, ®Ó ph¶n ¸nh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh cø 1 quý c«ng ty l¹i tiÕn hµnh kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh thÓ hiÖn trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o t¨ng gi¶m TSC§ vµ nguån vèn s¶n xuÊt KD B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. Ch­¬ng II Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New I. Tæ chøc nhiÖm vô thanh to¸n hµng ho¸ ë c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New 1. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty Víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty cã 2 ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ nh­ sau: 1.1. B¸n hµng trùc tiÕp: Bao gåm b¸n bu«n vµ b¸n lÎ a) B¸n bu«n. Th«ng qua viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c ®¬n ®Æt hµng c«ng ty lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh . Ph­¬ng thøc b¸n bu«n chñ yÕu mµ c«ng ty ®ang ¸p dông bao gåm: + B¸n bu«n trùc tiÕp qua kho cña c«ng ty + B¸n bu«n kh«ng qua kho (vËn chuyÓn th¼ng) cã tham gia thanh to¸n * B¸n bu«n trùc tiÕp qua kho cña c«ng ty Kho cña c«ng ty ®Æt t¹i Gia L©m. §©y lµ kho ®Ó dù tr÷ toµn bé nguån hµng cña c«ng ty. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô nµy, kÕ to¸n b¸n hµng cña c«ng ty viÕt ho¸ ®¬n GTGT gåm 3 liªn vµ xuÊt hµng taÞ kho, thñ kho lËp phiÕu xuÊt kho xuÊt hµng t¹i kho, vµ ngµy giao hµng theo nh­ ®¬n ®Æt hµng ®· ký. Khi giao xong, cuèi ngµy thñ kho nép b¶n kª xuÊt hµng hµng ngµy lªn cho phßng kÕ to¸n. * B¸n bu«n kh«ng qua kho cña c«ng ty. - §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ bèc dì vµ thuª kho bÕn b·i, c«ng ty vËn dông ®iÒu th¼ng hµng ho¸ ®i ®Õn n¬i b¸n bu«n, c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký cña c¸c ®¹i lý vµ ®¬n ®Æt hµng, kÕ to¸n b¸n hµng cña c«ng ty lËp ho¸ ®¬n GTGT gåm 3 liªn vµ giao hµng trùc tiÕp kh«ng qua kho. b) B¸n lÎ: ViÖc b¸n lÎ cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn t¹i 2 cöa hµng. 668 NguyÔn V¨n Cõ 19 Bµ TriÖu C«ng ty cã 2 cöa hµng b¸n lÎ rÊt tèt. Doanh sè cña c¸c cöa hµng nµy chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong doanh sè b¸n hµng cña toµn c«ng ty, ®Æc biÖt viÖc h¹ch to¸n cña cöa hµng b¸n lÎ ®Ò lµ thanh to¸n tiÒn ngay. V× vËy nã gãp phÇn cho c«ng ty kh«ng bÞ ø ®äng vèn, thu ®­îc l­îng tiÒn mÆt rÊt lín. T¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ khi nghiÖp vô b¸n hµng ph¸t sinh, kÕ to¸n nghiÖp vô t¹i cöa hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT. Hµng ngµy c¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n cöa hµng lËp b¸o c¸o b¸n hµng kÌm theo sè tiÒn b¸n hµng ®­îc trong ngµy nép vÒ c«ng ty. Nh­ vËy kÕ to¸n c«ng ty sö dông chøng tõ ban ®Çu gåm c¸c b¸o c¸o b¸n lÎ hµng ho¸, phiÕu thu tiÒn mÆt vµ ho¸ ®¬n GTGT ®Ó h¹ch to¸n. 2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n a) §èi víi c¸c ®¹i lý: §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¹i lý vµ cã thÓ sö dông ®­îc nguån vèn linh ho¹t h¬n, c«ng ty ®· chñ ®éng t¹o ra c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n rÊt mÒm dÎo. C«ng ty cã thÓ gi¶m gi¸ hoÆc chiÕt khÊu cho c¸c ®¹i lý vµo tõng l« hµng hoÆc sau tõng lÇn thanh to¸n cô thÓ lµ: + C«ng ty thùc hiÖn gi¶m gi¸ ®èi víi kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín. + ChiÕt khÊu trªn tõng l« hµng víi h×nh thøc thanh to¸n ngay sau khi giao hµng. + Trong tõng chu kú kinh doanh, sau khi xem xÐt toµn bé doanh sè cña c¸c ®¹i lý mua trong kú, ®¹i lý nµo cã doanh sè cao nhÊt th× c«ng ty cã thÓ gi¶m gi¸ tõ 0,5 ®Õn 1% trªn tæng doanh sè b¸n c¶ n¨m cho kh¸ch hµng ®ã. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông vµo h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty. §Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty ®· thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. C¸c tµi kho¶n ®­îc sö dông trong h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®inh kÕt qu¶ kinh doanh trong c«ng ty: TK 156 : Hµng ho¸ - 15611: Hµng ti vi Sam sung - 15612: Hµng ti vi LG - 15614: Hµng tivi JVC * TK 511 – Doanh thu b¸n hµng: Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2: TK 511.1 – Doanh thu b¸n hµng ho¸ TK 511.11 : Doanh thu b¸n hµng ti vi Sam sung TK 511.12 : Doanh thu b¸n hµng ti vi LG TK 511.14 : Doanh thu b¸n hµng ti vi JVC TK 511.3 – Doanh thu dÞch vô * TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n: TK 632.11: Gi¸ vèn hµng b¸n tivi Sam sung TK 632.12: Gi¸ vèn hµng b¸n tivi LG - TK 632.14: Gi¸ vèn hµng b¸n tivi JVC * TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng: Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: TK 641.1 – Chi phÝ nh©n viªn TK 641.8 – Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn * TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK nµy ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: TK 642.1 – Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK 642.3 – Chi phÝ c«ng cô dông cô TK 642.4 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 642.8 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. * TK 711 – Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh * TK 721 – Thu nhËp bÊt th­êng * TK 811 – Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh * TK 821 – Chi phÝ bÊt th­êng 4. Tr×nh tù kÕ to¸n Hµng th¸ng, kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp doanh thu b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . . . cña c¸c cöa hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ tù lËp vÒ kÕt chuyÓn doanh thu, chi phÝ ®Ó ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn. II. H¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty. 1. Tæ chøc nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty. a). B¸n bu«n qua kho v¨n phßng c«ng ty. C¨n cø vµo ho¹t ®éng kinh tÕ hoÆc ®¬n ®Æt hµng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty viÕt ho¸ ®¬n GTGT lËp thµnh 3 liªn. Liªn 1: L­u ë sæ gèc Liªn 2: Giao ng­êi mua Liªn 3: Giao cho bé phËn kho (Thñ kho) Sau ®ã lµm thñ tôc xuÊt hµng, khi xuÊt hµng kÕ to¸n kho sÏ lËp phiÕu xuÊt kho riªng cho tõng nhãm mÆt hµng, cuèi ngµy nép phiÕu xuÊt kho cïng liªn 3 cña ho¸ ®¬n GTGT lªn c«ng ty ®Ó kÕ to¸n b¸n hµng lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n VD: Ngµy 01/01/06 c«ng ty xuÊt b¸n cho ®¹i lý c«ng ty TNHH vµ dÞch vô th­¬ng m¹i Thµnh Biªn - ThÞ x· Hoµ B×nh, t¹i kho Gia L©m mét sè hµng ho¸ nh­ sau: Tivi Samsung 16" 03 chiÕc §¬n gi¸ (CãVAT): 2.770.000® Tivi Samsung 20" 02 chiÕc §¬n gi¸ (Cã VAT): 3.600.000® Tivi Samsung 21" 01 chiÕc §¬n gi¸ (Cã VAT): 4.150.000® C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Thµnh Biªn thanh to¸n 70% l« hµng tr­íc, 30% cßn l¹i thanh to¸n sau 30 ngµy. Ngµy 01/01/06 kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT. MÉu ho¸ ®¬n GTGT. Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1 (l­u) Ngµy 31/3/2000 MÉu sè 01 - GTKT - 321 43/99 - B §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty CP §iÖn tö New §Þa chØ : 18, ng¸ch 371/9 La Thµnh - §èng §a - HN §iÖn tho¹i : MS T : Hä tªn ng­êi mua : Anh Biªn §¬n vÞ : C.ty TNHH TM vµ dÞch vô Thµnh Biªn §Þa chØ : ThÞ x· Hoµ B×nh H×nh thøc thanh to¸n : TM MS ›› ››››› › ›› STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 Tivi Samsung 16" C¸i 03 2.518.000 7.554.000 2 Tivi Samsung 20" C¸i 02 3.272.000 6.544.000 3 Tivi Samsung 21" C¸i 01 3.772.000 3.772.000 Céng tiÒn hµng 17.870.000 ThuÕ xuÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 1.787.000 Tæng céng thanh to¸n 19.657.000 ViÕt b»ng ch÷ Ng­êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) phiÕu xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho §¬n vÞ:............... §Þa chØ:.............. PhiÕu xuÊt kho Sè 32 Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2006 Nî:.................... Cã:.................... MÉu sè: 02 - VT Q§ sè 1145-TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-95 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn hµng : Anh Biªn Lý do xuÊt kho :XuÊt b¸n ®¹i lý XuÊt t¹i kho : Gia L©m Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Tivi samsung 16" C¸i 03 03 2 Tivi samsung 20" C¸i 02 02 3 Tivi samsung 21" C¸i 01 01 Céng Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho PhiÕu xuÊt kho do bé phËn kho lËp c¨n cø ®Ó dïng lµm chøng tõ h¹ch to¸n. + KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt kho vµ b¶n kª xuÊt hµng sau ®ã tËp hîp vµo sæ chøng tõ kÕ to¸n xuÊt hµng ho¸, më cho nhãm hµng ®iÖn tö ®ång thêi h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ ®· tiªu thô vµo c¸c nhËt ký chøng tõ: KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 632.11: 18.700.000 Cã TK 156.11: 18.700.000 + C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®· ®­îc kh¸ch hµng ký nhËn, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt, ph¸t sinh c«ng nî tµi kho¶n 131, kh¸ch hµng lµ c«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Thµnh Biªn vµo b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ sè 8, 10. Theo ®Þnh kho¶n Nî TK 111: 13.762.000 Nî TK 131 (CTy Thµnh Biªn): 5.898.000 Cã TK 511.11: 17.873.000 Cã TK 3331: 1.787.300 + Ngµy 1/2/06 c«ng ty Thµnh Biªn tr¶ nèt 30% sè tiÒn cßn l¹i, c¨n cø vµo phiÕu thu kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo b¶ng kª sè 1. §ång thêi ghi sæ chi tiÕt ph¸t sinh c«ng nî më cho c«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Thµnh Biªn vµ nhËt ký chøng tõ sè 8. Nî TK 111: 5.898.000 Cã TK 131 (CT Thµnh Biªn): 5.898.000 Sæ chi tiÕt thanh to¸n kh¸ch hµng ®­îc lËp theo mÉu (trang sau). sæ chi tiÕt thanh to¸n Víi ng­êi mua, ng­êi b¸n TK 131: QuyÓn sè: N¨m: §èi t­îng:................................................................ Trang:............................. Ngµy th¸ng n¨m Chøng tõ DiÔn gi¶i Thêi h¹n ®­îc chiÕt khÊu Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ngµy th¸ng ®· thanh to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 365.532.000 1/1/06 12 1/1/06 Cty TNHH TMvµ DV Thµnh Biªn thanh to¸n 111 13.762.000 ..................... ..................... 10/1/06 083215 10/1/06 Cty TNHH TMvµ DV Thµnh Biªn mua hµng 156 15.125.000 .................... .................... Céng 232.785.000 270.000.000 328.317.000 * B¸n lÎ: Khi b¸n hµng trùc tiÕp cho kh¸ch t¹i c¸c cöa hµng. C«ng ty sö dông ho¸ ®¬n GTGT (03 liªn). - Liªn 1: L­u t¹i cuèng - Liªn 2: Giao kh¸ch hµng ho¸ ®¬n ®á. - Liªn 3: Göi vµo phßng TC - KÕ to¸n. C¨n cø vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng (Phßng kÕ to¸n hoÆc cöa hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT theo c¸c chØ tiªu: Sè l­îng ®¬n gi¸ thµnh tiÒn . . . trªn ho¸ ®¬n ghi râ h×nh thøc thanh to¸n (nÕu kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay th× ®­îc x¸c nhËn lµ ®· thu tiÒn). Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT khi b¸n hµng ho¸ ng­êi b¸n sÏ ghi vµo (B¸o c¸o b¸n lÎ hµng ho¸) cuèi ngµy cöa hµng göi b¸o c¸o b¸n lÎ hµng ho¸, lËp riªng cho tõng nhãm hµng cïng b¶ng kª nép tiÒn lªn c«ng ty, kÕ to¸n b¸n hµng sÏ c¨n cø vµo liªn 1 cña ho¸ ®¬n GTGT ®Ó lµm c¬ së h¹ch to¸n. §Æc ®iÓm cña b¸n lÎ lµ h×nh thøc thanh to¸n tiÒn ngay. VÝ dô: Ngµy 02/01 c«ng ty nhËn ®­îc b¸o c¸o b¸n lÎ hµng ho¸ cña cöa hµng 668 NguyÔn V¨n Cõ. 2. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt kÕ to¸n b¸n hµng vµo c¸c nhËt ký chøng tõ vµ c¸c sæ c¸i. NhËt Ký Chøng Tõ Sè 8 Ghi cã TK 63211, 63212, 63214 Tõ ngµy: 01/01/01 ®Õn 30/01/01 TK ghi cã TK ghi nî 63211 63212 63114 C«ng nî 911 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 Céng 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng NhËt Ký Chøng Tõ Sè 8 Ghi cã TK 51111, 51112, 51114 Tõ ngµy: 01/01/01 ®Õn 30/01/01 TK ghi cã TK ghi nî 51111 51112 51114 Céng cã 131 119.692.000 262.785.000 182.731.000 565.208.000 111 253.168.000 366.117.000 298.990.000 918.275.000 Céng 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng b¶ng kª Ghi nî TK 15611, 15612, 15613 Tõ ngµy: 01/01/01 ®Õn 30/01/01 TK ghi nî TK ghi cã 156.11 156.12 156.14 C«ng nî 111 332.911.000 426.537.000 759.448.000 331 556.782.000 556.782.000 Tæng 332.911.000 556.782.000 426.537.000 1.316.230.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng B¶ng kª Ghi nî TK 632.11, 632.12, 632.14 Tõ ngµy: 01/01/01 ®Õn 30/01/01 TK ghi nî TK ghi cã 632.11 632.12 631.14 C«ng nî 15611 372.860.000 372.860.000 15612 628.902.000 628.902.000 15614 481.721.000 481.721.000 Céng 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng III. Tæ chøc h¹ch to¸n nhiÖm vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New. 1. Néi dung ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty. KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New gåm kÕt qu¶ thu ®­îc tõ nh÷ng ho¹t ®éng tµi chÝnh: Ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th­êng. Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ kinh doanh hµng kim khÝ ®iÖn m¸y d­íi c¸c h×nh thøc b¸n bu«n, b¸n lÎ nhËn ®¹i lý. C«ng ty cã mét sè nhµ x­ëng kh«ng sö dông dïng ®Ó cho thuª sö dông vµ ®­îc coi lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô. Ho¹t ®éng tµi chÝnh ë c«ng ty ph¸t sinh khi c«ng ty ®em tiÒn nhµn rçi cña m×nh ®i gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt ng¾n h¹n víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ nh÷ng ho¹t ®éng diÔn ra ngoµi dù tÝnh cña c«ng ty vµ nã ph¸t sinh rÊt h¹n chÕ do ë c«ng ty kh«ng cã nhiÒu ®ét biÕn trong kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New tÝnh vµ nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ do ®ã kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: = KÕt qu¶ KÕt qu¶ ho¹t KÕt qu¶ ho¹t KÕt qu¶ ho¹t + kinh doanh ®éng KD ®éng tµi chÝnh ®éng bÊt th­êng - = - = = + Trong ®ã, KÕt qu¶ Tæng C¸c Gi¸ vèn Chi phÝ Chi ho¹t ®éng doanh - kho¶n - hµng - b¸n - phÝ kinh doanh thu gi¶m trõ b¸n hµng QLDN KÕt qu¶ ho¹t Thu nhËp ho¹t Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®éng tµi chÝnh ®éng tµi chÝnh KÕt qu¶ ho¹t Thu nhËp Chi phÝ ®éng bÊt th­êng bÊt th­êng bÊt th­êng * Tæng doanh thu lµ doanh sè thùc tÕ cña hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô. Doanh thu thùc hiÖn cña c«ng ty bao gåm: - Doanh thu b¸n hµng hãa: lµ doanh sè thu ®­îc tõ ho¹t ®éng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ hµng ho¸ cña c¸c cöa hµng. - Doanh thu dÞch vô: lµ doanh sè thu ®­îc tõ ho¹t ®éng cho thuª sö dông TSC§ vµ phÇn hoa hång ®¹i lý ®­îc h­ëng. * C¸c kho¶n gi¶m trõ h¸t sinh chñ yÕu ë c«ng ty lµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. * Gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ mua cña hµng ho¸ trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu ®­îc h­ëng do thanh to¸n sím (nÕu cã) * Chi phÝ b¸n hµng ë c«ng ty bao gåm: - Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña toµn bé nh©n viªn b¸n hµng trªn tæng c«ng ty - Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña toµn bé c¸c bé c«ng nh©n viªn d­íi c¸c cöa hµng (c¶ nh©n viªn qu¶n lý vµ nh©n viªn b¸n hµng) - C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm: C¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®ªn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, nh­: chi phÝ th¨m hái ng­êi èm, chi phÝ phóng viÕng ®¸m ma. . . ; chi phÝ c«ng cô ®å dïng ph©n bæ, tiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, qu¶ng c¸o, chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hµng, chi phÝ cö c¸n bé ®i häc båi d­ìng kiÕn thøc . . . * Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ë c«ng ty bao gåm: - Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña sè nh©n viªn qu¶n lý trªn c«ng ty - Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ - Chi phÝ khÊu hao TSC§ cña toµn c«ng ty (c¶ bé phËn b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý) - C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm chi phÝ tiÒn thuª ®Êt c¶u c¸c cöa hµng Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®ù¬c tæng hîp vµ tÝnh trùc tiÕp cho toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn c«ng ty, kh«ng ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. * Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ sè tiÒn l·i c«ng ty thu ®­îc do ho¹t ®éng gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c. * Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh liªn doanh Thu nhËp vµ chi phÝ bÊt th­êng lµ nh÷ng kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ kh¸c th­êng, ph¸t sinh ngoµi dù ®o¸n cña c«ng ty. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New trong n¨m 2006 §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu Sè tiÒn Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ, trong ®ã: - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 23.967.694.609 23.967.522.210+142,399 21.203.576.426 2.763.945.784 1.573.675.237 950.092.383 60.178.164 9.792.383 329.807 9.462.576+142,399 2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mang tÝnh chÊt kÕ thõa c¸c nghiÖp vô kinh doanh nªn ®Ó ®¶m b¶o cã th«ng tin chÝnh x¸c, kÕ to¸n c«ng ty th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc vÒ thu nhËp, chi phÝ nh­: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã. * Tr×nh tù kÕ to¸n: Hµng th¸ng, kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp doanh thu b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . . . cña c¸c cöa hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ tù lËp vÒ kÕt chuyÓn doanh thu, chi phÝ . . . ®Ó ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn theo s¬ ®å sau: TK 632 TK 911 TK 511 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK 641 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng TK 711 KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t TK 642 ®éng tµi chÝnh KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN TK 811 TK 721 KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng KÕt chuyÓn thu nhËp tµi chÝnh bÊt th­êng TK 821 KÕt chuyÓn chi phÝ bÊt th­êng TK 421 TK 421 KÕt chuyÓn l·i KÕt chuyÓn lç VÝ dô: Th¸ng 3/ 2006, kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn nh­ sau: * KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng: Nî TK 511.1: 1.483.483.649® Cã TK 911: 1.483.483.649® * KÕt chuyÓn doanh thu dÞch vô: Nî TK 511.3: 36.071.319® Cã TK 911: 36.071.319® * KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911: 1.315.053.885® Cã TK 632: 1.315.053.885® * KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng: Nî TK 911: 59.196.867® Cã TK 641.1 : 59.196.867® - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Nî TK 911: 23.182.000® Cã TK 641.8: 23.182.000® - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 911: 28.653.730® Cã TK 641.1: 28.653.730® - Chi phÝ c«ng cô dông cô: Nî TK 911: 250.000® Cã TK 641.2: 250.000® - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Nî TK 911: 45.204.154® Cã TK 642.4: 45.204.154® - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Nî TK 911: 30.063.370® Cã TK 642.8: 30.063.370® - KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: Nî TK 711: 3.049.039® Cã TK 911: 3.049.039® - KÕt chuyÓn l·i: Nî TK 911: 11.000.000® Cã TK 421.2: 11.000.000® 3. Sæ s¸ch sö dông: KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: - NhËt ký chøng tõ sè 8: kÕ to¸n c¸c cöa hµng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh trªn NKCT sè 8 ghi cã TK 156, 131, 511, 3331, 1331, 641 C¬ së ®Ó lËp NKCT sè 8 + Trong b¶ng kª sè 8 ë phÇn ghi cã TK 156, cã c¸c cét Cã TK 511, Cã TK 3331, Cét sè chªnh lÖch gi÷a Cét Cã TK 511 víi nî TK 632 (nh÷ng cét nµy kÕ to¸n dïng ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng chø kh«ng ®èi øng víi TK 156) vµ c¸c cét ®èi øng víi Cã TK 156 lµ: Nî TK 632 (kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n), Nî TK 331 (xuÊt tr¶ hµng cho bªn b¸n), Nî TK 156 (®iÒu chuyÓn hµng cho cöa hµng kh¸c trong c«ng ty). KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c cét Cã TK 511, Cã TK 3331 trªn b¶ng kª sè 8 cïng víi c¸c cét ghi nî TK 111, 112 ®èi øng Cã TK 511, 3331 trªn c¸c b¶ng kª sè 1 vµ b¶ng kª sè 2 ®Ó ghi vµo cét Cã TK 511, Cã TK 3331 ; C¨n cø vµo C¸c cét ®èi øng víi Cã TK 156 trªn b¶ng kª sè 8 ®Ó ghi vµo cét cã TK 156 . + C¨n cø vµo b¶ng kª sè 11 phÇn ghi cã ®Ó ghi vµo cét Cã TK 131. + C¨n cø vµo sæ chi tiÕt kª khai nép thuÕ ®Ó ghi vµo cét ghi cã TK 1331 + C¨n cø vµo NKCT sè 10 (TK 1388) phÇn ghi nî TK 1388 ®Ó ghi vµo cét Cã TK 641.8 ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m phÝ Cuèi th¸ng kho¸ sæ NKCT sè 8, x¸c ®Þnh tæng sè nî ph¸t sinh bªn cã cña c¸c TK 156, 131, 511, 3331, 1331, 641 ®èi øng víi nî c¸c TK liªn quan vµ göi lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty sÏ tæng hîp c¸c NKCT sè 8 do c¸c cöa hµng göi lªn vµ ghi vµo sæ C¸i. - Sæ c¸i: C«ng ty cã bao nhiªu tµi kho¶n th× më bÊy nhiªu sæ c¸i. KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh sö dông c¸c sæ c¸i sau: + Sæ c¸i TK 511 – Doanh thu b¸n hµng C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 511 lµ: C¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 8 do c¸c cöa hµng göi lªn. + Sæ c¸i TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n C¬ së ®Ó ghi vµo sæ C¸i TK 632 lµ : c¨n cø vµo b¶ng kª sè 8 do c¸c cöa hµng göi lªn. + Sæ c¸i TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 641 lµ: c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ chi phÝ, tê kª chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng do c¸c cöa hµng göi lªn vµ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trªn c«ng ty do kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp. + Sæ c¸i TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 642 lµ: c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ chi phÝ kinh doanh do kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp. + Sæ c¸i TK 711 – Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 711 lµ: c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¸t sinh ph¸t sinh t¹i phßng kinh doanh cña c«ng ty + Sæ c¸i TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 911 lµ: C¨n cø vµo c¸c sæ c¸i TK 511, 632, 641, 642, 711 . . . C¸c sæ c¸i nµy cã mÉu gièng nhau, chóng ®­îc ghi 1 lÇn vµo cuèi th¸ng. Néi dung ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i lµ: ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn nî, sè ph¸t sinh bªn cã cña tõng tµi kho¶n. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n céng sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã cña tõng tµi kho¶n ®Ó lµm c¬ së lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. BiÓu: 03 C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 01 n¨m 2006 Tµi kho¶n: 511 – Doanh thu b¸n hµng D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 23HBT VPCT VPCT VPCT 19BT 81BT 81BT 81BT 81BT 23HBT 19BT 81BT 81BT 701 701 ThiÕu tiÒn b¸n hµng B¸n hµng B¸n hµng B¸n hµng ThiÕu tiÒn b¸n hµng B¸n hµng DTBH b»ng sÐc ThiÕu tiÒn b¸n hµng Hoa hång ®¹i lý ®­îc h­ëng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng K/c 511.1-911 K/c 511.3-911 1381 131 131 131 1381 131 1131 1381 331 1111 1111 1111 1111 911 911 1.483.483.649 36.071.319 1.208.050 11.945.059 22.518.266 51.496.250 1.652.550 272.185.890 14.168.000 3.890.636 3.416.774 164.083.034 644.557.695 285.828.219 32.654.545 Ph¸t sinh nî: 1.519.554.968 Ph¸t sinh cã: 1.519.554.968 D­ nî cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy. . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 04 C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 1 n¨m 2006 Tµi kho¶n: 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 VPCT 668NVC VPCT 81BT VPCT 19BT 702 XuÊt kho Tivi Samsung Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra K/c 632 – 911 156 156 156 156 156 156 911 9.000.000 144.330.107 48.799.000 602.843.680 231.358.000 210.623.602 1.315.053.885 Ph¸t sinh nî: 1.315.053.885 Ph¸t sinh cã: 1.315.053.885 D­ nî cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 05 C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 01 n¨m 2006 Tµi kho¶n: 641 –Chi phÝ b¸n hµng D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 01/1 02/1 03/1 03/1 03/1 03/1 04/1 05/1 05/1 05/1 06/1 10/1 10/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 12/1 17/1 17/1 17/1 18/1 18/1 19/1 20/1 21/1 21/1 22/1 23/1 23/1 24/1 25/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 4 7 156 6 8 10 179 162 12 14A 240 94 18 95 95 19 20 19 96 187 22 23 24 25 28 100 31 32 33 26 238 CT1 VPCT 668NVC 23HBT 81BT 81BT 81BT 19BT 707 707 34 35 36 23HBT 19BT CL TiÕp kh¸ch TAX Thu tiÒn 1/2 gian hµng héi chî Tr¶ tiÒn ®iÖn TN T1/2006 Mua VPP trang bÞ cho c«ng ty Phóng ®¸m ma Mua thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho v¨n phßng Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i T1/2006 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i di ®éng T1/06 LÖ phÝ ®¨ng ký KD bæ xung ngµnh nghÒ Häc phÝ líp båi d­ìng kiÕn thøc c¸n bé do së TM tæ chøc PhÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn PhÝ vËn chuyÓn tr¶ hé MPT L¾p ®Æt gi¸ ®ì s¸ch tµi liÖu PhÝ dÞch vô PhÝ dÞch vô Mua tµi liÖu vµ mÉu biÓu kiÓm kª tµi s¶n Thu tiÒn 19 Bµ TriÖu Thu tiÒn ®iÖn c¸c kho PhÝ dÞch vô Tr¶ tiÒn ®iÖn 2 m¸y b¬m n­íc CT Chi phÝ vËn chuyÓn hµng biÕu tÆng Tr¶ tiÒn ®iÖn cty T1/ 2006 TiÕp kh¸ch thuÕ ®Êt+UB+ Së KH§T + Së TM Mua VPP trang bÞ cho v.phßng CT Qu¶ng c¸o trªn b¸o L§ Thñ ®« PhÝ dÞch vô Hao mßn xe ®¹p T2/ 2006 Mua x¨ng + vÐ + röa xe «t« Theo Q§ xö ph¹t sè 617050 ngµy 16/3 Thu tiÒn nhµ TT 28 HBT PhÝ dÞch vô K/c CPBH sang chi phÝ chê ph©n bæ XuÊt D©y ®iÖn biÕu tÆng TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV TÝnh trÝch BHXH (15%) TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ CNV Chi phÝ tiÒn nhµ TrÝch BHXH TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ CBCNV K/c 641.1 – 911 K/c 641.8 – 911 