Đề tài Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại - Công ty Thương Mại Hà Nội

Lời mở đầu Trong những năm gần đây, trước xu hướng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với rất nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đi cùng vơi sự mở cửa của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nước không còn bảo hộ cho các doanh nghiệp nhà nước như trước đây nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế nhưng cũng lại đặt ra rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nước. Để tồn tại và ổn định được trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nước phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tính tự chủ, năng động để tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao từ đó mới có đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận sẽ đạt được, do đó nếu xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhắm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp ký kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đảm bảo cho yêu cầu quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tượng “lãi giả lỗ thật” hoặc “lỗ giả lãi thật”, việc sử dụng các quỹ vốn còn nhiều tuỳ tiện chưa theo đúng mục đích của chúng. Do đó để khắc phục những mặt tồn tại nêu trên yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Xuất phát từ những nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại công ty Thương Mại Hà Nội, tôi đã đi sâu nghiên cứu về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty. Tôi thấy đề tài này là rất cần thiết, có tác dụng củng cố một số kiến thức về kế toán kết quả kinh doanh và giúp cho công ty hạch toán tốt hơn về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Do đó tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại” Đề tài được trình bày trong luận văn tốt nghiệp có kết cấu như sau: Chương I: Lý luận chung về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội. Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội. Tôi hy vọng các ý kiến và giải pháp đưa ra trong đề tài này sẽ có ý nghĩa về mặt lý luận và có tính khả thi về mặt thực tế. Trong quá trình thực tập, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của công ty Thương Mại Hà Nội, đặc biệt là bộ phận kế toán. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ đầy hiệu quả của các cán bộ kế toán công ty và các nhân viên kế toán ở Trung Tâm Thương Mại 1E Cát Linh. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Thị Hoà đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I/ Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 1. Vai trò của kết quả kinh doanh: Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải quan tâm đến hiêụ quả. Hiệu quả là chỉ tiêu chất lượng phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả được thể hiện tập trung nhất ở chỉ tiêu lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được trong một kỳ kinh doanh hoặc một kỳ kế toán. Lợi nhuận giữ vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp vì trong điều kiện hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không, điều quyết định là doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không? Vì thế, lợi nhuận được coi là đòn bẩy kinh tế quan trọng đồng thời còn là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được vững chắc bởi vì lợi nhuận tác động đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán, khả năng chi trả, khả năng tái tạo nguồn vốn kinh doanh . . . Lợi nhuận giúp doanh nghiệp có điều kiện để trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra, thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, lãi vay . . . trên cơ sở đó tăng uy tín của doanh nghiệp đối với các đối tác quan hệ, điều này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Lợi nhuận còn là nguồn tích luỹ cơ bản để doanh nghiệp bổ xung vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có lợi nhuận doanh nghiệp sẽ có điều kiện để trích lập các quỹ: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng - phúc lợi , từ đó có điều kiện tái đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, đổi mới hiện đại hoá máy móc thiết bị, mở rộng quy mô kinh doanh cũng như có điều kiện cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Lợi nhuận là phương tiện để doanh nghiệp tận dụng, khai thác những tiềm năng thế mạnh của mình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường và làm tròn trách nhiệm của mình với ba khách thể: Nộp Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động , bảo toàn và phát triển vốn. Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, lợi nhuận là nguồn tích luỹ cơ bản để mở rộng tái sản xuất xã hội. Sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước được phản ánh ở thuế thu nhập mà doanh nghiệp đã nộp sẽ giúp Nhà nước có điều kiện tập trung thêm vốn để đầu tư mở rộng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển. Tăng lơi nhuận của doanh nghiệp góp phần tăng vốn tự có của doanh nghiệp, giảm vốn đầu tư của Nhà nước, chuyển lượng vốn đầu tư đó cho doanh nghiệp khác phát triển kinh tế. Như vậy, lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng quan trọng nhất để dánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh, nâng cao lợi nhuận là điều kiện để tăng trưởng, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì kinh tế Nhà nước mới phát triển được. 2. Nội dung kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với toàn bộ chi phí của các hoạt động đã thực hiện được biểu hiện dưới chỉ tiêu lãi hay lỗ. Nội dung của kết quả kinh doanh bao gồm: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết quả hoạt động tài chính - Kết quả hoạt động bất thường 2.1 . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong doanh nghiệp thương mại, kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh là kết quả bán hàng hoá. Kết quả bán hàng là phần chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần với các khoản chi phí kinh doanh được xác định bằng công thức: Doanh thu bán hàng thuần = Doanh thu gộp - Các khoản giảm trừ - Thuế khâu tiêu thụ * Doanh thu gộp là toàn bộ tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trên thị trường, thu từ phần trợ giá của Nhà nước khi thực hiện việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước. Các hàng hoá, dịch vụ đem tặng, cho, biếu hoặc tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp cũng phải được hạch toán để xác định doanh thu. Thời điểm để xác định doanh thu là khi người mua đã chấp nhận thanh toán, không phụ thuộc đã thu tiền hàng hay chưa. Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu gộp không bao gồm thuế GTGT, nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu gộp bao gồm cả thuế GTGT. * Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế khâu tiêu thụ. * Giảm giá hàng bán phản ánh các khoản giảm giá hoặc hồi khấu của doanh nghiệp sau khi bán hàng vì những lý do sau: hàng kém phẩm chất, sai quy cách theo hợp đồng, ưu đãi cho khách hàng mua với khối lượng lớn. * Giá trị hàng bán bị trả lại phản ánh trị giá của số sản phẩm hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách . . . * Thuế khâu tiêu thụ là khoản thuế gián thu mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước sau khi tiêu thụ hàng hoá dịch vụ, bao gồm: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu - nếu có Phần còn lại của doanh thu bán hàng thuần sau khi đã trừ đi giá vốn hàng bán gọi là lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn phải bù đắp những chi phí chưa được tính vào trị giá vốn của hàng bán, đó là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. * Chi phí bán hàng là toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình tổ chức bán hàng. Chi phí bán hàng bao gồm: chi phí vận chuyển, chi phí tiền lương nhân viên bán hàng, chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí quảng cáo . . . * Chi phí QLDN là toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác liên quan đến toàn doanh nghiệp. 2.2. Kết quả hoạt động tài chính: Kết quả các hoạt động đầu tư tài chính là kết quả được hình thành từ các nghiệp vụ đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh, kinh doanh bất động sản, cho vay vốn . . .

