Đề tài Mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá

Lời nói đầu Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Nam á, bên bờ Thái Bình Dương, với vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, có diện tích trên 1 triệu km2, gấp ba lần so với diện tích đất liền. Bờ biển Việt Nam trải dài 3260 km gần tuyến đường hàng hải quốc tế xuyên á- Âu và khu vực. Nhờ vị trí có điều kiện tự nhiên lý tưởng này mà hàng năm Việt Nam xuất khẩu và nhập khẩu khoảng 95 triệu tấn hàng hoá thông qua hệ thống cảng biển. Trong số đó, chiếm tỷ trọng lớn là hàng lỏng như xăng dầu, dầu thô ., hàng khô như gạo, cafe, than, xi măng . Điều này cho thấy vai trò quan trọng của vận tải biển đối với sự phát triển giao lưu thương mại giữa Việt Nam và các nước khác. Trong vận tải đường biển, những hàng hoá có tính đồng nhất, khối lượng lớn thường được chuyên chở bằng tàu chuyến. Song đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhìn chung nghiệp vụ thuê tàu chuyến khá phức tạp, đòi hỏi người thuê tàu phải có sự am hiểu cả về chuyên môn lẫn thị trường thuê tàu. thuê tàu chuyến là hoạt động không thể tách khỏi chuỗi hoạt động thương mại quốc tế, đó là: hoạt động mua bán, vận tải và bảo hiểm. Khi ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến, người ta phải căn cứ vào hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá. nếu những quy định trong hợp đồng thuê tàu chuyến không thống nhất với quy định trong hợp đồng mua bán quốc tế và trong hợp đồng bảo hiểm hàng hoá, thì sẽ phát sinh tranh chấp mà đôi khi hậu quả của nó là rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá, đồng thời đưa ra một số lưu ý về những tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa ba hợp đồng, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ trên là rất cần thiết. Kết cấu của đề tài nghiên cứu: gồm ba chương Chương 1: khái quát chung về các hợp đồng. Chương 2: mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển. Chương 3: một số lưu ý về những tranh chấp thường phát sinh từ mối quan hệ giữa ba hợp đồng

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h cña Vinacontrol sè 160A-G3 ®iÒu 6 hîp ®ång mua b¸n do hai bªn ký quy ®Þnh r»ng kiÓm tra phÈm chÊt vµ sè l­îng do SGS Ên ®é lµm t¹i c¶ng bèc hµng lµ quyÕt ®Þnh. V× vËy, giÊy chøng nhËn phÈm chÊt do SGS Ên ®é cÊp t¹i c¶ng bèc hµng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh, rµng buéc c¶ bÞ ®¬n vµ nguyªn ®¬n. tuy vËy, khi hµng vÒ ®Õn c¶ng ®Õn, nguyªn ®¬n (ng­êi mua) ph¸t hiÖn hµng kÐm phÈm chÊt th× vÉn cã quyÒn mêi c¬ quan gi¸m ®Þnh chuyªn nghiÖp ®Õn lµm gi¸m ®Þnh. Trong tr­êng hîp nµy, nguyªn ®¬n ®· mêi Vinacontrol lµm gi¸m ®Þnh vµ biªn b¶n gi¸m ®Þnh sè 160A-G3 do Vinacontrol cÊp, kÕt luËn 2310 bao bét mú bÞ cøng, vãn côc tr­íc lóc bèc hµng lªn tµu t¹i c¶ng bèc hµng, tøc bét mú kÐm phÈm chÊt. Nguyªn ®¬n hoµn toµn cã quyÒn dïng biªn b¶n gi¸m ®Þnh nµy ®Ó khiÕu n¹i vµ ®i kiÖn bÞ ®¬n (ng­êi b¸n). nÕu bÞ ®¬n chÊp nhËn biªn b¶n gi¸m ®Þnh nµy th× bÞ ®¬n bÞ rµng buéc vµ yªu cÇu cña nguyªn ®¬n ®­îc tho¶ m·n. nh­ng trong vô tranh chÊp nµy bÞ ®¬n kh«ng thõa nhËn kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cña biªn b¶n gi¸m ®Þnh phÈm chÊt do Vinacontrol cÊp t¹i c¶ng dì hµng. Khi hîp ®ång ®· quy ®Þnh kiÓm tra phÈm chÊt ®­îc tiÕn hµnh ë c¶ng ®i lµ quyÕt ®Þnh th× vÒ mÆt ph¸p lý biªn b¶n gi¸m ®Þnh do mét c¬ quan gi¸m ®Þnh ®­îc ng­êi mua mêi lµm gi¸m ®Þnh cÊp t¹i c¶ng ®Õn kh«ng cã gi¸ trÞ b¸c bá giÊy chøng nhËn phÈm chÊt cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®­îc cÊp ë c¶ng ®i, tøc kh«ng rµng buéc ng­êi b¸n. ng­êi mua muèn quy kÕt ®Õn cïng tr¸ch nhiÖm cho ng­êi b¸n vÒ hµng kÐm phÈm chÊt th× ph¶i tiÕp tôc yªu cÇu ng­êi b¸n sang n­íc ng­êi mua xem xÐt l¹i hµng, lµm gi¸m ®Þnh ®èi tÞch hoÆc hai bªn cïng chØ ®Þnh gi¸m ®Þnh thø ba, tøc gi¸m ®Þnh quèc tÕ gi¸m ®Þnh l¹i l« hµng. NÕu biªn b¶n gi¸m ®Þnh ®èi tÞch hay biªn b¶n gi¸m ®Þnh quèc tÕ kÕt luËn hµng kÐm phÈm chÊt th× giÊy chøng nhËn phÈm chÊt cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®­îc cÊp ë c¶ng ®i sÏ bÞ b¸c bá vµ ng­êi b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. Trong vô tranh chÊp nµy, nguyªn ®¬n kh«ng yªu cÇu bÞ ®¬n lµm gi¸m ®Þnh ®èi tÞch hoÆc lµm gi¸m ®Þnh quèc tÕ l¹i l« hµng, do ®ã biªn b¶n gi¸m ®Þnh phÈm chÊt do Vinacontrol cÊp t¹i c¶ng dì hµng kh«ng cã gi¸ trÞ b¸c bá giÊy chøng nhËn phÈm chÊt cã tÝnh quyÕt ®Þnh do SGS Ên ®é cÊp t¹i c¶ng bèc hµng. V× vËy, yªu cÇu cña nguyªn ®¬n ®ßi bÞ ®¬n chÞu tr¸ch nhiÖm 57,40MT bét mú kÐm phÈm chÊt lµ kh«ng hîp lý. c. vÒ ®é tuæi cña tµu nguyªn ®¬n quy kÕt bÞ ®¬n thuª tµu 23 tuæi lµ vi ph¹m kho¶n “G” ®iÒu 6 hîp ®ång mua b¸n vµ tµu nµy gãp phÇn lµm t¨ng møc ®é thiÖt h¹i. MÆt kh¸c theo ®iÒu 21 hîp ®ång thuª tµu th× tr­íc khi xÕp hµng, ng­êi thuª tµu (bÞ ®¬n) ph¶i yªu cÇu gi¸m ®Þnh viªn hµng h¶i gi¸m ®Þnh hÇm tµu ®Ó ®¶m b¶o hÇm tµu kh« r¸o, s¹ch, kh«ng mïi vÞ, t×nh tr¹ng cña tµu phï hîp víi môc ®Ých chuyªn chë bét mú. Trong thùc tÕ bÞ ®¬n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô nµy v× kh«ng cung cÊp ®­îc biªn b¶n gi¸m ®Þnh hÇm tµu tr­íc lóc xÕp hµng. Tuy bÞ ®¬n cã vi ph¹m hîp ®ång ë hai ®iÓm nªu trªn, nh­ng nguyªn ®¬n kh«ng cung cÊp ®­îc mét b»ng chøng nµo chøng minh tµu giµ 23 tuæi, còng nh­ viÖc kh«ng gi¸m ®Þnh hÇm tµu tr­íc khi xÕp hµng lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra tæn thÊt cho hµng ho¸. Do vËy, kh«ng ®ñ c¨n cø b¾t bÞ ®¬n chÞu tr¸ch nhiÖm vª tæn thÊt hµng ho¸. Theo ®iÒu 6 hîp ®ång mua b¸n, nÕu bÞ ®¬n thuª tµu chë hµng tõ 15 ®Õn 20 tuæi th× ph¶i tr¶ cho nguyªn ®¬n 2000 USD vÒ phô phÝ b¶o hiÓm tµu giµ. Nguyªn ®¬n nªu r»ng bÞ ®¬n ®· thuª tµu 23 tuæi nh­ng bÞ ®¬n kh«ng ph¶n ®èi vµ còng kh«ng ®­a ra b»ng chøng chøng minh r»ng tµu do bÞ ®¬n thuª lµ tµu d­íi 15 tuæi. V× vËy, bÞ ®¬n ph¶i tr¶ cho nguyªn ®¬n phÝ b¶o hiÓm tµu giµ 23 tuæi theo th«ng lÖ vÒ phÝ b¶o hiÓm tµu giµ trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt nam lµ 4.125 USD C¨n cø vµo sù ph©n tÝch nªu trªn, träng tµi quyÕt ®Þnh buéc bÞ ®¬n ph¶i tr¶ cho nguyªn ®¬n 4.125 USD. ®ång thêi b¸c c¸c yªu cÇu trong ®¬n kiÖn cña nguyªn ®¬n. L­u ý: + vÒ tÝnh quyÕt ®Þnh cña biªn b¶n gi¸m ®Þnh: khi c¸c chñ thÓ cña hîp ®ång mua b¸n ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång r»ng kÓm tra phÈm chÊt ®­îc tiÕn hµnh ë c¶ng ®i lµ quyÕt ®Þnh th× biªn b¶n gi¸m ®Þnh nµy cã gi¸ trÞ rµng buéc c¶ hai bªn. tuy nhiªn, khi hµng ho¸ ®Õn c¶ng ®Õn, ng­êi nhËp khÈu ph¸t hiÖn thÊy hµng kÐm phÈm chÊt th× vÉn cã thÓ yªu cÇu gi¸m ®Þnh l¹i. Nh­ng viÖc gi¸m ®Þnh l¹i phÈm chÊt cña l« hµng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña ng­êi xuÊt khÈu (gi¸m ®Þnh ®èi tÞch) hoÆc hai bªn cïng chØ ®Þnh mét c¬ quan gi¸m ®Þnh quèc tÕ lµm gi¸m ®Þnh l¹i l« hµng th× biªn b¶n nµy míi cã gi¸ trÞ rµng buéc c¶ hai bªn. + khi ®· cÊp vËn ®¬n hoµn h¶o th× ng­êi chuyªn chë ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt do ®æ vì h­ háng râ rÖt ë c¶ng ®Õn. V× vËy, khi tµu ®· ký COR (biªn b¶n hµng ®æ vì do tµu g©y ra) th× vÒ nguyªn t¾c ng­êi nhËp khÈu (ng­êi nhËn hµng) ph¶i tiÕn hµnh khiÕu n¹i (vµ ®i kiÖn) ng­êi chuyªn chë ®ßi båi th­êng tæn thÊt. Ng­êi xuÊt khÈu giao hµng lªn tµu lÊy ®­îc vËn ®¬n hoµn h¶o th× sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt do ®æ vì h­ háng hµng ë c¶ng ®Õn. NÕu hµng ®æ vì h­ háng lµ do tµu giµ g©y ra vµ viÖc ng­êi xuÊt khÈu thuª tµu giµ lµ vi ph¹m hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu th× lóc ®ã ng­êi xuÊt khÈu míi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt. + muèn b¾t ng­êi xuÊt khÈu båi th­êng thiÖt h¹i ®èi víi ®æ vì, h­ háng hµng ho¸ do ng­êi xuÊt khÈu thuª tµu giµ th× ng­êi nhËp khÈu ph¶i cã ®ñ b»ng chøng ®Ó chøng minh cho ®­îc tµu giµ ®· trùc tiÕp g©y ra ®æ vì, h­ háng hµng ho¸, hoÆc lµm cho hµng ho¸ bÞ gi¶m sót vÒ phÈm chÊt. nÕu kh«ng cã b»ng chøng th× kh«ng nªn ®i kiÖn, bëi v× träng tµi (hoÆc toµ ¸n) sÏ b¸c yªu cÇu ®¬n kiÖn v× thiÕu b»ng chøng, thiÕu c¬ së ph¸p lý ®Ó quy tr¸ch nhiÖm. 