Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP xuất nhập khảu và Hợp tác đầu tư Vilexim

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . Trang 1 Phần 1: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tưVilexim 3 1.1. Những đặc điểm kinh tế_kỹ thuật của Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 3 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6 1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 11 1.1.3.1 Phương thức hoạt động kinh doanh 11 1.1.3.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 12 1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 12 1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 12 1.1.4.2. Quản trị người sử dụng 18 1.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 22 1.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 22 1.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán 22 1.1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toán 24 1.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán . 26 1.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 27 1.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK Vilexim 27 1.2.1. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 27 1.2.1.1. Đặc điểm hàng hoá 27 1.2.1.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá . 35 1.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 37 1.2.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và thủ tục chứng từ . 37 1.2.2.2. Tính giá mua của hàng hoá xuất bán 39 1.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ 40 1.2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng 41 1.2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 52 1.2.2.6. Kế toán thanh toán với khách hàng . 54 1.2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quả lý doanh nghiệp tại Công ty . 56 1.2.3.1. Kế toán chi phí mua hàng . 56 1.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 57 1.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 58 1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vilexim . 59 Phần 2: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim 62 2.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim . 62 2.1.1. Những ưu điểm . 62 2.1.2. Những tồn tại 62 2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim . 65 KẾT LUẬN . 67 Lời cam đoan . 68 Danh mục tài khoản . 69 Danh mục tài liệu tham khảo 88

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP xuất nhập khảu và Hợp tác đầu tư Vilexim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µng hãa, liªn quan c¶ ®Õn khèi l­îng hµng hãa trong k× vµ hµng hãa ®Çu k×, cho nªn cÇn ph©n bæ chi phÝ mua hµng cho hµng ®· b¸n trong k×. Tiªu chuÈn ph©n bæ chi phÝ mua hµng th­êng ®­îc lùa chän lµ: Sè l­îng; träng l­îng; trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng hãa. C«ng thøc: Chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho HH ®· b¸n trong k× = Chi phÝ mua hµng cña HH tån kho ®Çu k× + Chi phÝ mua hµng ph¸t sinh trong k× x Tiªu chuÈn ph©n bæ cña HH ®· xuÊt b¸n trong k× Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ cña” HH tån cuèi k×” vµ HH ®· xuÊt b¸n trong k× C¨n cø vµo c¸c chøng tõ do Ng©n hµng cung cÊp (GiÊy b¸o nî), kÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng sÏ h¹ch to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®ã vµo tõng l« hµng vµ tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo ph©n hÖ KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi vµ tiÒn vay. Khi hoµn thµnh tiªu thô mét l« hµng, ®Ó quyÕt to¸n cho l« hµng ®ã chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh ®­îc Fast Accounting sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn (theo c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn ®­îc khai b¸o) ®Ó kÕt chuyÓn x¸c ®Þnh l·i lç cho tõng l« hµng. 1.2.3.2. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm, hµng hãa vµ cung cÊp dÞch vô. T¹i Vilexim, chi phÝ b¸n hµng bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng; Chi phÝ vËt liÖu, bao b×; Chi phÝ dông cô ®å ding; Chi phÝ khÊu hao TSC§; Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm; Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n sö dông TK 641 ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn CPBH thùc tÕ ph¸t sinh trong k× ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ æ C«ng ty. BiÓu 2.16. S¬ ®å h¹ch to¸n TK 641 “chi phÝ b¸n hµng” TK 641 TK 911 TK 334, 338, 335 TK 214 TK 142(2) TK 111, 112, 331 TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lg KÕt chuyÓn CP QLDN ®Ó X§KQ CP kÕt chuyÓn, xuÊt kho CCDC, VT… TrÝch KH TSCD C¸c chi phÝ kh¸c trong kú K/c CP chê p/bæ K/c CP ®Ó X§KQ TK 142, 242, 152 153… 1.2.3.3. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ toµn bé chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh chung toµn doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ sau: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý; Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý; Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng; Chi phÝ khÊu hao TSC§; ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ; Chi phÝ dù phßng; Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n t¹i Vilexim sö dông TK 642 - Chi phÝ QLDN ®Ó ph¶n ¸nh tËp hîp vµ kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ qu¶n lÝ kinh doanh, qu¶n lÝ hµnh chÝnh vµ chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña c¶ C«ng ty. BiÓu 2.17. S¬ ®å h¹ch to¸n TK 642 “ chi phÝ QLDN” TK 642 TK 911 TK 334, 338, 335 TK 214, 139 TK 142 TK 111, 112, 331 TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lg KÕt chuyÓn CP QLDN ®Ó X§KQ CP kÕt chuyÓn, xuÊt kho CCDC, VT TrÝch KH TSCD LËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi C¸c chi phÝ kh¸c PS trong kú b»ng tiÒn, c«ng nî. K/c CP chê p/bæ K/c CP ®Ó X§KQ TK 142, 242, 152 153… 1.2.4. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Vilexim. KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ lµ tæng sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô víi gi¸ vèn hµng tiªu thô vµ víi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t­¬ng øng. Trong ®ã, doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô tÝnh b»ng tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trõ ®i (-) c¸c kho¶n gi¶m trõ (kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu). KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ biÓu hiÖn sè tiÒn l·i hay lç tõ ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §©y lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i Vilexim sö dông tµi kho¶n Tµi kho¶n 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Ngoµi ra, ®Ó ph©n phèi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty Vilexim còng sö dông Tµi kho¶n 421- Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n phèi, xö lý kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. BiÓu 2.18. S¬ ®å h¹ch to¸n TK 911 “ X¸c ®Þnh KQKD” TK 632 TK 641 TK 511 TK 911 TK 421 TK 642 635711 (1) (2) (3) (5) (4) (6a) (6b) TK1422,242 Chó thÝch: (1) KÕt chuyÓn gi¸ vèn SP, HH tiªu thô trong kú (2) (3) KÕt chuyÓn CPBH, CPQLDN trong kú (4) KÕt chuyÓn CPBN, CPQLDN kú tr­íc ch­a ph©n bæ hÕt (5) KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn (6a) KÕt chuyÓn l·i (6b) KÕt chuyÓn lç Fast Accounting ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim. Sau khi c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®­îc cËp nhËt, xö lý, phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, ph©n bæ tù ®éng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i lç l« hµng: BiÓu 2.19. KÕ to¸n chi phÝ vµ lç l·i l« hµng PHÇN 2 Hoµn thiÖn kÕ rto¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK vµ hîp t¸c ®Çu t­ vilexim. 