Xây dựng hệ thống quảng cáo và cung cấp dịch vụ du lịch trên mạng Internet cho công ty dịch vụ du lịch Phú Yên

Mục đích của đề tài này là xây dựng một website quảng cáo các địa danh du lịch Phú Yên và cho phép đăng ký vé du lịch trên mạng cho một chuyến đi tour của khách. Việc đăng ký vé tại “Công Ty Dịch Vụ Du Lịch Phú Yên” như thế nào thì đăng ký vé trên mạng cũng được thực hiện theo trình tự như vậy. Hệ thống hoạt động của quầy bán vé và đặt phòng đáp ứng những yêu cầu của hai đối tượng chính đó là: khách hàng đặt vé và người quản lý quầy vé.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống quảng cáo và cung cấp dịch vụ du lịch trên mạng Internet cho công ty dịch vụ du lịch Phú Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thôøi quay trôû veà browser. Flush: cho pheùp döõ lieäu ñeäm hieän thôøi quay trôû veà browser vaø giaûi phoùng boä ñeäm. Redirect: cho pheùp ta boû qua söï ñieàu khieån cuûa trang hieän thôøi noái keát vaøo trang web khaùc. vd: <% If (Not Session(“LoggedOn”)) Then Response.Redirect “login.asp” End If %> Nhöõng ñaëc tính cuûa Response Object Buffer : ñònh roõ trang. CacheControl: Xaùc ñònh proxy server ñöôïc cho pheùp phaùt sinh ra do ASP. Charset: Noái theâm teân kyù töï vaøo ñaàu content-type. ContentType: HTTP content type cho phaàn traû lôøi. Expires: Soá laàn phaùt sinh giöaõ laàn löu tröõ vaø phaàn keát thuùc cho moät trang löu tröõ treân browser. ExpiresAbsolute: Ngaøy giôø ñöôïc phaùt sinh treân browser. IsClientConnected: Client ngöng vieäc keát noái töø server. Status: Giaù trò cuûa HTTP status quay trôû veà server. 4. Application Object Moãi öùng duïng ñöôïc trình baøy bôûi moät Application object. Ñaây laø ñoái töôïng ñöôïc chöaù caùc bieán vaø caùc ñoái töôïng cho phaïm vi öùng duïng. Ñoái töôïng Application coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: Application Object Collections Contents StaticObject Events onStart onEnd Methods Lock UnLock Nhöõng taäp caùc Application object Content: chöùa taát caû caùc maãu tin theâm vaøo öùng duïng thoâng qua caùc leänh script. StaticObjects: Chöaù taát caû caùc ñoái töôïng theâm vaøo öùng duïng baèng theû Nhöõng phöông thöùc cuûa Application object Lock: ngaên chaën caùc client khaùc töø vieäc caäp nhaät ñaëc tính öùng duïng. Unlock: cho pheùp caùc client caäp nhaät ñaëc tính öùng duïng. Nhöõng söï kieän cuûa Application object OnStart: xaûy ra khi trang web trong öùng duïng ñöôïc tham chieáu laàn ñaàu. OnEnd: xaûy ra khi öùng duïng keát thuùc, khi web server ngöng hoaït ñoäng 5. Session Object Ñöôïc duøng ñeå kieåm tra trình duyeät khi trình duyeät höôùng qua trang web. Ñoái töôïng Session coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: Session object Collections Contents StaticObjects Properties CodePage LCID SessionID Timeout Methods Abandon Events onStart oEnd Taäp caùc Session Object Content: chöaù taát caû caùc maåu tin theâm vaøo session thoâng qua caùc leänh script. StaticObject: chöaù taát caû caùc ñoái töôïng theâm vaøo session baèng theû . Nhöõng phöông thöùc cuûa Session Object Abandon: Huyû moät session vaø giaûi phoùng session ra khoûi nguoàn. Nhöõng ñaëc tính cuûa Session Object CodePage: laáy ñoaïn maõ seõ duøng cho symbol mapping. LCID: laáy nôi ñònh danh. SessionID : quay trôû veà ñònh danh phieân laøm vieäc cho ngöôøi duøng. Timeout : laáy khoaûng thôøi gian cho traïng thaùi phieân laøm vieäc cho öùng duïng trong vaøi phuùt. Nhöõng söï kieän cuûa Session Object OnStart: xaûy ra khi server taïo moät session môùi. OnEnd: xaûy ra khi moät session ñaõ giaûi phoùng hay heát giôø laøm vieäc. 6. Server Object Ta coù theå toùm taét ñoái töôïng server nhö sau: Server Object Collections Khoâng coù Properties ScripTimeout Methods CreateObject HTMLEncode MapPath URLEncode Events Khoâng coù Nhöõng ñaëc tính cuûa Server object ScriptTimeOut: khoaûng thôøi gian daøi khi script chaïy tröôùc khi xaûy ra loãi. Nhöõng phöông thöùc cuûa Server object CreateObject: Taïo moät ñoái töôïng hay server component. HTMLEncode: ÖÙng duïng HTML vaøo chuoãi chæ ñònh. MapPath: Chuyeån ñöôøng daãn aûo vaøo ñöôøng daãn vaät lyù. URLEncode: aùp duïng ñòa chæ URL. IV. Quaûn lyù ASP vaø Session Moät trong nhöõng lôïi ích cuûa ASP laø coù phieân laøm vieäc (Session) quaûn lyù toát, ñöôïc xaây döïng trong chöông trình. Ñoái töôïng Session laø duy trì thoâng tin löu tröõ cho nhöõng phieân laøm vieäc cuûa ngöôøi duøng trong vuøng nhôù treân Server. Ngöôøi duøng ñöôïc cung caáp moät Session ID duy nhaát maø ASP söû duïng ñeå noái keát caùc yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng vôùi caùc thoâng tin ñaëc bieät ñeán Session cuûa ngöôøi duøng ñoù. Ñieàu naøy cho pheùp Session noáí keát caùc yeâu caàu cuûa nhöõng trang Web. Caùc theû ñònh daïng cuûa ASP Caùc ñoaïn maõ chöông trình ñeàu chöaù trong theû . Qui öôùc naøy thöôøng laø quen thuoäc ñoái vôùi chuùng ta neáu ta laøm vieäc vôí baát cöù loaïi leänh server-side naøo trong HTML. Caùc theû naøy theå hieän phaàn xöû lyù ñoaïn maõ cuûa ASP thöïc thi vaø chuyeån keát quaû töø server. Theû ñònh daïng cuûa ASP caàn döïa vaøo moät ngoân ngöõ kòch baûn naøo ñoù ñeå theå hieän nhö: VBScript, JavaScript ... V. Vaøi neùt veà Scripting Language Cung caáp nhieàu coång truy caäp vaøo chöông trình.Vieäc duøng trang web client-side script phaùt trieån ñeå cung caáp töø trang HTML ñoäng ñeán trang HTML tónh. JavaScript laø ngoân ngöõ kòch baûn ñaàu tieân. VBScript do Microsoft phaùt trieån vaø döïa vaøo ngoân ngöõ Visual Basic. Scripting chaïy treân trình duyeät Internet Explorer 3.0 vaø trong trình Netscape Navigator/ Communication 2.0. Internet Explorer 4.0 hoå trôï caû hai ngoân ngöõ: JScript vaø VBScript . Hình thöùc ngoân ngöõ kòch baûn döïa treân neàn taûng ASP. ASP thöïc thi do web server hôn laø trình duyeät. Ngoân ngöõ kòch baûn coù theå ñöôïc duøng ñeå truy caäp nhöõng bit khaùc nhau vaø nhöõng maûng maø ASP cung caáp laø object. Nhaän xeùt Khoâng gioáng nhö CGI, ASP laø moät ngoân ngöõ laäp trình maùy chuû, chöông trình keát noái vôùi web server thoâng qua vaøi bieán moâi tröôøng vaø tham soá. ASP töông thích vôùi vieäc naâng caáp vôùi web server vaø caûi taïo chöông trình. ASP thích hôïp vôùi nhieàu caùch thöùc khaùc nhau, coù khaû naêng quan troïng nhaát trong vieäc xöû lyù caùc ñoái töôïng ñöôïc xaây döïng saün. Caùc öu ñieåm cuûa ASP laø: Coù khaû naêng ñoïc ñuùng caùc tröôøng (field) khi