Đề tài Hoạt động Marketing quốc tế của các Doanh nghiệp xuất khẩu hàng truyền thống Sang Australia

MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING QUỐC TẾ 5 I. Các khái niệm và nội dung của Marketing Quốc Tế 5 1. Khái niệm Marketing Quốc Tế 5 2. Nội dung hoạt động của Marketing Quốc Tế. 6 2.1.Giá cả. 6 2.2. Sản phẩm xuất khẩu. 6 2.3. Khuyếch trương. 7 3. Các cách tiếp cận trong việc thâm nhập một thị trường quốc tế. 11 CHƯƠNG II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH AUSTRALIA 13 1. Chính trị 13 2. Kinh tế. 14 3. Xã hội. 15 4. Công nghệ. 15 II. Môi trường cạnh tranh 16 III. Quan hệ kinh tế thương mại Việt – Australia. 17 CHƯƠNG III. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HÀNG TRUYÊN THỐNG VIỆT NAM 19 I Đặc điểm làng nghề truyền thống 19 II. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 20 III. Năng lực cạnh tranh của hàng thủ công truyền thống 23 CHƯƠNG IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ HÀNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM SANG AUSTRALIA .28 I.Thực trạng xuất khẩu thủ công mỹ nghệ 28 II. Thực trạng Marketing quốc tế của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng truyền thống Việt Nam. 30 1. Giá cả 30 2 Khuyếch trương 31 3. Phân phối. 33 4. Sản phẩm. 34 CHƯƠNG V. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ HÀNG TRUYÊN THỐNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA 38 1. Về phía Chính phủ 38 2. Về phía doanh nghiệp 39 PHỤ LỤC I 42 I. Tổng quan về Australia 42 a. Đất nước 42 b. Thiên nhiên 42 c. Con người 42 d. Kinh tế 43 e. Chính trị và văn hoá 44 PHỤ LỤC II 45 1. Lịch sử phát triển 45 2. Các vấn đề về sản xuất 45 3. Các vấn đề về sản phẩm và hoạt động Marketing 46 4. Những khó khăn hiện tại 47 PHỤ LỤC III 48

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạt động Marketing quốc tế của các Doanh nghiệp xuất khẩu hàng truyền thống Sang Australia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ ChÝnh phñ c¸c tiÓu bang do thèng ®èc ®øng ®Çu + ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng HiÕn ph¸p cã hiÖu lùc tõ 1/1901 NÒn chÝnh trÞ cña Australia rÊt æn ®Þnh, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i minh b¹ch vµ mÆt kh¸c ®ang t¨ng c­êng hîp t¸c víi khu vùc ASEAN trong ®ã cã ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m qua ViÖt Nam vµ Australia ®· cã trao ®æi nhiÒu ®oµn cÊp cao. VÒ phÝa ViÖt Nam thñ t­êng Vâ V¨n KiÖt th¨m Australia n¨m 1993, Tæng bÝ th­ §ç M­êi th¨m n¨m 1995, Tæng bÝ th­ N«ng §øc M¹nh th¨m n¨m 1998, vµ gÇn ®©y nhÊt lµ chuyÕn th¨m cñaThñ t­íng Phan V¨n Kh¶i vµo th¸ng 4 n¨m 1999 cïng c¸c bé tr­ëng ngo¹i giao, quèc phßng. §¸p l¹i, thñ t­íng Australia Ponkitting ®· th¨m ViÖt Nam n¨m 1994, phã thñ t­ëng Tomphitxo th¨m n¨m 1996 cïng rÊt nhiÒu chuyÕn th¨m kh¸c cña c¸c bé tr­ëng, thø tr­ëng, thèng ®èc bang. Hai bªn ®· ký nhiÒu hiÖp ®Þnh quan träng nh­: + HiÖp ®Þnh hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i + HiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t­ + HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn + HiÖp ®Þnh hµng kh«ng + HiÖp ®Þnh l·nh sù + Tho¶ thuËn hîp t¸c ph¸t triÓn + Tho¶ thuËn chung vÒ hîp t¸c khoa häc vµ c«ng nghÖ VÒ luËt ph¸p, Australia cã quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ luËt c¹nh tranh, luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ luËt së h÷u trÝ tuÖ. §©y lµ mét ®iÒu cÇn l­u ý ®èi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam do s¶n phÈm TCMN cña ta khi xuÊt khÈu cã gi¸ rÎ vµ ch­a cã th­¬ng hiÖu s¶n phÈm ®i kÌm. Doanh nghiÖp ph¶i chó ý mét sè ®iÓm vÒ thuÕ: c¸c c«ng ty ho¹t ®éng t¹i Australia ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ cña c¸c chÝnh phñ liªn bang, tiÓu bang vµ vïng l·nh thæ. ChÝnh phñ liªn bang qu¶n lý c¸c lo¹i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, thuÕ hµng ho¸ vµ dÞch vô. 2. Kinh tÕ. Xu h­íng GDP trªn ®Çu ng­êi cã xu h­íng t¨ng, n¨m 2001 lµ 24000 USD, n¨m 2003 lµ 28900 USD. L¹m ph¸t thÊp n¨m 2001 lµ 4.3% Møc t¨ng tr­ëng kh¸ æn ®Þnh 4%/n¨m. Nî n­íc ngoµi 168.7 tû USD Ng©n s¸ch 86.8 tû USD Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu tõ 70.7 tû USD n¨m 2001 lªn 82.91 tû USD n¨m 2003 Sù s½n cã cña nguån lùc: tµi nguyªn chñ yÕu lµ: B«xit, than, s¾t, ®ång, thiÕc, b¹c, vµng, urani-um, nikel, c¸t vonf-ram,ch×, kÏm, dÇu khÝ,… Trong khi ®ã quü ®Êt Ýt vµ th­êng x¶y ra thiªn tai nªn c¸c ngµnh liªn quan ®Õn ®å gç ë trong n­íc kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy mét t¨ng cña ng­êi d©n trong n­íc. Qua ®©y ta thÊy Australia lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cho mÆt hµng TCMN. 3. X· héi. D©n sè lµ 19.913.514 ng­êi n¨m 2004 D©n sè tËp chung chñ yÕu ë phÝa §«ng Nam CÊu tróc d©n sè trÎ, tû lÖ t¨ng d©n sè 0.9% Phong c¸ch sèng lµ n­íc ®a s¾c téc víi h¬n 19 triÖu d©n, Ýt nhÊt 1/5 d©n sè ®­îc sinh ra ë n­íc ngoµi nªn phong c¸ch cña Australia cã sù pha trén phong c¸ch cña ch©u ¢u vµ ch©u ¸. Cô thÓ ng­êi Australia cã nèi sèng phãng kho¸ng, cã xu h­íng th©n mËt vµ kh¸ch cã thÓ bÞ gäi b»ng tªn. VÒ giê giÊc: ng­êi Australia rÊt ®óng giê trong c¸c cuéc häp c«ng viÖc vµ x· héi vµ hy väng kh¸c còng nh­ thÕ. NÕu b¹n bÞ muén b¹n cã thÓ mÊt mét thêi gian míi ®­îc vµo. Ng­êi d©n Australia còng rÊt th©n mËt mét c¸ch tù nhiªn, lÞch sù vµ thÝch bµy tá lßng hiÕu kh¸ch. §©y lµ nh÷ng ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cÇn l­u ý khi th©m nhËp thÞ tr­êng. 4. C«ng nghÖ. Australia cã nÒn c«ng nghÖ ®­îc so s¸nh víi n­íc ph¸t triÓn ë T©y ¢u. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng cã tr÷ l­îng c«ng nghÖ cao ng­êi d©n cßn ­a thÝch nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt thñ c«ng. §©y lµ c¬ héi cho hµng TCMN mang tÝnh chÊt th« s¬ chñ yÕu lµm b»ng tay cña ta. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña ta trªn thÞ tr­êng Australia lµ: Trung Quèc, Th¸i Lan, Mü, Italia, Hµn Quèc, Malaisia…§©y lµ nh÷ng n­íc cã tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn h¬n ViÖt Nam. §Æc biÖt, Trung Quèc cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ rÊt nhanh, “chñ yÕu lµ nh¸i theo” nªn hä cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t víi gi¸ thµnh rÎ h¬n, do ®ã cã søc c¹nh tranh h¬n. II. M«i tr­êng c¹nh tranh §èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i. Søc m¹nh ng­êi mua Søc m¹nh cña nhµ cung øng Hµng thay thÕ §èi thñ tiÒm tµng M« h×nh nµy chñ yÕu dïng ®Ó ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ tiÒm tµng. Qua ph©n tÝch thÞ hiÕu chóng t«i thÊy hµng TCMN Ýt chÞu ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi thÞ hiÕu cña ng­êi mua do kh¸ch hµng thÝch hµng cña ViÖt Nam lµ thÝch nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng cña ViÖt Nam. §©y lµ së thÝch khã thay ®æi. Trong m« h×nh nµy ta tËp trung ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh: C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: bao gåm Trung Quèc, Th¸i Lan, Mü, Italia, Hµn Quèc, Maliaxia. §©y lµ c¸c ®èi thñ ®ang c¹nh tranh m¹nh mÏ víi hµng TCMN cña ViÖt Nam t¹i Australia. Mét sè c¸c ®èi thñ míi nh­ Brazil, In®«nªxia, còng ®ang c¹nh tranh gay g¾t víi ta. Theo vô Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng nhËn ®Þnh, doanh nghiÖp ViÖt Nam khã c¹nh tranh ë thÞ tr­êng trung vµ cao cÊp t¹i Australia víi c¸c ®èi thñ m¹nh nh­ Mü, Italia. ThÞ tr­êng ng¸ch cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ®å gç ViÖt Nam hiÖn t¹i lµ sù c¹nh tranh víi c¸c nhµ cung