Chi phÝ v¨n phßng cty T3/ 2006 Phôc vô ®îi kiÓm kª T3/2006 Thanh lý H§ giíi thiÖu H§ sxkd ngµy 28/3 Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng 1111 1111 1121 1111 1111 1111 1121 1121 1111 1111 1121 1121 1111 1121 1121 1111 1111 1111 1121 1121 1111 1111 1111 1111 1111 1121 1111 1111 1111 1111 1121 1422 156 334 3383 334 1388 3383 334 911 911 1111 1111 1111 1111 1111 1111 202.000 3.603.017 701.500 200.000 1.665.000 1.415.500 328.000 100.000 450.000 50.000 70.105 84.000 40.978 46.458 200.000 234.033 336.560 90.000 174.842 1.051.500 193.800 7.000.000 10.000 1.500.000 889.000 300.000 46.000 22.500.000 12.550.200 1.880.067 12.030.800 2.551.320 32.735.800 1.079.500 3.100.000 4.000.000 2.787.195 9.180.722 21.486.632 1.250.000 2.798.500 172.000 1.313.400 58.789.950 1.000.000 59.196.867 23.182.001 Ph¸t sinh nî: 147.702.718 Ph¸t sinh cã: 147.702.718 D­ nî cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 06 C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 1 n¨m 2006 Tµi kho¶n: 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TKD¦ PS nî PS cã 1/1 24/1 28/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 1 20 27 1 CT CT CT CT CT CT CT CT1 CT1 CT1 81BT 704 704 704 704 Thu tiÒn nhµ T1/2006 TiÒn héi phÝ CLB DN VN Chi phÝ söa ch÷a MVT TrÝch BHXH T1/2006 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ CNV TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV quÇy ©m thanh TrÝch BHXH TÝnh khÊu hao TSC§ TrÝch khÊu hao TSC§ TÝnh khÊu hao TSC§ Qu¶n lý phÝ cßn ph¶i thu cña 18 HB TiÒn thuª ®Êt 25 T§T TiÒn thuª ®©t B21 NTC TiÒn thuª ®Êt TT LT Chi phÝ nép vÒ c«ng ty K/c 642.1 – 911 K/c 641.3 – 911 K/c 642.4 – 911 K/c 642.8 – 911 1111 1111 1111 3383 334 334 2141 2141 2143 2143 1361 3337 3337 3337 336 911 911 911 911 2.550.000 250.000 7.750.000 16.957.000 2.184.400 16.225.750 24.687.890 1.716.205 2.574.309 15.068.700 7.992.000 6.298.000 1.762.360 33.000 1.762.330 28.653.730 250.000 45.204.154 30.063.370 Ph¸t sinh nî: 105.966.584 Ph¸t sinh cã: 1.5.966.584 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 07 C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 01 n¨m 2006 Tµi kho¶n: 711 – Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TKD¦ PS nî PS cã 7/1 31/1 VPCT 705 Thu l·i tiÒn cho vay K/c 711 - 911 1111 911 3.049.039 3.049.039 Ph¸t sinh nî: 3.049.039 Ph¸t sinh cã: 3.049.039 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 08 C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 01 n¨m 2006 Tµi kho¶n: 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TKD¦ PS nî PS cã 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 701 701 702 704 704 704 704 705 707 707 708 K/c 511.1 – 911 K/c 511.3 – 911 K/c 632 – 911 K/c 642.1 – 911 K/c 642.3 –911 K/c 642.4 – 911 K/c 642.8 – 911 K/c 711 – 911 K/c 641.1 – 911 K/c 641.8 – 911 K/c 911 – 421.2 5111 5113 632 6421 6423 6424 6428 711 6411 6418 4212 1.315.053.885 28.653.730 250.000 45.204.154 30.063.370 59.196.867 23.182.000 11.000.000 1.483.483.649 36.071.319 3.049.039 Ph¸t sinh nî: 1.522.604.007 Ph¸t sinh cã: 1.522.604.007 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New I/ NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New: 1. NhËn xÐt chung: Trong 4 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New ®· tr¶i qua kh«ng Ýt th¨ng trÇm. §Õn nay tuy ®· ph¸t triÓn tíi 02 cöa hµng nh­ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vÉn ë møc thÊp. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New ®· kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty hiÖn nay ®­îc tæ chøc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng ty vµ phï hîp víi chuyªn m«n cña mçi ng­êi. nh©n viªn kÕ to¸n, c«ng ty ®· tæ chøc cho hä theo häc c¸c líp ®¹i häc t¹i chøc vÒ tµi chÝnh - kÕ to¸n. HiÖn nay phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty chØ bao gåm 5 ng­êi, ®©y lµ mét viÖc hîp lý ho¸, tinh gi¶n biªn chÕ cña c«ng ty. Víi sè l­îng Ýt nh­ vËy th× mçi nh©n viªn kÕ to¸n trªn c«ng ty ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau, ®ã lµ mét sù cè g¾ng lín cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty. C«ng ty ¸p dông m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n lµ phï hîp víi quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New, ®i s©u t×m hiÓu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn, t«i xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt sau: * VÒ h¹ch to¸n ban ®Çu: Nh×n chung c¸c chøng tõ kÕ to¸n c«ng ty sö dông ®Òu theo ®óng chÕ ®é chøng tõ mµ Nhµ n­íc qui ®Þnh. Tuy nhiªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a c¸c cöa hµng cßn chËm nªn viÖc cung cÊp th«ng tin kinh tÕ cho tõng bé phËn liªn quan ch­a ®­îc nhanh chãng. * VÒ h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt: ViÖc sö dông c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh×n chung ®· thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. Ngoµi c¸c tµi kho¶n tæng hîp, kÕ to¸n c«ng ty ®· më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ diÔn ra ë c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch ë c«ng ty vÉn ch­a hîp lý, viÖc lËp sæ s¸ch vÉn cßn nhiÒu chç ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 2. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh ë c«ng ty: C«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña toµn c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. ViÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn c¨n cø khoa häc cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. 2.1. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh: KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Qui tr×nh tËp hîp sè liÖu tÝnh to¸n khoa häc, nhanh gän, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian. Phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty vµ bé phËn kÕ to¸n c¸c cöa hµng cã mèi quan hÖ g¾n kÕt víi nhau, th­êng xuyªn cã kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c cho ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ c¸c ®èi t­îng cã quan t©m nh­: c¬ quan thuÕ, ng©n hµng . . . Tuy phßng kÕ to¸n cña c«ng ty chØ cã Ýt ng­êi nh­ng nhê cã sù g¾n kÕt gi÷a c«ng ty vµ c¸c cöa hµng nªn kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vÉn theo dâi x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. §ã chÝnh lµ nh÷ng thµnh tÝch mµ kÕ to¸n c«ng ty ®· ®¹t ®­îc vµ cÇn ph¶i ph¸t huy. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc: Thø nhÊt: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cßn nhiÒu chç ch­a hîp lý cÇn ®­îc hoµn thiÖn. - C«ng ty ch­a ph©n biÖt r¹ch rßi gi÷a chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy diÔn ra lÉn lén g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. - Trong chi phÝ b¸n hµng, ngoµi nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn bé phËn qu¶n lý th× cßn cã qu¸ nhiÒu c¸c kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý, kh«ng phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh­: tiÒn th¨m hái ng­êi èm, phóng viÕng ®¸m ma, tiÒn häc phÝ cö nh©n viªn ®i häc båi d­ìng . . . ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy ®· lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh vµ lµm ph¶n ¸nh sai lÖch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Thø hai: C«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng vµo TK 641 “chi phÝ b¸n hµng”. ViÖc ph¶n ¸nh nh­ vËy lµm cho kÕ to¸n kh«ng theo dâi ®­îc chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ mua hµng. Khi hµng ho¸ tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong khi chi phÝ b¸n hµng ph¶i ®éi thªm chi phÝ ë kh©u mua. Trong tr­êng hîp cuèi niªn ®é kÕ to¸n, sè hµng b¸n cña c«ng ty ch­a tiªu thô hÕt th× viÖc ph¶n ¸nh chi phÝ nh­ vËy sÏ lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh thiÕu chÝnh x¸c v× chi phÝ b¸n hµng cña niªn ®é kÕ to¸n n¨m nay l¹i bao gåm c¶ mét phÇn chi phÝ mua hµng cña hµng tån kho mµ ®¸ng lÏ kho¶n chi phÝ nµy ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ trÞ cña hµng tån kho. Thø ba: ë c«ng ty viÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng tån kho cuèi kú vµ hµng ho¸ ®· tiªu thô kh«ng theo tiªu thøc ph©n bæ mµ c«ng ty tù ®iÒu chØnh c¸c kho¶n chi phÝ nµy theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh. ViÖc ph¶n ¸nh nh­ vËy rÊt thiÕu chÝnh x¸c dÉn ®Õn ph¶n ¸nh sai lÖch kÕt qu¶ kinh doanh. Thø t­: C«ng ty coi viÖc cho thuª sö dông nhµ x­ëng lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ kh«ng ®óng Thø n¨m: Trong viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, kÕ to¸n míi chØ h¹ch to¸n tæng hîp cho toµn c«ng ty mµ ch­a x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng cöa hµng. V× thÕ ban l·nh ®¹o c«ng ty ch­a cã ®­îc th«ng tin thËt chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c cöa hµng Thø s¸u: - KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty kh«ng më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp mµ chØ c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ tê kª chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng do kÕ to¸n c¸c cöa hµng göi lªn ®Ó vµo trùc tiÕp sæ c¸i. - ViÖc lËp b¶ng kª sè 8 ë c¸c cöa hµng ch­a hîp lý: kÕ to¸n cöa hµng kh«ng më sæ doanh thu ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng mµ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ph¶i nép vµo phÇn ghi cã TK 156 trªn b¶ng kª sè 8. II/ Mét sè ý kiÒn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New: Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New, ®i s©u t×m hiÒu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, t«i nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cßn nhiÒu tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng muèn cã tÝnh kh¶ thi cÇn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: - Hoµn thiÖn ph¶i trªn c¬ së t«n träng c¬ chÕ tµi chÝnh, t«n träng chÕ ®é kÕ to¸n. KÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ mµ cßn lµ c«ng cô qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc. Mçi quèc gia ®Òu ph¶i cã mét c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh nhÊt ®Þnh vµ x©y dùng mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt phï hîp víi c¬ chÕ tµi chÝnh. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cô thÓ ®­îc phÐp vËn dông vµ c¶i tiÕn chø kh«ng b¾t buéc ph¶i dËp khu«n hoµn toµn theo chÕ ®é, nh­ng trong khu«n khæ ph¶i t«n träng chÕ ®é, t«n träng c¬ chÕ. - Hoµn thiÖn ph¶i trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng kÕ to¸n ban hµnh mÆc dï ®­îc so¹n th¶o c«ng phu, nh­ng ®ã lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ. C¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i ¸p dông hÖ thèng ®ã nh­ng ®­îc quyÒn söa ®æi trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý . - Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ v× môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ kinh doanh cã l·i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn vµ thùc tr¹ng cña kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i §oµn KÕt, t«i m¹nh r¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn trong c«ng ty. 1. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu: C¸c chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn chñ yÕu lµ c¸c chøng tõ tù lËp vµ c¸c chøng tõ kÕ thõa tõ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tr­íc. HiÖn nay ë c«ng ty Th­¬ng M¹i §oµn KÕt, c¸c chøng tõ tù lËp t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ gän nhÑ do lîi nhuËn cña c«ng ty thÊp, viÖc ph©n phèi diÔn ra ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn hiÖn nay viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a c¸c cöa hµng vµ c«ng ty cßn chËm. §Ó kh¾c phôc c¸c c¸n bé kÕ to¸n trªn c«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®«n ®èc kÕ to¸n c¸c cöa hµng göi ho¸ ®¬n chøng tõ ®óng thêi h¹n ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. 