2.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim. 2.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm. Víi qu¸ tr×nh x©y d­ng vµ ph¸t triÓn l©u dµi, Vilexim ®© cã mét thÞ tr­êng truyÒn thèng trong vµ ngoµi n­íc æn ®Þnh, kh«ng ngõng t¨ng c­êng quan hÖ g¾n bã víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc, më réng t×m kiÕm c¸c b¹n hµng míi. HiÖn t¹i, Vilexim ®ang cã quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng ë trªn 40 n­íc trªn thÕ giíi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®a d¹ng nh­: n«ng s¶n, l©m s¶n, hµng dÖt may, thñ c«ng mü nghÖ, s¶n phÈm c¬ khÝ võa vµ nhá. C«ng ty còng ®· x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c vïng miÒn chuyªn cung cÊp hµng thu mua ®Ó xuÊt khÈu æn ®Þnh. C«ng ty còng ®· më réng lÜnh vùc ®Çu t­ kinh doanh, tham gia vµo mét sè lÜnh vùc nh­: thµnh lËp Trung t©m xuÊt khÈu Lao ®éng t¹i 139 Lß §óc – Hµ Néi, më c¸c chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng, TP Hå ChÝ Minh, Hµ T©y, H­ng Yªn, tham gia thµnh lËp C«ng ty liªn doanh c¸n thÐp t¹i Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo. Víi kinh nghiÖm gÇn 40 n¨m chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cïng ®éi ngò c¸n bé cã kinh nghiÖm ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, ®ång thêi ®ang hoµn thµnh qu¸ tr×nh trÎ ho¸ c¸n bé víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong kinh doanh, Vilexim ®· vµ ®ang t¹o dùng cho m×nh mét nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong t­¬ng lai, t¹o ®­îc niÒm tin v÷ng ch¾c tõ phÝa kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim: Ph­¬ng thøc b¸n hµng hiÖn nay cña C«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n, C«ng ty ch­a ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p marketing phøc t¹p tèn kÐm nh­ng hµng ho¸ cña C«ng ty vÉn ®­îc kh¸ch hµng lùa chän lµm b¹n hµng tin cËy. HiÖn t¹i, ®©y lµ mét thÕ manh cña c«ng ty nh­ng trong t­¬ng lai khi mµ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, nÕu kh«ng sím ®Çu t­ vµo m¶ng nµy th× ®©y l¹i lµ ®iÓm yÕu cña C«ng ty. §èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng nhËp khÈu, t¹i C«ng ty Vilexim, c¸c th­¬ng vô mua b¸n ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n tõ kh©u lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi kh¸ch hµng ®Õn tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. Trong c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng nhËp khÈu th­êng tho¶ thuËn ®iÓu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm cña bªn mua ®èi víi hµng nhËp vÒ nh­: Bªn mua tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sã l­îng vµ chÊt l­îng hµng ho¸ theo thùc tÕ ®­îc giao cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi; Bªn mua ph¶i mua toµn bé l« hµng nhËp khÈu vµ kh«ng ®­îc tõ chèi thanh to¸n v× bÊt kú mét lý do nµo; Bªn mua ph¶i ®Æt cäc 10% trÞ gi¸ hîp ®ång ngay sau khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt…Nh÷ng ®iÒu kho¶n ®ã ®· ®¶m b¶o v÷ng ch¾c ®Çu ra cho hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty. VÒ bé m¸y kÕ to¸n, Vilexim lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa nh­ng ho¹t ®éng trong ph¹m vi réng, ph©n t¸n trong c¶ n­íc. Víi ®Æc ®iÓm nh­ vËy, h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông (võa tËp trung, võa ph©n t¸n) lµ kh¸ phï hîp, cïng ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ®­îc trÎ ho¸, ®µo t¹o bµi b¶n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, n¨ng ®éng trong c«ng viÖc ®· ®¶m nhËn kh¸ tèt mét khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng ®èi lín cña C«ng ty. HiÖn nay, Vilexim ®· vµ ®ang ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn, m¸y tÝnh vµ kü thuËt tin häc chØ lµ ph­¬ng tiÖn trî gióp cho kÕ to¸n viªn trong viÖc tÝnh to¸n, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n; øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n lµ ®iÒu cÇn thiÕt, song kh«ng thÓ thay thÕ hoµn toµn con ng­êi, sö dông vµ ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh vÉn ph¶i lµ con ng­êi, nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n cã chuyªn m«n nghiÖp vô. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i Vilexim ®­îc tæ chøc mét c¸ch linh ho¹t, phÇn mÒm kÕ to¸n ¸p dông còng t­¬ng ®èi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc t¹i phßng KÕ to¸n, yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Sù phèi hîp gi÷a phßng kÕ to¸n, phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn ¨n khíp, nhÞp nhµng ®¶m b¶o cho viÖc tiªu thô hµng ho¸ diÔn ra th«ng suèt, tr¬n tru. 2.1.2. Nh÷ng tån t¹i. Tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín c¶ tõ phÝa n­íc ngoµi vµ trong n­íc. Trªn thÕ giíi, t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, khã dù ®o¸n. N¨m 2005 võa qua víi nh÷ng bÊt æn t¹i Trung §«ng ®· lµm cho nguån cung cÊp dÇu má kh«ng æn ®Þnh, gi¸ dÇu má leo thang liªn tôc ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm tõ dÇu má nh­: Ho¸ chÊt, h¹t nhùa, ga l¹nh… còng t¨ng gi¸ cã t¸c ®éng xÊu tíi gi¸ nhËp khÈu vµ gi¸ b¸n trong n­íc cña C«ng ty. T×nh h×nh chÝnh trÞ bÊt æn cßn khiÕn cho chi phÝ vËn t¶i quèc tÕ, chi phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸ còng t¨ng cao, ¶nh h­ëng tíi søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty Vilexim. Ngoµi ra, trong n¨m qua, ®ång USD bÞ mÊt gi¸ so víi ®ång EUR vµ ®ång JPY còng cã t¸c ®éng ng­îc chiÒu tíi ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cña C«ng ty lµ Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n. VÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng vÒ b¸n trong n­íc cña C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim: Trong qu¸ trinh nhËp khÈu hµng ho¸, nh­ trªn ®· ®Ò cËp, phÇn lín c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Òu ®­îc kh¸ch hµng trong n­íc chÞu! T¹i sao kh¸ch hµng s½n sµng chÊp thuËn c¸c ®iÒu kho¶n ®ã? Uy tÝn cña C«ng ty trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu víi kinh nghiÖm l©u n¨m, hay tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cña c¸n bé kinh doanh trong C«ng ty ®Òu kh«ng tr¶ lêi tho¶ ®¸ng c©u hái nµy. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ C«ng ty ch­a tæ chøc ®­îc kªnh tiªu thô hµng ho¸ chuyªn nghiÖp: thiÕu hÖ thèng kho tµng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµm nhiÖm vô b¶o qu¶n vµ l­u th«ng hµng ho¸; m¹ng l­íi cöa hµng, cöa hiÖu tr­ng bµy vµ b¸n hµng. §iÒu nµy khiÕn cho viÖc b¸n hµng nhËp khÈu bÞ h¹n chÕ, hµng ho¸ C«ng ty nhËp vÒ th­êng chØ b¸n ®­îc cho kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh, vµ nh÷ng cuéc mua b¸n th­êng mang tÝnh chÊt mua b¸n tay ba. Trong ®ã, C«ng ty ®ãng vai trß lµ cÇu nèi, ®øng ra lµm thñ tôc nhËp khÈu, khi hµng vÒ tíi c¶ng ®· cã ph­¬ng tiÖn cña kh¸ch hµng trong n­íc chê s½n ®Ó chuyÓn ®i víi gi¸ rÊt tèt. Sù véi vµng nh­ vËy cña phÝa kh¸ch hµng néi ®· kh¼ng ®Þnh r»ng, nhu cÇu vÒ hµng ho¸ mµ C«ng ty nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa lµ kh«ng nhá. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn mµ ho¹t ®éng cña kÕ to¸n b¸n hµng cña C«ng ty hiÖn vÉn rÊt ®¬n gi¶n. Th«ng tin mµ kÕ to¸n b¸n hµng cung cÊp chñ yÕu ®Ó phôc vô cho viÖc theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i lç b¸n hµng cho thÊy tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng t¹i c«ng ty lµ rÊt thÊp. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, t¹i c¸c phßng kinh doanh hiÖn ph¶i bè trÝ mét kÕ to¸n phô tr¸ch viÕt Ho¸ ®¬n GTGT. Do ®ã, lµm cho viÖc qu¶n lý ho¸ ®¬n gÆp khã kh¨n. H¬n n÷a, viÖc ®ã lµm cho bé m¸y kÕ to¸n trë nªn cång kÒnh, tèn kÐm. VÒ quy tr×nh h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô liªn quan tíi hµng ho¸ t¹i C«ng ty vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò sau cÇn xem xÐt: §èi víi hµng xuÊt khÈu, khi ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn hµng ra c¶ng ®Ó xuÊt khÈu, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 156, nh­ng b¶n chÊt cña kho¶n chi phÝ ph¸t sinh nµy lµ chi phÝ b¸n hµng. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy tuy ®¬n gi¶n ho¸ vÊn ®Ò nh­ng kh«ng hîp lý v× kh«ng theo dâi ®­îc ®Çy ®ñ chØ tiªu chi phÝ b¸n hµng trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim. Tõ nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ë trªn, ta cã thÓ ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i Vilexim: - X¸c ®Þnh nh÷ng mÆt hµng chiÕn l­îc ®Ó tËp trung vµo ®Çu t­ kinh doanh. - X©y dùng mét m¹ng l­íi tiªu thô hµng nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa: X©y dùng hÖ thèng kho tµng, cöa hµng, cöa hiÖu ®Ó tr­ng bµy, b¸n hµng. Nh÷ng ho¹t ®éng trªn nÕu ®­îc thùc hiÖn sÏ lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trë nªn s«i ®éng h¬n, b¾t nhÞp ®­îc víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Êt n­íc. Tõ ®ã khiÕn cho c¸c ho¹t ®éng cña kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty sÏ kh«ng cßn ®¬n ®iÖu nh­ hiÖn nay. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ míi ph¸t sinh gãp phÇn vµo viÖc trau dåi kü n¨ng nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. HiÖn nay, C«ng ty ®ang chuÈn bÞ viÖc sö dông ho¸ ®¬n GTGT tù in, ®©y lµ viÖc cÇn nhanh chãng tiÕn hµnh ®Ó kh¾c phôc nh÷ng bÊt cËp trong qu¶n lý Ho¸ ®¬n cña C«ng ty. VÒ vÊn ®Ò øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý kinh doanh nãi chung vµ trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng t¹i C«ng ty còng cÇn chó träng ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖn nay, c«ng ty ®· x©y dùng website riªng phôc vô cho qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu c«ng ty, qu¶ng c¸o s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu, hái hµng, chµo hµng…. nh­ng hiÖu qu¶ mang l¹i ch­a cao. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, nh­ trªn ®· ®Ò cËp, vÊn ®Ò nh©n lùc cã tr×nh ®é cao trong ¸p dông kÕ to¸n m¸y còng cÇn ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n. ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ë n­íc ta hiÖn nay ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng vµ hoµn thiÖn, do ®ã sÏ cã nhiÒu thay ®æi th­êng xuyªn, ®iÒu nµy ®ßi hái ng­êi lµm kÕ to¸n cÇn th­êng xuyªn häc hái, cËp nhËt c¸c chÕ ®é kÕ to¸n míi. §èi víi kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nh­ C«ng ty Vilexim th× ®iÒu ®ã cµng cÇn thiÕt do ®©y còng lµ lÜnh vùc th­êng xuyªn cã nh÷ng thay ®æi trong qu¶n lý cña Nhµ n­íc, chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu bëi t×nh h×nh thÞ tr­êng thÕ giíi còng nh­ thÞ tr­êng néi ®Þa. §ång thêi, sau khi ®· cËp nhËt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch míi, kÕ to¸n viªn cÇn nghiªn cøu ¸p dông vµo trong kÕ to¸n m¸y nh­ thÕ nµo cho phï hîp. PhÇn mÒm kÕ to¸n sau khi ®­a vµo sö dông sÏ ph¸t sinh mét sè bÊt cËp ®ßi hái ph¶i c¶i tiÕn, thay ®æi cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n míi. Thùc tÕ, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ Fast Accounting t¹i C«ng ty Vilexim cung cÊp vÉn ®­îc tr×nh bµy theo chÕ ®é kÕ to¸n cò, ®©y lµ ®iÓm cÇn ®­îc sím söa ®æi trong c¸c phiªn b¶n tiÕp theo cña Fast Accounting. Trong t­¬ng lai gÇn, khi C«ng ty tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng cho thuª v¨n phßng, nhµ x­ëng kho b·i; ®Çu t­ liªn doanh… th× trong hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông cÇn bæ sung thªm mét sè tµi kho¶n míi theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh nh­: Tµi kho¶n 1567- Hµng ho¸ bÊt ®éng s¶n, TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t­, TK2147 – Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t­; TK222 – Vèn gãp liªn doanh...nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng tµi kho¶n. KÕt luËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim, em ®· cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò víi ®Ò tµi: “KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim”. ViÖc hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy ®· gãp phÇn n©ng cao tÇm nhËn thøc vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng trªn c¶ ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn. Qua ®Ò tµi lùa chän, chuyªn ®Ò nµy xin ®­îc m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i Vilexim. ViÕt vÒ kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ lµ mét ®Ò tµi kh¸ réng, víi kiÕn thøc cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, mét lÇn n÷a em xin bµy tá mong muèn nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« trong tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n Vilexim cho chuyªn ®Ò nµy. Thêi gian thùc tËp võa qua cã ý nghÜa quan träng víi b¶n th©n em trong viÖc bæ sung kiÕn thøc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, ®ång thêi rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p vµ n¨ng lùc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, ý thøc tæ chøc kû luËt cña C«ng ty vµ chÊp hµnh chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ng­êi lµm kÕ to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TrÇn V¨n ThuËn vµ c¸c c¸n bé phßng TCKT C«ng ty Vilexim! Danh môc tµI kho¶n ( PhÇn mÒm Fast Accounting tù ®éng khai b¸o t¹i Vilexim) Tµi kho¶n Tªn tµI kho¶n M· NT BËc Lo¹i Tk Sæ c¸i 111 TiÒn mÆt 1 1 1111 TiÒn mÆt ViÖt Nam 2 1 11111 TiÒn mÆt VND t¹i quü Cty 3 1 11112 TiÒn mÆt VND t¹i CN TP.HCM 3 1 11113 TiÒn mÆt VND t¹i CN H¶i Phßng 3 1 11114 TiÒn mÆt VND t¹i TT XKL§ 3 1 1112 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ USD 2 1 11121 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i C«ng ty 3 1 111211 TiÒn mÆt ngo¹i c«ng ty USD USD 4 1 111212 TiÒn mÆt ngo¹i c«ng ty EUR 4 1 111213 TiÒn mÆt ngo¹i c«ng ty Yªn NhËt 4 1 111214 TiÒn mÆt ngo¹i c«ng ty Nh©n d©n tÖ JPY 4 1 11122 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN TP.HCM 3 1 111221 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN TP.HCM USD 4 1 111222 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN TP.HCM EUR 4 1 111223 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN TP.HCM Yªn NhËt 4 1 11123 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN H¶i Phßng 3 1 111231 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN H¶i Phßng USD 4 1 111232 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN H¶i Phßng EUR 4 1 111233 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i CN H¶i Phßng Yªn NhËt 4 1 11124 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i TT XKL§ 3 1 11125 TiÒn mÆt ngo¹i t¹i Vientiane 3 1 1113 Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý 2 1 112 TiÒn göi ng©n hµng 1 1 1121 TiÒn VND göi ng©n hµng 2 1 11211 TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i C«ng ty 3 1 112111 TiÒn VND C«ng ty göi t¹i NH No&PTNT Nam HN 4 1 112112 TiÒn VND C«ng ty göi t¹i NH VCB 4 1 112113 TiÒn VND C«ng ty