2. tranh chÊp thø hai: ng­êi nhËp khÈu vi ph¹m nghÜa vô ®iÒu tµu nguyªn ®¬n lµ mét doanh nghiÖp ViÖt Nam, bÞ ®¬n lµ mét c«ng ty Hång K«ng. Tãm t¾t sù viÖc: ngµy 28/7/1995 gi÷a nguyªn ®¬n lµ ng­êi b¸n víi bÞ ®¬n lµ ng­êi mua ®· ký hîp ®ång mua b¸n sè 28795/FIT, theo ®ã ng­êi b¸n b¸n cho ng­êi mua g¹o 10% tÊm mïa míi ViÖt Nam, sè l­îng 10.000MT¡ 5% (dung sai do ng­êi b¸n chän), ®¬n gi¸ 310 USD/MT/FOB c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh Incoterms 1990. thêi h¹n giao hµng lµ th¸ng 10 vµ th¸ng 11 n¨m 1995, giao mét lÇn thanh to¸n b»ng tÝn dông th­ kh«ng huû ngang, thanh to¸n ngay 100% trÞ gi¸ hîp ®ång, L/C ph¶i ®­îc më chËm nhÊt ngµy 25/9/1995 ®iÒu 14 hîp ®ång quy ®Þnh: “nÕu ng­êi b¸n kh«ng thùc hiÖn L/C sau khi chÊp nhËn L/C sÏ ph¶i nép ph¹t 2% trÞ gi¸ L/C cho ng­êi mua. NÕu ng­êi mua kh«ng ®­a tµu ®Õn c¶ng ®Ó xÕp hµng sau khi ng­êi b¸n ®· chÊp nhËn L/C th× ph¶i nép ph¹t 2% trÞ gi¸ L/C cho ng­êi b¸n ”. sau khi ký hîp ®ång, ng­êi mua n­íc ngoµi ®· ký hîp ®ång b¸n l¹i l« g¹o nµy cho ng­êi mua l¹i X ë mét n­íc thø ba theo ®iÒu kiÖn CFR víi gi¸ 337 USD/MT vµ uû nhiÖm cho ng­êi mua l¹i X më L/C cho ng­êi b¸n ViÖt Nam h­ëng lîi. Ng­êi mua l¹i X ®· më L/C ngµy 24/9/1995 t¹i mét ng©n hµng cña n­íc thø ba ®Æt t¹i Hång K«ng. Ng­êi b¸n ViÖt Nam ®· chÊp nhËn L/C. ng­êi mua n­íc ngoµi ®· uû nhiÖm cho c«ng ty giao nhËn A t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ký hîp ®ång thuª tµu chë l« g¹o (cã hîp ®ång ®¹i lý thuª tµu). ngµy 3/10/1995, c«ng ty giao nhËn A ®· göi c«ng v¨n sè 069/CV cho ng­êi b¸n th«ng b¸o chØ ®Þnh tµu FUGODEN ®Ó chë l« g¹o t¹i c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ®i n­íc ngoµi. Ngµy 03/11/1995 c«ng ty giao nhËn A cã th«ng b¸o b»ng c«ng v¨n cho c¶ng vô thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ viÖc tµu FUGODEN sÏ nhËn xÕp g¹o vµo ngµy 07/11/1995. Vµo ngµy 08/11/1995 ng­êi mua n­íc ngoµi ®· fax cho ng­êi b¸n ViÖt Nam x¸c nhËn viÖc chØ ®Þnh tµu FUGODEN ®Õn c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó xÕp l« g¹o, tµu b¾t ®Çu nhËn g¹o ngµy 09/11/1995. c«ng ty giao nhËn A lµ ng­êi thay mÆt ng­êi mua ®iÒu tµu. Ngµy 08/11/1995, h·ng tµu chØ ®Þnh c«ng ty giao nhËn A thµnh phè Hå ChÝ Minh lµm ®¹i lý cho h·ng tµu vÒ chuyÕn g¹o FUGODEN. Ngµy 09/11/1995 tµu FUGODEN ®­a th«ng b¸o s½n sµng lµm hµng (NOR) cho ng­êi b¸n. ng­êi b¸n ®· chuÈn bÞ c¸c xµ lan g¹o ¸p s¸t m¹n tµu ®Ó bèc lªn tµu. Cïng ngµy 09/11/1995 c«ng ty giao nhËn A biÕt tin tµu FUGODEN ®ang bÞ t¹m gi÷ theo lÖnh cña toµ ¸n. toµ ¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ tµu FUGODEN ngµy 28/9/1995 theo ®¬n yªu cÇu cña mét c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty giao nhËn A ®· ®iÖn hái h·ng tµu (ng­êi chuyªn chë ), h·ng tµu vÉn yªu cÇu cø cho xÕp g¹o vµo tµu v× h·ng tµu ®ang lo liÖu thu xÕp ®Ó tµu ®­îc gi¶i phãng v× tµu míi bÞ t¹m gi÷ chø ch­a bÞ b¾t gi÷. MÆt kh¸c, lóc ®ã c¸c xµ lan g¹o ®· ¸p s¸t m¹n tµu, chñ hµng (ng­êi b¸n) thóc giôc xÕp hµng ®Ó cho kÞp thêi h¹n cña tÝn dông th­, cho nªn viÖc xÕp hµng vµo tµu kh«ng thÓ ngõng l¹i vµ ®Õn cuèi th¸ng 11/1995 ®· xÕp xong 10.575MT g¹o. Ngµy 26/11/1995, thuyÒn tr­ëng ®· cÊp bé vËn ®¬n hoµn h¶o cho l« g¹o10.575 MT cho ng­êi b¸n ViÖt Nam, nh­ng tµu kh«ng thÓ ch¹y ra khái c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh v× vÉn bÞ t¹m gi÷. Ngµy 19/12//1995, ng­êi mua fax cho ng­êi b¸n th«ng b¸o r»ng c«ng ty giao nhËn A cã lçi lµ ®· thuª mét con tµu kh«ng ch¹y ra khái c¶ng bèc hµng ®­îc, do ®ã c«ng ty giao nhËn A ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. G¹o ®Ó l©u trªn tµu FUGODEN cã thÓ bÞ h­ háng. Ng­êi mua X yªu cÇu ph¶i chuyÓn t¶i g¹o sang tµu kh¸c, nÕu g¹o bÞ tæn thÊt ®Ò nghÞ ng­êi b¸n thay thÕ g¹o cho ng­êi mua, mäi chi phÝ do c«ng ty giao nhËn A chÞu, ng­êi b¸n cã thÓ ký hîp ®ång víi c«ng ty giao nhËn A. ng­êi mua sÏ th«ng b¸o viÖc nµy cho c«ng ty giao nhËn A. khi nµo ng©n hµng më L/C nhËn ®­îc bé chøng tõ míi cña ng­êi b¸n vµ th«ng b¸o cña c«ng ty giao nhËn A vÒ ngµy tµu cËp c¶ng n­íc ng­êi mua l¹i X th× ng­êi mua l¹i X sÏ thanh to¸n tiÒn hµng cho ng­êi b¸n, c¶m ¬n sù hîp t¸c cña ng­êi b¸n. Ngµy 25/12/1995, ng­êi mua fax cho c«ng ty giao nhËn A yªu cÇu thuª tµu kh¸c ®Ó chuyÓn t¶i l« g¹o tõ tµu FUGODEN Ngµy 15/01/1996, toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· göi c«ng v¨n cho h¶i quan thµnh phè Hå ChÝ Minh, c¶ng vô Sµi gßn, c«ng ty giao nhËn A, ng­êi b¸n, thuyÒn tr­ëng tµu FUGODEN yªu cÇu c¸c bªn cã liªn quan, ®Æc biÖt lµ thuyÒn tr­ëng ph¶i lµm hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh bèc dì ngay l« g¹o sang tµu kh¸c ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i cã thÓ xÈy ra. Ngµy 17/01/1996, ng­êi mua fax cho ng­êi b¸n th«ng b¸o r»ng hä ®· nhËn ®­îc th«ng b¸o cña c«ng ty giao nhËn A lµ con tµu TAI YAN sÏ ®Õn c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó chuyÓn t¶i g¹o, ®Ò nghÞ ng­êi b¸n céng t¸c cïng víi hä, ®ång thêi ®Ò nghÞ ng­êi b¸n thay thÕ 50% l« g¹o cã thÓ bÞ h­ háng. Nh­ng sau ®ã, l« g¹o vÉn ch­a ®­îc dì ra khái tµu FUGODEN. Ngµy 28/01/1996, toµ ¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh c¨n cø theo yªu cÇu cña ng­êi mua n­íc ngoµi ®· ra quyÕt ®Þnh dì l« g¹o ra khái tµu FUGODEN ®Ó chuyÓn sang tµu TAI YAN, thuyÒn tr­ëng, thuyÒn viªn tµu FUGODEN, c¸c ®­¬ng sù vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc bèc dì g¹o. quyÕt ®Þnh ®­îc göi cho h·ng tµu, thuyÒn tr­ëng tµu FUGODEN, ng­êi mua, ng­êi b¸n, c«ng ty giao nhËn A, c¶ng vô Sµi gßn, h¶i quan vµ c«ng an c¶ng Sµi gßn. Thùc tÕ l« g¹o ®· ®­îc chuyÓn t¶i sang tµu TAI YAN xong ngµy 28/02/1996, ng­êi b¸n ®· nhËn ®­îc tiÒn b¸n g¹o. do chuyÓn t¶i vµ thay thÕ g¹o, ng­êi b¸n ®· ph¶i chi phÝ c¸c kho¶n tiÒn sau: + Chi phÝ gi¸m ®Þnh hÇm tµu cho SGS 6.585,45 USD + Gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng 33.000,00 USD + phÝ gi¸m ®Þnh cho c«ng ty gi¸m ®Þnh Sai gßn 31.253.000 VND + khö trïng tµu TAI YAN 76.355.000VND + phÝ kiÓm dÞch 3.126.000VND + phÝ dì hµng ra khái tµu FUGODEN 197. 896.000 VND + phÝ xÕp hµng lªn tµu TAI YAN 132.645.000 VND + phÝ thuª xe chuyÓn t¶i g¹o 12.918.000 VND + phÝ c©n t¹i tµu 1.326.000 VND + phÝ t¸i chÕ 4.871MT lµ 155.930 USD céng 4.831.390.000 VND gåm: g¹o lo¹i 4 vµ 5 h­ háng toµn bé 431MT x 310 USD/MT = 133.610 USD hao hôt do t¸i chÕ lo¹i 2 vµ lo¹i 3 72MT x 310 USD/MT = 22.320 USD phÝ gia c«ng t¸i chÕ = 267.486.000 VND phÝ ®ãng gãi = 47.789.000 VND phÝ thay thÕ vá bao = 94.618.000 VND tiÒn mua g¹o míi thay thÕ cho ®ñ 4.871MT 1.397MT x 3.165.000 VND/MT = 4.421.505.000 VND ng­êi b¸n ®· khiÕu n¹i ®ßi ng­êi mua båi th­êng c¸c kho¶n thiÖt h¹i nªu trªn, nh­ng ng­êi mua kh«ng båi th­êng. Ng­êi b¸n ®· kiÖn ng­êi mua ra träng tµi ®ßi ng­êi mua båi th­êng c¸c kho¶n thiÖt h¹i ®ã céng víi tiÒn ph¹t 2% trÞ gi¸ L/C do ng­êi mua vi ph¹m nghÜa vô ®iÒu tµu (11.300MT x 310 USD/MT x 2% = 68.200 USD) vµ tiÒn l·i tÝnh tõ ngµy ph¸t sinh cho ®Õn ngµy thùc tr¶. Ng­êi b¸n ®ßi ng­êi mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v× ng­êi mua ®· vi ph¹m nghÜa vô ®iÒu tµu. ng­êi b¸n thùc hiÖn viÖc chuyÓn t¶i vµ thay thÕ g¹o lµ theo ®Ó nghÞ cña chÝnh ng­êi mua. MÆt kh¸c, theo ®iÒu kiÖn FOB c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh sau khi bèc hµng lªn tµu, rñi ro vÒ hµng ho¸ ®· chuyÓn cho ng­êi mua. Ph©n tÝch vµ quyÕt ®Þnh cña träng tµi a. nghÜa vô cña ng­êi mua trong viÖc ®iÒu tµu mua hµng theo ®iÒu kiÖn FOB c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh, ng­êi mua ph¶i cã nghÜa vô thuª con tµu cã ®ñ ®iÒu kiÖn chë hµng, ®iÒu tµu ®Õn c¶ng bèc hµng ®Ó cho ng­êi b¸n bèc hµng lªn tµu. trong tr­êng hîp nµy, ng­êi mua ®· ký hîp ®ång ®¹i lý víi c«ng ty giao nhËn A ®Ó c«ng ty giao nhËn A lµm ®¹i lý thuª tµu vµ ng­êi mua tr¶ cho c«ng ty giao nhËn A chi phÝ ®¹i lý cïng c­íc thuª tµu. c«ng ty giao nhËn A ®· thuª tµu vµ ngµy 30/10/1995 ®· göi c«ng v¨n cho ng­êi b¸n th«ng b¸o ®· chØ ®Þnh tµu FUGODEN ®Õn c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó nhËn hµng. C«ng ty giao nhËn A còng ®· th«ng b¸o cho c¶ng vô Sµi Gßn vµ c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ viÖc chØ ®Þnh tµu trªn, ®ång thêi ng­êi mua còng ®· göi fax (ngµy 08/11/1995) cho ng­êi b¸n kh¼ng ®Þnh (x¸c nhËn) viÖc chØ ®Þnh tµu FUGODEN ®Õn nhËn hµng theo hîp ®ång. Nh­ vËy, ng­êi mua ®· thùc hiÖn nghÜa vô ký hîp ®ång thuª tµu ®Ó ®iÒu tµu ®Õn c¶ng bèc hµng th«ng qua c«ng ty A (thùc hiÖn nghÜa vô th«ng qua ng­êi thø 3) cho nªn ng­êi mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña ng­êi thø 3 tr­íc ng­êi b¸n. trong vô nµy, c«ng ty giao nhËn A ®· thuª mét con tµu ®ang bÞ toµ ¸n t¹m gi÷, tøc con tµu nµy kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chë hµng, khi ph¸t hiÖn ra viÖc nµy vÉn kh«ng ngõng xÕp hµng lªn tµu cho nªn dÉn ®Õn hËu qu¶ sau nµy ph¶i chuyÓn t¶i vµ hµng ®Ó l©u trªn tµu (h¬n hai th¸ng) bÞ h­ háng ph¶i t¸i chÕ. Do vËy, ng­êi mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ng­êi b¸n vÒ viÖc lµm cña c«ng ty A, sau ®ã ng­êi mua ®ßi c«ng ty A chÞu tr¸ch nhiÖm theo hîp ®ång ®¹i lý gi÷a hai bªn. mÆt kh¸c, theo ®iÒu kiÖn FOB cña c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ng­êi b¸n cã nghÜa vô bèc hµng lªn con tµu do ng­êi mua ®iÒu ®Õn, cßn ai thay mÆt ng­êi mua ®iÒu tµu th× ng­êi b¸n kh«ng cã quan hÖ nªn ng­êi b¸n kh«ng thÓ ®ßi ng­êi thay mÆt ng­êi mua chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®iÒu con tµu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyªn chë hµng ho¸. b. vÒ chi phÝ chuyÓn t¶i l« g¹o Hµng ®· ®­îc bèc lªn tµu FUGODEN do ng­êi mua ®iÒu tíi vµ ng­êi b¸n ®· lÊy ®­îc bé vËn ®¬n hoµn h¶o. nh­ vËy, ng­êi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng lªn tµu, rñi ro vÒ hµng ho¸ còng ®­îc chuyÓn sang cho ng­êi mua. Tõ ®ã, viÖc chuyÓn t¶i g¹o tõ tµu FUGODEN sang tµu TAI YAN kh«ng ph¶i lµ nghÜa vô cña ng­êi b¸n mµ lµ cña ng­êi mua. Trªn thùc tÕ, ng­êi mua ®· cã fax cho c«ng ty giao nhËn A yªu cÇu thuª tµu kh¸c ®Ó chuyªn chë l« g¹o (ngµy 25/12/1995). ®ång thêi ngµy 17/11/1996 ng­êi mua ®· fax cho ng­êi b¸n lµ hä ®· nhËn ®­îc th«ng b¸o cña c«ng ty A vÒ viÖc ®iÒu tµu TAI YAN ®Õn c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó chuyÓn t¶i l« g¹o vµ ®Ò nghÞ ng­êi b¸n céng t¸c tÝch cùc. Râ rµng nghÜa vô chuyÓn t¶i l« g¹o lµ cña ng­êi mua vµ c«ng ty giao nhËn A. Ng­êi b¸n ®¸ng lý chØ tiÕn hµnh chuyÓn t¶i sau khi ®· cïng ng­êi mua hoÆc c«ng ty giao nhËn A ký hîp ®ång vÒ viÖc chuyÓn t¶i vµ hoµn tr¶ chi phÝ liªn quan ®Õn chuyÓn t¶i (nh­ néi dung fax ngµy 19/12/1995 cña ng­êi mua göi cho ng­êi b¸n ). Nh­ng ng­êi b¸n ®· tiÕn hµnh chuyÓn t¶i l« g¹o mµ kh«ng cã hîp ®ång, kh«ng ®­îc ng­êi mua nhê lµm th× ng­êi b¸n ph¶i tù chÞu chi phÝ vÒ chuyÓn t¶i. Lý do viÖc chuyÓn t¶i ®­îc ng­êi b¸n nªu ra trong ®¬n kiÖn vµ trong phiªn häp xÐt xö kh«ng thÓ lµ c¨n cø hîp lý cho viÖc ®ßi ng­êi mua hoµn tr¶ chi phÝ chuyÓn t¶i, v× : + ng­êi mua kh«ng ®Ò nghÞ, kh«ng nhê ng­êi b¸n chuyÓn t¶i mµ chØ ®Ò nghÞ ng­êi b¸n céng t¸c tÝch cùc víi c«ng ty giao nhËn A. + quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ chuyÓn t¶i lµ c¨n cø vµo yªu cÇu cña ng­êi mua, vµ ng­êi b¸n chØ lµ mét trong sè 8 ®­¬ng sù vµ c¸c c¬ quan h÷u quan ph¶i thi hµnh. + viÖc ch­a lÊy ®­îc tiÒn hµng kh«ng ph¶i lµ lçi cña ng­êi mua. + g¹o ®Ó l©u trªn tµu FUGODEN sÏ bÞ h­ háng tiÕp kh«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¸n vµ ng­êi b¸n còng kh«ng chÞu rñi ro v× rñi ro ®· chuyÓn sang ng­êi mua. H¬n n÷a, v× cÇn bé chøng tõ míi ®Ó ®­îc thanh to¸n nªn ng­êi b¸n ®· chi ra c¸c chi phÝ chuyÓn t¶i ... Tõ nh÷ng ®iÓm ph©n tÝch nªu trªn, ng­êi b¸n kh«ng cã ®ñ c¨n cø ®Ó ®ßi ng­êi mua båi th­êng c¸c chi phÝ vÒ chuyÓn t¶i.chñ thÓ c . vÒ chi phÝ t¸i chÕ vµ thay thÕ g¹o. Ng­êi mua ®· chÝnh thøc ®Ò nghÞ ng­êi b¸n thay thÕ 50% l« g¹o trong qua tr×nh chuyÓn t¶i nÕu g¹o bÞ h­ háng. Thùc tÕ 4871MT g¹o bÞ h­ háng cÇn thay thÕ. Ng­êi b¸n ®· thùc hiÖn ®Ò nghÞ cña ng­êi mua b»ng c¸ch t¸i chÕ 4871MT ®­îc 347MT vµ thay thÕ 1397MT g¹o míi. Ng­êi mua ®· ®Ó nghÞ th× ng­êi mua ph¶i chÞu chi phÝ vÒ thay thÕ vµ t¸i chÕ g¹o. träng tµi chØ thõa nhËn nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh tõ viÖc t¸i chÕ vµ thay thÕ g¹o. Sè g¹o lo¹i 4 vµ lo¹i 5: 431MT ®· ®­îc thay thÕ nªn kh«ng ®­îc båi th­êng. Hao hôt do t¸i chÕ lo¹i 2 vµ lo¹i 3: 72MT còng ®· ®­îc thay thÕ nªn ®ßi båi th­êng lµ kh«ng cã c¨n cø. Sè tiÒn 2.197.140.000 VND ng­êi b¸n thu ®­îc do b¸n g¹o thø phÈm tõ sè g¹o t¸i chÕ ph¶i ®­îc trõ ®i trong chi phÝt¸i chÕ vµ thay thÕ g¹o. Cô thÓ nh÷ng chi phÝ sau ®©y ®­îc thõa nhËn: PhÝ gia c«ng t¸i chÕ g¹o 267.486.000 VND PhÝ ®ãng gãi 47.789.000 VND Thay thÕ vá bao 94.618.000 VND TiÒn mua g¹o míi thay thÕ 4.421.505.000 VND Céng 4.831.398.000 VND Trõ tiÒn b¸n g¹o thø phÈm 2.197.140.000 VND Cßn 2.634.258.000 VND d. VÒ tiÒn ph¹t 2% trÞ gi¸d L/C tiÒn ph¹t 2% trÞ gi¸d L/C lµ ph¹t nÕu nh­ kh«ng ®iÒu tµu sau khi ng­êi b¸n chÊp nhËn L/C. Trong tr­êng hîp nµy, ng­êi mua ®· ®iÒu tµu FUGODEN , nh­ng tµu kh«ng ®­îc phÐp ch¹y ra khái c¶ng v× bÞ t¹m gi÷u. Do vËy, ng­êi b¸n ®ßi ¸p dông tiÒn ph¹t trÞ gi¸ 2% L/C theo ®iÒu 14 quy ®Þnh cña hîp ®ång lµ kh«ng ®óng. ®. VÒ tiÒn l·i suÊt Sè tiÒn chi phÝ t¸i chÕ, thay thÕ g¹o ®¸ng nhÏ ra ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n ngay sau khi hoµn tÊt viÖc chuyÓn t¶i g¹o sang tµu TAI YAN , tøc ngay sau ngµy 28/02/1996. Tõ ®ã tÝnh ®Õn ngµy xÐt xö vô kiÖn 12/3/1997 lµ 380 ngµy. V× thÕ, ng­êi mua phØa tr¶ thªn cho ng­êi b¸n tiÒn l·i cña sè tiÒn chËm tr¶ theo l·i suÊt cña LIBOR 6,5% / n¨m, cô thÓ lµ: VND x6,5%...... Tæng céng sè tiÒn mµ bÞ ®¬n ph¶i tr¶ cho nguyªn ®¬n lµ: VND + 178.262.000 VND = 2.812.520.000 VND C¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu ph©n tÝch trªn, träng tµi ra ph¸n quyÕt buéc bÞ ®¬n (buéc doanh nghiÖp n­íc ngoµi) ph¶i tr¶ cho nguyªn ®¬n (doanh nghiÖp ViÖt Nam) 2.812.520.000 VND. L­u ý: Mét lµ, ng­êi xuÊt khÈu hay ng­êi nhËp khÈu khi uû th¸c cho ng­êi kh¸c thuª hé tµu th× ph¶i lùa chän ng­êi cã kh¶ n¨ng, cã kinh nghiÖm vµ uy tÝn trong viÖc thuª tµu ®Ó ®¶m b¶o thuª ®­îc mét con tµu kh«ng cã tranh chÊp g×, cã ®ñ kh¶ n¨ng an toµn ®i biÓn nh»m tr¸nh tranh chÊp vÒ vi ph¹m hay kh«ng vi ph¹m nghÜa vô ®iÒu tµu. trong vô tranh chÊp nµy, khi biÕt chÝnh x¸c tµu ®ang bÞ t¹m gi÷, nÕu ng­êi nhËp khÈu n­íc ngoµi quyÕt ®Þnh th«ng b¸o cho ng­êi xuÊt khÈu ViÖt Nam kh«ng bèc hµng lªn tµu FUGODEN th× sÏ kh«ng ph¶i chuyÓn t¶i, g¹o kh«ng bÞ h­ háng. Khi ®ã, ng­êi nhËp khÈu ph¶i thuª mét con tµu kh¸c ®Õn c¶ng ViÖt Nam lÊy hµng vµ chØ cã thÓ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi thiÖt h¹i do chuyÓn t¶i vµ h­ háng hµng ho¸. Hai lµ, sau khi bèc hµng xong, lÊy ®­îc bé vËn ®¬n hoµn h¶o, ng­êi xuÊt khÈu cÇn lËp bé chøng tõ thanh to¸n hoµn toµn phï hîp víi th­ tÝn dông th× lÊy ®­îc tiÒn hµng (trõ phi ng©n hµng vi ph¹m cè t×nh kh«ng tr¶) cho dï hµng ®· ®Õn n­íc ng­êi nhËp khÈu hay ch­a. nh­ vËy, ng­êi xuÊt khÈu kh«ng ph¶i lo toan vµ thùc hiÖn viÖc chuyÓn t¶i l« hµng, bëi v× sau khi bèc hµng lªn tµu, rñi ro vÒ hµng ho¸ ®· chuyÓn cho ng­êi mua (theo FOB, CFR, CIF) vµ viÖc ®­a hµng ®Õn c¶ng ®Ých lµ nghÜa vô cña ng­êi chuyªn chë. Trong tranh chÊp võa ®Ò cËp, do doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a lÊy ®­îc tiÒn hµng (v× bé chøng tõ cã ®iÓm bÊt hîp lÖ) nªn doanh nghiÖp ViÖt Nam buéc ph¶i lo toan ®Õn hµng ho¸ vµ thu xÕp viÖc chuyÓn t¶i l« hµng. Ba lµ, tr­íc khi thùc hiÖn mét c«ng viÖc kh«ng ph¶i lµ nghÜa vô cña m×nh th× ng­êi xuÊt khÈu (hay ng­êi nhËp khÈu) cÇn ph¶i tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n víi bªn kia vÒ viÖc hoµn tr¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh. Khi kh«ng ®­îc doanh nghiÖp n­íc ngoµi nhê lµm mét c«ng viÖc mµ doanh nghiÖp ViÖt Nam l¹i chñ ®éng lµm, ®ång thêi kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ chi phÝ tr­íc, th× sau nµy kh«ng thÓ ®ßi ®­îc chi phÝ ph¸t sinh. Bèn lµ, khi nhê ng­êi kh¸c thùc hiÖn cho m×nh mét c«ng viÖc mµ kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ c¸c chi phÝ ph¶i tr¶, th× sau khi thùc hiÖn c«ng viÖc xong, ng­êi thùc hiÖn cã quyÒn ®ßi hoµn l¹i c¸c chi phÝ hîp lý ®· chi ra vµ ng­êi nhê thùc hiÖn ph¶i cã nghÜa vô hoµn tr¶ l¹i. N¨m lµ, khi ®ßi tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång th× ph¶i ®äc kü hîp ®ång vµ luËt ¸p dông cho hîp ®ång ®Ó ®ßi cho ®óng c¨n cø, bëi v× tiÒn ph¹t quy ®Þnh cho tr­êng hîp vi ph¹m nµo th× chØ khi vi ph¹m ®ã xÈy ra th× míi ®ßi ®­îc tiÒn ph¹t. trong tranh chÊp nªu trªn, doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ßi ph¹t 2% trÞ gi¸ L/C kh«ng ®óng c¨n cø ph¹t do hîp ®ång quy ®Þnh nªn ®· bÞ träng tµi b¸c bá. III. Tranh chÊp vÒ ng­êi kÝ vËn ®¬n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ VËn ®¬n ®­êng biÓn lµ chøng tõ chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn do ng­êi chuyªn chë ph¸t hµnh cho ng­êi göi hµng. V× vËy, vÒ mÆt nguyªn t¾c khi ng­êi chuyªn chë ph¸t hµnh vËn ®¬n hä sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ cho nªn chØ cã ng­êi chuyªn chë ®­îc quyÒn ký ph¸t vËn ®¬n. song thùc tÕ th× ng­êi chuyªn chë, thuyÒn tr­ëng hay ®¹i lý cña hä ®Òu cã thÓ ký ph¸t vËn ®¬n. Vµ chÝnh sù ®a d¹ng nµy nªn khi tæn thÊt hµng ho¸ x¶y ra trong qu¸ tr×nh chuyªn chë, chñ hµng kh«ng biÕt ®­îc ai lµ ng­êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. ThÞ tr­êng thuª tµu hiÖn nay rÊt ph¸t triÓn vµ kh«ng ph¶i lóc nµo chñ tµu còng ®øng ra khai th¸c con tÇu cña m×nh vµ th­êng x¶y ra c¸c tr­êng hîp sau: - Chñ tÇu khai th¸c con tÇu cña m×nh. Chñ tÇu tù thuª thuyÒn tr­ëng, thuyÒn viªn, dïng vËn ®¬n cña m×nh cÊp cho ng­êi göi hµng. Trong tr­êng hîp nµy, nÕu tæn thÊt x¶y ra khi hµng ho¸ thuéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chuyªn chë th× chñ tÇu sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm. - Chñ tÇu kh«ng khai th¸c mµ cho thuª tÇu. Ng­êi thuª tÇu tù thuª ®éi ngò thuyÒn viªn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng hµng ho¸ mµ m×nh chuyªn chë. - Chñ tÇu cho thuª c¶ tÇu lÉn thuyÒn viªn, khi tæn thÊt hµng ho¸ x¶y ra cÇn c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kho¶n ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång thuª t©ï míi ph©n ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm. Tranh chÊp sau ®©y lµ mét vÝ dô minh ho¹ cho viÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm cña chñ tÇu, ng­êi thuª tÇu ®èi víi nh÷ng tæn thÊt hµng ho¸ ®­îc chuyªn chë. Chñ hµng, bªn nguyªn ®· khiÕu n¹i vÒ tæn thÊt cña hµng ho¸ khi hµng ho¸ ®­îc chuyªn chë trªn tµu Samjohn Governor víi ng­êi chuyªn chë. Con tµu thuéc së h÷u cña Compania Naviera Adimition (viÕt t¾t: CNAP ) cña Panama. diÔn biÕn sù viÖc: B»ng hîp ®ång thuª tÇu theo mÉu Baltime, ngµy 05/7/1973, chñ tÇu ®· cho c«ng ty vËn t¶i ngäai th­¬ng Trung Quèc thuª con tÇu nµy trong thêi gian 23-25 th¸ng. Hîp ®ång nµy quy ®Þnh vËn ®¬n do thuyÒn tr­ëng ký theo yªu cÇu cña ng­êi thuª tÇu vµ vËn ®¬n nµy khi ®· ký sÏ lµ b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë gi÷a chñ tÇu (shipped owner) vµ chñ hµng. §iÒu kho¶n nµy cho thÊy trong thêi gian trong khi c«ng ty vËn t¶i Trung quèc khai th¸c tÇu, tæn thÊt x¶y ra víi hµng ho¸ th× chñ tÇu sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng. Bªn bÞ kiÖn lµ Compania Anonima Venezuela de Navegacion ( viÕt t¾t lµ C.A.V.N ) hîp t¸c víi Flota Mercante Grancolobiana ( viÕt t¾t lµ F.M.G ) ®eer kinh doanh, khai th¸c tuyÕn tÇu chî th­êng xuyªn tõ NhËt tíi c¶ng Nam Mü. Th¸ng 4/1975, C.V.A.N thuª l¹i tÇu Samjohn Governor tõ c«ng ty vËn t¶i Trung Quèc trong kho¶ng thêi gian 75,80 ngµy ®Ó chuyªn chë hµng h¸o gi÷a NhËt-Carribean vµ Nam Mü. Hîp ®ång thuª tÇu gi÷a C.A.V.N vµ c«ng ty vËn t¶i Ngo¹i th­¬ng Trung Quèc quy ®Þnh: “®¹i lý cña nng­êi thuª tÇu cã quyÒn ph¸t hµnh vµ ký vËn ®¬n cho sè hµng ho¸ ®­îc chuyªn chë phï hîp víi biªn lai thuyÒn phã theo mÉu cña ng­êi thuª tÇu vµ nh©n danh thuyÒn tr­ëng”. Th¸ng 4/1975, TCTy Mitsubishi cña NhËt xÕp 2000 tÊn nguyªn liÖu lªn tÇu S¹mohn Governor ë c¶ng Ube, NhËt b¶n ®Ó chuyªn chë tíi Matanzas, Vanezuela. VËn ®¬n kh«ng do thuyÒn tr­ëng kÝ mµ l¹i do Nippon yusen Kaisha (ViÕt t¾t lµ N.Y.K) kÝ víi t­ c¸ch lµ ®¹i lý cña ng­êi chuyªn chë. Tr­íc ngµy 14/7/1975 vËn ®¬n ®­îc chuyªn chë cho chñ hµng. Tõ ngµy 14 ®Õn ngµy 17/7/1975 hµng ®­îc dì ë Matanzas. Bªn nguyªn ®¬n, tøc chñ hµng cho r»ng hµng bÞ h­ háng do m­a trong qu¸ tr×nh chuyªn chë vµ yªu cÇu båi th­êng. Bªn bÞ ®¬n, C.A.V.N b¸c bá yªu cÇu ®ã v× lÝ luËn r»ng vËn ®¬n ®­îc coi lµ do thuyÒn tr­ëng ký, vµ do vËy hîp ®ång chuyªn chë lµ gi÷a bªn nguyªn vµ chñ tÇu (shipped owner) cßn hä (C.A.V.N) kh«ng ph¶i lµ mét bªn cña hîp ®ång chuyªn chë theo vËn ®¬n nµy. VËy ai lµ cã nghÜa vô båi th­êng tæn thÊt hµng ho¸ cho chñ hµng, chñ tÇu hay ng­êi thuª l¹i C.V.A.N ? VÊn ®Ò tr­íc tiªn cÇn xem xÐt lµ, liÖu vËn ®¬n lµ b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë hµng ho¸ gi÷a bªn nguyªn ®¬n vµ chñ tÇu nh­ trªn bÞ lËp luËn? C©u tr¶ lêi tuú thuéc vµo nh÷ng chi tiÕt chÝnh x¸c trªn vËn ®¬n. VËn ®¬n kh«ng do thuyÒn tr­ëng ký mµ do N.Y.K, ®¹i lý cña ng­êi thuª tÇu C.A.V.N ký. VËn ®¬n do C.A.V.N ph¸t hµnh vµ quy ®Þnh nh­ sau: Kh¸i niÖm: a. Carrier: Ng­êi chuyªn chë lµ C.A.V.N HoÆc F.M.G tuú thuéc ai trong hai ng­êi thùc hiÖn viÖc chuyªn chë hµng ho¸ nµy. b. Merchant: BÊt kú ch÷ th­¬ng nh©n nµo trong vËn ®¬n nµy ®­îc hiÓu lµ ng­êi göi hµng (Consignor), ng­êi nhËn(receiver), ng­êi nhËn hµng (consignee), Ng­êi cÇm vËn ®¬n vµ lµ hñ së h÷u cña l« hµng. LuËt ¸p dông: NÕu C.A.V.N hay F.M.G lµ ng­êi chuyªn chë th× Hague-Visby Rules ®­îc chän lµm luËt ¸p dông cho vËn ®¬n nµy. Qua vô viÖc tranh chÊp trªn ®©y, ®Ó thÊy ®­îc ai lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng tæn thÊt cho hµng ho¸, chñ tÇu (CNAP) hay lµ ng­êi thuª l¹i tÇu (CNVN).... ViÖc ®Çu tiªn chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c lo¹i hîp ®ång, chñ thÓ cña nã vµ c¸c lo¹i vËn ®¬n ®· ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cña tõng hîp ®ång. + Hîp ®ång thø nhÊt ®­îc ký gi÷a chñ tÇu (CNAP) víi ng­êi thuª tÇu (C«ng ty vËn t¶i ngo¹i th­¬ng Trung Quèc) theo mÉu hîp ®ång Baltime ngµy 5/7/1973. Trong hîp ®ång ký nµy cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh: “ VËn ®¬n do thuyÒn tr­ëng ký theo yªu cÇu cña ng­êi thuª tÇu (C«ng ty vËn t¶i ngo¹i th­¬ng Trung quèc) sÏ lµ b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë gi÷a chñ tÇu vµ chñ hµng.” Quy ®Þnh nh­ trªn cã nghÜa lµ trong thêi gian khai th¸c tÇu, hµng vËn chuyÓn bÞ tæn thÊt, chñ tÇu (CNAP) sÏ thay mÆt C«ng ty vËn t¶i Ngo¹i th­¬ng Trung Quèc båi th­êng cho chñ hµng. + Hîp ®ång thø hai ( ®©y lµ hîp ®ång thuª l¹i tÇu) ®­îc ký gi÷a c«ng ty vËn t¶i Ngo¹i th­¬ng Trung Quèc víi ng­êi thuª l¹i tÇu (CAVN). Hîp ®ång nµy l¹i quy ®Þnh : “®¹i lý cña ng­êi thuª tÇu cã quyÒn ph¸t hµnh vµ ký vËn ®¬n cho sè hµng ho¸ ®­îc chuyªn chë cho phï hîp víi biªn lai thuyÒn phã theo mÉu cña ng­êi thuª tÇu vµ nh©n danh thuyÒn tr­ëng.” VËn ®¬n thùc tÕ ph¸t hµnh cho l« hµng do CAVN vËn chuyÓn ®­îc NYK ký víi t­ c¸ch lµ ®¹i lý cña CAVN. NghÜa lµ CAVN ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm . Kh«ng thÓ coi r»ng N.Y.K ký coi nh­ lµ thuyÒn tr­ëng ký, tõ ®ã suy ra hîp ®ång chuyªn chë theo vËn ®¬n nµy lµ gi÷a bªn nguyªn vµ chñ tÇu ®­îc. VËn ®¬n nµy ph¶i lµ b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë ®· ®­îc ký kÕt gi÷a chñ hµng vµ CAVN. V× vËy, tæn thÊt víi 2000 tÊn nguyªn liÖu cña Mitsubishi sÏ thuéc tr¸ch nhiÖm cña CAVN chø kh«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ tÇu CANP nh­ CAVN lËp luËn. IV. Tranh chÊp vÒ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. Trong mua b¸n quèc tÕ, do ng­êi xuÊt khÈu vµ ng­êi nhËp khÈu ë c¸ch xa nhau nªn qu¸ tr×nh bèc dì vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ n­íc ng­êi xuÊt khÈu sang n­íc ng­êi nhËp khÈu th­êng diÔn ra kh¸ dµi. Vµ ®ã còng lµ qu·ng thêi gian mµ hµng ho¸ dÔ gÆp ph¶i nhiÒu rñi ro nhÊt, ®ßi hái ng­êi xuÊt khÈu hoÆc ng­êi nhËp khÈu ph¶i mua b¶o hiÓm hµng ho¸ tr­íc nh÷ng tæn thÊt bÞ g©y ra bëi nh÷ng rñi ro. Nh­ng xoay quanh viÖc mua b¶o hiÓm hµng ho¸ còng cã rÊt nhiÒu tranh chÊp ph¸t sinh nh­: mua b¶o hiÓm hµng ho¸ kh«ng ®óng nh­ tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ, ngµy ký ph¸t vËn ®¬n kh¸c víi ngµy trªn hîp ®ång b¶o hiÓm... Sau ®©y chóng ta sÏ xem xÐt mét vµi tranh chÊp ph¸t sinh: 1. tranh chÊp vÒ viÖc ng­êi xuÊt khÈu vi ph¹m nghÜa vô mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. nguyªn ®¬n lµ c«ng ty Ucraina, bÞ ®¬n lµ mét doanh nghiÖp ViÖt Nam. Tãm t¾t sù viÖc: Ngµy 20-4-1996 gi÷a nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n ®· ký hîp ®ång mua b¸n, theo ®ã bÞ ®¬n b¸n cho nguyªn ®¬n 6000 MT g¹o 5% tÊm víi gi¸ 1.980.000,00 USD theo ®iÒu kiÖn CIF Odessa Incoterms 1990, thêi h¹n giao hµng tr­íc ngµy 05-8-1996. Ng­êi b¸n ph¶i mua b¶o hiÓm hµng ho¸ theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro (all risks), ng­êi h­ëng lîi lµ ng­êi mua. Trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy tµu khëi hµnh, ng­êi b¸n ph¶i göi cho ng­êi mua bé chøng tõ, trong ®ã cã hîp ®ång b¶o hiÓm. NÕu vi ph¹m thêi h¹n giao hµng, ng­êi b¸n ph¶i nép ph¹t 0.1% cho mçi tuÇn giao chËm nh­ng kh«ng qu¸ 5% trÞ gi¸ phÇn giao chËm. Thùc hiÖn hîp ®ång, bÞ ®¬n (ng­êi b¸n) ®· mua b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm A cho l« hµng theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro, nh­ng lo¹i trõ rñi ro “n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu”. Tµu rêi c¶ng bèc hµng ngµy 09-8-1996. Trªn hµnh tr×nh ®i Odessa, ngµy 26-8-1996 tµu ghÐ vµo c¶ng Aden – Yemen ®Ó giao l« g¹o kh¸c cho ng­êi mua Yemen. Ngµy 27-9-1996, ng­êi qu¶n lý tµu b¸o cho bÞ ®¬n biÕt lµ tµu ®· bÞ b¾t gi÷ t¹i Aden – Yemen. Ngµy 27-9-1996, bÞ ®¬n th«ng b¸o cho c«ng ty b¶o hiÓm A biÕt lµ tÇu ®· bÞ b¾t gi÷ t¹i Aden vµ yªu cÇu c«ng ty b¶o hiÓm cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh»m h¹n chÕ tèi ®a tæn thÊt cho l« g¹o. Ngµy 04-10-1996, bÞ ®¬n th«ng b¸o cho nguyªn ®¬n (ng­êi mua) vÒ viÖc tÇu chë g¹o ®· bÞ b¾t gi÷ t¹i Aden vµ yªu c©ï nguyªn ®¬n liªn hÖ víi c«ng ty b¶o hiÓm A vµ ng­êi chuyªn chë ®Ó yªu cÇu hä t×m mäi biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt, ®ång thêi giµnh quyÒn khiÕu naÞ trong tr­êng hîp ph¸t sinh tæn thÊt. Ngµy 06-10-1996 nguyªn ®¬n göi v¨n b¶n yªu cÇu bÞ ®¬n ¸p dông mäi biÖn ph¸p cÊp b¸ch ®­a hµng vÒ Odessa, nÕu kh«ng sÏ ¸p dông møc ph¹t quy ®Þnh trong hîp ®ång. Ngµy 10-10-1996, bÞ ®¬n yªu cÇu nguyªn ®¬n víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u hµng ho¸ liªn hÖ ngay víi c«ng ty b¶o hiÓm A vµ víi h·ng tÇu, yªu cÇu hä cã biÖn ph¸p cÊp b¸ch chuyÓn t¶i l« g¹o sang tÇu kh¸c vµ yªu cÇu h·ng tÇu tr¶ c¸c chi phÝ vµ tiÒn ph¹t. Ngµy 19-10-1996 bÞ ®¬n göi v¨n th­ nh¾c nguyªn ®¬n x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n tÇu bÞ b¾t gi÷ vµ lµm gi¸m ®Þnh g¹o trªn tÇu khi chuyÓn t¶i sang tÇu kh¸c ®Ó cã c¬ së buéc c«ng ty b¶o hiÓm A vµ ng­êi chuyªn chë båi th­êng tæn thÊt. Ngµy 15-11-1996 c«ng ty b¶o hiÓm A göi c«ng v¨n cho nguyªn ®¬n th«ng b¸o rñi ro hµng bÞ ­ít do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu ®· ®­îc lo¹i trõ khái hîp ®ång b¶o hiÓm. Ngµy 13-12-1996 gi¸m ®Þnh hµng vµ kÕt luËn r»ng bÞ tæn thÊt 10,2% tæng gi¸ trÞ l« hµng, nªu nguyªn nh©n tæn thÊt hµng ho¸ vµ b¶o l­u r»ng møc ®é tæn thÊt chÝnh x¸c chØ x¸c ®Þnh ®­îc khi dì toµn bé hµng ra khái tÇu. Ngµy 17-2-1997, c«ng ty b¶o hiÓm A göi c«ng v¨n yªu cÇu nguyªn ®¬n lµm gi¸m ®Þnh hµng khi chuyÓn t¶i hµng sang tÇu kh¸c vµ biªn b¶n gi¸m ®Þnh do ®¹i lý lµ c«ng ty b¶o hiÓm B cÊp sÏ lµ c¬ së gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®ßi bÞ ®¬n båi th­êng tæn thÊt 10,2% gi¸ trÞ l« g¹o lµ 201.960,00USD. Ngµy 26-4-1997 lµm gi¸m ®Þnh khi chuyÓn t¶i l« g¹o, kÕt luËn 402MT bÞ tæn thÊt toµn bé, sè cßn l¹i bÞ tæn thÊt 15,2% tæng gi¸ trÞ. Ngµy 11-02-1998, nguyªn ®¬n ®· göi th­ khiÕu n¹i c«ng ty b¶o hiÓm A, c«ng ty b¶o hiÓm A ®· göi th­ yªu cÇu nguyªn ®¬n bæ sung hå s¬, cung cÊp b»ng chøng vÒ viÖc nguyªn ®¬n ®· khiÕu n¹i ng­êi chuyªn chë. Ngµy 20-5-1998, nguyªn ®¬n göi th­ khiÕu n¹i ®ßi bÞ ®¬n båi th­êng 10,2% gi¸ trÞ l« hµng lµ 201.906,00USD. Ngµy 18-01-1999, nguyªn ®¬n göi c«ng v¨n khiÕu n¹i c«ng ty b¶o hiÓm A ®ßi båi th­êng. Ngµy 29-01-1999, c«ng ty b¶o hiÓm A tr¶ lêi nguyªn ®¬n r»ng c«ng ty b¶o hiÓm A ®­îc miÔn tr¸ch do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu vµ nÕu nguyªn ®¬n thÊy cßn c¸c nguyªn nh©n kh¸c g©y tæn thÊt cho hµng ho¸ th× göi b»ng chøng chøng minh vµ ph¶i x¸c ®Þnh râ sè tiÒn tæn thÊt do c¸c nguyªn nh©n ®ã g©y ra. Kh«ng ®­îc c«ng ty b¶o hiÓm A vµ bÞ ®¬n båi th­êng, ngµy 25-3-1999, nguyªn ®¬n ®· khëi kiÖn bÞ ®¬n ra träng tµi ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i gåm: 352.963,00USD lµ gi¸ trÞ tæn thÊt hµng ho¸ kh«ng ®­îc c«ng ty b¶o hiÓm A båi th­êng. 79.654,00USD lµ tiÒn l·i bÞ mÊt. Ph©n tÝch vµ quyÕt ®Þnh cña träng tµi: a.Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¸n (ng­êi xuÊt khÈu) do mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ kh«ng ®óng ®iÒu kiÖn ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n. BÞ ®¬n (ng­êi xuÊt khÈu) ®· kÝ hîp ®ång b¶o hiÓm mua b¶o hiÓm cho l« hµng theo ®iÒu kiÖn A “trõ rñi ro hµng bÞ ­ít do n­íc vµo hµm hµng qua n¾p hÇm tÇu” mµ kh«ng ®­îc nguyªn ®¬n (ng­êi nhËp khÈu) ®ång ý, thËm chÝ nguyªn ®¬n còng kh«ng ®­îc th«ng b¸o vÒ viÖc lo¹i trõ rñi ro nµy trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Nh­ vËy, bÞ ®¬n ®· ®¬n ph­¬ng lµm tr¸i víi quy ®Þnh cña hîp ®ång vÒ viÖc mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸, v× hîp ®ång quy ®Þnh mua b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro. Râ rµng, bÞ ®¬n ®· vi ph¹m hîp ®ång vÒ viÖc mua b¶o hiÓm. ChÝnh vi ph¹m nµy ®· t­íc ®i quyÒn cña nguyªn ®¬n ®ßi c«ng ty b¶o hiÓm A båi th­êng tæn thÊt hµng ho¸ “do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tµu”. Vi ph¹m nghÜa vô hîp ®ång lµm cho nguyªn ®¬n mÊt quyÒn ®­îc c«ng ty b¶o hiÓm A båi th­êng phÇn tæn thÊt hµng “do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu” th× bÞ ®¬n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng l¹i phÇn tæn thÊt ®ã cho nguyªn ®¬n. b. VÒ viÖc nguyªn ®¬n kh«ng khÈn tr­¬ng hµnh ®éng h¹n chÕ tæn thÊt cho hµng ho¸. Sau khi ®­îc th«ng b¸o vÒ viÖc tÇu bÞ b¾t gi÷ t¹i Aden, ®¸ng lý víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u l« hµng ghi trªn vËn ®¬n (B/L) ®Ých danh, nguyªn ®¬n cã nghÜa vô khÈn tr­¬ng ¸p dông mäi biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m h¹n chÕ tæn thÊt l©y lan hoÆc ph¸t sinh thªm. Nh­ng nguyªn ®¬n ngay tõ ®Çu ch­a khÈn tr­¬ng thùc hiÖn nghÜa vô nµy mµ cßn ®Ó mÊt thêi gian tranh luËn víi bÞ ®¬n, m·i tíi ngµy 26-11-1996 míi cö ®¹i diÖn tíi Aden ký hîp ®ång víi c«ng ty luËt yªu cÇu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi cña nguyªn ®¬n. Hµng ho¸ ®· bÞ ­ít l¹i bÞ l­u trong hÇm tÇu trong kho¶ng thêi gian dµi tíi 7 th¸ng kÓ tõ ngµy t©ï bÞ b¾t t¹i Aden lµm cho møc ®é tæn thÊt t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nh­ ®· ghi trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh ngµy 26-4-1997. §ång thêi, khi hµng ®· bÞ tæn thÊt, ®¸ng lý nguyªn ®¬n ph¶i cã hµnh ®éng ph¸p lý kÞp thêi ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh. Nh­ng trong ®¬n kiÖn ng­êi chuyªn chë t¹i toµ ¸n Aden nguyªn ®¬n ®· kh«ng ®ßi ng­êi chuyªn chë båi th­êng tæn thÊt hµng ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh hµng ho¸ ®­îc ®Æt d­íi sù ch¨m sãc, b¶o qu¶n, tr«ng coi cña ng­êi chuyªn chë. Kh«ng khÈn tr­¬ng hµnh ®éng h¹n chÕ tæn thÊt l©y lan th× nguyªn ®¬n ph¶i tù chÞu lÊy phÇn tæn thÊt l©y lan ®ã. Khi nhËn ®­îc biªn b¶n gi¸m ®Þnh ®Ò ngµy 13-12-1996 vµ ngµy 26-4-1997, ®¸ng lý nguyªn ®¬n ph¶i ph©n tÝch cô thÓ phÇn tæn thÊt “do n­íc vµo hÇm hµng ho¸ qua n¾p hÇm tÇu” lµ bao nhiªu, cßn do c¸c nguyªn nh©n kh¸c lµ bao nhiªu ®Ó kÞp thêi khiÕu n¹i ®ßi c«ng ty b¶o hiÓm A båi th­êng phÇn tæn thÊt do c¸c nguyªn nh©n kh¸c g©y nªn. Nh­ng nguyªn ®¬n ®· kh«ng thùc hiÖn quyÒn ®ßi c«ng ty b¶o hiÓm A båi th­êng tæn thÊt do c¸c nguyªn nh©n kh¸c g©y ra th× nguyªn ®¬n tù chÞu lÊy phÇn tæn thÊt ®ã. Theo biªn b¶n gi¸m ®Þnh ngµy 13-12-1996 nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra tæn thÊt hµng ho¸ gåm: - N­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu. - Lç thñng ë boong tÇu. Ngoµi ra cßn cã c¸c nguyªn nh©n: - Trêi m­a khi bèc hµng ë c¶ng bèc hµng. - TÇu gÆp thêi tiÕt xÊu trong hµnh tr×nh. Trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh ngµy 26-4-1997 ghi nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra tæn thÊt hµng ho¸ lµ: - N­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu. - Lç thñng ë boong tÇu. - HÖ thèng th«ng giã bÞ háng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c nguyªn nh©n sau: -Trêi m­a khi bèc hµng ë c¶ng bèc hµng. - TÇu gÆp thêi tiÕt xÊu trong hµnh tr×nh. - HÇm tÇu ®æ må h«i. Râ rµng n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu (rñi ro do bÞ ®¬n lo¹i trõ trong hîp ®ång b¶o hiÓm) chØ lµ mét trong nhiÒu nguyªn nh©n g©y nªn tæn thÊt cho hµng ho¸. MÆt kh¸c, c¸c biªn b¶n gi¸m ®Þnh còng cho thÊy trong kho¶ng thêi gian h¬n 4 th¸ng ( tõ 13-12-1996 ®Õn 26-4-1997) tæn thÊt hµng ho¸ t¨ng thªm 5% ( tõ 10,2% ®Õn 15,2%), ®èi víi 402MT th× tõ tæn thÊt 10,2% ®Õn tæn thÊt toµn bé. Tõ ®ã cã thÓ kÕt luËn r»ng tæn thÊt ban ®Çu do c¸c nguyªn nh©n g©y nªn thùc sù thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi tæn thÊt 10,2% theo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh ®­îc thùc hiÖn sau 76 ngµy kÓ tõ ngµy tÇu b¾t ®Çu bÞ b¾t gi÷ t¹i Aden (tõ 27-9-1996 ®Õn 13-12-1996). Tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn tæn thÊt ph¸t sinh thªm nµy thuéc vÒ nguyªn ®¬n v× nguyªn ®¬n ®· thiÕu khÈn tr­¬ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hîp lý cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt. Nh­ vËy, trong sè c¸c tæn thÊt ban ®Çu (tæn thÊt vµo thêi ®iÓm tÇu bÞ b¾t gi÷ t¹i Aden) nguyªn ®¬n chØ cã quyÒn ®ßi bÞ ®¬n båi th­êng phÇn tæn thÊt (do n­íc vµ hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu) g©y nªn mµ th«i. BÞ ®¬n kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn tæn thÊt do lç thñng ë boong tÇu, do hÖ thèng th«ng giã bÞ háng, do m­a khi bèc hµng t¹i c¶ng bèc hµng...còng nh­ phÇn tæn thÊt ph¸t sinh thªm do hµng ho¸ bÞ l­u gi÷ trªn tÇu qu¸ l©u t¹i c¶ng Aden. Dùa vµo ph©n tÝch nªu trªn, träng tµi quyÕt ®Þnh buéc bÞ ®¬n ph¶i båi th­êng cho nguyªn ®¬n theo møc 25% tæng sè tæn thÊt do nguyªn ®¬n chøng minh, cô thÓ lµ: 352.963,00USD x 25% = 88.240,00USD Träng tµi b¸c bá yªu cÇu ®ßi båi th­êng tiÒn l·i bÞ mÊt v× nguyªn ®¬n kh«ng cã b»ng chøng chøng minh. B×nh luËn vµ l­u ý: Trong vô kiÖn nµy do tÇu bÞ b¾t gi÷ nªn tæn thÊt x¶y ra cho hµng ho¸ lµ rÊt lín, v× vËy khi ký hîp ®ång víi ng­êi chuyªn chë cÇn ph¶i t×m hiÓu kü vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng­êi chuyªn chë (còng nh­ cña chñ tÇu) ®Ó tr¸nh tr­êng hîp tÇu bÞ b¾t ®Ó ®ßi nî. Khi mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸, ng­êi xuÊt khÈu cÇn mua ®óng ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm mµ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu (hîp ®ång mua b¸n) ®· quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp nµy, hîp ®ång quy ®Þnh mua b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro, thùc tÕ ng­êi xuÊt khÈu mua theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro nh­ng lo¹i trõ rñi ro “ do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu”. Mua b¶o hiÓm nh­ vËy lµ sai quy ®Þnh cña hîp ®ång. NÕu hµng kh«ng bÞ tæn thÊt th× ng­êi xuÊt khÈu kh«ng viÖc g×, nh­ng nÕu hµng bÞ tæn thÊt lín “do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu” g©y ra th× ng­êi xuÊt khÈu ph¶i båi th­êng cho ng­êi nhËp khÈu. Vô kiÖn nµy träng tµi ®· xö ®óng nh­ thÕ. Cã thÓ khi lo¹i trõ bít ®i mét vµi rñi ro th× phÝ b¶o hiÓm sÏ thÊp h¬n chót Ýt, nh­ng khi rñi ro ®ã g©y ra tæn thÊt cho hµng ho¸ th× tæn thÊt l¹i rÊt lín vµ ng­êi xuÊt khÈu ph¶i g¸nh chÞu, kÕt qu¶ lµ ng­êi xuÊt khÈu bÞ thiÖt h¹i nÆng. V× thÕ kh«ng nªn ®Ó tiÕt kiÖm mét Ýt chi phÝ mµ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ kh«ng ®óng ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. Theo ®iÒu kiÖn CIF c¶ng Odessa th× rñi ro vÒ hµng ho¸ ®· chuyÓn cho ng­êi nhËp khÈu sau khi hµng ®· ®­îc bèc lªn tÇu t¹i c¶ng bèc hµng. MÆt kh¸c khi vËn ®¬n ®­îc cÊp lµ vËn ®¬n ®Ých danh ng­êi nhËp khÈu, th× ng­êi nhËp khÈu ®· lµ chñ l« hµng (v× ai lµ chñ vËn ®¬n ng­êi ®ã lµ chñ l« hµng). Cho nªn khi hµng trong hµnh tr×nh chuyªn chë gÆp sù cè, bÞ tæn thÊt th× ng­êi nhËp khÈu ph¶i ®øng ra gi¶i quyÕt, trùc tiÕp xö lý l« hµng nµy. Ng­êi nhËp khÈu ph¶i liÖn hÖ víi ng­êi b¶o hiÓm hµng ®Ó trao ®æi nh»m t×m biÖn ph¸p xö lý, ph¶i yªu cÇu ng­êi chuyªn chë ¸p dông biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ hµng. §ång thêi ng­êi nhËp khÈu còng ph¶i ¸p dông mäi biÖn ph¸p cÇn thiÕt hîp lý ®Ó h¹n chÓ tæn thÊt ph¸t sinh thªm cho hµng ho¸. H¬n thÕ n÷a, khi t¹m thêi x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n g©y ra tæn thÊt th× ng­êi nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh lËp c¸c biªn b¶n, chøng tõ, tiÕn hµnh khiÕu n¹i ng­êi chuyªn chë, ng­êi b¶o hiÓm ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh. NÕu kh«ng lµm nh÷ng ®iÒu nªu trªn th× ng­êi nhËp khÈu ph¶i tù chÞu lÊy tæn thÊt, bëi v× ph¸p luËt còng nh­ thùc tiÔn xÐt xö kh«ng quy ®Þnh båi th­êng nh÷ng tæn thÊt ®¸ng lý ra cã thÓ h¹n chÕ ®­îc vµ ng­êi nhËp khÈu kh«ng cã biªn b¶n, chøng tõ ®Ó lµm b»ng chøng cho viÖc khiÕu n¹i, ®i kiÖn c¸c bªn cã liªn quan nh­ ng­êi chuyªn chë, ng­êi b¶o hiÓm... Khi x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n g©y ra tæn thÊt, ®Ó ®ßi båi th­êng tæn thÊt, ng­êi nhËp khÈu ph¶i ph©n tÝch, ph¶i chøng minh cô thÓ gi¸ trÞ tæn thÊt do nguyªn nh©n ®ã g©y lµ bao nhiªu, cã nh­ thÕ míi b¶o vÖ ®­îc tèi ®a quyÒn lîi cña m×nh. Trong vô kiÖn nµy, v× kh«ng ph©n tÝch, chøng minh ®­îc phÇn tæn thÊt “do n­íc vµo hÇm hµng qua n¾p hÇm tÇu” lµ bao nhiªu, nªn ng­êi nhËp khÈu chØ ®­îc träng tµi tho¶ m·n 25% tæng sè tæn thÊt. 2. Ngµy ký ph¸t vËn ®¬n kh«ng ®óng víi ngµy mua b¶o hiÓm hµng ho¸. Ngµy 05-12-1996, c«ng ty X vµ c«ng ty Y ®· ký hîp ®ång mua b¸n theo ®ã c«ng ty X mua 10.000 ¡5% UREA víi gi¸ 215 USD/MT CFR c¶ng Quy Nh¬n, L/C ph¶i ®­îc më chËm nhÊt ngµy 25/12/1996. Qu¸ thêi h¹n nµy mµ ch­a më, bªn mua ph¶i nép ph¹t 2% trÞ gi¸ L/C, tiÒn ph¹t nµy ph¶i ®­îc tr¶ trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n më L/C. Ng­êi b¸n ph¶i giao hµng trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy më L/C. NÕu vi ph¹m thêi h¹n giao hµng, ng­êi b¸n ph¶i nép ph¹t 0.1% cho mçi tuÇn giao chËm nh­ng kh«ng qu¸ 5% trÞ gi¸ phÇn giao chËm. Thùc hiÖn hîp ®ång, ngµy 24/12/1996, ng­êi mua X më L/C cho ng­êi b¸n Y h­ëng lîi, ng­êi b¸n Y ®· chÊp nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng­êi mua X dù kiÕn ngµy giao hµng ®­îc tiÕn hµnh trong kho¶ng tõ ngµy 14/01/1997 ®Õn 24/1/1997. Ngµy 26/12/1996, ng­êi mua X mua b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm A cho l« hµng theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro, hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 14/1/1997. Ngµy 30/12/1996, thuyÒn tr­ëng tµu Assunzione göi cho ng­êi b¸n Y th«ng b¸o s½n sµng lµm hµng (NOR) vµ ng­êi b¸n Y ®· chÊp nhËn th«ng b¸o. sau ®ã ng­êi b¸n Y ®· th«ng b¸o cho ng­êi mua X ngµy bèc hµng b¾t ®Çu tõ ngµy1/1/1997. §Õn ngµy 10/1/1997 ®· xÕp xong 10.575 MT UREA, thuyÒn tr­ëng cÊp bé vËn ®¬n hoµn h¶o l« UREA 10.575MT cho c«ng ty Y, sau ®ã tÇu b¾t ®Çu khëi hµnh. Ngµy 13/1/1997, tµu Assunzione gÆp b·o trªn ®­êng ®i, ph¶i ghÐ vµo c¶ng l¸nh n¹n. Do b·o to, tÇu bÞ x« l¾c m¹nh, n­íc m­a vµ n­íc biÓn trµn vµo hÇm hµng lµm cho hµng ho¸ bÞ h­ háng rÊt nhiÒu. Ngµy 15/1/1997, ng­êi b¸n Y nhËn ®­îc th«ng b¸o cña thuyÒn tr­ëng tÇu Assunzione vÒ t×nh tr¹ng hµng ho¸, vÒ viÖc tÇu ®ang n»m t¹i c¶ng l¸nh n¹n ®Ó söa ch÷a l¹i mét vµi bé phËn cña th©n tÇu. Sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o trªn, ng­êi b¸n Y ®iÖn ngay cho ng­êi mua X ®Ò nghÞ ng­êi mua X víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u hîp ph¸p cña l« hµng thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ tèi ®a tæn thÊt cña l« hµng trªn tµu Assunzione. ngµy 16/1/1997, ng­êi mua X ®· liªn hÖ víi c«ng ty b¶o hiÓm A ®Ò nghÞ hä phèi hîp gióp ®ì ®Ó ®­a con tµu vÒ ®Õn c¶ng ®Ých. Ngµy 20/1/1997, gi¸m ®Þnh hµng vµ kÕt luËn hµng bÞ tæn thÊt 15,1% tæng gi¸ trÞ l« hµng, nguyªn nh©n tæn thÊt hµng ho¸ lµ do n­íc trµn vµo hÇm hµng vµ b¶o l­u r»ng møc ®é tæn thÊt chÝnh x¸c chØ ®­îc x¸c ®Þnh khi dì hµng ra khái tÇu. Ngµy 15/2/1997, lµm gi¸m ®Þnh toµn bé l« hµng t¹i c¶ng ®Õn Quy Nh¬n, kÕt luËn 550MT bÞ tæn thÊt toµn bé, sè cßn l¹i bÞ tæn thÊt 20,2% tæng trÞ gi¸. Ngµy 26/2/1997, c«ng ty X ®· göi th­ khiÕu n¹i c«ng ty b¶o hiÓm A ®ßi båi th­êng tæn thÊt cho l« hµng UREA. Ngµy 2/3/1997, c«ng ty b¶o hiÓm A tr¶ lêi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm X r»ng: c«ng ty b¶o hiÓm A kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng cho toµn bé tæn thÊt l« hµng theo biªn b¶n gi¸m ®Þnh ngµy 15/2/1997, bëi v× t¹i thêi ®iÓm x¶y ra tæn thÊt, hîp ®ång b¶o hiÓm ch­a b¾t ®Çu cã hiÖu lùc. H¬n n÷a, ng­êi mua X ®· kh«ng b¸o l¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu cã hiÖu lùc ®Ó c«ng ty b¶o hiÓm söa ®æi. V× vËy, mäi tæn thÊt xÈy ra do nguyªn nh©n ®­îc b¶o hiÓm nh­ng l¹i n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm th× c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng. L­u ý: Trong tr­êng hîp mua b¸n theo ®iÒu kiÖn CFR, FOB, nghÜa lµ ng­êi mua b¶o hiÓm cho l« hµng chuyªn chë kh¸c víi ng­êi giao hµng (ng­êi xuÊt khÈu), hai bªn cÇn ph¶i th«ng b¸o chÝnh x¸c cho nhau ngµy giao hµng, ngµy ký ph¸t vËn ®¬n ®Ó ng­êi mua b¶o hiÓm kÞp thêi b¸o cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt vÒ thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm. NÕu ng­êi mua b¶o hiÓm ch­a biÕt chÝnh x¸c ngµy giao hµng, ngµy ký vËn ®¬n th× ph¶i ghi vµo ®iÒu kho¶n “ngµy xÕp hµng”, “ngµy khëi hµnh” trong hîp ®ång b¶o hiÓm lµ “sÏ b¸o sau”, vµ khi biÕt chÝnh x¸c ngµy ®ã cÇn b¸o cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó nÕu cã tæn thÊt xÈy ra víi l« hµng do nguyªn nh©n ®­îc b¶o hiÓm, th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ båi th­êng cho tæn thÊt ®ã. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu còng nh­ qua thùc tiÔn xem xÐt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh, t«i xin rót ra mét sè l­u ý sau: Tr­íc hÕt, hîp ®ång thuª tµu chuyÕn ®­îc ký kÕt dùa trªn nh÷ng quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ, nh»m thùc hiÖn chuyÓn giao quyÒn së h÷u ®èi t­îng mua b¸n. nÕu kh«ng cã hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ th× hîp ®ång thuª tµu chuyÕn vµ hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ kh«ng thÓ ®­îc ký kÕt. Vµ ng­îc l¹i, nÕu kh«ng ký kÕt hîp ®ång thuª tµu chuyÕn vµ hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ th× kh«ng thÓ cã hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ vµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. H¬n n÷a, néi dung cña c¸c ®iÒu kho¶n trong ba hîp ®ång ph¶i chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt víi nhau. Bëi v× hîp ®ång thuª tµu chuyÕn vµ hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ ®­îc ký kÕt chÝnh lµ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô trong hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ. Do vËy, chØ cÇn kh«ng cã sù thèng nhÊt vÒ néi dung c¸c ®iÒu kho¶n trong ba hîp ®ång sÏ lµm cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, r¾c rèi, thËm chÝ lµ g©y ra tæn thÊt ®¸ng kÓ cho ®èi t­îng mua b¸n. sù thèng nhÊt vÒ néi dung ph¶i ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c ®iÒu kho¶n: tªn hµng quy c¸ch phÈm chÊt sè l­îng hµng ho¸ bao b× hµng ho¸ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng gi¸ c¶ thêi h¹n giao hµng thanh to¸n tiÒn hµng khiÕu n¹i tr­êng hîp miÔn tr¸ch träng tµi ®iÒu kiÖn träng tµi ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ba hîp ®ång, nÕu cã tranh chÊp ph¸t sinh, ng­êi ta sÏ c¨n cø vµo quy ®Þnh cña tõng hîp ®ång, vµo luËt ®iÒu chØnh tõng hîp ®ång ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn chñ thÓ tr­íc tæn thÊt xÈy ra. NhiÒu khi tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ chØ ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c nguån luËt ®iÒu chØnh nhiÒu mèi quan hÖ kh¸c nhau, ®ã lµ: luËt tµi chÝnh/ng©n hµng, luËt th­¬ng m¹i, luËt hµng h¶i, luËt d©n sù...ViÖc ph©n tÝch vµ ¸p dông ®óng c¸c luËt nµy trong mèi quan hÖ ®an xen chÆt chÏ cña c¸c giai ®o¹n vµ chuyÓn giao tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh gióp chóng ta gi¶i quyÕt ®­îc c¸c tranh chÊp. VËy mèi quan hÖ gi÷a hîp ®ång thuª tµu chuyÕn víi hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ vµ hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ ®­îc thÓ hiÖn qua néi dung c¸c ®iÒu kho¶n cña ba hîp ®ång, qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång vµ qua qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®ã. Môc lôc Trg. Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1 Kh¸i qu¸t chung vÒ c¸c hîp ®ång 3 I. hîp ®ång thuª tµu chuyÕn 3 1. Kh¸i niÖm 3 2. Néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång thuª tµu chuyÕn 4 2.1. chñ thÓ cña hîp ®ång 5 2.2. ®iÒu kho¶n vÒ tµu 5 2.3. ®iÒu kho¶n vÒ thêi gian tµu ®Õn c¶ng xÕp hµng 6 2.4. ®iÒu kho¶n vÒ hµng ho¸ 6 2.5. ®iÒu kho¶n vÒ c¶ng bèc dì 7 2.6. ®iÒu kho¶n vÒ c­íc phÝ thuª tµu 8 2.7. ®iÒu kho¶n vÒ chi phÝ bèc dì 9 2.8. ®iÒu kho¶n vÒ thêi gian bèc dì 10 2.9. ®iÒu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm vµ miÔn tr¸ch cña ng­êi chuyªn chë 13 2.10 c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c 14 II. hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ 14 1. kh¸i niÖm 14 2. c¸c ®iÒu kho¶n quan träng trong hîp ®ång 16 2.1. chñ thÓ cña hîp ®ång 16 2.2. ®iÒu kho¶n vÒ tªn hµng 16 2.3. ®iÒu kho¶n phÈm chÊt 17 2.4. ®iÒu kho¶n sè l­îng 19 2.5. ®iÒu kho¶n bao b× 21 2.6. ®iÒu kiÖn giao hµng 22 2.7. ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ 24 2.8. ®iÒu kiÖn thanh to¸n 25 2.9. ®iÒu kiÖn khiÕu n¹i 26 2.10 ®iÒu kiÖn vÒ tr­êng hîp miÔn tr¸ch 27 2.11 ®iÒu kiÖn träng tµi 27 2.12 ®iÒu kiÖn vËn t¶i 27 2.13 §iÒu kiÖn b¶o hiÓm 28 III. hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu chuyªn chë b»ng ®­êng biÓn. 28 1. kh¸i niÖm 28 2. néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ 29 2.1. chñ thÓ cña hîp ®ång 29 2.2. th«ng tin vÒ hµng ho¸ 29 2.3. hµnh tr×nh cña hµng ho¸ 29 2.4. tµu vËn chuyÓn hµng ho¸ 29 2.5. ngµy xÕp hµng vµ ngµy khëi hµnh 29 2.6. ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm 30 2.7. gi¸ trÞ b¶o hiÓm, sè tiÒn b¶o hiÓm, tû lÖ phÝ b¶o hiÓm 30 2.8. n¬i gi¸m ®Þnh tæn thÊt 31 2.9. n¬i thanh to¸n tiÒn ®ßi båi th­êng 31 Ch­¬ng 2. mèi quan hÖ gi÷a hîp ®ång thuª tµu chuyÕn víi hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng vµ hîp ®ång b¶o hiÓm. 32 I. Mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a ba hîp ®ång 32 II. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®iÒu kho¶n trong ba hîp ®ång 34 1. Tªn hµng 35 2. Quy c¸ch phÈm chÊt 35 3. Sè l­îng hµng 37 4. Bao b× hµng ho¸ 38 5. §iÒu kiÖn c¬ së giao hµng 40 6. gi¸ c¶ 42 7. Thêi h¹n giao hµng 43 8. Thanh to¸n tiÒn hµng 44 9. KhiÕu n¹i 46 10. Tr­êng hîp miÔn tr¸ch 47 11. Träng tµi 49 12. §iÒu kiÖn vËn t¶i 49 13. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm 51 Ch­¬ng 3. Mét sè l­u ý vÒ nh÷ng tranh chÊp th­êng ph¸t sinh tõ mèi quan hÖ gi÷a ba hîp ®ång. 53 I. tranh chÊp liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn giao quyÒn së h÷u vµ rñi ro hµng ho¸ 53 1. Tranh chÊp thø nhÊt 53 2. tranh chÊp thø hai 56 II. Tranh chÊp liªn quan ®Õn tµu 59 1. tranh chÊp vÒ ng­êi xuÊt khÈu thuª tµu giµ 59 2. tranh chÊp vÒ ng­êi nhËp khÈu vi ph¹m nghÜa vô ®iÒu tµu 64 III. Tranh chÊp vÒ ng­êi kÝ vËn ®¬n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ 73 IV. Tranh chÊp vÒ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. 77 1. tranh chÊp vÒ viÖc ng­êi xuÊt khÈu vi ph¹m nghÜa vô mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ 77 2. Ngµy ký ph¸t vËn ®¬n kh«ng ®óng víi ngµy mua b¶o hiÓm hµng ho¸. 84 kÕt luËn 87 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. [1]. Vò H÷u Töu – Kü ThuËt NghiÖp Vô ngo¹i Th­¬ng [2]. Gi¸o tr×nh VËn T¶i vµ Giao NhËn Hµng Ho¸ [3]. Bé luËt hµng h¶i ViÖt Nam [4]. Quy t¾c chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn (QTCB-1998) [5]. INCOTERMS 2000 [6]. Nguyªn My – Dµnh l¹i quyÒn vËn t¶i vµ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸. Thêi b¸o kinh tÕ sµi gßn sè 31, 7/1995 [7]. NguyÔn Nh­ Mai – b¶o hiÓm hµng h¶i mèi quan hÖ víi c¸c luËt cã liªn quan. Hµng h¶i ViÖt Nam, sè 8/2001 [8]. Vò kh¾c tõ – c¹nh tranh quèc tÕ trong lÜnh vùc dÞch vô hµng h¶i. T¹p chÝ Giao Th«ng VËn T¶i th¸ng 7/2 [9]. Chu Quang Thø – chiÕn l­îc ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn n­íc s©u ë ViÖt Nam. Hµng h¶i ViÖt Nam, sè 7/2002 [10]. NguyÔn Nh­ TiÕn – h­íng dÉn sö dông vËn ®¬n ®­êng biÓn trong th­¬ng m¹i vµ hµng h¶i quèc tÕ. [11]. Hoµng Ngäc ThiÕt – tranh chÊp tõ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ¸n lÖ träng tµi vµ kinh nghiÖm. [12]. Tæng ®å ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng biÓn. Hµng h¶i ViÖt Nam, sè 10/2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHO¸ LUËN TèT NGHIÖP.doc
Luận văn liên quan