Đề tài Hoạt động nhập khẩu máy lọc khí tại Công ty Thương Mại Quốc tế ICD

Như chúng ta đã biết, ô nhiễm môi trường đang là một trong những nỗi lo chung của nền kinh tế nói chung và ngành công nghiệp nói riêng, một thực tại là vấn đề ô nhiễm môi trường đang lên đến mức báo động : Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, lượng không khí trong nhà và cao ốc văn phòng đang giảm sút nghiêm trọng. Ước tính có gần 1 tỷ người, phần lớn là trẻ em và phụ nữ, đang hít thở không khí trong nhà với mức ô nhiễm gấp 100 lần cho phép của WHO. Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) đã đưa TP HCM và Hà Nội vào danh sách "đen" về ô nhiễm môi trường ở châu á cùng với 20 thành phố khác. Ước tính, mỗi năm ở Châu á có khoảng 537.000 người chết vì ô nhiễm môi trường. Hàng trăm triệu cư dân đô thị châu á thường xuyên bị bệnh đường hô hấp do không khí bị ô nhiễm bởi hoá chất, khói bụi của WHO. Hầu hết các loại chất độc hại như CO2, NO2, SO2 đều do xe máy và ôtô thải ra, đặc biệt là nồng độ hạt bụi PM10 (hạt bụi có kích cỡ dưới 10m, thường chứa kim loại, gây nhiều bệnh ung thư. WHO tính toán rằng, chỉ cần giảm được nồng độ "hạt tử thần" PM10 xuống dưới mức chuẩn trên thì sẽ giảm khoảng 15% số người chết mỗi năm vì ô nhiễm ở các thành phố .Với một thực trạng đáng lo ngại như vậy về môi trường, Công ty Thương mại Quốc tế ICD với các sản phẩm kinh doanh về máy lọc khí đã và đang góp một phần không nhỏ để giúp các gia đình, các văn phòng cao ốc, các bệnh viện và các nhà máy trong khu công nghiệp cải thiện chất lượng không khí, góp phần làm sạch môi trường và duy trì sức khoẻ lâu dài cho người sử dụng. Qua nhận thức về mặt lý luận cũng như thời gian thực tập nghiên cứu ở Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ICD, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo - TS. Nguyễn Xuân Nữ và các cán bộ ở cơ quan thực tập tôi xin chọn đề tài :"Hoạt động nhập khẩu máy lọc khí tại Công ty Thương Mại Quốc tế ICD" MụC LụC Lời nói đầu 3 Chương I : Giới thiệu chung về công ty tnhh thương mại quốc tế icd. 5 I - Quá trình hình thành và phát triển của công ty 5 II- Cơ sở vật chất 7 1 - Nhân sự : 7 1.1 - Sơ đồ tổ chức của Công ty: 7 1.2 - Cơ cấu và chức năng : 7 2 - Cơ sở vật chất 8 III - Lĩnh vực kinh doanh và mặt hàng chính 8 1. Lĩnh vực kinh doanh. 8 2. Các mặt hàng chính: 9 IV - kết quả kinh doanh chung của công ty 9 1 - Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây 9 Chương II : Hoạt động nhập khẩu lọc khí tại công ty ICD 12 I - Những thuận lợi và khó khăn 12 1- Những thuận lợi : 12 2 - Những khó khăn tồn tại 13 II - Hoạt động nhập khẩu máy lọc khí tại công ty ICD 14 1 - Chủng loại / kim ngạch nhập khẩu 14 2 - Thị trường nhập khẩu 15 3 - Khách hàng tiêu thụ trong nước. 16 4- Quy trình nhập khẩu: 18 4.1 - Nghiên cứu thị trường nhập khẩu, lựa chọn khách hàng giao dịch. 18 4.2 Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. 19 Chương III - Kế hoạch và giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu lọc khí tại 25 công ty ICD 25 I - Kế hoạch nhập khẩu trong năm 2009. 25 II- Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu. 26 1. Về cơ chế khách hàng 27 2. Các biện pháp về thị trường 27 3. Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật. 29 4. Các biện pháp về tổ chức quản lý. 29 Kết luận 35

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạt động nhập khẩu máy lọc khí tại Công ty Thương Mại Quốc tế ICD, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MôC LôC Lêi nãi ®Çu Nh­ chóng ta ®· biÕt, « nhiÔm m«i tr­êng ®ang lµ mét trong nh÷ng nçi lo chung cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng, mét thùc t¹i lµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng ®ang lªn ®Õn møc b¸o ®éng : Theo b¸o c¸o cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi (WHO) cho thÊy, l­îng kh«ng khÝ trong nhµ vµ cao èc v¨n phßng ®ang gi¶m sót nghiªm träng. ¦íc tÝnh cã gÇn 1 tû ng­êi, phÇn lín lµ trÎ em vµ phô n÷, ®ang hÝt thë kh«ng khÝ trong nhµ víi møc « nhiÔm gÊp 100 lÇn cho phÐp cña WHO. Ch­¬ng tr×nh M«i tr­êng cña Liªn hîp quèc (UNEP) ®· ®­a TP HCM vµ Hµ Néi vµo danh s¸ch "®en" vÒ « nhiÔm m«i tr­êng ë ch©u ¸ cïng víi 20 thµnh phè kh¸c. ¦íc tÝnh, mçi n¨m ë Ch©u ¸ cã kho¶ng 537.000 ng­êi chÕt v× « nhiÔm m«i tr­êng. Hµng tr¨m triÖu c­ d©n ®« thÞ ch©u ¸ th­êng xuyªn bÞ bÖnh ®­êng h« hÊp do kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm bëi ho¸ chÊt, khãi bôi cña WHO. HÇu hÕt c¸c lo¹i chÊt ®éc h¹i nh­ CO2, NO2, SO2 ®Òu do xe m¸y vµ «t« th¶i ra, ®Æc biÖt lµ nång ®é h¹t bôi PM10 (h¹t bôi cã kÝch cì d­íi 10mm, th­êng chøa kim lo¹i, g©y nhiÒu bÖnh ung th­. WHO tÝnh to¸n r»ng, chØ cÇn gi¶m ®­îc nång ®é "h¹t tö thÇn" PM10 xuèng d­íi møc chuÈn trªn th× sÏ gi¶m kho¶ng 15% sè ng­êi chÕt mçi n¨m v× « nhiÔm ë c¸c thµnh phè...Víi mét thùc tr¹ng ®¸ng lo ng¹i nh­ vËy vÒ m«i tr­êng, C«ng ty Th­¬ng m¹i Quèc tÕ ICD víi c¸c s¶n phÈm kinh doanh vÒ m¸y läc khÝ ®· vµ ®ang gãp mét phÇn kh«ng nhá ®Ó gióp c¸c gia ®×nh, c¸c v¨n phßng cao èc, c¸c bÖnh viÖn vµ c¸c nhµ m¸y trong khu c«ng nghiÖp c¶i thiÖn chÊt l­îng kh«ng khÝ, gãp phÇn lµm s¹ch m«i tr­êng vµ duy tr× søc khoÎ l©u dµi cho ng­êi sö dông. Qua nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn còng nh­ thêi gian thùc tËp nghiªn cøu ë C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Quèc tÕ ICD, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o - TS. NguyÔn Xu©n N÷ vµ c¸c c¸n bé ë c¬ quan thùc tËp t«i xin chän ®Ò tµi :"Ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y läc khÝ t¹i C«ng ty Th­¬ng M¹i Quèc tÕ ICD" §Ò tµi ®­îc kÕt cÊu gåm ba phÇn: Ch­¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ Cty TNHH Th­¬ng m¹i Quèc tÕ ICD. Ch­¬ng II: Ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y läc khÝ t¹i C«ng ty ICD. Ch­¬ng III: KÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y läc khÝ t¹i c«ng ty ICD. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu nªn néi dung bµi viÕt vµ kü n¨ng tr×nh bµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó gióp em hoµn thiÖn kiÕn thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o - TS. NguyÔn Xu©n N÷ cïng c¸c c« chó, anh chÞ lµm viÖc t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i Quèc tÕ ICD ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2009 Ch­¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i quèc tÕ icd. I - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Quèc tÕ ICD ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 8 n¨m 2004. Tªn giao dÞch tiÕng Anh: ICD INTERNATIONAL TRADING COMPANY. Trô së giao dÞch: Phßng 302 Toµ nhµ Petrolimex, sè 9/84 Ngäc Kh¸nh Ba §×nh, Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: Kinh doanh vµ nhËp khÈu läc khÝ. Víi c¸c mèc ph¸t triÓn : Th¸ng 8 n¨m 2004 : Ký biªn b¶n ghi nhí víi TËp ®oµn AAF International (AMERCIAN AIR FILTER) nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng läc khÝ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vi ®iÖn tö, d­îc phÈm, bÖnh viÖn t¹i miÒn B¾c ViÖt Nam. Th¸ng 11 n¨m 2004: Ký hîp ®ång khung cung cÊp läc khÝ phßng s¹ch cho 02 c«ng ty s¶n xuÊt ®iÖn tö lín nhÊt miÒn B¾c ViÖt Nam tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®ã (CANON VIETNAM & HOYA GLASS DISK). Th¸ng 1 n¨m 2005 : Ký hîp ®ång ®¹i lý chÝnh thøc víi tËp ®oµn AAF International (AMERCIAN AIR FILTER) ph©n phèi vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho AAF t¹i miÒn B¾c ViÖt Nam bao gåm cung cÊp c¸c thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i c«ng nghiÖp. Th¸ng 4 n¨m 2005 :B¾t tay vµo viÖc t­ vÊn víi 02 ®¬n vÞ d­îc phÈm lµ NAPHACO vµ HAPHACO nh»m x©y dùng phßng s¹ch s¶n xuÊt dùoc phÈm ®¹t tiªu chuÈn GMP - WHO. Th¸ng 8 - 2005: Hîp t¸c cïng SARAFICO vµ th¾ng dù ¸n nhµ m¸y d­îc SAO KIM. Th¸ng 10 - 2005: Ký hîp ®ång ®¹i lý víi c«ng ty CTK (Korean) cung cÊp c¸c thiÕt bÞ phßng s¹ch cña CTK t¹i ViÖt Nam. Th¸ng 12 - 2005: Tho¶ thuËn hîp t¸c víi ESSCO - Singapore ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp sinh häc cña ESSCO (lo¹i sö dông trong phßng s¹ch). Th¸ng 4 - 2006: T­ vÊn cho nhµ m¸y xi m¨ng C¤NG THANH vÒ hÖ thèng xö lý bôi theo tiªu chuÈn TCVN 97211- II. Th¸ng 7 - 2006 : Héi th¶o víi Bé Y TÕ vµ c¸c c«ng ty d­îc phÈm cung cÊp c¸c kiÕn thøc vÒ phßng s¹ch vµ hÖ thèng s¶n xuÊt thuèc an toµn GMP. Th¸ng 12 - 2006: Tho¶ thuËn cung cÊp läc khÝ cho rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty d­îc phÈm t¹i miÒn B¾c ViÖt Nam: HATAPHA, NAPHACO, MEDIPLANTEX, TWI, TWII, HAPHACO, SAO KIM, MEDIPLANTEX, VABIOTEX... Th¸ng 12 - 2006: Tho¶ thuËn víi c«ng ty KWICONVEYER (INDIA) cung cÊp xÝch t¶i cho ngµnh mÝa ®­êng. Th¸ng 3 - 2007: Cung cÊp läc khÝ tói vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cho nhµ m¸y xi m¨ng Phóc S¬n. Th¸ng 5 - 2007: Cung cÊp läc khÝ tói vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cho nhµ m¸y ph«i thÐp V¹n Lîi. Th¸ng 8 - 2007: Tho¶ thuËn víi Zeust Inc vµ Specialty Thailand nh»m cung cÊp c¸c lo¹i vËt t­ chèng tÜnh ®iÖn, quÇn ¸o, giÎ lau phßng s¹ch vµ c¸c lo¹i vËt t­ chèng gØ theo c«ng nghÖ chèng gØ kh« cña NTI (Mü). Th¸ng 1 - 2008: Cung cÊp ho¸ chÊt röa ®­êng b¨ng cho c¶ng hµng kh«ng Néi Bµi. Th¸ng 1 - 2008: Cung cÊp läc khÝ c¶ng hµng kh«ng Néi Bµi. II- C¬ së vËt chÊt 1 - Nh©n sù : C«ng ty cã 14 c¸n bé nh©n viªn, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. 1.1 - S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty: Ban Giám đốc Phßng kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng Kinh doanh ( Marketing) Phßng hç trî kü thuËt tæng hîp 1.2 - C¬ cÊu vµ chøc n¨ng : - Ban Gi¸m ®èc : Gåm 2 ng­êi. Mét ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm nhËp khÈu hµng ho¸ tõ n­íc ngoµi vÒ theo ®¬n ®Æt hµng còng nh­ nhu cÇu kinh doanh dù tr÷ cña C«ng ty. Mét ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ thÞ tr­êng trong n­íc, ®iÒu hµnh C«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tæng hîp: Gåm 02 kÕ to¸n . 01 kÕ to¸n thuÕ chuyªn tr¸ch b¸o c¸o thuÕ , tµi chÝnh cña C«ng ty vµ mét kÕ to¸n thu chi - c«ng nî chuyªn tr¸ch ho¹t ®éng thu chi vµ thu nî cña C«ng ty. - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: Gåm 02 nh©n viªn. 01 nh©n viªn v¨n phßng tæng hîp, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c¸c ho¹t ®éng trong v¨n phßng, tuyÓn nh©n sù, hç trî phßng kinh doanh kiªm nghiÖm c¶ nh©n viªn l­u tr÷. 01 nh©n viªn kho b·i, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ l­u tr÷ hµng ho¸ trong kho, nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch tr×nh lªn phßng kinh doanh, nhËn l¹i phª duyÖt ®¬n ®Æt hµng, x¸c nhËn ®¬n ®Æt hµng víi kh¸ch hµng vµ khi cã hµng vÒ cã tr¸ch nhiÖm nhËn hµng vµ ®iÒu xe chuyÓn hµng cho kh¸ch hµng. - Phßng kinh doanh (Marketing) : Gåm 04 nh©n viªn. Trong ®ã cã 01 tr­ëng phßng kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n bæ thÞ tr­êng vµ lªn kÕ ho¹ch kinh doanh cho c¸c nh©n viªn kinh doanh. 03 nh©n viªn kinh doanh, chia lµm 3 m¶ng d©n dông, c«ng nghiÖp vµ phßng s¹ch. - Phßng hç trî kü thuËt tæng hîp: 04 nh©n viªn. Trong ®ã 02 nh©n viªn hç trî kü thuËt kiªm l¾p ®Æt läc khÝ theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, 02 nh©n viªn chuyªn chë kiªm l¸i xe vµ c¸c m¶ng ph¸t sinh kh¸c. 2 - C¬ së vËt chÊt - Vèn ph¸p ®Þnh n¨m 2004 : 1.950.000.000 (Mét tû chÝn tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång). - Doanh thu trung b×nh hµng n¨m : kho¶ng 7.000.000.000 (B¶y tû ®ång) - V¨n phßng chÝnh t¹i phßng 302 Toµ nhµ Petrolimex, sè 9/84 Ngäc Kh¸nh Ba §×nh, Hµ Néi. - C«ng ty cã 3 ®Þa ®iÓm l­u gi÷ hµng chÝnh t¹i: 274 §ª La Thµnh, 193 Ph­¬ng Mai vµ sè 61/15 Thanh Xu©n. - Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/1th¸ng(kÓ c¶ l­¬ng vµ th­ëng) kho¶ng 5 - 10 triÖu ®ång, møc l­¬ng vµ th­ëng nh­ vËy lµ kh¸ cao so víi c«ng ty t­ nh©n kh¸c. III - LÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng chÝnh 1. LÜnh vùc kinh doanh. C«ng ty kinh doanh tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm phôc vô cho phßng s¹ch, ®iÒu hoµ, m¸y läc khÝ. Chia lµm 2 m¶ng chÝnh lµ: D©n dông (nhãm A): Dµnh cho c¸c v¨n phßng, toµ nhµ cao èc, gia ®×nh vµ s¶n phÈm chñ yÕu trong m¶ng nµy lµ m¸y Purair. Ngoµi ra cßn cã c¸c s¶n phÈm phôc vô trong phßng s¹ch, phßng thÝ nghiÖm, phßng phÉu thuËt nh­ g¨ng tay, khÈu trang, quÇn ¸o siªu s¹ch... C«ng nghiÖp (nhãm B): §­îc sö dông trong: Phßng s¹ch : Läc th«, läc tinh, läc hepa §iÒu hoµ Läc bôi côc bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 2. C¸c mÆt hµng chÝnh: S¶n phÈm nhãm A: Purair 100, Purair 200, Purair 400, QuÇn, ¸o b¶o hé, QuÇn, ¸o phßng s¹ch, G¨ng tay, G¨ng ngãn tay, GiÊy lau phßng s¹ch, KhÈu trang phßng s¹ch, §ång hå chªnh ¸p, Dung dÞch tÈy röa phßng s¹ch... S¶n phÈm nhãm B: R15, R29, R50, Roll O Mat Gold, Roll O Mat Blue, Amair 100E, Amair 300E, Dripak 25, Dripark 2000, Varicel I, Varicel SH, Varicel DH, Varicel II, Varicel V, Biocel Biocel V – H10, Biocel I SH, Astrocel, Astrocel I – H13, Astrocel II – H13, Astropak – H13... IV - kÕt qu¶ kinh doanh chung cña c«ng ty 1 - KÕt qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y B¶ng 1: KÕt qu¶ kinh doanh chung cña c«ng ty §v tÝnh: VN ®ång N¨m 2006 2007 2008 Vèn cè ®Þnh 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Vèn l­u ®éng 1.500.000.000 800.000.000 3.700.000.000 Doanh thu 4.200.000.000 9.400.000.000 7.700.000.000 Gi¸ vèn 1.900.000 2.400.000.000 2.800.000.000 Chi phÝ 500.000.000 1.100.000.000 700.000.000 L­¬ng, th­ëng 1.000.000.000 2.200.000.000 1.7000.000 Nguån: Phßng KÕ to¸n - C«ng ty ICD Qua c¸c sè liÖu ë b¶ng trªn, ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh kinh doanh trong lÜnh vùc läc khÝ cña ICD còng biÕn ®éng kh¸ râ tõ n¨m 2006 - 2008. XÐt trªn sè liÖu ®¬n thuÇn th× viÖc gi¶m sót víi viÖc doanh thu t¨ng tõ ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m ®ã th× h×nh nh­ cã sù m©u thuÉn. Song cã thÓ nãi lµ kh«ng cã sù m©u thuÉn nµo v× : - Sè l­îng hµng ho¸ b¸n ra nhiÒu ch­a ch¾c doanh thu vµ lîi nhuËn ®· cao v× doanh thu thu ®­îc tõ dÞch vô b¸n hµng läc khÝ kh«ng chØ c¨n cø vµo sè l­îng mµ quan träng h¬n nã c¨n cø vµo gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ra. Cã nh÷ng hîp ®ång b¸n hµng mµ sè l­îng rÊt Ýt nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc l¹i rÊt nhiÒu vµ ng­îc l¹i. - C«ng ty ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång b¸n hµng víi møc gi¸ kh¸ cao (cã thÓ nãi lµ cao h¬n so víi mét sè h·ng kh¸c), do ®ã phÇn chªnh lÖch mµ C«ng ty ®­îc h­ëng còng cao. §iÒu nµy chøng tá uy tÝn cña C«ng ty ®ang dÇn ®­îc tÝn nhiÖm trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 8 n¨m 2004 vµ chÝnh thøc ®i vµo kinh doanh n¨m 2005, ®Ó