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại - Công ty Thương Mại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ýnh x¸c, kÕ to¸n c«ng ty th­êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc vÒ thu nhËp, chi phÝ nh­: ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã . . . Sau ®©y lµ mét sè chøng tõ mµ c«ng ty th­êng dïng: C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi PhiÕu kÕ to¸n Sè: Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Doanh thu b¸n hµng v¨n phßng phÈm 111 511.1 333.1 4.669.000 4.245.000 424.500 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi MÉu sè: 01-TT Trung t©m Th­¬ng M¹i 1E C¸t Linh Ban hµnh theo Q§ sè:1141- TC/Q§/C§KTngµy1/11 /95 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu thu Ngµy 25/11/1999 QuyÓn sè: 59 Sè: 21 Nî: 111.1 Cã: 131 - Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn TiÕn Kha - §Þa chØ: Kh¸ch s¹n Phó Gia - Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn nî Sè tiÒn (*): 55.000.000® (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i l¨m triÖu ®ång KÌm theo . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i l¨m triÖu ®ång Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1999 Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi MÉu sè: 02-TT Siªu thÞ 18 Hµng Bµi Ban hµnh theo Q§ sè 1141- TC Q§/ C§KT ngµy 01/ 11/ 1999 Bé Tµi ChÝnh PhiÕu chi Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2000 QuyÓn sè: 115 Sè: 37 Nî: 156 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m Hång H¹nh §Þa chØ : C«ng ty ®å hép H¹ Long Lý do chi: thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn (*): 1.344.000® (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu ba tr¨m bèn m­¬i ngh×n ®ång. KÌm theo 1 chøng tõ gèc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu ba tr¨m bèn m­¬i ngh×n ®ång Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2000 Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 1.2.2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, kÕ to¸n sö dông TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­: * TK 511 – Doanh thu b¸n hµng: Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2: TK 511.1 – Doanh thu b¸n hµng ho¸ TK 511.3 – Doanh thu dÞch vô * TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n: C«ng ty kh«ng më chi tiÕt cho tµi kho¶n nµy * TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng: Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: TK 641.1 – Chi phÝ nh©n viªn TK 641.8 – Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn * TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK nµy ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: TK 642.1 – Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK 642.3 – Chi phÝ c«ng cô dông cô TK 642.4 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 642.8 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. * TK 711 – Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh * TK 721 – Thu nhËp bÊt th­êng * TK 811 – Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh * TK 821 – Chi phÝ bÊt th­êng Tr×nh tù kÕ to¸n: Hµng th¸ng, kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp doanh thu b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . . . cña c¸c cöa hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ tù lËp vÒ kÕt chuyÓn doanh thu, chi phÝ . . . ®Ó ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn theo s¬ ®å sau: TK 632 TK 911 TK 511 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK 641 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng TK 711 KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t TK 642 ®éng tµi chÝnh KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN TK 811 TK 721 KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng KÕt chuyÓn thu nhËp tµi chÝnh bÊt th­êng TK 821 KÕt chuyÓn chi phÝ bÊt th­êng TK 421 TK 421 KÕt chuyÓn l·i KÕt chuyÓn lç VÝ dô: Th¸ng 3/ 2000, kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn nh­ sau: ¬ KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng: Nî TK 511.1: 1.483.483.649® Cã TK 911: 1.483.483.649® ­ KÕt chuyÓn doanh thu dÞch vô: Nî TK 511.3: 36.071.319® Cã TK 911: 36.071.319® ® KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911: 1.315.053.885® Cã TK 632: 1.315.053.885® ¯ KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: - Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng: Nî TK 911: 59.196.867® Cã TK 641.1 : 59.196.867® - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Nî TK 911: 23.182.000® Cã TK 641.8: 23.182.000® ° Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: Nî TK 911: 28.653.730® Cã TK 641.1: 28.653.730® - Chi phÝ c«ng cô dông cô: Nî TK 911: 250.000® Cã TK 641.2: 250.000® - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Nî TK 911: 45.204.154® Cã TK 642.4: 45.204.154® - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Nî TK 911: 30.063.370® Cã TK 642.8: 30.063.370® ± KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: Nî TK 711: 3.049.039® Cã TK 911: 3.049.039® ² KÕt chuyÓn l·i: Nî TK 911: 11.000.000® Cã TK 421.2: 11.000.000® Sæ s¸ch sö dông: KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: - NhËt ký chøng tõ sè 8: kÕ to¸n c¸c cöa hµng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh trªn NKCT sè 8 ghi cã TK 156, 131, 511, 3331, 1331, 641 C¬ së ®Ó lËp NKCT sè 8 + Trong b¶ng kª sè 8 ë phÇn ghi cã TK 156, cã c¸c cét Cã TK 511, Cã TK 3331, Cét sè chªnh lÖch gi÷a Cét Cã TK 511 víi nî TK 632 (nh÷ng cét nµy kÕ to¸n dïng ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng chø kh«ng ®èi øng víi TK 156) vµ c¸c cét ®èi øng víi Cã TK 156 lµ: Nî TK 632 (kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n), Nî TK 331 (xuÊt tr¶ hµng cho bªn b¸n), Nî TK 156 (®iÒu chuyÓn hµng cho cöa hµng kh¸c trong c«ng ty). KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c cét Cã TK 511, Cã TK 3331 trªn b¶ng kª sè 8 cïng víi c¸c cét ghi nî TK 111, 112 ®èi øng Cã TK 511, 3331 trªn c¸c b¶ng kª sè 1 vµ b¶ng kª sè 2 ®Ó ghi vµo cét Cã TK 511, Cã TK 3331 ; C¨n cø vµo C¸c cét ®èi øng víi Cã TK 156 trªn b¶ng kª sè 8 ®Ó ghi vµo cét cã TK 156 . + C¨n cø vµo b¶ng kª sè 11 phÇn ghi cã ®Ó ghi vµo cét Cã TK 131. + C¨n cø vµo sæ chi tiÕt kª khai nép thuÕ ®Ó ghi vµo cét ghi cã TK 1331 + C¨n cø vµo NKCT sè 10 (TK 1388) phÇn ghi nî TK 1388 ®Ó ghi vµo cét Cã TK 