coù yeâu caàu vaøo cuûa HTML (Request) Coù khaû naêng xuaát ra caùc tröôøng (field) Response. Nhieàu kyõ thuaät löu tröõ traïng thaùi thoâng tin thoâng qua caùc bieán öùng duïng Session. Khaû naêng truy caäp vuøng taøi nguyeân vaø caùc ñaëc ñieåm giao taùc cuûa MTS (Microsoft Transaction Server). Truy caäp vaøi haøm linh tinh khaùc coù ích. Coù khaû naêng laøm roõ raøng, ñôn giaûn caùc HTML vaø maõ Script trong moät taäp tin ñôn. VI. Truy xuaát cô sôû döõ lieäu trong Active Server Page ÔÛ phaàn treân chuùng ta ñaõ bieát veà caùc khaùi nieäm toång quaùt veà Active Server Page vaø caùc thaønh phaàn caàn coù khi xaây döïng moät öùng duïng, trong phaàn naøy seõ trình baøy kyõ hôn veà Active Data Object, ñaây chính laø öu ñieåm maïnh nhaát cho vieäc phaùt trieån öùng duïng cô sôû döõ lieäu treân Web (Web Database). Active Data Object bao goàm caùc ñoái töôïng sau: Caùc Object chính trong ñoù laø: Connection, RecordSet vaø Command, ngoaøi ba Object chính naøy coøn coù caùc Object, tham soá, thuoäc tính, phöông thöùc con. Söû duïng Connection ta theå thieát laäp söï lieân keát vôùi cô sôû döõ lieäu, thoâng qua ñoù ta coù theå thöïc hieän caùc Query ñeå laáy ra caùc record hoaëc caäp nhaät moät record baèng caùch söû duïng Command object. Keát quaû thöïc hieän caùc query treân database seõ ñöôïc löu vaøo ñoái töôïng RecordSet, treân ñoái töôïng naøy ta coù duyeät vaø laáy ra moät hay nhieàu Record. 1. Ñoái Töôïng Connection Ñeå söû duïng ñoái töôïng Connection, tröôùc tieân ta phaûi taïo ra moät instance cho noù, ñaây thöïc söï laø moät theå hieän cuûa Object naøy trong trang ASP. Cuù phaùp: <% Connection_name=Server.CreatObject(“ADODB.Connection”) %> Caùc öùng duïng cô sôû döõ lieäu truyeàn thoáng ñeàu taïo moät moái lieân keát tôùi database maø noù söû duïng, coøn caùc öùng duïng Database treân web laïi môû vaø ñoùng caùc lieân keát naøy ôû moãi trang web. Moät phöông phaùp cho caùc öùng duïng Database treân web laø taïo moät söï lieân keát lieân tuïc vôùi cô sôû döõ lieäu cuûa töøng user vaø löu tröõ trong ñoái töôïng Session. Tuy nhieân phöông phaùp naøy coù theå laøm gia taêng soá löôïng caùc user keát noái tôùi cô sôû döõ lieäu maø khoâng laøm vieäc vaø noù chæ ñaït ñöôïc ñoä tin caäy ñoái vôùi caùc web site coù söï löu thoâng döõ lieäu thaáp. Caùc Phöông Thöùc Cuûa Ñoái Töôïng Connection Open method: Söû duïng ñeå môû moät keát noái vôùi Database. Sau khi taïo moät instance cho Connection Object, ta coù theå môû moät keát noái vôùi data source ñeå coù theå truy xuaát döõ lieäu, cuù phaùp cho phöông thöùc trong JavaScript nhö sau: Connection.Open (“ConnectionString User Password”). Trong ñoù: ConnectionString laø chuoãi ñònh nghóa teân cuûa data Source (DNS), teân naøy ñöôïc khai baùo trong ODBC (32bit). User vaø Password seõ thöïc hieän vieäc môû Data Source. Execute method: Phöông thöùc naøy cho pheùp thöïc thi moät caâu leänh, taùc ñoäng leân data Source. Theo trình töï, sau khi ñaõ coù moät keát noái tôùi Datasource, ta coù theå söû duïng noù vôùi phöông thöùc Execute vôùi cuù phaùp nhö sau: Connection.Execute( Commantext, RecordAffected, options) Trong ñoù thoâng soá option coù caùc giaù trò khaùc nhau töông öùng vôùi moãi loaïi CommanText. Caùc giaù trò cuûa Option theo baûng sau: Giaù trò Danh hieäu haèng töông öùng Moâ taû CommanText 0 AdCmdUnknown Giaù trò naøy maëc ñònh khi ñònh nghóa 1 AdCmdText CommandText laø moät caâu leänh (ví duï nhö SQL) 2 AdCmdTable Teân cuûa Table maø ta seõ taïo moät RecordSet töø ñoù 3 AdCmdStoredPro Moät stored procedure trong data source Thoâng thöôøng caùc giaù trò treân seõ ñöôïc gaùn cho teân (danh hieäu), haèng vaø ñöôïc ñaët trong caùc file include. Close method: Trong caùc trang ASP, sau khi ñaõ xöû lyù xong döõ lieäu treân data source, tröôùc khi keát thuùc trang söû duïng phaûi ñoùng laïi caùc keát noái ñaõ môû. Vieäc ñoùng keát noái thöïc hieän nhôø phöông thöùc Close. Cuù phaùp: Connection.Close() Neáu chöông trình khoâng thöïc hieän vieäc naøy thì ASP seõ töï ñoäng ñoùng Connection ñaõ môû trong trang, moãi khi ngöôøi söû duïng tham khaûo qua trang khaùc (ñi khoûi taàm vöïc cuûa bieán instance). Neáu ta taïo instance vaø môû keát noái trong caùc thuû tuïc Application hoaëc session OnStart thì vieäc ñoùng caùc Connection naøy seõ ñöôïc theå hieän trong thuû tuïc OnEnd. 2. Ñoái töôïng Command Thay vì phaûi söû duïng phöông thöùc Execute cuûa ñoái töôïng Connection ñeå query hay update data source, ta coù theå söû duïng ñoái töôïng Command ñeå thi haønh caùc thao taùc vôùi cô sôû döõ lieäu. Caùc thuoäc tính (Properties). ActiveConnection: Chæ ñònh ñoái töôïng Connection naøo ñöôïc söû duïng trong ñoái töôïng Command. CommandText: Chæ ñònh caâu leänh caàn thöïc thi treân cô sôû döõ lieäu. CommandTimeOut: Xaùc ñònh thôøi gian thöïc thi leänh, giaù trò thôøi gian thöïc thi ñöôïc tính theo giaây. CommandType : Cho bieát kieåu cuûa query ñaëc taû trong CommandText. 3. Ñoái töôïng Recordset. Baèng caùch söû duïng ñoái töôïng Connection ta coù theå thöïc thi caùc query ñeå theâm (add), caäp nhaät (update), hay xoùa (delete) moät record trong data source. Tuy nhieân trong caùc öùng duïng thì ta cuõng phaûi thöïc hieän vieäc laáy ra caùc Record töø ADO, ñeå hieån thò giaù trò chuùng trong trang web. Ñeå laáy laïi keát quaû traû veà töø caùc Query, chuùng ta phaûi söû duïng ñoái töôïng RecordSet, thöïc chaát noù ñöôïc hieåu nhö moät baûng trong boä nhôù, vaø noù cung caáp cho ta caùc phöông thöùc (method), thuoäc tính (properties) ñeå deã daøng truy xuaát caùc Record trong noù. Caùc method AddNew: Laø phöông thöùc duøng ñeå taïo ra moät record trong Update Recordset. Close: ñoùng laïi ñoái töôïng Recordset vaø caùc ñoái töôïng con cuûa noù. Delete: Xoùa ñi record hieän haønh trong Recordset. Move: Dòch chuyeån vò trí Record hieän taïi. - MoveFirst - MoveNext Caùc phöông thöùc dòch chuyeån con troû - MovePrevious - MoveLast Open : Môû moät record môùi, sau khi môû xong thì con troû naèm ôû Record ñaàu tieân trong recordset. Caùc Properties AbsolutePosition : Soá thöù töï cuûa Record hieän taïi. BOF (Begin Of File): Coù giaù trò True neáu vò trí con troû naèm ôû record ñaàu tieân. CursorType : Kieåu con troû ñöôïc söû duïng trong RecordSet. EOF (End Of File): Coù giaù trò True neáu vò trí con troû naèm ôû record cuoái cuøng trong Recordset. RecordCount: Traû veà soá record trong Recordset. a. Taïo Recordset Ñeå coù ñöôïc moät bieán Recordset ta söû duïng phaùt bieåu taïo instance cho noù nhö sau: Recordset_name = Server.CreateObject (“ADODB.Recordset”). Sau khi ñaõ coù bieán recordset roài ta coù theå khôûi taïo giaù trò cho noù baèng caùch löu keát quaû traû veà, moãi khi thi haønh caùc phöông thöùc Execute cuûa ñoái töôïng Connection ví duï nhö : Recordset_name=ConnetionObject.Execute(CommandText, Recordaffected, option) Ta cuõng coù theå taïo moät recordset baèng caùch söû duïng phöông thöùc Open theo cuù phaùp sau: Recordset_name.Open (Source, ActiveConnection, CursorType, LockType, Option). Trong ñoù: Source laø Command Object, hay moät leänh SQL, hoaëc laø moät Stored procedure. ActiveConnection laø teân cuûa Connection ñaõ ñöôïc môû keát noái vôùi cô sôû döõ lieäu caàn laøm vieäc. CursorType laø kieåu cuûa con troû söû duïng khi môû Recordset, thoâng soá naøy coù kieåu soá, vaø ñöôïc ñaët baèng caùc teân haèng töông öùng nhö : AdOpenForwardOnly = 0 laø giaù trò maëc ñònh, khi choïn thoâng soá naøy thì Record ñöôïc môû ra chæ ñeå cho pheùp ta duyeät caùc record trong noù theo moät chieàu töø ñaàu ñeán cuoái, tuøy choïn naøy cuõng khoâng cho pheùp ta caäp nhaät hay xoùa boû caùc record trong ñoù. AdOpenKeyset = 1 Khi môû recordset ôû cheá ñoä naøy, recordset ñöôïc môû coù khaû naêng cho pheùp ta caäp nhaät caùc record, tuy nhieân noù ngaên caûn söï truy xuaát tôùi moät record maø User khaùc theâm vaøo Recordset. AdOpenKeyset = 2 Cheá ñoä naøy cho pheùp taát caû caùc thao taùc nhö theâm vaøo, loaïi boû, söûa ñoåi record trong recordset. Cho pheùp thaáy ñöôïc söï thay ñoåi ñoù treân record do user khaùc thöïc hieän. ÔÛ cheá ñoä naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng duyeät theo taát caû caùc chieàu (leân xuoáng) trong recordset. AdOpenStatic= 3 Gaàn gioáng nhö cheá ñoä OpenForwardOnly. LockType laø kieåu Locking söû duïng khi môû Recordset. Bao goàm caùc giaù trò sau: AdLockReadOnly = 1 ta khoâng theå thay ñoåi döõ lieäu khi môû baèng cheá ñoä khoùa naøy. AdLockpessimistic = 2 cho pheùp thay ñoåi döõ lieäu treân record, söï thay ñoåi naøy seõ coù taùc duïng töùc thôøi ngay treân data source. AdLockOpetimistic = 3 seõ khoùa record moãi khi ta update. AdLockBatchOptimistic = 4 Thöïc hieän vieäc caäp nhaät theo boù (Batch update). b. Ñoùng Recordset Sau khi söû duïng xong moät Recordset, hay tröôùc khi môû laïi ta phaûi thöïc hieän vieäc ñoùng recordset laïi baèng phöông thöùc Close vôùi cuù phaùp: Recordset_name.Close() c. Duyeät Qua Caùc Record Treân Recordset Khi ta ñaõ coù moät Recordset, ñeå hieån thò hay truy xuaát tôùi moãi record trong ñoù ta coù theå söû duïng caùc phöông thöùc duyeät nhö: Movenext, Movefirst, Movelast, MovePrevious. Vò trí hieän taïi cuûa con troû cuõng laø record maø ta seõ laáy ñöôïc noäi dung khi ta muoán laáy ñöôïc noäi dung cuûa Record keá tieáp hay phía tröôùc, cuõng nhö caùc record ôû vò trí ñaàu, cuoái cuûa recordset. Ta söû duïng caùc phöông thöùc di chuyeån con troû: Movenext, Movefirst, Movelast, MovePrevious. Vôùi cuù phaùp: Recordset_name.Movenext(); Recordset_name.MoveLast(); Recordset_name.MovePrevious(); Recordset_name.MoveFirst(); Khi di chuyeån nhö vaäy ñeå traùnh vieäc ñöa con troû tôùi caùc vò trí khoâng xaùc ñònh. Thoâng thöôøng ta söû duïng caùc thuoäc tính cuûa Recordset nhö BOF, EOF. Caùc thuoäc tính naøy coù yù nghóa nhö sau: Neáu BOF coù giaù trò True nghóa laø con troû ôû vò trí ñaàu Recordset, khi Recordset môùi ñöôïc môû thì BOF luoân coù giaù trò naøy. Khi con troû ñaõ ñi qua record cuoái cuøng trong Recordset, thì EOF seõ coù giaù trò True. Phaàn II XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG WEBSITE DU LÒCH Chöông 4 MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU I. Muïc ñích yeàu caàu ñaët ra khi xaây döïng heä thoáng website dòch vuï du lòch 1. Muïc ñích Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu môû roäng, giôùi thieäu, quaûng caùo vaø cung caáp caùc dòch vuï cho caùc coâng ty dòch vuï du lòch. Thoâng tin luoân ñöôïc caäp nhaät môùi vaø luoân ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tìm kieám thoâng tin, ñaêng kyù dòch vuï, beân caïnh ñoù coøn tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø chi phí cho khaùch haøng. Thuaän tieän cho nhaø quaûn trò trong vieäc quaûn lyù khaùch haøng. Nhöõng yeâu caàu ñaët ra khi thieát keá heä thoáng Web du lòch Heä thoáng cho pheùp nhieàu ngöôøi truy caäp cuøng moät luùc treân maïng Internet. Heä thoáng cho pheùp tra cöùu taát caû caùc thoâng tin veà dòch vuï du lòch, tra cöùu nhanh veà khaùch haøng, tìm hieåu veà heä thoáng, tra cöùu nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán coâng ty treân maïng nhaèm giaûm thieåu thôøi gian tìm kieám. Heä thoáng cho pheùp ngöôøi duøng truy caäp thöôøng xuyeân, ñoøi hoûi chöông trình toå chöùc cô sôû döõ lieäu löu tröõ caùc thoâng tin sao cho toái öu hieäu quaû, traùnh thieáu soùt maát maùt vaø sai keát quaû. Heä thoáng cho pheùp ngöôøi quaûn trò thay ñoåi, cung caáp thoâng tin ñeán ngöôøi duøng. Chöông trình coù khaû naêng deã naâng caáp, deã thay ñoåi trong töông lai. Hoå trôï cho nhaø quaûn trò + An toaøn khi ñaêng kyù dòch vuï, quaûn lyù moät user: Ñeå ñaûm baûo thoâng tin cuûa khaùch haøng khi ñaêng kyù dòch vuï khoâng bò ngöôøi khaùc xaâm nhaäp. Moãi khaùch haøng khi ñaêng kyù seõ ñöôïc caáp moät Account. Neáu queân Account thì coù theå ñaêng kyù caùi khaùc. Nhaèm taïo söï thaân thieän cho khaùch haøng khi ñaêng kyù. + Truy xuaát Database thoâng qua Internet: Moãi khaùch haøng khi ñaêng kyù dòch vuï chæ ñöôïc pheùp truy caäp vaøo Database ôû moät soá baûng vaø moät soá Field nhaát ñònh nhaèm ñaûm baûo ñöôïc vaán ñeà an toaøn döõ lieäu cho heä thoáng. + An toaøn treân ñöôøng truyeàn: Ñaây laø moät vaán ñeà lôùn hieän nay, vieäc thanh toaùn tieàn baèng theû tín duïng thoâng qua maïng ñang ñöôïc xaây döïng. Tuy nhieân, vieäc khaùch haøng göûi thoâng tin ñi bình thöôøng laø moät böôùc coá gaén cuûa ñeà taøi. Hoå trôï cho nhaø quaûn trò: Coù theå thao taùc treân cô sôû döõ lieäu thoâng qua giao dieän Web nhö ñoïc, ghi, chænh söûa, thoáng keâ döõ lieäu… coâng thöùc tính hoaù ñôn ñaêng kyù dòch vuï. Ngoaøi ra nhaèm ñeå an toaøn cho heä thoáng nhaø quaûn trò seõ coù maät khaåu truy caäp heä thoáng. II. Toå chöùc cô sôû döõ lieäu cuûa website du lòch 1. Phaân tích heä thoáng Yeâu caàu ñeà taøi: xaây döïng heä thoáng cung caáp caùc dòch vuï du lòch treân Internet. Ñeà taøi trong ñoù chuû yeáu laø xöû lyù quaù trình cung caáp caùc dòch vuï giöõa caùc coâng ty vaø khaùch haøng laø nhöõng ngöôøi söû duïng Internet. ÔÛ ñaây khaùch haøng coù theå ñaêng kyù nhö laø ñaêng kyù taïi khaùch saïn hay caùc ñieåm du lòch… nhöng chæ khaùc laø ñaêng kyù giaùn tieáp qua maïng. Vaäy thì nhieäm vuï cuûa chuùng ta laø laøm theá naøo ñeå ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû caùc nhu caàu ñaày ñuû cuûa khaùch haøng. Hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng: bao goàm caùc hoaït ñoäng chính sau Hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng. Hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn lyù. Hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái taùc cung caáp dòch vuï. Tuy nhieân trong giôùi haïn cuûa baøi toaùn chuùng ta chæ quan taâm hai loaïi hoaït ñoäng chính laø hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng vaø hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn lyù. Hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng: Moät khaùch haøng khi tham quan heä thoáng hoï seõ quan taâm caùc vaán ñeà nhö: Coù nhöõng ñieåm du lòch naøo, heä thoáng khaùch saïn, thaéng caûnh naøo, dòch vuï löõ haønh, cuøng nhö caùc dòch vuï keøm theo, giaù caû, ñòa ñieåm, phöông thöùc thanh toaùn… Do ñoù coù theå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu toái thieåu treân, heä thoáng phaûi ñaûm baûo cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát, maët khaùc phaûi deã söû duïng. Moïi thöù phaûi coù hình aûnh, aâm thanh (hoaëc video) giaù caû cuõng nhö caùc thoâng tin keøm theo. Ñöông nhieân khaùch haøng neáu ñaêng kyù dòch vuï thì cuõng caàn cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát veà hoï. Hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn lyù: Ngöôøi quaûn lyù giao tieáp vaø theo doõi khaùch haøng cuûa mình thoâng qua caùc ñôn ñaët haøng. Khaùch haøng coù theå cung caáp thoâng tin veà mình. Ngöôøi quaûn lyù coù theå döïa vaøo ñoù ñeå cung caáp cho khaùch haøng nhöõng thöù hoï caàn, göûi hoaù ñôn keøm theo hoaëc göûi qua Email maø khaùch haøng cung caáp neáu thoaû maõn moïi ñieàu kieän caàn vaø ñuû. Ngoaøi ra nhaø quaûn lyù cuõng quaûn lyù caùc dòch vuï cuûa mình ñeå cung caáp cho khaùch haøng nhöõng thoâng tin veà du lòch. Ngoaøi vieäc nhaän thoâng tin töø khaùch haøng coøn phaûi ñöa thoâng tin veà caùc dòch vuï nhö khaùch saïn, caùc tour du lòch, tham quan thaéng caûnh, caùc dòch vuï keøm theo… nhöõng thöù maø khaùch haøng caàn coù lieân quan ñeán du lòch leân Internet. Nhaø quaûn lyù phaûi xaây döïng moät cô sôû döõ lieäu phuø hôïp, khoâng dö thöøa döõ lieäu vaø nhaát quaùn, moät giao dieän thaân thieän ñeå khaùch haøng khoâng phaûi bôû ngôõ khi vaøo heä thoáng dòch vuï. Hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn lyù coù theå phaân ra nhöõng nhieäm vuï sau: - Höôùng daãn, giôùi thieäu veà du lòch: khaùch haøng thöôøng ñaët caâu hoûi: Coâng ty cuûa baïn cung caáp nhöõng dòch vuï laø gì, vaø coù nhöõng thöù toâi caàn hay khoâng? Khi hoï vaøo heä thoáng dòch vuï phaûi nhanh choùng ñöa hoï ñeán nhöõng thöù hoï caàn, ñoù laø traùch nhieäm cuûa nhaø quaûn lyù. Vieäc löu tröõ caùc thoâng tin veà dòch vuï trong moät cô sôû döõ lieäu tröïc tuyeán, cô sôû döõ lieäu naøy nhö: teân dòch vuï, giaù caû, loaïi, thoâng tin mieâu taû, teân taäp tin chöa hình aûnh dòch vuï ñoù, hình thöùc trình baøy treân web. Ngoaøi vieäc trình baøy dòch vuï treân web, cô sôû döõ lieäu thieùt keá töø khoaù ñeå deã daøng quaûn lyù caùc dòch vuï. - Gioû ñaët caùc dòch vuï: Khaùch haøng seõ caûm thaáy thoaû maùi khi duyeät qua dòch vuï tröïc tuyeán maø khoâng bò giaùn ñoaïn ôû baát kyø choã naøo vì phaûi döï ñònh xem coù neân ñaët moät dòch vuï naøo ñoù hay khoâng, cho tôùi khi keát thuùc vieäc xem xeùt vaø ñaët nhöõng thöù mình caàn, coù theå theâm hoaëc bôùt dòch vuï ra khoûi gioû ñaët dòch vuï cuõng nhö ñònh soá löôïng cho moãi thöù mình ñaët. Khaùch haøng coù theå tröïc tieáp vaøo caùc trang Web ñeå ñaêng kyù maø khoâng caàn phaûi coù moät raøng buoäc naøo, ngoaøi ra khaùch haøng coù theå ñaêng tin caù nhaân mình cho dòch vuï du lòch, ñeå laàn sau khaùch haøng vaøo ñaêng kyù dòch maø khoâng caàn phaûi khai baùo gì theâm chæ caàn söû duïng Username vaø Password cuûa mình, ñöôïc öu tieân höôûng lôïi ích töø phía cung caáp dòch vuï khi ñuû ñieàu kieän naøo ñoù. Cô cheá naøy taïo ra taâm lyù quan taâm cuûa nhaø cung caáp dòch vuï du lòch ñoái vôùi khaùch haøng. - Giao dòch: Trong quaù trình ñaët dòch vuï vaø hoaøn taát, chöông trình seõ göûi tôùi khaùch haøng moät lôøi chuùc möøng vaø caûm ôn vì ñaõ ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån cuûa coâng ty, cuûa xaõ hoäi baèng moät Form HTML. Ñaây laø yeáu toá bieán khaùch haøng khoâng thöôøng xuyeân thaønh khaùch haøng thöôøng xuyeân. Vaán ñeà veà baûo maät ñöôøng truyeàn seõ raát höõu ích neáu thöïc hieän thanh toaùn baèng theû tín duïng qua maïng coù moät Server an toaøn. Trong Windows cuõng coù cheá ñoä ñoù, ñeå caùc giao dòch töø trình duyeät web tôùi trung taâm dòch vuï tröïc tuyeán nhö vaäy ñöôïc baûo ñaûm. - Theo doõi khaùch haøng: Ai ñaët dòch vuï? Laø caâu hoûi ñaët ra khi cuøng moät luùc nhieàu khaùch haøng ñaët caùc dòch vuï. Ñeå traùnh nhaàm laãn coù nhieàu caùch xöû lyù tuy nhieân coù 3 caùch noåi baät maø phoå bieán nhaát hieän nay laø: + Duøng Phöông phaùp cookies (moät daïng taäp tin nhoû): Moät taäp tin seõ chöùa maõ khaùch haøng vaø truyeàn tôùi trình duyeät Web cuûa khaùch haøng vaø naèm trong ñóa cöùng trong suoát quaù trình mua haøng. + Soá hieäu IP taïm thôøi (Temporary IP Number): Moät giaù trò IP do nhaø cung caáp dòch vuï Internet (ISP) töï ñoäng gaùn cho baïn moãi khi ñaêng nhaäp Internet coù theå giuùp nhaän dieän. Phöông phaùp naøy trong tröôøng hôïp trình duyeät cuûa khaùch haøng khoâng chaáp nhaän cookies. + Soá xe haøng taïo ra ngaãu nhieân mang theo (Randomly generated cart number): Moät con soá nhö vaäy coù theå ñöôïc gaén theâm vaøo URL xuaát hieän trong tröôøng “Location” hay “address” treân trình duyeät cuûa baïn. Baát kyø khi naøo chuyeån sang trang khaùc cuûa moät saûn phaåm khaùc con soá ñoù cuõng ñi theo baïn. - Nhaän ñôn ñaët dòch vuï: Sau khi khaùch haøng keát thuùc giao dòch, ñôn haøng ñöôïc toång hôïp laïi vaø göûi qua cho caùc boä phaän khaùc nhö thoáng keâ keá toaùn, kinh doanh…ngoaøi ra sau moät thôøi gian nhaát ñònh, nhaø quaûn lyù coù theå xöû lyù ñôn haøng vaø caùc khaùch haøng cuõ neáu caàn. - Boå sung soaïn söûa: Do muïc tieâu laø xaây döïng caùc dòch vuï du lòch treân Internet neân vieäc ñöa ra caùc dòch vuï cuõng coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua web. Thoâng qua cô cheá Action cuûa Form, moät script ñöôïc vieát baèng VBS, JS ñeàu coù theå thöïc hieän taát caû caùc thao taùc ñeå truy caäp tôùi cô sôû döõ lieäu. Vieäc truy caäp naøy ñöôïc baûo veä tröïc tieáp cuûa trình duyeät. Nhaø quaûn lyù coù theå boå sung caùc dòch vuï môùi, thay ñoåi giaù caû. Ñaây laø chöùc naêng khoâng theå thieáu ñoái vôùi coâng taùc laøm dòch vuï cung caáp. - Quaûn lyù dòch vuï: Ñaây laø chöùc naêng quan troïng ñeå theo doõi xem xeùt nhöõng dòch vuï (Nhö phoøng khaùch saïn, dòch vuï löõ haønh….) coøn coù theå cung caáp ñöôïc hay khoâng. Ñaây laø moät vaán ñeà caàn coù nhöõng caùch giaûi quyeát hôïp lyù. - Caäp nhaät dòch vuï: Chuùng ta seõ söû duïng caùc form chung cho töøng loaïi trang web. Bieän phaùp naøy seõ traùnh quaù nhieàu trang web cho töøng chöùc naêng, taïo tính thoáng nhaát. Chuùng ta seõ söû duïng web ñoäng ñeå ñöa moïi thöù leân Internet thoâng qua caùc Query cuûa cô sôû döõ lieäu, do ñoù trang web seõ sinh ñoäng hôn. 2. Sô ñoà phaân caáp chöùc naêng. Löïa choïn caùc thoâng tin veà Tour Heä thoáng quaûng caùo vaø giôùi thieäu caùc dòch vuï du lòch Kieåm tra tính hôïp leä Tính toaùn vaø xuaát keát quaû Xaùc nhaän khaùch haøng Ñaët Tour Xöû Lyù Ñôn ñaët Tour Quaûn Lyù Kieåm tra ñôn ñaët Tour Giao veù Tour Caäp Nhaät xoùa söûa tour, giaù tour Thoáng keâ 3. Ñaëc taû chi tieát heä thoáng. Heä thoáng Website du lòch ñöôïc thieát keá nhaèm giôùi thieäu taát caû caùc ñòa danh du lòch ôû Phuù Yeân. Khaùch haøng coù theå tham quan sau ñoù coù theå ñaët tour ñi ñeán caùc ñòa ñieåm ñoù. Coâng vieäc chính cuûa heä thoáng laø ñöa leân Web nhöõng hình aûnh vaø thoâng tin du lòch veà nhöõng ñòa ñieåm du lòch vaø thoâng tin caùc Tour maø coâng ty toå chöùc cho khaùch ñi Tour, caùc Tour ñaõ ñöôïc coâng ty saép xeáp theo trình töï ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaët Tour cuûa khaùch haøng. Sau khi khaùch tham quan vaø choïn cho chuyeán ñi moät Tour nhö yù thì khaùch phaûi ñieàn ñaày ñuû thoâng tin khaùch vaøo form ñaêng kyù khaùch haøng ñeå tieän cho vieäc quaûn lyù khaùch haøng cuûa coâng ty. Khaùch haøng phaûi nhaäp vaøo ñaày ñuû caùc thoâng tin: HOÏ VAØ TEÂN, CMND, ÑÒA CHÆ, ÑIEÄN THOAÏI, EMAIL, QUOÁC TÒCH… Sau ñoù khaùch haøng choïn ngaøy khôûi haønh, vôùi ngaøy khôûi haønh raøng buoäc phaûi laø khoâng tröôùc ngaøy hieän taïi vaø khoâng sau ngaøy hieän taïi laø quaù moät naêm, neáu quaù moät naêm thì quaày ñaët Tour seõ baùo cho khaùch vaøo heä thoáng ñaët laïi. ÑOÁI VÔÙI VIEÄC TRAÛ LÔØI CUÛA COÂNG TY Coâng Ty seõ kieåm tra vieäc ñaët tour moãi ngaøy, neáu khaùch haøng ñaët Tour hôïp lyù thì coâng ty seõ göûi ñeán khaùch haøng veù ñaët Tour goàm thoâng tin caù nhaân vaø danh saùch Tour maø khaùch ñaõ ñaêng kyù vôùi coâng ty. Tröôøng hôïp maø khaùch coù ñòa chæ roõ raøng (ñòa chæ nôi cö truù) coâng ty coù nhaân vieân mang veù ñeán taän nhaø vaø nhaän chi phí thanh toaùn. Tröôøng hôïp khaùch khoâng coù choã thöôøng truù thì ñeán lieân laïc vôùi quaày veù vaø nhaän veù tröôùc khi ñi. Trong quaù trình ñaët veù coù tröôøng hôïp khaùch haøng seõ khoâng ñi, ñeå khaéc phuïc tröôøng hôïp naøy neân coâng ty yeâu caàu nhöõng khaùch ñaõ ñaët veù phaûi chuyeån tieàn thanh toaùn ñeán quaày veù tröôùc khi ñi moät ngaøy ñeå nhaän veù. Muoán ñi du lòch thì khaùch haøng nhaát thieát phaûi coù ñòa chæ Email hoaëc choã ôû thöôøng truù ñeå tieän cho vieäc lieân laïc cuûa coâng ty. Veù chæ ñöôïc chaáp nhaän neáu khaùch ñaõ ñöôïc thanh toaùn vôùi coâng ty, neáu khoâng thì seõ huûy vieäc ñaêng kyù cuûa khaùch haøng. Haøng ngaøy nhaân vieân baùn veù seõ kieåm tra caùc khaùch haøng ñaõ ñaët veù vaø xeùt xem caùc thoâng tin coù hôïp leä hay khoâng, neáu hôïp leä thì nhaân vieân laäp veù Tour vaø göûi ñeán cho khaùch haøng. 4. Sô ñoà döõ lieäu möùc khung caûnh HEÄ THOÁNG QUAÛNG CAÙO VAØ GIÔÙI THIEÄU DÒCH VUÏ DU LÒCH KHAÙCH HAØNG QUAÛN TRÒ QUAÀYÑAËT TOUR Yeâu caàu löïa choïn Ñaët tour Giao Tour Hoaù ñôn thanh toaùn Tour du lòch Tieàn thanh toaùn Yeâu caàu baùo caùo Baùo caùo Caäp nhaät ñòa ñieåm môùi 5. Bieåu ñoà luoàng döõ lieäu (DFD) möùc ñænh. Laäp hoùa ñôn Quaûn Lyù QUAÛN TRÒ Giôùi Thieäu KHAÙCH HAØNG y/c xem Tour Thoâng tin Tour Giao veù Tour T/T veà Tour ñaõ choïn T/T traû veà y/c caäp nhaät Choïn ngaøy TQ Thoâng tin KH Ngaøy ñaõ choïn TOUR MÔÙI 6. Sô ñoà thöïc theå moái keát hôïp. CHI NHAÙNH - Maõ chi nhaùnh - Teân chi nhaùnh KHAÙCH HAØNG - Maõ khaùch haøng - Teân khaùch haøng - CMND - Ñòa chæ - Ñieän thoaïi - Email - Soá taøi khoaûn - Quoác tòch - Teân ñaêng nhaäp - Password CHITIETDDT - Nhoùm TQ - Haïng veù - Giaù veù - Soá tieàn - Thaønh Tieàn TOUR - Maõ tour - Teân tour - Soá ngaøy - Phöông tieän - Lòch Trình NHOÙM - Maõ nhoùm - Teân nhoùm HAÏNG - Maõ haïng - Teân haïng LOAÏI_TOUR - Maõ_loaïi - Giaù_Tour THAÉNG CAÛNH - Maõ_TC - TeânTC - Teân HìnhTC - HinhTC - Moâ Taû - Ñòa chæ (1,n) (1,n) Thuoäc (1,1) (1,n) T- TC (1,1) (1,n) LT-N LT-H T-L (1,1) (1,n) (1,n) (1,1) (1,1) (1,n) (1,n) ÑÔN ÑAËT TOUR - Maõ_DD - Soá löôïng tour - Ngaøy ñaêng kyù - Ngaøy tham quan Ñaët (1,1) 7. Moâ hình toå chöùc döõ lieäu. KHAÙCH HAØNG(Maõ khaùch haøng, Teân khaùch haøng, CMND, Ñòa chæ, Ñieän thoaïi, Email, Soá taøi khoaûn, Quoác tòch, Teân Ñaêng Nhaäp) DONDATTOUR (ID_HD, Maõ khaùch haøng, Soá tour, Ngaøy ñaêng kyù, Ngaøy tham quan) CHITIETDDT (ID_CHITIET, ID_HD, Maõ Tour, Nhoùm TQ, Haïng veù, Soá veù, Thaønh tieàn ) TOUR(Maõ Tour, Maõ chi nhaùnh, Teân Tour, Soá ngaøy, Phöông tieän, Haønh trình) THAÉNG CAÛNH(Maõ_TC, Maõ Tour, TeânTC, Teân hình TC, Hình TC, Moâ taû, Ñòa chæ ) CHI NHAÙNH(Maõ chi nhaùnh, Teân chi nhaùnh, Ñòa chæ) LOAÏI TOUR(Maõ loaïi, Maõ Tour, Maõ haïng, Maõ nhoùm, Giaù Tour) NHOÙM(Maõ Nhoùm, Teân nhoùm) HAÏNG(Maõ haïng, Teân haïng) Chöông5 THIEÁT KEÁ VAØ CAØI ÑAËT I. Thieát keá vaø caøi ñaët thöïc theå döõ lieäu. Caùc thuoäc tính coù kyù hieäu (K) laø khoùa. 