theo dâi râ nhÊt t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty t«i ®· lÊy mèc kinh doanh tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2008. Nh­ b¶ng tæng hîp cho thÊy: - N¨m 2006 : T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty æn ®Þnh, chi phÝ cho c¸c kho¶n nhµ x­ëng, vËn chuyÓn,v¨n phßng phÈm, c¸c chi phÝ cã liªn quan lµ kh«ng cao, l­¬ng vµ th­ëng tÝnh theo ®Çu ng­êi trong 1 n¨m lµ kho¶ng 10 triÖu ®ång/ng­êi/ n¨m.Cã thÓ lý gi¶i ®iÒu nµy lµ so c¸c ®« thÞ nhµ ë, v¨n phßng cao cÊp ph¸t triÓn, c¸c c«ng ty cã vèn n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp nhiÒu dÉn ®Õn c¸c nhu cÇu liªn quan t¨ng lªn. - N¨m 2007 : Cã thÓ nãi trong 3 n¨m lÊy mèc vÒ t×nh h×nh kinh doanh thi n¨m 2007 cã b­íc ®ét ph¸ trong doanh thu. Gi¸ vèn kh«ng t¨ng qu¸ nhiÒu, chi phÝ thÊp, l­¬ng th­ëng cho ng­êi lao ®éng t¨ng cao. §©y còng lµ thêi ®iÓm nãng cña vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng v× vËy cã thÓ hiÓu c¸c mÆt hµng, c¸c s¶n phÈm lµm s¹ch m«i tr­êng ®­îc tÊt c¶ ng­êi tiªu dïng, c¸c nhµ s¶n xuÊt quan t©m. C¸c ®« thÞ, toµ nhµ cao cÊp ®Ò cao m«i tr­êng sèng, c¸c khu c«ng nghiÖp ®Æt ­u tiªn cho vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng ®· lµm s¶n phÈm cña c«ng ty cïng rÊt nhiÒu mÆt hµng cã liªn quan kh¸c vµo mïa kinh doanh. - N¨m 2008 : Nh×n chung trong n¨m 2008 víi sù kiÖn khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu th× d­êng nh­ víi møc doanh thu trªn, c«ng ty chØ chÞu t¸c ®éng nho nhá. Cã thÓ do c¸c s¶n phÈm kinh doanh thùc sù h÷u Ých, sè l­îng kh¸ch hµng quen thuéc vµ chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm ®· gi÷ v÷ng møc kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, cuéc khñng ho¶ng ®· thùc sù t¸c ®éng m¹nh mÏ lªn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, rÊt nhiÒu c«ng ty ph¸ s¶n, nhiÒu lao ®éng thÊt nghiÖp, nhiÒu nhµ m¸y t¹i khu c«ng nghiÖp dõng ho¹t ®éng...®ã lµ c¶nh b¸o cho kÕ ho¹ch kinh doanh trong n¨m 2009. Ch­¬ng II : Ho¹t ®éng nhËp khÈu läc khÝ t¹i c«ng ty ICD I - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 1- Nh÷ng thuËn lîi : - C«ng ty lu«n cã møc gi¸ æn ®Þnh, chÊt l­îng dÞch vô cao lµ nÒn t¶ng cña sù thµnh c«ng tõ tr­íc tíi nay. - C«ng ty ICD cã ®éi ngò c¸n bé trÎ, n¨ng ®éng, cã chuyªn m«n cao trong lÜnh vùc nhËp khÈu vµ kinh doanh mÆt hµng läc khÝ. Nh÷ng c¸n bé nµy s½n sµng trë thµnh nh÷ng nhµ t­ vÊn cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, nhËp khÈu còng nh­ l¾p ®Æt s¶n phÈm. - Tuy C«ng ty ICD ViÖt Nam míi ra ®êi ®­îc 5 n¨m nh­ng ®· t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc b»ng nh÷ng lç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. - C«ng ty cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ph©n minh, hîp lý ®èi víi ng­êi lµm c«ng nªn ®· t¹o ra ®éng lùc lµm viÖc cho hä - Cã ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ vËn t¶i nh­ xe t¶i vµ hÖ thèng kho b·i réng lín thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn tíi kh¸ch hµng. - ChÝnh s¸ch kinh tÕ më lµm më réng giao l­u bu«n b¸n hµng ho¸ quèc tÕ, l­îng hµng xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng gia t¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn kinh doanh thuËn lîi cho ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh läc khÝ nãi riªng. - Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù më réng c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®Ó t¹o nh÷ng lo¹i m¸y t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ®Ó t¨ng m¹nh viÖc xuÊt khÈu hµng hãa ngµy cµng cã hiªô qu¶ h¬n. - Lµ mét trong nh÷ng C«ng ty trong lÜnh vùc nhËp khÈu, kinh doanh läc khÝ cã mét uy tÝn rÊt lín trªn thÞ tr­êng. - LÜnh vùc kinh doanh mÆt hµng läc khÝ lµ mét lÜnh vùc rÊt míi mÎ vµ míi s«i ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Lµ mét c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé rÊt thµnh th¹o trong nghiÖp vô vµ th­êng xuyªn ®­îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é trong c«ng t¸c. 2 - Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i - Qu¸ phô thuéc vµo mét ngµnh ®ã lµ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm läc khÝ. - C¸c hç trî kü thuËt, t­ vÊn l¾p ®Æt ch­a ®­îc coi lµ ngµnh nghÒ kinh doanh mµ chØ lµm víi t­ c¸ch lµ hç trî nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng cña c«ng ty cho ®ñ dÞch vô. - DÞch vô b¸n hµng lÎ – mét trong nh÷ng dÞch vô cã l·i cao trong dÞch vô kinh doanh chÝnh cña mét sè c«ng ty kh¸c – ch­a ®­îc c«ng ty chó träng vµ khai th¸c. - ChÝnh s¸ch marketing cßn nhiÒu bÊt cËp. - ChÝnh s¸ch gi¸ vµ hoa hång cho kh¸ch hµng cßn nhiÒu cøng nh¾c lµm mÊt ®i mét khèi l­îng kh¸ch hµng kh¸ lín vµ quan träng nhãm kh¸ch hµng lµ nh÷ng c«ng ty nhµ n­íc. - Cßn qu¸ phô thuéc vµo mét sè kh¸ch hµng th©n thiÕt, vµ mét trong sè ®ã lµ nh÷ng kh¸ch hµng n­íc ngoµi khã tÝnh vµ tû lÖ l·i xuÊt thÊp. - Ch­a ph¸t huy ®­îc ®iÓm m¹nh cña ®¹i lý chÝnh thøc cña mÆt hµng läc khÝ AAF vµ CTK. - Khã kh¨n n÷a cña C«ng ty hiÖn nay ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty vµ tæ chøc c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cïng tham gia vµo lÜnh vùc nhËp khÈu kinh doanh mÆt hµng läc khÝ. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña ICD lµ C«ng ty Hîp NhÊt , C«ng ty VÜnh Ch©u, C«ng ty ViÖt Mü... - Ho¹t ®éng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y th­êng vµo nh÷ng th¸ng hÌ, cßn c¸c th¸ng kh¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty th­êng v¾ng kh¸ch. Nguyªn nh©n lµ do ho¹t ®éng cña C«ng ty phô thuéc lín vµo thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu vµ thêi gian s¶n xuÊt cña kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ h¹n chÕ lín cña C«ng ty vµ h¹n chÕ nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. - Mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan n÷a còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ICD. §ã lµ mét sè chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cßn thiÕu nhÊt qu¸n, cô thÓ lµ biÓu thuÕ ¸p m· sè thuÕ, thñ tôc h¶i quan ë c¸c cöa khÈu cña ViÖt Nam cßn mÊt nhiÒu thêi gian, chi phÝ ngoµi sæ s¸ch, kh«ng ho¸ ®¬n chøng tõ nhiÒu. ChÝnh v× vËy, chi phÝ nhËp khÈu cña ViÖt Nam th­êng cao so víi c¸c n­íc kh¸c. Do ®ã mét sè kh¸ch hµng ë ViÖt Nam khi biÕt ®­îc ®iÒu ®ã ®· chän nh÷ng C«ng ty n­íc ngoµi ®Ó céng t¸c. §©y còng lµ lý do khiÕn ICD rÊt khã cã thÓ c¹nh tranh mét c¸ch ®Ých thùc víi c¸c C«ng ty n­íc ngoµi. Trong t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi hiÖn nay, kh«ng riªng g× ICD mµ c¸c C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy nãi chung ®Òu ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ICD cÇn ph¶i ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng, gi¶i quyÕt thÝch hîp, tho¶ ®¸ng. Song nh÷ng khã kh¨n ®ã, kh«ng thÓ gi¶i quyÕt trong mét thêi gian ng¾n mµ ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p, C«ng ty cÇn cã thêi gian c«ng søc t×m tßi suy nghÜ ®Ó liªn kÕt t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng, ¨n khíp gi÷a c¸c phßng ban còng nh­ toµn thÓ sù nç lùc cña toµn thÕ c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty. II - Ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y läc khÝ t¹i c«ng ty ICD 1 - Chñng lo¹i / kim ng¹ch nhËp khÈu B¶ng 2:Kim ng¹ch nhËp khÈu theo nhãm hµng. §V tÝnh: USD N¨m/ Chñng lo¹i