Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120 lấy tổ chức kế toán vật liệu làm ví dụ

LỜI MỞ ĐẦU Là phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý, tổ chức kế toán có vai trò cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình tài chính của đơn vị hạch toán thông qua hệ thống ghi chép, tổng hợp trên chứng từ, sổ tài khoản và biểu mẫu báo cáo nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý. Trên cơ sở tìm hiểu tổ chức kế toán trong thực tế hoạt động của Xí nghiệp Dược phẩm 120, em đã chọn đề tài cho Chuyên đề thực tập môn học hạch toán kế toán của mình là: "Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120 lấy tổ chức kế toán vật liệu làm ví dụ", đồng thời thông qua mô tả thực tế kết hợp phân tích để đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán của đơn vị. Với mục đích kết hợp lý luận và thực tiễn, củng cố và vận dụng kiến thức đã học, đưa ra những phân tích cụ thể và kiến nghị cho đơn vị, bài viết của em, ngoài Lời mở đầu và Kết luận, gồm 3 phần chính: Phần I: Lý luận chung tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120. Phần III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120. Với yêu cầu nghiên cứu thực tế trong phạm vi môn học hạch toán kế toán, em đã sử dụng kết hợp các phương pháp chung: phương pháp nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa kế toán với bộ phận quản lý và giữa các phần hành kế toán với nhau .và các một số phương pháp riêng như: mô tả và phân tích, sơ đồ và bảng biểu .để minh hoạ và hoàn thiện Chuyên đề thực tập của mình. NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120 lấy tổ chức kế toán vật liệu làm ví dụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gia kh¸c mua cña c¸c C«ng ty cã uy tÝn trong n­íc. Nguån vèn sö dông ®Ó mua vËt liÖu gåm vèn Ng©n s¸ch quèc phßng cÊp, vèn tù cã vµ vèn vay cña ng©n hµng. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp lµ thiÕt kÕ khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n theo 3 giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n: giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu trªn hÖ thèng chøng tõ, giai ®o¹n ghi sæ tµi kho¶n vµ giai ®o¹n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Quy tr×nh ®­îc b¾t ®Çu tõ lËp chøng tõ gèc vµ lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a c¸c phßng (ban), cËp nhËt sè liÖu trªn chøng tõ vµo m¸y, sau khi thùc hiÖn c¸c bót to¸n ®Þnh kho¶n, kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ trªn m¸y, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng kÕt xuÊt c¸c Sæ chi tiÕt, Sæ tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕ to¸n theo yªu cÇu. Nh×n chung, chu tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y nh­ sau: Chøng tõ TÝnh gi¸ §èi øng tµi kho¶n Tæng hîp-c©n ®èi Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo c¸c b­íc cô thÓ sau: Buíc 1:Tæ chøc giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu: Tæ chøc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ ®èi t­îng h¹ch to¸n: §èi víi mçi ®èi t­îng h¹ch to¸n cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu sö dông vµ qu¶n lý. Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ph©n lo¹i theo tõng ph©n x­ëng, tõng tæ s¶n xuÊt...; thµnh phÈm ®­îc ph©n lo¹i theo c«ng dông vµ h×nh th¸i vËt chÊt; c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ®­îc ph©n lo¹i theo h×nh thøc thanh to¸n lµ tiÒn mÆt, sÐc, tiÒn göi ng©n hµng hay tr¶ chËm...Riªng vËt liÖu cña XÝ nghiÖp chñng lo¹i nhiÒu, thµnh phÇn phong phó, l¹i cã thªm nhiÒu chÊt phô gia kh¸c, tÝnh chÊt lý ho¸ rÊt kh¸c nhau, do ®ã viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn tÝnh chÊt vµ vai trß tõng lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Dùa vµo tiªu thøc nµy, vËt liÖu cña XÝ nghiÖp ®­îc ph©n chia lµm 5 lo¹i: VËt liÖu chÝnh: gåm nh÷ng lo¹i ho¸ chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i thuèc phßng ch÷a bÖnh nh­: Ampixicilline, Erythromycin, Atropin, Novocain, Lidocain... VËt liÖu phô: c¸c lo¹i phô gia kÕt hîp vËt liÖu chÝnh chÕ t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh gåm: bét s¾n, bét tal, bét r¾c ch©n, c¸c lo¹i dung dÞch Axid... Nhiªn liÖu: que hµn, x¨ng, dÇu... Phô tïng thay thÕ: gåm c¸c lo¹i nh­ cÇu dao ®iÖn, d©y coroa, vßng bi... Bao b× ®ãng gãi: ®­îc xÕp vµo 1 trong 5 lo¹i vËt liÖu c¬ b¶n tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bëi nã viÖc s¶n xuÊt bao b× ®ãng gãi chiÕm mét phÇn kh¸ quan träng khi mµ mét hép thuèc cã thÓ cã tíi 3, 4 lÇn bao b×, vÝ dô nh­ ®ãng 10 viªn/1 vØ, 10 vØ/1 hép, 10 hép/1 kiÖn..., h¬n n÷a chi phi bao b× lµ kh¸ lín bëi kh«ng nh÷ng gåm chi phÝ s¶n xuÊt, chÝ phÝ ®ãng gãi mµ cßn chi phÝ in Ên, thiÕt kÕ mÉu m·. Ngoµi ra, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n theo dâi vËt liÖu, c¸c lo¹i vËt liÖu ®­îc dù tr÷, b¶o qu¶n t¹i 2 kho vËt liÖu: Kho A: chøa c¸c ho¸ chÊt vµ c¸c lo¹i t¸ d­îc kh¸c. Kho cã 2 gian: 1 gian ®Ó c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®éc, 1 gian ®Ó c¸c lo¹i ho¸ chÊt th«ng th­êng vµ t¸ d­îc kh¸c. Kho B: kho chøa c¸c bao b× ®ãng gãi vµ phô tïng thay thÕ. T¹i c¸c kho, vËt liÖu ®­îc bè trÝ, s¾p xÕp ng¨n n¾p, b¶o qu¶n theo ®óng yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, m«i tr­êng...b¶o ®¶m vËt liÖu gi÷ nguyªn phÈm chÊt khi xuÊt kho ®­a vµo s¶n xuÊt. Tæ chøc tÝnh gi¸ ë XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 th­êng tiÕn hµnh chñ yÕu ®èi víi vËt liÖu ®Çu vµo vµ thµnh phÈm hoµn thµnh. C¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt vËt liÖu diÔn ra th­êng xuyªn, biÕn ®éng kh«ng lín nªn XÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ gi¸ vèn thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. ViÖc tÝnh gi¸ nµy ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y dùa vµo sù hç trî cña phÇn mÒm Excel. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho cña XÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh chñ yÕu dùa vµo gi¸ mua thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi. ChÝ phÝ vËn chuyÓn do ®¬n vÞ b¸n chÞu vµ nã ®­îc tÝnh lu«n vµo gi¸ cña vËt liÖu mua vÒ. Theo Hãa ®¬n GTGT ngµy 10/5/2001, XÝ nghiÖp mua cña C«ng ty D­îc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi 150 kg ho¸ chÊt Erythromycin, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 850.000 ®ång/1 kg, thuÕ suÊt GTGT 5%. Theo ho¸ ®¬n trªn trªn, 850.000 ®ång chÝnh lµ ®¬n gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua vÒ vµ 850.000 ®/1 kg x 150 kg lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho, vµ ®ã còng lµ gi¸ trÞ ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n vËt liÖu. Gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho: ®¬n gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ cña vËt liÖu ®­îc tÝnh mçi khi cã hµng nhËp vµo kho mçi th¸ng vµ gi¸ nµy sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hµng xuÊt cho tíi khi cã ®ît nhËp hµng míi th× tÝnh l¹i gi¸ b×nh qu©n míi. §©y lµ ph­¬ng ph¸p sö dông gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp. VËt liÖu Erythromycin tån kho cuèi th¸ng 4 lµ 250 kg víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n 810.000 ®ång/1 kg. Ngµy 10/5/2001, theo PhiÕu nhËp kho sè 05, XÝ nghiÖp nhËp 150 kg Erythromycin mua cña C«ng ty D­îc phÈm thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi víi ®¬n gi¸ 850.000 ®ång/1 kg. V× vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kÓ tõ ngµy 10/5/2001 ®Õn ngµy nhËp hµng lÇn sau ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ thùc tÕ 150 x 850.000 + 250 x 810.000 b×nh qu©n 1 kg = ------------------------------------------- = 825.000 vËt liÖu xuÊt 150 + 250 Tæ chøc chøng tõ: Mçi kÕ to¸n phÇn hµnh cã nhiÖm vô lËp hoÆc tiÕp nhËn chøng tõ tõ bªn ngoµi hay phßng (ban) kh¸c, lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn ng­êi cã nhu cÇu, l­u 1 liªn cña chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n ®ång thêi b¶o qu¶n, l­u tr÷. Danh môc chøng tõ ®­îc lËp t¹i mçi phÇn hµnh gåm: KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Biªn b¶n kiÓm kª trang thiÕt bÞ-m¸y mãc-nhµ x­ëng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Danh s¸ch lao ®éng vµ quü l­¬ng trÝch nép BHXH B¶ng thanh to¸n trî cÊp èm ®au thai s¶n. KÕ to¸n thanh to¸n: PhiÕu thu PhiÕu chi GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng KÕ to¸n gi¸ thµnh vµ kÕ to¸n tæng hîp kh«ng lËp chøng tõ mµ chØ tiÕp nhËn c¸c chøng tõ ®­îc lu©n chuyÓn ®Õn phôc vô c«ng t¸c ghi chÐp vµ tæng hîp. Riªng phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu, chøng tõ ph¶n ¸nh nghiÖp vô nhËp, xuÊt kh«ng ®­îc lËp t¹i KÕ to¸n vËt t­ mµ ®­îc lËp t¹i phßng KÕ ho¹ch. Tæ chøc chøng tõ nhËp vËt t­: - Lo¹i chøng tõ sö dông: Chøng tõ gèc: Ho¸ ®¬n GTGT cña nhµ cung cÊp Chøng tõ vËt t­: PhiÕu kiÓm nghiÖm PhiÕu nhËp kho MS01-VT - Quy tr×nh lu©n chuyÓn: S¬ ®å 9: Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp vËt liÖu Ng­êi nhËn hµng Ban kiÓm nghiÖm Phßng KÕ ho¹ch NghiÖp vô (1) (2) (3) nhËp kho §Ò nghÞ nhËp LËp PhiÕu LËp PhiÕu nhËp kho kiÓm nghiÖm ...Thñ kho KÕ to¸n vËt liÖu (4) (5) B¶o qu¶n l­u tr÷ ... NhËp kho Ghi sæ (1) Khi vËt liÖu ®­îc chuyÓn ®Õn XÝ nghiÖp, nh©n viªn tiÕp liÖu mang theo ho¸ ®¬n GTGT vµ mêi Ban kiÓm nghiÖm xuèng kho kiÓm nghiÖm vËt liÖu mua vÒ. (2) T¹i kho, Ban kiÓm nghiÖm kiÓm tra chÊt l­îng, chñng lo¹i, hµm l­îng, thêi h¹n cña vËt liÖu; ng­êi giao hµng vµ thñ kho kiÓm tra sè l­îng b»ng ph­¬ng ph¸p kiÓm kª. Sau khi ®­îc sù thèng nhÊt cña ba bªn, Ban kiÓm nghiÖm lËp PhiÕu kiÓm nghiÖm... (3) C¸n bé phßng KÕ ho¹ch c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT vµ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm mµ nh©n viªn nhËp liÖu mang ®Õn ®Ó viÕt PhiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho lËp thµnh 3 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn): liªn 1 l­u t¹i phßng KÕ ho¹ch, liªn 2 chuyÓn cho thñ kho, liªn 3 giao cho ng­êi nhËp liÖu gi÷ lµm c¨n cø nhËp kho vËt liÖu BiÓu sè 1: Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01GTGTKT - 311 Ho¸ ®¬n (GTGT) (Liªn 2 giao kh¸ch hµng) Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2001 NQ: 005087 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty D­îc phÈm vµ thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi §Þa chØ: Sè 2 Hµng Bµi Hµ Néi §iÖn tho¹i: MS: 0100109699 Hä tªn ng­êi mua hµng: §/c Ph­¬ng §¬n vÞ: XNDP120 §Þa chØ: Sè 8 T¨ng B¹t Hæ H×nh thøc thanh to¸n: SÐc/ tiÒn mÆt Stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 Erythromycin kg 150 850.000 127.500.000 Céng tiÒn hµng: 127.500.000 ThuÕ suÊt GTGT 5% TiÒn thuÕ GTGT: 6.375.000 Tæng céng: 133.875.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m­¬i ba triÖu t¸m tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n ®ång./. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu sè 2: PhiÕu kiÓm nghiÖm C«ng ty D­îc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ qu©n ®éi XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 PhiÕu kiÓm nghiÖm Sè 32 Tªn mÉu kiÓm nghiÖm: Erythromycin N¬i lÊy mÉu: Kho B-XNDP120 Sè s¶n xuÊt: 04-010-080 Ngµy lÊy mÉu: 10/5/2001 N¬i s¶n xu©t: Cty D­îc vµ vËt t­ y tÕ CL Ng­êi lÊy mÉu: DS Thanh H¹n dïng: 5-2005 Quy c¸ch ®ãng gãi: mçi kiÖn 50 kg Sè l­îng: NhËn xÐt c¶m quan: Yªu cÇu kiÓm nghiªm: ChÊt l­îng Thö theo tµi liÖu: tiªu chuÈn c¬ së KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Yªu cÇu KÕt qu¶ TÝnh chÊt: Kh«ng mµu, vÞ ®¾ng §óng §é tan r·: kh«ng qu¸ 14 phót §¹t 8 phót Khèi l­îng trung b×nh:... §óng §Þnh tÝnh: ... §óng KÕt luËn sau kiÓm nghiÖm: Dïng ®­îc Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2001 KiÓm nghiÖm viªn T/P KiÓm nghiÖm Gi¸m ®èc BiÓu sè 3: PhiÕu nhËp kho PhiÕu nhËp kho MÉu sè 01-VT Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2001 Sè 05 Hä tªn ng­êi giao hµng: §/c Ph­¬ng Nî TK: 152 H§ sè: 0225 ngµy 29/4/2001 Nî TK: 133 NhËp t¹i kho Ho¸ chÊt: §/c Hoan Cã TK: 111 C¬ së giao hµng: C«ng ty D­îc phÈm vµ trang thiÕt bÞ y tÕ Hµ Néi STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C D 1 2 3 1 Erythromycin E001 kg 150 850.000 127.500.000 x Céng x x 150 x 127.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Gi¸m ®èc Ng­êi giao Thñ kho (4) Thñ kho sau khi cïng ng­êi giao hµng ký vµo PhiÕu nhËp kho th× tiÕn hµnh nhËp kho vËt liÖu. C¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho, thñ kho ghi sæ kho vµ chuyÓn chøng tõ cho KÕ to¸n vËt liÖu. (5) KÕ to¸n ®Þnh kú xuèng kho kiÓm tra vµ nhËn chøng tõ. Sau khi thùc hiÖn ®Þnh kho¶n vµ ph©n lo¹i chøng tõ, KÕ to¸n ghi gi¸ trÞ vµo cét ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn, cËp nhËt sè liÖu vµo m¸y ®Ó tù ®éng lªn Sæ chi tiÕt vµ Sæ tæng hîp. Tæ chøc chøng tõ xuÊt vËt t­: - Lo¹i chøng tõ sö dông: Chøng tõ mÖnh lÖnh: §¬n ®Æt hµng hoÆc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Chøng tõ thùc hiÖn: PhiÕu xuÊt kho - Quy tr×nh lu©n chuyÓn: S¬ ®å 10: Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ xuÊt vËt liÖu Phßng KÕ ho¹ch Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phßng KÕ ho¹ch NghiÖp vô (1) (2) (3) nhËp kho LËp kÕ ho¹ch xuÊt Ký duyÖt lÖnh xuÊt LËp PhiÕu xuÊt kho ...Qu¶n ®èc Thñ kho KÕ to¸n vËt liÖu (4) (5) (6) B¶o qu¶n l­u tr÷ ...§Ò nghÞ xuÊt XuÊt kho Ghi sæ (1) C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng, kÕ ho¹ch cña cÊp trªn vµ ®Þnh møc tiªu hao mµ phßng Kü thuËt ®· tÝnh to¸n, phßng KÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cô thÓ ®Ó tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt. (2) C¨n cø vµo B¶n kÕ ho¹ch, thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký duyÖt lÖnh xuÊt. (3) Phßng KÕ ho¹ch lËp PhiÕu xuÊt kho giao cho qu¶n ®èc thùc hiÖn. PhiÕu xuÊt kho ®­îc viÕt thµnh 3 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn): liªn 1 l­u t¹i phßng KÕ ho¹ch, liªn 2 vµ 3 giao cho qu¶n ®èc, liªn 3 do thñ kho gi÷ ®Ó ghi sæ. C¸n bé lËp phiÕu chØ ghi sè l­îng xuÊt vµ cét sè l­îng. BiÓu sè 4: PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 02- VT Ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2001 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Ph©n x­ëng viªn Nî TK: 621 Lý do xuÊt kho: KHSX Erythromycin 50 kg Cã TK: 152 STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Erythromycin E001 kg 50 50 825.000 41.250.000 x Céng x x 50 50 x 41.250.000 Gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch Ng­êi giao Thñ kho (4) Qu¶n ®èc lªn phßng KÕ ho¹ch c¨n cø ®Þnh møc thÊy hîp lý sÏ nhËn PhiÕu xuÊt kho, sau ®ã cÇm xuèng kho ®Ò nghÞ xuÊt. (5) Thñ kho c¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho cho tiÕn hµnh xuÊt kho vËt liÖu theo ®óng sè l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch. Thñ kho sau ghi sè thùc xuÊt vµo cét sè l­îng sÏ cïng qu¶n ®èc ký vµo PhiÕu xuÊt kho vµ gi÷ l¹i 1 liªn ®Ó ghi sæ. (6) KÕ to¸n vËt liÖu ®Þnh kú kiÓm tra kho vµ nhËn PhiÕu xuÊt kho, ®Þnh kho¶n vµ ph©n lo¹i chøng tõ, ®Þnh kho¶n vµ ghi cét ®¬n gi¸, thµnh tiÒn cho PhiÕu xuÊt kho. Cuèi cïng kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh ®Ó lªn Sæ chi tiÕt vµ tæng hîp. B­íc 2: Tæ chøc giai ®o¹n ghi sæ tµi kho¶n: C«ng t¸c ®Þnh kho¶n cho c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµ c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh ®­îc thùc hiÖn theo tõng phÇn hµnh mét vµ do kÕ to¸n phÇn hµnh ®ã thùc hiÖn trªn m¸y. M¸y sau khi nhËn diÖn sè liÖu sÏ tiÕn hµnh tæng hîp vµ kÕt xuÊt sæ s¸ch cÇn thiÕt theo nhu cÇu kÕ to¸n. ViÖc h¹ch to¸n trªn m¸y ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña XÝ nghiÖp vµ ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh: - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: ph¶i trÝch khÊu hao cho toµn bé tµi s¶n hiÖn cã thuéc së h÷u cña ®¬n vÞ, sè tiÒn trÝch khÊu hao ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña XÝ nghiÖp, vèn khÊu hao ®· trÝch ph¶i nép lªn Tæng C«ng ty. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: quy ®Þnh h¹ch to¸n theo ph­¬ng ¸n tÝnh l­¬ng thèng nhÊt toµn XÝ nghiÖp dùa vµo ChÕ ®é l­¬ng theo cÊp bËc do Nhµ n­íc quy ®Þnh. - KÕ to¸n thanh to¸n: yªu cÇu h¹ch to¸n chi tiÕt ®èi víi c¸c kho¶n t¹m øng, c¸c kho¶n thanh to¸n chËm vµ thanh to¸n néi bé. - KÕ to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh: trªn c¬ së x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao ®­îc XÝ nghiÖp duyÖt, h¹ch to¸n c¸c lo¹i chi phÝ phï hîp ®iÒu kiÖn cô thÓ cña XÝ nghiÖp ®Ó lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh vµ b¸o c¸o chi ngoµi gi¸ thµnh, ®ång thêi bæ sung mét sè chi phÝ ph¸t sinh ë v¨n phßng XÝ nghiÖp liªn quan ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn. Sæ chi tiÕt trªn m¸y chñ yÕu lµ: Sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî, Sæ chi tiÕt theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh vµSæ chi tiÕt theo dâi vËt t­. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®ßi hái sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kho, kÕ to¸n vµ phßng KÕ ho¹ch nh»m môc ®Ých theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña t­ng thø, tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ. - Lo¹i Sæ chi tiÕt sö dông trªn m¸y: ThÎ kho më cho tõng thø vËt liÖu cã ch÷ c¸i ®Çu tiªn gièng nhau theo thø tù tõ A - Z ®Ó theo dâi nhËp-xuÊt-tån vÒ sè l­îng hiÖn vËt. ThÎ ®­îc më cho c¶ n¨m, tõng thø vËt liÖu, trªn mét hoÆc mét sè trang tuú theo khèi l­îng sö dông. - Quy tr×nh kÕ to¸n chi tiÕt trªn m¸y: S¬ ®å 11: Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp ThÎ kho Sæ chi tiÕt vËt liÖu PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho B¶ng c©n ®èi vËt liÖu Sæ tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu - Thùc hiÖn quy tr×nh h¹ch to¸n nh­ sau: T¹i kho: hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu do phßng KÕ ho¹ch lËp, thñ kho thùc hiÖn nhËp, xuÊt vËt liÖu ®ång thêi ghi sè thùc nhËp, thùc xuÊt. Cuèi ngµy, thñ kho ®em chøng tõ lªn phßng Tµi chÝnh cËp nhËt vµo m¸y. BiÓu sè 5: ThÎ kho ThÎ kho Tê sè: 10 Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 Tªn vËt liÖu: Erythromycin §¬n vÞ tÝnh: Kg Quy c¸ch, phÈm chÊt: M· sè: E001 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ngµy Sè NhËp XuÊt Tån 1 2 3 4 5 6 30/4 Tån kho 250 10/5 05 NhËp mua cña CTy DPTBYT Hµ Néi 150 400 12/5 04 XuÊt cho Ph©n x­ëng viªn 50 350 ... ... ... ... ... ... 150 300 100 Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng T¹i phßng Tµi chÝnh: KÕ to¸n vËt liÖu tiÕp nhËn chøng tõ thñ kho chuyÓn lªn, ®Þnh kho¶n cho chøng tõ gèc, cËp nhËt ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn vµo chøng tõ trªn m¸y. §Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng in ThÎ kho vµ Sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ®èi chiÕu vµ kiÓm tra. BiÓu sè 6: Sæ chi tiÕt Sæ chi tiÕt vËt liÖu Tê sè: 10 Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 Tªn vËt liÖu: Erythromycin §¬n vÞ tÝnh: Kg Quy c¸ch, phÈm chÊt: M· sè: E001 Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ngµy Sè SL Sè tiÒn SL Sè tiÒn SL Sè tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30/4 Tån kho 810.000 250 202.500.000 10/5 05 NhËp mua cña CTy DPTBYT Hµ Néi 850.000 150 127.500.000 400 330.000.000 12/5 04 XuÊt cho Ph©n x­ëng viªn 825.000 50 41.250.000 350 288.750.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 127.500.000 300 247.500.000 100 82.500.000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc KÕ to¸n m¸y ®ång thêi cho xem vµ in B¶ng c©n ®èi vËt t­ ®Ó theo dâi nhËp-xuÊt-tån cña tÊt c¶ vËt liÖu vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. BiÓu sè 7: B¶ng c©n ®èi vËt t­ B¶ng c©n ®èi vËt t­ (152) Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 Tµi kho¶n: 152- nguyªn liÖu, vËt liÖu PS nî trong kú: 543.301.200 Tªn vËt t­ §¬n vÞ SL tån ®Çu TiÒn tån ®Çu SL nhËp T.TiÒn nhËp SL xuÊt Gi¸ vèn xuÊt SL tån TiÒn tån cuèi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Erythromycin kg 250 202.500.000 150 127.500.000 300 247.500.000 100 82.500.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 330.250.000 543.301.200 450.000.000 423.551.200 LËp ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Danh môc hÖ thèng c¸c tµi kho¶n chñ yÕu ®­îc x©y dùng trªn m¸y gåm: Tµi kho¶n lo¹i 1: TK 111, 112, 131, 141, 152, 155, 159 Tµi kho¶n lo¹i 2: TK 211, 213, 214 Tµi kho¶n lo¹i 3: TK 311,341, 331, 336, 338 Tµi kho¶n lo¹i 4: TK 411, 414, 421. Tµi kho¶n lo¹i 5: Tk 511, 512, 532 Tµi kho¶n lo¹i 6: TK 621, 622, 627 Tµi kho¶n lo¹i 9: TK 911 v.v... Sæ tæng hîp ®­îc thiÕt kÕ trªn m¸y cho c¸c phÇn hµnh gåm: B¶ng kª chøng tõ, Chøng tõ ghi sæ, Sæ c¸i tµi kho¶n, Sæ tæng hîp, chi tiÕt cña mét tµi kho¶n,... - §èi víi kÕ to¸n vËt liÖu, sæ tæng hîp cÇn in ra lµ: B¶ng kª nhËp, B¶ng kª xuÊt Chøng tõ ghi sæ: më riªng cho nghiÖp vô nhËp, riªng cho nghiÖp vô xuÊt Sæ c¸i TK 152 Ngoµi ra, cßn cã mét sè Sæ tæng hîp vµ chi tiÕt liªn quan ®Õn nhËp, xuÊt vËt liÖu vÝ dô nh­ Sæ tæng hîp c«ng nî liªn quan nghiÖp vô nhËp vËt liÖu mua ngoµi,... - Quy tr×nh kÕ to¸n tæng hîp trªn m¸y: Sæ c¸i TK 152 PhiÕu xuÊt kho PhiÕu nhËp kho Sæ c¸i TK 152 Chøng tõ ghi sæ B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ chi tiÕt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu - Thùc hiÖn quy tr×nh h¹ch to¸n: Hµng ngµy, c¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho ®· lËp, KÕ to¸n vËt liÖu nhËp sè liÖu vµo m¸y th«ng qua c¸c B¶ng kª nhËp vµ B¶ng kª xuÊt. BiÓu sè 8: B¶ng kª nhËp B¶ng kª nhËp vËt liÖu Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 Tµi kho¶n : 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Chøng tõ Tk ®èi øng M· sè Tªn vËt t­ SL nhËp §¬n gi¸ nhËp Thµnh tiÒn Ngµy Sè 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... ... ... ... ... ... ... 10/05/2001 05 111 E001 Erythromycin 150 850.000 127.500.000 ... ... ... ... ... ... ... ... 543.301.200 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 9: Chøng tõ ghi sæ nghiÖp vô nhËp Chøng tõ ghi sæ Sè 01 ngµy 31/5/2001 DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 1 2 3 4 NhËp c¸c kho¶n vËt t­ 152 543.301.200 trong th¸ng 5/2001 111 260.310.000 112 200.250.180 ... ... 543.301.200 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 10: B¶ng kª xuÊt B¶ng kª xuÊt vËt liÖu Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 Tµi kho¶n : 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Chøng tõ Tk ®èi øng M· sè Tªn vËt t­ SL nhËp §¬n gi¸ nhËp Thµnh tiÒn Ngµy Sè 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... ... ... ... ... ... ... 12/05/2001 04 621 E001 Erythromycin 150 850.000 127.500.000 ... ... ... ... ... ... ... ... 450.000.000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 11: Chøng tõ ghi sæ nghiÖp vô xuÊt Chøng tõ ghi sæ Sè 02 ngµy 31/5/2001 DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 1 2 3 4 XuÊt c¸c kho¶n vËt t­ 621 trong th¸ng 5/2001 627 ... ... 152 450.000.000 450.000.000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 12: Sæ c¸i TK 152 Sæ c¸i Tµi kho¶n 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 D­ nî ®Çu kú: 330.250.000 D­ nî cuèi kú: 423.551.200 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn Ngµy Sè Nî Cã 1 2 3 4 5 6 31/05/2001 01 NhËp vËt liÖu ... 543.301.200 31/05/2001 02 XuÊt vËt liÖu ... 450.000.000 820.450.000 450.000.000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc B­íc 3: Tæ chøc giai ®o¹n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n: M¸y tÝnh c¨n cø vµo c¸c Sæ chi tiÕt, Sæ tæng hîp, Sæ c¸i cña tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p tæng hîp-c©n ®èi ®Ó kÕt xuÊt b¸o c¸o kÕ to¸n vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo. XÝ nghiÖp yªu cÇu c«ng t¸c kÕ to¸n cung cÊp 3 b¸o c¸o kÕ to¸n chÝnh: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh gåm 3 phÇn: PhÇn 1:l·i, lç PhÇn 2: NghÜa vô PhÇn 3: ThuÕ GTGT B¶ng l­u chuyÓn tiÒn tÖ Ngoµi ra, t¹i mçi phÇn hµnh cßn cã c¸c b¸o c¸o riªng cho phÇn hµnh ®ã nh­: B¸o c¸o gi¸ thµnh thùc tÕ, B¸o c¸o c«ng nî, B¸o c¸o thu nép BHXH, B¸o c¸o qu©n sè vµ tiÒn l­¬ng, B¸o c¸o chi mua TSC§ v.v... PhÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu cho phÐp xem vµ in B¸o c¸o tån vËt t­ ®Çu kú, cuèi kú theo m· sè vËt t­, theo m· nhãm ho¨c theo bé phËn sö dông v.v... KÕt cÊu b¸o c¸o nµy gièng B¶ng c©n ®èi vËt t­ nh­ng chØ kÕt xuÊt tån ®Çu vµ d­ ®Çu hoÆc tån cuèi vµ d­ cuèi. Tr­íc khi lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, KÕ to¸n tr­ëng cã thÓ in B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n ®Ó kiÓm tra sè ph¸t sinh vµ sè d­ cña mçi tµi kho¶n. Tæng d­ nî vµ d­ cã cña tÊt c¶ tµi kho¶n trªn B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau, sè d­ tõng tµi kho¶n trªn b¶ng nµy b»ng sè d­ tõng tµi kho¶n t­¬ng øng trªn Sæ tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. Cô thÓ, sè d­ tµi kho¶n 152 trªn B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ tµi kho¶n 152 trªn B¶ng c©n ®èi vËt t­. BiÓu sè 13: B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh (trÝch) B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Tõ ngµy 01/05/2001 ®Õn 31/05/2001 Sè hiÖu TK Tªn TK Sè d­ ®Çu Sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... ... ... ... ... ... ... 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 330.250.000 543.301.200 450.000.000 423.551.200 ... ... ... ... ... ... ... ... Céng xxx xxx xxx xxx xxx xxx Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n bao gåm tæ chøc m« h×nh bé m¸y vµ tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n trong bé m¸y. ViÖc tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n lµ sù lùa chän, s¾p xÕp tæ chøc con ng­êi t¹o mèi liªn hÖ däc ngang trong bé m¸y. §¬n vÞ kh«ng chØ ph¶i tæ chøc x©y dùng ®éi ngò kÕ to¸n vÒ sè l­îng nh©n viªn vµ chÊt l­îng chuyªn m«n mµ cßn tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n nh¾m thiÕt lËp mèi quan hÖ lao ®éng trong bé m¸y kÕ to¸n còng nh­ mèi quan hÖ cña phßng Tµi chÝnh víi c¸c phßng ban kh¸c trong XÝ nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®· tr×nh bµy ë c¸c môc tr­íc, bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. S¬ ®å 13: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, bhxh +thñ quü KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ CCDC KÕ to¸n gi¸ thµnh vµ TSC§ KÕ to¸n tiªu thô vµ thanh to¸n Theo h×nh thøc thÓ hiÖn trong s¬ ®å nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tËp trung ë mét phßng duy nhÊt lµ phßng Tµi chÝnh. Phßng gåm 1 KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tr­ëng phßng Tµi chÝnh, 1 KÕ to¸n tæng hîp kiªm KÕ to¸n thanh to¸n, 2 KÕ to¸n viªn vµ 1 Thñ quü víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, gióp gi¸m ®èc lËp dù to¸n thu chi tµi chÝnh hµng n¨m, tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c¸c chØ tiªu giao nép Ng©n s¸ch Quèc phßng vµ Nhµ n­íc. KÕ to¸n tr­ëng cã vai trß x¸c nhËn chøng tõ ban ®Çu ®­îc lËp cã ý nghÜa kinh tÕ vµ minh chøng cho nghiÖp vô x¶y ra, cho phÐp chøng tõ lu©n chuyÓn ®Õn n¬i quy ®Þnh, ®ãng dÊu tÊt c¶ sæ tµi kho¶n cña XÝ nghiÖp. KÕ to¸n tæng hîp kiªm KÕ to¸n tiªu thô, thanh to¸n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶: Mét mÆt lËp hå s¬ hµng th¸ng vÒ t×nh h×nh göi hµng ®i vµ tiªu thô hµng ho¸, lËp, tham gia lu©n chuyÓn, ®Þnh kho¶n vµ ph©n lo¹i cho chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh. MÆt kh¸c, theo dâi t×nh h×nh thu mua nguyªn vËt liÖu, nghiÖp vô chi vèn b»ng tiÒn, b»ng hiÖn vËt, nghiÖp vô thanh to¸n, nghiÖp vô vay ng¾n h¹n, dµi h¹n t¹i Ng©n hµng ®Ó hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®­îc ký duyÖt ®ãng dÊu ®Ó viÕt phiÕu thu hoÆc phiÕu chi, xin ch÷ ký cña KÕ to¸n tr­ëng, ch÷ ký cña gi¸m ®èc, sau ®ã chuyÓn cho thñ quü thùc hiÖn. H¬n n÷a, víi t­ c¸ch lµ mét KÕ to¸n tæng hîp, KÕ to¸n thanh to¸n ®ång thêi kiÓm tra tÊt c¶ chøng tõ gèc tr­íc khi cËp nhËt vµo m¸y vµ qu¶n lý l­u tr÷; qu¶n lý chÆt chÏ sæ c¸i, sæ chi tiÕt vµ c¸c b¶n b¸o c¸o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn m¸y còng nh­ khi in ra. Cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý kÕt sæ vµ b¸o c¸o KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra ký vµo sæ th¸ng ®ã, quý ®ã. KÕ to¸n tæng hîp cßn gióp KÕ to¸n tr­ëng tæng hîp, c©n ®èi sæ s¸ch, lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, bao b×, c«ng cô dông cô: theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu thu mua, t×nh h×nh sö dông c«ng cô dông cô, ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, t×m c¸c biÖn ph¸p gi¶m gi¸, tiÕt kiÖm vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt vµ kh¾c phôc tr­êng hîp hao hôt mÊt m¸t c¸c lo¹i v©t liÖu. KÕ to¸n vËt liÖu cßn cã nhiÖm vô xuèng kho giao nhËn chøng tõ gèc, ®Þnh kho¶n vµ ph©n lo¹i chøng tõ, ghi ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn, dïng phiÕu nhËp - xuÊt vËt t­ ®Ó cËp nhËt vµo m¸y tÝnh. KÕ to¸n gi¸ thµnh, TSC§: cã nhiÖm vô theo dâi c¬ cÊu, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§, tæ chøc hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch, nguyªn t¾c ghi chÐp biÕn ®éng TSC§ råi ®­a lªn KÕ to¸n tr­ëng x¸c nhËn trªn c¬ së c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n t¹i c¸c phßng, ban. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH kiªm Thñ quü: cã nhiÖm vô tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu vÒ l­¬ng, BHXH hµng th¸ng ®ång thêi cËp nhËt vµ ®Þnh kho¶n nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ BHXH. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý, KÕ to¸n cã thÓ chØ tiÕp nhËn chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng d­íi ph©n x­ëng göi lªn vµ ký x¸c nhËn ®Ó chuyÓn chøng tõ cho Thñ quü thanh to¸n. Do gi¶m thiÓu khèi l­îng c«ng viÖc nh­ vËy, KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH ®ång thêi trùc tiÕp qu¶n lý tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, c¨n cø chøng tõ thu-chi ®Çy ®ñ ch÷ ký míi ®­îc thùc hiÖn. Thñ quü qu¶n lý sæ quü tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp, b¸o c¸o KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra vµ ký sæ. Hµng ngµy thñ quü nghØ thu chi tiÒn vµo håi 16 giê, kiÓm quü vµ liªm phong kÐt. Ch×a kho¸ kÐt cho vµo tói niªm phong göi v¨n th­ b¶o mËt kh«ng ®­îc mang vÒ nhµ. Do c«ng t¸c kÕ to¸n mçi phÇn hµnh t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n l¹i cã sù trî gióp cña m¸y vi tÝnh nªn viÖc kiªm nhiÖm mét sè phÇn hµnh cña kÕ to¸n viªn ë XÝ nghiÖp lµ hoµn toµn phï hîp. Quan hÖ lao ®éng trong bé m¸y lµ quan hÖ trùc tuyÕn, phï hîp víi nguyªn t¾c chØ ®¹o trùc tiÕp tõ KÕ to¸n tr­ëng hay Tr­ëng phßng Tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp ®èi víi kÕ to¸n viªn. Víi c¸c tæ chøc nh­ trªn, mçi bé phËn kÕ to¸n tuy cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng song gi÷a chóng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ qu¶n lý vÒ mÆt tæ chøc còng nh­ vÒ mÆt tµi chÝnh gi÷a phßng Tµi chÝnh víi c¸c phßng ban kh¸c, võa b¶o ®¶m nguyªn t¾c "ph©n c¸ch nhiÖm vô" võa gi¶m thiÓu chi phÝ vÒ nh©n sù, chi phÝ tæ chøc, nhÊt lµ gi¶m sù l·ng phÝ mµ kh«ng hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t. Tuy nhiªn, sù ph©n c«ng nhiÖm vô trong ®¬n vÞ cßn ch­a thùc sù triÖt ®Ó, vµ hiÖu qu¶ cßn thiÕu tÝnh chñ ®éng vµ khoa häc trong viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc hµng ngµy nªn cßn t¹o mét sè khã kh¨n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ kiÓm tra, kiÓm so¸t. PhÇn III Hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 cho thÊy sù vËn dông linh ho¹t lý thuyÕt tæ chøc kÕ to¸n nãi chung ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña XÝ nghiÖp. Th«ng qua ®ã, em muèn ®­a ra mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn cña m×nh gãp phÇn hoµn thiÖn nh÷ng mÆt, theo em, ch­a thËt tèt trong tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, t¹o tiÒn ®Ò cho em cã c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn phï hîp víi yªu cÇu cña bµi viÕt vµ m«n häc. Tõ khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng kinh doanh víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®a h×nh thøc së h÷u. §©y lµ mét thuËn lîi rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp trong tiÕn tr×nh më réng thÞ tr­êng vµ quan hÖ ®èi t¸c nh­ng ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc kh«ng nhá cho c¸c doanh nghiÖp trong chiÕn l­îc c¹nh tranh gay g¾t nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, ®øng tr­íc xu thÕ toµn cÇu hãa, héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ®ang ngµy cµng ®­îc ®Èy m¹nh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ t¸ch m×nh ra khái céng ®ång ®ã mµ cßn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý, nhÊt lµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung hay tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng, bëi ®ã kh«ng chØ lµ c«ng viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp thuÇn tuý vÒ nguån vèn vµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn mµ cßn lµ bé phËn chñ yÕu cña hÖ thèng th«ng tin, c«ng cô thiÕt yÕu cña qu¶n lý, hç trî ®¾c lùc cho chñ doanh nghiÖp n¾m b¾t chÝnh x¸c vµ kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kinh doanh cua doanh nghiÖp m×nh. Víi bÒ dµy kinh nghiÖm gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng trªn th­¬ng tr­êng cïng víi ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc khoa häc vµ hiÖu qu¶, XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong c¬ chÕ ®æi míi hiÖn nay. MÆt hµng kinh doanh cña XÝ nghiÖp lµ lo¹i cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt, t¸c ®éng trùc tiÕp tíi søc kháe con ng­êi nªn XÝ nghiÖp ph¶i chÞu søc Ðp tõ rÊt nhiÒu bªn h÷u quan, tuy nhiªn, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hîp lý ®· gióp cho ®¬n vÞ võa cung cÊp nhiÒu lo¹i thuèc kh¸c nhau ®¸p øng ®ñ, tèt nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh l¹i võa b¶o ®¶m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. §iÒu nµy cßn nhê vµo viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ vµ bé m¸y kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý, phï hîp ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ. Mét sè ­u nh­îc ®iÓm trong tæ chøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp: ViÖc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n: H×nh thøc Chøng tõ-ghi sæ ®­îc ¸p dông cã c¶i tiÕn trªn m¸y vi tÝnh ®· gióp XÝ nghiÖp khai th¸c kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n, gi¶m tèi ®a nh÷ng sai sãt trong tÝnh to¸n ghi chÐp, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m thiÓu lao ®éng kÕ to¸n mµ vÉn b¶o ®¶m tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n, cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi phôc vô yªu cÇu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. H×nh thøc nµy tuy ¸p dông phï hîp víi thiÕt kÕ hÖ thèng sæ trªn m¸y nh­ng l¹i bá qua sæ §¨ng ký chøng tõ-ghi sæ do ®ã, chØ ph¶n ¸nh ®­îc c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i, cïng néi dung kinh tÕ trªn c¬ së c¸c B¶ng kª chøng tõ mµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc tr×nh tù thêi gian trªn sæ §¨ng ký chøng tõ. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c phÇn hµnh: T¹i XÝ nghiÖp tuy kh«ng tæ chøc nhiÒu phÇn hµnh, khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n mçi phÇn hµnh kh«ng nhiÒu nh­ng tÊt c¶ ®Òu thèng nhÊt theo tr×nh tù kÕ to¸n tõ chøng tõ, tÝnh gi¸, ®èi øng ®Õn tæng hîp vµ c©n ®èi t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n diÔn ra liªn tôc, nhÊt qu¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n. ViÖc lËp, ghi chÐp trªn chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, vËn dông vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña XÝ nghiÖp. Giai ®o¹n tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n, tæ chøc sæ tµi kho¶n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn tù ®éng nhê m¸y vi tÝnh ®· rót ng¾n rÊt nhiÒu thêi gian gi÷a c¸c b­íc trong tr×nh tù kÕ to¸n, rót ng¾n thêi gian tæng hîp th«ng tin ®Ó cung cÊp cho ng­êi ra quyÕt ®Þnh. Tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu: XÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng ®Þnh møc vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt nh»m lo¹i trõ viÖc sö dông l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, b¶o ®¶m sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. XÝ nghiÖp còng ®· x©y dùng sæ danh môc vËt liÖu theo thø tù s¾p xÕp ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tªn vËt liÖu tõ A-Z hîp lý gióp cho c«ng t¸c theo dâi vµ qu¶n lý vËt liÖu dÔ dµng h¬n. Tæ chøc lËp, lu©n chuyÓn vµ l­u tr÷ chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu t­¬ng ®èi tèt, phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña XÝ nghiÖp, kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng chøng tõ kh«ng hîp lÖ vÉn ®­îc phÐp lu©n chuyÓn vµ thùc hiÖn nghiÖp vô. Tæ chøc Sæ chi tiÕt vµ Sæ tæng hîp tù ®éng trªn m¸y vi tÝnh vµ sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®· cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ ®a d¹ng vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu, h¹n chÕ viÖc sai sãt trong ghi chÐp tªn vµ ký m· hiÖu rÊt khã ®äc, khã viÕt cña c¸c ho¸ chÊt. VËt liÖu ®­îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vÒ nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, cã ng¨n chøa ®ùng riªng cho mçi lo¹i, thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn nhËp, xuÊt vËt liÖu vµ c«ng t¸c kÕ to¸n theo dâi vµ ghi chÐp. Tæ chøc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Do cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh, kÕ to¸n ®· bá qua mét sè chØ tiªu cÇn ph¶n ¸nh trªn chøng tõ. Tuy viÖc nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nh­ng lµm gi¶m tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ khi cã bÊt th­êng x¶y ra bëi v× chøng tõ gèc lµ b»ng chøng x¸c thùc cã gi¸ trÞ nhÊt x¸c minh nghiÖp vô kinh tÕ thùc sù ph¸t sinh. VÝ dô: PhiÕu nhËp, xuÊt kho vËt liÖu do lu«n lu«n do phßng KÕ ho¹ch lËp theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cÊp trªn giao nªn chØ cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc mµ kh«ng cã ch÷ ký cña phô tr¸ch cung tiªu. Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n cßn bá qua viÖc ®Þnh kho¶n trªn chøng tõ gèc, ghi sè l­îng nhËp xuÊt theo yªu cÇu nh­ng kh«ng ph¶n ¸nh sè thùc tÕ nhËp xuÊt. §èi víi nhiÒu vËt liÖu ph¶n ¸nh trªn cïng 1 chøng tõ nhËp xuÊt, kÕ to¸n kh«ng ghi thµnh tiÒn tõng lo¹i mµ chØ tÝnh sè tæng céng, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu. Ngoµi ra, bé phËn qu¶n lý vµ bé phËn s¶n xuÊt ®­îc bè trÝ ë hai n¬i c¸ch nhau t­¬ng ®èi xa cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn thêi gian lu©n chuyÓn cña chøng tõ. Tæ chøc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸: ViÖc ph©n lo¹i theo c«ng dông, tÝnh chÊt vµ sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho lµ thÝch hîp víi vËt liÖu vµ s¶n phÈm d­îc cña XÝ nghiÖp, tuy nhiªn, viÖc ®Þnh gi¸ xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n liªn hoµn g©y khã kh¨n trong viÖc tÝnh to¸n, nhÊt lµ khi cã nhiÒu nghiÖp vô nhËp mét lo¹i vËt liÖu trong cïng 1 th¸ng. KÕ to¸n m¸y gi¶m nhÑ ®­îc c«ng t¸c tÝnh to¸n thñ c«ng nh­ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã sai sãt, vÉn ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra, tÝnh to¸n l¹i b»ng tay. ViÖc tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm nhËp kho hay xuÊt b¸n ph¶i thùc hiÖn t¸ch riªng trªn phÇn mÒm Excel ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn nªn g©y mÊt nhiÒu thêi gian h¬n cho c«ng t¸c tÝnh gi¸. Tæ chøc ghi sæ chi tiÕt, tæng hîp vµ b¸o c¸o cho c¸c phÇn hµnh ®­îc thùc hiÖn tù ®éng trªn c¬ së ®èi øng kÕ to¸n mµ kÕ to¸n phÇn hµnh cËp nhËt. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o nhiÒu thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n trong viÖc ph¶n ¸nh sè liÖu tæng hîp chÝnh x¸c trªn sæ s¸ch, b¸o c¸o nh­ng ®ång thêi rÊt khã kiÓm so¸t khi x¶y ra chªnh lÖch do sai sãt hay gian lËn (nÕu cã), nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn chØ cã mét m¸y vi tÝnh dïng cho cho c¶ phßng Tµi chÝnh. Tæ chøc chi tiÕt vµ tæng hîp c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu c¬ b¶n lµ tèt nh­ng chØ ®èi chiÕu sæ s¸ch, kh«ng kiÓm kª thùc tÕ mµ 6 th¸ng míi kiÓm kª mét lÇn. Chñng lo¹i vËt liÖu rÊt nhiÒu vµ rÊt dÔ nhÇm lÉn nªn rÊt khã t×m ra sai sãt ph¸t sinh th¸ng nµo khi cã chªnh lÖch gi÷a sæ s¸ch vµ thùc tÕ ®ång thêi khã kiÓm tra vËt liÖu Ýt sö dông bÞ kÐm phÈm chÊt. Tæ chøc bé m¸y: Víi quy m« s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kh«ng lín, viÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung cña XÝ nghiÖp tá ra rÊt phï hîp v× nã b¶o ®¶m sù thèng nhÊt, ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß vµ chøc n¨ng gi¸m ®èc kiÓm tra cña m×nh, tr¸nh l·ng phÝ thêi gian, tiÒn cña vµ c«ng søc. Bªn c¹nh ®ã, sù kiªm nhiÖm mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n ®· tiÕt kiÖm nh©n lùc, vËt lùc cña XÝ nghiÖp mµ vÉn ph¸t huy ­u thÕ cña ph©n c«ng lao ®éng vµ chuyªn m«n ho¸. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung vµ quan hÖ lao ®éng kÕ to¸n trùc tuyÕn hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ qu¶n lý t¹i XÝ nghiÖp nh­ng l¹i tËp trung quyÒn lùc vµo ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y. Bëi v× ®Æc thï riªng cña ®¬n vÞ lµ s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh, XÝ nghiÖp kh«ng chØ yªu cÇu ®éi ngò kÕ to¸n cã chuyªn m«n nghiÖp vô mµ cßn ph¶i n¾m v÷ng vÒ chñng lo¹i, tÝnh chÊt vµ c¸ch ghi chÐp c¸c lo¹i ho¸ chÊt d­îc liÖu nªn ®ã còng lµ mét h¹n chÕ trong tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp khi mµ kh«ng ph¶i ai trong bé m¸y kÕ to¸n ®Òu am hiÓu t­êng tËn c¸c lo¹i thuèc. ViÖc tù ®éng ho¸ trªn m¸y vi tÝnh còng cã mÆt tr¸i khi mµ ng­êi lµm kÕ to¸n kh«ng cÇn ph¶i hiÓu biÕt s©u vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n, chØ cÇn ®¶m nhiÖm phÇn hµnh cña m×nh hiÖu qu¶ nªn nhiÒu khi hä cã thÓ cËp nhËt sè liÖu vµ lªn b¸o c¸o chÝnh x¸c nh­ng l¹i kh«ng hiÓu râ quy tr×nh kÕ to¸n, g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu cña bªn ngoµi còng nh­ bªn trong ®¬n vÞ. Sö dông mét m¸y vi tÝnh duy nhÊt trong phßng Tµi chÝnh g©y ¶nh h­ëng cho c«ng t¸c cËp nhËt sè liÖu khi mµ hai kÕ to¸n viªn kÕ to¸n viªn cïng vµo sè liÖu t¹i mét thêi ®iÓm hay khi kÕ to¸n tr­ëng muèn lªn b¸o c¸o vµo thêi ®iÓm bÊt kú l¹i ph¶i ®îi kÕ to¸n phÇn hµnh hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. Cã thÓ nãi, nh÷ng khã kh¨n tån ®äng cña XÝ nghiÖp kh«ng ph¶i lµ nhiÒu song nã sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña XÝ nghiÖp nÕu nh­ kh«ng cã nh÷ng c¶i tiÕn thay ®æi trong toµn XÝ nghiÖp. Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n lµ xu h­íng tÊt yÕu cña mäi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trong thÞ tr­êng më cöa hiÖn nay. XÝ nghiÖp 120 sÏ kh«ng duy tr× ®­îc vÞ thÕ cña m×nh nÕu kh«ng tu©n theo quy luËt ®ã, nhÊt lµ khi ngµy cµng nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc C«ng nghiÖp d­îc, ngµy cµng nhiÒu tæ chøc quan t©m vµ ®Çu tõ cho lÜnh vùc nµy. §êi sèng nh©n d©n ®ang dÇn ®­îc c¶i thiÖn. Mét khi cuéc sèng kh¸ h¬n con ng­êi ta b¾t ®Çu ®ßi hái nhiÒu h¬n ®Õn nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh, kh«ng chØ ph¸t hiÖn bÖnh kÞp thêi, kh«ng chØ cã thuèc ch÷a mµ cßn ph¶i lµ thuèc tèt, cã hiÖu qu¶. Qua ®ã, cã thÓ nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 trong nhiÖm vô s¶n xuÊt d­îc phôc vô nh©n d©n. Vµ kh«ng g× kh¸c ngoµi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n, nh»m cung cÊp th«ng tin phôc vô qu¶n lý, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn vÞ thÕ cña XÝ nghiÖp trong xu thÕ héi nhËp, c¹nh tranh toµn cÇu, trong vai trß kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu tr­íc ®ã cña ngµnh C«ng nghiÖp d­îc ViÖt Nam. Víi quan ®iÓm nh­ trªn, d­íi ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ chñ quan cña riªng em nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý. VÒ tæ chøc bé sæ kÕ to¸n: So víi ChÕ ®é kÕ to¸n, XÝ nghiÖp ®Òu kh«ng cã sæ §¨ng ký chøng tõ-ghi sæ trªn m¸y còng nh­ khi in ra giÊy. XÝ nghiÖp nªn cã sù bæ sung sæ §¨ng ký chøng tõ-ghi sæ trªn phÇn mÒm kÕ to¸n cña m×nh cho phï hîp víi quy ®Þnh tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp theo h×nh thøc "Chøng tõ-ghi sæ". §©y lµ viÖc kh«ng ph¶i thùc hiÖn ®­îc ngay nh­ng cã thÓ kÕt hîp víi c«ng viÖc kh¸c cÇn lµm sÏ tr×nh bµy d­íi ®©y. Tuy trªn m¸y kh«ng ®­a ra tuÇn tù c¸c b­íc nh­ quy tr×nh tæ chøc sæ cña kÕ to¸n thñ c«ng nh­ng ph¶i kiÓm tra quy tr×nh ®ã trªn m¸y b»ng c¸ch sö dông 1 sè phÝm chøc n¨ng hoÆc in ra ®Ó ®èi chiÕu sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp. Ch¼ng h¹n, ®Ó kiÓm tra sè tæng hîp chi tiÕt nhËp-xuÊt-tån 1 lo¹i vËt t­ cã khíp víi sè liÖu trªn B¶ng c©n ®èi vËt t­ hay kh«ng, kÕ to¸n ph¶i th­êng xuyªn më B¶ng c©n ®èi vËt t­, chän 1 lo¹i vËt t­, Ên phÝm chøc n¨ng, mµn h×nh sÏ hiÖn sè liÖu chi tiÕt liªn quan ®Õn lo¹i vËt t­ ®ã. §©y lµ mét vÝ dô cho thÊy quy tr×nh tæng hîp sè liÖu tõ sæ chi tiÕt lªn sæ tæng hîp chi tiÕt ®ßi hái kÕ to¸n viªn ph¶i n¾m ®­îc. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Dï ®­îc cËp nhËt trªn m¸y nh­ng chøng tõ gèc vÉn cã gi¸ trÞ b»ng chøng h¬n h¼n, do ®ã, kÕ to¸n XÝ nghiÖp nªn cã chó ý h¬n trong viÖc ghi ®ñ c¸c yªu tè quy ®Þnh trªn chøng tõ, nhÊt lµ chøng tõ nhËp-xuÊt kho vËt liÖu, lo¹i chøng tõ sö dông nhiÒu nhÊt ë XÝ nghiÖp. VÒ tæ chøc ®¸nh gi¸ cho hµng tån kho, theo ý kiÕn cña em XÝ nghiÖp cã thÓ chuyÓn sang lùa chän ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Bëi v×, xÐt vÒ mÆt lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn mµ XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông mÆc dï cho trÞ gi¸ vèn hµng tån kho chÝnh x¸c h¬n ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n dù tr÷ nh­ng trªn thùc tÕ viÖc tÝnh to¸n l¹i rÊt phøc t¹p h¬n ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ rÊt nhiÒu khi xuÊt hiÖn nhiÒu lÇn nhËp xuÊt kÕ tiÕp nhau trong mét thêi kú ng¾n. Víi viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, XÝ nghiÖp chØ cÇn theo dâi sè l­îng vµ gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú, cuèi kú vµ sè l­îng hµng xuÊt kho trong kú sÏ dÔ dµng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gÇn ®óng cña hµng xuÊt trong kú. H¬n n÷a, gi¸ c¶ cña d­îc liÖu lµ mét lo¹i gi¸ c¶ rÊt Ýt biÕn ®éng nªn kÕt qu¶ thu ®­îc theo ph­¬ng ph¸p nµy sÏ cã chªnh lÖch kh«ng lín so víi ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n liªn hoµn mµ l¹i tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, nhanh chãng h¬n. Tuy viÖc thay ®æi cã khã kh¨n ®èi víi phÇn mÒm kÕ to¸n nh­ng thø nhÊt, cã thÓ kÕt hîp viÖc nµy víi c«ng viÖc bæ sung sæ §¨ng ký chøng tõ-ghi sæ, thø hai lµ viÖc tÝnh to¸n nÕu b»ng tay sÏ ®¬n gi¶n h¬n, b»ng m¸y sÏ dÔ kiÓm tra h¬n. Tuú theo ®é dµi 1 kú h¹ch to¸n mµ XÝ nghiÖp lùa chän ®Ó in b¸o c¸o cã thÓ lµ 1 th¸ng, 1 quý hay 1 n¨m mµ viÖc tÝnh gi¸ sÏ thuËn lîi khi cã s½n gi¸ trÞ tån kho. MÆc dï vËy, ®©y còng kh«ng h¼n lµ ph­¬ng ¸n tèi ­u nÕu ®¬n vÞ cã sù ®ßi hái chÝnh x¸c h¬n trong viÖc tÝnh gi¸ bëi v× ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn cho gi¸ trÞ gÇn ®óng nhÊt, ®iÒu nµy g©y Ýt biÕn ®éng gi¸ c¶ nhÊt cña c¸c lo¹i thuèc s¶n xuÊt ra. XÝ nghiÖp nªn t¨ng c­êng sè lÇn kiÓm kª kho, kiÓm kª vËt t­-tµi s¶n. 6 th¸ng míi kiÓm kª mét lÇn lµ mét kho¶ng thêi gian rÊt dµi trong khi l¹i cã thÓ kÕt xuÊt b¸o c¸o sè liÖu thùc tÕ th­êng xuyªn 1 quý, 1 th¸ng hay thËm chÝ 1 tuÇn nÕu cã yªu cÇu cña cÊp trªn. Chñng lo¹i tån kho rÊt phong phó, kiÓm kª mÊt rÊt nhiÒu c«ng søc, thêi gian trong viÖc nhËn diÖn, c©n ®o ®ong ®Õm d­îc liÖu, do ®ã, XÝ nghiÖp tæ chøc kiÓm kª 2, 3 th¸ng 1 lÇn, hoÆc kiÓm kª ®ét xuÊt khi thÊy cã ph¸t sinh kh«ng b×nh th­êng hoÆc c¨n cø vµo l« s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã biÓu hiÖn kh«ng phï hîp tiªu chuÈn kü thuËt, kh«ng gièng l« hµng tr­íc. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§: víi mËt ®é kiÓm kª nh­ trªn, kÕ to¸n TSC§ cÇn cã sù thay ®æi trong viÖc ghi chÐp biÕn ®éng t¨ng, gi¶m tµi s¶n ®Ó phï hîp h¬n. Cô thÓ, tÝnh khÊu hao, kiÓm tra ®é hao mßn tµi s¶n th«ng qua con sè cô thÓ kÕt hîp gi¸ trÞ sö dông thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tµi s¶n cÇn xin thanh lý, nhÊt lµ ®èi víi nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®­îc Liªn X« viÖn trî ®· rÊt cò, c¬ së vËt chÊt nhµ x­ëng sö dông ®· khÊu hao hÕt mµ vÉn ®­îc sö dông vµ trÝch khÊu hao. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: TÝnh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n th­êng ®­îc thùc hiÖn d­íi ph©n x­ëng nªn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi h¬n, kh«ng nªn uû quyÒn toµn bé cho ph©n x­ëng mµ chØ theo dâi sè liÖu cËp nhËt vµo m¸y. Cã nh­ vËy, míi ®¶m b¶o gi¸ thµnh s¶n phÈm tÝnh ra ®­îc chÝnh x¸c. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n: nî cña XÝ nghiÖp chØ cho phÐp trong vßng 15 - 20 ngµy nh­ng thùc tÕ kh¸ch hµng th­êng ký nî tõ 20 - 30 ngµy míi thanh to¸n, h¬n n÷a l¹i thanh to¸n sau 1 th¸ng hoÆc tr¶ dÇn. V× vËy, kÕ to¸n thanh to¸n cÇn theo dâi chÆt chÏ h¬n n÷a c¸c kho¶n c«ng nî, cã thÓ ngõng cung cÊp ®èi víi kh¸ch hµng nî qu¸ h¹n hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §èi víi kh¸ch hµng ®Õn thêi h¹n thanh to¸n, kÕ to¸n thanh to¸n ph¶i cã sè liÖu x¸c thùc göi cÊp trªn ®Ó yªu cÇu th«ng b¸o cho kh¸ch hµng, tÝnh l·i suÊt vay qu¸ h¹n trªn sè tiÒn tr¶ chËm theo l·i suÊt qu¸ h¹n do Ng©n hµng quy ®Þnh. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ tÝnh gi¸ thµnh: em cho r»ng nªn cã b¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc trªn phÇn mÒm BSC ®Ó h¹n chÕ viÖc tÝnh riªng trªn phÇn mÒm Excel sÏ mÊt nhiÒu thêi gian h¬n cho viÖc ®èi chiÕu, chØnh söa vµ xem chi tiÕt, tæng hîp ngay trªn mét sæ. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: VÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n: cÇn ®­îc ®æi míi vµ c¶i tiÕn. Theo em, tr­íc m¾t cã thÓ t¨ng thªm 1 m¸y vi tÝnh n÷a cho phßng Tµi chÝnh. Hai m¸y vi tÝnh ®­îc nèi m¹ng néi bé sÏ trî gióp ®¾c lùc cho c«ng t¸c th«ng tin vµ kiÓm tra. Mét m¸y dïng cho KÕ to¸n phÇn hµnh, m¸y cßn l¹i sö dông cho KÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng ph¶i cã m· sè riªng khi më c¸c b¸o c¸o ®· ®­îc lªn sæ chÝnh thøc tr¸nh viÖc xem söa kh«ng ®óng. KÕ to¸n phÇn hµnh còng cã thÓ cã m· sè riªng trong ph¹m vi phÇn hµnh cña m×nh ®Ó kh«ng x¶y ra viÖc thay ®æi sè liÖu, rÊt khã cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc. Ph­¬ng ph¸p nµy tuy b¶o mËt ®­îc sè liÖu nh­ng còng kh«ng ph¶i tèi ­u bëi mçi khi cÇn sè liÖu phÇn hµnh kh¸c l¹i cÇn cã sù cho phÐp më m· sè cña kÕ to¸n kh¸c. Do vËy, kÕ to¸n viªn cÇn cã sù phèi hîp ®iÒu hoµ, hîp t¸c lao ®éng mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý. HiÖn nay t¹i XÝ nghiÖp chØ sö dông mét m¸y in duy nhÊt lµ m¸y in kim. XÝ nghiÖp nªn ®Ò xuÊt cÊp trªn bæ sung mét m¸y in lazer. M¸y in lazer cã t¸c dông ®Èy nhanh tèc ®é in nh­ng vÉn cÇn cã m¸y in kim bëi cã nh÷ng b¶n b¸o c¸o chØ m¸y in nµy thùc hiÖn ®­îc. §Çu t­ nh÷ng ph­¬ng tiÖn trªn ph¶i bá ra rÊt nhiÒu kinh phÝ, nÕu ch­a nãi ®Õn chi phÝ cho thuª l¾p ®Æt, thiÕt kÕ hoµn thiÖn phÇn mÒm. Tuy nhiªn, ®©y lµ nhiÖm vô mµ XÝ nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn ngay ®Ó phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò c¸n bé lao ®éng kÕ to¸n cÇn ®­îc ®µo t¹o kh«ng chØ vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n, vÒ tr×nh ®é tin häc mµ cßn c¶ vÒ chuyªn m«n d­îc liÖu. §Ó thùc hiÖn c¶ 3 yªu cÇu trªn lµ hÕt søc khã kh¨n nh­ng XÝ nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tõng b­íc mét. Do vËy, chuÈn bÞ cho ph­¬ng h­íng l©u dµi, tr­íc m¾t, XÝ nghiÖp cÇn t¨ng c­êng ®µo t¹o kiÕn thøc tin häc cho kÕ to¸n viªn, tiÕp xóc nhiÒu h¬n víi phÇn mÒm øng dông, t×m hiÓu thªm vÒ c¸ch ghi chÐp d­îc liÖu ®Ó kh«ng viÕt sai tªn vËt liÖu ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ uy tÝn XÝ nghiÖp. Ngoµi ph­¬ng ¸n trªn, tr­íc m¾t XÝ nghiÖp cã thÓ bæ sung cho phßng Tµi chÝnh 1 kü thuËt viªn hay mét c¸n bé tham m­u kh«ng chØ hiÓu nghiÖp vô kÕ to¸n mµ cßn rÊt t­êng tËn c¸c lo¹i thuèc. BiÖn ph¸p nµy sÏ kÕt nèi gi÷a bé phËn qu¶n lý víi bé phËn kÕ to¸n vµ bé phËn s¶n xuÊt. VÒ l©u dµi, XÝ nghiÖp sÏ t¨ng c­êng båi d­ìng chuyªn m«n d­îc cho c¸c kÕ to¸n viªn th«ng qua viÖc tæ chøc líp båi d­ìng ngay t¹i XÝ nghiÖp ngoµi giê hµnh chÝnh hoÆc cö c¸n bé kÕ to¸n ®i häc thªm ë c¸c líp ng¾n h¹n. C«ng viÖc thu chi cña XÝ nghiÖp t­¬ng ®èi lín, bªn c¹nh ®ã, l¹i ph¸t sinh nhiÒu kho¶n chi phÝ chung tuy nhá nh­ng l¹i rÊt cÇn thiÕt cho sinh ho¹t vµ c«ng viÖc hµng ngµy, do vËy, nªn cã 1 thñ quü ho¹t ®éng ®éc lËp kh«ng kiªm nhiÖm phÇn hµnh nµo kh¸c nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n thu chi quü. ViÖc nµy cã lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh hµng ngµy nh­ng l¹i t¨ng sè l­îng lao ®éng kÌm theo nhiÒu kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cho 1 c¸n bé t¨ng thªm trong khi kÕ to¸n 1 sè phÇn hµnh kh¸c l¹i rÊt nhµn rçi. Cuèi cïng, em cã mét sè ý kiÕn gãp phÇn ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Trong t­¬ng lai vµi n¨m tíi, XÝ nghiÖp nªn cã nh÷ng ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng b¸n bu«n, b¸n lÎ th«ng qua c¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh xa bëi s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp kh«ng chØ phôc vô qu©n ®éi mµ cßn c¶ nh©n d©n c¶ n­íc. N¾m b¾t nhanh nh¹y th«ng tin thÞ tr­êng, dù ®o¸n l­îng tiªu thô vµ gi¸ c¶ biÕn ®éng tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, tån kho qu¸ nhiÒu lµm chÝ phÝ liªn quan ph¸t sinh qu¸ lín, ®ång thêi t¨ng c­êng quan hÖ víi b¹n hµng, xóc tiÕn viÖc ký kÕt hîp ®ång lµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ph¶i thùc hiÖn theo thêi kú mµ ph¶i ®óc kÕt hµng ngµy ®­a ra ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u cña toµn XÝ nghiÖp, nhÊt lµ cña ban ThÞ tr­êng. Nh­ vËy, tæ chøc s¾p xÕp nh©n sù hîp lý, ph©n c«ng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm mét c¸ch khoa häc, t¨ng c­êng kiÓm so¸t néi bé trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ®æi míi quy tr×nh s¶n xuÊt, t¨ng søc c¹nh tranh, më réng quan hÖ thÞ tr­êng hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n lµ nh÷ng nhiÖm vô mµ XÝ nghiÖp lu«n ph¶i coi träng vµ kÕt hîp hµi hoµ nh»m duy tr× vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Nh÷ng c«ng viÖc nhá nhÊt, cô thÓ nhÊt cã tèt míi gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý, míi phôc vô yªu cÇu qu¶n lý mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Víi nh÷ng ®ãng gãp v« cïng nhá bÐ trªn em hy väng vµ tin t­ëng r»ng XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 sÏ lu«n v÷ng b­íc trªn ho¹t ®éng th­¬ng tr­êng trong thêi kú ®æi míi toµn diÖn hiÖn nay vµ vÒ l©u dµi sÏ chiÕm vÞ trÝ chñ chèt trong ngµnh C«ng nghiÖp d­îc ViÖt Nam. Sù kÕt hîp chÆt chÏ lý luËn chung vµ thùc tiÔn vÒ tæ chøc kÕ to¸n t¹i mét ®¬n vÞ kinh tÕ th«ng qua mét phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ cïng nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn cho ®¬n vÞ thÓ hiÖn râ nÐt trong 3 phÇn ®· tr×nh bµy gióp em hiÓu s©u h¬n, râ rµng h¬n vÒ lý thuyÕt ®· häc vµ viÖc vËn dông lý thuyÕt ®ã trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp. Tõ ®ã, cã nh÷ng ®Þnh h­íng t­¬ng lai cô thÓ cho m×nh trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu häc tËp trªn ghÕ nhµ tr­êng vµ thêi gian c«ng t¸c sau nµy mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. KÕt luËn Qua néi dung ®­îc tr×nh bµy ë trªn, em cho r»ng mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt tèt, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖu qu¶ cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp. Trªn c¬ së nghiªn cøu tõ tæng quan ®Õn chi tiÕt, tõ tæ chøc c«ng t¸c ®Õn tæ chøc bé m¸y, qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tiÔn nµy ®· gióp Ých em rÊt nhiÒu khi vËn dông kiÕn thøc cña m×nh trong viÖc t×m hiÓu m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. Trong B¸o c¸o nµy, em còng ®· m¹nh d¹n nªu lªn mét sè ý kiÕn cña m×nh nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp. Tùu chung l¹i theo em, XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c kiÓm so¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch cô thÓ h¬n, ®Æc biÖt c¶i tiÕn, n©ng cÊp thªm m¸y vi tÝnh phôc vô hiÖu qu¶ quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh, gi¶m bít g¸nh nÆng cho lao ®éng kÕ to¸n thñ c«ng. §©y lµ b­íc tiÕp xóc ®Çu tiªn víi thùc tÕ, h¬n n÷a do thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n, Chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o cïng c¸c c« chó phßng Tµi chÝnh vµ Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®Ó bµi viÕt cña em hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS-TS NguyÔn Quang Quynh vµ toµn thÓ c¸n bé phßng Tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh Chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n - Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi 2. KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi. 3. KÕ to¸n tµi chÝnh VAT - Khoa KÕ to¸n-Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n-Chñ biªn TS NguyÔn V¨n C«ng. 4. KÕ to¸n qu¶n trÞ -Khoa KÕ to¸n-tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n-Chñ biªn TS NguyÔn Minh Ph­¬ng. 5. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n- Khoa KÕ to¸n-tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n-Chñ biªn TS NguyÔn ThÞ §«ng. 6. HÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh. 7. T¹p chÝ KÕ to¸n sè 24/2000, sè 28/2001. 8. T¹p chÝ KiÓm to¸n c¸c sè n¨m 2000,2001. 9. Nguyªn lý kÕ to¸n Mü, Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n Mü. 10. KÕ to¸n Anh thùc hµnh. 11. Mét sè t¹p chÝ kh¸c nh­ t¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹p chÝ Tµi chÝnh, t¹p chÝ Nghiªn cøu lý luËn v.v... Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n trong doanh nghiÖp 2 PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 23 PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D­îc phÈm 120 60 KÕt luËn 72 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 73

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120 lấy tổ chức kế toán vật liệu làm ví dụ.DOC
Luận văn liên quan