Đề tài Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên

Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán: 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nhiệm vụ 1.2. Nội dung tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm: 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 1.2.2. Xác định đối tựơng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 1.2.3. Xác định phương pháp hạch toán chi phí sản xuất phát sinh vào đối tương hạch toán chi phí hoặc đối tượng tính giá thành 1.2.4. Xác định kỳ tính giá thành và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 1.2.5. Xác định phương pháp tính giá thành 1.3. Quy trình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp : 1.3.1.Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 1.3.2.Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp 1.3.3.Kế toán chi phí sản xuất chung 1.3.4.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 1.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 1.4.1.Kế toán sản phẩm hỏng .4.2.Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang) 2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty - Quá trình hình thành công ty + Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước: Thành lập theo quyết định số, ngày, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh. + Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, . : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày. + Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ. - Quá trình phát triển của công ty : Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty. - Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển( vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, vốn sản xuất .) (Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên) (2008 – 2010) 2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty: Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số ). 2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty : - Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất) 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty : a) Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng). b) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý). 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty : a) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty : Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán. b) Hình thức kế toán công ty áp dụng Hình thức nào : Nhật ký chung, nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng). 2.1.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC 2.1.3.1 Hệ thống tài khoản DN áp dụng: 2.1.3.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại DN: Phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ. 2.1.3.4 Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ 2.1.3.5 Kỳ tính giá thành tại Công ty: tháng, quý, năm, hay theo đơn đặt hàng cụ thể. 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY (từ 25 - 30 trang) 2.2.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 2.2.1.1 Nội dung cấu thành chi phí sản xuất tại công ty : Chi phí sản xuất tại công ty bao gồm những loại nào, nêu rõ từng loại . 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty : -Chi phí trực tiếp -Chi phí gián tiếp 2.2.1.3 Phương pháp phân bổ chi phí chung tại công ty: Tại Công ty , các chi phí không hạch toán trưc tiếp được cho từng đối tượng sử dụng thì được theo dõi và phân bổ như thế nào ? Ví dụ như chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng sản phẩm hoặc từng DDH theo tiêu thức nào ( Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp ). Trình bày cách phân bổ. 2.2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 2.2.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí, đối tượng tính giá thành tại công ty : Công ty tổng hoạch toán chi phí và tính và tính giá thành sản phẩm cho tưng sản phẩm, từng nhóm sản phẩm, từng phân xưởng hay từng đơn đặt hàng Chọn một sản phẩm cụ thể làm ví dụ minh họa. Mô tả sơ lược quá trình phát sinh các loại chi phí, cách thức theo dõi, hoạch toán (ví dụ: chí phí NVL trục tiếp phát sinh như thế nào? Chi phí nhân công trục tiếp phát sinh như thế nào? .) 2.2.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty : * Phương pháp hạch toán chi phí tại Công ty hạch toán chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ Tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản xuất a) Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp + Nội dung chi phí : gồm các laọi chi phí nào + Phương pháp phân bổ chi phí NVLTT (nếu có) + Tài khoản sử dụng ( TK 621), các loại chứng từ ( phiếu xuất, bảng kê. . .), sổ chi phí SXKD + Trình bày sổ chi phí 621 có ghi các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các hoạt động xuất NVL để sản xuất sản phẩm làm ví dụ đã chọn ở trên ( hoặc các nghiệp vụ nhập lại kho NVL do sử dụng không hết nếu có ). b) Chi phí nhân công trực tiếp : + Nội dung chi phí ( lương , BHXH) + Cách tính lương cho công nhân :Trình bày cách tính lương, đơn giá lương ( nếu có): Tính lương theo thời gian hay khoán + Phương pháp phân bổ chi phí nhân công cho đối tương tính giá thành tại công ty ( nếu có) + Tài khoản sử dụng ( TK 622) ( Bảng chấm công, bảng tính lương, bảng phân bổ tiền lương ( nếu có), sổ Chi tiết CPSX + Trình bày sổ chi phí 622 có ghi các nghiệp vụ tính lương, các khoản trích theo lương, trích trước lương công nhân nghỉ phép . . nêu trên. c) Chi phí sản xuất chung + Tại công ty phát sinh những lọai chi phí sản xuất chung nàochi phí điện, điện thoại, nước , khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, vật liệu, lương quản lý xưởng. ) + Phương pháp phân bổ : phân bổ theo tiêu thức hiện đang áp dụng tại công ty + Tài khoản sử dụng (TK 627) , các loai chứng từ sổ sách (tương tự các phần trên) + Trình bày sổ chi phí 627 có ghi các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các hoạt động phục vụ sản xuất tại phân xưởng. Cách tính chi phí SXC phân bổ cho sản phẩm minh hoạ. Nếu công ty thực hiện theo quyết định 48 (dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ) thì không sử dụng các tài khoản 621,622,627 mà sử dụng tài khoản 154. 2.2.Tính giá thành: - Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành nào .Ví dụ : Phương pháp giản đơn - Trình bày cách tính giá thành : Cách xác định giá trị sản phẩm dở dang tại thời điểm cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm (đơn hàng. . ) a.Tập hợp CPSX: Kết chuyển toàn bộ các sổ chi phí SX trong kỳ (gồm sổ chi phí 621,622,627) sang sổ chi phí TK 154. b.Tính giá thành sản phẩm . Tính giá thành của sản phẩm minh hoạ.Trình bày sổ, thẻ chi tiết giá thành sản phẩm minh hoạ. Trình bày các sổ cái tài khoản 621,622,627,154 CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY (từ 5 -7 trang) 3.1. đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành tại công ty 3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành tại công ty 3.1.2 Những tồn tại (yếu điểm ) về hạch toán chi phí tính giá thành tại công ty cần phải hoàn thiện 3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán 3.1.2.2 Về phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí 3.1.2.3 Về phương pháp tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành 3.2. Các phương pháp của bản thân nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành áp dụng cho công ty Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế công ty, kiến nghị với nhà trường, thầy cô về thực tế so với lý thuyết có gì bổ khuyết (nếu có)

