Đề tài Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU. Trong giai đoạn hiện nay, xu hớng chung của nền kinh tế Việt Nam là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh sự phát triển đất nớc và tăng cờng hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Để đảm bảo cho sự phát triển này, vốn cần cho nền kinh tế ví nh máu cần cho một cơ thể sống. Với vai trò " trái tim " của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đang trở mình trong công cuộc đổi mới và đa dạng hoá nghiệp vụ ngân hàng. Trong môi trờng cạnh tranh ngày càng găy gắt , việc hoàn thiện và phát triển các hoạt động là huớng đi và phơng châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển . Và xét cho cùng đây chính là sự đáp ứng cho yêu cầu hiện đại hoá, đa dạng hoá hoạt động ngân hàng và xu thế hội nhập của nền kinh tế. Bảo lãnh là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng thơng mại hiện đại. Nó còn mới mẻ với các ngân hàng Việt Nam nói chung và ngân hàng Đầu t và Phát triển nói riêng vì hệ thống ngân hàng này có tuổi đời kinh doanh còn rất trẻ. Trong thời gian qua, sự phát triển và khởi sắc của nghiệp vụ bảo lãnh tuy tích cực nhng còn cha tơng xứng với vai trò và tiềm năng cuả nó đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Nhận thức đợc vấn đề trên sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội tôi quyết định chọn đề tài "Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội". Nội dung đề tài bao gồm các phần sau: Chơng 1: Lý luận chung về bảo lãnh ngân hàng. Chơng 2: Thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội. Chơng 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội. Phạm vi của đề tài là nghiên cứu nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn tôi mạnh dạn đa ra ý kiến nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động này tại ngân hàng. Về phơng pháp nghiên cứu, bài viết này sẽ sử dụng phơng pháp tổng hợp phân tích và đặc biệt sử dụng nhiều tới lý luận và chính sách Marketing trong ngân hàng. Để hoàn thành đề tài này,tôi đã nhận đợc sự hớng dẫn rất quý báu của Thầy giáo hớng dẫn, Giáo s Cao Cự Bội và các Thày Cô trong khoa Ngân hàng- Tài chính. Ngoài ra, trong thời gian thực tập, tôi còn đợc sự giúp đỡ tận tình của bác Nguyễn Đờng Tuấn- Phó Giám đốc ngân hàng, cô Huỳnh Kim Ngọc và chị Nguyễn Thị Minh Thu cùng các Anh Chị, Cô Chú tại trụ sở Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội và tại Chi nhánh Thanh Trì . Tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận đợc sự chỉ bảo của các thầy cô và các cô chú trong ngân hàng.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
víi nh÷ng mãn BL quy ®Þnh qua H§TD 6b. Héi ®ång tÝn dông thÈm tra ®­a ra ý kiÕn 7. Gi¸m ®èc kiÓm tra l¹i hå s¬ 8. Gi¸m ®èc chÊp nhËn b¶o l·nh 8a. Tr×nh trung ­¬ng ®èi víi tr­êng hîp v­ît quyÒn h¹n cña CN 9. CÊt gi÷ giÊy tê liªn quan ®Õn b¶o l·nh 10. KÕ to¸n viªn tr­íc khi tr×nh kÕ to¸n tr­ëng 11. KÕ to¸n tr­ëng tr×nh Gi¸m ®èc. 12. Gi¸m ®èc ký th­ b¶o l·nh Khi míi b¾t ®Çu thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh, do sù phèi hîp kh«ng thèng nhÊt gi÷a tÝn dông vµ kÕ to¸n nªn cã mãn b¶o l·nh phßng tÝn dông ph¸t th­ nh­ng phßng kÕ to¸n kh«ng theo dâi, h¹ch to¸n. V× vËy n¨m 1996 ng©n hµng ¸p dông quy tr×nh nµy. Nã ®· t¹o ra sù phèi hîp nhÊt qu¸n gi÷a c¸c kh©u trong xÐt duyÖt. Nh­ng nh­îc ®iÓm rÊt lín cña quy tr×nh nµy lµ nã qu¸ chÆt chÏ, khiÕn kh¸ch hµng ph¶i ®îi rÊt l©u do ph¶i qua kh©u kÕ to¸n. 2. B¶o l·nh cña ng©n hµng víi tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng(LICOGI) 2.1. S¬ l­îc vÒ tæng c«ng ty: Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng hay cßn goi lµ tæng c«ng ty Licogi. §Þa chØ: Nhµ G1- Thanh Xu©n Nam- QuËn Thanh Xu©n Nam- Hµ Néi - ViÖt Nam. Ngµnh nghÒ kinh doanh: Thi c«ng, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng h¹ tÇng. Tæng c«ng ty bao gåm 12 c«ng ty thµnh viªn. §ã lµ c¸c c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 9,10,12,13,14,15,17; c¸c c«ng X©y dùng sè 18,19,20; c«ng ty c¬ khÝ §«ng Anh, c«ng ty vËt t­ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh. §¹i diÖn c«ng ty : ¤ng §ç M­u- Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ. *Hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp bao gåm: - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty sè 998/BXD-TCCB- 20/11/1995 - QuyÕt ®Þnh ®æi tªn sè 739-BXD- TCL§- 21/9/1996 - QuyÕt ®Þnh Tæng Gi¸m ®èc sè 1013/BXD-TCL§ - 05/12/1995. - QuyÕt ®Þnh kÕ to¸n tr­ëng sè 192/BXD- TCL§- 03/02/1996. - §¨ng ký kinh doanh sè 110724 09/05/1996. -GiÊy phÐp kinh xuÊt nhËp khÈu sè 1.18.1021/GP 27/05/1996. - GiÊy phÐp hµnh nghÒ x©y dùng sè 134- 22/05/1996. - §iÒu lÖ tæng c«ng ty 457/BXD-TCCB- 29/04/1996. Tæng c«ng ty lµ kh¸ch hµng cña chi nh¸nh tõ nh÷ng n¨m 80, vµ lµ kh¸ch hµng b¶o l·nh tõ n¨m 1995 khi chi nh¸nh b¾t ®Çu tiÕn hµnh nghiÖp vô nµy.Tæng c«ng ty cã tµi kho¶n néi tÖ vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng nh­ng cßn cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng kh¸c nh­: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Ba §×nh, Ngo¹i th­¬ng,Ng©n hµng c«ng th­¬ng Thanh Xu©n...Khi tæng c«ng ty lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng th× c¸c c«ng ty thµnh viªn còng giao dÞch víi ng©n hµng. Mét sè mãn b¶ol·nh cña tæng c«ng ty tõ ®Çu cho ®Õn 25/5/1996 lµ: B¶o l·nh dù thÇu vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Sè tiÒn USD Sè tiÒn TrVN§ Thêi gian b¶o l·nh. - Thi c«ng c«ng tr×nh Hn Club - Thi c«ng CT NMXM Hßn Ch«ng. - tiÒn øng tr­íc TC CT N«i Bµi -Thi c«ng c«ng tr×nh Néi Bµi - Thi c«ng Ct Mú C¸i L©n -Thi c«ng CT phÇn th©n HN Club -San nªn nhµ m¸y «t« Ford -§Êu thÇu ®µi ph¸t sãng B¾c Bé 65.680 52.113 150.853 50.284 151.734 66.171 14.848 200 11/3/95-31/7/96 01/01/96-09/08/96 23/10/95-09/08/996 28/02/96-12/07/97 28/02/96- 12/07/97 08/04/96-15/04/97 15/04/96-15/04/97 22/04/96-22/05/97 Tæng sè 551.683 200 Trong n¨m 1995- 1996 b¶o l·nh cña tæng c«ng ty chñ yÕu lµ b¶o l·nh dù thÇu chØ mét phÇn nhá lµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ b¶o l·nh tiÒn øng tr­íc. Doanh sè ph¸t sinh b¶o l·nh cßn nhá. T×nh h×nh b¶o l·nh cña ng©n hµng víi tæng c«ng ty Licogi qua c¸c n¨m: §¬n vÞ : TriÖu ®ång Lo¹i b¶o l·nh N¨m 1996 N¨m 1997 nN¨m 1998 Quý 1/1999 B¶o l·nh dù thÇu 4963 0 7754 14.321 B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång 1897 0 4112 7775 B¶o l·nh tiÒn øng tr­íc. 56 0 2111 4230 B¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh. 0 0 253 1.174 Tæng sè 6897 0 14230 27.500 Licogi vµ mét sè tæng c«ng ty(TCT) kh¸c ®­îc chÝnh phñ cho phÐp c¸c ng©n hµng b¶o l·nh qu¸ 10% tæng møc b¶o l·nh. V× lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ng©n hµng nªn TCT ®­îc phÐp b¶o l·nh ký quü 5% nh­ng ®­îc lÊy kho¶n d­ tiÒn göi b×nh qu©n . N¨m 1995 vµ 1996 TCT lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng, trong n¨m 1996 doanh sè b¶o l·nh cña TCT lµ 6.897 triÖu ®ång chiÕm tíi 22% lµ mét trong c¸c kh¸ch hµng b¶o l·nh lín nhÊt cña ng©n hµng. Trong n¨m nµy, TCT ®­îc ng©n hµng cho phÐp b¶o l·nh tÝn chÊp. N¨m 1997 ng©n hµng thùc thi chÝnh s¸ch c¸c kh¸ch hµng ®Òu ph¶i ký quü 100%, quyÕt ®Þnh nµy g©y khã kh¨n cho TCT do sè ph¸t sinh b¶o l·nh qua lín TCT chuyÓn sang b¶o l·nh t¹i ng©n hµng kh¸c cïng víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty thµnh viªn. N¨m 1998, ng©n hµng l¹i cho phÐp TCT b¶o l·nh ®¶m b¶o b»ng sè d­ tiÒn göi b×nh qu©n t¹i ng©n hµng theo møc b¶o ®¶m 5%. Sè d­ nµy cña TCT t¹i ng©n hµng n¨m 98 lµ 7,2 tû ®ång.Doanh sè b¶o l·nh cña TCT t¨ng lªn tíi 14.230 triÖu ®ång . Ngµy 19/8 n¨m 1998 TCT vµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ký mét hîp ®ång nguyªn t¾c vÒ cung cÊp tÝn dông vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng. Trong hîp ®ång nµy quy ®Þnh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam sÏ ®¶m b¶o cung cÊp cho TCT sè vèn l­u ®éng lµ 250 tû vµ b¶o l·nh sè tiÒn 200 tû , TCT cam kÕt b¶o ®¶m nî vay b»ng tiÒn göi t¹i ng©n hµng vµ sè tiÒn chuyÓn vÒ tõ c¸c hîp ®ång thi c«ng chØ ®Þnh.V× vËy tõ 19/8/1998 ®Õn 30/6/1999Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi b¶o l·nh cho TCT theo hîp ®ång trªn. Trong quý 1 ®Çu n¨m 1999, doanh sè b¶o l·nh cña TCT lµ 27.500 triÖu ®ång t¨ng gÇn gÊp ®«i doanh sè c¶ n¨m 1998. Sè d­ b¶o l·nh cña TCT cuèi quý 1lµ 34,6 tû ®ång. Tr­êng hîp b¶o l·nh ng©n hµng víi TCT Licogi lµ mét tr­êng hîp kh¸ ®Æc biÖt nã kh«ng ph¸n ¸nh t×nh h×nh b¶o l·nh nãi chung cña ng©n hµng.§©ylµ kh¸ch hµng b¶o l·nh lín nhÊt cña ng©n hµng vµ thµnh c«ng nhÊt hiÖn nay. Tuy nhiªn ®­a vÝ dô nµy ra t«i chØ muèn ch÷ng minh r»ng : Cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cña ng©n hµng mµ ng©n hµng kh«ng cÈn träng sÏ bÞ mÊt kh¸ch. Ng©n hµng cÇn cïng víi kh¸ch hµng th¸o gì c¸c khã kh¨n ®Ó ®«i bªn cïng cã lîi. Vµ sù t¨ng tr­ëng v­ît bËc cña doanh sè b¶o l·nh cña TCT tõ sau khi ®­îc b¶o l·nh theo h¹n møc th­êng xuyªn cho thÊy mét h­íng th¸o gì cho sù ph¸t triÓn c«ng t¸c b¶o l·nh t¹i ng©n hµng . §ã lµ x©y dùng h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn cho c¸c kh¸ch hµng cã ph¸t sinh b¶o l·nh th­êng xuyªn t¹i ng©n hµng. 3. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng ë phÇn trªn vµ nh÷ng v­íng m¾c vÒ c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ t«i thÊy trong c«ng t¸c b¶o l·nh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi cßn cã mét sè vÊn ®Ò næi cém sau ®©y: 3.1.VÊn ®Ò vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch: Trong khi thùc thi nghiÖp vô b¶o l·nh , c¸c ng©n hµng ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh, quy chÕ ®iÒu chØnh nã. M«i tr­êng ph¸plý cã ¶nh h­ëng lín tíi ho¹t ®éng nµy. Hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi sÏ thóc ®Èy nghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. B¶o l·nh lµ nghiÖp vô míi ®­îc ¸p dông v× vËy c¸c quy ®Þnh ®iÒu chØnh nã ®ang ®­îc hoµn thiÖn vµ cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp víi thùc tÕ. Ngµy 16/4/1996 Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ban hµnh quy chÕ vÒ nghiÖp vô b¶o l·nh kÌm theo quyÕt ®Þnh 196/Q§-NH14 lµ c¬ së cho c¸c ng©n hµng thùc thi nghiÖp vô nµy. Tuy nhiªn, néi dung cña quyÕt ®Þnh nµy chñ yÕu phï hîp víi quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Ng©n hµng tr­íc ®©y ®· hÕt hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 1/10/1998.§©y lµ khã kh¨n chung cho c¸c ng©n hµng . Ngoµi ra, c«ng v¨n sè 39/CV-BL h­íng dÉn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh trªn cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam còng cã nhiÒu ®iÓm cÇn söa ®æi. Mét sè ®iÒu bÊt hîp lý trong hai quy ®Þnh trªn nh­: VÒ ®iÒu kiÖn ®­îc b¶o l·nh: Trong quyÕt ®Þnh 196 trÝch dÉn phÇn ®iÒu kiÖn mét doanh nghiÖp ®­îc b¶o l·nh lµ “kh«ng cã nî qu¸ h¹n b»ng USD vµ VN§”. Quy ®Þnh nµy lµ qu¸ chÆt chÏ bëi v× mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt vÉn cã thÓ cã nî qu¸ h¹n ng¾n h¹n do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­: kh¸ch hµng kh«ng cung øng, kh«ng thanh to¸n... - VÒ thÈm quyÒn ký b¶o l·nh: Theo quy ®Þnh “Tæng Gi¸m §èc ng©n hµng lµ ng­êi ký b¶o l·nh vµ cã thÓ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho c¸c Phã Tæng Gi¸m §èc vµ c¸c Gi¸m §èc chi nh¸nh ...Ng­êi ®­îc uû quyÒn kh«ng ®­îc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c.” Nh­ng trªn thùc tÕ, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi lµ chi nh¸nh lo¹i 1 nªn cã l­u l­îng kh¸ch hµng lín, c¸c mãn b¶o l·nh ph¸t sinh nhiÒu. MÆt kh¸c chi nh¸nh cßn cã bèn chi nh¸nh trùc thuéc ë c¸c huyÖn. Nh­ vËy mét m×nh Gi¸m §èc kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc nªn Gi¸m §èc uû quyÒn cho Phã Gi¸m §èc ký duyÖt nh÷ng mãn b¶o l·nh nhá h¬n 7 tû. ViÖc lµm nµy lµm cho viÖc xÐt duyÖt b¶o l·nh linh ho¹t h¬n nh­ng l¹i tr¸i víi quy ®Þnh. - VÒ thÕ chÊp tµi s¶n: Quy chÕ cña ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þnh doanh nghiÖp muèn ®­îc b¶o l·nh ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp. §iÒu nµy lµ nan gi¶i cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh. Th¸o gì vÊn ®Ò nµy n¨m 98, ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn trung ­¬ng b¶o l·nh c«ng v¨n 562/CV-BL cho phÐp ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn Hµ Néi gi¶i quyÕt b¶o l·nh b»ng c¸c biÖn ph¸p linh ho¹t. Nh­ng møc b¶o l·nh cho chi nh¸nh ph¸n quyÕt chØ lµ: + Kh«ng qu¸ 1 tû ®ång víi c¸c tæng c«ng ty. + Kh«ng qu¸ 500 triÖu ®ång víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c h¹n møc líi láng b¶o l·nh lµ t­¬ng ®èi nhá. Víi m«i tr­êng luËt ph¸p nãi chung cßn ch­a ®ång bé.Chóng ta ch­a cã luËt vÒ b¶o l·nh. Ho¹t ®éng b¶o l·nh ®­îc thùc thi theo c¸c v¨n b¶n d­íi luËt nh­:C¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. C¸c v¨n b¶n nµy th­êng xuyªn ®­îc söa ®æi,bæ xung g©y khã kh¨n cho viÖc thùc thi b¶o l·nh. H¬n n÷a c¸c v¨n b¶n söa ®æi th­êng cã ®é trÔ cña nã. Tøc lµ nh÷ng v­íng m¾c ph¸t sinh x¶y ra vµ tån t¹i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh råi míi ®­îc ®iÒu chØnh. C¸c quy ®Þnh cã liªn quan vÒ thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n, ph¸t m¹i, ®Êu gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp ch­a ®Çy ®ñ vµ chång chÐo g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thu håi tæn thÊt khi cã rñi ro x¶y ra: -Theo quy chÕ vÒ thÕ chÊp tµi s¶n ph¶i cã c«ng chøng cña C«ng chøng Nhµ n­íc nh­ng lÖ phÝ c«ng chøng lµ 0,2 % tÝnh trªn sè tiÒn c«ng chøng lµ ch­a phï hîp. Trong khi c«ng chøng kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro vµ nh÷ng sai sãt trong hîp ®ångthÕ chÊp th× ng©n hµng ph¶i høng chÞu mäi rñi ro mµ phÝ tèi ®a cña ng©n hµng chØ lµ 1% trªn sè tiÒn b¶o l·nh. -Ph¸p lÖnh vÒ thèng kª ch­a ®ñ hiÖu lùc b¾t buéc c¸c doanh ghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n thèng kª kÞp thêi .C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kh«ng h¹ch to¸n theo quy ®Þnh. C¸c sè liÖu quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ch­a thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n ®óng quy ®Þnh. 3.2 .VÒ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o: ViÖc yªu cÇu tÊt c¶ kh¸ch hµng míi vµ kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ký quü 100% lµ ch­a hîp lý. V× chÝnh s¸ch nµy lµm b¶o l·nh kh«ng ph¸t huy ®­îc chøc n¨ng b¶o ®¶m còng nh­ tµi trî cña b¶o l·nh ng©n hµng . H¬n n÷a chi nh¸nh sÏ kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng míi. VÒ tµi s¶n thÕ chÊp víi b¶o l·nh chi nh¸nh ch­a m¹nh d¹n chÊp nhËn do c«ng t¸c ®Þnh gi¸ vµ vÊn ®Ò ph¸t m¹i cßn nhiÒu v­íng m¾c. 3.3.PhÝ b¶o l·nh: ¸p dông ®ång ®Òu ch­a linh ho¹t. ChÝnh s¸ch phÝ cßn cøng ch­a ph¶n ¸nh ®óng møc ®é rñi ro cña ng©n hµng b¶o l·nh vµ ch­a thùc thi chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cña ng©n hµng. PhÝ b¶o l·nh thu kh«ng chØ phô thuéc vµo tû lÖ phÝ mµ cßn phô thuéc vµo thêi gian vµ sè tiÒn b¶o l·nh nh­ng phÝ hiÖn nay ch­a ph¶n ¸nh ®­îc ®iÒu nµy. 3.4.§èi t­îng vµ lo¹i h×nh b¶o l·nh: §èi t­îng b¶o l·nh chñ yÕu lµ doanh nghiÖp quèc doanh. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chØ lµ mét vµi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn. C¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh ¸p dông t¹i chi nh¸nh cßn h¹n chÕ, ch­a s½n sµng ®¸p øng c¸c nhu cÇu b¶o l·nh kh¸c ph¸t sinh nh­: B¶o l·nh hoµn thuÕ, b¶o l·nh ®¹i lý, b¶o l·nh thanh to¸n... 3.5.§iÒu kiÖn c¹nh tranh g¨y g¾t: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay trªn ®Þa bµn thµnh phè bèn hÖ thèng ng©n hµng quèc doanh, ng©n hµng cæ phÇn vµ ng©n hµng n­íc ngoµi. Sù canh tranh ®Æc biÖt lµ vÒ c¸c dÞch vô b¶o l·nh, thanh to¸n rÊt lín. NhiÒu ng©n hµng thu hót kh¸ch hµng b»ng chÝnh s¸ch c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nh­: líi láng ®iÒu kiÖn ký quü, thÕ chÊp, phÝ... Sù c¹nh tranh nµy lµm cho chi nh¸nh mÊt nhiÒu kh¸ch hµng kÓ c¶ kh¸ch hµng truyÒn thèngs. 3.6. Quy tr×nh b¶o l·nh: Chi nh¸nh ch­a cã quy tr×nh b¶o l·nh phï hîp thùc tÕ. ViÖc thùc hiÖn b¶o l·nh ch­a nhÊt qu¸n ®Æc biÖt gi÷a vô së chÝnh víi c¸c chi nh¸nh huyÖn. Tuy r»ng quy chÕ ®­îc ban hµnh theo toµn ngµnh, c¸c chi nh¸nh ph¶i tu©n theo nh÷ng ¸p dông nhu thÕ nµo cho linh ho¹t hiÖu qu¶ l¹i lµ vÊn ®Ò khã kh¨n. Thùc tÕ hiÖn nay do nh÷ng v­íng m¾c trong quy ®Þnh khiÕn b¶o l·nh ph¶i qua nhiÒu kh©u tr×nh ký, qu¸ tr×nh xÐt duyÖt kÐo dµi lµm lì hîp ®ång lµm ¨n cña kh¸ch hµng. Trong quy tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i chi nh¸nh cßn nhiÒu ®iÓm cÇn xem xÐt söa ®æi nh­: - Ch­a chó ý tíi kh©u t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, hÇu hÕt vÉn lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ng©n hµng . Do ch­a cã quy tr×nh cô thÓ nªn nhiÒu khi kh¸ch hµng kh«ng n¾m ®­îc c¸c c«ng viÖc cÇn lµm nªn cã kh¸ch hµng tíi b¶o l·nh ®· lªn th¼ng phßng Gi¸m ®èc mµ kh«ng qua phßng tÝn dông. - MÆc dï thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ vµ thÈm ®Þnh tÝn dông lµ mét thÕ m¹nh cña ng©n hµng ®Çu t­, nh­ng khÊu thÈm ®Þnh trong quy tr×nh b¶o l·nh ch­a ®­îc chó ý ®óng møc. Quan niÖm nµy xuÊt ph¸t tõ viÖc cho r»ng tiÒn ký quü vµ c¸c tµi s¶n b¶o ®¶m cã thÓ b¶o ®¶m c¸c rñi ro cho ng©n hµng. Nh­ng nÕu ng©n hµng b¶o l·nh cho kh¸ch hµng kh«ng ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn hîp ®ång th× dï kh¸ch hµng cã ký quü 100%, ng©n hµng kh«ng chÞu rñi ro nh­ng uy tÝn cña ng©n hµng bÞ gi¶m sót. - Thêi gian tõ khi kh¸ch hµng xin b¶o l·nh ®Õn khi ng©n hµng ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh cßn l©u do kh©u xÐt duyÖt vµ tr×nh ký gi÷a tÝn dông-kÕ to¸n vµ Gi¸m ®èc. Ch¼ng h¹n nh÷ng mãn b¶o l·nh ph¶i ký quü hay b¶o ®¶m b»ng tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng, tõ phßng tÝn dông xÐt duyÖt ®­îc gi¸m ®èc ®ßng ý ph¶i qua phßng kÕ to¸n kiÓm tra vµ l¹i tr×nh lªn gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ký ph¸t th­ b¶o l·nh . Quy tr×nh nh­ vËy ®¶m b¶o sù an toµn nh­ng g©y cho kh¸ch hµng ph¶i ®îi l©u. - Trong kh©u theo dâi khi mãn b¶o l·nh cßn hiÖu lùc, ng©n hµng cÇn ph¶i theo dâi ®«n ®èc ng­êi ®­îc b¶o l·nh thùc hiÖn ®óngc¸c cam kÕt víi ng­êi yªu cÇu b¶o l·nh. Nh­ng hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh , dù ¸n kh¸ch hµng cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn thi c«ng ®Òu ë rÊt xa, r¶i r¸c trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc nªn ng©n hµng gÆp khã kh¨n trong viÖc theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh. H¬n n÷a víi c¸c mãn b¶o l·nh b¶o b»ng hîp ®ång thi c«ng chØ ®Þnh chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi, do c«ng tr×nh thi c«ng ë xa nªn ng©n hµng khã theo dâi chÝnh x¸c kh¸ch hµng cã tu©n thñ ®óng quy ®Þnh nµy kh«ng. HiÖn nay, viÖc nµy thùc hiÖn dùa vµo sù trung thùc, gi÷ uy tÝn cña kh¸ch hµng. Víi c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ng©n hµng ®¸nh gi¸ mét lÇn tr­íc khi b¶o l·nh: NÕu b¶o l·nh thêi h¹n dµi gi¸ trÞ tµi s¶n nµy gi¶m ®i, rñi ro x¶y ng©n hµng sÏ chÞu thiÖt h¹i khi ph¸t m¹i tµi s¶n. Tãm l¹i trong quy tr×nh b¶o l·nh cña chi nh¸nh cßn nhiÒu bÊt cËp. HiÖn nay ch­a cã rñi ro nµo x¶y ra, nh­ng rñi ro tiÒm Èn kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã. NhÊt lµ víi c¸c mãn b¶o l·nh trong thêi gian dµi, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng th­êng bÞ ®éng theo yªu cÇu cña chñ thÇu mµ cã thÓ kh«ng dù tÝnh chÝnh x¸c tiÕn ®é thi c«ng cña m×nh. ViÖc kh«ng b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång vµ dÉn tíi tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cña ng©n hµng rÊt dÔ x¶y ra. Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh míi ®­îc 5 n¨m , trong ®ã c¸c mãn b¶o l·nh dµi h¹n ch¼ng h¹n 4-5 n¨m l¹i míi ph¸t sinh ®Õn nay ch­a hÕt hiÖu lùc. Nh­ vËy kh«ng nªn c¨n cø vµo tû lÖ rñi ro hiÖn nay mµ l¬i lµ viÖc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh b¶o l·nh. 3.7. Tr×nh ®é vµ tæ chøc c¸n bé: Do b¶o l·nh lµ mét nghiÖp vô míi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam nªn Ng©n hµng §Çu t­ ph¸t triÓn Hµ Néi cßn thiÕu c¸n bé cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm. Chi nh¸nh ®· tËp huÊn nghiÖp vô, t¸ch riªng phßng thÈm ®Þnh nh­ng ch­a cã ®ît tËp huÊn vÒ b¶o l·nh. NhiÒu c¸n bé cßn quan niÖm hÕt søc ®¬n gi¶n r»ng: B¶o l·nh lµ c«ng viÖc ®¬n gi¶n khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, ng©n hµng ph¸t hµnh th­, kh«ng xuÊt vèn nh­ng thu phÝ. Quan niÖm nµy rÊt nguy hiÓm v× nh­ vËy kh«ng thÊy ®­îc rñi ro tiÒm Èn trong b¶o l·nh còng nh­ sù chñ ®éng cña ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®ã. HiÖn nay b¶o l·nh t¹i chi nh¸nh do c¸c c¸n bé phßng TÝn dông ®¶m nhiÖm theo kiÓu chuyªn tr¸ch. Cã nghÜa r»ng mét c¸n bé ®¶m nhiÖm giao dÞch tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô tÝn dông vµ b¶o l·nh cho mét hay mét sè kh¸ch hµng. ViÖc tæ chøc nh­ vËy cã ­u ®iÓm lµ c¸n bé ng©n hµng cã thÓ n¾m ®­îc râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vÒ mäi mÆt. Tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh b¶o l·nh chÝnh x¸c, v× b¶o l·nh còng lµ mét h×nh thøc tÝn dông ®Æc biÖt n»m trong h¹n møc tÝn dông chung mµ ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng. 3.8. C«ng nghÖ ng©n hµng: Chi nh¸nh ®· nèi m¹ng gi÷a kÕ to¸n, tÝn dông nh­ng ch­a lµm ®­îc ®iÒu nµy víi b¶o l·nh. Do vËy viÖc ®èi chiÕu, cËp nhËt gi÷a c¸c kh©u kh«ng nhanh gän, khíp ®óng vµ mÊt nhiÒu thêi gian cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. 3.9. MÉu th­ b¶o l·nh: Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng ®· cã h­íng dÉn vÒ b¶o l·nh nh­ng hiÖn nay ng©n hµng th­êng ph¸t hµnh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. MÉu th­ cña kh¸ch hµng ®«i khi kh«ng hîp lý g©y khã kh¨n cho ng©n hµng nhÊt lµ khi giao dÞch b¶o l·nh víi n­íc ngoµi th­ b¶o l·nh b»ng tiÕng anh, ng©n hµng th­êng lóng tóng v× kh«ng s¸t víi mÉu biÓu cña kh¸ch hµng dÉn tíi kh«ng n¾m ch¾c tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng. Trªn ®©y lµ nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶o l·nh t¹i chi nh¸nh. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trªn lµ do b¶o l·nh lµ mét nghiÖp vô míi, nã ®ang ®­îc hoµn thiÖn dÇn cïng víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp vµ cña hÖ thèng kinh tÕ ph¸p luËt ViÖt Nam. Mçi ng©n hµng cÇn t×m ra mét lèi ®i trong viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy. KÕt luËn: Trong ch­¬ng nµy chóng ta ®· xem xÐt toµn bé thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi.§©y lµ nÐt riªng biÖt cña ng©n hµng mµ ng­êi ph©n tÝch cÇn n¾m ®­îc nÕu cã tham väng ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy. Trong ph©n tÝch thùc tr¹ng nÕu c¸c b¹n ®Ó ý sÏ thÊy t«i ®· chÎ nhá c¸c vÊn ®Ò theo tr×nh tù ph©n tÝch: KÕt qu¶ thùc tÕ cña ng©n hµng lµ g×? T¹i sao ng©n hµng ®¹t ®­îc hay l¹i chän c¸ch ®ã? Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm trong c¸ch lµm nµy? Nh­ vËy ®©y sÏ lµ c¬ së cho t«i ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m ph¸t huy ­u ®iÓm söa ch÷a th¸o gì nh÷ng ­u ®iÓm tån t¹i nµy. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi. C¸c vÊn ®Ò chÝnh trong ch­¬ng: - Quan ®iÓm cña ng©n hµng trong viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh. - C¸c gi¶i ph¸p - C¸c kiÕn nghÞ. I. Quan ®iÓm cña ng©n hµng trong viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh N¨m 1995 ®¸nh dÊu mét b­íc quan träng trong hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn víi viÖc chuyÓn giao ho¹t ®éng cÊp ph¸t vèn ®Çu t­ x©y dùng cho tæng côc ®Çu t­ ph¸t triÓn (bé tµi chÝnh) vµ ®­îc phÐp thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i bªn c¹nh nghiÖp vô cho vay ®Çu t­ x©y dùng. §©y lµ sù ®iÒu chØnh mang tÝnh c¸ch m¹ng trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn vµ hµng lo¹t c¸c nghiÖp vô míi trong ®ã cã b¶o l·nh ®­îc ¸p dông trong ®Þnh h­íng m« h×nh kinh doanh ®a n¨ng cña ng©n hµng. §¹t tíi m« h×nh kinh doanh ®a n¨ng tæng hîp ®ßi hái ph¸t triÓn më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng. §Æc biÖt víi Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn thu nhËp chñ yÕu tõ vÊn ®Ò tÝn dông, tû träng thu nhËp tõ dÞch vô kho¶ng 2% cßn rÊt thÊp so víi c¸c ng©n hµng trong n­íc vµ quèc tÕ. V× vËy môc tiªu cña toµn ngµnh ®ã lµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, n©ng cao tû träng thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng nµy trong ®ã cã b¶o l·nh. Víi Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi sau n¨m n¨m thùc hiÖn nghiÖp vô míi hä ®· tiÕn nh÷ng b­íc v÷ng ch¾c víi viÖc kh«ng ®Ó rñi ro x¶y ra gãp phÇn n©ng cao uy tÝn ng©n hµng, khi nghiÖp vô b¶o l·nh cña ng©n hµng b­íc vµo n¨m 99 vµ chuÈn bÞ b­íc sang thÕ kû 21 víi nh÷ng nhiÖm vô míi ®­îc ®Þnh h­íng nh­ sau: - Hoµn chØnh c¸c quy tr×nh b¶o l·nh s¸t thùc tÕ vµ nhanh gän. - §a d¹ng ho¸ cho c¸c h×nh thøc b¶o l·nh, lo¹i b¶o l·nh cho phong phó ®¸p øng thùc tÕ. - §¸p øng nhu cÇu khèi kh¸ch hµng truyÒn thèng, më réng kh¸ch hµng míi cã chän läc, më réng lÜnh vùc b¶o l·nh kh«ng chØ trong x©y dùng mµ c¶ trong c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp. - Nhanh chãng hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng b¶o l·nh ®­a tin häc øng dông vµo b¶o l·nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng nhanh chãng chÊt l­îng tèt. C¸c ®Þnh h­íng trªn nh»m hoµn thiÖn n©ng cao chÊt l­îng b¶o l·nh trªn c¬ së ®ã më réng ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy. Trong khi nÒn kinh tÕ vµ luËt ph¸p ®iÒu chØnh cßn cã nhiÒu v­íng m¾c, c¸c vô rñi ro trong b¶o l·nh nh­ c¸c vô Minh Phông, Tamexco khiÕn cho mét sè ng©n hµng cã chñ ch­¬ng thu hÑp nghiÖp vô nµy. Nh­ng víi Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nãi chung vµ víi Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ®©y lµ thêi ®iÓm lµ c¬ héi ph¸t triÓn më réng dùa vµo kinh nghiÖm vµo sù æn ®Þnh bÒn v÷ng s½n cã. §©y lµ quan ®iÓm vÒ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh trong b¶o l·nh. Víi quan ®iÓm vÒ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh nãi trªn, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh­ sau: ii. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. 1. ChÝnh s¸ch Marketing cho ph¸t triÓn më réng nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng. 1.1.§a d¹ng ho¸ ph¸t triÓn thÞ tr­êng: Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, thÞ tr­êng chñ yÕu cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi lµ kh¸ch hµng c¸c doanh nghiÖp quèc doanh thuéc lÜnh vùc x©y l¾p. §Æc ®iÓm nµy cho thÊy tÝnh chuyªn doanh cña Ng©n hµng cßn rÊt ®Ëm nÐt. Trong ®Þnh h­íng míi vÒ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng m« h×nh ®a n¨ng hiÖn ®¹i, ng©n hµng cÇn ph¸t triÓn ®a d¹ng thÞ tr­êng kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch ®ã lµ: - §¸p øng nhu cÇu c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. - Më réng ph¹m vi b¶o l·nh c¶ lÜnh vùc n«ng c«ng nghiÖp. ViÖc ®¸p øng nhu cÇu cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ mét chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ta hiÖn nay t¹o ®iÒu kiÖn cho thµnh phÇn kinh tÕ nhiÒu tiÒm n¨ng ch­a khai th¸c nµy ph¸t triÓn. §a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng nµy kh«ng cã nghÜa lµ sao l·ng thÞ tr­êng truyÒn thèng. Ng­îc l¹i ng©n hµng nªn nghiªn cøu ®Ó phôc vô tèt nhÊt víi kh¸ch hµng truyÒn thèng. Thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy ®ång nghÜa víi viÖc ng©n hµng cïng víi doanh nghiÖp th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong ®iÒu kiÖn b¶o l·nh mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®ang v­íng m¾c: - Ng©n hµng cÇn chý ý tíi kh©u thÈm ®Þnh víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh khi xÐt duyÖt b¶o l·nh. NÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tèt ng©n hµng nªn cho phÐp b¶o l·nh tÝn chÊp hoÆc kÕt hîp thÕ chÊp tµi s¶n. Ng©n hµng kh«ng nªn yªu cÇu tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Õn b¶o l·nh t¹i ng©n hµng ký quü 100%. 1.2.§a d¹ng ho¸ ph¸t triÓn s¶n phÈm: C¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh ¸p dông ë chi nh¸nh cßn ch­a phong phó. Trong 6 lo¹i h×nh b¶o l·nh theo quy ®Þnh, ng©n hµng míi thùc hiÖn 4 lo¹i b¶o l·nh ®­îc uû nhiÖm th­êng xuyªn, míi lµm quen víi b¶o l·nh vay vèn. Song ë mét sè chi nh¸nh huyÖn nh­ ë Thanh Tr× míi chØ cã hai lo¹i h×nh b¶o l·nh lµ b¶o l·nh dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Nhu cÇu vÒ b¶o l·nh cña kh¸ch hµng lµ yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng tíi sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô. Nh­ng theo t«i mét sè lo¹i h×nh b¶o l·nh kh«ng ph¶i kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu mµ do ng©n hµng ch­a thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng chØ xin b¶o l·nh khi ®ã lµ nhu cÇu b¾t buéc víi b¶o l·nh dù thÇu vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Nhµ thÇu cã thÓ chÊp nhËn cho chñ thÇu gi÷ l¹i mét kho¶n ch­a thanh to¸n mµ kh«ng xin b¶o l·nh t¹i ng©n hµng. §iÒu nµy lµ mét thùc tÕ ë c¸c chi nh¸nh huyÖn. §iÒu nµy chøng tá b¶o l·nh cña ng©n hµng ch­a thùc sù thu hót ®­îc kh¸ch hµng vµ ®«i khi thñ tôc vµ sù chËm chÔ lµm mê nh¹t vai trß cña b¶o l·nh ng©n hµng. Nh­ vËy ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh tr­íc hÕt ph¶i lµm cho b¶o l·nh thùc sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. Tõ ®ã ng©n hµng nªn cã biÖn ph¸p kÝch thÝch, thu hót kh¸ch hµng. Trong thêi gian tíi ng©n hµng nªn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh b¶o l·nh theo hai h­íng sau: - Thùc hiÖn bèn lo¹i h×nh b¶o l·nh ®­îc uû nhiÖm th­êng xuyªn ë c¸c chi nh¸nh huyÖn. - Ph¸t triÓn lo¹i h×nh b¶o l·nh vay vèn n­íc ngoµi. - Nghiªn cøu thùc hiÖn mét sè lo¹i h×nh b¶o l·nh míi B¶o l·nh vay vèn n­íc ngoµi rÊt cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay nãi chung vµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng nãi riªng. Trong thêi gian tíi ng©n hµng cÇn tiÕp cËn víi c¸c dù ¸n vay vèn n­íc ngoµi chñ ®éng t×m kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt yªu cÇu uû nhiÖm lªn ng©n hµng trung ­¬ng. §Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn rót ng¾n bít c¸c thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt gi¶m bít thêigian xÐt duyÖt tr×nh ký t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng ®¸p øng ®óng thêi gian hîp ®ång. Víi c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh míi, t«i xin ®­a ra mét sè cã thÓ nghiªn cøu ¸p dông ë chi nh¸nh nh­ sau: - B¶o l·nh thanh to¸n: §· ®­îc uû quyÒn cña trung ­¬ng nh­ng ch­a thùc hiÖn ë chi nh¸nh. Lý do ¸p dông: Trong c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh trong x©y dùng: b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn øng tr­íc vµ b¶o l·nh b¶o hµnh chÊt l­îng c«ng tr×nh, bèn lo¹i b¶o l·nh nµy ®Òu do chñ thÇu yªu cÇu vµ b¶o vÖ lîi Ých cho chñ thÇu. B¶o l·nh thanh to¸n c«ng t×nh lµ lo¹i b¶o l·nh duy nhÊt mµ nh­êi thô h­ëng lµ nhµ thÇu. Trong thùc tÕ rÊt nhiÒu tr­êng hîp nhµ thÇu bµn giao c«ng tr×nh song chñ thÇu kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô thanh to¸n. §iÒu nµy g©y khã kh¨n tµi chÝnh cho nhµ thÇu trong viÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n vµ trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c.