Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tân Nhật Linh

LỜI NÓI ĐẦU Cơ sở vật chất kỹ thuật là nền tảng của mỗi Quốc gia. Cơ sở vật chất được tạo ra không thể thiếu phần đóng góp quan trọng của ngành xây dựng cơ bản. Ngành xây dựng cơ bản giữ vai trò quan trọng bởi đó là nhu cầu thiết yếu của con người, của xã hội. Như vậy ngành xây dựng không chỉ tạo ra bề nổi vật chất cho mỗi Quốc gia mà còn phản ánh nội lực kinh tế, chính trị, xã hội, bản sắc văn hoá của dân tộc. Do vậy yêu cầu đặt ra là phải quản lý tốt nguồn hình thành cơ sở vật chất. Muốn quản lý tốt trước hết chúng ta phải tính đúng, tính đủ, tính kịp thời, tính chính xác những khoản chi phí mà mình đã bỏ ra. Đây là vấn đề phức tạp và quan trọng trong công tác kế toán vì trên thực tế việc tính chi phí sản xuất phải dựa vào tất cả các chứng từ có liên quan và các khoản mục trực tiếp tác động đến việc tính chính xác giá thành sản phẩm xây lắp Mặt khác thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực tế định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt trong ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành được đặt ra như một yêu cầu bức thiết khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành khác trong nền kinh tế Quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm. Do vậy trong xây dựng quản lý tốt chi phí không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn có tác dụng rất lớn đến việc sử dụng vốn đầu tư của nhà nước. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế nước ta hiện nay nói chung vẫn còn nhiều tồn tại đó là chưa áp dụng đúng các nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất theo đúng quy định nhất là chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung còn hạch toán một cách chung chung các khoản mục chưa chi tiết rõ ràng Chế độ kế toán và chế độ tài chính về chi phí sản xuất và giá thành chưa thật phù hợp. Ví dụ Về trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất. Tuy tình hình đời sống công nhân trực tiếp sản xuất của công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Tân Nhật Linh tương đối ổn định nhưng công ty không thể định được trước số lao động nghỉ phép trong tháng nên dẫn đến tình trạng có tháng số lao động nghỉ nhiều, có tháng lại nghỉ ít. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khoản mục chi phí nhân công trực tiếp tập hợp trong giá thành sản phẩm. Vì vậy mà việc hạch toán tiền lương nghỉ phép vào kỳ có phát sinh thực tế mà không tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất của Công ty là chưa hoàn toàn hợp lý. Xuất phát từ nhận thức trên về tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xây lắp, qua quá trình học tập, nghiên cứu lý luận tại trường và thời gian thực tế tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Tân Nhật Linh, em đã lựa chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Tân Nhật Linh” làm chuyên đề thực tập của mình. Đề tài dựa trên cơ sở vận dụng lý luận về công tác vận dụng chi phí và tính giá thành sản phẩm đã được học ở trường và qua nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại Công ty. Qua đó phân tích các vấn đề còn tồn tại của đơn vị, góp phần đề xuất ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán của đơn vị. Giới hạn chuyên đề: - Nội dung báo cáo gồm 80 trang - Số liệu năm cung cấp cho việc thực hiện chuyên đề là quý 1 năm 2010 Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm những chương chính như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM & Xây dựng Tân Nhật Linh. Chương 3: Kết luận và kiến nghị

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tân Nhật Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, thùc hiÖn kÕt chuyÓn vËt liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Vµ mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­: TK152 “ Nguyªn vËt liÖu”, TK331 “ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n”, TK111, TK112… 2.2.1.3. KÕ to¸n chi tiÕt. BiÓu 3: TrÝch mét trang sæ chi tiÕt VL, CCDC §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S10 - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ chi tiÕt Tªn TK: “ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” Sè hiÖu: TK 152 Tªn vËt liÖu: Xi m¨ng PC30 (tÊn) C«ng tr×nh: B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n må – Hµ §«ng . §VT: VN§ NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Sè hiÖu Ngµy th¸ng SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01/01 Tån ®Çu kú 1.020.000 3 3.060.000 02/01 12 02/01 NhËp xi m¨ng 331 1.200.000 20 24.000.000 23 27.060.000 07/03 214 07/03 XuÊt xi m¨ng 152 1.200.000 15 18.000.000 8 9.060.000 Céng sè ph¸t sinh 20 24.000.000 15 18.000.000 Tån cuèi kú 8 9.060.000 Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) TrÇn V¨n M¹nh §ç ThÞ MiÒn NguyÔn NhËt Tr­êng 2.2.1.4. KÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kÌm theo chøng tõ gèc lËp sæ nhËt ký chung. Sæ nhËt ký chung lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸i TK 621. Sau ®©y em xin trÝch mét trang sæ nhËt ký cña c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh BiÓu 4: TrÝch mét trang NhËt ký chung §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03a - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ nhËt ký chung N¨m 2010 Đơn vị tính: VND Trang sè: 01 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi SC STT dßngg TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 0 0 02/01 12 02/01 Mua xi m¨ng PC30 nhËp kho c«ng tr×nh x 01 152 331 24.000.000 24.000.000 02/01 13 02/01 Mua 600 viªn g¹ch chØ 6,5x10.5x22cm x 02 152 331 6.120.000 6.120.000 04/01 212 04/01 XuÊt 300 viªn g¹ch chØ ®Ó phôc vô x©y mãng x 03 621 152 3.060.000 3.060.000 13/01 100 13/01 TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNTT SX x 04 622 334 103.282.00 103.282.000 15/01 101 15/01 Thanh to¸n l­¬ng cho CNTT SX x 05 334 111 103.282.000 103.282.000 24/01 112 24/01 Thanh to¸n tiÒn thuª m¸y ngoµi phôc vô c«ng tr×nh x 06 6237 133 111 6.850.000 685.000 7.535.000 30/01 113 30/01 KhÊu hao m¸y thi c«ng CT x 07 6234 214 32.987.211 32.987.211 06/02 14 06/02 Mua 2 tÊn thÐp trßn D<=10mm nhËp kho vµ tr¶ b»ng tiÒn mÆt x 09 152 111 31.300.000 31.300.000 13/02 102 13/02 TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNTT SX x 10 622 334 103.282.000 103.282.000 15/02 103 15/02 Thanh to¸n l­¬ng cho CNTT SX x 11 334 111 103.282.000 103.282.000 29/02 213 29/02 XuÊt 1 tÊn thÐp trßn phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng x 12 621 152 15.650.000 15.650.000 Céng ph¸t sinh Céng chuyÓn sang trang sau KÕ to¸n tr­ëng (Ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi lËp (Ký, ghi râ hä tªn) §ç ThÞ MiÒn NguyÔn Mai Lan BiÓu 5: TrÝch sæ c¸i TK 621 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03b - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ c¸i Quý 1 n¨m 2010 (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký chung) Tªn TK: Chi phÝ NVL trùc tiÕp Sè hiÖu: TK 621 Trang sè: 01 §VT: VND NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i NKCHUNG SHTK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Trang sè STT dßng Nî Cã 01/01 Sè d­ ®Çu kú 0 0 04/01 212 04/01 XuÊt 300 viªn g¹ch chØ 01 03 152 268.500 29/02 213 29/02 XuÊt 1 tÊn thÐp trßn 01 12 152 14.250.000 07/03 214 07/03 XuÊt 15 tÊn xi m¨ng PC30 02 01 152 14.700.000 07/03 215 07/03 XuÊt 1 tÊn thÐp trßn 02 02 152 14.250.000 . Céng ph¸t sinh 43.468.500 0 KÕt chuyÓn CPNVL quý 1 154 43.468.500 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng 2.2.