Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Hương Giang

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I : Lý luận chung về tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm XL trong các DN XDCB 1.CPSX và phân loại CPSX trong các DN XDCB 1.1. Khái niệm CPSX hoạt động xây lắp 1.2. Phân loại CPSX hoạt động xây lắp 1.2.1. Theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí 1.2.2. Theo công dụng kinh tế chi phí 1.2.3. Theo cách tập hợp chi phí cấu thành giá 2. Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 2.2.1. Giá thành dự toán công tác xây lắp 2.2.2. Giá thành kế hoạch 2.2.3. Giá thành định mức 2.2.4. Giá thành thực tế 3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm 4. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4.1. Đối tượng hạch toán CPSX 4.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX trong DN xây lắp 4.2.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 4.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 4.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 4.2.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí máy thi công 4.2.5. Tập hợp chi phí sản xuất toàn DN 5. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở trong DN xây lắp 5.1. Trường hợp bàn giao thanh toán khi công trình hoàn thành toàn bộ 5.2. Trường hợp bàn giao thanh toán theo từng giai đoạn hoàn thành 5.3. Trường hợp bàn giao thanh toán theo định kỳ khối lượng hoàn thành của từng loại công việc hoặc bộ phận kết cấu 6. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 6.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 6.2. Kỳ tính giá thành trong sản xuất XDCB 6.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 6.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 6.3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 6.3.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 6.3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức 6.3.5. Phương pháp hệ số , tỷ lệ CHƯƠNG II : Thực trạng về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Hương Giang – BQP 1. Tổ chức sản xuất và quản lý của công ty XD Hương Giang 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.2. Tổ chức sản xuất và quản lý của công ty XD Hương Giang 1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 1.4.1. Chế độ kế toán 1.4.2. Hình thức sổ kế toán 2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty XD Hương Giang 2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp CPSX 2.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 2.3. Phân loại CPSX và công tác quản lý CPSX 2.4. Kế toán tập hợp CPSX sản phẩm XL ở công ty XD Hương Giang 2.4.1. TKKT sử dụng 2.4.2. Kế toán tập hợp CPSX của từng khoản mục chi phí 2.4.2.1. Kế toán tập hợp CPNVLTT 2.4.2.2. Kế toán tập hợp CPNCTT 2.4.2.3. Kế toán tập hợp CPMTC 2.4.2.4. Kế toán tập hợp CPSXC 2.4.3. Tổng hợp CPSX toàn DN 2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.6. Công tác tính giá thành sản phẩm XL ở công ty Hương Giang CHƯƠNG III : Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm XL ở công ty Hương Giang 1. Nhận xét về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm XL ở công ty 1.1. Ưu điểm 1.2. Một số vấn đề còn tồn tại 2. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty XD Hương Giang 2.1. Đối với công tác kế toán CPNVLTT 2.2. Đối với công tác kế toán CPMTC 2.3. Phương pháp đánh giá chi phí XL dở dang 2.4. Hệ thống TKKT 2.5. Đối với công tác kế toán BHXH , BHYT 2.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong hoạt động xây lắp 3. Điều kiện để triển khai giải pháp có hiệu quả KẾT LUẬN

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Hương Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m¸y : Cã nhiÖm vô ®¶m b¶o vËt t­ , m¸y mãc , thiÕt bÞ theo yªu cÇu s¶n xuÊt cña c¸c ®éi c«ng tr×nh . f. Khèi s¶n xuÊt : Bao gåm c¸c ®éi c«ng tr×nh , nhiÖm vô chÝnh cña c¸c ®éi CT lµ ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh . 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : Do c«ng ty tæ chøc kiÓu ph©n cÊp gåm c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc nªn bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty gåm hai lo¹i kÕ to¸n : - KÕ to¸n t¹i c«ng ty . - KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh . KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ ban ®Çu , ghi chÐp lËp nªn c¸c b¶ng kª chi tiÕt ... sau ®ã chuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®Þnh kú . KÕ to¸n t¹i c«ng ty sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy ®Ó ghi chÐp vµo c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt , sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . T¹i c«ng ty bé m¸y kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng , ph©n nhiÖm râ rµng : - KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n : Phô tr¸ch chung theo nhiÖm vô chøc n¨ng cña phßng .Ngoµi ra , kÕ to¸n tr­ëng cßn trî gióp cho gi¸m ®èc trong vÞªc tæng hîp sè liÖu ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh . - KÕ to¸n tæng hîp theo dâi TSC§ : Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cho toµn c«ng ty , theo dâi TSC§ , trÝch khÊu hao , më sæ chi tiÕt theo dâi tiÒn mÆt , c«ng nî cho c¸ nh©n , c¸c ®éi s¶n xuÊt vµ lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña c«ng ty . - KÕ to¸n ng©n hµng vµ vËt t­ s¶n xuÊt : Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt t­ , më sæ theo dâi nhËp xuÊt vËt t­ s¶n xuÊt , theo dâi tiÒn vay ng©n hµng , chÞu tr¸ch nhiÖm giao dÞch víi ng©n hµng vµ lËp kÕ ho¹ch còng nh­ b¸o c¸o mµ ng©n hµng quy ®Þnh . - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm : §­îc ph©n c«ng nhiÖm vô theo dâi lËp b¶ng l­¬ng hµng th¸ng , tÝnh to¸n c¸c kho¶n thu vµ nép BHXH , BHYT cña ng­êi lao ®éng vµ thu nép lªn c¬ quan chñ qu¶n , quyÕt to¸n chi b¶o hiÓm víi cÊp trªn . - Thñ quü : Më sæ theo dâi tiÒn mÆt , thu chi theo lÖnh gi¸m ®èc , s¾p xÕp b¶o qu¶n chøng tõ theo ph¸t sinh hµng th¸ng . S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty H­¬ng Giang KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n tiÒn l­¬ng , b¶o hiÓm XH KÕ to¸n ng©n hµng vËt t­ s¶n xuÊt KÕ to¸n tæng hîp , kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n t¹i c¸c ®éi x©y dùng 1.4. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty : 1.4.1. ChÕ ®é kÕ to¸n : C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 , kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn . 1.4.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty : C«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký – Sæ c¸i” v× c«ng ty cã quy m« kinh doanh kh«ng lín , sè lao ®éng kÕ to¸n Ýt trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng . S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc “NhËt ký – sæ c¸i” t¹i c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Chøng tõ gèc NhËt ký – sæ c¸i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 2. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang : 2.1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : HiÖn nay ë c«ng ty c¸c c«ng tr×nh ®Òu do c«ng ty ®øng ra nhËn thÇu , sau ®ã giao cho c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh thi c«ng . C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc kho¸n : - Kho¸n th¼ng . - Kho¸n ba yÕu tè : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu , chi phÝ nh©n c«ng , chi phÝ s¶n xuÊt chung . §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng . - §èi víi c¸c s¶n phÈm mang tÝnh x©y l¾p , viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®èi víi c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp cho c«ng tr×nh , HMCT ®ã . - §èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng th× toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn thi c«ng l¾p ®Æt th× ®­îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng . C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp . C¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t­îng nµo th× ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo ®èi t­îng ®ã . Víi c¸c chi phÝ kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp v× liªn quan ®Õn nhiÒu dù to¸n chÞu chi phÝ th× ®­îc tËp hîp riªng cho tõng nhãm ®èi t­îng cã liªn quan , ®Õn cuèi kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp nh­ : Ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ , ®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , theo tû lÖ s¶n l­îng , theo gi¸ trÞ dù to¸n ... 2.2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh : §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh . Khi ®ã gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan trùc tiÕp tíi c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông . §èi víi c¸c phÇn viÖc cÇn tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th× ®èi t­îng lµ tõng phÇn viÖc cã kÕt cÊu riªng , dù to¸n riªng , vµ ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý theo quy ®Þnh trong hîp ®ång . §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®èi t­îng nµy th× ta ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang , c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ toµn bé chi phÝ cho phÇn viÖc ch­a ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. 2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt : §Ó qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ dïng cho s¶n xuÊt , ®ång thêi ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch chÝnh x¸c , viÖc nhËn biÕt ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña tõng lo¹i nh©n tè chi phÝ s¶n xuÊt trong c¬ cÊu gi¸ thµnh lµ rÊt quan träng .BÊt kú c«ng tr×nh nµo tr­íc khi b¾t ®Çu thi c«ng ®Òu ph¶i lËp dù to¸n thiÕt kÕ ®Ó c¸c cÊp xÐt duyÖt theo ph©n cÊp vµ ®Ó c¸c bªn lµm c¬ së lËp hîp ®ång kinh tÕ . C¸c dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc lËp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®­îc ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ , tõ ®ã cã thÓ so s¸nh , kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n môc chi phÝ víi tõng kho¶n môc trong gi¸ thµnh dù to¸n vµ gióp cho viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . CPSX cña c«ng ty XD H­¬ng Giang ®­îc ph©n lo¹i theo c«ng dông kinh tÕ chi phÝ , bao gåm c¸c kho¶n môc : - Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu . - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . - Kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng . - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung . 2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang : 2.4.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông : TK 621 , TK 622 , TK 623 , TK 627 , TK 154 ®­îc sö dông chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty H­¬ng Giang . C¸c TK nµy ®­îc më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ . 2.4.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng kho¶n môc chi phÝ : Sau ®©y em xin ®­îc tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo mét ®èi t­îng cô thÓ lµ c«ng tr×nh N 18 – Häc viÖn chÝnh trÞ . 2.4.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn liÖu , vËt liÖu : CPNVL bao gåm toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh . C«ng ty XD H­¬ng Giang ¸p dông ph­¬ng thøc kho¸n xuèng c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh nªn vËt t­ xuÊt dïng cho thi c«ng c«ng ty còng giao kho¸n cho c¸c ®éi . §Ó ®¶m b¶o sö dông vËt t­ ®óng møc , tiÕt kiÖm hµng th¸ng c¸c ®éi lËp kÕ ho¹ch mua vËt t­ dùa trªn dù to¸n khèi l­îng x©y l¾p vµ ®Þnh møc . §Ó cã kinh phÝ mua vËt t­ nh©n viªn cung øng sÏ viÕt giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng lªn ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó xÐt duyÖt vµ chê cÊp vèn . C¨n cø vµo kÕ ho¹ch thu mua vËt t­ , phiÕu b¸o gi¸ vËt t­ vµ giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng do c¸c ®éi göi lªn , ban l·nh ®¹o c«ng ty ký duyÖt t¹m øng cho c¸c ®éi . Trªn c¬ së giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng , kÕ to¸n lËp phiÕu chi . Khi phiÕu chi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña kÕ to¸n tr­ëng , thñ tr­ëng ®¬n vÞ , kÕ to¸n quü sÏ xuÊt tiÒn theo ®óng sè tiÒn ghi trong phiÕu chi . GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng cã mÉu nh­ sau : MÉu sè 03-TT Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh1141/TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Sè 102 Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2002 KÝnh göi : Ban l·nh ®¹o c«ng ty XD H­¬ng Giang Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n M¹nh §Þa chØ : §éi XDCT 8 §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn lµ : 18.550.000 Sè tiÒn b»ng ch÷ : M­êi t¸m triÖu n¨m tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n . Lý do t¹m øng : Mua g¹ch + c¸t vµng cho CT N18 - HVCT Thêi gian thanh to¸n : 07/10/2002 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi xin t¹m øng ( §· ký ) ( §· ký ) ( §· ký ) ( §· ký ) PhiÕu chi ®­îc lËp thµnh hai liªn : liªn 1 l­u , liªn 2 chuyÓn cho thñ quü ®Ó thñ quü chi tiÒn vµ ghi vµo sæ quü . GiÊy xin t¹m øng lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n quü ghi sæ chi tiÕt TK 111 , TK 141 . Khi vËt t­ mua vÒ sÏ lµm thñ tôc nhËp kho . Thñ kho c«ng tr­êng cïng ®éi tr­ëng , nh©n viªn cung øng tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng , sè l­îng vËt t­ sau ®ã tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho . PhiÕu nhËp kho cã mÉu sau BiÓu 2.1: MÉu sè 01-VT Ban hµnh theo Q§ 1141/TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 PhiÕu nhËp kho Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2002 Sè 164 Hä tªn ng­êi giao hµng : NguyÔn M¹nh Hïng Theo ho¸ ®¬n 003400 Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho : CT N18 - HVCT STT Tªn , quy c¸ch vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 C¸t vµng m3 200 200 50.000 10.000.000 2 §¸ d¨m m3 90 90 95.000 8.550.000 Céng 18.550.000 Sè tiÒn b»ng ch÷ : M­êi t¸m triÖu n¨m tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n . NhËp ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2002 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho ( §· ký) ( §· ký ) ( §· ký ) Khi cã nhu cÇu xuÊt vËt t­ cho thi c«ng , thñ kho c«ng tr­êng sÏ lµm phiÕu xuÊt kho . MÉu phiÕu xuÊt kho nh­ sau : BiÓu 2.2: MÉu sè 02-VT Ban hµnh theo Q§ 1141/TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC PhiÕu xuÊt kho Ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2002 Hä tªn ng­êi nhËn : NguyÔn V¨n Hµ §Þa chØ : Tæ lµm ®­êng Lý do xuÊt kho : Thi c«ng CT N18 XuÊt t¹i kho : CTN18 - HVCT STT Tªn , quy c¸ch vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 C¸t vµng m3 100 100 50.000 5.000.000 2 §¸ d¨m m3 50 50 95.000 4.750.000 Céng 9.750.000 XuÊt ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2002 Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi nhËn Thñ kho ( §· ký ) ( §· ký ) ( §· ký ) VËt t­ sö dông cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña ®éi ®­îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ . Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu bao gåm gi¸ mua vµ chi phÝ vËn chuyÓn , bèc dì . T¹i kho c«ng tr­êng , kÕ to¸n ®éi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu . C¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t­ , hµng ngµy kÕ to¸n ®éi ghi vµo b¶ng kª phiÕu xuÊt vËt t­ . BiÓu 2.2’ : b¶ng kª phiÕu xuÊt vËt t­ C«ng tr×nh : N18 – Th¸ng 10/2002 STT PhiÕu xó©t Tªn vËt t­ §VT §¬n gi¸ SL Thµnh tiÒn SH NT 1 112 3/10 §Õ cèng D1500-VC CK 148.000 40 5.920.000 2 133 3/10 §ai cèng D1500-VC Bé 121.000 60 7.260.000 3 114 6/10 §¸ d¨m M3 95.000 50 4.750.000 ......... Tæng 875.234.720 Cuèi th¸ng , kÕ to¸n ®éi ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn phiÕu kho , b¶ng kª phiÕu xuÊt kho . Sau ®ã göi phiÕu xuÊt kho , b¶ng kª phiÕu xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan kh¸c lªn phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n c«ng ty . C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËn ®­îc , kÕ to¸n chi phÝ c«ng ty lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­ cho sö dông thi c«ng c¸c c«ng tr×nh . BiÓu 2.3 : B¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­ Th¸ng 10/2002 STT Tªn c«ng tr×nh sö dông Chi phÝ vËt t­ 1 CT N18 – HVCT 875.234.720 2 CT N29 – HVHC 660.789.416 3 Nhµ ®iÒu hµnh c«ng ty HG 529.001.007 ......... ......... Tæng 1.682.304.000 C¸c chøng tõ cã liªn quan ®­îc lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt TK 621 , sæ NK-SC ( biÓu 2.20 ) . Sau khi khíp vÒ sè liÖu gi÷a b¶ng tæng hîp chi phÝ vËt t­ vµ sæ chi tiÕt TK 621 , kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang TK 154 vµ ghi bót to¸n kÕt chuyÓn vµo sæ chi tiÕt TK 621 . BiÓu 2.4 : Sæ chi tiÕt TK 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh N 18 - HVCT PhiÕu xuÊt DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã ......... 112 3/10 §Õ cèng D1500-VC 141 5.920.000 113 3/10 §ai cèng D1500-VC 141 7.260.000 114 6/10 §¸ d¨m 141 4.750.000 ......... ......... 35 31/10 KÕtchuyÓn CPNVLTT-T 10 154 875.234.720 ......... ......... 84 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 534.921.822 Tæng 1.410.156.542 2.4.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Chi phÝ nh©n c«ng t¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang bao gåm : l­¬ng chÝnh , l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng cho sè c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y l¾p ( c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p , c«ng nh©n vËn chuyÓn , khu©n v¸c trong ph¹m vi c«ng tr­êng thi c«ng , kÓ c¶ c«ng nh©n thu dän hiÖn tr­êng ) .Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT , KPC§ tÝnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh , kh«ng bao gåm tiÒn l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y , phô m¸y vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT , KPC§ cña c«ng nh©n l¸i m¸y vµ phô m¸y . Ngoµi ra , c«ng ty cßn sö dông rÊt nhiÒu lùc l­îng lao ®éng thuª ngoµi . §èi víi lùc l­îng nµy c«ng ty giao cho ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng c«ng tr×nh vµ tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt theo dâi tr¶ l­¬ng theo hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi . Møc kho¸n dùa trªn c¬ së ®Þnh møc kho¸n cña tõng c«ng viÖc . Tæng sè l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n thuª ngoµi ®­îc h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 334 ( chi tiÕt : Ph¶i tr¶ lao ®éng thuª ngoµi ) , cßn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho lùc l­îng c«ng nh©n trong biªn chÕ cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 334 ( chi tiÕt : Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ) . C«ng ty XD H­¬ng Giang ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng : Khèi l­îng thi c«ng thùc tÕ §¬n gi¸ kho¸n TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm - Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông cho ®éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng . x = - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian : ®­îc ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp trªn c«ng ty , bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp t¹i c¸c ®éi vµ nh©n viªn t¹p vô trªn c¸c c«ng tr­êng . TiÒn l­¬ng th¸ng = Møc l­¬ng tèi thiÓu x HÖ sè TiÒn l­¬ng ngµy = TiÒn l­¬ng th¸ng / 26 ** Sau khi nhËn kho¸n c«ng tr×nh tõ c«ng ty , ®éi tr­ëng giao tõng phÇn viÖc cho tõng tæ th«ng qua hîp ®ång lµm kho¸n ( biÓu 2.5 – trang sau ) Hµng ngµy , tæ tr­ëng c¸c tæ theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n tæ m×nh vµ chÊm c«ng vµo b¶ng chÊm c«ng . BiÓu 2.6 : B¶ng chÊm c«ng §éi XDCT 8-Tæ lµm ®­êng Stt Hä vµ tªn CÊp bËc HÖ sè l­¬ng Ngµy Quy ra c«ng Ghi chó 1 2 .. C«ng kho¸n h­ëng l­¬ng C«ng nghØ h­ëng l­¬ng 1 TrÇn .M. HiÖp X X 26 2 Lª V¨n Hoµ X X 25 3 Lª Anh T©m X X 23 4 TrÇn .N. H­ëng X X 26 ......... ......... Khi kÕt thóc hîp ®ång lµm kho¸n , nh©n viªn kü thuËt cïng víi chØ huy c«ng tr­êng tiÕn hµnh kiÓm tra khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc . T¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang hÇu nh­ kh«ng cã tr­êng hîp kh«ng hoµn thµnh hîp ®ång , tr­êng hîp cuèi th¸ng hîp ®ång kho¸n ch­a hoµn thµnh th× c¸n bé kü thuËt c«ng tr×nh sÏ x¸c nhËn phÇn viÖc hoµn thµnh trong th¸ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n Cuèi th¸ng , dùa trªn hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng chÊm c«ng , kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng . ViÖc tÝnh l­¬ng ®­îc kÕ to¸n ®éi thùc hiÖn b»ng c¸ch chia sè tiÒn tæ s¶n xuÊt nhËn ®­îc khi hoµn thµnh hîp ®ång , lÊy kÕt qu¶ ®ã nh©n víi sè c«ng quy ®æi cña tõng ng­êi ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi ®ã . ** §èi víi lùc l­îng c«ng nh©n thuª ngoµi : Sau khi tho¶ thuËn vÒ ®¬n gi¸ , ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng c«ng tr×nh sÏ ký hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi víi tæ tr­ëng tæ lao ®éng thuª ngoµi ®ã . Khi khèi l­îng thuª kho¸n ®­îc hoµn thµnh , ®éi tr­ëng ®éi XD c«ng tr×nh vµ nh©n viªn kü thuËt sÏ ®øng ra nghiÖm thu vµ thanh to¸n theo khèi l­îng , ®¬n gi¸ mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn trªn hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi råi ký x¸c nhËn vµo hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi BiÓu 2.8 : Hîp ®ång thuª kho¸n ngoµi C«ng tr×nh : N 18-HVCT H¹ng môc c«ng tr×nh : §µo ®¾p nÒn ®­êng Tæ tr­ëng : Ph¹m Anh TuÊn Néi dung c«ng viÖc ®vt Giao kho¸n Thùc hiÖn Ký x¸c nhËn KL §G TT B§ KT KL TT KT §µo ®Êt cÊp3 m3 600 12.000 7.200.000 4/10 10/10 600 7.200.000 10/10 §æ bª t«ng m3 40 32.000 1.280.000 11/10 15/10 40 1.280.000 15/10 ... Tæng 13.560.000 13.560.000 ** Cuèi th¸ng , kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng cña ®éi göi lªn phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña c«ng ty . KÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ tiÒn l­¬ng do c¸c ®éi göi lªn nµy ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c c«ng tr×nh .