1. KHACHHANG(Khaùch haøng) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc Makhachhang(K) Autonumber Maõ Khaùch Haøng Primary key Tenkhachhang Text(40) Teân Khaùch Haøng Not NULL CMND Number Soá Chöùng minh Not NULL Diachi Text(255) Ñòa Chæ Not NULL Dienthoai Text(11) Ñieän Thoaïi Not NULL EMAIL Text(255) Email Not NULL Sotaikhoan Text(12) Soá Taøi Khoaûn NULL Quoctich Text(20) Quoác Tòch Not NULL Tendangnhap Text(30) Teân Ñaêng Nhaäp Not NULL Passwork Text(20) Passwork Ñaêng Kyù Not NULL 2. DDTOUR(Ñôn ñaët tour) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc ID_HD(K) Autonumber Maõ Hoùa Ñôn Primary key Makhachhang Number Maõ Khaùch Haøng Foreign key Sotour Number Soá Tour Not NULL Ngaydangky Date/Time Ngaøy Ñaêng Kyù Not NULL Ngaythamquan Date/Time Ngaøy Tham Quan Not NULL 3. CHITIETDDT(Chi tieát hoùa ñôn) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc ID_CHITIET(K) Autonumber Maõ Chi Tieát Hoùa Ñôn Primary key ID_HD Number Maõ Hoùa Ñôn Foreign key Ma_tour Text(6) Maõ Tour Foreign key NhomTQ Text(20) Nhoùm Tham Quan Not NULL Hangve Text(20) Haïng Veù Not NULL Giave Currency Giaù Veù Not NULL Sove Number Soá Veù Not NULL 4. TOUR(Tour) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc Ma_Tour(K) Text(6) Maõ Tour Foreign key Ten_tour Text(255) Teân Tour Not NULL So_ngay Number Soá Ngaøy Not NULL Phuong_tien Text(20) Phöông Tieän Not NULL Ma_chi_nhanh Text(5) Maõ Chi Nhaùnh Foreign key Hanh_trinh Memo Haønh Trình Not NULL 5. THANGCANH(Thaéng caûnh) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc MA_TC(K) Text(6) Maõ Ñòa Ñieåm Primary key Ma_tour Text(6) Maõ Tour Foreign key Ten Text(255) Teân Ñòa Ñieåm Not NULL Mota Memo Moâ Taû NULL HinhtenTC Text(255) Hình Teân NULL HinhTC Text(255) Hình Thaéng Caûnh NULL 6. LOAI_TOUR(Loaïi tour) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc Ma_loai(K) Text(6) Maõ Loaïi Tour Primary key Ma_Tour Text(6) Maõ Tour Foreign key Ma_Hang Text(5) Teân Haïng Foreign key Ma_Nhom Text(6) Maõ Nhoùm Foreign key Gia_Tour Currency Giaù Tour Not NULL 7. CHI_NHANH.(Chi nhaùnh) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc Ma_chi_nhanh(K) Text(5) Maõ Chi Nhaùnh Primary key Ten_chi_nhanh Text(255) Teân Chi Nhaùnh Not NULL Dia_Chi Text(255) Ñòa Chæ Not NULL 8. NHOM(Nhoùm) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc Ma_nhom(K) Text(6) Maõ Nhoùm Primary key Ten_nhom Text(50) Teân Nhoùm Not NULL 9. HANG(Haïng) Teân Tröôøng Kieåu Döõ Lieäu Moâ Taû Raøng buoäc Ma_hang(K) Text(5) Maõ Haïng Primary key Ten_hang Text(30) Teân Haïng Not NULL II.Sô ñoà thöïc theå keát hôïp (Moâ hình ERD). II. Löu ñoà moâ taû thuaät giaûi. Löu ñoà thuaät giaûi chung cuûa chu trình ñaët veù Tour Du Lòch Treân maïng: Huyû thoâng tin vöøa laäp vaø ñöa khaùch haøng trôû veà trang chuû HINH 1: Moâ hình toång quaùt chu trình ñaët Tour du lòch treân maïng Keát thuùc Begin Gioû haøng: = Null Ma_Chi_Nhanh: = ? Choïn chi nhaùnh Ñaët Tour Tour ñaõ choïn vaøo gioû haøng Choïn Tieáp Xem thoâng tin veà tour Chaáp nhaän Ñaêng kyù thoâng tin khaùch haøng Nhaäp ngaøy tham quan Tính tieàn Yes Yes Yes No No Chaáp nhaän TQ Yes No No Sau ñaây laø trang chi tieát caùc löu ñoà thuaät giaûi cuûa töøng trang: Begin Nhaän yeâu caàu khaùch haøng Hieån thò teân taát caû caùc Tour Du Lòch hieän coù cuûa coâng ty leân maøn hình End HINH 2: Löu ñoà thuaät toaùn trang DSTour. asp * Trang DSTour.asp coù nhieäm vuï nhaän yeâu caàu cuûa khaùch töø trang chuû.asp sau ñoù tìm taát caû caùc loaïi Tour coù trong Database vaø lieät keâ danh saùnh caùc Tour leân maøn hình. Löu ñoà thuaät toaùn nhö sau: * Trang ChiTietTour.asp coù nhieäm vuï nhaän Ma_Tour cuûa khaùch haøng yeâu caàu töø trang DSTour.asp. Sau ñoù tìm trong Database taát caû caùc chi tieát thuoäc loaïi Tour ñoù leân maøn hình cuøng vôùi nhöõng thoâng tin chi tieát nhö (Haïng, Nhoùm ngöôøi, giaù caû ….) ñeå cho khaùch löïa choïn vaø quyeát ñònh choïn cho mình chuyeán ñi thích hôïp. HINH 3: Löu ñoà thuaät toaùn trang ChiTietTour. asp Begin Nhaän Ma_Tour töø trang DSTour.asp Maø khaùch yeâu caàu Hieån thò taát caû caùc Tour thuoäc Ma_Tour khaùch yeâu caàu ra maøn hình Kieåm tra coù hay khoâng End Thoâng baùo Tour naøy chöa caäp nhaät giaù No Yes Choïn Tour Ñònh höôùng KH ñeán trang GioHang.asp vaø göûi Ma_Tour khaùch haøng choïn Tour Ñònh höôùng KH quay trôû laïi trang tröôùc ñoù (töùc trang DSTour.asp) cho KH choïn Tour khaùc No Yes * Trang Giohang.asp thöïc hieän nhieäm vuï nhaän Ma_Tour maø khaùch haøng ñaõ choïn töø trang ChiTietTour.asp göûi ñeán. Sau ñoù tìm thoâng tin veà Tour coù Ma_Tour trong Database roài löu vaøo trong gioû haøng vaø thöïc hieän giao tieáp vôùi khaùch haøng theo sô ñoà thuaät toaùn sau: HINH 4: Löu ñoà thuaät toaùn trang GioHang.asp Yes Begin Nhaän Ma_tour töø trang DSTour.asp maø khaùch haøng choïn Tìm thoâng tin veà Tour coù Ma_Tour vöøa choïn trong DataBase Löu Tour vöøa choïn vaøo Gioû haøng Tính tieàn Caäp nhaät laïi Gioû haøng Choïn Tieáp Chaáp nhaän ? Giohang: = Null; Ñònh höôùng KH trôû veà trang chuû Trangchu.asp Ñònh höôùng KH ñeán trang ÑangkyKH.asp Ñònh höôùng KH trôû laïi trang ChinhanhCTy.asp ñeå choïn Tour End Loaïi bôùt Tour choïn, Hoaëc thay ñoåi soá löôïng Tour Yes No No No Yes * Trang ñaêng kyù khaùch haøng NhapKH.asp coù nhieäm vuï thu nhaäp thoâng tin khaùch haøng nhaäp vaøo, sau ñoù thöïc hieän löu caùc thoâng tin cuûa khaùch haøng vaøo trong Databese. Trang NhapKH.asp coù löu ñoà thuaät giaûi nhö sau: Begin Nhaän thoâng tin töø khaùch haøng nhaäp vaøo. Löu thoâng tin khaùch haøng vaøo trong Database Ñònh höôùng khaùch haøng tôùi trang NhapKH.asp ñeå khaùch haøng thöïc hieän vieäc ñaêng nhaäp End HINH 5: Löu ñoà thuaät toaùn trang NhapKH.asp Kieåm tra thoâng tin nhaäp Thoâng baùo tôùi khaùch haøng thoâng tin khoâng phuø hôïp, phaûi nhaäp laïi No Yes * Trang Ñaêng nhaäp khaùch haøng Dangnhaptruoc.asp coù nhieäm vuï nhaän thoâng tin maät khaåu vaø teân ñaêng nhaäp cuûa khaùch haøng nhaäp vaøo, sau ñoù ñoái chieáu maät khaåu vaø teân ñaêng nhaäp trong Database maø khaùch haøng ñaõ ñaêng kyù. Neáu taát caû ñeàu ñuùng thì vieäc ñaêng nhaäp cuûa khaùch thaønh coâng, ngöôïc laïi thì vieäc ñaêng nhaäp khoâng thaønh coâng. Trang dangnhaptruoc.asp coù löu ñoà thuaät toaùn nhö sau: Begin Nhaän teân ñaêng nhaäp , maät khaåu khaùch haøng nhaäp vaøo. Baùo hieäu ñaêng nhaäp thaønh coâng So saùnh khôùp khoâng? Ñònh höôùng khaùch haøng tôùi Form HoaDon.asp ñeå thöïc hieän veäc laäp hoaù ñôn baùn cho khaùch haøng End Baùo hieäu ñaêng nhaäp khoâng thaønh coâng No Yes HINH 6: Löu ñoà thuaät giaûi trang Dangnhaptruoc.asp * Trang hoadon.asp trang naøy coù nhieäm vuï thu nhaäp thoâng tin cuûa khaùch haøng ñaõ ñaêng kyù trong Database cuøng caùc Tour trong gioû haøng maø khaùch ñaõ choïn ñeå thöïc hieän vieäc laäp cho khaùch haøng moät hoùa ñôn göûi ñeán khaùch haøng. Trang hoadon.asp coù löu ñoà thuaät toaùn nhö sau: Begin Thu nhaäp caùc thoâng tin khaùch haøng cuøng caùc Tour trong gioû haøng cuûa khaùch haøng ñaõ choïn Laäp hoaù ñôn vaø hieån thò cho khaùch haøng bieát Huyû boû hoaù ñôn ? Giohang: = Null Ñònh höôùng khaùch haøng trôû veà trang chuû (Trangchu.asp) End Yes No HINH 7: Löu ñoà thuaät toaùn trang HoaDon.asp * Trang keát thuùc trangketthuc.asp trang naøy coù nhieäm vuï hieån thò leân maøn hình caûm ôn, lôøi chuùc möøng vaø hen ngaøy gaëp laïi. Trangketthuc coù löu ñoà thuaät toaùn nhö sau: Begin Hieån thò leân maøn hình lôøi caûm ôn, chuùc möøng vaø heïn ngaøy gaëp laïi Höôùng khaùch haøng trôû veà trang chuû (default.asp) End HINH 8: Löu ñoà thuaät toaùn trang Ket_thuc.asp * Trang hoã trôï nhaø quaûn trò: tröôùc khi thöïc hieän chöùc naêng quaûn trò thì nhaø quaûn trò phaûi thöïc hieän vieäc ñaêng nhaäp ñeå xaùc ñònh quyeàn quaûn trò cuûa mình, neáu vieäc ñaêng nhaäp thaønh coâng (töùc quyeàn quaûn trò ñuùng) thì chöông trình seõ ñònh höôùng nhaø quaûn trò ñeán trang quantri.asp taïi trang naøy seõ hieän leân taát caû caùc chöùc naêng quaûn trò ñeå nhaø quaûn trò löïa choïn thöïc hieän. Löu ñoà toång quaùt cho chöùc naêng nhaø quaûn trò nhö sau: Begin Yeâu caàu nhaø quaûn trò ñaêng nhaäp Thaønh coâng ? Ñònh höôùng nhaø quaûn trò ñeán trang quantri.asp ñeå nhaø quaûn trò thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò End No Yes III. Giôùi thieäu caùc form öùng duïng 1. Caùc form phuïc vuï cho vieäc ñaët Tour. * form hieån thò trang chuû. Khi baát kyø moät khaùch haøng naøo vaøo ñòa chæ trang web cuûa coâng ty thì chöông trình seõ ñöa baïn ñeán trang chuû cuûa Website, taïi trang naøy khaùch haøng coù theå thöïc hieän moät trong caùc thao taùc sau; Xem nhöõng thoâng tin giôùi thieäu veà coâng ty. Xem thoâng tin höôùng daãn veà vieäc ñaët Tour. Thöïc hieän vieäc ñaët Tour. Xem thoâng tin veà khaùch saïn . Xem moät soá thaéng caûnh ñeå giuùp cho khaùch haøng ñaët Tour nhö yù. Xem moät soá thoâng tin môùi veà coâng ty. Taïi trang naøy khi khaùch haøng click vaøo nuùt Tour thì chöông trình seõ ñöa baïn ñeán trang hieån thò caùc chi nhaùnh cuûa coâng ty hieän coù. * Form hieån thò caùc chi nhaùnh cuûa coâng ty. Taïi trang naøy khaùch haøng coù theå click vaøo chi nhaùnh naøo ñoù maø khaùch haøng caàn. Sau ñoù chöông trình seõ ñöa khaùch ñeán trang danh saùch caùc Tour du lòch maø coâng ty du lòch seõ toå chöùc ñi Tour. * Form hieån thò danh saùch caùc Tour. Taïi trang naøy khaùch haøng coù theå xem qua caùc Tour maø coâng ty seõ toå chöùc ñi Tour. Sau laàn duyeät qua danh saùch caùc tour khaùch haøng coù theå xem cuï theå chi tieát hôn veà giaù caû, haïng, nhoùm, lòch trình…. thì Click vaøo chi tieát. * Form chi tieát Tour. Sau khi xem chi tieát cuï theå veà Tour neáu khaùch haøng caûm thaáy ñi ñöôïc thì Click vaøo Ñaët Tour thì chöông trình seõ daãn ñeán gioû haøng. * Form hieån thò gioû haøng. Taïi trang naøy khaùch haøng coù theå loaïi boû Tour neáu khaùch khoâng thích baèng caùch boû daáu (Tick) vaø coù theå thay ñoåi lai soá veù tour, sau ñoù khaùch haøng coù theå click vaøo caùc muïc sau: Tính tieàn: ñeå thöïc hieän vieäc tính tieàn trong gioû haøng maø khaùch ñaõ choïn. Ñaët theâm: ñeå thöïc hieän vieäc choïn theâm Tour. Huûy boû: ñeå thöïc hieän vieäc huûy boû maø khaùch ñaõ choïn coù trong gioû. Chaáp nhaän: ñeå thöïc hieän vieäc laäp veù Tour cho khaùch haøng khi khaùch haøng quyeát ñònh choïn. Khi khaùch haøng click vaøo muïc chaáp nhaän thì chöông trình daãn khaùch ñeán trang Ñaêng Kyù thoâng tin khaùch haøng ñeå thöïc hieän vieäc laäp ve Tour cho khaùch haøng. * Form ñaêng kyù thoâng tin khaùch haøng. Taïi trang naøy chöông trình seõ yeâu caàu khaùch haøng phaûi nhaäp caùc thoâng tin cuûa khaùch haøng ñeå thöïc hieän vieäc laäp veù Tour cho khaùch haøng. Sau khi nhaäp xong thì khaùch haøng click vaøo nuùt göûi ñi thì chöông trình seõ höôùng khaùch haøng tôùi trang ñaêng nhaäp ñeå thöïc hieän quyeàn xaùc thöïc truy nhaäp cuûa khaùch haøng. Cuõng taïi trang naøy ñeå taïo söï thaân thieän cho khaùch haøng khi ñaêng kyù Tour thöôøng xuyeân, chöông trình cho pheùp khaùch haøng click vaøo nuùt ñaêng nhaäp ôû cuøng trang (neáu khaùch ñaêng kyù Tour laàn thöù 2 trôû leân), thay vì khaùch haøng ñaêng kyù ñaày ñuû thoâng tin moät laàn nöõa ñeå thöïc hieän vieäc laäp veù Tour. * Form hieån thò ñaêng nhaäp khaùch haøng. Taïi trang naøy yeâu caàu khaùch haøng phaûi nhaäp teân ñaêng nhaäp vaø maät khaåu ñeå xaùc ñònh quyeàn truy caäp cuûa khaùch haøng. Neáu ñaêng nhaäp khoâng thaønh coâng thì chöông trình seõ baùo tôùi khaùch haøng vaø yeâu caàu khaùch haøng ñaêng nhaäp laïi vaø neáu ñaêng nhaäp laïi maõi maø khoâng thaønh coâng thì khaùch haøng coù theå thöïc hieän vieäc ñaêng kyù laïi baèng caùch click nuùt ñaêng nhaäp tai trang naøy. Neáu thaønh coâng thì chöông trình seõ ñöa khaùch haøng tôùi trang nhaäp vaøo ngaøy tham quan. * Form nhaäp ngaøy tham quan. Sau khi nhaäp vaøo ngaøy tham quan xong thì chöông trình seõ höôùng khaùch haøng tôùi trang veà thoâng tin khaùch haøng vaø Tour maø khaùch ñaõ ñaêng kyù tröôùc ñoù. * Form hieån thò thoâng tin veà Tour vaø khaùch haøng. Taïi trang naøy neáu khaùch haøng khoâng chaáp nhaän thì huûy thoâng tin maø khaùch vöøa ñaêng kyù, vaø chöông trình se höôùng khaùch quay veà trang chi nhaùnh vaø baét ñaàu cho vieäc ñaët Tour. Coøn neáu khaùch haøng chaáp nhaän thì khaùch haøng click nuùt chaáp nhaän vaø sau ñoù seõ hieän ra trang caûm ôn vaø chuùc quyù khaùch. * Form hieån thò trang keát thuùc. Taïi trang naøy khaùch haøng thöïc hieän click vaøo Home ñeå trôû veà trang chuû vaø keát thuùc moät quy trình ñaët Tour. 2. Caùc Form hoã trôï nhaø quaûn trò. Tröôùc khi nhaø quaûn trò thöïc hieän caùc coâng vieäc caäp nhaät, theâm, xoùa, söûa thì töø trang chuû nhaø quaûn trò seõ click vaøo Quaûn trò thì chöông trình seõ ñöa nhaø quaûn trò ñeán trang ñaêng nhaäp ñeå xaùc ñònh ñuùng quyeàn ñaêng nhaäp cuûa nhaø quaûn trò. * Form hieån thò trang ñaêng nhaäp cuûa nhaø quaûn trò. Taïi trang naøy chöông trình yeâu caàu nhaø quaûn trò nhaäp vaøo caùc thoâng tin ñeå thöïc hieän chöùng thöïc quyeàn truy nhaäp nhaø quaûn trò. Neáu khoâng thaønh coâng thì chöông trình seõ thoâng baùo tôùi nhaø quaûn trò vaø yeâu caàu ñaêng nhaäp laïi. Neáu ñaêng nhaäp thaønhcoâng thì chöông trình seõ höôùng nhaø quaûn trò ñeán trang hieån thò caùc thao taùc hoã trôï nhaø quaûn trò. * Form hieån thò trang cho pheùp nhaø quaûn trò thöïc hieän caùc thao taùc caäp nhaät. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò coù theå yeâu caàu thöïc hieän moät coâng vieäc naøo ñoù maø nhaø quaûn trò muoán thì chöông trình seõ ñöa nhaø quaûn trò tôùi trang thöïc hieän ñoù, nhaø quaûn trò cuõng coù theå click vaøo Höôùng daãn quaûn trò ñeå xem thoâng tin höôùng daãn caùc thao taùc thöïc hieän vieäc caäp nhaät ñoái vôùi nhaø quaûn trò. * Form hieån thò Danh saùch caùc chi nhaùnh. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò coù theå theâm, xoùa, söûa teân vaø ñòa chæ caùc chi nhaùnh. * Form hieån thò Danh saùch haïng. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò cuõng coù theå theâm, xoùa, söûa. * Form hieån thò veà Danh saùch nhoùm. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò phaûi cuõng thöïc hieän ñöôïc theâm, xoùa, söûa. * Form hieån thò danh saùch Tour. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò coù theå laøm caùc thao taùc sau: Theâm Tour: thì click vaøo Add Tour. Xem: click vaøo Chi tieát ñeå xem thoâng tin veà Tour. Söûa: click vaøo Edit roài nhaø quaûn trò coù theå söûa veà Tour maø mình muoán. Xoùa: click vaøo Delete neáu nhö tour ñoù khoâng thöïc hieän Tour ñöôïc. * Form hieån thò Baûng giaù Tour. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò coù theå theâm, xoùa, söûa öùng vôùi moãi Tour. * Form hieån thò danh saùch caùc hoùa ñôn. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò choïn hình thöùc hieån thò hoùa ñôn coù theå choïn caùc hình thöùc hieån thò sau: Hieån thò theo ngaøy. Hieån thò theo thaùng. Hieån thò theo khoaûng (Töø ngaøy ñeán ngaøy). Hieån thò taát caû caùc hoùa ñôn. Vaø taïi moãi form hieån thò hoùa ñôn nhaø quaûn trò xem vaø xoùa nhöõng hoùa ñôn khoâng caàn thieát. * Form hieån thò hoùa ñôn theo thaùng. * Form hieån thò theo ngaøy. * Form hieån thò hoùa ñôn theo khoaûng. * Form caäp nhaät thaéng caûnh. Taïi trang naøy nhaø quaûn trò coù theå theâm, xoùa, söûa caùc ñòa danh du lòch. Phaàn III KEÁT LUAÄN I. Keát luaän Ñeå tieáp caän coâng ngheä thoâng tin vaøo ñôøi soáng noùi chung vaø caùc dòch vuï ñaêng kyù töø xa noùi rieâng laø nhu caàu khoâng theå thieáu trong xu theá phaùt trieån hieän nay. Tin hoïc hoùa ñaõ mang lai nhieàu thuaän lôïi cho söï phaùt trieån ñôøi soáng. Khoaûng caùch, thôøi gian, ñòa ñieåm vaø con ngöôøi khoâng coøn laø vaán ñeà nöõa. Vieäc hoäi nhaäp öùng duïng Web ñaõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà ñoù. Trôû laïi vaán ñeà “Xaây döïng öùng duïng Web cho pheùp tham quan du lòch vaø ñaët tour du lòch treân maïng” maëc duø ñeà taøi chöa giaûi quyeát ñöôïc nhieàu, nhöng qua ñaây cho thaáy vieäc khaùch phaûi ñeán caùc quaày veù ñeå tìm kieám vaø ñaët cho minh taám veù nhö yù laø vieäc khoâng phaûi laøm nöõa. Ngöôïc laïi moïi thoâng tin lieân quan ñeán chuyeán du lòch, giaù caû, ngaøy ñi ngaøy veà vaø caùc höôùng daãn ñeàu ñöôïc ñöa leân Web, cho pheùp ngöôøi söû duïng xaâm nhaäp tröïc tieáp vaøo heä thoáng website ñeå ñaêng kyù veù du lòch. Toaøn boä döõ lieäu ñaêng kyù ñöôïc löu tröõ taäp trung taïi coâng ty. Vieäc ñaêng kyù trôû neân ñôn giaûn vaø thuaän tieän taïo caûm giaùc thoûa maùi cho khaùch haøng, ñöôïc höôùng daãn cuï theå neân vieäc ñaêng kyù toán ít thôøi gian vaø ñoä tin caäy cao. Tröôùc ngaøy khôûi haønh, khaùch haøng chæ caàn göûi tieàn thanh toaùn cho boä phaän baùn veù laø khaùch haøng coù theå yeân taâm cho chuyeán ñi cuûa mình vaø khoâng caàn phaûi ñeán quaày veù ñeå lieân heä laïi. Veù ñöôïc giao cho khaùch haøng tuøy theo yeâu caàu hoaëc khaùch haøng coù theå ñeán taïi quaày veù cuûa coâng ty nhaän veù vaø thanh toaùn. Taát caû khaùch tham gia chuyeán ñi ñeàu ñöôïc heïn taïi moät ñòa ñieåm thuaän lôïi ñeå xe cuûa coâng ty ñeán ñoùn vaø baét ñaàu cho chuyeán tham quan. II. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc Thieát keá döõ lieäu vaø ñöa ra caùc löôïc ñoà quan heä Thieát keá heä thoáng baùn veù treân maïng döïa treân heä thoáng baùn veù thuû coâng. Tìm hieåu cô sôû lyù thuyeát vaø coâng cuï caøi ñaët. Veà chöông trình Do haïn cheá veà thôøi gian, ñeà taøi lieân quan ñeán caùc vaán ñeà nhö thanh toaùn ñieän töû, neân chöông trình chæ taäp trung vaøo caøi ñaët heä thoáng ñaët veù treân maïng goàm nhöõng chöùc nang sau: * Ñoái vôùi khaùch haøng: - Cho pheùp khaùch tham quan, tìm hieåu caùc thaéng caûnh du lòch. - Löïa choïn caùc Tour du lòch maø mình thích. - Ñaët veù tröïc tieáp treân Website maø khoâng caàn phaûi ñeán quaày veù. * Ñoái vôùi nhaø quaûn trò Web: - Cho pheùp caäp nhaät xoùa, söûa, theâm caùc thaéng caûnh du lòch. - Cho pheùp caäp nhaät xoùa, söûa, theâm veà Tour, giaù Tour. - Cho pheùp caäp nhaät hoùa ñôn. III. Nhöõng ñieåm haïn cheá Vieäc xaây döïng hoaøn chænh heä thoáng du lòch qua maïng laø moät vaán ñeà phöùc taïp vaø lieân quan ñeán nhieàu vaán ñeà. Thöïc teá nöôùc ta khoù coù theå thöïc hieän ñöôïc vieäc naøy, vì nhöõng trôû ngaïi chöa theå giaûi quyeát ñöôïc moät caùch hoaøn haûo nhö: caùc phöông thöùc thanh toaùn, phöùc taïp veà thueá quan, cô sôû haï taàng. Ñeà taøi coøn nhieàu thieáu soùt vì chöa thöïc teá trong vieäc thanh toaùn tieàn vaø giao nhaän veù tröôùc khi ñi du lòch. Moät ñieåm nöõa laø ñeà taøi chæ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguyeãn Thuùc Haûi, NXB Giaùo Duïc, 1998. “Maïng maùy tính vaø caùc heä thoáng môû” 2. Nguyeãn Phöông Lan, NXB Giaùo Duïc, 2001. “ASP 3.0 vaø ASP.NET” 3. Nhoùm taùc giaû SAIGONBOOK, Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc, 1998. “ASP Database” 4. Eligroup, Nhaø xuaát baûn Haø Noäi, 2000. “Quaûng caùo treân Internet” 5. Trònh Leâ nam, Nguyeãn phuùc Tröôøng Sinh, NXB Khoa hoïc kyõ thuaät, 2001. “Thöông maïi ñieän töû cho doanh ngieäp” 6. Nguyeãn Vaên Sôn, Nguyeãn Ñöùc Trí, ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn, NXB thoáng keâ, 2001. “Hoûi ñaùp veà thöông maïi ñieän töû” 7. Nhoùm taùc giaû ELICOM, NXB Thoáng keâ. “Xaây döïng trang Web ñoäng vôùi ASP” 8. NXB Giao Thoâng Vaän taûi. “Phaân tích vaø thieát keá tin hoïc heä thoáng quaûn lyù - kinh doanh – nghieäp vuï” 9. Moät soá luaän vaên toát nghieäp caùc khoaù tröôùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBCTN_TU1.DOC
  • pptbcpwpoint.ppt
  • docBIA.DOC
Luận văn liên quan