göi t¹i NH CP Qu©n ®éi 4 1 112114 TiÒn VND C«ng ty göi t¹i CN NH PTNT L¹c Trung 4 1 112115 TiÒn VND C«ng ty göi t¹i No&PTNT B¸ch khoa 4 1 112116 Ký quü TiÒn göi VND 4 1 112117 TiÒn göi Kho b¹c NN 4 1 112118 TiÒn göi VND Lµo ViÖt 4 1 112119 TiÒn göi VND NH §Çu t­ 4 1 11211A TiÒn göi VND C«ng th­¬ng Ba §inh 4 1 11211B TiÒn göi VND C«ng th­¬ng Ch­¬ng D­¬ng 4 1 11211C Ký quü TiÒn göi VND NHNamHN 4 1 11211D Ký quü TiÒn göi VND NHNN B¸ch Khoa 4 1 11211DK TiÒn göi VND C«ng th­¬ng ViÖt Nam 4 1 11211E Ký quü TiÒn göi VND mua $ kú h¹n NHNamHN 4 1 11211F TiÒn göi VND NH C«ng Th­¬ng ViÖt Nam 4 1 11211G TiÒn göi VND NH Kü Th­¬ng ViÖt Nam 4 1 11211H TiÒn göi VND NH VIB ViÖt Nam 4 1 1211K Kq TiÒn göi VND NH Tech combank 4 1 11212 TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i CN TP.HCM 3 1 11213 TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i CN H¶i Phßng 3 1 11214 TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i TT XKL§ 3 1 1122 TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng USD 2 1 11221 TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng t¹i C«ng ty 3 1 112211 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH No Nam Hµ Néi 4 1 1122111 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam Hµ Néi -TiÒn Göi 5 1 11221111 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN -TiÒn Göi US USD 6 1 11221112 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN -TiÒn Göi EU EUR 6 1 11221113 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN_TiÒn Göi JP JPY 6 1 11221114 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN-TiÒn Göi SG SGD 6 1 1122112 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam Hµ Néi -Ký quü 5 1 11221121 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN -Ký quü USD USD 6 1 11221122 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN -Ký quü EUR EUR 6 1 11221123 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN -Ký quü JPY JPY 6 1 11221124 TiÒn nt Cty göi CN NH No Nam HN -Ký quü SGD SGD 6 1 112212 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH No L¹c Trung 4 1 1122121 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH No L¹c Trung - T USD 5 1 11221211 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NH No L¹c Trung - USD USD 6 1 11221212 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NH No L¹c Trung - EUR USD 6 1 1122122 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NH No L¹c Trung - Ký quü 5 1 11221221 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NHNo L¹c Trung -Ký quü U USD 6 1 11221222 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NHNo L¹c Trung -Ký quü E USD 6 1 11221223 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NHNo L¹c Trung -Ký quü J JPY 6 1 1122123 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NHNo L¹c Trung -KQ chê T 5 1 11221231 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NHNo L¹c Trung -KQ chê T USD 6 1 11221232 TiÒn ng tÖ Cty göi CN NHNo L¹c Trung -KQ chê T USD 6 1 112213 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH VCB 4 1 1122131 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH VCB-USD USD 5 1 1122132 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH VCB-EUR EUR 5 1 1122133 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH VCB-JPY JPY 5 1 1122134 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH VCB-SGD SGD 5 1 1122135 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH VCB-B¶ng Anh USD 5 1 1122136 TiÒn ngo¹i tÖ Cty göi NH VCB-T¹m gi÷ USD USD 5 1 112214 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH CP Quan ®éi USD 4 1 112215 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH NN B¸ch khoa USD 4 1 112216 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi CN NH Lµo ViÖt USD 4 1 112217 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi NH Kü th­¬ng VN 4 1 1122171 TiÒn ngo¹i tÖ USD C«ng ty göi NH Kü th­¬ng VN USD 5 1 1122172 TiÒn ngo¹i tÖ EUR C«ng ty göi NH Kü th­¬ng VN EUR 5 1 1122173 TiÒn ngo¹i tÖ JPY C«ng ty göi NH Kü th­¬ng VN JPY 5 1 112218 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi NHVIB 4 1 1122181 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi NHVIB-göi USD USD 5 1 1122182 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi NHVIB-göi EUR EUR 5 1 1122183 TiÒn ngo¹i tÖ C«ng ty göi NHVIB-göi JPY 5 1 11222 TiÒn ngo¹i tÖ göi NH t¹i CN TP.HCM 3 1 11223 TiÒn ngo¹i tÖ göi NH t¹i CN H¶i Phßng 3 1 11224 TiÒn ngo¹i tÖ göi NH t¹i TT XKL§ USD 3 1 11225 TiÒn ngo¹i tÖ göi NH t¹i DD Vientiane 3 1 11226 TiÒn ngo¹i tÖ göi NH C«ng th­¬ng Ba ®×nh USD 3 1 112261 TiÒn ngo¹i tÖ göi NH C«ng th­¬ng Ba ®×nh 4 1 112262 TK ký quü TiÒn ngo¹i tÖ göi NHCT Ba ®×nh 4 1 1123 Vµng b¹c, kim khÝ quÝ ®¸ quÝ 2 1 113 TiÒn ®ang chuyÓn 1 1 1131 TiÒn ®ang chuyÓn tiÒn ViÖt nam 2 1 1132 TiÒn ®ang chuyÓn ngo¹i tÖ USD 2 1 121 §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 1 1 1211 §.t­ c.kho¸n ngan han: Cæ phiÕu 2 1 1212 §.t­ c.kho¸n ngan han: Tr¸i phiÕu 2 1 128 §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 1 1 1 129 Dù phßng gi¶m gi¸ ®/t­ ng¾n h¹n 1 1 1 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1 1 1 1311 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc 2 1 13111 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc XN1 3 1 13112 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc XN2 3 1 13113 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc XN3 3 1 13114 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc XN4 3 1 13115 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc DÞch vô 3 1 13116 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc CN TP.HCM 3 1 13117 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc CN H¶i phßng 3 1 13118 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc XNK5 3 1 13119 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc cña Cty 3 1 1311A Ph¶i thu cña KH trong n­íc Phßng t¹p phÈm TCM 3 1 1312 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi 2 1 13121 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN1 3 1 13122 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN2 3 1 13123 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN3 3 1 13124 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN4 3 1 13125 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi DÞch vô 3 1 13126 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi CN TP.HCM 3 1 13127 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi CN H¶i Phßng 3 1 13128 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XNK5 3 1 13129 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi VP C«ng ty 3 1 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1 1 1331 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô 2 13311 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña HH, DV t¹i Cty 3 13312 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña HH DV Tai HP. 3 13313 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña HH DV Tai HCM. 3 1332 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña TSC§ 2 1 1333 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng mua ®Ó XK 2 1 136 Ph¶i thu néi bé 1 1 1361 Ph¶i thu néi bé 2 1 1362 Ph¶i thu néi bé: 2 1 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c 2 1 138 Ph¶i thu kh¸c 1 1 1381 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 2 1 1385 Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ 2 1 1388 Ph¶i thu kh¸c 2 1 138801 Ph¶i thu kh¸c cña phßng XN1 3 1 1 138802 Ph¶i thu kh¸c cña phßng XN2 3 1 1 138803 Ph¶i thu kh¸c cña phßng XN3 3 1 138804 Ph¶i thu kh¸c cña phßng XN4 3 1 138805 Ph¶i thu kh¸c cña phßng DV 3 1 138806 Ph¶i thu kh¸c cña CN TP. HCM 3 1 138807 Ph¶i thu kh¸c cña CN HP 3 1 138808 Ph¶i thu kh¸c cña TT XKL§ 3 1 1 138809 Ph¶i thu kh¸c cña Liªn doanh 3 1 138810 Ph¶i thu kh¸c cña C¸n bé c«ng ty 3 1 138811 Ph¶i thu c¸c c¬ së cña TTXK 3 1 138812 Ph¶i thu c¸c c¬ së cña PXNK5 3 1 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 1 1 1 141 T¹m øng 1 1 1411 T¹m øng cña Phßng XN1 2 1 14111 T¹m øng cña Lª Thuý Uyªn 3 1 14112 T¹m øng cña Lª Th¸i b×nh 3 1 14113 T¹m øng cña §ç Quang Duy 3 1 1412 T¹m øng cña Phßng XN2 2 1 1413 T¹m øng cña Phßng XN3 2 1 1414 T¹m øng cña Phßng XN4 2 1 1415 T¹m øng cña Phßng DÞch vô 2 1 1416 T¹m øng cña CN HCM 2 1 1417 T¹m øng cña CN HP 2 1 14171 T¹m øng cña Ph¹m §×nh TiÐn 3 1 14172 T¹m øng cña NguyÔn V¨n H¶i (CN HP) 3 1 1418 T¹m øng cña TT XK Lao ®éng 2 1 1419 T¹m øng cña khèi qu¶m lý 2 1 141911 T¹m øng cña Tr­¬ng thÞ Dung 3 1 141912 T¹m øng cña Vò §×nh Phóc 3 1 141913 T¹m øng cña Trinh Quèc Viªt 3 1 141914 T¹m øng cña NguyÔn V¨n H¶i 3 1 141915 T¹m øng cña NguyÔn V¨n Th¹ch 3 1 141916 T¹m øng cña §ç Minh Nga 3 1 141917 T¹m øng cña TrÇn ViÖt Hoµ 3 1 141918 T¹m øng cña T¨ng V¨n C­êng 3 1 141919 T¹m øng cña XN5 3 1 141920 T¹m øng cña D­ v¨n KiÓm 3 1 141921 T¹m øng cña Vò ThÞ TÝnh 3 1 141922 T¹m øng cña Lª V¨n D­ 3 1 141923 T¹m øng cña Phan Ngäc BÝch 3 1 141924 T¹m øng cña Qu¶n Thµnh L©m 3 1 141925 T¹m øng cña NguyÔn Thu Trang 3 1 141926 T¹m øng cña NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh 3 1 141928 T¹m øng cña Vò B¶o S¬n 3 1 141929 T¹m øng cña §ç ThÞ Hoµ 3 1 141930 T¹m øng cña Ph¹m .T.Kim Thu 1 141931 T¹m øng cña T¹ Thu Hµ 1 1419B T¹m øng cña VILASTEEL 3 1 1419C T¹m øng cña NguyÔn Hång H¶i 3 1 1419D T¹m øng cña §¹i diÖn 3 1 1419E T¹m øng cña §Æng Xu©n TrÞnh 3 1 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc 1 1 1421 Chi phÝ tr¶ trø¬c 2 1 14211 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña phßng 1 3 1 14212 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña phßng 2 3 1 14213 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña phßng 3 3 1 14214 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña phßng 4 3 1 14215 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña phßng DV 3 1 14216 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña Cn TP. HCM 3 1 14217 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña CN H¶i phßng 3 1 14218 Chi phÝ tr¶ trø¬c cña TTXKL§ 3 1 1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 2 14221 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 3 142211 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn XN1 4 142212 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn XN2 4 142213 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn XN3 4 142214 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn XN4 4 142215 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn DV 4 142216 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn PXN5 4 142217 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn VPCTy 4 14222 Chi phÝ qu¶n lý chê kÕt chuyÓn 3 144 ThÕ chÊp, ký cù¬c, ký quü ng¾n h¹n 1 1 1 151 Hµng mua ®ang ®i trªn ®õ¬ng 1 1 1 1511 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng 2 1 15111 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN1 3 1 15112 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN2 3 1 15113 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN3 3 1 15114 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN4 3 1 15115 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng DV 3 1 15116 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng TP.HCM 3 1 15117 Hµng mua NK ®ang ®i trªn ®õ¬ng HP 3 1 1512 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng 2 1 15121 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN1 3 1 15122 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN2 3 1 15123 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN3 3 1 15124 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng XN4 3 1 15125 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng DV 3 1 15126 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng CN HCM 3 1 15127 Hµng mua XK ®ang ®i trªn ®õ¬ng CN HP 3 1 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 1 1 1521 Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh 2 1 1522 VËt liÖu phô 2 1 1523 Nhiªn liÖu 2 1 1524 Phô tïng 2 1 1526 ThiÕt bÞ XDCB 2 1 1528 VËt liÖu kh¸c 2 1 153 C«ng cô, dông cô 1 1 1531 C«ng cô, dông cô dïng cho qu¶n lý 2 1 15311 C«ng cô, dông cô t¹i c«ng ty 3 1 15312 C«ng cô, dông cô t¹i CN HCM 3 1 15313 C«ng cô, dông cô t¹i CN H¶i phßng 3 1 15314 C«ng cô, dông cô t¹i TT XKL§ 3 1 1532 Bao b× lu©n chuyÓn 2 1 1533 §å dïng cho thuª 2 1 154 Chi phÝ SXKD dë dang 1 1 1 155 Thµnh phÈm 1 1 1 156 Hµng hãa 1 1 1 1561 Gi¸ mua hµng hãa NK 2 1 15611 Gi¸ mua hµng hãa NK Phßng 1 3 1 15612 Gi¸ mua hµng hãa NK Phßng 2 3 1 15613 Gi¸ mua hµng hãa NK Phßng 3 3 1 15614 Gi¸ mua hµng hãa NK Phßng 4 3 1 15615 Gi¸ mua hµng hãa NK Phßng DV 3 1 15616 Gi¸ mua hµng hãa NK CN HCM 3 1 15617 Gi¸ mua hµng hãa NK CN HP 3 1 15618 Gi¸ mua hµng hãa NK XNK5 3 1 15619 Gi¸ mua hµng hãa NK cña VPcty 3 1 1562 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu 2 1 15621 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu Phßng 1 3 1 15622 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu Phßng 2 3 1 15623 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu Phßng 3 3 1 15624 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu Phßng 4 3 1 15625 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu Phßng DV 3 1 15626 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu CN HCM 3 1 15627 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu CN HPhßng 3 1 15628 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu PXNK5 3 1 15629 Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu VP C«ng ty 3 1 157 Hµng göi ®i b¸n 1 1 1 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 1 1 1 161 Chi sù nghiÖp 1 1 1611 Chi sù nghiÖp: N¨m trø¬c 2 1 1612 Chi sù nghiÖp: N¨m nay 2 1 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 1 1 2111 §Êt 2 1 2112 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 2 1 2113 M¸y mãc, thiÕt bÞ 2 1 2114 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 2 1 2115 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2 1 2116 C©y l©u n¨m, sóc vËt l/v cho SP 2 1 2118 Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 2 1 212 TSC§ thuª tµi chÝnh 1 1 1 213 TSC§ v« h×nh 1 1 2131 QuyÒn sö dông ®Êt 2 1 2132 QuyÒn ph¸t hµnh 2 1 2133 B¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ 2 1 2134 Nh·n hiÖu hµng ho¸ 2 1 2135 PhÇn mÒm m¸y tÝnh 2 1 2136 GiÊy phÐp vµ giÊy giÊy phÐp nh­îng quyÒn 2 1 2138 TSC§ v« h×nh kh¸c 2 1 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 1 1 2141 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 2 1 2142 Hao mßn TSC§ ®i thuª 2 1 2143 Hao mßn TSC§ v« h×nh 2 1 221 §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 1 1 2211 §Çu t­ CK DH: Cæ phiÕu 2 1 2212 §Çu t­ CK DH: Tr¸i phiÕu 2 1 222 Gãp vèn liªn doanh 1 1 1 228 §Çu t­ dµi h¹n kh¸c 1 1 1 229 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n 1 1 1 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 1 1 2411 XDCB dë dang: Mua s¾m TSC§ 2 1 2412 XDCB dë dang: X©y dùng c¬ b¶n 2 1 2413 XDCB dë dang: Söa ch÷a lín TSC§ 2 1 242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 