Đề tài Kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006 - 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 3 NỘI DUNG KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3 I. Khái niệm, bản chất và đặc trưng của du lịch 3 1. Khái niệm 3 2. Bản chất của du lịch 4 2.1. Từ góc độ nhu cầu của khách du lịch 4 2.2. Từ góc độ sản phẩm du lịch 5 2.3. Từ góc độ tìm kiếm thị trường 5 3. Các loại hình du lịch 6 3.1. Theo nhu cầu của khách du lịch 6 3.2. Theo phạm vi lãnh thổ. 7 3.3. Theo hình thức tổ chức 7 4. Các đặc trưng của du lịch 8 4.1. Đa ngành 8 4.2. Tính cộng đồng và đa thành phần 9 4.3. Đa mục tiêu 9 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch 9 5.1. Sự phát triển du lịch phụ thuộc vào nhận thức của xã hội, của các ngành trong nền kinh tế về vai trò, ý nghĩa và vị trí của ngành du lịch. 9 5.2. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các ngành kinh tế 10 5.3. Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch 11 5.4. Điều kiện sống 12 II. Vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An 12 1.Vai trò của du lịch đối với đời sống xã hội 12 2. Vai trò của du lịch đối với kinh tế 13 3. Vai trò của du lịch đối với giữ gìn văn hoá 14 4. Vai trò của du lịch đối với môi trường 15 III. Nội dung kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 16 1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch 5 năm trong phát triển du lịch Nghệ An 16 2. Nội dung kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 17 2.1. Quan điểm phát triển 17 2.2. Phương hướng phát triển 17 2.3. Mục tiêu phát triển 17 2.4. Các chỉ tiêu phát triển 17 2.5. Mạng lưới du lịch Nghệ An 18 2.6. Các giải pháp thực hiện 19 CHƯƠNG II: 21 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2001-2005 21 I. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nghệ an 21 1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch Nghệ An 21 1.1. Điều kiện tự nhiên và kết cấu hạ tầng 21 1.2. Tài nguyên du lịch Nghệ An. 22 2. Mạng lưới du lịch trên lãnh thổ tỉnh Nghệ An. 25 2.1. Hình thành các tuyến du lịch theo các loại hình: 26 2.2. Hình thành các tour du lịch chính như: 26 2.3. Các tuyến du lịch liên tỉnh: 27 2.4. Du lịch quốc tế 28 3. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch Nghệ An 28 II. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2001-2004 29 1. Đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2001-2004: 29 1.1. Công tác quy hoạch phát triển du lịch 29 1.2. Công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật: 30 1.3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực 31 1.4. Công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch 32 1.5. Công tác quản lý Nhà nước các hoạt động du lịch trên địa bàn: 33 2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản thời kỳ 2001-2004: 34 2.1. Tổng số lượt khách: 34 2.2. Số ngày lưu trú bình quân 1 khách: 35 2.3. Chỉ tiêu doanh thu : 36 2.4. Chỉ tiêu giá trị sản xuất: 39 2.5. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm: 40 2.6. Chỉ tiêu nộp ngân sách. 40 3. Đánh giá kết quả hoạt động các loại hình kinh doanh du lịch: 40 3.1. Kinh doanh cơ sở lưu trú: 40 3.2. Kinh doanh lữ hành 42 3.3. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch 43 4. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 44 4.1. Những tồn tại yếu kém 44 4.2. Nguyên nhân 45 III. Định hướng phát triển du lịch Nghệ An năm 2005 47 1. Chỉ tiêu khách du lịch 48 1.1. Tổng số lượt khách 48 1.2. Số ngày lưu trú bình quân 1 khách 48 2. Chỉ tiêu doanh thu 48 3. Chỉ tiêu giá trị sản xuất 48 4. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm 48 5. Chỉ tiêu nộp ngân sách 49 6. Chỉ tiêu khách sạn 49 7. Chỉ tiêu nguồn nhân lực 49 CHƯƠNG III 51 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2006-2010 51 I. Quan điểm, phương hướng phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010. 51 1. Quan điểm phát triển 51 2. Phương hướng phát triển 52 II. nội dung kế hoạch phát triển du lịch Nghệ an thời kỳ 2006-2010 52 1. Mục tiêu phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 53 2. Nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 54 2.1. Phát triển các tuyến du lịch trọng điểm của Nghệ An thời kỳ 2002-2010, gắn phát triển du lịch văn hoá với các lễ hội truyền thống 54 2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010. 56 3. Danh mục các dự án đầu tư phát triển du lịch Nghệ An trong thời kỳ 2005-2010 62 III. Một số giải pháp phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010: 62 1. Giải pháp về công tác quy hoạch: 62 2. Giải pháp về đầu tư : 66 2.1. Đầu tư xây dựng các khu du lịch: 66 2.2. Đầu tư phát triển hệ thống các công trình vui chơi giải trí: 67 2.3. Đầu tư bảo vệ tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển các lễ hội truyền thống, có sức thu hút khách du lịch: 67 2.4. Đầu tư phát triển phương tiện vận tải khách du lịch chất lượng cao: 68 2.5. Đầu tư phát triển hệ thống khách sạn và các công trình dịch vụ du lịch: 68 2.6. Đầu tư cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch của đội ngũ cán bộ và lao động trong ngành du lịch: 68 2.7. Tăng cường đầu tư cho công tác tuyên truyền quảng cáo, xúc tiến du lịch. 68 3. Giải pháp về cơ chế chính sách: 68 3.1. Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư : 68 3.2. Cơ chế chính sách về thị trường: 69 4. Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực : 69 5. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo và xúc tiến phát triển du lịch: 70 6. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ du lịch và hiệu quả kinh doanh du lịch 71 7. Giải pháp về công tác quản lý Nhà nước: 74 IV. Một số kiến nghị đối với nhà nước và tỉnh Nghệ An: 75 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 MỤC LỤC 80

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u lÞch Tû ®ång 295 26,5 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Gi¸ thùc tÕ) Tû ®ång 264 23,4 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Gi¸ cè ®Þnh) Tû ®ång 198,5 22 Gi¸ trÞ t¨ng thªm (Gi¸ thùc tÕ) Tû ®ång 179,5 23 Gi¸ trÞ t¨ng thªm (Gi¸ cè ®Þnh) Tû ®ång 135 24 Nép ng©n s¸ch Tû ®ång 30 29,8 Tæng sè kh¸ch s¹n Phßng 5.978 19 Nguån nh©n lùc Ng­êi 4.000 9,9 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An Ch­¬ng III KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010 I. Quan ®iÓm, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010. 1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn - Ph¸t triÓn du lÞch theo h­íng lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng, mang néi dung v¨n hãa s©u s¾c cã tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao: Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp, cã tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao. Nã ®ßi hái ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß ph¸t triÓn du lÞch trong tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ó cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh víi nhau nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. §Æc biÖt, ph¸t triÓn du lÞch cÇn ®Æt trong mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c tØnh kh¸c ®Ó cã ®­îc nguån kh¸ch th­êng xuyªn vµ æn ®Þnh. - Ph¸t triÓn nhanh du lÞch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng: Quy ho¹ch du lÞch ph¶i g¾n víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng x· héi trong s¹ch vµ m«i tr­êng sinh th¸i bÒn v÷ng. §Æc biÖt lµ víi nh÷ng danh th¾ng quan träng vµ nh÷ng quÇn thÓ di tÝch lÞch sö, hÖ sinh th¸i rõng,… ph¶i cã c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp víi viÖc t«n t¹o, khai th¸c mµ kh«ng x©m ph¹m ®Õn m«i tr­êng c¶nh quan thiªn nhiªn còng nh­ ng¨n ngõa c¸c t¸c ®éng xÊu tõ c¸c ho¹t ®éng du lÞch mang l¹i ®èi víi x· héi. - Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i n»m trong tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi chung cña tØnh Ph¸t triÓn du lÞch kh«ng ®­îc t¸ch