Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế ở nước ta

MỤC LỤC: Phần mở đầu Chương I. Những vấn đề cơ bản về cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 1. Kinh tế hàng hoá với quá trình hình thành và phát triển của nó . 1.1: Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá. 1.2: Đặc trưng của kinh tế hàng hoá. 2. Kinh tế hàng hoá và cơ chế thị trường : 2.1: Thị trường và cạnh tranh. 2.2: Cơ chế thị trường và sự vận dụng của nó . 2.3: Vai trò của nhà nước trong cơ chế hàng hoá. 2.4: Kinh tế hàng hoá trong chủ nghĩa xã hội. Chương II. Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế hàng hoá ở Việt Nam 1. Sự cần thiết phải phát triển kinh tế hàng hóa ở nước ta 2. Đặc điểm của kinh tế hàng hoá ở Việt Nam. 3. Các giải pháp phát triển kinh tế hàng hoá ở Việt Nam Kết luận

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1744 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®ÇU : X· héi loµi ng­êi ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn qua nhiÒu giai ®o¹n lÞch sö l©u dµi cïng víi nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ngµy mét tiÕn bé vµ ph¸t triÓn cao h¬n . Con ng­êi ngµy cµng thÊy râ h¬n vai trß cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ ra cña c¶i vËt chÊt ®èi víi sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña m×nh . Nh­ng øng víi mçi giai ®o¹n lÞch sö kh¸c nhau còng cÇn cã mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau sao cho phï hîp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt . §iÒu ®ã rÊt quan träng v× hiÖu qu¶ kinh tÕ chÝnh lµ th­íc ®o lµ kÕt qu¶ ®óng ®¾n nhÊt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña mét quèc gia . Vµ kinh tÕ cßn lµ cßn lµ m¹ch m¸u vµ lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ph¸t triÓn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc kh¸c cña ®Êt n­íc . Sau n¨m 1975 ®Êt n­íc ta hoµn toµn gi¶i phãng vµ b­íc vµo c«ng cuéc x©y dùng nÒn kinh tÕ sau chiÕn tranh .Nh­ng do ch­a n¾m b¾t ®­îc ®óng ®¾n quy luËt kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ vµ ch­a t×m ®ù¬c h­íng ®i ®óng ®¾n nªn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vÉn trong t×nh tr¹ng l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. §Õn ®¹i héi §¶ng 6 (th¸ng 12-1986 ) §¶ng vµ nhµ n­íc ta chñ ch­¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n­íc ta sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Lóc nµy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã b­íc chuyÓn m×nh râ rÖt.§êi sèng cña nh©n d©n ngµy mét c¶i thiÖn vµ n©ng cao. Nh×n l¹i qu¸ tr×nh h¬n 10 n¨m ®æi míi , míi gióp chóng ta h×nh dung râ h¬n thÕ nµo lµ kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa vµ thÊy râ h­íng ®i ®óng ®¾n cña d©n téc ta vµ cµng thÊy râ h¬n vai trß cña kinh tÕ thÞ tr­êng, vµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ë n­íc ta. §ã còng chÝnh lµ lý do khiÕn em chän ®Ò tµi: “C¬ chÕ vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ë n­íc ta’’. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· gióp ®ì vµ h­íng dÉn em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy./. Ch­¬ng 1: nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. 1. Kinh tÕ hµng ho¸ - qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nã : 1.1.Kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸: Kinh tÕ tù nhiªn lµ h×nh thøc kinh tÕ ®Çu tiªn cña x· héi loµi ng­êi. Kinh tÕ tù nhiªn lµ nÒn kinh tÕ trong ®ã s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra nh»m tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n cña ng­êi s¶n xuÊt trong néi bé mét ®¬n vÞ kinh tÕ nhÊt ®Þnh. Ng­êi s¶n xuÊt tù quyÕt ®Þnh vÒ sè l­îng , chñng lo¹i s¶n phÈm theo nhu cÇu cña m×nh, g¾n víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ phong tôc tËp qu¸n cæ truyÒn. Tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi cßn rÊt thÊp vµ gi¶n ®¬n, s¶n xuÊt cã tÝnh khÐp kÝn theo tõng vïng, ®Þa ph­¬ng l·nh thæ. Trong c¸c x· héi c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn chñ yÕu lµ nÒn kinh tÕ tù nhiªn, Kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi tõ kinh tÕ tù nhiªn, kÕ tiÕp kinh tÕ tù nhiªn trªn c¬ së ph©n c«ng lao ®éng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn vµ sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ cña nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh«ng ph¶i ®Ó tho¶ m·n tho¶ m·n nhu cÇu trùc tiÕp cña m×nh, mµ nh»m ®Ó trao ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n trªn thÞ tr­êng . V× vËy sè l­îng vµ chñng lo¹i vµ s¶n phÈm suy cho tíi cïng lµ do ng­êi mua quyÕt ®Þnh, viÖc ph©n phèi s¶n phÈm ®ù¬c thùc hiÖn th«ng qua quan hÖ trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr­êng. Kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi tõ rÊt sím vµ ®· tõng tån t¹i trong nhiÒu ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. H×nh thøc ®Çu tiªn cña nã lµ kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n. §ã lµ kiÓu s¶n xuÊt do nh÷ng ng­êi n«ng d©n, thî thñ c«ng tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së t­ h÷u nhá vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng cña chÝnh nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt , hä trùc tiÕp trao ®æi víi nhau trªn thÞ tr­êng .1.2.Nh÷ng ®Æc tr­ng cña kinh tÕ hµng ho¸: Mét lµ : TÝnh tù chñ cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ rÊt cao . C¸c chñ thÓ kinh tÕ tù bï nh÷ng chi phÝ vµ tù chÞ tr¸ch nhiªm ®èi víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña m×nh. C¸c chñ thÓ ®­îc tù do liªn kÕt, liªn doanh , tù tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo luËt ®Þnh . §©y lµ nh÷ng ®Æc tr­ng rÊt quan träng cña kinh tÕ thÞ tr­êng . §Æc tr­ng xuÊt hiÖn tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña viÖc tån t¹i cña kinh tÕ hµng ho¸ . Kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng bao dung hµnh vi bao cÊp . Nã ®èi lËp víi bao cÊp vµ ®éng nghÜa víi tù do n¨ng ®éng . Hai lµ :Trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ rÊt phong phó . Ng­êi ta tù do mua , b¸n hµng ho¸ . Trong ®ã ng­êi mua chän ng­êi b¸n . Ng­êi b¸n t×m ng­êi mua . Hä gÆp nhau ë gi¸ thÞ tr­êng . §Æc tr­ng nµy ph¶n ¸nh tÝnh ­u viÖt h¬n h¼n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng so víi kinh tÕ tù nhiªn. Ba lµ: gi¸ c¶ ®­îc h×nh thµnh ngay trªn thÞ tr­êng Bèn lµ : c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu cña kinh tÕ thÞ tr­êng .Nã tån t¹i trªn c¬ së nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp vµ kh¸c nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ . Theo yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ , tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Òu ph¶i s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn hao phÝ lao ®éng x· h«Þ cÇn thiÕt . Trong ®iÒu kiÖn ®ã , muèn cã nhiÒu lîi nhuËn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ph¶i ®ua nhau c¶i tiÕn kü thuËt , ¸p dông kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng c¸ biÖt , gi¶m hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt nh»m thu lîi siªu ng¹ch . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , canh tranh diÔn ra mét c¸ch phæ biÕn trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt bao gåm : c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi tham gia trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng (ng­êi b¸n víi nh÷ng ng­êi b¸n , ng­êi mua víi nh÷ng ng­êi mua ). H×nh thøc vµ tranh cã thÓ nh÷ng biÖn ph¸p cuèi cïng cña c¹nh tranh chÝnh lµ lîi nhuËn . N¨m lµ : Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hÖ thèng kinh tÕ më .Nã rÊt ®a d¹ng,phøc t¹p vµ ®­îc ®iÒu hµnh bëi hÖ thèng tiÒn tÖ vµ hÖ thèng ph¸p luËt cña nhµ n­íc . 2. ThÞ tr­êng vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng: 2.1.ThÞ tr­êng vµ c¹nh tranh: a.Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng: “ThÞ tr­êng lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã ng­êi mua vµ ng­êi b¸n mét thø hµng ho¸ t¸c ®éng qua l¹i nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l­îng hµng’’ b.Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng : - Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt , kÝch thÝch vµ h¹n chÕ s¶n xuÊt , tiªu dïng: - Chøc n¨ng th«ng tin: - Chøc n¨ng thóc ®Èy tiÕn bé kü thuËt: c. C¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng : C¹nh tranh lµ mét quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸ . C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua ®Êu tranh vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ trªn thÞ tr­êng ®Ó dµnh phÇn s¶n xuÊt , tiªu dïng hµng ho¸ cã lîi Ých lín nhÊt cho m×nh . C¹nh tranh cã vai trß tÝch cù trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ , nã ®ßi hái ng­êi s¶n xuÊt ph¶i tÝch cùc , n¨ng ®éng , th­êng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt vµ tæ chøc qu¶n lý ... Nh»m phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr­êng . C¹nh tranh cã t¸c dông b×nh tuyÓn c¸i tiÕn bé ;®µo th¶i c¸i l¹c hËu tr× trÖ , kÐm ph¸t triÓn . VËy vai trß vµ thùc chÊt cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thi tr­êng lµ g×? C¸c nhµ kinh tÕ ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng , c¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ . Do søc Ðp cña c¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . Do søc Ðp cña c¹nh tranh , c¸c nhµ s¶n xuÊt buéc ph¶i sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc ®· ®Ò ra . 2.2. C¬ chÕ hµng ho¸ vµ sù vËn dông cña nã : a. C¬ chÕ hµng ho¸: C¬ chÕ hµng ho¸ lµ thiÕt chÕ kinh tÕ chi phèi ý trÝ vµ hµnh ®éng cña ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng , ng­êi b¸n vµ ng­êi mua th«ng qua thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ . b. Cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng: Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ gi¸ c¶ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸ . Nh­ vËy , gi¸ trÞ lµ c¬ së, lµ b¶n chÊt kinh tÕ cña gi¸ c¶ , cßn gi¸ c¶ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ . Mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a gi¸ trÞ vµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ xÐt vÒ tæng thÓ th× tæng sè gi¸ c¶ cña tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng b»ng tæng sè gi¸ trÞ cña c¸c hµng ho¸ ®ã . Bëi v× trong ®iÒu kiÖn gi¸ trÞ tiÒn tÖ kh«ng ®æi , sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ gi÷a c¸c hµng ho¸ cã sù bï trõ : Khi gi¸ cña mét lo¹i hµng ho¸ nµy cao h¬n gi¸ trÞ th× sÏ cã gi¸ cã gi¸ c¶ cña mét sè lo¹i hµng ho¸ kh¸c thÊp h¬n gi¸ trÞ cña nã . Gi¸ c¶ thÞ tr­êng cña hµng ho¸ do gi¸ trÞ cña hµng ho¸ quyÕt ®Þnh , song biÓu hiÖn cña nã l¹i th«ng qua quy luËt cung cÇu , do ®ã cã thÓ nãi gi¸ c¶ cña thÞ tr­êng ®­îc h×nh thµnh ë ®iÓm c©n b»ng cung cÇu vµ chÝnh ë ®ã b»ng gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng ho¸ . Gi¸ trÞ thÞ tr­êng lµ gi¸ trÞ trung b×nh vµ mÆt kh¸c lµ gi¸ trÞ c¸ biÖt cña nh÷ng hµng ho¸ chiÕm phÇn lín trªn thÞ tr­êng . Quan hÖ cung cÇu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr­êng , ®ång thêi gi¸ c¶ thÞ tr­êng còng chi phèi , t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi cung cÇu . Nõu cung lín h¬n cÇu , gi¸ c¶ thÞ tr­êng sÏ gi¶m xuèng vµ ng­îc lai . Khi gi¸ c¶ cña mét hµng ho¸ nµo ®ã t¨ng th× cÇu sÏ gi¶m vµ cung t¨ng , khi gi¸ c¶ gi¶m th× cung gi¶m vµ cÇu t¨ng . Giíi h¹n thÊp nhÊt cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ chi phÝ s¶n xuÊt , gi¸ c¶ ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt . Giíi h¹n cao cña gi¸ c¶ ch×nh lµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi mua . c. Sù vËn dông cña c¬ chÕ hµng ho¸: Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ c¨n b¶n cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ . theo quy luËt nµy , s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµmg ho¸ ph¶i dùa trªn hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt . Trong trao ®æi ph¶i tu©n theo quy t¾c ngang gi¸ . Quy luËt gia trÞ ho¹t ®éng th«ng qua gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng , sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng biÓu thÞ sù ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ Quy luËt gi¸ trÞ cã t¸c ®éng ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ , kÝch thÝch lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn , ph©n ho¸ ng­êi s¶n xuÊt thµnh kÎ giµu ng­êi nghÌo . Tãm l¹i sù t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ lµ c¬ chÕ vËn hµnh cña thi tr­êng vµ ®­îc gäi lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng . Sù vËn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ tu©n theo néi dung , yªu cÇu cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan nªn c¬ chÕ thÞ tr­êng còng lµ tÊt yÕu kh¸ch quan ,kh«ng phô thuéc vµo ý trÝ , nguyÖn väng chñ quan cña con ng­êi . Tuy vËy , viÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ yªu c©ud cña c¸c quy luËt kh¸ch quan cho phÐp con ng­êi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn thÞ tr­êng , kÕt hîp c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña nhµ n­íc t¹o ra c¬ chÕ vËn hµnh cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.3.Vai trß cña nhµ n­íc trong c¬ chÕ hµng ho¸: Vai trß cña nhµ n­íc trong c¬ chÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®­îc biÓu hiÖn trong c¸c chøc n¨ng sau : a, ThiÕt lËp khu«n khæ ph¸p luËt : Chøc n¨ng nµy cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ , v× nhµ n­íc ®· ®Ò ra quy t¾c c¸c trß ch¬i kinh tÕ buéc c¸c doanh nghiÖp , ng­êi tiªu dïng vµ ngay c¶ b¶n th©n chÝnh phñ ®Òu ph¶i tu©n theo . Nã bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ tµi s¶n , quy t¾c vÒ hîp ®ång vµ ho¹t ®éng kinh doanh , c¸c tr¸ch nhiÖm t­¬ng hç cña c¸c liªn ®oµn lao ®éng vµ ban qu¶n lý , cïng nhiÒu luËt lÖ ®Ó x¸c ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ . b, §¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ: Víi chøc n¨ng nµy nhµ n­íc söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt , thÊt b¹i cña thÞ tr­êng ®Ó thÞ tr­êng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ . Tr­íc hÕt nh÷ng thÊt b¹i mµ thÞ tr­êng gÆp ph¶i lµm cho ho¹t ®éng cña nã kh«ng hiÖu qu¶ lµ ¶nh h­ëng cña ®éc quyÒn . C¸c tæ chøc ®éc quyÒn th­êng lîic dông ­u thÕ cña m×nh ®Æt ra c¸c gi¸ c¶ ®éc quyÒn ; ®éc quyÒn cao khi b¸n ®éc quyÒn thÊp khi mua nh»m thu lîi nhuËn cao , do vËy ®· ph¸ vì sù c¹nh tranh cña hoµn h¶o , lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ . Khi ®éc quyÒn xuÊt hiÖn sÏ lµm biÕn d¹ng quan hÖ cung cÇu , gi¸ c¶ dïng siªu lîi nhuËn vµo c¸c ho¹t ®éng tiªu cùc nh­ qu¶ng c¸o lõa dèi , mua chuéc ¶nh h­ëng ph¸p luËt ... V× vËy nhµ n­íc ph¶i ®­a ra luËt chèng ®éc quyÒn vµ luËt kinh tÕ ®Ó lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña thÞ tr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o . Thø hai nhµ n­íc ph¶i sö dông luËt lÖ ®Ó ngÆn chÆn nh÷ng t¸c ®éng tõ bªn ngoµi ( t¸c ®éng ngo¹i øng ) dÉn ®Õn tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ cña thÞ tr­êng . T¸c ®éng ngo¹i øng xuÊt hiÖn khi mét quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng cña c¸ nh©n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh÷ng ng­êi kh¸c th«ng qua gi¸ c¶ thÞ tr­êng ( kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ cho nh÷ng ho¹t ®éng ®ã «ng céng . Hµng ho¸ c«ng céng lµ lo¹i hµng ho¸ ngay c¶ khi mét ng­êi ®· dïng thÞ ng­êi kh¸c còng cã thÓ dïng ®­îc , nã kh«ng lo¹i trõ bÊt cø ai . VÝ dô : viÖc ®¶m b¶o kh«ng khÝ trong s¹ch , quèc phßng, an ninh , vµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng lÉn nhau . Nh÷ng hµng ho¸ c«ng céng lîi Ých giíi h¹n th­êng thÊp nªn t­ nh©n kh«ng h¨ng h¸i ®Çu t­ , mÆt kh¸c cã nhiÒu hµng ho¸ c«ng céng cã ý nghÜa quan träng cho quèc gia nh­ : quèc phßng ph¸p luËt trËt tù trong n­íc ... kh«ng thÓ giao cho t­ nh©n ®­îc. Thø t­ lµ thuÕ . Chi tiªu cña chÝnh phñ chñ yÕu phô thuéc vµo thuª . TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ph¶i theo luËt thuÕ , ®Æt g¸nh nÆng thuª lªn m×nh , nh­ng ®ång thêi c«ng nh©n còng ®­îc h­ëng nh÷ng hµng ho¸ c«ng c«ng do chÝnh phñ mang l¹i . ChÝnh phñ ph¶i ®Ò ra luËt ®i ®­êng vµ ®¶m b¶o hµng ho¸ c«ng céng nh­ ®­êng x¸ do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho c¸ nh©n ho¹t ®éng , ®ång thêi ng¨n c¶n sù l¹m dông cña c¸c doanh nghiÖp khi hä tham gia vµ kiÒm chÕ ho¹t. ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c Thø n¨m , nhµ n­íc ph¶i ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng s¶n xuÊt , ®êi sèng ®ång thêi chi phèi viÖc chi phèi tµi nguyªn ®Ó ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng c,§¶m b¶o c«ng b»ng x· héi : Môc ®Ých cña chøc n¨ng nµy lµ nh»m võa ®¶m b¶o æn ®Þnh x· héi , võa kh«ng lµm triÖt tiªu tÝnh tÝch cùc cña s¶n xuÊt , kinh doanh cña c¸c thµnh viªn trong x· héi . Nhµ n­íc mét mÆt ph¶i t¹o ra nh÷ng c¬ së vÒ tæ chøc ®Ó mäi ng­êi cã c¬ héi ngang nhau vµ ®­îc h­ëng phÇn t­¬ng xøng víi kÕt qu¶ lao ®éng vµ gãp phÇn cña m×nh ; mÆt kh¸c ph¶i kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph©n hãa giÇu nghÌo , bÊt b×nh ®¼ng nÈy sinh tõ kinh tÕ thÞ tr­êng . V× vËy nhµ n­íc ph¶i cã nh­ng chÝnh s¸ch ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n . C«ng cô quan träng cña chÝnh phñ trong lÜnh vùc nµy lµ thuÕ thu nhËp , thuª kÕ thõa . Bªn c¹nh thuª ph¶i cã hÖ thèng hç trî thu nhËp , trî cÊp , b¶o hiÓm... cho nh÷ng ng­êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n , nghÌo khæ . d, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« : ChÝnh phñ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trªn ®©y th«ng qua ba c«ng cô : c¸c lo¹i thuÕ , c¸c lo¹i thuª , c¸c kho¶n chi tiªu vµ nh÷ng quy ®Þnh hay kiÓm so¸t . Th«ng qua thuÕ chÝnh phñ ®iÒu tiÕt tiªu dïng , ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp , khuyÕn khÝch hoÆc h¹n chÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nh©n. C¸c kho¶n chi tiªu cña chÝnh phñ sÏ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp hay c«ng nh©n s¶n xuÊt ra mét hµng ho¸ hay dÞch vô vµ c¶ viÖc chuyÓn tiÒn nh»m trî cÊp thu nhËp ( nh­ b¶o hiÓm, trî cÊp thÊp nghiÖp ...). Nh÷ng quy ®Þnh hay kiÓm so¸t cña nhµ n­íc còng lµ nh»m h­íng dÉn nh©n d©n ®i vµo hoÆc tõ bá nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh nhÊt ®Þnh. 2.4: Kinh tÕ thÞ tr­êng trong chñ nghÜa x· héi: a.VÊn ®Ò ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa : §¹i héi 6 (1986) kh¼ng ®Þnh ®æi míi kh«ng ph¶i tõ bá môc tiªu x· héi chñ nghÜa ®· lùa chän ,mµ chØ lµ t×m ra ph­¬ng thøc , con ®­êng ®óng ®¾n h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó ®i ®Õn môc tiªu . Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi , còng nh­ viÖc ®æi míi trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c , trªn lÜnh vùc kinh tÕ chóng ta ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng . Nhê nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong bø¬c chuyÓn ®ã , nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ , ®êi sèng cña hÇu hÕt nh©n d©n ®ù¬c tõng b­íc thùc hiÖn ... Nh­ng còng qua thùc tÕ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng , chóng ta thÊy râ kh«ng Ýt cã nh÷ng yÕu tè tiªu cùc n¶y sinh trªn lÜnh vùc t­ t­ëng , ®¹o ®øc , lèi sèng . Tr­íc t×nh h×nh ®ã , mét sè ng­êi muèn sö dông kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng c¸i ph¸t sinh tõ nã. Tõ sau §¹i héi 7 , kh¸i niÖm “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa’’ ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng , nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , trong nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc ë n­íc ta . b. VÊn ®Ò së h÷u thµnh phÇn kinh tÕ: VÊn ®Ò së h÷u vµ vÊn ®Ò thµnh phÇn kinh tÕ lµ nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt , chóng liªn quan tíi vÊn ®Ò nÒn t¶ng nhÊt - c¬ s¬ kinh tÕ cña chñ nghÜa x· héi . Bëi vËy , sù ®óng sai trªn hai vÊn ®Ò nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp , m¹nh mÏ tíi viÖc gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi chÝnh trÞ cña qu¸ tr×nh ®æi míi . Sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi , x· héi x· héi chñ nghÜa - mét nÒn kinh tÕ , do tÝnh néi t¹i cña quy luËt nhÊt ®Þnh sÏ ®¹t tíi tr×nh ®é cña nÒn kinh tÕ céng s¶n chñ nghÜa . Song , ®Ó tr¸nh nh­ng ®Þnh kiÕn vµ mÆc c¶m s©u s¾c trong x· héi g©y bÊt lîi vÒ t©m lý chÝnh trÞ , kh«ng cã lîi vÒ s¸ch l­îc , cã thÓ kh«ng dïng thµnh phÇn kinh tÕ mµ dïng lo¹i h×nh kinh tÕ . Cã thÓ nãi ë n­íc ta ®ang cã nhiÒu lo¹i h×nh kinh tÕ . VÒ ®¹i thÓ chóng bao gåm: kinh tÕ nhµ n­íc, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n, kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc. Ch­¬ng II:nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë n­íc ta 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa ë n­íc ta ¶nh h­ëng cña m« h×nh kinh tÕ chØ huy víi c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, hai c¬ chÕ cò vµ míi ( c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®­îc gäi lµ c¬ chÕ cò , cßn c¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc gäi lµ c¬ chÕ míi ) cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau , trong ®ã ®iÓm c¨n b¶n kh¸c nhau lµ ë chç :c¬ chÕ cò h×nh thµnh trªn c¬ së thu hÑp hoÆc gÇn nh­ xo¸ bá quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ , lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ hiÖn vÊt ho¸ . C¬ chÕ míi ®­îc më réng quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ . ë c¬ chÕ cò , ®ã lµ c¬ chÕ lÖnh kÕ ho¹ch , kÌm theo lÖnh gi¸ c¶ , tµi chÝnh tiÒn tÕ theo quy t¾c cÊp ph¸t , giao nép nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch . ë c¬ chÕ míi lµ c¬ chÕ kÕ ho¹ch kinh doanh , gi¸ c¶ kinh doanh , tµi chÝnh kinh doanh , tÝn dông kinh doanh phôc vô nhu cÇu bu«n b¸n cña c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt theo nguyªn t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ . Nh­ vËy , trong c¬ chÕ c¸c ph¹m trï gi¸ c¶ , tµi chÝnh , l­u th«ng tiÒn tÖ lµ nh÷ng ph¹m trï vèn cã ®­îc sö dông nh­ng chØ lµ h×nh thøc . VÒ quan hÖ kinh tÕ , c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp thÓ hiÖn quan hÖ giao nép thu mua cÊp ph¸t . S¶n xuÊt vµ kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh gÇn nh­ khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp hay hËu cÇn quan ®éi . HiÖu qu¶ cña c¬ chÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp hÕt søc nÆng nÒ . §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn: Mét lµ lµm mÊt søc m¹nh cña tæ chøc thèng nhÊt theo kÕ ho¹ch tr­íc hÕt ®èi víi kinh tÕ nhµ n­íc . Sù chØ huy tËp trung vµ theo nhiÒu mèi ®· g©y ra sù gß bã , v­íng m¾c . Tõ ®ã c¬ chÕ tËp trung chë thµnh bÊt lùc vµ bu«ng láng cho thùc tÕ tù ph¸t . Hai lµ ,lµm suy yÕu triÖt tiªu ®éng lùc kinh tÕ , thËm chÝ g©y t¸c ®éng nh­ khuyÕn khÝch sù û l¹i , dùa dÉm l­êi biÕng g©y thiÖt h¹i cho nh÷ng ng­êi tÝch cùc , t¹o m«i tr­êng cho l·ng phÝ , g©y thÊt tho¸t cho tµi s¶n quèc gia . Ba lµ, môc tiªu æn ®Þnh c¶i thiÖn ®êi sèng ph¸t triÓn s¶n xuÊt . Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i c¬ chÕ giao nép vµ cÊp ph¸t , dï cã nãi nhiÒu ®Õn bao nhiªu vÒ quy luËt gi¸ trÞ th× còng chØ lµ h×nh thøc .ViÖc më réng s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ lµ mét tÊt yÕu lÞch sö , cho nªn sù h¹n chÕ quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ vµ quy luËt gi¸ trÞ trë thµnh sù c¶n trë tiÕn bé kinh tÕ , k×m h·m nh©n tè míi , do ®ã lµm chñ nh÷ng qu¸ tr×nh kinh tÕ kh¸ch quan mÆc dï trong tay nhµ n­íc cã thùc lùc kinh tÕ to lín . V× vËy ®¹i héi lÇn thø 7 cña ®¶ng ®· kh¼ng ®Þnh :”Xo¸ bá triÖt ®Ó c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp , h×nh thµnh c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt , chÝnh s¸ch vµ c«ng cô kh¸c . X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c thÞ tr­êng hµng tiªu dïng , vËt t­ dÞch vô tiÒn vèn søc lao ®éng ... thùc hiÖn giao l­u kinh tÕ th«ng suèt trong c¶ n­íc vµ víi thÞ tr­êng thÕ giíi . Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khi b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng : XuÊt ph¸t tõ lîi thÕ vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ trong n­íc , ph­¬ng h­íng më réng kinh tÕ quèc tÕ nªn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n : Nhµ n­íc cÇn cã tÝnh chÊt b¶o hé mÉu dÞch hîp lý nh»m khuyÕn khÝch c¸c nhµnh kinh tÕ ph¸t triÓn , thu hót nh÷ng s¶n phÈm quý hiÕm vµ s¶n phÈm khoa häc tõ bªn ngoµi , ng¨n chÆn viÖc nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ trong n­íc cã kh¶ n¨ng sane xuÊt . Nhµ n­íc cÇn duy tr× sù æn ®Þnh vÒ mÆt chÝnh trÞ kinh tÕ vµ x· héi nh»m t¹o ra m«i tr­êng vµ hµnh lang cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng , qua ®ã thóc ®Èy kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn . 2.§Æc ®iÓm cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: Thø nhÊt , nÒn kinh tÕ gi÷a trªn c¬ s¬ c¬ cÊu ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u , trong ®ã së h÷u nhµ n­íc lµm chñ ®¹o . Do ®ã nÒn kinh tÕ gåm nhiÒu thµnh phÇn , trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc gi÷a vai trß chñ ®¹o .Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta tån t¹i ba lo¹i h×nh së h÷u c¬ b¶n :së h÷u toµn d©n , së h÷u tËp thÓ , së h÷u t­ nh©n . Tõ ba lo¹i s¬ h÷u c¬ b¶n ®ã h×nh thµnh nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh . Do ®ã kh«ng chØ kh«ng chØ ra søc ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thuéc chÕ ®é c«ng h÷u , mµ cßn ph¶i khuyÕn khÝch phÊt triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thuéc së h÷u t­ nh©n ®Ó h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng réng lín bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc chÕ ®é c«ng h÷u , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ t­ doanh , c¸c h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh gi÷a trong vµ ng¬µi n­íc, c¸c h×nh thøc ®an xen vµ th©m nhËp vµo nhau gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã thÓ tham gia thÞ tr­êng víi t­ c¸ch chñ thÓ thÞ tr­êng b×nh ®¼ng . Trong c¬ cÊu kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc ta , kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o . ViÖc x¸c ®Þnh kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o lµ sù kh¸c biÖt cã tÝnh chÊt b¶n chÊt gi÷a kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa víi kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c n­íc kh¸c . TÝnh ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta ®· quy ®Þnh kinh tÕ nhµ n­íc gi÷a vai trß chñ ®¹o trong c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn . Bëi lÏ mçi mét chÕ ®é x· héi ®Òu cã c¬ s¬ kinh tÕ t­¬ng øng víi nã , kinh tÕ nhµ n­íc nãi ®óng ra kinh tÕ dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u gåm kinh tÕ nhµ n­íc vµ kinh tÕ hîp t¸c , t¹o c¬ s¬ kinh tÕ cho chÕ ®é x· héi míi - x· héi chñ nghÜa . 3.C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë ViÖt Nam Thø 1 lµ, kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ChuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý nhµ n­íc, kÕ ho¹ch vµ hîp ®ång kinh tÕ lµ nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.§Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña c¶ n­íc lµ c¸c chÝnh s¸ch - C¸c ph­¬ng ¸n quy ho¹ch cña ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng - C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ nhu cÇu, gi¸ c¶ cung øng cña doanh nghiÖp, c¸c hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt ®¬n ®Æt hµng hoÆc chØ tiªu ph¸p lÖnh. - Nhµ n­íc th«ng tin h­íng dÉn c¸c c¬ quan cÊp qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp vµ n¨ng cung øng vËt t­, n»n l­îng vµ dich vô. - T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm. §ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i ®¶m b¶o cho thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹ovµ ®ñ kh¶ naeng ®iÒu tiÕt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Thø 2 lµ, c¬ chÕ qu¶n lý ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý. §©y lµ gi¶i ph¸p liªn quan trùc tiÕp liªn quan tíi viÖc hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt trªn c¸c mÆt së h­ò, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm. Thø 3 lµ, ®¶m b¶o thùc hÖn lßng tin cña qu¶ quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng vµo chñ nghÜa x· héi, vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc Thø 4, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ xö ph¹t nghiªm minh Thø 5, lµ gi¸o dôc, ®µo t¹o con ng­êi võa hång võa chuyªn Thø 6, lµ ®¶m b¶o vµ gi÷ v÷ng sù l·nh ®¹o vµ tuyÖt ®èi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®èi víi toµn bé tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng n­íc ta. Tãm l¹i, cã hai lo¹i ®Ó thùc hiÖn xu h­íng x· héi chñ nghÜa sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta. Mét lµ, lo¹i gi¶i ph¸p trung gian – qu¸ ®é Hai lµ, lo¹i gi¶i ph¸p chÌo l¸i, h­íng dÉn khuynh h­íng tù ph¸t t­ b¶n chñ nghÜa thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trung gian – qu¸ ®é dÇn dÇn ®i theo xu h­íng x· héi chñ nghÜa. ChØ cã vËn dông tæng hîp, cã kÕ ho¹ch vµ c©n nh¾c kü cho phï hîp víi thùc tÕ cña ®Êt n­íc ®èi víi hai lo¹i gi¶i ph¸p ®ã th× míi thùc hiÖn ®­îc xu h­íng x· héi chñ nghÜa cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta. kÕt luËn Qua nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng : H¬n 10 n¨m qua lÜnh vùc kinh tÕ cña n­íc ta ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ vµ thµnh tùu to lín ; kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh , x· héi æn ®Þnh vµ v÷ng b­íc ®i lªn, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ . Tuy nhiªn trong lßng b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã lu«n chøa ®ùng nh÷ng khuyÕt tËt vµ nh÷ng khuyÕt tËt ®ã còng ®· biÓu hiÖn ra trong nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam . Nh­ng c¸c chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc lu«n ®­îc ®Ò ra ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt , h¹n chÕ mét c¸ch tèt nhÊt . §ång thêi nh÷ng ph­¬ng h­íng tiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn còng lu«n ®­îc ®Æt ra t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc trong t­¬ng lai . Nãi tãm l¹i , nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay , mÆc dï cã nh÷ng mÆt nh÷ng yÕu tè khiÕn chóng ta ch­a yªn t©m , ch­a hµi lßng , song nã ®â cã nh÷ng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc , kÝch thÝch sù n¨ng ®éng cña con ng­êi vµ toµn x· héi . Bëi vËy , cïng víi nh÷ng th¾ng lîi b­íc ®Çu cña c«ng cuéc ®æi míi , chóng ta cµng thÊy r»ng viÖc vËn dông c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ mét ®­êng lèi ®óng ®¾n , ®­êng lèi ®ã ®­îc h×nh thµnh tõ thùc tiÔn cuéc sèng , tõ yªu cÇu kh¸ch quan , tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc . TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò diÔn ra xung quanh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam mét lÇn n÷a ®· chøng minh cho sù ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt trong ph­¬ng h­íng chØ ®¹o cña §¶ng céng s¶n vµ ho¹t ®éng qu¶n lý thùc hiÖn cña nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . môc lôc: PhÇn më ®Çu Ch­¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn 1. Kinh tÕ hµng ho¸ víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nã . 1.1: Kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸. 1.2: §Æc tr­ng cña kinh tÕ hµng ho¸. 2. Kinh tÕ hµng ho¸ vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng : 2.1: ThÞ tr­êng vµ c¹nh tranh. 2.2: C¬ chÕ thÞ tr­êng vµ sù vËn dông cña nã . 2.3: Vai trß cña nhµ n­íc trong c¬ chÕ hµng ho¸. 2.4: Kinh tÕ hµng ho¸ trong chñ nghÜa x· héi. Ch­¬ng II. Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë ViÖt Nam 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa ë n­íc ta 2. §Æc ®iÓm cña kinh tÕ hµng ho¸ ë ViÖt Nam. 3. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë ViÖt Nam KÕt luËn tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ chÝnh trÞ Mac-Lªnin “ tËp 2 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Hµ Néi -N¨m 1998. 2. C-Mac t­ b¶n . QuyÓn 2 , tËp 2 , NXB Sù thËt Hµ Néi ,n¨m 1963. 3. Vò Hång TiÕn - Chñ nghÜa Mac Lªnin vµ mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn ë ViÖt Nam hiÖn nay . NXB §¹i häc Quèc Gia, n¨m1997. 4. Gi¸o s­ , tiÕn sÜ : Ng« §×nh Giao. T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ Th¸ng 6-1998 5. NguyÔn ThÞ ViÖt H­ng -Th«ng tin lý luËn thµng 7-1998. 6. NguyÔn H÷u V­îng .Kinh tÕ thÞ tr­êng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc .T¹p chÝ TriÕt häc sè 4(110), Th¸ng 8-1999. 7. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam . V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 8.Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia , Hµ Néi ,1996,tr 26. 8. Phã tiÕn sÜ :NguyÔn Cóc.Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa .Nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi-1995. 9 . PhÊn ®Êu thi ®ua nghÞ quyÕt cña §¶ng vµo cuéc sèng sè 15(8-1999). 10 . Nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn sè 11-1999. 11. Nghiªn cøu trao ®æi sè 18 (9-1999). 12. V.I.Lªnin.Toµn tËp,t.44. NXB TiÕn bé ,Matxc¬va,n¨m1978,tr217. 13. Hå ChÝ Minh .Toµn tËp ,t4.Nxb Sù thËt ,Hµ Néi,n¨m1984 ,tr.36. 14. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam , sdd. tr72. 15. Gi¶ng viªn Mac-Lªnin, Tr­êng ®¹I häc kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Ninh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế ở nước ta.DOC
Luận văn liên quan