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
åm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông trong ph©n x­ëng nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn, nhµ x­ëng... + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ c¸c kho¶n dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi ®Ó sö dông cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt nh­: chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i... + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: gåm c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c kho¶n ®· kÓ trªn. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gÝa thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. 1.2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi l­îng s¶n phÈm, lao vô s¶n xuÊt trong kú. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt chia thµnh hai lo¹i: - Chi phÝ biÕn ®æi ( biÕn phÝ ): Lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ l­îng t­¬ng quan tØ lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh­ : chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp... - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ) : lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong møc ®é nhÊt ®Þnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ mèi quan hÖ víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ; ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung cÊu thµnh chi phÝ. II. ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa quan träng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc chÊt lµ sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­ lao ®éng, tiÒn vèn cña Doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô dÞch vô hoµn thµnh nªn viÖc qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ng­îc l¹i, nÕu c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm nhiÒu sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm ®éi lªn cao. III. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 3.1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh th­êng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp , ph¶n ¸nh chÊt l­îng s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 3.2. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ biÖn chøng víi nhau, võa lµ tiÒn ®Ò cña nhau võa lµ kÕt qu¶ cña nhau. XÐt vÒ b¶n chÊt : chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm gièng nhau : chóng ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ c¸c chØ tiªu kh¸c cña doanh nghiÖp ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. XÐt vÒ néi dung : chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tuy nhiªn gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã sù kh¸c nhau : VÒ ph¹m vi : chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n víi thêi kú ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh l¹i g¾n víi khèi l­îng s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ kh¸c nhau vÒ l­îng do ®ã cã sù chªnh lÖch vÒ trÞ gi¸ s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú hoÆc cuèi kú. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + ChÝ phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - Chi phÝ lo¹i trõ Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cßn gi¸ thµnh lµ c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ b¸n . V× vËy trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n kh«ng thay ®æi th× viÖc gi¶m gi¸ thµnh sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn . Do ®ã phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh lµ nhiÖm vô quan träng vµ th­êng xuyªn cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. 3.3. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm Dùa vµo tiªu thøc kh¸c nhau ta ph©n tÝch c¸c lo¹i gi¸ thµnh kh¸c nhau. 3.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chia thµnh 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ gi¸ thµnh ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l­îng kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc : lµ gi¸ thµnh ®­îc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th­íc ®o chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t­ lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ : lµ gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh sau khi ®· hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.3.2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x­ëng) : bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®­îc sö dông ®Ó ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng vµ lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, tÝnh l·i gép. - Gi¸ thµnh toµn bé : bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm ®ã. Gi¸ thµnh toµn bé lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ b¸n hµng + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp IV. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 4.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph¶i tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ ®èi t­îng chÞu chi phÝ. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo c¨n cø sau: - §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt , chÕ t¹o s¶n phÈm. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm (®Æc tÝnh kü thuËt, ®Æc ®iÓm sö dông, ®Æc ®iÓm th­¬ng phÈm...). - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, cÇn ph¶i tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó kÕ to¸n tæ chøc c¸c thÎ (b¶ng) tÝnh gi¸ thµnh, lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp vµ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ : ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. Mèi quan hÖ gi÷a ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë mçi doanh nghiÖp cô thÓ sÏ quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp vµ kü thuËt tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp. 4.3. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. -Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ, tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ vµ theo yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh. -Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph­¬ng ph¸p hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän. - §Þnh kú cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp, tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 5.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông 5.1.1. TK621-Chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y l¾p,n«ng l©m, ng­ nghiÖp... KÕt cÊu vµ néi dung cña TK621 Bªn Nî : TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trong kú h¹ch to¸n. Bªn Cã : -TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho. - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ph¸t sinh trªn møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK632- Gi¸ vèn hµng b¸n. - KÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ph¸t sinh ë møc b×nh th­êng vµo bªn Nî TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc bªn Nî TK631-Gi¸ thµnh s¶n xuÊt). TK621 kh«ng cã sèd­ cuèi kú vµ ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : (1) C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho NL,VL, phiÕu b¸o vËt liÖu cßn l¹i cuèi kú tr­íc ®Ó l¹i sö dông cho kú nµy hoÆc kÕt qu¶ kiÓm kª NL,VL cßn l¹i cuèi kú ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm (kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KK§K ), kÕ to¸n ghi sæ : Nî TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu (Ph­¬ng ph¸p KKTX) Cã TK 611 - Mua hµng ( Ph­¬ng ph¸p KK§K) (2) Tr­êng hîp mua NL,VL sö dông ngay cho s¶n xuÊt Nî TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp ( chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 133 - thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ( nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331 (3.1) Tr­êng hîp NL,VL cßn l¹i cuèi kú kh«ng sö dông hÕt, nh­ng ®Ó l¹i ë bé phËn s¶n xuÊt. Cuèi kú, kÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ NL,VL trùc tiÕp kú nµy b»ng bót to¸n ®á. Nî TK 621- Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (xxx) ( Chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (xxx) (3.2) §Çu kú kÕ to¸n sau, kÕ to¸n ghi t¨ng chi phÝ Nl,VL trùc tiÕp Nî TK 621 - Chi phÝ NL,Vl trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) CãTK 152 - nguyªn liÖu ,vËt liÖu (4)Cuèi kú, trÞ gi¸ NL,VL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho( nÕu cã) Nî TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NL,Vl trùc tiÕp ( Chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (5) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ NL,VL trùc tiÕp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Nî Tk 154 - CPSXKDDD ( PPKKTX - theo møc b×nh th­êng) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ( PP KK§K) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n( sè v­ît trªn møc b×nh th­êng) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp CP NL, VL trùc tiÕp TK111,112,331 TK632 TK154(631) TK621 TK611 TK152 (1) (4) (3.2) (5) (2) TK133 (2) (3.1) 5.1.2. TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng l©m, ng­ nghiÖp, XDCB, dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm Bªn cã: -CP NCTT trªn møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 632. -KÕt chuyÓn CP NCTT ë møc b×nh th­êng vµo bªn Nî TK 154 (hoÆc bªn Nî TK 631) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô. TK 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: (1) Sè tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cã tÝnh chÊt l­¬ng, tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú. Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2)TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (Chi tiÕt TK 3382- KPC§, TK 3383- BHXH; TK 3384- BHYT) (3)TÝnh tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622- Chi phÝ NCTT (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (4)Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng sö dông lao ®éng. Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dd (PP KKTX - theo møc b×nh th­êng) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (PP KK§K- Theo møc b×nh th­êng) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n (sè v­ît trªn møc b×nh th­êng) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK622 - Chi phÝ NCTT (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK622 TK338 TK154(631) TK632 TK335 TK334 (4) (3) (2) (1) 5.1.3. TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh chung ph¸t sinh ë ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt, ®éi, c«ng tr­êng... KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã; - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh ë møc b×nh th­êng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 154- ChiphÝ SXKD dd (TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) - Chi phi s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh trªn møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung khong cã sè d­ cuèi kú TK 627 cã 6 TK cÊp II : 6271- Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng 6272- Chi phÝ vËt liÖu 6273- Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. 6274- Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 6278- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: (1) TiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, tiÒn ¨n ca gi÷a ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x­ëng: Nî TK 627 (6271) - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Cã TK 334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2) C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x­ëng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt: Nî TK 627 (6271)- Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383, 3384) (3) TrÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL xuÊt dïng cho qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng: Nî TK 627 (6272) - Chi phÝ vËt liÖu Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (4) TrÞ gi¸ c«ng cô dông cô sö dông trong ph©n x­ëng Nî TK 627 (6273) - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Cã TK 153- TrÞ gi¸ CCDC xuÊt kho cã gi¸ trÞ kh«ng lín Cã TK 142 (1421), 242 - Ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC cã gi¸ trÞ lín. (5) TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ph©n x­ëng. Nî TK 627 (6274) - Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 - KhÊu hao TSC§ (6) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng t¹i ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 627 (6277) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 133 - ThuÕ GTGT d­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331.... (7) C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Nî TK 627 (6278) - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cã TK 111, 112, 141 : Tæng gi¸ thanh to¸n (8) C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh Nî TK 111, 112, 138 Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (9) Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154- Chi phÝ SXKD dd (PP KKTX - CP SXC cè ®Þnh theo møc b×nh th­êng vµ CP SXC biÕn ®æi) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (PP KK§K- CP SCX cè ®Þnh theo møc b×nh th­êng vµ CP SXC biÕn ®æi) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n (CPSXC cè ®Þnh v­ît trªn møc b×nh th­êng) (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: TK154(631) TK632 TK111,112,138 TK627 TK214 TK153,142 TK334 TK338 TK152 TK331,335 TK133 (1) (5) (4) (2) (7) (1) (3) (9) (6) TK111,112,1411 5.1.4. TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ë doanh nghiÖp ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. KÕt cÊu vµ néi dung TK 154 Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ NL,VL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. Bªn Cã: - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi, trÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc. - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ gia c«ng xong nhËp l¹i kho. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong nhËp l¹i kho hoÆc chuyÓn ®i b¸n. - Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng dÞch vô ®· hoµn thµnh cung cÊp cho kh¸ch hµng. Sè d­ : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn dë dang cuèi kú. TK 154 ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. VI. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 6.1. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp CPSX toµn doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ( 1 ) Cuèi kú , kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ . Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang Chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ( chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ) Cã TK 621 - Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp. ( chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (2) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang . (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) TrÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc, ng­êi g©y ra thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ph¶i båi th­êng Nî TK 138 (1388) ,334 Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi cña s¶n phÈm háng Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) S¶n phÈm s¶n xuÊt xong, nhËp kho thµnh phÈm, chuyÓn giao th¼ng cho ng­êi mua hµng Nî TK 155,157,632 Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp: (Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ) TK154 TK627 TK622 TK621 TK152 TK138 (1) (5) (4) (3) (2) (6) TK155,157,632 6.2. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Theo ph­¬ng ph¸p nµy : c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng tù ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn cuèi kú kh«ng kÕt chuyÓn sang TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang mµ kÕt chuyÓn sang TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt; tõ ®ã tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trªn toµn doanh nghiÖp trong kú. Tµi kho¶n sö dông : TK631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt KÕt cÊu vµ néi dung : Bªn Nî: -Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ s¶n dë dang cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· b¸n, dÞch vô hoµn thµnh kÕt chuyÓn vµo TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n. TK 631 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô c¬ b¶n: (1) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (2) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NL,VL trùc tiÕp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 621- Chi phÝ NL,VL trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (3) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (4) Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô Nî TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung (5) Tr­êng hîp ph¸t sinh s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn, kÕ to¸n ghi Nî TK 611- Mua hµng PhÕ liÖu thu håi Nî TK 138- Ph¶i thu kh¸c Båi th­êng vËt chÊt ph¶i thu håi Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c TÝnh vµo chi phÝ kh¸c Cã Tk 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (6) Cuèi kú tiÕn hµnh kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) Cã TK 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) (7) Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong kú Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã Tk 631- Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (chi tiÕt theo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp: TK631 (1) TK627 TK622 TK621 TK154 TK154 TK611 TK632 TK138,811 TK157 (4) (3) (2) (6) (5) (7) (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) 6.3. C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn, ®ang n»m trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®ang hoµn thµnh mét vµi quy tr×nh chÕ biÕn nh­ng vÉn cßn ph¶i gia c«ng tiÕp míi trë thµnh thµnh phÈm. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm chÝnh x¸c tr­íc hÕt ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë thùc tÕ ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm lµm dë. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th­êng ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: 6.3.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. -§iÒu kiÖn ¸p dông : ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi tr­êng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc bá hÕt mét lÇn ngay tõ ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ; chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng lín. -Theo ph­¬ng ph¸p nµy, chi phÝ cho s¶n phÈm dë cuèi kú chØ tÝnh phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc vËt liÖu chÝnh, cßn c¸c chi phÝ kh¸c tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. D§K + Cn DCK = ´ QD QSP + QD C«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: - D§K ; DCK : Chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú. - Cn : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú - QSP ; QD : S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. -Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n nh­ng l¹i kh«ng chÝnh x¸c nªn chØ ¸p dông thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm , sè l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú Ýt, æn ®Þnh. 6.3.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy, vµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë. Néi dung: - ¨n cø s¶n l­îng cña s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é hoµn thµnh ®Ó quy ®æi s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang thµnh s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. QT§ = QD + %HT C«ng thøc : Trong ®ã: + QT§ : S¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng + %HT : TØ lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh -TÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c: + PSX bá ngay mét lÇn tõ ®Çu quy tr×nh c«ng nghÖ nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp th×: D§K + Cn DCK = ´ QDck QTP + QDck + §«Ý víi chi phÝ bá dÇn trong qóa tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt chung th× : D§K + CCB DCK = ´ QT§ QSP + QT§ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú nhiÒu, biÕn ®éng lín so víi ®Çu kú, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng kh«ng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sè liÖu hîp lý vµ ®é tin cËy cao song viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang trªn c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸ phøc t¹p vµ mang tÝnh chñ quan. §¸nh gi¸ s¶n phÈm d¬ dang theochi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc §iÒu kiÖn ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy lµ: s¶n phÈm ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc chi phÝ hîp lý hoÆc ®· thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo quy ®Þnh. Chi phÝ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ ®Þnh møc cßn bao nhiªu sÏ tÝnh hÕt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. VII. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ øng dông trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu. 7.1. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh theo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kho¶n môc gi¸ thµnh. a) Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ, liªn tôc. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh t­¬ng øng phï hîp víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ th­êng lµ c¸c s¶n phÈm, kú tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh kú hµng th¸ng, quý phï hîp víi kú b¸o c¸o. Gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Z = D§K + C - DCK Z = Z Q Trong ®ã: - Z : Tæng gi¸ thµnh - Z : Gi¸ thµnh ®¬n vÞ tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ - C : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú - D§K ; DCK : chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú - Q: S¶n l­îng s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh. b) Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, cïng sö dông mét lo¹i vËt liÖu, kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc nhiÒu s¶n phÈm chÝnh kh¸c nhau. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh : Quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh ®· chän lµm tiªu thøc ph©n bæ: Tæng s¶n l­îng quy ®æi = Tæng s¶n l­îng thùc tÕ cña lo¹i s¶n phÈm i * HÖ sè quy ®Þnh cho s¶n phÈm Q = S Qi Hi * TÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm D§K + C - DCk Zi = * Qi Hi Q Zi Zi = Q c) Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tØ lÖ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc lµ mét nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i, víi chñng lo¹i s¶n phÈm quy c¸ch kh¸c nhau. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng quy c¸ch s¶n phÈm trong nhãm s¶n phÈm ®ã. Kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o kÕ to¸n. Tr×nh tù tÝnh gi¸: TØ lÖ tÝnh gi¸ thµnh (Theo tõng kho¶n môc) Gi¸ thµnh thùc tÕ c¶ nhãm s¶n phÈm (Theo tõng KM) Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ (Theo tõng kho¶n môc) = ´ 100% Gi¸ thµnh thùc tÕ tõng quy c¸ch s¶n phÈm (Theo tõng KM) = Tiªu chuÈn ph©n bæ cña tõng quy c¸ch s¶n phÈm (theo tõng KM) ´ TØ lÖ tÝnh gi¸ thµnh (Theo tõng KM) d) Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mµ 1 quy tr×nh s¶n xuÊt ngoµi s¶n xuÊt chÝnh cßn thu ®­îc s¶n phÈm phô, c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô cã cung cÊp s¶n phÈm hoÆc lao vô lÉn nhau hoÆc tr­êng hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cã s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc mµ kho¶n thiÖt h¹i nµy kh«ng ®­îc tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c tr­êng hîp nµy nh­ sau: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh = Chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú - Chi phÝ lo¹i trõ Z = D§K + C - DCK - CLT Th«ng th­êng chi phÝ lo¹i trõ ®­îc tÝnh theo gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc lÊy gi¸ b¸n trõ l·i ®Þnh møc. e) Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh céng chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh : TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng bé phËn s¶n xuÊt. Céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo c«ng thøc: Z = å Ci f) Ph­¬ng ph¸p liªn hîp: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt qui tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm lµm ra ®ßi hái viÖc tÝnh gi¸ thµnh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau (nh­ doanh nghiÖp ho¸ chÊt, dÖt kim, ®ãng giÇy ...) Trªn thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n víi ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ, ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ víi ph­¬ng ph¸p tØ lÖ.... g) Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hoµn chØnh vµ æn ®Þnh. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh : - C¨n cø vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ dù to¸n chi phÝ hiÖn hµnh ®­îc duyÖt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm. - Tæ chøc h¹ch to¸n râ rµng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ phï hîp víi ®Þnh møc vµ sè chi phÝ s¶n xuÊt chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc. - Khi cã thay ®æi ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, cÇn kÞp thêi tÝnh to¸n ®­îc sè chªnh lÖch CFSX do thay ®æi ®Þnh møc. - Trªn c¬ së gi¸ thµnh ®Þnh møc,sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc, sè chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ = Gi¸ thµnh ®Þnh møc + - Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc + - Chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc VIII. øng dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 8.1. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi s¶n phÈm cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu song song, tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, hµng lo¹t nhá vµ võa theo ®¬n ®Æt hµng. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt, tõng ®¬n ®Æt hµng. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh cña tõng ®¬n ®Æt hµng hoÆc hµng lo¹t hµng. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tæ chøc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng s¶n phÈm, tõng l« hµng hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng. Tuú theo tÝnh chÊt, sè l­îng s¶n phÈm cña tõng ®¬n vÞ sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. §èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh th× tæng chi phÝ tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng ®ã chÝnh lµ chi phÝ tËp hîp ®­îc trong b¶ng tÝnh gi¸ thµnh lµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang. 8.2. Doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc. §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc, kÕ tiÕp nhau. Nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n tr­íc lµ ®èi t­îng chÕ biÕn cña giai ®o¹n sau vµ tiÕp tôc nh­ vËy cho ®Õn khi t¹o ra thµnh phÈm. Do cã sù kh¸c nhau vÒ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nªn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chia thµnh hai ph­¬ng ¸n nh­ sau: * Ph­¬ng ¸n tÝnh gi¸ thµnh cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm §èi t­îng tÝnh gi¸ cña ph­¬ng ¸n nµy lµ nöa thµnh phÈm hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n vµ thµnh phÈm. KÕ to¸n ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh : ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n vµ ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ. KÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, lÇn l­ît tÝnh tæng gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña NTP giai ®o¹n tr­íc kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù cho ®Õn khi tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm giai ®o¹n cuèi. Z1 = D®k1 + C1 - Dck1 Z1 z1 = Q1 C«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: Z1; z1 lµ tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña NTP giai ®o¹n 1. - C1 lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ë giai ®o¹n 1 - D®k1 ; Dck1 : chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú giai ®o¹n 1 - Q1 :S¶n l­îng NTP hoµn thµnh giai ®o¹n 1 KÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK154 (Chi tiÕt : giai ®o¹n 2) TrÞ gi¸ NTP G§1 chuyÓn sang Nî TK 155, 157, 632 TrÞ gi¸ NTP G§1 nhËp kho hoÆc b¸n ngoµi Cã TK 154 (Chi tiÕt G§1 ) TrÞ gi¸ NTP G§1 s¶n xuÊt hoµn thµnh TiÕp theo c¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ NTP cña G§1 chuyÓn sang G§2 vµ c¸c chi phÝ chÕ biÕn cña G§2 ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh NTP hoµn thµnh G§2. Z2 = D®k2 + Z1 + C2 - Dck2 ZTP zTP = QTP KÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK 154 (Chi tiÕt G§3): TrÞ gi¸ NTP G§2 chuyÓn sang G§3. Nî TK 155, 157, 632 TrÞ gi¸ NTP G§2 nhËp kho hoÆc b¸n ra ngoµi. Cã TK 154 (Chi tiÕt G§2): TrÞ gi¸ NTP G§2 s¶n xuÊt hoµn thµnh. Cø tuÇn tù tõng b­íc nh­ vËy cho ®Õn khi tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. ZTP = D§Kn + Zn -1 + Cn - DCKn ZTP JTP = QTP KÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK 155 TrÞ gi¸ thµnh phÈm nhËp kho Nî TK 157, 632 TrÞ gi¸ thµnh phÈm nhËp kho hoÆc b¸n ra ngoµi. Cã TK 154 (Chi tiÕt G§ n) TrÞ gi¸ TP s¶n xuÊt hoµn thµnh. ViÖc kÕt chuyÓn tuÇn tù gi¸ thµnh NTP tõ giai ®o¹n tr­íc sang giai ®o¹n sau cã thÓ theo sè tæng hîp hoÆc theo tõng kh¶n môc chi phÝ. * TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ¸n kh«ng tÝnh gi¸ thµnh NTP. Trong ph­¬ng ¸n nµy, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh øng dông lµ ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ. Tr­íc hÕt, kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú theo tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm theo tõng kho¶n môc chi phÝ, sau ®ã céng song song tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh thµnh phÈm. V× c¸ch kÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nh­ vËy nªn ph­¬ng ¸n nµy gäi lµ ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh NTP hay cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song B­íc 1: X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm. TÝnh chi phÝ NL,VL trùc tiÕp tõng giai ®o¹n n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm D§Kn + Cn CZn = ´ QTP QTP + QDn Trong ®ã: CZn : Chi phÝ s¶n xuÊt cña G§ n trong gi¸ thµnh thµnh phÈm D§Kn : chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú cña G§ n Cn : chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë G§ n QTPp : S¶n l­îng thµnh phÈm hoµn thµnh ë G§ cuèi TÝnh chi phÝ chÕ biÕn (CPNCTT, CPSXC) vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm TH1: §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo CPNVLTT D§Kn + Cn CZn = ´ QTP QTP + QDSn D§Kn + Cn CZn = ´ QTPp QTP + Q’Dn +QDSn TH2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng Trong ®ã: Q’Dn Khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú G§ n quy ®æi ra s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng GD n. *KÕt chuyÓn song song chi phÝ s¶n xuÊt tõng G§ n»m trong thµnh phÈm theo tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña thµnh phÈm. ZTP = å CZn Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn May H­ng Yªn I. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ phÇn May H­ng Yªn Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn vµ phï hîp h¬n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng tac s kÕ to¸n ®ãng vai trß tÊt yÕu trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng tac kÕ to¸n ®­¬ch thùc hiÖn tren c¬ së vËn dông linh ho¹t nh­ng vÉn tu©n thñ nguyªn t¾c cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. Do vËy, cung cÊp ®µy ®ñ kÞp thêi nh÷ng th«ng tin quan träng cho nghµnh qu¶n lý. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®­îc tiÕp c©n víi trhùc tÕ kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng tÊ tµi chÝnh ë c«ng ty CP May H­ng Yªn, víi mong muèn hoµm thiÖn thªm c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, qua bµi kho¸ luËn nµy em xin m¹nh d¹n tr×nh bµy nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty , tißm ra ®©u lµ nh©n tè chi phèi ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ý kiÕn, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thnµh nãi riªng sao cho kÕ to¸n thùc sù lµ c«ng cô h÷u hiÖu trong qu¶n lý doanh nghiÖp. 1.­u ®iÓm trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. X¸c ®Þnh ®óng tÇm quan träng cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã sù c¹nh tranh gay g¾t, mµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ ®­îc sù chØ ®¹o th­êng xuyªn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng b¸o c¸o, b¶ng biÎu, b¶ng kª, h¹ch to¸n xÝ nghiÖp cho ®Õn phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty. Nhê ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt mµ ®Æc biÖt lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. C«ng ty ®· tæ chøc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè luîng theo mét ®Þnh møc x©y dùng kh¸ chi tiÕt tõ tr­íc khi s¶n xuÊt vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i ®­îc thÓ hiÖn trong “phiÕu theo dâi bµn c¾t” theo tõng th¸ng ë xÝ nghiÖp vµ ®uÖoc tæng hîp trong “b¸o c¸o thanh to¸n bµn c¾t” theo tõng quý trong c«ng ty, nªn ®· ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao cho tõng m· hµng, gi¶m ®­îc l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. C«ng ty ®· thùc hiÖn quy chÕ th­ëng tiÕt kiÖm kh¸ hiÖu qu¶: th­ëng 20% gi¸ trÞ cña 80% gi¸ thi tr­êng cña sã v¶i tiÕt kiÑm ®­îc, vµ th­ëng 50% gi¸ trÞ gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi cho doanh nghiÖp. ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n l­¬ng thei s¶n phÈm ®· khuyÕn khÝch c«ng nh©n s¶n xuÊt trong xÝ nghiÖp t¨ng c­êng vµ nhanh chãng hoµn thµnh nhiÖm vô C¬ së ®Ó tÝch gi¸ thµnh: Trong 4 lo¹i chi phÝ trªn cña c«ng ty th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín nhÊt nªn khi nã khong hoµn thµnh kÕ h¹ch chi phÝ dÒ ra th× lµm cho chi phisanr xuÊt cña cong ty t¨ng lªnmét kho¶n t­¬ng ®èi lín, mÆt kh¸c do c«ng ty lµm tèt c«ng t¸c h¹ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phi s¶n xuÊt chung nªn ®· lµm cho tæng chi phÝ s¶n xuÊt hay gi¸ thµnh s¶n phÈm giam xuèng 0.5% so víi kÕ ho¹ch vµ tiÕt kiªmk cho cong ty mét kho¶n chi phÝ lµ 180.067.550 ®ång C«ng ty cã s¸ng kiÕn sö dung ngay ®¬n gi¸ gia c«ng s¶n phÈm (tøc la sè tiÒn c«ng mµ c«ng ty nhËn ®­îc vÒ viÖc s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm) cña m· hµng ®ã lµm hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh.§©y lµ sù vËn dông hÕt søc s¸ng t¹o vµ ®em l¹i kÕt qu¶ chÝnh x¸c cao. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ kÕt hîp víi tÝnh to¸n trªn m¸y vi tÝnh. §©y lµ h×nh thøc rÊt tiªn tiÕn ®¶m b¶o cho hÖ thèng kÕ to¸n cña cong ty thùc hÖn tèt ch­c n¨ng nhiÖm vô trong tæ chøc qu¶n lý kinh doanh. * Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt ë c«ng ty vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kÕ to¸n viªn. Trong thêi gian qua, bé m¸y kÕ to¸n víi ®éi ngò nh©n viªn cã kinh nghiÖm lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch trªn giao, ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong tõng thêi kú. Phßng tµi vô cña c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n vÒ c¬ b¶n lµ theo ®óng h­íng dÉn cña chÕ ®é kÕ to¸n. 2. Mét sè h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng ty cßn cã nh÷ng nh­îc ®iÓm tån t¹i trong cong t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝch gi¸ thanhf s¶n phÈm. Theo em ®Î hoan thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty CP May H­ng Yªn cÇn kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm sau: + VÒ viÖc x¸c ®Þnh ®ãi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: HiÖn nay ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hpj chi phÝ s¶n xu¸t cña c«ng ty lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trong khi, c«ng ty s¶n xuÊt nhiªug m· hµng cïng mét lóc, kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh tËp hîp ®­îc chi phÝ, cho nªn x¸c ®Þnh ®èi t­îng nh­ vËy th­êng lµm gi¶m kh¶ n¨ng qu¶n lý chi phÝ theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. + VÒ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ. + C¸c kho¶n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cã ®­îc theo dâi tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh nh­ng khi tÝnh gi¸ thµnh l¹i ®­îc tæng céng trªn toµn c«ng ty råi l¹i ph©n bæ theo tõng m· hµng lµm gi¶m t¸c dông theo dâi chi tiÕt.C«ng ty ¸p dông ch­a hîp lý c¸c nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, cô thÓ nh­: VÒ kho¸n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: HiÖn nay C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh­ng C«ng ty ch­a ¸p dông triÖt ®Ó nguyªn t¾c gi¸ phÝ, cã mét sè tr­êng hîp chi phÝ nhËt vËt liÖu ( Chi phÝ bèc dì) kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ nhËp kho vËt liÖu. H¬n n÷a chi phÝ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, chi phi vËt liÖu ®em ®i gia c«ng chuyÓn th¼ng ®Õn ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh«ng ®­îc tËp hîp vµo TK621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nh÷ng ®iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi tÝnh chÝnh x¸c cña kho¶n môc chi phÝ “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: HiÖn nay C«ng ty tiÕn hµnh h¹ch to¸n c¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng m¹ vµo TK622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp mµ kh«ng h¹ch to¸n vµo TK627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. MÆt kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh, trÝch BHXH, BHYT Lµ 17%, KPC§ trÝch 2% theo l­¬ng thùc tÕ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Nh­ng thùc tÕ, C«ng ty kh«ng trÝch theo chÕ ®é quy ®Þnh mµ kÕ to¸n C«ng ty t¹m tÝnh ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a møc ph¶i trÝch vµ sè thùc tÕ ®· trÝch hµng th¸ng ®­îc kÕ to¸n ®iÒu chØnh vµo cuèi quý. Nh­ vËy sè liÖu tÝnh to¸n ®­îc cña kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ch­a ph¶n ¸nh ®óng sè thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng tõ ®ã ¶nh h­ëng tíi møc ®é chÝnh x¸c cña chØ tiªu gi¸ thµnh. 3. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn May H­ng Yªn 3.1 VËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n ®óng nguyªn t¾c gi¸ phÝ Khèi l­îng chñng lo¹i vËt liÖu c«ng cô dông cô cña C«ng ty lµ rÊt nhiÒu nªn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ngµy rÊt khã kh¨n. C«ng ty ®· lùa chän ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng tån kho theo gi¸ h¹ch to¸n. Nh­ng trªn thùc tÕ, nh­ ®· nªu ë phÇn tr­íc, khi nguyªn vËt liÖu nhËp kho th× chi phÝ bèc dì vËt liÖu nhËp kho kh«ng ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho. Khi l« hµng vÒ nhËp kho ®Çy ®ñ kÕ to¸n míi ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu trªn. Nh­ vËy, viÖc tÝnh to¸n sÏ kh«ng chÝnh x¸c, gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho cã thÓ t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i kÐo theo gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ cao hoÆc thÊp. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã theo t«i: C«ng ty cÇn vËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n nghÜa lµ; - Khi mua nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo sè l­îng nguyªn vËt liÖu nhËp kho ( c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho), c¨n cø vµo gi¸ h¹ch to¸n ®¬n vÞ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®Ó tÝnh ra gi¸ h¹ch to¸n vµ ghi vµo chøng tõ, nhËt ký chøng tõ, b¶n kª 3 cña cét gi¸ h¹ch to¸n. - Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu cóng ph¶i c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt, gi¸ h¹ch to¸n quy ®Þnh, tÝnh ra gi¸ trÞ h¹ch to¸n råi nh©n víi hÖ sè gi¸ ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho. MÆt kh¸c kÕ to¸n nhËp, xuÊt , tån nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu mua ngoµi = Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n + ThuÕ nhËp khÈu ( nÕu cã ) + Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì - Khi hµng nhËp kho, kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK152( Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c trªn) Cã TK ®èi øng . VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nh­ ®· nªu ë phÇn tr­íc, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng m¹ vµo TK622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµm t¨ng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ kh«ng hîp lý. Do ®ã C«ng ty chØ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo TK622 cßn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng vµo TK627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. §èi víi c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n nªn trÝch theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Cô thÓ: - TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK622 TiÒn l­¬ng, sè trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Cã TK334 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Cã TK338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Chi tiÕt: 3382 Sè trÝch KPC§ trÝch trªn tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 3383 Sè BHXH trÝch trªn l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 3384 Sè BHYT trÝch trªn l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt C¨n cø sè liÖu trªn b¶n thanh to¸n BHXH, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n Nî TK1388 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn KÕt luËn: Nghiªn cøu ®æi míi vµ tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý ë C«ng ty Cæ phÇn May H­ng Yªn lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ngµy cµng gi÷ vai trß quan träng trong c«ng t¸c ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ ®Çu vµo lµ c¬ së x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Cæ phÇn May H­ng Yªn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy c« gi¸o, c¸c c«, c¸c b¸c, c¸c anh, c¸c chÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ phßng tµi vô cña C«ng ty ®· gióp ®ì em n¾m b¾t th©m nhËp thùc tÕ vµ cñng cè, hoµn thiÖn kiÕn thøc lý luËn tiÕp thu ®­îc trong nhµ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®i s©u nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, nhÊt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lµ mét sinh viªn thùc tËp, em ®· t×m hiÓu nghiªn cøu, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña c«ng ty trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm. Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn víi nguyÖn väng ®Ó c«ng ty tham kh¶o hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh÷ng ý kiÕn nµy ®Òu mang tÝnh kh¶ thi phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña c«ng ty. Tuy vËy do tr×nh ®é còng nh­ nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. KÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o, c¸c anh, c¸c chÞ ®Ó em tiÕn bé h¬n. Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ C«ng ty Cæ phÇn May H­ng Yªn, phßng tµi vô cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. §Æc biÖt, em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa kÕ to¸n tr­êng §H Chu V¨n An , nhÊt lµ TS NguyÔn Thanh Quý ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn b¸o c¸o thùc tËp nµy H­ng Yªn, ngµy10 th¸ng 05 n¨m Sinh Viªn NguyÔn ThÞ Thuý Nga Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Tr­êng §HTCKT HN- KÕ to¸n tµi chÝnh - NXB Tµi chÝnh n¨m 2001 2. Tr­êng §HTCKT HN - kÕ to¸n qu¶n trÞ - NXB Tµi chÝnh n¨m 2001 3. Tr­êng §HKTQD - KÕ to¸n doanh nghiÖp, lý thuyÕt bµi tËp mÉu - Chñ biªn PTS NguyÔn V¨n C«ng. 4. ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001 Q§- BTC ngµy 31/12/2001 MỤC LỤC Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty May H­ng Yªn I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty CP May H­ng Yªn 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty c«ng ty 2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ tæ chøc s¶n xuÊt 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 3.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n 3.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty 4. T×nh h×nh thùc tÕ vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 4.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 4.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Ch­¬ng II: C¸c vÊn ®Ì chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm I. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña nghµnh s¶n xuÊt c«ngnghiÖp II. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu 1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt 2. C¸c c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu 3. ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh III. GÝa thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm 2. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh 3. Ph©n lo¹i gÝ thµnh 4. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 6. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt IV. C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang cuèi kú 1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuè kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 2. §n¸h gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng V. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ øng dông trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu 1. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 2. ¦ng dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty CP May H­ng Yªn I. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 1. ¦u ®iÓm trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 2. Mét sè h¹n chÕ trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3.. Mét sè ý kiÕn ®èng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp h¬pù chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 3.1. VËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ng­yªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n ®óng nguyªn t¾c gi¸ phÝ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại công ty May Hưng Yên.doc
Luận văn liên quan