cÊp cña ch©u ¸ ë phÇn thÊp h¬n cña thÞ tr­êng nµy. ChiÕn l­îc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ nµy bao gåm c¶ chiÕn l­îc vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. ChiÕn l­îc gi¸ c¶ chñ yÕu do c¸c ®èi thñ cã kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t mµ kh«ng ph¶i s¶n xuÊt thñ c«ng tõng s¶n phÈm mét nh­ ViÖt Nam mµ ®iÓn h×nh lµ Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaisia do ®ã, hä cã thÓ gi¶m gi¸ thµnh khi c¹nh tranh. Ngoµi ra cßn mét sè biÖn ph¸p kh¸c mµ Trung Quèc ¸p dông ®Ó c¹nh tranh nh­: chÝnh phñ Trung Quèc ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp trong n­íc b¾t tr­íc mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm ®· cã th­¬ng hiÖu næi tiÕng nh­ng chÊt l­îng kÐm h¬n do ®ã gi¶ c¶ rÎ, h¬n t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n hµng ViÖt Nam. VÒ chÊt l­îng: víi tr×nh ®é khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®· s¶n xuÊt hµng TCMN víi chÊt l­îng tèt h¬n, kh«ng cã nh÷ng hiÖn t­îng nh­ mèi, mät vµ mèc x¶y ra nh­ hµng TCMN cña ta. V× thÕ khi c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ nµy chóng ta ph¶i dÑp bá quan niÖm lÊy gi¸ c¶ ®Ó c¹nh tranh mµ quªn ®i chÊt l­îng. §Ó c¹nh tranh chóng ta ph¶i cã nh÷ng s¶n phÈm võa dùa trªn lîi thÕ vÒ gi¸võa cã chÊt l­îng vµ mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc “Gi¸ trÞ cña mçi s¶n phÈm TCMN ®­îc kh¸ch hµng n­íc ngoµi nh×n nhËn tõ gãc ®é v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc vµ sau ®ã míi ®Õn vÊn ®Ò vÒ kü thuËt vµ kinh tÕ”. III. Quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt – Australia. Australia vµ ViÖt Nam ®· chÝnh thøc thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao ë cÊp ®¹i sø vµo n¨m 1973 HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ hîp t¸c kinh tÕ ®­îc ký kÕt gi÷a hai chÝnh phñ ngµy 14/6/1990. Vµ chÕ ®é ®·i ngé tèi huÖ quèc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc bu«n b¸n gi÷a hai n­íc. HiÖn nay, Australia ®ang ®øng thø 14 vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 800 triÖu USD. Mét sè hiÖp ®Þnh quan träng ®· ®­îc ký kÕt gi÷a hai n­íc nh­: + HiÖp ®Þnh b¶o hé ®Çu t­ n¨m 1991 + HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn n¨m 1992 + HiÖp ®Þnh hµng kh«ng n¨m 1995 Cïng víi ph¸t triÓn quan hÖ chÝnh trÞ, quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai n­íc còng cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät. Bèn mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam sang Australia lµ dÇu th«, hoa qu¶, giµy dÐp, ®å gç. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Australia sang ViÖt Nam trong n¨m 2001 còng t¨ng h¬n 29% ®¹t gÇn 250 triÖu USD. §Çu t­ cña Australia vµo ViÖt Nam ®¹t h¬n 800 triÖu USD víi 71 dù ¸n, tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ngµnh viÔn th«ng c«ng nghiÖp nÆng, du lÞch, kh¸ch s¹n, v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ y tÕ. Kim ng¹ch th­¬ng m¹i hai chiÒu t¨ng tõ 32 triÖu USD n¨m 1990 lªn 1.7 tû USD n¨m 2003 vµ gÇn 2.3 tû USD n¨m 2004. §Õn nay, Australia cã 100 dù ®Çu t­ ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam víi tæng sè vèn kho¶ng 638 triÖu USD. Riªng n¨m 2004 ®· cã thªm 12 dù ¸n ®Çu t­ míi cña Australia dµnh cho ViÖt Nam víi tæng sè vèn lµ 32 triÖu USD. ViÖn trî chÝnh phñ (ODA) cña Australia cho ViÖt Nam duy tr× ë møc trªn 50 triÖu USD/n¨m. C¸c dù ¸n ODA tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o, cÊp n­íc s¹ch vµ m«i tr­êng, n«ng nghiÖp, x©y dùng n¨ng lôc qu¶n lý quèc gia. Ch­¬ng III. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng truyªn thèng viÖt nam I §Æc ®iÓm lµng nghÒ truyÒn thèng C¶ n­íc hiÖn cã 1.400 lµng nghÒ s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ víi sè nh©n c«ng lµ 4 triÖu ng­êi, s¶n xuÊt 11 nhãm mÆt hµng trong ®ã cã 5 nhãm mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. Trong ®ã, ph©n bè lµng nghÒ nh­ sau : 80% sè lµng nghÒ tËp trung ë MiÒn B¾c trong ®ã 50% ë khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång. C¸c lµng nghÒ m©y tre ®an chiÕm sè l­îng lín nhÊt víi 713 lµng ( chiÕm 24 % ) ph©n bè ®Òu trªn c¶ n­íc. Sau ®ã lµ c¸c lµng dÖt v¶i vµ thªu ren. VÒ ®Æc ®iÓm hé s¶n xuÊt thñ c«ng : trªn 10 % tæng sè hé gia ®×nh cã thu nhËp chñ yÕu tõ s¶n xuÊt thñ c«ng, ®Æc biÖt lµ c¸c hé gia ®×nh nhãm nµy rÊt phæ biÕn ë ®ång b»ng s«ng Hång, §«ng Nam Bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Kho¶ng 50 % sè hé n«ng nghiÖp coi s¶n xuÊt thñ c«ng lµ nghÒ phô ®Ó t¨ng thu nhËp. ë khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång cã ®Õn 80 % hé n«ng nghiÖp tham gia lµm hµng thñ c«ng. Lùc l­îng lao ®éng tham gia s¶n xuÊt thñ c«ng lªn tíi gÇn 1,35 triÖu ng­êi. NghÒ m©y trª ®an cã kho¶ng 342 ngh×n ng­êi , tiÕp theo lµ cãi , dÖt thªu. Trªn 60 % lao ®éng trong c¸c nghÒ thñ c«ng lµ n÷ , ®Æc biÖt nghÒ thªu ren cã h¬n 80 % sè lao ®éng lµ n÷. VÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ : tû lÖ hé nghÌo trung b×nh sè hé s¶n xuÊt thñ c«ng lµ 3,7 % , so víi c¶ n­íc lµ 10,4 %. Nh÷ng khã kh¨n mµ lµng nghÒ ®ang gÆp ph¶i : + ThiÕu vèn + ThiÕu th«ng tin thÞ tr­êng + Kü thuËt thÊp ®Æc biÖt lµ ë vïng s©u vïng xa + ThiÕu kü n¨ng vµ thiÕu c¸n bé qu¶n lü + ThiÕu nguån nguån nghÖ nh©n kÕ cËn Trong thêi gian gÇn ®©y , víi sù lç lùc cña ChÝnh Phñ ®Ó kh«i phôc vµ më réng, lµng nghÒ truyÒn thèng ®ang håi sinh trªn c¶ n­íc sau mét thêi gian dµi kh«ng ®­îc quan t©m ,ng­êi lao ®éng trong c¸c lµng nghÒ chuyÓn sang lµm c¸c nghÒ kh¸c vµ di c­ ra thµnh thÞ kiÕm sèng. Tuy nhiªn ®iÒu tr¨n trë lín nhÊt cña c¸c lµng nghÒ hÞªn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm lµng nghÒ thùc sù trë thµnh c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn trong khi líp ®éi ngò nghÖ nh©n líp tr­íc cßn l¹i qu¸ Ýt trong ®ã líp trÎ ch¼ng mÊy thiÕt tha víi nghÒ tæ. Thùc tr¹ng ë B¾c Ninh, lµ tØnh cã nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn tõ l©u ®êi . ThÕ nh­ng hiÖn t¹i chØ cã 32% sè lµng nghÒ ph¸t triÓn tèt, 43% lµng nghÒ ho¹t ®éng cÇm chõng vµ kh«ng ph¸t triÓn ®­îc, ®¸ng lo nhÊt lµ cã tíi 26% sè lµng nghÒ ho¹t ®éng kÐm vµ cã nguy c¬ mai mét. ¤ng Hµ Sü S¶ng , phã gi¸m ®èc së c«ng nghiÖp B¾c Ninh cho biÕt : “ tr×nh ®é häc vÊn cña c¸c lao ®éng ë c¸c ®Þa ph­¬ng cã nghÒ lµ kh«ng cao, ®©y lµ mét yÕu tè g©y c¶n trë cho c«ng t¸c ®µo t¹o nghÖ nh©n. MÆc dï sè l­îng lao ®éng trong c¸c lµng nghÒ ngµy mét gia t¨ng nh­ng chÊt l­îng lao ®éng ch­a ®­îc n©ng lªn”. Ng­êi lao ®éng ë ®©y chØ ®­îc ®µo t¹o qua kÌm cÆp theo h×nh thøc truyÒn nghÒ trong qua tr×nh s¶n xuÊt chø kh«ng qua ®µo t¹o c¬ b¶n. Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña sè lao ®éng trong c¸c lµng nghÒ rÊt thÊp. Thùc tÕ cho thÊy r»ng ë c¸c ®Þa ph­¬ng cã ngµnh nghÒ ph¸t triÓn th× viÖc phæ cËp trung häc rÊt khã kh¨n. Víi tr×nh ®é häc vÊn nh­ vËy , ng­êi lao ®éng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu trë ng¹i khi ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ , thay ®æi mÉu m· , n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. H¬n n÷a ë ngay trong mçi hé gia ®×nh, tay nghÒ thî kh«ng ®éng ®Òu , v× vËy khi s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng lo¹t víi sè l­îng lín th× chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu cña kh¸ch hµng II. C¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ Tiªu thøc NghÒ Sè tØnh cã nghÒ ( tØnh ) Tæng sè lµng nghÒ (lµng) Tæng sè lao ®éng lµm nghÒ ( ng­êi ) DÖt cãi 39 281 (9,5%) 233.000 ( 17,3% ) S¬n mµi 8 31 (1%) 11.000 ( 0,9% ) M©y tre ®an 50 713 (24%) 342.000 (25,4%) Gèm 23 61 (2,1%) 35.000 (2,6%0 Thªu ren 12 341 (11,5%) 130.000 (9,6%) DÖt v¶i 31 432 (14%) 136.000 (10,1%) S¶n phÈm gç 35 342 (11,5%) 100.000 (7,4%) §¸ mü nghÖ 12 45 (1,5%) 10.000 (0.8%) GiÊy thñ c«ng 6 8 (0.3%) 2.400 (0.2%) In tranh b¶n gç 3 4 (0.1%) 1.800 (0.1%) Kim khÝ 33 204 ( 6.9%) 62.000 (4.6%) Nguån: vn net.com Trong sè c¸c mÆt hµng trªn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sang Australia gåm cã s¶n phÈm gç , in tranh b¶n gç, m©y tre ®an, gèm sø, thªu ren, ®¸ mü nghÖ. S¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng bao giê còng ph¶n ¸nh s©u s¾c t­ t­ëng, t×nh c¶m, thÈm mü cña d©n téc ViÖt Nam, b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam. Gi¸ trÞ mçi s¶n phÈm thñ c«ng ®­îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc nh×n nhËn chñ yÕu tõ gãc ®é v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc, vµ sau ®ã míi ®Õn vÊn ®Ò kü thuËt kinh tÕ. Hµng thñ c«ng cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng: + Thø nhÊt ®ã lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ tinh thÇn kÕt tinh trong v¨n ho¸ tËp thÓ + Thø hai hµng thñ c«ng lµ nh÷ng s¶n phÈm nghÖ thuËt, kÕt tinh tõ nh÷ng thµnh tùu kü thuËt – c«ng nghÖ truyÒn thèng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng tinh x¶o, víi ®Çu ãc s¸ng t¹o nghÖ thuËt vµ mét ®Æc thï kh¸c hÕt søc quan träng cña hµng thñ c«ng truyÒn thèng, cã ®Æc tÝnh c¸ biÖt, tÝnh riªng , mang phong c¸ch cña mçi nghÖ nh©n vµ nÐt ®Æc tr­ng ®Þa ph­¬ng, tån t¹i trong sù giao l­u víi céng ®ång Cã thÓ nhËn thÊy r»ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm, trong ®ã , c¸c ho¹ tiÕt ®­îc trang trÝ tÝnh x¶o vui m¾t vµ mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸. Hµng tr¹m træ trªn tõng chÊt liÖu kh¸c nhau nh­ gç , ®¸ , ®ång , x­¬ng…,hµng s¬n nh­ s¬n quang, s¬n then, s¬n thiÕp b¹c, s¬n mµi, hµng thªu, dÖt nh­ t¬ lôa, chiÕu , th¶m, hµng m©y tre ®an, kim hoµn , ®å ch¬i… ë mçi lµng nghÒ ®Òu cã mµu s¾c riªng, tõng nghÖ nh©n còng cã nh÷ng nÐt riªng. Nh÷ng nÐt riªng ®ã ®­îc thö th¸ch qua thêi gian, qua giao l­u, ®­îc chän läc , ®­îc thõa nhËn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, cïng víi sù bæ sung lÉn nhau, trë thµnh nh÷ng kiÓu mÉu hoµn thiÖn hoµn mü cho nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i ®­îc s¶n xuÊt , chÕ t¸c tiÕp sau III. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng thñ c«ng truyÒn thèng ChiÕn l­îc, c¬ cÊu vµ ®èi thñ c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp hç trî vµ liªn quan. §iÒu kiÖn cÇu C¬ héi §iÒu kiÖn vÒ c¸c yªu tè s¶n xuÊt ChÝnh phñ M« h×nh nµy dïng ®Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng cña hµng TCMN .cô thÓ: - ®iÒu kiÖn vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt: +Nguån lao ®éng: Lùc l­îng lao ®éng tham gia s¶n xuÊt thñ c«ng lªn tíi gÇn 1,35 triÖu ng­êi . NghÒ m©y tre ®an cã kho¶ng 342 ngh×n ng­êi tiÕp theo lµ cãi , dÖt , thªu. Trªn 60 % sè lao ®éng trong nghÒ thñ c«ng lµ n÷ , ®Æc biÖt lµ nghÒ thªu cã h¬n 80 % sè lao ®éng lµ n÷. MÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ tËn dông nh÷ng nguån nh©n lùc nhµn dçi trong x· héi , t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho lao ®éng trong n­íc. Theo con sè thèng kª , c¶ n­íc cã kho¶ng 1400 lµng nghÒ víi nhiÒu lo¹i h×nh s¶n xuÊt thu hót hµng triÖu lao ®éng (hiÖn nay cã kho¶ng 7 triÖu lao ®éng t¹i n«ng th«n kh«ng cã viÖc lµm, ch­a kÓ mçi n¨m t¨ng thªm 0,4 triªu lao ®éng) . §©y lµ nh÷ng con sè cã ý nghÜa x· héi to lín trong viÖc gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo , gi¶m sù ph©n ho¸ giµu nghÌo gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, phÇn nµo ng¨n c¶n ®­îc dßng lao ®éng n«ng th«n trµn vµo c¸c thµnh phè lín, vèn ®· qu¸ t¶i lµm ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi phøc t¹p, g©y søc Ðp trong qu¶n lý ®« thÞ. §ång thêi duy tr× vµ ph¸t triÓn ®­îc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng víi c¸c nghÖ nh©n, thî giái còng lµ duy tr× c¸c di s¶n v¨n ho¸ d©n téc tõ ®êi nµy qua ®êi kh¸c. Nh÷ng t¸c ®éng x· héi tÝch cùc ®ã lµ mét ®éng lùc tèt ®Ó Nhµ n­íc ta tiÕp tôc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu mÆt hµng TCMN . + Tµi nguyªn thiªn nhiªn : víi tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó cña ViÖt Nam ®· gióp cho ngµnh TCMN cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. H¬n n÷a nã cßn tËn dông c¸c lo¹i nguyªn liÖu d­ thõa nh­ vá trai, vá hÕn, èc biÓn , x¬ dõa… ®©y lµ nguån tµi nguyªn ®­îc ®¸nh gi¸ lµ v« tËn. §ång thêi víi viÖc tËn dông nguyªn liÖu d­ thõa, nã cßn cã hiÖu øng tÝch cùc lµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c nghÒ phô trî nu«i trång cung cÊp nguyªn liÖu cho viÖc s¶n xuÊt TCMN . C¸c ngµnh hµng dÖt may, giµy dÐp, tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu cao nh­ng ngo¹i tÖ thùc thu l¹i thÊp , chØ chiÕm 20% gi¸ trÞ xuÊt khÈu v× nguyªn liÖu chñ yÕu nhËp tõ n­íc ngoµi. MÆt hµng ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y tÝnh, gi¸ trÞ thùc thu cßn thÊp h¬n n÷a , kho¶ng 5% - 10%, trong khi ®ã hµng thñ c«ng mü nghÖ s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguån nguyªn liÖu cã s½n trong n­íc, nguyªn phô liÖu nhËp khÈu chiÕm trong s¶n phÈm thÊp : 3% - 5% gi¸ trÞ xuÊt khÈu. V× vËy gi¸ trÞ thùc thu xuÊt khÈu hµng thñ c«ng rÊt cao : 95 % - 97% . Nh­ vËy víi 235 triÖu USD xuÊt khÈu n¨m 2000 gi¸ trÞ thùc thu hµng TCMN t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ thùc thu xuÊt khÈu 1140 triÖu USD hµng dÖt may , xÊp xØ 10% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ n­íc. + Vèn : Hµm l­îng vèn trong s¶n phÈm TCMN thÊp h¬n so víi c¸c ngµnh kh¸c. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi víi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn hiÖn nay cña ViÖt Nam. Ngoµi ra víi tr÷ l­¬ng vèn nhá, c¸c hé gia ®×nh, c¸c lµng nghÒ, côm lµng nghÒ cã thÓ tù m×nh s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm t¹i chç cho c¸c thµnh viªn. §Ó thu vÒ ( thùc thu ) 1 tû USD hµng dÖt may Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra mét kho¶n ®Çu t­ kh«ng nhá cho d©y truyÒn s¶n xuÊt h¹ tÇng c¬ së, ®µo t¹o nh©n lùc, gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng.. . Trong khi ®ã kho¶n ®Çu t­ víi hµng TCMN sÏ Ýt h¬n rÊt nhiÒu do s¶n phÈm TCMN kh«ng ®ßi hái ®Çu t­ nhiÒu m¸y mãc ( chñ yÕu lµm b»ng tay ) , mÆt b»ng s¶n xuÊt cã thÓ ph©n t¸n trong gia ®×nh vµ sù ®Çu t­ chñ yÕu cña d©n. C¸c ngµnh hç trî vµ liªn quan : Sù ph¸t triÓn cña ngµnh TCMN kh«ng chØ dùa vµo chÝnh b¶n th©n nã mµ cÇn cã sù hç trî cña c¸c ngµnh kh¸c nh­ : du lÞch, tµi chÝnh – ng©n hµng, giao th«ng vËn t¶i , c«ng nghÖ th«ng tin, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, c¬ khÝ… HiÖn nay ViÖt Nam ®ang xóc tiÕn viÖc ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ gÇn c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch vµ c¸c khu ®« thÞ. Th«ng th­êng viÖc b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch lµ c¸ch duy nhÊt ®em l¹i tiÒn mÆt cho ng­êi d©n. Do vËy viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn du lÞch chÝnh lµ thóc ®Èy xuÊt khÈu t¹i chç cho c¸c s¶n phÈm TCMN , ®ång thêi qu¶ng b¸ s¶n phÈm truyÒn thèng cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Sù bïng næ cña Internet trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng sù ph¸t triÓn vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn ®· gióp cho c¸c doanh nghiÖp gÆp gì tiÕp xóc víi nhau víi kh¸ch hµng tõ ®ã hai bªn hiÓu nhau râ h¬n. §©y còng lµ mét kªnh qu¶ng b¸ s¶n phÈm cã hiÖu qu¶. HiÖn t¹i nhµ n­íc ®· t¹o ra Sµn Giao dÞch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi ®èi t¸c n­íc ngoµi mét c¸ch dÔ dµng h¬n, tiÕn tíi viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n trªn Sµn Giao dÞch. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng th­êng xuyªn ®­îc hç trî t­ vÊn gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c khã kh¨n gÆp ph¶i th«ng qua sµn giao dÞch. Ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng cã vai trß quan träng trong viÖc hç trî nguån vèn cho ph¸t triÓn TCMN . Do c¸c c¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ chñ yÕu lµ c¸c hé gia ®×nh vµ c¸c doanh nghiÖp nhá nªn rÊt cÇn cã sù hç trî vÒ vèn cña c¸c ng©n hµng th«ng qua viÖc cho vay ®Çu t­ dµi h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i , ®­îc tr¶ chËm. - §iÒu kiÖn cÇu HiÖn nay víi møc sèng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, ng­êi d©n ngµy cµng ­a thÝch c¸c s¶n phÈm mang ®Ëm tÝnh thÈm mü vµ ®­îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu tù nhiªn. Vµi n¨m gÇn ®©y giíi trÎ ngµy cµng ­a chuéng c¸c ®å vËt thñ c«ng nh­ vßng tay, vßng cæ , vÝ thªu, tói x¸ch, lä hoa b»ng gèm… Nhu cÇu vÒ mÆt hµng nµy ngµy cµng cao , ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe h¬n vÒ mÉu m· vµ chÊt l­îng, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝch cùc ®­a ra mÉu m· míi , ph¸t triÓn s¶n phÈm c«ng nghÖ míi, c¸c h×nh thøc chµo hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ®a d¹ng, hÊp dÉn . Sù ®ßi hái cµng cao cña kh¸ch hµng trong n­íc sÏ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. - ChiÕn l­îc, c¬ cÊu vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty Víi quy m« thÞ tr­êng lín nh­ng søc mua cßn h¹n chÕ, ngay trong thÞ tr­êng néi ®Þa c¸c doanh nghiÖp TCMN ®· ph¶i c¹nh tranh víi nhau rÊt gay g¾t ®Ó chiÕm lÜnh thÞ phÇn, tranh giµnh thÞ tr­êng cña nhau. HiÖn nay víi tæng sè h¬n 1400 lµng nghÒ vµ hµng tr¨m doanh nghiÖp s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ, bëi vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng th× mçi doanh nghiÖp ph¶i biÕt ®­a ra chiÕn l­îc c¹nh tranh riªng cho m×nh , kÕt hîp khÐo lÐo gi÷a ph­¬ng thøc c¹nh tranh truyÒn thèng b»ng gi¸ c¶ víi phong c¸ch hiÖn ®¹i b»ng t­ vÊn dÞch vô. §©y lµ b­íc tËp r­ît nhá trong n­íc cho b­íc tiÕn lín trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. - ChÝnh phñ vµ c¬ héi ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· vµ ®ang ra søc cñng cè, ph¸t triÓn mèi quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a ViÖt Nam vµ Australia . §©y lµ c¬ së cho c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy mét c¸ch thuËn lîi. Hai bªn ®· ký nhiÒu hiÖp ®Þnh quan träng nh­: HiÖp ®Þnh hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i, HiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t­, HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn, Tho¶ thuËn chung vÒ hîp t¸c khoa häc vµ c«ng nghÖ… Ngoµi ra ChÝnh phñ ViÖt Nam cßn dµnh nhiÒu ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ : + Ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2000 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh 132/2000/Q§ - TTg vÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n, trong ®ã néi dung chñ yÕu lµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng TCMN + Theo th«ng t­ sè 61 cña bé Tµi chÝnh kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2002 c¸c doanh nghiÖp sÏ ®­îc Nhµ n­íc hç trî chi phÝ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i b»ng 0,2 % kim ng¹ch xuÊt khÈu thùc thu trong n¨m. + Th«ng t­ sè 62 cña bé Tµi chÝnh nh»m th¸o gì c¸c khã kh¨n cña doanh nghiÖp vÒ chi phÝ hoa hång m«i giíi xuÊt khÈu. + QuyÕt ®Þnh sè 02/2001/Q§ - TTg ngµy 2 /1/2001 vÒ chÝnh s¸ch hç trî ®Çu t­ tõ Quü hç trî ph¸t triÓn ®èi víi c¸c dù ¸n chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu , c¸c doanh nghiÖp ®­îc vay vèn tÝn dông ®Çu t­ tõ Quü hç trî ph¸t triÓn víi l·i suÊt ­u ®·i vµ ®iÒu kiÖn dÔ dµng h¬n tr­íc. +Ngoµi ra, chñ thÓ ®­îc xÊt khÈu trùc tiÕp theo NghÞ quyÕt 05/2001/NQ-CP ngµy 24/5/2001 ®· ®­îc më réng : khuyÕn khÝch th­¬ng nh©n ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ xuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, kh«ng phô thuéc vµo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh. Ch­¬ng iv. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing quèc tÕ hµng truyÒn thèng ViÖt Nam sang Australia. I.Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ Tõ thÕ kû 11 hµng thñ c«ng mü nghÖ ViÖt Nam ®· ®­îc xuÊt khÈu qua c¶ng V©n §ån , V¹n Ninh. Tr¶i qua bao b­íc th¨ng trÇm ®Õn sau ngµy thèng nhÊt ®Êt n­íc ( 1975), xuÊt khÈu hµng TCMN b­íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn rùc rì nhÊt cña m×nh. B×nh qu©n trong 10 n¨m ( tõ 1976 – 1985) hµng TCMN chiÕm 40% gi¸ trÞ tæng kim ng¹ch c¶ n­íc, ®Ønh cao lµ 1979 chiÕm 53,4%. XuÊt khÈu ®· thæi mét luång sinh khÝ vµo c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng nh­ s¬n mµi H¹ Th¸i ( Hµ T©y), ch¹m kh¾c gç V©n Hµ, thªu ren S¬n T©y, th¶m len Trµng Kªnh ( H¶i Phßng ) Gèm B¸t Trµng, gèm sø B×nh D­¬ng, §ång Nai, chiÕu cã Kim S¬n, ®¸ mü nghÖ Non N­íc (§µ N½ng), tranh thªu §µ L¹t… Sau khi mÊt thÞ tr­êng §«ng ¢u vµ Liªn X« n¨m 1991, hµng TCMN ®· tr¶i qua bao gian tru©n vÊt v¶ trong c¬ chÕ míi ®Ó tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh , chuyÓn ®æi thÞ tr­êng, t×m kiÕm vµ x©y dùng l¹i b¹n hµng . Nhê sù ®æi míi tÝch cùc ®ã liÒn hai n¨m 1999 – 2000 thñ c«ng mü nghÖ ®­îc liÖt vµo danh s¸ch 10 mÆt hµng xuÊt khÈu t¨ng tr­ëng cao nhÊt . NÕu n¨m 1998 hµng TCMN míi cã mÆt ë 50 n­íc th× ®Õn n¨m 2004 ®· lªn tíi trªn d­íi 133 n­íc vµ vïng l·nh thæ trong ®ã cã nh÷ng thÞ tr­êng cã søc mua lín vµ æn ®Þnh , ®ång thêi nhu cÇu sö dông c¸c mÆt hµng nµy ®ang cã xu h­íng t¨ng cao ë c¸c thÞ tr­êng nh­ NhËt B¶n , Mü , EU, Australia, §µi Loan , Hµn Quèc, Hång K«ng… D­íi ®©y lµ b¶ng thèng kª vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng TCMN qua c¸c n¨m tõ 1996 – 2004 vµ so s¸nh víi kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ n­íc: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ qua c¸c n¨m N¨m Thñ c«ng mü nghÖ ( TriÖu USD ) C¶ n­íc ( TriÖu USD ) So víi c¶ n­íc (%) 1996 78,6 7255,9 1,083 1997 121 9185,0 1,317 1998 1999 168 9360,3 1,795 2000 236,8 14482,7 1,635 2001 2002 331 16706,1 1,981 2003 367 20176,0 1,819 2004 410 26500,0 1,547 2005 ( dù kiÕn) 1000 Nguån: - Tæng côc thèng kª: H¶i quan ViÖt Nam: Qua b¶ng trªn ta thÊy kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng TCMN vÉn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m tõ 78,6 triÖu USD n¨m 1996 chiÕm 1,083 % so víi c¶ n­íc lªn 410 triÖu USD n¨m 2004 chiÕm 1,547 % so víi c¶ n­íc. MÆc dï cã sù t¨ng lªn qua c¸c n¨m nh­ng thùc tÕ vÉn ch­a ph¶n ¸nh ®óng tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña hµng TCMN ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho hµng TCMN ph¸t triÓn ch­a ®óng víi tiÒm n¨ng ®ã lµ do c¸c doanh nghiÖp vÉn ch­a chó träng ®Õn c«ng t¸c Marketing xuÊt khÈu. II. Thùc tr¹ng Marketing quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng truyÒn thèng ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng truyÒn thèng ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng quèc tÕ trong ®ã cã thÞ tr­êng