( BiÓu 2.9 ) BiÓu 2.9 : b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng Th¸ng 10/2002 STT §èi t­îng sö dông Ghi nî TK Chi tiÕt c¸c c«ng tr×nh N18-HVCT Nhµ ®iÒu hµnh c«ng ty HG ... A TK 622 227.000.000 94.140.000 1 TiÒn l­¬ng CNTTSX 227.000.000 94.140.000 B TK 623 7.830.000 16.635.000 1 TiÒn l­¬ng CNLM 7.830.000 16.635.000 C TK 627 75.021.100 42.882.465 1 TrÝch 17% CNTTSX 38.590.000 16.003.800 2 TrÝch 17% CNLM 1.331.100 2.827.950 3 TiÒn l­¬ng BPQL§ 30.000.000 20.556.000 4 TrÝch 17% BPQL§ 5.100.000 3.494.715 Tæng céng 309.851.100 153.657.465 ..... C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan , kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 622 , sæ NK-SC ( biÓu 2.20 ) . Sau khi ®èi chiÕu khíp sè liÖu , kÕ to¸n kÕt chuyÓn tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt tõng c«ng tr×nh trong th¸ng sang TK 154 , ghi bót to¸n kÕt chuyÓn vµo sæ chi tiÕt TK 622 . BiÓu 2.10 : sæ chi tiÕt TK 622 Chi phÝ NCTT C«ng tr×nh N 18-HVCT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã ... ......... 100 13/10 Tr¶ l­¬ng cho CNTTSX-T10 334 110.176.000 102 14/10 Tr¶ l­¬ng cho CNTTSX-T10 334 13.560.000 ......... ......... 84 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTTSX 154 227.000.000 2.4.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng : CP m¸y thi c«ng cña c«ng ty bao gåm : CP khÊu hao m¸y thi c«ng , tiÒn l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y vµ phô m¸y , CP nhiªn liÖu ®éng lùc ch¹y m¸y , CP söa ch÷a m¸y . Kho¶n môc nµy ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng CT . Trong mét th¸ng , xe – m¸y cña ®éi cã thÓ phôc vô nhiÒu c«ng tr×nh . V× vËy ®Ó h¹ch to¸n vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ sö dông m¸y cho c¸c ®èi t­îng sö dông , c«ng ty sö dông “NhËt tr×nh theo dâi ho¹t ®éng” cña m¸y mãc thi c«ng . Sæ nhËt tr×nh nµy nh»m theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y theo tõng ca ho¹t ®éng trong th¸ng , phôc vô cho tõng ®èi t­îng . C¨n cø vµo nhËt tr×nh theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng , kÕ to¸n ®éi lËp phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña xe – m¸y cho tõng c«ng tr×nh . §Õn cuèi th¸ng göi lªn phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña c«ng ty , kÕ to¸n lÊy nã lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi sæ cho ®èi t­îng liªn quan . * Th«ng th­êng c«ng ty thuª c¶ xe vµ ng­êi l¸i , toµn bé sè tiÒn thuª xe –m¸y kh«ng ph¶n ¸nh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ( TK 623 ) mµ ph¶n ¸nh vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô s¶n xuÊt ( TK 627 ) . Cuèi th¸ng hîp ®ång thuª m¸y vµ phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y ®­îc kÕ to¸n ®éi tËp hîp vµ göi lªn phßng TC-KT cña c«ng ty . KÕ to¸n chi phÝ sÏ tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ chi phÝ thuª m¸y cho c¸c c«ng tr×nh . C«ng thøc ph©n bæ cô thÓ nh­ sau : Sè ca m¸y A thùc hiÖn trong th¸ng phôc vô cho CT B Chi phÝ m¸y A ph©n bæ cho c«ng tr×nh B Chi phÝ thuª m¸y A trong th¸ng = x Tæng sè ca m¸y A thùc hiÖn trong th¸ng VÝ dô : M¸y lu ABRAHAM ®­îc thuª víi ®¬n gi¸ th¸ng lµ : 4.945.000® Trong th¸ng 10 , m¸y thùc hiÖn ®­îc 22 ca ho¹t ®éng , trong ®ã phôc vô cho thi c«ng CTQL 18 lµ 14 ca vµ CTQL 1A-B¾c Giang lµ 8 ca . Ta cã : 4.945.000 *14 22 CP thuª m¸y lu ABRAHAM ph©n bæ cho CTQL 18 3.146.818(®) = = 1.798.182(®) 4.945.000 * 8 22 CP thuª m¸y lu ABRAHAM ph©n bæ cho CTQL 1A-BG = = BiÓu 2.11 : b¶ng ph©n bæ chi phÝ thuª m¸y Th¸ng 10/2002 STT Tªn thiÕt bÞ Tæng CP Chi phÝ ra c¸c c«ng tr×nh QL 18 QL 1A-BG ... 1 M¸y lu ABRAHAM 4.945.000 3.146.818 1.798.182 ... 2 M¸y lu D-12 2.771.000 2.771.000 ... 3 Xe « t« t¶i HUYNDAI 9.796.000 2.034.000 7.762.000 ... ......... ......... ........ ........ ... Tæng céng 102.674.000 9.794.000 13.358.000 *Toµn bé m¸y thi c«ng cña c«ng tr×nh N18-HVCT ®Òu thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty .TÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ m¸y thi c«ng thuéc së h÷u cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n cô thÓ nh­ sau : - §èi víi chi phÝ ch¹y m¸y thi c«ng : Khi cã nhu cÇu , c¸c ®éi tù lo mua nhiªn liÖu b»ng tiÒn t¹m øng . Sau ®ã h¹ch to¸n theo nguyªn t¾c chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo , xe – m¸y nµo th× h¹ch to¸n cho CT , xe – m¸y ®ã . Hµng ngµy , trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng kª phiÕu xuÊt vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng . BiÓu 2.12 : b¶ng kª phiÕu xuÊt vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng §éi XDCT 8 Th¸ng 10/2002 STT PhiÕu xuÊt Tªn nhiªn liÖu §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn SH NT 1 107 2/10 X¨ng A83 LÝt 60 4500 270.000 2 108 4/10 DÇu dieden lÝt 75 3500 262.500 ......... ......... Tæng 1.364.000 Cuèi th¸ng , kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ vËt t­ ch¹y m¸y thi c«ng , göi lªn phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña c«ng ty lµm c¬ së ph¸p lý ghi sæ chi tiÕt TK 623 , sæ NK-SC . - §èi víi chi phÝ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n l¸i m¸y : chøng tõ ban ®Çu lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng , nhËt tr×nh sö dông xe – m¸y vµ c¸c hîp ®ång lµm kho¸n Hµng ngµy , tæ tr­ëng theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c«ng nh©n l¸i m¸y qua b¶ng chÊm c«ng . KÕt thóc hîp ®ång lµm kho¸n kÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n l¸i m¸y thi c«ng . Cuèi th¸ng , c¸c chøng tõ ®­îc kÕ to¸n ®éi tËp hîp l¹i vµ göi lªn phßng TC-KT cña c«ng ty . Trªn c¬ së c¸c chøng tõ ®ã , kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n l¸i m¸y thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong th¸ng ( b¶ng 2.7 ) . Tõ b¶ng nµy , kÕ to¸n chi phÝ sÏ ghi sæ chi tiÕt TK 623 , ghi bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y thi c«ng sang TK 154 vµ ghi sæ NK-SC ( biÓu 2.20 ). - §èi víi chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng : ViÖc tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng , c«ng ty thùc hiÖn theo Q§ 1062 TC/Q§/CSTC . §Çu th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao c«ng ty lËp cho c¸c TSC§ ®· ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn tµi s¶n , kÕ to¸n TSC§ th«ng b¸o sè khÊu hao vµ trÝch tr­íc söa ch÷a lín m¸y thi c«ng cho tõng lo¹i xe – m¸y cho tõng ®éi . ViÖc trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a m¸y thi c«ng lµ bao nhiªu phô thuéc vµo nhu cÇu söa ch÷a m¸y thi c«ng trong tõng th¸ng cña tõng ®éi . C¸c chi phÝ nµy ®­îc tÝnh trùc tiÕp mét lÇn vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong kú theo nguyªn t¾c thi c«ng ho¹t ®éng cho CT nµo th× tÝnh cho CT ®ã .( biÓu 2.14 ) = Møc khÊu hao n¨m MTC A 12 Møc khÊu hao th¸ng cña MTC A Hµng th¸ng , c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng : BiÓu 2.13 : b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng §éi XDCT 8-T 10 STT Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1 Chi phÝ vËt t­ ch¹y m¸y 1.364.000 2 Chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y 7.830.000 3 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 9.352.000 4 Chi phÝ söa ch÷a lín 1.496.320 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn vµ dÞch vô mua ngoµi 2.861.680 Tæng 22.904.000 Sè liÖu ë b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng vµ c¸c chøng tõ gèc liªn quan mµ kÕ to¸n ®éi tËp hîp göi lªn cuèi th¸ng lµ c¬ së ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao vµ trÝch tr­íc m¸y thi c«ng trong th¸ng trong th¸ng cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh , ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt TK 623 , sæ NK-SC ( biÓu 2.20 ) vµ ghi bót to¸n kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh . Theo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao th¸ng 10/2002 ta thÊy khÊu hao m¸y thi c«ng vµ trÝch tr­íc söa ch÷a lín m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ MTC cña c«ng tr×nh N18 lµ : Nî TK 623 : 10.848.320 Cã TK 214 : 9.352.000 Cã TK 335 : 1.496.320 Tõ c¸c chøng tõ gèc , b¶ng kª , b¶ng ph©n bæ khÊu hao , kÕ to¸n c«ng ty vµo sæ chi tiÕt TK 623 . BiÓu 2.15 : sæ chi tiÕt TK 623 Chi phÝ m¸y thi c«ng C«ng tr×nh : N 18 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã ... ......... ......... 107 2/10 X¨ng A83 141 270.000 108 4/10 DÇu dieden 141 262.500 ... ......... ......... 125 14/10 Tr¶ l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y 334 7.830.000 ......... ......... 84 31/12 KÕt chuyÓn CPMTC tÝnh gi¸ thµnh 154 22.904.000 2.4.2.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung : Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty XD H­¬ng Giang gåm : - TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi : Hµng ngµy còng thùc hiÖn viÖc chÊm c«ng . Cuèi th¸ng , kÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng , hÖ sè l­¬ng ®Ó tÝnh ra l­¬ng cña tõng ng­êi trong bé phËn qu¶n lý ®éii Sau ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi BiÓu 2.16 : b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi §éi XDCT 8 – T10/2002 C«ng tr×nh : N18-HVCT Hä vµ tªn L­¬ng c¬ b¶n Phô cÊp l­u ®éng T¹m øng kú I Cßn lÜnh kú II Ng.TuÊn 717.120 28.800 500.000 231.693 Lª ViÖt Anh 574.000 28.800 300.000 397.160 ......... ... ... ... ... Tæng 29.424.000 576.000 11.400.000 18.024.000 - Chi phÝ c«ng cô , dông cô : T¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang chi phÝ c«ng cô kh¸ æn ®Þnh . CCDC sö dông ë ®éi gåm : quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng , cuèc xÎng , giµn gi¸o cèp pha cã gi¸ trÞ nhá ... vµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt , cßn nh÷ng giµn gi¸o cèp pha cã gi¸ trÞ lín th× ®­a vµo TK TSC§ vµ tÝnh khÊu hao tµi s¶n ®ã theo thêi gian sö dông cho mçi c«ng tr×nh thi c«ng . Cuèi th¸ng , kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng kª c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®Ó nép lªn phßng TC-KT cña c«ng ty . BiÓu 2.17 : b¶ng kª c«ng cô , dông cô xuÊt dïng §éi XDCT 8 – T10/2002 STT C«ng cô , dông cô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 QuÇn ¸o BHL§ Bé 10 60.000 600.000 2 XÎng C¸i 30 15.000 450.000 ... ......... ... ... ... ... Tæng 1.800.000 - Chi phÝ khÊu hao TSC§ : CP khÊu hao TSC§ ë ®éi gåm chi phÝ khÊu hao nhµ cöa , kho tµng ... cña ®éi . Hµng th¸ng , c¨n cø vµo tû lÖ khÊu hao ®· quy ®Þnh , kÕ to¸n TSC§ th«ng b¸o cho kÕ to¸n ®éi biÕt . VD : Chi phÝ khÊu hao TSC§ cña ®éi XDCT 8 cho c«ng tr×nh N18 trong th¸ng 10 lµ : 4.233.000 ®ång - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : Hµng ngµy , kÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n , phiÕu chi tiÒn vµ c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan ®Ó ghi vµo b¶ng kª tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung . BiÓu 2.18 : b¶ng kª tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung §éi XDCT 8 – T10/2002 STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó 1 L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi 30.000.000 2 TrÝch 17%CNTTSX 38.590.000 3 TrÝch 17% CNLM 1.331.100 4 TrÝch 17%BPQL§ 5.100.000 5 CP c«ng cô dông cô 1.800.000 6 CP khÊu hao nhµ cöa , kho tµng... 4.233.000 7 CP ®iÖn n­íc thi c«ng 1.957.000 ... ......... ......... Tæng 92.780.570 Sau khi tËp hîp c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung , cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi göi lªn phßng TC-KT cña c«ng ty . KÕ to¸n chi phÝ sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh tõng c«ng tr×nh . Tiªu thøc ph©n bæ CPSXC cña c«ng ty lµ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . Cô thÓ nh­ sau : CPSXC ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh TiÒn l­¬ng CNTTSX tõng c«ng tr×nh Tæng CP s¶n xuÊt chung = x TiÒn l­¬ng chÝnh cña CNTTSX c¸c c«ng tr×nh §éi XDCT 8 trong th¸ng 10 chØ duy nhÊt ®¶m nhËn thi c«ng c«ng tr×nh N 18 cho nªn chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh sÏ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng tr×nh nµy mµ kh«ng ph¶i ph©n bæ . Sau khi ph©n bæ CPSXC , kÕt hîp víi c¸c chøng tõ kh¸c kÕ to¸n c«ng ty lÇn l­ît ghi vµo sæ chi tiÕt TK 627 , sæ NK-SC ( biÓu 2.20 ) vµ ghi bót to¸n kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh . BiÓu 2.19 : sæ chi tiÕt TK 627 CP s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh : N 18 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 110 5/10 QuÇn ¸o BHL§ 141 600.000 112 7/10 XÎng 111 450.000 167 25/10 KhÊu hao TSC§ 214 4.233.000 ... ... ......... ... ......... 84 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC tÝnh gi¸ thµnh 154 92.780.570 2.4.3. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp : §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty XD H­¬ng Giang lµ tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh . V× vËy , chi phÝ SX liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× ®­îc tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh . Sau khi ®· cã sè liÖu kÕ to¸n ë c¸c kh©u chi phÝ NVL trùc tiÕp , chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , chi phÝ MTC , chi phÝ SXC , kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh vµo sæ chi tiÕt TK 154 . BiÓu 2.21 : sæ chi tiÕt tk 154 C«ng tr×nh : N 18 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã ........ 84 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT 621 1.410.156.542 84 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT 622 227.000.000 84 31/12 KÕt chuyÓn CPMTC 623 22.904.000 84 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC 627 92.780.570 KÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 1.752.841.112 Sau ®ã , kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh trong tõng th¸ng vµ cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh trong th¸ng . - B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ( biÓu 2.22 ) - B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng 10 ( biÓu 2.23 ) 2.5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú : T¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang , ®èi t­îng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®­îc x¸c ®Þnh lµ c«ng tr×nh ( HMCT ) ch­a hoµn thµnh bµn giao . Sè l­îng DD ®Çu n¨m Sè l­îng ph¸t sinh trong n¨m + Cuèi mçi n¨m , ®¹i diÖn phßng qu¶n lý kü thuËt víi c¸c kü thuËt viªn c«ng tr×nh , chñ nhiÖm c«ng tr×nh tiÕn hµnh kiÓm kª , ®¸nh gi¸ s¶n l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú . Phßng TC-KT sau khi nhËn ®­îc b¶ng kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi n¨m do phßng kü thuËt göi sang , tiÕn hµnh x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi n¨m theo c«ng thøc : = x Sè l­îng DD cuèi n¨m Chi phÝ DD cuèi n¨m + Chi phÝ DD ®Çu n¨m CP ph¸t sinh trong n¨m + C«ng tr×nh N18 ®· hoµn thµnh trong n¨m nªn kh«ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú . 2.6. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty XD H­¬ng Giang : Chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p , ë c«ng ty XD H­¬ng Giang viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n . NÕu trong th¸ng , quý cã khèi l­îng thùc tÕ hoµn thµnh bµn giao th× vÉn tiÕn hµnh nghiÖm thu , bµn giao . Bé phËn kÕ to¸n vÉn tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p ®ã . Gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p ®ã chÝnh lµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng tÝnh tõ thêi ®iÓm khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông ®­îc tËp hîp trªn c¸c sæ chi tiÕt . KÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ theo tõng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh trong giai ®o¹n cuèi n¨m vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ x©y l¾p cña c«ng ty trong n¨m ®ã . C«ng ty XD H­¬ng Giang ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n : Ztt = D®k + Ctk - Dck Trong ®ã : - Ztt : Gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ( HMCT ) - D®k : Chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu n¨m - Dck : Chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi n¨m - Ctk : Chi phÝ x©y l¾p ph¸t sinh trong kú Cô thÓ , ®èi víi c«ng tr×nh N 18 trong n¨m 2002 kh«ng cã CP x©y l¾p dë dang ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m . CP x©y l¾p ph¸t sinh trong n¨m : 1.752.841.112 (®) Suy ra gi¸ thµnh n¨m 2002 cña c«ng tr×nh N 18 lµ : Ztt = D®k + Ctk - Dck = 0 + 1.752.841.112 – 0 = 1.752.841.112 (®) Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ s¶n phÈm kh«ng ®­a vµo nhËp kho nªn khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p còng cã nghÜa lµ tiªu thô , kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c TK chi phÝ tõ TK 154 sang TK 632 . Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty H­¬ng Giang 1. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty H­¬ng Giang - Bé Quèc Phßng. 1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm : C«ng ty H­¬ng Giang - Bé Quèc Phßng tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®· lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l­îng s¶n xuÊt. Nh×n chung , c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®· cã nh÷ng ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ trong viÖc n©ng cao quy tr×nh h¹ch to¸n néi bé , ®Æc biÖt trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . Thø nhÊt , bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc khoa häc, hîp lý phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña mçi ng­êi . C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao , do ®ã viÖc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt , tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lËp c¸c BCTC theo quy ®Þnh cña BTC cña c«ng ty ®­îc kÞp thêi. Thø hai , chøng tõ ban ®Çu cña c«ng ty ®­îc tæ chøc hîp ph¸p , hîp lÖ , ®Çy ®ñ. C¸ch thøc h¹ch to¸n vµ hÖ thèng sæ s¸ch mµ c«ng ty ®· ¸p dông phï hîp víi h×nh thøc nhËt ký sæ c¸i ®óng theo yªu cÇu quy ®Þnh. Thø ba , ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®­îc ¸p dông mét c¸ch æn ®Þnh qua nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n .ViÖc c«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ hiÖn nay lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh , t¹o thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n . 1.2. Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i : Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc nªu trªn , viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh . Thø nhÊt , viÖc c«ng ty giao kho¸n gän cho c¸c ®éi XDCT tù lo mua s¾m vËt t­ ®«i khi g©y khã kh¨n , c¶n trë tiÕn ®é thi c«ng . §ång thêi , kÕ to¸n t¹i c«ng ty kh«ng n¾m ®­îc l­îng nhËp , xuÊt cô thÓ mçi lÇn , chØ khi cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp chøng tõ göi lªn míi biÕt . Thø hai, ®èi víi vËt t­ cÇn thay thÕ hoÆc l¾p ®Æt, C«ng ty cã thÓ tËn dông nh÷ng phô tïng ®· sö dông nh­ng chÊt l­îng vÉn cßn ®¶m b¶o v× thùc tÕ , khi c¸c ®éi nhËn c«ng tr×nh míi th­êng ®Ò nghÞ gi¸m ®èc mua míi rÊt nhiÒu thiÕt bÞ qu¶n lý, phô tïng... ChÝnh v× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn lµm gi¶m l·i cña doanh nghiÖp. Thø ba , viÖc c«ng ty kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt sÏ lµm cho gi¸ thµnh c«ng tr×nh kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ bá ra . Thø t­ , møc khÊu hao mµ c«ng ty ¸p dông cho m¸y thi c«ng lµ ch­a hîp lý v× c¸c tµi s¶n nµy bÞ khai th¸c qu¸ lín dÉn ®Õn ®é hao mßn cao . Thø n¨m, chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty ph©n bæ theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ ch­a hîp lý v× ë c«ng ty XD H­¬ng Giang ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh , m¸y thi c«ng ®· tham gia ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh x©y dùng . 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty XD H­¬ng Giang . 2.1. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu : C«ng ty cã thÓ cö c¸n bé cung øng ®i liªn hÖ , giao dÞch vµ ký hîp ®ång dµi h¹n ®èi víi nh÷ng vËt liÖu chÝnh cã gi¸ trÞ lín .Ngoµi ra , bé phËn cung øng nªn x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n thu mua vµ vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ®èi víi mçi c«ng tr×nh . §ång thêi , ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­ , c«ng ty cã thÓ lËp c¸c ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn kü thuËt , thay thÕ mét sè lo¹i vËt liÖu cã thÓ ®Ó gi¶m chi phÝ mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh ... 2.2. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng : C«ng ty nªn lËp b¶ng theo dâi ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c m¸y mãc thi c«ng t¹i c«ng tr­êng ®Ó n¾m ®­îc mét c¸ch tæng thÓ t×nh h×nh sö dông m¸y thi c«ng t¹i mét c«ng tr­êng . MÉu b¶ng cô thÓ nh­ sau : B¶ng theo dâi ho¹t ®éng m¸y thi c«ng Thi c«ng t¹i c«ng tr­êng : ......... §éi XDCT sè : ... Th¸ng : ... Tªn TB Lu rung ABRAHAM ......... Ngµy CÊp nhiªn liÖu Sè giê ho¹t ®éng S¸ng ChiÒu Tèi Tæng C¸n bé cÊp nhiªn liÖu hÕt ngµy ghi cho tõng lo¹i m¸y vµo cét cÊp nhiªn liÖu , c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé kü thuËt theo dâi ho¹t ®éng cña tõng thiÕt bÞ vµ ghi vµo b¶ng theo dâi . 2. 3. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chi phÝ x©y l¾p dë dang ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang trong c«ng ty dùa vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh gi÷a bªn A vµ c«ng ty , cô thÓ lµ thanh to¸n khi s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh toµn bé . C«ng ty nªn thay ®æi ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tån vèn, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.4. HÖ thèng TKKT : V× c«ng ty XD H­¬ng Giang lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XDCB v× vËy , c«ng ty nªn thay ®æi ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n DN x©y l¾p, cïng víi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§/BXD. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn ¸p dông c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n míi do Bé tµi chÝnh ban hµnh vµo thùc tÕ c«ng viÖc kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh . 2.5. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n BHXH , BHYT : T¹i c«ng ty , BHXH vµ BHYT cña c«ng nh©n ®­îc trÝch 17% theo l­¬ng , trong ®ã trÝch 6% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cßn 11% tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . C¸ch tÝnh BHXH , BHYT nµy lµ kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh kÕ to¸n hiÖn hµnh , nã lµm cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chÝnh x¸c . Do ®ã , c«ng ty nªn h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh nh­ sau : - §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt , c¸c kho¶n trÝch trªn ph¶n ¸nh vµo TK 622 “CP nh©n c«ng trùc tiÕp” . Nî TK 622 Cã TK 338 - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng , c¸c kho¶n trÝch trªn ph¶n ¸nh vµo TK 627 “CP s¶n xuÊt chung” . Nî TK 627 Cã TK 338 - §èi víi nh©n viªn l¸i m¸y thi c«ng : Nî TK 623 Cã TK 338 - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý c«ng ty : Nî TK 642 Cã TK 338 2. 6. KÕ to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong ho¹t ®éng x©y l¾p : T¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang , c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt x©y l¾p ch­a ®­îc ph¶n ¸nh trong CP s¶n xuÊt mµ c«ng ty l¹i quy tr¸ch nhiÖm cho c¸c c¸ nh©n , tæ chøc ph¶i båi th­êng . Nh­ng thùc tÕ , c¸c kho¶n thiÖt h¹i nµy ph¶i ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . Theo ®ã , c¸c kho¶n thiÖt h¹i ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau : - Ph¸ ®i lµm l¹i : + NÕu do thiªn tai g©y ra : Nî TK 811 Cã TK 154 + NÕu do bªn giao thÇu g©y ra : Nî TK 632 Nî TK 111 , 112, ... Cã TK 154 + NÕu do bªn thi c«ng g©y ra : Nî TK 811 Nî TK 334 , 138 Cã TK 154 - Ngõng s¶n xuÊt : + DN lËp dù to¸n chi phÝ trong thêi gian ngõng viÖc vµ tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch : Nî TK 623 , 627 , 642 , 811 Cã TK 335 + Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao , kÕ to¸n tËp hîp toµn bé chi phÝ ngõng s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh : Nî TK 335 Cã TK 111, 152 , 331 , 334 ... + Chi phÝ thùc tÕ > chi phÝ trÝch tr­íc : Nî TK 623 , 627 , 642 , 811. Cã TK 335 + Chi phÝ thùc tÕ < chi phÝ trÝch tr­íc : Nî TK 335 Cã TK 711 +Tr­êng hîp kh«ng cã trÝch tr­íc : Nî TK 623 , 627 , 642 , 811 Nî TK 133(1) Cã TK 111, 152 , 331 , 334 ... 3. §iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ : - §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng , tÝnh ®ñ chi phÝ cÊu thµnh gi¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p th× gi¶i ph¸p tèt nhÊt lµ ph¶i tæ chøc khoa häc , hîp lý h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tõ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn kÕ to¸n tæng hîp . - ¸p dông c«ng nghÖ xö lý th«ng tin hiÖn ®¹i . HiÖn nay , c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NK-SC , viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y lµ rÊt thuËn tiÖn . Bªn c¹nh ®ã , bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ®ang thiÕu hôt nh©n c«ng , v× vËy trong tr­êng hîp cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh c«ng ty nªn ¸p dông kÕ to¸n m¸y ®Ó gi¶m nhÑ c«ng viÖc kÕ to¸n vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi h¬n . - N©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng cña c¸n bé kÕ to¸n trªn c¸c ph­¬ng diÖn - NghiÖp vô chuyªn m«n vµ nghiÖp vô m¸y tÝnh . - Tr×nh ®é tæ chøc c«ng viÖc . - §¹o ®øc nghÒ nghiÖp . KÕT LUËN KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh . §Æc biÖt ®èi víi DN x©y l¾p nãi riªng , nÕu tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× cã thÓ gi¶m chi phÝ tíi møc thÊp nhÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , t¨ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ ,®Ó cã thÓ ph¸t triÓn h¬n n÷a trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . §Ó lµm ®iÒu nµy th«ng tin kÕ to¸n gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc chi phèi c¸c quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ®æi míi, hoµn thiÖn kh«ng ngõng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ míi. §ång thêi ®©y còng lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p míi kªu gäi ®Çu t­ vµ ®i tíi ký kÕt hîp ®ång. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang , em ®· n¾m ®­îc b¶n chÊt vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tËp kh«ng dµi , nªn chuyªn ®Ò nµy chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh c¬ b¶n nhÊt , vµ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o §Æng V¨n Thanh còng nh­, c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng tµi chÝnh c«ng ty H­¬ng Giang ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. ý kiÕn nhËn xÐt cña c¬ së thùc tËp ý kiÕn nhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn Môc lôc trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I : Lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XL trong c¸c DN XDCB 3 1.CPSX vµ ph©n lo¹i CPSX trong c¸c DN XDCB 3 1.1. Kh¸i niÖm CPSX ho¹t ®éng x©y l¾p 3 1.2. Ph©n lo¹i CPSX ho¹t ®éng x©y l¾p 3 1.2.1. Theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ 3 1.2.2. Theo c«ng dông kinh tÕ chi phÝ 3 1.2.3. Theo c¸ch tËp hîp chi phÝ cÊu thµnh gi¸ 4 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 4 2.1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 4 2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 4 2.2.1. Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p 5 2.2.2. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch 5 2.2.3. Gi¸ thµnh ®Þnh møc 5 2.2.4. Gi¸ thµnh thùc tÕ 6 3. Mèi quan hÖ gi÷a CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 6 4. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 7 4.1. §èi t­îng h¹ch to¸n CPSX 7 4.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp CPSX trong DN x©y l¾p 7 4.2.1. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 7 4.2.2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 8 4.2.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 9 4.2.4. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ m¸y thi c«ng 12 4.2.5. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn DN 14 5. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë trong DN x©y l¾p 16 5.1. Tr­êng hîp bµn giao thanh to¸n khi c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé 16 5.2. Tr­êng hîp bµn giao thanh to¸n theo tõng giai ®o¹n hoµn thµnh 17 5.3. Tr­êng hîp bµn giao thanh to¸n theo ®Þnh kú khèi l­îng hoµn thµnh cña tõng lo¹i c«ng viÖc hoÆc bé phËn kÕt cÊu 17 6. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 17 6.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 17 6.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh trong s¶n xuÊt XDCB 18 6.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 18 6.3.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n 18 6.3.2. Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ 18 6.3.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng 18 6.3.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®Þnh møc 19 6.3.5. Ph­¬ng ph¸p hÖ sè , tû lÖ 19 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty H­¬ng Giang – BQP 20 1. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña c«ng ty XD H­¬ng Giang 20 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 20 1.2. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña c«ng ty XD H­¬ng Giang 20 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 20 1.2.2. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý 21 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 23 1.4. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty 24 1.4.1. ChÕ ®é kÕ to¸n 24 1.4.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n 24 2. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty XD H­¬ng Giang 25 2.1. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp CPSX 25 2.2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 26 2.3. Ph©n lo¹i CPSX vµ c«ng t¸c qu¶n lý CPSX 26 2.4. KÕ to¸n tËp hîp CPSX s¶n phÈm XL ë c«ng ty XD H­¬ng Giang 27 2.4.1. TKKT sö dông 27 2.4.2. KÕ to¸n tËp hîp CPSX cña tõng kho¶n môc chi phÝ 27 2.4.2.1. KÕ to¸n tËp hîp CPNVLTT 27 2.4.2.2. KÕ to¸n tËp hîp CPNCTT 32 2.4.2.3. KÕ to¸n tËp hîp CPMTC 36 2.4.2.4. KÕ to¸n tËp hîp CPSXC 40 2.4.3. Tæng hîp CPSX toµn DN 43 2.5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 44 2.6. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XL ë c«ng ty H­¬ng Giang 45 Ch­¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XL ë c«ng ty H­¬ng Giang 46 1. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XL ë c«ng ty 46 1.1. ¦u ®iÓm 46 1.2. Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i 46 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty XD H­¬ng Giang 47 2.1. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n CPNVLTT 47 2.2. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n CPMTC 47 2.3. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chi phÝ XL dë dang 48 2.4. HÖ thèng TKKT 48 2.5. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n BHXH , BHYT 48 2.6. KÕ to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong ho¹t ®éng x©y l¾p 49 3. §iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ 50 KÕt luËn 51 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty H­¬ng Giang §éi XD 1 §éi XD 2 Phã gi¸m ®èc §éi XD 3 §éi XD 4 Phßng KH-KT §éi XD 5 §éi XD 6 Gi¸m ®èc Phßng TC-KT §éi XD 7 §éi XD 8 §éi XD 9 Phßng TC-HC §éi XD 10 §éi XD 11 Ban vËt t­ xe m¸y §éi XD 12 BiÓu 2.5 : hîp ®ång lµm kho¸n C«ng tr×nh : N 18-Häc viÖn chÝnh trÞ Th¸ng 10 n¨m 2002 Ng­êi giao kho¸n : NguyÔn §«ng - §éi tr­ëng ®éi XDCT 8 Ng­êi nhËn kho¸n : TrÇn Ngäc H­ëng – Tæ tr­ëng tæ lµm ®­êng §¬n vÞ tÝnh : ®ång Stt Néi dung c«ng viÖc §vt Giao kho¸n Thùc hiÖn Ký x¸c nhËn Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thêi gian Khèi l­îng Thµnh tiÒn Thêi gian kÕt thóc B§ KT 1 Ph¸t quang M2 3000 400 1.200.000 5/10 3000 1.200.000 5/10 2 San cÊp phèi M2 620 3000 1.860.000 8/10 620 1.860.000 8/10 Tæng 3.060.000 3.060.000 Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 2002 Ng­êi nhËn kho¸n Ng­êi giao kho¸n nhËt ký – sæ c¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh : 1000 ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i SPS TK ghi TK 152 TK 153 TK 136 TK 621 TK133 Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã SD§K 13.349..204,229 198.258.149 8/10 NhËp vËt t­ 152 133 136 87.500 87.500 4.375 4.375 9/10 NhËp vËt t­ 152 133 136 42.500 42.500 2.125 2.125 10/10 NhËp CCDC 153 133 136 2.812,5 2.812,5 140,625 140,625 12/10 NhËp CCDC 153 133 136 360 360 18 18 13/10 XuÊt vËt t­ NK Q§ 2 621 152 33.900 33.900 13/10 XuÊt vËt t­ F 304 621 152 44.000 44.000 ... ......... ... .......... ......... ......... ......... ....... ......... ..... ...... 17/10 XuÊt DC cho NK Q§2 621 153 1..285,71 1..285,71 25/10 NhËp vËt t­ 152 133 136 195.000 195.000 9.750 9.750 25/10 XuÊt DC cho N18 621 153 2..200 2..200 28/10 XuÊt vËt t­ cho N18 621 152 87.500 87.500 ... ..... ........ .......... ......... ..... ..... ......... ..... ..... BiÓu 2.7 : b¶ng thanh to¸n l­¬ng §éi XDCT 8 Tæ : NguyÔn §«ng Th¸ng 10/2002 stt Hä vµ tªn BL L­¬ng s¶n phÈm C¸c kho¶n phô cÊp Tæng céng T¹m øng Cßn lÜnh kú 2 C«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn PC.TN .. Sè tiÒn Ký 1 Ng. V¨n VÜnh TT 26 30.000 780.000 150.000 930.000 600.000 V 330.000 2 TrÇn .M. HiÖp CN 26 30.000 780.000 0 780.000 400.000 H 380.000 3 Lª V¨n Hoµ CN 25 30.000 750.000 0 750.000 400.000 H 350.000 4 Lª Anh T©m CN 23 30.000 690.000 0 690.000 400.000 T 290.000 5 Ng. ThÞ Thuû CN 26 30.000 780.000 0 780.000 400.000 T 380.000 6 Ng. V¨n TiÖp CN 26 30.000 780.000 0 780.000 400.000 T 380.000 ......... ......... ......... ......... ......... 213.290.000 225.644.000 110.176.000 115.468.000 §éi tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu 2.14 : b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 10/2002 §¬n vÞ tÝnh : 1000® Stt Lo¹i TS Sè n¨m cßn l¹i Toµn doanh nghiÖp TK 623-chi tiÕt CT TK 627-chi tiÕt CT TK 335-chi tiÕt CT TK 642 NG GTCL KH N18 .. Tæng N18 .. Tæng N18 .. Tæng I M¸y thi c«ng 1 M¸y ñi 3 110.000 37.518 1.042.2 1.042.2 166,752 2 M¸y lu rung 10-23T 6 441.120 298.485 4.146 1.715 4.146 274,4 663,36 ......... II Nhµ cöa ......... Tæng 10.185.302 8.449.243 507.750 9.352 220.921 4.233 90.920 1.496,32 35.437,36 KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu 2.20 : nhËt ký – sæ c¸i Th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh : 1000 ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i SPS TK§¦ TK 621 TK 622 TK 627 TK 623 ... Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã SD§K 35 31/10 CPNVLTT N 18 141 875.234,72 201 2/10 CPNVLTT N29 141 660.789,416 100 13/10 Tr¶ l­¬ng cho CNTTSX 334 110.176 125 14/10 Tr¶ l­¬ng CNLM 334 7.830 194 15/10 CPCCDC N 18 141 1.800 199 16/10 CPKH TSC§ 214 90.920 ... ... ......... ... .......... ......... ......... ..... 84 31/12 KÕt chuyÓn CPNVLTT-CTN18 154 1.410.156,542 84 31/12 KÕt chuyÓn CPNCTT-CTN18 154 227.000 84 31/12 KÕt chuyÓn CPSXC-CTN18 154 92.780,57 84 31/12 KÕt chuyÓn CPMTC N18 154 22.904 BiÓu 2.22 : b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt C«ng tr×nh : N 18 – T 10/2002 §¬n vÞ : 1000 ®ång Stt Kho¶nMôc CP NVL NC SC KT (17%) CCDC KH MN Tæng 1 NVLTT 1.410.156,542 1.410.156,542 2 NCTT 227.000 227.000 3 MTC 1.364 7.830 1.496,32 9.352 2.861,68 22.904 4 SXC 30.000 45.021,1 1.800 4.233 11.726,47 92.780,57 Céng 1.411.520,542 264.830 1.496,32 45.021,1 1.800 13.585 14.588,15 1.752.841,112 KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu 2.23 : b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt (Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ) N¨m 2002 STT Tªn c«ng tr×nh CPNVLTT CPNCTT CPMTC CPSXC Tæng 1 C«ng tr×nh N 18 1.410.156.542 227.000.000 22.904.000 92.780.570 1.752.841,112 2 C«ng tr×nh nhµ ®iÒu hµnh c«ng ty HG 693.430.473 94.140.000 31.634.000 34.811.627 854.016.100 ... ......... ......... ......... ......... ......... ......... KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc BiÓu 2.24 : Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt n¨m 2002 C«ng ty XD H­¬ng Giang STT Tªn c«ng tr×nh vµ c¸c HMCT CPDD ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú CPDD cuèi kú Gi¸ thµnh XL-TK632 CPVL- TK621 CPNC- TK622 CPMTC-TK623 CPSXC-TK627 CPSX trong kú 1 QL1A-BG 3.836.788.845 233.327.400 1.279.626.223 266.428.145 5.616.170.613 1.628.725.000 3.987.445.613 2 QL 18 669.846.316 779.980.771 168.565.300 96.970.474 118.370.804 1.163.887.349 1.194.066.019 639.667.646 3 QL 9 235.722.267 251.295.426 30.195.500 1.410.000 24.746.100 307.647.026 279.164.090 264.205.203 4 Nhµ ®iÒu hµnh c«ng ty HG 693.430.473 94.140.000 31.634.000 34.811.627 854.016.100 854.016.100 5 CT N18-HVCT 1.410.156.542 227.000.000 22.904.000 92.780.570 1.752.841.112 1.752.841.112 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Hương Giang.DOC