Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân

LỜI NÓI ĐẦU 1 Phần I 3 Lý luận chung về kế toán tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 3 xây lắp. 3 I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3 II. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3 III- Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5 1. Khái niệm chi phí sản xuất: 5 2. Phân loại chi phí sản xuất: 5 2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 6 2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí: 6 IV. giá thành sản phẩm xây lắp. 7 1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp : 7 2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 7 V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 8 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 8 1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp: 8 1.2. Nội dung tập hợp chi phí sản xuất 9 2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn Doanh nghiệp 12 3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 14 3.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán: 14 3.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán: 14 3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương: 14 4 Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp: 15 4.1. Đối tượng tình giá thành sản phẩm xây lắp: 15 4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 15 Phần II 17 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm xây lắp tại Công ty 17 Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 17 I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cphần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 17 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 18 2. Bộ máy tổ chức quản lý và kế toán của Công ty. 19 2.1. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty: 19 2.2. Bộ máy tổ chức kế toán của Công ty: 20 4. Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 20 4.1. Phân cấp quản lý TK trong công ty 20 4.2. Công tác kế hoạch hoá tài chính của công ty 21 4.3. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 21 4.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 23 4.5. Hệ thống sổ sách và hình thức ghi sổ sử dụng cho hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23 II- thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 23 1. Nội dung hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 24 1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24 1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 26 1.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 27 1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 31 1.5. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 36 2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 37 2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 37 2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 38 Phần III 40 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiệncông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. 40 I. Nhận xét đánh giá chung. 40 1. Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán 40 2. Nhận xét về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty. 41 2.1. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 41 2.2. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 41 2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 422.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung 42 2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 43 2.6. Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 43 II. một số ý kiến đề xuất về hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. 43 1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43 2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 45 3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 45 4. Về tổ chức bộ máy kế toán 46 Kết luận 47 Bảng chấm công tháng 3 Quý I năm 2005 54 Bảng phân bổ chi phí khấuhao TSCĐ 627 65

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4619 | Lượt tải: 39download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kü thuËt c¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ, thi c«ng tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, tÝnh ra khèi l­îng x©y l¾p tõng lo¹i c«ng viÖc (x©y, tr¸t , gia c«ng l¾p dïng cèt thÐp, bª t«ng..). Bé phËn kÕ ho¹ch c¨n cø vµo khèi l­îng x©y l¾p theo tõng lo¹i c«ng viÖc ®Ó tÝnh ®Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n. Bé phËn kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c¨n cø vµo b¶n vÏ thi c«ng vµ khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn theo tiÕn ®é, yªu cÇu cung cÊp vËt t­  cho tiÕn ®é c«ng tr×nh. C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông, ®éi tr­ëng hoÆc nh©n viªn qu¶n lý ®éi tiÕn hµnh mua vËt t­. Tr­êng hîp t¹m øng ®Ó mua vËt t­, kÕ to¸n xÝ nghiÖp viÕt giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng kÌm theo kÕ ho¹ch mua vËt t­ vµ giÊy b¸o gi¸. Sau khi ®­îc KÕ to¸n tr­ëng vµ Gi¸m ®èc duyÖt, c¸c chøng tõ nµy ®­îc chuyÓn qua phßng tµi vô ®Ó lµm thñ tôc nhËn tiÒn t¹i C«ng ty vÒ xÝ nghiÖp hoÆc ®­îc chuyÓn th¼ng vµo ng©n hµng ®Ó tr¶ trùc tiÕp cho ®¬n vÞ b¸n hµng. §èi víi c¸c vËt liÖu, c«ng cô sö dông ë C«ng ty còng do mua ngoµi, C«ng ty kh«ng dù tr÷ vËt t­, vËt liÖu, c«ng cô t¹i kho cña C«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, khi mµ viÖc mua hµng ho¸ trë nªn dÔ dµng, thuËn tiÖn vµ nhanh chãng th× c¸c C«ng ty x©y dùng kh«ng dù tr÷ vËt t­, nguyªn liÖu, c«ng cô trong kho lµ viÖc nªn lµm, v× nh­ vËy sÏ lµm gi¶m ®­îc rÊt nhiÒu chi phÝ nh: TiÒn thuª kho b·i, c¸c hao hôt trong ®Þnh møc, tiÒn vËn chuyÓn tõ kho C«ng ty ®Õn c«ng tr×nh... C¸c chøng tõ trong qu¸ tr×nh thu mua vËt t­ th­êng lµ “Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng” hay “Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng”, “Ho¸ ®¬n vËn chuyÓn” … §©y lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n theo dâi vËt t­ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së chi tiÕt vËt t­. §èi víi c«ng tr×nh C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i. VËt t­ mua vÒ ®­îc chuyÓn th¼ng vµo kho cña ®éi vµ ®­îc xuÊt dïng trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c ®éi kh«ng lËp phiÕu nhËp kho vµ xuÊt kho. Gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng cho c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, bao gåm gi¸ thùc tÕ mua vµo céng víi chi phÝ thu mua (vËn chuyÓn, bèc dì...). Hµng th¸ng, thèng kª ®éi göi c¸c chøng tõ vÒ xÝ nghiÖp, kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp hîp chøng tõ göi lªn phßng KÕ to¸n ®Ó ghi vµo sæ s¸ch kÕ to¸n vµ lµm thñ tôc thanh to¸n gi¶m sè ®· øng. Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng mua vËt t cho c«ng tr×nh C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i (Phô lôc sè 06). Sè vËt t­ ®ã còng do C«ng ty vËt liÖu x©y dùng B¾c Giang vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh vµ ghi chi phÝ vËn chuyÓn vµo ho¸ ®¬n GTGT kh¸c (Phô lôc sè 07). T¹i phßng KÕ to¸n, kÕ to¸n vËt t­ sö dông tµi kho¶n 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó ph¶n ¸nh thùc tÕ vËt liÖu mua vµo xuÊt dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh. Sæ TK 621 ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn vËt t­ mua vÒ sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c vµ hîp lý cña c¸c chøng tõ vµ më “Sæ chi tiÕt theo dâi vËt t­” cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh (Phô lôc sè 3. Sæ nµy cã t¸c dông theo dâi tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n mua vËt t­ ph¸t sinh trong kú, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ghi sæ. Sau ®ã, kÕ to¸n vËt t­ sÏ chuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ trªn cho kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tæng hîp sÏ nhËp sè liÖu vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng vµo NhËt ký chung (Phô lôc sè 4), sæ chi tiÕt TK 621 (Phô lôc sè 5), sæ c¸i TK 621 (Phô lôc sè 6) vµ chuyÓn sè liÖu sang c¸c ph©n hÖ kÕ to¸n kh¸c cã liªn quan. (kÌm theo s¬ ®å h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i C«ng ty ) 1.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng chiÕm tû träng tõ 3-18% trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Do vËy, viÖc theo dâi, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh còng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng ®­îc quan t©m. T¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp bao gåm 2 bé phËn. - Bé phËn c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp thuéc biªn chÕ cña C«ng ty. - Bé phËn c«ng nh©n cßn l¹i lµ lao ®éng thêi vô do c¸c chñ c«ng tr×nh, tæ, ®éi s¶n xuÊt ký hîp ngh×n ®ång thuª m­ín. §èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo khèi l­îng c«ng viÖc. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm = Khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622. Tµi kho¶n nµy ®­îc theo dâi chi tiÕt trªn tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ kh«ng ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt, bé phËn qu¶n lý C«ng ty. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: + TiÒn c«ng tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p thuéc biªn chÕ cña C«ng ty. + TiÒn c«ng tr¶ cho c«ng nh©n thuª ngoµi. ViÖc tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n dùa trªn khèi l­îng c«ng viÖc giao kho¸n (c¶ víi c«ng nh©n trong biªn chÕ C«ng ty vµ c«ng nh©n thuª ngoµi) Víi c«ng viÖc giao kho¸n cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¬ së tÝnh l­¬ng cho ng­êi lao ®éng hµng th¸ng lµ c¸c hîp ngh×n ®ång lao ®éng vµ c¸c b¶ng chÊm c«ng (Phô lôc sè 7). Khi c«ng viÖc hoµn thµnh ph¶i cã “Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc” (Phô lôc sè 8) víi sù gi¸m s¸t kü thuËt, ®éi tr­ëng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®éi tr­ëng theo dâi sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng cña tõng c«ng nh©n vµ ghi vµo b¶ng chÊm c«ng, ngh×n ®ång thêi theo dâi khèi l­îng c«ng viÖc lµm c¨n cø ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng kho¸n cho c¶ tæ. TiÒn l­¬ng cña mét c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè tiÒn l­¬ng lµm kho¸n cña mét CN Tæng sè tiÒn giao kho¸n Tæng sè c«ng Sè c«ng cña tõng c«ng nh©n = x Trong ®ã: Sè liÖu vÒ tæng sè tiÒn giao kho¸n ®­îc lÊy tõ ‘PhiÕu giao viÖc” tæng sè c«ng vµ sè c«ng cña tõng c«ng nh©n trong th¸ng lÊy tõ “B¶ng chÊm c«ng” do tæ tr­ëng theo dâi. C¨n cø vµo “B¶ng chÊm c«ng”, “PhiÕu giao viÖc” vµ “Biªn b¶n nghiÖm thu” cña tæ NguyÔn Huy Hoµng (Tæ s¾t), kÕ to¸n tÝnh tiÒn l­¬ng cña mét c«ng nh©n th¸ng 3 nh­  sau: ( 5.530.000 : 192 ) x 24 = 691.250 (ngh×n ®ång) Cuèi th¸ng, tõ c¸c chøng tõ ph¸t sinh ë c¸c tæ: Hîp ngh×n ®ång lao ®éng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng theo dâi khèi l­îng c«ng viÖc, biªn b¶n nghiÖm thu tõng phÇn, kÕ to¸n xÝ nghiÖp lËp “B¶ng tæng hîp l­¬ng” cña c¸c tæ (Phô lôc sè 9). Sau ®ã, c¸c chøng tõ nµy ®­îc chuyÓn lªn phßng KÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n tÝnh l­¬ng vµ thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng. KÕ to¸n thanh to¸n lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng” cña tõng tæ. (Phô lôc sè 16). Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp nhËp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ gèc vµo phiÕu kÕ to¸n, m¸y tÝnh tù ®éng ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµo NhËt ký chung, Sæ chi tiÕt, Sæ c¸i TK 622. Sè liÖu minh ho¹ (Phô lôc sè 11, 12). T¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi, viÖc tÝnh l­¬ng phÐp cho c«ng nh©n kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc mµ ®Õn khi cã b¶ng chÊm c«ng phÐp cho c«ng nh©n th× kÕ to¸n míi tÝnh l­¬ng phÐp cho c«ng nh©n vµ chi phÝ l­¬ng phÐp cña c«ng nh©n ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú. (kÌm theo s¬ ®å h¹ch to¸n Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) 1.3. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, khèi l­îng c«ng viÖc diÔn ra víi quy m« lín, cêng ®é cao. ViÖc sö dông m¸y phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng lµ mét yÕu tè quan träng gióp C«ng ty t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. HiÖn nay, C«ng ty ®· trang bÞ nhiÒu m¸y mãc míi vµ hiÖn ®¹i phôc vô cho thi c«ng. M¸y thi c«ng bao gåm: M¸y vËn th¨ng, m¸y ®Çm, m¸y lu... Ngoµi ra, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ë xa hoÆc cÇn m¸y mãc cã gi¸ trÞ lín, chñ c«ng tr×nh sÏ ®i thuª ngoµi. §èi víi m¸y thi c«ng cña C«ng ty: §Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý, t¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸c ®éi, C«ng ty giao m¸y thi c«ng cho c¸c ®éi tuú theo chøc n¨ng qu¶n lý cña ®éi ®ã, viÖc ®iÒu hµnh xe m¸y vµ theo dâi sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña chóng ®­îc ®Æt d­íi sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp cña c¸c ®éi vµ cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña l·nh ®¹o C«ng ty. M¸y thi c«ng sö dông cho c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã, tr­êng hîp m¸y sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh th× kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ViÖc theo dâi m¸y thi c«ng cña ®éi th«ng qua chøng tõ: lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y vµ thèng kª m¸y. §Þnh kú cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý c¸c chøng tõ nµy sÏ ®­îc chuyÓn vÒ phßng KÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông. §èi víi m¸y thi c«ng thuª ngoµi: Trong tr­êng hîp C«ng ty kh«ng cã lo¹i m¸y phï hîp phôc vô cho ®éi thi c«ng, ®éi tr­ëng sÏ chñ ®éng thuª m¸y ngoµi C«ng ty. Th«ng th­êng ph­¬ng thøc thuª lµ thuª ngh×n ®ång bé, bao gåm c¶ c«ng nh©n vËn hµnh m¸y, c¸c chi phÝ thuª m¸y... Chøng tõ vÒ thuª m¸y th­êng lµ Hîp ngh×n ®ång thuª m¸y hoÆc Ho¸ ®¬n (GTGT). Theo ph­¬ng thøc nµy trong hîp ngh×n ®ång thuª m¸y hoÆc ho¸ ®¬n thuª m¸y ph¶i x¸c ®Þnh râ khèi l­îng c«ng viÖc vµ tæng sè tiÒn bªn thuª ph¶i tr¶. Cuèi th¸ng (quý), c¨n cø vµo chøng tõ thuª m¸y ph¸t sinh, b¶n thanh lý hîp ngh×n ®ång thuª m¸y, biªn b¶n x¸c nhËn khèi l­îng thuª m¸y thi c«ng do ®éi tr­ëng göi lªn, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. §Ó h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n sö dông TK 623- chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt thµnh 6 tµi kho¶n cÊp hai. TK 6231- Chi phÝ nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y. TK 6232- Chi phÝ nhiªn liÖu. TK 6233- Chi phÝ c«ng cô. TK 6234- Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. TK 6237- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. TK 6238- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. * Chi phÝ nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y: Hµng th¸ng, c¨n cø vµo lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y vµ ca xe phôc vô ®Ó tÝnh l­¬ng cho tæ l¸i xe, kho¶n nµy ®­îc tËp hîp vµo bªn nî TK 6231. Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn vµo TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh. T×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty: KÕ to¸n tÝnh l­¬ng th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 cña tæ l¸i xe: Nî TK 6231: 5000000 Cã TK 3341: 5000000 Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: Nî TK 154: 5000.000 Cã TK 6231: 5000.000 Nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nµy sÏ ®­îc kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ th«ng qua viÖc nhËp sè liÖu vµo m¸y theo h×nh thøc NhËt ký chung. *Chi phÝ vËt liÖu m¸y thi c«ng : C¨n cø vµo c¸c chøng tõ vÒ nhiªn liÖu (x¨ng, dÇu, mì...), sö dông cho xe «t« t¶i do tæ l¸i xe chuyÓn lªn, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 6232 - Chi phÝ vËt liÖu m¸y thi c«ng, vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y ®Ó m¸y tù ®éng vµo NhËt ký chung, sæ c¸i TK 6232 vµ c¸c sæ kh¸c cã liªn quan. Chi phÝ nµy ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. T×nh h×nh thùc tÕ ë C«ng ty: Khi kÕ to¸n nhËn ®­îc chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc mua nhiªn liÖu phôc vô m¸y thi c«ng (Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng...), kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sè liÖu. Cô thÓ víi ho¸ ®¬n GTGT mua x¨ng ngµy 10 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005, kÕ to¸n ghi : Nî TK 6232 : Nî TK 133 : Cã TK 111: Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: Nî TK 154 : Cã TK 6232 : *Chi phÝ c«ng cô m¸y thi c«ng: Bao gåm c¸c chi phÝ vÒ phô tïng xe «t« t¶i, phô tïng söa ch÷a m¸y thi c«ng. C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 6233- Chi phÝ c«ng cô. Cuèi kú, kÕt chuyÓn sang TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. T×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty, th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 ph¸t sinh nghiÖp vô mua phô tïng thay thÕ cho « t« t¶i, ho¸ ®¬n GTGT sè 035423 ngµy 15 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6233 : Nî TK 133 : Cã TK 111 : Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn sang TK 154: Nî TK 154 : Cã TK 6233 : ViÖc ph¶n ¸nh sè liÖu vµo c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i vµ kÕt chuyÓn cuèi kú ®­îc thùc hiÖn tù ®éng trong m¸y vi tÝnh. *Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: - KhÊu hao xe «t« t¶i: C¨n cø vµo lÖnh ®iÒu ®éng cho tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n tÝnh ra sè tiÒn ca xe «t« t¶i vµ h¹ch to¸n khÊu hao trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho thi c«ng bao gåm m¸y thi c«ng vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng. Trong mét kú h¹ch to¸n m¸y thi c«ng cã thÓ phôc vô mét c«ng tr×nh hoÆc nhiÒu c«ng tr×nh. + Tr­êng hîp m¸y thi c«ng sö dông cho mét c«ng tr×nh : Khi ®éi cã nhu cÇu sö dông m¸y thi c«ng, C«ng ty sÏ giao m¸y cho ®éi sö dông vµ qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®éi tr­ëng sÏ theo dâi thêi gian sö dông qua nhËt tr×nh sö dông xe, m¸y vµ tÝnh khÊu hao theo quy ®Þnh, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng: cét chèng, gi¸o thÐp... còng ®­îc ®éi tr­ëng theo dâi thêi gian sö dông, tiÕn hµnh trÝch khÊu hao vµ ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c c«ng tr×nh. Khi c«ng viÖc kÕt thóc, chuyÓn c¸c chøng tõ nµy lªn phßng KÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp nhËp sè liÖu vµo c¸c phiÕu kÕ to¸n, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao vµ c¸c sæ s¸ch liªn quan. + Tr­êng hîp m¸y thi c«ng sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh trong mét kú h¹ch to¸n: C¨n cø vµo lÖnh ®iÒu ®éng xe m¸y vµ nhËt tr×nh sö dông m¸y thi c«ng do c¸c ®éi cung cÊp ®Ó tiÕn hµnh tÝnh khÊu hao theo tû lÖ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Víi m¸y thi c«ng sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh kÕ to¸n tÝnh vµ h¹ch to¸n vµo TK 6234, sau ®ã ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Víi c¸ch ph©n bæ nµy, c«ng tr×nh nµo cã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lín th× chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lín. Trong kú, m¸y thi c«ng sö dông cho c«ng tr×nh C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i ®­îc thèng kª trong quý 4/2005 nh­ sau Sæ s¸ch liªn quan ®­îc minh ho¹ trªn ( Phô lôc sè 13). 1.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi, theo quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty quy ®Þnh, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc tËp hîp vµo TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK627: ®­îc kÕ to¸n C«ng ty më chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai, ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung theo néi dung cô thÓ. - TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. - TK 6272: Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. - TK 6273: Chi phÝ c«ng cô. - TK 627: Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. - TK 6275: C«ng t¸c phÝ. - TK 6276: Chi phÝ thiÕt bÞ, xe, m¸y thuª ngoµi dïng cho bé phËn qu¶n lý. - TK 6237: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ chung ph¸t sinh trong kú ®­îc tËp hîp chung cho toµn C«ng ty, cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo s¶n l­îng thùc hiÖn. 1.4.1. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý C«ng ty bao gåm: TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n x©y l¾p, nh©n viªn qu¶n lý, c¸c kho¶n trÝch theo quy ®Þnh (BHXH, BHYT, KPC§) cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lý ®éi. BHXH, BHYT ®­îc tÝnh trÝch trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n viªn trong biªn chÕ C«ng ty. KPC§ ®­îc trÝch trªn tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ (kÓ c¶ víi c«ng nh©n thuª ngoµi). Kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 6271. (xem phô lôc sè 14) Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®· cã sù x¸c nhËn cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh chuyÓn vÒ, kÕ to¸n tÝnh l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é ®· quy ®Þnh. VÝ dô víi c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 3 cho c«ng nh©n c«ng tr×nh C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i. TiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT ®èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ C«ng ty, KPC§ ®èi víi c¶ c«ng nh©n C«ng ty vµ c«ng nh©n thuª ngoµi: TrÝch KPC§: Nî TK 6271: 550000 Cã TK 3382 : 550000 TrÝch BHXH: Nî TK 6271: 5500000 Cã TK 3383: 5500000 TrÝch BHYT: Nî TK 6271: 825000 Cã TK 3384 : 825000 1.4.2. Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý: Chi phÝ vËt liÖu h¹ch to¸n trong chi phÝ s¶n xuÊt chung ë C«ng ty bao gåm: Chi phÝ vËt liÖu, xuÊt dïng cho söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh , m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô t¹i v¨n phßng C«ng ty, chi phÝ tr¹i l¸n t¹m thêi …t¹i c«ng tr×nh. Chi phÝ vËt liÖu ®­îc kÕ to¸n C«ng ty tËp hîp vµo TK 6272 - Chi phÝ vËt liÖu. (Xem s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý - phô lôc sè 15) Khi ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn viÖc sö dông vËt liÖu qu¶n lý, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõnh­“Ho¸ ®¬n GTGT”, “Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng”... tËp hîp chi phÝ vµo tµi kho¶n 6272. Thùc tÕ t¹i C«ng ty, theo ho¸ ®¬n GTGT sè 030378 ngµy 19 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 mua phô tïng söa ch÷a m¸y trén bª t«ng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 6272 : Nî TK 133 : Cã TK 111 : Cuèi kú, chøng tõ ®­îc tËp hîp vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp vµo m¸y, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng vµo sæ s¸ch vµ ph©n hÖ kÕ to¸n liªn quan. 1.4.3. Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt: Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt cña C«ng ty bao gåm nh÷ng chi phÝ nh: chi phÝ mua giµn gi¸o, v¸n khu«n vµ c¸c c«ng cô kh¸c phôc vô s¶n xuÊt, chi phÝ trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng … trªn c«ng tr­êng, c¸c c«ng cô dông cô sö dông ë v¨n phßng. C«ng ty sö dông TK 6273 - Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nµy. + §èi víi c¸c c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá, ph©n bè hÕt mét lÇn trong kú h¹ch to¸n, c¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt hoµn øng c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 6273. Th«ng th­êng, c¸c lo¹i c«ng cô ®ã do chñ nhiÖm c«ng tr×nh mua s¾m theo yªu cÇu thi c«ng, nhËp th¼ng vÒ c«ng tr×nh. Do vËy, kÕ to¸n C«ng ty kh«ng dïng TK 153 ®Ó theo dâi c¸c c«ng cô dông cô ®ã, nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp vµo TK 6273. Trong quý IV Quý I n¨m 2005, c«ng tr×nh C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i cã mua s¾m mét sè c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá (trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n). Chi phÝ ®­îc h¹ch to¸n th¼ng vµo TK 6273. Nî TK 6273 : Nî TK 1331: Cã TK 111 : 1.4.4. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Gi¸ trÞ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶n ¸nh trong kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph¸t sinh tõ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt. T¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi, C«ng ty kh«ng sö dông TK 6424 ph¶n ¸nh khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô qu¶n lý C«ng ty. Toµn bé nh÷ng chi phÝ ®ã ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Cuèi kú, ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo s¶n l­îng thùc hiÖn. Nh­ vËy, ngoµi chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, TK 627 cßn bao gåm c¶ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho qu¶n lý C«ng ty. Møc KH ph¶i trÝch BQ th¸ng = Møc KH b×nh qu©n n¨m 12 C«ng ty thùc hiÖn viÖc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp “B¶ng tÝnh khÊu hao” c¸c th¸ng trong quý, tÝnh ra gi¸ trÞ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong kú. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh theo gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn (Xem phô lôc sè 16 - B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ 627 - quý 4/2005). 1.4.5. KÕ to¸n c¸c kho¶n môc c«ng t¸c phÝ, chi phÝ thiÕt bÞ thuª ngoµi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c §©y lµ nh÷ng kho¶n môc chi phÝ kh«ng trùc tiÕp liªn quan tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ng rÊt cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i C«ng ty. Nh÷ng chi phÝ nµy th­êng kh«ng thÓ tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh, chóng ®­îc ph©n bæ theo gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn cña c«ng tr×nh trong kú h¹ch to¸n. Tr­êng hîp chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp t¹i c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp th¼ng vµo c«ng tr×nh ®ã. Kho¶n môc c«ng t¸c phÝ ë C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi bao gåm c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lýnh­lÖ phÝ giao th«ng, lÖ phÝ cÇu, phµ. Toµn bé nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh vµo TK 6275 - C«ng t¸c phÝ. Trong thùc tÕ, xe, m¸y, thiÕt bÞ cña C«ng ty kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ ®¸p ®Çy ®ñ nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. H¬n n÷a, cã nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn m«n kh«ng ph¸t sinh th­êng xuyªn do ®ã gi¶i ph¸p hîp lý nhÊt lµ thuª ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ, m¸y mãc. BiÖn ph¸p nµy kh«ng nh÷ng thuËn lîi mµ cßn gióp C«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý. Kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc KÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 6276- Chi phÝ thiÕt bÞ, xe m¸y thuª ngoµi dïng cho bé qu¶n lý C«ng ty. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng cña C«ng ty mua tõ bªn ngoµi nh: TiÒn ®iÖn, n­íc, tiÒn thuª nhµ, v¨n phßng, chi phÝ ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o…KÕ to¸n C«ng ty sö dông TK 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®Ó tËp hîp nh÷ng chi phÝ nµy. Chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c ph¶n ¸nh vµo TK 6278- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. ViÖc C«ng ty h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô cho viÖc qu¶n lý ë C«ng tynh­tiÒn c«ng t¸c phÝ, chi phÝ thiÕt bÞ, xe m¸y thuª ngoµi dïng cho bé qu¶n lý C«ng ty, chi phÝ mua ngoµi phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng cña C«ng ty vµo TK 627 lµ kh«ng ®óng, c¸c kho¶n chi phÝ nµy cÇn ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642. * Tr×nh tù h¹ch to¸n Hµng th¸ng hoÆc ®Þnh kú (th­êng lµ 10 ngµy), toµn bé ho¸ ®¬n chøng tõ gèc ph¸t sinh vÒ nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ nµy ®­îc kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp hîp vµo "B¶ng kª chøng tõ". Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh. Tr×nh tù h¹ch to¸n theo s¬ ®å . (Xem phô lôc sè 17 - H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c) Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n lËp b¶ng “Tæng hîp chi tiÕt TK 627” (Xem phô lôc sè 18). Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh theo s¶n l­îng thùc hiÖn (Xem phô lôc sè 19, 20) 1.5. H¹ch to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt ë C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi khi ph¸t sinh thiÖt h¹i ph¶i ngõng thi c«ng, c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ®­îc h¹ch to¸n vµo bªn Nî TK 811 – Chi phÝ kh¸c. C¸c kho¶n thu ®­îcnh­tiÒn ph¹t, tiÒn båi th­êng cña ng­êi g©y ra thiÖt h¹i sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 711 – Thu nhËp kh¸c. §èi víi c¸c kho¶n thiÖt h¹i do ph¶i lµm l¹i kÕ to¸n më sæ riªng chi tiÕt theo dâi theo tõng kho¶n môc chi phÝ, cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. C¨n cø vµo nguyªn nh©n g©y ra thiÖt h¹i kÕ to¸n kÕt chuyÓn t­¬ngøng. §©y lµ nh÷ng nghiÖp vô Ýt x¶y ra trong C«ng ty, trong quý IV Quý I n¨m 2005 kh«ng x¶y ra thiÖt h¹i ph¶i ngõng thi c«ng vµ thiÖt h¹i ph¶i lµm l¹i. Quý II/2005 t¹i c«ng tr×nh tr­êng CNKT Gia L©m ®· x¶y ra tr­êng hîp thiÖt h¹i ph¶i lµm l¹i ë phÇn viÖc x©y t­êng bao quanh. Sau khi c¸n bé kü thuËt kiÓm tra nghiÖm thu ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh têng x©y kh«ng b¶o ®¶m kü thuËt, ph¶i dì ®i lµm l¹i. C¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n tËp hîp riªng: Nî TK 621: Nî TK 133: Cã TK 141: Chi phÝ nh©n c«ng: Nî TK 622: Cã TK 141: KÕt thóc c«ng viÖc, kÕt chuyÓn sang TK 154 Nî TK 154: Cã TK 621: Cã TK 622: Xö lý thiÖt h¹i b»ng c¸ch b¾t c«ng nh©n g©y ra thiÖt h¹i ph¶i båi th­êng: Nî TK 334 : Cã TK 154 : 2. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ riªng c¸c kho¶n môc chi phÝ. C¸c chi phÝ ®­îc tËp hîp vµo bªn Nî TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. (Xem phô lôc sè 30 - S¬ ®å tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt) Cuèi quý, c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n lËp “ B¶ng kª chi tiÕt chi phÝ”) ph¸t sinh trong quý, lµm c¬ së ®èi chiÕu sè liÖu trªn Sæ c¸i. Sau khi ®èi chiÕu ®óng khíp sè liÖu chi tiÕt vµ sè liÖu tæng hîp, kÕ to¸n C«ng ty thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn trªn m¸y vi tÝnh kÕt chuyÓn chi phÝ sang TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 2.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang §Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ kú h¹ch to¸n, kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty còng ®­îc x¸c ®Þnh vµo cuèi mçi quý. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú ®­îc thùc hiÖn th«ng qua gi¸ trÞ dù to¸n khèi l­îng x©y l¾p dë dang. Cuèi mçi quý, ®¹i diÖn phßng Kü thuËt cïng víi nh©n viªn kü thuËt cña ®éi c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng tiÕn hµnh kiÓm kª t¹i c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Sau ®ã, bé phËn Kü thuËt sÏ lËp ®¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n phï hîp cho tõng phÇn viÖc cña tõng c«ng tr×nh vµ tÝnh ra chi phÝ dù to¸n cña toµn bé khèi l­îng x©y l¾p dë dang. Phßng KÕ to¸n sau khi nhËn ®­îc b¶ng kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú sÏ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo c«ng thøc: Chi phÝ x©y l¾p Khèi l­îng Gi¸ dù to¸n dë dang = x©y l¾p dë x x©y dùng c¬ b¶n cuèi kú dang cuèi kú T¹i c«ng tr×nh tr­êng CNKT Gia L©m, cuèi quý IV khi c¸n bé kü thuËt kiÓm kª khèi l­îng thùc tÕ thi c«ng so víi khèi l­îng dù to¸n C¨n cø vµo khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú, phßng Kü thuËt tÝnh ra ®¬n gi¸ dù to¸n cho phÇn viÖc dë dang cuèi kú. Sè liÖu minh ho¹ Theo c¸ch tÝnh nµy, gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang kh«ng ®­îc chÝnh x¸c lµ khèi l­îng x©y l¾p thùc tÕ dë dang mµ chØ lµ khèi l­îng dù to¸n x©y l¾p dë dang. §©y lµ mét ®iÓm bÊt cËp cña C«ng ty cÇn ®­îc ®iÒu chØnh l¹i. 2.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt lµm theo ®¬n ®Æt hµng, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, kú tÝnh gi¸ thµnh trïng víi kú b¸o c¸o, C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh, bµn giao trong kú, gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ = Chi phÝ dë dang ®Çu kú + Chi phÝ ph¸t sinh trong kú §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh, gi¸ thµnh kú h¹ch to¸n ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ thµnh KLXL hoµn thµnh bµn giao Gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang ®Çu kú Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang cuèi kú = + - Gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh l¾p dat 5 xe t·I tai Thanh H­ng Gi¸ thµnh khèi l­îng = 900000000+69405000 + 0 XL hoµn thµnh = 969405000 ngh×n ®ång PhÇn III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖnc«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi. I. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung. Víi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n, bé m¸y tæ chøc gän nhÑ khoa häc theo m« h×nh trùc tuyÕn, ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o thèng nhÊt vµ liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng viÖc. C¸c phßng ban chøc n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, tham m­u cho ban l·nh ®¹o trong qu¶n lý kinh tÕ vµ gi¸m s¸t thi c«ng, tæ chøc s¶n xuÊt ®¹t kÕt qu¶ tèt. Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, t×nh h×nh tµi chÝnh æn ®Þnh. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù ®ãng gãp cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Qua nh÷ng th«ng tin mµ kÕ to¸n cung cÊp, Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cã thÓ phèi hîp vµ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1. NhËn xÐt vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hîp lý, cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng, ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®· thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc sù trî gióp ®¾c lùc cña hÖ thèng kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh, lµm gi¶m bít g¸nh nÆng c«ng viÖc cho kÕ to¸n viªn vµ tr¸nh nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n (C«ng ty thùc hiÖn h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung) VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, hîp lÖ. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n ®èi chiÕu, kiÓm tra khi cÇn thiÕt. C«ng ty ®· thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ lËp, l­u tr÷, huû chøng tõ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Tuy nhiªn víi m« h×nh C«ng ty t­¬ng ®èi lín, nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu, m« h×nh kÕ to¸n tËp trung mét cÊp lµ kh«ng hîp lý. 2. NhËn xÐt vÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty. C«ng ty ph©n chia chi phÝ thµnh 4 kho¶n môc Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ hîp lý vµ phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p, t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n ph©n ®Þnh theo dâi, bãc t¸ch vµ ®èi chiÕu c¸c sè liÖu chi phÝ ph¸t sinh thuËn tiÖn, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong mét quý phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ ho¹t ®éng x©y l¾p. 2.1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Trong qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, C«ng ty kh«ng dù tr÷ vËt liÖu vµo kho mµ giao cho chñ c«ng tr×nh tù mua vÒ sö dông. §Þnh kú nép c¸c chøng tõ liªn quan vÒ phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n, C«ng ty chØ qu¶n lý vÒ mÆt gi¸ trÞ. ViÖc ¸p dông biÖn ph¸p nµy còng cã mét sè khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý nh­: KÕ to¸n chØ theo dâi qu¶n lý ®­îc nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt gi¸ trÞ. T×nh h×nh biÕn ®éng nhËp xuÊt tån vËt t­ kh«ng thÓ theo dâi ®­îc v× vËy kh«ng thÓ n¾m b¾t ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vËt t­. §©y chÝnh lµ khe hë cña sù thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ vËt t­. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín thêi gian thi c«ng dµi cã tÝnh phøc t¹p l¾p ®Æt nhiÒu thiÕt bÞ, ®«i khi viÖc h¹ch to¸n cßn lÉn lén nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô sö dông phôc vô thi c«ng vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C«ng ty cã mét sè c«ng tr×nh ë c¸c tØnh xa nh­ NghÖ An, Qu¶ng B×nh, §µ N½ng…th­êng th× cã c¸c chøng tõ ban ®Çu nép vÒ C«ng ty kh«ng ®óng thêi gian quy ®Þnh dÉn ®Õn viÖc cã c«ng tr×nh ®· thi c«ng c¶ th¸ng mµ vÉn ch­a h¹ch to¸n ®­îc chi phÝ vµ ®Õn th¸ng sau l¹i dån chi phÝ vµo lµm cho dÔ x¶y ra sai sãt ngh×n ®ång thêi g©y ra sù kh¸c biÖt lín vÒ chi phÝ s¶n xuÊt gi÷a c¸c kú ¶nh h­ëng ®Õn sù chÝnh x¸c, kÞp thêi cña c¸c sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n môc quan träng trong tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ kü thuËt cao, ký hîp ngh×n ®ång dµi h¹n víi C«ng ty th× ®­îc tæ chøc thµnh c¸c tæ, ®éi chuyªn m«n ho¸. Sè cßn l¹i lµ lao ®éng mang tÝnh thêi vô th× tæ tr­ëng c¸c ®éi s¶n xuÊt ®­îc C«ng ty uû quyÒn ®øng ra ký hîp ngh×n ®ång thuª m­ín, viÖc thuª m­ín theo thêi vô. Nh­ vËy, C«ng ty kh«ng ph¶i chÞu nh÷ng chi phÝ tÝnh theo l­¬ng vµ c¸c nghÜa vô kh¸c ®èi víi ng­êi lao ®éng ký hîp ngh×n ®ång ng¾n h¹n, mµ viÖc t×m kiÕm nguån lao ®éng th× kh¸ dÔ dµng. ë C«ng ty, viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn lµ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. Kho¶n chi phÝ nµy th­êng lµ kh«ng lín l¾m nh­ng nã còng lµm mÊt c©n ®èi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gi÷a c¸c kú. Kho¶n môc chi phÝ nµy ®«i khi cßn h¹ch to¸n nhÇm lÉn kho¶n chi phÝ l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi. 2.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng T¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi, sè l­îng m¸y thi c«ng kh«ng nhiÒu do vËy kÕ to¸n cã thÓ theo dâi vµ h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nµy mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c cho tõng c«ng tr×nh theo thêi gian sö dông. §ång thêi, C«ng ty ®ang trang bÞ thªm nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng chuyªn dông. PhÇn c«ng viÖc, h¹ng môc ®Æc biÖt, C«ng ty ¸p dông ph­¬ng thøc thuª m¸y ngoµi. BiÖn ph¸p nµy gióp gi¶m bít nh÷ng chi phÝ nh­ b¶o d­ìng, khÊu hao m¸y thi c«ng trong thêi gian kh«ng sö dông thiÕt bÞ ®ã. Trong h¹ch to¸n, C«ng ty ®· kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng. Khi ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a lín, kÕ to¸n h¹ch to¸n hÕt vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong kú vµ ph©n bè cho c¸c ®èi t­îng sö dông. §iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn sù mÊt c©n ®èi rong kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong kú. 2.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ë C«ng ty, nh÷ng chi phÝ thuéc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ chi phÝ thiÕt bÞ xe m¸y thuª ngoµi ding cho bé phËn qu¶n lý, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ding cho bé phËn qu¶n lý C«ng ty, Chi phÝ mua ngoµi phôc vô v¨n phßng, c¸c kho¶n c«ng t¸c phÝ, vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c phôc vô cho qu¶n lý ë C«ng ty ®­îc h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ chung. Nh­ vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c nã ph¶n ¸nh kh«ng ®óng chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt bÞ sai lÖch. 2.5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú b»ng c¸ch lÊy khèi l­îng x©y l¾p dë dang thùc tÕ nh©n víi gi¸ dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. Nh­ vËy C«ng ty ®· coi gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. ViÖc tÝnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang nh­ trªn lµ kh«ng chÝnh x¸c do ch­a cã sù ®iÒu chØnh gi¸ trÞ dù to¸n khèi l­îng x©y l¾p dë dang thµnh chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang. 2.6. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh C«ng ty kh«ng sö dông ThÎ tÝnh gi¸ thµnh, chØ lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc mµ C«ng ty ¸p dông do chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú, cuèi kú kh«ng ph©n theo c¸c kho¶n môc chi phÝ. Do vËy, C«ng ty nªn lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt riªng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. II. mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi. Qu¸ tr×nh häc tËp kiÕn thøc ë tr­êng vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi em xin ®­îc nªu ra mét sè ý kiÕn cña m×nh nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ sau: 1. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C«ng ty giao quyÒn tù quyÕt cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh trong viÖc t×m kiÕm nguån cung cÊp vËt t­ thay cho viÖc dù tr÷ vËt t­ trong kho ®Ó cung cÊp cho c«ng tr×nh nh­ tr­íc ®©y lµ mét viÖc dù tr÷ vËt t­ trong kho ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh nh­ tr­íc ®©y lµ lµm viÖc ®óng. BiÖn ph¸p nµy thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. ë n­íc ta hiÖn nay, víi mét sè nÒn kinh tÕ më, thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng th× viÖc t×m kiÕm vµ cung cÊp vËt t­ lµ kh«ng khã kh¨n. C«ng ty kh«ng mua nguyªn vËt liÖu vÒ kho dù tr÷ mµ cung cÊp theo tiÕn ®é thi c«ng, nguyen vËt liÖu mua vÒ nhËp kho dù tr÷ mµ cung cÊp theo tiÕn ®é thi c«ng, ®· h¹n chÕ ®­îc viÖc ø ®äng vèn gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n dù tr÷ hµng tån kho vµ h¬n thÕ n÷a C«ng ty cßn gi¶m ®­îc c¶ chi phÝ l­u kho, vËn chuyÓn bèc xÕp, hao mßn, thÊt tho¸t. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng th­êng n»m trªn ®Þa bµn c¸ch xa nhau do vËy, nh÷ng chi phÝ trªn nhÊt ®Þnh sÏ ph¸t sinh nÕu C«ng ty sö dông kho dù tr÷ vËt t­. Ngoµi ra, h×nh thøc nµy cßn t¹o thÕ chñ ®éng trong thi c«ng cho c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh. Gi¶m ®­îc nh÷ng b­íc thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt cã thÓ lµm gi¶m tiÕn ®é thi c«ng. Tuy nhiªn, ®©y còng cã thÓ t¹o ra khe hë g©y thÊt tho¸t vËt t­. T¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu tr­îc tiÕp chØ ph¶n ¸nh ®­îc l­îng gi¸ trÞ mµ kh«ng theo dâi ®­ä­c khèi l­îng vËt t­ vµ gi¸ mua. Trong khi ®ã, theo quy ®Þnh c«ng t¸c thi c«ng ph¶i tu©n thñ theo thiÕt kÕ vµ dù to¸n. Nh­ vËy, viÖc so s¸nh kiÓm tra chi phÝ theo dù to¸n lµ khã thùc hiÖn ®­îc. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i trªn, C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo c¶ khèi l­îng vµ gi¸ trÞ. C«ng ty nªn thiÕt kÕ l¹i. "). Víi c¸ch nµy, C«ng ty cã thÓ theo dâi c¶ vÒ mÆt khèi l­îng, gi¸ trÞ vËt t­ sö dông cho c«ng tr×nh vµ thuËn lîi cho viÖc ghi sæ. Khi nhËn chøng tõ cÇn ph¶i rµ so¸t, ph©n lo¹i cho chÝnh x¸c kh«ng ®Ó h¹ch to¸n lÉn lén tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu. BiÓu 29: Sæ chi tiÕt vËt t­ Quý C«ng tr×nh: STT Chøng tõ Lo¹i vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn SH NT Ngµy…th¸ng…n¨m Ng­êi lËp biÓu 2. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng cã sù kh¸c biÖt lín vÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gi÷a c¸c kú, C«ng ty nªn tiÕn hµnh trÝch tr­íc sè tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp hµng th¸ng. Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng phÐp ®­îc tÝnh nh­ sau: Tû lÖ trÝch tr­íc = x 100 Møc trÝch tr­íc l­¬ng theo kÕ ho¹ch = TiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ trong th¸ng x Tû lÖ trÝch tr­íc Trong th¸ng, ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng phÐp ®­îc trÝch tr­íc: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335 - Chi phÝ tr¶ tr­íc Khi nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt nghØ phÐp, tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng phÐp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n: Nî TK 335 - Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 3. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng §èi víi tr­êng hîp m¸y thi c«ng sö dông cho chiÒu c«ng tr×nh kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh bæ chi phÝ m¸y cho c¸c c«ng tr×nh theo tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ kh«ng chÝnh x¸c. Nh­ vËy, chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng tr×nh nµo cµng lín th× ph¶i chÞu chi phÝ m¸y thi c«ng lín. Theo nh­ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña C«ng ty lµ kh«ng phï hîp. §Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. C«ng ty nªn ph©n bæ chi phÝ m¸y thi c«ng theo giê m¸y, ca m¸y ho¹t ®éng theo tõng c«ng tr×nh. Hµng th¸ng, ®éi m¸y x©y dùng göi lÞch tr×nh ca m¸y ho¹t ®éng cho tõng c«ng tr×nh vµ sè ca m¸y ho¹t ®éng trong th¸ng vÒ phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo sè ca m¸y c¸c c«ng tr×nh ®· sö dông, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ sau: HÖ thèng ph©n bæ CPMTC Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh = Sè ca m¸y sö dông cho tõng c«ng tr×nh x HÖ sè ph©n bæ CPMTC Hµng th¸ng, C«ng ty nªn tiÕn hµnh trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng dù tÝnh sÏ ph¸t sinh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong kú, nh­ vËy sÏ lµm gi¶m ®­îc sù chªnh lÖch chi phÝ so víi kú kh¸c khi trong kú ph¸t sinh nghiÖp vô söa ch÷a lín m¸y thi c«ng. §Þnh kú, trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong kú: Cã TK 335- Chi phÝ tr¶ tr­íc Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh thuéc c«ng viÖc söa ch÷a m¸y thi c«ng ®· ®­îc dù tÝnh tr­íc vµo chi phÝ. Nî TK 335- Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 2413 - Söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh NÕu sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh lín h¬n sè trÝch tr­íc th× sè chªnh lÖch ®­îc tÝnh vµo chi phÝ trong kú. Nî TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 335- Chi phÝ tr¶ tr­íc NÕu sè trÝch tr­íc lín h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, sè chªnh lÖch sÏ ®­îc ®­a vµo thu nhËp kh¸c cña C«ng ty. Nî TK 335- Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 4. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi tæ chøc m« h×nh qu¶n lý 3 cÊp nh­ng c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp trung t¹i phßng KÕ to¸n C«ng ty c¸c nh©n viªn ë ®éi vµ xÝ nghiÖp chØ ®Þnh kú tËp hîp chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. Nh­ vËy, viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh còng nh­ viÖc cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý kh«ng ®¶m b¶o kÞp thêi, chÝnh x¸c. C«ng ty nªn ph©n cÊp xuèng c¸c xÝ nghiÖp, t¹o ®iÒu kÞªn cho c¸c xÝ nghiÖp tù h¹ch to¸n, nh­ vËy sÏ b¶o ®¶m sù kÞp thêi chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin kÕ to¸n, t¹o sù chñ ®éng cho c¸c xÝ nghiÖp, ngh×n ®ång thêi gi¶m bít c«ng viÖc cña kÕ to¸n trªn C«ng ty. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã. C«ng ty cÇn ph¶i chó ý n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n d­íi c¸c xÝ nghiÖp ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô míi. KÕt luËn Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi, nhËn ®­îc gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh, chÞ trong phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n vµ sù h­íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña C« gi¸o TrÇn Ph­¬ng Lan, em ®· ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n cña m×nh víi ®Ò tµi:" Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi" Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh chØ b¶o, h­íng dÉn cña C« vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n cña m×nh. Do tr×nh ®é còng nh­ nh÷ng kÝnh nghiÖp b¶n th©n cßn ch­a nhiÒu, nªn luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸ch khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕt sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 621, 622, 623, 627 Sæ c¸i TK 621, 622, 623, 627, 154 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu, kiÓm tra Phô lôc 1 Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2 Sè 029243 Ngµy 02 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i §Þa chØ: Hång th¸i B¾c Giang §iÖn tho¹i: MST: 4900102146 Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn Thanh H¶i §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi §Þa chØ: L¸ng Hoµ L¹c Hµ Néi TK 710A00340 NHCTBD H×nh thøc thanh to¸n: TM MST: 0100106200 - 1 STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng bao Hoµng Th¹ch TÊn 105 690.000® 72.450.000® Céng tiÒn hµng 72.450.000® ThuÕ suÊt 10% TiÒn thuÕ GTGT: 7.245.000® Tæng céng 79.695.000® Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Phô lôc 2 Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2 Sè 029244 Ngµy 02 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËt liÖu x©y dùng B¾c Giang §Þa chØ: Hång Th¸i B¾c Giang §iÖn tho¹i: MST: 4900102146 Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn Thanh H¶i §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng nghiÖp 87/72 Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi §Þa chØ: L¸ng Hoµ L¹c Hµ Néi TK 710A00340 NHCTBD H×nh thøc thanh to¸n: TM MST: 0100106200 - 1 STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Céng tiÒn hµng 2.625.000® ThuÕ suÊt 5% TiÒn thuÕ GTGT: 262.500® Tæng céng 2.887.500® Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Phô lôc 3 Sæ chi tiÕt theo dâi vËt t­ Quý I/2005 C«ng tr×nh: C«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe taxi t¶i §VT: §ång STT Chøng tõ §¬n vÞ b¸n Sè tiÒn Ghi chó SH NT … … C«ng ty vËt liÖu Ngµy ….th¸ng…Quý I n¨m 2005 Ng­êi lËp biÓu Phô lôc 4 NhËt ký chung Quý I/2005 (TrÝch) §VT: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i Sè hiÖu TK Sè ph¸t sinh Ngµy Sè hiÖu Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 2/1 25 Mua hµng 156 33000 ThuÕ GTGT 133 3300 331 36300 5/1 02 Mua hµng 156 3650 ThuÕ GTGT 133 365 331 4015 ........... Céng chuyÓn sang trang sau Ng­êi lËp (Ký, hä vµ tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä vµ tªn) Phô Lôc 5 Sæ chi tiÕt TK 621 TrÝch quý I/2005 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tªn chi tiÕt: Chi phÝ vËt t­ c«ng tr×nh l¾p r¸p 5 xe t¶i §¬n vÞ : ngh×n ®ång Ngµy th¸ng Sè liÖu DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Ghi nî Tæng sè tiÒn Chia ra 24/2 Thu mua NVL trùc tiÕp 331 20000 25/2 XuÊt kho NVL 152 7500 Céng sè ph¸t sinh 27500 Ghi cã c¸c TK 152,154 27500 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô Lôc 7 B¶ng chÊm c«ng th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 C«ng tr×nh: L¾p r¸p 5 taxi t¶i Tæ : S¾t (NguyÔn Huy Hoµng) STT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 … 30 31 Sè c«ng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm 1 NguyÔn Huy Hoµng 5/7 x x x 24 2 NguyÔn Thanh An 5/7 x x x 24 3 Lª V¨n Hïng 5/7 x x x 24 4 Ph¹m V¨n Hoµ Hîp ngh×n ®ång x x x 24 5 TrÇn V¨n Hïng Hîp ngh×n ®ång x x x 24 … Tæng céng 192 Ng­êi duyÖt Ng­êi chÊm c«ng (Phßng tæ chøc HC) NguyÔn Huy Hoµng Phô Lôc 8 Biªn B¶n nghiÖm thu c«ng viÖc C«ng tr×nh: L¾p r¸p 5 taxi t¶i Ngµy giao viÖc: 01/3/2005 STT Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh KL HT Ngµy HT Ghi chó Tæ tr­ëng Gi¸m s¸t kü thuËt Phô Lôc 9 B¶ng tæng hîp l­¬ng th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 C«ng tr×nh: L¾p r¸p 5 taxi t¶i STT C¸n bé c«ng nh©n viªn Chøc vô TiÒn l­¬ng(1000d) 1 §oµn Quèc TuÊn Gi¸m ®èc 45000000 2 §ç ThÞ CÇm Thuý P. Gi¸m ®èc 3500000 3 §inh V¨n Chøc Tr­ëng Phßng 3500000 4 Hoµng Quèc Lan KT tr­ëng 3000000 5 Vò ThÞ Mai Hoa KÕ to¸n 1500000 6 TrÇn V¨n Biªn Nh©n viªn 1500000 7 §oµn Anh TuÊn Nh©n viªn 2000000 8 NguyÔn §øc Phó LX 2000000 9 NguyÔn C¶nh ThÞnh CBKT 2000000 10 Ph¹m Thu HuyÒn NV 2000000 11 T« V¨n Ch¸nh KD 3000000 3 §oµn V¨n TuÊn CR 1700000 13 Phan ThÞ mai TuyÕt LX 1500000 14 Phïng Anh C­êng LX 2000000 15 TrÇn Ch©u Giang KD 2000000 16 NguyÔn Thuý HuyÒn NV 1500000 17 Lª Ph­¬ng Trang KT 1500000 18 NguyÔn TiÕn Anh KD 1500000 19 TrÇn ThÞ Minh HiÒn NV 800000 20 NguyÔn §øc Toµn NV 350000 21 §Æng V¨n Hïng KD 1500000 22 T¹ H÷u Th¾ng NV 300000 Céng x 49000000 Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ thÎ kho kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Phôc lôc 10 B¶ng thµnh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 Stt Hä vµ tªn Chøc danh BËc l­¬ng TiÒn l­¬ng SP Phô cÊp Tæng céng C¸c kho¶n khÊu trõ Kú II thùc lÜnh BHYT (1%) BHXH (5%) T¹m øng kú I Tæng céng TiÒn Kú 1 2 3 4 5 .. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô Lôc 11 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 TrÝch quý I/2005 Tªn tµi kho¶n: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §VT: §ång Chøng tõ NT ghi sè DiÔn gi¶i TK Ph¸t sinh SH NT Nî Cã … 28/2 TiÒn l­¬ng tr¶ ®éi x©y l¾p 334 25000 2/3 KÕt chuyÓn chi phÝ kinh doanh dë dang 154 25000 Céng 25000 25000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô Lôc 12 Sæ c¸i TK 622 TrÝch quý I/2005 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §VT: §ång Chøng tõ NT ghi sæ DiÔn gi¶i TK Ph¸t sinh SH NT Nî Cã 24/2 24/2 TÝnh l­¬ng th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 c«ng tr×nh l¾p dÆt 5 taxi t¶i 334 25000000 31/3 31/3 Tr¶ tiÒn l­¬ng 25000000 Céng 25000000 25000000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 111, 112, 1411 TK 334 TK 662 TK 154 Thanh to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng L­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt K/C chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK334 TK6271 TK154 Tr¶ l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý TK338 TrÝch (BHXH, BHYT, KPC§) K/C CP nh©n viªn qu¶n lý cuèi kú S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh dë dang TK 111, 112, 331, 141 TK 6275, 6276, 6277, 6278 TK 154 TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú TK 133 VAT K/C chi phÝ cuèi kú TK111,112 TK1412 TK621 TK154 T¹m øng cho ®éi thi c«ng NVL do ®éi TK133 vÒ h¹ch to¸n qua T¦ VAT K/C CP NVL trùc tiÕp Thanh to¸n tiÒn NVL cho ®éi TK331 §éi mua NVL ch­a thanh TK133 Cho ng­êi b¸n VAT KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Phô Lôc 13 * C¸c sæ s¸ch liªn quan Sæ chi tiÕt TK623 Sæ c¸i TK623 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 623 TrÝch quý I/2005 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Tªn chi tiÕt: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng c«ng tr×nh XNSXBBBG Chøng tõ NT ghi sæ DiÔn gi¶i TK Ph¸t sinh SH NT Nî Cã 24/2 Chi phÝ NC ®iÒu khiÓn MTC 334 24/2 Chi phÝ NL ®iÒu khiÓn MTC 141 24/2 Chi phÝ dông cô dïng cho MTC 141 …. 24/2 KÕt chuyÓn chi phÝ MTC 154 Céng Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô Lôc 13 Sæ c¸i tµi kho¶n 623 TrÝch quý I/2005 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng §VT: ngh×n ®ång Chøng tõ NT ghi sæ DiÔn gi¶i TK Ph¸t sinh SH NT Nî Cã …. 26/2 XuÊt kho nguyªn liÖu 152 2500 28/2 L­¬ng cho ®éi thi c«ng 334 5000 28/2 TÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng c«ng tr×nh 214 1000 1/3 TÝnh tiÒn ®iÖn n­íc 111 1050 2/3 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC 154 9550 106.467.713 106.467.713 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô Lôc 14 B¶ng ph©n bæ chi phÝ khÊuhao TSC§ 627 Quý I/2005 §VT: ngh×n ®ång STT Tªn c«ng tr×nh M· Sè l­îng thùc hiÖn Ph©n bæ chi phÝ s¶n l­îng thùc hiÖn … TK627 … 1 C«ng tr×nh XNSXBBBG 15491 2 Ng©n hµng NNN§ 15402 … … Ngµy 31 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 627 Quý I/2005 §¬n vÞ: ngh×n ®ång STT TK Ph¸t sinh Ghi chó Nî Cã 1 6271 2 6272 3 6273 4 627 5 6275 6 6276 7 6277 8 6278 9 154 Céng Ngµy 31 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 Ng­êi lËp biÓu Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh theo s¶n l­îng thùc hiÖn (Phôc lôc 27, 28, 29) Phô Lôc 19 B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý I Quý I n¨m 2005 TÝnh chi phÝ chung quý I/2005 1.438.595.764 Sè x¸c ®Þnh trùc tiÕp cho tong c«ng tr×nh §VT: §ång STT Tªn c«ng tr×nh Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn Ph©n bæ 1 2 … 13 Ngµy 31 th¸ng 3 Quý I n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Phô Lôc 20 Sæ chi tiÕt TK 627 TrÝch quý I/2005 Tªn c«ng tr×nh: XNSXBBBG §VT: ngh×n ®ång Chøng tõ NT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 24/2 L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý xÝ nghiÖp 334 2500000 24/2 TrÝch KPC§, BHXH, BHYT 338 4275000 24/2 Chi phÝ nhiªn liÖu, vËt liÖu qu¶n lý 111 1500000 24/2 Chi phÝ c«ng cô dông cô 111 0 24/2 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 214 1580000 24/2 Chi phÝ dv mua ngoµi 111 0 … 24/2 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 154 9855000 9855000 Céng 9855000 9855000 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô Lôc 21 Sæ c¸i TK 627 TrÝch quü I/2005 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt chung §VT: ngh×n ®ång Chøng tõ NT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã … 24/02 Thu mua nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 331 20000 25/02 XuÊt kho vËt liÖu 152 7500 26/2 NhËp trë l¹i vËt liÖu thõa 152 2500 2/3 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 154 25000 …. Céng 27500 27500 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) S¬ ®å kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh TK 141, 111 TK 621 TK 154 TËp hîp chi phÝ trong kú K/C CP cuèi kú TK 334, 111.. TK 622 TËp hîp chi phÝ trong kú K/C CP cuèi kú TK 111, 214, 334 TK 623 TËp hîp chi phÝ trong kú K/C CP cuèi kú TK 111, 334, 338, 214 TK 627 TËp hîp chi phÝ trong kú K/C CP cuèi kú

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP thiết bị và xây lắp công nghiệp 87-72 Quan Nhân, Thanh Xuân.DOC
Luận văn liên quan