Australia. Tuy nhiªn nh÷ng ho¹t ®éng nµy chñ yÕu tËp trung vµo viÖc xóc tiÕn xuÊt khÈu. H¬n n÷a, c¸c ho¹t ®éng thiÕu tÝnh hÖ thèng vµ ch­a tu©n theo c¸c nguyªn t¾c vµ quy tr×nh Marketing hiÖn ®¹i. §ã lµ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng, tho¶ m·n kh¸ch hµng, phèi hîp c¸c chiÕn l­îc Marketing vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ. Chóng ta ®i s©u vµo nghiªn cøu tõng thµnh tè trong ho¹t ®éng Marketing quèc tÕ. 1. Gi¸ c¶ HiÖn nay, gi¸ c¶ cña c¸c mÆt hµng TCMN xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi phï hîp víi tói tiÒn cña tÇng líp trung l­u trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh­ng víi gi¸ ®ã so víi ViÖt Nam th× t­¬ng ®èi cao, ®iÒu nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch lao ®éng trong ngµnh hµng TCMN tÝch cùc s¶n xuÊt. ¤ng NguyÔn V¨n Tuyªn, gi¸m ®èc c«ng ty gèm Bµu Tróc Êp ñ mong ­íc ®­a s¶n phÈm gèm ®Æc tr­ng cña d©n téc m×nh ra thÞ tr­êng thÕ giíi vµ n©ng cao gi¸ trÞ cho s¶n phÈm quª h­¬ng cho biÕt: “Cã s¶n phÈm gèm Bµu Tróc b¸n ra thÞ tr­êng trong n­íc th× chØ cã thÓ ®­a gi¸ 15.000® nh­ng khi gÆp kh¸ch hµng NhËt B¶n, hä ®· tr¶ chóng t«i 100 USD/mét b×nh, võa n©ng cao gi¸ trÞ võa c¶i thiÖn ®êi sèng ®ång bµo d©n téc Ch¨m chóng t«i”. Tr­êng hîp trªn còng x¶y ra t­¬ng tù nh­ c¸c mÆt hµng TCMN kh¸c, ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng TCMN lÊy gi¸ c¶ ®Ó c¹nh tranh mµ kh«ng tËp trung ®Õn chÊt l­îng. Trong khi ®ã hµng TCMN cña Trung Quèc, Th¸i Lan lu«n cã lîi thÕ vÒ gi¸ c¶ h¬n chóng ta do vËy ta khã cã thÓ th¾ng nÕu chóng ta ch¹y theo chiÕn l­îc c¹nh tranh vÒ gi¸ víi c¸c n­íc trªn. HiÖn nay, ®a sè c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ¸p dông gi¸ gia c«ng vµ gi¸ xuÊt khÈu FOB trªn c¬ së th¶o thuËn víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi do ®ã hay bÞ Ðp gi¸. §Ó tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng trªn, cÇn ph¶i x©y dùng mét khung gi¸ cho tõng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn c¬ së nghiªn cøu vµ ph©n tÝch chi phÝ gi¸ c¶ thÞ tr­êng quèc tÕ vµ gi¸ s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nh­ng hiÖn nay, mét vÊn ®Ò ®¸ng l­u ý ®e do¹ ®Õn sù ph¸t triÓn cña nghµnh thñ c«ng mü nghÖ lµ nguån nguyªn liÖu ®ang cã nguy c¬ c¹n kiÖt. T×nh tr¹ng nµy x¶y ra ®èi víi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm. Ch¼ng h¹n ®Êt sÐt ph¶i lÊy tõ xa t×nh tr¹ng cung øng m©y , tre , song thiÕu æn ®Þnh, nguån gç quý khan hiÕm dÇn... ¤ng NguyÔn §øc Xu, chñ nhiÖm hîp t¸c x· m©y tre l¸ Phó Trung ( QuËn B×nh Th¹nh TP.HCM ) cho biÕt , tr­íc kia viÖc t×m nguån cung øng nguyªn liÖu t­¬ng ®èi dÔ dµng thÕ nh­ng vµi n¨m gÇn ®©y viÖc nµy trë nªn nan gi¶i v× nh÷ng vïng rõng cung cÊp nguyªn liÖu ë §ång Nai B×nh ThuËn ®· bÞ ng­êi d©n chÆt ph¸ lµm rÉy gÇn hÕt. Hîp t¸c x· ph¶i cö ng­êi lªn L©m §ång , §¾c N«ng, B×nh Ph­íc ®Ó t×m nguån míi. Gi¸ mua nguyªn liÖu ngµy cµng t¨ng, chi phÝ vËn chuyÓn cao , nguån cung cÊp thiÕu chñ ®éng... ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh , gi¸ b¸n vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam ®èi víi c¸c n­íc kh¸c. Th«ng th­êng ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc gi¸ cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ sau : + Doanh sè lín nhÊt + Duy tr× thÞ phÇn mong muèn + §¹t ®­îc lîi nhuËn hay tû suÊt lîi nhuËn cô thÓ + Tèi ®a ho¸ thÞ phÇn + Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn + H¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro C¸c doanh nghiÖp hµng thñ c«ng mü nghÖ ViÖt Nam hiÖn t¹i vÉn cßn manh món , c¹nh tranh víi nhau vÒ gi¸ c¶ ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn do vËy ch­a tró träng tíi chÊt l­îng xuÊt khÈu 2 KhuyÕch tr­¬ng Trong n¨m 2004 c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng TCMN ViÖt Nam cã h¬n 10 cuéc triÓn l·m mÆt hµng t¹i Australia nh»m qu¶ng b¸ s¶n phÈm. KhuyÕch tr­¬ng lµ ho¹t ®éng Ýt ®­îc c¸c doanh nghiÖp chó t©m v× nã tèn nhiÒu tiÒn cña c«ng søc trong khi c¸c doanh nghiÖp TCMN ViÖt Nam l¹i cã quy m« nhá. MÆc dï trong mét sè ngµnh nh­ gèm sø ®­îc ®¸nh gi¸ kh«ng thua kÐm c¸c quèc gia kh¸c nh­ Itala, Trung Quèc, Maliaxia, nh­ng do ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng cßn kÐm do c¸c doanh nghiÖp nhá lÎ nªn søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lµ rÊt yÕu. Theo «ng Ph¹m Tr­êng S¬n, Gi¸m ®èc C«ng ty xuÊt khÈu mü nghÖ Atechbo (31 TrÇn Quèc Th¶o, QuËn 3, TP.HCM) nhËn xÐt: “chóng ta quen víi ph­¬ng ch©m s¶n xuÊt nhanh - nhiÒu - tèt – rÎ, nh­ng lµm thÕ nµo thÕ b¸n ®­îc hµng nhanh vµ b¸n ®­îc nhiÒu hµng th× cßn lµ mét vÊn ®Ò míi mΔ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Nhµ N­íc vµ c¸c tæ chøc hç trî doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng nh»m xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­: Cuéc thi vÒ s¸ng t¹o kiÓu d¸ng hµng c«ng nghÖ lÇn ®Çu tiªn víi tªn gäi Golden-V ®­îc tæ chøc bëi phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI). Cuéc thi nµy ®­îc tæ chøc tõ ngµy 18/6 ®Õn hÕt thµng 11/2004. S¶n phÈm tham dù ph¶i lµ c¸c mÉu thiÕt kÕ míi, ch­a tham gia bÊt cø mét cuéc thi nµo, ch­a b¸n réng r·i ë thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Ban gi¸m kh¶o sÏ chän 100 t¸c phÈm ®Ó trao gi¶i Golden-V. Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®­îc sÏ ®­îc x©y dùng víi sù tham vÊn cña c¸c nhµ thiÕt kÕ n­íc ngoµi vµ c¸c nhµ nhËp khÈu. ¤ng Robert Webster, gi¸m ®èc dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña ViÖt Nam (VNCI) ®¸nh gi¸: “C¸c s¶n phÈm TCMN tham gia cuéc thi Golden-V cã chÊt l­îng tèt, mÉu m· ®Ñp. Lµ mét nhµ tµi trî cña Golden-V, chóng t«i kh«ng chØ hç trî, khuyÕch tr­¬ng mµ cßn gióp c¸c b¹n xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng thÕ giíi”. Ngoµi ra, phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam (VCCI) còng ®· x©y dùng mét sµn giao dÞch hµng TCMN trªn Internet víi môc ®Ých ®©y sÏ lµ n¬i ®Çu tiªn cung cÊp ®Çy ®ñ, toµn diÖn th«ng tin vÒ hµng TCMN ViÖt Nam, tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty TCMN ViÖt Nam vµ t¹o c¬ héi giao th­¬ng gi÷a c¸c c«ng ty nµy víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Theo VCCI th× viÖc x©y dùng sµn giao dÞch víi hy väng th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng t×m kiÕm vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Ngoµi ra, ChÝnh phñ ®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc th­¬ng vô ë n­íc ngoµi nh»m gióp doanh nghiÖp tham gia c¸c cuéc triÓn l·m hµng TCMN trªn c¸c n­íc cã tæ chøc nµy ho¹t ®éng, còng nh­ viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm nµy víi ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi. VÊn ®Ò th­¬ng hiÖu còng ®· lµm cho ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng qu¶ng b¸ s¶n phÈm TCMN cña c¸c doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do khi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh sÏ bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh dÔ rµng ¨n c¾p mÉu m· dÉn ®Õn gi¶m søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. C¸c h×nh thøc ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng t¹i Australia: Marketing trùc tiÕp. Qu¶ng c¸o bao gåm c¸c kªnh: + C¸c b¸o lín cña Australia. + T¹p chÝ th­¬ng m¹i. + C¸c m¹ng B2B. + C¸c trang Web. C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i Qua Internet TriÓn l·m Catalogue. Tham ra c¸c sù kiÖn th­¬ng m¹i Tham ra c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i Ch­¬ng