rêi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi chung cña tØnh. Nã ph¶i gãp phÇn ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn gãp phÇn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i g¾n víi gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, gi¸o dôc truyÒn thèng quª h­¬ng, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn. 2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn - Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh du lÞch bao gåm: Du lÞch sinh th¸i, du lÞch nghØ d­ìng, t¾m biÓn, du lÞch v¨n ho¸ t©m linh g¾n víi ph¸t triÓn lµng nghÒ. Khai th¸c tèt lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng du lÞch cña tØnh, g¾n ph¸t triÓn du lÞch trong tØnh víi du lÞch c¶ n­íc vµ khu vùc. - §Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch cã träng t©m, träng ®iÓm, cã b­íc ®i thÝch hîp, kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ®Çu t­ x©y dùng míi víi sö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së s½n cã. - TËp trung khai th¸c thÕ m¹nh cña du lÞch néi ®Þa, nhanh chãng t¹o ra nhiÒu khu, ®iÓm, tuyÕn du lÞch träng ®iÓm hÊp dÉn du kh¸ch, h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ nh»m thu hót kh¸ch n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ tuyÕn du lÞch §«ng – B¾c Th¸i Lan - Lµo - ViÖt Nam qua ®­êng 8; tuyÕn du lÞch Trung Quèc - ViÖt Nam vµo NghÖ An tham quan du lÞch. - Thùc hiÖn x· héi ho¸ ph¸t triÓn du lÞch: KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ ngoµi n­íc tham gia ®Çu t­ ph¸t triÓn vµo mäi ho¹t ®éng du lÞch nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn ngµnh du lÞch theo quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt. II. néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ an thêi kú 2006-2010 §Êt n­íc ta sau nhiÒu n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng trong lÜnh vùc kinh tÕ x· héi, an ninh chÝnh trÞ ®­îc ®¶m b¶o, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ®· vµ ®ang trë thµnh ®iÓm ®Õn an toµn, hÊp dÉn cña du kh¸ch quèc tÕ. §ång thêi Nhµ n­íc ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó thu hót kh¸ch quèc tÕ, bá viza cho kh¸ch NhËt B¶n, Hµn Quèc vµo ViÖt Nam, cho phÐp ®­a ®ãn kh¸ch Trung Quèc b»ng thÎ du lÞch vµo ViÖt Nam, cho phÐp xe tay l¸i nghÞch hai n­íc ViÖt Nam- Th¸i Lan ®­îc l­u th«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ- x· héi tØnh NghÖ An tiÕp tôc ®­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh NghÖ An kho¸ XV ®· kh¼ng ®Þnh ph­¬ng h­íng, tèc ®é ph¸t triÓn du lÞch, ®ång thêi ngµy 30/7/2002 Ban Th­êng vô TØnh uû ®· ban hµnh NghÞ quyÕt 12 NQ/TU vÒ Ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2002-2010, Uû ban nh©n d©n tØnh ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng triÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt nh»m ®­a du lÞch NghÖ An ph¸t triÓn nhanh trong nh÷ng n¨m tíi. Víi lîi thÕ vÒ kÕt qu¶ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng còng nh­ c¸c c«ng tr×nh dù ¸n thêi kú 2001-2005 sÏ ®­îc khai th¸c ph¸t huy t¸c dông trong thêi kú 2006-2010. TiÒm n¨ng du lÞch NghÖ An ®a d¹ng, phong phó sÏ tiÕp tôc ®­îc ®Çu t­ khai th¸c trªn ba thÕ m¹nh: Du lÞch biÓn, du lÞch sinh th¸i vµ du lÞch v¨n ho¸ t©m linh. §Æc biÖt th«ng qua sù kiÖn “Tæ chøc N¨m Du lÞch NghÖ An 2005” ®· lµm cho du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc biÕt ®Õn du lÞch NghÖ An nhiÒu h¬n t¹o ®µ cho du lÞch NghÖ An ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã, c¨n cø vµo: - QuyÕt ®Þnh sè 97/2002/Q§-TTg ngµy 22/7/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 2001-2010. - NghÞ quyÕt 12 NQ/TU ngµy 30/7/2002 cña Ban Th­êng vô TØnh uû vÒ Ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2002-2010 vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Uû ban nh©n d©n tØnh. - Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh NghÖ An thêi kú 1996-2010. - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 1996-2010. - C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nãi chung vµ ph¸t triÓn du lÞch nãi riªng thêi kú 2001-2005. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010 ®­îc x©y dùng víi néi dung: 1. Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010 T¹o b­íc ph¸t triÓn nhanh, cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng cña du lÞch NghÖ An. Theo NghÞ quyÕt 12 NQ/TU cña Ban Th­êng vô TØnh uû ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2002: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 NghÖ An trë thµnh trung t©m du lÞch vïng B¾c Trung Bé, ®­a du lÞch thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng cña tØnh trªn c¬ së khai th¸c triÖt ®Ó tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, lÞch sö vµ v¨n ho¸, lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cña tØnh, ®i ®«i víi viÖc t¨ng c­êng nguån lùc ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn du lÞch, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2. NhiÖm vô ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010 2.1. Ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch träng ®iÓm cña NghÖ An thêi kú 2002-2010, g¾n ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ víi c¸c lÔ héi truyÒn thèng Víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c träng ®iÓm du lÞch cña NghÖ An lµ: Kim Liªn- Nam §µn (víi c¸c côm di tÝch quª B¸c, côm di tÝch vua Mai H¾c §Õ, côm di tÝch Phan Béi Ch©u vïng víi c¸c danh th¾ng cña huyÖn Nam §µn: Nói §ôn, S«ng Lam); du lÞch Cöa Lß- Nghi ThiÕt; côm di tÝch §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn; du lÞch thµnh phè Vinh, du lÞch V­ên quèc gia Pï M¸t vµ du lÞch v¨n ho¸ d©n téc, sinh th¸i Quú Ch©u- QuÕ Phong.v.v…, NghÖ An cã kh¶ n¨ng më c¸c tuyÕn du lÞch träng ®iÓm trong thêi gian tíi, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu t¨ng nhanh l­îng kh¸ch vµ doanh thu du lÞch. Trong ®ã: 2.1.1. §èi víi tuyÕn du lÞch néi tØnh: TËp trung h×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch theo c¸c lo¹i h×nh: + Du lÞch t×m hiÓu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, truyÒn thèng gi÷ n­íc vµ x©y dùng b¶o vÖ Tæ quèc cña d©n téc. + Du lÞch t¾m biÓn, nghØ d­ìng. + Du lÞch sinh th¸i. + Du lÞch lÔ héi, tham quan lµng nghÒ. + Du lÞch thÓ thao vui ch¬i gi¶i trÝ. + Du lÞch tham quan nghiªn cøu Tæ chøc tèt mét sè lÔ héi mang ý nghÜa quèc gia vµ vïng nh­: lÔ héi lµng Sen, lÔ héi §Òn Cu«ng, lÔ héi §Òn Cên, Hang Bua, lÔ héi s«ng n­íc Cöa Lß,… ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Tõng b­íc g¾n c¸c ®iÓm du lÞch cña NghÖ An víi tuyÕn ®­êng Hå ChÝ Minh, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2010 h×nh thµnh c¸c tuyÕn träng ®iÓm sau: + Vinh- Cöa Lß- B·i t¾m Nghi ThiÕt. + Vinh- DiÔn Ch©u- Quúnh L­u: gåm c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ thµnh phè Vinh, §Òn Cu«ng, Cöa HiÒn, §Òn Cên, b·i biÓn Quúnh Ph­¬ng,… + Vinh- Nam §µn- Thanh Ch­¬ng- cöa khÈu Thanh Thuû. + TuyÕn du lÞch ®­êng thuû: Vinh- Cöa Lß- Hßn Ng­- Nghi ThiÕt- Cöa HiÒn (lµng chµi Cöa Héi, c¶nh quan ®¶o Ng­, ®Òn thê c­¬ng Quèc c«ng NguyÔ XÝ, ®Òn thê NguyÔn S­ Hå, chïa §¶o Ng­ thê S¸t H¶i ®¹i v­¬ng Hoµng T¸ Thèn,…). + TuyÕn du lÞch Vinh- §« L­¬ng- Pï M¸t: (Hang mÆt ®¸ Tr¾ng, n­íc kho¸ng nãng Giang S¬n, ®Òn thê Lý NhËt Quang, cét mèc sè 0 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh, V­ên quèc gia Pï M¸t, lµng nghÒ dÖt thæ cÈm M«n S¬n Lôc D¹, Hang ThÈm Cung.v.v…). + TuyÕn du lÞch Vinh- NghÜa §µn- Quú Ch©u- QuÕ Phong (Di chØ lµng V¹c, khu MÝa ®­êng Phñ Quú, hang Bua, th¸c Xao Va, hang ThÈm åm, nhµ v¨n ho¸ Quú Ch©u, c¸c lµng nghÒ dÖt thæ cÈm Quú Ch©u, lµng d©n téc Th¸i cæ, lÔ héi d©n téc,…). + TuyÕn du lÞch ®­êng s«ng BÕn Thuû- §Òn thê «ng Hoµng M­êi- khu mé vua Mai H¾c §Õ,… 2.1.2. TuyÕn du lÞch liªn tØnh: - Vinh- Ninh B×nh- Hµ Néi- Qu¶ng Ninh. - Vinh- Khu l­u niÖm §¹i thi hµo NguyÔn Du- NguyÔn C«ng Trø- §Òn Cñi. - Vinh- Hµ Néi- H¶i Phßng- Qu¶ng Ninh- Mãng C¸i - Cöa Lß- Phong Nha (Qu¶ng B×nh). - Vinh- Hµ Néi- L¹ng S¬n. - Vinh- HuÕ- §µ N½ng- Nha Trang- §µ L¹t- Thµnh phè Hå ChÝ Minh- Vòng Tµu- §ång Th¸p- CÇn Th¬. - Vinh- HuÕ- §µ N½ng. - Vinh- Thµnh phè Hå ChÝ Minh (®­êng kh«ng),… - Vinh- Cao B»ng. 2.1.3. C¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ: - Vinh- Na khon- U®on- Viªng Ch¨n theo ®­êng 8, Vinh- Na khon Fan«m- U®on- B¨ng Cèc. - Vinh- Viªng Ch¨n- Lu«ng Prab¨ng theo ®­êng 8. - Vinh- C¸nh ®ång chum (Xiªng Kho¶ng) qua ®­êng 7. - Vinh- Viªng Ch¨n- Na khon- vïng §«ng B¾c Th¸i Lan- B¨ng Cèc. - Vinh- Qu¶ng Ninh- Trung Quèc,… - Vinh- L¹ng S¬n- Trung Quèc… 2.2. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010. 2.2.1. ChØ tiªu kh¸ch du lÞch : PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®ãn 2,5 triÖu l­ît kh¸ch ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 16%/n¨m trong thêi kú 2006-2010, trong ®ã kh¸ch quèc tÕ ®¹t 100.000 l­ît t¨ng b×nh qu©n 23%/n¨m. Sè ngµy l­u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch ®Õn 2010 dù kiÕn ®¹t 2,2 ngµy BiÓu 17: Tæng sè kh¸ch du lÞch tõ n¨m 2006-2010 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Tæng sè l­ît kh¸ch TriÖu l­ît kh¸ch 1,4 1,6 1,9 2,1 2,5 Trong ®ã: - Kh¸ch néi ®Þa TriÖu l­ît kh¸ch 1,356 1,546 1,834 2,019 2,4 - Kh¸ch quèc tÕ TriÖu l­ît kh¸ch 0,044 0,054 0,066 0,081 0,1 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.2. ChØ tiªu doanh thu du lÞch §Õn n¨m 2010 tæng doanh thu du lÞch ®¹t 727 tû ®ång, t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 16%/n¨m. BiÓu 18: Tæng doanh thu du lÞch thêi kú 2006-2010 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Tæng doanh thu (tû ®ång) 396 462 539 626 727 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An Trong ®ã: 2.2.2.1.Doanh thu dÞch vô du lÞch: dù kiÕn ®¹t 655 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m. Cô thÓ: - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ BiÓu 19: Doanh thu dÞch vô du lÞch chia theo thµnh phÇn kinh tÕ N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Doanh thu dÞch vô du lÞch (tû ®ång) 350 410 480 560 655 Trong ®ã:- Doanh nghiÖp trung ­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 22 24 26 29 32 - Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 91 100 110 120 130 - C¸c doanh nghiÖp kh¸c (tû ®ång) 237 268 344 411 493 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An - Chia theo khu vùc: BiÓu 20: Doanh thu dÞch vô du lÞch chia theo khu vùc ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Doanh thu dÞch vô du lÞch (tû ®ång) 350 410 480 560 655 Trong ®ã: - Thµnh phè Vinh (tû ®ång) 175 197 230 263 301 - ThÞ x· Cöa Lß (tû ®ång) 168 205 240 286 341 - C¸c huyÖn kh¸c (tû ®ång) 7 8 10 11 13 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An - Chia theo lo¹i h×nh kinh doanh: BiÓu 21: Doanh thu dÞch vô du lÞch chia theo lo¹i h×nh kinh doanh ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Doanh thu dÞch vô du lÞch (tû ®ång) 350 410 480 560 655 Trong ®ã: - Doanh thu buång ngñ (tû ®ång) 143 167 196 228 267 - Doanh thu ¨n uèng (tû ®ång) 154 180 211 246 288 - Doanh thu l÷ hµnh (tû ®ång) 12 14 17 20 23 - Doanh thu vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch 11 14 16 18 21 - Doanh thu dÞch vô kh¸c (tû ®ång) 30 35 40 48 56 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.2.2. Doanh thu hµng hãa th­¬ng m¹i: dù kiÕn ®¹t 72 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 12,5%/n¨m. BiÓu 22: Doanh thu hµng ho¸ th­¬ng m¹i thêi kú 2006-2010 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Doanh thu hµng ho¸ th­¬ng m¹i (tû ®ång) 46 52 59 66 72 - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ Doanh nghiÖp trung ­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 0,7 0,78 0,86 0,94 1,014 Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 9 10 11 12 13 C¸c doanh nghiÖp kh¸c (tû ®ång) 36,3 41,2 47,14 53,06 57,986 - Chia theo khu vùc Thµnh phè Vinh (tû ®ång) 23 25 28 31 33 ThÞ x· Cöa Lß (tû ®ång) 22 26 29 33 37 C¸c huyÖn kh¸c (tû ®ång) 1 2 2 2 2 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.3. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 2.2.3.1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ: dù kiÕn ®¹t 589 tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m. BiÓu 23: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ tõ n¨m 2006-2010 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ 315 369 432 504 589 Doanh nghiÖp trung ­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 19,8 21,6 23,4 26,1 28,8 Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 81,9 90 99 108 117 C¸c doanh nghiÖp kh¸c (tû ®ång) 213,3 257,4 309,6 369,9 443,7 - Chia theo khu vùc 315 369 432 504 589 Thµnh phè Vinh (tû ®ång) 158 177 207 236 270 ThÞ x· Cöa Lß (tû ®ång) 151 184 216 257 306 C¸c huyÖn kh¸c (tû ®ång) 6 8 9 11 13 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.3.2. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh 1994: dù kiÕn ®¹t 437 tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 17,2%/n¨m. BiÓu 24: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh 1994 tõ n¨m 2006-2010 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (tû ®ång) 233 273 320 373 437 - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ Doanh nghiÖp trung ­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 15 16 17 19 21 Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 61 67 73 80 87 C¸c doanh nghiÖp kh¸c (tû ®ång) 157 190 230 274 329 - Chia theo khu vùc Thµnh phè Vinh (tû ®ång) 116 131 153 175 201 ThÞ x· Cöa Lß (tû ®ång) 111 136 160 190 227 C¸c huyÖn kh¸c (tû ®ång) 6 6 7 8 9 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.4. Gi¸ trÞ t¨ng thªm Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ thùc tÕ: dù kiÕn ®¹t 401 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17,2%/n¨m. Trong ®ã: BiÓu 25: Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ thùc tÕ tõ n¨m 2006-2010 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Gi¸ trÞ t¨ng thªm(tû ®ång) 214 251 294 343 401 - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ Doanh nghiÖp trung ­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 13 15 16 18 20 Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 56 61 67 73 80 C¸c doanh nghiÖp kh¸c (tû ®ång) 145 175 211 252 301 - Chia theo khu vùc Thµnh phè Vinh (tû ®ång) 107 120 141 161 184 ThÞ x· Cöa Lß (tû ®ång) 102 125 147 174 208 C¸c huyÖn kh¸c (tû ®ång) 5 6 6 8 9 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ cè ®Þnh 1994: dù kiÕn ®¹t 297 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m. BiÓu 26: Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ cè ®Þnh 1994 tõ 2006-2010 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Gi¸ trÞ t¨ng thªm (tû ®ång) 159 186 218 254 297 - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ Doanh nghiÖp trung ­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 9,6 11 12 13 15 Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng qu¶n lý (tû ®ång) 41 45 50 54 59 C¸c doanh nghiÖp kh¸c (tû ®ång) 108,4 130 156 187 223 - Chia theo khu vùc Thµnh phè Vinh (tû ®ång) 79 89 104 119 136 ThÞ x· Cöa Lß (tû ®ång) 76 93 109 129 154 C¸c huyÖn kh¸c (tû ®ång) 4 4 5 6 7 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.5. Tæng sè lao ®éng Dù kiÕn n¨m 2010 ®¹t 6.620 ng­êi t¨ng b×nh qu©n 10%/n¨m BiÓu 27: Tæng sè lao ®éng trong ngµnh du lÞch thêi kú 2006-2010 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Tæng sè lao ®éng (ng­êi) 4.821 5.285 5.785 6.068 6.620 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 2.2.6. ChØ tiªu nép ng©n s¸ch N¨m 2010 dù kiÕn ®¹t 56 tû ®ång t¨ng 17,5%/n¨m. BiÓu 28: §ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña ngµnh du lÞch thêi kú 2006-2010 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Nép ng©n s¸ch (tû ®ång) 28 33 41 48 56 . Nguån: Së Du lÞch NghÖ An BiÓu 29: Dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2005 