Đề tài Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 CHƯƠNG I: 3 Lý luận chung về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị kinh doanh dịch vụ 3 I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 3 II. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 6 1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 6 2. Nhiệm vụ của công tác quản lý hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 9 III. Nội dung công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 10 1. Kế toán chi phí tại đơn vị kinh doanh du lịch . 10 2. Kế toán doanh thu trong đơn vị kinh doanh du lịch 14 3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 16 CHƯƠNG II 19 Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn renaissance riverside 19 I. Đặc điểm chung của chủ nghĩa liên doanh khách sạn Renaissance Riverside 19 1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 19 2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và cơ cấu tổ chức quản lý của khách sạn Renaissane Riverside 21 a/ Bộ phận đặt phòng: . 21 b/ Bộ phận tiếp tân: . 21 c/ Bộ phận tổng đài 22 d/ Bộ phận trung tâm thương mại 22 e/ Bộ phận giúp đỡ khách: 22 f/ Bộ phận vận chuyển khách 22 g/ Bộ phận quản gia: . 23 h/ Bộ phận ẩm thực: 23 3/ Đặc điểm tổ chức kế toán ở khách sạn: 28 II/ Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Renaissance:31 1/. Đặc điểm chi phí trong phân loại chi phí ở khách sạn: 31 3/ Kế toán doanh thu tại khách sạn . 36 4/ Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở khách sạn. 38 CHƯƠNG III: . 44 Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside. 44 I. Nhận xét, đánh giá tình hình kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Renaissance Riverside . 44 II. Yêu cầu và sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 45 KẾT LUẬN 46

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®a cho doanh nghiÖp m×nh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu lµ c«ng t¸c v« cïng quan träng ®©y lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh, lu«n g¾n liÒn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nh»m hoµn thiÖn vÊn ®Ò vÒ chi phÝ kinh doanh, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, em ®· chän ®Ò tµi: “kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside”. §Ò tµi bao gåm 3 phÇn chÝnh: Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n Renaissance Riverside”. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n. Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô. I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang chuyÓn ho¸ tõ nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu tÝnh chÊt tù cung, tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng chuyÓn ho¸ tõ c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia, ®­îc tù do kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt, ®­îc sù hîp t¸c vµ c¹nh tranh víi nhau. Sù chuyÓn ho¸ nÒn kinh tÕ ë n­íc ta kh«ng chØ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan mµ cßn ®em l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ. Nã cã t¸c ®éng thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, cho phÐp khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ søc m¹nh vÒ vèn, khoa häc c«ng nghiÖp míi trªn thÕ giíi. Trong thêi kú chuyÓn ho¸ nµy, ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy quyÒn tù chñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ph­¬ng thøc kinh doanh, ph­¬ng ¸n tæ chøc kinh doanh sao cho phï hîp víi ®Þnh h­íng vµ chØ ®¹o cña Nhµ n­íc vÒ chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh dµi h¹n cïng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ®· ban hµnh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn tù chñ, lÊy thu bï chi vµ kinh doanh cã lîi. Doanh nghiÖp ph¶i lÊy lîi nhuËn lµm môc ®Ých tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña m×nh, do ®ã ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng kh«ng ®­îc kiÓm tra tr­íc khi mua. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ tæng hîp c¸c dÞch vô c¬ b¶n vµ dÞch vô bæ sung kh¸c nhau nh»m cung cÊp cho kh¸ch sù hµi lßng. DÞch vô c¬ b¶n cña kh¸ch s¹n lµ dÞch vô l­u tró, dÞch vô bæ sung c¬ b¶n phôc vô cho dÞch vô l­u tró lµ dÞch vô ¨n uèng, ®Æt chç tr­íc vµ dÞch vô lµm cho sù nghØ ng¬i cña kh¸ch hµng thªm phong phó. Kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô cao cÊp mang tÝnh tæng hîp nhÊt. Nã phôc vô viÖc l­u tró, ®¸p øng nh÷ng dÞch vô g¾n liÒn víi viÖc l­u tró cña kh¸ch nh­: phôc vô ¨n uèng, phôc vô sinh ho¹t vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Ngoµi ra, kh¸ch s¹n cßn ®ång thêi phôc vô nhu cÇu ¨n uèng cña kh¸ch v·ng lai vµ kh¸ch ®Þa ph­¬ng. Kh¸ch mua mét s¶n phÈm kh¸ch s¹n ph¶i ®­îc th«ng tin vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt cña c¸c dÞch vô ®ã (nh­ lo¹i ph«ng, c¬ cÊu b÷a ¨n). Kh¸ch hµng l­u tró ë xa n¬i kh¸ch hµng th­êng tró nªn cÇn ®Õn mét hÖ thèng ph©n phèi th«ng qua viÖc sö dông c¸c ®¬n vÞ trung gian. Nh­ vËy, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n phôc vô viÖc l­u tró ®èi víi mäi du kh¸ch, lµ n¬i s¶n xuÊt vµ b¸n, phôc vô c¸c hµng ho¸ dÞch vô nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña du kh¸ch vÒ ngñ, nghØ ng¬i, ¨n uèng, vui ch¬i gi¶i trÝ vµ c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt kh¸c phï hîp víi môc ®Ých vµ chuyÕn ®i cña hä. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n so víi ngµnh kinh doanh kh¸c cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng v× kinh doanh kh¸ch s¹n lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n c¸c dÞch vô vµ hµng ho¸ nh»m ®¸p øng nhu cÇu l­u tró, ¨n uèng vµ hµng ho¸, c¸c dÞch vô bæ sung phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch, ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh lµ buång ë. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh chuyªn cung cÊp nh÷ng lao vô, dÞch vô phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn cña con ng­êi. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao, tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t­ lín, thêi gian thu håi vèn nhanh, song ®ßi hái vèn ®Çu t­ ban ®Çu ph¶i nhiÒu. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô mang tÝnh thêi vô, phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi, ®iÒu kiÖn di s¶n lÞch sö v¨n ho¸, phong c¶nh, chïa chiÒn ®éc ®¸o, hÊp dÉn. §èi t­îng phôc vô cña ngµnh kinh doanh dÞch vô (nh­ du lÞch, kh¸ch s¹n) lu«n lu«n di ®éng vµ rÊt phøc t¹p. Sè l­îng kh¸ch du lÞch còng nh­ sè ngµy l­u l¹i cña kh¸ch lu«n lu«n biÕn ®éng. Trong cïng mét ®ît nghØ, nhu cÇu cña tõng nhãm kh¸ch vÒ ¨n, ë, tham quan còng rÊt kh¸c nhau. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ ph©n t¸n vµ kh«ng æn ®Þnh. Kinh doanh dÞch vô, du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp, bao gåm nhiÒu ngµnh hîp ®ång kh¸c nhau nh­ kinh doanh h­íng dÉn du lÞch, kinh doanh hµng ho¸, kinh doanh vËn t¶i, kinh doanh ¨n uèng, nghØ ng¬i, kh¸ch s¹n, kinh doanh x©y l¾p... c¸c ho¹t ®éng nµy cã quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau, chi phÝ kinh doanh còng kh«ng gièng nhau. S¶n phÈm cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt kh«ng co qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt kho, chÊt l­îng s¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng æn ®Þnh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm kinh doanh dÞch vô ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi ngay cïng ®Þa ®iÓm. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô rÊt ®a d¹ng, phong phó kh«ng chØ vÒ nghiÖp vô kinh doanh, mµ cßn c¶ vÒ chÊt l­îng phôc vô cña tõng nghiÖp vô kinh doanh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh s¶n phÈm nãi trªn phÇn nµo chi phèi c«ng t¸c kÕ to¸n dÉn ®Õn nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kinh doanh dÞch vô nh÷ng nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n trong doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng t¸c h¹ch to¸n, cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cho qu¶n lý. II. Sù cÇn thiÕt vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §èi víi nhµ qu¶n lý th× c¸c chi phÝ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu bëi v× lîi nhuËn thu ®­îc nhiÒu hay Ýt ®Òu chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña nh÷ng chi phÝ ®· chi ra. Do ®ã ®Ó kiÓm so¸t ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ lµ rÊt khã kh¨n vµ v« cïng quan träng. Cã thÓ ph©n ra thµnh nhiÒu lo¹i chi phÝ nh­: - Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp - Chi phÝ ho¹t ®éng - Chi phÝ c¬ héi Chi phÝ cã thÓ chia lµm 2 lo¹i: Chi phÝ bÊt biÕn vµ chi phÝ kh¶ biÕn (hay biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ). BiÕn phÝ: Lµ nh÷ng chi phÝ mµ gi¸ trÞ cña nã t¨ng hay gi¶m theo sù t¨ng gi¶m vÒ møc ®é ho¹t ®éng. Tæng sè biÕn phÝ t¨ng khi møc ®é ho¹t ®éng t¨ng tuy nhiªn nÕu tÝnh trªn mét ®¬n vÞ cña møc ®é ho¹t ®éng th× biÕn phÝ l¹i kh«ng ®æi. Chi phÝ kh¶ biÕn ph¸t sinh khi nã ho¹t ®éng. BiÕn phÝ bao gåm l­¬ng trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, hoa hång b¸n hµng, chi phÝ ®iÖn n­íc, l·i vay ng¾n h¹n, thuÕ doanh thu, xuÊt nhËp khÈu. §Þnh phÝ: Lµ nh÷ng chi phÝ mµ tæng sè cña nã kh«ng ®æi khi møc ®é ho¹t ®éng thay ®æi. Møc ®é ho¹t ®éng t¨ng th× phÇn chi phÝ bÊt biÕn tÝnh trªn mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng sÏ gi¶m ®i. §Þnh phÝ bao gåm: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª m­ín nhµ cöa, c«ng cô, chi phÝ duy tr× b¶o qu¶n, chi phÝ l·i nî vay dµi h¹n... Còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, chi phÝ kinh doanh trong kinh doanh dÞch vô du lÞch, kh¸ch s¹n bao gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu kinh doanh ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n. Trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng gièng nhau. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cïng c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ víi tiÒn l­¬ng ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i chi ra trong ph¹m vi bé phËn kinh doanh (buång, bÕp, bar, vËn chuyÓn...) §©y lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hay tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trong chØ tiªu doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cã thÓ bao gåm c¶ thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) hay kh«ng bao gåm thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ). Cßn kÕt qu¶ kinh doanh dÞch vô ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy doanh thu thuÇn trõ ®i c¸c kho¶n gi¸ vèn dÞnh vô tiªu thô, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®­îc c¸c nhµ doanh nghiÖp quan t©m, v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tæ chøc kÕ to¸n ®óng, hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ, doanh thu cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Th«ng qua sè liÖu do bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, nhµ qu¶n lý biÕt ®­îc chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh. Qua ®ã ng­êi qu¶n lý cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c, trong kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n th× môc tiªu ®Ò ra lµ ph¶i thu ®­îc l·i. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ tr­íc hÕt lµ qu¶n lý chi phÝ vµ x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu, kÕt qña kinh doanh. 2. NhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. HiÖn nay, trong ngµnh du lÞch cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu: - Kinh doanh hµng ¨n, uèng - Kinh doanh buång ngñ - Kinh doanh h­íng dÉn du lÞch - Kinh doanh vËn chuyÓn - Kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c: giÆt lµ, t¾m h¬i, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn... - Kinh doanh hµng ho¸ - Kinh doanh x©y l¾p x©y dùng c¬ b¶n V× vËy, h¹ch to¸n chñ yÕu cña ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô lµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch du lÞch. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ, x¸c ®Þnh doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c nhiÖm vô sau: - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. - §¶m tr¸ch viÖc thu, chi trong kh¸ch s¹n - Ph©n tÝch tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, doanh thu... - Theo dâi hµng ho¸, vËt t­ lµm b¸o c¸o cô thÓ tr×nh ban Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô t­¬ng ®èi phøc t¹p, kh«ng æn ®Þnh ®ßi hái nhu cÇu th«ng tin míi vµ còng lµm ph¸t sinh tÝnh phøc t¹p chi phÝ, nhu cÇu th«ng tin ph¶i nhanh, chÝnh x¸c, thÝch hîp cho c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ, c«ng bè t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. III. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1. KÕ to¸n chi phÝ t¹i ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, chi phÝ trùc tiÕp ®­îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch gåm: - TiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n: ¨n, uèng, ngñ, tiÒn thuª ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, vÐ vµo tham quan... - TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña c¸n bé h­íng dÉn du lÞch. * Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ thùc hiÖn lao vô, dÞch vô cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch vµ dÞch vô. Trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng gièng nhau. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (kinh doanh hµng ¨n, kinh doanh vËn chuyÓn, buång ngñ, kinh doanh dÞch vô...) th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®ã. Tr­êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ kh«ng thÓ t¸ch riªng ®­îc th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. - Tµi kho¶n sö dông; TK 621 “Chi phÝ NVLTT” - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n + XuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 621: Chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng Cã TK 152: Gi¸ thùc tÕ VL xuÊt dïng + Tr­êng hîp nhËn vËt liÖu vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 621: Chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331... vËt liÖu mua ngoµi. + Cuèi kú, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho Nî TK 152 Cã TK 621 + Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn CP NVLTT theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ: Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô (nh©n viªn h­íng dÉn dÞch vô, l¸i phô xe, nh©n viªn phôc vô buång ngñ, nh©n viªn bÕp, bar, bµn...) gåm c¸c kho¶n l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, trÝch cho c¸c quü BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ víi tiÒn l­¬ng ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ. - Tµi kho¶n sö dông: Toµn bé chi phÝ trªn ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 622 “chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: + Bªn nî: Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp. + Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 154. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + TÝnh ra tæng sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô trong kú. Nî TK 622: Chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng Cã TK 334: Ph¶i tr¶ CNV + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n theo tû lÖ quy ®Þnh phÇn tÝnh vµo chi phÝ. Nî TK 622: Chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng Cã TK 338 + Cuèi kú kÕt chuyÓn CP NCTT vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Nî TK 154 hoÆc 631 Cã TK 622 * Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt cung lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô, lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i chi ra trong ph¹m vi bé phËn kinh doanh (buång, bÕp, bar, vËn chuyÓn...) - Tµi kho¶n sö dông TK 627 ‘chi phÝ s¶n xuÊt chung” - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 627 Cã TK 334, 338, 152, 153... + C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 111, 112, 138 Cã TK 627 + Cuèi kú, tÝnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ kÕt chuyÓn vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan cho tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô theo tiªu thøc thÝch hîp. Nî TK 154 hoÆc 631 Cã TK 627 C¸c kho¶n chi phÝ nãi trªn t¹o thµnh chØ tiªu gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm vµ dÞch vô du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c cßn ph¸t sinh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hay tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty Tµi kho¶n h¹ch to¸n. TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 154: Chi phÝ kinh doanh dë dang C¸c TK trªn ®­îc më chi tiÕt theo tõng bé phËn, tõng ho¹t ®éng kinh doanh (kinh doanh h­íng dÉn du lÞch kinh doanh vËn t¶i du lÞch, kinh doanh kh¸ch s¹n, kinh doanh hµng ¨n uèng, kinh doanh buång ngñ, kinh doanh dÞch vô...) 2. KÕ to¸n doanh thu trong ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc trong kú do viÖc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ hay cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ®èi víi khèi l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô nghÜa lµ ph¶i ®ñ hai ®iÒu kiÖn: ®· giao hay ®· thùc hiÖn dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng, ®· ®­îc thanh to¸n hay cam kÕt thanh to¸n. Tuú theo ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT mµ doanh nghiÖp ¸p dông, trong chØ tiªu doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c cã thÓ bao gåm c¶ thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) hay kh«ng bao gåm thuÕ VAT ®Çu ra (nÕu tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ). Cßn kÕt qu¶ kinh doanh du lÞch, dÞch vô ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy doanh thu thuÇn trõ ®i c¸c kho¶n gi¸ vèn dÞch vô tiªu thô, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Bªn nî: Sè thuÕ ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña s¶n phÈm, hµng ho¸ , lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Bªn cã: Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp lao vô, dÞch vô cña doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm (thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm), hµng ho¸ , dÞch vô, lao vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú h¹ch to¸n. Nî TK111: TiÒn mÆt Nî TK 112: TiÒn göi ng©n hµng. Nî TK131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng. - X¸c ®Þnh thuÕ doanh thu: Nî TK511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu TK 511 TK 333 TK 333 TK 111, 112 131 ThuÕ doanh thu ph¶i nép Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n ph¶i thanh to¸n víi ng­êi cã hµng Doanh thu ®· trõ thuÕ chuyÓn vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ TK 331 Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ng­êi cã hµng 3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ chªnh lÖch gi÷a thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. KÕt qu¶ bÊt th­êng lµ sè chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng víi c¸c kho¶n chi phÝ bÊt th­êng. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ l·i hoÆc lç. NÕu l·i, doanh nghiÖp ph¶i ph©n phèi sö dông cho nh÷ng môc ®Ých nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh nh­: lµm nghÜa vô víi Nhµ n­íc nh­ nép thuÕ, chia l·i cho c¸c bªn gãp vèn vµ bæ xung c¸c quü. - Tµi kho¶n sö dông; KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Néi dung cña TK911 ph¶n ¸nh viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n. Tµi kho¶n 911 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú: Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng trong kú: Nî TK 511, 512 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý DN Nî TK 911 Cã TK641, 642 - KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, doanh thu bÊt th­êng: Nî TK 711, 721 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt th­êng Nî TK 911 Cã TK 811, 821 - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý DN cßn l¹i cña kú tr­íc Nî TK 911 Cã TK 142 (1422) - KÕt chuyÓn l·i: Nî TK 911 Cã TK 421 - NÕu lç, kÕt chuyÓn lç Nî TK 421 Cã TK 911 KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n renaissance riverside I. §Æc ®iÓm chung cña chñ nghÜa liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Vµo n¨m 1880 kh¸ch s¹n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam lµ kh¸ch s¹n Continental ®­îc x©y dùng ë Sµi Gßn. Sau ®ã lµ kh¸ch s¹n Majestic vµo n¨m 1925. C¸c kh¸ch s¹n nãi trªn chØ nh»m phôc vô cho nhu cÇu ¨n ë, vui ch¬i gi¶i trÝ cña c¸c quan chøc, chø ch­a cã h×nh thøc tiÕp thÞ réng r·i mêi gäi kh¸ch Quèc tÕ. ë ViÖt Nam trong thêi kú 1930 - 1945 còng cã sù ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa. Mét sè kh¸ch s¹n, nhµ nghØ còng ®· ®­îc x©y dùng, mét sè trung t©m miÒn nói còng ®· ®­îc x©y dùng vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn du kh¸ch nh­ Sapa, §µ L¹t... nh­ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn thiÓu sè d©n chóng thµnh thÞ thêi ®ã. Sau ®ã trong kho¶ng mét thêi gian dµi, víi chÝnh s¸ch më cöa, c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh ®· vµo ho¹t ®éng. §Çu tiªn lµ Sµi Gßn Floaty Hotel ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Sotifel Metropol ë Hµ Néi. Víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËt chÊt tiªn tiÕn h¬n, víi phong c¸ch qu¶n lý vµ tiÕp thÞ míi nªn hä ®· thu hót tuyÖt ®¹i ®a sè du kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam. Sau ®ã, lÇn l­ît c¸c tËp ®oµn kh¸ch s¹n lín ra ®êi: Omni, New World, Caravelle, Sotifel, Renaissance Riverside... Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside lµ kÕt qu¶ liªn doanh gi÷a hai ®èi t¸c lµ tËp ®oµn New World Development INC vµ Tæng c«ng ty BÕn Thµnh. Víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 50 triÖu USD, phÝa ViÖt Nam gãp 28% vèn, phÝa Hång K«ng gãp 72% vèn víi thêi h¹n ®Çu t­ lµ 49 n¨m. Kh¸ch s¹n ven s«ng Renaissance ®­îc qu¶n lý bëi tËp ®oµn qu¶n lý kh¸ch s¹n Marriott næi tiÕng thÕ giíi. Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Sµi Gßn thùc sù lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n quèc tÕ t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside lµ mét kh¸ch s¹n cã ®Þa ®iÓm hÊp dÉn còng nh­ do dÞch vô phï hîp vµ hoµn h¶o. Kh¸ch s¹n n»m ngay trªn bê s«ng Sµi Gßn, rÊt gÇn khu trung t©m th­¬ng m¹i vµ vui ch¬i gi¶i trÝ cña Thµnh phè còng nh­ c¸c trung t©m du lÞch ®­îc ­a chuéng nhÊt. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn x©y dùng kh¸ch s¹n tr¶i qua nh÷ng mèc quan träng nh­: - Th¸ng 10/1992 kh¸ch s¹n ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. - Th¸ng 1/1993 lµm lÔ khëi c«ng x©y dùng kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Sµi Gßn. - Ngµy 20/9/1999 kh¸ch s¹n ®· ®­îc chÝnh thøc kh¸nh thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng víi ngµnh kinh doanh dÞch vô cho thuª phßng ë, phôc vô ¨n uèng vµ yÕn tiÖc. Kh¸ch s¹n Renaissance Riverside gåm diÖn tÝch 29,539m2, trong ®ã 349 phßng ë, 21 tÇng, 3 phßng häp víi diÖn tÝch 186m2, mét nhµ hµng Trung Hoa, mét nhµ hµng Riverside Cafe, mét hå b¬i, b·i ®Ëu xe h¬i ®i b»ng thang m¸y (®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm næi bËt cña kh¸ch s¹n so víi kh¸ch s¹n kh¸c xuÊt hiÖn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh gÇn ®©y). Kh¸ch s¹n Renaissance ®­îc qu¶n lý bëi tËp ®oµn næi tiÕng thÕ giíi Marriot. N¨m 2001 kh¸ch s¹n ®­îc nhËn gi¶i th­ëng lµ kh¸ch s¹n qu¶n lý h¹ng nhÊt ch©u ¸, lµ kh¸ch s¹n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ h¹ng II thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Renaissane Riverside. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n, môc tiªu chÝnh lµ ®¹t ®­îc c«ng suÊt cho thuª tèi ®a, chi phÝ cho viÖc phôc vô kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn ®­îc, lîi nhuËn cao, tho¶ m·n nhu cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng, ®ång thêi t¹o thªm ®­îc uy tÝn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n Thµnh phè Hå ChÝ Minh nãi chung vµ chuyªn ngµnh kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n nhµ hµng nãi riªng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu du lÞch, kh¸ch s¹n ngµy cµng n©ng cao s¶n phÈm du lÞch. S¶n phÈm du lÞch lµ toµn bé c¸c gi¸ trÞ sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu du lÞch. §èi víi lÜnh vùc kh¸ch s¹n, s¶n phÈm du lÞch lµ nh÷ng dÞch vô nh»m phôc vô nhu cÇu ¨n, ë, vui ch¬i gi¶i trÝ cña kh¸ch. §Ó tæ chøc kinh doanh hîp lý, mèi bé phËn cña kh¸ch s¹n cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng biÖt. a/ Bé phËn ®Æt phßng: - §¶m nhËn viÖc ®Æt phßng cña mäi ®èi t­îng tõ kh¸ch ®oµn ®Õn kh¸ch lÎ. - Lªn dù b¸o c«ng suÊt phßng mçi ngµy cho toµn kh¸ch s¹n. - Liªn l¹c c¸c bé phËn vÒ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch. b/ Bé phËn tiÕp t©n: - §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt t¹i kh¸ch s¹n, lµ bé mÆt cña kh¸ch s¹n. Mäi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n ®Òu th«ng qua bé phËn nµy. §©y còng lµ bé phËn liªn l¹c gi÷a kh¸ch vµ kh¸ch s¹n, gióp kh¸ch lµm c¸c thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c th¾c m¾c, than phiÒn cña kh¸ch vµ kÕt thóc khi kh¸ch rêi khái kh¸ch s¹n. - Bé phËn nµy lµ kh©u ®ãn tiÕp kh¸ch tõ ngay khi kh¸ch võa ®Æt ch©n vµo kh¸ch s¹n cho ®Õn khi khachs rêi khái kh¸ch s¹n. §iÒu nµy, quan träng v× ngay chÝnh ë thëi ®iÓm nµy, kh¸ch cã chÊp nhËn ë l¹i kh¸ch s¹n hay ë trë l¹i lÇn tiÕp hay kh«ng. - Mäi ho¹t ®éng vÒ thanh to¸n, thu ®æi ngo¹i tÖ vµ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tr¶ phßng t¹i kh¸ch s¹n ®Òu do bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm. c/ Bé phËn tæng ®µi. Bé phËn nµy cã mèi quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n. Bé phËn nµy chuyªn: - Ghi th«ng b¸o cho kh¸ch khi cã ng­êi nh¾n. - NhËn ®iÖn tho¹i tõ bªn trong hay bªn ngoµi kh¸ch s¹n. - Cung cÊp th«ng tin trong kh¶ n¨ng cho phÐp. d/ Bé phËn trung t©m th­¬ng m¹i. Bé phËn nµy chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô bæ sung nh­ Fax, ®¸nh m¸y, cho thuª m¸y vi tÝnh, Internet… e/ Bé phËn gióp ®ì kh¸ch: Chuyªn gióp kh¸ch vËn chuyÓn hµnh lý, giao Fax, x¸c nhËn vÐ m¸y bay. Nh©n viªn bé phËn nµy th«ng th¹o ngo¹i ng÷, cã søc khoÎ tèt, nhiÖt t×nh.. f/ Bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch. Khi cã yªu cÇu th× bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm ®­a, ®ãn kh¸ch. Tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c bé phËn nµy chÞu liªn kÕt víi nhau thËt nhÞp nhµng, t¹o cho kh¸ch ë l¹i kh¸ch s¹n cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i. g/ Bé phËn qu¶n gia: Lµ bé phËn cung cÊp s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n, chuyªn lo vÒ viÖc cung cÊp phßng, chuÈn bÞ phßng cho kh¸ch. h/ Bé phËn Èm thùc: C¸c nhµ hµng trong kh¸ch s¹n ®­îc ®Æt tõ tÇng 1 ®Õn s©n th­îng cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c mãn ¨n cho kh¸ch bÊt cø thêi ®iÓm nµo. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ qu¶n lý cña kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n Bnaissance Riverside lµ kh¸ch s¹n liªn doanh ®­îc qu¶n lý bëi mét tËp ®oµn qu¶n lý chuyªn nghiÖp, Tæng gi¸m ®èc vµ Ban ®iÒu hµnh kh¸ch s¹n ®­îc bæ nhiÖm bëi tËp ®oµn qu¶n lý, Phã tæng gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng lµ ®­îc phÝa liªn doanh ViÖt Nam bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc kh¸ch s¹n tæ chøc, s¾p xÕp c¸c bé phËn qu¶n lý ®¶m b¶o hîp lý, phôc vô kh¸ch víi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Renaissance: 1. Ban ®iÒu hµnh: Ban ®iÒu hµnh gåm cã: - Tæng gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc. - Phã tæng gi¸m ®èc. - Bèn gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c bé phËn chÝnh. Gi¸m ®èc tµi chÝnh Gi¸m ®èc nh©n sù Gi¸m ®èc Èm thùc Gi¸m ®èc kinh doanh vµ tiÕp thÞ. Ban ®iÒu hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tæng qu¸t tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña kh¸ch s¹n, cïng nhau ®Ò ra c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n. KÕt hîp víi tr­ëng bé phËn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh kinh doanh, ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn ®Ó khen th­ëng hoÆc kû luËt. Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n tr­íc C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Hotel Sµi Gßn. 2/ C¸c phßng ban. a. Phßng hµnh chÝnh: 3 ng­êi. Phßng hµnh chÝnh chuyªn th«ng b¸o vÒ néi dung ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n, lµ bé phËn trung gian gi÷a ban ®iÒu hµnh kh¸ch s¹n vµ c¸c bé phËn. Bé phËn phßng hµnh chÝnh nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña Nhµ n­íc, bé luËt d©n sù, bé luËt lao ®éng, th«ng tin, chØ thÞ cña c¸c ngµnh vµ cña Nhµ n­íc. b/ Bé phËn nguån nh©n lùc: 3 ng­êi. - Qu¶n lý nh©n viªn trong kh¸ch s¹n, th­ëng, ph¹t hay th¨ng chøc cho nh©n viªn. - Xem xÐt nhu cÇu tuyÓn dông: - Tæ chøc c¸c kho¸ huÊn luyÖn cho nh©n viªn cña kh¸ch s¹n nh»m n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô… c/ Bé phËn kü thuËt: 12 ng­êi. §©y lµ bé phËn chuyªn vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, ®iÖn n­íc, söa ch÷a trang thiÕt bÞ trong kh¸ch s¹n. d/ Bé phËn tµi chÝnh: 21 ng­êi. Bé phËn tµi chÝnh chuyªn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nh­: Ph©n tÝch tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, lµm b¶ng l­¬ng, thèng kª thu nhËp, sæ quü, doanh thu… - Cã nhiÖm vô theo dâi thu, chi trong kh¸ch s¹n. - Theo dâi vËt t­, hµng ho¸ xuÊt nhËp, tiÒn nh­ thÕ nµo ®Ó lµm b¸o c¸o cô thÓ tr×nh Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. - Qu¶n lý hÖ thèng vi tÝnh cña toµn kh¸ch s¹n. - Gi¸m ®èc tµi chÝnh qu¶n lý toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn thuéc bé phËn, xem xÐt duyÖt c¸c b¶n thu chi trong kh¸ch s¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban Gi¸m ®èc. e/ Bé phËn kinh doanh vµ tiÕp thÞ: 15 ng­êi. Bé phËn nµy rÊt quan träng trong kh¸ch s¹n, ®ãng gãp mét phÇn rÊt lín vµo doanh thu kh¸ch s¹n. Bé phËn nµy cã chøc n¨ng chuyªn vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m gia t¨ng c«ng suÊt phßng tèi ®a ho¸ doanh thu, gi÷ vai trß chÝnh liªn hÖ b¸n phßng, ®Æt phßng, ®Æt tiÖc, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n. f/ Bé phËn tiÒn s¶nh: 38 ng­êi. §©y lµ bé mÆt cho c¶ kh¸ch s¹n nªn viÖc tuyÓn chän ph¶i rÊt thËn träng. Nh©n viªn tiÕp t©n lµ ng­êi ®· tr¶i qua kho¸ ®µo t¹o cña chuyªn viªn cã kinh nghiÖm trong viÖc tiÕp xóc vµ phôc vô c¸c yªu cÇu cña kh¸ch t¹i kh¸ch s¹n. Nh©n viªn bé phËn nµy h­íng dÉn vµ phôc vô kh¸ch hµng khi hä cÇn sù gióp ®ì, tiÕp nhËn tÊt c¶ c¸c cuéc ®iÖn tho¹i gäi ®Õn kh¸ch s¹n qua tæng ®µi. g/ Bé phËn Qu¶n gia: 71 ng­êi. C¸c nh©n viªn lµm viÖc theo ca: chÞu tr¸ch nhiÖm vÖ sinh trong kh¸ch s¹n vµ khu vùc khu«n viªn kh¸ch s¹n. h/ Bé phËn b¶o vÖ: 7 ng­êi. Bé phËn nµy ®­îc huÊn luyÖn c¸c kü n¨ng ®Ó b¶o vÖ kh¸ch vµ c¸c khu vùc bªn trong kh¸ch s¹n, ®¶m b¶o an toµn, an ninh cho kh¸ch hµng. i/ Bé phËn Èm thùc. Bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm ®­a ra thùc ®¬n míi, ngon thu hót kh¸ch hµng. - Theo dâi vµ phôc vô ®¬n ®Æt tiÖc vµ héi nghÞ. Tãm l¹i, c¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n Renaissance Riverside ®­îc ph©n bè mét c¸ch hîp lý trong tÊt c¶ c¸c bé phËn, phßng ban. §èi víi mét doanh nghiÖp nãi chung vµ mét kh¸ch s¹n nãi riªng th× c¬ cÊu tæ chøc lµ mét kh©u rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc tèt sÏ thóc ®Èy tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc cã hiÖu qu¶ v× mçi ng­êi ®Òu biÕt quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng viÖc. H¬n n÷a, c¬ cÊu tæ chøc tèt sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch s¹n thÝch nghi mét c¸ch linh ho¹t víi m«i tr­êng kinh doanh ®ang c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay. S¬ ®å tæ chøc cña kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Sai Gßn P. Tæ chøc hµnh chÝnh P. Nguån nh©n lùc Phã tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc P. KÕ to¸n tµi vô P. Kinh doanh tiÕp thÞ P. §Æt phßng P. §Æt tiÖc P. TiÕp t©n Trung t©m kinh doanh §éi xe Khèi ¨n uèng BÕp Nhµ hµng QuÇy r­îu §Æt tiÖc TiÕp phÈm kho C¨ng tin CLB søc khoÎ X«ng h¬i P. ThÓ dôc Hå b¬i Kü thuËt §iÖn nhµ §iÖn l¹nh §iÖn tö Thang m¸y 3/ §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n ë kh¸ch s¹n: Víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, th× tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh lµ lîi nhuËn. KÕt qu¶ ®ã ®­îc ph¶n ¸nh qua tõng con sè cô thÓ. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Ngoµi ra cßn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc thùc hiÖn tr¶ l­¬ng nh©n viªn ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi v¬Ý Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh. Bé phËn kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng gióp cho C«ng ty thÊy ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ra sao, kiÓm tra c¸c sè liÖu chøng tõ lµm c¨n cø cho viÖc ghi chÐp vµo sæ s¸ch b¸o c¸o quyÕt to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty theo chÕ ®é quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty, ®øng ®Çu phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµ kÕ to¸n tr­ëng, phô tr¸ch chung vµ tæng hîp toµn bé tµi s¶n, tËp hîp tÊt c¶ c¸c sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n C«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô lµm c«ng t¸c chØ ®¹o c¸c nghiÖp vô trong toµn C«ng ty, theo dâi sæ kÕ to¸n toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ kinh doanh cña C«ng ty. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn tµi chÝnh Bé phËn tæng hîp Bé phËn kiÓm tra Bé phËn kÕ to¸n trùc thuéc Bé phËn kÕ to¸n gåm 21 ng­êi. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, ®ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng cßn cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Th«ng qua b¸o c¸o cña nh©n viªn kÕ to¸n, kÕ to¸n tr­ëng sÏ tæng hîp l¹i vµ ®­a lªn b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch, tham m­u cho ban gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô: - Tæ chøc mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ cã c¬ së, chÊt l­îng nh÷ng néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n C«ng ty. - H­íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra vµ thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty. - Gióp Gi¸m ®èc h­íng dÉn c¸c bé phËn cña C«ng ty, tæ chøc b¶o qu¶n l­u tr÷ hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n C«ng ty. - Ph©n tÝch tµi chÝnh lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, lµm b¶ng l­¬ng, thèng kª thu nhËp, doanh thu, sæ quü… - Theo dâi thu, chi trong kh¸ch s¹n. - Theo dâi vËt t­, hµng ho¸ xuÊt, nhËp tån ®Ó lËp b¸o c¸o cô thÓ tr×nh Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. Tuú theo doanh nghiÖp sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nµo mµ doanh nghiÖp sö dông sæ kÕ to¸n trong kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n thuËn tiÖn cho c«ng t¸c ®èi chiÕu, tæng hîp sè liÖu vµ phôc vô tèt cho c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n th× h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký ch­ngs tõ t¹i C«ng ty. s¬ ®å h×nh thøc nhËt ký chøng tõ t¹i C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra II/ Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n Renaissance: 1/. §Æc ®iÓm chi phÝ trong ph©n lo¹i chi phÝ ë kh¸ch s¹n: §èi víi nhµ qu¶n lý th× c¸c chi phÝ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu bëi v× lîi nhuËn thu ®­îc nhiÒu hay Ýt ®Òu chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña nh÷ng chi phÝ ®· chi ra. Do ®ã ®Ó kiÓm so¸t ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ lµ rÊt khã kh¨n vµ v« cïng quan träng. Còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, chi phÝ kinh doanh trong kinh doanh kh¸ch s¹n còng ph©n lo¹i nh­ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu kinh doanh ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n. Chi phÝ NVL trùc tiÕp ®­îc sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ thùc hiÖn lao vô, dÞch vô cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch vµ dÞch vô. Trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng gièng nhau. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt nh­ kinh doanh hµng ¨n, kinh doanh vËn chuyÓn, kinh doanh buång ngñ, kinh doanh dÞch vô… th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®ã. Tr­êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ kh«ng thÓ t¸ch riªng ®­îc th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô (nh©n viªn h­íng dÉn du lÞch, nh©n viªn phôc vô buång ngñ, nh©n viªn bÕp, bar, bµn…) gåm c¸c kho¶n l­¬ng chÝnh l­¬ng phô ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: BHXH, BHYT, KDC§ theo tû lÖ víi tiÒn l­¬ng ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô, lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i chi ra trong ph¹m vi bé phËn kinh doanh (buång, bÕp, bar, vËn chuyÓn…). C¸c kho¶n chi phÝ nãi trªn t¹o thµnh chØ tiªu gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ph¸t sinh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hay tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2/ KÕ to¸n chi phÝ t¹i kh¸ch s¹n. H¹ch to¸n chi phÝ NVTTT - “TK 621”. - XuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Nî TK 621 Cã TK152 - Tr­êng hîp nhËn vËt liÖu vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 621 Cã TK 133 Cã TK 111, 112, 331. - Cuèi kú, vËt liÖu nhËp l¹i kho v× kh«ng sö dông hÕt. Nî TK 152 Cã TK 621 - Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT Nî TK 154 Cã TK 621 * H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp “TK622”. - TÝnh tæng sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô trong kú. Nî TK 622 Cã TK 334 - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh. Nî TK 622 Cã TK 338 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Nî TK 154 hoÆc 631 Cã TK 622 * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung “TK 627” - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 627 Cã TK 334, 338, 152, 153… - C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 111, 112, 138… Cã TK 627 - Cuèi kú, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n lao ®éng cho tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. Nî TK 154 hoÆc 631 Cã TK 627 Trong thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 2000 - 2001 th× n¨m 2000 ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt. Tæng møc lîi nhuËn ®¹t ®­îc n¨m 2000 lµ: 4.065.573.920 ®ång. Trong ®ã lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 2.050.976.400. N¨m 2001 tæng møc lîi nhuËn ®¹t ®­îc lµ 3.466.756.600 ®ång, trong ®ã lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh phßng ®¹t 1.951.729.400 ®ång. Së dÜ n¨m 2000 møc lîi nhuËn ®¹t tõ kinh doanh phßng cao h¬n nhiÒu so víi n¨m 2001 lµ nhê mét sè ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nh­ dÞch vô phßng, lîi nhuËn ®¹t 2.050.976.400 ®ång. C¸c ho¹t ®éng kh¸c còng t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2001. - Kinh doanh phßng t¨ng 194.048.770 ®ång tû lÖ t¨ng 110,4%. - DÞch vô ¨n uèng t¨ng 41.451.940 ®ång tû lÖ t¨ng 107,6 % - DÞch vô viÔn th«ng t¨ng 82.218.650 ®ång tû lÖ t¨ng 127,7%. - DÞch vô massage t¨ng 240.977.630 ®ång tû lÖ t¨ng 253,6%. B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2001 STT ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 So s¸nh sè t­¬ng ®èi Tèc ®é t¨n Doanh thu thuÇn 91.206.615.090 81.892.927.260 9.313.688.430 10,21% Gi¸ vèn hµng b¸n 81.248.947.230 72.793.713.120 8.455.234.110 10,40% L·i gép 99.957.768.460 9.099.214.140 858.454.320 8,62% Chi phÝ QLDN 4.674.256.910 4.453.367.930 220.888.980 4,72% Chi phÝ b¸n hµng 1.217.897.630 1.179.087.600 38.810.030 3,18% Lîi tøc tr­íc thuÕ 4.065.513.920 3.466.758.610 598.755.310 14,72% ThuÕ 813.102.780 693.351.720 119.751.060 % L·i sau thuÕ 3.252.411.140 2.773.406.890 479.004.250 Ta cã sè liÖu (n¨m 2000) Doanh thu thuÇn n¨m 2000 Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2000 CPBH & CPQLDN n¨m 2000 L·i n¨m 2000 Sè tiÒn Tû lÖ 91.206.615.690 81.248.947.230 5.892.154.540 4.065.513.920 4,06% Lîi nhuËn n¨m 2001: Doanh thu thuÇn n¨m 2001 Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2001 CPBH & CPQLDN n¨m 2001 L·i n¨m 2001 Sè tiÒn Tû lÖ 81.892.9273.260 72.793.713.120 5.632.455.530 3.466.758.610 4,23% Doanh thu thuÇn n¨m 2001 tÝnh theo gi¸ n¨m 2000 Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2001 tÝnh theo gi¸ n¨m 2000 CPBH & CPQLDN n¨m 2001 tÝnh theo gi¸ n¨m 2000 L·i Sè tiÒn Tû lÖ 78.743.199.280 69.993.954.920 5.415.822.630 3.333.421.740 4,23% L·i gép = (69.993.954.920 -72.793.713.120x = -307.933.440 Nh­ vËy gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2001 cao h¬n n¨m 2000 ®· lµm l·i gép gi¶m 307.933.440 ®ång. Nguyªn nh©n do cã mét sè mÆt hµng kh¸ch s¹n mua ë n­íc ngoµi bÞ ®¸nh thuÕ nhËp khÈu cao. §iÒu nµy chøng tá nh©n tè chi phÝ rÊt quan träng. §ßi hái ph¶i chÝnh x¸c, hîp lý nÕu kh«ng sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn lîi nhuËn C«ng ty. 3/ KÕ to¸n doanh thu t¹i kh¸ch s¹n. Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc trong kú do viÖc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ hay cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ®èi víi khèi l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ , lao vô, dÞch vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô nghÜa lµ ph¶i ®ñ hai ®iÒu kiÖn ®· giao hay ®· thùc hiÖn dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng, ®· ®­îc thanh to¸n hay cam kÕt thanh to¸n. Tµi kho¶n h¹ch to¸n: TK511 Bªn nî: Sè thuÕ ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña s¶n phÈm, hµng ho¸ , lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Bªn cã: Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp lao vô, dÞch vô cña doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm (thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm), hµng ho¸ , dÞch vô, lao vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú h¹ch to¸n. Nî TK111: TiÒn mÆt Nî TK 112: TiÒn göi ng©n hµng. Nî TK131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng. - X¸c ®Þnh thuÕ doanh thu: Nî TK511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tõ sè liÖu ë b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Doanh thu 2000 = 81.892.927.260 ®ång Doanh thu 2001 = 91.206.615.690 ®ång Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n n¨m 2000 vµ 2001 th× n¨m 2001 hÇu nh­ c¸c ho¹t ®éng ®Òu thÊp h¬n n¨m 2000, cô thÓ lµ: - DÞch vô cho thuª phßng n¨m 2001 lîi nhuËn lµ 1. 951.729.400 so víi n¨m 2000 lµ 2.050.976.400 tøc lµ gi¶m 99.247.000 (chØ cßn 95% so víi n¨m 2000). - DÞch vô ¨n uèng n¨m 2001 lîi nhuËn lµ 476.529.890 so víi n¨m 2000 lµ 589.149.500 tøc gi¶m 112.616.610 (chØ cßn 80% so víi n¨m 2000). - DÞch vô cho viÔn th«ng n¨m 2001 lîi nhuËn lµ 256.597.630 so víi n¨m 2000 lµ 379.178.500 tøc lµ ®· gi¶m 122.580.870 (chØ cßn 67,7% so víi n¨m 2000). - DÞch vô cho phßng häp n¨m 2001 lîi nhuËn lµ 217.658.980 so víi n¨m 2000 lµ 297.636.570 tøc lµ gi¶m 7.997.759 (chØ cßn 73% so víi n¨m 2000). - DÞch vô cho massage n¨m 2001 lîi nhuËn lµ 176.589.730 so víi n¨m 2000 lµ 397.837.380 tøc lµ ®· gi¶m 221.247.650 (chØ cßn 44% so víi n¨m 2000). Do c¸c lîi nhuËn tõ c¸c bé phËn gi¶m lµm cho tæng lîi nhuËn n¨m 2001 còng bÞ gi¶m theo so víi n¨m 2000 lµ 598.815.310 tøc lµ gi¶m kho¶ng 14,7%. 4/ KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë kh¸ch s¹n. KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp. Sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh vµ biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. KÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕt qu¶ bÊt th­êng. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ trÞ gi¸ vèn hµng b¸n (bao gåm c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ vµ lao vô, dÞch vô), chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. - KÕt qu¶ bÊt th­êng lµ sè chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng vµ c¸c kho¶n chi phÝ bÊt th­¬ng­êi. * H¹ch to¸n kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn sè doanh thu b¸n hµng thuÇn vµo tµi kho¶n X§KQKD. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng. Cã TK911: X¸c ®Þnh KQKD. - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸ , lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô. Nî TK911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu nhËp bÊt th­êng: Nî TK 711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Nî TK 721: Thu nhËp bÊt th­êng. Cã TK911: X¸c ®Þnh KQKD. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n chi phÝ bÊt th­êng. Nî TK911: X¸c ®Þnh KQKD. Cã TK 811: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK821: Chi phÝ bÊt th­êng. - Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn sè chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú. Nî TK 911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 641: Chi phÝ b¸n hµng. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn sè chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. Nî TK 911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - TÝnh vµ kÕt chuyÓn sè chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cßn l¹i kú tr­íc trõ vµo kÕt qu¶ kú nµy: Nî TK 911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 142: Chi phÝ tr¶ tr­íc. - TÝnh vµ kÕt chuyÓn sè l·i kinh doanh trong kú. Nî TK 911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 142: L·i ch­a ph©n phèi. - KÕt chuyÓn sè lç kinh doanh. Nî TK 421: L·i ch­a ph©n phèi. Cã TK 911: X¸c ®Þnh KQKD H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp bÊt th­êng Doanh thu thuÇn 711,721 511 Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt th­êng TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n ®· tiªu thô 641,642 811,821 632 911 Lç 421 L·i 421 C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside Hotel SaiGon ®· chÝnh thøc kh¸nh thµnh vµ ®­a kh¸ch s¹n vµo ho¹t ®éng sau h¬n 3 n¨m x©y dùng. Tõ ngµy ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh, kh¸ch s¹n ®· thu hót ®­îc l­îng kh¸ch rÊt kh¶ quan nh­: c¸c ®oµn ngo¹i giao Mü trong cuéc viÕng th¨m cña cùu tæng thèng Mü Bill Clinton…. §iÒu nµy nãi lªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña tõng bé phËn kh¸ch s¹n, t¹o danh tiÕng cho kh¸ch s¹n trong giíi kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c th«ng sè kinh doanh trong c¸c kú kÕ to¸n còng cho thÊy r»ng ®Ó ®¹t ®­îc møc kinh doanh nh­ vËy th× kh¸ch s¹n ®· bá ra bao nhiªu chi phÝ ®Ó ho¹t ®éng. Trong n¨m 2001 ngµnh du lÞch ph¸t triÓn h¬n nh÷ng n¨m tr­íc, ®èi víi kh¸ch s¹n ®ã lµ chiÒu h­íng tèt, c«ng suÊt phßng vµ doanh thu phßng t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ. Lîi nhuËn chÝnh cña kh¸ch s¹n lµ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cho thuª phßng ngñ. §©y lµ lîi nhuËn chiÕm ®a sè trong tæng lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh héi nghÞ, ¨n uèng lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n vÒ c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh bëi tæng doanh thu trõ ®i tæng chi phÝ ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng kinh doanh 2000 - 2001 H¹ng môc 2000 2001 Doanh thu phßng 82.929.792 84.560.752 Doanh thu nhµ hµng 81.075.098 81.854.499 Chi phÝ phßng -8.538.179 -8.751.009 Chi phÝ cho Èm thùc -8.376.123 -8618.100 Chi phÝ qu¶n lý -82.111.701 -82.489.839 L·i gép 8798.506 82.277.637 L·i sau thuÕ 8654.452 82.064.072 Ta thÊy tæng chi phÝ chØ chiÕm 60,15% so víi n¨m 2000 lµ 75.55% gi¶m 15,40%. L·i 2.064.072 ®« Mü chiÕm 32.17% so víi tæng doanh thu, t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2000 lµ 16,34%. Tãm l¹i, nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n Renaissance kh¸ tèt, nh­ng chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh rÊt cao nªn cÇn ph¶i gi¶m chi phÝ nhiÒu h¬n ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Renaissance Riverside. I. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n Renaissance Riverside. Qua nh÷ng sè liÖu vµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ t×nh h×nh kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: Kh¸ch s¹n ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn KTTT ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh­ng kh¸ch s¹n Renaissance Riverside ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. KÕt qu¶ ®ã thÓ hiÖn râ qua nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n trong 3 n¨m ho¹t ®éng. Doanh thu t¨ng, c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. - Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty thùc sù lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ. HÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh, nghiÖp vô v÷ng vµng. Qua qu¸ tr×nh thùc tÕ t¹i kh¸ch s¹n Renaissance Riverside, em thÊy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng ty ®Ò ra, ®ã lµ: ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kÕ to¸n víi c¸c bé phËn liªn quan còng nh­ c¸c néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ång thêi ®¶m b¶o cho sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý, râ rµng, dÔ hiÓu. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®· h¹n chÕ nh÷ng trïng lÆp trong ghi chÐp mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña nguån sè liÖu ban ®Çu. Do ®ã viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë kh¸ch s¹n lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn c«ng ty cã ph¹m vi ho¹t ®éng lín. ViÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ cho thÊy c«ng ty ®· biÕt khai th¸c kh¶ n¨ng vÒ chuyªn m«n cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n mµ vÉn cung cÊp nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty nãi chung. II. Yªu cÇu vµ sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - HÖ thèng c¸c chøng tõ ®­îc hoµn thiÖn sÏ n©ng cao ®­îc tÝnh ph¸p lý, tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc kiÓm tra kÕ to¸n. - HÖ thèng tµi kho¶n sö dông hîp lý ®óng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n sÏ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu trong qu¶n lý cña C«ng ty. - HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc hoµn thiÖn, tªn sæ s¸ch thèng nhÊt víi chÕ ®é sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra sæ s¸ch cña cÊp trªn khi xÐt duyÖt quyÕt to¸n vµ khi cÇn kiÓm tra hÖ thèng sæ s¸ch cña c«ng ty. ViÖc hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch sÏ t¹o ra mét hÖ thèng sæ s¸ch thèng nhÊt vÒ néi dung vµ h×nh thøc trong c«ng ty phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸ch s¹n vµ yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. - ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh gãp phÇn n©ng cao c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nãi chung cña C«ng ty. KÕt luËn Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®· t¹o c¬ héi míi cho c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh nÕu kh«ng muèn bÞ thua lç, tôt hËu. Muèn tån t¹i ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh cã l·i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh v« cïng gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp lu«n quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ cña chi phÝ bá ra sao cho chi phÝ bá ra Ýt nhÊt nh­ng ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cã thÓ ®­îc. ViÖc h¹ch to¸n tèt chi phÝ gióp doanh nghiÖp kiÓm so¸t chi phÝ cã hiÖu qu¶, xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng. Do vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ ph¶i kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay. Trong bµi viÕt nµy, víi tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái s¬ sµi, thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o Th¹c sÜ Ph¹m BÝch Chi ng­êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh khách sạn Renaissance Riverside.DOC