Đề tài Mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng biểu và hình vẽ MỞ ĐẦU 1 Chương 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI . .4 1.1. Thị trường và phân loại thị trường 4 1.1.1. Khái niệm về thị trường .4 1.1.2. Phân loại thị trường .5 1.2. Các phương thức thâm nhập thị trường thế giới 5 1.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới 5 1.2.2. Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước 7 1.2.3. Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngoài 11 1.3. Các quyết định về sản phẩm .11 1.3.1.Chính sách sản phẩm 11 1.3.2.Kế hoạch phát triển sản phẩm 12 1.3.3.Đóng gói 13 1.4. Định giá xuất khẩu 13 1.4.1.Các yếu tố quyết định giá cả hàng xuất khẩu 13 1.4.2.Chiến lược giá xuất khẩu 14 1.5. Xúc tiến tiếp thị xuất khẩu .15 1.6. Một số đặc điểm của thị trường gạo thế giới trong những năm gần đây 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18 Chương 2 –TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC TP.HCM VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI CỦA CÔNG TY .20 2.1. Giới thiệu về Công ty Lương thực TP.HCM .20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20 2.1.2. Chức năng, quyền hạn của Công ty .21 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 22 2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 23 2.2.1. Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 23 2.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh .25 2.2.3. Kim ngạch xuất nhập khẩu 26 2.2.4. Cơ cấu mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu 27 2.2.5. Cơ cấu thị trường kinh doanh 27 2.3. Thị trường gạo của Công ty và phương pháp thâm nhập thị trường .29 2.3.1. Thị trường gạo của Công ty .29 2.3.2. Phương pháp thâm nhập thị trường 32 2.4. Nhận định mặt mạnh mặt yếu của Công ty 33 2.4.1. Đánh giá chung .33 2.4.2. Phân tích SWOT .35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 40 Chương 3 – GIẢI PHÁP MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC TP.HCM . 41 3.1. Mục tiêu định hướng .41 3.2. Các chương trình lớn của Công ty đến năm 2008 .43 3.3. Định hướng thị trường xuất khẩu gạo của Công ty đến năm 2008 .43 3.3.1. Những cơ hội và rủi ro .43 3.3.2. Đặc điểm thị trường mục tiêu 44 3.3.3. Định hướng thị trường mục tiêu và phương hướng thâm nhập 45 3.4. Giải pháp .49 3.4.1. Các giải pháp để ổn định nguồn hàng cung ứng 49 3.4.2. Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo 50 3.5. Kiến nghị .60 3.5.1. Kiến nghị với Chính phủ .60 3.5.2. Kiến nghị với Công ty .62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 62 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 63 ĐỀ NGHỊ CHO HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1961 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m maïnh) : - Uy tín cuûa Coâng ty vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. - Nguoàn haøng xuaát khaåu lôùn do caùc ñôn vò tröïc thuoäc cung öùng. - Töï chuû veà taøi chính ñöôïc ngaân haøng tín nhieäm Weaks : (Ñieåm yeáu) - Ñieàu kieän giao haøng chöa ña daïng - Luoân thieáu voán trong kinh doanh - Chöa coù ñoäi nguõ Marketing chuyeân bieät - Saûn phaåm xuaát khaåu chöa ña daïng, phong phuù Beân ngoaøi Opprtunities (Cô hoäi) : - Ñöôïc Nhaø nöôùc öu ñaõi - Coù nhieàu thò tröôøng xuaát khaåu tieàm naêng döïa vaøo caùc Hieäp ñònh thöông maïi giöõa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc khaùc Threats : (Nguy cô thaùch thöùc) - Nhu caàu cuûa khaùch haøng ñoøi hoûi ngaøy caøng cao, coù nhieàu ñoái thuû caïnh tranh maïnh. - Giaù haøng xuaát khoâng caïnh tranh. - Thueá nhaäp khaåu ôû caùc thò tröôøng troïng ñieåm taêng laøm haïn cheá xuaát haøng qua caùc thò tröôøng naøy. - Gaëp nhieàu khoù khaên ñeå tìm khaùch haøng môùi do tình hình caïnh tranh gay gaét. 42 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 : Chöông 2 laø böùc tranh toång theå cuûa Coâng ty Löông thöïc TP. Hoà Chí Minh veà tình hình saûn xuaát kinh doanh trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhöõng maët maïnh maët yeáu töø ñoù xaùc ñònh vò theá caïnh tranh cuûa Coâng ty treân thò tröôøng, ñaëc bieät laø thò tröôøng gaïo. Trong nhöõng naêm qua, Coâng ty ñaõ söû duïng nhieàu bieän phaùp kyõ thuaät, ñi khaûo saùt thò tröôøng nhieàu nôi, tham gia nhieàu hoäi chôï …. ñeå âñaåy maïnh môû roäng phaùt trieån thò tröôøng gaïo trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi. Coâng ty ñaõ khai thaùc ñöôïc moät soá thò tröôøng xuaát khaåu gaïo, duy trì ñöôïc thò tröôøng noäi ñòa tuy thò phaàn cuûa Coâng ty ôû thò tröôøng naøy bò giaûm suùt trong vaøi naêm qua do nhieàu yeáu toá chuû quan vaø khaùch quan. Nhaän bieát ñöôïc veà thò tröôøng gaïo cuûa Coâng ty ôû Chöông 2, ta seõ coù nhöõng ñònh höôùng vaø tìm ra giaûi phaùp ñeå môû roäng phaùt trieån coù hieäu quaû thò tröôøng xuaát khaåu gaïo cho Coâng ty. 43 CHÖÔNG 3 : GIAÛI PHAÙP MÔÛ ROÄNG PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG XUAÁT KHAÅU GAÏO CUÛA COÂNG TY LÖÔNG THÖÏC TP. HOÀ CHÍ MINH 3.1. MUÏC TIEÂU ÑÒNH HÖÔÙNG: + Muïc tieâu cuûa Coâng ty laø cuûng coá vaø phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc ñoàng thôøi höôùng veà xuaát khaåu ñeå taêng kim ngaïch vaø doanh soá. Ñeå thöïc hieän yeâu caàu treân caùc ñôn vò xay xaùt gaïo tröïc thuoäc caàn coá gaéng tieáp nhaän, vaø söû duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä tieân tieán, ñeå nhanh choùng ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, trang thieát bò maùy moùc hieän ñaïi moät caùch thích hôïp cho caùc ñôn vò xay xaùt gaïo. Vaø toå chöùc toát khaâu thu mua taïm tröû luùa, thoùc ñeå phuïc vuï cho saûn xuaát, lau xaùt, ñaùnh boùng ñaûm baûo cho gaïo thaønh phaåm ñaït tieâu chuaån quoác teá vôùi chaát löôïng ngaøy caøng toát hôn, ña daïng hôn. + Vieäc phaùt trieån thò tröôøng laø coâng taùc troïng taâm mang tính quyeát ñònh trong cuoäc caïnh tranh soáng coøn treân thöông tröôøng ñeå cuõng soá vaø phaùt trieån. Coâng ty thoâng qua hôïp ñoàng ngoaïi thöông ñeå tranh thuû ñöa haøng vaøo thò tröôøng muïc tieâu, taêng nhanh kim ngaïch xuaát khaåu, môû ñöôøng cho coâng nghieäp xay xaùt luùa gaïo phaùt trieån maïnh theo caùc muïc tieâu xaùc ñònh. + Coâng ty caàn khai thaùc heát chöùc naêng cuûa mình keát hôïp toát giöõa thöông nghieäp vôùi coâng nghieäp ñeå khai thaùc trieät ñeå maët haøng muõi nhoïn. Tieáp tuïc cuûng coá vaø phaùt trieån maïng löôùi baùn haøng trong nöôùc vaø hoã trôï cho 3 Trung taâm thöông maïi giöõ vöõng hoaït ñoäng bình thöôøng. Caàn xem troïng vai troø vò trí cuûa baùn leû, traùnh ngaïi khoù vaø phaûi xaùc ñònh ñaây laø nhieäm vuï chính cuûa Coâng ty vaø caùc ñôn vò treân ñòa baøn thaønh phoá. 44 + Döïa treân cô sôû nghieân cöùu naém baét caùc thoâng tin veà nhu caàu gaïo taïi caùc thò tröôøng saün coù cuûa Coâng ty trong khu vöïc Asean nhö : Campuchia, Indonesia, Malaisia,. Singapore, Philipine, caùc thò tröôøng tieàm naêng nhö Chaâu Phi, Brazin, Cuba, vaø thò tröôøng moät soá nöôùc khaùc nhö Dubai, ñaëc bieät laø khu vöïc Vieãn Ñoâng nhö Nga, Uraina ... muïc tieâu cuûa Coâng ty töø nay ñeán 2008 saûn löôïng xuaát khaåu seõ ñaït 100.000 – 150.000 taán moãi naêm. Coâng ty coù ñònh höôùng ñaåy maïnh xuaát khaåu döôùi hình thöùc laâu daøi: sau khi chuyeån maùy moùc thieát bò xuoáng caùc tænh Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long, Coâng ty chuyeån sang höôùng xay xaùt gaïo cao caáp ñeå phaùt huy tính naêng hieän coù cuûa maùy moùc thieát bò vaø cung öùng gaïo cho caùc ñôn vò xuaát khaåu khaùc thoâng qua caùc bieän phaùp nhö sau: + Taäp trung voán lieáng cho coâng taùc thu mua naém nguoàn taïi goác + Phaùt huy theá maïnh cuûa Coâng ty laø coù thieát bò xay xaùt hieän ñaïi baèng caùch di dôøi ñeán vuøng troïng ñieåm luùa Thoâng qua xuaát khaåu gaïo coù yeâu caàu ñaët ra laø taïo hieäu quaû daây chuyeàn trong toaøn boä heä thoáng, taïo ra lôïi nhuaän goùp phaàn caân ñoái taøi chính ... ñeå ñaûm baûo thöïc hieän keá hoaïch treân döïa vaøo caùc cô sôû nhö : + Heä thoáng chaân reát cung öùng luùa gaïo, coù saün khaùch haøng truyeàn thoáng vôùi caùc hôïp ñoàng soá löôïng lôùn, giaù toát oån ñònh cho caû naêm; + Coù chi nhaùnh Caàn thô, kho taøng nhaø xöôûng ñaët taïi Thoát Noát coù khaû naêng thu mua toát vôùi giaù haï. 45 Baûng 5 : Caùc chæ tieâu ñònh höôùng saûn xuaát vaø xuaát khaåu gaïo cuûa coâng ty ñeán naêm 2008 : Nguoàn : Phoøng kinh doanh xuaát nhaäp khaåucuûa Coâng ty Löôïng (taán/naêm) Naêm 2005 Thôøi kyø 2005-2007 Thôøi kyø 2007-2008 I. SAÛN XUAÁT 1. Gaïo thaønh phaåm 90.000 – 100.000 130.000 –140.000 150.000-160.000 II. XUAÁT KHAÅU 1. Gaïo thaønh phaåm 100.000-110.000 125.000-130.000 135.000-150.000 3.2 CAÙC CHÖÔNG TRÌNH LÔÙN CUÛA COÂNG TY ÑEÁN NAÊM 2008 Lónh vöïc Naêm 2005 Thôøi kyø 2005-2007 Thôøi kyø 2007-2008 1. Xay xaùt gaïo + Ñaõ saùp nhaäp 3 xí nghieäp xay saùt vaøo xí nghieäp Saøi Goøn-Satake + Di chuyeån thieát bò cuûa Xí nghieäp Stake veà Caàn Thô ñeå phaùt huy naêng löïc xay xaùt gaïo ôû Thoát Noát – Caàn Thô + Thay ñoåi coâng naêng maët baèng cuûa Xí nghieäp Satake. + Thaønh laäp theâm moät kho trung chuyeån vaø lau xaùt gaïo ôû 1 vuøng troïng ñieåm luùa + Môû thaâm 1 xí nghieäp ôû vuøng Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long + Caûi tieàn trang thieát bò xay xaùt. + Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát cho khaâu lau xaùt, baûo quaûn 2. Thöông nghieäp, Dòch vuï, Toång hôïp ñeå hoã trôï giao dòch mua baùn gaïo + Tham gia baùn haøng taïi vuøng kinh teá môõ taïi caùc tænh ven bieân giôùi caùc nöôùc trong khu vöïc (Taây Ninh, Haø Tieân, ... ) + Cuûng coá laïi maïng köôùi ñaïi lyù baùn caùc maët haøng LTTP cheá bieán. + Cuûng coá caùc gian haøng taïi vuøng kinh teá môû (Haø Tieân, Taây Ninh) ñeå phaùt huy kluoàn ñi Laøo, Thaùi Lan, Campuchia, Myanma + Phaùt trieån heä thoáng vaän taûi trong ngaønh ñeå taêng cöôøng heä thoáng tieáp thò + Cuûng coá vaø phaùt trieån caùc chi nhaùnh, heä thoáng baùn haùng vaø trung taâm thöông maïi dòch vuï toång hôïp; + Hieän ñaïi heä thoáng maïng löôùi phuïc vuï cho yeâu caàu saûn xuaát kinh doanh. 46 3.3 ÑÒNH HÖÔÙNG THÒ TRÖÔØNG XUAÁT KHAÅU GAÏO CUÛA COÂNG TY ÑEÁN NAÊM 2008 3.3.1 Nhöõng cô hoäi vaø ruûi ro 3.3.1.1. Cô hoäi : Caùc chính saùch quy ñònh khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho xuaát khaåu gaïo, coâng taùc xuùc tieán thöông maïi ngaøy caøng ñöôïc Nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp quan taâm theå hieän qua caùc chuû tröông öu ñaõi ñi ñoái vôùi xuaát nhaäp khaåu seõ goùp phaàn taïo cô hoäi cho Coâng ty trong quan heä thöông maïi; haït gaïo cuûa Vieät Nam ñaõ töø laâu ñöôïc thò tröôøng theá giôùi bieát ñeán; vaø trong nhieàu naêm qua Coâng ty thöôøng xuaát sieâu treân 20 trieäu USD/naêm. 3.3.1.2. Ruûi ro: Vieäc cho pheùp tö nhaân tröïc tieáp xuaát khaåu gaïo laøm cho Coâng ty seõ maát daàn ñi theá maïnh trong hoaït ñoäng xuaát khaåu. Trong khi ñoù giaù voán haøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty cao, neáu khoâng döï döõ luùa gaïo kòp thôøi vaø toát theâm vaøo ñoù phöông thöùc thanh toaùn khoâng linh hoaït vaø dòch vuï ñöôïc phuïc vuï keùm seõ ñeå maát ñi caùc baïn haøng truyeàn thoáng; 3.3.2. Ñaëc ñieåm thò tröôøng muïc tieâu: a. Thò tröôøng Chaâu AÙ: + Giaù xuaát thaáp do laø thò tröôøng trung gian, do ñoù khi xuaát khaåu sang thò tröôøng naøy thì vaán ñeà thieát yeáu nhaát laø quan taâm vai troø trung gian cuûa thò tröôøng naøy ñoàng thôøi lieân doanh lieân keát mua baùn hai chieàu; + Kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc Thaùi Lan, Indonesia, Philippine, Malaysia khoâng lôùn. + Thò tröôøng Campuchia laø thò tröôøng coù nhieàu tieàm naêng lôùn vaø haáp daãn. Gaïo Vieät Nam ôû thò tröôøng naøy ñöôïc ngöôøi tieâu duøng raát öa chuoäng. 47 + Gaïo xuaát khaåu vaøo Singapore khoâng phaûi chòu thueá song ñoøi hoûi ñoä an toaøn veä sinh vaø chaát löôïng cao; + Thò tröôøng Dubai ñang haáp daãn trôû laïi ñoái vôùi Vieät Nam c. Thò tröôøng Ñoâng vaø Baéc Phi, Taây Phi: + Laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng coù nhu caàu raát cao veà gaïo,... + Coâng ty ñang tìm cô hoäi thaâm nhaäp thoâng qua thöông vuï Vieät Nam taïi khu vöïc. d. Caùc nöôùc SNG vaø Ñoâng AÂu: + Ruûi ro cao khi thöïc hieän phöông thöùc traû chaäm, bôûi do thanh toaùn khoù khaên , nhöng laø thò tröôøng ñaày höùa heïn cho veà gaïo. e. Taây AÂu (EU): + Thò tröôøng öu ñaõi song laø thò tröôøng khoù tính, tieâu chuaån cao, khoù thaâm nhaäp do coù nhöõng haøng raøo maäu dòch cao thoâng qua nhöõng quy ñònh veà moâi tröôøng vaø an toaøn veä sinh. + Nhöng beân caïnh ñoù, Coâng ty seõ ñöôïc lôøi khuyeân vaø trôï giuùp ñeå coù theå tieáp caän, laøm quen vôùi ñoái taùc EU trong thôøi gian ngaén nhaát thoâng qua boä phaän thöông maïi thuoäc ñaïi söù quaùn, toång laõnh söï quaùn, caùc phoøng thöông maïi, caùc hieäp hoäi doanh nhaân,... cuûa nöôùc ngoaøi taïi TP.Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi. f. Thò tröôøng Baéc Myõ – Nam Myõ: + Laø thò tröôøng coù trieån voïng, nhieàu haáp daãn, song raát khaéc khe. 3.3.3. Ñònh höôùng thò tröôøng muïc tieâu vaø phöông thöùc thaâm nhaäp: 3.3.3.1. Thò tröôøng Chaâu AÙ Trong nhöõng naêm qua, Coâng ty ñaõ coù moái quan heä vôùi thò tröôøng naøy raát gaén boù vaø maët khaùc laø do nöôùc ta ñaõ gia nhaäp vaøo ASEAN, hôn theá nöõa lôïi theá veà moät nöôùc noâng nghieäp ñöùng thöù nhì theá giôùi veà xuaát khaåu gaïo, do ñoù ñaây laø nhöõng lôïi ñieåm giuùp cho Coâng ty thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy deã daøng hôn. 48 Tuy thò tröôøng Chaâu AÙ laø moät thò tröôøng trung gian nhöng maët khaùc thò tröôøng naøy coù nhieàu tieàm naêng lôùn. Coâng ty ñaõ taän duïng nhöõng lôïi theá coù ñöôïc mong muoán khai thaùc nhöõng tieàm naêng cuûa thò tröôøng naøy qua caùc cuoäc khaûo saùt ñaõ cho thaáy: saûn phaåm gaïo ñöôïc öa chuoäng vaø nhu caàu ngaøy caøng cao ôû caùc thò tröôøng Singapore, Indonesia, Hongkong, Haøn quoác, Baéc Trieàu tieân, Laøo, Campuchia, Thaùi Lan. Ñaây laø nhöõng quoác gia khoâng chæ ñôn giaûn laø baïn haøng cuûa Coâng ty maø laø baïn haøng truyeàn thoáng trong nhieàu naêm qua. Coâng ty ñònh höôùng seõ khai thaùc tieàm naêng ôû thò tröôøng naøy, vieäc giöõ nguyeân phöông thöùc xuaát khaåu tröïc tieáp laø vaán ñeà quan taâm haøng ñaàu, Coâng ty cuõng chuû tröông seõ thaønh laäp moät sieâu thò haøng cuûa Coâng ty taïi Phnoâm Peânh- Campuchia laøm ñaàu moái giôùi thieäu vaø phaân phoái haøng cuûa Coâng ty. 3.3.3.2. Thò tröôøng Trung Caän Ñoâng Ñaây laø moät thò tröôøng ñaày höùa heïn. Caùc quoác gia taïi thò tröôøng naøy ñang coù nhu caàu gaïo lôùn nhö: Dubai, Syrie, Jordan, UAE, ñoàng thôøi caûm phuïc con ngöôøi ñaát nöôùc Vieät nam. Coâng ty ñònh höôùng vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa saûn phaåm gaïo vaø thò tröôøng naøy raát cao. Vì vaäy, Coâng ty ñang tìm kieám cô hoäi ñeå thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy khoâng chæ laø saûn phaåm gaïo maø coøn nhieàu maët haøng khaùc nöõa. 3.3.3.3. Thò tröôøng Nam Myõ vaø Ñoâng AÂu; Maëc duø ruûi ro trong thanh toaùn cuûa thò tröôøng Ñoâng AÂu cao nhöng Coâng ty cuõng khoâng boû qua thò tröôøng naøy. Bôûi vì hieän nay, Lieân bang Nga ñang caàn nhaäp nhieàu gaïo vaø vieäc tieâu thuï saûn phaåm gaïo ôû thò tröôøng naøy raát nhanh. Beân caïnh ñoù thò tröôøng Nam Myõ thì Coâng ty ñang böôùc ñaàu thieát laäp vôùi ñoái taùc Brazil. Do ñoù, ñònh höôùng caëp saûn phaåm gaïo vaø thò tröôøng Ñoâng AÂu, thò tröôøng Nam Myõ cuûa Coâng ty laø caùc quoác gia sau: Cu Ba, Peru, Brazil, Tieäp Khaéc, Lieân Bang Nga. 49 3.3.3.4. Thò tröôøng Chaâu AÂu vaø Chaâu Phi: Saûn phaåm gaïo xuaát khaåu qua thò tröôøng Chaâu AÂu coù phaàn khoâng lôùn nhöng vôùi phöông chaâm “Ña phöông hoùa thò tröôøng” thì thò tröôøng naøy cuõng ñöôïc xem laø thò tröôøng troïng yeáu. Coøn Chaâu Phi Laø thò tröôøng gaïo raát lôùn cuûa Vieät Nam. 3.3.3.5 Phöông thöùc thaâm nhaäp ôû töøng thò tröôøng cuï theå: a. Thò tröôøng Nga: + Ñaåy maïnh hoaït ñoäng tieáp thò döôùi hình thöùc toå chöùc baùn kyù gôûi ñaïi lyù thoâng qua caùc ñaàu moái tieâu thuï laø caùc doanh nghieäp Vieät Nam taïi Nga vaø caùc ñôn vò toå chöùc baùn haøng taïi Nga. + Quan heä vôùi caùc ngaân haøng ñeå nhaän taøi trôï baèng phöông thöùc chieát khaáu L/C traû chaäm. + AÙp duïng phöông chaâm “laáy nhaäp nuoâi xuaát” thoâng qua phoái hôïp vôùi khaùch haøng ñeå xaùc ñònh keá hoaïch cuï theå nhaèm oån ñònh vieäc trao ñoåi haøng thoâng qua vieäc söû duïng tuyeán vaän taûi ñònh kyø oån ñònh ñeå coù theå giaûm giaù vaän taûi; + Thò tröôøng Lieân bang Nga tuy nhieàu tieàm naêng song möùc ñoä ruûi ro cao neân caàn coù phöông aùn baùn haøng phuø hôïp vaø naém kyõ hoaït ñoäng cuûa ñoái taùc kòp thôøi xoay chuyeån tình hình trong tröôøng hôïp phaùt sinh nhöõng baát traéc treân thöông tröôøng. b. Thò tröôøng Campuchia: + Ñaåy maïnh hoaït ñoäng marketing vôùi nhöõng vieäc caàn laøm hieän nay laø nghieân cöùu saâu veà ñaëc tính tieâu duøng, naém baét ñöôïc thoâng tin veà nhu caàu nhaäp khaåu löông thöïc haøng naêm cuûa Campuchia ñeå ngay laäp töùc chaøo haøng cho hoï. + Hieän nay, Campuchia ñaõ coù luaät quy ñònh thanh toaùn baèng L/C vaø theû tín duïng ñieän töû thì Coâng ty neân thoûa thuaän vôùi khaùch haøng thanh toaùn baèng L/C 50 ñoàng thôøi chæ ñònh moät ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù uy tín hoaït ñoäng ôû Campuchia ñeå ñaûm baûo cho khaû naêng thanh toaùn tieàn haøng cuûa mình. + Caàn phaûi daønh moät khoaûn kinh phí thoûa ñaùng cho vieäc nghieân cöùu khaûo saùt thò tröôøng naøy. + Coâng ty phaûi luoân nhôù moät ñaëc ñieåm laø ñeán baây giôø, ngöôøi tieâu duøng Campuchia vaãn coøn coù aán töôïng khoâng toát veà haøng Vieät Nam, neân hoï raát gheùt nhìn thaáy chöõ Vieät Nam in treân bao bì. Giaûi phaùp ñaët ra laø phaûi in bao bì baèng tieáng Anh treân ñoù ghi teân giao dòch vaø bieåu töôïng cuûa Coâng ty phaûi ñeïp ñeå gaây aán töôïng. c. Thò tröôøng caùc khu vöïc khaùc: Coâng ty muoán xaùc ñònh moái quan heä giao dòch vaø caùc bieän phaùp ñaët ra cho töøng khu vöïc nhö sau: Khu vöïc Caùc bieän phaùp thích öùng töøng khu vöïc 1. Asean + Taêng cöôøng giao dòch buoân baùn vôùi caùc khaùch haøng trong khu vöïc thoâng qua taøu, chôï. + Taïo moái quan heä gaén boù vôùi khaùch haøng Indonesia, Philippine,... ñeå duy trì vieäc baùn gaïo oån ñònh vôùi khoái löôïng lôùn. + Xuùc tieán thaønh laäp Vaên phoøng ñaïi dieän taïi caùc nöôùc Singapore, Indonesia,... 2. Ñoâng Baéc AÙ(Nhaät,, Ñaøi Loan, Haøn Quoác, Trung Quoác,Hong Kong) + Tìm caùch thaâm nhaäp thò tröôøng caùc maët haøng cheá bieán hoaëc nguyeân lieäu cho saûn xuaát löông thöïc thöïc phaåm: boät gaïo, daàu caùm tinh luyeän, caùc loaïi noâng saûn thöïc phaåm khaùc. + Chi nhaùnh Coâng ty caàn lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp ñeå thieát laäp quan heä xuaát khaåu caùc maët haøng gaïo, löông thöïc, thöïc phaåm cheá bieán... 51 3. Trung Ñoâng + Khoâi phuïc thò tröôøng truyeàn thoáng ñeå xuaát khaåu gaïo caáp Chính phuû. + Vaän duïng cô cheá baûo laõnh giaûm bôùt ruûi ro trong thanh toaùn thoâng qua caùc ngaân haøng coù uy tín nhö; Hongkong, Thöôïng Haûi, ANZ... 4. Ñoâng Aâu + Taêng cöôøng quan heä buoân baùn vôùi caùc khaùch haøng taïi Ñoâng AÂu ñeå oån ñònh thò tröôøng xuaát khaåu gaïo vaø löông thöïc thöïc phaåm cheá bieán. + Xuùc tieán ñaàu tö daây chuyeàn ñoùng goùi löông thöïc thöïc phaåm cheá bieán taïi choã ñeå giaûm giaù thaønh saûn phaåm taïo ñieàu kieän thaâm nhaäp thò tröôøng vöõng chaéc. 5. Taây Aâu + Choïn loïc maët haøng xuaát khaåu thích hôïp ñaùp öùng ñieàu kieän öu ñaõi thueá quan cuûa EU ñeå ñaûm baûo khaû naêng caïnh tranh; + Taêng cöôøng quan heä vôùi caùc Coâng ty baùn leû ôû thò tröôøng. + Caûi tieán khaâu giao nhaän, taêng cöôøng chaát löôïng haøng hoùa, quan taâm khaâu veä sinh ñeå caïnh tranh vôùi caùc nöôùc ñöôïc mieãn thueá xuaát khaåu sang EU. 6. Baéc Myõ vaø Chaâu UÙc + Tieán haønh lieân keát vôùi caùc Coâng ty baùn leû ôû thò tröôøng ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng; + Chuù yù khaâu veä sinh vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng tieâu duøng laø coäng ñoàng ngöôøi Vieät vaø daân cö goác Chaâu AÙ. 7. Chaâu Myõ Latinh + Quan heä vôùi khaùch haøng ñeå trình Chính phuû giaûi quyeát cho thöïc hieän caùc hôïp ñoàng Chính phuû nhö baùn gaïo vaø caùc loaïi thöïc phaåm cheá bieán cho Cu Ba. 8. Chaâu Phi + Taêng cöôøng quan heä vôùi caùc ñoái taùc laø thöông nhaân AÂu Myõ tìm nguoàn taøi trôï voán vaø taùi baûo laõnh chöùng töø thanh toaùn ñeå coù ñieàu kieän baùn haøng traû chaäm, taêng khoái löôïng haøng hoùa xuaát khaåu. 52 3.4. GIAÛI PHAÙP: 3.4.1 Caùc giaûi phaùp ñeå oån ñònh nguoàn haøng cung öùng: Phoái hôïp vôùi caùc vieän nghieân cöùu, caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeå ñaàu tö coù chieàu saâu chuû yeáu phaùt minh ra nhöõng gioáng luùa toát, cho ra saûn löôïng nhieàu, gaïo thaønh phaåm chaát löôïng cao nhö gaïo thôm, luùa deûo, gaïo haït troøn... Nhaèm môû ñöôøng cho vieäc xuaát khaåu caùc maët gaïo phaåm caáp cao naøy deã daøng thaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng nhieàu tieàm naêng nhöng raát khoù tính nhö thò tröôøng Nhaät baûn, Myõ, Singapore, Chaâu AÂu... Hôïp taùc chaët cheõ vôùi baø con noâng daân troàng luùa taïi caùc vuøng nguyeân lieäu ñoàng baèng Soâng Cöûu Long nhaèm ñaûm baûo nguoàn cung öùng nguyeân lieäu duøng cho saûn xuaát. Hoaïch ñònh thaät roõ raøng, cuï theå chính saùch taøi chính nhaèm hoã trôï thaät hieäu quaû cho coâng taùc toå chöùc thu mua döï tröõ luùa gaïo ñeå luoân luoân chuû ñoäng veà chaân haøng, ñònh giaù caïnh tranh, chuaån bò saün saøng cho moãi muøa nöôùc luõ khoâng bò thieät haïi maø vaãn coù haøng ñeå xuaát. Thieát laäp phöông aùn mua baùn: haøng ñoåi haøng ñeå taän duïng phöông tieän vaän taûi, taêng theâm lôïi nhuaän kinh doanh, giaûm bôùt ruûi ro khi hieäp ñònh thanh toaùn song phöông vaø ña phöông giöõa Vieät Nam vaø baïn haøng mua gaïo taïi caùc quoác gia noùi treân chöa ra ñôøi. 3.4.2 Giaûi phaùp môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu gaïo: + Raø soaùt laïi caùc saûn phaåm xuaát khaåu cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc Coâng ty ñeå töø ñoù xaây döïng chính saùch phuø hôïp cho maët haøng gaïo thích nghi vôùi thò tröôøng. Coâng ty caàn xaây döïng boä phaän ñoùng goùi leû haøng hoùa ñaït tieâu chuaån quoác teá nhaèm baùn taïi caùc sieâu thò. + Caàn thieát laäp quan heä baùn haøng tröïc tieáp giöõa caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh xuaát nhaäp khaåu cuûa Coâng ty vôùi baïn haøng nöôùc ngoaøi. Vaän duïng toát 53 phöông thöùc haøng ñoåi haøng (Barter) ñeå ñaåy maïnh vieäc buoân baùn hai chieàu thoâng qua baùn gaïo vaø löông thöïc cheá bieán ñoàng thôøi nhaäp haøng hoùa cuûa ñoái taùc ñeå ñaåy maïnh vieäc xuaát khaåu vaø taêng kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu. Trong ñoù, heát söùc löu yù ñaàu ra cuûa caùc haøng nhaäp khaåu vì toån thaát cao khi doäi haøng vaø chòu taùc ñoäng cuûa thueá nhaäp khaåu. + Ra söùc khai thaùc caùc thò tröôøng tieàm naêng lôùn nhö Singapore, Taây Phi, Dubai, Indonesia, Cambodia... + Taêng cöôøng lieân heä tieáp xuùc vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi, qua ñoù löïa choïn thöông nhaân thaät söï coù thöïc löïc veà taøi chính, thanh toaùn tieàn haøng kòp thôøi, coù söï tín nhieäm ñeå giao dòch mua baùn, nhaän laøm ñaïi lyù hoaëc kinh doanh haøng tieâu duøng. + Xaây döïng chính saùch giaù caû phuø hôïp keøm möùc tín duïng haáp daãn, nhöng phaûi coù caùc bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn. Trong tröôøng hôïp giaù cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc cao hôn caùc doanh nghieäp ngoaøi thì coù theå phoái hôïp trong vieäc khai thaùc nguoàn haøng cho xuaát khaåu. Coâng ty caàn aùp duïng phöông phaùp tính giaù luøi töø thò tröôøng ñeán nôi tieâu thuï cuoái cuøng, ñoàng thôøi tham khaûo theâm giaù treân thò tröôøng theá giôùi, cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng nöôùc ngoaøi vaø baûo hieåm ñeå chuyeån sang baùn theo ñieàu kieän khaùc (CFR/CIF) vaø mua theo giaù FOB nhaèm ñaït hieäu quaû hôn. + Vì gaïo laø maët haøng xuaát chính, caàn taäp trung giaûi quyeát baèng caùch coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng vaø thoâng tin chính xaùc ñeå chaøo giaù caïnh tranh haàu thu huùt khaùch haøng. Trong tröôøng hôïp khaùch haøng nöôùc ngoaøi chæ chaáp nhaän mua vôùi giaù thaáp hôn giaù chaøo cuûa Coâng ty phaûi caân nhaéc khi kyù keát thì caàn taêng cöôøng phoái hôïp baøn cuï theå giöõa ñôn vò vaø boä phaän taùc nghieäp cuûa Coâng ty (Phoøng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu vaø Phoøng taøi chính-keá toaùn). 54 + Thoâng qua caùc hoäi chôï quoác teá keát hôïp vieäc khaûo saùt thò tröôøng, chuù yù caùc tænh giaùp bieân giôùi vaø ñaàu tö vaøo khu kinh teá môû (Lao Baûo, Haø Tieân, Taây Ninh, Moùng Caùi) ñeå coù ñòa ñieåm taäp keát haøng nhaèm phaân phoái qua caùc nöôùc trong khu vöïc: Campuchia, Laøo, Myanmar, Thaùi Lan, Trung Quoác... Vaän duïng caùc lyù thuyeát veà caùc phöông phaùp thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi, caùc quyeát ñònh veà saûn phaåm, giaù caû, xuùc tieán, toå chöùc hoaït ñoäng Marketing nhö ñaõ neâu ôû chöông 1. nhaèm cuûng coá thieát laäp moái lieân heä giöõa moät beân laø caùc cô sôû lyù luaän mang tính khoa hoïc vaø moät beân laø thöïc teá naûy sinh caùc vaán ñeà veà thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá ñaõ vaø seõ phaùt sinh trong töông lai. Laõnh ñaïo Coâng ty vaø caùc phoøng ban chuyeân moân töøng böôùc taäp trung chæ ñaïo caùc ñôn vò tröïc thuoäc thöïc hieän chieán löôïc toång theå cuûa Coâng ty sao cho xuyeân suoát, ñoàng boä vaø ñaït hieäu quaû cao. 3.4.2.1. Toå chöùc maïng löôùi kinh doanh noäi ñòa: + Quan taâm cuûng coá maïng löôùi caùc tænh, vaän duïng caùc phöông thöùc thanh toaùn thích hôïp, coù cheá ñoä hoa hoàng thoûa ñaùng cho caùc ñaïi lyù ñeå thuùc ñaåy vieâc baùn haøng. + Chuù troïng khueách tröông chi nhaùnh Coâng ty taïi tænh Caàn Thô vaø Haø Noäi. Thaønh laäp Trung taâm thöông maïi taïi moät soá khu vöïc taäp trung vaø xaây döïng hình thöùc khoaùn treân doanh soá cho caùc ñieåm baùn. Tröôùc maét, moãi ñôn vò choïn moät ñieåm baùn troïng ñieåm thöïc hieän hình thöùc khoaùn doanh soá. Caàn khai thaùc toát caùc maët baèng quaûn lyù nôi coù ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát laø ôû nhöõng khu trung taâm thöông maïi. Raø soaùt laïi ngaønh haøng kinh doanh cuûa caùc ñieåm baùn leû ñeå taêng cöôøng (neáu phuø hôïp) hoaëc chuyeån ñoåi (neáu chöa phuø hôïp). Taêng cöôøng chænh trang hình thöùc cuûa ñieåm baùn töø baûng hieäu ñeán hình thöùc baøy bieän... ñeå quaûng baù thöông hieäu cuûa Coâng ty nhaèm thu huùt toái ña söï quan taâm cuûa khaùch haøng vaø phaùt huy maïnh meõ chöùc naêng kinh doanh dòch vuï toång hôïp cuûa toaøn ngaønh; 55 + Thöïc hieän vieäc di dôøi Xí Nghieäp Satake xuoáng Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long, ñoàng thôøi taêng cöôøng taäp trung voán vaø nhaân söï cho Xí nghieäp Cöûu Long cuûa Coâng ty taïi Caàn Thô ñeå thu mua luùa gaïo phuïc vuï cho nhu caàu döï tröõ cho löu thoâng vaø bình oån giaù. 3.4.2.2. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu: + Phaân khuùc thò tröôøng, saép xeáp theo thöù töï vaø linh hoaït ôû töøng thò tröôøng. + Khai thaùc caùc thò tröôøng tieàm naêng lôùn nhö Singapore, Taây Phi, Dubai, Cambodia. Rieâng thò tröôøng Lieân bang Nga tuy nhieàu tieàm naêng song möùc ñoä ruûi ro cao neân coù phöông aùn baøng haøng phuø hôïp. Thöïc hieän töøng thöông vuï coù trò giaù tuy nhoû (khoaûng 300.000 USD) song voøng quay voán nhanh seõ mang laïi kim ngaïch cao trong naêm ñoàng thôøi kòp thôøi xoay chuyeån tình hình trong tröôøng hôïp phaùt sinh nhöõng ruûi ro trong kinh doanh. + Vaän duïng toát phöông thöùc haøng ñoåi haøng (barter) ñeå ñaåy maïnh vieäc buoân baùn hai chieàu thoâng qua baùn gaïo, ñoàng thôøi nhaäp haøng hoùa cuûa ñoái taùc ñeå ñaåy maïnh vieäc xuaát khaåu vaø taêng kim ngaïch xuaát khaåu vì hieän nay moät soá ñôn vò tröïc thuoäc ñöôïc boå sung chöùc naêng vaø coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà maët baèng phuø hôïp cho vieäc kinh doanh löông thöïc vaø vaät tö noâng nghieäp (phaân boùn, thuoác tröø saâu,v.v...) + Cuûng coá caùc thò tröôøng truyeàn thoáng vaø khai thaùc thò tröôøng tieàm naêng, ñaëc bieät chuù troïng thò tröôøng caùc nöôùc Asean, SNG vaø Ñoâng AÂu. Thoâng qua caùc hoäi chôï quoác teá keát hôïp vieäc khaûo saùt thò tröôøng chuù yù caùc tænh giaùp bieân giôùi ñaàu tö vaøo khu kinh teá môû (Lao Baûo, Haø Tieân, Taây Ninh, Moùng Caùi) ñeå coù ñòa ñieåm taäp keát haøng phaùt luoàng qua caùc nöôùc trong khu vöïc: Campuchia, Laøo, Myanmar.. + Taêng cöôøng hôïp taùc vôùi ñôn vò ngoaøi quoác doanh ñeå môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh. Trong lónh vöïc xuaát khaåu gaïo neáu giaù cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc cao 56 hôn caùc doanh nghieäp ngoaøi thì coù theå phoái hôïp trong vieäc khai thaùc nguoàn haøng cho xuaát khaåu. Thöïc hieän toát quy cheá moâi giôùi ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng ngoaïi thöông thoâng qua vieäc giaûi queát thoûa ñaùng quyeàn lôïi cho ngöôøi giôùi thieäu khaùch haøng. 3.4.2.3. Giaûi phaùp lieân quan caùc quyeát ñònh veà saûn phaåm: Phaùt trieån theo höôùng ña daïng hoùa caùc loaïi gaïo thaønh phaåm ñeå ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng: + Coâng ty raát quan taâm ñeán chieán löôïc saûn phaåm vì ñaây laø maáu choát quyeát ñònh söï thaéng baïi cuûa caùc doanh nghieäp treân thò tröôøng. Vieäc quan taâm coâng taùc “vöøa tieâu chuaån hoùa vöøa ña daïng hoùa” cho saûn phaåm vaø xaùc ñònh caùc nhaõn hieäu maãu maõ bao bì, maøu saéc, caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm phuø hôïp vôùi töøng vuøng, töøng thò tröôøng laø maáu choát quan troïng nhaát; + Tieáp tuïc phaùt trieån gaïo thaønh phaåm theo höôùng naâng cao chaát löôïng, taêng nhanh soá löôïng. Vieäc taêng nhanh soá löôïng coù nghóa laø saûn xuaát nhieàu kieåu gaïo thaønh phaåm khaùc nhau cuûa cuøng moät gioáng luùa nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa moïi taàng lôùp ngöôøi tieâu duøng coù caùc möùc thu nhaäp khaùc nhau ôû caùc thò tröôøng khaùc nhau. + Coâng ty sôùm coù cheá ñoä ñaõi ngoä ñoäi nguõ lao ñoäng kyõ thuaät, ñoàng thôøi keát hôïp vôùi caùc vieän nghieân cöùu, tröôøng ñaïi hoïc nhaèm coù nhöõng caûi tieán kyõ thuaät, söû duïng coâng ngheä môùi, taän duïng ñoäi nguõ khoa hoïc, töøng böôùc môû roäng naêng löïc saûn xuaát xay xaùt nhaèm ñaåy maïnh xuaát khaåu ñeå nhanh choùng ñöa ra thò tröôøng caùc loaïi gaïo môùi nhö caùc loaïi gaïo thôm, gaïo deûo, gaïo coù phaåm caáp cao,... ñaùp öùng cho nhu caàu trong nöôùc cuõng nhö cho xuaát khaåu. Ñaët haøng nghieân cöùu gioáng luùa môùi, coù theå nhaäp töø nöôùc ngoaøi, ñeå saûn xuaát thaønh loaïi gaïo ñoäc quyeàn rieâng cuûa Coâng ty. 57 + Taêng cöôøng quaûn lyù chu kyø soáng cuûa töøng saûn phaåm ñeå ñöa ra caùc chính saùch maët haøng thích hôïp vaø hieäu quaû hôn. Ñoàng thôøi thöïc hieän chieán löôïc ña daïng hoùa caùc maët haøng chuû löïc nhö: gaïo thôm, gaïo deûo, gaïo cao caáp...Ñoái vôùi loaïi gaïo Jasmine gioáng Nhaät troàng taïi Vieät Nam raát ñöôïc öa chuoäng taïi Chaâu Aâu, hieän ôû Vieät Nam chæ moät ñôn vò toå chuùc gieo troàng, Coâng ty phaûi coù keá hoaïch cuï theå mua laïi phuïc vuï xuaát khaåu. + Laäp boä phaän nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm ñaùnh giaù kieåm soaùt lieân tuïc caùc danh muïc gaïo treân thò tröôøng. + Ñaàu tö coâng taùc bao bì nhaèm phaùt huy toát chöùc naêng baûo veä vaø thoâng tin veà tính naêng söû duïng cuûa saûn phaåm vaø tieáp tuïc thöïc hieän maõ soá, maõ vaïch cho gaïo thaønh phaåm cuûa Coâng ty. Ñoàng thôøi caûi tieán bao bì ñoùng goùi ñeå taän duïng dung tích nhaèm xuaát nhieàu haøng hoùa vôùi chi phí vaän chuyeån toái thieåu haàu mang laïi hieäu quaû cao. Ñoái vôùi loaïi bao bì 2kg, 5kg, 10kg gaïo chuû yeáu baùn taïi caùc sieâu thò, Coâng ty phaûi thieát keá maãu maõ thaät baét maét, gaây söï chuù yù ngöôøi ñi mua haøng Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng: + Gaáp ruùt trieån khai coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9000 ñeå taïo ñieàu kieän cuûng coá thò tröôøng trong nöôùc vaø thaâm nhaäp saâu roäng vaøo thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Vieäc trieån khai caàn xuùc tieán nhanh vaø vöõng chaéc ôû caùc ñôn vò ñaõ hoäi ñuû ñieàu kieän. + Ñaûm baûo nguoàn nguyeân lieäu ñoàng thôøi tieâu chuaån hoùa saûn phaåm theo höôùng keát hôïp (veà chaát löôïng, veä sinh, bao bì) vaø ña daïng (theo taäp quaùn, khaåu vò, daân soá cuûa töøng thò tröôøng). + Thöïc hieän toát caùc khaâu giaùm ñònh, hun truøng cho gaïo xuaát khaåu cuûa Coâng ty vaø coâng boá caùc tieâu chuaån veà chaát löôïng gaïo thaønh phaåm maø Coâng ty ñaït ñöôïc ñeå thu huùt khaùch haøng. 