Nhãm A Nhãm B 2006 200.000 300.000 2007 100.000 500.000 2008 100.000 650.000 Qua b¶ng trªn ta thÊy kim ng¹ch nhËp khÈu cña nhãm A vµ nhãm B cã sù thay ®æi râ rÖt, cã thÓ gi¶i thÝch ®iÒu nµy lµ do chÝnh s¸ch cña c«ng ty sau khi nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc ®èi c¸c nhãm s¶n phÈm qua tõng thêi kú. 2 - ThÞ tr­êng nhËp khÈu HiÖn t¹i thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty bao gåm : - Mü - Hµn Quèc - Malaysia Nh×n chung, c¸c thÞ tr­êng trªn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Do C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp trong lÜnh vùc kinh doanh, nhËp khÈu läc khÝ vµ míi b¾t ®Çu më réng ph¹m vi kinh doanh cho nªn ®èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa, c¸i tªn ICD cßn kh¸ míi mÎ so víi c¸c C«ng ty kh¸c. V× thÕ, cã ®­îc sù céng t¸c víi mét sè thÞ tr­êng quèc tÕ nh­ vËy trong thêi gian kh«ng dµi, ICD kÓ nh­ ®· thu d­îc thµnh c«ng b­íc ®Çu trong chiÕn l­îc më réng ph¹m vi nhËp khÈu cña m×nh. Tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ C«ng ty kh«ng ®Æt ra nh÷ng gi¶i ph¸p míi, kh«ng v× thÕ mµ C«ng ty kh«ng liªn tôc ph¸t huy nh÷ng s¸ng kiÕn, nh÷ng s¸ch l­îc kinh doanh cña m×nh ®Ó thu hót vµ duy tr× nh÷ng ®èi t¸c, kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 3 - Kh¸ch hµng tiªu thô trong n­íc. B¶ng 3 : Danh s¸ch kh¸ch hµng STT Danh s¸ch KH VËt t­ cung cÊp 1 Hoya Glass Disk AAF Filter 2 CANON Vietnam AAF Filter 3 Sumitomo BakeLite AAF Filter 4 CATOLEC AAF Filter, CTK clean room facilities 5 Parker Processing Vietnam AAF Filter, CTK clean room facilities 6 Enplas Vietnam AAF Filter, CTK clean room facilities 7 InOac Vietnam AAF Filter, CTK clean room facilities 8 Nissei Vietnam AAF Filter, CTK clean room facilities 9 Panasonic PCV AAF Filter, CTK clean room facilities 10 Seiyo Vietnam AAF Filter, CTK clean room facilities 11 C«ng ty Sabin Poliovac AAF Filter, ESSCO Clean-room equipments 12 Asahi Vietnam AAF Filter, CTK clean room facilities 13 Mitac Vietnam CK clean room facilities 14 NCI AAF Filter 15 C«ng ty D­îc phÈm BBraun AAF Filter, ESSCO Clean-room equipments 16 C«ng ty D­îc phÈm TW2 AAF Filter, ESSCO Clean-room equipments 17 C«ng ty CP Traphaco AAF Filter, ESSCO Clean-room equipments 18 C«ng ty Brother AAF Filter 19 PHUC SON cement AAF Filter 20 TATE&LYVE Sugar Plan kwiconveyer chains 21 NoiBai International airport Specialty 22 C«ng ty Quèc tÕ Th¸i B×nh D­¬ng AAF Filter 23 ViÖn 178 Bé Quèc Phßng AAF Filter, ESSCO Clean-room equipments Kh¸ch hµng cña s¶n phÈm läc khÝ rÊt ®a d¹ng, tøc lµ hÇu hÕt c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, ®Òu cã nhu cÇu sö dông läc khÝ víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. C«ng ty ICD ®· thiÕt lËp ®­îc m¹ng l­íi kh¸ch hµng cña C«ng ty ë gÇn hÕt miÒn B¾c. Kh«ng chØ ë c¸c doanh nghiÖp trong n­íc mµ cßn c¶ doanh nghiÖp n­íc ngoµi, cã vån ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c nhµ m¸y, c«ng ty trong khu c«ng nghiÖp cã nhu cÇu sö dông s¶n phÈm AAF vµ CTK ®Òu lµ kh¸ch hµng cña ICD. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trong danh môc kh¸ch hµng cña ICD . Víi b¹n hµng lµ nh÷ng C«ng ty lín nh­ NAPHACO, HAPHACO, TWI, TWII... MÆc dï vËy, C«ng ty vÉn kh«ng ngõng tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, cñng cè vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh b»ng mäi c¸ch mµ C«ng ty cã thÓ, ®Æc biÖt lµ dÞch vô “ch¨m sãc” kh¸ch hµng ®­îc C«ng ty quan t©m vµ chó träng thùc hiÖn, tõ ®ã t¹o uy tÝn cho kh¸ch hµng vµ qua ®ã dïng kh¸ch hµng lµm ph­¬ng tiÖn Marketing cho m×nh. Nhê ®ã, trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, C«ng ty lu«n cã ®­îc “nguån”b¹n hµng dåi dµo vµ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn n¨m 2007 vµ n¨m 2008, do gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t cña hµng lo¹t c¸c C«ng ty nhËp khÈu, kinh doanh kh¸c trong vµ ngoµi n­íc nªn ho¹t ®éng cña C«ng ty cã phÇn h¬i ch÷ng l¹i, viÖc khai th¸c vµ duy tr× c¸c nguån hµng cña C«ng ty ®ang gÆp ph¶i khã kh¨n. 4- Quy tr×nh nhËp khÈu: NhËp khÈu lµ viÖc mua b¸n hµng ho¸ cña n­íc ngoµi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng. Song viÖc mua hµng ë ®©y cã nh÷ng nÐt riªng phøc t¹p h¬n mua b¸n trong n­íc: nh­ giao dÞch víi nh÷ng ng­êi cã quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ tr­êng réng lín khã kiÓm so¸t, mua b¸n qua trung gian chiÕm tû träng lín, ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ m¹nh, hµng ho¸ ph¶i vËn chuyÓn qua biªn giíi, cöa khÈu c¸c quèc gia kh¸c nhau, ph¶i tu©n thñ c¸c tËp qu¸n, th«ng lÖ quèc tÕ còng nh­ cña ®Þa ph­¬ng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô nhiÒu kh©u tõ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ nhËp khÈu, ®èi t¸c, tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. Mçi kh©u, mçi nghiÖp vô ph¶i ®­îc nghiªn cøu thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ký l­ìng vµ ®Æt trong mèi quan hÖ lÉn nhau, tranh thñ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng lîi thÕ ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh­ vËy cho dï nhËp khÈu ë c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®Òu bao gåm c¸c tr×nh tù sau: 4.1 - Nghiªn cøu thÞ tr­êng nhËp khÈu, lùa chän kh¸ch hµng giao dÞch. Nghiªn cøu thÞ tr­êng gåm c¸c b­íc sau: a. Nghiªn cøu mÆt hµng nhËp khÈu: b. Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng: c Lùa chän ®èi t­îng giao dÞch d. Nghiªn cøu gi¸ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu: 4.2 §µm ph¸n, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸. a. §Æt hµng vµ hái hµng. - §Æt hµng lµ viÖc lµm ®Çu tiªn sau khi phßng kinh doanh cña C«ng ty nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng trong n­íc ®­îc göi cho nhµ s¶n xuÊt kÌm theo theo ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n. - Chµo hµng lµ c©u tr¶ lêi cho ®¬n ®Æt hµng cña ICD vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ gi¸ c¶, thêi gian giao hµng vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. §©y lµ c¸c lêi ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång, hai bªn ch­a cã g× rµng buéc víi nhau. b. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång Sau khi nhËn ®­îc thñ tôc chµo hµng hay ®Æt hµng vµ cã sù tr¶ lêi tõ phÝa bªn kia, hai bªn tæ chøc ®µm ph¸n, th­¬ng l­îng ®Ó ®i ®Õn mét tho¶ thuËn chung vÒ ®iÒu kiÖn mua b¸n vµ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång. b1. §µm ph¸n: Lµ viÖc bµn b¹c trao ®æi víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a c¸c nhµ kinh doanh ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt ký hîp ®ång. Trong th­¬ng m¹i Quèc tÕ th­êng cã 3 h×nh thøc ®µm ph¸n sau: - §µm ph¸n qua th­ tÝn. - §µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i. - §µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp. Mçi h×nh thøc ®µm ph¸n ®Òu cã ­u nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ lùa chän h×nh thøc ®µm ph¸n cho phï hîp. Ch¼ng h¹n trong tr­îng hîp nhËp khÈu läc khÝ ®ßi hái ph¶i cã kinh nghiÖm vÒ kü thuËt vµ nªn ¸p dông h×nh thøc ®µm ph¸n trùc tiÕp tuy nhiªn v× ICD lµ ®¹i lý chÝnh thøc cña h·ng AAF vµ CTK cã thÓ ®µm ph¸n b»ng 2 c¸ch cßn l¹i. b2. C¸c b­íc ®µm ph¸n trong nhËp khÈu bao gåm: - Hái gi¸ - Chµo hµng (ph¸t gi¸) - Hoµn gi¸ ( mÆc c¶) - ChÊp nhËn - X¸c nhËn Tuy ICD lµ ®¹i lý chÝnh thøc cña 2 h·ng AAF vµ CTK nh­ng viÖc hái gi¸, ®Ó tr¸nh tr­êng hîp mÆt hµng ®ã ®ang ®­îc gi¶m gi¸ hay trong ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i cña h·ng, ®Ó cã ®­îc gi¸ chÝnh x¸c nhÊt t¹i thêi ®iÓm ®Æt hµng. Ngoµi ra viÖc mÆc c¶ trong kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt, kh«ng chØ vØ lîi nhuËn lín h¬n mµ cßn tr¸nh rñi ro vÒ gi¸ c¶ víi bªn thø 3 khi hîp ®ång ký víi gi¸ s¸t víi gi¸ nhËp vÒ. b3. Hîp ®ång kinh tÕ vÒ nhËp khÈu hµng ho¸ ( hay hîp ®ång nhËp khÈu) Hîp ®ång kü thuËt ngo¹i th­¬ng lµ sù tho¶ thuËn cña ®­¬ng sù cã quèc tÞch kh¸c nhau trong ®ã cã mét bªn gäi lµ bªn b¸n ( hay bªn xuÊt khÈu) cã nghÜa vô ph¶i chuyÓn vµo quyÒn së h÷u cña bªn kÝ gäi lµ bªn mua (hay bªn nhËp khÈu) mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh gäi lµ hµng ho¸. Bªn mua cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn vµ nhËn hµng. H×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n lµ h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu ë n­íc ta. C¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång do bªn mua vµ bªn b¸n tho¶ thuËn chi tiÕt, mÆc dï tr­íc ®ã cã ®¬n ®Æt hµng vµ chµo hµng, nh­ng vÉn ph¶i thiÕt lËp v¨n b¶n hîp ®ång sao cho cã c¬ së ph¸p lý cô thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ tõ quèc gia nµy sang quèc gia kh¸c vµ lµm c¨n cø cho viÖc x¸c ®Þnh lçi (tr¸ch nhiÖm) khi cã tranh chÊp x¶y ra. * Hîp ®ång kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cã vai trß rÊt quan träng v×: + §©y lµ b»ng chøng b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia ký kÕt. + §©y lµ b»ng chøng ®Ó quy tr¸ch nhiÖm cho bªn vi ph¹m hîp ®ång. + Hîp ®ång kinh tÕ ngo¹i th­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn l¬i cho viÖc thèng kª, thao dâi vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. * §Æc ®iÓm cña hîp ®ång kinh tÕ ngo¹i th­¬ng: + Chñ thÓ cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ c¸c ph¸p nh©n cã quèc tÞch kh¸c nhau. + Hµng ho¸ ®­îc chuyÓn tõ n­íc nµy sang n­íc kh¸c. + §ång tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång lµ ngo¹i tÖ hay cã nguån gèc ngo¹i tÖ ®èi víi mét trong hai bªn ký kÕt hîp ®ång. * Trong bu«n b¸n quèc tÕ cã thÓ cã nhiÒu ph­¬ng thøc ký kÕt hîp ®ång kh¸c nhau: + Hai bªn còng ký kÕt mét hîp ®ång mua b¸n (mét v¨n b¶n) + Ng­êi mua x¸c nhËn (b»ng v¨n b¶n) lµ ng­êi mua ®· ®ång ý víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña mét chñ hµng tù do nÕu ng­êi mua viÕt dïng thñ tôc cÇn thiÕt vµ trong thêi gian hiÖu lùc cña th­ chµo hµng. + Ng­êi b¸n x¸c nhËn (b»ng v¨n b¶n) ®¬n ®Æt hµng cña ng­êi mua trong thêi gian hiÖu lùc cña ®¬n hµng. + Trao ®æi b»ng th­ x¸c nhËn ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn trong ®¬n ®Æt hµng tr­íc ®©y cña hai bªn (nªu râ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· ®­îc tho¶ thuËn). Hîp ®ång chØ cã thÓ coi nh­ ®· ký kÕt chØ trong tr­êng hîp c¸c bªn ®· ký vµo hîp ®ång. C¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi, n¨ng lùc ph¸p luËt vµ cã ®ñ thÈm quyÒn. * Néi dung cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng: Bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n chÝnh sau: + Tªn hµng + Sè l­îng hµng vµ c¸ch x¸c ®inh. §Æc biÖt l­u ý tíi tõng lo¹i hµng, ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng cho chuÈn x¸c (thµnh phÇn, møc hao hôt tù nhiªn…) + Qui c¸ch, phÈm chÊt vµ c¸ch x¸c ®Þnh. + §ãng gãi, bao b× m· kÝ hiÖu ph¶i phï hîp víi hµng ho¸. + Thêi h¹n, ph­¬ng tiÖn vµ ®Þa ®iÓm giao hµng. + Gi¸ c¶, gi¸ trÞ, ®iÒu kiÖn giao hµng. + Ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ chøng tõ thanh to¸n. + B¶o hiÓm. + Ph¹t vµ båi th­êng thiÖt h¹i. + Tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp. + B¶o hµnh, khiÕu n¹i. + KiÓm tra vµ gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. + Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. + C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c. C.Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ViÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bao gåm c¸c b­íc sau: c1. Xin giÊy phÐp nhËp khÈu: Xin giÊy phÐp nhËp khÈu lµ vÊn ®Ò quan träng ®Çu tiªn vÒ mÆt ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh c¸c kh©u tiÕp theo trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸, nÕu hµng ho¸ cã trong nghÞ ®Þnh th­ th× kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp. c2. Më L/C NÕu lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, bªn mua ph¶i lµm thñ tôc më L/C khi bªn b¸n yªu cÇu. L/C lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý trong ®ã ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈi nÕu hä tr×nh ®­îc bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. c3. Thuª tÇu chë hµng (HoÆc uû th¸c thuª tµu) c4. Mua b¶o hiÓm Chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn th­êng gÆp rñi ro vµ tæn thÊt. Bëi vËy, trong kinh doanh Th­¬ng m¹i Quèc tÕ, b¶o hiÓm ®­êng biÓn lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm phæ biÕn nhÊt. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh khi mua b¶o hiÓm lµ ph¶i lµm hîp ®ångb¶o hiÓm víi C«ng ty b¶o hiÓm. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña hµng ho¸, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn mµ mua b¶o hiÓm chuyÕn hay b¶o hiÓm bao (mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh). c5. Lµm thñ tôc h¶i quan. Hµng ho¸ vËn chuyÓn qua biªn giíi quèc gia ®Ó nhËp hay xuÊt khÈu ®Òu ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. Thñ tôc h¶i quan lµ mét c«ng cô qu¶n lý hµnh vi mua b¸n theo ph¸p luËt cña Nhµ n­íc®Ó ng¨n chÆn bu«n lËu: ViÖc lµm thñ tôc h¶i quan bao gåm 3 b­íc chñ yÕu sau: + Khai b¸o h¶i quan: chñ hµng ph¶i kª khai chi tiÕt vÒ hµng ho¸ lªn tê khai h¶i quan ®Ó c¬ quan h¶i quan kiÓm tra c¸c thñ tôc giÊy tê (giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, hîp ®ång mua b¸n...) + XuÊt tr×nh hµng ho¸: Hµng ho¸ ph¶i ®­îc xÕp trËt tù, thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm so¸t. H¶i quan ®èi chiÕu hµng ho¸ trong tê khai h¶i quan víi thùc tÕ ®Ó quyÕt ®Þnh cã cho hµng qua biªn giíi hay kh«ng. + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña h¶i quan: Sau khi kiÓm tra giÊy tê, hµng ho¸, h¶I quan quyÕt ®Þnh cã cho hµng ho¸ qua biªn giíi hay kh«ng, hoÆc cho qua víi c¸c ®iÒu kiÖn mµ chñ hµng ph¶I thùc hiÖn nghiªm chØnh. NÕu vi ph¹m c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶I quan sÏ bÞ xö ph¹t tuú theo møc ®é nÆng nhÑ. c6. NhËn hµng nhËp khÈu: Theo nghÞ ®Þnh 200/CP ngµy 31/12/1993 cña Nhµ n­íc th× mäi viÖc giao nhËn hµng ho¸ ®Òu ph¶i uû th¸c qua c¶ng. Khi hµng vÒ, cn¶h b¸o cho chñ hµng biÕt vµ chñ hµng sÏ lµm c¸c thñ tôc nhËn hµng. c7. KiÓm tra hµng ho¸. Sau khi nhËn hµng, bªn nhËp khÈu lµm thñ tôc kiÓm tra qui c¸ch phÈm chÊt hµng nhËp. Th«ng th­êng hai bªn chän lùa mét c¬ quan gi¸m ®Þnh ch¼ng h¹n nh­ Vinacontrol. c8. Thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu. NghiÖp vô thanh to¸n hµng nhËp khÈu. NghiÖp vô thanh to¸n vµ sù vËn dông tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ, lµ nghiÖp vô quan träng vµ cuèi cïng trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. Trong kinh doanh Th­¬ng m¹i Quèc tÕ hiÖn nay cã rÊt nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh­ : ph­¬ng thøc nhê thu, ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn, ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ vµ ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt. * Ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ( Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông L/C: Letter of credit) Ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tho¶ thuËn trong ®ã ng©n hµng (ng©n hµng më L/C) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng­êi nhËp khÈu) tr¶ tiÒn cho ng­êi thø 3 hoÆc theo bÊt cø ng­êi nµo theo lÖnh cña ng­êi thø 3 ®ã (ng­êi h­ëng lîi) hoÆc sÏ tr¶, chÊp nhËn, mua hèi phiÕu do ng­êi h­ëng lîi ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp mét ng©n hµng kh¸c tr¶ tiÒn, chÊp nhËn, hay mua hèi phiÕu khi xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c bé chøng tõ ®· quy ®Þnh vµ mäi ®iÒu kiÖn ®Æt ra ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. * Ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn. Lµ ph­¬ng thøc trong ®ã ng­êi mua (ng­êi nhËp khÈu) yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi xuÊt khÈu (ng­êi h­ëng lîi) t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. Ch­¬ng III - KÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu läc khÝ t¹i c«ng ty ICD I - KÕ ho¹ch nhËp khÈu trong n¨m 2009. Trong thêi gian tr­íc m¾t, môc tiªu cña toµn C«ng ty, lµ cñng cè ho¹t ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh doanh. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty chñ tr­¬ng kÕt hîp hµi hoµ vµ t¹o ®iÒu kiÖn hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c lo¹i h×nh dÞch vô trªn c¬ së lÊy nghiÖp vô lµm nßng cèt. Song song víi viÖc gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã, t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, v­¬n xa h¬n n÷a ra c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi : Cô thÓ lµ ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chuÈn bÞ c¬ së cho mét sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ æn ®Þnh trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn tËp trung vµo mét sè nhiÖm vô sau : 1- TiÕp tôc më réng quan hÖ giao dÞch ®èi ngo¹i víi c¸c tæ chøc quèc tÕ. 2 - Gi÷ v÷ng mèi quan hÖ ®¹i lý, nh÷ng kh¸ch hµng vµ nh÷ng hîp ®ång ký kÕt, lo¹i bá nh÷ng mèi quan hÖ b¹n hµng, ®èi t¸c, céng t¸c viªn kh«ng ®ñ n¨ng lùc, kh«ng ®ñ tin cËy, bª bèi c«ng nî… §ång thêi tÝch cùc t×m kiÕm b¹n hµng míi, t×m hiÓu th«ng tin, n¾m ch¾c kh¶ n¨ng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. 3- Ph¸t triÓn kinh doanh ph¶i g¾n liÒn víi ®Èy m¹nh c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, cñng cè n¨ng lùc trong n­íc v÷ng m¹nh vÒ tæ chøc, giái vÒ nghiÖp vô. 4 - Kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty nh»m gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã vµ khai th¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng th«ng qua viÖc ph¸t huy “lîi thÕ so s¸nh” t­¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. 5 - T¨ng c­êng nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ Marketting trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh víi trô cét lµ chiÕn l­îc s¶n phÈm (dÞch vô) míi, chiÕn l­îc gi¸ c¶ mÒm dÎo, linh ho¹t, cã th­¬ng l­îng trong tõng th­¬ng vô phï hîp víi ®èi t­îng kh¸ch hµng trong tõng th­¬ng vô phï hîp víi ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ víi tõng dÞch vô, chiÕn l­îc tiÕp thÞ, xóc tiÕn kinh doanh. T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ICD víi c¸c b¹n hµng trong n­íc vµ ngoµi n­íc, (tr­íc hÕt lµ víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu thuéc c¸c ngµnh ®Þa ph­¬ng ). 6 - Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m võa häc võa lµm, kÕt hîp ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ®éi ngò c¸n bé ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Tr­íc hÕt cÇn ­u tiªn båi d­ìng vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kinh doanh tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, hiÓu biÕt s©u réng vÒ ®Þa lý kinh tÕ, nh÷ng luËt lÖ vµ tËp qu¸n quèc tÕ cã liªn quan, n¾m ch¾c Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ (®Æc biÖt lµ TiÕng Anh) ®Ó phôc vô ®¾c lùc cho c¸c ho¹t ®éng giao dÞch ®µm ph¸n cã hiÖu qu¶, tr¸nh s¬ hë thua thiÖt trong khi ký hîp ®ång. 7 - æn ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l­¬ng trong kh©u kinh doanh dÞch vô giao nhËn. Vµ ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu, ph­¬ng h­íng ®Ò ra, ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn mét c¸ch æn ®Þnh vµ v÷ng m¹nh, ICD cÇn ph¶i kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ®ång thêi ph¸t huy tèi ®· nh÷ng lîi thÕ cña m×nh. §Ó thay lêi kÕt, Gi¸m ®èc C«ng ty ICD - ¤ng Ng« Minh Tr­êng cho biÕt : "§Þnh møc doanh thu dù tÝnh cho n¨m 2009 sÏ t¨ng 20% so víi doanh thu n¨m 2008". II- Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i tù m×nh ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n tån t¹i. Víi ICD còng vËy, ®Ó ho¹t ®éng nhËp khÈu läc khÝ ph¸t triÓn, C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau 1. VÒ c¬ chÕ kh¸ch hµng C¨n cø vµo quy m« tèc ®é t¨ng tr­ëng cña tõng nhãm kh¸ch hµng vµo møc ®é c¹nh tranh còng nh­ môc tiªu vµ nguån lùc cña ICD, cã thÓ x¸c ®Þnh kh¸ch hµng chñ yÕu cña ICD trong thêi gian ®Çu lµ kh¸ch hµng trong n­íc, DNNN, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc võa kinh doanh võa b¸n lÎ. Tuy nhiªn ph¶i ®Æc biÖt tËn dông mèi quan hÖ trong ngµnh ®Ó ph¸t triÓn kh¸ch hµng ngoµi n­íc. Theo t×nh tr¹ng mua: cã 3 lo¹i kh¸ch hµng: mua lÇn ®Çu, mua lÆp l¹i, mua cã thay ®æi. Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chon 1 trong 3 lo¹i kh¸ch hµng nµy nh­ng ph¶i lùa chän c ¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kh¸c nhau. VÝ dô: §èi víi kh¸ch hµng míi mua lÇn ®Çu (cã thÓ do tù t×m kiÕm hoÆc th«ng qua giíi thiÖu cña kh¸ch hµng cò) th× nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ gi¸ c¶ vµ cÇn gióp kh¸ch hµng hiÓu râ h¬n vÒ s¶n phÈm vµ cã hç trî kü thuËt khi l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh s¶n phÈm cho kh¸ch ®Ó hä lu«n yªn t©m vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty... 2. C¸c biÖn ph¸p vÒ thÞ tr­êng §Ó t¹o tÝnh æn ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, tr¸nh c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr­êng th× song song víi viÖc gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã, C«ng ty ph¶i t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh h¬n n÷a ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ThÞ tr­êng lu«n lµ mét yÕu tè quan träng vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn mäi ho¹t ®éng cña hÇu hÕt c¸c C«ng ty kh«ng riªng g× ICD cÇn ph¶i ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc x©m nhËp thÞ tr­êng mét c¸ch phï hîp. ChØ nh­ vËy th× ICD míi cã thÓ thùc sù ph¸t triÓn vµ thùc sù lín m¹nh trong lÜnh vùc kinh doanh, nhËp khÈu läc khÝ. Cã hai h×nh thøc më réng thÞ tr­êng, ®ã lµ më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty theo chiÒu réng vµ theo chiÒu s©u. Trong ®ã : - Më réng thÞ tr­êng theo chiÒu réng chÝnh lµ më réng thÞ tr­êng theo ph¹m vi ®Þa lý. Cho ®Õn nay ICD ®· v­¬n ra kh¸ nhiÒu t¹i thÞ tr­êng miÒn B¾c ViÖt Nam. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè thÞ tr­êng rÊt giµu tiÒm n¨ng mµ C«ng ty ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng khai th¸c nh­ miÒn Trung vµ miÒn Nam ViÖt Nam. - Më réng thÞ tr­êng theo chiÒu s©u th× kh«ng ph¶i lµ më réng vÒ mÆt ®Þa lý. Nh÷ng vÉn trong m«i tr­êng ®Þa lý, v¨n ho¸, kinh doanh ®ã, më réng thÞ tr­êng theo chiÒu s©u lµ ®a d¹ng ho¸ ph¹m vi dÞch vô cña C«ng ty ®Ó thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®¹t doanh thu ho¹t ®éng cao h¬n nh»m khai th¸c triÖt ®Ó vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã cña C«ng ty. Mµ mçi thÞ tr­êng, ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt, do ®ã ®Ó tiÕp cËn vµ më réng ®­îc thÞ tr­êng, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng, n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng sÏ gióp cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña C«ng ty v¹ch ra nh÷ng chiÕn l­îc cô thÓ trong viÖc gi÷ v÷ng, më réng thÞ tr­êng kinh doanh cña m×nh. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ICD cÇn ph¶i : - C«ng ty cÇn cö c¸c c¸n bé ®i tham quan, trao ®æi kinh nghiÖm ë c¸c C«ng ty n­íc ngoµi, tham gia c¸c kho¸ häc nghiÖp vô kinh doanh, marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng. - C«ng ty cÇn chó träng h¬n n÷a tíi dÞch vô b¸n hµng lÎ. Thùc hiÖn dÞch vô nµy sÏ më réng ph¹m vi dÞch vô t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé trong C«ng ty. - C«ng ty cÇn t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu vÒ C«ng ty còng nh­ vÒ c¸c dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng cïng víi nh÷ng lîi Ých vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn mµ C«ng ty cã thÓ ®em l¹i. C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ngµy nay ®· ph¸t triÓn tíi mét tr×nh ®é rÊt cao, C«ng ty cã thÓ lùa chän mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p thÝch hîp nh­ : qua ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua m¹ng Internet, qua c¸c ®èi t¸c liªn doanh, hoÆc cã thÓ qua c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty. - Th­êng xuyªn cung cÊp nh÷ng dÞch vô phô trî cho kh¸ch hµng, cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ gi¸ c¶ ®èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty. - Vµ cuèi cïng ®Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc, cã quy cñ vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao th× C«ng ty nhÊt ®Þnh ph¶i cã nh÷ng c¸n bé chuyªn m«n, am hiÓu vÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ång thêi C«ng ty ph¶i trang bÞ cho hä nh÷ng ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i trong qóa tr×nh thu thËp vµ xö lý th«ng tin. 3. C¸c biÖn ph¸p vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Ngoµi yÕu tè søc lao ®éng, c«ng cô lao ®éng còng lµ mét yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh ch¼ng h¹n nh­ viÖc trang bÞ mét m¹ng vi tÝnh hiÖn ®¹i trong ph¹m vi toµn C«ng ty. Khi ®ã qua m¹ng th«ng tin néi bé, th«ng tin sÏ ®­îc trao ®æi víi c­êng ®é cao h¬n, hiÖu qu¶ h¬n sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban nhê ®ã mµ nhÞp nhµng h¬n. Cßn ®èi víi c¸c c¸n bé kinh doanh, th­êng xuyªn ho¹t ®éng ë bªn ngoµi, viÖc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh­ nh¾n tin, ®iÖn tho¹i di ®éng, m¸y tÝnh x¸ch tay còng hÕt søc cÇn thiÕt. Nã ®¶m b¶o cho c¸c c¸n bé cña C«ng ty hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao víi hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ngoµi viÖc gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu thuÇn tóy vÒ nghiÖp vô kinh doanh nh­ : c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, t¨ng tèc ®é c«ng viÖc, t¨ng tèc ®é chÝnh x¸c, t¨ng chÊt l­îng dÞch vô…t¨ng l­¬ng, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng chÊt l­îng dÞch vô lµm t¨ng tuy tÝn cña C«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng, ngµy nay trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ mét trong nh÷ng ch×a kho¸ dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ song song víi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, ph¶i cã biÖn ph¸p n©ng cao nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé ®Ó t­¬ng xøng vµ phï hîp víi t×nh h×nh míi. 4. C¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý. a. §æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty. Ph¶i t¹o ®­îc mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban trong qóa tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n kh¸c nhau cña mét nghiÖp vô. ICD còng cÇn ph¶i ®æi míi c¶ vÒ ph­¬ng thøc qu¶n lý ®­a ra mét ph­¬ng thøc qu¶n lý, ®­a ra mét ph­¬ng míi sao cho cã hiÖu qu¶ b. X©y dùng chiÕn l­îc Marketing vµ sö dông c«ng nghÖ Marketing. Do ®Æc tÝnh v« h×nh cña ho¹t ®éng nhËp khÈu nªn C«ng ty ICD cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn l­îc, ®Þnh vÞ h×nh ¶nh hay ®Þnh vÞ nhËn thøc. §ã lµ viÖc x©y dùng h×nh ¶nh c«ng ty dùa vµo ®é tin cËy, uy tÝn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cung øng cho kh¸ch hµng. T­ t­ëng cña chiÕn l­îc ®Þnh vÞ cña Cty nªn h­íng vµo viÖc tho¶ m·n "cung cÊp c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng tèt nhÊt cña c¸c nhµ cung cÊp danh tiÕng trªn thÕ giíi", "Chän lùa c¸c s¶n phÈm cã tÝnh hiÖu qu¶ vÒ chi phÝ vµ ®Çu t­ cao", "Giao hµng ®óng h¹n", "Hç trî kü thuËt vµ sau b¸n hµng t¹i chç". C«ng ty nªn lùa chän “chiÕn l­îc nhÊn m¹nh vÒ kh¸ch hµng” trong khi tÊn c«ng vµo c¸c ®o¹n thÞ tr­êng kinh doanh b¸n lÎ. ChiÕn l­îc nµy cã tÝnh ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hay c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô b¸n hµng läc khÝ hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, mèi quan t©m hµng ®Çu cña C«ng ty hiÖn giê lµ kh¸ch hµng. V× vËy, tho¶ m·n kh¸ch hµng cã vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu sau ®ã míi ®Õn yÕu tè c¹nh tranh. ChÝnh s¸ch marketing hçn hîp ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm/dÞch vô cung øng: Víi t­ c¸ch lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vµ nhËp khÈu, c«ng ty nªn ®¶m nhËn ®ång thêi c¶ hai vai trß: ng­ßi b¸n hµng vµ ng­êi hç trî kü thuËt. Nãi mét c¸ch kh¸c, C«ng ty lµ ng­êi b¸n hµng kiªm lu«n c¶ chøc n¨ng ng­êi l¾p ®Æt s¶n phÈm. Râ rµng, viÖc giao b¸n hµng vµ l¾p ®Æt, hç trî kü thuËt rÊt phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty v×: + Cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng nhËp khÈu läc khÝ. + Cã ®éi ngò nh©n viªn nhiÒu kinh nghiÖm, giái nghiÖp vô trong viÖc b¸n hµng còng nh­ am hiÓu th«ng sè kü thuËt s¶n phÈm cña C«ng ty. + Cã kh¶ n¨ng thiÕt lËp c¸c quan hÖ b¹n hµng víi ng­êi cung cÊp c¸c lo¹i läc khÝ. - Víi l« hµng nhá, tèc ®é chu chuyÓn sÏ nhanh, vßng quay vèn l­u ®éng lín, nhu cÇu vèn kh«ng cao. Còng cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i lµ thùc tÕ C«ng ty ICD ®· tham gia vµo ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô t­ vÊn l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hÖ thèng xö lý cho kh¸ch hµng cña C«ng ty nh­ng tËp trung chñ yÕu vµo kh¸ch hµng lín nh÷ng dÞch vô kh¸c cho kh¸ch hµng nhá vÉn ch­a ®­îc ICD quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. V× ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ ®¹i lý chÝnh thøc cña s¶n phÈm läc khÝ t¹i miÒn B¾c nªn C«ng ty cÇn cung øng ®ång thêi c¸c dÞch vô trän gãi vµ c¸c dÞch vô lÎ ®Ó tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - ChÝnh s¸ch gi¸: C«ng ty cÇn qu¶n lý tèt chi phÝ , ®­a ra c¸c møc phÝ hîp lý trªn c¬ së n©ng cao uy tÝn vµ chÊt l­îng dÞch vô. Thùc chÊt lµ t¹o ra mét quan hÖ Gi¸ c¶/dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng, tøc lµ víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cung øng hay víi mét chÊt l­îng ®¶m b¶o, gi¸ cµng thÊp cµng tèt. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ®ång thêi ph¶i dùa vµo 3 c¨n cø: - Gi¸ thÞ tr­êng hay gi¸ c¹nh tranh. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn thu thËp vµ xö lý th«ng tin vÒ gi¸ thÞ tr­êng. - Chi phÝ thùc tÕ. CÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Çy ®ñ mäi kho¶n chi phÝ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn cung øng dÞch vô. L­u ý do c¹nh tranh vÒ gi¸ rÊt m¹nh nªn c«ng ty ph¶i cè g¾ng hîp lý ho¸ c¸c kh©u c«ng viÖc nh»m ®¹t møc chi phÝ thÊp nhÊt. VÒ nguyªn t¾c mäi ho¹t ®éng ph¶i ®¶m b¶o thu ®ñ bï chi vµ cã l·i. Tuy nhiªn cÇn chó ý: - §©y lµ l·i theo tõng hîp ®ång. V× vËy, cã thÓ mét c«ng ®o¹n dÞch vô nµo ®ã kh«ng cã l·i nh­ng toµn bé hîp ®ång ph¶i cã l·i. - Trong thêi gian ®Çu do c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ho¹t ®éng kho vËn ch­a ®ñ, nªn cÇn thiÕt lËp quan hÖ b¹n hµng ®Ó thuª l©u dµi. Trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy møc l·i sÏ bÞ chia sÎ. Tuy nhiªn, nÕu C«ng ty ®øng vai trß chñ hîp ®ång, tû lÖ l·i vµ tæng møc l·i ph¶i lín h¬n ®èi t¸c. - L·i th­êng ®­îc ph©n chia cho c¸c kh©u theo møc ®é ®ãng gãp cña tõng kh©u trong hîp ®ång. Thùc tÕ chia l·i cã thÓ tÝnh b»ng % c¨n cø vµo “gi¸ b¸n” cña tõng c«ng ®o¹n. Tû lÖ % nµy ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng l·i cña hîp ®ång chia cho gi¸ trÞ hîp ®ång ®ã. - ThiÕt lËp vµ cñng cè kh«ng ngõng quan hÖ ®èi t¸c víi ng­êi cung cÊp vµ c¸c b¹n hµng. - ChÝnh s¸ch truyÒn tin, xóc tiÕn b¸n: Th«ng tin chñ yÕu qua c¸c quan hÖ kinh doanh nh­ quan hÖ ®èi t¸c. quan hÖ b¹n hµng, quan hÖ x· héi vµ c¸ nh©n. Sö dông chÝnh s¸ch Marketing trùc tiÕp (®Æc biÖt lµ th­ + catalog chµo vµ giíi thiÖu dÞch vô) ®Ó tiÕp cËn vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Qu¶ng c¸o chñ yÕu qua c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh. Qu¸ tr×nh kinh doanh vµ nhËp khÈu ®ßi hái nhiÒu ng­êi tham gia víi nh÷ng vai trß kh¸c nhau. V× vËy, C«ng ty ICD ph¶i thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c ®èi t­îng nµy (Ban gi¸m ®èc, phßng kinh doanh…) nh»m g©y ¶nh h­ëng ®Õn hä. Tæ chøc thùc hiÖn vµ triÓn khai kÕ ho¹ch theo chiÕn l­îc “Chuçi” hay “lan to¶”. Tr­íc hÕt, C«ng ty cÇn lùa chän thÞ tr­êng chÝnh ®Ó khëi ®Çu c«ng viÖc míi mÎ nµy. Ch¾c ch¾n ®ã lµ thÞ tr­êng Hµ néi vµ TP HCM. KÕ ho¹ch triÓn khai ®ßi hái ph¶i cô thÓ c¶ vÒ néi dung vµ thêi gian . - X¸c ®Þnh c«ng viÖc vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng. - Quy ®Þnh ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng míi. - Qu¶n lý vµ ®¶m b¶o phèi hîp hµi hoµ gi÷a ho¹t ®éng hiÖn t¹i vµ ho¹t ®éng míi. - Theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi. c. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc, th­êng cã nh÷ng sai sãt x¶y ra ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. §ã lµ do sù h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô nªn kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ do t­ t­ëng nhËn thøc ch­a tèt nªn cßn thiÕu tr¸ch nhiÖm trong khi lµm viÖc. Mét sè c¸n bé ë C«ng ty ICD còng ®· kh«ng Ýt lÇn g©y sai sãt ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña kh¸ch hµng vµ uy tÝn cña C«ng ty. Do vËy c¶ c«ng t¸c n©ng cao tr×nh ®é lÉn gi¸o dôc ý thøc t­ t­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu ph¶i ®­îc quan t©m ®óng møc. Con ng­êi bao giê còng lµ yÕu tè quan träng vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c«ng viÖc kinh doanh. Cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé tinh th«ng nghiÖp vô, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc lµ môc tiªu mµ kh«ng chØ ICD mong muèn. Vµ ®Ó ®¹t ®­îc mong muèn ®ã ICD cÇn ph¶i : - X©y dùng mét chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t râ rµng, cô thÓ vÒ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó mäi ng­êi cïng tu©n thñ nh»m khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. - Tæ chøc th­êng xuyªn c¸c khãa häc vÒ nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, vi tÝnh, ph¸p luËt cho nh©n viªn. - Hµng n¨m, tæ chøc cuéc thi s¸t h¹ch ®Ó lo¹i bá bít nh÷ng c¸n bé thiÕu tr¸ch nhiÖm, lµm ¨n thiÕu hiÖu qu¶. Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty sÏ n¾m b¾t ®­îc tr×nh ®é nghiÖp vô chung cña c¸n bé trong C«ng ty, ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cña c¸n bé trong C«ng ty, ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n ICD. C¸c biÖn ph¸p nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt ¶nh h­ëng lÉn nhau, cã t¸c dông hç trî nhau. NÕu c¸c biÖn ph¸p trªn ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi th× sÏ t¹o ra mét t¸c ®éng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p trªn cÇn ph¶i cã nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña ®éi ngò l·nh ®¹o còng nh­ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Ngoµi nh÷ng nç lùc cña b¶n th©n ICD, Nhµ n­íc ta còng cÇn cã nh÷ng thay ®æi vÒ mÆt chÝnh s¸ch vµ thñ tôc hîp lý, chÝnh s¸ch hîp lý ®Çu t­ x©y dùng, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho c«ng t¸c kinh doanh, nhËp khÈu hµng hãa. KÕt luËn §Ó ho¹t ®éng nhËp khÈu läc khÝ ®­îc diÔn ra tr«i ch¶y vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh tèt nhÊt, nhÊt thiÕt ph¶i cÇn tíi sù tham gia tÝch cùc cña nh÷ng kh¸ch hµng, c¸c ®èi t¸c vµ c¸c c¸n bé kinh doanh, nghiªn cøu thÞ tr­êng. C«ng ty ICD - mét trong nh÷ng C«ng ty uy tÝn trong lÜnh vùc nhËp khÈu läc khÝ. Trong lÜnh vùc nµy, C«ng ty ®· tá râ ­u thÕ cña m×nh ®èi víi c¸c ®èi t¸c, kh¸ch hµng còng nh­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh, nhËp khÈu läc khÝ míi ph¸t triÓn trong thêi gian kh«ng l©u , song viÖc kinh doanh cña ICD phÇn nµo chøng minh ®­îc tiÒm lùc cña m×nh b»ng nh÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã, kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc... Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ ë tr­êng §¹i häc cïng víi mét sè kiÕn thøc ®· häc hái ®­îc trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty, em ®· ®i vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu läc khÝ ë C«ng ty vµ ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ víi mong muèn gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, nhËp khÈu ë C«ng ty. Tr­íc m¾t, C«ng ty cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm ®ång thêi ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc do nÒn kinh tÕ ®ang suy tho¸i toµn cÇu. Nh­ng víi mét ®éi ngò l·nh ®¹o s¸ng suèt mµ C«ng ty ICD cã ®­îc, ch¾c ch¾n trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®ång thêi t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó C«ng ty ICD cã thÓ ®ãng gãp nhiÒu h¬n n÷a vµo c«ng cuéc lµm gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng, lµm trong s¹ch m«i tr­êng sèng vµ lµm viÖc cña c¶ n­íc. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ KÝ Tªn vµ ®ãng dÊu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động nhập khẩu máy lọc khí tại Công ty Thương Mại Quốc tế ICD.doc
Luận văn liên quan