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 2.2.2.1. Néi dung chi phÝ vÒ chøng tõ sö dông Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x©y l¾p, bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong biªn chÕ cña doanh nghiÖp vµ cho lùc l­îng lao ®éng thuª ngoµi. T¹i c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng chi phÝ c«ng tr×nh, do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra víi c«ng ty lµ ph¶i h¹ch to¸n ®óng, ®ñ vµ kÞp thêi nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng t¹i c«ng ty bao gåm: L­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y l¾p( L­¬ng kho¸n hoÆc l­¬ng c¬ b¶n vµ tiÒn ¨n ca, c«ng t¸c phÝ…) vµ l­¬ng nh©n c«ng thuª ngoµi. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­: BHXH, BHYT, KPC§, BHTN: ®­îc trÝch trªn l­¬ng thùc tÕ hµng th¸n trõ tiÒn ¨n ca. BHXH ®­îc trÝch 22% trªn tæng l­¬ng c¬ b¶n trong ®ã 16% ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 6% ®­îc trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn. BHYT ®­îc trÝch 4,5% trªn tæng l­¬ng c¬ b¶n trong ®ã 3% ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 1,5% ®­îc trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn. BHTN ®­îc trÝch 2% trªn tæng l­¬ng trong ®ã 1% ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt 1% c«ng nh©n viªn ph¶i nép. Riªng kinh phÝ c«ng ®oµn ®­îc c«ng ty trÝch 2% vµ toµn bé chi phÝ c«ng ®oµn ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian. 1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông cho ®éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng. §©y lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh cho nh÷ng c«ng viÖc cã ®Þnh møc hao phÝ nh©n c«ng vµ ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c hîp ®ång giao kho¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n l­¬ng theo s¶n phÈm v× trong b¶n dù to¸n c«ng tr×nh c¸c phÇn ®Çu môc c«ng viÖc ®· ®­îc phª duyÖt møc c«ng nh©n. Khi c¸c ®éi nhËn giao kho¸n trän gãi thi tuú theo tõng thêi ®iÓm vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ c«ng ty sÏ thanh to¸n phÇn chi phÝ nh©n c«ng cho ®éi. Hµng th¸ng dùa vµo s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc víi nh÷ng ®Çu môc c«ng viÖc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña tõng ®Çu môc c«ng viÖc ®ã vµ b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n c«ng ty sÏ thanh to¸n chi phÝ nh©n c«ng cho c«ng tr×nh ®ã. NÕu c«ng viÖc ®ang dë dang ch­a hoµn thµnh th× dùa vµo biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng thùc tÕ hoµn thµnh c«ng ty sÏ thanh to¸n l­¬ng cho ®éi. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, ph©n bè trªn diÖn tÝch réng nªn viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p v× vËy c«ng ty th­êng thuª lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh. Víi c«ng nh©n thuª ngoµi c«ng ty giao cho c¸c ®éi tr­ëng ký hîp ®ång lao ®éng víi h×nh thøc kho¸n gän. L­¬ng kho¸n ®ã ®· bao gåm 32% l­¬ng ®Ó c«ng nh©n tù trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ nh­ BHXH, BHYT, KPC§,BHTN, b¶o hé lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®i l¹i nh­ c«ng t¸c phÝ… §èi víi bé phËn nh©n c«ng trøc tiÕp s¶n xuÊt, tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: TiÒn l­¬ng c«ng nh©n thùc lÜnh L­¬ng b×nh qu©n ngµy Sè ngµy c«ng quy ®æi TiÒn ¨n ca + x = Trong ®ãTæng l­¬ng ®­îc lÜnh theo c«ng viÖc L­¬ng b×nh qu©n ngµy Tæng sè ngµy c«ng quy ®æi = x HÖ sè quy ®æi Sè ngµy c«ng thùc tÕ Sè ngµy c«ng quy ®æi = Tæng l­¬ng ®­îc lÜnh lµ phÇn l­¬ng ®· ®­îc tÝnh trªn phÇn c«ng viÖc ®­îc giao trong th¸ng hoÆc tiÒn l­¬ng kho¸n c«ng viÖc ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång giao kho¸n. HÖ sè quy ®æi lµ hÖ sè ®­îc quy ®Þnh theo møc ®é tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc theo tõng tæ ®éi. Cô thÓ lµ tæ tr­ëng cã hÖ sè quy ®æi lµ 1,55, tæ phã cã hÖ sè quy ®æi lµ 1,4. Thî chÝnh cã hÖ sè quy ®æi lµ 1,3. Thî phô cã hÖ sè quy ®æi lµ 1,2. 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp trªn c«ng ty, bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp t¹i c¸c ®éi vµ nh©n viªn t¹p vô trªn c¸c c«ng tr­êng. C¸c chøng tõ ban ®Çu cho viÖc tÝnh l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng vµ cÊp bËc l­¬ng. TiÒn l­¬ng th¸ng = Møc l­¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l­¬ng TiÒn l­¬ng ngµy = TiÒn l­¬ng ngµy / 26 Chøng tõ sö dông Nh­ em ®· giíi thiÖu ë phÇn trªn chøng tõ mµ c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh sö dông ®Ó thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng nh©n c«ng s¶n xuÊt vµ phô cÊp, b¶ng thanh to¸n tiÒn thuª nh©n c«ng, hîp ®ång giao kho¸n c«ng viÖc, b¶ng tÝnh l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. BiÓu 6; B¶ng trÝch vµ ph©n bæ BHXH §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: A1 – L§T2 Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC B¶ng trÝch vµ ph©n bæ bhxh C«ng tr×nh: B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må – Hµ §«ng. §éi x©y dùng sè 5 – Th¸ng 02/2010 §¬n vÞ: VN§ Tên tổ Lương cơ bản C¸c kho¶n trÝch BHXH (16%) BHYT (3%) KPCĐ (2%) BHTN (2%) Tổng 1. Tổ công nhân số 01 2. Tổ công nhân số 02 3. Tổ công nhân số 03 ........... 48.565.000 32.762.000 21.955.000 7.770.400 5.241.920 3.512.800 1.456.950 982.860 658.650 971.300 655.240 439.100 971.300 655.240 439.100 11.169.950 7.535.260 5.049.650 Tổng 103.282.000 16.525.120 3.098.460 2.065.640 2.065.640 23.754.860 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn 2.2.2.2 Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông lµ tµi kho¶n 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c liªn quan lµ TK334, TK338, TK 154… Bªn nî TK622: Ghi gi¸ trÞ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Bªn cã TK622: Ghi gi¸ trÞ kÕt chuyÓn cña chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo tµi kho¶n 154 Cuèi kú TK622 kh«ng cã sè d­ 2.2.2.3 KÕ to¸n chi tiÕt Hµng th¸ng, c¸c ®éi chuyÓn b¶n tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh cho phßng kÕ ho¹ch kü thuËt x¸c nhËn quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoÆc b¸o c¸o s¶n l­îng trong th¸ng, b¸o c¸o nghiÖm thu néi bé, biªn b¶n nghiÖm thu theo mÉu cña C«ng ty sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. HoÆc khi c«ng viÖc hoµn thµnh, c¸c ®éi lËp “ Biªn b¶n nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång” dùa vµo ®¬n gi¸ kho¸n vµ nép cho phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n sau khi ®· nép ®ñ chøng tõ, Hîp ®ång giao viÖc, biªn b¶n nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång, B¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n vµ tæng sè l­¬ng cña tõng ®éi. C¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng v× cã nhiÒu tæ trong mét ®éi x©y l¾p. Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng vµ B¶ng gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng cña tõng tæ, ®éi, kÕ to¸n C«ng ty tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña tõng tæ, ®éi trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n cña c«ng ty. §èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi ( Thuª hîp ®ång ng¾n h¹n d­íi 3 th¸ng) th× trong hîp ®ång giao viÖc ®· quy ®Þnh râ: TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®· bao gåm thªm 32% l­¬ng cÊp bËc ®Ó ng­êi lao ®éng tù do thªm chi phÝ vÒ BHXH, BHYT, KPC§,BHTN trang bÞ an toµn lao ®éng c¸ nh©n. Do ®ã ®èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi c«ng ty kh«ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§, BHTN n÷a v× c«ng nh©n ®ã kh«ng thuéc biªn chÕ cña C«ng ty. Trªn c¬ së b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c¸c tæ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng ®éi. Dùa trªn b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸c ®éi theo b¶ng trªn, kÕ to¸n l­¬ng cña c«ng ty lËp b¶ng trÝch vµ ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§, BHTN cho c¸c c«ng tr×nh, phÇn nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. Bªn c¹nh viÖc tÝnh l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®­a vµo kho¶n môc nh©n c«ng th× kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cßn ph¶i hÖ thèng c¸c chi phÝ l­¬ng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp kh¸c bao gåm: Chi phÝ l­¬ng ng­êi ®iÒu khiÓn m¸y ®­a vµo kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng, l­¬ng cña nh©n viªn khèi v¨n phßng ®­a vµo kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp… 2.2.2.4 KÕ to¸n tæng hîp BiÓu 7: TrÝch sæ c¸i TK 622 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03b - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc sæ nhËt ký chung) Th¸ng 02 n¨m 2010 Tªn TK: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §VT: VN§ Sè hiÖu: TK 622 Trang: 04 NT ghi sæ Chøng t­ DiÔn gi¶i NKC SH TK §¦ Sè tiÒn SH NT Trangsè STT Nî Cã 13/02 102 13/02 TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNTT SX 01 10 334 103.282.000 31/02 104 31/02 TiÒn l­¬ng T02 thanh to¸n cho CN thuª ngoµi- tæ «ng NguyÔn Quang HiÕu 02 15 111 18.950.000 Céng ph¸t sinh 122.232.000 0 KÕt chuyÓn CPNC quý 1 154 122.232.000 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng 2.2.3 KÕ to¸n sö dông m¸y thi c«ng 2.2.3.1: Néi dung chi phÝ vµ c¸c chøng tõ sö dông M¸y mãc dïngcho thi c«ng (gäi chung lµ xe, m¸y) lµ mét phÇn tµi s¶n cña c«ng ty, ®Ó t¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸c ®éi XDCT, C«ng ty giao tµi s¶n xe, m¸y cho c¸c ®éi. L¸i xe, m¸y ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n x¨ng, dÇu víi ®éi hµng ngµy vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o d­ìng xe, m¸y. M¸y thi c«ng cña c«ng ty gåm: Trôc vËn th¨ng, m¸y trén, m¸y c¾t, ®Çm bµn, ®Çm dµi, m¸y ñi, m¸y xóc… Víi nh÷ng lo¹i m¸y cÇn cho thi c«ng nh­ng ë c«ng ty kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ, c«ng ty sÏ thuª ngoµi. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y gåm: chi phÝ nhiªn liÖu phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng cña m¸y; l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y; chi phÝ söa ch÷a lín theo kÕ ho¹ch; khÊu hao; chi phÝ vËt liÖu phô, c«ng cô dông cô, chi phÝ kh¸c… Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®­îc kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp hµng quý. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng của c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã. C¸c chøng tõ sö dông Khi cã nhu cÇu sö dông m¸y §éi göi yªu cµu C«ng ty giao m¸y ®Ó thùc hiÖn thi c«ng. Sau khi xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng m¸y c«ng ty sÏ giao m¸y cho c¸c ®éi. M¸y sÏ ®­îc c¸c ®éi chñ ®éng ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. C¸c ®éi ph¶i th­êng xuyªn b¸o c¸o c«ng t¸c ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng vµ bé phËn qu¶n lý qua chøng tõ ban ®Çu lµ b¶ng theo dâi ho¹t ®éng m¸y thi c«ng. §Õn cuèi th¸ng c¸c chøng tõ nµy cïng c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan nh­: PhiÕu xuÊt kho vËt t­ sö dông cho m¸y ch¹y, ho¸ ®¬n b¸n hµng, b¶ng chÊm c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, chi phÝ nhiªn liÖu tiªu hao, phô tõng thay thÕ söa ch÷a b¶ng tÝnh khÊu hao, nhËt tr×nh sö dông m¸y… nÕu sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi th× §éi tr­ëng ®éi thi c«ng tËp hîp chøng tõ, hîp ®ång thuª m¸y, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång vµ c¸c ho¸ ®¬n chi phÝ x¨ng, dÇu ch¹y m¸y ®Ó chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng liªn quan, chi phÝ m¸y thi c«ng sö dông cho c«ng tr×nh nµo th× ®­îc tÝnh vµo chi phÝ cho c«ng tr×nh ®ã. 2.2.3.2. Tµi kho¶n sö dông KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 623 “chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” ®Ó ph©n bæ vµ tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng. Bªn Nî TK623: TËp hîp c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng Bªn Cã TK623: KÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph©n bæ vµo TK154. TK623 cuèi kú kh«ng cã sè d­ 2.2.3.3. KÕ to¸n chi tiÕt M¸y thi c«ng dïng cho c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã, nªn kh«ng ph©n bæ. KÕ to¸n ®éi thu thËp chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ m¸y thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh, tæng hîp råi chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Phßng kÕ to¸n sÏ dùa vµo chøng tõ ®éi ®· tæng hîp kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c chøng tõ vµ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n * NÕu m¸y thi c«ng lµ cña c«ng ty: Hµng quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§ ®Ó tÝnh ra khÊu hao cña tõng m¸y thi c«ng. T¹i c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh, khÊu hao m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh theo th¸ng sö dông Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ khÊu hao trÝch theo th¸ng = Tæng sè th¸ng ®­îc tÝnh sö dông cña TS Nguyªn gi¸ TSC§ = Gi¸ mua thùc tÕ + Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö m¸y BiÓu 8: TrÝch khÊu hao TSC§ B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ Quý 1/2010 STT Tªn m¸y Sè ®Çu n¨m Gi¸ trÞ cßn l¹i KhÊu hao c¬ b¶n quý 1/2010 Nguyªn gi¸ Hao mßn 1 2 Trôc vËn th¨ng 23409 TQ M¸y trén bª t«ng B2O2 ................. 