vµ n¨m 2010 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2005 Dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2010 NhÞp ®é t¨ng b×nh qu©n thêi kú 2006-2010 (%) Tæng sè l­ît kh¸ch L­ît kh¸ch 1.200.000 2.500.000 16 Tæng doanh thu Tû ®ång 335 727 16 Doanh thu dÞch vô du lÞch Tû ®ång 295 655 17 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Gi¸ thùc tÕ) Tû ®ång 264 589 17,4 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Gi¸ cè ®Þnh) Tû ®ång 198,5 437 17,4 Gi¸ trÞ t¨ng thªm (Gi¸ thùc tÕ) Tû ®ång 179,5 401 17,2 Gi¸ trÞ t¨ng thªm (Gi¸ cè ®Þnh) Tû ®ång 135 297 17 Nép ng©n s¸ch Tû ®ång 25 56 17,5 Tæng sè phßng nghØ Phßng 5.978 9.000 8,5 Nguån nh©n lùc Ng­êi 4.000 6.620 10 Nguån: Së Du lÞch NghÖ An 3. Danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An trong thêi kú 2005-2010 Tªn dù ¸n Quy m« Tæng møc ®Çu t­ (®¬n vÞ: USD) 1.Khu du lÞch nghØ d­ìng- sinh th¸i Phµ Lµi 5 ha 5 triÖu 2.Khu du lÞch sinh th¸i Hå Trµng §en 130 ha 3 triÖu 3.Khu du lÞch §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn 20 ha 2 triÖu 4.Khu du lÞch sinh th¸i Nghi Thu 41,8 ha 2,7 triÖu 5.Khu du lÞch Quúnh Ph­¬ng- Quúnh B¶ng 648 ha 5 triÖu 6.Khu du lÞch sinh th¸i V­ên quèc gia Pï M¸t 91.000 ha 24 triÖu 7. Lµng du lÞch v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam 150 ha 46,7 triÖu 8. Dù ¸n khu du lÞch Nói Rång 54,8 ha 90,1 triÖu III. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010: 1. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch: §Õn n¨m 2005 c¸c khu, ®iÓm du lÞch trªn ®Þa bµn ®· c¬ b¶n quy ho¹ch xong, thêi kú 2006-2010 tiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt, ®ång thêi ®iÒu chØnh bæ sung tuú theo tiÕn ®é thùc hiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ ®Çu t­ cho phï hîp ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c cã hiÖu qu¶. Thèng nhÊt c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch c¸c khu, ®iÓm du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh lµ Së Du lÞch, c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i tu©n thñ quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt. Trªn c¬ së 5 trung t©m du lÞch ­u tiªn ®Çu t­ ®· ®ù¬c x¸c ®Þnh trong Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 1996-2010, toµn ngµnh tËp trung triÓn khai nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: - §èi víi Trung t©m du lÞch thµnh phè Vinh vµ phô cËn: Thµnh phè Vinh lµ trung t©m chÝnh trÞ- kinh tÕ, v¨n ho¸ cña tØnh, cã bÒ dµy lÞch sö trªn 200 n¨m vµ ®· ®­îc ChÝnh phñ c«ng nhËn lµ ®« thÞ lo¹i 2, ®ång thêi lµ ®Çu mèi quan träng hÖ thèng giao th«ng B¾c- Nam vµ trong tØnh. V× vËy, cÇn tËp trung x©y dùng Vinh thµnh Trung t©m du lÞch, th­¬ng m¹i, thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ cña NghÖ An vµ c¸c tØnh B¾c miÒn Trung. Tr­íc m¾t, ­u tiªn ®Çu t­ c¸c khu c«ng viªn, vui ch¬i, gi¶i trÝ, du lÞch trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh, bao gåm: C«ng viªn Trung t©m, Khu vui ch¬i gi¶i trÝ du lÞch Hå Cöa Nam, khu du lÞch BÕn Thuû- Nói QuyÕt, khu C«ng viªn Hå Thµnh g¾n víi b¶o tån Thµnh cæ Vinh, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch vµ nh©n d©n trong tØnh. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 x©y dùng hoµn chØnh khu C«ng viªn Trung t©m, Khu vui ch¬i gi¶i trÝ du lÞch Hå Cöa Nam. §Ó khai th¸c trong thêi kú 2006-2010 tõng b­íc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu du lÞch BÕn Thuû- Nói QuyÕt, nhÊt lµ hÖ thèng ®­êng giao th«ng, cÊp tho¸t n­íc, khu ®ª bao, bÕn thuyÒn phôc vô cho tuyÕn du lÞch s«ng n­íc Vinh- Nam §µn, Vinh- Cöa Lß vµ tuyÕn du lÞch ven s«ng ®Õn ®Òn thê «ng Hoµng M­êi. §ång thêi tËp trung B¶o tån t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh (x©y dùng ®Òn thê vua Quang Trung g¾n víi di tÝch Ph­îng Hoµng Trung §«, t«n t¹o 3 cæng thµnh cæ Vinh, ®Òn thê «ng Hoµng M­êi ®ång thêi n©ng cÊp hÖ thèng b¶o tµng gåm B¶o tµng Tæng hîp vµ B¶o tµng X« ViÕt NghÖ TÜnh), tæ chøc qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ t©m linh, võa ph¸t huy ®­îc nÐt ®éc ®¸o cña v¨n hãa truyÒn thèng d©n téc, võa chèng ®­îc mª tÝn dÞ ®oan vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c. H×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch, tour du lÞch v¨n ho¸ lÞch sö cã søc hÊp dÉn kh¸ch du lÞch khi ®Õn thµnh phè Vinh. Thùc hiÖn chØnh trang ®« thÞ, t¹o ®­îc mét sè ®­êng phè chÝnh, ®­êng th«ng, hÌ tho¸ng, h×nh thµnh mét sè phè chuyªn doanh d¹ng phè nghÒ, lµng nghÒ t¹o s¶n phÈm hµng hãa l­u niÖm lµ n¬i tham quan mua hµng cña du kh¸ch c¶ ban ngµy vµ ban ®ªm. - §èi víi khu du lÞch biÓn Cöa Lß: §Ó ®¶m b¶o cho b·i biÓn gi÷ ®­îc søc hÊp dÉn l©u dµi, môc tiªu hµng ®Çu lµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i cña b·i t¾m. V× vËy, cÇn ph¶i tËp trung ®Çu t­ x©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng C«ng viªn b·i t¾m däc ®­êng B×nh Minh tõ Cöa Lß ®Õn Cöa Héi, ®ång thêi x©y dùng mét sè c¬ së dÞch vô du lÞch, vui ch¬i, gi¶i trÝ, thÓ thao phï hîp. TiÕp tôc n©ng cÊp m¹ng l­íi ®iÖn vµ hÖ thèng cÊp, tho¸t n­íc ®ñ c«ng suÊt phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh dÞch vô du lÞch. Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm du lÞch trªn c¬ së ®Çu t­ x©y dùng khu du lÞch thÓ thao ®¶o Lan Ch©u, khu du lÞch §¶o Ng­, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm du lÞch vui ch¬i gi¶i trÝ trªn biÓn nh­: ®ua thuyÒn b»ng ca n«, lÆn th¸m hiÓm ®¸y biÓn, m« t« n­íc, l­ít v¸n, ®ua thuyÒn, c©u c¸, mùc vµ c¸c m«n thÓ thao trªn b·i biÓn; lµng du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Nghi Thu, khu du lÞch v­ên trång c©y ¨n qu¶, nu«i ®éng vËt g¾n víi m« h×nh du lÞch lµng nghÒ, du lÞch v­ên, du lÞch v¨n ho¸ lÞch sö. Xóc tiÕn ®Çu t­ x©y dùng khu du lÞch b·i t¾m Nghi ThiÕt, Nghi TiÕn, Cöa HiÒn, BiÓn Quúnh, B·i l÷ Nghi Léc… T«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö hiÖn cã, n©ng cÊp lÔ héi “S«ng n­íc Cöa Lß” g¾n du lÞch nghØ d­ìng, t¾m biÓn víi du lÞch t×m hiÓu v¨n ho¸ lÞch sö ®Ó thu hót kÐo dµi ngµy l­u tró cña kh¸ch. Ngoµi ra ë c¸c khu vùc phô cËn ®Çu t­ x©y dùng hoµn chØnh khu du lÞch §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn bao gåm t«n t¹o di tÝch, trång c©y vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô, më réng ®Çu t­ khu b·i biÓn DiÔn Thµnh phôc vô cho tour du lÞch néi tØnh vµ lÔ héi hµng n¨m. Më réng quy ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch biÓn Quúnh xuèng hai x· Quúnh Minh vµ TiÕn Thuû ®ång thêi tËp trung ®Çu t­ c¸c dÞch vô du lÞch ®¸p øng nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c khu c«ng nghiÖp phÝa B¾c NghÖ An vµ nh©n d©n trong vïng g¾n víi tuyÕn du lÞch tham quan c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ §Òn Cên, lµng v¨n ho¸ Quúnh §«i,… - §èi víi khu du lÞch Nam §µn: §©y lµ khu du lÞch tæng hîp bao gåm quÇn thÓ nhiÒu di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, c¸ch m¹ng cña xø NghÖ, ®Æc biÖt lµ Khu di tÝch Kim Liªn- n¬i sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh- Anh hïng gi¶i phãng d©n téc- Danh nh©n V¨n ho¸ thÕ giíi, hµng n¨m cã hµng triÖu l­ît kh¸ch ®Õn th¨m viÕng. V× vËy, trong thêi kú 2006-2010 cÇn tËp trung b¶o tån t«n t¹o Khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ Kim Liªn, g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch theo quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt, nh»m khai th¸c lîi thÕ vÒ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n vµ tù nhiªn thµnh c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn, cã gi¸ trÞ gi¸o dôc truyÒn thèng ®èi víi c¸c thÕ hÖ mai sau vµ phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, gãp phÇn t¨ng nguån thu cho ®Þa ph­¬ng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng x· héi. T«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, bæ sung phong phó t­ liÖu khu t­ëng niÖm cô Phan Béi Ch©u; ®Çu t­ hoµn chØnh khu du lÞch Nói §ôn theo quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt, ph¸t triÓn du lÞch sang vïng bªn kia s«ng Lam t¹o thªm s¶n phÈm thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn víi Nam §µn, quy ho¹ch ph¸t triÓn khu du lÞch sinh th¸i Hå Trµng §en. - §èi víi khu di tÝch sinh th¸i V­ên quèc gia Pï M¸t vµ phô cËn: Trªn c¬ së dù ¸n “ B¶o tån thiªn nhiªn Pï M¸t” ®· ®­îc Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn trong thêi kú 2001-2005 vµ §Ò ¸n “ Khai th¸c du lÞch V­ên quèc gia Pï M¸t” ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt tËp trung ®Çu t­ mét sè c«ng tr×nh ®Ó tõng b­íc h×nh thµnh c¸c tuyÕn, ®iÓm du lÞch sinh th¸i, leo nói, nghØ d­ìng, nghiªn cøu… cã søc hÊp dÉn du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ. Trong thêi kú 2006-2010 tËp trung ®Çu t­: - Khu dÞch vô vµ tham quan t¹i khu vùc v¨n phßng Ban qu¶n lý dù ¸n bao gåm kÕt cÊu h¹ tÇng, cÊp tho¸t n­íc, ®iÖn, hÖ thèng kh¸ch s¹n, khu v¨n ho¸ thÓ thao, phßng tr­ng bµy giíi thiÖu h­íng dÉn v.v… - TuyÕn du lÞch Phµ Lµi- S«ng Gi¨ng bao gåm bÕn Phµ Lµi, Th¸p quan s¸t khu nu«i th¶ ®éng vËt, x©y dùng lµng du lÞch S«ng Gi¨ng vµ c¸c dÞch vô du lÞch phôc vô kh¸ch. Kh«i phôc lµng nghÒ dÖt thæ cÈm cña d©n téc Th¸i t¹i b¶n Nµ D­íi- MËu §øc, b¶n Yªn Thµnh- Lôc D¹. - TuyÕn du lÞch Th¸c KÌm- §Ønh Pomu bao gåm: hÖ thèng c¸p treo tr¹m dÞch vô du lÞch, du lÞch leo nói, nghiªn cøu,… - TuyÕn du lÞch rõng s¨ng lÎ Tam Quang gåm: x©y dùng tr¹m dÞch vô du lÞch, khu camping, c¸c ®iÓm nghØ d­ìng,… Ngoµi ra trªn tuyÕn du lÞch sinh th¸i liªn vïng phÝa T©y- Nam NghÖ An, khu du lÞch n­íc kho¸ng nãng Giang S¬n- §« L­¬ng ®· ®­îc quy ho¹ch chi tiÕt, mét sè c¸c nhµ ®Çu t­ ®· khëi c«ng x©y dùng trong thêi gian 2006-2010 tiÕp tôc ®Çu t­ hoµn chØnh thµnh mét ®iÓm du lÞch víi s¶n phÈm míi ng©m t¾m ch÷a bÖnh b»ng n­íc kho¸ng nãng hÊp dÉn du kh¸ch. - §èi víi khu du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Quú Ch©u- QuÕ Phong: Lµ khu du lÞch n»m ë phÝa T©y- B¾c NghÖ An, tËp trung nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi víi nÐt sinh ho¹t v¨n ho¸ ®Æc tr­ng, cã hÖ thèng hang ®éng, th¸c n­íc tù nhiªn ®Ñp, hoang s¬, ®©y còng lµ ®iÓm du lÞch hÊp dÉn kh¸ch quèc tÕ. Trong thêi kú 2006- 2010 triÓn khai ®Çu t­ c¸c ®iÓm du lÞch theo quy ho¹ch chi tiÕt ®· ®­îc phª duyÖt bao gåm: - Khu vùc th¸c Xao Va, hang Bua, hang ThÈm åm,…; T«n t¹o n©ng cÊp nhµ v¨n ho¸ Quú Ch©u, kh«i phôc ph¸t triÓn lµng nghÒ dÖt thæ cÈm cña d©n téc Th¸i ë b¶n Hoa TiÕn- Ch©u TiÕn (Quú Ch©u), b¶n m­êng Näc (QuÕ Phong). - Më c¸c tuyÕn du lÞch g¾n du lÞch sinh th¸i víi lÔ héi truyÒn thèng, v¨n ho¸ lµng nghÒ ®ång thêi ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch tham quan nèi c¸c ®iÓm liªn vïng nh­: §Òn Cu«ng (DiÔn Ch©u), di chØ ®å ®ång lµng V¹c (NghÜa §µn), n­íc kho¸ng B¶n Kh¹ng (Quú Hîp), khu c«ng nghiÖp mÝa ®­êng Phñ Quú,… phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn Quú Ch©u, QuÕ Phong chiÕm 10-15% l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn NghÖ An. 2. Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­: §Çu t­ lµ mét gi¶i ph¸p quan träng trong ph¸t triÓn du lÞch. Do ®ã, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®Çu t­ theo h­íng du lÞch sinh th¸i, v¨n ho¸, h­íng tíi mét ngµnh du lÞch mang ®Ëm b¶n s¾c th©n thiÖn gi÷a ng­êi víi ng­êi, con ng­êi víi m«i tr­êng. Tr¸nh ®Çu t­ giµn tr¶i vµ kh«ng ®ång bé, ­u tiªn cho khu du lÞch träng ®iÓm ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Çu t­ vÒ l©u dµi vµ cã c¬ së ®Ó thu hót ®Çu t­. CÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ më réng kh«ng gian ho¹t ®éng du lÞch, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh vµ s¶n phÈm du lÞch, ph¸ thÕ kinh doanh du lÞch mét mïa vµ kinh doanh l­u tró lµ chñ yÕu nh­ hiÖn nay trªn c¬ së tËn dông khai th¸c tèt tiÒm n¨ng du lÞch cña tØnh. V× vËy cÇn tËp trung ­u tiªn theo thø tù vµ c¸c lÜnh vùc sau: 2.1. §Çu t­ x©y dùng c¸c khu du lÞch: §©y lµ mét h­íng cÇn ®­îc quan t©m ­u tiªn ®Çu t­ nh»m t¹o sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ chÊt trong ho¹t ®éng ph¸t triÓn du lÞch kh«ng chØ ®èi víi vïng mµ cßn ®èi víi du lÞch cña tØnh. Víi ph­¬ng ch©m ®Çu t­ døt ®iÓm, kh«ng giµn tr¶i, ®Ó nhanh chãng t¹o ra nh÷ng khu du lÞch míi cã søc hÊp dÉn thu hót kh¸ch du lÞch. ­u tiªn ®Çu t­ vµo c¸c khu du lÞch ®· ®­îc quy ho¹ch vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t huy hiÖu qu¶ nhanh. 2.2. §Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ: Mét trong nh÷ng kh©u cßn hÕt søc yÕu kÐm trong ho¹t ®éng du lÞch cña NghÖ An lµ sù nghÌo nµn cña hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ. V× vËy ph¶i coi ®©y còng lµ mét lÜnh vùc cÇn ­u tiªn ®Çu t­: Thêi kú 2006-2010 tËp trung hoµn chØnh mét sè c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn ®¹i cã quy m« lín, mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc cã søc thu hót kh¸ch du lÞch t¹i C«ng viªn Hå Trung T©m, khu vui ch¬i gi¶i trÝ Hå Cöa Nam. Tõng b­íc hoµn chØnh c¬ së h¹ tÇng khu du lÞch BÕn Thuû- Nói QuyÕt ®Ó gäi vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ vµ dÞch vô du lÞch. X©y dùng míi ë Cöa Lß, mét sè c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao cã søc thu hót kh¸ch du lÞch c¶ 4 mïa. Tr­íc m¾t ­u tiªn hÖ thèng c«ng viªn vµ c¸c côm dÞch vô däc theo b·i biÓn. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng C«ng viªn thÕ giíi tuæi th¬ khi dù ¸n ®­îc phª duyÖt ®Ó chuÈn bÞ ®Çu t­ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2.3. §Çu t­ b¶o vÖ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i vµ ph¸t triÓn c¸c lÔ héi truyÒn thèng, cã søc thu hót kh¸ch du lÞch: NghÖ An lµ mét tØnh cã mËt ®é di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ rÊt cao: 131 di tÝch lÞch sö ®­îc xÕp h¹ng. Do ®iÒu kiÖn cña tØnh cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, v× vËy cÇn ­u tiªn ®èi víi nh÷ng di tÝch ®Æc biÖt quan träng cã ý nghÜa quèc gia, quèc tÕ, cã gi¸ trÞ phôc vô gi¸o dôc truyÒn thèng vµ cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch, tr­íc m¾t cÇn tËp trung ­u tiªn ®Çu t­ t«n t¹o Khu di tÝch Kim Liªn, khu di tÝch l¨ng mé ®Òn thê vua Mai H¾c §Õ vµ th©n mÉu vua Mai H¾c §Õ, khu l­u niÖm cô Phan Béi Ch©u, khu di tÝch lÞch sö ®Òn Cu«ng - Cöa HiÒn, cïng víi viÖc ®Çu t­ t«n t¹o c¸c khu di tÝch, cÇn quan t©m ®Çu t­ m¹ng l­íi ®­êng giao th«ng ®Õn c¸c khu di tÝch, c¶nh quan m«i tr­êng sinh th¸i t¹i c¸c khu di tÝch, kh«i phôc, duy tr× vµ tæ chøc tèt c¸c lÔ héi truyÒn thèng mang tÝnh v¨n hãa ®Æc s¾c cña xø NghÖ ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. 2.4. §Çu t­ ph¸t triÓn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸ch du lÞch chÊt l­îng cao: Tr­íc hÕt ­u tiªn cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i, thêi gian vay hîp lý ®Ó mua s¾m mét sè ®Çu xe chÊt l­îng cao vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. 2.5. §Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng kh¸ch s¹n vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô du lÞch: Dù kiÕn n¨m 2010 du lÞch NghÖ An ®ãn 2,5 triÖu l­ît kh¸ch cÇn kho¶ng 9.000 phßng, víi 18.200 gi­êng. ë thµnh phè Vinh cÇn tËp trung hoµn thiÖn mét sè kh¸ch s¹n ®ang ®Çu t­ x©y dùng dë dang vµ n©ng cÊp sè kh¸ch s¹n hiÖn cã, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm l­u tró c¶ vÒ néi thÊt, chÊt l­îng kü thuËt vµ th¸i ®é phôc vô, bæ sung c¸c dÞch vô hç trî trong kh¸ch s¹n. ¦u tiªn xem xÐt c¸c dù ¸n ®Çu t­ kh¸ch s¹n ë Cöa Lß, khu b·i biÓn Nghi ThiÕt, khu du lÞch biÓn Quúnh (Quúnh L­u), khu du lÞch biÓn DiÔn Thµnh (DiÔn Ch©u).v.v... 2.6. §Çu t­ cho c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ nghiÖp vô du lÞch cña ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng trong ngµnh du lÞch: §©y lµ lÜnh vùc ®Çu t­ quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng cña du lÞch, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn cña NghÖ An míi ë b­íc ®i ®Çu tiªn trong lÜnh vùc ph¸t triÓn du lÞch, tr×nh ®é qu¶n lý nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ cßn yÕu kÐm th× lÜnh vùc ®Çu t­ nµy cßn ý nghÜa hÕt søc quan träng. 2.7. T¨ng c­êng ®Çu t­ cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, xóc tiÕn du lÞch. CÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Çu t­ cho tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ®Ó n©ng cao h×nh ¶nh NghÖ An nãi chung vµ du lÞch NghÖ An nãi riªng, qu¶ng b¸ c¸c s¶n phÈm cña du lÞch NghÖ An, giíi thiÖu lÞch sö- v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cña NghÖ An nh»m thu hót kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. 3. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch: 3.1. C¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­: - T¹o c¬ chÕ chÝnh s¸ch (trong khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp) huy ®éng c¸c nguån lùc kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn du lÞch, víi ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ c¬ së dÞch vô vµ kinh doanh. PhÊn ®Êu huy ®éng tõ c¸c nguån lùc kho¶ng 2.500 tû ®ång ®Çu t­ cho ph¸t triÓn du lÞch thêi kú 2006-2010. - ¦u ®·i khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­, ®Çu t­ vµo c¸c vïng h¹ tÇng cßn yÕu kÐm, nh÷ng vïng cã nhiÒu khã kh¨n nh­ng l¹i giµu vÒ tiÒm n¨ng du lÞch, cã søc thu hót kh¸ch du lÞch ®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn kÐo dµi ngµy kh¸ch l­u tró, t¨ng nhanh tû träng kh¸ch quèc tÕ nh­ vïng Quú Ch©u- QuÕ Phong, V­ên quèc gia Pï M¸t, §¶o Ng­,... - Gi¶m tiÒn thuÕ vµ tiÒn thuª ®Êt ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ, cã tÝnh chÊt phôc vô phóc lîi x· héi.v.v... - ë nh÷ng khu du lÞch sinh th¸i, nghØ d­ìng nh­ c¸c khu du lÞch biÓn Cöa Lß, Nghi ThiÕt, khu du lÞch biÓn Quúnh Ph­¬ng- Quúnh B¶ng, V­ên quèc gia Pï M¸t.v.v... TØnh sÏ cã chÝnh s¸ch ­u ®·i hîp lý, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ yªn t©m ®Çu t­ võa cã hiÖu qu¶, võa b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. 3.2. C¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng: Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, t¹o ra c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÝch hîp nh»m khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng c¸c thÞ tr­êng, hç trî khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh tham gia héi chî, héi th¶o, xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch, cã c¬ chÕ gi¶m gi¸, khuyÕn m¹i ®èi víi kh¸ch thÞ tr­êng míi khai th¸c, c¸c ®iÓm du lÞch míi h×nh thµnh ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. 4. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: - TiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n lo¹i tr×nh ®é nghiÖp vô cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n vµ lao ®éng hiÖn cã trong ngµnh Du lÞch NghÖ An ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ. Phèi hîp víi c¸c tr­êng, c¸c trung t©m d¹y nghÒ trong tØnh vµ cña ngµnh ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho lùc l­îng lao ®éng nµy. - KhuyÕn khÝch tiÕp nhËn c¸c sinh viªn tèt nghiÖp ë c¸c tr­êng §¹i häc hÖ chÝnh quy. - Du lÞch lµ ngµnh kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, v× vËy ph¶i cã c¬ chÕ b¾t buéc tÊt c¶ nh÷ng ng­êi lµm trong ngµnh du lÞch NghÖ An ph¶i cã chøng chØ ®µo taä vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña ngµnh vµ hµng n¨m ph¶i båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é, ®¶m b¶o cho mçi lao ®éng trong ngµnh du lÞch ®Òu ph¶i qua ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô du lÞch, gi÷ cho s¶n phÈm du lÞch, chÊt l­îng dÞch vô lu«n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch vµ m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, cã hiÖu qu¶. 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn ph¸t triÓn du lÞch: Trong nh÷ng n¨m tíi thÞ tr­êng du lÞch lín cña NghÖ An vÉn lµ thÞ tr­êng néi ®Þa, thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch trªn c¬ së ph¸t huy lîi thÕ cña khu du lÞch biÓn Cöa Lß, Khu di tÝch Kim Liªn, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao g¾n víi c¸c ®iÓm du lÞch v¨n ho¸ lÞch sö, v¨n ho¸ t©m linh, du lÞch lµng nghÒ hÊp dÉn, mang b¶n s¾c xø NghÖ- quª h­¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, b¶o ®¶m võa khai th¸c tèi ®a thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch tõ Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c, võa t¨ng nhanh l­îng kh¸ch tõ c¸c tØnh phÝa Nam: T©y Nguyªn, Nam Bé ®i theo tuyÕn ®­êng Hå ChÝ Minh. §èi víi thÞ tr­êng quèc tÕ: tËp trung n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô du lÞch, c¬ së vËt chÊt, tiÖn nghi ®¸p øng nhu cÇu t¨ng nhanh l­îng kh¸ch du lÞch Lµo, Th¸i Lan, NhËt B¶n, Trung Quèc,… ®Õn NghÖ An vµ phôc vô c¸c chuyªn gia, nhµ ®Çu t­ cña c¸c khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn. §ång thêi nhanh chãng ®Çu t­ më réng kh«ng gian ho¹t ®éng du lÞch ®Õn c¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i V­ên quèc gia Pï M¸t, du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Quú Ch©u- QuÕ Phong vµo khai th¸c ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch tõ c¸c thÞ tr­êng Ch©u ¢u, Mü,… TÝch cùc khai th¸c c¸c tour kh¸ch du lÞch quèc tÕ tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi ®Õn NghÖ An vµ c¸c tØnh cña Lµo, §«ng B¾c Th¸i Lan theo ®­êng kh«ng, ®­êng bé. Víi môc tiªu trªn ®Õn n¨m 2010 NghÖ An ®ãn ®­îc 2,5 triÖu l­ît kh¸ch trong ®ã cã 100 ngµn l­ît kh¸ch quèc tÕ, ngµy kh¸ch b×nh qu©n ®¹t 2,2 ngµy/ kh¸ch. Th«ng qua ho¹t ®éng qu¶ng b¸ tiÕp thÞ ®­a h×nh ¶nh con ng­êi vµ quª h­¬ng xø NghÖ ®Õn víi réng r·i kh¸ch du lÞch vµ nh©n d©n c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi, nhÊt lµ Ch©u ¢u, ch©u Mü. - TiÕp tôc ph¸t hµnh nh÷ng Ên phÈm ®Ó giíi thiÖu h×nh ¶nh vÒ con ng­êi, lÞch sö v¨n ho¸, c¶nh quan vµ s¶n phÈm du lÞch NghÖ An ra trong n­íc vµ quèc tÕ. - N©ng cÊp trang Web du lÞch NghÖ An theo E-mail cña Tæng côc Du lÞch ®Ó t¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet. Phèi hîp víi §µi truyÒn h×nh Trung ­¬ng, §µi truyÒn h×nh TØnh x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o du lÞch NghÖ An. - KhuyÕn khÝch c¸c trung t©m l÷ hµnh cña tØnh ®Æt c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn cña m×nh t¹i c¸c trung t©m Du lÞch lín cña c¶ n­íc, tõng b­íc v­¬n ra thÞ tr­êng du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi. - T¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c ph¸t triÓn du lÞch víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc, coi ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o du lÞch NghÖ An cã hiÖu qu¶. - KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch tham gia HiÖp héi Du lÞch ViÖt Nam, Chi héi PATA ViÖt Nam.v.v… 6. N©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô du lÞch vµ hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch Song song víi ®Çu t­ h×nh thµnh c¸c khu, tuyÕn ®iÓm du lÞch, viÖc xóc tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô du lÞch cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch nãi chung còng nh­ quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch nãi riªng. Thêi gian qua chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch NghÖ An ®· cã b­íc chuyÓn biÕn kh¸ tÝch cùc, nh­ng chñ yÕu míi ë ph¹m vi c¬ së l­u tró, cßn nh×n chung lµ ë tr×nh ®é thÊp vµ ®¬n ®iÖu. §Ó t¹o ra b­íc ®ét ph¸ toµn diÖn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch trong thêi kú 2006-2010, cÇn tËp trung thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau: - VÒ s¶n phÈm l­u tró: víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi lµ trung t©m vïng B¾c Trung Bé. §Æc biÖt NghÖ An cã côm di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ Kim Liªn quª h­¬ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, kinh doanh c¬ së l­u tró lµ lîi thÕ cña du lÞch NghÖ An, Do vËy, thêi gian tíi võa ph¶i ®¶m b¶o sè l­îng buång phßng theo yªu cÇu l­îng kh¸ch t¨ng lªn, võa n©ng cÊp chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch, träng t©m vÉn lµ ë thÞ x· Cöa Lß, Vinh, b·i t¾m Nghi ThiÕt. Trong ®ã, ®Æc biÖt coi träng viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c kh¸ch s¹n theo quy ho¹ch vµ tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh, cã kh«ng gian b·i ®ç xe, khu«n viªn c©y xanh ®¶m b¶o m«i tr­êng sinh th¸i, tr¸nh t×nh tr¹ng bª t«ng ho¸, khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô bæ sung ®Ó t¹o ra sù ®a d¹ng vµ hÊp dÉn cña s¶n phÈm du lÞch: bÓ b¬i, phßng tËp thÓ thao, t¾m h¬i, m¸t xa, b¸n hµng l­u niÖm, cho thuª ph­¬ng tiÖn, phßng häp, héi th¶o,… Trong thêi kú 2006-2010 n©ng cÊp c¸c kh¸ch s¹n hiÖn cã trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh; khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi tØnh ®Çu t­ ph¸t triÓn m« h×nh kh¸ch s¹n v­ên, biÖt thù cho thuª ë khu vùc Cöa Lß cïng víi ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ xo¸ dÇn tÝnh mïa vô cña du lÞch Cöa Lß; tõng b­íc ®Çu t­ mét sè c¬ së l­u tró d¹ng bungalow, camping, nhµ sµn ë khu du lÞch Quú Ch©u- QuÕ Phong, V­ên quèc gia Pï M¸t, Khu du lÞch Nam §µn,… Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 toµn tØnh cã 9.000 phßng víi 18.200 gi­êng. Bªn c¹nh ®ã, tËp trung n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ tr×nh ®é tay nghÒ, ngo¹i ng÷, kü n¨ng giao tiÕp ®¹t tiªu chuÈn t­¬ng ®­¬ng c¸c trung t©m du lÞch lín trong n­íc nh­: Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, HuÕ,… x©y dùng phong c¸ch th¸i ®é phôc vô v¨n minh, lÞch sù, mÕn kh¸ch vµ mang ®Ëm b¶n s¾c xø NghÖ. - §èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch: chó träng vÒ chiÒu s©u, n©ng cao chÊt l­îng x©y dùng ch­¬ng tr×nh c¸c tour g¾n víi c¸c ®iÓm du lÞch trong tØnh, trong n­íc. Trong ®ã song song víi c¸c tour ®· cã ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶, cÇn ph¸t triÓn c¸c tour míi ®¸p øng víi nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch, nhÊt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Coi träng ®æi míi chÊt l­îng c«ng t¸c tæ chøc c¸c tour du lÞch dµi ngµy, tõng b­íc h×nh thµnh bé phËn vËn chuyÓn du lÞch chuyªn ngµnh víi c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ®éi ngò l¸i xe cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, phÈm chÊt tèt, th¸i ®é phôc vô tËn t×nh chu ®¸o. §Æc biÖt, cÇn tËp trung n©ng cao chÊt l­îng, néi dung h­íng dÉn giíi thiÖu cña ®éi ngò h­íng dÉn viªn du lÞch, ®¶m b¶o võa truyÒn ®¹t th«ng tin, võa lµm t¨ng hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ t¹o sù tho¶i m¸i cho du kh¸ch, nhÊt lµ khi giíi thiÖu h­íng dÉn vÒ c¸c ®iÓm du lÞch trªn ®Þa bµn NghÖ An. - Ph¸t triÓn nhanh vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm du lÞch ®Ó t¨ng sù hÊp dÉn thu hót du kh¸ch, quan t©m ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ dôc thÓ thao cã c¶m gi¸c m¹nh ë nh÷ng khu du lÞch träng ®iÓm nh­: t¹i Cöa Lß ph¸t triÓn ho¹t ®éng lÆn biÓn, thÓ thao trªn c¸t, leo nói, ®u dï b»ng ca n«; du lÞch leo nói, chÌo thuyÒn ë khu du lÞch sinh th¸i Pï M¸t, s«ng Gi¨ng; c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cã quy m« lín vµ hiÖn ®¹i t¹i c«ng viªn Trung t©m, nói QuyÕt, Hå Cöa Nam t¹i thµnh phè Vinh; ph¸t triÓn nhanh hµng ho¸, ®Æc s¶n cã b¶n s¾c riªng xø NghÖ cho du kh¸ch - T¨ng c­êng qu¶n lý c¸c ®iÓm du lÞch: ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm du lÞch cÇn ®i ®«i víi c«ng t¸c qu¶n lý. Trong ®ã, cÇn khÈn tr­¬ng quy ho¹ch c¸c dÞch vô ¨n uèng, cho thuª phao b¬i, t¾m n­íc ngät, chôp ¶nh, xe «m ë b·i biÓn Cöa Lß, b¸n hµng l­u niÖm, h­¬ng hoa ë Khu di tÝch Kim Liªn vµo khu vùc, ®Þa ®iÓm thèng nhÊt ®Ó qu¶n lý; cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn kinh doanh dÞch vô lén xén g©y « nhiÔm m«i tr­êng, t×nh tr¹ng ¨n xin, ¨n mµy, chÌo kÐo, ®eo b¸m g©y phiÒn hµ cho du kh¸ch, quan t©m gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cña nh©n d©n ®Ó võa ph¸t triÓn dÞch vô phôc vô du kh¸ch võa t¨ng thu nhËp du lÞch x· héi, gi¶i quyÕt viÖc lµm. §èi víi c¸c ®iÓm du lÞch cã mËt ®é l­u chuyÓn kh¸ch du lÞch lín: Cöa Lß, Khu di tÝch Kim Liªn vµ mét sè di tÝch lÞch sö kh¸c cÇn x©y dùng hÖ thèng nhµ vÖ sinh c«ng céng s¹ch sÏ. §èi víi c¸c ®iÓm du lÞch xa trung t©m: Pï M¸t, Quú Ch©u- QuÕ Phong cÇn ®¶m b¶o c¸c dÞch vô tèi thiÓu vÒ th«ng tin b­u ®iÖn, tr¹m y tÕ, vÖ sinh chung trªn c¸c tuyÕn cho kh¸ch du lÞch, nhÊt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ. - §¶m b¶o an ninh an toµn vµ t¨ng c­êng m¹ng l­íi y tÕ c«ng céng, ng¨n ngõa t×nh tr¹ng trém c¾p, ®e do¹ trÊn ¸p kh¸ch du lÞch, t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o hiÓm cøu hé ë b·i t¾m Cöa Lß, Khu du lÞch sinh th¸i Pï M¸t,… ®¶m b¶o an ninh, an toµn giao th«ng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm trong c¸c kh¸ch s¹n nhµ hµng, t¹o ra m«i tr­êng du lÞch lµnh m¹nh, tin cËy. 7. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc: Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ mang tÝnh tæng hîp, liªn ngµnh, liªn vïng. Do vËy, tr­íc hÕt cÇn ph¶i: - Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn. §èi víi nh÷ng huyÖn, thµnh phè, thÞ x· cã c¸c khu, ®iÓm du lÞch cÇn cã biªn chÕ ®éi ngò c¸n bé ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, am hiÓu nghiÖp vô du lÞch lµm tham m­u gióp UBND huyÖn, thµnh, thÞ ®Ó qu¶n lý vµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn qu¶n lý tèt c¸c lo¹i h×nh kinh doanh du lÞch theo NghÞ ®Þnh 39/CP vÒ c¬ së l­u tró, 27/CP vÒ kinh doanh l÷ hµnh vµ h­íng dÉn du lÞch nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô du kh¸ch. - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch tu©n thñ theo ph¸p luËt, cã hiÖu qu¶ bÒn v÷ng, ®ång thêi ®Èy lïi tÖ n¹n x· héi trong ho¹t ®éng du lÞch. - Sù l·nh ®¹o chØ ®¹o thèng nhÊt tõ tØnh ®Õn c¸c huyÖn, x· còng nh­ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a ngµnh du lÞch víi c¸c ngµnh liªn quan vÒ qu¶n lý tµi nguyªn du lÞch, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ®¶m b¶o cho sù thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch ë ®Þa ph­¬ng. Trªn c¬ së ®ã x¸c lËp ph¹m vi tr¸ch nhiÖm còng nh­ c¬ chÕ phèi hîp gi÷a ngµnh Du lÞch víi c¸c ngµnh liªn quan nh­: V¨n ho¸ th«ng tin, Khoa häc C«ng nghÖ, Tµi nguyªn M«i tr­êng, C«ng an, Y tÕ, Giao th«ng vËn t¶i… vµ UBND c¸c huyÖn, thµnh, thÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh vµ ë tõng ®Þa ph­¬ng. Xem ph¸t triÓn du lÞch lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, kh«ng chØ riªng cña ngµnh du lÞch. - Ngoµi viÖc thanh tra, kiÓm tra cña thanh tra chuyªn ngµnh du lÞch theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh du lÞch vµ NghÞ ®Þnh 50/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc du lÞch. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra liªn ngµnh ®Ó kÞp thêi xö lý nh÷ng v­íng m¾c trong ho¹t ®éng du lÞch, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ®óng ph¸p luËt cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. §ång thêi ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch thóc ®Èy du lÞch, ®¶m b¶o cho ph¸t triÓn du lÞch ph¶i g¾n víi gi÷ g×n vµ ph¸t huy gi¸ trÞ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, gi¸o dôc truyÒn thèng quª h­¬ng, b¶o vÖ tèt m«i tr­êng sinh th¸i, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, t¨ng tr­ëng kinh tÕ du lÞch ph¶i ®i ®«i víi hiÖu qu¶ x· héi, t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. IV. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc vµ tØnh NghÖ An: §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ du lÞch mµ tØnh cã ®­îc, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng,… th× cÇn ph¶i cã sù quan t©m, phèi hîp cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. Nhµ n­íc còng nh­ tØnh NghÖ An cÇn quan t©m mét sè vÊn ®Ò sau: 1. Ph¸t triÓn du lÞch thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän lµ mét xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc hiÖn nay. Vµ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn ®­îc quan t©m hµng ®Çu lµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng du lÞch nãi chung vµ c¬ së h¹ tÇng c¸c ®« thÞ du lÞch nãi riªng. NghÖ An lµ mét trong nh÷ng tØnh cã hÖ thèng c¬ s¬ h¹ tÇng c¬ b¶n nh­ ®­êng s¸, cÇu cèng, ®iÖn n­íc,…ë c¸c khu, ®iÓm du lÞch ®ang trong t×nh tr¹ng thÊp kÐm kh«ng ®¸p øng yªu cÇu sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña khu vùc, nhÊt lµ vµo mïa du lÞch. C¸c c«ng tr×nh kh¸c nh­ c«ng viªn, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, bÖnh viÖn, nhµ thi ®Êu thÓ thao,…võa Ýt, võa trong t×nh tr¹ng chÊt l­îng kü thuËt, mü thuËt thÊp. VÞªc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín trong khi thêi gian thu håi vèn l¹i l©u, hiÖu qu¶ ®Çu t­ thÊp; viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh»m môc ®Ých l©u dµi, lÊy lîi Ých x· héi lµm träng, do ®ã lîi Ých kinh tÕ kh«ng cao. MÆt kh¸c, nã ph¶i ®¶m b¶o ®ång bé vµ thèng nhÊt trong quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ- x· héi còng nh­ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ vµ c¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng. XÐt trªn gi¸c ®é lîi Ých, c¸c nhµ ®Çu t­ kh«ng muèn vµ hÇu nh­ kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Çu t­. V× vËy, ®ßi hái sù tham gia cña Nhµ n­íc víi t­ c¸ch võa lµ nhµ ®Çu t­, võa lµ nhµ qu¶n lý trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng du lÞch th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn quèc gia vÒ Du lÞch, phèi hîp víi ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh. 2. §Ò nghÞ ban hµnh riªng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ­u ®·i, khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch vµ thay ®æi c¬ chÕ vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó chñ ®Çu t­ yªn t©m vµ ®ì mÊt thêi gian chê ®îi thùc thi dù ¸n. 3. UBND tØnh ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 103/2002/Q§.UB ngµy 14/11/2002 thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn du lÞch tØnh NghÖ An thêi kú 2002-2010. §Õn nay mét sè thµnh viªn ë c¸c ngµnh ®· cã sù thuyªn chuyÓn c«ng t¸c nªn ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o bÞ gi¸n ®o¹n. V× vËy ®Ò nghÞ UBND tØnh quyÕt ®Þnh thay thÕ mét sè thµnh viªn ®Ó cñng cè ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o gióp TØnh uû, UBND tØnh l·nh ®¹o, chØ ®¹o kÞp thêi nh»m ®Èy nhanh ph¸t triÓn du lÞch thêi kú 2006-2010. 4. Trong thêi gian qua UBND tØnh giao nhiÖm vô chñ ®Çu t­ mét sè quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu ®iÓm du lÞch cho mét sè ngµnh vµ huyÖn lµm, hå s¬ quy ho¹ch Së Du lÞch kh«ng ®­îc qu¶n lý nªn khi c¸c dù ¸n ®­îc triÓn khai Së Du lÞch kh«ng cã c¨n cø ®Ó tham gia gãp ý. V× vËy, ®Ò nghÞ UBND tØnh cã quyÕt ®Þnh ®Ó c¸c chñ ®Çu t­ cung cÊp hå s¬ tµi liÖu c¸c quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt cho Së Du lÞch qu¶n lý theo dâi. 5. §Ò nghÞ UBND tØnh bè trÝ vèn ng©n s¸ch ®Ó ®Çu t­ døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng gåm: ®­êng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc tíi c¸c khu, ®iÓm du lÞch ®Ó tõ ®ã kªu gäi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch, cã nh­ vËy míi t¹o thªm ®­îc c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn. 6. Hµng n¨m ®Ò nghÞ UBND tØnh quan t©m bè trÝ ng©n s¸ch ®ñ cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch, ®Æc biÖt lµ xóc tiÕn du lÞch t¹i c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm cã ­u thÕ ®èi víi NghÖ An lµ: Trung Quèc, Th¸i Lan vµ c¸c n­íc trong khu vùc, ®ång thêi bè trÝ vèn ­u tiªn cho viÖc hç trî ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc. 7. Ngµnh du lÞch cÇn hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ®Ó t¹o h¬n n÷a c¸c s¶n phÈm du lÞch cã søc hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch. 8. §Ò nghÞ c¸c Së, c¸c ngµnh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý quy ho¹ch nãi chung, quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch nãi riªng nhÊt lµ c¸c khu du lÞch, ®« thÞ du lÞch träng ®iÓm; ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh ban hµnh quy chÕ gi¸ cho thuª ®Êt, sö dông ®Êt hîp lý ®èi víi ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®Êt x©y dùng khu«n viªn ®Ó ®¶m b¶o kh«ng gian xanh- s¹ch- ®Ñp. KÕt luËn NghÖ An lµ tØnh sím h×nh thµnh ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch, trong ®ã chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch thêi kú 1996-2010 ®· ®­îc phª duyÖt, chØ râ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An víi môc tiªu khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng du lÞch, g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, b¶o ®¶m cho du lÞch ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, bÒn v÷ng. §· 975 n¨m, tªn gäi NghÖ An nh­ mét dÊu Ên trong t©m hån, trong trÝ n·o nh÷ng c­ d©n trªn m¶nh ®Êt nµy còng nh­ nhiÒu ng­êi trong n­íc vµ quèc tÕ. Nã lu«n lu«n nh¾c nhñ bao thÕ hÖ ph¶i chiÕn ®Êu, x©y dùng nh­ thÕ nµo ®Ó NghÖ An lóc nµo còng hµo hïng, t­¬i ®Ñp, yªu th­¬ng. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng x¸c ®Þnh: “Ph¸t triÓn du lÞch thËt sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän; n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trªn c¬ së khai th¸c lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, ®¸p øng nhu cÇu du lÞch trong n­íc, vµ ph¸t triÓn nhanh du lÞch quèc tÕ, sím ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn du lÞch cña khu vùc”. B¸m s¸t chñ tr­¬ng ®ã, trong nh÷ng n¨m qua, ngµnh du lÞch NghÖ An ®· cã b­íc ph¸t triÓn nhanh vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trong c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh. NghÖ An tõ l©u ®· trë thµnh ®iÓm tham quan du lÞch ®­îc mÕn mé cña nh©n d©n c¶ n­íc vµ du kh¸ch quèc tÕ. §­îc sù quan t©m hç trî cña ChÝnh phñ, Tæng côc Du lÞch vµ c¸c bé, ngµnh h÷u quan, cïng sù nç lùc phÊn ®Êu cña ®éi ngò nh÷ng ng­êi lµm du lÞch ®Þa ph­¬ng, trong nh÷ng n¨m tíi, ngµnh du lÞch NghÖ An sÏ cã b­íc ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vµ hiÖu qu¶ h¬n, cïng c¸c tØnh, thµnh trong c¶ n­íc ®­a ViÖt Nam trë thµnh ®iÓm ®Õn trong thÕ kû XXI. §¹t ®­îc nh­ vËy, NghÖ An sÏ nhanh chãng v­ît qua cöa ¶i lµ mét tØnh nghÌo, v­ît lªn thµnh mét tØnh giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, lµ trung t©m t¨ng tr­ëng kinh tÕ – x· héi cña B¾c miÒn Trung, thùc hiÖn ®­îc mong muèn cña B¸c Hå, cña §¶ng bé, nh©n d©n NghÖ An vµ cña c¶ n­íc. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2004 vµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô n¨m 2005. 2. CÈm nang Du lÞch NghÖ An- NXB Lao ®éng- X· héi-2005. 3. Du lÞch vµ kinh doanh du lÞch – PTS. TrÇn Nh¹n- NXB V¨n ho¸ Th«ng tin Hµ Néi- 1996. 4. H­íng dÉn Du lÞch NghÖ An- Së Du lÞch NghÖ An 5. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An 5 n¨m 2006-2010 cã tÝnh ®Õn n¨m 2020- Së Du lÞch NghÖ An 6. NghÖ An LÞch sö vµ V¨n ho¸- NXB NghÖ An 2005 7. NghÖ An -ThÕ vµ lùc míi trong thÕ kû XXI- NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi 2005 8. NghÞ quyÕt 12 NQ/TU cña Ban th­êng vô TØnh uû vÒ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2002-2010 vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt. 9. NhËp m«n Khoa häc du lÞch – TrÇn §øc Thanh- NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Né- 1999. 10. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch tØnh NghÖ An thêi kú 1997-2010- Së Du lÞch NghÖ An, ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn du lÞch. 11. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh NghÖ An lÇn thø XV- §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam- §¶ng Bé tØnh NghÖ An. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010.doc
Luận văn liên quan