tr×nh c¬ héi giao th­¬ng 3. Ph©n phèi. VÊn ®Ò ph©n phèi cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt TCMN ë n­íc ta cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ mäi mÆt nh­: mÆt b»ng s¶n xuÊt, b·i tËp kÕt nguyªn liÖu, c¸c cöa hµng giao b¸n s¶n phÈm, hÖ thèng c«ng cô cßn qu¸ l¹c hËu, tÝnh chuyªn nghiÖp trong cung øng cßn thÊp… chÝnh v× vËy, ®· cã nh÷ng tr­êng hîp ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Æt doanh nghiÖp ViÖt Nam lµm hµng, cung øng dµi h¹n víi sè l­îng lín, giao hµng ®óng hÑn nh­ng phÝa ViÖt Nam tõ chèi v× lo kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã. Víi riªng thÞ tr­êng Australia, Australia cã mét hÖ thèng ph©n phè hoµn thiÖn cã thÓ so s¸nh ®­îc víi c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c. C¸c nhµ xuÊt khÈu th«ng th­êng tiÕp cËn víi kh¸ch hµng th«ng qua c¸c ®¹i lý vµ c¸c nhµ ph©n phèi ®Þa ph­¬ng v× hä cã quyÒn ph©n phèi hµng ho¸ trªn toµn l·nh thæ kiªn bang - §¹i lý b¸n hµng: c¸c ®¹i diÔn th­¬ng m¹i hoÆc ®¹i lý b¸n hµng ho¹t ®éng nh­ mét trung gian trong c¸c hîp ®ång mua hµng. C¸c ®¹i lý cã nh÷ng nghÜa vô vµ bæn phËn mét khi ®· ký hîp ®ång ®¹i diÖn cho mét c«ng ty n­íc ngoµi ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña c«ng ty, trung thµnh lîi Ých cña c«ng ty vµ duy tr× c¸c tµi kho¶n thÝch hîp - C¸c nhµ ph©n phèi: Mét nhµ ph©n phèi ho¹t ®éng nh­ mét nhµ ®Êu thÇu ®éc lËp, mua hµng tõ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu TCMN vµ ph©n phèi chóng cho ng­êi b¸n bu«n vµ ng­êi b¸n lÎ. C¸c doanh nghiÖp kh«ng ®­îc phÐp c¶n trë nhµ ph©n phèi trong viÖc b¸n s¶n phÈm cña hä. Th«ng th­êng c¸c nhµ ph©n phèi Australia ®ßi quyÒn ®éc quyÒn kinh doanh mÆt hµng nhËp khÈu trong mét khu vøc ®Þa lý nhÊt ®Þnh. Víi nh÷ng lý do trªn, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu TCMN ViÖt Nam Ýt cã c¬ héi tiÕp cËn trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, do vËy ch­a nh¹y c¶m víi sù thay ®æi thÞ hiÕu kh¸ch hµng, ®iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc cung øng hµng ho¸ ch­a phï hîp, gi¶m tÝnh c¹nh tranh trùc tiÕp trªn thÞ tr­êng. 4. S¶n phÈm. - VÒ chÊt l­îng: Nh×n chung chÊt l­îng c¸c mÆt hµng TCMN cña ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nãi chung vµ thÞ tr­êng Australia nãi riªng. §iÒu nµy cã ®­îc lµ do hµng TCMN lµ kÕt tinh cña c¸c nÐt ®Ñp truyÒn thèng cña v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam. TruyÒn thèng ®ã g¾n liÒn víi nh÷ng lµng nghÒ, Phè nghÒ vµ ®­îc biÓu hiÖn b»ng nh÷ng s¶n phÈm víi nh÷ng nÐt ®éc ®¸o, tinh x¶o, hoµn mü. s¶n phÈm TCMN ViÖt Nam cã nÐt riªng vµ ®éc ®¸o ®Õn møc tªn cña s¶n phÈm lu«n kÌm theo tªn cña c¸c lµng lµm ra nã nh­ lµng gèm B¸t Trµng, lµng lôa V¹n Phóc, lµng s¬n mµi C¸t §Çng, lµng ®óc ®ång Phóc KiÒu vµ nhiÒu lµng nghÒ kh¸c. s¶n phÈm TCMN truyÒn thèng ViÖt Nam bao giê còng ph¶n ¸nh s©u s¾c t­ t­ëng, t×nh c¶m, quan niÖm thÈm mü cña d©n téc ViÖt Nam, b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam. Gi¸ trÞ mçi s¶n phÈm thñ c«ng ®­îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc nh×n nhËn chñ yÕu tõ gãc ®é v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n téc, vµ sau ®ã míi ®Õn vÊn ®Ò kü thuËt vµ tinh tÕ. - VÒ mÉu m·: C¸c doanh nghiÖp TCMN ViÖt Nam ®ang ®i h­íng lµm theo ®¬n ®Æt hµng, kh¸ch hµng cung cÊp mÉu, vµ kh¸ nhiÒu tr­êng hîp kh¸ch hµng cung cÊp c¶ nguyªn vËt liÖu. C¸c doanh nghiÖp gÇn nh­ kh«ng ®Çu t­ cho viÖc thiÕt kÕ t¹o mÉu míi. Tham quan phßng mÉu cña mét doanh nghiÖp t­ nh©n kh¸ lín t¹i H­ng Yªn, cã thÓ nãi hiÕm cã doanh nghiÖp nµo cã ®­îc mét phßng tr­ng bµy ®a d¹ng nh­ vËy. Tuy nhiªn khi ®­îc hái, mÉu nµo do doanh nghiÖp thiÕt kÕ th× bµ chñ l¹i ngËp ngõng, ®a sè cña kh¸ch hµng ®Æt. Cè c«ng lôc t×m trong hµng ngh×n mÉu ë ®©y, bµ chñ còng chØ ra vµi mÉu rÊt ®¬n gi¶n vµ gi¸ trÞ thÊp lµ s¶n phÈm thùc sù cña c«ng ty thiÕt kÕ. Bµ chñ vÉn rÊt bì ngì khi nãi vÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ, t¹o mÉu, vÒ sù phèi hîp gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt víi c¸c nhµ thiÕt kÕ. Theo héi ®ång quèc tÕ c¸c héi thiÕt kÕ (ICSID) th× kiÓu d¸ng lµ v« cïng quan träng nã ®ãng gãp 85% trong viÖc ra quyÕt ®Þnh mua cña kh¸ch hµng. Tuy vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng TCMN cña ViÖt Nam l¹i ch¼ng mÊy quan t©m tíi viÖc t¹o ra mÉu m· míi thay v× chê mÉu ®Æt hµng cña kh¸ch hoÆc xem mÉu nµo cã kh¶ n¨ng b¸n ch¹y th× lµm theo. C¸c doanh nghiÖp gÇn nh­ kh«ng ®Çu t­ cho viÖc thiÕt kÕ, t¹o mÉu míi. T×nh tr¹ng nµy khiÕn cho hµng TCMN ViÖt Nam kÐm ®a d¹ng mÉu m·, mÊt dÇn thÕ chñ ®éng vµ chuyÓn sang bÞ ®éng, ngåi ®îi mÉu cña kh¸ch ®Æt hµng. “B¸n c¸c kh¸ch cÇn” kh«ng cã nghÜa lµ b¸n c¸c mµ hä ®Æt mµ ph¶i chñ ®éng t×m ra nhu cÇu tiÒm Èn cña kh¸ch,biÕn nã thµnh hµng ho¸. ë c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi, mçi thµng trung b×nh hä cho ra h¬n m­êi mÉu th× ë ViÖt Nam con sè nµy chØ 2,3. V× vËy, ®Ó thÝch øng c¸c thÞ tr­êng, nhiÒu doanh nghiÖp ®· bá tiÒn thuª chuyªn gia n­íc ngoµi thiÕt kÕ mÉu m·. Theo bµ NguyÔn ThÞ Cóc, Chñ nhiÖm Hîp t¸c x· Ba NhÊt: “ViÖt Nam kh«ng am hiÓu së thÝch, thÞ hiÕu cña ng­êi n­íc ngoµi b»ng ng­êi n­íc ngoµi. MÆt kh¸c, nh÷ng s¶n phÈm TCMN th­êng mang tÝnh thêi trang, thî thiÕt kÕ cña ta khã cã thÓ theo kÞp sù thay ®æi”. VÊn ®Ò mÉu m· hµng kÐm ®a d¹ng lµ mét trong nh÷ng lý do khiÕn c¸c doanh nghiÖp TCMN ph¶i tõ chèi c¸c ®¬n ®Æt hµng lín tõ phÝa n­íc ngoµi do kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng Víi nh­îc ®iÓm mÉu m· ®¬n ®iÖu thiÕu chuyªn nghiÖp trong thiÕt kÕ, hµng TCMN ViÖt Nam hiÖn ®ang bÞ hµng Trung Quèc, In®«nesia, Malaisia… c¹nh tranh g¨y g¾t. - VÒ th­¬ng hiÖu. HiÖn nay, vÊn ®Ò th­¬ng hiÖu cña hµng TCMN ViÖt Nam lµ mét vÊn ®Ò rÊt bÊt cËp. Míi chØ cã gèm sø B¸t Trµng lµ cã th­¬ng hiÖu (1000 n¨m tuæi). Cßn ®a sè c¸c mÆt hµng kh¸c ®Òu kh«ng cã th­¬ng hiÖu vµ cã nguy c¬ bÞ nh¸y l¹i mÉu m· bÊt kú lóc nµo, c¬ së nµy cã thÓ “¨n c¾p” mÉu m· cña c¬ së kh¸c cho dï kh«ng cã sù ®ång ý cña ng­êi chñ ®Ó in catalogue chµo hµng. Theo nghÖ nh©n gç mü nghÖ §µo V¨n Båi (lµng nghÒ V©n Hµ), mét mÉu s¶n phÈm võa ®­îc c¬ së cña «ng tung ra, chØ vµi ngµy sau ®· thÊy xuÊt hiÖn mÉu t­¬ng tù trªn thÞ tr­êng. Víi t×nh tr¹ng sao y b¶n chÝnh cña mÉu m· cña hµng TCMN nh­ hiÖn nay, nhiÒu c«ng ty th­¬ng m¹i chØ lµm mét viÖc lµ s­u tÇm mÉu råi ®Æt s¶n xuÊt. Kh«ng thÒ kÕt téi hä ¨n c¾p ®­îc v× c¸c mÉu nµy kh«ng ®­îc ai ®øng ra chØ mÆt ®Æt tªn. HiÖn t¹i, LuËt b¶n quyÒn cña ViÖt Nam ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. V× vËy doanh nghiÖp nµo bÞ ®¸nh c¾p th­¬ng hiÖu còng “ngËm bå hßn lµm ngät”. Hä kh«ng d¸m tr­ng bµy nh÷ng s¶n phÈm míi l¹i mµ cÊt ®i “lµm cña ®Ó dµnh”. V× vËy quanh ®i quÈn l¹i vÉn chØ thÊy nh÷ng mÉu cò xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng khiÕn cho ng­êi xem nhµm ch¸n. B¶n th©n ng­êi thî còng c¶m thÊy n¶n lßng, gi¶m dÇn søc sµng t¹o. Mét sè m¶i ch¹y theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, l¹m dông c«ng nghÖ míi, råi dùa vµo nh÷ng mÉu s¾n cã b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc khu«n hµng lo¹t… cho ra ®êi mét l« mét lèc c¸c s¶n phÈm thiÕu tÝnh thÈm mü. Anh D­¬ng V¨n HiÒn, Gi¸m ®èc C«ng ty gç mü nghÖ HiÒn Oanh (La Xuyªn, Nam §Þnh) cho biÕt: “Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy muèn ph¸t triÓn ph¶i cã nÐt ®éc ®¸o riªng. Chóng t«i nghÜ ®Õn viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu nh­ng hiÖn ch­a biÕt nªn lµm thÕ nµo”. Cã nghÖ nh©n cßn cho biÕt: “§¨ng ký mét nh·n hiÖu