45.900.000 895.000.000 13.251.000 227.000.000 32.649.000 668.000.000 5.624.000 18.327.000 ............... Tæng 213.803.700 C¨n cø vµo b¶ng trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng cña toµn C«ng ty dùa vµo b¶ng theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, c¬ së ®Ó ph©n bæ lµ sè ca m¸y ch¹y cho tõng c«ng tr×nh. BiÓu 9: TrÝch b¶ng theo dâi ho¹t ®éng m¸y thi c«ng B¶ng theo dâi ho¹t ®éng m¸y thi c«ng Quý 1/2010 STT Tªn m¸y Khèi l­îng ho¹t ®éng Ghi chó 1 2 Trôc vËn th¨ng 23409 TQ M¸y trén bª t«ng B202 ........................ 88 ca 46 ca .......... Tæng 2.765 ca Chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n m¸y thi c«ng ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Tæng chi phÝ khÊu hao ph©n bæ cho toµn quý Chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n ph©n bæ cho c«ng tr×nh A Sè ca ho¹t ®éng cña m¸y phôc vô c«ng tr×nh A Tæng sè ca ho¹t ®éng cña m¸yphôc vô x = BiÓu 10: TrÝch b¶ng tæng hîp chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. B¶ng tæng hîp chi phÝ khÊu hao TSC§. C«ng tr×nh: B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må Quý 1/2010 STT Tªn, ký hiÖu TSC§ Sè tiÒn ph©n bæ khÊu hao 1 M¸y trén bª t«ng B202 1.195.239 2 M¸y xóc ®Êt KT37HK ……….. 10.238.522 Tæng 32.987.211 Cô thÓ khi ph©n bæ khÊu hao cho c«ng tr×nh Bưu điện văn hoá Văn Mồ kÕ to¸n ghi: Nợ TK 623 32.987.211 Cã TK 214 32.987.211 T¹i c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn phôc vô m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, phôc vô xe vµ gåm c¶ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§, BHTN theo quy chÕ cña bé tµi chÝnh ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo TK623. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn phôc vô m¸y do nh©n viªn theo dâi d­íi c«ng tr×nh, KÕ to¸n tiÕn hµnh thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y. Khi tÝnh ra tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, phô m¸y kÕ to¸n ghi: Nî TK 623(6231) 8.950.000 Cã TK 334 8.950.000 §èi víi chi phÝ c«ng cô dông cô, vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng bao gåm chi phÝ c«ng cô dông cô, vËt liÖu xuÊt kho hoÆc mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng cña m¸y. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, phiÕu chi… ®Ó ghi sæ NhËt ký chung Khi xuất vật liệu phục vụ m¸y thi c«ng Nợ TK 623(6232) 860.000 Cã TK 152 860.000 Chi phÝ dịch vụ mua ngoài và chi phÝ bằng tiền kh¸c ở đội m¸y thi c«ng là những chi phÝ như thuª ngoài sửa chữa m¸y, tiền điện nước, tiền thuª TSCĐ... Cụ thể theo chứng từ số 139 ngày 11/01/2010 chi phÝ dịch vụ mua ngoài phục vụ c«ng tr×nh Bưu điện văn hoá Văn Mồ . Nợ TK 623(6238) 396.000 Nợ TK 133 39.600 Cã TK111 435.600 * Nếu m¸y thi c«ng là m¸y thuª ngoài. Do đặc điểm của sản xuất x©y lắp mang tÝnh đơn chiếc kh«ng tập trung và do m¸y mãc thiết bị cã hạn nªn để tiện lợi trong thi c«ng và tăng tiến độ thi c«ng c«ng tr×nh nªn C«ng ty vẫn thuª ngoài một số m¸y mãc thiết bị thi c«ng như cẩu, m¸y lu…Khi c«ng việc hoàn thành, m¸y thi c«ng và chi phÝ thuª m¸y thi c«ng được tÝnh trọn vào một khoản trªn hợp đồng thuª m¸y và tÝnh riªng cho từng c«ng tr×nh. Đội trưởng đội thi c«ng tập hợp c¸c chứng từ gốc thuª thiết bị bao gồm: Hợp đồng thuª m¸y, Biªn bản thanh lý hợp đồng gửi lªn phßng kế to¸n. Phần lớn m¸y mãc thi c«ng đều do c«ng nh©n của đội sử dụng do đã khoản chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp này đ· được tÝnh ở trªn. M¸y thi c«ng thuª ngoài dïng cho c«ng tr×nh nào th× tập hợp trực tiếp cho c«ng tr×nh đã nªn kh«ng ph©n bổ. Khi thanh lý hợp đồng thuª ngoài m¸y thi c«ng kế to¸n ghi: Nî TK 623(6237) 6.850.000 Nî TK 133 685.000 Cã TK 111 7.535.000 2.2.3.4 Kế to¸n tổng hợp. Dựa trªn bảng thanh to¸n lương, bảng ph©n bổ khấu hao TSCĐ, phiếu xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ... Kế to¸n lập bảng tổng hợp chi phÝ sử dụng m¸y thi c«ng. BiÓu 11: B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må Quý 1/2010 Diễn giải Chi phÝ m¸y thi c«ng TK6231 TK6232 TK6234 TK6237 TK6238 1. M¸y trộn bª t«ng B202 CT: 2. Chi phÝ m¸y thuª ngoµi phục vụ CT ............... 3.550.000 ...... 860.000 ..... 398.413 ..... 150.000 6.850.000 ..... 396.000 ..... Tổng 8.950.000 1.080.000 10.995.737 7.580.000 523.000 Phần nhật ký chung đã em minh họa trªn phần TK 621 v× vậy em xin phÐp kh«ng nãi ở phần này. Sau đ©y em xin trÝch Sổ C¸i TK623: Biểu 12: TrÝch Sổ C¸i TK 623 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03b - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ C¸I (Dïng cho h×nh thøc sæ nhËt ký chung) Th¸ng 01 năm 2010 Tªn TK: Chi phÝ sử dụng m¸y thi c«ng. §VT: VND Số hiệu: TK 623 Trang: 06 Ngµy Th¸ng ghi sổ Chứng từ Diễn giải NKC SH TK ĐƯ Số tiền SH NT Trang số STT dßng Nợ Cã 24/01 112 24/01 Thanh to¸n tiền thuª m¸y ngoài phục vụ c«ng tr×nh 01 06 111 6.850.000 30/01 113 30/01 Khấu hao m¸y thi c«ng CT 01 07 214 32.987.211 Céng ph¸t sinh 39.837.211 0 Kết chuyển CPMTC quý 1 154 39.837.211 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng 2.2.4. Kế to¸n Chi phÝ sản xuất chung. 2.2.4.1. Nội dung chi phÝ sản xuất chung và c¸c chứng từ sử dụng. Chi phÝ sản xuất chung là toàn bộ chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sản xuất kinh doanh, kh«ng tham gia trực tiếp vào qu¸ tr×nh sản xuất nhưng cã vai trß cần thiết phục vụ c«ng t¸c quản lý, thi c«ng c«ng tr×nh. Chi phÝ này chiếm tỷ trọng kh«ng lớn trong gi¸ thành sản phẩm nhưng kh«ng thể thiếu trong qu¸ tr×nh sản xuất sản phẩm, gồm: Chi phÝ l¸n trại, chi phÝ nh©n viªn quản lý đội, c¸c khoản trÝch BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, theo tỷ lệ quy định trªn tổng tiền lương phải trả nh©n viªn quản lý tổ đội, khấu hao TSCĐ dïng chung cho quản lý đội và c¸c chi phÝ bằng tiền kh¸c,.... Chứng từ sử dụng Chứng từ gốc để hạch to¸n chi phÝ sản xuất chung là bảng kª chi phÝ, bảng thanh to¸n lương bộ phận gi¸n tiếp, phiếu xuất kho, bảng ph©n bổ khấu hao TSCĐ dïng cho hoạt động chung. C¸c ho¸ đơn mua ngoài phục vụ chung cho c¸c c«ng tr×nh như văn phßng phẩm… 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng. Tài khoản được sử dụng để hạch to¸n chi phÝ sản xuất chung là TK 627. C¸c tài khoản liªn quan: TK111, TK214, TK334, TK338.... TK 627 cã c¸c TK cấp hai: TK 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n xưởng TK 6272 Chi phÝ vật liệu TK 6273 Chi phÝ CCDC TK 6274 Chi phÝ khấu hao TSCĐ TK 6277 Chi phÝ dịch vụ mua ngoài TK 6278 Chi phÝ bằng tiền kh¸c Chi phÝ nh©n viªn ph©n xưởng gồm: chi lương, c¸c khoản phụ cấp, khoản trÝch theo lương của nh©n viªn quản lý đội. Chi phÝ vật liệu gồm: chi phÝ xuất dïng chung cho đội thi c«ng (vật liệu, sửa chữa, bảo dưỡng m¸y mãc thiết bị TSCĐ, chi phÝ l¸n trại tạm thời,.....) Chi phÝ CCDC: chi phÝ bảo dưỡng tu sửa thiết bị... Chi phÝ khấu hao TSCĐ: gi¸ trị hao mßn TSCĐ dïng trực tiếp cho hoạt động sản xuất, cho hoạt động chung của tổ, đội.... Chi phÝ dịch vụ mua ngoài và chi phÝ bằng tiền kh¸c: là c¸c chi phÝ mua ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất: chi phÝ điện, nước, điện thoại, tiền thuª TSCĐ, tiền khảo s¸t thiết kế, chi hội nghị, tiếp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ, vÕ cầu phà, thuế m«n bài.... Bªn nî: Tîp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Bªn cã: KÕt chuyÓn, ph©n bæ vµo TK154. TK627 cuèi kú kh«ng cã sè d­. 2.2.4.3. KÕ to¸n chi tiết. Căn cứ vào chứng từ gốc kế to¸n định khoản và ghi vào sổ chi tiết chi phÝ. Đồng thời kế to¸n ghi vào sổ Nhật ký chung và vào sổ c¸i TK627. Biểu 13: TrÝch sổ Nhật ký chung TK627 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03a - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ NHËT KÝ CHUNG ( TK627: Chi phÝ sản xuất chung) (Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010) §VT: VN§ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Số ph¸t sinh SH NT Nợ Cã 110 142 215 225 235 04/02 13/02 14/02 15/02 31/03 Xuất vật liệu cho VP đội x©y lắp điện nước ..... Thanh to¸n tiền điện thoại Ph©n bổ gi¸ trị CCDC xuất dïng ...... T.to¸n tiền lương c¸n bộ văn phßng đội ...... Khấu hao m¸y mãc quý 1/2010 ...... Kết chuyển chi phÝ sản xuất chung quý 1/2010 6272 6277 133 6274 6271 6271 6274 154 152 111 111 142 334 338 214 627 152.000 1.821.000 182.100 15.623.000 14.700.000 3.234.000 54.623.000 1.280.523.050 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng Sau khi phản ¸nh c¸c nghiệp vụ kinh tế ph¸t sinh vào sổ Nhật ký chung kế to¸n vào Sổ c¸i tài khoản liªn quan. 2.2.4.4 KÕ to¸n tæng hîp. Biểu 13: TrÝch sæ c¸i TK 627 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03b - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ C¸I (TK 627: Chi phÝ sản xuất chung) (Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010) §¬n vÞ tÝnh: VN§ SH NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Cã 110 142 215 225 235 04/02 13/02 14/02 15/02 31/03 Đội điện nước lĩnh VL cho VP đội T. to¸n tiền điện thoại Ph©n bổ gi¸ trị CCDC xuất dïng T. to¸n lương văn phßng đội KH m¸y mãc quý 1/2010 …………… 152 111 142 334 338 214 152.000 1.821.000 15.623.000 14.700.000 3.234.000 54.623.000 Kết chuyển chi phÝ sản xuất chung quý 1/2010 154 1.280.523.050 Tổng 1.280.523.050 1.280.523.050 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng Cuối kỳ kế to¸n tập hợp chi phÝ sản xuất chung vào Bảng tổng hợp chi phÝ sản xuất chung (kh«ng bao gồm chi phÝ phục vụ m¸y thi c«ng) để khớp số liệu trªn Sổ c¸i TK627. Dựa trªn Bảng tổng hợp chi phÝ sản xuất chung cho toàn bộ c¸c c«ng tr×nh mà đội tham gia thi c«ng, kế to¸n tiến hành ph©n bổ chi phÝ sản xuất chung cho từng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp. Biểu 14: Bảng tổng hợp chi phÝ sản xuất chung BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Quý 1/2010 STT Nội dung Số tiền 1 2 3 4 5 6 Chi phÝ tiền lương bộ phận quản lý Chi phÝ vật liệu phục vụ quản lý Chi phÝ CCDC phục vụ quản lý Chi phÝ khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý Chi phÝ dịch vụ mua ngoài Chi phÝ bằng tiền kh¸c 445.652.000 212.530.750 15.623.000 54.623.000 298.894.000 253.200.300 Tổng 1.280.523.050 Dựa trªn Bảng tổng hợp chi phÝ sản xuất chung cho toàn bộ c¸c c«ng tr×nh mà đội tham gia thi c«ng, kế to¸n tiến hành ph©n bổ chi phÝ sản xuất chung cho từng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho c«ng tr×nh A Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung trong quý Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng tr×nh A = x VÝ dụ trong quý 1/2010, chi phÝ sản xuất chung cho tất cả c¸c c«ng tr×nh được tập hợp trªn sổ c¸i TK 627 và Bảng tổng hợp chi phÝ sản xuất chung là 1.280.523.050 đồng. Chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp của tất cả c¸c c«ng tr×nh được tập hợp trªn sổ c¸i TK 622 quý 1/2010 là 4.230.586.595 đồng. Chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp tập hợp cho c«ng tr×nh B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må trªn sổ chi tiết TK 622 quý 1/2010 là 352.581.000 đồng. Như vậy theo tiªu thức ph©n bổ trªn, kế to¸n ph©n bổ chi phÝ sản xuất chung cho c«ng tr×nh B­u ®iÖn V¨n ho¸ V¨n Må như sau: 1.280.523.050 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho c«ng tr×nh 4.230.586.595 x 351.581.000 4.230.586.595 = 4.230.586.595 = 106.417.293 ®ång 2.2.5. KÕ to¸n tổng hợp chi phÝ sản xuất và đ¸nh gi¸ sản phẩm dở dang tại C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh 2.2.5.1. иnh gi¸ sản phẩm dở dang tại C«ng ty. Do đặc điểm của ngành x©y dựng cơ bản và của sản phẩm x©y lắp: c«ng tr×nh cã thời gian thi c«ng dài, khối lượng thi c«ng lớn nªn để phï hợp với yªu cầu quản lý, đối với c¸c c«ng tr×nh chưa hoàn thành th× toàn bộ chi phÝ tập hợp từ khi khởi c«ng đến cuối kỳ được coi là chi phÝ sản xuất kinh doanh dở dang. Việc x¸c định đ¸nh gi¸ sản phẩm dở dang phụ thuộc vào phương thức thanh to¸n khối lượng x©y lắp hoàn thành giữa bªn giao và bªn nhận. Nếu hai bªn quyết định thanh to¸n sản phẩm x©y lắp sau khi c«ng tr×nh hoàn thành th× gi¸ trị sản phẩm dở dang là toàn bộ chi phÝ từ khi khởi c«ng đến thời điểm kiểm kª, đ¸nh gi¸. Nếu thanh to¸n theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý th× sản phẩm dở dang là khối lượng x©y lắp chưa đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã quy định. Cuối quý, tiến hành kiểm kª, x¸c định phần khối lượng x©y lắp đã thực hiện trong quý. Sau khi nghiệm thu chấp nhận thanh to¸n c¸c hạng mục c«ng tr×nh đã hoàn thành, C«ng ty lập hội đồng x¸c định gi¸ trị sản phẩm dở dang và lập biªn bản x¸c định khối lượng sản phẩm dở dang. 2.2.5.2. Tổng hợp chi phÝ sản xuất tại c«ng ty T©n NhËt Linh. Tại C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh, đối tượng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh trong quý ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ tõ khi ph¸t sinh ®Õn khi hoµn thµnh ë sæ chi tiÕt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Tập hợp chi phÝ từng c«ng tr×nh, kế to¸n kết chuyển c¸c khoản mục chi phÝ: chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp, chi phÝ nguyªn vật liệu trực tiếp, chi phÝ sử dụng m¸y thi c«ng, chi phÝ sản xuất chung cho từng c«ng tr×nh đã. Kế to¸n tổng hợp lấy số liệu đã vào Nhật ký chung để ghi vào sổ c¸i TK 154 cho tất cả c¸c c«ng tr×nh. BiÓu 15. TrÝch sæ c¸i (sæ chi tiÕt) TK154 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03b - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ C¸i TK154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tõ ngµy 01/01/2010 ®Õn 31/03/2010 C«ng tr×nh : X©y B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må – Hµ §«ng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 31/03 31/03 31/03 31/03 31/03 K/c CP nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp K/c nh©n c«ng K/c chi phÝ m¸y thi c«ng K/c chi phÝ sản xuất chung K/c gi¸ thành thực tế CT bàn giao quý 1/2010 621 622 623 627 632 1.832.720.360 352.581.000 198.230.535 106.417.293 2.489.949.188 Tæng 2.489.949.188 2.489.949.188 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng Cuối quý, cuối niªn độ, kế to¸n tổng hợp lấy số liệu trªn sổ chi tiết từng c«ng tr×nh để lập sổ tổng hợp chi phÝ thi c«ng toàn đơn vị. Qua sổ này c«ng ty cã thể theo dâi đ¸nh gi¸ toàn bộ chi phÝ sản xuất trong kỳ đã bỏ ra. Khi khối lượng sản phẩm x©y lắp hoàn thành bàn giao kế to¸n ghi: Nî TK 632 2.489.949.188 Cã TK 154 2.489.949.188 2.2.6. TÝnh gi¸ thành sản xuất của sản phẩm tại C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh Do đặc thï của sản phẩm x©y lắp là khối lượng lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi c«ng kÐo dài nªn để phù hợp với yªu cầu quản lý kế to¸n tiến hành tÝnh gi¸ thành sản phẩm theo quý. Đối với những sản phẩm hoàn thành, sau khi x¸c định được c¸c số liệu tổng hợp về chi phÝ x©y lắp, chi phÝ thực tế, khối lượng x©y lắp dở dang th× cuối kỳ kế to¸n (hàng quý) C«ng ty x¸c định được gi¸ thành khối lượng x©y lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ cho c¸c c«ng tr×nh, c¸c hạng mục c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p bµn giao Giá thành khối lượng xây lắp bàn giao Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p trong kú Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú - + = C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh ¸p dụng phương ph¸p tÝnh gi¸ thành giản đơn cho từng c«ng tr×nh, hạng mục c«ng tr×nh. Toàn bộ chi phÝ thực tế ph¸t sinh của từng c«ng tr×nh, hạng mục c«ng tr×nh từ khi khởi c«ng đến khi hoàn thành bàn giao chÝnh là gi¸ thành thực tế của khối lượng x©y lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ. Cụ thể ở c«ng tr×nh B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må – Hµ §«ng, C«ng ty bắt đầu khởi c«ng từ đầu quý 1 (02/01/2010) đến ngày 20/3/2010 th× hoàn thành nªn gi¸ thành thực tế của c«ng tr×nh hoàn thành bàn giao chÝnh là toàn bộ chi phÝ ph¸t sinh trong kỳ ( vµ kh«ng cã chi phÝ x©y lắp dở dang đầu kỳ và cuối kỳ) trªn sổ chi tiết Tài khoản 154 của c«ng tr×nh X©y B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må – Hµ §«ng là 2.489.949.188 Sau khi c«ng tr×nh B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må – Hµ §«ng bàn giao cho Chủ đầu tư kế to¸n tiến hành ghi vào sổ c¸i TK632 BiÓu 16: TrÝch sæ c¸i TK632 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh §Þa chØ: QuËn Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: S03b - DN Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC Sæ C¸I TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Tõ ngµy 01/01/2010 ®Õn 31/03/2010 C«ng tr×nh : B­u ®iÖn v¨n ho¸ V¨n Må SPSN 2.489.949.188 SPSC 2.489.949.188 D­ nî cuèi kú: 0 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK §¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã KC 31/03 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt CT: B§VH hoµn thµnh trong kú 154 2.489.949.188 KC 31/03 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt CT: B§VH hoµn thµnh quý 1/2010 vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 911 2.489.949.188 Tæng 2.489.949.188 2.489.949.188 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) NguyÔn Mai Lan KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §ç ThÞ MiÒn Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NguyÔn NhËt Tr­êng Ch­¬ng 3 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 3.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh: 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm ®¹t ®­îc: Qua 7 n¨m ho¹t ®éng cïng víi sù tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh X©y dùng ViÖt Nam, C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ tr­ëng thµnh c¶ vÒ quy m« n¨ng lùc còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· chñ ®éng nghiªn cøu tõng b­íc thùc hiÖn mét m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n khoa häc hîp lý, phï hîp víi ®Þa bµn ho¹t ®éng còng nh­ quy m«, ®Æc ®iÓm cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ cã mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ®· lu«n cè g¾ng hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch cña ngµnh X©y dùng còng nh­ cña Nhµ n­íc ®Æt ra, tõng b­íc më réng lÜnh vùc vµ quy m« kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, xøng ®¸ng lµ mét doanh nghiÖp tiªu biÓu cña ngµnh X©y dùng nãi chung. §Ó cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®ã ®ßi hái mét sù cè g¾ng, nç lùc kh«ng ngõng cña Ban gi¸m ®èc, cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng ®ãng gãp cña bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cña c«ng ty, c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ®· kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn. KÕ to¸n ®· ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong trong qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng dÇn ®­îc hoµn thiÖn vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh, dùa vµo kiÕn thøc b¶n th©n tiÕp thu ®­îc t¹i nhµ tr­êng vµ qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty ®· ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ: C¸c nghiệp vụ kinh tế ph¸t sinh được ghi chÐp đầy đủ trªn hệ thống sổ s¸ch kế to¸n, c«ng ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo chế độ hiện hành. X¸c định đóng đối tượng tập hợp chi phÝ là c«ng tr×nh, hạng mục c«ng tr×nh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tÝnh gi¸ thành cho từng c«ng tr×nh đạt hiệu quả. C«ng ty ¸p dụng phương ph¸p tÝnh gi¸ thành trực tiếp gióp cho việc tập hợp chi phÝ sản xuất và tÝnh gi¸ thành sản phẩm được dễ dàng. Chi phÝ nguyªn vật liệu trực tiếp: Kế to¸n c¸c Đội x©y lắp lập c¸c bảng kª chi phÝ cho từng c«ng tr×nh gióp kế to¸n C«ng ty ghi sổ nhanh chãng, thuận tiện. Để sử dụng nguyªn vật liệu đóng mục đÝch, hạn chế được thất tho¸t th× C«ng ty yªu cầu c¸c chứng từ thanh to¸n là c¸c hợp đồng, bản thanh lý hợp đồng, c¸c ho¸ đơn, chứng từ chi mua, xuất dïng nguyªn vật liệu phải cã sự ký duyệt của kế to¸n trưởng, của gi¸m đốc. Vật tư chuyển thẳng đến ch©n c«ng tr×nh để giảm bớt chi phÝ kho b·i, đảm bảo tÝnh liªn tục trong sản xuất và hạn chế mất m¸t, hao hụt. C«ng ty tiến hành khai th¸c tối đa nguồn cung cấp vật liệu địa phương. Với kế to¸n chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp: c«ng ty ¸p dụng h×nh thức trả lương kho¸n sản phẩm. H×nh thức này tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi c«ng, tăng năng suất lao động. Phương ph¸p này đã gắn liền lợi Ých vật chất của người lao động với chất lượng và tiến độ thi c«ng c«ng tr×nh, x¸c định râ moÞ tr¸ch nhiệm vật chất của từng tổ, đội và từng c¸ nh©n tạo động lực thóc đẩy người lao động cã tr¸ch nhiệm hơn trong c«ng việc. Với kế to¸n chi phÝ sử dụng m¸y thi c«ng: Hạch to¸n c¸c khoản chi phÝ liªn quan đến chi phÝ m¸y thi c«ng thành một khoản riªng, râ ràng th«ng qua việc lập bảng kª chi phÝ m¸y thi c«ng; sử dụng nhật tr×nh theo dâi hoạt động của xe, m¸y gióp kế to¸n chÝnh x¸c thời gian hoạt động và chi phÝ của m¸y. Với c«ng t¸c đ¸nh gi¸ khối lượng x©y lắp dở dang cuối kỳ cã sự tham gia đầy đủ của c¸c bộ phận liªn quan, nªn đ· đ¸nh gi¸ được tương đối chÝnh x¸c khối lượng x©y lắp dở dang cuối kỳ, cung cấp số liệu trung thực, đầy đủ gióp việc tÝnh gi¸ thành sản phẩm hoàn thành chÝnh x¸c hơn. - VÒ hÖ thèng tµi kho¶n: HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty ®ang ¸p dông tu©n thñ theo ®óng nh­ chÕ ®é Nhµ n­íc ban hµnh, kÕ to¸n h¹ch to¸n ®óng theo nh­ néi dung tµi kho¶n. C«ng ty cßn ¸p dông linh ho¹t viÖc vËn dông tµi kho¶n phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ c¶ s¶n phÈm x©y l¾p vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin mµ vÉn tu©n thñ theo nh­ chÕ ®é. - VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét hµnh kÕ to¸n rÊt ®­îc C«ng ty coi träng. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt hµng th¸ng gióp cho c¸c sè liÖu h¹ch to¸n ghi chÐp chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ lµ c¬ së ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. ViÖc ¸p dông kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, ®¸p øng yªu cÇu theo dâi th­êng xuyªn t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt t­, tiÒn vèn… trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty th× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kú tÝnh gi¸ thµnh mµ C«ng ty x¸c ®Þnh lµ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh nhanh gän chÝnh x¸c. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu h¹ch to¸n ë C«ng ty, phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n míi. 3.1.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty vÉn cßn mét sè nh÷ng vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn. * Trong kỳ cã rất nhiều nghiệp vụ kinh tế ph¸t sinh, mà việc sử dụng phần mềm kế to¸n trong c«ng t¸c hạch to¸n chưa thực sự ph¸t huy hết tÝnh năng, c«ng ty lại lựa chọn h×nh thức ghi sổ Nhật ký chung dẫn đến cßn t×nh trạng trïng lặp lại nhiều lần, khối lượng c«ng việc tăng lªn nhiều. * Với khoản mục chi phÝ nguyªn vật liệu trực tiếp: Đơn vị thi c«ng nào cã nhu cầu sử dụng vật tư được trực tiếp tự mua và xuất thẳng cho c«ng tr×nh. Việc làm này thường dẫn đến gi¸ vật tư tăng cao hơn so với gi¸ trị thực. Kh«ng chỉ thế, kh©u kiểm tra chất lượng vật tư chưa tốt nªn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ c«ng tr×nh. * Với kế to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng: M¸y thi c«ng được giao cho c¸c đơn vị, tổ, đội thi c«ng quản lý, sử dông. Do vậy, c¸c tài sản này bị khai th¸c một c¸ch triệt để dẫn đến độ hao mßn cao, trong khi việc tÝnh khấu hao vẫn ở mức b×nh thường, làm cho việc phản ¸nh gi¸ trị cßn lại của tài sản và việc tÝnh gi¸ thành chưa chÝnh x¸c. * Với c«ng t¸c lu©n chuyển chứng từ : Do nhiều lý do chủ quan và kh¸ch quan nªn việc tập hợp chứng từ lªn phßng kế to¸n C«ng ty chậm. C«ng ty tạm ứng trước tiền mua vật liệu làm cho việc tập hợp chứng từ chậm, và thường dồn lại vào cuối th¸ng, khiến cho c«ng việc vào thời gian này rất nhiều, khiến việc tập hợp chi phÝ và tÝnh gi¸ thành gặp nhiều khã khăn. Hơn thế, thiếu chứng từ hạch to¸n kịp thời, nªn đến cuối kỳ hạch to¸n, khối lượng c«ng việc được x¸c định bằng kiểm kª thực tế lớn hơn rất nhiều so với chi phÝ được tập hợp trªn sổ s¸ch. 3.1.3. Phương ph¸p hoàn thiện. Phương hướng chung để hoàn thiện c«ng t¸c kế to¸n chi phÝ và tÝnh gi¸ thành ở c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh là tiếp tục ph¸t huy những ưu điểm hiện cã t×m c¸ch khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo hạch to¸n đóng chế độ Nhà nước quy định và đ¸p ứng được yªu cầu quản trị của doanh nghiệp trong đã cã tÝnh đến định hướng ph¸t triển. T×m mọi biện ph¸p khẳng định chỗ đứng và tồn tại l©u dài là vấn đề bao chïm và xuyªn suốt mọi hoạt động của c¸c doanh nghiệp nãi chung và C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh nãi riªng. Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả cã nghĩa là với một lượng đầu vào cố định doanh nghiệp phải tạo ra được kết quả đầu ra tối đa với chất lượng cao nhất. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp phải phối hợp c¸c nguồn lực của m×nh một c¸ch khoa học, sử dụng hết c«ng suất, đồng thời tiết kiệm chi phÝ. Đ©y chÝnh là biện ph¸p tối ưu để doanh nghiệp đạt được mục tiªu của m×nh, tăng cường vị thế và uy tÝn trªn thị trường. Để qu¸ tr×nh x©y lắp diễn ra một c¸ch thuận lợi từ kh©u lập dự to¸n đến tổ chức thực hiện, quản trị doanh nghiệp cần phải thu được những th«ng tin về t×nh h×nh chi phÝ như gi¸ cả nguyªn vật liệu, gi¸ nh©n c«ng thuª ngoài. Từ đã để ra những biện ph¸p giảm chi phÝ, khai th¸c triệt để tiềm năng của doanh nghiệp. Ngoài ra, gi¸ thành sản phẩm là một chỉ tiªu kinh tế tổng hợp phản ¸nh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. XÐt theo gãc độ này, kế to¸n nãi chung và kế to¸n chi phÝ và tÝnh gi¸ thành nãi riªng đã khẳng định vai trß kh«ng thể thiếu đối với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp. Như vậy, chất lượng của th«ng tin kế to¸n cã ảnh hưởng kh«ng nhỏ đến quyết định của c¸c nhà quản trị. Nhưng trªn thực tế, c«ng t¸c hạch to¸n ở doanh nghiệp lu«n tồn tại những điểm kh«ng phï hợp và g©y khã khăn cho c«ng t¸c quản lý của c¸c doanh nghiệp và cơ quan chức năng Nhà nước. V× vậy, hoàn thiện hệ thống kế to¸n nãi chung, hoàn thiện kế to¸n chi phÝ sản xuất và tÝnh gi¸ thành sản phẩm nãi riªng là yªu cầu, nhiệm vụ kh¸ch quan và cã ý nghĩa chiến lược đối với sự ph¸t triển của doanh nghiệp 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty tnhh tm & xd T©n NhËt Linh: Phương hướng chung để hoàn thiện c«ng t¸c kế to¸n chi phÝ và tÝnh gÝa thành ở c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh là tiếp tục ph¸t huy những ưu điểm hiện cã t×m c¸ch khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo hạch to¸n đóng chế độ Nhà nước quy định và đ¸p ứng được yªu cầu quản trị của doanh nghiệp trong đã cã tÝnh đến định hướng ph¸t triển. Để c«ng t¸c kế to¸n tập hợp chi phÝ sản xuất và tÝnh gi¸ thành sản phẩm ngày càng đạt hiệu quả cao th× kế to¸n phải biết ph¸t huy những ưu điểm đã đạt được và t×m ra những giải ph¸p để khắc phục những tồn tại, qua thời gian t×m hiểu thực tế tại C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh, nhận thức được tầm quan trọng của c«ng t¸c kế to¸n tập hợp chi phÝ sản xuất và tÝnh gi¸ thành sản phẩm và mong muốn c«ng t¸c này ngày càng hoàn thiện hơn, em xin mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến sau: 3.2.1. Lu©n chuyển chứng từ: Đối với những chứng từ sử dụng trong nội bộ c«ng ty, c«ng ty cần cã những quy định cụ thể đối với việc lập, lu©n chuyển, những người cã tr¸ch nhiệm cũng như đối tượng của chứng từ. C«ng ty cã thể tiến hành quy định ngày giao nộp chứng từ cụ thể đối với từng đối tượng cụ thể. Những c«ng tr×nh ở xa nªn cã thời hạn giao nộp chứng từ dài hơn những c«ng tr×nh ở gần. Hạn cuối là một ngày cố định trong th¸ng đối với những c«ng tr×nh ở gần và quý đối với c¸c c«ng tr×nh ở qu¸ xa trụ sở của c«ng ty. Khi đã kế to¸n đội trực tiếp th«ng qua thời hạn giao nộp chứng từ đã quy định để cã phương hướng tập hợp c¸c chứng từ cần thiết liªn quan dưới c¸c đội để nộp về phßng Tài chÝnh kế to¸n của c«ng ty. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết c¸c vấn đề liªn quan đến đội cũng như vấn đề tạm ứng cho c«ng tr×nh. C«ng ty cũng nªn cã những biện ph¸p kỷ luật, khen thưởng phï hợp và gắn tr¸ch nhiệm của từng người, sẽ là điều kiện đắc lực cho việc thực hiÖn c«ng việc được giao. Ngoài ra, c«ng ty cũng nªn cã những kho¸ tập huấn ngắn hạn định kú cho c¸n bộ thống kª, nh©n viªn kế to¸n nhằm n©ng cao tr×nh độ chuyªn m«n nghiệp vụ. Thường xuyªn cập nhật chế độ kế to¸n mới. Tạo sự gắn bã hợp t¸c giữa nh©n viªn kế to¸n của c«ng ty với kế to¸n đội trong c«ng t¸c hạch to¸n kế to¸n để vừa đảm bảo tÝnh đối chiếu kiểm tra vừa cã điều kiện hỗ trợ gióp đỡ trong c«ng t¸c. 3.2.2. Chi phÝ nguyªn vật liệu trực tiếp: Vấn đề quan trọng của c«ng ty hiện nay là đảm bảo tÝnh đóng đắn của th«ng tin về chi phÝ nguyªn vật liệu thực tế ph¸t sinh trong kỳ. Để đảm bảo kiểm so¸t chặt chẽ việc sử dụng nguyªn vật liệu và hạch to¸n chÝnh x¸c nguyªn vật liệu mua xuất thẳng đến ch©n c«ng tr×nh, doanh nghiệp nªn cã Biªn bản giao nhận vật tư, hàng ho¸. Biªn bản này cần được lập ngay tại thời điểm nguyªn vật liệu được đưa về c«ng tr×nh căn cứ vào Ho¸ đơn mua hàng và tiến hành c«ng t¸c kiểm kª hàng ho¸ tại thời điểm nhập. Đối với trường hợp kho¸n gọn cho c¸c đội, chi nh¸nh mua vật tư, xuất vật tư, c«ng ty cần cã những quy định cụ thể đối với những trường hợp mua vật tư. C¸c bộ phận liªn quan như phßng cơ giới, bộ phận kĩ thuật cần cã sự gi¸m s¸t chặt chẽ đối với việc xuất dïng vật liệu này th«ng qua c¸c định mức kỹ thuật 3.2.3. Chi phÝ nh©n c«ng trực tiếp: C«ng ty nªn cã c¸c chÕ ®é th­ëng vµ kỉ luật ®èi víi c¸c vi ph¹m còng nh­ c¸c thµnh qu¶ xuÊt s¾c mµ c¸n bé c«ng nh©n ®¹t ®­îc để khuyến khÝch người lao động đồng thời thu hót được những lao động cã năng lực. 3.2.4: Chi phÝ sñ dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ mét kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong gi¸ thµnh vµ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng. V× vËy c«ng ty cÇn tăng cường kiểm tra, gi¸m s¸t trặt trẽ việc sử dụng m¸y thi c«ng để đảm bảo m¸y kh«ng bị sử dụng qu¸ c«ng suất. Nguyªn vật liệu sử dụng cho c¸c c«ng tr×nh phải qua kiểm tra để bảo đảm chất lượng c«ng tr×nh đặc biệt là những vật liệu mua ngoài phải cã biªn bản kiểm nghiệm của bªn cung ứng, tr¸nh thất tho¸t vật tư. 3.2.5. Chi phÝ sản xuất chung: C¸c khoản chi phÝ sản xuất chung thường bao gồm nhiều yếu tố chi phÝ, nhiều chứng từ liªn quan do đã c«ng t¸c quản lý chi phÝ sản xuÊt chung cần được chó trọng để tr¸nh t×nh trạng mất m¸t, nhầm lẫn chứng từ. Đặc biệt là việc ph¸t sinh c¸c chứng từ kh«ng cã trong thực tế ảnh hưởng đến c«ng t¸c kế to¸n chi phÝ và tÝnh gi¸ thành sản phẩm x©y lắp 3.2.6: §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i c«ng ty x©y dùng nhµ B­u ®iÖn còng ®· x¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú theo c«ng thøc nh­ng gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi l­îng x©y l¾p lµ ­íc tÝnh, kh«ng chÝnh x¸c. Do x¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú kh«ng cã c¨n cø, kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh còng kh«ng chÝnh x¸c. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, cuèi quý c«ng ty cÇn tiÕn hµnh kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang vµ ®­îc bªn chñ ®Çu t­ chÊp nhËn. Sau khi cã gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang, kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cña c«ng tr×nh. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ngµy cµng gi÷ vai trß quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c¸c doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ sö dông vËt t­, tiÒn vèn vµ tµi s¶n trong doanh nghiÖp. V× vËy hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ ë C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh nãi riªng lµ cÇn thiÕt, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tiÔn. Ngoµi ra tËp hîp chi phÝ chÝnh x¸c cßn ®ãng vai trß quan träng trong c«ng viÖc qu¶n lý t×nh h×nh cÊp ph¸t vèn vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ - mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ®Ò tµi nµy, qua thêi gian thùc tËp taÞ c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh vµ từ những th«ng tin thu thập được tại C«ng ty kết hợp với những kiến thức đã được trang bị trªn ghế nhà trường em nhận thấy C«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh là một c«ng ty đang trªn đà ph¸t triển mạnh mẽ. Hoà nhập với sự đổi mới của c¬ chế thị trường. Sự thành c«ng của C«ng ty như hiện nay là một phần đãng gãp của toàn thể c¸n bộ c«ng nh©n viªn, đặc biệt là c¸n bộ c«ng nh©n viªn phßng tài chÝnh - kế to¸n. C¸c phần hành kế to¸n ®· được c¸c kế to¸n viªn hoàn thành đÓ gãp phần vào việc quản lý vµ sử dụng vốn kinh doanh cã hiệu quả, khắc phục dần t×nh trạng l·ng phÝ và thất tho¸t vốn trong điều kiện x©y dựng c¸c c«ng tr×nh trải qua nhiều giai đoạn và thời gian l©u dài. Là một sinh viªn thực tập tại C«ng ty, em ®· được t×m hiểu và nghiªn cứu về qu¸ tr×nh sản xuất kinh doanh đặc biệt là qu¸ tr×nh hạch to¸n chi phÝ sản xuất và tÝnh gi¸ thành sản phẩm tại c«ng ty. Em ®· mạnh dạn đưa ra những nhận xÐt của m×nh về những mặt tốt và hạn chế trong qu¸ tr×nh hạch to¸n kế to¸n tại c«ng ty. Song do tr×nh độ cã hạn, thời gian thực tập kh«ng nhiều cộng với sự eo hẹp về tài liệu tham khảo nªn bài viết của em mới chỉ đề cập được đến những vẫn đề cơ bản nhất và chỉ đưa ra những ý kiến ban đầu nªn chắc chắn kh«ng tr¸nh khỏi những thiếu sãt. Em rất mong được sự quan t©m gãp ý kiến và chỉ bảo của thầy c« cïng c¸c anh chị c¸n bộ phßng tài chÝnh - kế to¸n C«ng ty TNHH TM & XD T©n NHËt Linh để bài viết của em được hoàn thiện hơn. §©y lµ mét ®Ò tµi khã, phøc t¹p, l¹i thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý gióp ®ì cña thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ em còng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao bæ sung kiÕn thøc cña m×nh ®Ó phôc vô tèt h¬n trong c«ng tac sau nµy. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi thÇy gi¸o Lª V¨n Dòng, ng­êi ®· tËn t×nh h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé phßng TC-KTTK cña c«ng ty TNHH TM & XD T©n NhËt Linh ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em vÒ mäi mÆt trong thêi gian em thùc tËp t¹i c«ng ty. Nam §Þnh, ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2011 Sinh viªn §ç ThÞ Kim Chóc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Tân Nhật Linh.doc
Luận văn liên quan