641.8 ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m phÝ Cuèi th¸ng kho¸ sæ NKCT sè 8, x¸c ®Þnh tæng sè nî ph¸t sinh bªn cã cña c¸c TK 156, 131, 511, 3331, 1331, 641 ®èi øng víi nî c¸c TK liªn quan vµ göi lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty sÏ tæng hîp c¸c NKCT sè 8 do c¸c cöa hµng göi lªn vµ ghi vµo sæ C¸i. - Sæ c¸i: C«ng ty cã bao nhiªu tµi kho¶n th× më bÊy nhiªu sæ c¸i. KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh sö dông c¸c sæ c¸i sau: + Sæ c¸i TK 511 – Doanh thu b¸n hµng C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 511 lµ: C¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 8 do c¸c cöa hµng göi lªn. + Sæ c¸i TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n C¬ së ®Ó ghi vµo sæ C¸i TK 632 lµ : c¨n cø vµo b¶ng kª sè 8 do c¸c cöa hµng göi lªn. + Sæ c¸i TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 641 lµ: c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ chi phÝ, tê kª chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng do c¸c cöa hµng göi lªn vµ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trªn c«ng ty do kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp. + Sæ c¸i TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 642 lµ: c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ chi phÝ kinh doanh do kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp. + Sæ c¸i TK 711 – Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 711 lµ: c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¸t sinh ph¸t sinh t¹i phßng kinh doanh cña c«ng ty + Sæ c¸i TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C¬ së ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 911 lµ: C¨n cø vµo c¸c sæ c¸i TK 511, 632, 641, 642, 711 . . . C¸c sæ c¸i nµy cã mÉu gièng nhau, chóng ®­îc ghi 1 lÇn vµo cuèi th¸ng. Néi dung ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i lµ: ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn nî, sè ph¸t sinh bªn cã cña tõng tµi kho¶n. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n céng sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã cña tõng tµi kho¶n ®Ó lµm c¬ së lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. BiÓu: 03 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 511 – Doanh thu b¸n hµng D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 NTC PKD PKD PKD 18HB T.AN TTCL TTCL TTCL NTC 18HB TTCL TTCL 701 701 ThiÕu tiÒn b¸n hµng B¸n hµng B¸n hµng B¸n hµng ThiÕu tiÒn b¸n hµng B¸n hµng DTBH b»ng sÐc ThiÕu tiÒn b¸n hµng Hoa hång ®¹i lý ®­îc h­ëng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng K/c 511.1-911 K/c 511.3-911 1381 131 131 131 1381 131 1131 1381 331 1111 1111 1111 1111 911 911 1.483.483.649 36.071.319 1.208.050 11.945.059 22.518.266 51.496.250 1.652.550 272.185.890 14.168.000 3.890.636 3.416.774 164.083.034 644.557.695 285.828.219 32.654.545 Ph¸t sinh nî: 1.519.554.968 Ph¸t sinh cã: 1.519.554.968 D­ nî cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy. . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 04 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 KLT NTC PKD 18HB T.AN TTCL 702 XuÊt kho thuèc ®¸nh r¨ng b¸n ë HC§ HN Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra Gi¸ vèn hµng b¸n ra K/c 632 – 911 156 156 156 156 156 156 911 9.000.000 144.330.107 48.799.000 602.843.680 231.358.000 210.623.602 1.315.053.885 Ph¸t sinh nî: 1.315.053.885 Ph¸t sinh cã: 1.315.053.885 D­ nî cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 05 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 641 –Chi phÝ b¸n hµng D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 01/3 02/3 03/3 03/3 03/3 03/3 04/3 05/3 05/3 05/3 06/3 10/3 10/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 12/3 17/3 17/3 17/3 18/3 18/3 19/3 20/3 21/3 21/3 22/3 23/3 23/3 24/3 25/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 4 7 156 6 8 10 179 162 12 14A 240 94 18 95 95 19 20 19 96 187 22 23 24 25 28 100 31 32 33 26 238 CT1 KLT NTC NTC HB HB HB CL 707 707 34 35 36 NTC HB CL TiÕp kh¸ch TAX Thu tiÒn 1/2 gian hµng héi chî Tr¶ tiÒn ®iÖn L¹c Trung T2/2000 Mua VPP trang bÞ cho c«ng ty Phóng ®¸m ma Mua thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho v¨n phßng TR¶ tiÒn ®iÖn tho¹i T2/2000 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i di ®éng T2/00 LÖ phÝ ®¨ng ký KD bæ xung ngµnh nghÒ Häc phÝ líp båi d­ìng kiÕn thøc c¸n bé do së TM tæ chøc PhÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn PhÝ vËn chuyÓn tr¶ hé MPT L¾p ®Æt gi¸ ®ì s¸ch tµi liÖu PhÝ dÞch vô PhÝ dÞch vô Mua tµi liÖu vµ mÉu biÓu kiÓm kª tµi s¶n Thu tiÒn ®iÖn TTCL Thu tiÒn ®iÖn c¸c kho PhÝ dÞch vô Tr¶ tiÒn ®iÖn 2 m¸y b¬m n­íc CT Chi phÝ vËn chuyÓn hµng biÕu tÆng Tr¶ tiÒn ®iÖn cty T2/ 2000 TiÕp kh¸ch thuÕ ®Êt+UB+ Së KH§T + Së TM Mua VPP trang bÞ cho v.phßng CT Qu¶ng c¸o trªn b¸o L§ Thñ ®« PhÝ dÞch vô Hao mßn xe ®¹p T3/ 2000 Mua x¨ng + vÐ + röa xe «t« Theo Q§ xö ph¹t sè 617050 ngµy 16/3 Thu tiÒn nhµ TT 28 HBT PhÝ dÞch vô K/c CPBH sang chi phÝ chê ph©n bæ XuÊt thuèc ®¸nh r¨ng biÕu tÆng TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV TÝnh trÝch BHXH (15%) TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ CNV Chi phÝ tiÒn nhµ TrÝch BHXH TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ CBCNV K/c 641.1 – 911 K/c 641.8 – 911 Chi phÝ v¨n phßng cty T3/ 2000 Phôc vô ®îi kiÓm kª T3/2000 Thanh lý H§ giíi thiÖu H§ sxkd ngµy 28/3 Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng 1111 1111 1121 1111 1111 1111 1121 1121 1111 1111 1121 1121 1111 1121 1121 1111 1111 1111 1121 1121 1111 1111 1111 1111 1111 1121 1111 1111 1111 1111 1121 1422 156 334 3383 334 1388 3383 334 911 911 1111 1111 1111 1111 1111 1111 202.000 3.603.017 701.500 200.000 1.665.000 1.415.500 328.000 100.000 450.000 50.000 70.105 84.000 40.978 46.458 200.000 234.033 336.560 90.000 174.842 1.051.500 193.800 7.000.000 10.000 1.500.000 889.000 300.000 46.000 22.500.000 12.550.200 1.880.067 12.030.800 2.551.320 32.735.800 1.079.500 3.100.000 4.000.000 2.787.195 9.180.722 21.486.632 1.250.000 2.798.500 172.000 1.313.400 58.789.950 1.000.000 59.196.867 23.182.001 Ph¸t sinh nî: 147.702.718 Ph¸t sinh cã: 147.702.718 D­ nî cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 06 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ néi Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TKD¦ PS nî PS cã 1/3 24/3 28/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 1 20 27 1 CT CT CT CT CT CT CT CT1 CT1 CT1 HB 704 704 704 704 Thu tiÒn nhµ T2/2000 TiÒn héi phÝ CLB DN VN Chi phÝ söa ch÷a MVT TrÝch BHXH T3/2000 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ CNV TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV quÇy ©m thanh TrÝch BHXH TÝnh khÊu hao TSC§ TrÝch khÊu hao TSC§ TÝnh khÊu hao TSC§ Qu¶n lý phÝ cßn ph¶i thu cña 18 HB TiÒn thuª ®Êt 25 T§T TiÒn thuª ®©t B21 NTC TiÒn thuª ®Êt TT LT Chi phÝ nép vÒ c«ng ty K/c 642.1 – 911 K/c 641.3 – 911 K/c 642.4 – 911 K/c 642.8 – 911 1111 1111 1111 3383 334 334 2141 2141 2143 2143 1361 3337 3337 3337 336 911 911 911 911 2.550.000 250.000 7.750.000 16.957.000 2.184.400 16.225.750 24.687.890 1.716.205 2.574.309 15.068.700 7.992.000 6.298.000 1.762.360 33.000 1.762.330 28.653.730 250.000 45.204.154 30.063.370 Ph¸t sinh nî: 105.966.584 Ph¸t