58 + Naâng cao chaát löôïng gaïo thaønh phaåm ñeå taïo uy tín ñoái vôùi khaùch haøng, giaûm tyû leä pheá phaåm theo phöông chaâm: “Laøm ñuùng ngay töø ñaàu” xuyeân suoát trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Trong thôøi ñaïi söû duïng tieâu chuaån Quaûn lyù chaát löôïng toaøn dieän (TQM) vaø tieâu chuaån chaát löôïng ISO 9000 nhö hieän nay thì ñaây laø ñieàu thieát yeáu nhaát ñeå ñi ñeán thaønh coâng. + Toå chöùc xaây döïng cô sôû ñònh möùc tieâu hao nguyeân vaät lieäu vaø thu hoài thaønh phaåm ñeå coá gaéng phaán ñaáu giaûm tieâu hao nguyeân vaät lieäu, haï giaù thaønh gaïo thaønh phaåm keát hôïp toát cheá ñoä tieàn löông, tieàn thöôûng gaén vôùi hieäu quaû lao ñoäng, thuùc ñaåy saûn xuaát, kích thích phaùt huy saùng kieán, caûi tieán kyõ thuaät taêng naêng suaát vaø ñaûm baûo toát ñôøi soáng lao ñoäng; + Caùc ñôn vò xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng cô hoäi aûnh höôûng ñeán saûn löôïng vaø chaát löôïng gaïo thaønh phaåm. Thoâng qua vieäc caùc chi phí rieâng bieät, phaân tích chi phí ñaàu vaøo, chi phí saûn xuaát, marketing ñeå so saùnh vôùi chi phí chuaån cuûa quoác teá ñeå xaùc ñònh nhöõng khaâu naøo caàn taäp trung caûi tieán. Qua ñoù taäp trung caûi tieán nhöõng khaâu ñem laïi chaát löôïng toát nhaát vôùi chi phí thaáp nhaát; + Thöïc hieän môû roäng saûn xuaát, keát hôïp caûi tieán coâng ngheä saûn xuaát theo chieàu saâu thoâng qua hieän ñaïi hoùa khaâu kieåm phaåm, ñoùng goùi vaø töï ñoäng hoùa moät phaàn trong qui trình saûn xuaát ñeå naâng cao chaát löôïng ñoàng thôøi ñaûm baûo chaát löôïng gaïo thaønh phaåm. Taäp trung voán ñeå taïo ñieàu kieän khai thaùc thieát bò xay xaùt, coá gaéng ñaït saûn löôïng hoøa voán ñeå coù cô sôû naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh toaøn Coâng ty. 3.4.2.4 Giaûi phaùp veà giaù caû : + Coâng ty baùm saùt vaø quan taâm theo doõi giaù baùn gaïo thaønh phaåm cuøng loaïi cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh chính cuûa mình. Vì vaäy laø tín hieäu ñaùng tin caäy phaûn aùnh tình hình dieãn bieán cuûa thò tröôøng. Thoâng qua dieãn bieán giaù, caùc ñôn vò xaùc ñònh söï toàn taïi, söùc chòu ñöïng vaø khaû naêng ñoái choïi vôùi ñoái thuû cuûa mình treân 59 thò tröôøng caïnh tranh, ñeå khoâng ngöøng thoûa maõn toái ña nhu caàu thò tröôøng ñoàng thôøi thu ñöôïc lôïi nhuaän lôùn nhaát. + Trong quaù trình xaây döïng chieán löôïc giaù, xaùc ñònh vaø xaây döïng chính saùch giaù caû phuø hôïp vaø tieán haønh caùc chính saùch tín duïng haáp daãn nhöng an toaøn laø moät trong vaán ñeà ñeå cuûng coá thò phaàn cuûa Coâng ty. + Ñoái vôùi töøng loaïi nhoùm haøng thieát laäp nhöõng ñieàu kieän cuûa töøng chính saùch giaù thích öùng vôùi muïc tieâu chung cuûa Coâng ty. Trong quaù trình kinh doanh, coù theå vaän duïng caùc chính saùch giaù nhö sau: Ñònh giaù baùn döïa vaøo chi phí : caên cöù vaøo chi phí saûn xuaát hôïp lyù coäng theâm tyû leä lôïi nhuaän. Ñònh giaù xaâm nhaäp thò tröôøng : trong moät soá tröôøng hôïp ñôn vò coù theå ñònh giaù gaïo thaønh phaåm töông ñoái thaáp nhôø quy cheá vaø phöông thöùc taïm tröõ gaïo luùc ñöôïc muøa ñeå kích thích söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng vaø chieám ñöôïc thò phaàn lôùn cuûa thò tröôøng ñoù. Ñònh giaù cao : ñoái vôùi caùc loaïi gaïo coù chaát löôïng toát haøm löôïng coâng ngheä cao. Ñònh giaù theo giaù hieän haønh : ñeå tìm caùch giöõ giaù baùn ôû möùc trung bình do nhöõng ngöôøi caïnh tranh treân thò tröôøng ñaët ra. Ñeå coù cô caáu giaù baùn linh hoaït cho töøng loaïi gaïo, Coâng ty thieát laäp nhöõng baûng cô caáu giaù voán haøng baùn ñeå coù theå thoûa thuaän veà giaù nhanh choùng hôn vaø giaûm thieät haïi. + Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån thì vieäc coù cô cheá giaù linh hoaït vaø phuø hôïp vôùi töøng thò tröôøng laø caàn thieát. Ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa choïn chieán löôïc giaù höôùng theo thò tröôøng, keát hôïp vôùi hình thöùc giaûm giaù, chieát khaáu theo khoái löôïng. Rieâng ñoái vôùi thò tröôøng xuaát khaåu, Coâng ty aùp duïng tính giaù luøi töø thò tröôøng ñeán nôi tieâu thuï cuoái naêm, ñoàng thôøi tham khaûo theâm giaù treân thò tröôøng theá giôùi ñeå 60 quyeát ñònh chính saùch giaù thích hôïp vaø töøng böôùc chuyeån sang baùn theo ñieàu kieän khaùc (CFR/CIF) ñeå ñaït hieäu quaû hôn. + Gaïo laø maët haøng chuû löïc neáu coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng vaø thoâng tin chính xaùc thì Coâng ty seõ gaët haùi ñöôïc keát quaû toát hôn. Xí nghieäp Saøi Goøn-Satake vaø Xí nghieäp Cöûu Long taïi Caàn Thô cöû caùn boä theo doõi giaù gaïo nguyeân lieäu, chi phí, giaù cung öùng cuûa caùc nôi ñeå thöôøng xuyeân thoâng baùo veà Coâng ty vaø phoái hôïp vôùi Phoøng Kinh Doanh Xuaát Nhaäp Khaåu laøm cô sôû xaây döïng giaù chaøo haøng cho khaùch haøng. Vieäc xaùc ñònh giaù haøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty döïa treân 2 cô sôû: Xaùc ñònh chi phí, giaù voán haøng xuaát vaø lôïi nhuaän muïc tieâu cuûa ñôn vò Coâng ty. Tham khaûo giaù xuaát khaåu phoå bieán cuûa cuøng moät loaïi haøng taïi moät soá doanh nghieäp khaùc hoaëc naém ñöôïc thôøi gian trao ñoåi thoâng tin veà giaù caû haøng hoùa, tröôùc khi baùo giaù hoaëc kyù keát hôïp ñoàng xuaát khaåu, Phoøng Kinh Doanh Xuaát Nhaäp Khaåu laäp phöông aùn trình Ban giaùm ñoác xeùt duyeät. Trong tröôøng hôïp khaùch haøng nöôùc ngoaøi chæ chaáp nhaän giaù baùn haøng thaáp thì caân nhaéc kyõ tröôùc kyù keát, taêng cöôøng phoái hôïp, baøn cuï theå giöõa ñôn vò vaø boä phaän taùc nghieäp cuûa Vaên phoøng Coâng ty ñeå ñi ñeán quyeát ñònh kyù hay khoâng kyù hôïp ñoàng. Caùc ñôn vò tìm caùch haï giaù thaønh gaïo cuûa mình sao cho vöøa coù lôïi vaø ñeå taêng söùc caïnh tranh treân thò tröôøng. 3.4.2.5 Xuùc tieán tieáp thò xuaát khaåu: + Taêng cöôøng coâng taùc xuùc tieán tieáp thò xuaát khaåu nhaèm truyeàn baù nhöõng thoâng tin veà nhöõng öu ñieåm cuûa haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát ñeå thuyeát phuïc khaùch haøng muïc tieâu mua haøng. Töøng ñôn vò xaây döïng chöông trình kích thích tieâu thuï ñoàng thôøi tranh thuû caùc cô quan ngoân luaän (baùo, ñaøi, v.v…) nhaèm taïo hình aûnh toát cuûa ñôn vò mình tröôùc dö luaän xaõ hoäi. + Xaây döïng ñoäi nguõ baùn haøng. Ñoäi nguõ naøy phaûi löïa choïn kyõ, huaán luyeän toát, traû löông xöùng ñaùng vaø ñöôïc hoã trôï toát. 61 + Phaûi thieát keá moät cuoán cataloge môùi, ñeïp, giaûm bôùt phaàn chöõ vaø nhöõng hình aûnh khoâng caàn thieát , taêng cöôøng hình aûnh cuûa saûn phaåm ñeå thu huùt söï quan taâm, thích thuù cuûa ngöôøi xem cuõng goùp phaàn cho ñoäi nguõ tieáp thò baùn haøng khi caàm no töï tin hôn. + Taêng cöôøng coâng taùc xuùc tieán thöông maïi thoâng qua vieäc göûi Catalogue cuûa Coâng ty cho khaùch haøng. Söû duïng Website ñeå giôùi thieäu Coâng ty vaø chaøo baùn thöôøng xuyeân saûn phaåm vôùi giaù caû theo thôøi ñieåm. + Thaønh laäp quyõ xuùc tieán thöông maïi ñeå phaùt huy theá maïnh cuûa toaøn ngaønh ñeå taäp trung giôùi thieäu saûn phaåm gaïo cuûa Coâng ty thoâng qua vieäc tham gia caùc hoäi chôï trieån laõm trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå tieáp caän caùc khaùch haøng muïc tieâu nhaèm kyù keát hôïp ñoàng mua baùn vôùi caùc ñoái taùc. Xaây döïng caùc cheá ñoä thoûa ñaùng veà hoa hoàng khuyeán maõi moâi giôùi vaø ñònh möùc coâng nôï ñeå ñaïi lyù tieâu thuï saûn phaåm, ñoàng thôøi khuyeán khích caùc ñoái taùc thuùc ñaåy vieäc tieâu thuï haøng hoùa. + Tuy uy tín coâng ty ñaõ vöõng vaøng treân thò tröôøng nhöng vaãn taêng cöôøng quaûng caùo treân baùo ñaøi trong nöôùc ,quoác teá. + Göûi saûn phaåm gaïo maãu ñeán Showroom cuûa Trung taâm xuùc tieán thöông maïi vaø ñaàu tö TP.Hoà Chí Minh vì nôi ñaây khaùch nöôùc ngoaøi raát thöôøng ñeán tham quan vaø tìm ñoái taùc.. + Ngoaøi caùc hoäi chôï trong nöôùc, taêng cöôøng hôn nöõa tham gia caùc hoäi chôï nöôùc ngoaøi. + Logo coâng ty neân thieát keá laïi cho deã nhaän bieát, maøu saéc ñeïp hôn + Thaønh laäp boä phaän chuyeân laøm coâng taùc quan heä coâng chuùng ñeå ñaùnh boùng cho thöông hieäu FOOCOSA cuõng nhö teân tuoåi cuûa Coâng ty trong loøng coâng chuùng trong vaø ngoaøi nöôùc. 