§· cã kh¸ch hµng yªu cÇu thùc hiÖn lo¹i b¶o l·nh nµy ë chi nh¸nh nh­ng ch­a ®­îc ®¸p øng. V× vËy ng©n hµng nªn nghiªn cøu c¸ch thøc, c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn lo¹i h×nh nµy. - B¶o l·nh chøng kho¸n: Lý do ¸p dông: ViÖt Nam ®ang xóc tiÕn h×nh thµnh ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Òu cã kÕ ho¹ch tham gia thÞ tr­êng nµy. Trong giai ®o¹n ®Çu hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ch­a cã ®ñ uy tÝn bªn thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ víi c«ng chóng.Hä rÊt cÇn mét tæ chøc cã uy tÝn nh­ ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®øng ra t¹o lßng tin cho viÖc ph¸t hµnh b¸n c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Ng©n hµng h­ëng phÝ b¶o l·nh hay cßn gäi lµ hoa hång ph¸t hµnh vµ cát¸ch nhiÖm b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n tr¸i phiÕu vµ chi tr¶ cæ tøc cho ng­êi mua ... Ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn Hµ Néi víi lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ nh÷ng kinh nghiÖm thÈm ®Þnh dù ¸n hoµn toµn cã thÕ m¹nh ®i tiªn phong trªn lÜnh vùc nµy. B¶o l·nh chøng kho¸n lµ mét nghiÖp vô míi trªn mét lÜnh vùc míi lªn quy tr×nh vÝ dô nh­ b­íc thÈm ®Þnh chøng kho¸n sÏ kh«ng hoµn toµn gièng víi c¸c lo¹i b¶o l·nh truyÒn thèng kh¸c. H¬n n÷a theo quy ®Þnh ®Ó ®­îc thùc hiÖn nghiÖp vô nµy ph¶i ®­îc giÊy phÐp cña uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc vµ ph¶i thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n trùc thuéc ng©n hµng. Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ nµy chi nh¸nh nªn nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c dù th¶o vÒ viÖc tham gia tµi chÝnh chøng kho¸n nãi chung vµ b¶o l·nh chøng kho¸n nãi riªng. Ngoµi ra c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c nh­ b¶o l·nh hoµn thuÕ, b¶o l·nh ®¹i lý kinh doanh, b¶o l·nh ®Çu t­ dù ¸n, b¶o l·nh b¶o hµnh chÊt l­îng hµng ho¸, chi nh¸nh còng nªn nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi ®Ó ¸p dông. Víi c¸c lo¹i b¶o l·nh míi cã tÝnh kh¶ thi chi nh¸nh cÇn nghiªn cøu c¸ch tæ chøc thùc hiÖn, quy tr×nh... vµ tr×nh ng©n hµng trung ­¬ng cho quyÕt ®Þnh vµ møc uû quyÒn thùc hiÖn. §Ó t¨ng tÝnh kh¶ thi cña c¸c lo¹i b¶o l·nh míi chi nh¸nh cÇn: - Nghiªn cøu vÒ cung cÇu. - T­ vÊn, qu¶ng c¸c vÒ c¸c lo¹i h×nh míi. - Thu hót kh¸ch hµng cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng tõ ®ã n©ng cao uy tÝn ng©n hµng vµ t¨ng kh¶ n¨ng t×m kiÕm kh¸ch hµng. 1.3.ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng: Ng©n hµng tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®Ó tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng cã chÝnh s¸ch phï hîp. - Víi kh¸ch hµng truyÒn thèng: X¸c ®Þnh ®©y sÏ lµ thÞ tr­êng chñ chèt cña ng©n hµng v× vËy cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i thÝch hîp. + Víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n l©u dµi, cã uy tÝn, cã tµi kho¶n chÝnh më t¹i chi nh¸nh, c¸c doanh nghiÖp ®Êu thÇu c«ng tr×nh träng ®iÓm cña nhµ n­íc ®­îc ­u tiªn xem xÐt nhu cÇu vµ ®­îc phÐp kÕt hîp c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m nh­: ký quü, cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o ®¶m cña bªn thø ba... PhÝ b¶o l·nh víi c¸c kh¸ch hµng chñ chèt th­êng xuyªn chi nh¸nh kh«ng nªn ¸p dông cøng nh¾c 1% mµ cã thÓ ­u ®·i thÊp h¬n. + Víi c¸c tæng c«ng ty lín: N¾m b¾t nhu cÇu b¶o l·nh cña kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng h¹n møc b¶o l·nh cã thÓ v­ît qu¸ h¹n møc cho phÐp vµ tr×nh lªn ng©n hµng trung ­¬ng. C¸c tæng c«ng ty cã ®ñ b¶o ®¶m cho h¹n møc chi nh¸nh cho phÐp c¸c c«ng ty thµnh viªn b¶o l·nh tÝn chÊp. C¸ch lµm nµy cã lîi cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. - Víi kh¸ch hµng míi kh«ng nªn yªu cÇu tÊt c¶ ký quü vµ còng cÇn thÈm ®Þnh tµi chÝnh. NÕu b¶o ®¶m cã thÓ cho phÐp kh¸ch hµng ký quü thÊp h¬n vµ kÕt hîp víi thÕ chÊp tµi s¶n. V× ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng tæng c«ng ty lµ cã nhu cÇu vµ giao dÞch rÊt lín nªn nÕu ®Ó mÊt chØ mét kh¸ch hµng còng lµ mÊt rÊt nhiÒu cho ng©n hµng. Do vËy ng©n hµng cã chÝnh s¸ch mÒm máng víi c¸c kh¸ch hµng lín v× chi phÝ gi÷ kh¸ch hµng bao giê còng Ýt h¬n chi phÝ t×m kiÕm kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p sau: - Th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, thu thËp l¾ng nghe ý kiÕn kh¸ch hµng. Ng©n hµng cã thÓ tæng kÕt ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ: + Nh÷ng viÖc lµm ®­îc vµ ch­a ®­îc cña c¶ hai phÝa. + Nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña s¶n phÈm ng©n hµng, nh÷ng v­íng m¾c vÒ thñ tôc, phÝ vµ chÊt l­îng phôc vô cña ng©n hµng. Vµ thu thËp ý kiÕn: + T×m hiÓu vÒ nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña kh¸ch hµng. + Phæ biÕn chÝnh s¸ch thÓ lÖ cña ng©n hµng trong b¶o l·nh. - T¹o mèi quan hÖ th©n thiÕt, gÇn gòi b»ng c¸c cuéc th¨m viÕng thùc tÕ cña l·nh ®¹o ng©n hµng víi kh¸ch hµng. - Coi träng kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh kh¸ch hµng lµ b¹n hµng, kh«ng cã kh¸ch hnµg th× kh«ng cã ng©n hµng. Trong giao dÞch, c¸c c¸n bé ng©n hµng ph¶i tËn t×nh chu ®¸o ®Ó gi÷ tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. - Cïng kh¸ch hµng th¸o gì c¸c khã kh¨n. 1.4. ChÝnh s¸ch phÝ : ChÝnh s¸ch phÝ chÝnh lµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ trong chÝnh s¸ch Marketing ®èi víi mét s¶n phÈm. V× vËy ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch phÝ linh ho¹t mÒm dÎo h¬n. HiÖn nay møc phÝ tèi ®a lµ 1% n¨m ng©n hµng cã thÓ ¸p dông c¸c møc phÝ trong kho¶ng tèi thiÓu vµ tèi ®a. NÕu møc phÝ tèi ®a ®­îc phÐp t¨ng lªn, ng©n hµng sÏ thuËn lîi h¬n trong viÖc ¸p dông mét chÝnh s¸ch phÝ hîp lý. PhÝ b¶o l·nh ph¶i phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c trong chÝnh s¸ch Marketing tæng hîp vµ c¸c yÕu tè rñi ro, thêi h¹n vµ sè tiÒn b¶o l·nh: - Víi kh¸ch hµng b¶o l·nh th­êng xuyªn t¹i ng©n hµng cã thÓ thÊp h¬n møc phÝ tèi ®a tuú thuéc møc ®é tÝn nhiÖm,vÝ dô nh­ møc 0,8%/ n¨m. - Víi c¸c mãn b¶o l·nh sè tiÒn lín cã ®ñ tµi s¶n b¶o ®¶m møc phÝ cã thÓ ¸p dông theo møc luü tho¸i. 1.5.T­ vÊn, giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm: - Giíi thiÖu t­ vÊn vÒ c¸c h×nh thøc vµ kh¶ n¨ng cung øng dÞch vô b¶o l·nh cña ng©n hµng cho kh¸ch hµng lùa chän, t­ vÊn trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, ®µm ph¸n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, thiÕt bÞ nhËp khÈu... ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng còng nh­ b¶o ®¶m an toµn cho ng©n hµng khi thùc hiÖn b¶o l·nh. - TiÕn hµnh th«ng tin qu¶ng c¸o vÒ dÞch vô b¶o l·nh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng trªn c¸c phu­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o chÝ, truyÒn h×nh... g©y sù chó ý cho kh¸ch hµng vÒ ng©n hµng võa giíi thiÖu c¸c nghiÖp vô thùc hiÖn. ChÝnh s¸ch Marketing ®­îc ®Ò ra ë trªn cho viÖc ph¸t tiÓn më réng b¶o l·nh. Nh­ng nã chØ cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng khi nã ®­îc x©y dùng tiÕn hµnh ®ång thêi víi c¸c gi¶i ph¸p ®­îc tr×nh bµy d­íi ®©y. 2. TiÕp tôc hoµn thiÖn quy tr×nh b¶o l·nh: Quy tr×nh b¶o l·nh cña chi nh¸nh cÇn ®­îc hoµn thiÖn theo h­íng b¶o ®¶m qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ®­îc nhanh gän ®óng ®¾n an toµn cho ng©n hµng vµ thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. §Ó ®¹t tíi ®iÒu nµy cÇn l­u ý mét sè ®iÓm sau: * C«ng viÖc ®Çu tiªn kh«ng thÓ bá qua trong quy t×nh lµ t×m kiÕm vµ t­ vÊn h­íng dÉn kh¸ch hµng thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu b¶o l·nh. §iÒu nµy thÓ hiÖn tÝnh chñ ®éng cña ng©n hµng kh¸c víi tr­íc ®©y nghiÖp vô b¶o l·nh b¾t ®Çu khi kh¸ch hµng ®Õn xin b¶o l·nh. H¬n n÷a viÖc t­ vÊn gióp kh¸ch hµng ®¸p øng yªu cÇu gi¶m bít thêi gian vµ c«ng søc ®i l¹i.Kh©u nµy cßn n»m trong chÝnh s¸ch Maketing vÒ t×m kiÕm vµ chon lùa kh¸ch hµng míi cho b¶o l·nh. * Chi nh¸nh cÇn chó ý ®óng møc tíi kh©u thÈm ®Þnh nhÊt lµ thÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh. ViÖc nµy lµ cÇn thiÕt do: - Thùc hiÖn tèt kh©u thÈm ®Þnh lµ biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro n©ng cao uy tÝn ng©n hµng vµ cho chÝnh s¸ch kh¸ch hµng v× nÕu t×nh h×nh tµi chÝnh vµ n¨ng lùc thùc hiÖn hîp ®ång tèt, doanh nghiÖp cã thÓ kh«ng ph¶i ký quü 100%. - Th«ng qua thÈm ®Þnh dù ¸n, c¸c c¸n bé tÝn dông cã thÓ t­ vÊn thªm cho kh¸ch hµng vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh nh»m h¹n chÕ rñi ro. - ThÈm ®Þnh dù ¸n gióp cho ng©n hµng n¾m ®­îc tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó dù tÝnh ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn do vËy biÕt ®­îc ®é rñi ro cña dù ¸n. - C«ng t¸c thÈm ®Þnh cho thÊy tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng víi c¶ bªn ®­îc b¶o l·nh vµ bªn yªu cÇu b¶o l·nh do vËy n©ng cao uy tÝn ng©n hµng. Nh­ng thêi gian vµ chi phÝ cho thÈm ®Þnh lµ kh«ng nhá. Do vËy ng©n hµng cã thÓ kÕt hîp th«ng tin vÒ doanh nghiÖp qua c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ tÝn dông, thanh to¸n...H¬n n÷a, thÈm ®Þnh lµ mét thÕ m¹nh cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn cÇn ph¶i ph¸t huy. * Trong kh©u xÐt duyÖt b¶o l·nh cÇn thùc hiÖn quy tr×nh gän nhÑ h¬n ®Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. VÊn ®Ò ë chç tr­íc khi ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch hµng cã ®ñ tiÒn trong tµi kho¶n ®Ó ký quü mµ qua kh©u kÕ to¸n kiÓm tra th× kh¸ch hµng ph¶i ®îi l©u. Nªn ch¨ng c¸c c¸n bé tÝn dông ®¶m nhiÖm c¶ nhiÖm vô kiÓm tra nµy. Trong khi kiÓm tra, thÈm ®Þnh c¸c c¸n bé tÝn dông n¾m th«ng tin vÒ kh¸ch hµng qua phßng kÕ to¸n ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc ký th­, sau ®ã míi qua kh©u kÕ to¸n ®èi chiÕu h¹ch to¸n. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã sù trî gióp cña hÖ thèng m¹ng th«ng tin néi bé gi÷a c¸c phßng trong ng©n hµng. ¸p dông m¹ng nµy vµo b¶o l·nh gióp c¸n bé tÝn dông cã thÓ cËp nhËt th­êng xuyªn t×nh h×nh cña kh¸ch hµng tr­íc khi ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh . * Khi ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh, ng©n hµng chØ ph¸t hµnh mét b¶n chÝnh duy nhÊt. Trong th­ ph¶i ghi râ thêi gian cã hiÖu lùc v× nÕu kh«ng nghÜa vô b¶o l·nh cña ng©n hµng sÏ kÐo dµi v« tËn. Gi¸ trÞ thêi h¹n b¶o l·nh ph¶i ghi thèng nhÊt trong th­ b¶o l·nh, hîp ®ång b¶o l·nh vµ ®¬n xin b¶o l·nh cña ®¬n vÞ. V× th­ b¶o l·nh ghi kh«ng ®óng mÉu sÏ cã thÓ thiÕu nh÷ng ®iÒu kho¶n nghÜa vô cña ng©n hµng hoÆc nh÷ng ®iÒu kho¶n ng©n hµng kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc. * Chi nh¸nh cÇn lµm tèt viÖc theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn cña hîp ®ång liªn quan ®Õn b¶o l·nh cña doanh nghiÖp ®­îc b¶o l·nh. C¸c hîp ®ång, nhÊt lµ hîp ®ång thi c«ng hoÆc vay vèn dµi h¹n, viÖc ®«n ®èc nµy sÏ lµm gi¶m rñi ro tiÒm Èn. C¸c c¸n bé ng©n hµng ph¶i tíi c¸c n¬i c«ng tr×nh thi c«ng ®Ó gi¸m s¸t ®«n ®èc thùc hiÖn tiÕn ®é hîp ®ång. Nh­ng gi¶i ph¸p nµy khã thùc hiÖn víi c¸c c«ng tr×nh ë rÊt xa ®Þa bµn cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. VÝ dô nh­ c¸c dù ¸n thi c«ng t¹i Ph¶ L¹i hay Qu¶ng Ninh. Khi ®ã, trong hîp ®ång ký kÕt ng©n hµng cã thÓ uû quyÒn gi¸m s¸t thi c«ng cho chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ trªn ®Þa bµn c«ng tr×nh ®ang thi c«ng nhê n¾m vµ th«ng b¸o th«ng tin cho ng©n hµng. Víi c¸c mãn b¶o l·nh b¶o ®¶m b»ng hîp ®ång thi c«ng chØ ®Þnh chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i chi nh¸nh , chi nh¸nh cÇn theo dâi s¸t sao tr¸nh tr­êng hîp doanh nghiÖp chuyÓn tiÒn sang tµi kho¶n ë ng©n hµng kh¸c g©y thiÖt h¹i vµ rñi ro cho ng©n hµng. Víi c¸c mãn b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thÕ chÊp, ng©n hµng th­êng xuyªn theo dâi b¶o qu¶n tµi s¶n nµy.§Æc biÖt ng©n hµng ph¶i tÝnh tíi khÊu hao cña tµi s¶n thÕ chÊp víi c¸c mãn b¶o l·nh dµi h¹n. NÕu kh«ng sau mét thêi gian nÕu rñi ro x¸y ra ng©n hµng ph¸t m¹i tµi s¶n nµy sÏ kh«ng thu ®­îc gi¸ trÞ nh­ ban ®Çu ­íc tÝnh. 3.Trong c«ng t¸c tµi s¶n thÕ chÊp: - Chi nh¸nh nªn thµnh lËp tæ ®¸nh gi¸ tµi s¶n nh»m ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c tµi s¶n thÕ chÊp võa ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng vµ ®ì thiÖt cho kh¸ch hµng - §Þnh kú ®¸nh gÝa l¹i tµi s¶n vµ trÝch khÊu hao vµ yªu cÇu doanh nghiÖp nép ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp. - M¹nh d¹n nhËn tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè b»ng vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, hay nh÷ng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ. - Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi nªn x©y dùng kho chøa hµng cÇm cè ®Ó më réng tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè vµ ®Ó t¹i ®iÒu kiÖn cho c¸n bé trong viÖc kiÓm tra vµ g¸im s¸t tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè tr¸nh rñi ro. MÉu biÓu ho¸ hå s¬: - Chi nh¸nh cÇn nghiªn cøu ®Ó thèng nhÊt mÉu biÓu cho hîp lý ®¶m b¶o thuËn lîi cho kh¸ch hµng vµ ng©n hµng trong qu¸ trÝnh sö dông. - §Ó tr¸nh rñi ro tr×nh ®é tiÕng Anh cña c¸n bé ng©n hµng, ®Ò nghÞ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ban hµnh mÉu th­ b¶o l·nh c¸c lo¹i b»ng tiÕng Anh v× cã rÊt nhiÒu mãn b¶o l·nh ph¸t sinh theo yªu cÇu cña bªn liªn doanh hoÆc ®èi t¸c n­íc ngoµi cÇn tiÕng Anh. 5 .N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé - TiÕn hµnh tËp huÊn cho c¸n bé vÒ nghiÖp vô míi nµy. ViÖc tËp huÊn nµy gióp c¸c c¸n bé ng©n hµng hiÓu ®óng b¶n chÊt vai trß còng nh­ kh¶ n¨ng rñi ro cña b¶o l·nh. Ngoµi ra nã cßn phæ biÕn ®­îc quy ®Þnh b¶o l·nh thèng nhÊt tíi c¸c chi nh¸nh huyÖn. - §µo t¹o nghiÖp vô b¶o l·nh qua c¸c líp ®µo t¹o chuyªn m«n hay qua c¸c ng©n hµng b¹n. Ng©n hµng th­êng xuyªn tæ chøc nghiÖp vô b¶o l·nh ®Ó rót ra kinh nghiÖm cÇn thiÕt. - Kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ do viÖc tæ chøc c¸n bé tÝn dông chuyªn tr¸ch mét sè kh¸ch hµng b»ng c¸ch th­êng xuyªn trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c c¸n bé tÝn dông vµ lËp ra tæ b¶o l·nh. Tæ nµy bao gåm c¸c c¸n bé chØ ®¹o vÒ b¶o l·nh ®Ó chØ ®¹o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chóng mÆc dï c¸n bé vÉn lµm c¶ b¶o l·nh vµ tÝn dông. 6. ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo b¶o l·nh: Chi nh¸nh nªn xóc tiÕn viÖc ¸p dông tin häc ho¸ vµo nghiªp vô b¶o l·nh b»ng viÖc x©y dùng vµ ®­a vµo ¸p dông nèi m¹ng vi tÝnh néi bé gi÷a phßng tÝn dông, phßng kÕ to¸n cña chi nh¸nh chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. 7. Nghiªn cøu x©y dùng h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn cho c¸c kh¸ch hµng: ViÖc x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông th­êng xuyªn lµ mét c«ng viÖc quen thuéc víi c¸c ng©n hµng.B¶o l·nh còng lµ mét lo¹i h×nh tÝn dông ®Æc biÖt tuy kh«ng ¸p dông ®­îc c¸c nguyªn t¾c cña tÝn dông cho b¶o l·nh nh­ng sù c¸c s¶n phÈm ®Òu cã qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn . Trong c«ng t¸c tÝn dông chóng ta x©y dùng ®­îc h¹n møc tÝn dông th­êng xuyªn cho kh¸ch hµng nh»m h¹n chÕ c¸c thñ tôc vµ chi phÝ cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng . Nh­ vËy trong b¶o l·nh ta còng hoµn toµn cã thÓ t×m ra ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c b¶o l·nh cña ng©n hµng. III. C¸c kiÕn nghÞ: 1. Hoµn thiÖn hµnh lang ph¸p lý: B¶o l·nh còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng cÇn ph¶i cã mét hµnh lang ph¸p lý chÆt chÏ vµ thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn . HiÖn nay hai ®¹o luËt ng©n hµng lµ luËt Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ®· cã hiÖu lùc trªn thùc tÕ . Nh­ trong tõng lÜnh vùc cô thÓ vÉn ch­a cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ chi tiÕt. V× vËy nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn tr­íc ®©y vÉn ®­îc ¸p dông g©y cho ho¹t ®éng ngµnh ng©n hµng nhiªï khã kh¨n. Nh÷ng v¨n b¶n , quy ®Þnh th­êng xuyªn söa ®æi song vÉn béc lé nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lý, ®«i khi lµ qu¸ chÆt chÏ . Khi thùc thi theo c¸c v¨n b¶n nµy, c¸c ng©n hµng buéc ph¶i hoÆc v­ît rµo ®Ó gi¶i quyÕt cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ hoÆc ph¶i thu hÑp ho¹t ®éng nÕu theo ®óng quy ®Þnh. C¶ hai ®Òu bÊt lîi cho c¸c ng©n hµng . V× vËy nhµ n­íc cÇn sím t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng b¶o l·nh ph¸t triÓn. Cô thÓ cÇn ph¶i ban hµnh luËt b¶o l·nh, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n... Ban hµnh luËt b¶o l·nh sÏ t¹o hµnh lang ph¸p lý kh«ng nh÷ng cho ho¹t ®éng b¶o l·nh trong n­íc mµ cßn t¹o ra c¨n cø dÉn chiÕu thèng nhÊt cho c¸c ng©n hµng khi b¶o l·nh cho bªn n­íc ngoµi. MÆt kh¸c c¸c chÕ ®é thÓ lÖ trong ngµnh ng©n hµng hÇu hÕt lµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt nªn khi thùc hiÖn kh«ng ®­îc ®ång bé gi÷a c¸c bé , c¸c ngµnh. B¶o l·nh cßn liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn luËt ph¸p trong mét sè bé ngµnh kh¸c . Sù th¸o gì khã kh¨n ph¶i ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c ngµn nµy. Cô thÓ nh­ sau: - Trong thñ tôc c«ng chøng: Bé T­ ph¸p cã tr¸ch nhiÖm h­íngdÉn vÒ c¸c mÉu giÊy tê ®Ó c«ng chøng th× ®Õn nay vÉn ch­a cã c¸c mÉu hîp ®ång vÒ cÇm cè thÕ chÊp b¶o l·nh. Trong khi ®ã heo h­íng dÉn cña ng©n hµng th× phßng c«ng chøng kh«ng x¸c nhËn. Ngoµi ra lÖ phÝ c«ng chøng lµ 0,2% sè tiÒn c«ng chøng lµ qu¸ cao(trong thùc tÕ cã thÓ sè tiÒn b¶o l·nh cßn Ýt h¬n sè tiÒn c«ng chøng lµm doanh nghiÖp ph¶i thiÖt thßi) Do vËy bé T­ ph¸p chØ nªn quy ®Þnh møc lÖ phÝ c«ng chøng hîp lý, cã thÓ lµ møc lÖ phÝ luü tho¸i theo sè tiÒn c«ng chøng vµ ban hµnh mÉu giÊy tê c«ng chøng. §iÒu nµy sÏ gi¶m phiÒn to¸i cho doanh nghiÖp vµ thuËn tiÖn cho ng©n hµng ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh . -VÒ thÕ chÊp tµi s¶n : + Nªn quy ®Þnh cô thÓ c¸c c¬ quan ®¨ng ký thÕ chÊp lµ c¬ quan nµo, bao gåm nh÷ng thñ tôc g×... Tr­íc trong c¸c v¨n b¶n chØ cã quy ®Þnh chung chung lµd¨ng ký víi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. + Quy ®Þnh cô thÓ ®èi t­îng nµo th× qua c«ng chøng, ®èi t­îng nµo ®­îc chøng thùc t¹i UBND ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶m bít chi phÝ cho kh¸ch hµng. + N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan ®¨ng ký thÕ chÊp .Qu¶n lý ®­îc viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp sÏ tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng mét tµi s¶n ®em thÕ chÊp ë nhiÒu ng©n hµng. + Trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp: nªn quy ®Þnh bªn nhËn thÕ chÊp, cÇm cè cã quyÒn ph¸t m¹i tµi s¶n khi bªn thÕ chÊp cã th¸i ®é cã ý kh«ng tr¶ nî hoÆc kh«ng tr¶ ®­îc do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng. + TriÓn khai thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 86CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp c¸c trung t©m ®Êu gi¸ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tµi s¶n thÕ chÊp tån ®äng trong ng©n hµng . NÕu gi¶i quyÕt nhanh gän vÊn ®Ò tµi s¶n thÕ chÊp vµ c«ng chøng tµi s¶n sÏ lµ mét th¸o gì cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng trong ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh . Trong quy chÕ vÒ b¶o l·nh ban kÌm quy ®Þnh 196 cña NHNN vµ c«ng v¨n 39 cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng cßn nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn. C¸c quy ®Þnh nµy ®· lçi thêi vµ kh«ng phï hîp víi Bé luËt D©n sù vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. Do vËy c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÇn sím xem xÐt ban hµnh v¨n b¶n thay thÕ quy chÕ trªn cho phï hîp víi c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. §Ó b¶o ®¶m sù phï hîp c¸c quy ®Þnh nµy víi thùc tÕ t«i xin ®­a ra mét sè c¸c kiÕn nghÞ sau: 1.1. KiÕn nghÞ víi NHNN ViÖt Nam: 1.1.1. §iÒu kiÖn doanh nghiÖp ®­îc b¶o l·nh: - §iÒu kiÖn nî qua h¹n: Ng©n hµng Nhµ n­íc chØ nªn quy ®Þnh c¸c doanh nghiÖp ®­îc b¶o l·nh kh«ng cã nî qu¸ h¹n dµi trªn ba th¸ng do nguyªn nh©n chñ quan g©y ra. - §iÒu kiÖn thÕ chÊp: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp ®ñ tiªu chuÈn ( Theo ®iÒu 6 quy ®Þnh). Tõ thùc tr¹ng trªn vµ do rñi ro trong lÜnh vùc ®Çu t­ c¬ b¶n lµ Ýt, t«i xin kiÕn nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp chi nh¸nh ¸p dông tÝn chÊp trong b¶o l·nh víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cã uy tÝn cao, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín h¬n sè tiÒn ®­îc b¶o l·nh. 1.1.2. Møc phÝ b¶o l·nh: §Ó ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ tèi thiÓu vµ t¹o ra biªn ®é ®ñ réng cho ng©n hµng thùc thi chÝnh s¸ch phÝ linh ho¹t, mÒm dÎo Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn t¨ng møc phÝ b¶o l·nh tèi ®a lªn 2 % n¨m . §©y chØ lµ møc phÝ tèi ®a cßn viÖc ¸p dông cô thÓ sÏ do tõng ng©n hµng quyÕt ®Þnh phï hîp víi chÝnh s¸ch Marketing cña mçi ng©n hµng. Trong ph¹m vi phÝ tõ 0,7 -1 % hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Òu ¸p dông hai møc phÝ tèi ®a vµ tèi thiÓu trªn mµ Ýt cã c¸c møc linh ho¹t kh¸c.T¨ng biªn ®é gi÷a møc phÝ tèi ®a vµ tèi thiÓu lµm cho chÝnh s¸ch phÝ mÒm dÎo h¬n . Ngoµi ra nã cßn thóc ®Èy c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c ng©n hµng ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o l·nh cña mçi ng©n hµng vµ cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. 1.1.3. ThÈm quyÒn ký b¶o l·nh : Theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc th× gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ Hµ Néi kh«ng ®­îc uû quyÒn ký b¶o l·nh cho ng­êi kh¸c .Nh­ng do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña chi nh¸nh , ®ã lµ trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c mãn b¶o l·nh ph¸t sinh th­êng xuyªn víi gi¸ trÞ t­¬ng ®èi nhá, h¬n n÷a ng©n hµng cßn cã bèn chi nh¸nh huyÖn trùc thuéc c¸ch xa trô së chÝnh vÒ mÆt ®Þa lý. V× vËy ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp Tæng gi¸m ®èc cã thÓ uû quyÒn cho c¸c Phã gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. 