sinh cã: 1.5.966.584 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 07 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ néi Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 711 – Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TKD¦ PS nî PS cã 7/3 31/3 PKD 705 Thu l·i tiÒn cho vay K/c 711 - 911 1111 911 3.049.039 3.049.039 Ph¸t sinh nî: 3.049.039 Ph¸t sinh cã: 3.049.039 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu: 08 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ néi Sæ c¸i tµi kho¶n Th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh D­ nî ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TKD¦ PS nî PS cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 701 701 702 704 704 704 704 705 707 707 708 K/c 511.1 – 911 K/c 511.3 – 911 K/c 632 – 911 K/c 642.1 – 911 K/c 642.3 –911 K/c 642.4 – 911 K/c 642.8 – 911 K/c 711 – 911 K/c 641.1 – 911 K/c 641.8 – 911 K/c 911 – 421.2 5111 5113 632 6421 6423 6424 6428 711 6411 6418 4212 1.315.053.885 28.653.730 250.000 45.204.154 30.063.370 59.196.867 23.182.000 11.000.000 1.483.483.649 36.071.319 3.049.039 Ph¸t sinh nî: 1.522.604.007 Ph¸t sinh cã: 1.522.604.007 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . Ng­êi lËp biÓu 2. KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn: 2.1. Néi dung ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty: Lîi nhuËn cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh hµng quý nh­ng chØ ®­îc duyÖt chÝnh thøc vµo cuèi n¨m. Tuy nhiªn trong n¨m c«ng ty vÉn tiÕn hµnh t¹m ph©n phèi ®Ó kÞp thêi sö dông cho môc ®Ých thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh. Khi quyÕt to¸n n¨m ®­îc duyÖt kÕ to¸n c«ng ty sÏ ®iÒu chØnh theo sè chÝnh thøc ph©n phèi trªn TK 421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Lîi nhuËn cña c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi ®­îc ph©n phèi nh­ sau: Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Nép thu trªn vèn vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc TrÝch lËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn TrÝch lËp quü khen th­ëng - phóc lîi Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi trong n¨m 1999 §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu Sè tiÒn Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Thu trªn vèn Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Quü khen th­ëng, phóc lîi 69.640.740 22.285.037 35.435.885 7.151.890 4.767.928 2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn: 2.2.1. H¹ch to¸n ban ®Çu: Còng nh­ kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn còng sö dông c¸c chøng tõ tù lËp, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña Ng©n hµng . . . C¸c chøng tõ nµy lµ c¬ së ®Ó ghi c¸c bót to¸n t¹m trÝch vµ sö dông c¸c quü xÝ nghiÖp, trÝch nép thuÕ vµ kho¶n thu trªn vèn cho Ng©n s¸ch. Ngoµi ra, kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn cßn sö dông: tê khai tÝnh thuÕ, biªn lai thu thuÕ, b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m ®Ó lµm c¨n cø ghi c¸c bót to¸n t¹m ph©n phèi vµ ph©n phèi chÝnh thøc khi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m ®­îc duyÖt. 2.2.2. Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông TK 421 - “Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi” ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp TK 3335 – Thu trªn vèn TK 415 – Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn TK 431 – Quü khen th­ëng, phóc lîi TK 421 cã 2 tµi kho¶n cÊp hai: TK 421.1 – Lîi nhuËn n¨m tr­íc TK 421.2 – Lîi nhuËn n¨m nay 2.2.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: V× lîi nhuËn cña c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi lµ rÊt Ýt do ®ã trong n¨m, c«ng ty chØ tiÕn hµnh t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. [ Hµng quý, khi t¹m trÝch thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép theo kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo b¶ng tÝnh thuÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 421.2 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép Cã 333.4 theo kÕ ho¹ch Khi c«ng ty nép thuÕ, c¨n cø vµo giÊy b¸o nî kÕ to¸n ghi: Nî TK 333.4 Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· Cã TK 112 nép [ Sang ®Çu n¨m, khi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m ®­îc duyÖt, kÕ to¸n tiÕn hµnh bót to¸n chuyÓn sæ l·i ch­a ph©n phèi: Nî TK 421.2: Lîi nhuËn n¨m nay Cã TK 421.1: Lîi nhuËn n¨m tr­íc Sau ®ã kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n phèi chÝnh thøc nh­ sau: NÕu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ch­a nép ®ñ th× ph¶i nép thªm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 421.1 sè ph¶i nép thªm Cã TK 333.4 NÕu ®· nép thõa kÕ to¸n ghi: Nî TK 333.4 Sè nép thõa Cã TK 421.1 X¸c ®Þnh sè thu trªn vèn ph¶i nép: Nî TK 421.1 Sè ph¶i nép Cã TK 333.5 Khi nép c¨n cø vµo giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 333.5 Sè ®· nép Cã TK 112 TrÝch lËp c¸c quü xÝ nghiÖp: c¨n cø vµo b¶ng trÝch lËp c¸c quü xÝ nghiÖp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 421.1: Sè trÝch lËp Cã TK 414: TrÝch lËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Cã TK 431: TrÝch lËp quü khen th­ëng, phóc lîi VÝ dô: Trong n¨m 1999, c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ néi ®· tiÕn hµnh bót to¸n t¹m ph©n phèi lîi nhuËn nh­ sau: - T¹m x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép: Nî TK 421.2: 20.135.200® Cã TK 333.4: 20.135.200® C¨n cø vµo c¸c giÊy b¸o nî cña ng©n hµng dïng ®Ó nép thuÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 333.4: 20.135.200® Cã TK 112.1: 20.135.200® Sang ®Çu n¨m 2000, khi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 1999 ®­îc duyÖt, sè lîi nhuËn chÝnh thøc cña c«ng ty lµ: 69.640.740® KÕ to¸n ghi bót to¸n chuyÓn sæ: Nî TK 421.2: 49.505.550® Cã TK 421.1: 49.505.550® Lîi nhuËn cña c«ng ty ®­îc ph©n phèi chÝnh thøc nh­ sau: ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép: 22.285.037® Thu trªn vèn ph¶i nép: 35.435.885® LËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 7.151.890® LËp quü khen th­ëng, phóc lîi: 4.767.928® KÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh nh­ sau: - Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép thªm: Nî TK 421.1: 2.149.837® Cã TK 333.4: 2.149.837® C¨n cø vµo giÊy b¸o nî sè 187 cña ng©n hµng dïng ®Ó nép thuÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 333.4: 1.149.837® Cã TK 1121: 1.149.837® - Sè thu trªn vèn ph¶i nép: Nî TK 421.1: 35.435.885® Cã TK 333.5: 35.435.885® C¨n cø vµo giÊy b¸o nî sè 185 cña ng©n hµng dïng ®Ó nép thu trªn vèn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 333.5: 35.435.885® Cã TK 112.1: 35.435.885® TrÝch lËp c¸c quü xÝ nghiÖp: Nî TK 421.1: 11.919.818® Cã TK 414: 7.151.890® Cã TK 431: 4.767.928® Qu¸ tr×nh ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 111,112 TK 3334 TK 421 TK 3334 Sè ®· nép Sè thuÕ TNDN T¹m trÝch Sè thuÕ TNDN Sè nép thªm Sè ph¶i nép thªm nép thõa TK 3335 Sè ®· nép Sè thuÕ vèn ph¶i nép TK 414,431 Sè ®· sö dông Sè trÝch lËp 2.2.3. Sæ s¸ch sö dông: KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: Sæ NhËt ký chøng tõ sè 10 (TK 333.4) Sæ c¸i TK 421 – Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi BiÓu:09 C«ng ty th­¬ng m¹i hµ néi Sæ c¸i tµi kho¶n Quý IV n¨m 1999 Tµi kho¶n: 421.2 – Lîi nhuËn n¨m nay Sè d­ ®Çu kú: 35.696.470 Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS cã 31/12 4/11 5/12 CT 39 45 K/c l·i Nép thuÕ TNDN Nép thuÕ TNDN 911 333.4 333.4 2.063.753 2.537.347 18.410.180 Ph¸t sinh nî: 4.601.100 Ph¸t sinh cã: 18.410.180 D­ cã cuèi kú: 49.505.550 Ngµy. . . . . th¸ng . . . . . n¨m . . . . . Ng­êi lËp biÓu BiÓu:10 C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n N¨m 1999 Tµi kho¶n: 421.1 – Lîi nhuËn n¨m tr­íc D­ cã ®Çu kú: Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 2810 2811 2812 2813 2814 K/c 421.2-421.1 Nép thuÕ TNDN Nép thu trªn vèn LËp quü §TPT LËp quü KT-PL 421.2 333.4 333.5 414 431 2.149.837 35.435.885 7.151.890 4.767.928 49.505.550 Ph¸t sinh nî: 49.505.550 Ph¸t sinh cã: 49.505.550 D­ cã cuèi kú: KÕ to¸n tr­ëng Ngµy . . . . th¸ng . . . . n¨m . . . . Ng­êi lËp biÓu Qui tr×nh ghi sæ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty: Chøng tõ gèc B¶ng kª sè 8, 11 NhËt ký chøng tõ sè 8,10 KÕ to¸n c«ng ty Sæ c¸i 511 Sæ c¸i 632 Sæ c¸i 641 Sæ c¸i 642 Sæ c¸i 711 Sæ c¸i 421 Sæ c¸i 911 Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh & Ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty th­¬ng m¹i hµ néi I/ NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi: 1. NhËn xÐt chung: Trong gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi ®· tr¶i qua kh«ng Ýt th¨ng trÇm. §· tõng lµ mét doanh nghiÖp næi tiÕng uy tÝn vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong suèt thêi kú bao cÊp vµ nh÷ng n¨m ®Çu cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, tõ khi chuyÓn giao mÆt b¨ng cho bªn liªn doanh, c«ng ty ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc g©y dùng l¹i thÞ tr­êng. §Õn nay tuy ®· ph¸t triÓn tíi 5 cöa hµng nh­ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vÉn ë møc thÊp. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi ®· kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty hiÖn nay ®­îc tæ chøc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng ty vµ phï hîp víi chuyªn m«n cña mçi ng­êi. C«ng ty ®· trang bÞ m¸y vi tÝnh riªng cho bé phËn kÕ to¸n vµ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n, c«ng ty ®· tæ chøc cho hä theo häc c¸c líp ®¹i häc t¹i chøc vÒ tµi chÝnh - kÕ to¸n. HiÖn nay phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty chØ bao gåm 4 ng­êi, ®©y lµ mét viÖc hîp lý ho¸, tinh gi¶n biªn chÕ cña c«ng ty. Víi sè l­îng Ýt nh­ vËy th× mçi nh©n viªn kÕ to¸n trªn c«ng ty ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau, ®ã lµ mét sù cè g¾ng lín cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty. C«ng ty ¸p dông m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n lµ phï hîp víi quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi, ®i s©u t×m hiÓu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn, t«i xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt sau: [ VÒ h¹ch to¸n ban ®Çu: Nh×n chung c¸c chøng tõ kÕ to¸n c«ng ty sö dông ®Òu theo ®óng chÕ ®é chøng tõ mµ Nhµ n­íc qui ®Þnh. Tuy nhiªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a c¸c cöa hµng cßn chËm vµ chØ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng nªn viÖc cung cÊp th«ng tin kinh tÕ cho tõng bé phËn liªn quan ch­a ®­îc nhanh chãng. [ VÒ h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt: ViÖc sö dông c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh×n chung ®· thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. Ngoµi c¸c tµi kho¶n tæng hîp, kÕ to¸n c«ng ty ®· më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ diÔn ra ë c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch ë c«ng ty vÉn ch­a hîp lý, viÖc lËp sæ s¸ch vÉn cßn nhiÒu chç ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 2. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty: C«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña toµn c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. ViÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn c¨n cø khoa häc cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. 2.1. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh: KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Qui tr×nh tËp hîp sè liÖu tÝnh to¸n khoa häc, nhanh gän, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian. C«ng ty ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh do ®ã viÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh rÊt thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c. Phßng kÕ to¸n trªn c«ng ty vµ bé phËn kÕ to¸n c¸c cöa hµng cã mèi quan hÖ g¾n kÕt víi nhau, th­êng xuyªn cã kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c cho ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ c¸c ®èi t­îng cã quan t©m nh­: c¬ quan thuÕ, ng©n hµng . . . Tuy phßng kÕ to¸n cña c«ng ty chØ cã Ýt ng­êi nh­ng nhê cã sù g¾n kÕt gi÷a c«ng ty vµ c¸c cöa hµng nªn kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vÉn theo dâi x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. §ã chÝnh lµ nh÷ng thµnh tÝch mµ kÕ to¸n c«ng ty ®· ®¹t ®­îc vµ cÇn ph¶i ph¸t huy. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc: Thø nhÊt: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cßn nhiÒu chç ch­a hîp lý cÇn ®­îc hoµn thiÖn. - C«ng ty ch­a ph©n biÖt r¹ch rßi gi÷a chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy diÔn ra lÉn lén g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. - Trong chi phÝ b¸n hµng, ngoµi nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn bé phËn qu¶n lý th× cßn cã qu¸ nhiÒu c¸c kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý, kh«ng phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh­: tiÒn th¨m hái ng­êi èm, phóng viÕng ®¸m ma, tiÒn häc phÝ cö nh©n viªn ®i häc båi d­ìng . . . ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy ®· lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh vµ lµm ph¶n ¸nh sai lÖch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Thø hai: C«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng vµo TK 641 “chi phÝ b¸n hµng”. ViÖc ph¶n ¸nh nh­ vËy lµm cho kÕ to¸n kh«ng theo dâi ®­îc chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ mua hµng. Khi hµng ho¸ tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong khi chi phÝ b¸n hµng ph¶i ®éi thªm chi phÝ ë kh©u mua. Trong tr­êng hîp cuèi niªn ®é kÕ to¸n, sè hµng b¸n cña c«ng ty ch­a tiªu thô hÕt th× viÖc ph¶n ¸nh chi phÝ nh­ vËy sÏ lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh thiÕu chÝnh x¸c v× chi phÝ b¸n hµng cña niªn ®é kÕ to¸n n¨m nay l¹i bao gåm c¶ mét phÇn chi phÝ mua hµng cña hµng tån kho mµ ®¸ng lÏ kho¶n chi phÝ nµy ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ trÞ cña hµng tån kho. Thø ba: ë c«ng ty viÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng tån kho cuèi kú vµ hµng ho¸ ®· tiªu thô kh«ng theo tiªu thøc ph©n bæ mµ c«ng ty tù ®iÒu chØnh c¸c kho¶n chi phÝ nµy theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh. ViÖc ph¶n ¸nh nh­ vËy rÊt thiÕu chÝnh x¸c dÉn ®Õn ph¶n ¸nh sai lÖch kÕt qu¶ kinh doanh. Thø t­: §Õn nay c«ng ty vÉn ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu ®­îc h­ëng do thanh to¸n sím cho ng­êi b¸n vµo gi¶m gi¸ hµng mua, nh­ vËy lµ ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh v× theo th«ng t­ 120/1990/TT – BTC ban hµnh ngµy 7/10/1999 th× khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt khÊu ®­îc h­ëng do tr¶ tiÒn tr­íc thêi h¹n th× ph¶i ph¶n ¸nh vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. Thø n¨m: C«ng ty coi viÖc cho thuª sö dông nhµ x­ëng lµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ kh«ng ®óng Thø s¸u: Trong viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, kÕ to¸n míi chØ h¹ch to¸n tæng hîp cho toµn c«ng ty mµ ch­a x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng cöa hµng. V× thÕ ban l·nh ®¹o c«ng ty ch­a cã ®­îc th«ng tin thËt chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c cöa hµng Thø bÈy: - KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty kh«ng më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp mµ chØ c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ tê kª chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng do kÕ to¸n c¸c cöa hµng göi lªn ®Ó vµo trùc tiÕp sæ c¸i. - ViÖc lËp b¶ng kª sè 8 ë c¸c cöa hµng ch­a hîp lý: kÕ to¸n cöa hµng kh«ng më sæ doanh thu ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng mµ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ph¶i nép vµo phÇn ghi cã TK 156 trªn b¶ng kª sè 8. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn: Nh×n chung, viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. Hµng n¨m vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n tr­ëng cïng víi gi¸m ®èc c«ng ty nghiªn cøu viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty cao cho phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn, kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn ®­îc hoµn thiÖn: C«ng ty vÉn ch­a thùc hiÖn viÖc ph©n phèi lîi nhuËn theo nghÞ ®Þnh 59/CP: C«ng ty kh«ng trÝch lËp 2 quü: quü dù phßng tµi chÝnh vµ dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm C«ng ty kh«ng ph©n chia quü khen th­ëng, phóc lîi thµnh 2 quü: quü khen th­ëng vµ quü phóc lîi. II/ Mét sè ý kiÒn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi: Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi, ®i s©u t×m hiÒu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn, t«i nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty cßn nhiÒu tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn nãi riªng muèn cã tÝnh kh¶ thi cÇn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: - Hoµn thiÖn ph¶i trªn c¬ së t«n träng c¬ chÕ tµi chÝnh, t«n träng chÕ ®é kÕ to¸n. KÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ mµ cßn lµ c«ng cô qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc. Mçi quèc gia ®Òu ph¶i cã mét c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh nhÊt ®Þnh vµ x©y dùng mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt phï hîp víi c¬ chÕ tµi chÝnh. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cô thÓ ®­îc phÐp vËn dông vµ c¶i tiÕn chø kh«ng b¾t buéc ph¶i dËp khu«n hoµn toµn theo chÕ ®é, nh­ng trong khu«n khæ ph¶i t«n träng chÕ ®é, t«n träng c¬ chÕ. - Hoµn thiÖn ph¶i trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng kÕ to¸n ban hµnh mÆc dï ®­îc so¹n th¶o c«ng phu, nh­ng ®ã lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ. C¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i ¸p dông hÖ thèng ®ã nh­ng ®­îc quyÒn söa ®æi trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý . - Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ v× môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ kinh doanh cã l·i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn vµ thùc tr¹ng cña kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi, t«i m¹nh r¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn trong c«ng ty. 1. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu: C¸c chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn chñ yÕu lµ c¸c chøng tõ tù lËp vµ c¸c chøng tõ kÕ thõa tõ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tr­íc. HiÖn nay ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi, c¸c chøng tõ tù lËp t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ gän nhÑ do lîi nhuËn cña c«ng ty thÊp, viÖc ph©n phèi diÔn ra ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn hiÖn nay viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a c¸c cöa hµng vµ c«ng ty cßn chËm vµ chØ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng. §Ó kh¾c phôc c¸c c¸n bé kÕ to¸n trªn c«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®«n ®èc kÕ to¸n c¸c cöa hµng göi ho¸ ®¬n chøng tõ ®óng thêi h¹n ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. 2. Hoµn thiÖn viÖc vËn dông hÖ thèng t¹i kho¶n vµo kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty: §Ó hoµn thiÖn viÖc vËn dông hÖ th«ng tµi kho¶n còng nh­ tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕt qña kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty, t«i xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: [ §èi víi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh ë c«ng ty cÇn ®­îc hoµn thiÖn vÒ c¸c mÆt sau: ¶ HiÖn nay, bé phËn kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c cöa hµng vµo TK 641.1 “Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng”. Qua t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt së dÜ c«ng ty h¹ch to¸n nh­ vËy lµ do ë d­íi c¸c cöa hµng, sè l­îng nh©n viªn qu¶n lý lµ rÊt Ýt vµ h¹ch to¸n nh­ vËy lµ ®Ó lµm gän nhÑ c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d­íi c¸c cöa hµng. H¬n n÷a viÖc nµy kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty do ®ã theo t«i viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ hîp lý. · KÕ to¸n c«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh­ vËy lµ toµn bé chi phÝ khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng l¹i h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý. H¹ch to¸n nh­ vËy lµ kÕ to¸n ®· sö dông sai tµi kho¶n vµ lµm ph¶n ¸nh sai lÖch néi dung chi phÝ cña c¸c bé phËn. ViÖc nµy tuy kh«ng lµm thay ®æi kÕt qu¶ kinh doanh nh­ng l¹i g©y ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ tõ ®ã gi¸n tiÕp g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §Ó kh¾c phôc, kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i t¸ch riªng TSC§ ë tõng bé phËn ®Ó tÝnh khÊu hao vµ h¹ch to¸n nh­ sau: - Toµn bé TSC§ sö dông d­íi c¸c cöa hµng lµ TSC§ ë bé phËn b¸n hµng. Khi tÝnh khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641.4 Cã TK 214 §ång thêi ghi: Nî TK 009: Sè khÊu hao ®· trÝch Toµn bé TSC§ dïng ë trªn v¨n phßng c«ng ty, sö dông chung cho toµn c«ng ty ®­îc tÝnh lµ TSC§ ë bé phËn qu¶n lý vµ chi phÝ khÊu hao ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642, kÕ to¸n ghi: Nî TK 642.4 Cã TK 214 §ång thêi ghi: Nî TK 009: Sè khÊu hao ®· trÝch ¸ C«ng ty h¹ch to¸n c¸c kho¶n: chi phÝ th¨m hái ng­êi èm trong c«ng ty, tiÒn phóng viÕng ®¸m ma, chi phÝ cö c¸n bé ®i häc båi d­ìng kiÕn thøc, chi kho¶n bÞ ph¹t . . . vµo chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 641.8 Cã TK 111.1 ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn lµ kh«ng ®óng v× c¸c kho¶n trªn kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty do ®ã kh«ng ®­îc phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. C¸c kho¶n chi kÓ trªn cÇn ph¶i ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: - §èi víi kho¶n chi th¨m hái ng­êi èm, phóng viÕng ®¸m ma trong c«ng ty ph¶i ®­îc lÊy tõ quü phóc lîi cña c«ng ty, kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c bót to¸n sau: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phóc lîi trong c«ng ty: Nî TK 431.2 Cã TK 334 Sau ®ã c¨n cø vµo phiÕu chi hoÆc giÊy b¸o nî ®Ó ghi: Nî TK 334 Cã TK 111,112 - §èi víi kho¶n chi phÝ ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i ®­îc lÊy tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, kÕ to¸n ph¶i ghi: Nî TK 414 Cã TK 111,112 . . . - §èi víi kho¶n bÞ ph¹t, qua t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt ®©y lµ kho¶n bÞ ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, theo th«ng t­ 120/1999/TT-BTC th× kho¶n ph¹t nµy ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶i ghi: Nî TK 642.8 Cã TK 111.1 ¹ C«ng ty ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng vµo TK 641.8 lµ ch­a hîp lý. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng, kÕ to¸n ph¶i sö dông TK 156.2 “chi phÝ mua hµng” ®Ó theo dâi. Khi ph¸t sinh kho¶n chi phÝ mua hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu chi (giÊy b¸o nî) . . . kÕ to¸n ghi: Nî TK 156.2 – Chi phÝ mua hµng Nî TK 1331 – ThuÕ VAT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 111,112 . . .: Tæng gi¸ thanh to¸n Khi tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ mua hµng cña hµng ho¸ ®ã vµo TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n”. Lóc nµy gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm c¶ trÞ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n vµ chi phÝ mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156.1- TrÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ Cã TK 156.2- Chi phÝ mua hµng º KÕ to¸n c«ng ty ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi hé ®¬n vÞ kh¸c nh­: Chi phi vËn chuyÓn hµng b¸n tr¶ hé bªn mua, tiÒn thuª 1/2 gian hµng ë héi chî ®ªm tr¶ hé ®¬n vÞ kh¸c . . . vµo TK 641. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nµy, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641.8 Cã TK 1111,1112 Khi nhËn ®­îc tiÒn do c¸c ®¬n vÞ trªn tr¶, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1111, 1112 Cã TK 641.8 NÕu ®Õn cuèi th¸ng, ch­a nhËn ®­îc tiÒn tr¶ th× kÕ to¸n ghi: Nî 138.8 Cã TK 641.8 ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ lµm cho c«ng viÖc cña kÕ to¸n trë nªn phøc t¹p. §Ó ®¬n gi¶n khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nµy kÕ to¸n ghi: Nî TK 138.8 Cã TK 1111, 1112 Khi nhËn ®­îc tiÒn tr¶, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Cã TK 138.8 » KÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo dâi vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng ho¸ tiªu thô trong kú vµ hµng tån kho cuèi kú theo tiªu thøc ph©n bæ hîp lý. KÕ to¸n cã thÓ ph©n bæ theo c«ng thøc sau: CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) ph©n bæ cho hµng + cÇn ph©n bæ ph¸t CPBH (QLDN) tån ®Çu kú sinh trong kú TrÞ gi¸ ph©n bæ cho hµng = 5hµng tån tån kho cuèi kú TrÞ gi¸ hµng xuÊt + TrÞ gi¸ hµng tån cuèi kú trong kú ®Çu kú CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) ph©n bæ cho hµng = ph©n bæ cho + ph¸t sinh + ph©n bæ cho ®· b¸n trong kú hµng tån ®Çu kú trong kú hµng tån ®Çu kú Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu tÝnh ®­îc tõ 2 c«ng thøc trªn ®Ó ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn: + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng (QLDN) cña sè hµng ®· b¸n trong kú: Nî TK 911 Cã TK 641, 642 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng (QLDN) cña sè hµng tån cuèi kú: Nî TK 142.2 Cã TK 641. 642 [ §èi víi kÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh: ¶ KÕ to¸n c«ng ty ph¶i tu©n thñ theo ®óng qui ®Þnh cña th«ng t­ sè 120/ 1999/ TT-BTC: khi ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu ®­îc h­ëng do tr¶ tiÒn tr­íc thêi h¹n th× ph¶i ph¶n ¸nh vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 111, 112 : Sè tiÒn thùc tr¶ Cã TK 711: ChiÕt khÊu ®­îc h­ëng · Kho¶n thu nhËp tõ viÖc cho thuª sö dông nhµ x­ëng cña c«ng ty ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh thay cho viÖc h¹ch to¸n vµo doanh thu dÞch vô nh­ hiÖn nay: Khi ph¸t sinh kho¶n thu nhËp nµy, kÕ to¸n ghi bót to¸n: Nî TK 111, 112: Sè tiÒn thanh to¸n Cã TK 711 : Sè tiÒn cho thuª ch­a thuÕ Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép NÕu trong qu¸ tr×nh cho thuª cã ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 811: Chi phÝ ch­a thuÕ Nî TK 333.1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n Cuèi kú kÕ to¸n lËp bót to¸n kÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh sang bªn Cã TK 911 vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh sang bªn Nî TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong kú. [ §èi víi kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn: HiÖn nay, c«ng ty ch­a trÝch lËp 2 quü: quü dù phßng tµi chÝnh vµ quü trî cÊp mÊt viÖc lµm. Quü khen th­ëng, phóc lîi còng kh«ng ®­îc më chi tiÕt. Qua t×m hiÓu, t«i ®­îc biÕt viÖc nµy lµ do lîi nhuËn cßn l¹i sau thuÕ cña c«ng ty lµ qu¸ Ýt nªn kÕ to¸n kh«ng tiÕn hµnh ph©n phèi ®ñ c¸c quü theo ®óng N§ 59/CP cña ChÝnh phñ. [ §èi víi kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c¸c cöa hµng: HiÖn nay ë c«ng ty kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh míi chØ ®­îc h¹ch to¸n tæng hîp, ch­a ph¶n ¸nh ®­îc cô thÓ l·i lç tõng cöa hµng. NÕu chØ nh×n vµo sæ liÖu tæng hîp vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, nhµ qu¶n lý sÏ kh«ng thÊy râ kÕt qu¶ cña tõng cöa hµng do ®ã viÖc chØ ®¹o kinh doanh chØ mang tÝnh chÊt chung chung kh«ng cô thÓ nªn ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. V× thÕ, theo t«i c«ng ty nªn h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng cöa hµng, viÖc x¸c ®Þnh l·i lç ®èi víi tõng cöa hµng gióp cho ban l·nh ®¹o biÕt ®­îc cöa hµng nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cöa hµng nµo cßn ch­a ®¹t yªu cÇu tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o thÝch hîp. §Ó cã thÓ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng cöa hµng, kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i më chi tiÕt TK 911 theo tõng cöa hµng. KÕ to¸n c¸c cöa hµng sÏ tÝnh to¸n vµ tËp hîp toµn bé doanh thu tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trùc tiÕp t¹i cöa hµng m×nh. §èi víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh chung trong toµn c«ng ty th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng cöa hµng. Tiªu thøc ph©n bæ mµ kÕ to¸n cã thÓ chän lµ doanh thu thuÇn hoÆc gi¸ vèn hµng b¸n. Cã thÓ tiÕn hµnh ph©n bæ theo c«ng thøc sau: Chi phÝ b¸n hµng Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ (QLDN) ph©n bæ = 5DT thuÇn cña cöa hµng cho cöa hµng Tæng doanh thu thuÇn Sau ®ã kÕ to¸n c«ng ty sÏ tiÕn hµnh c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña tõng cöa hµng ®Ó x¸c ®Þnh l·i, lç. 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch: C«ng ty ch­a më c¸c sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ doanh thu b¸n hµng. §Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c vµ khoa häc chi phÝ kinh doanh, kÕ to¸n c«ng ty nªn ph©n biÖt rµnh m¹ch tõng kho¶n chi phÝ vµ h¹ch to¸n nh­ sau: c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n c¸c cöa hµng ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trùc tiÕp ë cöa hµng vµo b¶ng kª chi tiÕt vµ göi lªn cho kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo ®ã vµ sö dông c«ng thøc ph©n bæ nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ ph¸t sinh chung trong toµn c«ng ty cho tõng cöa hµng tõ ®ã lËp b¶ng ph©n bæ chi tiÕt chi phÝ kinh doanh nh­ biÓu sè 11 §èi víi viÖc theo dâi doanh thu b¸n hµng: hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT . . . kÕ to¸n c¸c cöa hµng lËp sæ doanh thu chi tiÕt theo tõng mÆt hµng (nh­ biÓu sè 12 ) vµ göi lªn cho kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty sÏ c¨n cø vµo sæ doanh thu, b¶ng ph©n bæ chi phÝ vµ ®Ó lËp sæ doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho tõng cöa hµng vµ toµn c«ng ty (BiÓu 13) §Ó t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c trªn m¸y vi tÝnh, c«ng ty nªn thay ®æi h×nh thøc sæ kÕ to¸n tõ NhËt ký chøng tõ sang h×nh thøc NhËt ký chung. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn cã mét vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. NÕu h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c sÏ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt gãp phÇn vµo viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kinh doanh ngµy cµng më réng. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi nãi chung vµ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn nãi riªng vÒ c¬ b¶n ®· gãp ®­îc mét phÇn vµo nhu cÇu qu¶n lý trong ®iÒu kiÖn míi. Tuy nhiªn nÕu c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n th× vai trß, t¸c dông cña kÕ to¸n c«ng ty cßn ®­îc ph¸t huy h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, t«i thÊy r»ng gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ cã mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Do ®ã ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n kh«ng chØ n¾m v÷ng vÒ lý luËn mµ cßn ph¶i hiÓu s©u vÒ thùc tÕ th× míi cã thÓ vËn dông mét c¸ch khoa häc lý luËn vµ thùc tiÔn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. V× ®©y lµ b­íc ®Çu nghiªn cøu nªn ch¾c ch¾n trong ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty, cña c¸c thµy c« gi¸o vµ cña c¸c b¹n trong tr­êng ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Môc lôc Lêi më ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n KQKD & ph©n phèi lîi nhuËn trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I. KÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i . . . . . . . . 3 Vai trß cña kÕt qu¶ kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Néi dung KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt th­êng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.1. ¶nh h­ëng cña doanh thu b¸n hµng ®Õn KQKD . . . . . . . . . . . . ..8 3.2. ¶nh h­ëng cña gi¸ vèn hµng b¸n ®Õn KQKD . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.3. ¶nh h­ëng cña chi phÝ b¸n hµng ®Õn KQKD . . . . . . . . . . . . . . .10 3.3.1. Chi phÝ b¸n hµng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3.2. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4.1. N©ng cao doanh thu b¸n hµng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.2. TiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..12 II. Néi dung vµ nguyªn t¾c ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . 13 1. Néi dung viÖc thùc hiÖn ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Nguyªn t¾c ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 III. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chøng tõ sö dông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tµi kho¶n sö dông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..17 Tr×nh tù kÕ to¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19 3.1. Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19 3.2. Tr×nh tù kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .19 4. Sæ s¸ch sö dông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 IV. Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Yªu cÇu qu¶n lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.1. Yªu cÇu qu¶n lý KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 1.2. Yªu cÇu qu¶n lý ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 NhiÖm vô kÕ to¸n KQKD & ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . .24 V.ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Néi dung hoµn thiÖn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2. VËn dông hîp lý hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3. Hoµn thiÖn vÒ sæ s¸ch kÕ to¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.4. Hoµn thiÖn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ch­¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 I/ Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty . . . . . . . . . . . . . 37 2.2. HÖ thèng sæ s¸ch, b¸o c¸o mµ c«ng ty ®ang sö dông . . . . . . . . .39 II. T×nh h×nh kÕ to¸n KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 KÕ to¸n KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.1. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh KQKD t¹i c«ng ty . . . . . . .40 1.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 H¹ch to¸n ban ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Tµi kho¶n sö dông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tr×nh tù kÕ to¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Sæ s¸ch sö dông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 48 KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.1. Néi dung ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 H¹ch to¸n ban ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tµi kho¶n sö dông . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 60 Tr×nh tù kÕ to¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...61 Sæ s¸ch sö dông . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 63 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . ..66 I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 66 NhËn xÐt chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .66 NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .68 2.1. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.2. NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n x¸c ®Þnh KQKD vµ ph©n phèi lîi nhuËn ë c«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi . .70 Hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 2. Hoµn thiÖn viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vµo kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn t¹i c«ng ty . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .75 KÕt luËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o: KÕ to¸n doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - dÞch vô Tr­êng §H Th­¬ng M¹i Hµ Néi Lý thuyÕt thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp – NXB Tµi chÝnh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp Tr­êng §H Tµi chÝnh - kÕ to¸n HÖ thèng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp T¹p chÝ kÕ to¸n Tµi liÖu cña c«ng ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại - Công ty Thương Mại Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan