Đề tài Kế toán thanh toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ để nhà nước tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước, kiểm soát quản lý và điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị đó. Vì vậy, nó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, tổ chức công tác kế toán có vai trò tính toán, ghi chép các hoạt động kinh tế - tài chính phát sinh rồi xử lý, tập hợp, cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính để phân tích số liệu kế toán giúp Đại hội đồng cổ đông đưa ra các quyết định hợp lý, kịp thời về kinh tế nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho công ty. Ngoài ra, công tác kế toán còn cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế - tài chính ở công ty để giúp lãnh đạo công ty điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế - tài chính đạt hiệu quả cao thông qua việc phân tích các thông tin kế toán để đánh giá được hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính và dự toán khả năng phát triển của công ty. - Tổ chức kế toán trong Công ty có ý nghĩa quan trọng, nó đảm bảo cho kế toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, phát huy vai trò trong quản lý và trở thành công cụ quản lý kinh tế đắc lực của Công ty - - §Ò tμi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vμ thuÕ TNDN 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hi n nay n c ta, thu giá tr gia tăng ệ ở ướ ế ị (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 2 loại thuế phổ biến. Vì vậy, tổ chức công tác kế toán thanh toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN giúp các doanh nghiệp tính ra số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp cho nhà nước để các doanh nghiệp làm tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức công tác thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN giúp doanh nghiệp xác định được số thuế GTGT được hoàn lại hay được miễn giảm nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. Nhận thức được sâu sắc về vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toán thanh toán thuế nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo công ty và cán bộ nhân viên trong phòng kế toán, đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp của anh Nguyễn Quốc Minh, cộng với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu chuyên về thuế GTGT và thuế TNDN. Vận dụng những kiến thức đã học ở nhà truờng kết hợp với thực tế hạch toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, em quyết định chọn chuyên đề thực tập: Kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm Chuyên đề của em gồm 4 phần: - Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình chung ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm - Phần thứ 2: Tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. - Phần thứ 3: Một số ý kiến đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm - Phần thứ 4: Phần kết luận. Mặc dù rất cố gắng, song do trình độ và sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế, và thời gian thực tập không nhiều nên trong chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong khoa và các thầy cô trong bộ môn kế toán để chuyên đề của em đuợc hoàn thiện hơn nữa.

pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán thanh toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 21 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - S thu còn ph i n p vào ngân sách nhà n cố ế ả ộ ướ S d bên nố ư ợ ( tr ng h p đ c bi t )ườ ợ ặ ệ S thu đã n p l n h n s thu ph i n p ho c s thu đ c mi nố ế ộ ớ ơ ố ế ả ộ ặ ố ế ượ ễ gi m, thoái thu.ả * Tài kho n 333 có 9 tài kho n c p 2:ả ả ấ - TK 3331 - Thu GTGT ph i n p: ph n ánh s thu GTGT đ u ra,ế ả ộ ả ố ế ầ s thu ố ế GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p, s thu GTGT đã đ c kh uủ ậ ẩ ả ộ ố ế ượ ấ tr , s thu GTGT đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ừ ố ế ộ ả ộ ướ TK 3331 có 2 TK c p 3:ấ + TK 33311 – Thu GTGT đ u ra: dùng đ ph n ánh s thu GTGTế ầ ể ả ố ế đ u ra, s thu GTGT đ u vào đã kh u tr , s thu GTGT c a hàngầ ố ế ầ ấ ừ ố ế ủ bán b tr l i, b gi m giá, s thu GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n pị ả ạ ị ả ố ế ả ộ ộ ả ộ c a s n ph m, hàng hóa, d ch v tiêu th trong kỳ.ủ ả ẩ ị ụ ụ + TK 33312 – Thu GTGT hàng nh p kh u: dùng đ ph n ánh s thuế ậ ẩ ể ả ố ế GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngânủ ậ ẩ ả ộ ộ ả ộ sách nhà n c.ướ - TK 3332 – Thu tiêu th đ c bi t: ph n ánh s thu tiêu th đ c bi tế ụ ặ ệ ả ố ế ụ ặ ệ ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ả ộ ộ ả ộ ướ - TK 3333 – Thu xu t, nh p kh u: ph n ánh s thu xu t kh u, thuế ấ ậ ẩ ả ố ế ấ ẩ ế nh p kh u ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ậ ẩ ả ộ ộ ả ộ ướ - TK 3334 – Thu thu nh p doanh nghi p: ph n ánh s thu TNDNế ậ ệ ả ố ế ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ả ộ ộ ả ộ ướ - TK 3335 – Thu trên v n: ph n ánh s ti n thu s d ng v n Ngân sáchố ả ố ề ử ụ ố nhà n c ph i n p, đã n p, còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ướ ả ộ ộ ả ộ ướ - TK 3336 – Thu tài nguyên: ph n ánh s thu tài nguyên ph i n p, đãế ả ố ế ả ộ n p, còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ộ ả ộ ướ - TK 3337 – Thu nhà đ t: ph n ánh s thu nhà đ t ph i n p, đã n p,ế ấ ả ố ế ấ ả ộ ộ còn ph i n p vào Ngân sách nhà n c.ả ộ ướ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - TK 3338 – Các lo i thu khác: ph n ánh s ph i n p, đã n p, cònạ ế ả ố ả ộ ộ ph i n p v các lo i thu khác không ghi vào các tài kho n trên nh :ả ộ ề ạ ế ả ư thu thu nh p cá nhân, thu môn bài, ti n thuê đ t, thu chuy n quy nế ậ ế ề ấ ế ể ề s d ng đ t… TK này đ c m chi ti t cho t ng lo i thu .ử ụ ấ ượ ở ế ừ ạ ế - TK 3339 – Phí, l phí và các kho n ph i n p khác: ph n ánh s ph iệ ả ả ộ ả ố ả n p, đã n p, còn ph i n p v các kho n phí, l phí, các kho n ph i n pộ ộ ả ộ ề ả ệ ả ả ộ khác cho Nhà n c ngoài các kho n đã ghi vào các TK t 3331 đ n 3338.ướ ả ừ ế TK này cũng ph n ánh các kho n nhà n c tr c p cho doanh nghi pả ả ướ ợ ấ ệ ( n u có) nh các kho n tr c p, tr giá.ế ư ả ợ ấ ợ II, Ph ng pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u:ươ ạ ộ ố ệ ụ ế ủ ế 1, Thu GTGT ph i n p (3331):ế ả ộ a, K toán thu GTGT đ u ra (33311):ế ế ầ (1). Xác đ nh thu GTGT đ u ra ph i n p khi bán s n ph m, hàngị ế ầ ả ộ ả ẩ hóa, cung c p d ch v .ấ ị ụ - Khi bán s n ph m hàng hóa, d ch v thu c đ i t ng ch u thuả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế GTGT theo ph ng pháp kh u tr , trên Hóa đ n (GTGT) ph i ghi rõươ ấ ừ ơ ả giá bán ch a có thu GTGT, ph thu và chi phí thu thêm ngoài giáư ế ụ bán (n u có), thu GTGT ph i n p và t ng giá thanh toán. Căn cế ế ả ộ ổ ứ vào Hóa đ n (GTGT) ph n ánh doanh thu bán s n ph m, hàng hóa,ơ ả ả ẩ d ch v ị ụ (theo giá bán ch a có thu GTGT) và thu GTGT, k toán ghi:ư ế ế ế N TK 111,112,131… (t ng giá thanh toán)ợ ổ Có TK 333 (33311) - thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán ch a có thu )ư ế Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (giá bán ch a cóộ ộ ư thu )ế - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 23 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Khi bán s n ph m, hàng hóa, d ch v không thu c di n ch u thuả ẩ ị ụ ộ ệ ị ế GTGT ho c ch u thu GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, ho c hàngặ ị ế ươ ự ế ặ hóa, d ch v ch u thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr nh ngị ụ ị ế ươ ấ ừ ư doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, k toánệ ộ ế ươ ự ế ế ph n ánh doanh thu bán hàng là t ng giá thanh toán, ghi:ả ổ N các TK 111, 112, 131…ợ Có TK 511 – doanh thu bán hàng (t ng giá thanh toán)ổ Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (t ng giá thanhộ ộ ổ toán) (2). Tr ng h p cho thuê tài s n thu ti n tr c th i h n thuê, kườ ợ ả ề ướ ờ ạ ế toán ph n ánh doanh thu bán hàng c a t ng năm là toàn b s ti nả ủ ừ ộ ố ề cho thuê thu đ c (ti n thu ch a có thu GTGT) chia cho s nămượ ề ư ế ố cho thuê tài s n và ph n ánh thu GTGT ph i n p:ả ả ế ả ộ - Khi nh n ti n c a khách hàng tr tr c v ho t đ ng cho thuêậ ề ủ ả ướ ề ạ ộ tài s n cho nhi u năm, k toán ghi:ả ề ế N TK 111, 112,… (t ng s ti n nh n tr c)ợ ổ ố ề ậ ướ Có TK 3387 – doanh thu nh n tr c (ti n cho thuê ch a cóậ ướ ề ư thu )ế Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Đ ng th i tính và k t chuy n doanh thu cho thuê tài s n c a kỳ kồ ờ ế ể ả ủ ế toán, ghi: N TK 3387 – doanh thu nh n tr cợ ậ ướ Có TK 511 – doanh thu bán hàng (ti n cho thuê ch a cóề ư thu )ế - Sang kỳ k toán sau, k toán ph i tính và k t chuy n doanh thu choế ế ả ế ể thuê tài s n, k toán ghi nh sau:ả ế ư N TK 3387 – doanh thu nh n tr cợ ậ ướ Có TK 511 – doanh thu bán hàng - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 24 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp (3). Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c tr góp hàng thángườ ợ ươ ứ ả (hàng hóa thu c đ i t ng ch u thu GTGT theo ph ng pháp kh uộ ố ượ ị ế ươ ấ tr và doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr ) kừ ệ ộ ế ươ ấ ừ ế toán xác đ nh doanh thu bán hàng là giá bán tr m t l n ch a có thuị ả ộ ầ ư ế GTGT và ph n ánh thu GTGT, ghi:ả ế N các TK 111, 112, 131…(t ng s ti n ph i thanh toán)ợ ổ ố ề ả Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán 1 l n ch a cóầ ư thu )ế Có TK 711 – thu nh p ho t đ ng tài chính (lãi tr ch m)ậ ạ ộ ả ậ (4). Tr ng h p bán hàng theo ph ng th c hàng đ i hàng:ườ ợ ươ ứ ổ * Khi bán s n ph m, hàng hóa, d ch v thu c đ i t ng ch u thuả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị ế GTGT theo ph ng pháp kh u tr đ i l y hàng hóa khác đ sươ ấ ừ ổ ấ ể ử d ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch uụ ạ ộ ả ấ ị ụ ị thu GTGT theo ph ng pháp kh u trế ươ ấ ừ - Căn c hóa đ n (GTGT) khi đ a hàng đi đ i, k toán ph n ánhứ ơ ư ổ ế ả doanh thu bán hàng và thu GTGT, ghi:ế N TK 131 – ph i thu c a khách hàngợ ả ủ Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán ch a có thuư ế GTGT) Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n p ế ả ộ - Căn c hóa đ n (GTGT) khi nh n hàng hóa đ i v , k toán ph nứ ơ ậ ổ ề ế ả ánh giá tr hàng hóa nh p khi và thu GTGT đ u vào đ c kh uị ậ ế ầ ượ ấ tr , k toán ghi:ừ ế N các TK 152, 153, 156,…(giá mua ch a có thu )ợ ư ế N TK 133 – thu GTGT đ c kh u tr (c a hàng đ i v )ợ ế ượ ấ ừ ủ ổ ề Có TK 131 – ph i thu c a khách hàng ả ủ * N u hàng hóa đ i v đ s d ng cho ho t đ ng s n xu t kinhế ổ ề ể ử ụ ạ ộ ả ấ doanh hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGT ho c ch u thuị ụ ị ế ặ ị ế - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 25 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp GTGT theo ph ng pháp tr c ti p thì thu GTGT đ u vào c a hàngươ ự ế ế ầ ủ hóa đ i v s không đ c tính kh u tr và ph i tính vào giá tr v tổ ề ẽ ượ ấ ừ ả ị ậ t , hàng hóa nh n v . Cư ậ ề ăn c vào Hóa đ n (GTGT) nh n hàng hóaứ ơ ậ đ i v , ổ ề ghi: N các TK 152, 153, 156,…(t ng giá thanh toán)ợ ổ Có TK 131 – ph i thu c a khách hàngả ủ (5). Đ i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng phápố ớ ệ ộ ế ươ kh u tr khi s n xu t s n ph m, hàng hóa thu c di n ch u thuấ ừ ả ấ ả ẩ ộ ệ ị ế GTGT theo ph ng pháp kh u tr đ bi u t ng, k toán ghi:ươ ấ ừ ể ế ặ ế * N u bi u t ng s n ph m, hàng hóa ph c v cho ho t đ ng s nế ế ặ ả ẩ ụ ụ ạ ộ ả xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT theo ph ngấ ị ụ ị ế ươ pháp kh u tr , k toán ph n ánh doanh thu s n ph m, hàng hóa bi uấ ừ ế ả ả ẩ ế t ng theo giá bán ch a có thu GTGT, k toán ghi:ặ ư ế ế N các TK 641, 642 (giá bán ch a có thu GTGT)ợ ư ế Có TK 512 – doanh thu bán hàng n b (giá bán ch a cóộ ộ ư thu )ế - Đ ng th i ph n ánh s thu GTGT ph i n p c a hàng hóa sồ ờ ả ố ế ả ộ ủ ử d ng bi u, t ng đ c kh u tr , k toán h ch toán nh sau:ụ ế ặ ượ ấ ừ ế ạ ư N TK 133 – thu GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ * N u bi u t ng s n ph m, hàng hóa, d ch v ph c v cho ho tế ế ặ ả ẩ ị ụ ụ ụ ạ đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGTộ ả ấ ị ụ ị ế ho c ch u thu GTGT theo ph ng pháp tr c ti p, ho c đ c trangặ ị ế ươ ự ế ặ ượ tr i b ng qu phúc l i hay ngu n kinh phí khác thì thu GTGT c aả ằ ỹ ợ ồ ế ủ s n ph m, hàng hóa, d ch v dùng đ bi u, t ng không đ c kh uả ẩ ị ụ ể ế ặ ượ ấ tr , ghi:ừ N các TK 641, 642 (t ng giá thanh toán); ho cợ ổ ặ N TK 431 – qu khen th ng, phúc l i (t ng giá thanh toán)ợ ỹ ưở ợ ổ …………. - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 26 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (giá bán ch a cóộ ộ ư thu )ế (6). N u s n ph m, hàng hóa, d ch v s d ng n i b :ế ả ẩ ị ụ ử ụ ộ ộ * Tr ng h p s n ph m, hàng hóa, d ch v thu c đ i t ng n pườ ợ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ộ thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr s d ng n i b cho ho tế ươ ấ ừ ử ụ ộ ộ ạ đ ng s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT theoộ ả ấ ị ụ ị ế ph ng pháp kh u tr thì doanh thu bán hàng và s thu GTGT ph iươ ấ ừ ố ế ả n p c a s n ph m, hàng hóa, d ch v s d ng n i b :ộ ủ ả ẩ ị ụ ử ụ ộ ộ - Doanh thu bán hàng ghi: N các TK 627, 641, 642,…(chi phí s n xu t s n ph m)ợ ả ấ ả ẩ Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (chi phí SXSP)ộ ộ - Thu GTGT ph i n p đ c kh u tr , ghi:ế ả ộ ượ ấ ừ N TK 133 – thu GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ * Tr ng h p s n ph m, hàng hóa, d ch v thu c đ i t ng ch uườ ợ ả ẩ ị ụ ộ ố ượ ị thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr s d ng n i b cho ho tế ươ ấ ừ ử ụ ộ ộ ạ đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v không thu c di n ch uộ ả ấ ị ụ ộ ệ ị thu GTGT ho c ch u thu GTGT theo ph ng pháp tr c ti p thì sế ặ ị ế ươ ự ế ố thu GTGT ph i n p c a s n ph m, hàng hóa, d ch v s d ng n iế ả ộ ủ ả ẩ ị ụ ử ụ ộ b tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh, k toán ghi:ộ ả ấ ế N các TK 627, 641, 642 (chi phí s n xu t s n ph m c ngợ ả ấ ả ẩ ộ (+) v i thu GTGT ph i n p)ớ ế ả ộ ……………… Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (chi phí SXSP)ộ ộ - N u tr l ng cho công nhân viên b ng s n ph m, hàng hóa, ghi:ế ả ươ ằ ả ẩ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 27 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp N TK 334 – ph i tr công nhân viên (t ng giá thanh toán)ợ ả ả ổ Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ (7). Khi bán hàng thông qua các đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng:ạ ưở ồ * K toán đ n v giao hàng đ i lý:ế ở ơ ị ạ - Khi xu t kho hàng hóa, thành ph m giao cho đ i lý bán đúng giá,ấ ẩ ạ k toán ghi nh sau:ế ư N TK 157 – hàng g i đi bánợ ử Có các TK 155, 156. - Khi thanh toán doanh thu th c t thu đ c c a s hàng giao đ i lýự ế ượ ủ ố ạ đã bán đ c:ượ + Ph n ánh doanh thu bán hàng và s thu GTGT ph i n p, ghi:ả ố ế ả ộ N các TK 111, 112, 131 (t ng giá thanh toán)ợ ổ Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán ch a có thuư ế GTGT) Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán ra, ghi:ồ ờ ả ố ủ N TK 632 – giá v n hàng bánợ ố Có TK 157 – hàng g i đi bánử + Ph n ánh ti n hoa h ng ph i tr cho bên nh n đ i lý, ghi:ả ề ồ ả ả ậ ạ N TK 641 – chi phí bán hàngợ Có TK 131 – ph i thu c a khách hàngả ủ * K toán đ n v đ i lý bán đúng giá h ng hoa h ng:ế ở ơ ị ạ ưở ồ - Khi nh n hàng đ i lý, ký g i ph n ánh toàn b giá tr hàng hóaậ ạ ử ả ộ ị nh n bán đ i lý trên TK 003 – hàng hóa nh n bán h , nh n ký g iậ ạ ậ ộ ậ ử (TK ngoài B ng cân đ i k toán). Khi nh n hàng đ i lý, ký g i ghiả ố ế ậ ạ ử bên N , khi xu t bán hàng ho c khi xu t hàng tr l i cho bên giaoợ ấ ặ ấ ả ạ hàng ghi bên Có TK 003 - Khi bán đ c hàng nh n đ i lý:ượ ậ ạ + Ph n ánh s ti n bán hàng, ghi:ả ố ề - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 28 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp N các TK 111, 112, 131 (t ng giá thanh toán)ợ ổ Có TK 331 – ph i tr cho ng i bán (t ng giá thanh toán)ả ả ườ ổ + Hoa h ng bán hàng đ i lý đ c h ng, ghi:ồ ạ ượ ưở N TK 331 – ph i tr cho ng i bán (s hoa h ng đ cợ ả ả ườ ố ồ ượ h ng)ưở Có TK 511 – doanh thu bán hàng (s hoa h ng đ cố ồ ượ h ng)ưở + Khi thanh toán ti n cho bên giao hàng đ i lý, ghi:ề ạ N TK 331 – ph i tr cho ng i bán (t giá thanh toán tr (-)ợ ả ả ườ ỷ ừ s hoa h ng đ c h ng)ố ồ ượ ưở Có các TK 111, 112 (8). Đ i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng phápố ớ ệ ộ ế ươ kh u tr khi xu t bán hàng hóa cho các đ n v tr c thu c h chấ ừ ấ ơ ị ự ộ ạ toán ph thu c:ụ ộ * Tr ng h p, khi xu t hàng hóa thu c đ i t ng n p thuườ ợ ấ ộ ố ượ ộ ế GTGT theo ph ng pháp kh u tr đ n các đ n v tr c thu c h chươ ấ ừ ế ơ ị ự ộ ạ toán ph thu c s d ng “Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ”ụ ộ ử ụ ế ấ ậ ể ộ ộ - Khi xu t hàng hóa cho các đ n v tr c thu c h ch toán phấ ơ ị ự ộ ạ ụ thu c đ bán, ghi:ộ ể N TK 157 – hàng g i đi bánợ ử Có TK 155 – thành ph mẩ Có TK 156 – hàng hóa - Khi đ n v tr c thu c h ch toán ph thu c đã bán đ c hàng,ơ ị ự ộ ạ ụ ộ ượ công ty, đ n v c p trên căn cơ ị ấ ứ vào B ng kê hóa đ n hàng hóa bán raả ơ do đơn v tr c thu c l p và chuy n v , ph i l p Hóa đ n (GTGT)ị ự ộ ậ ể ề ả ậ ơ hàng hóa bán ra và ph n anh doanh thu bán hàng, thu GTGT ph iả ế ả n p, k toán ghi:ộ ế N TK 111, 136 (giá bán n i b đã có thu GTGT)ợ ộ ộ ế Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 29 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (giá bán n i bộ ộ ộ ộ ch a ư có thu GTGT)ế * Tr ng h p khi xu t bán hàng hóa thu c đ i t ng ch u thuườ ợ ấ ộ ố ượ ị ế GTGT theo ph ng pháp kh u tr đ n các đ n v tr c thu c h chươ ấ ừ ế ơ ị ự ộ ạ toán ph thu c đ bán, công ty, đ n v c p trên s d ng ngay Hóaụ ộ ể ơ ị ấ ử ụ đ n (GTGT), căn c vào Hóa đ n (GTGT) k toán ph n anh doanhơ ứ ơ ế ả thu bán hàng và thu GTGT ph i n p, ghi:ế ả ộ N TK 111, 136 (giá bán n i b đã có thu GTGT)ợ ộ ộ ế Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 512 – doanh thu bán hàng n i b (giá bán n i bộ ộ ộ ộ ch a ư có thu GTGT)ế (9). Tr ng h p hàng bán b tr l i:ườ ợ ị ả ạ Đ i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng pháp kh uố ớ ệ ộ ế ươ ấ tr và s n ph m, hàng hóa đã bán b tr l i thu c đ i t ng ch uừ ả ẩ ị ả ạ ộ ố ượ ị thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr , k toán ph n ánh s ti nế ươ ấ ừ ế ả ố ề ph i tr cho ng i mua, doanh thu và thu GTGT c a hàng hóa bả ả ườ ế ủ ị tr l i, ghi:ả ạ N TK 531 – hàng bán b tr l i (giá bán ch a có thu GTGT)ợ ị ả ạ ư ế N TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n p (thu GTGT c aợ ế ả ộ ế ủ hàng bán b tr l i)ị ả ạ Có TK 111, 112, 131 (t ng giá thanh toán)ổ - Đ ng th i ph n ánh giá v n c a hàng bán b tr l i nh p kho, ghi:ồ ờ ả ố ủ ị ả ạ ậ N TK 155 – thành ph mợ ẩ N TK 156 – hàng hóaợ Có TK 632 – giá v n hàng bánố - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 30 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp (10). Đ i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng phápố ớ ệ ộ ế ươ kh u tr khi phát sinh các kho n thu nh p c a ho t đ ng tài chínhấ ừ ả ậ ủ ạ ộ và thu nh p b t th ng (thu v thanh lý, nh ng bán TSCĐ…)ậ ấ ườ ề ượ thu c di n ch u thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr , k toánộ ệ ị ế ươ ấ ừ ế ph n anh thu nh p ho t đ ng tài chinh và thu nh p b t th ng theoả ậ ạ ộ ậ ấ ườ giá ch a có thu GTGT, k toán ghi:ư ế ế N TK 111, 112, 138 (t ng giá thanh toán)ợ ổ Có TK 3331 (33311) – thu GTGT ph i n pế ả ộ Có TK 711 – thu nh p ho t đ ng tài chính (giá ch a có thu )ậ ạ ộ ư ế Có TK 721 – các kho n thu nh p b t th ng (giá ch a cóả ậ ấ ườ ư thu )ế (11). Đ i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo ph ng pháp tr cố ớ ệ ộ ế ươ ự ti p. Cu i kỳ, k toán xác đ nh s thu GTGT ph i n p theo ph ngế ố ế ị ố ế ả ộ ươ pháp tr c ti p:ự ế - Đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh, k toán ghi:ố ớ ạ ộ ả ấ ế N TK 642 – chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ Có TK 3331 – thu GTGT ph i n pế ả ộ - Đ i v i ho t đ ng khác (ho t đ ng tài chính b t th ng), ghi:ố ớ ạ ộ ạ ộ ấ ườ N TK 811 – chi phí ho t đ ng tài chinhợ ạ ộ Nó TK 821 – chi phí b t th ngấ ườ Có TK 3331 – thu GTGT ph i n pế ả ộ (12). Khi n p thu GTGT vào Ngân sách nhà n c, ghi:ộ ế ướ N TK 3331 – thu GTGT ph i n pợ ế ả ộ Có TK 111, 112,… b, K toán thu GTGT c a hàng nh p kh u (33312)ế ế ủ ậ ẩ - Khi nh p kh u v t t , thi t b , hàng hóa, k toán ph n ánh s thuêậ ẩ ậ ư ế ị ế ả ố nh p kh u ph i n p, t ng s ti n ph i thanh toán và giá tr v t t , hàngậ ẩ ả ộ ổ ố ề ả ị ậ ư hóa nh p kh u (ch a bao g m thu GTGT hàng nh p kh u), ghi:ậ ẩ ư ồ ế ậ ẩ N TK 152, 153, 156, 211,…ợ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 31 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Có TK 333 – thu và các kho n ph i n p nhà n c (3333)ế ả ả ộ ướ Có TK 111, 112, 331,… Đ ng th i ph n ánh s thu GTGT ph i n p c a hàng nh p kh u:ồ ờ ả ố ế ả ộ ủ ậ ẩ + Tr ng h p v t t , hàng hóa, TSCĐ nh p kh u dùng vào ho t đ ngườ ợ ậ ư ậ ẩ ạ ộ s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT theo ph ngả ấ ị ụ ị ế ươ pháp kh u tr , s thu GTGT hàng nh p kh u ph i n p đ c kh u tr ,ấ ừ ố ế ậ ẩ ả ộ ượ ấ ừ ghi: N TK 133 – thu GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ Có TK 3331 – thu GTGT ph i n p (33312 – thu GTGTế ả ộ ế hàng nh p kh u)ậ ẩ - Khi th c n p thu GTGT c a hàng nh p kh u vào Ngân sách nhà n c,ự ộ ế ủ ậ ẩ ướ k toán ghi nh sau:ế ư N TK 3331 – thu GTGT ph i n p (33312 – thu GTGT hàng nh pợ ế ả ộ ế ậ kh u)ẩ Có TK 111, 112. c, K toán thu GTGT đ c kh u trế ế ượ ấ ừ - Cu i kỳ k toán tính và xác đ nh s thu GTGT đ c kh u tr v i số ế ị ố ế ượ ấ ừ ớ ố thu GTGT đ u ra và s thu GTGT ph i n p trong kỳ:ế ầ ố ế ả ộ + S thu GTGT đ c kh u tr trong kỳ v i s thu GTGT đ u ra, ghi:ố ế ượ ấ ừ ớ ố ế ầ N TK 3331– thu GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ Có TK 133 – thu GTGT đ c kh u tr .ế ượ ấ ừ + Khi th c n p thu GTGT vào Ngân sách nhà n c, ghi:ự ộ ế ướ N TK 3331– thu GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ Có TK 111, 112,… d, K toán thu GTGT đ c gi mế ế ượ ả - N u s thu GTGT đ c gi m, tr vào s thu GTGT ph i n pế ố ế ượ ả ừ ố ế ả ộ trong kỳ, k toán ghi nh sau:ế ư N TK 3331 – thu GTGT ph i n p (33311)ợ ế ả ộ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 32 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Có TK 721 – các kho n thu nh p b t th ngả ậ ấ ườ - N u s thu GTGT đ c gi m đ c Ngân sách nhà n c tr l iế ố ế ượ ả ượ ướ ả ạ b ng ti n, k toán h ch toán:ằ ề ế ạ N TK 111, 112ợ Có TK 721 – các kho n thu nh p b t th ngả ậ ấ ườ 2, K toán thu thu nh p doanh nghi p (3334)ế ế ậ ệ (1). Căn c s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p vào Ngân sách nhàứ ố ế ậ ệ ả ộ n c trong kỳ k toán theo thông báo c a c quan ướ ế ủ ơ thuÕ, ghi: N TK 421 – l i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố Có TK 3334 – thu thu nh p doanh nghi pế ậ ệ (2). Khi n p ti n thu thu nh p doanh nghi p vào Ngân sách nhà n c,ộ ề ế ậ ệ ướ k toán h ch toán nh sau:ế ạ ư N TK 3334 – thu thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ Có TK 421 – l i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố (3). Cu i năm khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a năm tàiố ế ế ậ ệ ủ chính đ c duy t, xác đ nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p ượ ệ ị ố ế ậ ệ ả ộ - N u s thu thu nh p doanh nghi p th c t ph i n p theo quy t toánế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ế thu năm đã duy t nh h n s thu thu nh p doanh nghi p ph i n pế ệ ỏ ơ ố ế ậ ệ ả ộ theo thông báo hàng quý c a c quan thu , thì s chênh l ch đ c ghiủ ơ ế ố ệ ượ nh sau:ư N TK 3334 – thu thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ Có TK 421 – l i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố - N u s thu thu nh p doanh nghi p th c t ph i n p theo quy t toánế ố ế ậ ệ ự ế ả ộ ế thu năm đã duy t l n h n s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p theoế ệ ớ ơ ố ế ậ ệ ả ộ thông báo hàng quý c a c quan thu , thì s chênh l ch đ c ghi nhủ ơ ế ố ệ ượ ư sau: N TK 421 – l i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 33 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Có TK 3334 – thu thu nh p doanh nghi pế ậ ệ - Khi th c n p s chênh l ch thi u v thu thu nh p doanh nghi p vàoự ộ ố ệ ế ề ế ậ ệ Ngân sách nhà n c, k toán ghi:ướ ế N TK 3334 – thu thu nh p doanh nghi pợ ế ậ ệ Có TK 111, 112 III, Th c tr ng v t ch c công tác thanh toán thu GTGT và thuự ạ ề ổ ứ ế ế TNDN Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâmở ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ 1, Thu GTGT:ế K toán thu GTGT s d ng tài kho n 3331ế ế ử ụ ả – Thu GTGTế ph i n pả ộ .. Tài kho n này ph n ánh s thu GTGT đ u ra, s thuả ả ố ế ầ ố ế GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p, s thu GTGT đã đ c kh uủ ậ ẩ ả ộ ố ế ượ ấ tr , s thu GTGT đã n p và còn ph i n p vào ngân sách nhà n c.ừ ố ế ộ ả ộ ướ 1.1, K toán thu GTGT đ u ra (TK 33311)ế ế ầ Tháng 6/2006 t i Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm,ạ ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ trong s nh t ký bán hàng có s li u nh sau:ổ ậ ố ệ ư S NH T KÝ BÁN HÀNGỔ Ậ Th n¸g 6 n m¨ 2006 Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TK 131 Tk 511 Tk 33311 Số Ngày 77065 11/6/06 Bán thu c láố cho t ngổ công ty Khánh Vi tệ 7.350.000.000 7.000.000.000 350.000.000 77066 20/6/06 Tr¶ hµng uû th¸c cho Nhµ m y¸ thuèc l¸ 5.084.507.123 4.842.387.736 242.119.387 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 34 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sµi Gßn Céng 12.434.507.123 11.842.387.736 592.119.387 S li u trên đ c l y t hóa đ n GTGT s 77065 ngày 11/6/06,ố ệ ượ ấ ừ ơ ố Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm xu t bán hàngổ ầ ị ụ ươ ạ ồ ấ cho t ng công ty Khánh Vi t m t hàng nguyên li u thu c lá n i đ aổ ệ ặ ệ ố ộ ị vµ ho¸ ®¬n 77066 ngµy 20/6/2006 C«ng ty cæ phÇn DV-TM §ång T©m tr¶ hµng uû th¸c nhËp khÈu cho Nhµ m y¸ thuèc l¸ Sµi Gßn. HÓA Đ N GIÁ TR GIA TĂNGƠ Ị M u s 01/GTKT- 3LLẫ ố Ngày 11 tháng 6 năm 2006 KV/2005B 077065 Đ n v bán: Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâmơ ị ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ Đ a ch : Tiên D c – Sóc S n – Hà N iị ỉ ượ ơ ộ Tài kho n: 421101000009Ngân hàng NN&PTNT Sóc S nả ơ Mã s thu : 0100632806ố ế Đ n v mua: ơ ị Tæng c«ng ty Kh¸nh ViÖt Đ a ch : 84 Hị ỉ ïng V¬ng-Nha Trang –Kh¸nh Hoµ. Tài kho n:ả Hình th c thanh toán: chuy n kho n Mã s thu : 4200486169ứ ể ả ố ế TT Tên hàng hóa d ch vị ụ §VT S l ngố ượ Đ n giáơ Thành ti nề 01 Thuèc l¸ l¸ vµng sÊy kg 200.000 35.000 7.000.000.000 C ng ộ 7.000.000.000 Thu GTGT 5%ế 350.000.000 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 35 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T ng c ngổ ộ 7.350.000.000 B»ng ch÷ : B¶y tû ba tr¨ m  n m¨ m u¬ i triÖ u  ® ång ch½ n./. Ngêi m ua hµng Ngêi b n¸ hµng           Thñ tr­ ëng ® ¬n vÞ    (Ký, hä tªn)    (Ký, hä tªn)           (Ký tªn, ® ãng dÊu) K toán h ch toán nh sau:ế ạ ư N TK 131: 7.350.000.000ợ Có TK 511: 7.000.000.000 Có TK 33311: 350.000.000 Hóa đ n 77066 ngày 20/6/06 xu t tr hàng y thác cho Nhà máyơ ấ ả ủ thu c lá Sài Gòn có các ch tiêu chính nh sau:ố ỉ ư HÓA Đ N GIÁ TR GIA TĂNGƠ Ị M u s 01/GTKT- 3LLẫ ố Ngày 20 tháng 6 năm 2006 KV/2005B 077066 Đ n v bán: Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâmơ ị ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ Đ a ch : Tiên D c – Sóc S n – Hà N iị ỉ ượ ơ ộ Tài kho n: 421101000009 Ngân hàng NN&PTNT Sóc S nả ơ Mã s thu : 0100632806ố ế Đ n v mua: Nhà máy thu c lá Sài Gònơ ị ố Đ a ch : 152 Tr n Phú – Ph ng 9 – Qu n 5 – Thành ph H Chí Minhị ỉ ầ ườ ậ ố