chung cho c¶ l« th× rÊt rÔ bÞ lµm nh¸y, cßn ®¨ng ký kiÓu d¸ng cho tõng s¶n phÈm th× doanh nghiÖp kh«ng thÒ theo kÞp hoÆc kham ®ñ chi phÝ v× hµng thñ c«ng ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi mÉu m·”. Do vËy, vÊn ®Ò bøc thiÕt hiÖn nay lµ ph¶i x©y dùng LuËt b¶n quyÒn cña ViÖt Nam thùc sù nghiªm tóc cho c¸c hµng ho¸ nãi chung vµ cho hµng TCMN nãi riªng ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt TCMN v÷ng lßng tin cho ra nhiÒu mÉu m· trinh phôc thÞ tr­êng trong n­íc vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng quèc tÕ. Ch­¬ng V. gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing quèc tÕ hµng truyªn thèng ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Australia 1. VÒ phÝa ChÝnh phñ §Ó c¸c ho¹t ®éng Marketing diÔn ra thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù ®iÒu tiÕt cña ChÝnh phñ trong viÖc ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng vÒ xuÊt nhËp khÈu. ChÝnh phñ cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng ngo¹i giao gi÷a hai n­íc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ. §ång thêi ChÝnh phñ còng cÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc th­¬ng vô t¹i Australia , côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, lµm tèt h¬n chøc n¨ng cña m×nh lµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng Australia . Ngoµi ra cÇn tæ chøc nhiÒu h¬n c¸c cuéc triÓn l·m, héi chî t¹i Australia ®Ó giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm TCMN ViÖt Nam . ChÝnh phñ cÇn hç trî vÒ tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c lµng nghÒ ®Ó më réng quy m«, t¹o kh¶ n¨ng thóc ®Èy ho¹t ®éng Marketing . Hoµn thiÖn bé luËt së h÷u trÝ tuÖ vµ bé luËt c¹nh tranh , ®­a ra c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt vµ râ rµng vÒ thñ tôc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu ®Ó c¸c doanh nghiÖp n¾m râ vµ thùc hiÖn. T¨ng møc ­u ®·i ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh hµng thñ c«ng mü nghÖ, cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu hµng TCMN t¹i chç , bá thóª xuÊt khÈu ®èi víi mét sè chñng lo¹i hµng ho¸ TCMN , söa ®æi tiªu chuÈn th­ëng xuÊt khÈu ®èi víi hµng TCMN ( ®Ó møc 5 triÖu USD nh­ hiÖn nay lµ qu¸ cao ) X©y dùng vµ tæ chøc viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó kÕ tôc c¸c nghÖ nh©n, më c¸c líp thiÕt kÕ mÉu m· hµng TCMN miÔn phÝ. Ph¸t triÓn côm c«ng nghiÖp lµng nghÒ , x©y dùng mét côm c«ng nghiÖp lµng nghÒ cã tÝnh liªn vïng, phèi hîp víi quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá, tiÕn tíi viÖc liªn kÕt t¹o ra hiÖp héi hµng TCMN. V× ch­a cã hiÖp héi, ch­a cã tiÕng nãi chung , nªn viÖc quy ho¹ch, ho¹ch ®Þnh mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cho ngµnh thñ c«ng mü nghÖ, t×nh tr¹ng m¹nh ai nÊy lµm, khai th¸c bõa b·i, ®ang dÉn ®Õn nguy c¬ lµm c¹n kiÖt nguån nguyªn liÖu tuy ®­îc coi lµ dåi dµo. HiÖp héi nµy trî gióp c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c lµng nghÒ trong viÖc Marketing. Theo B¸o ®iÖn tö ViÖt Nam net ngµy 19/11/2004 cã ®¨ng bµi : “ Gèm B¸t Trµng kh«ng sî ®¬n hµng lín nhê biÕt liªn kÕt”. ¤ng Lª Huy Thanh chñ c¬ së gèm sø Thanh B×nh cho biÕt : “ chóng t«i th­êng tæ chøc 5 – 7 nhµ liªn kÕt l¹i ®Ó phæ biÕn kinh nghiÖm, phæ biÕn tay nghÒ, chia sÎ bÝ quyÕt còng nh­ ®¸p øng nh÷ng ®¬n hµng lín. B¶n th©n hÇu hÕt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn chóng t«i ý thøc rÊt râ viÖc liªn kÕt nµy”. Tæ chøc ph¸t triÓn lµng nghÒ g¾n liÒn víi c¸c ngµnh du lÞch dÞch vô. C¸c lµng nghÒ TCMN sÏ thu hót mét l­îng kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi ®Õn th¨m quan vµ c¸c nghÖ nh©n sÏ tr×nh diÔn c¸c c«ng ®o¹n hoµn thiÖn vµ b¸n hµng l­u niÖm t¹i chç ®©y còng lµ h×nh thøc t¨ng xuÊt khÈu t¹i chç vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ra n­íc ngoµi. V× vËy ph¶i thu hót l­îng kh¸ch du lÞch tõ Australia . ChÝnh phñ cÇn ®­a ra chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i thÝch hîp víi ®ång AUD ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. 2. VÒ phÝa doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp cÇn ®­a ra chiÕn l­îc Marketing thÝch hîp trong chiÕn l­îc th©m nhËp vµ c¹nh tranh cña m×nh, phï hîp víi môc tiªu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. - C¸c doanh nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng Australia th«ng qua c¸c nguån nh­ : + Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i + §¹i sø qu¸n hai n­íc + C¸c tæ chøc th­¬ng vô + Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam VCCI + C«ng ty ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ViÖt – óc VBD - §æi míi c¸c ph­¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr­êng, thµnh lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë Australia ®Ó dÔ dµng tiÕp cËn kh¸ch hµng tõ ®ã n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng s¸t sao h¬n. - TiÕp cËn vµ th©m nhËp thÞ tr­êng Australia th«ng qua viÖc sö dông c¸c nhµ ph©n phèi vµ ®¹i lý, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh , liªn minh chiÕn l­îc hoÆc th«ng qua c¸c chi nh¸nh. - H×nh thøc Marketing trùc tiÕp lµ mét h×nh thøc tiÕp thÞ phæ biÕn vµ ®ang rÊt ph¸t trتn t¹i thÞ tr­êng Australia . C¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cã thÓ xem xÐt ®©y nh­ lµ mét c¬ héi, mét h×nh thøc tiÕp cËn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, mét h×nh thøc qu¶ng c¸o cho c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh t¹i thÞ tr­êng nµy. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing th«ng qua Internet, sµn giao dÞch - §Çu t­ vµo thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm: + Më c¸c cuéc thi vÒ thiÕt kÕ mÉu m· trong néi bé doanh nghiÖp hoÆc liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp. + Thuª chuyªn gia thiÕt kÕ lµ ng­êi n­íc ngoµi do ng­êi n­íc ngoµi hiÓu thÞ hiÕu cña ng­êi n­íc ngoµi h¬n ta. + Më c¸c líp ®µo t¹o c¸n bé thiÕt kÕ cña doanh nghiÖp. - §Èy m¹nh viÖc ®¨ng ký th­¬ng hiÖu - Chñ ®éng tham gia vµo c¸c liªn kÕt , c¸c hiÖp héi do nhµ n­íc tæ chøc - ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t nh»m ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ c¶ c¹nh tranh. - Chó träng trong c«ng t¸c b¶o qu¶n, kh«ng ®Ó hµng ho¸ bÞ mèi, mät, thËm chÝ ngay rªn ®­êng vËn chuyÓn. - Tæ chøc qu¶ng c¸o vµ khuyÒn m¹i trªn nh÷ng tê b¸o lín cña Australia vµ/hoÆc trªn nh÷ng t¹p chÝ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i cña bang hoÆc c¶ n­íc. Các báo lớn tại Australia: Tờ Người Australia www.new.com.au  Tạp chí Tài chính Australia www.afr.com.au  The Sydney Morning Herald www.smh.com.au  The Age www.theage.com.au  The Canberra Times www.canberratimes.com.au  Courier Mail (Brisbane) www.new.com.au  Nhà quảng cáo Adelaide www.newsclassifieds.com.au  Nhật báo Tin tức thương mại www.dcn.com.au Tạp chí thương mại: Tuần báo Tin tức thương mại www.brw.com.au  Chỉ dẫn truyền thông Australia của Margaret Gee www.infoaust.com   Hướng dẫn dành cho Chính phủ www.infoaust.com  Phô lôc I I. Tæng quan vÒ Australia a. §Êt n­íc Australia lµ mét ®Êt n­íc ®­îc biÕt ®Õn nh­ mét trong nh÷ng ch©u lôc cña thÕ giíi nµy . Australia lµ lôc ®Þa nhá nhÊt thÕ giíi nh­ng lµ n­íc lín thø s¸u víi diÖn tÝch lín 7.686.850 km2 nh­ng d©n sè l¹i chØ cã 19.913.514 ng­êi ( sè liÖu 2004 ) . Ng­êi Australia cã mét nÒn v¨n ho¸ ®a s¾c téc. Liªn bang Australia gåm 6 tiÓu bang vµ 2 vïng l·nh thæ. Thñ ®« ®Æt t¹i Canberra, ngµy quèc kh¸nh lµ 26 th¸ng 1. b. Thiªn nhiªn N­íc Australia cã nhiÒu vïng ®Þa lý kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu. KhÝ hËu nãi chung kh« c»n , «n hoµ ë miÒn nam vµ miÒn ®«ng, nhiÖt ®íi ë miÒn b¾c. VÞ trÝ ®Þa lý Australia n»m ë Ch©u §¹i D­¬ng , lôc ®Þa n»m gi÷a Ên §é D­¬ng vµ Nam Th¸i B×nh D­¬ng. c. Con ng­êi N­íc Australia cã c¬ cÊu d©n sè trÎ. C¬ cÊu d©n sè ph©n bè nh­ sau : Tuối Cơ cấu dân số 0-14 tuối 20,1% 15-64 tuối 67,2% 65 tuối trở lên 12,8% (Nguån:VBD.com) Tû lÖ t¨ng d©n sè thÊp 0,9 %/n¨m ( 2004) HiÖn nay cã kho¶ng 140.000 ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë Australia. Ng­êi d©n ë ®©y cã tÝnh c¸ch phãng kho¸ng , th©n thiÖn , hiÕu kh¸ch vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. Ng«n ng÷ sö dông chñ yÕu lµ tiÕng Anh. d. Kinh tÕ N­íc Australia cã nÒn kinh tÕ t­ b¶n theo ®­êng lèi ph­¬ng T©y thÞnh v­îng víi GDP/ng­êi ë møc t­¬ng ®èi cao 28.900 USD ë møc t­¬ng ®­¬ng víi nÒn kinh tÕ lín thø t­ T©y ¢u. NÒn kinh tÕ cã møc t¨ng tr­ëng kh¸ æn ®inh kho¶ng 4 %/n¨m . GDP tính trên đầu người: 28,900 USD Tống thu nhập quốc dân (GDP): 570,3 tỷ USD Lực lượng lao động: 9,2 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp: 6,1% Kim ngạch xuất khẩu: 68,67 tỷ USD (FOB, 2003) Kim ngạch nhập khẩu: 82,91 tỷ USD(FOB, 2003) Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu : Than đá, vàng, thịt, len, alumina, quặng sắt,    lúa my, thiết bị sản xuất và giao thông. Mặt hàng nhập khẩu: Thiết bị máy móc và giao thông, máy tính và văn phòng, thiết bị thông tin liên lạc và bộ phận phô, dầu thô và sản phẩm dầu khí. (Nguån:VBD.com) C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ Ngành Cơ cấu GDP (%) Cơ cấu lao động (%) Nông nghiệp 3 5 Công nghiệp 25 22 Dịch vụ 72 73 Sè liÖu 2003 (Nguån :VBD.com) e. ChÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ N­íc Australia theo thÓ chÕ chÝnh trÞ tù do d©n chñ. TÊt c¶ c«ng d©n trªn 18 tuæi ®Òu cã quyÒn bÇu cö ë mäi cÊp. Toµ ¸n tèi cao lµ c¬ quan t­ ph¸p cao nhÊt. N­íc Australia ®­îc xem nh­ quª h­¬ng cña mäi d©n téc trªn thÕ giíi víi Ýt nhÊt 1/5 d©n sè ®­îc sinh ra ë n­íc ngoµi bao gåm c¶ ch©u ¸ vµ ch©u ¢u. T«n gi¸o : gi¸o ph¸i Anh chiÕm 26,1 % , Thiªn chóa gi¸o 26%, c¬ ®èc gi¸o 24,3%, phi c¬ ®èc gi¸o 11%, t«n gi¸o kh¸c 12,6%. Phô lôc II Thùc tÕ ®iÒu tra cña nhãm nghiªn cøu t¹i hîp t¸c x· lôa V¹n Phóc Hµ §«ng 1. LÞch sö ph¸t triÓn Lµng lôa V¹n Phóc Hµ §«ng lµ mét lµng nghÒ truyÒn thèng cã tõ l©u ®êi vµ næi tiÕng tõ x­a ®Õn nay kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn trªn kh¾p thÕ giíi. Nh÷ng n¨m 1975 – 1976 100% hµng ho¸ ®­îc xuÊt khÈu ( do trong n­íc kh«ng cã kh¶ n¨ng tiªu thô ) . C¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c n­íc trong khèi CNXH nh­ : Liªn X«, Ba Lan, Hungary, ngoµi ra cßn cã NhËt B¶n Tõ 1993 ®Õn nay lµng nghÒ ph¸t triÓn m¹nh mÏ do sù më réng trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc . S¶n l­îng t¨ng liªn tôc : - 2001 : 1,9 triÖu mÐt lôa - 2002 : 2,4 triÖu mÐt lôa - 2003 : 2,9 triÖu mÐt lôa - 2004 : 3 triÖu mÐt lôa - 2005 : dù kiÕn 3,5 triÖu mÐt lôa (so víi s¶n l­îng nh÷ng n¨m 1975 – 1976 : 450 000 m/n¨m, n¨m 1993-1994 : 500 000-600 000m/n¨m) 2. C¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt - Nguyªn liÖu: nguyªn liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu lµ t¬ ngang (100% nhËp khÈu tõ Trung Quèc), vµ t¬ däc (t¬ t»m) mét phÇn tù s¶n xuÊt, c¸c n¬i s¶n xuÊt nh­: Mü §øc, S¬n §ång- Hµ T©y. - M¸y mãc: chñ yÕu lµ may cò nhËp tõ miÒn Nam - C«ng nghÖ nhuém: Nhuém th­êng: nhanh phai mµu,gi¸ rÎ; nhuém cao cÊp: bÒn mµu nh­ng gi¸ thµnh cao. - VÊn ®Ò « nhiªm m«i tr­êng: trong qu¸ tr×nh dÖt lôa g©y nhiÒu tiÕng ån, n­íc th¶i nhuém rÊt ®éc h¹i. - L­¬ng : møc l­¬ng hµng th¸ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong hîp t¸c x· ë møc trung b×nh : 600.000 – 700.000 ®ång mét th¸ng. 3. C¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng Marketing - S¶n phÈm: + MÉu m· ®a d¹ng(100-200 lo¹i). Trong hîp t¸c x· chØ cã 2 gia ®×nh chuyªn thiÕt kÕ c¸c mÉu m· theo kiÓu cha truyÒn con nèi, ch­a më líp ®µo t¹o. HiÖn t¹i viÖc thiÕt kÕ mÉu m· ®· sö dông tiÖn Ých cña céng nghÖ th«ng tin nh­ m¸y vi tÝnh nªn c«ng viÖc thiªt kÕ ®· ®­îc c¶i thiÖn h¬n tr­íc. +ChÊt l­îng: lôa Hµ §«ng ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng tÝn nhiÖm vµ ­a thÝch. Hµng n¨m thu hót ®­îc nhiÒu du kh¸ch quèc tÕ: 30% s¶n l­îng cña lµng lµ b¸n cho kh¸ch du lÞch ®Ó thu tiÒn mÆt. +TÝnh n¨ng s¶n phÈm: quÇn ¸o chÊt liÖu lôa mÆc vµo mïa hÌ th× m¸t, mïa ®«ng th× Êm nh­ chÊt liÖu ®òi. +S¶n phÈm lu«n ®i kÌm víi h­íng dÉn sö dông. + Gi¸ s¶n phÈm: Cã sù ph©n lo¹i gi¸ ®Ó ph©n lo¹i kh¸ch hµng - Ho¹t ®éng Marketing: Nh×n chung, HTX ch­a chó träng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c Marketing. C¸c cña hµng m¹nh ai nÊy lµm, theo ®ñ c¸c h×nh thøc nh­ mêi chµo thñ c«ng mµ ch­a cã c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng mét c¸ch chuyªn nghiÖp. Hµng n¨m, HTX cã kho¶ng 20 kú héi chî trong vµ ngoµi n­íc. HTX ®· cã trang web riªng ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng. ThØnh tho¶ng cã c¸c nhµ b¸o truyÒn h×nh vÒ viÕt bµi, quay phim, pháng vÊn. Së th­¬ng m¹i tØnh cã nh÷ng hç trî vÒ kinh phÝ ®Ó xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­ tµi trî vÐ m¸y bay vµ tiÒn quÇy trong c¸c héi trî ®­îc tæ chøc ë n­íc ngoµi. Ngoµi ra, chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh sè 132/Q§-TTg t¹o ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai , ­u ®·i vay vèn vµ hç trî qu¶ng b¸ s¶n phÈm. Lµng nghÒ cã sè l­îng du kh¸ch ®Õn kh¸ ®«ng nh­ng tr×nh ®é ngo¹i ng÷ nãi chung cßn kÐm, do vËy gÆp khã kh¨n khi giao tiÕp víi ng­êi n­íc ngoµi. 4. Nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i HiÖn nay s¶n xuÊt trong lµng vÉn cßn manh món. MÆt b»ng s¶n xuÊt trËt hÑp. Ch­a cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c hé gia ®×nh trong s¶n xuÊt . Khi cã ®¬n ®Æt hµng, chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®i thu gom hµng ho¸ cña tõng hé, nhiÒu khi kh«ng ®ñ nªn ®Ó lì nhiÒu ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ Phô lôc III C¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Marketing quèc tÕ - chñ biªn : PTS. NguyÔn Cao V¨n, NXB Gi¸o Dôc Ch­¬ng I : §¹i c­¬ng vÒ Marketing quèc tÕ Ch­¬ng II : Nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ Ch­¬ng V : ChÝnh s¸ch quèc tÕ vÒ s¶n phÈm Ch­¬ng VI : ChÝnh s¸ch quèc tÕ vÒ gi¸ c¶ Ch­¬ng VII : ChÝnh s¸ch quèc tÕ vÒ khuyÕch tr­¬ng 2. Gi¸o tr×nh kinh doanh quèc tÕ I - chñ biªn : TS. NguyÔn ThÞ H­êng, NXB TK Ch­¬ng V : Th­¬ng m¹i quèc tÕ 3. Gi¸o tr×nh kinh tÕ quèc tÕ – chñ biªn PGS. TS. §ç §øc B×nh, TS. NguyÔn Th­êng L¹ng, NXB Lao ®éng - x· héi Ch­¬ng I : C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ quèc tÕ 4. B¸o vµ t¹p chÝ : Th­¬ng m¹i : sè 7 vµ 11 n¨m 2000 T¹p trÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn Thêi b¸o kinh tÕ T¹p chÝ ngo¹i th­¬ng Nghiªn cøu kinh tÕ B¸o ®iÖn tö vµ c¸c trang web - : Phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam - : Së th­¬ng m¹i tphcm : Phæ biÕn kiÕn thøc : C«ng ty ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ViÖt – óc : B¸o ®iÖn tö – Thêi b¸o kinh tÕ : Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ : Bé ngo¹i giao : Tæng côc thèng kª : ViÖt Nam net : Tæng côc h¶i quan : Tin nhanh ViÖt Nam Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động Marketing quốc tế của các Doanh nghiệp XK hàng truyền thống sang Australia.doc
Luận văn liên quan