Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Bảo vệ thực vật

Mục lục: ã Lời nói đầu. ã Nội dung: 1- Lí luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 1.1- Tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 1.1.1- Khái niệm và vai trò. 1.1.2- Đặc điểm của quá trình tiêu thụ hàng hoá ở DNTM. 1.1.3- Các trường hợp được coi là tiêu thụ hàng hoá. 1.2- Giá bán hàng hoá và giá thanh toán với người mua. 1.2.1- Giá bán hàng hoá. 1.2.2- Giá thanh toán với người mua. 1.3- Kế toán bán hàng ở DNTM. 1.3.1- Các tài khoản sử dụng. 1.3.2- Kế toán bán buôn hàng hoá ở DNTM theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1.3.3- Kế toán bán lẻ hàng hoá ở DNTM. 1.3.4- Kế toán bán hàng trả góp ở DNTM. 1.3.5- Kế toán bán hàng đại lí. 1.3.6- Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng. 1.3.7- Kế toán bán hàng ở các DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì. 2- Thực trạng và các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 2.1- Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 2.2- Các vấn đề còn tồn tại. 2.3- Các ý kiến đề xuất để hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. ã Kết luận.

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Bảo vệ thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi bao gåm c¸c kh©u s¶n xuÊt- ph©n phèi- trao ®æi- tiªu dïng. Trong ®ã kh©u ph©n phèi chñ yÕu do c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®¶m nhiÖm. C¸c doanh nghiÖp nµy ®ãng vai trß lµ m¹ch m¸u l­u th«ng cña nÒn kinh tÕ, kÕt nèi cung víi cÇu thÞ tr­êng th«ng qua mét chu tr×nh lÆp l¹i liªn tôc: Dïng vèn l­u ®éng B¸n hµng T H T’ mua hµng ho¸ thu tiÒn Trong qu¸ tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i Êy, lµm thÕ nµo ®Ó b¸n hµng nhiÒu nhÊt, tr¸nh ø ®äng vèn l©u ngµy, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, thu lîi nhuËn cao... lu«n lµ môc tiªu vµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ho¹t ®éng tiªu thô ph¶i ®­îc coi lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu nhÊt, c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Nã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lùa chän c¸c mÆt hµng kinh doanh, xu h­íng vµ c¸ch thøc kinh doanh c¸c mÆt hµng mét c¸ch hîp lÝ. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc hîp lÝ lµ mét trong nh÷ng c¬ së cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho chØ ®¹o kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng ®· vµ ®ang dÇn ®­îc c¶i tiÕn song míi chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn yªu cÇu qu¶n lÝ. Bëi vËy c¶i tiÕn, hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng trong c¸c doanh nghiÖp- ®Æc biÖt lµ ë doanh nghiÖp th­¬ng m¹i n¬i ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®­îc coi träng hµng ®Çu- lu«n lu«n ®­îc coi lµ vÊn ®Ò thêi sù. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, t«i ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò víi ®Ò tµi : Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm 2 phÇn chÝnh: LÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Thùc tr¹ng vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Néi dung PhÇn 1- LÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i(DNTM). Kh¸i niÖm vµ vai trß. Th­¬ng m¹i lµ kh©u trung gian kÕt nèi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. Víi ý nghÜa nh­ vËy DNTM lµ doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®ãng vai trß c¬ b¶n, chi phèi mäi ho¹t ®éng kh¸c cña DN. Theo hiÖp héi kÕ to¸n quèc tÕ, tiªu thô hµng ho¸ lµ chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng ®Ó thu tiÒn hoÆc ®­îc quyÒn thu tiÒn b¸n hµng. XÐt vÒ ph­¬ng diÖn x· héi, tiªu thô hµng ho¸ thùc hiÖn c©n ®èi cung vµ cÇu. Th«ng qua tiªu thô hµng ho¸ DN thu ®­îc tiÒn ®Ó bï ®¾p chi phÝ, cã lîi nhuËn. MÆt kh¸c DN còng x¸c ®Þnh ®­îc sù vËn ®éng cña hµng ho¸ cã tr«i ch¶y hay kh«ng, s¶n phÈm cung øng cã phï hîp víi nhu cÇu hay kh«ng, tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch phï hîp cho chu k× kinh doanh tiÕp theo. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh tiªu thô. Cã sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch, mÉu m· cña hµng ho¸. Cã sù thay ®æi quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. Ng­êi b¸n trao hµng ho¸ cho ng­êi mua ®Ó ®­îc tiÒn hoÆc ®­îc bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n. Kho¶n tiÒn nµy ®­îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng, dïng ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ h×nh thµnh nªn kÕt qu¶ b¸n hµng trong k× cña doanh nghiÖp. C¸c tr­êng hîp ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. C¨n cø vµo kh¸i niÖm, vai trß còng nh­ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, c¸c tr­êng hîp ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô hµng ho¸ lµ: Hµng ®­îc trao ®æi qua ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n chuyÓn th¼ng qua ph­¬ng ph¸p b¸n trùc tiÕp. Hµng göi ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi: + Doanh nghiÖp nhËn ®­îc tiÒn do kh¸ch tr¶. + Kh¸ch hµng ®· nhËn hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. XuÊt hµng sö dông cho môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt hµng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn. XuÊt hµng ®Ó thanh to¸n thu nhËp cho c¸c bªn liªn doanh. XuÊt hµng ho¸ ®Ó sö dông, ®­îc trang tr¶i b»ng quü phóc lîi, quü khen th­ëng. XuÊt hµng ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c ( hµng ®èi l­u). Hµng hao hôt tæn thÊt trong mua b¸n theo hîp ®ång bªn mua chÞu. Gi¸ b¸n hµng ho¸ vµ gi¸ thanh to¸n víi ng­êi mua. 1.2.1- Gi¸ b¸n hµng ho¸. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng gi¸ b¸n hµng ho¸ cña DNTM lµ gi¸ tho¶ thuËn, th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ b¸n hµng ho¸= Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸+ThÆng sè th­¬ng m¹i Trong ®ã thÆng sè th­¬ng m¹i lµ bé phËn cÊu thµnh gi¸ b¸n hµng ho¸, nh»n bï ®¾p chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp vµ h×nh thµnh thu nhËp vÒ b¸n hµng, ®­îc tÝnh theo tØ lÖ % víi gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸. ThÆng sè th­¬ng m¹i= Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸ x TØ lÖ (%) thÆng sè. Nh­ vËy: Gi¸ b¸n hµng ho¸= Gi¸ trÞ thùc tÕ cña x(1+tØ lÖ(%) thÆng sè). 1.2.2- Gi¸ thanh to¸n víi ng­êi mua. Gi¸ thanh to¸n víi ng­êi mua lµ sè tiÒn ph¶i thu cña ng­êi mua vÒ hµng ho¸ b¸n ra, gi¸ thanh to¸n ®­îc ph©n biÖt trong 2 tr­êng hîp: §èi víi hµng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: Gi¸ thanh to¸n hµng ho¸= Gi¸ b¸n hµng ch­a thuÕ+ thuÕ GTGT ®Çu vµo. §èi víi hµng b¸n thuéc ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Gi¸ thanh to¸n hµng b¸n= Gi¸ b¸n hµng ho¸. 1.3-KÕ to¸n b¸n hµng ë c¸c DNTM. 1.3.1- C¸c tµi kho¶n sö dông. Tµi kho¶n 156: Hµng ho¸: Tµi kho¶n 156 ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã cña: + Hµng ho¸ tån kho, tån quÇy (Trong kÕ to¸n theo ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®Þnh k×). + Hµng tån kho, tån quÇy vµ xuÊt trong k× b¸o c¸o theo trÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho (Trong kÕ to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). Tµi kho¶n cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn nî: + TrÞ gi¸ mua, nhËp kho cña hµng ho¸ nhËp kho trong k× (theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + TrÞ gi¸ hµng thuª gia c«ng, chÕ biÕn nhËp kho (theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + Chi phÝ thu mua hµng (theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi k× ( ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Bªn cã: + TrÞ gi¸ xuÊt kho cña hµng ho¸ (gåm xuÊt b¸n,xuÊt giao ®¹i lÝ, xuÊt thuª chÕ biÕn,xuÊt gãp liªn doanh, xuÊt sö dông). + TrÞ gi¸ hµng xuÊt tr¶ ng­êi b¸n (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + Gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng ( ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + TrÞ gi¸ hµng thiÕu hôt coi nh­ tiªu thô ( ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + TrÞ gi¸ tån kho ®Çu k× ®· kÕt chuyÓn ( ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). D­ nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng tån kho cuèi k×. Tµi kho¶n 156 ®­îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n: + Tµi kho¶n 1561- gi¸ vèn hµng b¸n. + Tµi kho¶n 1562- PhÝ thu mua hµng. Tµi kho¶n 157- Hµng göi b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· göi hoÆc ®· chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng. Hµng göi ®¹i lÝ, kÝ göi, trÞ gi¸ dÞch vô, lao vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho ng­êi ®Æt hµng nh­ng ch­a chÊp nhËn thanh to¸n. Sè hµng ho¸ nµy thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 157: Bªn nî: + TrÞ gi¸ hµng göi cho k¸ch hµng hoÆc nhê b¸n ®¹i lÝ, kÝ göi. + TrÞ gi¸ lao vô, dÞch vô ®· thùc hiÖn nh­ngch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng göi b¸n (ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Bªn cã: + TrÞ gi¸ hµng ho¸ dÞch vô, lao vô ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc ®· thanh to¸n. + TrÞ gi¸ hµng ho¸, lao vô bÞ tr¶ l¹i. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng göi b¸n (ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). D­ nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸, dÞch vô ®· göi ®i nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n ë cuèi k×. Tµi kho¶ 611(6112)- Mua hµng (trong ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Tµi kho¶n nµy ®­îc sö dông ®Ó theo dâi trÞ gi¸ hµng mua vµo vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 611(6112). Bªn nî: + TrÞ gi¸ hµng tån kho ®Çu k× bao gåm hµng tån kho, hµng ®i ®­êng, hµng göi b¸n theo kÕt qu¶ kiÓm kª. + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng mua trong k×, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Bªn cã: + TrÞ gi¸ hµng tån kho thùc tÕ cuèi k× theo kÕt qu¶ kiÓm kª. + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt b¸n trong k×. + Gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng. + TrÞ gi¸ hµng ho¸ tr¶ l¹i ng­êi b¸n. Tµi kho¶n 611(2) kh«ng cã sè d­ cuèi k×. Tµi kho¶n 151- Hµng ®ang ®i ®­êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i hµng ho¸ mua ngoµi thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp nh­ng ch­a kiÓm nhËn nhËp theo n¬i quy ®Þnh. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 151: Bªn nî: + Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n ®· nhËn ch­a cã hµng. + TrÞ gi¸ hµng mua trªn ®­êng cuèi k× (ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). + Chi phÝ mua hµng. Bªn cã: + Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n cña hµng ®· kiÓm nhËn kho hoÆc ®· giao nhËn th¼ng cho kh¸ch hµng. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng mua trªn ®­êng ®Çu k× (ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). D­ nî: Ph¶n ¸nh hµng mua ®i ®­êng cuèi k×. Tµi kho¶n 511- doanh thu b¸n hµng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña DN trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi kho¶n nµy còng dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nhËn ®­îc tõ nhµ n­íc vÒ trî gi¸ khi thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ n­íc. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n b»ng tµi kho¶n 511: + Chi phÝ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 511 sè doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. + Doanh nghiÖp nhËn gia c«ng vËt t­ hµng ho¸ th× ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 511 sè thï lao ®­îc h­ëng. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 511: Bªn nî: + Sè thuÕ ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu ( thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu) thùc tÕ cña hµng ho¸, dÞch vô ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô). + Gi¶m gi¸ hµng b¸n. + Kho¶n doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo tµi kho¶n 911. Bªn cã: + Doanh thu b¸n hµng doanh nghiÖp thùc hiÖn trong k×. Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d­ cuèi k×. Tµi kho¶n cã 4 tµi kho¶n cÊp 2: + 5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸. + 5112: Doanh thu b¸n thµnh phÈm. + 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. + 5114: Doanh thu tù cÊp trî gi¸. Tµi kho¶n 512- Doanh thu b¸n hµng néi bé: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña hµng ho¸ tiªu thô néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña cïng mét c«ng ty. Tµi kho¶n 5112 cã c¸c tiÓu kho¶n: + 5121: Doanh thu b¸n hµng ho¸. + 5122: Doanh thu b¸n s¶n phÈm. + 5123: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. Tµi kho¶n 632- Gi¸ vèn hµng b¸n: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n trong k×. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 632: Bªn nî: + Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô theo tõng ho¸ ®¬n (ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). + Gi¸ vèn hµng b¸n trong k× (ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Bªn cã: + Gi¸ vèn hµng xuÊt nh­ng ch­a x¸c ®Þnh lµ ®­îc tiªu thô (ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). + KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n sang tµi kho¶n 911. Tµi kho¶n 632 kh«ng cã sè d­ cuèi k×. Tµi kho¶n 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc. Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi Nhµ n­íc vÒ thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c. KÕt cÊu: Bªn nî: + ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ®· nép Nhµ n­íc. Bªn cã: + ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n cßn ph¶i nép Nhµ n­íc D­ nî: ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n cßn ph¶i nép Nhµ n­íc. Tµi kho¶n cã c¸c tiÓu kho¶n: TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra. TK 33312: ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. 1.3.2- KÕ to¸n b¸n bu«n hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: a-B¸n hµng qua kho theo h×nh thøc göi hµng: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n khi xuÊt kho: Nî TK 157. Cã TK 156. NÕu nhËn ®­îc mét phÇn hoÆc toµn bé tiÒn hµng ph¶i ghi chi tiÕt cho kh¸ch hµng øng tr­íc. Nî TK 111,112. Cã TK 131. Khi hµng ®­îc kh¸ch hµng x¸c nhËn, kÕ to¸n ghi kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n vµ doanh thu. + KÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 632. Cã TK 157. + Ph¶n ¸nh doanh thu: ®èi víi hµng ho¸ chÞu VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî 131. Nî TK 111,112. Cã TK 511: Doanh thu ch­a thuÕ VAT. Cã TK 3331: ThuÕ VAT ®Çu ra. + Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n kh«ng thuéc ®èi® t­îng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK 131,111,112. Cã TK 511. Tr­êng hîp b¸n hµng trùc tiÕp qua kho: LËp chøng tõ xuÊt b¸n, giao nhËn hµng víi kh¸ch hµng t¹i kho cña doanh nghiÖp. Nî TK 632: gi¸ vèn hµng ho¸. Cã TK 156. C¨n cø ho¸ ®¬n ®· ®­îc kh¸ch hµng kÝ nhËn thanh to¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131: tæng doanh thu theo gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: doanh thu b¸n hµng ch­a thuÕ. Cã 33311: thuÕ VAT ®Çu ra ( ®èi víi hµng ho¸ thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ). §èi víi hµng b¸n kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp kÕ to¸n ghi doanh thu: Nî TK 111, 112, 131. Cã TK 511. KÕ to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao tay ba. Theo h×nh thøc nµy DNTM mua hµng, nhËn hµng mua vµ giao b¸n lu«n cho ng­êi mua t¹i n¬i ng­êi b¸n. C¶ 3 bªn ®Òu chøng kiÕn viÖc giao nhËn hµng. Ph¶n ¸nh gi¸ mua hµng b¸n chÞu VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî TK632 gi¸ mua. Cã TK 133 thuÕ VAT khÊu trõ. Cã TK 331,111,112 tæng sè tiÒn thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Ph¶n ¸nh gi¸ mua hµng thuéc ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu ®¸nh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK 632 Cã TK 331, 111, 112. Ph¶n ¸nh doanh thu : + §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî TK 111, 112, 131 : Tæng sè tiÒn thanh to¸n. Cã 511: Doanh thu ch­a thuÕ. Cã 33311: ThuÕ VAT ®Çu ra. + §èi víi hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nî TK 111, 112, 131. Cã TK 511. KÕ to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. Theo h×nh thøc nµy, DNTM mua hµng, vµ sö dông ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngoµi chë th¼ng ®Õn bªn mua theo ®Þa ®iÓm ®· tho¶ thuËn. Khi nhËn ®­îc giÊy nhËn hµng, kh¸ch chÊp nhËn hoÆc ®· thanh to¸n, th× hµng ®­îc coi lµ tiªu thô. Ph¶n ¸nh gi¸ mua: + Hµng chÞu thuÕ VAT thao ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Nî 157 : gi¸ mua ch­a thuÕ. Nî 133 : VAT ®Çu vµo. Cã 331, 111, 112: Sè tiÒn thanh to¸n. + Hµng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK 157. Cã TK 331, 111, 112. Ph¶n ¸nh doanh thu ( T­¬ng tù tr­êng hîp c). KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 trÞ gi¸ thùc cña hµng ®· tiªu thô. Cã TK 157. 1.3.3- KÕ to¸n b¸n lÎ hµng ho¸ ( theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). Nguyªn t¾c cña b¸n lÎ ë DNTM lµ mäi h×nh thøc thanh to¸n ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh qua TK 111. Ph¶n ¸nh doanh thu: + §èi víi hµng chÞu VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî 111 Doanh thu cã thuÕ . Cã 511 Doanh thu ch­a thuÕ. Cã 33311 VAT ®Çu ra. + §èi víi hµng b¸n kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nî 111. Cã 511. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632 : gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 156. 1.3.4- KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp. Theo h×nh thøc nµy, ng­êi mua tr¶ tiÒn thµnh nhiÒu lÇn, sè tiÒn tr¶ trong tõng lÇn sÏ tuú theo tho¶ thuËn gi÷a 2 bªn mua vµ b¸n: Ngoµi sè tiÒn ph¶i tr¶ theo gi¸ b¸n th«ng th­êng, DN cßn thu thªm mét kho¶n tiÒn l·i v× tr¶ chËm. Kho¶n tiÒn nµy ®­îc tÝch vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng tr¶ chËm: Nî TK 111, 112 Sè tiÒn thu lÇn ®Çu. Nî TK 131 Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch. Cã TK 511 Doanh thu theo gi¸ b¸n ch­a thuÕ. Cã TK 33311 ThuÕ VAT ®Çu ra. Cã TK 711 L·i do bÞ tr¶ chËm. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632. Cã TK 155. 1.3.5- KÕ to¸n hµng ®¹i lÝ. Bªn giao hµng: Khi giao hµng cho ®¹i lÝ: Nî TK 157 gi¸ vèn hµng giao. Cã TK 155. Khi hµng göi ®¹i lÝ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô + Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ®¹i lÝ Nî TK 111, 112, 131 Sè tiÒn ®· trõ hoa hång. Nî TK 641 Hoa hång ®¹i lÝ b¸n Cã 511 doanh thu theo gi¸ b¸n ch­a thuÕ Cã 33311 thuÕ VAT ®Çu ra. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng göi ®¹i lÝ ®· tiªu thô: Nî TK 632 gi¸ vèn hµng ho¸. Cã TK 157. Bªn nhËn ®¹i lÝ: Khi nhËn hµng göi, ®¹i lÝ ghi ®¬n: Nî TK 003: TrÞ gi¸ hµng nhËn ®¹i lÝ ( theo gi¸ b¸n hµng). Khi b¸n ®­îc hµng kÕ to¸n ghi Nî TK 111, 112 tæng sè tiÒn thu ®­îc. Cã TK 331: Sè tiÒn ph¶i tr¶ bªn göi ®¹i lÝ Cã TK 5113 hoa hång nhËn ®­îc . §ång thêi ghi ®¬n Cã TK 003 : trÞ gi¸ hµng ®· tiªu thô. Khi tr¶ tiÒn cho bªn göi ®¹i lÝ Nî TK 331 Sè tiÒn ®· tr¶. Cã TK 111, 112. 1.3.6- B¸n hµng theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng. Khi xuÊt hµng ®æi hµng ho¸ kh¸c: Nî TK 131 Tæng sè tiÒn thanh to¸n Cã TK 511 Doanh thu theo gi¸ ch­a thuÕ. Cã TK 33311 thuÕ VAT ®Çu ra. §ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632. Cã TK 156. Khi nhËp kho hµng thu ®æi: kÕ to¸n ghi gi¸ mua Nî TK 156 gi¸ mua ch­a thuÕ. Nî TK 1331 VAT ®Çu vµo. Cã TK 331 Tæng sè tiÒn thanh to¸n. Bï trõ c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶: Nî 331 : Sè tiÒn bï trõ. Cã 131. 1.3.7- KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM, kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×: KÕ to¸n doanh thu vµ doanh thu thuÇn ®­îc thùc hiÖn t­¬ng tù ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®­îc tr×nh bµy ë c¸c môc tõ 1.3.2 – 1.3.5. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n: + §Çu k× : KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ cßn l¹i ®Çu k× Nî TK 611. Cã TK 156, 157, 151. + Trongk×: Mua hµng: NÕu hµng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî TK 611 gi¸ mua ch­a thuÕ. Nî TK 1331 thuÕ VAT. Cã TK 331, 111, 112, 141 : Sè tiÒn thanh to¸n. + NÕu hµng thuéc ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK 611. Cã TK 331, 111, 112, 141. + Cuèi k×: Thùc hiÖn kiÓm kª x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng thùc tÕ cßn cuèi k×: Nî TK 151, 156, 157. Cã TK 611. TÝnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ hµng ®· tiªu thô: Nî TK 632. Cã TK 611. PhÇn 2- Thùc tr¹ng vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. §Ó ®¸nh gi¸ ­u, nh­îc ®iÓm cña bÊt cø mét lÝ thuyÕt nµo, còng ph¶i ®­îc kiÓm nghiÖm trªn thùc tÕ cô thÓ. V× vËy ®Ó ®¬n gi¶n vµ mang tÝnh thùc tiÔn cao bµi viÕt nµy chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn c¸c DNTM ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 2.1- Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. 2.1.1- C¸c tµi kho¶n sö dông: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cho thÊy c¸c DNTM sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 157- Hµng göi b¸n. Bªn nî : trÞ gi¸ hµng göi. Bªn cã : + TrÞ gi¸ hµng göi bÞ tr¶ l¹i. + TrÞ gi¸ hµng göi ®­îc x¸c ®Þnhlµ tiªu thô. D­ nî: TrÞ gi¸ hµng göi nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. TK 156- Hµng ho¸: Do ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nªn c¸c nghiÖp vô b¸n hµng cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. V× vËy hÇu hÕt c¸c DNTM th­êng më chi tiÕt tµi kho¶n nµy cho c¸c bé phËn riªng lÎ. §iÒu nµy cho thÊy ®· cã sù linh ho¹t trong vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n cña c¸c DN. Tµi kho¶n 511 – ph¶n ¸nh doanh thu thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp. §Ó tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n mét sè doanh nghiÖp ®· më chi tiÕt tµi kho¶n nµy cho tõng ®èi t­îng hµng ho¸ hoÆc bé phËn b¸n hµng. Tµi kho¶n 3331- ThuÕ GTGT ®Çu ra. Tµi kho¶n 531- Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Ngoµi ra c¸c tµi kho¶n 632, 111, 112, 141,... còng ®­îc sö dông ®óng theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. 2.1.2- Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi tiÕt tiªu thô hµng ho¸. §èi víi b¸n bu«n: Khi xuÊt hµng t¹i kho cho c¸c DNTM thùc hiÖn lÆp phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT cuèi ngµy chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ghi sæ. Víi tr­êng hîp xuÊt b¸n, buon vËn chuyÓn th¼ng, thùc tÕ cho thÊy, nhiÒu doanh nghiÖp coi toµn bé hµng ho¸ giao cho kh¸ch lµ nhËp kho c«ng ty. V× vËy khi h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho: Nî TK 156 gi¸ mua hµng ch­a thuÕ. Nî TK 133 thuÕ VAT ®Çu vµo. Cã TK 111, 112, 331 gi¸ thanh to¸n hµng mua Ghi gi¸ vèn hµng ho¸: Nî TK 632. Cã TK 156. Ghi doanh thu: Nî TK 111, 112, 131 : Sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511 : Doanh thu ch­a thuÕ. Cã TK 33311 : thuÕ VAT ®Çu ra. §èi víi b¸n lÎ: ë cöa hµng b¸n lÎ, khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng, kh«ng thùc hiÖn lÆp ho¸ ®¬n GTGT. Hµng ngµy nh©n viªn b¸n hµng sÏ ghi sè l­îng gi¸ vèn, gi¸ b¸n, thµnh tiÒn vµo c¸c b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ dv. Cuèi ngµy tæng céng sè tiÒn trªn b¶ng kª vµ giao cho phßng nghiÖp vô. C¨n cø vµo ®ã phßng nghiÖp vô sÏ viÕt ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Tõ hai c¨n cø trªn kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn ghi sæ Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 111 : Doanh thu cã thuÕ. Cã TK 511 : Doanh thu kh«ng thuÕ. Cã TK 33311: thuÕ VAT ®Çu ra. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn: Nî TK 156 ( cöa hµng) trÞ gi¸ thùc cña hµng b¸n. Cã TK 156 (c«ng ty) Sau ®ã ghi: Nî TK 632 : gi¸ vèn hµng ®­îc tiªu thô. Cã TK 156 ( cöa hµng). Nh­ vËy thùc tÕ lµ hµng ®· xuÊt kho nh­ng trªn ssæ s¸ch c¸c doanh nghiÖp vÉn coi hµng cßn t¹i kho cña c«ng ty, chØ khi hµng ®­îc tiªu thô míi ®­îc ghi trªn sæ s¸ch lµ xuÊt kho. B¸n hµng ®¹i lÝ vµ b¸n hµng ®èi l­u. Nh×n chung c¸c DNTM ¸p dông ®óng c¸c tr×nh tù h¹ch to¸n khi cã c¸c nghiÖp vô b¸n hµng nµy diÔn ra theo ®óng quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n b¸n hµng hiÖn hµnh. 2.2- C¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh kÕ to¸n b¸n hµng ë c¸c DNTM: VÒ c¸c tµi kho¶n sö dông: MÆc dï ®· cã sù linh ho¹t nh­ më c¸c tiÓu kho¶n cho c¸c bé phËn cña tµi kho¶n 156, hoÆc tµi kho¶n 511 cho tõng ®èi t­îng hµng b¸n. Song nh×n chung qu¸ tr×nh kÕ to¸n tiªu thô cña c¸c DNTM vÉn gÆp khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp ph©n biÖt doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n bu«n víi b¸n lÎ. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: MÆc dï hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã ý thøc vµ ®· lËp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn: Trong tr­êng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng hµng ho¸ kh«ng hoµn toµn nhËp qua kho nh­ng vÉn ®­îc ghi lµ ®· nhËp vµ xuÊt qua kho cña c«ng ty. Nh­ vËy ®· kh«ng ph¶n ¸nh ®óng sù vËn ®éng cña hµng ho¸. Song nh×n chung ®iÒu nµy vÉn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. §èi víi b¸n lÎ, nh©n viªn b¸n hµng lËp b¸o c¸o göi vÒ c«ng ty kh«ng theo mét quy ®Þnh thèng nhÊt. Thêi h¹n göi b¸o c¸o b¸n hµng th­êng kh«ng cè ®Þnh theo chu k× ®Òu ®Æn. §iÒu nµy ®«i khi g©y ra sù thiÕu hôt th«ng tin, chËm ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ kinh doanh. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + Hµng ho¸ xuÊt kho cho c¸c cöa hµng vÉn coi lµ n»m trong kho chØ khi x¸c ®Þnh lµ tiªu thô míi ®­îc ghi nhËn lµ xuÊt kho. Nh­ vËy hµng ho¸ vÉn thuéc sù qu¶n lÝ cña kÕ to¸n kho trong khi ®¸ng lÏ ph¶i thuéc vÒ cöa hµng. + Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n còng ch­a cã c¸c quy ®Þnh râ rµng vÒ ®Þnh møc tiªu hao ®èi víi hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ qu¶n lÝ t¹i kho. 2.3- C¸c ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô ë c¸c DNTM. Trªn c¬ së c¸c lÝ luËn c¬ b¶n, thùc tr¹ng còng nh­ c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ b»ng vèn hiÓu biÕt h¹n hÑp vµ ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy, t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c DNTM nh­ sau: VÒ tµi kho¶n sö dông: Nh­ ®· nªu, mÆc dï cã sù linh ho¹t khi më chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 156, 511 song ®Ó tiÖn cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, nªn ch¨ng tµi kho¶n 511 nªn më thµnh hai tiÓu kho¶n nhá: (1): Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n bu«n. (2): Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n lÎ. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: Sù kh¸c biÖt cña DNTM víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ cã qu¸ tr×nh b¸n lÎ hµng ho¸, hµng ho¸ ®­îc b¸n víi sè l­îng Ýt, diÔn ra th­êng xuyªn. Song nhu cÇu qu¶n lÝ sæ s¸ch còng ®ßi hái ph¶i cËp nhËt th«ng tin nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ. V× vËy nhµ n­íc nªu yªu cÇu c¸c DNTM cã quy chÕ thèng nhÊt cho viÖc nép b¸o c¸o b¸n lÎ cho kÕ to¸n còng nh­ tr×nh tù lËp c¸c ho¸ ®¬n, b¶n kª hîp lÝ, râ rµng. VÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n: Nh­ trong phÇn nªu vÒ c¸c vÊn ®Ò tån t¹i, viÖc qu¶n lÝ thùc tÕ cña c¸c DNTM ®èi víi hµng ho¸ gi÷a kho chÝnh cña c«ng ty vµ cöa hµng ch­a hîp lÝ. §Ó qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ph¶n ¸nh ®óng sù chu chuyÓn cña hµng ho¸, c¸c DNTM cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho, trong ®ã më thÎ kho theo dâi riªng cho tõng hµng ho¸ xuÊt cho c¸c cöa hµng. Nhµ n­íc còng cÇn yªu cÇu c¸c DNTM cã quy ®Þnh râ rµng vÒ ®Þnh møc tiªu hao cña hµng ho¸ khi vËn chuyÓn còng nh­ b¶o qu¶n t¹i kho. CÇn ®Æt quy chÕ thèng nhÊt h¹ch to¸n c¸c chi phÝ nµy vµo chi phÝ b¸n hµng vµ ph©n bæ mét c¸ch hîp lÝ nh»m gióp DN cã thÓ h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c, lÊy c¬ së tÝnh c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ. KÕt luËn Víi vai trß cÇu nèi gi÷a cung vµ cÇu thÞ tr­êng, gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña x· héi, DNTM thùc hiÖn cung cÊp hµng ho¸ nh»m phôc vô nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t lu«n lu«n coi tiªu thô lµ kh©u quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ víi tÝnh chÊt lµ khoa häc, lµ ph­¬ng tiÖn gióp doanh nghiÖp th­¬ng m¹i theo dâi t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸, còng nh­ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh ë chu k× tiÕp theo, v× vËy cÇn ®­îc th­êng xuyªn quan t©m vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a. Víi hiÓu biÕt cã h¹n vµ do kh«ng cã ®iÒu kiÖn kh¶o s¸t thùc tÕ, bµi viÕt trªn ®©y chØ cã tÝnh m« pháng phÇn nµo nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n, thùc tr¹ng vµ nh÷ng tån t¹i vµ m¹nh d¹n ®­a ra mét vµi kiÕn nghÞ riªng ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM. Hi väng r»ng víi nh÷ng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh bµi viÕt nµy sÏ ®ãng gãp mét phÇn nç lùc ®Ó kÝch thÝch sù ph¸t triÓn h¬n n÷a cña DNTM, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc t¨ng tr­ëng nhanh h¬n. Sau cïng em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña c¸c thÇy. Trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp còng nh­ nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy. Môc lôc: · Lêi nãi ®Çu. · Néi dung: LÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. Tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. Kh¸i niÖm vµ vai trß. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM. C¸c tr­êng hîp ®­îc coi lµ tiªu thô hµng ho¸. Gi¸ b¸n hµng ho¸ vµ gi¸ thanh to¸n víi ng­êi mua. 1.2.1- Gi¸ b¸n hµng ho¸. 1.2.2- Gi¸ thanh to¸n víi ng­êi mua. KÕ to¸n b¸n hµng ë DNTM. 1.3.1- C¸c tµi kho¶n sö dông. 1.3.2- KÕ to¸n b¸n bu«n hµng ho¸ ë DNTM theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 1.3.3- KÕ to¸n b¸n lÎ hµng ho¸ ë DNTM. 1.3.4- KÕ to¸n b¸n hµng tr¶ gãp ë DNTM. 1.3.5- KÕ to¸n b¸n hµng ®¹i lÝ. 1.3.6- KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng. 1.3.7- KÕ to¸n b¸n hµng ë c¸c DN kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×. Thùc tr¹ng vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. 2.1- Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. 2.2- C¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i. 2.3- C¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c DNTM. · KÕt luËn. Tµi liÖu tham kh¶o. KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh doanh th­¬ng m¹i. KÕ to¸n th­¬ng m¹i vµ dÞch vô. ThuÕ vµ kÕ to¸n. Kinh tÕ th­¬ng m¹i. C¸c t¹p chÝ: T¹p chÝ kÕ to¸n sè 14,15,16,17,20 ( n¨m 1999). & sè 06 ( n¨m 2000). 7- C¸c tµi liÖu kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Bảo vệ thực vật <KTDNTM>.DOC
Luận văn liên quan