2. Hoµn thiÖn viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vµo kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty: §Ó hoµn thiÖn viÖc vËn dông hÖ th«ng tµi kho¶n còng nh­ tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh t¹i c«ng ty, t«i xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: §èi víi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh ë c«ng ty cÇn ®­îc hoµn thiÖn vÒ c¸c mÆt sau: HiÖn nay, bé phËn kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c cöa hµng vµo TK 641.1 “Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng”. Qua t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt së dÜ c«ng ty h¹ch to¸n nh­ vËy lµ do ë d­íi c¸c cöa hµng, sè l­îng nh©n viªn qu¶n lý lµ rÊt Ýt vµ h¹ch to¸n nh­ vËy lµ ®Ó lµm gän nhÑ c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d­íi c¸c cöa hµng. H¬n n÷a viÖc nµy kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty do ®ã theo t«i viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ hîp lý. · KÕ to¸n c«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh­ vËy lµ toµn bé chi phÝ khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng l¹i h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý. H¹ch to¸n nh­ vËy lµ kÕ to¸n ®· sö dông sai tµi kho¶n vµ lµm ph¶n ¸nh sai lÖch néi dung chi phÝ cña c¸c bé phËn. ViÖc nµy tuy kh«ng lµm thay ®æi kÕt qu¶ kinh doanh nh­ng l¹i g©y ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ tõ ®ã gi¸n tiÕp g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §Ó kh¾c phôc, kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i t¸ch riªng TSC§ ë tõng bé phËn ®Ó tÝnh khÊu hao vµ h¹ch to¸n nh­ sau: - Toµn bé TSC§ sö dông d­íi c¸c cöa hµng lµ TSC§ ë bé phËn b¸n hµng. Khi tÝnh khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641.4 Cã TK 214 §ång thêi ghi: Nî TK 009: Sè khÊu hao ®· trÝch Toµn bé TSC§ dïng ë trªn v¨n phßng c«ng ty, sö dông chung cho toµn c«ng ty ®­îc tÝnh lµ TSC§ ë bé phËn qu¶n lý vµ chi phÝ khÊu hao ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642, kÕ to¸n ghi: Nî TK 642.4 Cã TK 214 §ång thêi ghi: Nî TK 009: Sè khÊu hao ®· trÝch C«ng ty h¹ch to¸n c¸c kho¶n: chi phÝ th¨m hái ng­êi èm trong c«ng ty, tiÒn phóng viÕng ®¸m ma, chi phÝ cö c¸n bé ®i häc båi d­ìng kiÕn thøc, chi kho¶n bÞ ph¹t . . . vµo chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 641.8 Cã TK 111.1 ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn lµ kh«ng ®óng v× c¸c kho¶n trªn kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty do ®ã kh«ng ®­îc phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. C¸c kho¶n chi kÓ trªn cÇn ph¶i ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: - §èi víi kho¶n chi th¨m hái ng­êi èm, phóng viÕng ®¸m ma trong c«ng ty ph¶i ®­îc lÊy tõ quü phóc lîi cña c«ng ty, kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c bót to¸n sau: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phóc lîi trong c«ng ty: Nî TK 431.2 Cã TK 334 Sau ®ã c¨n cø vµo phiÕu chi hoÆc giÊy b¸o nî ®Ó ghi: Nî TK 334 Cã TK 111,112 - §èi víi kho¶n chi phÝ ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i ®­îc lÊy tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, kÕ to¸n ph¶i ghi: Nî TK 414 Cã TK 111,112 . . . - §èi víi kho¶n bÞ ph¹t, qua t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt ®©y lµ kho¶n bÞ ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, theo th«ng t­ 120/1999/TT-BTC th× kho¶n ph¹t nµy ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶i ghi: Nî TK 642.8 Cã TK 111.1 C«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng vµo TK 641.8 lµ ch­a hîp lý. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng, kÕ to¸n ph¶i sö dông TK 156.2 “chi phÝ mua hµng” ®Ó theo dâi. Khi ph¸t sinh kho¶n chi phÝ mua hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu chi (giÊy b¸o nî) . . . kÕ to¸n ghi: Nî TK 156.2 – Chi phÝ mua hµng Nî TK 1331 – ThuÕ VAT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 111,112 . . .: Tæng gi¸ thanh to¸n Khi tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ mua hµng cña hµng ho¸ ®ã vµo TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n”. Lóc nµy gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm c¶ trÞ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n vµ chi phÝ mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156.1- TrÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ Cã TK 156.2- Chi phÝ mua hµng KÕ to¸n c«ng ty ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi hé ®¬n vÞ kh¸c nh­: Chi phi vËn chuyÓn hµng b¸n tr¶ hé bªn mua, tiÒn thuª 1/2 gian hµng ë héi chî ®ªm tr¶ hé ®¬n vÞ kh¸c . . . vµo TK 641. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nµy, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641.8 Cã TK 1111,1112 Khi nhËn ®­îc tiÒn do c¸c ®¬n vÞ trªn tr¶, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1111, 1112 Cã TK 641.8 NÕu ®Õn cuèi th¸ng, ch­a nhËn ®­îc tiÒn tr¶ th× kÕ to¸n ghi: Nî 138.8 Cã TK 641.8 ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ lµm cho c«ng viÖc cña kÕ to¸n trë nªn phøc t¹p. §Ó ®¬n gi¶n khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nµy kÕ to¸n ghi: Nî TK 138.8 Cã TK 1111, 1112 Khi nhËn ®­îc tiÒn tr¶, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Cã TK 138.8 KÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo dâi vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng ho¸ tiªu thô trong kú vµ hµng tån kho cuèi kú theo tiªu thøc ph©n bæ hîp lý. KÕ to¸n cã thÓ ph©n bæ theo c«ng thøc sau: CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) ph©n bæ cho hµng + cÇn ph©n bæ ph¸t CPBH (QLDN) tån ®Çu kú sinh trong kú TrÞ gi¸ ph©n bæ cho hµng = hµng tån tån kho cuèi kú TrÞ gi¸ hµng xuÊt + TrÞ gi¸ hµng tån cuèi kú trong kú ®Çu kú CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) ph©n bæ cho hµng = ph©n bæ cho + ph¸t sinh + ph©n bæ cho ®· b¸n trong kú hµng tån ®Çu kú trong kú hµng tån ®Çu kú Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu tÝnh ®­îc tõ 2 c«ng thøc trªn ®Ó ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn: + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng (QLDN) cña sè hµng ®· b¸n trong kú: Nî TK 911 Cã TK 641, 642 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng (QLDN) cña sè hµng tån cuèi kú: Nî TK 142.2 Cã TK 641. 642 §èi víi kÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh: KÕ to¸n c«ng ty ph¶i tu©n thñ theo ®óng qui ®Þnh: khi ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu ®­îc h­ëng do tr¶ tiÒn tr­íc thêi h¹n th× ph¶i ph¶n ¸nh vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 111, 112 : Sè tiÒn thùc tr¶ Cã TK 711: ChiÕt khÊu ®­îc h­ëng · Kho¶n thu nhËp tõ viÖc cho thuª sö dông nhµ x­ëng cña c«ng ty ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh thay cho viÖc h¹ch to¸n vµo doanh thu dÞch vô nh­ hiÖn nay: Khi ph¸t sinh kho¶n thu nhËp nµy, kÕ to¸n ghi bót to¸n: Nî TK 111, 112: Sè tiÒn thanh to¸n Cã TK 711 : Sè tiÒn cho thuª ch­a thuÕ Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép NÕu trong qu¸ tr×nh cho thuª cã ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 811: Chi phÝ ch­a thuÕ Nî TK 333.1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n Cuèi kú kÕ to¸n lËp bót to¸n kÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh sang bªn Cã TK 911 vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh sang bªn Nî TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong kú. * §èi víi kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c¸c cöa hµng: HiÖn nay ë c«ng ty kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh míi chØ ®­îc h¹ch to¸n tæng hîp, ch­a ph¶n ¸nh ®­îc cô thÓ l·i lç tõng cöa hµng. NÕu chØ nh×n vµo sæ liÖu tæng hîp vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, nhµ qu¶n lý sÏ kh«ng thÊy râ kÕt qu¶ cña tõng cöa hµng do ®ã viÖc chØ ®¹o kinh doanh chØ mang tÝnh chÊt chung chung kh«ng cô thÓ nªn ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. V× thÕ, theo t«i c«ng ty nªn h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng cöa hµng, viÖc x¸c ®Þnh l·i lç ®èi víi tõng cöa hµng gióp cho ban l·nh ®¹o biÕt ®­îc cöa hµng nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cöa hµng nµo cßn ch­a ®¹t yªu cÇu tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o thÝch hîp. §Ó cã thÓ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng cöa hµng, kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i më chi tiÕt TK 911 theo tõng cöa hµng. KÕ to¸n c¸c cöa hµng sÏ tÝnh to¸n vµ tËp hîp toµn bé doanh thu tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trùc tiÕp t¹i cöa hµng m×nh. §èi víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh chung trong toµn c«ng ty th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng cöa hµng. Tiªu thøc ph©n bæ mµ kÕ to¸n cã thÓ chän lµ doanh thu thuÇn hoÆc gi¸ vèn hµng b¸n. Cã thÓ tiÕn hµnh ph©n bæ theo c«ng thøc sau: Chi phÝ b¸n hµng Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ (QLDN) ph©n bæ = 5DT thuÇn cña cöa hµng cho cöa hµng Tæng doanh thu thuÇn Sau ®ã kÕ to¸n c«ng ty sÏ tiÕn hµnh c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña tõng cöa hµng ®Ó x¸c ®Þnh l·i, lç. 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch: C«ng ty ch­a më c¸c sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ doanh thu b¸n hµng. §Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c vµ khoa häc chi phÝ kinh doanh, kÕ to¸n c«ng ty nªn ph©n biÖt rµnh m¹ch tõng kho¶n chi phÝ vµ h¹ch to¸n nh­ sau: c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n c¸c cöa hµng ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trùc tiÕp ë cöa hµng vµo b¶ng kª chi tiÕt vµ göi lªn cho kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo ®ã vµ sö dông c«ng thøc ph©n bæ nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ ph¸t sinh chung trong toµn c«ng ty cho tõng cöa hµng tõ ®ã lËp b¶ng ph©n bæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh nh­ biÓu sè 11 §èi víi viÖc theo dâi doanh thu b¸n hµng: hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT . . . kÕ to¸n c¸c cöa hµng lËp sæ doanh thu chi tiÕt theo tõng mÆt hµng (nh­ biÓu sè 12 ) vµ göi lªn cho kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty sÏ c¨n cø vµo sæ doanh thu, b¶ng ph©n bæ chi phÝ vµ ®Ó lËp sæ doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng cöa hµng vµ toµn c«ng ty (BiÓu 13) §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc dÇn dÇn chuyÓn c«ng t¸c kÕ to¸n sang c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh, c«ng ty nªn thay ®æi h×nh thøc sæ kÕ to¸n tõ NhËt ký chøng tõ sang h×nh thøc NhËt ký chung. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã mét vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. NÕu h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c sÏ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt gãp phÇn vµo viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kinh doanh ngµy cµng më réng. C«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty cá phÇn ®iÖn tö New nãi chung vµ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn nãi riªng vÒ c¬ b¶n ®· gãp ®­îc mét phÇn vµo nhu cÇu qu¶n lý trong ®iÒu kiÖn míi. Tuy nhiªn nÕu c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n th× vai trß, t¸c dông cña kÕ to¸n c«ng ty cßn ®­îc ph¸t huy h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, t«i thÊy r»ng gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ cã mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Do ®ã ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n kh«ng chØ n¾m v÷ng vÒ lý luËn mµ cßn ph¶i hiÓu s©u vÒ thùc tÕ th× míi cã thÓ vËn dông mét c¸ch khoa häc lý luËn vµ thùc tiÔn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. V× ®©y lµ b­íc ®Çu nghiªn cøu nªn ch¾c ch¾n trong ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty, cña c¸c thµy c« gi¸o vµ cña c¸c b¹n trong tr­êng ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty 3 I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 3 II Chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng c¶u c«ng ty 4 III C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 4 IV Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 9 V H×nh thøc sæ s¸ch, b¸o c¸o mµ c«ng ty ®ang sö dông 11 1 H×nh thøc sæ s¸ch 11 2 H×nh thøc b¸o c¸o 13 Ch­¬ng II Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New 14 I Tæ chøc nhiÖm vô thanh to¸n hµng ho¸ ë c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New 14 1 C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty 14 2 Ph­¬ng thøc thanh to¸n 15 3 HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông vµo hÖ thèng nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty 15 4 Tr×nh tù kÕ to¸n 16 II H¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty 16 1 Tæ chøc nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty 16 2 Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ 22 III Tæ chøc h¹ch to¸n nghiÖp vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty 27 1 Néi dung ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty 27 2 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 29 Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 41 I NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö New 41 1 NhËn xÐt chung 41 2 NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty 41 II Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt 43 1 Hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu 44 2 Hoµn thiÖn vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vµo kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty 44 3 Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch 48 KÕt luËn 50

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New.DOC
Luận văn liên quan