1 1 1 244 Ký quü, ký cù¬c dµi h¹n 1 1 1 311 Vay ng¾n h¹n 1 1 3111 Vay ng¾n h¹n VN§ t¹i C«ng ty 2 1 31111 Vay ng¾n h¹n VN§-NHN0 chi nh¸nh Nam HN 3 1 31112 Vay ng¾n h¹n VN§-CN NH N0 L¹c Trung 3 1 31113 Vay ng¾n h¹n VN§- NH VCB 3 1 31114 Vay ng¾n h¹n VN§- NH CPQ§ 3 1 31115 Vay ng¾n h¹n VN§- NH VIB 3 1 31116 Vay ng¾n h¹n VN§- NH tech 3 1 3112 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ t¹i C«ng ty USD 2 1 311211 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ-NHN0 chi nh¸nh Nam HN USD 3 1 311212 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ-NHN0 chi nh¸nh Nam HN EUR 3 1 31122 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ-CN NH N0 L¹c Trung USD 3 1 31123 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ- NH VCB USD 3 1 31124 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ- NH CPQ§ USD 3 1 31125 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ- NHVIB USD 3 1 31126 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ- NH tech USD 3 1 31127 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ- NHBa §×nh USD 3 1 3113 Vay ng¾n h¹n t¹i CN HCM 2 1 31131 Vay ng¾n h¹n VN§ t¹i CN HCM 3 1 31132 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ t¹i CN HCM 3 1 3114 Vay ng¾n h¹n t¹i CN HP 2 1 31141 Vay ng¾n h¹n VN§ t¹i CN HP 3 1 31142 Vay ng¾n h¹n Ngo¹i tÖ t¹i CN HP 3 1 315 Nî/vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 1 1 3151 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ ng©n hµng 2 1 3152 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ ®èi t­îng kh¸c 2 1 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 1 1 3311 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc 2 1 33111 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc X1 3 1 33112 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc X2 3 1 33113 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc X3 3 1 33114 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc X4 3 1 33115 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc DV 3 1 33116 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc HCM 3 1 33117 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc HP 3 1 33118 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc t¹i VP Cty 3 1 33119 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc t¹i PXNK5 3 1 3311A Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc VPCTy 3 1 3312 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi 2 1 33121 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi X1 3 1 33122 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi X2 3 1 33123 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi X3 3 1 33124 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi X4 3 1 33125 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi DV 3 1 33126 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi HCM 3 1 33127 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi HP 3 1 33128 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi PXNK5 3 1 33129 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi VPCTY 3 1 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 1 1 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép 2 33311 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hh, dÞch vô b¸n ra 3 1 33312 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng NK 3 1 333121 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng NK t¹i Cty 4 1 333122 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng NK t¹i HP 4 1 333123 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng NK t¹i HCM 4 1 33313 ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 3 1 3332 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 2 1 3333 ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 2 33331 ThuÕ xuÊt khÈu 3 1 33332 ThuÕ nhËp khÈu 3 1 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2 1 3335 Thu trªn vèn 2 1 3336 ThuÕ tµi nguyªn 2 1 3337 ThuÕ nhµ ®Êt,tiÒn thuª ®Êt 2 33371 ThuÕ nhµ ®Êt 3 1 33372 TiÒn thuª ®Êt 3 1 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 2 1 33381 ThuÕ m«n bµi 3 1 33382 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 3 1 3339 PhÝ, lÖ phÝ, c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 2 33391 C¸c kho¶n phô thu 3 1 33392 C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ 3 1 33393 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 3 1 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 1 1 1 3340 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn ch­a chi cho c¸c phßng 2 1 3341 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn XN1 2 1 3342 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn XN2 2 1 3343 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn XN3 2 1 3344 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn XN4 2 1 3345 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Dvui 2 1 3346 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn CN TP.HCM 2 1 3347 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn CN H¶i Phßng 2 1 3348 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Bé phËn qu¶n lý 2 1 3349 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TT XK Lao ®éng 2 1 334A Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn XNK5 2 1 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 1 1 1 3351 Chi phÝ ph¶i tr¶ t¹i C«ng ty 2 1 3352 Chi phÝ ph¶i tr¶ t¹i CN HCM 2 1 3353 Chi phÝ ph¶i tr¶ t¹i CN HP 2 1 3354 Chi phÝ ph¶i tr¶( Quü dù phßng mÊt viÖc lµm) 2 1 336 Ph¶i tr¶ néi bé 1 1 1 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 1 1 3381 Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 2 1 1 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 2 1 1 3383 B¶o hiÓm x· héi, ytÕ 2 1 1 3385 Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 2 1 33851 Ph¶i tr¶ NN vÒ cæ phÇn ho¸ 3 1 33852 Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ - tiÒn cæ tøc 3 1 3387 Doanh thu ch­a thùc hiÖn 2 1 1 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 2 1 1 338811 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c PXN1 3 1 338812 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c PXN2 3 1 338813 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c PXN3 3 1 338814 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c PXN4 3 1 338815 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c PDV 3 1 338816 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c CN TPHCM 3 1 338817 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c CN H¶i Phßng 3 1 338818 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c LD t¹i Lµo 3 1 338819 Ph¶i tr¶, ph¶i nép cñ C«ng ty 3 1 338820 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸cXNK5 3 1 338821 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸cTTXKL§ 3 1 341 Vay dµi h¹n 1 1 1 3411 Vay dµi h¹n VND 2 1 3412 Vay dµi h¹n Ngo¹i tÖ 2 1 342 Nî dµi h¹n 1 1 1 344 NhËn ký quü, ký cù¬c dµi h¹n 1 1 1 411 Nguån vèn kinh doanh 1 1 1 4111 Nguån vèn cè ®Þnh 2 1 41111 Nguån vèn cè ®Þnh ph¸p ®Þnh 3 1 41112 Nguån vèn cè ®Þnh tù bæ xung 3 1 41113 Nguån vèn cæ phÇn 3 1 4112 Nguån vèn l­u ®éng 2 1 41121 Nguån vèn l­u ®éng ph¸p ®Þnh 3 1 41122 Nguån vèn l­u ®éng tù bæ xung 3 1 4113 Nguån vèn Hao mßn TSC§ 2 1 41131 Nguån vèn Hao mßn TSC§ ph¸p ®Þnh 3 1 41132 Nguån vèn Hao mßn TSC§ tù bæ xung 3 1 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 1 1 1 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 1 1 1 414 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 