1.1.4. Giíi h¹n b¶o l·nh : LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông ®· cã hiÖu lùc thi hµnh vµ giíi h¹n cho vay cña Tæ chøc TÝn dông ®· ®­îc ¸p dông theo kho¶n 1 ®iÒu 79 ‘ Tæng d­ nî cho vay víi mét kh¸ch hµng kh«ng qu¸ 15% vèn tù cã cña TCTD..” . Nh­ng vÉn ch­a hÒ cã h­íng dÉn thi hµnh kho¶n 2 vÒ giíi h¹n b¶o l·nh . V× vËy Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn sím cã h­íng dÉn cô thÓ lµm c¨n cø cho c¸c ng©n hµng xÐt duyÖt b¶o l·nh. 1.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam: 1.2.1. Møc phÝ b¶o l·nh: Theo c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸c møc phÝ cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng cßn ch­a hîp lý. Møc phÝ tèi thiÓu ¸p dông lµ 0,7 % cho b¶o l·nh cã ký quü b»ng vèn tù cã cña doanh nghiÖp . Khi ®ã ng©n hµng hoµn toµn kh«ng cã rñi ro, phÝ ng©n hµng thu lµ phÝ cè ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ b¶o l·nh. H¬n n÷a ®é chªnh lÖch gi÷a møc phÝ tèi thiÓu vµ møc phÝ tèi ®a lµ qu¸ nhá kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc m­cs chªnh lÖch vÒ rñi ro trong hai tr­êng hîp b¶o l·nh cña ng©n hµng. V× vËy trong tr­êng hîp ký quü b»ng 100% vèn tù cã cña doanh nghiÖp xin kiÕn nghÞ thu phÝ tuyÖt ®èi. Ngoµi ra quy ®Þnh víi c¸c mãn b¶o l·nh cã sè tiÒn nhá chi nh¸nh thu phÝ lµ 300000 ®ång mét mãn lµ ch­a hîp lý do: + Cã nhiÒu mãn b¶o l·nh chØ ph¸t sinh víi sè tiÒn nhá thêi gian l¹i rÊt ng¾n nh­ c¸c mãn b¶o l·nh dù thÇu thêi h¹n cã thÓ chØ 3-4 ngµy, møc phÝ nµy lµ qu¸ cao. + Víi c¸c doanh nghiÖp lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n hãa cã ph¸t sinh nhiÒu mãn b¶o l·nh nhá th× víi møc phÝ nh­ trªn doanh nghiÖp sÏ kh«ng kham næi. + Víi c¸c kho¶n b¶o l·nh sè tiÒn rÊt lín ng©n hµng vÉn kh«ng hÒ gi¶m phÝ. V× vËy kiÕn nghÞ Ng©n hµng §Çu t­ Ph¸t triÓn trung ­¬ng cho phÐp thu phÝ : - Víi c¸c mãn nhá: + 50.000 ®/ mãn víi c¸c mãn cã ký quü 100 %. + 100.000®/ mãn víi c¸c mãn ký quü trªn 50% gi¸ trÞ b¶o l·nh. +200.000 ®/ mãn víi c¸c mãn cã ký quü nh÷ng d­íi 50% gi¸ trÞ b¶o l·nh. + 300.000 ®/ mãn víi c¸c mãn kh«ng ký quü 1.2.2. Møc uû nhiÖm ký b¶o l·nh: Chi nh¸nh ®­îc trung ­¬ng uû quyÒn ký duyÖt bèn lo¹i b¶o l·nh th­êng xuyªn trong h¹n møc theo quyÕt ®Þnh sè 632. Víi c¸c mãn b¶o l·nh qu¸ h¹n møc cho mét doanh nghiÖp vÒ sè tiÒn b¶o l·nh cho mét mãn còng nh­ tæng h¹n møc b¶o l·nh cho mét doanh nghiÖp, chi nh¸nh ph¶i tr×nh lªn Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng xin uû quyÒn. Víi hai lo¹i b¶o l·nh thanh to¸n vµ b¶o l·nh vay vèn n­íc ngoµi khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu chi nh¸nh ®Òu ph¶i tr×nh lªn Ng©n hµng §Çu t­ Ph¸t triÓn trung ­¬ng xin gi¶i quyÕt. - Víi c¸c mãn b¶o l·nh ®­îc uû nhiÖm th­êng xuyªn : Theo c«ng v¨n sè 562/CV-Bl, Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng cho phÐp chi nh¸nh b¶o l·nh tÝn chÊp víi mét sè tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng lµm ¨n cã l·i, chØ më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh, víi møc ký quü 5 %, møc tèi ®a cña mét mãn lµ: - 1 tû ®ång víi c¸c tæng c«ng ty. - 500 ngh×n ®ång víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c. Møc quy ®Þnh nµy t­¬ng ®èi thÊp v× t¹i chi nh¸nh cã nhÒu kho¶n sè tiÒn b¶o l·nh v­ît qu¸ møc trªn. Víi c¸c kho¶n nµy ng©n hµng l¹i ph¶i lËp hå s¬ tr×nh lªn trung ­¬ng xin xÐt duyÖt vµ uû quyÒn nh­ vËy sÏ tèn thêi gian vµ c«ng søc cña ng©n hµng còng nh­ kh¸ch hµng . V× vËy kiÕn nghÞ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam cho n©ng møc b¶o l·nh tÝn chÊp tèi ®a lªn nh­ sau: - 2 tû ®ång víi c¸c tæng c«ng ty. - 1 Tû ®ång víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c. 1.2.3. Tæ chøc tËp huÊn cho chi nh¸nh vÒ nghiÖp vô b¶o l·nh: Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé chi nh¸nh th«ng qua c¸c buæi tËp huÊn, trao ®æi rót kinh nghiÖm gi÷a c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng. Cïng víi viÖc ®ã lµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng ban hµnh c¸c tµi liÖu n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n hoÆc tæ chøc ph¸t ®éng c¸c cuéc thi, nghiªn cøu khoa häc vÒ ®Ò tµi b¶o l·nh. N¨m 1998, Ng©n hµng trung ­¬ng ®· tæ chøc buæi tËp huÊn vÒ b¶o l·nh vµ tÝn dông nh­ng míi chØ cho c¸c tr­ëng phßng tÝn dông c¸c chi nh¸nh . Tíi ®©y ng©n hµng cÇn tæ chøc c¸c buæi tËp huÊn cho c¶ c¸c c¸n bé trùc tiÕp lµm b¶o l·nh. 1.2.4. H­íng dÉn vÒ x©y dùng møc b¶o l·nh th­êng xuyªn: ViÖc ¸p dông møc b¶o l·nh th­êng xuyªn cho c¸c doanh nghiÖp sÏ rÊt hiÖu qu¶ cho viÖc ph¸t triÓn b¶o l·nh. §iÒu nµy ®· ®­îc kiÓm chøng thùc tÕ víi c«ng ty Licogi trong thêi gian qua. Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn trung ­¬ng ®· ký hîp ®ång vãi tæng c«ng ty nµy sau ®ã uû quyÒn h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn vÒ cho chi nh¸nh thùc hiÖn. Trong thêi gian tíi Ng©n hµng trung ­¬ng nªn ph¸t triÓn h×nh thøc nµy vµ ban hµng h­íng dÉn cho phÐp chi nh¸nh x¸c ®Þnh h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyÕn víi c¸c kh¸ch hµng mµ kh«ng ph¶i ký kÕt qua Ng©n hµng trung ­¬ng. 2. M«i tr­êng kinh doanh: M«i tr­êng kinh doanh ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng kinh doanh chung cña ng©n hµng còng nh­ m«i truêng b¶o l·nh. Ho¹t ®éng b¶o l·nh sÏ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÕu m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh. V× vËy víi m«i tr­êng nµy trong thêi gian tíi: - CÇn tiÕp tôc x©y dùng c¸c thÞ tr­êng nh­ thÞ tr­êng vèn, ®Æc biÖt xóc tiÕn thµnh lËp vµ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ thÞ tr­êng chøng kho¸n.Tõ ®ã ViÖt Nam tiÕn tíi hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng. - T¨ng c­êng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, æn ®Þnh m«i tr­êng ®Ó thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. - Lµnh m¹nh m«i tr­êng kinh doanh b»ng viÖc quy ®Þnh c¸c danh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai ho¸ th«ng tin vµ kiÓm to¸n, kÕ to¸n. KÕt luËn B¶o l·nh ng©n hµng cho ®Õn nay lµ mét lo¹i h×nh nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu víi c¸c ng©n hµng còng nh­ víi nÒn kinh tÕ. Trong suèt thêi gian ra ®êi vµ ph¸t triÓn ®· chøng minh ®­îc r»ng nã lµ mét h×nh thøc dÞch vô cña c¸c ng©n hµng trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ vµ lµ mét chÊt xóc t¸c cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Nh÷ng g× mµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ®· lµm ®­îc lµ t¹o ra vµ ph¸t triÓn chÊt xóc t¸c ®ã thóc ®Èy nh÷ng mèi quan hÖ cña c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ. Vµ víi ng©n hµng lîi Ých vÒ ®a n¨ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng vµ cuèi cïng lµ lµm t¨ng lîi nhuËn qu¶ lµ kh«ng nhá. Nh­ng so víi tiÒm n¨ng vµ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ th× ng©n hµng cÇn ph¶i xóc tiÕn nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó “ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy “ nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng cña chÝnh ng©n hµng vµ ®¸p ÷ng tèt h¬n nhu cÇu trªn. T«i hy väng r»ng nh÷ng vÊn ®Ò ®­a ra trao ®æi trong ®Ò tµi nµy sÏ gãp phÇn nµo vµo viÖc thùc hiÖn môc ®Ých trªn. Mét lÇn n÷a, t«i xin c¶m ¬n c¸c ThÇy, C« trong khoa vµ c¸c C«, Chó trong Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu t­ư và Phát triển Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan