Đề tài Hoạt động tín dụng - Tín dụng Ngân Hàng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Lời nói đầu. 1 Chương I: KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 1. Cơ sở lý luận về tín dụng 3 1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tín dụng. 3 1.2. Sự cần thiết, chức năng và vai trò của tín dụng 5 1.3. Các hình thức tín dụng 7 2. Những vấn đề lý luận về tín dụng Ngân hàng.-------------------------------- 10 2.1. Khái niệm và bản chất tín dụng Ngân hàng 10 2.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng 11 2.3. Chức năng của tín dụng Ngân hàng 11 2.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 12 2.5. Các nguyên tắc của tín dụng Ngân hàng 12 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 14 1. Huy động vốn của các NHTM trong thời gian qua 16 2. Cho vay vốn của các NHTM Việt Nam 19 2.1. Đầu tư tín dụng và nợ quá hạn.----------------------------- 19 2.2. Vấn đề tiếp cận thị trường của các Ngân hàng thương mại 19 2.3. Vấn đề trích lập qũy dự phòng rủi ro 20 2.4. Một số nguyên tắc, điều kiện cho vay chưa phù hợp với thực tế thị trường 20 2.5. Tín dụng Ngân hàng với một số khách hàng chủ yếu 20 3. Nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay vốn và tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 22 3.1. Nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay vốn 22 3.2. Lừa đảo trong lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 22 4. Sự quá tải đối với cán bộ tín dụng.--------------------------------------------- 25 5. Rủi ro tín dụng.------------------------------------------------------------------- 26 Chương III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY.------------------------------------------------- 28 Kết luận.-------------------------------------------------------------------------------- 36 Tài liệu tham khảo.-------------------------------------------------------------------- 37

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạt động tín dụng - Tín dụng Ngân Hàng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
éi lùa chän ®Çu t­ cña c¸c NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c... Cã thÓ nãi ®©y lµ lùc l­îng c¬ b¶n t¹o ra t¨ng tr­ëng d­ nî tÝn dông trong nÒn kinh tÕ. ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y, mçi khi cã nh÷ng diÔn biÕn kh«ng b×nh th­êng cña t×nh h×nh kinh tÕ vÜ m«: GDP t¨ng tr­ëng chËm, l¹m ph¸t thÊp hoÆc chØ sè CPI ©m, lóa g¹o hay cµ phª khã tiªu thô, thiªn tai x¶y ra trªn diÖn réng... th× trong sè c¸c gi¶i ph¸p quan träng ®­îc bµn ®Õn ®ã lµ tÝn dông ng©n hµng. Tõ ®Çu n¨m 2000 ®Õn nay, ®øng tr­íc t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiÖn t¹i còng nh­ dù b¸o ng¾n h¹n th× ho¹t ®éng ng©n hµng l¹I thu hót ®­îc sù quan t©m kh«ng nhá. Qua nh÷ng th«ng tin míi nhÊt ta sÏ ®i vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng ng©n hµng n­íc ta hiÖn nay, ®ã lµ: VÒ nguån vèn ®· cã sù t¨ng tr­ëng kh¸ (Th¸i B×nh ®¹t 1519 tû ®ång, t¨ng 22,5% so víi cuèi n¨m 2000; Nam §Þnh ®¹t 1517 tû ®ång, t¨ng 15%; Ninh B×nh ®¹t 677 tû ®ång, t¨ng 12,3%). Trong ®iÒu kiÖn trung l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt huy ®éng vèn trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 nhiÒu lÇn gi¶m; c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt vµ ®iÒu chØnh vèn néi bé trong mçi hÖ thèng tæ chøc tÝn dông, t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng s«i ®éng h¬n nªn hÇu nh­ Ýt cã sù chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông, khi tèc ®é t¨ng tr­ëng vèn nhanh ph¶n ¸nh hai khÝa c¹nh sau: - T©m lý tiÕt kiÖm, ®Ó dµnh cña ng­ßi d©n vÉn cßn lín - C¬ cÊu kinh tÕ ch­a chuyÓn ®æi m¹nh, thÞ tr­êng n«ng th«n ch­a ph¸t triÓn , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp, cßn nhiÒu rñi ro, ng­êi cã vèn kh«ng d¸m m¹nh d¹n ®Çu t­. Tuy nhiªn, nh×n trung tÝn dông n­íc ta hiÖn nay vÉn cßn t¨ng tr­ëng chËm, ng­îc víi t×nh h×nh diÔn biÕn t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng. Cô thÓ ®Õn hÕt th¸ng 6/2001, d­ nî cho vay ë mét sè tØnh trong n­íc t¨ng tr­ëng rÊt chËm so víi cuèi n¨m 2000 nh­ Th¸I B×nh d­ nî 1340 tû ®ång (t¨ng 8,9%), Nam §Þnh d­ nî 1315 tû (t¨ng 3%), Ninh B×nh d­ nî 984 tû (t¨ng 19,1%). Nguyªn nh©n g©y ra sù t¨ng tr­ëng chËm cña tÝn dông cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: C¸c hé n«ng d©n, hé kinh doanh, hé lµm c¸c ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thiÕu c¸c dù ¸n kh¶ thi ®Ó ng©n hµng ®Çu t­ vèn. Sau khi cã quyÕt ®Þnh 67/ TTg vµ mét sè c¬ chÕ tÝn dông ®· th¸o gì th«ng tho¸ng d­ nî cho vay, nhÊt lµ cho vay n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n t¨ng tr­ëng nhanh, nay cã dÊu hiÖu b·o hoµ, khã më réng nh­ tr­íc ®­îc. NÕu cø cè ®Èy tÝn dông ra, nguy c¬ rñi ro lµ ®iÒu khã tr¸nh khái.C¸c ®Þa ph­¬ng thiÕu c¸c dù ¸n kÝch cÇu cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng ®Çu t­ vèn. NhiÒu ch­¬ng tr×nh kinh tÕ ®­îc ®­a ra nh­ng chØ cã trªn v¨n b¶n, cßn ch­a cã c¸c ph­¬ng ¸n, dù ¸n chi tiÕt, thiÕu gi¶i ph¸p cô thÓ vÒ vèn. NhiÒu ®Þa ph­¬ng chØ muèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n th«ng qua chÝnh quyÒn th«n, x·, tuy nhiªn l¹i kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay theo c¬ chÕ hiÖn hµnh. Trong khi ®ã ®a sè c¸c hîp t¸c x· ®­îc chuyÓn ®æi, thµnh lËp míi ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn, còng nh­ dù ¸n ®Çu t­ míi cña c¸c doanh nghiÖp cã rÊt Ýt. ViÖc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc tiÕn hµnh chËm, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®­îc t¹o lËp míi kh«ng nhiÒu. Sau ®©y ta sÏ nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ mét sè vÊn ®Ò cña ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong thêi gian qua: Huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô t¹o vèn quan träng hµng ®Çu cña c¸c NHTM th«ng qua c¸c nghiÖp vô chñ yÕu nh­: huy ®éng tiÒn göi, nghiÖp vô ngo¹i b¶ng cña NHTM vµ c¸c nghiÖp vô trung gian kh¸c. Khi chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, NHTM cßn nhiÒu bì ngì, hiÖu qu¶ kinh doanh nhiÒu mÆt bÞ h¹n chÕ, kÓ c¶ m¶ng huy déng vèn. Nh­ng cïng víi lç lùc cña b¶n th©n c¸c NHTM, sù ñng hé tõ nhiÒu phÝa t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi h¬n, c¸c NHTM ®· quen dÇn víi c¬ chÕ míi, ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh trong kinh doanh. §Õn nay chØ xÐt riªng m¶ng huy ®äng vèn cña hÇu hÕt c¸c NHTM, c¶ quy m« vµ chÊt l­îng ®Òu ®­îc ph¸t triÓn. Theo b¸o c¸o cña ng©n hµng Nhµ n­íc qua mÊy n¨m gÇn ®©y, c¸c tæ chøc tÝn dông trong n­íc còng nh­ chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh ®Òu cã tèc ®é liªn tôc t¨ng. N¨m 1995, c¸c NHTM quèc doanh huy ®éng ®­îc 31,7 ngh×n tû VND (kÓ c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi) th× n¨m 1999 ®· huy ®éng ®­îc 115,508 ngh×n tû VND (t¨ng 3,64 lÇn). §èi víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµI vµ ng©n hµng liªn doanh, n¨m 1995 huy déng ®­îc 2,085 ngh×n tû VND (quy ®æi) vµ ®Õn n¨m 1999 lµ 14,413 ngh×n tû VND quy ®æi (t¨ng gÇn 7 lÇn). Riªng trong n¨m 2000, qu¸n triÖt nghiÖp vô ngay tõ ®Çu n¨m, toµn hÖ thèng ®· tÝch cùc n¾m b¾t thÞ tr­êng, t×nh h×nh biÕn ®éng trong n­íc vµ thÕ giíi cã nhiÒu gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó ®Èy m¹nh huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ. §¬n cö nh­ gi¶i ph¸p l·i suÊt huy ®éng linh ho¹t néi vµ ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM, ph¸t hµnh tr¸I phiÕu ng©n hµng ®Ó n©ng cao tû träng vèn trung vµ dµi h¹n, huy ®éng vèn b»ng vµng... §Õn cuèi n¨m 2000, sè d­ tiÒn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông t¨ng 30% so víi ®Çu n¨m, cao h¬n nhiÒu so víi møc t¨ng n¨m tr­íc vµ v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. So víi ®Çu n¨m, tÝnh s¬ bé ®Õn hÕt th¸ng 6/ 2001, tæng nguån vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong c¶ n­íc t¨ng kho¶ng 7%, trong ®ã nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ t¨ng xÊp xØ 8%. B¶ng so s¸nh ph©n tÝch vÒ huy ®éng vèn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 cña c¸c tæ chøc tÝn dông: Nhãm c¸c TCTD So s¸nh Tû träng trong tæng nguån vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông (%) T¨ng so víi ®Çu n¨m 2001 (%) Tû träng trong tæng nguån vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông Huy ®éng vèn tõ d©n c­ C¸c TCTD Nhµ n­íc 75,7 8 10 C¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi vµ ng©n hµng liªn doanh 13 1 1 C¸c TCTD cæ phÇn 10 5 9 C¸c TCTD phi ng©n hµng 0,3 6 7 C¸c TCTD hîp t¸c 1 10 Riªng trong th¸ng 7/ 2001, vèn huy ®éng cña c¸c NHTM t¨ng 0,5% ®èi víi VND, trong khi l·i suÊt huy ®éng vèn VND ®­îc t¨ng0,05-0,1%/ th¸ng tuú tõng NHTM so víi th¸ng tr­íc; vèn huy ®éng b»ng USD t¨ng 1,2% mÆc dï l·i suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ tiÕp tôc gi¶m. Nhu cÇu vay vèn b»ng VND 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 t¨ng gÇn 10% vµ vay b»ng ngo¹i tÖ gi¶m gÇn 7%. Hçu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu tr¸nh vay vèn b»ng ngo¹i tÖ mµ chuyÓn sang vay vèn b»ng VND. C¸c ng©n hµng trong n­íc tõ ®Çu th¸ng 8/ 2001 thõa ra tíi 708 triÖu USD ph¶i chuyÓn sang göi ë n­íc ngoµi (t¨ng 127 triÖu USD so víi ®Çu n¨m 2001) do kh«ng cho vay ra ®­îc. MÆc dï c¸ch huy ®éng vèn vµ cho vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông nãi chung vµ c¸c NHTM nãi riªng ®Òu t¨ng, nh­ng møc thÊp h¬n. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc tÝn dông nãi chung hiÖn nay gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. C¸c NHTM tiÕp tôc ®iÒu chØnh l·i suÊt huy ®éng vèn VND còng nh­ ngo¹i tÖ. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng Nhµ n­íc còng ®iÒu chØnh møc dù tr÷ b¾t buéc, gi¶m ®èi víi VND vµ t¨ng ®èi víi USD, nh»m t¹o sù hÊp dÉn h¬n cho huy ®éng vãn b»ng VND. Tuy nhiªn, c¸c biÖn ph¸p nµy vÉn ch­a cã t¸c ®éng tÝch cùc nh­ mong muèn ®Õn viÖc huy ®éng vèn còng nh­ cho vay. Nguyªn nh©n lµ do: + Theo nguyªn t¾c kinh doanh, cã ®Çu ra cho vèn (cã thÓ tr­íc m¾t hoÆc dù kiÕn cho dµi h¹n) th× c¸c tæ chøc tÝn dông míi ®Èy m¹nh ®­îc huy ®éng vèn. Nh×n tæng qu¸t, theo ®¸nh gi¸ chung, møc t¨ng tr­ëng tÝn dông ng©n hµng vÉn cßn thÊp so víi dù kiÕn do mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu sau: VÒ phÝa ng©n hµng, ch­a chñ ®éng cïng doanh nghiÖp vµ c¸c hé s¶n xuÊt x©y dùng c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó cho vay. T×nh tr¹ng qu¸ t¶i ®èi víi c¸n bé tÝn dông cña mét sè ng©n hµng (nhÊt lµ NHNo & PTNT) chËm ®­îc kh¾c phôc. M¹ng l­íi cho vay ch­a v­¬n tíi ®­îc mét sè th«n b¶n, vïng s©u, vïng xa, ... cho nªn nh©n d©n ë c¸c vïng nµy ch­a tiÕp cËn ®­îc vèn tÝn dông ng©n hµng. Thñ tôc vay vèn cuÈ mét sè ng©n hµng ch­a phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng vay, nhÊt lµ trong hoµn c¶nh ë n­íc ta, ng­êi d©n ch­a hiÓu biÕt nhiÒu ng©n hµng vµ mÆt b»ng d©n trÝ l¹i kh¸c nhau ë nhiÒu vïng, ë nhiÒu ®èi t­îng. VÒ phÝa nÒn kinh tÕ vµ c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan: ThÞ tr­êng tiªu thô nhiÒu s¶n phÈm ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n lín, sè doanh nghiÖp cã dù ¸n kh¶ thi Ýt, sè doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn vµ ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt l¹i chËm ®­îc gi¶i ng©n do nh÷ng bÊt cËp trong quy tr×nh ®Êu thÇu; gi¶i phãng mÆt b»ng, tr×nh ®é, thñ tôc thùc hiÖn ®Çu t­ cßn qu¸ chËm. Mét sè doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay ngo¹i tÖ nh­ng ng¹i rñi ro vÒ tû gi¸ nªn ng­ng l¹i chê ®îi chuyÓn sang nhu cÇu vay b»ng VND. C¸c dù ¸n träng ®iÓm ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt vay b»ng ngo¹i tÖ l¹i ®­îc triÓn khai rÊt chËm, nªn kh«ng gi¶i ng©n ®­îc. Sè l­îng doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang t¨ng nhanh nh­ng phÇn lín kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay; mÆt kh¸c còng do thiÕu c¬ chÕ b¶o l·nh cho c¸c lo¹i doanh nghiÖp nµy nªn hä khã tiÕp cËn ®­îc vèn vay ng©n hµng. Cßn nhiÒu v­íng m¾c vÒ thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt ®Ó vay ®­îc vèn ng©n hµng. Gi¸ ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè quy ®Þnh (gi¸ Nhµ n­íc) ®Ó tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp xa so víi gi¸ thÞ tr­êng. §ång thêi c¸c tr­êng hîp nép tiÒn thuª ®Êt phæ biÕn hiÖn nay d­íi 5 n¨m; ®Êt giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lµm muèi, nu«i trång thuû s¶n kh«ng ®­îc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt nªn sè tiÒn ®­îc vay Ýt. ChËm ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn NghÞ ®Þnh 178 cña ChÝnh phñ tõ c¸c bé, ngµnh còng ®ang g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng vay. + Nh×n tõ phÝa huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, møc t¨ng tr­ëng thÊp so cïng kú do mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: Thêi gian qua, nÒn kinh tÕ thÕ giíi t¨ng tr­ëng chËm vµ l·i suÊt trªn thÞ tr­êng quèc tÕ gi¶m m¹nh. MÆt b»ng l·i suÊt trong n­íc còng gi¶m theo ®· cã t¸c ®éng lµm gi¶m l­îng vèn huy ®éng vµo ng©n hµng. ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n nhén nhÞp trë l¹i ®· thu hót mét l­îng vèn kh¸ vµo ®©y. Bªn c¹nh ®ã, t¸c ®éng cña luËt doanh nghiÖp míi ®· hÊp dÉn ®¸ng kÓ vèn ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc kinh doanh, hy väng h­ëng thu nhËp cao h¬n thay v× göi vµo ng©n hµng ®Ó h­ëng l·i nh­ tr­íc ®©y. Mét sè kªnh huy ®éng vèn kh¸c ngoµi ng©n hµng nh­ quü tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, thÞ tr­êng chøng kho¸n, ... còng ®· thu hót mét l­îng vèn ®¸ng kÓ tõ d©n c­. VÒ phÝa chñ quan tõ ng©n hµng, thêi kú qua còng cã nhiÒu giai ®o¹n vèn huy ®éng bÞ ø ®äng do kh«ng thÓ cho vay ra ®­îc trong khi vÉn ph¶i chi tr¶ chi phÝ ®Çu vµo, nªn mét sè ®¬n vÞ ng©n hµng còng ph¶i tÝnh to¸n cÇm chõng ®Ó ®¶m b¶o hîp lý mèi quan hÖ gi÷a ®Çu vµo, ®Çu ra trong kinh doanh. 2. Cho vay vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam: 2.1. Thùc tr¹ng ®Çu t­ tÝn dông vµ nî qu¸ h¹n: Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp vµ ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, thÓ hiÖn ë chÊt l­îng hiÖu qu¶ ®Çu t­ tÝn dông cßn rÊt thÊp, tû lÖ nî qu¸ h¹n ë møc cao cã thÓ nãi lµ ®ang ë møc b¸o ®éng. Ta xem xÐt t×nh h×nh nµy dùa trªn b¸o c¸o cña ng©n hµng thÕ giíi nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m Tæng nî qu¸ h¹n vèn tù cã Tæng nî qu¸ h¹n vèn tù cã Tæng nî qu¸ h¹n vèn tù cã Tæng nî qu¸ h¹n vèn tù cã 1991 - - - 7,4 1992 88,1 13,7 6,0 6,8 1993 95,5 11,1 6,6 6,9 1994 85,0 6,0 5,5 6,9 1995 61,9 7,8 4,4 7,1 1996 75,7 9,3 5,5 7,2 1997 62,3 9,5 5,4 7,9 8/ 1998 46,0 10 5,5 11,8 (Nguån: B¸o c¸o cña Ng©n hµng thÕ giíi 17031-VN) NÕu xÐt riªng tõng lo¹i h×nh NHTM th× møc d­ nî qu¸ h¹n cao nhÊt vÉn lµ c¸c NHTM cæ phÇn, sau ®ã lµ NHTM quèc doanh. Trªn thùc tÕ hiÖn nay møc nî qu¸ h¹n, khã kh¨n ®ßi hái lµ rÊt lín, con sè lªn tíi 100.000 ®ång, nhiÒu vô vay nî kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ víi sè tiÒn lín tíi vµi ngh×n tû nh­ vô Epco Minh Phông, vô Tamexco. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi v× lý do kh«ng xö lý næi tµi s¶n thÕ chÊp, mét phÇn do gi¸ c¶ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n xuèng thÊp b¸n ra kh«ng ®ñ thu håi vèn, phÇn lín lµ v­íng c¬ chÕ chÝnh s¸ch nÕu kh«ng cã chØ ®¹ocña ChÝnh phñ vµ sù phèi hîp cña c¸c ngµnh th× kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. 2.2. VÊn ®Ò tiÕp cËn thÞ tr­êng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i: HiÖn nay ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng NHTM ë n­íc ta nh×n chung vÉn cßn ch­a chñ ®éng tiÕp cËn thÞ tr­êng®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch øng víi thÞ tr­êng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ an toµn trong kinh doanh h¹n chÕ rñi ro. §iÒu nµy thÓ hiÖn tr­íc hÕt qua viÖc hÇu hÕt c¸c NHTM ch­a cã chiÕn l­îc kinh doanh cô thÓ, tÝnh thô ®éng cßn cao, ng©n hµng chê ®îi kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh lµ chÝnh mµ ch­a chñ ®éng ®i t×m kh¸ch hµng. NÕu cã th× néi dung vµ ph­¬ng ph¸p cßn nghÌo nµn, chñ yÕu lµ tÝn dông øng tr­íc, tÝn dông dùa trªn c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh­ tr¸I phiÕu, th­¬ng phiÕu, hîp ®ång cã b¶o ®¶m ®Ó h¹n chÕ tÝn dông øng tr­íc ch­a ®­îc thùc hiÖn. Ng©n hµng ch­a n¾m ch¾c ®­îc kh¸ch hµng: vÒ n¨m l­u tµI chÝnh, kh¶ n¨ng kinh doanh cña hä, nh÷ng mong muèn còng nh­ nh÷ng khã kh¨n cña hä ... §iÒu ®ã ®Æt ra cho hÖ thèng NHTM ë n­íc ta ph¶i cã mét chÝnh s¸ch vµ mét chiÕn l­îc tiÕp cËn thÞ tr­êng khoa häc vµ cã hiÖu qu¶. §©y còng lµ c¬ së cho sù tån t¹i cña ng©n hµng, ®ång thêi lµ nh©n tè thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. 2.3. VÊn ®Ò trÝch lËp quü dù phßng rñi ro: TrÝch lËp quü dù phßng rñi ro vÒ ph­¬ng diÖn vÜ m« lµ c¬ chÕ phßng ngõa bïng ph¸t khñng ho¶ng nî cña c¸c tæ chøc tÝn dông; vÒ ph­¬ng diÖn vi m« lµ nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña c¸c tæ chøc tÝn dông. §óng ra c¬ chÕ trÝch lËp quü dù phßng rñi ro ph¶I ra ®êi tõ khi ra ®êi ph¸p lÖnh NH T10/1990, tuy nhiªn v× nhiÒu lý do kh¸c nhau nªn m·i ®Õn 8/2/1999, Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n­íc míi ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 48/1999/Q§-NHNN quy ®Þnh vÒ viÖc ph©n lo¹i tµi s¶n “cã”, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Tuy chËm nh­ng nã còng ®· ®¸p øng ®­îc ®ßi hái hÕt søc cÊp thiÕt cña thùc tiÔn ho¹t ®éng ng©n hµng hiÖn nay. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian tíi, viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 48 cÇn ph¶I ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a c¶ tõ phÝa ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c, nh»m gi¶i quyÕt, th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ tiÕn tíi mét ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt vÒ quy chÕ nµy. 2.4. Mét sè nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn cho vay ch­a phï hîp víi thùc tÕ thÞ tr­êng: §ã lµ ch­a cã m«i tr­êng ph¸p lý ®Çy ®ñ cô thÓ cho kinh doanh tÝn dông ng©n hµng, ®iÒu kiÖn cho vay hiÖn nay gÇn nh­ b¾t buéc cã tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, trong khi ®ã chóng ta ch­a cã luËt vÒ së h÷u nªn kh«ng cã c¬ quan nµo chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp chøng th­ së h÷u tµi s¶n vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch së h÷u tµi s¶n Ph¸p luËt cho c¸c doanh nghiÖp thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt nh­ng l¹i ph¶i cã ®iÒu kiÖn cÇm cè tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh, quy ®Þnh nµy khã cã thÓ ¸p dông ®­îc víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp tè tông vÒ hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång d©n sù, ph¸t m¹i tµi tµi s¶n, b¸n ®Êu gi¸ cßn ch­a râ rµng, cô thÓ g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc gi¶i quyÕt tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè. 2.5. TÝn dông ng©n hµng víi mét sè kh¸ch hµng chñ yÕu: (®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c) + TÝn dông ng©n hµng víi doanh nghiÖp: HiÖn nay t×nh tr¹ng nhiÒu ng©n hµng cïng cho vay mét doanh nghiÖp lµ kh«ng ®¶m b¶o an toµn, mÆc dï cã trung t©m TD CIC, c¸c ng©n hµng ®· nèi m¹ng nh÷ng khi cho vay doanh nghiÖp vÉn kh«ng n¾m b¾t ®­îc th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. Thùc tÕ cho thÊy c¸c NHTM kh«ng thÓ hoµn toµn kiÓm so¸t ®­îc viÖc sö dông vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp. Thø nhÊt, cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n, do ®ã cã doanh nghiÖp “ ch¹y hÕt ng©n hµng nµy ®Õn ng©n hµng kh¸c, ng©n hµng nµo cã l·i suÊt h¹ chót Ýt th× hä vay nhiÒu h¬n. Quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c ng©n hµng lµ hçn lo¹n v× mçi ng©n hµng cã chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng kh¸c nhau, ng©n hµng nµo còng ph¶i tranh thñ doanh nghiÖp ®Õn møc tèi ®a. Tuy nhiªn viÖc sö dông 1 bé chøng tõ ®Ó ®i vay nhiÒu ng©n hµng rÊt dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lõa ®¶o lµm thÊt tho¸t vèn tÝn dông. Thø hai, viÖc thu håi vèn cho nh÷ng kho¶n cho vay tr­íc ®©y vÒ ®Çu t­ ®æi míi d©y truyÒn c«ng nghÖ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n do viÖc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp nµy. Thø ba, viÖc gÆp khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty TNHH vÒ thÕ chÊp tµi s¶n ®Ó vay vèn ng©n hµng. Thùc tÕ th× c¸c doanh nghiÖp nµy th­êng n¨ng ®éng trong kinh doanh nªn tr¶ nî t­¬ng ®èi sßng ph¼ng, tuy nhiªn cã mét vµi doanh nghiÖp t­ nh©n ®· lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n Nhµ n­íc trong ®ã ®¸ng chó ý lµ vô ¸n Epco Minh Phông, vô Tamexco vµ gÇn ®©y lµ c«ng ty TNHH Thanh Hµ (H¶i Phßng). Thø t­, c¸c thñ tôc r­êm rµ, c¸c lÖ phÝ kh«ng hîp lý khi vay ®· g©y c¶n trë cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, víi doanh nghiÖp ch¼ng h¹n khi kh¸ch hµng ®i vay ph¶i chÞu mét kho¶n lÖ phÝ c«ng chøng 0,2% trªn mçi kho¶n vay lµ qu¸ cao. + TÝn dông víi n«ng d©n nghÌo trong viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n: §èi t­îng cho vay lµ ng­êi nghÌo nªn kh¶ n¨ng b¶o ®¶m vèn vay rÊt thÊp, chØ mang tÝnh h×nh thøc, kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm kinh doanh cña hä l¹i h¹n chÕ, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh l¹i bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu cña thiªn tai, khÝ hËu, phong tôc tËp qu¸n, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi nghÌo chñ yÕu mang tÝnh chÊt kinh tÕ gia ®×nh c¸ thÓ, tù cÊp, tù tóc, s¶n phÈm ch­a trë thµnh hµng ho¸, do ®ã tû suÊt lîi nhuËn thÊp ... TÊt c¶ ®iÒu ®ã lµm cho chÊt l­îng tÝn dông ng­êi nghÌo thÊp, vèn quay vßng chËm, lu«n tiÒm Èn mét tû lÖ rñi ro tÝn dông cao, kh¶ n¨ng më réng quy m« tÝn dông cña NHTM bÞ h¹n chÕ, mÆc dï nhu cÇu vay vèn cña ng­êi nghÌo trong thêi gian qua lµ rÊt cao. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ nhËn thÊy m« h×nh tæ chøc cña c¸c ng©n hµng ng­êi nghÌo hiÖn nay chØ phï hîp víi giai ®o¹n ®Çu thµnh lËp. Nh­ng sÏ kh«ng phï hîp, kh«ng ®¸p øng ®­îc trong thêi gian tíi. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch còng béc lé nhiÒu bÊt cËp: møc vèn cho vay ch­a phï hîp, kh«ng ®¶m b¶o ®ñ ®Ó ch¨n nu«i, trång trät, thêi h¹n vay ch­a hîp lý, thêi h¹n vay tèi ®a phï hîp víi tõng lo¹i vËt nu«i c©y trång vÉn ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c cÇn gi¶i quyÕt. Sù kh¸c nhau vÒ l·i suÊt trªn cïng mét ®Þa ph­¬ng víi c¸c kho¶n vèn cã cïng tÝnh chÊt tõ nguån NSNN cho vay hç trî ng­êi nghÌo ®· t¹o ra sù kh«ng b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi còng nh­ c¸c yÕu tè t©m lý th¾c m¾c gi÷a c¸c ng­êi nghÌo vay vèn ... Trªn ®©y chóng ta ®· nghiªn cøu nh÷ng thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tÝn dông NHTM còng nh­ nh÷ng nguyªn nh©n cña nã. Thµnh tùu cßn Ýt mµ khã kh¨n h¹n chÕ th× nhiÒu gi¶i quyÕt nã kh«ng ph¶i ngµy mét ngµy hai mµ cÇn ph¶i cã mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n mang tÝnh khoa häc phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng hiÖn nay nh»m ph¸t huy h¬n n÷a vai trß vµ hiÖu qu¶ cña nã. 3. NhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho mét kh¸ch hµng vay vèn vµ t×nh tr¹ng lõa ®¶o trong lÜnh vùc ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng: 3.1. NhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho mét kh¸ch hµng vay vèn: Theo b¸o c¸o cña Trung t©m th«ng tin tÝn dông Ng©n hµng Nhµ n­íc (CIC), hiÖn nay viÖc nhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho mét kh¸ch hµng vay vèn lµ hiÖn t­îng kh¸ phæ biÕn. Cã nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông víi 9 tæ chøc tÝn dông. Sè kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông víi tõ 5 tæ chøc tÝn dông trë lªn cã tíi vµI chôc. C¸c kh¸ch hµng vay vèn nhiÒu tæ chøc tÝn dông th­êng lµ c¸c doanh nghiÖp lín nh­ c¸c tæng c«ng ty 90, 91; c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã ho¹t ®éng lín, khi vay vèn kh«ng cÇn ph¶I thÕ chÊp, cÇm cè tµI s¶n. Nh­ng còng cã kh¸ch hµng lµ hîp t¸c x· vay vèn t¹I 5 tæ chøc tÝn dông. C¸c th«ng tin mµ CIC n¾m ®­îc míi chØ ph¶n ¸nh ®­îc mét phÇn hiÖn tr¹ng. Thøc tÕ cßn kh«ng Ýt tr­êng hîp nhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho vay mét kh¸ch hµng mµ CIC ch­a n¾m ®­îc th«ng tin do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ mét sè tæ chøc tÝn dông ch­a cung cÊp, hoÆc cung cÊp ch­a ®Çy ®ñ, ch­a kÞp thêi th«ng tin cho CIC. Nh­ vËy, ngoµI nh÷ng tr­êng hîp c¸c tæ chøc tÝn dông cho vay hîp vèn “Quy chÕ ®ång tµI trî cña c¸c tæ chøc tÝn dông”; hiÖn t­îng nhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho vay mét kh¸ch hµng kh¸ phæ biÕn nh­ nãi trªn cÇn ph¶I ®­îc l­u t©m xem xÐt. V× lîi Ých tr­íc m¾t, hiÖn nay c¸c tæ chøc tÝn dông khã cã thÓ tù gi¸c cïng hîp t¸c ®Ó cã chung mét h­íng hµnh ®éng nh»m gi¶m bít kh¶ n¨ng rñi ro khi cïng cho mét kh¸ch hµng vay vèn. ThiÕt nghÜ, ®· ®Õn lóc Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý tr­íc hiÖn tr¹ng nµy. 3.2. Lõa ®¶o trong lÜnh vùc ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng: Trong lÜnh vùc kinh doanh cña Ng©n hµng trong t×nh h×nh hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng bµn. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña chóng ta ®· cã nh÷ng t¸c ®éng lµm n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò rñi ro trong kinh doanh cña Ng©n hµng, rñi ro cña Ng©n hµng ®· ®­îc thù tÕ chøng minh trong thêi gian dµI võa qua vµ ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc bµn ®Õn nh­: Rñi ro tÝn dông, rñi ro l·i suÊt, rñi ro tû gi¸, rñi ro thanh kho¶n,.. . vµ mét “rñi ro” d¸ng sî ®èi víi Ng©n hµng lµ bÞ lõa ®¶o. Khi Ng©n hµng bÞ lõa ®¶o dÉn ®Õn mét hËu qu¶ khã l­êng ®ã lµ tµi s¶n Nhµ n­íc bÞ mÊt, Ng©n hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n; Ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ, x· héi cña mét céng ®ång. Téi phËm lõa ®¶o trong thêi kú bao cÊp chñ yÕu lõa ®¶o tµi s¶n riªng cña c«ng d©n vµ mét sè nhá lõa ®¶o tµi s¶n Nhµ n­íc, nh­ng khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ra ®êi vµ phÊt triÓn th× téi lõa ®¶o b¾t ®Çu x©m nhËp vµo ngµnh Ng©n hµng ngµy mét nghiªm träng h¬n, tµi s¶n cña Nhµ n­íc bÞ thÊt tho¸t nhiÒu h¬n víi mét møc ®é ®¸ng lo ng¹i. ChØ tÝnh tõ n¨m 1993 - 1997 ®· x¶y ra 724 vô lõa ®¶o c¸c Ng©n hµng, cã vô lªn tíi hµng tr¨m tû ®ång. §èi t­îng lõa ®¶o nh÷ng n¨m tr­íc kia cßn mang tÝnh ®¬n lÎ tù ph¸t, ®Õn any ®· trë thµnh cã tæ chøc, lõa ®¶o trªn mét ph¹m vi réng, sè l­îng tµi s¶n lín. §èi t­îng lõa ®¶o Ng©n hµng chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµI quèc doanh vµ t­ nh©n, tæng sè c¸c vô lõa ®¶o cã 254 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, 460 t­ nh©n, 10 doanh nghiªp Nhµ n­íc, ®èi t­îng t­ nh©n lõa ®¶o chñ yÕu lµ nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn Nhµ n­íc bÞ th¶i håi ®· cã tiÒn ¸n tiÒn sù vÒ kinh tÕ, khi ra ho¹t ®éng tù do trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng muèn lµm giµu cÊp tiÕn, b»ng nh÷ng h×nh thøc lõa ®¶o Ng©n hµng rót tiÒn cña Nhµ n­íc ra lµ nhanh nhÊt. NÕu ta nh×n kh¸ch quan, ph©n tÝch trªn ph­¬ng diÖn thùc tÕ vµ khoa häc th× thÊy r»ng: cã ®èi t­îng lõa ®¶o chuyªn nghiÖp (lõa ®¶o hÕt tØnh nµy ®Õn tØnh kh¸c, tõ Ng©n hµng nµy ®Õn Ng©n hµng kh¸c), ®ã lµ mét nghÒ kiÕm sèng cña hä, nh­ng còng cã ®èi t­îng déng c¬ môc ®Ých kh«ng muèn lõa ®¶o, nh­ng do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, vay tiÒn Ng©n hµng ®Ó kinh doanh, khi lµm ¨n cã l·i th× hoµn tr¶ Ng©n hµng ®Çy ®ñ , khi biÕn ®éng kinh tÕ, lµm ¨n cÇm chõng dÇn kh«ng cã l·i thËm chÝ thua lç th× lóc ®Çu lµ nî qu¸ h¹n, sau lµ nî khã ®ßi, khi c¬ së mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, nî kh«ng ph¶i chØ cã Ng©n hµng, cßn nhiÒu chñ nî kh¸c n÷a dÉn ®Õn lõa ®¶o Ng©n hµng. Cã c¬ së, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®èi t­îng kh¸c lõa víi mét tµi s¶n lín céng nî cña doanh nghiÖp ®· lªn tíi hµng tû ®ång, tõ ®ã n¶y sinh vµ thùc hiÖn lõa ®¶o. Nh×n tõ gãc ®é lµ c¬ quan thõa hµnh ph¸p luËt, c¸c ®èi t­îng thùc hiÖn hµnh vi lõa ®¶o ®­îc trãt lät, tiÒn Nhµ n­íc mÊt ®i nÕu kh«ng cã sù “th«ng ®ång mãc ngoÆc” cña mét sè c¸n bé, nh©n viªn (c«ng chøng, ng©n hµng) th× khã thùc hiÖn ®­îc. Bëi lÏ nh÷ng hå s¬ vay tiÒn, khÕ ­íc ®Òu ®­îc c¸n bé, nh©n viªn Ng©n hµng, c«ng chøng thÈm ®Þnh nh÷ng sè tµi s¶n mang ®i thÕ chÊp (tµi s¶n thÕ chÊp kh«ng ®óng chñng lo¹i, m­în tµi s¶n cña ng­êi kh¸c ®Ó thÕ chÊp,...). §iÒu ®ã cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt l¹i mét c¸ch thËn träng ®Ó gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro tÝn dông trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. 4. Sù qu¸ t¶i ®èi víi c¸n bé tÝn dông: Trong ho¹t ®éng cña mçi NHTM vµ tæ chøc tÝn dông cã nhiÒu nghiÖp vô kh¸c nhau: thanh to¸n, kÕ to¸n, cho vay, b¶o l·nh, ngo¹i hèi,... Do ®ã, ®éi ngò c¸n bé còng ®­îc bè trÝ theo tõng nghiÖp vô cô thÓ, nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c cho vay ®­îc gäi lµ c¸n bé tÝn dông. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña bÊt kú NHTM vµ tæ chøc tÝn dông nµo, thu nhËp tõ ho¹t ®éng nµy chiÕm 80 - 90% tæng thu nhËp cña mçi tæ chøc tÝn dông. Tïy theo ®Æc ®iÓm yªu cÇu vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña mçi tæ chøc tÝn dông mµ khèi l­îng c¸n bé tÝn dông ë møc ®é kh¸c nhau, nh­ng th­êng chiÕm tõ 15 - 25% tæng sè c¸n bé, nh©n viªn cña mçi ®¬n vÞ. §Õn nay ch­a cã con sè thèn kª chÝnh x¸c, nh­ng toµn bé hÖ thèng NHTM vµ tæ chøc tÝn dông ë n­íc ta hiÖn nay cã kho¶ng trªn, d­íi 10.000 c¸n bé tÝn dông. Tïy theo ®èi t­îng kh¸ch hµng, quy m« cña kho¶n cho vay vµ ®Æc ®iÓm cña tæ chøc tÝn dông, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c cho vay, lµm tÝn dông l¹i tiÕp tôc ®­îc ph©n c«ng chi tiÕt cô thÓ kh¸c nhau: ThÈm ®Þnh dù ¸n, tÝn dông I, tÝn dông II, ... nh­ng nh×n chung, hiÖn nay c¸n bé tÝn dông lµ ng­êi trùc tiÕp ph¶i thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 324/1998/Q§ - NHNN I, ngµy 30/9/1998 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay, quy tr×nh cho vay cô thÓ cña tõng tæ chøc tÝn dông, trong ®ã c¸n bé tÝn dông ph¶i trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­: - TiÕp nhËn giÊy ®Ò nghÞ vay vèn hay ®¬n xin vay cña kh¸ch hµng. - KiÓm tra tÝnh s¸t thùc, ®Çy ®ñ vµ phï hîp cña hå s¬ xin vay, c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh. - ThÈm ®Þnh kiÓm tra ®èi t­îng vay vèn vµ tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ cña dù ¸n xin vay. - KiÓm tra viÖc sö dông vèn vay, ®«n ®èc viÖc tr¶ l·i vµ nî gèc vèn vay ®óng h¹n. Do ®ã, mét khi thùc hiÖn xong c¸c kh©u c«ng viÖc trªn, thu ®ñ gèc vµ l·i th× ®­îc coi nh­ ®· c¬ b¶n hoµn thµnh mét kho¶n cho vay. NÕu nh­ mãn vay cµng nhá, ®Þa bµn c­ tró cña ng­êi vay cµng ph©n t¸n, tr×nh ®é d©n trÝ cµng thÊp, sè l­îng ng­êi vay cµng ®«ng th× khèi l­îng c«ng viÖc mµ c¸n bé tÝn dông thùc hiÖn cµng nhiÒu. Song sè l­îng c«ng viÖc chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trong giíi h¹n thêi gian lµm viÖc trong ngµy vµ ngµy lµm viÖc trong tuÇn. Do ®ã , nÕu nh­ c«ng viÖc qu¸ nhiÒu trong khi sè l­îng c¸n bé cã h¹n th× sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng qu¸ t¶i cña c¸n bé tÝn dông, hä hoÆc lµ ph¶i lµm thªm ngoµi giê, lµm c¶ buæi tèi vµ ngµy lÔ, ngµy chñ nhËt; hoÆc lµ ph¶i nhê chång con lµm gióp; hoÆc lµ ph¶i bá bít kh©u c«ng viÖc hay thùc hiÖn qua loa, ®¹i kh¸i cã tÝnh chÊt h×nh thøc. Vµ nh­ vËy kh«ng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh ®Ò ra, vi ph¹m thÓ lÖ, chÕ ®é cho vay. HËu qu¶, hoÆc lµ nî qu¸ h¹n ph¸t sinh, chÊt l­îng tÝn dông gi¶m sót, hoÆc lµ bÞ kh¸ch hµng lõa ®¶o, mÊt vèn. T×nh tr¹ng trªn thùc sù ®ang lµ vÊn ®Ò b¸o ®éng, lµ vÊn ®Ò rÊt lín kh«ng chØ riªng ®èi víi hÖ thèng Ng©n hµng, mµ cßn ®èi víi c¶ nÒn kinh tÕ. 5. Rñi ro tÝn dông: Cã rÊt nhiÒu lý do lµm ng­êi ta ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. Mét trong nh÷ng lý do sèng cßn b¾t nguån tõ chÝnh b¶n chÊt vµ chøc n¨ng Ng©n hµng, mét tæ chøc trung gian tµi chÝnh, chuyªn huy ®éng vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ ®Ó cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu vay l¹i. Do ®ã thùc chÊt quyÒn së h÷u cña ng­êi ®· göi tiÒn vµo Ng©n hµng. Bëi vËy ng¨n chÆn rñi ro cña ho¹t ®éng tÝn dông kh«ng ph¶i chØ nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña Ng©n hµng mµ cßn b¶o ®¶m quyÒn lîi cña ng­êi göi tiÒn vµo Ng©n hµng. VËy th× nÕu mét kho¶n cho vay nµo ®ã bÞ thÊt tho¸t, kh«ng thu håi ®­îc th× Ng©n hµng ph¶i sö dông c¸c nguån vèn cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng­êi göi tiÒn, nÕu kh«ng ®ñ nguån vèn ®Ó tr¶ l¹i cho ng­êi göi tiÒn th× Ng©n hµng r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, thËm chÝ ph¸ s¶n. NHT¦ cña bÊt kú quèc gia nµo còng ®Òu cã nhiÖm vô ®¶m b¶o cho hÖ thèng Ng©n hµng ho¹t ®éng mét c¸ch an toµn vµ æn ®Þnh. V× r»ng nÕu cã sù thÊt tho¸t trong ho¹t ®éng tÝn dông dï chØ ë mét Ng©n hµng, kh«ng ®­îc ®¸p øng kÞp thêi, cã thÓ g©y “ph¶n øng d©y chuyÒn”, ®e däa ®Õn tÝnh an toµn vµ æn ®Þnh cña toµn hÖ thèng Ng©n hµng. Rñi ro tÝn dông ë mét ph¹m vi réng bao gåm c¶ nh÷ng thiÖt h¹i trùc tiÕp trªn hîp ®ång tÝn dông (vèn, l·i kh«ng ®­îc hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n) vµ nh÷ng thiÖt h¹i mang tÝnh chÊt chi phÝ c¬ héi vµ khÝa c¹nh thêi gian cña tiÒn. HiÖn nay, ë ViÖt N am t×nh tr¹ng rñi ro tÝn dông vÉn ®ang lµ mét vÊn ®Ò næi cém cÇn ph¶i quan t©m, v× hiÖn nay tån t¹I rÊt nhiÒu lo¹i rñi ro tÝn dông nh­: rñi ro vÒ thêi h¹n, rñi ro vÒ l·i suÊt, rñi ro thanh kho¶n,... Râ rµng rñi ro ho¹t ®éng tÝn dông hiÖn nay rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng. Song trªn ph­¬ng diÖn qu¶n lý, rñi ro tÝn dông cã thÓ chia lµm hai lo¹i, lµ rñi ro cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc vµ rñi ro kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc. T×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ng­êi ®i vay tiÒn cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n, chñ quan vµ kh¸ch quan, trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Nh­ng cho dï nguyªn nh©n nµo th× cuèi cïng vÊn ®Ò lµ ng­êi vay kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c cam kÕt vµ nghÜa vô tÝn dông; kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî do n¨ng lùc tµi chÝnh suy gi¶m. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã, thùc tÕ hiÖn nay ®· x¶y ra mét vµi t×nh tr¹ng ng­êi vay cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh nh­ng ch©y ú, kh«ng tr¶ nî hoÆc t×m c¸ch lõa ®¶o, chiÕm ®o¹t vèn vay Ng©n hµng. Chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý ®Ó kiÓm so¸t t×nh tr¹ng rñi ro tÝn dông nh­ hiÖn nay, gãp phÇn h¹n chÕ nã, ®­a toµn hÖ th«ng Ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò kh«ng h¼n dÔ dµng. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i viÖt nam hiÖn nay. 1. Gi¶i ph¸p trong vÊn ®Ò tiÕp cËn thÞ tr­êng: §Ó gãp phÇn më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, ®iÒu ®Çu tiªn ta cÇn quan t©m ®Õn ®ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó tiÕp cËn ®­îc thÞ tr­êng mét c¸ch tèt nhÊt. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò nµy: Mét lµ: Hoµn thiÖn chiÕn l­îc th«ng tin-nghiªn cøu, kh¶o h­íng thÞ tr­êng. Bëi th«ng tin lµ rÊt quan träng, nã ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i thiÕt lËp thµnh hÖ thèng tæ chøc vËn hµnh, kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, tõ kh©u: Thu thËp th«ng tin; ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin; quyÕt ®Þnh lùa chän nhãm kh¸ch hµng phôc vô trªn thÞ tr­êng; ph©n tÝch thùc lùc, ®Æc thï cña Ng©n hµng; chñ ®éng ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp, linh ho¹t; ®¸nh gi¸ vµ ®óc rót kinh nghiÖm, bæ sung th«ng tin trong qu¶n lý. Trong viÖc thu thËp th«ng tin, Ng©n hµng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m dÕn nh÷ng th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi, nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh. Hai lµ: Hoµn thiÖn chiÐn l­îc s¶n phÈm cña Ng©n hµng vµ chiÕn l­îc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o víi môc tiªu nh»m x¸c ®Þnh h×nh ¶nh, biÓu t­îng riªng biÖt vµ tèt ®Ñp cho NHTM, d­íi c¸i nh×n cña c«ng chóng vÒ: lo¹i s¶n phÈm chØ NHTM míi cã ®­îc, chÊt l­îng dÞch vô tèt, phÝ hîp lý, thùc lùc ®Æc tr­ng cho mçi Ng©n hµng. Ba lµ: Hoµn thiÖn chiÕn l­îc ph©n phèi. Ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt, ®¸nh gi¸ kªnh ph©n phèi vµ con ng­êi trong qu¸ tr×nh ph©n phèi s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng nh»m cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng ®Õn víi kh¸ch hµng thuËn lîi, mau chãng t¹o uy tÝn cña Ng©n hµng vµ n©ng cao qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ. Bèn lµ: Hoµn thiÖn chiÕn l­îc h¹n chÕ vµ ph©n t¸n rñi ro trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. YÕu tè an toµn cho Ng©n hµng vµ hÖ thèng tµi chÝnh nãi chung lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, ®ßi hái mçi NHTM ph¶i lu«n lu«n ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chiÕn l­îc h¹n chÕ rñi ro, ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh. N¨m lµ: §a d¹ng hãa c¸c lo¹I s¶n phÈm, dÞch vô Ng©n hµng. S¸u lµ: TiÕp cËn thÞ tr­êng ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, khoa häc vµ nghÖ thuËt cao. BÈy lµ: Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®Iòu hµnh trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. T¸m lµ: Thµnh lËp bé phËn tiÕp cËn thÞ tr­êng trong mçi Ng©n hµng (phßng Marketing) ChÝn lµ: §µo t¹o ®éi ngò nh©n sù Ng©n hµng mau chãng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. M­êi lµ: ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng. §Ó lµm tèt nh÷ng néi dung chñ yÕu trªn kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ côm vÊn ®Ò lý thuyÕt. Thùc tiÔn ®ßi hái kh¶ n¨ng vËn dông cho tõng lo¹i h×nh NHTM cã kh¸c nhau. 2. Gi¶i ph¸p nh»m th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong viÖc huy ®éng nguån vèn: §Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c, kh¬I th«ng dßng ch¶y cña vèn nh»m gi¶i bµi to¸n hãc bóa vÒ huy ®éng vèn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña NHTM nãi riªng, cÇn ph¶I cã nhiÒu gi¶I ph¸p ®ång bé. Tr­íc tiªn lµ gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt ®­îc m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu vèn rÊt lín, nh­ng søc hÊp thô vèn l¹i qu¸ thÊp nh­ hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ. CÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¶ thi h¬n vÒ t×m kiÕm thÞ tr­êng æn ®Þnh cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm; gi¶m bít rñi ro tronh kinh doanh ®Ó t¨ng niÒm tin cho nhµ ®Çu t­; triÓn khai tèt luËt doanh nghiÖp ®Ó më ra nh÷ng h­íng kinh doanh míi nh»m cã nhiÒu dù ¸n kh¶ thi hÊp thô vèn cã hiÖu qu¶, cã c¬ chÕ b¶o l·nh phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó hä tiÕp cËn ®­îc vèn vay Ng©n hµng. ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c vÒ thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt vµ gi¸ ®Êt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn cña Ng©n hµng ®Õn ®­îc víi ng­êi cã nhu cÇu vay; c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan sím ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 178 cña ChÝnh phñ. VÒ phÝa NHNN, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß vµ thÕ m¹nh cña m×nh trong ®iÒu hµnh vÜ m«, ®iÒu hµnh hîp lý h¬n chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông ®ãng gãp vao sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Xóc tiÕn nhanh viÖc tiÕp tôc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cßn thiÕu liªn quan ®Õn viÖc thùc thi hai bé luËt vÒ Ng©n hµng §èi víi c¸c NHTM, cÇn chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, cïng kh¸ch hµng t×m vµ lËp c¸c dù ¸n kh¶ thi trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ®Ó cã ®­îc ®Çu ra an toµn cho vèn tÝn dông. Riªng trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn, cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n viÖc ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i tiÒn göi nh»m thu hót vèn t¹m thêi nhµn rçi vµo Ng©n hµng. C¶i tiÕn vµ t×m thªm c¸c ph­¬ng thøc huy ®éng phï hîp víi tõng thêi kú nh­ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu, kú phiÕu Ng©n hµng b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ cã l·i suÊt hîp lý vµ cã kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng ... Chñ ®éng khai th¸c c¸c lo¹i vèn nhµn rçi t¹m thêi tõ c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ; tËn dông vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô v× lîi Ých kh¸ch hµng, cñng cè lßng tin cña kh¸ch hµng, nhÊt lµ qua kh©u thanh to¸n, giao dÞch; c¶I tiÕn thñ tôc, h­íng dÉn kh¸ch hµng chu ®¸o, bè trÝ hîp lý giê c«ng t¸c ®Ó t¨ng giê giao dÞch cña Ng©n hµng ngoµi giê hµnh chÝnh trong kh©u huy ®éng vèn. T×m nhiÒu biÖn ph¸p phï hîp ®Ó ho¹t ®éng Ng©n hµng ®­îc më réng vµ ®Õn gÇn d©n h¬n qua c¸c h×nh thøc tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn ... TÝch cùc tranh thñ t×m kiÕm thu hót c¸c nguån vèn rÎ vµ dµi h¹n ngoµi n­íc ®Ó ®ãn ®Çu ®¸p øng nhu cÇu kinh tÕ trong n­íc thêi gian tíi. 3. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tÝn dông: §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng cña ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng hiÖn nay vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tÝn dông phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ ®ßi hái, víi nhÞp ®é ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña c«ng nghÖ th«ng tin, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c th«ng tin tÝn dông nh»m môc ®Ých gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng rñi ro tÝn dông, cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: C¸c tæ chøc tÝn dông thµnh viªn cÇn thùc hiÖn ®óng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña m×nh khi tham gia vµo trung t©m th«ng tin tÝn dông cña NHNN theo ®óng quy chÕ, néi dung cña QuyÕt ®Þnh 120/ Q§ NH14 ngµy 24/5/1995, theo ®ã: - Cung cÊp ®Çy ®ñ sè liÖu sè d­ (tiÒn göi, tiÒn vay) cña kh¸ch hµng, ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin ®Çy ®ñ. - Cung cÊp th­êng xuyªn, kÞp thêi biÕn ®éng d­ nî cña kh¸ch hµng vÒ Trung t©m, ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin cËp nhËt, chÝnh x¸c - Cung cÊp hå s¬ kinh tÕ doanh nghiÖp ®Çy ®ñ, th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú qóy, 6 th¸ng, n¨m víi c¸c chØ tiªu ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o cho phÐp cã thÓ ph©n tÝch d­îc t×nh h×nh tµI chÝnh cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ tÝn dông. Më réng thµnh viªn cña Trung t©m, bao gåm c¶ c¸c doanh nghiÖp, tËp ®oµn kinh tÕ lín, tõ ®ã cã ®­îc th«ng tin vÒ quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i, th«ng tin ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së cho viÖc Marketing Ng©n hµng, më réng tÝn dông cã hiÖu qu¶. §a d¹ng hãa th«ng tin ®Çu ra, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi s¶n doanh nghiÖp, c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tµi s¶n thÕ chÊp. §¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo c¸c chØ tiªu d­ nî, vÒ quan hÖ tÝn dông, tõ ®ã cã ®­îc c¸c th«ng tin ®Çu ra chÊt l­îng, phôc vô tÝch cùc cho nghiÖp vô tÝn dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông thµnh viªn, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, t¨ng tr­ëng d­ nî trong c¸c kú kÕ ho¹ch. Tõng b­íc hoµn thiÖn m« h×nh ho¹t ®éng cña Trung t©m th«ng tin tÝn dông, cã quy chÕ ho¹t ®éng phï hîp, thèng nhÊt, ®¶m b¶o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vai trß, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Trung t©m. Sö dông ®ßn bÈy kinh tÕ trong viÖc trao ®æi th«ng tin trong thêi ®¹i hiÖn nay. Cïng víi c¸c biÖn ph¸p ®ã, biÖn ph¸p mang tÝnh nghiÖp vô “kü thuËt” ®Ó thu thËp, l­u tr÷, sö lý th«ng tin cÇn ®Æc biÖt chó träng, kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh, c¸c phÇn mÒm øng dông nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c th«ng tin tÝn dông hiÖn nay. 4. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ an toµn vèn vay cña c¸c NHTM: Nh­ chóng ta ®· biÕt hiÖn nay chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ®Çu t­ tÝn dông n­íc ta cßn thÊp, tû lÖ nî qu¸ h¹n ®ang ë møc cao (chiÕm gÇn 10% tæng d­ nî), trong ®ã ®¹i bé phËn nî qu¸ h¹n khã ®ßi trªn 1 n¨m, qu¸ tr×nh kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm trong ho¹t ®éng tÝn dông, xö lý nî qu¸ h¹n ®· ph¸t sinh nhiÒu tranh chÊp gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ... §iÒu ®ã nãi lªn chÊt l­îng tÝn dông n­íc ta cßn yÕu kÐm vµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nhanh chãng. Sau ®©y cã mét vµi gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy: Tr­íc hÕt, cÇn tËp trung xö lý nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi nh»m lµnh m¹nh hãa t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c NHTM. ChØnh söa vµ ban hµnh mét sè c¬ chÕ vÒ tÝn dông, b¶o l·nh phï hîp víi m«i tr­êng ph¸p lý vµ hµnh chÝnh ë n­íc ta hiÖn nay. Trong thêi gian dµi ho¹t ®éng ë thêi kú bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, vèn tù cã ngµy cµng nhá ®i, nay chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· thiÕu c¬ b¶n vèn kinh doanh. Do ®ã Nhµ n­íc cÇn bæ sung vèn tù cã cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, tèi thiÓu b»ng vèn ph¸p ®Þnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng b×nh th­êng. N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n vèn vay. Muèn cã chÊt l­îng tÝn dông cao, ph¶i cã dù ¸n tèt, mµ dù ¸n tèt chØ cã ë nh÷ng kh¸ch hµng kinh doanh giái. VËy muèn n©ng cao ®­îc chÊt l­îng tÝn dông chóng ta cÇn cã kh¶ n¨ng tèt trªn c¬ së x¸c ®Þnh chiÕn l­îc vÒ kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp. VÒ vÊn ®Ò nµy, NHTM cÇn x©y dùng riªng mét quy chÕ vÒ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, mét mÆt ®a d¹ng hãa, ®a ph­¬ng hãa kh¸ch hµng; mÆt kh¸c ­u tiªn cho nh÷ng kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶, quan hÖ tèt víi Ng©n hµng. CÇn bè trÝ ®éi ngò kiÓm tra viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn s©u, am hiÓu ph¸p luËt vµ cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, mÆt kh¸c ph¶i cã chÕ ®é, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®·i ngé ®óng ®¾n ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. KiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, c¬ quan ph¸p luËt xö lý cã hiÖu qu¶, kÞp thêi mét sè tr­êng hîp kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, nhÊt lµ c¸c ®èi t­îng cã hµnh vi cè ý hoÆc cã dÊu hiÖu lõa ®¶o rÊt cÇn sù trõng trÞ cña ph¸p luËt. 5. Mét sè gi¶i ph¸p nh×n tõ phÝa Ng©n hµng th­¬ng m¹i: HiÖu qu¶ kinh doanh tÝn dông ng©n hµng gãp phÇn quan träng thóc ®Èy kinh tÕ, x· héi tiÕn bé, t¨ng c«ng ¨n, viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy d©n giÇu n­íc m¹nh. V× vËy, viÖc ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý, kÞp thêi sÏ mang l¹i cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng luång sinh khÝ míi ®Ó ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n yªu ccÇu cña mét nÒn kinh tÕ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam hiÖn nay. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p: 5.1. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh: Trong kinh doanh chóng ta cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: GÜ­ v÷ng c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, tr­íc hÕt lµ c¸c tæng c«ng ty lín, chñ ®éng lùa chän c¸c kh¸ch hµng tèt, c¸c dù ¸n tèt ®Ó ®Çu t­, tÝch cùc nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc träng ®iÓm, c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm ®Ó tiÕp tôc më réng kh¸ch hµng, n©ng thÞ phÇn. §Èy m¹nh thÞ phÇn, më réng thÞ tr­êng b»ng ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm truyÒn thèng, ®¸p øng cao nhÊt nhu cÇu vÒ vèn, dÞch vô ng©n hµng cho kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; tÝch cùc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng vèn trong n­íc, th«ng qua viÖc ®óc rót kinh nghiÖm vµ ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p ®· cã ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n, ®i ®«i víi viÖc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc nguån vèn ng¾n h¹n hiÖn cã. Cã b­íc chuyÓn m¹nh mÏ tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng trong khu«n khæ quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o cho vay thu ®­îc lîi nhuËn (gèc vµ l·i) ®óng h¹n, kh«ng ®Ó ph¸t sinh nî qu¸ h¹n míi. Më r«ng kinh doanh tiÒn tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng trong n­íc vµ tÝch cùc tham gia thÞ tr­êng vèn trung vµ dµi h¹n trong n­íc. 5.2. §¶m b¶o dù tr÷ b¾t buéc vµ vèn thanh kho¶n hiÖn hµnh: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc do NHTM quy ®Þnh lµ c«ng cô ®iÒu chØnh l­îng cung øng tiÒn tÖ. C¸c NHTM cã tr¸ch nhiÖm ph¸p quy ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi l­îng dù tr÷ b¾t buéc ký göi t¹i NHT¦, dù tr÷ b¾t buéc t¨ng lµm gi¶m l­îng vèn tiÒn tÖ kh¶ dông nh­ng nã lµ ph¸p lÖnh kh«ng thÓ tho¸i th¸c, víi môc ®Ých lµ ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n, bÊt kú ng©n hµng nµo còng ph¶i dïng vèn thanh kho¶n hiÖn hµnh tõ vèn tiÒn tÖ kh¶ dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n tr­íc m¾t cho ng­êi göi tiÒn. ViÖc nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh thªm c¶ tû lÖ dù tr÷ v­ît møc mét c¸ch hîp lý, khoa häc kÕt hîp víi viÖc xö lý nh¹y bÐn kÞp thêi. 5.3. Thùc hiÖn nghiªm c¬ chÕ trÝch lËp quü dù phßng xö lý rñi ro: Thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng rñi ro theo sè d­ b×nh qu©n cña toµn bé tµi s¶n cã cña ho¹t ®éng tÝn dông b»ng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh dùa vµo nguyªn t¾c: chi phÝ dù phßng rñi ro ph¶i cã nguån tµi chÝnh bï ®¾p, tøc lµ chi phÝ nµy ®­îc bï ®¾p b»ng nguån thu tõ ho¹t ®äng tÝn dông vµ n»m trong kho¶ng chªnh lÖch l·i suÊt mµ NHTM cã thÓ khai th¸c ®­îc. Cã nh­ vËy th× viÖc trÝch lËp quü dù phßng rñi ro míi kh«ng ®Èy c¸c NHTM vµo t×nh tr¹ng th©m thñng tµi chÝnh vµ quü dù phßng rñi ro míi ®­îc ®¶m b¶o b»ng c¸c gi¸ trÞ ®Ých thùc cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. ViÖc trich lËp dù phßng rñi ro ph¶i liªn tôc ®Õn mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó chñ ®éng xö lý nh÷ng rñi ro bÊt ngê cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo.§Ó bï ®¾p chi phÝ trÝch lËp dù phßng rñi ro, c¸c NHTM ph¶i tÝch cùc theo dâi ®«n ®èc thu håi c¸c tµi s¶n cã ®· xö lý b»ng dù phßng rñi ro ®Ó hoµn thu nhËp t¨ng lîi nhuËn. 5.4. Nhanh chãng xö lý vµ h¹n chÕ nî khã ®ßi: §Ó xö lý nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c NHTM ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, ®ång htêi ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng mãn vay vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cã nî qu¸ h¹n ng©n hµng, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thu håi vèn. §èi víi nî qu¸ h¹n mµ ng©n hµng ®· xuÊt nî b»ng tµi s¶n, nh÷ng tµi s¶n ®ã ®· cã ®ñ hå s¬ ph¸p lý hîp ph¸p th× viÖc thùc hiÖn ph¸t m¹i hoÆc ®­a sang trung t©m b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n thu håi vèn vay. Trong tr­êng hîp kh«ng cã thÞ tr­êng tiªu thô hoÆc tiªu thô chËm, NHTM ®­îc phÐp khai th¸c b»ng c¸c h×nh thøc cho thuª hoÆc sö dông vµo phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh t¹i nguån thu bï ®¾p phÇn lç do ph¶i tr¶ l·i vèn huy ®éng. Sau khi ph©n tÝch nî, ph¶i ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî vµ xö lý ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp nÕu vÉn kh«ng cßn kh¶ n¨ng thu, th× ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cho phÐp h¹ch to¸n vµo rñi ro vµ ®­îc ph©n bæ cho nh÷ng n¨m sau. 5.5. VÒ l·i suÊt tÝn dông: C¸c NHTM ph¶i thùc hiÖn l·i suÊt cho vay n»m trong l·i suÊt trÇn cña NHT¦, kh«ng ®­îc vËn dông t¨ng l·i v­ît trÇn nµy. §ã lµ ®Æc thï ë n­íc ta, kh¸c víi tËp qu¸n quèc tÕ, n¬i mµ NHTM ®­îc vËn dông quy ®Þnh l·i suÊt cho vay cao h¬n b»ng c¸ch céng thªm vµo l·i suÊt c¬ b¶n, møc ®é gia t¨ng vµ phô phÝ ®èi víi c¸c kho¶n cho vay ®èi víi nh­ng kh¸ch hµng do hä lùa chän. Tr¸i l¹i ë n­íc ta NHTM ch­a cã ®iÒu kiÖn vËn dông th«ng lÖ nµy nªn ng©n hµng rÊt thËn träng trong viÖc lùa chän ng­êi xin vay vµ ph¶i chÞu rñi ro h¬n. C¸c NHTM ph¶i c©n ®èi ®­îc l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay ®Ó võa ®¶m b¶o l·i suÊt trÇn, võa ®¶m b¶o lîi nhuËn ng©n hµng, võa ®¶n b¶o môc tiªu t¨ng tr­ëng quy m« tÝn dông. 5.6. VÒ thêi h¹n cho vay: ViÖc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay lµ rÊt quan träng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nguån thu lîi nhuËn cña ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n sao cho thêi h¹n vay phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn vay tr¶ nî ®óng h¹n. MÆt kh¸c ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n, bè trÝ thêi h¹n cho vay cña nhiÒu kho¶n tÝn dông ph¶i ®­îc liªn tôc hµi hoµ, h¹n chÕ thêi gian chÕt, vèn kh¶ dông kh«ng sinh lêi. ViÖc bè trÝ lÞch cho vay vµ thu håi nî liªn tôc hîp lý lµ biÖn ph¸p lµm t¨ng thu nhËp, lîi nhuËn ng©n hµng, t¨ng hiÖu qu¶ cña tÝn dông. 5.7. VÒ c«ng nghÖ: §Èy m¹nh øng dông theo xu h­íng thùc tiÔn vµ chñ ®éng héi nhËp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm m¹ng truyÒn th«ng hÖ thèng, c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông song song víi sù ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. ¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghÖ dÓ t¹o ra mét sè s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng, phôc vô lÜnh vùc thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ. N©ng cao n¨ng lùc thu nhËp vµ xö lý th«ng tÝn phôc vô cho thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vay tr¶, an toµn tÝn dông vµ th«ng tin qu¶n trÞ hÖ thèng; ®¶m b¶o yªu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ ®Ò phßng rñi ro. 5.8. T¨ng c­êng ®µo t¹o vµ qu¶n lý ®èi víi c¸n bé ng©n hµng: T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o dµi h¹n, ng¾n h¹n vµ tËp huÊn nghiÖp vô theo tõng chuyªn ®Ò, kh«ng ngõng n©ng cao chÊy l­îng ®éi ngò c¸n bé vµ ®µo t¹o c¸c nhµ qu¶n lý giái, c¸c chuyªn gia ®Çu ®µn ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Chó träng t¨ng c­êng båi d­ìng ®µo t¹o n¨ng lùc c¸n bé ®Ó tiÕp thu vµ vËn hµnh c«ng nghÖ míi, n©ng tÇm ®Ó s¸ng t¹o trong thùc thi nhiÖm vô cña c¸n bé tÝn dông võa ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t, võa chuÈn bÞ héi nhËp tõng b­íc. Sö dông m« h×nh thùc hµnh tay nghÒ tÝn dông, t¹o thãi quen cho c¸n bé tÝn dông trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®iÒu mµ hiÖn nay c¸n bé tÝn dông cßn nhiÒu bì ngì. Th­êng xuyªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t; lu©n phiªn c¸n bé tÝn dông Ng©n hµng trong qu¶n lý kh¸ch hµng vay vèn nh»m lo¹i bá viÖc mãc ngoÆc, th«ng ®ång gi÷a kh¸ch hµng víi c¸n bé tÝn dông, xem nhÑ quy chÕ cho vay. Th­êng xuyªn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Çu t­, rót ra nh÷ng bµi häc cÇn thiÕt; qua ®ã t¨ng c­êng gi¸m s¸t, n©ng cao tr×nh ®ä thùc tÕ trong ®Çu t­ §ång thêi ph¶i th­êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc, t¸c phong lµm viÖc cho ®éi ngò c¸n bé tÝn dông Ng©n hµng vÒ tÝnh liªm khiÕt, trong s¸ng vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ; chÞu tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng vÒ kÕt qu¶ ®Çu t­ vèn cña tõng c¸n bé tÝn dông, nhãm c¸n bé thÈm ®Þnh khi cho vay (c¶ c¸n bé l·nh ®¹o). Cã quy chÕ, quy tr×nh lµm viÖc ®èi víi c¸n bé tÝn dông s¸t hîp víi thùc tÕ, ®iÒu hµnh theo c¬ chÕ vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t, xö lý theo quy chÕ, quy tr×nh. Khen th­ëng vµ xö ph¹t nghiªm minh, kÞp thêi, t¹o cho c¸n bé tÝn dông lu«n g¾n tr¸ch nhiÖm víi quyÒn lîi. Ngoµi ra cÇn cã c¸c biÖn ph¸p bæ trî kh¸c nh­: C¸c c¬ chÕ v¨n b¶n ph¸p quy, chÝnh s¸ch vÒ tÝn dông cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cÇn thiÕt kÕ s¸t hîp víi thùc tÕ, m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn cô thÓ ë ViÖt Nam, tr¸nh dËp khu«n m¸y mãc theo mÉu cña n­íc ngoµi, tr¸nh chung chung. KÕt luËn Nh­ vËy, khi nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng tÝn dông - Ng©n hµng ta thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh ®Æc biÖt trong ®ã s¶n phÈm mµ Ng©n hµng kinh doanh lµ “ tÝn dông” vµ chØ kinh doanh lo¹i s¶n phÈm nµy lµ chñ yÕu. Cã thÓ nãi Ng©n hµng lµ “ng­êi bu«n nî”, ®Çu vµo lµ ®i vay, ®Çu ra lµ cho vay nî. V× thÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ khã nhÊt, cã nhiÒu kh¶ n¨ng rñi ro nhÊt so víi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. TÝn dông Ng©n hµng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ mét quèc gia. BÊt kú mét quèc gia nµo, hÖ thèng Ng©n hµng lu«n lµ trung t©m thÇn kinh, m¹ch m¸u chñ yÕu cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. VËy mµ trong thêi ®¹i ngµy nay ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ViÖt Nam vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi, chÊt l­îng tÝn dông cßn thÊp, rñi ro cao, møc ®é an toµn lu«n trong t×nh tr¹ng bÞ ®e däa. MÆc dï ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra, song vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc. §iÒu ®ã ®ßi hái trong thêi gian tíi hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý, kh¶ thi. Trong ph¹m vi tiÓu luËn nµy, em còng ®· cè g¾ng ®­a ra nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng còng nh­ thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ë ViÖt Nam hiÖn nay. Song do kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt lÇn sau cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin c¶m ¬n!... TµI liÖu tham kh¶o 1.Tµi liÖu gi¶ng dËy m«n Lý thuyÕt tiÒn tÖ Ng©n hµng HÖ §H chÝnh quy - Häc viÖn Ng©n hµng- Khoa tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng vèn (Bé m«n tiÒn tÖ) 2. Frederic S.Mishkin : TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ ThÞ tr­êng Tµi chÝnh. NXB Khoa häc vµ Kü thuËt Hµ néi 1994, 3. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 11 (6-1999) 4. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 15 (1999) 5. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 17 (1999) 6. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 4 (2000). 7. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 10 (2000) 8. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 8 (2001) 9. T¹p chÝ khoa häc vµ ®µo t¹o Ng©n hµng sè 6 (11+12/2000) Môc lôc Trang: Lêi nãi ®Çu. 1 Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ tÝn dông vµ tÝn dông Ng©n hµng. C¬ së lý luËn vÒ tÝn dông 3 LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông. 3 Sù cÇn thiÕt, chøc n¨ng vµ vai trß cña tÝn dông 5 C¸c h×nh thøc tÝn dông 7 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tÝn dông Ng©n hµng.-------------------------------- 10 Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt tÝn dông Ng©n hµng 10 §Æc ®iÓm cña tÝn dông Ng©n hµng 11 Chøc n¨ng cña tÝn dông Ng©n hµng 11 Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng 12 C¸c nguyªn t¾c cña tÝn dông Ng©n hµng 12 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹I ViÖt Nam hiÖn nay 14 Huy ®éng vèn cña c¸c NHTM trong thêi gian qua 16 Cho vay vèn cña c¸c NHTM ViÖt Nam 19 §Çu t­ tÝn dông vµ nî qu¸ h¹n.----------------------------- 19 VÊn ®Ò tiÕp cËn thÞ tr­êng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i 19 VÊn ®Ò trÝch lËp qòy dù phßng rñi ro 20 Mét sè nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn cho vay ch­a phï hîp víi thùc tÕ thÞ tr­êng 20 TÝn dông Ng©n hµng víi mét sè kh¸ch hµng chñ yÕu 20 NhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho mét kh¸ch hµng vay vèn vµ t×nh tr¹ng lõa ®¶o trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Ng©n hµng 22 NhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng cho mét kh¸ch hµng vay vèn 22 Lõa ®¶o trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Ng©n hµng 22 Sù qu¸ t¶i ®èi víi c¸n bé tÝn dông.--------------------------------------------- 25 Rñi ro tÝn dông.------------------------------------------------------------------- 26 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹I ViÖt Nam hiÖn nay.------------------------------------------------- 28 KÕt luËn.-------------------------------------------------------------------------------- 36 Tµi liÖu tham kh¶o.-------------------------------------------------------------------- 37

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động tín dụng - Tín dụng Ngân Hàng ở Việt Nam - Thực trạng & Giải pháp.doc
Luận văn liên quan