1 1 1 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 1 1 1 416 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 1 1 1 419 Quü cæ phiÕu 1 1 1 421 L·i ch­a ph©n phèi 1 4211 L·i n¨m tr­íc 2 1 1 4212 L·i n¨m nay 2 1 1 421201 L·i n¨m nay cña phßng XK1 3 1 421202 L·i n¨m nay cña phßng XK2 3 1 421203 L·i n¨m nay cña phßng XK3 3 1 421204 L·i n¨m nay cña phßng XK4 3 1 421205 L·i n¨m nay cña phßng Dvô 3 1 421206 L·i n¨m nay cña CH HCM 3 1 421207 L·i n¨m nay cña CH HP 3 1 421208 L·i n¨m nay cña trung t©m XKL§ 3 1 421209 L·i n¨m nay cña VPCty 3 1 421210 L·i n¨m nay ho¹t ®éng kh¸c 3 1 421211 L·i n¨m nay H§TC 3 1 421212 L·i n¨m nay PXN5 3 1 421213 L·i n¨m nay KD XNK cña VPCTY 3 1 4213 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 2 1 431 Quü khen th­ëng, phóc lîi 1 1 4311 Quü khen th­ëng 2 1 4312 Quü phóc lîi 2 1 4313 Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 2 1 441 Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 1 1 1 451 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 1 1 1 461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 1 1 4611 Nguån KP sù nghiÖp: N¨m tr­íc 2 1 4612 Nguån KP sù nghiÖp: N¨m nay 2 1 466 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 1 1 1 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1 1 5111 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu 2 1 51111 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu XN1 3 1 51112 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu XN2 3 1 51113 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu XN3 3 1 51114 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu XN4 3 1 51115 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu Dvô 3 1 51116 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu Cn TP.HCM 3 1 51117 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu Cn H¶i Phßng 3 1 51118 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu PXNK5 3 1 51119 Doanh thu b¸n hµng hãa nhËp khÈu VPcty 3 1 5111A Doanh thu b¸n hµng NK phßng t¹p phÈm TCMN 3 1 5112 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu 2 1 51121 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN1 3 1 51122 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN2 3 1 51123 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN3 3 1 51124 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN4 3 1 51125 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu Dvô 3 1 51126 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu CN TP.HCM 3 1 51127 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu CN h¶i Phßng 3 1 51128 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu PXNK5 3 1 51129 Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu VP C«ng ty 3 1 5113 Doanh thu xuÊt khÈu lao ®éng 2 1 5114 Doanh thu tõ c¸c dÞch vô kh¸c 2 1 51146 Doanh thu tõ c¸c dÞch vô kh¸c t¹i CN HCM 3 1 51147 Doanh thu tõ c¸c dÞch vô kh¸c t¹i CN HP 3 1 51148 Doanh thu tõ c¸c dÞch vô kh¸c t¹i TT XKL§ 3 1 51149 Doanh thu tõ c¸c dÞch vô kh¸c t¹i VPCty 3 1 5115 Doanh thu XNK UT 2 1 51151 Doanh thu XNK UT Phßng XN1 3 1 51152 Doanh thu XNK UT Phßng XN2 3 1 51153 Doanh thu XNK UT Phßng XN3 3 1 51154 Doanh thu XNK UT Phßng XN4 3 1 51155 Doanh thu XNK UT Phßng DV 3 1 51156 Doanh thu XNK UT CN HCM 3 1 51157 Doanh thu XNK UT CN HP 3 1 51158 Doanh thu XNK UT PXNK5 3 1 512 Doanh thu néi bé 1 1 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 1 1 1 5151 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i Cty HN 2 1 51511 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i PXN1 3 1 51512 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i PXN2 3 1 51513 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i PXN3 3 1 51514 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i PXN4 3 1 51515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i PDV 3 1 51516 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i cty 3 1 51518 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i PXN5 3 1 5151A Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh phßng t¹p phÈm 3 1 5152 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i CN Cty HCM 2 1 5153 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i CN HP 2 1 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 1 1 1 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 1 1 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 1 1 611 Mua hµng 1 1 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 1 1 1 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1 1 1 623 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1 1 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1 1 631 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 1 1 1 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 1 1 1 6321 Gi¸ vèn hµng NK 2 1 63211 Gi¸ vèn hµng b¸n XN1 3 1 63212 Gi¸ vèn hµng b¸n XN2 3 1 63213 Gi¸ vèn hµng b¸n XN3 3 1 63214 Gi¸ vèn hµng b¸n XN4 3 1 63215 Gi¸ vèn hµng b¸n Dvô 3 1 63216 Gi¸ vèn hµng b¸n Cn TP.HCM 3 1 63217 Gi¸ vèn hµng b¸n CN H¶i Phßng 3 1 63218 Gi¸ vèn hµng b¸n PXNK5 3 1 63219 Gi¸ vèn hµng b¸n NK VPCTy 3 1 6321A Gi¸ vèn hµng b¸n NK cña phßng t¹p phÈm TCMN 3 1 6322 Gi¸ vèn hµng XK 2 1 63221 Gi¸ vèn hµng XK cña Phßng 1 3 1 63222 Gi¸ vèn hµng XK cña Phßng 2 3 1 63223 Gi¸ vèn hµng XK cña Phßng 3 3 1 63224 Gi¸ vèn hµng XK cña Phßng 4 3 1 63225 Gi¸ vèn hµng XK cña Phßng Dvô 3 1 63226 Gi¸ vèn hµng XK cña CN HCM 3 1 63227 Gi¸ vèn hµng XK cña CN HP 3 1 63228 Gi¸ vèn hµng XK cña PXNK5 3 1 63229 Gi¸ vèn hµng XK cña Vp C«ng ty 3 1 6323 Gi¸ vèn hµng ho¸ DV kh¸c 2 1 63237 Gi¸ vèn hµng ho¸ DV kh¸c t¹i CN HP 3 1 63238 Gi¸ vèn hµng ho¸ DV kh¸c t¹i TTXKL§ 3 1 635 Chi phÝ tµi chÝnh 1 1 1 6351 Chi phÝ tµi chÝnhXN1 2 1 6352 Chi phÝ tµi chÝnhXN2 2 1 6353 Chi phÝ tµi chÝnhXN3 2 1 6354 Chi phÝ tµi chÝnhXN4 2 1 6355 Chi phÝ tµi chÝnhDV 2 1 6356 Chi phÝ tµi chÝnh CNTPHCM 2 1 6357 Chi phÝ tµi chÝnh CNH¶i Phßng 2 1 6358 Chi phÝ tµi chÝnh PXNK5 2 1 6359 Chi phÝ tµi chÝnh VPCty 2 1 635A Chi phÝ tµi chÝnh cña phßng t¹p phÈm TCMN 2 1 641 Chi phÝ b¸n hµng 1 1 6411 Chi phÝ BH nhËp 2 1 64111 Chi phÝ BH nhËp XN1 3 1 64112 Chi phÝ BH nhËp XN2 3 1 64113 Chi phÝ BH nhËp XN3 3 1 64114 Chi phÝ BH nhËp XN4 3 1 64115 Chi phÝ BH nhËp DÞch vô 3 1 64116 Chi phÝ BH nhËp CN TP.HCM 3 1 64117 Chi phÝ BH nhËp CN H¶i Phßng 3 1 64118 Chi phÝ gia c«ng PXN3 3 1 64119 Chi phÝ gia c«ng PDV 3 1 6411A Chi phÝ b¸n hµng nhËp PXNK5 3 1 6411B Chi phÝ b¸n hµng nhËp VPCTY 3 1 6411C Chi phÝ b¸n hµng nhËp phßng t¹p phÈm TCMN 3 1 6412 Chi phÝ BH xuÊt 2 1 64121 Chi phÝ BH xuÊt XN1 3 1 64122 Chi phÝ BH xuÊt XN2 3 1 64123 Chi phÝ BH xuÊt XN3 3 1 64124 Chi phÝ BH xuÊt XN4 3 1 64125 Chi phÝ BH xuÊt DÞch vô 3 1 64126 Chi phÝ BH xuÊt CN Tp.HCM 3 1 64127 Chi phÝ BH xuÊt CN H¶i Phßng 3 1 64128 Chi phÝ BH xuÊt XNK5 3 1 64129 Chi phÝ BH xuÊt Vp C«ng ty 3 1 6413 Chi phÝ xuÊt khÈu lao ®éng 2 1 6414 Chi phÝ b¸n hµng kh¸c: Thuª kho. nhµ 2 1 6418 Chi phÝ BH: B»ng tiÒn kh¸c 2 1 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1 1 6421 Chi phÝ nh©n c«ng 2 1 6422 Chi phÝ c«ng cô dông cô 2 1 6423 Chi phÝ thiÕt bÞ, ®å dïng v¨n phßng 2 1 6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 2 1 6425 Chi phÝ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 2 1 6426 Chi phÝ dù phßng 2 1 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 2 1 6428 Chi phÝ qu¶n lý DN chung-b»ng tiÒn kh¸c 2 1 6429 Chi phÝ kh¸c 2 1 711 Thu nhËp kh¸c 1 1 1 811 Chi phÝ kh¸c 1 1 1 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 1 1 1 91101 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh XN1 2 1 91102 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh XN2 2 1 91103 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh XN3 2 1 91104 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh XN4 2 1 91105 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh dÞch vô 2 1 91106 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh CN TP Hå chÝ minh 2 1 91107 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh CN H¶i Phßng 2 1 91108 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TTXKL§ 2 1 91109 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ dÞch vô kh¸c t¹i VPCty 2 1 91110 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kh¸c 2 1 91111 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ H§TC 2 1 91112 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD PXNK5 2 1 91113 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD VPCTY 2 1 911A X¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD cña phßng t¹p phÈm TCMN 2 1 N001 Tµi s¶n thuª ngoµi 1 1 1 N002 Vt­ h.hãa gi÷ hé, nhËn gia c«ng 1 1 1 N003 Hµng hãa nhËn b¸n hé, ký göi 1 1 1 N004 Nî khã ®ßi ®· xö lý 1 1 1 N007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 1 1 1 N008 H¹n møc kinh phÝ 1 1 N0081 H¹n møc kinh phÝ thuéc N_S¸ch TW 2 1 N0082 H¹n møc kinh phÝ thuéc N_S¸ch §P 2 1 N009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n 1 1 1 Danh môc tµI liÖu tham kh¶o Stt Tªn tµi liÖu Tªn t¸c gi¶ Nhµ XB N¨m XB 1 KÕ to¸n doanh nghiÖp. Lý thuyÕt-Bµi tËp mÉu vµ bµi gi¶i PGS. TS. NguyÔn V¨n C«ng NXB Tµi chÝnh 2005 2 VËn dông chuÈn mùc kÕ to¸n míi vµo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n DN PGS. TS. NguyÔn V¨n C«ng NXB Tµi chÝnh 2004 3 B¸o c¸o Tµi chÝnh Chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n S¬ ®å kÕ to¸n Bé Tµi chÝnh NXB Tµi chÝnh 2006 4 Mét sè tµi liÖu cña C«ng ty Vilexim 5 Website: 6 Mét sè chuyªn ®Ò kh¸c Môc lôc Lêi nãi ®Çu……………………………………………………………………... Trang 1 PhÇn 1: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­Vilexim…… 3 1.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ_kü thuËt cña C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim ¶nh h­ëng ®Õn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ………………………………………………….. 3 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty…………….. 3 1.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty…………….. 6 1.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty………………………………………………………………………... 11 1.1.3.1 Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh………………….. 11 1.1.3.2. LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh……………………... 12 1.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty……………... 12 1.1.4.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n…………………………….. 12 1.1.4.2. Qu¶n trÞ ng­êi sö dông……………………………… 18 1.1.5. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty…………… 22 1.1.5.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty…………….. 22 1.1.5.2. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n………………………….. 22 1.1.5.3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n………………………….. 24 1.1.5.4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n…………………………………. 26 1.1.5.5. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n………………………….... 27 1.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK Vilexim…………………………………….. 27 1.2.1. §Æc ®iÓm hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty……….. 27 1.2.1.1. §Æc ®iÓm hµng ho¸………………………………….. 27 1.2.1.2. §Æc ®iÓm tiªu thô hµng ho¸………………………... 35 1.2.2. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty……………………… 37 1.2.2.1. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ vµ thñ tôc chøng tõ………………………………………………………………………... 37 1.2.2.2. TÝnh gi¸ mua cña hµng ho¸ xuÊt b¸n……………….. 39 1.2.2.3. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô………………….. 40 1.2.2.4. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng……………………….... 41 1.2.2.5. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng…… 52 1.2.2.6. KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng…………………. 54 1.2.3. KÕ to¸n chi phÝ l­u th«ng vµ chi phÝ qu¶ lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty…………………………………………………………………. 56 1.2.3.1. KÕ to¸n chi phÝ mua hµng…………………………... 56 1.2.3.2. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng…………………………… 57 1.2.3.3. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp……………... 58 1.2.4. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Vilexim…………………………………………………………………. 59 PhÇn 2: Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim………………………………………………………………… 62 2.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim………. 62 2.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm……………………………………………. 62 2.1.2. Nh÷ng tån t¹i……………………………………………… 62 2.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ Hîp t¸c ®Çu t­ Vilexim…………………………………………………………………. 65 KÕt luËn….…………………………………………………………… 67 Lêi cam ®oan………………………………………………………....... 68 Danh môc tµi kho¶n……………………………………………….…… 69 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………… 88 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t Sè tt Tõ viÕt t¾t Côm tõ viÕt t¾t 1 Vilexim Vilexim Import Export and Co-operation Investment Joint Stock Company 2 XNK XuÊt nhËp khÈu 3 XK XuÊt khÈu 4 NK NhËp khÈu 5 DNNN Doanh nghiÖp Nhµ n­íc 6 TNHH Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 7 XHCN X· héi chñ nghÜa 8 TCKT Tµi chÝnh KÕ to¸n 9 KD Kinh doanh 10 GTGT Gi¸ trÞ gia t¨ng 11 TT§B Tiªu thô ®Æc biÖt 12 TK Tµi kho¶n 13 TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh 14 DT Doanh thu 15 CPBH Chi phÝ b¸n hµng 16 CPQLdN Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 17 KQKD KÕt qu¶ kinh doanh Danh môc s¬ ®å, b¶ng, biÓu STT Ký hiÖu Tªn s¬ ®å, b¶ng, biÓu trang 1 1.1 B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m 2004, 2005 6 2 1.2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y C«ng ty 8 3 1.3 M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 14 4 1.4 Giao diªn cña Fast Accounting t¹i C«ng ty Vilexim 16 5 1.5 Khai b¸o ng­êi sö dông vµ ph©n quyÒn truy nhËp 18 6 1.6 S¬ ®å mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ph©n hÖ trong Fast 21 7 1.7 Söa c¸c th«ng sè cña m· chøng tõ 23 8 1.8 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong kÕ to¸n m¸y 26 9 2.1 Danh môc hµng ho¸ 29 10 2.2 Danh môc kh¸ch hµng 31 11 2.3 Danh môc chøng tõ 32 12 2.4 Danh môc tµi kho¶n 33 13 2.5 S¬ ®å kÕt cÊu TK 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n” 40 14 2.6 B¶ng tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n cho tõng l« hµng 41 15 2.7 Ho¸ ®¬n GTGT 44 16 2.8 CËp nhËt sè liÖu vµo c¸c chøng tõ tiªu thô hµng ho¸ 45 17 2.9 Ho¸ ®¬n b¸n hµng kiªm phiÕu xuÊt kho 46 18 2.10 B¸o c¸o b¸n hµng 49 19 2.11 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 50 20 2.12 Sæ nhËt ký b¸n hµng th¸ng 03/2006 51 21 2.13 Khai b¸o c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng 53 22 2.14 Ph©n bæ sè tiÒn thanh to¸n cho c¸c ho¸ ®¬n 55 23 2.15 Sæ chi tiÕt c«ng nî cña mét kh¸ch hµng( TK131) 56 24 2.16 S¬ ®å h¹ch to¸n TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng” 57 25 2.17 S¬ ®å h¹ch to¸n TK 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” 58 26 2.18 S¬ ®å h¹ch to¸n TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” 60 27 2.19 KÕ to¸n chi phÝ vµ l·i lç l« hµng 61

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim.DOC
Luận văn liên quan