ồ Tài kho n:ả Hình th c thanh toán: chuy n kho n Mã s thu : 0300602679-1ứ ể ả ố ế TT Tên hàng hóa d ch vị ụ §VT S l ngố ượ Đ n giáơ Thành ti nề - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 36 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 01 -Thu c lá lá nh p kh uố ậ ẩ y thác ủ -T giá ngày 20/6/06 làỉ 1USD = 15.984 VNĐ - Thu nh p ế ậ khÈu theo thông báo thuế kg 188.000 1,24 USD 233.120 USD 3.727.355.680 1.115.032.056 C ng ộ 4.842.387.736 Thu GTGT 5%ế 242.119.387 T ng c ngổ ộ 5.084.507.123 B»ng ch÷ : N m¨ tû kh«ng tr¨ m  t¸ m  t triÖ u  n m¨ tr¨ m  linh  b¶y  ngh×n m ét tr¨ m  hai ba ® ång./. Ngêi m ua hµng Ngêi b n¸ hµng           Thñ tr­ ëng ® ¬n vÞ    (Ký, hä tªn)    (Ký, hä tªn)           (Ký tªn, ® ãng dÊu) K toán h ch toán nh sau: ế ạ ư N TK 131: 5.084.507.123ợ Có TK 511: 4.842.387.736 Có TK 33311: 242.119.387 Các s li u trên các số ệ è hóa đ n trên đ u đ c ph n ánh vào s nh tơ ề ượ ả ổ ậ ký bán hàng và l p b ng kê hàng hóa d ch v bán raậ ả ị ụ 1.2, K toán thu GTGT hàng nh p kh u (33312)ế ế ậ ẩ Trong tháng 6/2006 Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ngổ ầ ị ụ ươ ạ ồ Tâm có nh p kh u 1 lô nguyên li u thu c lá Trung Qu c d i hình th cậ ẩ ệ ố ố ướ ứ y thác cho Nhà máy thu c lá Sài Gònủ ố S l ng là 188 t n ố ượ ấ Đ n giá là 1.240 USD/t nơ ấ T giá ngày 16/6/2006 là ngày m t khai nh p kh u: ỉ ở ờ ậ ẩ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 37 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1USD = 15.943 VND. Thu su t là 30 %ế ấ K toán h ch toán nh sauế ạ ư : N TK 156 ( 1561): 4.831.805.576ợ Có TK 331: 3.716.773.520 Có TK 333 ( 33332): 1.115.032.056 Và ph n ánh s thu GTGT khâu nh p kh u: ả ố ế ở ậ ẩ N TK 133 (1331): 241.590.279ợ Có TK 333 (33312): 241.590.279 S thu GTGT hàng nh p kh u trên đ c h ch toán vào s thuố ế ậ ẩ ượ ạ ố ế ph i n pả ộ , v a đ c h ch toán vào s thu GTGT đ c kh u tr khi bánừ ượ ạ ố ế ượ ấ ừ hàng và đ c ghi vào S ượ ổ c¸i tµi kho¶n 33312 và b ng kê hóa đ nả ơ hàng hóa, d ch v mua vào. ị ụ 1.3.KÕ to n¸ thuÕ GTGT ® Çu vµo ® uîc khÊu trõ. Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm thu mua nguyênổ ầ ị ụ ươ ạ ồ li u thu c lá t nông dân là nh ng ng i tr c ti p s n xu t s n ph mệ ố ừ ữ ườ ự ế ả ấ ả ẩ nên thu su t thu GTGT đ u vào là 0%. Do v y, m t hàng c a Công tyế ấ ế ầ ậ ặ ủ C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm không có thu GTGT đ u vàoổ ầ ị ụ ươ ạ ồ ế ầ đ c kh u tr khâu mua hàng. Ch có nh ng tr ng h p nh p kh uượ ấ ừ ở ỉ ữ ườ ợ ậ ẩ hàng hóa là có thu GTGT đ u vào đ c kh u trế ầ ượ ấ ừ Trong kỳ, do xu t bán cho 2 đ n v trên nên Công ty có s d ng d chấ ơ ị ử ụ ị v v n chuy n c a Công ty TNHH Th ng m i D ch v V n t i Huỳnhụ ậ ể ủ ươ ạ ị ụ ậ ả Lan, và có phát sinh các hóa đ n v n chuy n nh sau:ơ ậ ể ư - Hóa đ n 30868 ngày 13/6/2006 v n chuy n 200 t n nguyên li uơ ậ ể ấ ệ thu c lá cho T ng công ty Khánh Vi tố ổ ệ Đ n giá: 700đ/kg (ch a có thu )ơ ư ế Thu su t là 5%ế ấ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 38 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp K toán căn cế ứ hóa đ n ghi s và h ch toán nh sau: ơ ổ ạ ư N TK 641: 14.000.000ợ N TK 133 (1331): 700.000ợ Có TK 112 (1121): 14.700.000 - Hóa đ n 30872 ngày 24/6/2006 v n chuy n 188 t n nguyên li uơ ậ ể ấ ệ cho Nhà máy thu c lá Sài Gònố Đ n giá: 1.400đ/kg (đã có thu )ơ ế K toán h ch toán nh sau:ế ạ ư N TK 641: 250.666.667ợ N TK 133 (1331): 12.533.333ợ Có TK 112 (1121): 263.200.000 HÓA Đ N GIÁ TR GIA TĂNGƠ Ị M u s 01/GTKT- 3LLẫ ố Ngày 13 tháng 6 năm 2006 AR/2006B 30868 Đ n v bán: ơ ị C«ng ty TNHH TMVT Huúnh Lan Đ a ch : 1 ị ỉ Tr¬ng §Þnh­Hai Bµ Trng­Hµ Néi Tài kho n: ả Mã s thu : 0101151735ố ế Đ n v mua: ơ ị C«ng ty cæ phÇn DV­TM §ång T© m Đ a ch : ị ỉ Tiªn  Dîc­Sãc S¬n­Hµ Néi Tài kho n:ả Hình th c thanh toán: TM,CK Mã s thu : 0100632806ứ ố ế TT Tên hàng hóa d ch vị ụ §VT S l ngố ượ Đ n giáơ Thành ti nề - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 39 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 01 Cíc   vËn   chuyÓn  thuèc   l¸   tõ   Sãc  S¬n ® i Nha Trang kg 200.000 700 140.000.000 C ng ộ 140.000.000 Thu GTGT 5%ế 7.000.000 T ng c ngổ ộ 147.000.000 B»ng ch÷ : Mét tr¨ m  bèn b¶y triÖ u  ® ång ch½ n./. Ngêi m ua hµng Ngêi b n¸ hµng           Thñ tr­ ëng ® ¬n vÞ    (Ký, hä tªn)    (Ký, hä tªn)           (Ký tªn, ® ãng dÊu) Cu i tháng, Công ty ti n hành kê khai thu GTGT. Vi c kê khaiố ế ế ệ thu GTGT đ c th c hi n d a trên các hóa đ n, ch ng t đ u vào,ế ượ ự ệ ự ơ ứ ừ ầ đ u ra đ l p các b ng kê và tính toán s li u trên t khai. Riêng đ iầ ể ậ ả ố ệ ờ ố v i Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm do có muaớ ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ hàng c a ng i nông dân tr c ti p s n xu t s n ph m nên còn ph iủ ườ ự ế ả ấ ả ẩ ả l p b ng kê theo m u 04/GTGT m c dù m t hàng này không ch uậ ả ẫ ặ ặ ị thu GTGT khâu này.ế ở HÓA Đ N GIÁ TR GIA TĂNGƠ Ị M u s 01/GTKT- 3LLẫ ố Ngày 24 tháng 6 năm 2006 AR/2006B 30872 Đ n v bán: ơ ị C«ng ty TNHH TMVT Huúnh Lan Đ a ch : 1 ị ỉ Tr¬ng §Þnh­Hai Bµ Trng­Hµ Néi Tài kho n: ả Mã s thu : 0101151735ố ế Đ n v mua: ơ ị C«ng ty cæ phÇn DV­TM §ång T© m Đ a ch : ị ỉ Tiªn  Dîc­Sãc S¬n­Hµ Néi Tài kho n:ả Hình th c thanh toán: TM,CK Mã s thu : 0100632806ứ ố ế - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 40 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TT Tên hàng hóa d ch vị ụ §VT S l ngố ượ Đ n giáơ Thành ti nề 01 Cíc   vËn   chuyÓn  thuèc   l¸   tõ   Sãc  S¬n ® i Sµi Gßn kg 188.000 1.333,33 250.666.667 C ng ộ 250.666.667 Thu GTGT 5%ế 12.533.333 T ng c ngổ ộ 263.200.000 B»ng ch÷ : Hai tr¨ m  s¸u ba triÖ u  hai tr¨ m  ngh×n ® ång  ch½ n./. Ngêi m ua hµng Ngêi b n¸ hµng           Thñ tr­ ëng ® ¬n vÞ    (Ký, hä tªn)    (Ký, hä tªn)           (Ký tªn, ® ãng dÊu) Cuèi kú c«ng ty kÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ sang tµi kho¶n 33311 dùa trªn c¬ së ph¸t sinh tµi kho¶n 133 vµ kª khai thuÕ GTGT, bót to¸n kÕt chuyÓn nh sau: Nî TK 33311 261.123.612 Cã TK 133 261.123.612 B NG KÊ THU MUA NÔNG, LÂM, TH Y, M u 04/GTGTẢ Ủ ẫ H I S N, Đ T ĐÁ,CÁT S I, PH LI UẢ Ả Ấ Ỏ Ế Ệ C A NG I TR C TI P S N XU TỦ ƯỜ Ự Ế Ả Ấ Tháng 6 năm 2006 H tên ng i mua hàng:ọ ườ Phan Lª Léc - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 41 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Đ a đi m thu mua:ị ể C«ng ty Ng i ph trách:ườ ụ Phan ChÝ BÒn Đ n v :ơ ị Phã Gi¸m ®èc Đ a ch :ị ỉ TT Ng i bánườ Đ a chị ỉ S l ngố ượ Đ n ơ giá Thành ti nề Ghi chú 01 02 03 …. Tr n Th Hàầ ị Nguy nễ Văn Tính Lê Bá Th ngố …………… Cao B ngằ B c K nắ ạ L ng S nạ ơ …………. 50.000 120.000 150.000 ……….. 25.400 24.300 23.500 ……… 1.270.000.000 2.916.000.000 3.525.000.000 ……………… ….. C ngộ 345.500 8.764.814.000 ….,ngày…tháng…năm… ….,ngày…tháng…năm… Ng i l p b ng kê Giám đ c c sườ ậ ả ố ơ ở (Ký và ghi rõ h tên) (Ký tên, đóng d u)ọ ấ 1.4.Thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ GTGT - Ngày 25/7/2006 theo phi u chi s 52/7, Công ty chi ti n đ n pế ố ề ể ộ thu GTGT vào kho b c nhà n c huy n Sóc S n, s ti n làế ạ ướ ệ ơ ố ề 330.995.775đ. K toán h ch toán nh sau:ế ạ ư N TK 333 (33311): 330.995.775ợ Có TK 111 (1111): 330.995.775 C«ng ty cæ phÇn DV­TM §ång  T©m Tiªn Dîc­Sãc S¬n­Hµ Néi MÉu sè 02/TM - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK:33311 Cã TK :1111 PhiÕu chi Sè: 52/7 Ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2006 Hä tªn ngêi nhËn: §ç ThÞ An §Þa chØ bé phËn: Phßng kÕ to¸n Sè tiÒn b»ng sè: 330.995.775 ® B»ng ch÷: Ba tr¨m ba m¬i triÖu chÝn tr¨m chÝn l¨m ngh×n  b¶y tr¨m b¶y l¨m ®ång./. Lý do: Nép thuÕ GTGT th¸ng 6/2006 KÌm theo: 01  chøng tõ gèc: GiÊy nép tiÒn vµo ng©n  s¸ch b»ng tiÒn mÆt §∙ nhËn ®ñ sè tiÒn (B»ng ch÷):…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Ngµy 25 th¸ng 7  n¨m 2006    Gi¸m ®èc     KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nhËn    Thñ quü (Ký, hä tªn)       (Ký, hä tªn)   (Ký, hä tªn)   (Ký, hä tªn) (Ký,hä tªn) - Ngày 10/7/2006 theo y nhi m chi s 15 Công ty n p ti n vào khoủ ệ ố ộ ề b c nhà n c t nh Lào Cai ti n thu nh p kh u và thu GTGTạ ướ ỉ ề ế ậ ẩ ế hàng nh p kh u trong tháng 6/2006. ậ ẩ Uû nhiÖm chi         Ngµy 10/7/2006   Sè:  15 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 43 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty cæ phÇn DV­TM §ång T©m   PhÇn   dµnh  cho ng©n hµng Tµi kho¶n: 421101.000009 T¹i Ng©n hµng NN&PTNT Sãc S¬n Ngêi nhËn tiÒn: Chi côc h¶i quan cöa khÈu quèc tÕ Lµo Cai Tµi kho¶n: 741.01 T¹i Kho b¹c nhµ níc TØnh Lµo Cai Sè tiÒn: Mét tû ba tr¨m n¨m s¸u triÖu s¸u tr¨m hai hai ngh×n  ba tr¨m ba l¨m ®ång. Néi dung: Nép thuÕ NhËp khÈu 1.115.032.056 ® theo Ch¬ng 154B  lo¹i 07 kho¶n 01 môc 020 tiÓu môc 02. ThuÕ GTGT 241.590.279 ®  Ch¬ng 154B lo¹i 07 kho¶n 01 môc 014 tiÓu môc 03 theo tê khai  370 th«ng b¸o thuÕ 370 ngµy 16/6/06. KÕ to¸n       Chñ tµi kho¶n           Ng©n hµng A ghi sæ   Ng©n hµng B ghi sæ    KiÓm so¸t KÕ to¸n           KiÓm  so¸t            KÕ to¸n K toán ghi:ế N TK 333 (33312): 241.590.279ợ N TK 333 (3333): 1.115.032.056ợ Có TK 112 (1121): 1.356.622.335 T t c các nghi p v kinh t trên đ u đ c k toán ph n ánh vàoấ ả ệ ụ ế ề ượ ế ả các s k toán có liên quan nh : S ti n g i ngân hàng, S ti n m t,ổ ế ư ổ ề ử ổ ề ặ S theo dõi thu . Đ c ph n ánh t các s chi ti t đ n các s cái m tổ ế ượ ả ừ ổ ế ế ổ ộ cách trình t có h th ng. ự ệ ố - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 44 Tµi kho¶n ghi  nî ………………. Tµi kho¶n ghi  cã ………………… Sè tiÒn b»ng sè Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 45 MÉu sè:  01/GTGT céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (01) Kú kª khai: Th¸ng 06 n¨m 2006 (02) M∙ sè thuÕ: 0100632806 (03) Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty Cæ phÇn DV­ TM §ång T©m (04) §Þa chØ trô së: x∙ Tiªn Dîc (6 ) TØnh/ Thµnh  phè: Hµ Néi (05) QuËn/ HuyÖn: Sãc S¬n (8 ) Fax: 04.  8852559 (09) Email (07) §iÖn tho¹i: 04. 884 3561 §¬n vÞ tiÒn: §ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ  HHDV ThuÕ GTGT (Cha  thuÕ ) A Kh«ng ph¸t sinh ho¹t ®éng mua b¸n trong kú  (®¸nh dÊu (10) B ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn  sang (1 1) C Kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc I Hµng ho¸, dÞch vô: (HHDV) mua vµo 1 HHDV mua vµo trong kú (12) = (14) + (16) +;  (13) = (15) + (17) (1 2) 13.987.286 .242 (1 3) 261.123.6 12 a Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong níc (1 4) 9.155.180. 666 (1 5) 19.533.33 3 b Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu (1 6) 4.831.805. 576 (1 7) 241.590.2 79 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c  kú tríc a §iÒu chØnh t¨ng (1 9) b §iÒu chØnh gi¶m (2 0) (2 1) 3 Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo (22) =  (13) + (19) ­ (21) (2 2) 261.123.6 12 4 Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ kú nµy (2 3) 261.123.6 12 II Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra 1 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú (24) =  (26) ­ (27); (25) = (28) (2 4) 11.842.387 .736 (2 5) 592.119.3 87 1.1 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ  GTGT (2 6) 1.2 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT  (27) = 29+30+32; (2 7) (2 8) (28) = (31) + (33) a Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 0% (2 9) b Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 5% (3 0) 11.842.387 .736 (3 1) 592.119.3 87 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 10% (3 2) (3 3) 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra c¸c kú  tríc Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MÉu sè: 02/GTGT B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra (KÌm theo tê khai thuÕ GTGT) (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ kª khai hµng th¸ng) Th¸ng 06 n¨m 2006 Tªn c¬ së kinh doanh: C«ng ty Cæ phÇn DV­TM §ång T©m §Þa chØ: Tiªn Dîc – Sãc S¬n – Hµ Néi  Ho¸ ®¬n chøng tõ b¸n Tªn ngêi mua M∙ sè thuÕ  ngêi mua MÆt hµng Doanh sè  b¸n cha cã  thuÕ ThuÕ  suÊt ThuÕ GTGT Ghi chó Ký  hiÖu  ho¸  ®¬n Sè  ho¸  ®¬n Ngµy,  th¸ng,  n¨m ph¸t  hµnh KV/05 B 7706 5 11/6/200 6 Tæng C«ng ty  Kh¸nh ViÖt 420048616 9 Thuèc l¸ l¸ 7.000.000. 000 5% 350.000. 000 KV/05 B 7706 6 20/6/200 6 Nhµ m¸y thuèc  l¸ Sµi Gßn 030060267 9­1 Thuèc l¸ l¸  uû th¸c 4.842.387. 736 5% 242.119. 387 Tæng céng: 11.842.387 .736 542.119. 387 Ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2006 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN M∙ sè: 0100632806 46 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp   Ngêi lËp biÓu    KÕ to¸n trëng (Ký vµ ghi râ hä tªn)    (Ký vµ ghi râ hä tªn) MÉu sè: 03/GTGT B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo (KÌm theo tê khai thuÕ GTGT) (Dïng cho c¬ së kª khai thuÕ hµng th¸ng) Th¸ng 06 n¨m 2006 Tªn c¬ së kinh doanh: C«ng ty Cæ phÇn DV­TM §ång T©m §Þa chØ: Tiªn Dîc – Sãc S¬n – Hµ Néi  Ho¸ ®¬n chøng tõ mua Tªn ngêi b¸n M∙ sè  thuÕ  ngêi  b¸n MÆt hµng Doanh sè  b¸n cha cã  thuÕ ThuÕ  suÊt ThuÕ GTGT  ®Çu vµo Ghi chóKý hiÖu  ho¸ ®¬n Sè  ho¸  ®¬n Ngµy,  th¸ng,  n¨m ph¸t  hµnh BN/05B 30868 14.6.06 C«ng ty TNHH VT  Huúnh Lan Cíc vËn  chuyÓn 140.000.00 0 5% 7.000.00 0 Tê khai 06/NKD 16.6.06 Chi côc HQ Lµo Cai Thuèc l¸  nhËp khÈu 4.831.805. 576 5% 241.590. 279 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN M∙ sè: 0100632806 47 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp BN/05B 30872 24.6.06 C«ng ty TNHH VT  Huúnh Lan Cíc vËn  chuyÓn 250.666.66 6 5% 12.533.3 33 Tæng céng: 5.222.472. 242 261.123. 612 Ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2006   Ngêi lËp biÓu    KÕ to¸n trëng (Ký vµ ghi râ hä tªn)    (Ký vµ ghi râ hä tªn) - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 48 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3, K toán thanh toán thu thu nh p doanh nghi pế ế ậ ệ . Công ty C ph n D ch v ThỞ ổ ầ ị ụ ư ng mơ i Đ ng Tâm, thu TNDNạ ồ ế đư c quy t toán vào cu i năm sau khi đã tính toán đ y đ các chợ ế ố ầ ủ ỉ tiêu có liên quan, xác đ nh l i nhu n trị ợ ậ ư c thu . ớ ế Trong năm 2006, hàng quý Công ty đ u ti n hành t m n p thuề ế ạ ộ ế TNDN theo đăng ký t đ u năm cho C quan thu huy n Sóc S n.ừ ầ ơ ế ệ ơ Ngày 25/6/2006 Công ty vi t gi y n p ti n vào ngân sách nhàế ấ ộ ề n c b ng ti n m t và l p phi u chi 32/6 chi ti n t m n p thuướ ằ ề ặ ậ ế ề ạ ộ ế TNDN. K toán h ch toán nh sau:ế ạ ư N TK 333 (3334): 14.000.000ợ Có TK 111 (1111): 14.000.000 S thu t m n p hàng tháng là 14.000.000đ là do đ n v đăng ký tố ế ạ ộ ơ ị ừ đ u năm. L i nhu n tr c thu năm 2006 là 200.000.000đ. Thuầ ợ ậ ướ ế ế TNDN ph i n p c năm là 56.000.000đ chia đ u cho 4 quý, m iả ộ ả ề ỗ quý là 14.000.000đ Cu i kỳ, sau khi k toán xác đ nh k t qu và tính s thu ph iố ế ị ế ả ố ế ả n p, k toán ghi:ộ ế N TK 421: 56.000.000ợ Có TK 333 (3334): 56.000.000 Công ty s tr đi ph n đã n p này nêu s th c n p l n h n sẽ ừ ầ ộ ố ự ộ ớ ơ ố ph i n p.ả ộ Các nghi p v kinh t phát sinh trên đ u đ c ghi chép đ y đ vào Sệ ụ ế ề ượ ầ ủ ổ cái các TK - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 49 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S CÁIỔ Tên tài kho n: Thu GTGT đ u ra S hi u: 33311ả ế ầ ố ệ Tháng 6 năm 2006 NTGS Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TK ĐƯ Tr. Nkc S phát sinhố Số Ngày Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè d ®Çu  kú 77065 77066 52/7 11.6.06 20.6.06 25.7.06 - Bán thu c láố cho T ng côngổ ty Khánh Vi tệ - Tr hàng yả ủ thác cho Nhà máy thu c láố Sài Gòn ­KÕt  chuyÓn  thuÕ   GTGT  ®îc   khÊu  trõ - Chi ti n m tề ặ n p thuộ ế GTGT 131 131 133 111 261.123.612 330.995.775 350.000.000 242.119.387 C ng phộ ¸t  sinh 592.119.387 592.119.387 Sè d cuèi  kú - - - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 50 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S CÁIỔ Tên tài kho n: Thu GTGT hàng nh p kh u S hi u: 33312ả ế ậ ẩ ố ệ Tháng 6 năm 2006 NTGS Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TK ĐƯ Tr Nkc S phát sinhố Số Ngày Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè d ®Çu kú 15 6.2006 10.7.06 - Nh p kh u ậ ẩ nguyên li uệ thu c lá ố Trung Qu cố -Rút TGNH n p ộ ti n thu GTGTề ế hµng nh p kh u .ậ ẩ 133 112 241.590.279 241.590.279 C ng ộ ph¸t  sinh 241.590.279 241.590.279 Sè d cuèi kú - - - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 51 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S CÁIỔ Tên tài kho n: Thu thu nh p doanh nghi p S hi u: 33312ả ế ậ ệ ố ệ Tháng 6 năm 2006 NT GS Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TKĐ Ư Trang NKC S phát sinhố Số Ngày Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 Sè d ®Çu kú 42.000.000 32/6 25.6.06 - Chi ti n m tề ặ t m n p thu ạ ộ ế TNDN 111 14.000.000 C ng ộ Ph¸t  sinh 14.000.000 Sè d cuèi kú 28.000.000 Các nghi p v kinh t đ c vào s cái d a trên các hóa đ n ch ngệ ụ ế ượ ổ ự ơ ứ t g m: hóa đ n giá tr gia tăng đ u ra c a doanh nghi p, b ng kê thuừ ồ ơ ị ầ ủ ệ ả mua hàng hóa, t khai thác nh p kh u và các ch ng t k toán có liênờ ậ ẩ ứ ừ ế quan khác nh phi u chi, y nhi m chi. Ngoài vi c vào các s cái các tàiư ế ủ ệ ệ ổ kho n 33311, 33312, 3334, k toán còn vào các s có liên quan nh nh tả ế ổ ư ậ ký bán hàng (TK511), s cái TK 111, 112…cu i kỳ ki m tra và đ i chi uổ ố ể ố ế s li u trên các s k toán. ố ệ ổ ế - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 52 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S CÁIỔ Tên tài kho n: Tiả Òn mÆt S hi u: 1111ố ệ Tháng 6+7 năm 2006 N T G S Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TKĐ Ư Trang NKC S phát sinhố Số Ngày Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè d ®Çu kú 1.577.200 32/ 6 52/ 7 25/6/ 06 25/7/ 06 ……………….. T¹m nép thuÕ TNDN Quý I I / 06 ……………. Nép thuÕ GTGT th¸ng 6/2006 …………….. 3334 3331 1 14.000.00 0 330.995.7 75 Céng ph¸t sinh 17.432.568 .308 17.430.500 .620 D cuèi kú 3. 644. 888 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 53 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sæ tiÒn göi ng©n hµng TK:1121 Tháng 6 năm 2006 NT GS Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả TKĐ Ư Göi vµo Rót ra Cßn l¹i Số Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè d ® Çu  kú 4.230.000 15 10.7.06 …………… Nép   thuÕ  NK   vµ  thuÕ   GTGT  hµng   nhËp  khÈu … ………… .. 33312 33332 241.590.279 1.115.032.056 Céng ph¸t  sinh 7.363.250.100 7.365.500.432 Sè d cuèi  kú 1.979.668 - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 54 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PH N TH 3Ầ Ứ NH NG Ý KI N NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC THANHỮ Ế Ằ Ệ TOÁN THU GIÁ TR GIA TĂNG VÀ THU THU NH P DOANHẾ Ị Ế Ậ NGHI P CÔNG TY C PH N D CH V TH NG M IỆ Ở Ổ Ầ Ị Ụ ƯƠ Ạ Đ NG TÂMỒ I, Nh n xét v ho t đ ng c a b máy k toán c a Công tyậ ề ạ ộ ủ ộ ế ủ 1, Nh n xét chung:ậ Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm là m t Côngổ ầ ị ụ ươ ạ ồ ộ ty h ch toán đ c l p, ti n hành kinh doanh trên m t th tr ng khóạ ộ ậ ế ộ ị ườ tính nh ng Công ty đã tr ng thanh r t nhi u c v chu y r ng l nư ưở ấ ề ả ề ề ộ ẫ chi u sâu. Công tác qu n lý nói chung và công tác k toán nói riêngề ả ế đã không ng ng đ c c ng c và hoàn thiên h n.ừ ượ ủ ố ơ Công ty đã nhanh chóng thích nghi đ c v i c ch th tr ngượ ớ ơ ế ị ườ b ng vi c kh n tr ng tinh gi m b máy qu n lý g n nh , ti nằ ệ ẩ ươ ả ộ ả ọ ẹ ế hành đ nh h ng và t ch c l i m ng l i kinh doanh h p lý. Ngoàiị ướ ổ ứ ạ ạ ướ ợ ra, Công ty còn chú tr ng vào vi c s p x p và t ch c l i quy trìnhọ ệ ắ ế ổ ứ ạ qu n lý t i các t , các đi m thu mua c a Công ty, rà soát l i cácả ạ ổ ể ủ ạ ch c năng c a các phòng ban, k t h p xây d ng l i h th ng đ nhứ ủ ế ợ ự ạ ệ ố ị m c, qu n lý ch t ch và ti t ki m, gi m chi phí đ nâng cao hi uứ ả ặ ẽ ế ệ ả ể ệ qu kinh doanh. Đ i s ng cán b công nhân viên trong Công ty t ngả ờ ố ộ ừ b c đ c c i thi n. Công ty luôn hoàn thành nghĩa v đ i v iướ ượ ả ệ ụ ố ớ Ngân sách nhà n c.ướ Cùng v i s l n m nh c a Công ty, T ch c b máy k toánớ ự ớ ạ ủ ổ ứ ộ ế đã không ng ng hoàn thi n, cung c p k p th i nh ng thông tin tàiừ ệ ấ ị ờ ữ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 55 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chính chính xác đ tham m u cho lãnh đ o Công ty đ a ra nh ngể ư ạ ư ữ quy t đ nh đúng đ n, k p th i trong công tác qu n lý và đi u hànhế ị ắ ị ờ ả ề ho t đ ng c a Công ty. ạ ộ ủ Phòng k toán c a Công ty đã quan tâm b i dế ủ ồ ư ng, hỡ ư ng d nớ ẫ nghi p v cho nhân viên k toán phòng, c a hàng và các đi mệ ụ ế ở ở ử ở ể thu mua nh m giúp các k toán t ch c t t công tác ch ng t kằ ế ổ ứ ố ứ ừ ế toán cũng như v n d ng các tài kho n k toán. H th ng k toánậ ụ ả ế ệ ố ế đư c l p đ y đ , đúng ch đ , đ m b o thông tin nhanh chóng,ợ ậ ầ ủ ế ộ ả ả chính xác, k p th i đ đáp ng cho ho t đ ng kinh doanh c a Côngị ờ ể ứ ạ ộ ủ ty. 2, Nh n xét c thậ ụ ể 2.1, V hình th c k toán Công ty đang s d ngề ứ ế ử ụ Hình th c k toán chính là h th ng s k toán s d ng đ ghiứ ế ệ ố ổ ế ử ụ ể chép, h th ng hóa và t ng h p s li u ch ng t g c theo m t trìnhệ ố ổ ợ ố ệ ứ ừ ố ộ t và ph ng pháp ghi chép nh t đ nh.ự ươ ấ ị Hi n nay Công ty đang v n d ng hình th c s nh t ký chung.ệ ậ ụ ứ ổ ậ V i hình th c này, Công ty đã t ch c h th ng s t ng h p, ph nớ ứ ổ ứ ệ ố ổ ổ ợ ả ánh đ y đ , k p th i, chính xác nh ng nghi p v kinh t phát sinhầ ủ ị ờ ữ ệ ụ ế đ c c p nh t s chi ti t. Hi n nay, Công ty cũng đã s d ng kượ ậ ậ ở ổ ế ệ ử ụ ế toán máy đ ti t ki m chi phí khi ghi các s chi ti t.ể ế ệ ổ ế Bên c nh nh ng u đi m đó, còn t n t i nh ng nh c đi m sau:ạ ữ ư ể ồ ạ ữ ượ ể Vi c h ch toán c a Công ty ch y u v n d a vào th công,ệ ạ ủ ủ ế ẫ ự ủ không áp d ng k toán máy trong h ch toán k toán nên công vi cụ ế ạ ế ệ ghi s r t v t v . ổ ấ ấ ả - Đ i v i h ch toán thu thu nh p doanh nghi pố ớ ạ ế ậ ệ Đây là kho n thu xác đ nh s phát tri n s n xu t kinh doanh c aả ế ị ự ể ả ấ ủ Công ty nh ng vi c h ch toán không th ng xuyên, ch y u là vàoư ệ ạ ườ ủ ế cu i năm tài chính sau khi đã xác đ nh đ c c b n k t qu kinhố ị ượ ơ ả ế ả doanh và quy t toán báo cáo tài chính. Trong năm Công ty ch h chế ỉ ạ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 56 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp to n t m n p d a trên k t qu t m tính t đ u năm, ch a có sạ ạ ộ ự ế ả ạ ừ ầ ư ự đi u ch nh v i t ng giai đo n trong năm.ề ỉ ớ ừ ạ 2.2, Cách th c t ch c qu n lý các cán b công nhân viên trongứ ổ ứ ả ộ Công ty Cách th c t ch c qu n lý các cán b công nhân viên c a Công tyứ ổ ứ ả ộ ủ nh sau:ư - Phòng t ch c hành chính: m t tr ng phòng và nh ng ng i cóổ ứ ộ ưở ữ ườ liên quan đ n giao d ch làm nhi m v đón ti p và giao d ch v iế ị ệ ụ ế ị ớ khách hàng đ n Công ty và các quan h kinh t khác trong vi cế ệ ế ệ kinh doanh. - Phòng k toán: g m k toán tr ng c a Công ty và các k toánế ồ ế ưở ủ ế viên. K toán tr ng làm nhi m v tham m u giúp giám đ cế ưở ệ ụ ư ố trong công vi c tr c ti p qu n lý các ch ng t , s sách, t ch cệ ự ế ả ứ ừ ổ ổ ứ h ch toán thu, chi, l p quy t toán Công ty s d ng đ trình lênạ ậ ế ử ụ ể Ban giám đ c xác nh n s đã s d ng, s ch a s d ng và số ậ ố ử ụ ố ư ử ụ ố còn ph i s d ng. còn l i là các k toán viên ph trách t ng ph nả ử ụ ạ ế ụ ừ ầ h ch toán k toán khác nhau.ạ ế V i cách th c t ch c qu n lý nh trên c a Công ty, đã th y rõớ ứ ổ ứ ả ư ủ ấ hi u qu trong vi c s d ng nhân s qua k t qu ho t đ ng kinhệ ả ệ ử ụ ự ế ả ạ ộ doanh c a Công ty. Công ty ngày càng làm ăn t t. Cách t ch c qu nủ ố ổ ứ ả lý nhân s nh v y r t phù h p v i quy mô và hình th c kinh doanhự ư ậ ấ ợ ớ ứ c a Công ty.ủ V v n đ t ch c nhân s t i Công ty, b n thân tôi th y r tề ấ ề ổ ứ ự ạ ả ấ ấ phù h p v i Công ty, đ c t ch c m t cách h p lý v i ch c năngợ ớ ượ ổ ứ ộ ợ ớ ứ và nhi m v c a các cán b công nhân viên trong Công ty. Công tyệ ụ ủ ộ nên duy trì cách th c t ch c nhân s này nh m đ y m nh h n ho tứ ổ ứ ự ằ ẩ ạ ơ ạ đ ng kinh doanh c a Công ty nh m đem l i l i nhu n cao nh tộ ủ ằ ạ ợ ậ ấ 2.3, Ph ng pháp t ch c h th ng ch ng t , tài kho n, sươ ổ ứ ệ ố ứ ừ ả ổ sách: - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 57 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Công ty s d ng các h th ng ch ng t , tài kho n, s sách m tử ụ ệ ố ứ ừ ả ổ ộ cách có hi u qu . Tuy nhiên, m t s s còn ch a ghi chi ti t choệ ả ộ ố ổ ư ế t ng đ i t ng theo dõi. Công ty c n chú ý đi n đ y đ h n cácừ ố ượ ầ ề ầ ủ ơ thông tin quy đ nh ghi trong các m u s sách do B tài chính banị ẫ ổ ộ hành. 2.4, Ph ng pháp h ch toán và phân tích các ch tiêu kinh t :ươ ạ ỉ ế Công ty đã s d ng h th ng tài kho n và các ch tiêu kinh tử ụ ệ ố ả ỉ ế m t cách linh ho t và theo quy t c mà B Tài Chính ban hành.ộ ạ ắ ộ II, Nh ng ý ki n nh m hoàn thi n công tác t ch c k toán ữ ế ằ ệ ổ ứ ế ở Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâmổ ầ ị ụ ươ ạ ồ Công ty c n phát huy nh ng u đi m nêu trên nh ti p t c sầ ữ ư ể ư ế ụ ử d ng k toán trên máy đ gi m b t chi phí v ghi s k toán vàụ ế ể ả ớ ề ổ ế cũng c n ph i thay đ i cách th c h ch toán thu thu nh p doanhầ ả ổ ứ ạ ế ậ nghi p đ th y rõ đ c k t qu kinh doanh c a t ng th i kỳệ ể ấ ượ ế ả ủ ừ ờ Hi n nay, vi tính đang là m t trong nh ng ph ng ti n giúp íchệ ộ ữ ươ ệ r t nhi u cho các nhà qu n lý doanh nghi p. Áp d ng vi tính có thấ ề ả ệ ụ ể qu n lý quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p m t cáchả ạ ộ ủ ệ ộ chính xác, g n nh và khoa h c h n. K toán đ c trang b m tọ ẹ ọ ơ ế ượ ị ộ ki n th c nh t đ nh v tin h c cũng là yêu c u r t c n thi t choế ứ ấ ị ề ọ ầ ấ ầ ế công tác qu n lý c a Công ty. Chính vì v y, Công ty c n có kả ủ ậ ầ ế ho ch đào t o nâng cao ki n th c tin h c cho cán b , nhân viên kạ ạ ế ứ ọ ộ ế toán đ c bi t là k toán các đi m thu mua đ có th đáp ng đ cặ ệ ế ở ể ể ể ứ ượ nhu c u và nhi m v đ c giao nh m hoàn thành t t công tác h chầ ệ ụ ượ ằ ố ạ toán k toán t i Công ty.ế ạ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 58 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PH N TH 4Ầ Ứ K T LU NẾ Ậ Th i gian th c t p t i Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ngờ ự ậ ạ ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ Tâm, đ c Ban lãnh đ o Công ty, đ c bi t là phòng Tài chính – k toánượ ạ ặ ệ ế đã h t s c t o đi u ki n thu n l i đ em hoàn thành chuyên đ này.ế ứ ạ ề ệ ậ ợ ể ề V i mong mu n đ c góp ph n nh bé c a mình trong công tác kớ ố ượ ầ ỏ ủ ế toán nói chung, k toán thanh toán thu giá tr gia tăng và thu thu nh pế ế ị ế ậ doanh nghi p nói riêng Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ngệ ở ổ ầ ị ụ ươ ạ ồ Tâm. D a trên c s nghiên c u, phân tích tài li u và th c tr ng công tácự ơ ở ứ ệ ự ạ k toán t i Công ty, đ c Ban lãnh đ o Công ty h ng d n và đóngế ạ ượ ạ ướ ẫ góp ý ki n, em đã m nh d n đ a ra m t s bi n pháp nh m hoàn thi nế ạ ạ ư ộ ố ệ ằ ệ công tác k toán thanh toán thu GTGT và thu TNDN. M c dù đã cế ế ế ặ ố g ng v n d ng vào th c ti n nh ng ki n th c đ c trang b khi ng iắ ậ ụ ự ễ ữ ế ứ ượ ị ồ trên gh nhà tr ng, t đó đánh giá, nh n xét và đ ra gi i pháp th cế ườ ừ ậ ề ả ự hi n hi u qu nh ng ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót.ệ ệ ả ư ắ ắ ỏ ữ ế M t l n n a em xin chân thành c m n s h ng d n nhi t tình c aộ ầ ữ ả ơ ự ướ ẫ ệ ủ K toán tr ng Nguy n Qu c Minh, s đóng góp ý ki n c a các nhânế ưở ễ ố ự ế ủ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 59 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp viên trong phòng Tài chính – k toán đã giúp em hoàn thành chuyên đế ề th c t p t t nghi p này.ự ậ ố ệ Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2006ộ - - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN 60

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm.pdf
Luận văn liên quan