Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh khách sạn vườn Bắc thủ đô

LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta đang bước sang giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Cơ chế quản lý kinh tế có sự đổi mới đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường của các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật cung cầu. Trong môi trường đó, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải luôn có sự đổi mới để không ngừng hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả xác thực là lợi nhuận. Hiện nay, các doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập tức là lấy thu bù chi, có lợi nhuận để tăng tích luỹ, mở rộng sản xuất. Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý với mọi hoạt động sản xuất sản phẩm nhằm giảm chi phí sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm xuống mức thấp nhất. Một trong các công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đó là hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.Việc tính đúng, tính đủ và chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm là hết sức cần thiết để từ đó doanh nghiệp có thể xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra những biện pháp kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho sản phẩm sản xuất ra có tính cạnh tranh cao. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò tích cực của kế toán, Ban lãnh đạo Công ty Liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ đô luôn quan tâm đến công tác kế toán mà trọng tâm là bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Qua thời gian thực tập tại Công ty, được sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Gái và được sự giúp đỡ của các cô, chú trong phòng kế toán tại Công ty, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ đô". Bản chuyên đề được trình bày gồm 3 phần chính như sau: Chương 1 : Một số vần đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất . Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ đô Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ đô Do nhận thức và trình độ có hạn, thời gian thực tập ngắn, nên dù đã rất cố gắng nhưng bản luận văn chắc chắn không tránh được những thiếu sót và hạn chế . Em rất mong được sự chỉ bảo và đóng góp của thầy cô và các bạn để em ngày càng hoàn thiện kiến thức của mình. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Khái quát chung về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 1. Khái niệm về chi phí sản xuất và ý nghĩa của việc hạch toán chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền. Để thực hiện các hoạt động của mình, các doanh nghiệp phải có ba yếu tố cơ bản: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Các yếu tố này tham gia vào quá trình sản xuất có sự khác nhau và hình thành nên các chi phí tương ứng: Chi phí khấu hao tư liệu lao động, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công.Trong điều kiện tồn tại nền kinh tế thị trường thì những chi phí này được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ. Hoạt động trong doanh nghiệp thường bao gồm nhiều khâu, nhiều lĩnh vực khác nhau như: - Hoạt động sản xuất, thực hiện công việc lao vụ. - Hoạt động thu mua, dự trữ hàng hoá. - Hoạt động bán hàng: Luân chuyển tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ - Hoạt động khác như đầu tư tài chính, nghiệp vụ bất thường, Trong các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí bỏ ra cho khâu sản xuất được gọi là chi phí sản xuất. Thực chất chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp là sự chuyển dịch vốn của các doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào qúa trình sản xuất. Ngoài quan điểm về chi phí sản xuất kể trên, chúng ta có một số quan điểm về chi phí sản xuất ở một số nước như sau: * Theo quan điểm của kế toán Pháp thì chi phí sản xuất là số tiền bỏ ra để mua các yếu tố cần thiết tạo ra sản phẩm mang lại lợi cho doanh nghiệp, chi phí bao gồm hai bộ phận: Chi phí mua hàng hóa, nguyên vật liệu, vật từ các loại dự trữ chi sản xuất, các phí tổn khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh * Theo quan điểm của kế toán Mỹ , chi phí được định nghĩa như một khoản hao phí bỏ ra để thu được một số của cải hoặc dịch vụ, khoản chi phí này có thể là tiền chi ra, tài sản chuyển nhượng dịch vụ hoàn thành được đánh giá trên căn cứ tiền mặt. Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một doanh nghiệp muốn tạo được chỗ đứng vững vàng trên thị trường trước tiên sản phẩm của doanh nghiệp phải đạt 2 yêu cầu: chất lượng cao và giá thành hạ. Để tính toán chính xác giá thành sản phẩm doanh nghiệp phải chú trọng làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công tác này không chỉ có ý nghĩa đối với riêng doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với cả Nhà nước và các bên có liên quan Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, để làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận thức đúng dắn thực trạng quá trình sản xuất, quản lý cung cấp các thông tin cần thiết một cách kịp thời chính xác cho bộ máy lãnh đạo để có các chiến lược, sách lược, các biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất , tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời làm tốt công tác này sẽ làm cho doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh, chủ động về tài chính . Tóm lại, một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh được thường xuyên liên tục và để tính toán được chính xác kết quả hoạt động sản xuất của mình thì việc tổ chức tốt khâu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là rất quan trọng và cần thiết. Qua việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn kiểm tra được các khâu kế toán khác như kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền lương theo một trình tự lôgíc và hợp lý. 2. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của doanh nghiệp bao gồm nhiều khoản chi có nội dung, công dụng và mục đích sử dụng không như nhau, vì vậy, để phục vụ cho công tác quản lý nói chung và kế toán nói riêng, cần phải phân loại CPSX theo tiêu thức thích hợp. 2.1. Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất của chi phí Theo cách phân loại này, những khoản chi phí có chung tính chất, nội dung kinh tế được xếp chung vào một yếu tố, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở đâu và dùng vào mục đích gì trong sản xuất kinh doanh. Toàn bộ CPSX kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố sau: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ các loại nguyên vật liệu (NVL) chính, NVL phụ, nhiên liệu . doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. - Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ số tiền công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân và nhân viên hoạt đông sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ số chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Chi phí khác bằng tiền: bao gồm toàn bộ số chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngoài bốn yếu tố đã nêu ở trên. Cách phân loại này có tác dụng quan trọng đối với việc quản lý chi phí của lĩnh vực sản xuất: Cho phép hiểu rõ cơ cấu, tỷ trọng từng yếu tố chi phí là cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, làm cơ sở cho việc dự trù hay xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư tiền vốn, huy động sử dụng lao động . 2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí Căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, những chi phí có chung công dụng kinh tế được xếp vào một khoản mục chi phí . - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu được sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm, không tính vào khoản mục này những chi phí NVL sử dụng vào mục đích sản xuất chung và những hoạt động ngoài sản xuất. - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm chi phí về tiền công, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất, không tính vào khoản mục này số tiền công và số tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân quản lý chung và nhân viên bán hàng. - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất ( phân xưởng, đội trại .), bao gồm các điều khoản sau: +Chi phí nhân viên phân xưởng +Chi phí vật liệu + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí khấu hao tài sản cố định +Chi phí dịch vụ mua ngoài +Chi phí khác bằng tiền Phân loại CPSX theo mục đích và công dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, là căn có để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh ở doanh nghiệp. 2.3. Phân loại CPSX theo đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh khách sạn vườn Bắc thủ đô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tµi vô: §iÒu hµnh trùc tiÕp lµ kÕ to¸n tr­ëng: KÞp thêi h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c viÖc kiÓm tra t×nh h×nh tµi vô, ho¹t ®éng kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n, cung cÊp cho ng­êi qu¶n lý kh¸ch s¹n nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n, tµi vô tin cËy; t¨ng c­êng qu¶n lý kÕ ho¹ch (dù to¸n), lËp ra kÕ ho¹ch tµi vô (dù to¸n); t¨ng c­êng h¹ch to¸n kinh tÕ, lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chi tiªu, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, gia t¨ng doanh lîi; t¨ng c­êng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi vô, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ph¶n ¸nh t×nh qu¶n lý kinh doanh; huy ®éng vµ tÝch luü vèn, ph©n phèi vµ sö dông vèn cã hîp lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng lín; t¨ng c­êng gi¸m s¸t kÕ to¸n, qu¸n triÖt chÕ ®é tµi vô gi÷ g×n kû luËt vÒ kinh tÕ tµi chÝnh, b¶o vÖ tµi s¶n vµ lîi Ých kh¸ch s¹n Bé phËn phô tr¸ch nh©n lùc: §iÒu hµnh trùc tiÕp lµ gi¸m ®èc nh©n sù: X¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n; lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn tuyÓn dông c¸n bé, c«ng nh©n viªn; quy ®Þnh chÕ ®é vµ thùc ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn, ®Ò ra vµ chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý c«ng nh©n viªn, tham gia biªn so¹n vµ söa ch÷a “Quy chÕ, ®iÒu lÖ “ cña kh¸ch s¹n; lµm tèt c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, phóc lîi vµ b¶o hé lao ®éng; qu¶n lý c«ng t¸c båi d­ìng vµ ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c 2.2. §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ kinh doanh dÞch vô l­u chó ¨n uèng, phôc vô cho kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n, bªn c¹nh ®ã cßn cung cÊp c¸c s¶n phÈm vÒ ¨n uèng cho thÞ tr­êng bªn ngoµi kh¸ch s¹n. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty gåm nhiÒu c«ng ®o¹n ®­îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: Bé phËn bÕp vµ nhµ hµng Bé phËn nhµ buång - C¸c lo¹i thøc ¨n chÝn - C¸c lo¹i b¸nh ngät - Kem - Hoa qu¶ - Bia, n­íc ngät xuÊt b¸n - Phßng nghØ cho kh¸ch - GiÆt lµ - Phiªn dÞch vµ in - DÞch vô cho thuª Do kÕt qu¶ cña mçi bé phËn ®Òu lµ thµnh phÈm, cã thÓ tiªu thô ®­îc nªn viÖc tÝnh gi¸ thµnh c¸c s¶n phÈm nµy ®¬n gi¶n. KÕ to¸n th­êng tÝnh ®­îc trùc tiÕp gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ kh«ng ph¶i th«ng qua ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phøc t¹p §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty võa ®¬n gi¶n, võa khÐp kÝn nh­ trªn nªn viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña Kh¸ch s¹n V­ên Thñ ®«. 3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Kh¸ch s¹n. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt ë trªn, kh¸ch s¹n V­ên Thñ ®« ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. Bé m¸y kÕ to¸n ë kh¸ch s¹n ®­îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n tµi vô, bªn ngoµi cã c¸c nh©n viªn thu ng©n ®¶m tr¸ch nhiÖm vô thu tiÒn. Bé phËn kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông tiÒn vèn theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Th«ng qua t×nh h×nh thu, chi, doanh thu, lîi nhuËn ®Ó theo dâi t×nh h×nh l­îng kh¸ch ra vµo vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Ngoµi ra, bé phËn kÕ to¸n cßn thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi lîi nhuËn lËp c¸c quü cña kh¸ch s¹n. Hµng th¸ng, quý, n¨m lËp b¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n gåm 8 ng­ßi ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ ®­îc tæ chøc nh­ sau: - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi ®iÒu hµnh phßng kÕ to¸n tµi vô víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c«ng viÖc cña phßng, gióp gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång, lµm kÕ to¸n vÒ TSC§, XDCB vµ kÕ to¸n c¸c nguån vèn. - Mét kÕ to¸n ng©n hµng kiªm thñ quÜ. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n. - Mét kÕ to¸n doanh thu kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH. - Hai kÕ to¸n vËt liÖu kho kiªm mua b¸n hµng. - Hai kiÓm to¸n néi bé ®ªm. 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña Kh¸ch s¹n V­ên B¾c Thñ ®«: - §Æc ®iÓm. Bé phËn tµi vô cña Kh¸ch s¹n lµ mét bé phËn qu¶n lý cùc kú quan träng trong kh¸ch s¹n, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi vô, h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¶n lý vËt t­ vµ qu¶n lý th«ng tin cña kh¸ch s¹n; th«ng qua viÖc tæ chøc chu chuyÓn vèn cña kh¸ch s¹n ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ qu¶n lý kinh doanh, thóc ®Èy kh¸ch s¹n n©ng cao qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong h¹ch to¸n kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn theo qui ­íc gi¸ gèc vµ phï hîp víi c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ. Tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1997, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1995 vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan cña Bé Tµi chÝnh n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §¬n vÞ h¹ch to¸n vµ ngo¹i tÖ: C¸c b¸o c¸o ®­îc thÓ hiÖn b»ng ®« la Mü (USD). C¸c nghiÖp vô b»ng ®ång ViÖt Nam (VND) vµ ngo¹i tÖ kh¸c USD ®­îc chuyÓn ®æi sang USD theo tû gi¸ ¸p dông vµo ngµy ph¸t sinh nghiÖp vô, Tµi s¶n cã tÝnh chÊt tiÒn vµ c«ng nî cã gèc ngo¹i tÖ kh«ng ph¶I USD t¹i ngµy lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc chuyÓn sang tû gi¸ ¸p dông vµo ngµy ®ã, chªnh lÖch tû gi¸ ®­îc h¹ch to¸n vµo b¸o c¸o l·i lç trong n¨m. - Bé m¸y kÕ to¸n * KÕ to¸n tr­ëng: KiÓm tra tÊt c¶ chøng tõ ghi nî vµ chøng tõ gèc kÌm theo, b¶o ®¶m sè liÖu chÝnh x¸c, ch©n thùc, h¹ch to¸n ph©n lo¹i tæng nî, gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o viÖc lËp sæ ph©n lo¹i nî chi tiÕt, b¶o ®¶m sæ s¸ch vµ thùc nî phï hîp víi nhau. LËp b¸o biÓu, ph©n tÝch tµi vô hµng th¸ng, hµng n¨m. Gi¸m s¸t chØ ®¹o thu chi tiÒn mÆt, ®æi ngo¹i tÖ... khèng chÕ gi¸ thµnh, chØ ®¹o c«ng t¸c tr¶ ®ßi nî. Gióp gi¸m ®èc lËp dù to¸n vµ ph©n phèi vèn kinh doanh cho c¸c bé phËn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vÒ chÕ ®é kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë d¬n vÞ. * KÕ to¸n ng©n hµng - Thñ quÜ vµ c«ng nî néi bé: Phô tr¸ch c«ng t¸c thu ph¸t tiÒn mÆt cña kh¸ch s¹n, ®èi chiÕu b¶ng tæng hîp thu hµng ngµy. LËp b¸o biÓu hµng ngµy vÒ tiÒn mÆt, tiÓn göi ng©n hµng. KiÓm so¸t viÖc l­u ®éng tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ cña kh¸ch s¹n. Cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o ®èi chiÕu tiÒn göi ng©n hµng gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch s¹n * KÕ to¸n thanh to¸n vµ tiÒn l­¬ng: Theo dâi tiÒn mÆt, viÕt phiÕu chi, thanh to¸n, b¶o hiÓm, nî t¹m øng, nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ cung cÊp hµng, ®èi chiÕu sè liÖu víi bé phËn kho hµng ngµy, lªn b¸o co¸ nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶. Theo dâi nh÷ng kho¶n ®· thanh to¸n ®Ó kÞp thêi vµo sæ. §ång thêi theo dâi t¨ng gi¶m TSC§ vµ chi phÝ ®Çu t­ XDCB Theo dâi c¸c Tµi kho¶n 152 (15211,15212,15213..); 331 (33111, 33112..); 632; 642;) * KÕ to¸n thu ng©n t¹i tiÒn s¶nh: N¾m v÷ng c¸c h×nh thøc thanh to¸n (b»ng thÎ tÝn dông, sÐc du lÞch..). S¾p xÕp c¸c biªn lai nî cña kh¸ch hµng dù ®Þnh tr¶ phßng trong ngµy, b¶o ®¶m biªn lai cã ®ñ ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµ sè d­ chÝnh x¸c, thùc hiÖn nhiÖm vô thanh to¸n, ®æi ngo¹i tÖ.. * KÕ to¸n thu ng©n t¹i nhµ hµng: N¾m v÷ng c¸c h×nh thøc thanh to¸n, ®èi chiÕu, kiÓm tra chÝnh x¸c, thanh to¸n nhanh chãng cho kh¸ch. * KiÓm to¸n néi bé ban ®ªm: KiÓm tra ®èi chiÕu doanh thu gi÷a doanh thu vµ b¸o c¸o nép tiÒn cña nh©n viªn thu ng©n, söa ch÷a c¸c lçi sai sau khi nh©n viªn thu ng©n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y. LËp b¸o biÓu cã liªn quan, kiÓm tra sè liÖu trªn m¸y vi tÝnh, in c¸c b¸o c¸o trªn m¸y vi tÝnh lµm tµi liÖu l­u tr÷ tr­íc khi kho¸ sè liÖu trong ngµy trªn m¸y. * KÕ to¸n kho: CËp nhËt sè liÖu thu ph¸t trong ngµy, viÕt lÖnh xin mua hµng khi c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n yªu cÇu, gäi hµng khi cÇn thiÕt, cung cÊp sè liÖu hµng ngµy cho kÕ to¸n. S¬ ®å 7: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n kh¸ch s¹n KT Ng©n hµng,Thñ quÜ KÕ to¸n tr­ëng KT thu, tiÒn l­¬ng, BHXH KT thanh to¸n Bé phËn thu ng©n t¹i s¶nh Bé phËn thu ng©n t¹i nhµ hµng KiÓm to¸n néi bé ban ®ªm KÕ to¸n vËt liÖu, Thñ kho 3.H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®ang ¸p dông t¹i kh¸ch s¹n . Do lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô du lÞch, nªn viÖc h¹ch to¸n cña c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ vµ viÖc tËp hîp chi phÝ ®­îc sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Hµng th¸ng, phßng kÕ to¸n lªn NhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n, tËp hîp doanh thu chi phÝ, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong th¸ng. Hµng ngµy c¨n cø vµo høng tõ gèc ho¸ ®¬n thu chi ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ - §èi víi nh÷ng ®èi t­îng cÇn theo dâi chi tiÕt th× chøng tõ gèc ghi vµo b¶ng kª. - NÕu chøng tõ gèc liªn quan ®Õn sæ h¹ch to¸n chi tiÕt th× ghi vµo thÎ hoÆc sæ h¹ch to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng céng b¶ng kª lÊy sè liÖu ghi vµo nhËt ký chøng tõ cã lªn quan. Céng nhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i. Céng thÎ vµ sæ h¹ch to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sau ®ã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n nµy ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc vËn hµnh mét c¸ch thuËn tiÖn, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp kÞp thêi yªu cÇu th«ng tin cña l·nh ®¹o S¬ ®å 8: S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc, ho¸ ®¬n thu chi hµng ngµy Sæ c¸i NhËt ký chøng tõ B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng kª ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Ghi cuèi ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å 9: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt TK 151, 152, 331, 111, 112 TK 621 TK 154 TK 334, 328 TK 334, 152, 153, 142... TK 6222 TK 627 Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC Chi phÝ NVLTT TK 155, 152 TK 157 TK 632 Gi¶m chi phÝ TK 152, 111... 4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh + Tµi kho¶n sö dông: 154, 155, 621, 622, 627. + Chøng tõ sö dông: B¶ng thanh to¸n l­¬ng, BHXH. B¶ng kª xuÊt vËt t­. B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§. B¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô ®· mua. B¶ng kª thuÕ, phÝ, lÖ phÝ. B¶ng kª chøng tõ thanh to¸n kh¸c. + Lo¹i sæ sö dông: - Sæ chi tiÕt c¸c TK: 154, 155, 621, 622, 627. II. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¬ cÊu kho¶n môc gi¸ thµnh. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸ch s¹n lµ nghµnh chuyªn cung cÊp dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ tho¶ m·n nhu cÇu ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸c ®èi t­îng nªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: Lµ nghµnh kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao, tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t­ lín, thêi gian thu håi vèn nhanh, song ®ßi hái vèn ®Çu t­ ban ®Çu ph¶i nhiÒu. Ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh thêi vô, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi; ®iÒu kiÖn di s¶n v¨n hãa, lÞch sö… Sè l­îng kh¸ch lu«n biÕn ®éng vµ rÊt phøc t¹p. S¶n phÈm cña nghµnh dÞch vô kh¸ch s¹n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, kh«ng cã qu¸ tr×nh nhËp xuÊt kho, chÊt l­îng s¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng æn ®Þnh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi ngay cïng mét thêi ®iÓm. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ë kh¸ch s¹n. ChÝnh do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn mµ chi phÝ kinh doanh trong dÞch vô kh¸ch s¹n bao gåm c¸c kho¶n sau. Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu kinh doanh ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn kinh doanh kh¸ch s¹n. Trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng gièng nhau. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cïng c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü b¶o hiÓm x· h«i, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ víi tiÒn l­¬ng ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ nh÷ng chi phÝ cßn l¹i chi ra trong ph¹m vi bé phËn kinh doanh (Buång, vËn chuyÓn…) Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c chi phÝ nãi trªn t¹o thµnh chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n cßn ph¸t sinh ra chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hay tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tuy nhiªn tÊt c¶ mäi chi phÝ ®iÒu ®­îc tËp hîp ë tµi kho¶n 632 chø kh«ng sö dông tµi kho¶n 154. III. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng mang tÝnh dÞch vô ®¬n thuÇn cho nªn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu kinh doanh liªn quan trùc tiÕp ®Õn kinh doanh. S¶n phÈm kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt nªn chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu lµ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt dông, nhu yÕu phÈm cÇn thiÕt cho sinh ho¹t hµng ngµy cña kh¸ch nh­: xµ phßng, bµn ch¶i, thuèc ®¸nh r¨ng, n­íc th¬m, nh÷ng ®å uèng miÔn phÝ… §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ lµ c¸c phiÕu xuÊt kho vµ sö dông tµi kho¶n 632. Tµi kho¶n 632 ®­îc dïng ®Ó tËp hîp chung cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chø kh«ng theo dâi riªng nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp, nguyªn vËt liÖu phô trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp cho tõng th¸ng vµ chi tiÕt cho tõng bé phËn. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch b¸o ®Æt phßng cña kh¸ch vµ ­íc tÝnh l­îng kh¸ch cã thÓ ®ãn trong th¸ng phßng mua b¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n sè l­îng vËt t­ cÇn cÊp cho mçi lo¹i phßng ®Ó quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua l­îng vËt t­ cÇn thiÕt. MÉu thÎ kho Capital Garden Hotel Stock card /ThÎ kho Date Supplier/cosumer In/ NhËp Out / XuÊt Balance / Sè d­ ngµy Ng­êi cÊp/ Ng­êi nhËn Units Price Amount Units Price Amount Units Price Amount SL Gi¸ Tæng sè SL Gi¸ Tæng sè SL Gi¸ Tæng sè 1.107 1,600 1,771,200 2/3 Bé phËn buång 100 1,600 160,000 1,007 1,600 1,611,200 10/3 Bé phËn buång 80 1,600 128,000 927 1,600 1,483,200 15/3 Bé phËn buång 120 1,600 192,000 807 1,600 1,291,200 20/3 Bé phËn buång 200 1,600 320,000 607 1,600 25/3 Bé phËn buång 180 1,600 288,000 427 1,600 30/3 Cty SAIGON TOUR 2000 1600 3,200,000 2,427 1,600 Code No : M· sè : 1105 Item / Tªn hµng : Bµn ch¶i ®¸nh r¨ng Unit / §¬n vÞ tÝnh : chiÕc Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu mua vÒ kh«ng nhËp kho Tr­êng hîp mua vÒ mµ sö dông ngay cho bé phËn buång kh«ng nhËp kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ chøng tõ tr¶ tiÒn liªn quan ®Ó ghi: + Nî TK 632 (63213) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Cã TK 133 (13311) ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111 (11112) TiÒn mÆt Cã TK 331 (33111) Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n) KÕ to¸n sö dông sæ nhËt ký sæ c¸i ®Ó ghi nghiÖp vô ph¸t sinh. Tªn sæ lµ : Sæ theo dâi thu, xuÊt tiÒn VND. §èi víi nguyªn vËt liÖu kh«ng nhËp qua kho nh­ dÞch vô cung cÊp hoa t­¬i, cung cÊp b¸o… kh¸ch s¹n ®· ký hîp ®ång tr¶ chËm nªn kÕ to¸n gi¸ thµnh c¨n cø vµo b¶ng theo dâi cña tæ tr­ëng bé phËn cung cÊp lµm chøng tõ h¹ch to¸n. Cuèi mçi th¸ng tæng hîp sè tiÒn ph¶i tr¶ råi vµo sæ ®Æc thï JV MÉu sæ ®Æc thï JV Capital Garden Hotel 48A L¸ng h¹, Hµ néi Date/ ngµy: 5/3/2002 No: Currence / Lo¹i tiÒn: Jonal Voucher Date Ngµy A/C Tµi kho¶n Description DiÔn gi¶i Debit Amount Tæng ghi nî Date Ngµy A/C Tµi kho¶n Description DiÔn gi¶i Debit Amount Tæng ghi nî 1 2 3 4 1 2 3 4 5/3/02 63213 TiÒn hoa t­¬i 3,500,000 5/3/02 33111 Ph¶i tr¶ chi Thu cung cÊp hoa tiÒn hµng th¸ng 3 n¨m 2002 3,500,000 3,500,000 3,500,000 Prepared by: Checked by: Approved by: Ng­ßi lËp: Ng­êi kiÓm tra: Ng­êi duyÖt: ---------------------- --------------------------- -------------------------- MÉu sæ nhËt ký sæ c¸i theo dâi thu chi tiÒn VND : Sè liÖu ®ång thêi còng ®­îc nhËp vµo m¸y vµo b¶ng Nî ph¶i tr¶ TÊt c¶ kho¶n tr¶ chËm nµy ®­îc tËp hîp theo tõng th¸ng. B¶ng nµy sè liÖu ®­îc lËp tõng ngµy ®èi víi c¸c c«ng ty mµ hµng nhËp qua kho hoÆc nhËp theo th¸ng ®èi víi c¸c c«ng ty mµ sè liÖu tõng ngµy ®· ®­îc tæ tr­ëng cña c¸c tæ cËp nhËt hµng ngµy, cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ nhËp vµo m¸y. Sè liÖu ë b¶ng nµy sÏ ®­îc kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra lÇn cuèi cïng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. §ång thêi sÏ ®­îc ph¸t cho kÕ to¸n kho, kÕ to¸n thanh to¸n … lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n vµ còng lµ chøng tõ ®­îc kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh sö dông. TrÝch b¶ng Tæng hîp nî ph¶i tr¶ tÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002 TØ gi¸: 15.00 STT DiÔn gi¶i 1 - 2002 2 - 2002 3 - 2002 Qu¸ th¸ng 3 Tæng sè Kh«ng nhËp qua kho: 1 Ho¸ chÊt 1,633,080 2,500,360 - - 4,133,440 2 Hoa 3,540,000 4,521,350 - - 8,061,350 - - - - Tæng sè: 35,427,200 54,682,136 - - 90,109,336 - Nî Nhµ n­íc: - - 1 §iÖn lùc §èng §a 168,207,900 - - - 168,207,900 2 Nhµ m¸y n­íc 16,087,000 - - - 16,087,000 3 §iÖn tho¹i 8,934,000 - - - 8,934,000 - Tæng sè: 220,790,212 - - - 220,790,212 - NhËp qua kho: 1 HiÕn thµnh 1,178,090 2,568,452 3,746,542 2 Phó th¸i 3,514,420 1,253,012 4,767,432 3 Sµi Gßn Tourist 2,593,601 2,568,123 5,161,724 Tæng sè: 9,722,500 10,563,100 5,643,026 25,928,626 Sè nî toµn bé: 45,149,700 65,245,236 5,643,026 116,037,962 Ng­êi lËp: KÕ to¸n tr­ëng: Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh tæng c¸c sæ sau: + Sæ nhËt ký c¸i theo dâi thu chi TiÒn mÆt vµ tiÒn göi Ng©n hµng. + C¸c sæ xuÊt vËt t­ + C¸c sæ kª nhËp, xuÊt, tån vËt t­ hµng th¸ng. B¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th¸ng 3 n¨m 2002 Tªn mÆt hµng XuÊt qua kho Kh«ng qua kho Tr¶ chËm Tæng sè VND USD VND USD VND USD VND USD Bµn ch¶i 1,82,000 125.52 1,820,000 12 Thuèc ®¸nh r¨ng 1,532,000 105.67 1,532,200 10 DÐp 4,262,220 293.95 4,262,220 29 B«ng 231,000 15.93 231,000 1 - - - - - Ho¸ chÊt 1,542,300 106.37 1,542,300 - Tói nilon 350,000 24.14 350,000 - Hoa 3,540,000 244.14 Tæng sè 9,722,500 670.52 5,674,300 391,33 10,534,000 726.48 25,930,800 1.788 Ng­êi lËp: KÕ to¸n tr­ëng: Nh÷ng sè liÖu tæng hîp nµy sÏ lÊy lµm c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp IV. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: C¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cïng c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü B¶o hiÓm x· héi theo tû lÖ víi tiÒn l­¬ng ph¸t sinh. Nh©n viªn trùc tiÕp cña c«ng ty gåm 50 ng­êi chiÕm 62,55% trong tæng sè H×nh thøc cho nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lao ®éng. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ mµ tæ tr­ëng cña tõng bé phËn lËp (®· ký x¸c nhËn) kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh tiÒn l­¬ng. §èi víi nh©n viªn trong hîp ®ång. Do doanh nghiÖp kh«ng trÝch lËp quü c«ng ®oµn nªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc lÜnh sÏ b»ng l­¬ng c¬ b¶n nh©n víi tû gi¸ quy ®æi USD t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh trõ ®i 6% tæng l­¬ng c¬ b¶n tiÒn nép b¶o hiÓm céng víi c¸c kho¶n tiÒn th­áng kh¸c nÕu cã. C«ng thøc tÝnh l­¬ng: TiÒn l­¬ng tØ gi¸ quy ®æi USD = L­¬ng CB * thùc tÕ t¹i thêi - ( l­¬ng CB * 6%) thùc lÜnh ®iÓm ph¸t sinh - thuÕ thu nhËp (nÕu cã) + tiÒn tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) + tiÒn ph­¬ng tiÖn (nÕu cã) + tiÒn thªm giê (nÕu cã) §èi víi nh©n viªn ngoµi hîp ®ång: Ngoµi sè nh©n viªn trong hîp ®ång ®· tÝnh l­¬ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cßn tÝnh l­¬ng cho c¸c nh©n viªn ®­îc lµm trong thêi gian ng¾n h¹n (hîp ®ång thêi vô). C¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng cho c¸c nh©n viªn nµy còng dùa vµo b¶ng chÊm c«ng mµ tæ tr­ëng bé phËn ®· lËp. Tuy nhiªn c¸c nh©n viªn nµy kh«ng n»m trong sè nh©n viªn ®­îc hîp ®ång nªn sè l­¬ng thùc lÜnh sÏ b»ng sè l­¬ng tho¶ thuËn vµ kh«ng trõ ®i 6% nép cho b¶o hiÓm. C«ng thøc tÝnh l­¬ng: TiÒn l­¬ng thùc lÜnh = Sè tiÒn tho¶ thuËn * Tû gi¸ Kh¸ch s¹n chØ tr¶ l­¬ng mét th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng nªn kh«ng cã TK 334 lµ tµi kho¶n l­¬ng t¹m tÝnh nh­ c¸c ®¬n vÞ tr¶ l­¬ng hai lÇn trong th¸ng kh¸c. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo kÕ to¸n viÕt lÖnh chi tiÒn mÆt vµ h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo lÖnh nµy. LÖnh chi tiÒn nµy theo mÉu ®Æc thï cña c¬ quan vµ chØ khi nµo cã ®ñ hai ch÷ ký cña kÕ to¸n tr­ëng vµ tæng gi¸m ®èc míi ®­îc chi tiÒn. TK 63219 lµ tµi kho¶n ph©n bæ cho nh©n viªn trùc tiÕp cßn c¸c tµi kho¶n lµ l­¬ng tr¶ cho c¸c bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña c¸c bé phËn kh¸c. S¬ ®å 10: S¬ ®å tµi kho¶n kÕ to¸n TK 11112 TK 63219 (1) TK 33111 (2) L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn trùc tiÕp (Buång , giÆt lµ, lÔ t©n…) TrÝch BHXH theo tiÒn l­¬ng TrÝch lÖnh tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn th¸ng 3 n¨m 2002 Capital Garden Hotel LÖnh chi tiÒn mÆt Ngµy:____________ Tªn: _______________________Bé phËn: _______________________ Môc ®Ých: Tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn th¸ng 3 n¨m 2002___________________ _____________________________________________________ Giai ®o¹n : 01.03 Tæng sè: 167,416,918 Tæng sè tiÒn b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m­¬i b¶y triÖu bèn tr¨m m­êi s¸u ngµn chÝn tr¨m m­êi t¸m ®ång ch½n ________________ _____________________ Ch÷ ký ng­êi nhËn Tr­ëng bé phËn ChØ dïng cho phßng kÕ to¸n TK sè DiÔn gi¶i Amount 63219 __________ __________________ 52,346,131 63238__________ __________________ 43,494,080 63255__________ ______________ 17,421,839 63265 6, 481,376 64211 47,673,492 ___________ __________________ ___________ Thñ quÜ KÕ to¸n tr­ëng Tæng gi¸m ®çc No: ________ V. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Sö dông tµi kho¶n 627 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë kh¸ch s¹n bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn c¸c bé phËn. + Chi phÝ vËt liÖu. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô mua ngoµI, c¸c phiÕu chi. - Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn c¸c bé phËn: L­¬ng thêi gian = sè ngµy c«ng x hÖ sè l­¬ng x Dt b×nh qu©n th¸ng …………………………. L­¬ng thêi gian: 1.132.500 L­¬ng tr¸ch nhiÖm, ( phô cÊp): 54.000 Sè l­¬ng thùc tr¶ lµ: 1.186.500 §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, còng ®­îc tÝnh nh­ ®èi víi CPNCTT. Cuèi quý c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ, kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Nî TK 627: 11.820.990 (chi tiÕt: TK 338.2: 209.683 Cã TK 334: 10.708.273 TK 338.3: 796.795 Cã TK 338: 1.112.717 TK 338.4: 106.239) Tuy nhiªn cã nh÷ng quý chi phÝ cña nh÷ng nh©n viªn nµy l¹I kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, mµ chuyÓn vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §iÒu nµy sÏ lµm sai lÖch gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tæ giÆt lµ: Do ®Æc thï kh¸ch s¹n lµ cung cÊp dÞch vô. Nªn ®Ó thu hót kh¸ch, ®¬n vÞ cã nh÷ng chÝnh s¸ch miÔn phÝ giÆt lµ cho mét sè kh¸ch. V× vËy chi phÝ cho giÆt lµ ®­îc coi lµ chi phÝ gi¸n tiÕp. Do ®¬n vÞ kh«ng trùc tiÕp giÆt mµ ph¶I ®I thuª ngoµI nªn sè c¸c b¶ng sè liÖu ®­îc nh©n viªn phô tr¸ch giÆt lµ cËp nhËt hµng ngµy theo mÉu riªng vµ chØ cuèi th¸ng míi ph¶I lµm b¸o c¸o tæng hîp ph¸t sinh trong th¸ng. TrÝch b¸o c¸o tæng hîp ph¸t sinh giÆt lµ th¸ng 3 n¨m 2002 DiÔn gi¶I PhÝ giÆt PhÝ giÆt GiÆt lµ Tæng sè Ngµy ga giêng ®ång phôc miÔn phÝ VND USD 1/11/01 748,770 170,500 0 919,270 63.40 2/11/01 684,860 180,950 0 865,810 59.71 3/11/01 394,350 199,100 0 593,450 40.93 4/11/01 644,930 157,300 0 802,230 55.33 5/11/01 812,460 211,200 41,250 1,064,910 73.44 - - 30/11/01 679,140 190,850 - 906,850 62.54 Tæng sè: 19,504,000 4,823,200 982,000 25,390,200 1,751.05 Ng­êi lËp: KÕ to¸n tr­ëng: B¸o c¸o nµy ®­îc kÕ to¸n kiÓm to¸n néi bé kiÓm tra l¹I møc ®é chÝnh x¸c mét lÇn n÷a sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ lµm chøng tõ. MÉu sæ Capital Garden Hotel 48 A L¸ng h¹, Hµ néi No:_______________ Date/ Ngµy: 5/3/02 Currence/ Lo¹i tiÒn:_____ Jonal voucher Date A/C Description Debit Amount Date A/C Description Credit Amount Ngµy TµI kho¶n DiÔn gi¶I Tæng ghi nî Ngµy TµI kho¶n DiÔn gi¶I Tæng ghi cã 1 2 3 4 1 2 3 4 5/12/01 63213 TiÒn giÆt lµ th¸ng 25,309,200 33111 Ph¶I tr¶ cho c«ng ty 25,309,200 11 n¨m 2001 giÆt lµ tiÒn th¸ng 11 n¨m 2001 25,309,200 25,309,200 Prepaired by: Checked by: Approved by: Ng­êi lËp: Ng­êi kiÓm tra: Ng­êi duyÖt: ___________ _______________ _______________ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cña tæ l¸i xe: Nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ë tæ l¸i xe lµ nh÷ng chi phÝ mua nhiªn liÖu, chi phÝ mua phô tïng thay thÕ , chi phÝ kh¸m xe ®Þnh kú, chi phÝ b¶o d­ìng, chi phÝ vÐ cÇu phµ… Tr­êng hîp thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt cho ph¸t sinh trong th¸ng: KÕ to¸n c¨n cø vµo sæ theo dâi riªng cña bé phËn l¸i xe do tæ tr­ëng tæ hµnh lý cung cÊp tiÕn hµnh kiÓm tra ®é chÝnh x¸c råi viÕt lÖnh chi tiÒn. Sau khi chi xong kÕ to¸n c¨n cø vµo lÖnh chi tiÒn nhËp sè liÖu vµo sæ nhËt ký c¸i VND. §ång thêi còng nhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh theo mÉu b¶ng VND. TrÝch b¶ng theo dâi chi phÝ cho xe # 0260 trong th¸ng 3/2002 Ngµy Néi dung Sè tiÒn Ghi chó X¨ng dÇu Phô tïng VÐ cÇu phµ S¨m lèp 01/3 50 lit (149490km) 270,000 - - - - - - 15/3 B¬m lèp 12,000 16/3 50 lit (149840km) 270,000 30/3 50 lit (150190km) 270,000 Tæng céng: 2,570,050 Ng­êi lËp: Ng­êi kiÓm tra: Tr­êng hîp tr¶ chËm: Cuèi th¸ng nÕu cã kho¶n chi nµo ®· ph¸t sinh trong th¸ng mµ ch­a tr¶ kÕ to¸n ghi sæ ®Æc thï JV. §ång thêi cËp nhËt sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh theo mÉu: B¶ng tËp hîp chi phÝ bé phËn l¸i xe th¸ng 3/2002 DiÔn gi¶i Xe sè 0251 Xe sè 0260 Xe sè 0753 Xe sè 0754 Ghi chó Tæng sè TiÒn ngay TiÒn chËm VN§ USD B¶o d­ìng 350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000 1,400,000 96.55 Thay dÇu 55,000 27,500 75,000 55,000 212,500 212,500 14.66 Mua x¨ng 2,156,200 1,562,100 2,156,000 1,982,000 7,856,300 7,756,300 541.81 VÐ cÇu phµ 250,000 60,000 20,000 80,000 410,000 410,000 28.28 Phô tïng thay thÕ 550,000 550,000 550,000 37.93 - - - - - - - - - Tæng sè: 2,945,000 1,896,000 3,151,000 2,764,600 1,500,300 9,256,300 10,756,600 741.83 Ng­êi lËp: KÕ to¸n tr­ëng: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë tæ ®iÖn m¸y: + Tr­êng hîp tr¶ ngay trong th¸ng: Nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ë tæ ®iÖn m¸y lµ nh÷ng chi phÝ nh­ mua vËt liÖu ®Ó söa ch÷a buång, chi phÝ mua bãng ®Ìn thay thÕ, chi phÝ b¶o d­ìng m¸y mãc trang thiÕt bÞ, vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c… Nh÷ng chi phÝ nµy chØ khi nµo cã sù ®ång ý phª duyÖt cña tæng gi¸m ®èc hay kÕ to¸n tr­ëng míi ®­îc phÐp mua. Tr­êng hîp thnah to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt cho nh÷ng ph¸t sinh trong th¸ng: Khi mua vÒ nh©n viªn tæ m¸y ph¶i tr¶ hãa ®¬n cho phßng kÕ to¸n ngay ®Ó kÕ to¸n theo dâi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n quü xuÊt tiÒn. Sau ®ã ghi vµo sæ NhËt ký sæ c¸i chi tiÒn mÆt (C¶ vµo sæ vµ trªn m¸y) + Tr­êng hîp tr¶ chËm: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cho bé phËn ®iÖn m¸y mµ Kh¸ch s¹n ch­a thanh to¸n trong th¸ng hoÆc nh÷ng chi phÝ theo hîp ®ång ký kÕt b¶o tr× b¶o d­ìng mµ Kh¸ch s¹n ký vãi c¸c c«ng ty nµy (th× tÊt c¶ c¸c phÝ ®Òu tr¶ chËm sau 1 hoÆc 2 th¸ng tuú thuéc vµo tho¶ thuËn) Tr­êng hîp nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång vµ ho¸ ®¬n kÕ to¸n nhËp vµo sæ ®Æc thï JV. §ång thêi theo dâi chi tiÕt trªn m¸y vi tÝnh theo B¶ng tËp hîp chi phÝ riªng cho bé phËn kü thuËt tæ m¸y. Nh÷ng chi phÝ nµy chØ ®­îc tæng hîp mét th¸ng mét lËn do kÕ to¸n tËp hîp. Khi nhËp sè liÖu nµy vµo b¶ng chi tiÕt m¸y vi tÝnh sÏ tù ®éng cËp nhËt sè liÖu vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ ph¶i tr¶ tÝnh ®Õn ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2002. TrÝch b¶ng tËp hîp chi phÝ cña tæ ®iÖn m¸y th¸ng 3/2002 DiÔn gi¶i C«ng ty Thiªn na C«ng ty x¨ng dÇu C«ng ty NHK - Ghi chó Tæng sè TiÒn ngay TiÒn chËm VN§ USD B¶o d­ìng 850,000 850,000 1,850,000 127.59 DÇu Diezen 12,340,000 12,340,000 12,340,000 851.03 Cung cÊp kh¸c 8,506,340 8,506,340 8,506,340 586.64 Bãng ®Ìn 2,548,000 2,548,000 2,548,000 175.72 Phô tïng thay thÕ 450,000 450,000 450,000 31.03 Nh÷ng chi phÝ kh¸c 825,000 825,000 825,000 56.90 - - - - Tæng sæ: 26,519,340 1,828,92 Ng­êi lËp: KÕ to¸n tr­ëng: KÕ to¸n tËp hîp chÝ phÝ hoa hång cho kh¸ch ®Æt phßng: Chi phÝ hã h«ng lµ chi phÝ mµ tr­íc khÝ ®Æt phßng, kh¸ch ®Æt phßng ®· ®­îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn trÝch mét kho¶n chi cho gi¸ phßng mµ hä ®Æt. Gi¸ ®Æt cµng cao th× tiÒn hoa hång còng cao theo ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi cung cÊp ®Æt phßng. Gi÷a ng­êi cung cÊp nguån kh¸ch vµ kh¸ch s¹n ph¶i cã hîp ®ång ký kÕt ®­îc c¶ hai bªn cïng x¸c nhËn, §Æc biÖt vÒ phÝa kh¸ch s¹n ph¶i cã ch÷ ký chuÈn duyÖt cña Tæng gi¸m ®çc. + Tr­êng hîp ph¸t sinh trong th¸ng trùc tiÕp tr¶ b»ng tiÒn mÆt: KÕ to¸n c¨n cø vµo sè ngµy vµ sè phßng kh¸ch thùc ë (®­îc thÓ hiÖn trªn ho¸ ®¬n cã kÌm theo hîp ®ång ký kÕt hîp lÖ ) tËp hîp chi phÝ råi viÕt lÖnh chi tiÒn mÆt. Sau khi tr¶ tiÒn kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký sæ c¸i VND ®ång thêi vµo m¸y vi tÝnh . KÕt cÊu vµ néi dung trªn m¸y ®­îc tr×nh bµy gièng nh­ trªn sæ c¸i . + Tr­êng hîp tr¶ chËm: Nh÷ng ph¸t sinh kh«ng tr¶ trong th¸ng mµ nî l¹i ®Õn th¸ng sau kÕ to¸n còng c¨n cø vµo hãa ®¬n vµ sæ theo dâi ®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ trªn m¸y vi tÝnh chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng tæng sè råi vµo sæ ®Æc thï JV TrÝch b¶ng theo dâi chi tiÕt tiÒn hoa hång cña c«ng ty A Tªn kh¸ch Phßng sè Ngµy vµo Ngµy ra Tæng sè ngµy ë Hoa hång 1 ®ªm Thµnh tiÒn ¤ng Nakataky 102 11/3/02 11/4/02 2 30,000 60,000 ¤ng Jhon Tuck 304 11/3/02 11/6/02 5 45,000 225,000 Bµ Nina 217 11/5/02 15/11/02 10 35,000 350,000 - - - - - Tæng sè: 3,500,000 TrÝch b¶ng tæng hîp chi phÝ hoa hång th¸ng 3/2002 Tªn c«ng ty Ghi chó Tæng sè Tr¶ ngay Tr¶ chËm VND USD C«ng ty DMC 845,000 285,000 1,130,000 77.93 ChÞ H­¬ng 562,100 480,000 1,042,100 71.87 C«ng ty du lich A 2,500,000 - 2,500,000 172.41 C«ng ty B 294,000 - 294,000 20.28 Anh Tïng (HB) 789,000 1,125,000 1,914,000 132.00 ChÞ Hoa (NG. Son) - 120,500 120,500 8.31 C«ng ty du lich C - 789,700 789,700 54.46 C«ng ty A 1, 256,000 42,000 1,298,000 89.52 - - Tæng sè: 4,526,800 6,380,780 10,907,580 752.25 Ng­êi lËp: KÕ to¸n tr­ëng: Tæng gi¸m ®çc: Khi nhËp sè liÖu vµo b¶ng chi tiÕt m¸y còng ®ång thêi tù nhËp sè liÖu vµo b¶ng Nî ph¶i tr¶. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng chi tiÒn mÆt tËp hîp trong th¸ng trªn m¸y vµ sæ ®Æc thï JV ®Ó lµm chøng tõ tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n tËp hîp c¸c kho¶n chi kh¸c: §©y lµ nh÷ng kho¶n chi nhá kh«ng th­êng xuyªn mµ ®¬n vÞ ph¶i chi ®Ó phôc vô kh¸ch. Nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc bé phËn lÔ t©n hay bé phËn ®Æt phßng viÕt lÖnh chi tiÒn. KÕ to¸n c¨n cø vµo lÖnh chi ®· ®­îc duyÖt chi. H¹ch to¸n vµo sæ NhËt ký sæ c¸i VND Cuèi th¸ng kho¸ sæ tiÒn VND cßn trªn m¸y sö dông lÖnh "SORT" vµ lÖnh "SUB TOTAL" ®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ cho tõng bé phËn ®­îc tr¶ trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt. Sau khi sö dông c¸c lÖnh nµy ta sÏ cã b¶ng chi tiÕt chi tiÒn mÆt ®­îc tËp hîp theo tõng nhãm chi phÝ riªng cho tõng TK . Sau khi sö dông lÖnh "SORT" , lÖnh "SUBTOTAL" ta ®­îc b¶ng tËp hîp : Chi phÝ b»ng tiÒn mÆt trong th¸ng 3/2002 nh­ sau: Chi tiÒn mÆt th¸ng 3/2002 Rate/ tØ gi¸: 15.000 Ngµy ghi sæ M· sè Sè TK DiÔn gi¶i Thu Chi Sè d­ Qui ®æi 60,523,641 3/3/02 C 1101 13111 Doanh thu ngµy 1/3/02 10,837,600 74 30/3/02 C 1129 13111 Doanh thu ngµy 29/3/02 7,497,200 751 - - - - - - - - 1/4/02 C1130 13111 Doanh thu ngµy 30/3/02 27,367,400 - - 1,88 13111 Tæng sè: 45,702,200 - - 3,15 23/3/02 V6029 15214 Tr¶ tiÒn mua ©m ®un n­íc b»ng ®iÖn 160,000 1 - - - - - - - - 1/4/02 V6081 15214 Mua m¸y sÊy tãc 162,000 - 1 15214 Tæng sè: 1,520,000 10 2/3/02 V5925 63211 Tr¶ hoa hång cho c«ng ty A 2,500,000 17 - - - - - - - - 28/3/02 V6059 63211 TiÒn hoa hång cho chÞ H­¬ng 274,700 1 63211 Tæng céng: 4,526,800 31 - - - - - - - - Tæng thu (chi): 45,702,200 9,143,500 *** *** usd 315,187,59 63,058,62 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ khÊu hao TSC§ Hµng th¸ng kÕ to¸n TSC§ c¨n cø vµo thÎ theo dâi TSC§ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao cña bé phËn buång, bé phËn tiÒn s¶nh vµ bé phËn qu¶n lý kh¸ch s¹n theo nguyªn t¾c sau: Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao ph¶i trÝch = ®· trÝch cña + t¨ng thªm cña - gi¶m bít cña cña th¸ng th¸ng tr­íc th¸ng nµy th¸ng nµy ViÖc tÝnh khÊu hao t¹i Kh¸ch s¹n hµng th¸ng ®­îc tiÕn hµnh trªn thÎ theo dâi tõng lo¹i TSC§. TrÝch thÎ TSC§ nh­ sau: Capital Garden Hotel Sæ Tµi s¶n cè ®Þnh Lo¹i tµi s¶n : xe 80LD 0260 §¬n vÞ: USD STT Ngµy th¸ng n¨m tÝnh sæ Ghi t¨ng TSC§ Chøng tõ Tªn, ®Æc ®iÓm , ký hiÖu TSC§ N­íc Sè hiÖu Ngµy th¸ng - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ khÊu hao TSC§ hµng th¸ng kÕ to¸n TSC§ c¨n cø vµo thÎ theo dâi TSC§ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao cña buång, bé phËn tiÒn s¶nh vµ bé phËn qu¶n lý kh¸ch s¹n theo nguyªn t¾c sau: sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao ph¶i trÝch = ®· trÝch + t¨ng thªm cña gi¶m bít cña cña th¸ng th¸ng tr­íc th¸ng nµy th¸ng nµy ViÖc tÝnh khÊu hao t¹i Kh¸ch s¹n hµng th¸ng ®­îc tiÕn hµnh trªn thÎ theo dâi tõng lo¹i TSC§ TrÝch thÎ TSC§ nh­ sau: Capital Garden Hotel Sæ tµi s¶n cè ®Þnh Lo¹i tµi s¶n: xe 80 LD 0260 S Ngµy Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ T th¸ng Chøng tõ Tªn Níc Th¸ng Sè Nguyªn KhÊu hao KH Chøng tõ Lý do T n¨m tÝnh sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng ®Æc ®iÓm, ký hiÖu TSC§ s¶n xuÊt n¨m ®a vµo sö dông hiÖu TSC§ gi¸ TSC§ Tû lÖ % KH Møc KH ®· tÝnh ®Õn khi ghi gi¶m TSC§ Sè hiÖu Ngµy th¸ng, n¨m gi¶m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - - - - - - - 31/3/02 10% 1,593.00 17,530.00 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Sau ®ã kÕ to¸n tËp hîp vµo b¶ng ph©n bæ cho tõng bé phËn TrÝch b¶ng tËp hîp ph©n bæ khÊu hao cho tõng bé phËn Capital Garden Hotel B¶ng ph©n bæ khÊu hao cho bé phËn tiÒn s¶nh vµ qu¶n lý trong th¸ng 3 n¨m 2002 Gi¸ trÞ toµ nhµ Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt Ph¬ng tiÖn vËn t¶I vµ m¸y mãc ThiÕt bÞ vµ c«ng cô Céng Nguyªn gi¸ 01/01/96 2,544,978.19 245,426.00 793,280.74 681,984.74 4,265,669.67 T¨ng trong th¸ng 30/03/02 2,544,978.19 245,426.00 793,280.74 681,984.74 4,265,669.67 KhÊu hao 11/04/02 97,244.97 23,271.30 67,404.31 112,554.87 300,475.45 KH trong th¸ng 8,597.83 787.68 4,850.34 2,712.23 16,948.08 30/03/02 105,842.80 24,058.98 72,254.65 115,267.10 317,423.53 Gi¸ trÞ cßn l¹i 11/03/02 2,063,478.37 189,042.74 388,027.56 162,733.64 2,803,282.31 30/03/02 2,054,880.54 188,255.06 383,177.22 160,021.41 2,786,334.23 Chi phÝ tríc ho¹t ®éng Nguyªn gi¸ KhÊu hao luü kÕ 1,801,827.68 Gi¸ trÞ cßn l¹i 1,801,827.68 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n c¨n cø sè liÖu trªn thÎ tËp hîp vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao cho tõng bé phËn ®inh kho¶n vµo sæ kÕ to¸n ®Æc thï JV cña ®¬n vÞ. §ång thêi kÕ to¸n vµo sæ ®Æc thï JV theo néi dung ®Þnh kho¶n trªn Tõ b¶ng ph©n bæ trÝch khÊu hao TSC§ kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh vµo gi¸ thµnh - KÕ to¸n b»ng tiÒn kh¸c: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c lµ nh÷ng chi phÝ bao gåm: chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i... §©y lµ nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ vèn hµng cña Kh¸ch s¹n. Do Kh¸ch s¹n lµ c«ng ty liªn doanh nªn chi phÝ cho nh÷ng kho¶n nµy theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc gi¸ th­êng cao h¬n nhiÒu so víi c¸c ®¬n vi thuéc Nhµ n­íc qu¶n lý. §©y lµ ®iÒu bÊt lîi rÊt lín ®èi víi c¸c ®¬n vÞ liªn doanh. ChÝnh vËy mµ gi¸ thµnh còng cao h¬n h¼n c¸c kh¸ch s¹n thuéc Nhµ n­íc qu¶n lý C¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo b¶ng Nî ph¶i tr¶ trªn m¸y tÝnh sau ®ã vµo sæ ®Æc thï JV cña kh¸ch s¹n. Mçi mét c«ng ty ph¶i vµo riªng mét sæ theo ®Þnh kho¶n; TrÝch sæ ®Æc thï JV cho tiÒn ®iÖn th¸ng 3 n¨m 2002 Capital Garden Hotel 48 AL¸ng h¹, Hµ Néi Date/Ngµy: 5/4/2002 No____________________________ Curence/ Lo¹I tiÒn________________ Jonal voucher Date A/C Description Debit Amount Date A/C Description Credit Amount Ngµy TµI kho¶n DiÔn gi¶I Tæng ghi nî Ngµy TµI kho¶n DiÔn gi¶I Tæng ghi cã 1 2 3 4 1 2 3 4 5/4/02 64272 TiÒn ®iÖn 168,207,900 33111 Ph¶I tr¶ cho 168,207,900 th¸ng 03 C«ng ty ®iÖn n¨m 2002 lùc §èng §a th¸ng 3/02 168,207,900 168,207,900 Prepred by: Checked by: Approved by: Ng­êi lËp Ng­êi kiÓm tra Ng­êiduyÖt__ - KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc: Chi phÝ tr¶ tr­íc lµ c¸c kh¶on chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh ë kú nµy nh­ng cã liªn quan ®Õn nhiÖm kú s¶n xuÊt kinh doanh kÕ tiÕp sau Theo néi dung kinh tÕ thuéc vÒ chi phÝ tr¶ tr­íc gåm: B¶o hiÓm tr¶ tr­íc, c¸c lo¹i lÖ phÝ mua mét lÇn... VI. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ toµn bé cho tõng bé phËn buång (kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm). 1. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Do ®¬n vÞ tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp vµo TK 632 nªn toµn bé nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng cÇn ph¶i kÕt chuyÓn qua tµi kho¶n 154 B¶ng tËp hîp chi phÝ trong th¸ng 3 n¨m 2002 (trang sau) 2. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Kh¸ch s¹n V­ên B¾c Thñ ®«: §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh: Víi ®Æc thï lµ d¬n vÞ kinh doanh vÒ cho thuª phßng lµ chÝnh nªn s¶n ph¶m cña kh¸ch s¹n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt nªn còng kh«ng cã s¶n phÈm dë dang nªn kh«ng cã sè d­ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú hay cuèi kú. §èi víi kh¸ch s¹n th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ dÞch vô nhÊt ®Þnh ®èi víi tõmg lo¹i phßng, hiÖn nay Kh¸ch s¹n cã 5 lo¹i phßng - Lo¹i Standard - Lo¹i Superio - Lo¹i Delux - Lo¹i Junior suite - Lo¹i Excutive 3. C«ng t¸c kÕ to¸n gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh lµ kh«ng cã thµnh phÈm nhËp kho, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm g¾n liÒn víi nhau nªn gi¸ thµnh phÈm dÞch vô kh¸ch s¹n lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÌ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÇn thiÕt mµ doanh nghiepÑ bá ra cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn lao vô, dÞch vô.. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè. Kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thùc hiÖn hµng th¸ng. Sau ®©y lµ c«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh chi tõng lo¹i buång ë kh¸ch s¹n: Tæng gi¸ thµnh kinh = tæng sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh doanh buång ngñ liªn quan ®Õn kinh doanh buång ngñ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Gi¸ thµnh ®¬n vÞ hÖ sè quy ®æi buång ngñ lo¹i 1 buång ngñ tiªu chuÈn x buång ngñ lo¹i i (1 ngµy ®ªm) Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Tæng gi¸ thµnh kinh doanh buång ngñ phßng ngñ tiªu chuÈn = (1 ngµy ®ªm) tæng sè phßng tiªu chuÈn quy ®æi Tæng phßng ngñ = Tæng sè ngµy ®ªm hÖ sè quy ®æi tiªu chuÈn nghØ thùc tÕ x buång ngñ lo¹i i qui ®æi cña phßng lo¹i i HÖ sè tÝnh cho tõng lo¹i phßng nh­ sau: Lo¹i phßng HÖ sè - Lo¹i Standard 1 - Lo¹i Superio 1,2 - Lo¹i Delux 1.3 - Lo¹i Junior suite 1,5 - Lo¹i Excutive 1,8 KÕ to¸n c¨n cø vµo b¸o c¸o sè phßng th­c b¸n (®· ®­îc kiÓm tra hµng ngµy) ë trªn m¸y tÝnh (sè liÖu nµy ®­îc m¸y tÝnh theo phÇn mÒm) vµ b¶ng tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 11 n¨m 2001 tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i phßng theo b¶ng tÝnh tÝnh gi¸ thµnh lËp trªn m¸y B¸o c¸o tõng lo¹i phßng thùc b¸n trong th¸ng ®· qui ®æi trong th¸ng 3 n¨m 2002 Lo¹i phßng Sè phßng trong th¸ng HÕ sè sè phßng t­¬ng ®­¬ng Lo¹i Standard Lo¹i Superio Lo¹iDelux Lo¹i Junior suite Lo¹i Excutive Tæng céng 687 415 354 156 60 1 1,2 1,3 1,5 1,8 687 498 460 234 108 1987 Tæng gi¸ thµnh = tæng chi phÝ = 710,596,252 kinh doanh buång ngñ tËp hîp trong th¸ng Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = 710,596,252 buång ngñ =357,587 tiªu chuÈn 1 ngµy ®ªm 1987 Gi¸ buång ngñ lo¹i Superio = 378,117 x 1,2 = 429,104 Gi¸ buång ngñ lo¹i Delux = 378,117 x 1,3 = 464,863 Gi¸ buång ngñ lo¹i Junior = 378,117 x 1,5 = 536,380 Gi¸ buång ngñ lo¹i Ecutive = 378,117 x 1,8 = 643,656 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i phßng th¸ng 3 n¨m 2002 Lo¹i phßng Sè phßng hÖ sè qui ®æi Sè phßng t­¬ng ®­¬ng lo¹i 1 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ tõng loaÞ Tæn g chi phÝ 710,595,252 Standard 687 1 687 357,587 Superio 415 1,2 498 429,104 Delux 354 1,3 460 464,863 Junior 156 1,5 234 536,380 Ecutive 60 1,8 108 643,656 Tængsè phßng 1987 Ch­¬ng 3 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Kh¸ch s¹n V­ên B¾c Thñ ®« §¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Kh¸ch s¹n V­ên B¾c thñ §« tr¶i qua h¬n 7 n¨m ho¹t ®éng kinh doanh , trong thêi gian tuy ch­a dµi nh­ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu khi nãi ®Õn lµ ë chç Kh¸ch s¹n lu«n t×m c¸ch tiÕp cËn kh¸ch hµng khai th¸c nguån kh¸ch, thu hót kh¸ch b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch linh ho¹t vµ s¸ng t¹o. Víi ph­¬ng tr©m "Kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng" cïng víi ®éi ngò nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o ®óng tiªu chuÈn ®· vµ ®ang lµ thÕ m¹nh cña Kh¸ch s¹n. §· tõng cã thêi kú thÞnh v­îng song còng cã lóc Kh¸ch s¹n ph¶i chèng ®ì víi khã kh¨n chung cña thoõi kú khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸. Tuy nhiªn ®Î cã thµnh c«ng hay v­ît qua c¬n ho¹n n¹n ®ã, toµn thÓ nh©n viªn Kh¸ch s¹n ®Ìu hiÓu r»ng hä cã mét bé m¸y l·nh ®¹o n¨ng ®éng vµ biÕt dù to¸n chÝnh s¸c. X¸c ®Þnh ®­îc r»ng cho thuª phßng nghØ lµ nguån thu chñ yÕu cña Kh¸ch s¹n. Dù to¸n cho thuª phßng nghØ lµ nÒn t¶ng dù to¸n tµi vô cña Kh¸ch s¹n, lµ kh©u quan träng ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh cña c¸c bé phËn, cho nªn ph¶i bè trÝ hîp lý møc vèn, møc tiªu hao vËt t­, gi¶m chi phÝ tíi møc cÇn thiÕt. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ gi¸ thµnh ph¶i cã hÖ thèng ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, ph¶i chØ ra ®­îc sù chªnh lÖch gi÷a th¸ng nµy víi th¸ng kh¸c gi÷a n¨m nµy víi n¨m tr­íc, ph©n tÝch ®Î cã nh÷ng ®èi s¸ch kÞp thêi còng nh­ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý… ®ång thêi ph¶i qu¶n lý tèt thùc thi cña nh©n viªn, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm lµm cho nh©n viªn hiÓu r»ng c¸c bé phËn kh«ng nh÷ng phaØi lµm tèt nhiÖm vô cña b¶n th©n m×nh mµ cßn ph¶i hiÓu râ quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng kinh tÕ cña bé phËn m×nh víi c¸c bé phËn kh¸c trong qu¸ tr×nh phèi hîp vãi nhau ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Cïng víi thµnh c«ng chung, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng kÕ to¸n. víi bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, qui tr×nh lµm viÖc khoa häc, c¸n bé kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao. C¸c c¸n bé ®Òu thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Sù kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a c¸c chøng tõ vµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, th­êng xuyªn. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n lu«n cã hiÖu qu¶, chÝnh x¸c kÞp thêi, gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña Kh¸ch s¹n. VÒ nh÷ng ­u ®iÓm: - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Kh¸ch s¹n V­ên B¾c Thñ §æ trong nh÷ng n¨m ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng víi ®éi ngò l·nh ®¹o lµ ng­êi n­íc ngoµi ®· h¹ch to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n Mü. Tõ ngµy1 th¸ng 1 n¨m 1997 Kh¸ch s¹n ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam. Tuy nhiªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña ban qu¶n trÞ còng nh­ c¸c ®èi t¸c liªn doanh, Kh¸ch s¹n ®­îc phÐp cña Nhµ n­íc lµ h¹ch to¸n theo USD vµ mäi diÔn d¶i ®Òu b»ng tiÕng Anh. ChÝnh v× vËy mµ c¸c b¸o c¸o, mÉu b¶ng biÓu còng nh­ ho¸ ®¬n tµi chÝnh ®Òu theo ®Æc thï riªng. Cã thÓ nãi ®©y lµ sù kÕt hîp gi÷a hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam vµ mét phÇn kÕ to¸n Mü. - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm võa kinh doanh phôc phßng võa kinh doanh nhµ hµng, Kh¸ch s¹n ®· tËp hîp chi phÝ theo tõng bé phËn. Mäi chøng tõ liªn quan ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ theo thø tù, mäi diÔn d¶i ph¶i râ rµng vµ kh«ng ®­îc phaÐp tÈy xo¸. Kh¸ch s¹n cã ®éi ngò nh©n viªn kiÓm to¸n ca ®ªm nªn mäi sai sãt trong ngµy ®Òu ®­îc ph¸t hiÖn xö lý kÞp thêi tr­íc khi kho¸ sè liÖu trªn m¸y kÕt thóc mét ngµy. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: Lµ h×nh thøc hï hîp nhÊt ®­îc ¸p dông ë Kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i nh­ ng­êi ta vÉn cho r»ng tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ kh«ng s¸t víi thùc tÕ. Mµ ng­îc l¹i Kh¸ch s¹n qu¶n lý chÆt chÏ giê ®Õn vµ giê vÒ, ®èi víi nh©n viªn cã nh÷ng ®iÒu lÖ qui ®Þnh kû luËt nghiªm ngÆt trong thêi gian lµm viÖc nh­: §èi víi nh©n viªn v¨n phßng ph¶i hoµn thµnh xong nhiÖm vô trong ngµy cña m×nh th× míi ®­îc coi lµ kÕt thóc mét ngµy lµm viÖc. Cßn ®èi víi nh©n viªn lµm ca nÕu hÕt ca vÉn cßn dë dang c«ng viÖc ph¶i bµn giao râ rµng ghi vµo sæ chi tiÕt ®Ó ca sau thùc hiÖn tèt. Mäi vi ph¹m qu¸ 3 lÇn trong mét th¸ng sÏ bÞ kû luËt tõ møc thÊp nhÊt lµ ký giÊy c¶nh c¸o ®Õn møc cao nhÊt lµ buéc th«i viÖc. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nh©n viªn ph¶i lµm viÖc ch¨m chØ vµ biÕt c¸ch s¾p xÕp c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý, lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Ngoµi ra Kh¸ch s¹n còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng nh­ tr¶ thm l­¬ng tr¸ch nhiÖm, l­¬ng ngoµi giê… chÝnh v× vËy mµ nh©n viªn lu«n cè g¾ng lµm viÖc víi tinh thÇn tù gi¸c. VÒ nh÷ng nh­îc ®iÓm: - Nh×n chung c«ng t¸c qu¶n lý chøng tõ ho¸ ®¬n, qu¶n lý chi phÝ ë Kh¸ch s¹n lµ rÊt chÆt chÏ ®¶m b¶o h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt sù l·ng phÝ thÊt tho¸t. Nh­ng ®øng trªn ph­¬ng diÖn lµ mét sinh viªn ®· ®­îc häc vÒ hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam th× em cho r»ng : Kh¸ch s¹n ¸p dông chÕ ®é sæ s¸ch mÉu biÓu kÕ to¸n lµ ch­a ®óng víi qui ®Þnh cho nªn em kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc Kh¸ch s¹n ®· sö dông h×nh thøc sæ s¸ch g×. §©y cã thÓ lµ do ®Æc thï kinh doanh cña c«ng ty vµ l·nh ®¹o cho r»ng c¸ch lµm ®ã lµ hîp lý dÔ qu¶n lý theo yªu cÇu cña Héi ®ång qu¶n trÞ hay do ng­êi n­íc ngoµi khi chuyÓn sang chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam cßn cã sù lóng tóng. Tuy nhiªn em còng cã mét sè ý kiÕn ®ãng gãp ®Î l·nh ®¹o Kh¸ch s¹n tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý còng nh­ trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Kh¸ch s¹n em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ : H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: ViÖc tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông tµi kho¶n chi tiÕt sau: 15211 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ thùc phÈm cho bé phËn nhµ hµng 15212 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®å uèng cho bé phËn nhµ hµng 15213 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®å van phßng phÈm 15214 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ cho bé phËn buång 15215 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ cho bé phËn gÆt lµ 15216 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh kh¸c. - Do ho¹t ®éng chÝnh cña Kh¸ch s¹n lµ kinh doanh nhµ nghØ nªn mäi vnl phôc vô cho bé phËn ¨n buång nªn ®Æt hµng ®Çu cã nghÜa lµ nªn thay ®æi thø tù tµi kho¶n 15211 lµ Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ cho bé phËn buång. - Khi tËp chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh Kh¸ch s¹n nªn cã sæ theo dâi riªng ®Ó tËp hîp. Theo qui ®Þnh lµ sö dông tµi kho¶n 621, ®¬n vÞ cã thÓ chi tiÕt nh­ sau: 62111 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho bé phËn buång 62111 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho bé phËn giÆt lµ 62111 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (thùc phÈm) cho bé phËn nhµ hµng 62111 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (®å uèng) cho bé phËn nhµ hµng C¸c mÉu biÓu b¶n kª ®Òu ®­îc ¸p dông mÉu ®Æc thï kh«ng theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc nªn c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh«ng tiÖn kiÓm tra, v× vËy Kh¸ch s¹n nªn x¸c ®Þnh l¹i h×nh thøc ¸p dông sæ s¸ch ®Ó phï hîp víi mÉu biÓu, b¶ng kª mµ Nhµ n­íc qui ®Þnh. Nh÷ng mÉu biÓu ®ã cã thÓ dich sang c¶ tiÕng Anh ®Ó ®¸p yªu cÇu qu¶n lý cña c¸c cÊp nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ xuÊt kho ®óng b»ng gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n sÏ kh«ng ®¶m b¶o chÝnh x¸c gi¸ trÞ thËt cña nguyªn vËt liÖu v× mâi lÇn nhËp gi¸ cã thÓ kh¸c nhau. Theo ý kiÕn cña em ®¬n vÞ cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn cho tõng lo¹i vËt t­. Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ vèn thùc tÕ xuÊt kho ®­îc x¸ ®Þnh theo c«ng thøc: x = Gi¸ vèn thùc tÕ cña §¬n gi¸ thùc Sè l­îng vËt vËt t­ xuÊt kho tÕ b×nh qu©n t­ xuÊt kho = §¬n gi¸ thùc tÕ Gi¸ vèn tt vËt t­ l­u kho + gi¸ vèn tt vËt t­ nhËp kho b×nh qu©n Sè l­îng vËt t­ l­u kho + Sè l­îng vËt t­ nhËp kho C¸ch lµm nµy ®¬n gi¶n, phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n, thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ , ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin hµng ngµy cña viÖc tÝnh gi¸ vèn thùc tÕ cho vËt t­ xuÊt kho lµ chÝnh x¸c. H¹ch to¸n l­¬ng nh©n viªn trùc tiÕp: HiÖn nay Kh¸ch s¹n h¹ch to¸n mét lÇn, kh«ng cã tµi kho¶n 334 theo dâi lwong ph¶i tr¶. Kh¸ch s¹n chi trùc tiÕp tiÒm mÆt vµo TK 632 ( 63219, 63238, 63255, 63265) vµ 642 (64211) c¸ch lµm nµy rót ng¾n ®­îc c«ng viÖc sæ s¸ch nh­ng l¹i kh«ng thÓ hiÖn ®­îc râ b¶n chÊt kho¶n l­¬ng ph¶i tr¶. Theo em Kh¸ch s¹n nªn më sæ theo dâi riÒn TK341 cã thÓ chi tiÕt ®Î dÔ theo dâi nh­ sau: TK 34111 : L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý TK 34111 : L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn buång vµ tiÒn s¶nh TK 34111 : L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn bÕp vµ nhµ hµng TK 34111 : L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn tæng ®µi TK 34111 : L­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn l¸i xe Còng t­¬ng tù nh­ vËykho¶n trÝch nép BHXH còng cÇn më sæ theo dâi ®Ó thÊy râ kho¶n ph¶i tr¶ cho BHXH cô thÓ lµ TK 338 Chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹i Kh¸ch s¹n hiÖn nay còng kh«ng më sæ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt chung nªn cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ph¶i kiÓm tra vµ tËp hîp nhiÒu b¶ng kª kh¸c nhau. Theo em Kh¸ch s¹n còng nªn më sæ theo dâi TK 627 v× dÞch vô kh¸ch s¹n bao gåm r¸t nhiÒu kh©u cã liªn quan ®Õn nhau nÕu ta më sæ sÏ theo dâi ®­îc th­êng xuyªn vµ chÆt chÏ h¬n. VÒ mÆt qu¶n lý sÏ s¸t sao h¬n ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n cã thÓ biÕt ®­îc sè liÖu hµng ngµy. Trªn ®©y em ®· tr×nh bµy toµn bé qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹i Kh¸ch s¹n V­ên B¾c Thñ §«. Víi kinh nghiÖm b¶n th©n vµ soi s¸ng bëi lý luËn trang bÞ ë nhµ tr­êng em rÊt mong nh÷ng quan ®iÓm riªng cña m×nh ®­îc c¸n bé l·nh ®¹o tham kh¶o vµ qua ®ã nÕu cã phÇn nµo con h¹n chÕ em mong ®­îc sù chØ b¶o ®Ó em hoµn thiªn thªm vÒ kiÕn thøc kÕ to¸n KÕt luËn §Ò tµi: "Mét sè vÊn ®Ò cÇn bµn vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm" lu«n lµ mét vÊn ®Ò thêi sù ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m, v× nã lµ mét vÊn ®Ò thiÕt thùc liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. TÝnh ®ung, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m cña ng­êi qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­¬ig lµm c«ng t¸c kÕ to¸n . Gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ lu«n cã mét kho¶ng c¸ch, do ®ã cÇn ®­îc vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµo thùc tÕ, song ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c chung lµ t«n träng nh÷ng ®iÒu lÖ vµ qui ®Þnh hiÖn hµnh, ®¶m b¶o hai yªu cÇu song song cña kÕ to¸n lµ võa ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c hîp lý võa ®¬n gi¶n c«ng t¸c kÕ to¸n. Lµ nh©n viªn ®ång thêi còng lµ sinh viªn ®­îc lµm viÖc t¹i Kh¸ch s¹n V­ên B¾c Thñ ®«, Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc, ph­¬ng ph¸p luËn ®· ®­îc häc vµ t×m hiÓu ngiªn cøu c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho bé phËn buång, víi mong muèn gãp phÇn vµo viÖc cñng cè, t¨ng c­êng c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Kh¸ch s¹n. Trªn c¬ së tån t¹i vµ t×nh h×nh cô thÓ em ®· ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nh»m kh¾c phôc h¹n chÕ vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i Kh¸ch s¹n Tuy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nh­ng em rÊt mong nhËn ®­îc sù xem xÐt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc trong chhuyªn ®Ò nµy vµo thùc tÕ t¹i Kh¸ch s¹n, ®Ó em kh¼ng ®­îc kh¼ng ®Þnh h¬n n÷a nh÷ng suy nghÝ cña m×nh vÒ mét phÇn hµnh trong kÕ to¸n hiÖn nay. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh h­íng dÉn em cïng l·nh ®¹o Kh¸ch s¹n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó em nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ đô.DOC
Luận văn liên quan