62 3.4.2.5. Phaùt trieån maïnh ñoäi nguõ Marketing: + Xuùc tieán cuûng coá, taêng cöôøng boä phaän Marketing toaøn Coâng ty ñeå chæ ñaïo taäp trung hôn coâng taùc Marketing. Tröôùc maét, taïi vaên phoøng Coâng ty vieäc thaønh laäp Toå Marketing goàm caùc chuyeân vieân coù trình ñoä cao seõ giuùp cho coâng taùc Marketing toát hôn. Ñoäi nguõ naøy ñoàng thôøi laø tö vaán trong vieäc ñieàu haønh caùc boä phaän Marketing caùc ñôn vò tröïc thuoäc. Taäp hôïp ñoäi nguõ tieáp thò coù saün ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc Coâng ty döôùi söï hoå trôï nghieäp vuï cuûa Phoøng Kinh Doanh Xuaát Nhaäp Khaåu ñeå sôùm ñaøo taïo ñoäi nguõ Marketing noàng coát bao goàm caùc caùn boä nghieân cöùu vaø taùc nghieäp. Toå chöùc caùc boä phaän Marketing ôû caùc ñôn vò coù theå xaây döïng theo ñòa lyù nhaèm cho pheùp ngöôøi baùn haøng taïi moät khu vöïc hieåu vaø bieát ñöôïc khaùch haøng cuûa mình, laøm vieäc vôùi thôøi gian vaø chi phí löu thoâng toái thieáu, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc chæ ñaïo ñöôïc thoáng nhaát vaø phoái hôïp caùc hoaït ñoäng nhòp nhaøng vaø phuø hôïp hôn vôùi caùc ñôn vò coù saûn phaåm ñaëc thuø cho töøng khu vöïc thò tröôøng. + Xaây döïng chính saùch tuyeån choïn, ñaøo taïo söû duïng hôïp lyù caùn boä, coù keá hoaïch boài döôõng vaø thu huùt caùc caùn boä coù trình ñoä. Chuù yù cuûng coá phaùt trieån ñoäi nguõ nhaân vieân taïi caùc ñieåm baùn, trong ñoù tính naêng ñoäng vaø nhaïy beùn laø ñöùc tính vaø tieâu chuaån khoâng theå thieáu ñöôïc vaø ñöôïc xem xeùt kyõ khi xeáp ñoäi nguõ baùn haøng. + Hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc quoác teá ñeå göûi ngöôøi ñi tu nghieäp, phoái hôïp vôùi caùc tröôøng ñaøo taïo chuyeân moân hoaëc cöû ngöôøi tham gia nhöõng chöông trình ñaøo taïo ngaén haïn veà tieáp thò, veà nghieäp vuï Xuaát Nhaäp Khaåu, v.v… ñaëc bieät laø ngöôøi ôû caùc ñôn vò. 63 3.5. KIEÁN NGHÒ 3.5.1 Kieán nghò vôùi Chính Phuû + Chính phuû taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp xuaát khaåu gaïo laø vaán ñeà caàn thieát, bôûi vì ñaây laø nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn cho quoác gia. + Phöông höôùng thöïc hieän chính saùch tín duïng öu ñaõi, baûo trôï saûn xuaát vaø xuaát khaåu gaïo trong thôøi gain tôùi ñeå Coâng ty coù theå chuû ñoäng veà voán mua gaïo taïm tröõ khi giaù nguyeân lieäu xuoáng thaáp vaø baùn ra khi giaù thò tröôøng leân cao do nhu caàu veà gaïo treân theá giôùi taêng: + Taêng cöôøng quaûn lyù vaø oån ñònh giaù caû laø cô sôû ñeå oån ñònh saûn xuaát, oån ñònh löôïng haøng xuaát khaåu. Xaây döïng maët baèng giaù chung quy ñònh caùc doanh nghieäp vaø thöông nhaân mua baùn gaïo nhaèm choáng vieäc mua baùn phaù giaù töø caùc ñoái töôïng naøy. + Coù bieän phaùp cheá taøi thaät nghieâm khaéc neáu phaùt hieän ñoái vôùi ñoái töôïng vi phaïm quy ñònh veà maët baèng giaù chung nhö vöøa neâu treân. + Caàn nhanh choùng xaây döïng chính saùch khuyeán khích caùc hình thöùc tích tuï vaø taäp trung ruoäng ñaát ñeå phaùt trieån luùa gaïo haøng hoùa. + Caàn phaân boá hôïp lyù löôïng gaïo thoâng qua ñaøm phaùn caáp Nhaø nöôùc treân cô sôû lôïi ích toaøn boä cuûa ñaát nöôùc ñeå taêng cöôøng giao dòch, ñaøm phaùn kyù keát caùc hôïp ñoàng mua baùn gaïo giöõa chính phuû Vieät Nam vaø caùc nöôùc nhaäp khaåu gaïo lôùn treân theá giôùi. + Xaây döïng chính saùch hoã trôï saûn xuaát vaø cheá bieán luùa gaïo. - Ban haønh caùc chính saùch khuyeán noâng. - Coù chính saùch hoã trôï caùc doanh nghieäp caûi taïo heä thoáng xay xaùt, ñaàu tö ñoåi môùi thieát bò coâng ngheä ñaùp öùng, yeâu caàu cheá bieán theo tieâu chuaån cao. • Ñoái vôùi caùc Boä höõu quan. 64 + Xuùc tieán thaønh laäp boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng vôùi caùc phöông tieän thoâng tin hieän ñaïi, coù khaû naêng naém baét kòp thôøi vaø chính xaùc ñeå coù theå giuùp cho Boä Thöông maïi chæ ñaïo linh hoaït veà giaù caû cho töøng loaïi gaïo phuø hôïp vôùi dieãn bieán thò tröôøng vaø giaù caû theá giôùi nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp kyù keát vaø thöïc hieän caùc hôïp ñoàng baùn gaïo moät caùch coù hieäu quaû nhaát. + Caùc cô quan chöùc naêng caàn hoã trôï cho saûn xuaát vaø cheá bieán nhaèm taïo ra caùc chuûng loaïi gaïo coù chaát löôïng cao ñaùp öùng yeâu caàu cuûa thò tröôøng ñeå laøm ra caùc saûn phaåm ñaït phaåm chaát cao vaø phu phuù veà chuûng loaïi. + Caàn taêng cöôøng coâng taùc tieáp thò ñeå tranh thuû kyù keát caùc hieäp ñònh, hôïp ñoàng lôùn taïo söùc caïnh tranh cuûa gaïo Vieät Nam nhaèm tieáp tuïc duy trì vaø giöõ vöõng thò tröôøng maø ta ñaõ thaâm nhaäp vaøo. + Caàn quan taâm giao dòch moät soá thò tröôøng coù tieàm naêng nhö Trung Ñoâng, Trung Quoác, v.v… + Caàn xaây döïng chính saùch öu tieân daønh caùc öu ñaõi (veà giaù caû, thôøi gian giao haøng, .v…) cho nhöõng baïn haøng ñaõ coù nhieàu naêm gaén boù vaø coù söï tín nhieäm. + Hoaøn thieän heä thoáng toå chöùc xuaát khaåu quy ñònh cho taát caû caùc doanh nghieäp kinh doanh gaïo ñang hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam: nhaèm muïc ñích: • Choáng tranh baùn ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi. • Choáng tranh mua ôû thò tröôøng trong nöôùc. • Ñaûm baûo khaû naêng thích öùng kòp thôøi vaø linh hoaït vôùi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. • Toå chöùc theo höôùng taêng cöôøng trung hoùa vaø chuyeân moân hoùa keát hôïp ña daïng hoùa doanh nghieäp. 3.5.2 Kieán nghò vôùi Coâng ty + Ñi saâu nghieân cöùu nhaèm tìm ra nhöõng bieän phaùp loâi keùo theâm nhieàu baïn haøng môùi vaø duy trì moái quan heä vôùi caùc khaùch haøng cuõ. 65 + Ñaàu tö coâng ngheä vaø kyõ thuaät vaøo saûn xuaát ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, coù nhö vaäy môùi thoûa maõn nhu caàu thò tröôøng cao caáp naøy. + Tìm hieåu nhöõng quy ñònh xuaát nhaäp khaåu cuõa thò tröôøng naøy, ñeå taän duïng toái ña cheá ñoä öu ñaõi theá quan phoå caäp maø EU ñaõ daønh cho Vieät Nam. Ngoaøi ra caàn quan taâm nhieàu hôn nöõa ñeán thò tröôøng caùc nöôùc SNG nhö : Lieân Bang Nga, Belaruùt, Ukraine,… do moät soá ñaëc ñieåm sau: • Dung löôïng thò tröôøng lôùn. • Daân soá ñoâng. + Thöôøng xuyeân taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu nhöõng thò tröôøng lôùn hôn nöõa ñeå naém baét kòp thôøi nhu caàu cuûa khaùch haøng nöôùc ngoaøi ñoàng thôøi khoâng bò khaùch haøng eùp giaù cuõng nhö caùc ñieàu kieän khaùc. + Taêng cöôøng coâng taùc quan heä ñoái ngoaïi ñeå taïo ñieàu kieän thaâm nhaäp vaø môû roäng thò tröôøng. + Tranh thuû môû roäng quan heä mua baùn vôùi caùc chuû döï aùn vieän trôï ñeå baùn gaïo cho hoï baèng caùch taïo moái quan heä toát vôùi caùc chuû döï aùn naøy. + Chuû ñoäng chaân haøng ñeå chuû ñoäng ñaøm phaùn kyù keát vaø thöïc hieän nhanh choùng caùc hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát, nhaát laø trong khaâu giao haøng. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 : Töø tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty, Chöông 3 ñaõ ñöa ra nhöõng muïc tieâu ñònh höôùng, caùc chæ tieâu ñònh höôùng saûn xuaát vaø xuaát khaåu gaïo cho Coâng ty ñeán naêm 2008. Treân cô sôû ñoù, noù xaây döïng nhöõng chöông trình lôùn vaø ñònh höôùng thò tröôøng xuaát khaåu gaïo , caùch thaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng ñoù, vaø nhöõng giaûi phaùp oån ñònh nguoàn cung öùng gaïo cuõng nhö giaûi phaùp môû roäng phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu. 66 KEÁT LUAÄN ÑEÀ TAØI Qua ñeà taøi “Môû roäng phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu gaïo cuûa Coâng ty Löông thöïc TP.HCM”, treân tinh thaàn ñoùng goùp phaùt huy saùng taïo trong saûn xuaát kinh doanh, thaâm nhaäp thò tröôøng vaø ñeå naâng cao vò trí caïnh tranh, ñaûm baûo giöõ vöõng thò tröôøng trong quaù trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá chòu taùc ñoäng maïnh meõ cuûa aùp löïc thò tröôøng coù dung löôïng lôùn nhöng ñoøi hoûi ngaøy caøng khaét khe neân nhieäm vuï quan troïng vaø caáp baùch laø caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty caàn phaûi ñaït chaát löôïng cao ñaëc bieät laø gaïo ñeå coù söùc caïnh tranh vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng. Toùm laïi, ñeà taøi treân ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích taêng cöôøng khaû naêng thaâm nhaäp thò tröôøng baèng caùch ñoùng goùp nhöõng chieán löôïc tieáp caän khaùch haøng vaø thò tröôøng muïc tieâu phuø hôïp vôùi tieàm löïc cuûa Coâng ty. Töø ñoù giuùp cho Coâng ty coù theå thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng môùi vaø duy trì khaùch haøng cuõ. Coù nhö vaäy Coâng ty môùi baûo ñaûm ñöa ñöôïc haït gaïo cuûa mình chieám lónh thò tröôøng trong nöôùc vaø thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi coù hieäu quaû. Keát quaû ñaït ñöôïc: + Vaän duïng lyù thuyeát veà marketing, giao dòch ngoaïi thöông ñeå tìm hieåu khaùch haøng nghieân cöùu vaø xaùc nhaän ñöôïc caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán thò tröôøng theá giôùi vaø caùc phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. + Xaùc nhaän cuï theå caùc caùch thöùc thöïc hieän quaù trình xuaát khaåu gaïo treân thò tröôøng theá giôùi. Ñònh höôïng chieán löôïc marketing xuaát khaåu phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá ñaày bieán ñoäng vaø caïnh tranh gay gaét ñeå traùnh caùc thaát baïi veà sau. + Phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu vaø caùc aûnh höôûng töø beân ngoaøi, neâu ra moät soá yù kieán mang tính xaây döïng, nhaèm phaùt huy toái ña naêng löïc hieän taïi cuûa 67 Coâng ty vaø haïn cheá thaáp nhaát nhöõng ruûi ro tieàm aån. Taïo vò theá caïnh tranh cho Coâng ty taïi thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. + Neâu ra nhöõng chöông trình haønh ñoäng cuï theå nhaèm muïc ñích gia taêng kim ngaïch xuaát khaåu gaïo cuûa Coâng ty ñeán naêm 2008 taïi moät soá thò tröôøng muïc tieâu ñaõ choïn, taïo tieàn ñeà cho vieäc ñònh höôùng, ñaàu tö, döï tröõ, saûn xuaát vaø xuaát khaåu gaïo laâu daøi cho Coâng ty Löông thöïc Tp. Hoà Chí Minh. + Ñònh vò saûn phaåm gaïo cuûa Coâng ty phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh doanh quoác teá ñaëc bieät laø caùc yeáu toá veà tình hình thò tröôøng, taäp quaùn kinh doanh vaø caùc phöông thöùc thanh toaùn. Ñeà taøi naøy chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, moïi söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù Thaày Coâ ñeå ñeà taøi theâm hoaøn thieän hôn ñeàu ñöôïc troâng ñôïi vaø voâ cuøng quyù baùu vaø caàn thieát ñoái vôùi toâi. Noù seõ giuùp ñôõ cho toâi raát nhieàu trong vieäc nghieân cöùu tieáp theo sau naøy cuõng nhö vieát caùc ñeà taøi khaùc. CAÙC ÑEÀ NGHÒ CHO HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU TIEÁP THEO: + Caàn coù höôùng nghieân cöùu chuyeân saâu veà kyõ thuaät xay xaùt luùa gaïo ñeå töø ñoù coù cô sôû phaân tích vaø ñaàu tö maïnh veà coâng ngheä, maïnh daïn mua saém theâm trang thieát bò môùi taïo ñieàu kieän cho coâng vieäc saûn xuaát ngaøy caøng toát hôn, naêng suaát cao hôn, taïo ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao. + Naâng cao trình ñoä kieán thöùc cuûa coâng nhaân ñeå qua ñoù Coâng ty coù theâm nhöõng saùng kieán môùi, kyõ thuaät môùi nhaèm phuïc vuï cho coâng vieäc xuaát nhaäp khaåu laãn coâng vieäc saûn xuaát. + Quan taâm ñeán vieäc nghieân cöùu veà chaát löôïng saûn phaåm, nhaèm muïc ñích naâng cao chaát löôïng gaïo xuaát khaåu ñeå taêng tính caïnh tranh cuûa haït gaïo xuaát khaåu treân thò tröôøng theá giôùi. 68 + Ñaåy maïnh phaùt trieån caùc maët haøng chuû löïc vaø taïo ra nhöõng maët haøng môùi coù giaù trò xuaát khaåu gaïo. + Maïnh daïn ñaøo thaûi nhöõng maët haøng khoâng taïo ra hieäu quaû kinh teá. + Töø tröôùc ñeán nay, do Coâng ty buoân baùn luoân giöõ chöõ tín vôùi caùc baïn haøng vaø cuøng vôùi söï noã löïc trong tìm kieám, nghieân cöùu thò tröôøng môùi thoâng qua caùc thoâng tin, caùc chuyeán quan saùt thöïc teá, thöïc hieän phöông chaâm “ Thò tröôøng xuaát khaåu quyeát ñònh saûn xuaát trong nöôùc”, … Ñoù laø nhöõng öu ñieåm xin kieán nghò Coâng ty neân duy trình vaø tieáp tuïc phaùt huy, vì nhöõng öu ñieåm ñoù seõ giuùp cho Coâng ty coù theâm nhieàu khaùch haøng môùi treân theá giôùi ñoàng thôøi mang laïi hieäu quaû kinh teá khoâng chæ cho chính baûn thaân Coâng ty maø coøn cho ñaát nöôùc. 69 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Giaùo trình Marketing quoác teá, Tieán só Nguyeãn Ñoâng Phong vaø Tieán só Buøi Leâ Haø, 1998 . 2. Quaûn trò Marketing, Vuõ Theá Phuù, 2000 3. International Marketing, Eleventh Edition, cuûa Philip R. Cateora vaø John L.Graham 4. Baùo caùo toång keát cuoái naêm vaø keá hoaïch naêm sau (2001, 2002, 2003,2004) cuûa Coâng ty Löông thöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 5. Baûn tin, baùo giaù cuûa Hieäp hoäi Löông thöïc Vieät Nam trong naêm 2003,2004. 6. Taïp chí Ngoaïi thöông, caùc soá baùo trong naêm 2003,2004.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan