Đề tài Kế toán tài sản cố định và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn

MỤC LỤC Lờ/ cảm ơn Mục lục Xác nhận của cơ quan thực tập Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn PHẦN THỨ NHẤT Muc đích và cơ sở lý luận của đề tài CHƯƠNG 1: Mục đích và yêu cầu thực tế của đề tài nghiên cứu 1- Lý do chọn đề tài . 2- Mục tiêu nghiên cứu 3- Phương pháp nghiên cứu . 4- Phạm vi nghiên cứu . CHƯƠNG 2: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu I- Những vấn đề chung về tài sản cố định . 1- Khái niệm, tiêu chuẩn và đặc điểm của tài sản cố định . lểl- Khái niệm . 1.2- Tiêu chuẩn của tài sản cố định . 1.3- Đặc điểm của tài sản cố định . 2- Vốn cố định và những đặc điểm của vốn cố định . II- Phân loại tài sản cố định và đối tượng hạch toán tài sản cố định .Ể 1- Phân loại tài sản cố định 1.1- Căn cứ vào hình thái biểu hiện của tài sản cố định 1.2- Căn cứ vào tính chất của tài sản cố định 1.3- Căn cứ theo công dụng và tình hình sử dụng của tài sản cố định 1.4- Căn cứ vào quyền sở hữu tài sản cố định 1.5- Căn cứ vào nguồn hình thành tài sản cố định 2- Đối tượng hạch toán tài sản cố định III- Kết cấu của tài sản cố định 1- Khái niệm 8 2- Các nhân tổ ảnh hưởng đến kết cấu tài sản cố định 9 IV- Phương pháp xác định giá trị tài sản cố định 9 1 - Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình .10 1.1- Tài sản cố định hữu hình loại mua sắm 10 1.2- Tài sản cố định hữu hình mua trả chậm trả góp 10 1.3- Tài sản cố định hữu hình dưới hình thức trao đổi .10 1.4- Tài sản cố định do đầu tư XDCB theo phương pháp giao thầu 11 1.5- Tài sản cố định tự xây dựng, tự chế 11 1.6- Tài sản cố định được cấp được chuyển .11 1.7- Tài sản cố định được cho, biếu tặng, nhận vốn góp liên doanh 12 2- Xác đinh nguyên giá tài sản cố định vô hình 12 2Ể1- Tài sản cố định vô hình loại mua sắm .12 2.2- Tài sản cố định vô hình mua dưới hình thức trao đổi .12 2Ể3- Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất .12 2Ể4- Tài sản cố định vô hình được cấp hoặc được biếu tặng 12 2.5- Tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 13 2.6- Quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế 13 2Ể7- Nhãn hiệu hàng hoá .13 3- Xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính 13 3ềl- Các trường họp thuê tài sản cố định dẫn đến hợp đồng thuê tài chính .14 3.2- Điều kiện của hợp đồng thuó tài chính .14 3.3- Phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính .14 4- Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định .14 V- Kẻ toán các trường họp tăng - giảm tài sản cố định .16 1 - Chứng từ và thủ tục kế toán 16 1.1- Đối với tài sản cố định hữu hình .17 1.2- Đối với tài sản cố định vô hình .17 2- Tài khoản sử dụng 18 3- Sơ đồ kế toán tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ .19 3.1- Trường hợp tăng TSCĐ hữu hình, tài sản cố định vô hình 20 3.2- Trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, tài sản cố định vô hình 22 VI- Kế toán khấu hao tài sản cố định 23 1- Khái niệm hao mòn, khấu hao tài sản cố định 23 1.1- Hao mòn tài sản cố định 23 1.2- Khấu hao tài sản cố định .23 1.3- Một số quy định khi tính khấu hao tài sản cố định .24 1.4- Ý nghĩa của việc trích lập quỹ khấu hao .24 2- Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 24 2.1- Phương pháp khấu hao đường thẳng .26 2.2- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 26 2ể3- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm .26 3- Kê hoạch khấu hao tài sản cố định .27 3.1- Phạm vi tính khấu hao .27 3.2- Xác định thời điêm trích khẩu hao tài sản cố định .28 3.3- Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định .28 4- Tài khoản sử dụng 30 5- Sơ đồ kế toán tổng hợp và hạch toán hao mòn tài sản cố định .31 VII- Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 32 1- Sự cần thiết phải bảo toàn vốn cố định .32 2- Biện pháp bảo toàn vốn cố định .33 2.1- Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định .34 2.2- Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao thích hợp .34 2.3- Thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn .34 2.4- Tổ chức quản lý và sử dụng quỹ khấu hao nhằm tái đầu tư TSCĐ 35 2.5- Tổ chức SXKD có hiệu quả, có thu nhập, và thu nhập ít nhất phải đủ bù đắp chi phí SXKD 35 VIII- Kế toán sửa chữa tài sản cố định 35 1- Nguyên tắc chung về kế toán sửa chữa tài sản cố định 35 2- Phân loại sửa chữa tài sản cố định 36 2.1- Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 36 2.1.1- Nguyên tắc hạch toán 36 2.1.2- Thủ tục chứng từ 36 2.1.3- Tài khoản sử dụng .36 2.1.4- Sơ đồ kế toán tổng hợp và hạch toán nghiệp vụ sửa nhỏ TSCĐ' 37 2.2- Kể toán sửa chữa lớn TSCĐ .37 2.2.1- Nguyên tắc hạch toán 38 2.2.2- Thủ tục chứng từ 38 2.2.3- Tài khoản sử dụng .39 2.2.4- Sơ đồ kế toán tổng hợp và hạch toán nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ .39 IX- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 41 1 - Tỷ suất đầu tư tài sản cố định .41 2- Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định .41 3- Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trên doanh thu thuần 41 4- Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trên lợi nhuận 42 5- Hệ số hao mòn tài sản cố định 42 PHẦN THỨ HAI Giới thiệu về công ty và phân tích thực trạng tại công ty CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .44 1.1- Lịch sử hình thành .44 1.2- Qúa trình hoạt động và phát triển .44 1.3- Lao động .46 2- Ngành nghề và phạm vi hoạt động kinh doanh 46 2.1- Ngành nghề kinh doanh của Công ty 46 2.2- Phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty: 46 3- Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty .47 4- Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty .48 4.1- Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán toàn công ty 48 4.2- Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán .49 4.2.1- Phòng kế toán công ty .49 4.2.2- Phòng kế toán tại các đơn vị trực thuộc công ty .50 4.3- Hình thức ghi sổ kể toán .50 4.4- Phương pháp tính và nộp thuế giá trị gia tăng .50 4.5- Sơ đồ tổng quát trình tự lưu chuyển chứng từ 50 5- Một số hình ảnh giới thiệu về hoạt động của Công ty .52 6- Đối thủ cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ sản phẩm: 55 7- Quy trình sản xuất và cung ứng dịch vụ kinh doanh 56 8- Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2005, 2006 và 2007 .57 9- Định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty .61 CHƯƠNG 2: KỂ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CTY CỔ PHẦN DỊCH vụ VẬN TẢI SÀI GÒN 1 - Phân loại tài sản cố định theo mục tiêu của hoạt động kinh doanh 65 1.1- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ SXKD của công ty .65 1.2- Căn cứ vào đặc trưng kỹ thuật của tài sản cố định .68 1.3- Theo cơ cấu và quy mô của từng bộ phận quản lý, sử dụng .69 2- Cơ sở hình thành tài sản cố định và hạch toán trên sổ kế toán 73 3- Ke toán tăng, giảm tài sản cố định 74 3.1- Nguyên tắc chung 74 3.2- Thủ tục chứng từ .76 3.3- Sơ đồ kế toán tổng hợp .76 3.4- Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh tại công ty .79 4- Kế toán khấu hao cơ bản và phân bổ vào chi phí hoạt động SXKD 82 4.1- Nguyên tắc hạch toán 82 4.2- Tài khoản sử dụng .82 4.3- Nghiệp vụ thực tế phát sinh 83 4.4- Phân tích tình hình khấu hao TSCĐ tại công ty .84 5- Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định 89 5.1- Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 89 5.1.1- Sơ đồ kế toán tổng hợp 90 5.1.2- Nghiệp vụ thực tể phát sinh tại công ty .91 5.2- Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ .92 5.2.1- Sơ đồ kế toán tổng hợp 92 5ể2.2- Nghiệp vụ thực tế phát sinh tại công ty .93 a- Sửa chữa lớn theo kế hoạch phân bổ dần chi phí 93 b- Sửa chữa lớn nâng cấp TSCĐ .95 6- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ, vốn cố định 96 6.1- Tỷ suất đầu tư tài sản cố định .96 6.2- Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định 98 6.3- Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trên doanh thu thuần 100 6Ế4- Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trên lợi nhuận .102 6.5- Hệ số hao mòn tài sản cố định 104 7- Đánh giá thực trạng về tình hình sử dụng TSCĐ tại Công ty 106 8- Những thế mạnh, cơ hội, điểm yếu và thách thức khó khăn tồn tại .106 8.1- Thế mạnh của công ty .106 8.2- Cơ hội của công ty trong hiện tại và tương lai 107 8.3- Điểm yếu của công ty .107 8.4- Những thách thức đe doạ công ty có thể găp phải 108 PHẦN THỨ BA Nhận xét và kiến nghị 1- Nhận xét .109 2- Kiến nghị 111 2.l- Phương hướng cải tiến tình hình sử dụng tài sản cố định .113 2.2- Những giải pháp thực hiện để đạt hiệu quả trong kinh doanh 114 Phụ lục chứng từ trích dẫn Danh mục các tài liệu tham khảo

pdf192 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 5094 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tài sản cố định và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán tài sản cố định và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn.pdf
Luận văn liên quan