Đề tài Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch

Lời nói đầu Sau hơn mười năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những bước chuyển biến rõ dệt. Nền kinh tế thị trường với đặc trưng là một nền kinh tế mở đã thu hút được sự chú ý hợp tác kinh doanh của nhiều nước trên thế giới. Nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng bước đầu đi vào ổn định, sự tăng trưởng liên tục, hàng hoá tràn ngập thị trường với nhiều loại và giá cả ổn định phục vụ người tiêu dùng. Đó là một định hướng đúng và cũng là một thành tựu của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới nền kinh tế cùng với sự quan tâm của Nhà nước tạo ra hàng loạt các cơ hội sản xuất, kinh doanh, hợp tác trao đổi làm ăn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hoạt động xuất nhập khẩu từ đó mà phát triển làm cầu nối các loại hàng hoá giữa các nước thâm nhập lẫn nhau, phát huy lợi thế riêng của mỗi nước, rút ngắn khoảng cách và tăng cường giao lưu, là hoạt động đem lại nhiều ngoại tệ cho đất nước. Các doanh nghiệp ở nước ta tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, ngoài các đặc điểm riêng của mình về mặt hàng hoặc lĩnh vực thì đều phải cạnh tranh công bằng, khốc liệt trên thị trường để đứng vững và xuất khẩu cũng nhằm mục đích tạo lợi ích cho quốc gia và cho sự phát triển của doanh nghiệp mình. Mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo cơ chế này đều phải đòi hỏi kinh doanh có hiệu quả. Chỉ có hiệu quả mới đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công ty thiết bị vật tư du lịch với chức năng và nhiệm vụ tham gia xuất nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho ngành du lịch và nền kinh tế cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh khốc liệt này. Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sự quản lý của ngành du lịch nhưng khi cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho các khách sạn, các mặt hàng phục vụ khách du lịch . đều phải cạnh tranh bình đẳng. Làm thế nào để kinh doanh có hiệu quả? Biện pháp nào có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh? Những câu hỏi đó luôn được đặt ra với Công ty thiết bị vật tư du lịch trước sự cạnh tranh và chính sách luôn thay đổi của Nhà nước. Bằng những kiến thức được tích luỹ trong quá trình học tập trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trong thời gian thực tập tại Công ty thiết bị vật tư du lịch được sự giúp đỡ của các cô chú phòng kinh tế tài chính và các phòng ban khác cùng với sự mong muốn bản thân là nâng cao sự hiểu biết thực tiễn cũng như góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty. Em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch”. Nội dung của đề tài này gồm ba phần chính: Phần I: Lý luận chung về hoạt động, hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu Phần II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch Phần III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch.

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1775 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o c¸n bé, ®éng viªn, khuyÕn khÝch, th­ëng, ph¹t trong ph¹m vi cho phÐp dùa trªn luËt lao ®éng cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Nh­ng tuyÓn nh©n sù nh­ thÕ nµo lµ hîp lý, nh­ thÕ nµo lµ bÊt hîp lý phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é xem xÐt vµ thèng kª cña c¸n bé cÊp trªn, xa th¶i nh©n viªn nh­ thÕ nµo ®Ó hä kh«ng phÉn nç vµ cã ph¶n øng xÊu vÒ C«ng ty. §Æc biÖt lµ viÖc th­ëng ph¹t, cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña hä, ®©y lµ tinh thÇn thÇn tr¸ch nhiÖm, phÊn ®Êu v× môc tiªu cña toµn C«ng ty. HiÖn nay, phÇn lín trong c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc ®­îc ®µo t¹o chÝnh qui. Bªn c¹nh nhòng ng­êi ®­îc sö dông vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña m×nh, vÉn cßn nhiÒu ng­êi ch­a thùc sù ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l·ng phÝ nguån nh©n lùc trong C«ng ty. Trong lÜnh vùc nhËp khÈu do tÝnh chÊt ®a d¹ng cña chñng lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu, ®ßi hái ®éi c¸n bé ph¶i cã chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cao. §Æc biÖt trong viÖc nhËp khÈu nh÷ng l« hµng cã tÝnh chÊt kü thuËt cao vµ phøc t¹p ph¶i cã sù kÕt hîp cu¶ ®éi ngò kü s­, kü thuËt viªn cã tr×nh ®é ®Ó ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt cho nh÷ng hµng ho¸ ®Æc chñng. Nh­ng lùc l­îng nµy bÞ dµn máng ra ë c¸c trung t©m, chi nh¸nh cña C«ng ty nªn dÉn ®Õn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ ®«i khi gÆp khã kh¨n. Víi xu thÕ vµ ®ßi hái ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay, con ng­êi lµ nh©n tè quan träng, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Mçi ng­êi cÇn ph¶i giái trong mét lÜnh vùc, cã chuyªn m«n nhÊt ®Þnh, nh­ng ®ång thêi ph¶i biÕt dïng vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c trong C«ng ty. V× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh tr­íc hÕt cÇn ph¶i ®i tõ gèc cña vÊn ®Ò ®ã lµ con ng­êi. Con ng­êi giái, hiÓu biÕt, ®ång lßng víi C«ng ty, nhÊt ®Þnh mäi viÖc khã ®Òu cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. Cßn mét ý n÷a kh«ng kÐm phÇn quan träng ®èi víi C«ng ty nÕu kh«ng muèn nãi lµ nã quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh; ®ã lµ uy tÝn cña C«ng ty. HiÖn nay, trªn thÞ tr­êng ng­êi ta th­êng t×m c¸ch lo¹i bá ®èi thñ c¹nh tranh ra khái cuéc ch¬i ®Ó dµnh thÕ ®éc quyÒn. Nguêi ta th­êng t×m c¸ch kiÕm thËt nhiÒu lîi Ých tõ cuéc kinh doanh cña hä. VËy b»ng c¸ch nµo mµ hä lµm ®­îc ®iÒu ®ã. Ngoµi nh÷ng ph­¬ng c¸ch nh­ ®æi míi khoa häc – c«ng nghÖ – kü thuËt trong C«ng ty, t¨ng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng liªn doanh – liªn kÕt … th× ph­¬ng c¸ch quan träng ®ã lµ t¨ng uy tÝn cña C«ng ty hä. Uy tÝn nµy xuÊt ph¸t tõ ý muèn chñ quan cña C«ng ty, tõ chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty, nã thÓ hiÖn qua cung c¸ch b¸n hµng, th¸i ®é phôc vô, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô b¶o hµnh s¶n phÈm … Tuy cã vÎ dÔ nh­ng kh«ng Ýt C«ng ty doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®i ®Õn ph¸ s¶n v× thiÕu ®i mét trong nh÷ng nh©n tè trªn. Cã uy tÝn chóng ta sÏ cã tÊt c¶, mÊt uy tÝn chóng ta mÊt tÊt c¶ kÓ c¶ danh dù. §èi víi C«ng ty, mét uy tÝn tèt còng cã nghÜa lµ cã mét t­¬ng lai tèt, cã uy tÝn C«ng ty cã thÓ më réng thÞ tr­êng, cã ®­îc thuËn lîi cao nhê doanh thu b¸n hµng ®­îc nhiÒu. V× thÕ míi cã c©u “ Uy tÝn quý h¬n vµng”, kinh doanh lÊy ch÷ tÝn lµm ®Çu, mäi C«ng ty ph¶i kinh doanh theo ph­¬ng ch©m nµy, ®i lÖnh nã tøc lµ ®i lÖch ra khái quÜ ®¹o cña sù tån t¹i. C«ng ty lµ C«ng ty Nhµ n­íc, mÆc dï míi ph¸t triÓn trong c¬ chÕ míi nh­ng ®· t¹o ®­îc mét thÕ ®øng v÷ng ch¾c cho m×nh. §ã lµ uy tÝn cña C«ng ty ®· ®­îc biÕt ®Õn cña nhiÒu n¬i kh¸c nhau. C«ng ty ®· gi÷ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c hµng bu«n cña NhËt, Mü cã tiÕng lµ kü tÝnh. Kh«ng chØ cã vËy, c¸c thÞ tr­êng trong n­íc ®· tÝn nhiÖm C«ng ty trong viÖc giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, bu«n b¸n qua l¹i. §iÒu nµy cµng minh chøng h¬n cho C«ng ty. Tuy nhiªn, trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh c«ng ty ®· ®Ó tuét khái tay vµi hîp ®ång, c¬ héi th¾ng thÇu, do cßn bÊt ®ång vÒ mét vµi ®iÒu kho¶n. Nªn trong t­¬ng lai C«ng ty cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a, bï ®¾p nh÷ng h¹n chÕ, ph¸t huy ®iÓm m¹nh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChØ cã lµm nh­ vËy, C«ng ty míi nhanh chãng chiÕm chän c¶m t×nh cña kh¸ch hµng vÒ C«ng ty. Tãm l¹i: Tæ chøc cïng c¸c nh©n sù hîp lý, g©y dùng uy tÝn thµnh c«ng sÏ lµ ®iÓm mÊu chèt ®Ó C«ng ty v÷ng b­íc vµo t­¬ng lai víi m«i tr­êng c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt vµ nã còng lµ gèc dÔ cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong C«ng ty nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung. 4.3. Më réng thÞ tr­êng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ph©n phèi. ThÞ tr­êng ra ®êi vµ g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Tõ ®ã ®Õn nay, nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· ph¸t triÓn vµ tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, nªn c¸ch hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng, vai trß cña thÞ tr­êng, chøc n¨ng cña thÞ tr­êng còng thay ®æi rÊt nhiÒu. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam hiÖn nay. BÊt cø mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng g¾n liÒn víi thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ yÕu tè cã vai trß quan träng bËc nhÊt. Nã quyÕt ®Þnh sù sèng cßn ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Cã thÞ tr­êng ®Çu vµo míi cã vËt chÊt, hµng ho¸ ®Ó kinh doanh. Cã thÞ tr­êng ®Çu ra míi tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, míi thùc hiÖn ®­¬îc môc tiªu kinh doanh. ThÞ tr­êng ®­îc coi lµ mét ph¹m trï trung t©m v× qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®­îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng ph©n phèi gi¸ c¶. HÖ thèng gi¸ c¶ nµy lu«n thay ®æi nh»m thÝch øng sù thay ®æi cña nhu cÇu. V× vËy, thÞ tr­êng cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. C¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ thay ®æi ®Ó thÝch øng víi thÞ tr­êng mµ kh«ng cã chiÒu ng­îc l¹i. Víi ba nh©n tè hîp thµnh (YÕu tè cung, yÕu tè cÇu vµ yÕu tè gi¸ c¶) cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. ThÞ tr­êng kh«ng t¸ch ra khái sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi, khái sù ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i nguån lùc x· héi cho nªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, më réng thÞ tr­êng còng cã ý nghÜa lµ më réng c¸c ho¹t ®éng ph©n phèi trong ph¹m vi hÑp ( thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp). Ngµy nay, víi xu h­íng më réng víi mäi mÆt cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ®iÒu quan träng lµ ph¶i t¨ng quy m« cña thÞ tr­êng c¶ vÒ chiÓu réng (kh«ng gian ®Þa lý) vµ chiÒu s©u (ph©n phèi tíi tõng thÞ tr­êng c¸c biÖt). §Æc biÖt víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× viÖc më réng thÞ tr­êng ®Çu vµo hay thÞ tr­êng ®Çu ra ®Òu cã ý nghÜa chiÕn l­îc bëi lÏ, hµng ho¸ nhËp vÒ, b¸n ®i hoµn toµn kh«ng cã sù chÕ biÕn, s¬ chÕ. V× thÕ, doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chØ lµ kh©u trung gian gi÷a ng­êi muèn b¸n vµ ng­êi muèn mua nh­ng l¹i lµ kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh giao dÞch. Hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu thuéc së h÷u cña C«ng ty (doanh nghiÖp) cho nªn thÞ tr­êng ®Çu ra trong tr­êng hîp nµy lµ quan träng h¬n c¶. ViÖc më réng thÞ tr­êng còng ®ång nghÜa víi viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®­îc nhiÒu h¬n (khi doanh nghiÖp cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng). ThÞ tr­êng cña c«ng ty cßn t­¬ng ®èi hÑp vÒ chiÒu s©u, chiÒu réng ch­a ®Çy ®ñ, thÞ tr­êng chñ yÕu lµ c¸c thÞ tr­êng nhá. C¸c thÞ tr­êng nµy tuy tr¶i dµi trªn c¶ n­íc nh­ng søc mua l¹i kh«ng cao, kh«ng th­êng xuyªn. Doanh thu tõ c¸c hîp ®ång mua b¸n víi c¸c kh¸ch hµng trªn chØ chiÕm kho¶ng 50 – 60% tæng doanh thu. V× vËy, ph­¬ng h­íng chung trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ më réng h¬n n÷a quy m« cña m×nh, t¨ng doanh thu, t¨ng hiÖu qu¶ b»ng c¸ch t¨ng ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty ®Õn tõng vïng n«ng th«n, thÞ x·, thÞ trÊn c¸c tØnh trong c¶ n­íc. Më c¸c ®Þa lý uû quyÒn vµ cã chÕ ®é ­u ®·i ®Æc biÖt. T¹i c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, TP.HCM, H¶i Phßng, §µ n½ng … C«ng ty nªn cã chiÕn l­îc qu¶n c¸o khuyÕn m·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó ng­êi d©n biÕt vµ mua. §i ®«i víi viÖc më réng thÞ tr­êng kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm, hµng ho¸ cña C«ng ty. Vai trß cña hÖ thèng nµy lµ lµm giao dÞch gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua trªn thÞ tr­êng trong c¶ n­íc. Mét hÖ thèng ph©n phèi tèt sÏ cho C«ng ty mét doanh thu cao vµ ng­îc l¹i. HÖ thèng ph©n phèi cã vai trß rÊt lín ®èi víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ s¶n xuÊt – ph©n phèi – trao ®æi vµ tiªu thô. HÖ thèng ph©n phèi hîp lý cho c¸c lo¹i thÞ tr­êng kh¸c nhau, kh¸ch hµng kh¸c nhau sÏ g©y ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng thÞ phÇn, n©ng cao vßng quay cña vèn, n©ng cao vßng quay cña chu kú kinh doanh. HiÖn nay, c«ng ty cã mét hÖ thèng ph©n phèi tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam nh­ng kh«ng ®ång bé, kh«ng ®a d¹ng. Nã chØ ®­îc biÓu hiÖn d­íi d¹ng c¸c ®¹i lý chñ chèt, ®­îc ®Æt t¹i c¸c thµnh phè, thÞ x· sÇm uÊt. V× thÕ, kh¶ n¨ng khai th¸c cña hÖ thèng nµy cßn h¹n chÕ. §Ó thùc hiÖn môc tiªu n¨m 2001, C«ng ty ph¶i cã ph­¬ng h­íng më réng vµ ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ph©n phèi nh­ ph©n phèi trùc tiÕp, ph©n phèi gi¸n tiÕp, ph©n phèi hçn hîp … víi m¹ng l­íi ®­îc thiÕt lËp hy väng trong t­¬ng lai, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn râ rÖt, xøng ®¸ng lµ ®µn anh ®i ®Çu trong lÜnh vùc thiÕt bÞ du lÞch. Tãm l¹i: Më réng thÞ tr­êng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ph©n phãi lµ ph­¬ng h­íng mµ C«ng ty ®ang tiÕn hµnh thùc hiÖn. §©y kh«ng chØ lµ môc tiªu riªng cña C«ng ty mµ cßn lµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh nãi chung cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng muèn thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a vµ dµnh uy tÝn. Lu«n coi nã lµ “ ph­¬ng ch©m cña C«ng ty” sÏ lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc l©u dµi cÇn quan t©m vµ ®Çu t­ ®óng møc. 4.4. Xem xÐt l¹i c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. Tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty lµ hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c ®¹i lý, cöa hµng, c¸c quy t¾c, quy chÕ ho¹t ®éng … Trong vµi n¨m qua do hiÖu qña kinh doanh gi¶m sót, mét sè c¸n bé ®· ch¸n n¶n, kh«ng nhiÖt t×nh víi C«ng ty, mét sè cöa hµng ®¹i lý ®· kh«ng tu©n thñ c¸c quy t¾c cña C«ng ty còng nh­ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. v× vËy víi ph­¬ng h­íng xem xÐt l¹i tæ chøc qu¶n lý sÏ cã ®­îc mét hÖ thèng qu¶n lý hoµn thiÖn h¬n. Víi vai trß lµ khung s­ên cña C«ng ty, c¬ cÊu ®ã ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh hîp lý, ®øng víi mong muèn cña mäi ng­êi, ®óng víi së tr­êng. Nh­ thÕ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o sÏ ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña m×nh. §©y còng lµ h×nh thøc lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý dÉn ®Õn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ, hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung. 5. Thµnh lËp thªm phßng Nghiªn cøu thÞ tr­êng . VÒ phÝa C«ng ty, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, xem xÐt thùc tr¹ng cña C«ng ty vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc, ta thÊy r»ng, C«ng ty hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng trong m«i tr­êng ®Çy biÕn ®éng, khã l­êng tr­íc nh÷ng khã kh¨n nguy hiÓm. §Ó h¹n chÕ bít ®­îc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty nªn lËp thªm phßng nghiªn cøu thÞ tr­êng th­êng gäi lµ phßng Marketing. Cã phßng nµy th× ho¹t ®éng vÒ thÞ tr­êng, biÕn ®éng nhu cÇu cÇu thÞ tr­êng sÏ ®­îc cung cÊp mét c¸ch kÞp thêi, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh kinh doanh chÝnh x¸c, khoa häc. Doanh nghiÖp lµ chñ thÓ kinh doanh, mét c¬ thÓ sèng cña ®êi sèng kinh tÕ. C¬ thÓ ®ã cÇn cã sù tao ®æi chÊt víi m«i tr­êng bªn ngoµi – thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh trao ®æi cµng lín th× c¬ chÕ cµng khoÎ m¹nh vµ ng­îc l¹i. C«ng ty muèn tån t¹i th× døt kho¸t ph¶i cã c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh­ sau: s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n trÞ nh©n lùc, … Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh, nh©n sù ch­a ®ñ ®¶m b¶o cho C«ng ty tån t¹i vµ cµng kh«ng cã g× ®¶m b¶o cho sù thµnh ®¹t cña C«ng ty. NÕu t¸ch rêi nã cßn mét chøc n¨ng kh¸c, chøc n¨ng kÕt nèi mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty víi thÞ tr­êng. Chøc n¨ng nµy thuéc mét lÜnh vùc qu¶n lý kh¸c – qu¶n lý Marketing. NÕu C«ng ty cã thÓ cho r»ng cø tËp trung mäi cè g¾ng cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt ra thËt nhiÒu s¶n phÈm, ®Ó t×m ra nh÷ng s¶n phÈm cùc kú hoµn mü víi chÊt l­îng cao, lµ ch¾n ch¾n sÏ thu ®­îc nhiÒu tiÒn tõ ng­êi tiªu dïng. §iÒu ®ã trªn thùc tÕ ch¼ng cã g× lµ ®¶m b¶o. Bëi v× ®»ng sau ph­¬ng ch©m hµnh ®éng ®ã cßn Èn n¸u hai trë ng¹i lín, hai c©u hái mµ nÕu kh«ng gi¶i ®¸p ®­îc nã th× mäi cè g¾ng cña doanh nghiÖp chØ cßn lµ sè kh«ng. Mét lµ: LiÖu thÞ tr­êng cã cÇn hÕt, mua hÕt sè hµng ho¸ mµ C«ng ty t¹o ra hay kh«ng? Hai lµ: LiÖu c¸i gi¸ mµ doanh nghiÖp ®Þnh b¸n, ng­êi tiªu dïng cã ®ñ tiÒn mua hay kh«ng? KÕt côc lµ c¸i mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty víi thÞ tr­êng ch­a ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng. Marketing h­íng c¸c nhµ doanh nghiÖp vµo viÖc tr¶ lêi hai c©u hái trªn tr­íc khi gióp hä ph¶i lùa chän ph­¬ng ch©m hµnh ®éng nµo? Cã nghÜa lµ Marketing ®Æt ra c¬ së kÕt nèi, c¸ch thøc vµ ph¹m vi kÕt nèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty h­íng theo thÞ tr­êng, biÕt lÊy thÞ tr­êng – nhu cÇu – ­íc muèn cña kh¸ch hµng lµm chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho mäi quyÕt ®Þnh kinh doanh. 6. ThiÕt lËp mét hÖ thèng m¸y vi tÝnh: Thªm vµo ®ã, C«ng ty nªn m¹nh d¹n ®Çu t­ hÖ thèng m¸y vi tÝnh cho c¸c phßng ban chñ chèt ®Ó phôc vô viÖc ph©n tÝch vµ thèng kª sè liÖu còng nh­ lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh, bëi lÏ, trong thêi ®¹i ngµy nay, th«ng tin sÏ lµ rÊt quan träng cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty kh«ng ho¹t ®éng ®­îc nÕu thiÕu th«ng tin. M¸y tÝnh kÕt nèi m¹ng sÏ thu ®­îc nhiÒu th«ng tin h÷u Ých cho C«ng ty trong kinh doanh. M¸y tÝnh sÏ trî gióp gi¸m ®èc vµ c¸c tr­ëng phßng ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt trong ho¹t ®éng cña m×nh. Tr¸nh hiÖn t­îng ta quyÕt ®Þnh råi l¹i ph¶i huy bá v× nhËn ®­îc th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn bá mÊy c¬ héi kinh doanh. Ii. Mét sè biÖn ph¸p cña c«ng ty ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, c«ng t¸c Marketing. Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc s¾p xÕp theo møc ®é quan träng. Trong ®ã, ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, Marketing lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt. Sau ®ã míi lµ lîi nhuËn. Bëi lÏ, chØ khi nghiªn cøu kü thÞ tr­êng cÇn g×, cÇn bao nhiªu ta míi cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, b¸n ra, lóc ®ã ®Çu ra cña C«ng ty míi tiªu thô ®­îc. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cho ta biÕt nh÷ng th«ng tin cô thÓ nh­ sè l­îng, s¶n phÈm mÉu m·, thÞ hiÕu kh¸ch hµng … §iÒu nµy sÏ gióp cho C«ng ty ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh sao cho phï hîp víi thùc tÕ vµ tõ ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh. Vãi mçi mÆt hµng nhÊt ®Þnh, ë mçi khu vùc thÞ tr­êng kh¸c nhau ®Òu cã thÓ tiªu thô víi gi¸ c¶ kh¸c nhau. Tuy nhiªn, së thÝch cña kh¸ch hµng, gi¸ c¶ cña mÆt hµng thay thÕ còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn gi¸ c¶ mÆt hµng cña C«ng ty. §Ó nghiªn cøu vµ xem xÐt mät c¸ch khoa häc vÒ thÞ tr­êng cÇn ®­a ra ®­îc mét hÖ thèng th«ng tin Marketing trong C«ng ty. Bëi lÏ, hÖ thèng nµy lµ sù g¾n kÕt c¸c mèi quan hÖ, c¸c bé phËn gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, gi÷a con ng­êi víi c¸c ph­¬ng tiÖn nghiªn cøu, tÝnh to¸n. S¬ ®å 2: HÖ thèng th«ng tin Marketing cña doanh nghiÖp Th«ng tin Marketing Th«ng tin Marketing M«i tr­êng Marketing - C¸c thÞ tr­êng môc tiªu. - C¸c ®èi thñ c¹nh tranh - C«ng chóng - C¸c nh©n tè vÜ m« cña m«i tr­êng Néi dung qu¶n trÞ Marketing - Ph©n tÝch - LËp kÕ ho¹ch. - Thùc hiÖn - KiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn HÖ thèng th«ng tin HÖ thèng b¸o c¸o néi bé HÖ thèng nghiªn cøu Marketing HÖ thèng thu thËp th«ng tin th­êng xuyªn bªn ngoµi HÖ thèng ph©n tÝch th«ng tin Marketing Nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ sù giao tiÕp Marketing Trong hÖ thèng th«ng tin nµy th×: + HÖ thèng b¸o c¸o néi bé ph¶n ¸nh c¸c chØ tiªu vÒ tiªu thô th­êng xuyªn, tæng chi phÝ, hµng tån, chu chuyÓn tiÒn mÆt víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. ChÝnh ®iÒu nµy lµ yÕu tè c¹nh tranh gi÷a c¸c C«ng ty, C«ng ty nµo nhËn ®­îc th«ng tin nhanh C«ng ty ®ã th¾ng lîi. + HÖ thèng thu thËp th«ng tin th­êng xuyªn bªn ngoµi: Cung cÊp cho nhµ l·nh ®¹o nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c sù kiÖn míi nhÊt diÔn ra trªn th­¬ng tr­êng. + HÖ thèng nghiªn cøu Marketing, nghiªn cøu qu¶ng c¸o (®éng c¬ tiªu dïng, néi dung qu¶ng c¸o, ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o). Nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i (khuynh h­íng kinh doanh, chÝnh s¸ch gi¸, mÆt hµng, thÞ tr­êng quèc tÕ …). Nghiªn cøu tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp (h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, yÕu kÐm vÒ luËt ph¸p, sù t¸c ®éng ®Õn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o gi¸ trÞ x· héi) vµ c¸c nghiªn cøu kh¸c. + HÖ thèng ph©n tÝch th«ng tin Marketing lµ tËp hîp nh÷ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, hoµn thiÖn tµi liÖu vµ c¸c vÊn ®Ò Marketing ®­îc thùc hiÖn, nã bao gåm ng©n hµng thèng kª vµ ng©n hµng m« h×nh. Víi mét hÖ thèng th«ng tin nh­ vËy, nÕu kh«ng cã mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu tØ mØ, khoa häc vµ cã c¨n cø thuyÕt phôc, ch¾c ch¾n sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ cao. Mét sù chän lùa th«ng tin h÷u Ých tõ hÖ thèng trªn sÏ cho ra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc vµ ph¸t huy. ë mçi C«ng ty ®Òu cã hÖ thèng nh­ vËy nh­ng biÓu hiÖn d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Nh÷ng qu¸ tr×nh nghiªn cøu Marketing b¾t buéc ph¶i qua 5 b­íc sau: S¬ ®å 3: Qu¸ tr×nh nghiªn cøu Marketing 1 2 3 4 5 Ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ h×nh thµnh môc tiªu nghiªn cøu Lùa chän nguån th«ng tin Thu thËp th«ng tin Ph©n tÝch ®·thu thËp ®­îc Tr×nh bÇy kÕt qu¶ nhËn ®­îc Theo qu¸ tr×nh nµy, C«ng ty cã thÓ nhËn ®­îc nh÷ng th«ng tin theo ý muèn, lµm c¬ së cho C«ng ty lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung gian vµ ng¾n h¹n, còng lµ c¸ch ®Ó C«ng ty ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh trong t×nh h×nh (cô thÓ) hiÖn t¹i. Nh×n chung, nh­ng th«ng tin thu ®­îc tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i tr¶ lêi ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò sau: Nh÷ng lo¹i thÞ tr­êng nµo ®­îc coi lµ cã triÓn väng nhÊt ®èi víi hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c«ng ty. Nh÷ng lo¹i mÆt hµng nµo cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi l­îng lín nhÊt vµ phï hîp víi n¨ng lùc cña c«ng ty. Gi¸ c¶ b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c«ng ty. Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu cña thÞ tr­êng ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô nh­ chÊt l­îng, ®å bao gãi, mÉu m·, ph­¬ng thøc vËn chuyÓn vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. Dù kiÕn vÒ m¹ng l­íi tiªu thô vµ ph­¬ng thøc ph©n phèi, tiªu thô. Nh­ vËy, dùa trªn kÕt qu¶ thu ®­îc tõ trªn, c«ng ty cã thÓ x¸c ®Þnh c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh cña m×nh trong tõng thêi kú mét c¸ch hîp lý nhÊt ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt. Më réng thÞ tr­êng sÏ gióp cho C«ng ty më réng quy m« kinh doanh t¨ng ®­îc doanh thu, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mçi doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ã lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®· t×m cho m×nh mét con ®­êng riªng biÖt v­ît qua khèc liÖt cña sù c¹nh tranh. §Ó v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n do c¹nh tranh g©y nªn, ®iÒu ®Çu tiªn C«ng ty ph¶i quan t©m ®Õn chiÕn l­îc ®óng ®¾n vÒ mÆt hµng kinh doanh vµ thu hót ®­îc kh¸ch hµng trong n­íc. Lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c h­íng sau: + KhuÕch tr­¬ng uy tÝn cña C«ng ty m×nh th«ng qua c¸c c«ng cô qu¶ng c¸o trªn tivi, c¸c b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh (B¸o v¨n ho¸). Tham gia c¸c héi th¶o, më c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, thu thËp ý kiÕn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng cña C«ng ty cho phï hîp. + §Èy m¹nh tiÕp thÞ trùc tiÕp, cñng cè l­îng kh¸ch hµng quen thuéc cña C«ng ty vµ kh¸ch hµng míi. + Më réng m¹ng l­íi ph©n phèi. C«ng ty cã c¸c chi nh¸nh vµ trung t©m ë nhiÒu tØnh trong c¶ n­íc, ®ã lµ mét lîi thÕ cña C«ng ty vÒ m¹ng l­íi ph©n phèi. Tuy nhiªn, C«ng ty ch­a khai th¸c ®­îc hÕt c¸c lîi thÕ mµ C«ng ty ®· cã vÒ m¹ng l­íi ph©n phèi ë nhiÒu tØnh mµ chØ chó träng tËp trung ë c¸c thµnh phè lín. Trong khi nhu cÇu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña C«ng ty ngµy cµng nhiÒu kh«ng chØ tËp trung ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, TP HCM vµ cßn ë nh÷ng thµnh phè kh¸c. HiÖn t¹i, kªnh ph©n phèi cña c«ng ty cßn ng¾n, ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh cô thÓ c¸c kªnh ph©n phèi cña c«ng ty cã 3 cÊu tróc MATOURIMEX (Nhµ PP) MATOURIMEX (Nhµ PP) MATOURIMEX (Nhµ PP) (2) (3) §¹i lý Cöa hµng b¸n lÎ (1) Ng­êi tiªu dïng Ng­êi tiªu dïng Ng­êi tiªu dïng Nh×n vµo cÊu tróc ta thÊy kªnh ph©n phèi cña c«ng ty lµ kªnh ph©n phèi mét cÊp, lµ kªnh trùc tiÕp. §©y thËt sù kh«ng ph¶i lµ cÊu tróc kªnh hiÖu qu¶. C«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c chi nh¸nh ®Ó khai th¸c lîi thÕ cña m×nh víi mét m¹ng l­íi ph©n phèi réng kh¾p. HÖ thèng m¹ng l­íi kinh doanh, c¸c ®­êng d©y ph©n phèi cña C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh viÖc ®i s©u vµo thÞ tr­êng träng ®iÓm cña khu vùc, ngµnh cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng. §Ó tõ ®ã C«ng ty ph©n tÝch vµ ®Þnh l­îng chiÕn l­îc ®óng ®¾n. §©y lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr­êng. BiÖn ph¸p ®Ó c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh më réng c¸c m¹ng l­íi ph©n phèi cña m×nh b»ng c¸ch: + TiÕn hµnh thµnh lËp c¸c ®¹i lý ph©n phèi hµng ho¸ t¹i c¸c t×nh trong c¶ n­íc. Nh­ng nÕu C«ng ty ®Æt ®¹i lý b»ng c¸ch bá vèn x©y dùng m¹ng l­íi chi nh¸nh hay c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty sÏ rÊt khã kh¨n vµ l·ng phÝ nguån nh©n lùc bëi lÏ: ThÞ tr­êng t¹i c¸c tØnh, nÕu kh«ng am hiÓu sÏ kh«ng n¾m v÷ng vµ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c. Vèn ®Çu t­ lín cho viÖc x©y dùng trong khi C«ng ty l¹i h¹n hÑp vÒ vèn, kh«ng kh¶ thi. Ngoµi ra, nhu cÇu t¹i ®ã cßn nhá, kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ x©y dùng. V× nh÷ng nguyªn nh©n trªn ®Ó C«ng ty më réng m¹ng l­íi ph©n phèi cña m×nh t¹i c¸c tØnh nªn tiÕn hµnh b»ng c¸ch liªn doanh – liªn kÕt víi mét sè c¬ së t¹i tØnh ®ã d­íi h×nh thøc ®¹i lý. C«ng ty nªn thµnh lËp c¸c cÊu tróc kªnh dµi vµ trung trong khi ®ã vÉn tiÕp tôc duy tr× kªnh trùc tiÕp vµ kªnh mét cÊp cô thÓ: MATOURIMEX MATOURIMEX §¹i lý Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Ng­êi tiªu dïng (4) 2 cÊp (5) 3 cÊp Hai cÊu tróc kªnh nµy cã ­u ®iÓm lµ gióp C«ng ty tiªu thô ®­îc hµng ho¸ nhanh chãng ®Õn tËn ngãc ng¸ch cña vïng n«ng th«n, tiªu thô víi khèi l­îng hµng ho¸ lín, gi¶m tån kho, t¨ng vßng quay cña vèn vµ t¨ng doanh thu dÉn ®Õn t¨ng hiÖu qu¶. Tuy nhiªn cã ý kiÕn cho r»ng, kªnh cµng nhiÒu cÊp cµng khã kiÓm so¸t h¬n. §iÒu nµy ®óng. §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty cã thÓ ®­a ra mét vµi biÖn ph¸p tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng lùa chän vµ khuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn kªnh ho¹t ®éng, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ s¶n phÈm, gi¸, xóc tiÕn qua kªnh, ph©n phèi vµ ®¸nh gi¸ cña hä qua thêi gian. + TuyÓn chän c¸c thµnh viªn kªnh: Còng gièng nh­ tuyÓn chän lao ®éng trong C«ng ty nh­ng nh÷ng tiªu chuÈn tuyÓn chän cã kh¸c víi tuyÓn chän lao ®éng, ®ã lµ thµnh viªn trong nghÒ, nh÷ng mÆt hµng hä b¸n, møc lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng chi tr¶, tÝnh hîp t¸c vµ uy tÝn, ®iÒu kiÖn kinh doanh. TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn nµy ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña C«ng ty ®­a ra. + KhuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn cña kªnh Tr­íc hÕt, nhµ s¶n xuÊt ph¶i t×m hiÓu ®­îc nhu cÇu vµ mong muèn cña thµnh viªn kªnh ®Ó cã chÕ ®é khuyÕn khÝch kÞp thêi, hîp lý. Bëi v×, c¸c trung gian lµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp, hä lµ mét thÞ tr­êng ®éc lËp, cã søc m¹nh riªng, cã chiÕn l­îc kinh doanh riªng. §«i khi quan ®iÓm cña nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c trung gian kh«ng t­¬ng thÝch nhau. V× vËy, c«ng ty ph¶i ®iÒu tra ®Ó cã chÝnh s¸ch thÝch øng víi nhu cÇu vµ mong muèn cña hä. Cã 3 ph­¬ng ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch thµnh viªn kªnh phæ biÕn, ®ã lµ hîp t¸c, thiÕt lËp quan hÖ thµnh viªn vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh ph©n phèi. C¸c ph­¬ng ph¸p nµy tËp trung vµo viÖc t¹o ra quan hÖ liªn kÕt chÆt chÏ trong kªnh. Chóng chØ kh¸c nhau ë møc ®é kÕ ho¹ch ho¸ vµ ®iÒu khiÓn tõ chç chØ lµ nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®¬n lÎ kh«ng ®­îc tÝnh to¸n tr­íc ®Õn viÖc thiÕt lËp mét hÖ thèng Marketing chiÒu däc cã quy ho¹ch vµ ®­îc qu¶n trÞ mét c¸ch chuyªn nghiÖp. + §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn kªnh. C«ng ty ph¶i ®Þnh kú ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña thµnh viªn kªnh theo c¸c tiªu chuÈn nh­: møc doanh thu ®¹t ®­îc, møc l­u kho trung b×nh, thêi gian giao hµng, c¸c xö lý hµng ho¸ thÊt tho¸t h­ háng, møc ®é häp t¸c trong c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o vµ huÊn luyÖn cña C«ng ty vµ nh÷ng dÞch vô mµ hä cung cÊp. ViÖc ®Æt ®Þnh møc doanh sè cho c¸c kªnh trung gian còng lµ mét biÖn ph¸p thóc ®Èy hä lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n. Trong ®ã vÊn ®Ò tæ chøc m¹ng l­íi b¸n hµng vµ c¸c ph­¬ng thøc ph©n phèi lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó kÕt hîp gi÷a b¸n xØ vµ lÎ. B¸n lÎ: Ph­¬ng thøc nµy chñ yÕu phôc vô c¸c nhu cÇu nhá bÐ, sè l­îng Ýt, cã tÝnh tøc thêi. §Ó ph¸t triÓn ®­îc ph­¬ng thøc nµy cÇn chó ý ®Õn c¸c dÞch vô b¸n hµng nh­: Söa ch÷a, b¶n hµnh còng nh­ h­íng dÉn kü thuËt khi b¸n, thËm chÝ cã thÓ giao hµng ®Õn tËn nhµ ®Ó t¨ng ­u thÕ c¹nh tranh. B¸n bu«n: Ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn m·i phï hîp nh­: Gi¶m gi¸ theo sè l­îng cho nh÷ng ®¬n hµng cã sè l­îng lín. B¸n tr¶ chËm., thùc chÊt cña h×nh thøc nµy lµ biÕn t­íng cña gi¶m gi¸ nh­ng møc gi¸ nµy phô thuéc vµo l·i suÊt ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ®ã. Bëi v×, do nhu cÇu thiÕt bÞ ©m thanh cã tÝnh ®Æc thï lµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn m¹ng l­íi th«ng tin, tiÒn sÏ do cÊp trªn trÎ nÕu lµ ®¬n vÞ cña Nhµ n­íc, cßn c¸ nh©n mua ®Ó ho¹t ®éng th× ch­a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay do kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c mÆt hµng nµy chËm. Ph­¬ng thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cã khèi l­îng lín ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ duy tr× ®­îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi b¹n hµng. Tuy nhiªn, ph¶i qui ®Þnh sù rµng buéc chÆt chÏ vÒ nghÜa vô trong hîp ®ång tr¸nh t×nh tr¹ng rñi ro sau nµy. B¸n hµng qua m¹ng l­íi: Ph­¬ng thøc nµy lµ sù kÕt hîp tæ chøc gi÷a c¸c ®¹i lý b¸n hµng cña C«ng ty. Nã cã ­u thÕ lµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¶ ë nh÷ng ®Þa bµn xa x«i nhÊt vµ cßn lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó t¨ng tr­ëng thÞ phÇn tr­íc søc Ðp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 2. TiÕt kiÖm chi phÝ. Mét C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ còng ®ång nghÜa víi viÖc lµm thÕ nµo ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt. Vµ ng­êi ta nghÜ ngay tíi gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm: Trong c¬ chÕ m¬Ý, tiÕt kiÖm kh«ng chØ lµ sù quan t©m cña mçi doanh nghiÖp mµ cßn lµ sù quan t©m cña chÝnh phñ. Víi khÈu hiÖu: “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch hµng ®Çu” ®· cho chóng ta thÊy c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho sù l·ng phÝ v« cïng to lín. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, cÇn tiÕt kiÖm 1% gi¸ trÞ ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã thÓ ®Çu t­ kh«ng biÕt bao nhiªu c«ng tr×nh phóc lîi, nh©n sinh. §èi víi doanh nghiÖp sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn, gi¶m l·ng phÝ vËt t­, nguyªn liÖu, … C«ng ty hiÖn nay, do ®Æc ®iÓm lµ doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng s¶n xuÊt trùc tiÕp, bèn kh©u cña qu¸ tr×nh nµy lµ nhËp hµng ph©n phèi, l­u th«ng – trao ®æi vµ tiªu dïng. Trong 4 kh©u nµy C«ng ty bao giê còng ph¶i nghÜ tíi viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm ë hai kh©u lµ nhËp hµng vµ l­u th«ng hµng ho¸. Tham kh¶o chi phÝ trong 3 n¨m cña c«ng ty vÒ chi phÝ mua hµng, chi phÝ l­u th«ng vµ chi phÝ qu¶n lý, ta cã nhËn xÐt x¸c thùc. Qua c¸c n¨m tæng chi phÝ ®Òu t¨ng, nh­ng chi cho mua hµng gi¶m vÒ tû träng trong khi doanh thu vÉn t¨ng chøng tá c«ng ty ®· cã nhiªï biÖn ph¸p gi¶m chi trong kho¶n nµy. §Ó thùc hiÖn tiÕt kiÖm ë kh©u nhËp hµng, cã biÖn ph¸p cã thÓ ¸p dông lµ: - C«ng ty cÇn nghiªn cøu ®óng ®¾n nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ vËt t­ hµng ho¸. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc hiÖn cã. C«ng ty cÇn tÝnh to¸n ®Çy ®ñ ®Ó nhËp hµng víi khèi l­îng hîp lý, kh«ng qu¸ thõa còng kh«ng qu¸ thiÕu. ViÖc nµy sÏ cã ­u ®iÓm lín lµ tiÕt kiÖm chi phÝ giao dÞch, nhËn, chuyªn chë hµng vµ sau ®ã lµ tr¸nh tån kho qu¸ nhiÒu trong khi vÉn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng. - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, kh¸ch hµng chØ mua nh÷ng lo¹i hµng hÞ cÇn. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®¬n ®Æt hµng muèn nhËp còng gi÷ mét vai trß quan träng trong thùc hiÖn t«Ý ­u ho¸ yÕu tè ®Çu vµo. V× cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o tiªu thu hµng ho¸ nhanh, t¨ng vßng quay cña vèn. LËp ®óng ®¬n hµng cßn gióp cho C«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng vËt t­ hµng ho¸ nµo cÇn thiÕt cho C«ng ty, t×m hiÓu vµ mua ®­îc nguån hµng thÝch hîp. - ¸p dông nguyªn t¾c: “Quy luËt sè lín”. C«ng ty nªn x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n nhËp khÈu râ rµng, cô thÓ. Khi nhËp th× nhËp víi sè l­îng lín, tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp trµn lan. Cã nh­ vËy, chi phÝ giao dÞch vËn chuyÓn sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu so víi nhËp lµm nhiÒu lÇn. Kh©u l­u th«ng lµ kh©u ho¹t ®éng mµ dùa vµo ®ã sù tuÇn hoµn vµ vËn chuyÓn cña vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®uùc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng kinh doanh: vËn t¶i, kho vËn, kinh doanh th­¬ng m¹i. Mét khèi l­îng hµng ho¸ khæng lå. Nh­ vËy, nÕu tiÕt kiÖm ë kh©u nµy, cho phÐp chi phÝ s¶n xuÊt l­u th«ng dÉn ®Õn gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Thùc chÊt cña viÖc tiÕt kiÖm ë ®©y lµ sö dông dÌ sÎn tÊt c¶ nguån tµi nguyªn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc l­u th«ng, tr¸nh h­ hao mÊt m¸t, sö dông mét c¸ch hîp lý tµi nguyªn sao cho cã hiÖu qña nhÊt. Cã thÓ cã mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ l­u th«ng: - CÇn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng lµ bao nhiªu ®Ó tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ dù kiÕn chi phÝ l­u th«ng. B¶ng dù kiÕn chi phÝ nµy ph¶i phï hîp, s¸t t×nh h×nh thùc tiÔn, ®é chÝnh x¸c cao vµ tiÖn cho lµm môc tiªu phÊn ®Êu. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch l­u chuyÓn vËt t­ hµng ho¸ gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ l­u th«ng. - Gi¶m chi phÝ l­u th«ng vËn t¶i trong l­u th«ng vËt t­ hµng ho¸: Theo tÝnh to¸n chi phÝ vËn chuyÓn cho vËt t­ hµng ho¸ chiÕm 70% - 90% tæng chi phÝ l­u th«ng. Trong kh©u nµy, hµng ho¸ th­êng h­ hao mÊt m¸t lín nhÊt do ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng cña ta cßn kÐm. TiÕt kiÖm trong kh©u nµy chÝnh lµ gi¶m phÝ tæn vËn t¶i, gi¶m h­ háng mÊt m¸t trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, chÊt l­îng hµng ho¸ ph¶i ®­îc b¶o ®¶m. C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ vËn t¶i nh­ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn s½n cã, lùa chän kªnh mua b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm hîp lý, gi¶m chi phÝ bèc dì hµng, tÝch cùc øng dông khoa häc kü thuËt tiÕn tiÕn vµo kh©u nµy. - Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp nhËn vËt t­ hµng ho¸ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, b¶o qu¶n tèt hµng ho¸ ë c¸c ®¬n vÞ cña C«ng ty. Thùc tÕ l­u th«ng vËt t­ cho thÊy, hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Õn tay ng­êi tiªu dïng hÇu hÕt ph¶i qua c¸c kh©u tiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n ë hÖ thèng kho, bÕn c¶ng vµ cöa hµng. NÕu ë n¬i nµy kh«ng qu¸n triÖt vÊn ®Ò tiÕt kiÖm nh»m gi¶m bít h¹n chÕ h­ hao, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt vµ x©y dùng. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm ë c«ng ®o¹n nµy lµ tèi ­u ho¸ lùc l­îng d÷ tr÷, sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån ®Çu t­ vµo qu¸ tr×nh nµy. - Tæ chøc h¹ch to¸n vµ thèng kª vËt t­ hµng ho¸ lµ c«ng cô qu¶ntäng gãp phÇn qu¶n lý vÊn ®Ò tiÕt kiÖm. Tæ chøc tèt c«ng t¸c nµy gióp C«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh diÔn biÕn vËt t­ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu, nhËp khÈu, sö dông hµng ho¸. 3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, vèn ®­îc Nhµ n­íc cÊp theo møc ®é ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña C«ng ty. Hµng n¨m C«ng ty vÉn ph¶i nhËp hµng víi sè l­îng lín. TiÒn cña C«ng ty th­êng ®æi ra ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ ng­êi b¸n. KÓ tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y, C«ng ty kh«ng cßn ®i vay ng©n hµng nh­ tr­íc. Hµng n¨m, Nhµ n­íc cÊp vèn bæ sung kho¶ng h¬n mét tû cho C«ng ty vµ quü ngµy cµng lín m¹nh. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng sö dông vèn cña C«ng ty cßn thÊp, kh«ng ®i vµo l­u th«ng, kh«ng sinh lêi. §Ó kh¾c phôc phÇn nµo t×nh tr¹ng trªn C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét vµi ph­¬ng ph¸p sau: - C«ng ty cã thÓ tham gia gãp vèn liªn doanh – liªn kÕt víi c¸c C«ng ty TNHH kinh doanh cïng ngµnh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. ViÖc nµy sÏ gióp c¸c bªn tham gia ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh, më réng thÞ tr­êng vµ c¬ héi kinh doanh. Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c C«ng ty ®a quèc gia muèn bµnh tr­íng vÞ thÕ cña m×nh ra c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Do ®ã nã g©y cho c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c n­íc së t¹i chÞu søc Ðp c¹nh tranh m¹nh mÏ g©y ra sù liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh ®Ó ®èi phã víi c¸c C«ng ty ®a quèc gia trªn. C«ng ty còng kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng trªn. §©y lµ tr­êng hîp b¾t buéc, nÕu C«ng ty ®i khái xu thÕ nµy, C«ng ty sÏ bÞ c« lËp. - §Èy nhanh vßng quay cña vèn l­u ®éng, tÝch cùc ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc nhËp uû th¸c, nhËp t¸i xuÊt, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng nhËp khÈu, ®­a lång vèn vµo vßng lu©n chuyÓn. HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu tæng hîp dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c sö dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nhanh hay chËm. Nãi lªn t×nh h×nh tæ chøc c¸c mÆt c«ng t¸c: mua s¾m, dù tr÷ s¶n xuÊt tiªu thô cña C«ng ty hîp lý hay kh«ng, c¸c kho¶n vËt t­ dù tr÷ sö dông tèt hay xÊu vµ c¸c kho¶n phÝ tæn trong s¶n xuÊt kinh doanh cao hay thÊp, tiÕt kiÖm hay kh«ng. §Çu t­ mua hµng ho¸ göi ®Õn c¸c cöa hµng, ®¹i lý trªn c¶ n­íc víi ph­¬ng thøc tr¶ chËm. Trong vßng mét th¸ng hoÆc hai th¸ng nh»m lµm gi¶m vèn tiÒn mÆt trong C«ng ty. §ã lµ h×nh thøc ®Çu t­ l©u dµi, rñi ro thÊp, nh­ng vèn cã thÓ sinh l·i. 4. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n. C¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc mµ n­íc ta ®ang h­íng tíi x©y dùng, ®· vµ ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÇn ®­îc nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt. §Æc biÖt trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch dµi h¹n; trong nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi c¬ chÕ, ®· tån t¹i nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau, thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau vÒ vai trß vµ sù tån t¹i kh¸ch quan cña c«ng t¸c nµy. Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n (tøc lµ chiÕn l­îc) lµ qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng vµ ®iÒu khiÓn theo ®Þnh h­íng ®èi víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, theo quy luËt t¸i s¶n xuÊt më réng ë mäi cÊp cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, chiÕn l­îc kinh doanh ®ãng mét vai trß quan träng trong con ®­êng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m ph¸c th¶o nh÷ng quü ®¹o tiÕn triÓn ®ñ v÷ng ch¾c vµ l©u dµi, chung quanh quü ®¹o ®ã cã thÓ s¾p ®Æt nh÷ng quyÕt ®Þnh, nh÷ng hµnh ®éng chÝnh x¸c cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, theo c¸ch tiÕp cËn kh¸c th× chiÕn l­îc lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó doanh nghiÖp tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: C«ng ty muèn ®i ®Õn ®©u? C«ng ty cã thÓ ®i ®Õn ®©u? C«ng ty ®i ®Õn ®ã b»ng c¸ch nµo? C«ng ty cã nh÷ng g× vµ C«ng ty kh¸c cã nh÷ng g×? Nãi chung, chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp hµm ý vµ ph¶n ¸nh môc tiªu cña doanh nghiÖp, thêi gian dµi h¹n, qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh, m«i tr­êng c¹nh tranh vµ lîi thÕ còng nh­ yÕu ®iÓm cña doanh nghiÖp vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Trong thùc tÕ, nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc ë C«ng ty ch­a ®­îc chó träng l¾m nªn Ýt ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty míi chØ chó träng ®Õn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m, cßn ph¸c th¶o chiÕn l­îc chØ lµ mê nh¹t. Muèn cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng theo mét tiÕn tr×nh. Thùc chÊt cña tiÕn tr×nh nµy lµ lùa chän nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cho chóng nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong m«i tr­êng c¹nh tranh. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña C«ng ty, tõ nay ®Õn n¨m 2009, C«ng ty cã thÓ x©y dùng mét chiÕn l­îc víi néi dung nh­ sau: “ ChiÕn l­îc ®Õn víi phÇn thÞ tr­êng cña C«ng ty”. Trong chiÕn l­îc nµy gåm: - Duy tr× thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng s½n cã, tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, ®¶m b¶o hµng ho¸ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiªu thô ®Òu ®Æn vµ nhanh chãng. - T¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trªn c¬ së thiÕt lËp nh÷ng ®¹i diÖn vµ nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng. - TiÕp tôc duy tr× nh÷ng mÆt hµng hiÖn cã, ®ång thêi t×m kiÕm s¶n phÈm míi, mÆt hµng míi ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng. Tuy nhiªn, ®Ó cã mét chiÕn l­îc dµi h¹n hoµn h¶o trong t­¬ng lai, C«ng ty cÇn ®i theo mét quy tr×nh chÆt chÏ trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc mµ ë ®ã, nã cã vai trß lµm cho mäi viÖc ®¹t ®Õn ®óng môc tiªu ®· ®Þnh vµ kiÓm so¸t sÏ gi÷ cho mäi viÖc ®i ®óng h­íng ®· ®Ò ra. Nh­ vËy, khi cã nh÷ng sai lÇm trong ho¹ch ®Þnh chóng sÏ ®­îc ph¸t hiÖn vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi mµ kh«ng g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. NhiÒu nhµ qu¶n trÞ th­êng m¾c sai lÇm vµ ®iÒu chØnh c¸c kÕ ho¹ch khi chóng ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn, dÉn ®Õn nh÷ng l·ng phÝ rÊt lín c¸c nguån lùc. Do ®ã, nh­ tiÕn sÜ Deming ®· nhËn xÐt “Kho¶ng 80% l·ng phÝ xuÊt ph¸t tõ c¸c ®Çu bót ch× vµ ®­êng d©y ®iÖn tho¹i”. S¬ ®å 4: TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch. A LËp kÕ ho¹ch D TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh B Thùc hiÖn kÕ ho¹ch C So s¸nh sù chuÈn bÞ vµ kÕt qu¶ cuèi cïng víi kÕ ho¹ch Ho¹ch ®Þnh KiÓm so¸t §iÒu chØnh kÕ ho¹ch t­¬ng lai §iÒu chØnh sù chÖch h­íng cña KH thùc hiÖn Ph¶n håi Tõ chu kú ho¹ch ®Þnh trªn, cã thÓ rót ra nhËn xÐt r»ng kÕ ho¹ch mµ C«ng ty muèn ®Ò ra sÏ kh«ng hoµn toµn mÊt ý nghÜa khi nã cã nh÷ng sai sãt x¶y ra, bëi v×, qu¸ tr×nh kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch sÏ t×m ra nh­ng sai sãt ®ã vµ ®iÒu chØnh ngay khi nã ch­a cã nh÷ng t¸c ®éng xÊu. §Ó chu kú tiÕp theo, sai lÇm trªn sÏ kh«ng lÆp l¹i, kÕ ho¹ch ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. §Ó cô thÓ vµ chi tiÕt h¬n chu kú trªn, d­íi ®©y xin ®­a ra tiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc mµ C«ng ty nªn ¸p dông. Tuy vËy nh÷ng ng­ßi tham gia ho¹ch ®Þnh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tu©n theo thø tù c¸c b­íc, mµ cã thÓ trë qua trë l¹i, bá qua b­íc mµ hä kh«ng thÊy phï hîp víi hoµn c¶nh cña C«ng ty. B­íc 1 X¸c ®Þnh sø mÖnh vµ x¸c ®Þnh môc tiªu cña tæ chøc B­íc 2 Ph©n tÝch c¸c ®e do¹ vµ c¬ héi thÞ tr­êng B­íc 3 §¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm cña tæ chøc B­íc 4: X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®Ó lùa chän B­íc 5: TriÓn khai kÕ ho¹ch chiÕn l­îc B­íc 6: TriÓn khai c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp B­íc 7: KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ B­íc 8: LËp l¹i qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh Cô thÓ: B­íc 1: C«ng ty tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái: “C«ng ty lµ ai?”. C«ng ty muèn trë thµnh mét tæ chøc nh­ thÕ nµo? C¸c môc tiªu ®Þnh h­íng cña C«ng ty lµ g×? … B­íc 2: Nh÷ng ®e do¹ vµ c¬ héi tån t¹i cã thÓ cã tõ c¸c yÕu tè sau ®©y: S¬ ®å 5: C¸c t¸c nh©n ®e do¹ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. QuyÒn th­¬ng l­îng tr¶ gi¸ cña nhµ cung cÊp QuyÒn th­¬ng l­îng tr¶ gi¸ cña kh¸ch hµng Sù ®e do¹ hµng ho¸ dÞch vô thay thÕ Sù ®e do¹ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh C«ng ty NATOURIMEX Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh B­íc 3: §¸nh gi¸ nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña tæ chøc - ViÖc nµy cho phÐp C«ng ty nhËn diÖn ®­îc kh¶ n¨ng chñ yÕu cña m×nh trong toµn bé lÜnh vùc. - B¶ng sau ®©y sÏ ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu ë cÊp chøc n¨ng vµ cÊp chiÕn l­îc, nã nªu ra mét sè tiªu thøc c¬ b¶n phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ thÝch hîp víi C«ng ty kinh doanh mét lÜnh vùc mÆt hµng ®Æc chñng nh­ c«ng ty. B¶ng mÉu ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu. Tiªu thøc Néi dung chi tiÕt Thang ®iÓm A B C D E Tµi chÝnh Kh¶ n¨ng vay nî Tû sè vèn trªn nî (vèn/nî) Tû sè vßng quay hµng tån kho Lîi nhu©n biªn Kinh doanh – s¶n xuÊt N¨ng suÊt lao ®éng §Þa ®iÓm ®Æt C«ng ty, kho tµng KiÓm so¸t – qu¶n lý Nh©n sù hµnh chÝnh ChÊt l­îng nh©n sù TruyÒn thèng ChÊt l­îng c¸n bé l·nh ®¹o Tû sè lao ®éng s¶n xuÊt/ L§ hµnh chÝnh, phô Marketing ThÞ phÇn Uy tÝn cña s¶n phÈm, dÞch vô Th¸i ®é kh¸ch hµng HiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i C«ng nghÖ C«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm N¨ng lùc R & D ChØ dÉn: A: Møc ®é cao h¬n c¸c ®èi thñ B: Trªn trung b×nh, ®¸p øng tèt nhu cÇu, kh«ng cã vÊn ®Ò g×. C:Trung b×nh, cã thÓ chÊp nhËn ®­îc, ngang nhau trong c¹nh tranh. D: Cã vÊn ®Ò, nã cã thÓ thùc hiÖn, cÇn ®iÒu chØnh cho hoµn h¶o. E: Cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn quan t©m, ë møc khñng ho¶ng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng biÕn ®æi lín víi nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng. N­íc ta ®ang tõng b­íc hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996 – 2000 vµ tiÕp tôc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2000 – 2004. §¹i héi §¶ng IX vµ X sÏ ®­îc diÔn ra, Nhµ n­íc tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc nh»m ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, tiÕp tôc c¶i c¸ch vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch nãi chung vµ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Tuy nhiªn b­íc ®Çu c«ng cuéc c¶i c¸ch còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng v­íng m¾c, thiÕu ®ång bé, ®ßi hái chóng ta ph¶i theo dâi s¸t ®Ó thùc hiÖn. Xu thÕ quèc tÕ ho¸ tiÕp tôc ph¸t triÓn, ViÖt Nam ra nhËp ASEAN, tham gia vµo AFTA, ra nhËp APEC vµ t­¬ng lai gÇn sÏ lµ WTO, kh«ng gian tù do ho¸ sÏ ®­îc th«ng tho¸ng h¬n, gianh giíi thÞ tr­êng néi ngo¹i sÏ hÑp l¹i. §iÒu nµy mét mÆt t¹o ra nh÷ng thuËn lîi trong kinh tÕ ®èi ngo¹i, mÆt kh¸c sÏ lµm cho c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Òu tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ang cã sù thay ®æi lín. Xu h­íng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, hÖ thèng kÕ to¸n thay ®æi, chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu cã ®iÒu chØnh mäi mÆt hµng, ngµnh hµng thuéc Bé th­¬ng m¹i qu¶n lý, c¸c C«ng ty ra ®êi vµ ph¸ s¶n sÏ lµm thay ®æi c¬ cÊu c©n ®èi kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. Trong khi ®ã C«ng ty muèn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh th× ph¶i qua nhiÒu ®Çu mèi xuÊt nhËp khÈu phøc t¹p, tèn kÐm chi phÝ. Tõ sù thay ®æi kinh tÕ x· héi ë trªn, c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng coi träng chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. ChØ cã lµm nh­ vËy C«ng ty míi ®èi phã ®­îc sù thay ®æi khã l­êng cña m«i tr­êng kinh tÕ. ChØ cã lµm nh­ vËy, C«ng ty míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, C«ng ty míi cã thÓ ®i ®óng h­íng vµ tr¶ lêi ®­îc c©u hái: “ C«ng ty ®ang ®i vÒ ®©u? §Ých cña C«ng ty muèn ®Õn lµ g×? Cã ph¶i lîi nhuËn cµng cao lµ phóc lîi x· héi cµng lín hay t¨ng quy m« thÞ tr­êng? …” Tãm l¹i, viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh sÏ gióp C«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng h­íng kinh doanh ®óng ®¾n, cã hiÖu qu¶ cao, l©u dµi, gióp C«ng ty ®Þnh h­íng ®­îc quü ®¹o kinh doanh vµ ®iÒu chØnh theo nã. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh gióp C«ng ty ph©n tÝch vµ dù ®o¸n moi tr­êng kinh doanh nh»m x¸c ®Þnh ®­îc thêi c¬,cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ l­¬ng tr­íc ®­îc nh÷ng rñi ro ®e do¹ tõ m«i tr­êng bªn ngoµi (®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng, ng­êi cung cÊp, tiªu dïng). Nã còng gióp C«ng ty chñ ®éng h¬n giµnh th¾ng lîi trªn th­¬ng tr­êng. ChiÕn l­îc ®­îc ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi dùa trªn sù ph¸t hiÖn vµ tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh, c¸c lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. 5. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé giái vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. X©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé giái vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé lu«n lu«n ®­îc bao hµm bëi mét tiÕn tr×nh qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶. Bëi lÏ mäi sù xuÊt ph¸t tõ con ng­êi ®Òu liªn quan trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù ttrong C«ng ty. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét khoa häc øng dông. Nã lµ nghÖ thuËt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn nhiÒu thµnh tùu cña c¸c ngµnh khoa häc kh¸c nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng tæng thÓ nh÷ng ph­¬ng tiÖn nh»m thu hót, l«i cuèn nh÷ng ng­êi giái vÒ víi doanh nghiÖp. Gi÷ cho ®­îc ®éi ngò nh©n sù mµ doanh nghiÖp ®ang cã, ®éng viªn thóc ®Èy nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä béc lé, th¨ng hoa vµ cèng hiÕn tµi n¨ng cho C«ng ty. TÊt c¶ c¸c t¸c ®éng nµy kh«ng cã kü thuËt chÝnh x¸c nµo hç trî vµ nã diÔn ra trong bèi c¶nh mét C«ng ty, bèi c¶nh v¨n ho¸ x· héi, chÝnh trÞ vµ nhÊt lµ thÓ hiÖn trong tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n trÞ. Nh­ ®· nãi ë phÇn ph­¬ng h­íng, phÇn lín c¸c c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu lµ ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. Bªn c¹nh nh÷ng ng­êi ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh cßn cã nh÷ng ng­êi ch­a thùc sù quan t©m ®Õn C«ng ty, ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng dÉn ®Õn l·ng phÝ nguån nh©n lùc. S¬ ®å 6: TiÕn tr×nh qu¶n trÞ nguån nh©n lùc C¸c t¸c lùc m«i tr­êng bªn trong vµ ngoµi NATOURIMEX Ho¹ch ®Þnh vµ dù b¸o nguån nh©n lùc: Ph©n tÝch nhu cÇu tuyÓn dung Ph©n tÝch chøc danh vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc §¸nh gi¸ thµnh tÝch TuyÓn mé: C¸c nguån bªn trong C¸c nguån bªn ngoµi Qu¶n lý con ng­êi QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông TuyÓn chän nh©n sù §Þnh h­íng vµ héi nhËp Thóc ®Èy vµ ®éng viªn §iÒu ®éng nh©n sù: Th¨ng chøc, gi¸ng chøc Thuyªn chuyÓn, ®iÒu ®éng néi bé §iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc hay c«ng viÖc HuÊn luyÖn vµ ph¸t triÓn nh©n sù Nh÷ng c«ng viÖc cÇn ng­êi C¸c t¸c lùc m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi NATOURIMEX NATáUIMÏ C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cña C«ng ty sao cho võa ph¸t huy ®­îc sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o tù chñ cña mçi thµnh viªn, võa t¹o ra ®­îc søc m¹nh cña C«ng ty ®Ó v­¬n lªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Trªn mét gãc ®é nµo ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ hiÖn nay th× viÖc ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ®­îc ®«ng ®¶o c¸c nhµ kinh doanh hiÖn nay coi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ta biÕt r»ng, kinh doanh lµ mét ho¹t ®éng cña con ng­êi. HiÖu qu¶ kinh doanh phô thuéc vµo n¨ng lùc tËp thÓ cña ng­êi kinh doanh vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu. NÕu kh«ng chuÈn bÞ tèt ®çi ngò c¸n bé th× ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ kinh doanh ®em l¹i sÏ kÐm. V× thÕ, víi c«ng ty lµ mét C«ng ty ®ang ®µ ph¸t triÓn cÇn cã hÖ thèng tæ chøc c¸n bé hîp lý. Trong thêi gian tíi C«ng ty tù bá kinh phÝ ®Ó ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i ®èi víi tõng c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt vÒ c¸c mÆt chuyªn m«n, nghiÖp vô, ngo¹i ng÷. Muèn cã kÕ ho¹ch båi d­ìng tr×n ®é c¸n bé c«ng nh©n qu¶n lý cho thËt hiÖu qu¶, cÇn ph©n tÝch tr×nh ®é cña tõng lo¹i nh»m ®µo t¹o ®óng chuyªn m«n, tay nghÒ lµm sao cho sö dông ®óng ng­êi, ®óng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §©y chÝnh lµ søc m¹nh tæng hîp lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ph¸t huy tíi møc cao nhÊt n¨ng lùc s¸ng t¹o, sù n¨ng ®éng cña tµi nguyªn chÊt x¸m mµ kh«ng mét siªu m¸y tÝnh nµo cña kû nguyªn th«ng tin cã thÓ thay thÕ ®­îc. MÆt kh¸c C«ng ty nªn cã mét chiÕn l­îc ®Çu t­ dµi h¹n thu hót nh©n tµi, träng dông nh÷ng nguêi cã n¨ng lùc vµo vÞ trÝ xøng ®¸ng. Qua ®ã n¨ng suÊt c«ng viÖc sÏ t¨ng lªn. Tuy nhiªn ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé t­¬ng ®èi hoµn h¶o phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, C«ng ty kh«ng chØ biÕt ®ßi hái mµ còng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®ång ®éi ®ñ søc ®Ó ph¸t huy s¸ng t¹o nh­: C«ng ty nªn tiÕn hµnh viÖc th­ëng c«ng theo ®óng kÕt qu¶ lao ®éng cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn; th­ëng phÇn tr¨m theo khèi l­îng hoµn thµnh c«ng viÖc; cã th­ëng thªm phÇn tr¨m cho nhãm, ®¬n vÞ, c¸ nh©n lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ c«ng viÖc, kho¸n chi phÝ kinh doanh ®èi víi tõng ph­¬ng ¸n kinh doanh cho c¸ nh©n hay nhãm thùc hiÖn; kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt lµ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vÒ tinh thÇn. §éng viªn, khen ngîi, t¹o bÇu kh«ng khÝ th©n thiÖn gi÷a c¸ nh©n víi nhau, gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. Sù g¾n bã ®oµn kÕt trong C«ng ty sÏ ®em l¹i søc m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh kinh doanh ®· ®Æt ra. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy, C«ng ty nªn tæ chøc c¸c kú nghØ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong thêi gian r¶nh rçi, t¨ng c¸c ho¹t ®éng cã tÝnh tËp thÓ, ®ång thêi cã c¸c biÖn ph¸p xö ph¹t hîp lý, kiªn quyÕt chèng hiÖn t­îng tuú tiÖn thiÕu tr¸ch nhiÖm, v« tæ chøc vµ mäi biÓu hiÖn tham « l·ng phÝ. Thªm vµo ®ã C«ng ty cÇn c¶i tiÕn lÒ lèi lµm viÖc sao cho gän nhÑ, tr¸nh phiÒn hµ nh­ng vÉn ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý do Nhµ n­íc qui ®Þnh: c¶i tiÕn sæ s¸ch ghi chÐp, thèng kª, l­u tr÷, th«ng tin liªn l¹c ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c. 6. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty thiÕt bÞ vËt t­ du lÞch lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh thu¬ng m¹i nªn sè l­îng c¸n bé nh©n viªn lín. Nh×n vµo s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty ta thÊy r»ng ®ã lµ c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, gi¸m ®èc lµ ng­êi n¾m mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ lµ ng­êi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. Nh­ng C«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh, trung t©m n»m r¶i r¸c ë c¸c tØnh trªn toµn quèc dÉn ®Õn viÖc qu¶n lý tËp trung ch­a tèt. C¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra nhiÒu khi thi hµnh chËm chÔ hoÆc thi hµnh kh«ng tèt dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh ch­a cao. Ngoµi ra, ë C«ng ty kh©u tæng hîp vµ xö lý th«ng tin ch­a kÞp thêi dÉn ®Õn viÖc chËm chÔ khi tiÕn hµnh ra quyÕt ®Þnh. Thªm vµo ®ã trong qu¸ tr×nh qu¶n lý mét sè bé phËn lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ nªn C«ng ty cã ý ®Þnh xem xÐt l¹i sù tån t¹i cña c¸c bé phËn nµy. §¶m b¶o sù qu¶n lý cña C«ng ty víi ®ång vèn bá ra. Cñng cè tæ chøc phßng xuÊt nhËp khÈu, c¸c cöa hµng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng cña c¸c phßng nµy trong kinh doanh. Hoµn chØnh c¸c quy chÕ hiÖn cã, x©y dùng c¸c quy chÕ cho c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng míi ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp, khuyÕn khÝch cho mäi ng­êi tham gia vµo viÖc t×m kh¸ch hµng, gi÷ kh¸ch hµng vµ b¸n hµng. KÕt luËn. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi quèc gia, mäi thêi ®¹i, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ doanh nghiÖp tr­íc khi quyÕt ®Þnh bá vèn ®Çu t­ vµo mét ngµnh, mét s¶n phÈm hay mét dÞch vô nµo ®ã ngoµi viÖc ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? Còng cÇn biÕt hä sÏ ph¶i bá ra bao nhiªu chi phÝ vµ nh÷ng lîi Ých cã tõ dù ¸n ®Çu t­, dÜ nhiªn, nh÷ng lîi Ých ®ã dï tån t¹i d­íi h×nh thøc nµo còng ph¶i lín h¬n chi phÝ bá ra. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ doanh nghiÖp bao giê còng mong muèn thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a vãi mét chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. Së dÜ nhu vËy lµ v× lîi nhuËn mµ nãi réng ra lµ hiÖu qu¶ kinh doanh, võa lµ ®éng lùc, võa lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trong m«i tr­êng c¹nh tranh v« cïng kh¾c nghiÖt, mäi rui ro bÊt ch¾c lu«n cã thÓ x¶y ra, nguy c¬ thua lç, ph¸ s¶n lu«n r×nh rËp. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng më réng, vÊn ®Ò hiÖu qu¶ lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n ch­a ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §Ó gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i cã kiÕn thøc n¨ng lùc mµ cÇn cã kinh nghiÖm thùc tiÔn. MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ du lÞch cã nh÷ng thµnh tùu vµ kÕt qu¶ ch­a ®­îc nh­ mong muèn. Nh­ng vÊn ®Ò hiÖu qu¶ lu«n ®­îc c«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu. Lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n, kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Víi mong muèn gãp phÇn ®Ó cïng nghiªn cøu t×m tßi, suy nghÜ vµ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nhá bÐ cña m×nh ®Ó lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ du lÞch ®­îc tèt h¬n. ChÝnh v× vËy, t«i ®· lùa chän viÕt ®Ò tµi nµy. Víi kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ, viÖc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p cã ý nghÜa thiÕt thùc lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n vµ phøc t¹p. Do vËy, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n ®äc. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h­íng dÉn TS. Lª ThÞ Anh V©n vµ c¸c c« chó phßng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty vµ mét sè tµi liÖu kh¸c. CÈm nang nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §æi míi kinh tÕ ViÖt Nan vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp - Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt - Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ giao dÞch vµ thanh to¸n th­¬ng m¹i trong giao dÞch quèc tÕ - Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n. Gi¸o tr×nh qu¶n trih kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ - Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n. V× sao ph¶i ®Æt vÊn ®Ò HiÖu qu¶ vµ c¹nh tranh - T¹p chÝ céng s¶n. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n quèc gia. Marketing quèc tÕ vµ qu¶n lý xuÊt khÈu - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch.doc