Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9

Lời nói đầu Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công. Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp Nhà nước với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác quản trị nhân lực của Công ty xây dựng số 9, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong đợt thực tập em chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9" để viết luận văn tốt nghiệp. Luận văn của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng số 9 Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng số 9.

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc XÕp h¹ng Doanh nghiÖp lo¹i I (mét) theo QuyÕt ®Þnh s« 3509/Q§-UB ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1994 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 78/1999/Q§-UB ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1999 cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi. C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc Bæ sung nhiÖm vô theo QuyÕt ®Þnh sè 7644/Q§-UB ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2003 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc ®¨ng ký l¹i lÇn thø nhÊt theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh doanh nghiÖp nhµ n­íc sè: 0106000146 ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2004 do së KÕ ho¹ch §Çu t­ Hµ Néi cÊp. a. Tªn gäi ®Çy ®ñ cña C«ng ty: C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi b. Tªn giao dÞch quèc tÕ HaNoi Construction Company No9 c. Tªn viÕt t¾t: Hanco9 d. Gi¸m ®èc c«ng ty: Kü s­ NguyÔn V¨n Khiªu e. Trô së giao dÞch chÝnh: T¹i sè 560 NguyÔn V¨n Cõ -Long Biªn - Hµ Néi §iÖn tho¹i giao dÞch: (04).8.271774 - (04)8.776752 Fax: (04)8.273730 f. M· sè thuÕ: 0100105768 - 1 g. Tæng nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty : 7.965.638.647 ®ång Trong ®ã: Vèn kinh doanh: 7.080.073.682 ®ång Theo b¶n x¸c nhËn vèn kinh doanh hiÖn cã ®Õn ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Chi côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi. h. Tæng sè C¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty: trªn 573 ng­êi Trong ®ã: Tr×nh ®é ®¹i häc: 70 ng­êi. Tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: 55 ng­êi. C«ng nh©n kü thuËt : 268 ng­êi C¸c lao ®éng kh¸c: 180 ng­êi §é tuæi b×nh qu©n lµ: 37 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty ®­îc ghi trong QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giÊy phÐp kinh doanh lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, x©y dùng kh¸c. - X©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n. - Kinh doanh nhµ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng võa vµ nhá - Thi c«ng vµ x©y l¾p c«ng tr×nh: §iÖn lùc (®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p) ®Õn 35KV, hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh: Giao th«ng, thÓ dôc thÓ thao vµ vui ch¬i gi¶i trÝ, cÊp - tho¸t n­íc, thñy lîi, cÇu c¶ng, kÌ s«ng, hå vµ kªnh m­¬ng. - S¶n xuÊt vµ gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng, s¶n xuÊt g¹ch nung. - Trang trÝ néi thÊt, méc x©y dùng. - Kinh doanh vµ lµm ®¹i lý b¸n vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ v¨n phßng ChuyÓn giao c«ng nghÖ x©y l¾p vµ vËn hµnh lß tuy nen. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: 3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n PG§ Dù ¸n ®Çu t­ PG§ KÕ ho¹ch PG§ Kü thuËt Phßng qu¶n lý dù ¸n Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Phßng KT chÊt l­îng §éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt XN XD VËt t­ vµ xe m¸y XN X©y dùng sè 8 XN X©y dùng sè 7 XN X©y dùng sè 6 XN X©y dùng sè 1 XN X©y dùng sè 2 XN X©y dùng sè 4 Bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng C«ng ty bao gåm : 01 Gi¸m ®èc 03 Phã gi¸m ®èc: 1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c Qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­îng, an toµn lao ®éng. 1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c KÕ ho¹ch tæng hîp vµ Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ. 1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c Dù ¸n ®Çu t­. C«ng ty cã 6 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô: Phßng KÕ ho¹ch - Tæng hîp: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng hîp b¸o c¸o thèng kª c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ. Phßng Qu¶n lý Dù ¸n: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng. Phßng Kü thuËt - ChÊt l­îng: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh an toµn lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc. §ång thêi tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n, ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ n­íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña c«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh. Phßng Tæ chøc lao ®éng: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n s¾p xÕp vµ c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o båi d­ìng vµ tuyÓn dông lao ®éng ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thanh tra nh©n d©n trong toµn c«ng ty. Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Cã chøc n¨ng tiÕp nhËn th«ng tin, truyÒn tin truyÒn mÖnh lÖnh gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh ®¬n vÞ vµ trong quan hÖ c«ng t¸c víi cÊp trªn, cÊp d­íi, kh¸ch hµng. 3.2. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty: C«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c XÝ nghiÖp, ®éi, bao gåm 7 XÝ nghiÖp vµ 1 ®éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt trùc thuéc: - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 6. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 7 - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 8 - XÝ nghiÖp x©y dùng - VËt t­ vµ xe m¸y - §éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. 3.3. Trô së c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty: XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.272071.- 5.564416. XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.272562 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.775.943 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 6. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.775804. XÝ nghiÖp x©y dùng sè 7. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 0903458198 XÝ nghiÖp x©y dùng sè 8. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 0913564297 XÝ nghiÖp x©y dùng - VËt t­ xe m¸y. Trô së: Khèi 6 ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi. Tel: 8.832650. §éi x©y dùng - Trang trÝ néi thÊt. Trô së: Khèi 6 ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi. Tel: 8.832340. 2. Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty ®­îc h×nh thµnh ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu nghiªn cøu cña nhµ n­íc giao. §éi ngò c¸n bé cña C«ng ty ®­îc tuyÓn lùa tõ c¸c tr­êng ®¹i häc vµ c¬ së s¶n xuÊt, võa giái vÒ lý thuyÕt võa giái vÒ thùc tÕ ®· ®¸p øng ®­îc môc tiªu kinh doanh trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty. tt Chuyªn m«n ®¬n vÞ Sè l­îng §¹i häc 70 1 Kü s­ X©y dùng Ng­êi 35 2 Kü s­ ®iÖn Ng­êi 2 3 Kü s­ Quy ho¹ch Ng­êi 2 4 Cö nh©n Kinh tÕ Ng­êi 10 5 Cö nh©n Tµi chÝnh Ng­êi 13 6 Cö nh©n LuËt, ngo¹i ng÷ Ng­êi 3 7 Kü s­ Giao th«ng Ng­êi 3 8 Kü s­ Thuû lîi Ng­êi 2 Trung cÊp 55 1 Trung cÊp X©y dùng Ng­êi 38 2 Trung cÊp §iÖn Ng­êi 5 3 Trung cÊp Kinh tÕ Ng­êi 12 C«ng nh©n kü thuËt 268 1 C«ng nh©n thî nÒ Ng­êi 135 2 C«ng nh©n thî s¾t, hµn Ng­êi 64 3 C«ng nh©n thî méc Ng­êi 25 4 C«ng nh©n thî ®iÖn, n­¬c Ng­êi 32 5 L¸i xe, l¸i cÈu, vËn hµnh m¸y Ng­êi 12 6 Lao ®éng phæ th«ng Ng­êi 180 Qua sè liÖu cña b¶ng ta thÊy bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp gåm ®¹i häc: 77 ng­êi vµ trung cÊp lµ 55 ng­êi chiÕm 22%. Cßn tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp gåm c«ng nh©n kü thuËt lµ 268 ng­êi, lao ®éng phæ th«ng lµ 180 ng­êi chiÕm 78%. XÐt vÒ c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty lµ 78% t­¬ng ®èi thÊp. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã c«ng ty còng cÇn xem xÐt vµ bè trÝ l¹i lùc l­îng lao ®éng cho phï hîp. II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. N¨ng lùc kinh nghiÖm cña c«ng ty: a. Sè n¨m kinh qua lµm tæng thÇu hoÆc thÇu chÝnh: Trªn ®Þa bµn Hµ Néi: 28 n¨m Trªn ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c: 23 n¨m b. Sè n¨m cã kinh nghiÖm x©y dùng chuyªn dông: Stt TÝnh chÊt c«ng viÖc Sè n¨m kinh nghiÖm 1 C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp 28 n¨m 2 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë 28 n¨m 3 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng 17 n¨m 4 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ biÖt thù 17 n¨m 5 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh tr­êng häc, nhµ trÎ 28 n¨m 6 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh V¨n ho¸ 17 n¨m 7 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh H¹ tÇng kü thuËt 14 n¨m 8 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ThÓ dôc thÓ thao 21 n¨m c. Mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®ang tiÕn hµnh thi c«ng Tªn hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång Tªn c¬ quan ký hîp ®ång Ngµy h.thµnh Trung t©m th­¬ng m¹i vµ dÞch vô 151 Yªn phô 12,7 tû C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng M¹i DÞch vô Du LÞch Ba §×nh 03/2006 Khu nhµ ë cho thuª vµ dÞch vô du lÞch 16B Ngò x· 3,9 tû C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng M¹i DÞch vô Du LÞch Ba §×nh 03/2004 Chung c­ 17 tÇng B6C Khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 33 tû Ban QLDA x©y dùng Nam Trung Yªn 12 /2004 Chung c­ cao tÇng CT4 khu ®« thÞ míi Mü §×nh - MÔ Tr× 30 Tû Ban Qu¶n lý c¸c Dù ¸n ®« thÞ khu vùc Hµ Néi - Cty CP§TPT §« thÞ vµ KCN S«ng §µ 04/2005 Chung c­ 9 tÇng A3 Khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 20 Tû Ban QLDA x©y dùng Nam Trung Yªn 12/2005 Gi¶ng ®­êng 7 tÇng Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i 16,5 tû Tr­êng §¹i Häc Th­¬ng M¹i 7/2005 Th©n nhµ N2A Khu ®« thÞ Trung hoµ - Nh©n chÝnh 10,7 tû C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ néi 12/2004 Tæng gi¸ trÞ: 127,2 tû d. Mét sè C«ng tr×nh c«ng ty §· thùc hiÖn trong 5 n¨m võa qua tt Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh Tæng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ T.H Thêi h¹n Hîp ®ång C¬ quan chñ ®Çu t­ K.c«ng H.thµnh 1 Khu nhµ ë §Çm TrÊu Hµ Néi. 3 tû 3 tû 4/1998 8/1998 Ban QLDA C«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi 2 Trung t©m gi¸o dôc Qu¶ng An – T©y Hå 4,5 tû 4,5 tû 3/1999 8/1999 Ban QLDA QuËn T©y Hå Hµ Néi. 3 Tr­êng ThÓ thao thiÕu niªn häc sinh nghiÖp d­ 10-10 HN 8,6 tû 1,8tû 10/1999 5/2000 Ban Qu¶n lý dù ¸n Tr­êng ThÓ thao thiÕu niªn häc sinh nghiÖp d­ 10-10. 4 Khu nhµ ë (l« sè 2 vµ 3) 560 NguyÔn V¨n Cõ Gia L©m Hµ Néi 5,2 tû 5,2 tû 10/1999 12/2000 Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. 5 Khu nhµ ë (l« sè 1) 560 NguyÔn V¨n Cõ Gia l©m Hµ Néi 9,1 tû 9,1 tû 12/1999 10/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. 6 Khu nhµ ë 684 NguyÔn V¨n Cõ Gia l©m Hµ Néi. 5,1 tû 5,1 tû 11/1999 11/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. 7 Kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng §«ng Anh. 3,6 tû 2,5 tû 11/2000 1/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n HuyÖn §«ng Anh. 8 Chung c­ 6 tÇng G3 VÜnh phóc Cèng vÞ - Ba ®×nh. 6,4 tû 6,4 tû 12/2000 10/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n QuËn Ba §×nh. 9 X­ëng s¶n xuÊt thÞt nguéi XuÊt nhËp chÕ biÕn Thùc phÈm Hµ Néi 3 tû 3 tû 10/2002 12/2002 C«ng ty SX -DV vµ XNK Nam Hµ Néi 10 Khu nhµ ë N1,N2 x· Xu©n §Ønh - Tõ Liªm - Hµ Néi 7,7 tû 7,65 tû 10/2002 1/2003 C«ng ty ThiÕt kÕ x©y dùng nhµ. 11 X©y dùng nhµ x­ëng C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh 1,37 tû 1,37 tû 2/2003 5/2003 C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh 12 PhÇn m¸i trung t©m TDTT TØnh Yªn B¸i 4,8 tû 4,8 tû 10/2002 5/2003 Ban QLDA TØnh Yªn B¸i 13 PhÇn mãng Nhµ chung c­ 9 tÇng N2A Trung Hßa - Nh©n ChÝnh 6 Tû 6 Tû 1/2003 5/2003 C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 14 Chung c­ 6 tÇng N6B Khu ®« thÞ Trung Hßa - Nh©n ChÝnh 8,65 tû 8,65 tû 2/2003 9/2003 C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 15 Nhµ luyÖn tËp vµ thi ®Êu TDTT Gia l©m 37tû 22,578 tû 5/2001 9/2003 Ban qu¶n lý dù ¸n HuyÖn Gia L©m. 16 Chung c­ 9 tÇng N1A-N1B khu §« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh. 20,5 tû 20,35 tû 5/2002 10/2003 C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 17 Nhµ chung c­ 11 tÇng t¹i 18 Yªn Ninh - Ba §×nh Hµ Néi 17 tû 17 tû 6/2002 10/2003 C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ X©y dùng H¹ tÇng T©y Hå vµ Cty §TXDBa §×nh. 18 Khu chung c­ NghÜa §« - DÞch Väng -Tõ Liªm - Hµ Néi 6 tû 6 tû 2/2003 2/2004 C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 Hµ Néi 19 C¶i t¹o kÌ ®¸ h¹ l­u s«ng Lõ 1,7 1,7 05/2003 02/2004 Ban Qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Giao th«ng C«ng chÝnh 20 Tr­êng Phæ th«ng Trung häc Ninh S¬n 4,108 4,108 6/2003 3/2004 C«ng ty Ph¸t triÓn Kü thuËt x©y dùng TDC 21 Nhµ kh¸m ®a khoa vµ nhµ nghiÖp vô BÖnh C«ng ty Dung QuÊt 8,4 8,4 9/2003 4/2004 C«ng ty ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng TDC 22 Nhµ ®iÒu hµnh ®éi vËn t¶i C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I 1,95 1,95 10/2003 4/2004 C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I 23 PhÇn mãng chung c­ 17 tÇng B6C khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 8,9 tû 8,9 tû 11/2003 04/2004 Ban QLDA Nam Trung Yªn 24 X©y dùng H¹ tÇng kü thuËt vµ c¶nh quan ngoµi nhµ « ®Êt N6 Khu ®« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh 1,5 1,5 04/2004 5/2004 C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 2. N¨ng lùc thùc hiÖn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng a. N¨ng lùc gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n: C«ng ty ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng quy m« s¶n xuÊt c¸c lo¹i cÊu kiÖn cäc bª t«ng víi c¸c kÝch cì theo yªu cÇu thiÕt kÕ, c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®Þnh h×nh nh­ cÊu kiÖn Panen, èng cèng BTCT, cäc BTCT..... ®Ó phôc vô c¸c c«ng tr×nh chung c­ cao tÇng cña c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty vµ tiªu thô trªn ®Þa bµn Hµ Néi, c¸c tØnh l©n cËn. b. N¨ng lùc gia c«ng s¶n phÈm méc: §­îc tËp trung t¹i x­ëng cã diÖn tÝch 3000m2 vµ phôc vô ë c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. Cã ®éi ngò thî méc giái ®ñ kh¶ n¨ng hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái kü thuËt cao, s¶n xuÊt hµng méc ®¹t chÊt l­îng tèt, kü mü thuËt ®Ñp. 3. N¨ng lùc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ Mét sè c¸c dù ¸n C«ng ty ®ang triÓn khai : - Dù ¸n nhµ ë Bå §Ò - Long Biªn - Dù ¸n nhµ ë Tiªn D­¬ng - §«ng Anh - Dù ¸n nhµ ë Xu©n Nén - §«ng Anh - Dù ¸n nhµ ë Ninh HiÖp - Gia L©m C¸c dù ¸n trªn C«ng ty ®· vµ ®ang phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý cña Thµnh phè, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ phÝa ®èi t¸c ®Ó hoµn chØnh hå s¬, thñ tôc sím ®­a dù ¸n vµo khëi c«ng trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. 4. C¸c thµnh tÝch c¬ b¶n cña c«ng ty: Trong 28 n¨m qua C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n ho¸, ThÓ dôc thÓ thao, Khoa häc kü thuËt cña Thñ ®«. C«ng ty ®· tõng b­íc t¹o dùng cho m×nh mét truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn chÊt l­îng víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc, víi nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, C«ng ty ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Ba ( n¨m 1990 ) Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Nh× ( n¨m 2000 ). Lµ mét ®¬n vÞ tiªu biÓu ®¹t chÊt l­îng trong ngµnh x©y dùng ViÖt nam. §· ®­îc tÆng th­ëng 8 Huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao cho c¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu ®¹t chÊt l­îng cao. Mét sè c«ng tr×nh ®· ®­îc cÊp huy ch­¬ng vµng vµ b»ng khen chÊt l­îng cao Nhµ lµm viÖc C«ng An huyÖn §«ng Anh C«ng tr×nh chî §ång Xu©n - B¾c Qua Th­ viÖn C«ng ty Hµ Néi Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Nhµ m¸y §iÖn C¬ TrÇn Phó C¶i t¹o vµ më réng nhµ kh¸ch UBND Thµnh phè Hµ Néi C«ng tr×nh lß nung Tuy - nel Nhµ m¸y g¹ch CÇu §uèng Tr­êng trung häc c¬ së Qu¶ng An T©y Hå - Hµ Néi BÓ b¬i Tr­êng ThÓ Thao ThiÕu Niªn 10-10 Ba §×nh - Hµ Néi 5. N¨ng lùc nhãm xe m¸y x©y dùng thi c«ng cña c«ng ty ThiÕt bÞ m¸y cña C«ng ty ®­îc trang bÞ ë c¸c XÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu chñng lo¹i xe m¸y vµ chia lµm hai nhãm: 5.1. Nhãm m¸y thi c«ng c¸c lo¹i m¸y: CÈu th¸p RAIMONDI, POTAIN, ®é cao 50¸80m tÇm víi 30¸55m, CÇn cÈu t¶i träng 5¸12 tÊn, m¸y khoan cäc nhåi, m¸y Ðp cäc, m¸y ñi, m¸y xóc, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y hµn, m¸y trén bª t«ng, m¸y trén v÷a, ®Çm dïi, ®Çm bµn, m¸y khoan ph¸ bª t«ng, m¸y mµi, m¸y c­a, m¸y b¬m n­íc, m¸y vËn th¨ng ®­a vËt liÖu lªn cao 40¸70 mÐt, m¸y tr¾c ®Þa ®o ®¹c c¸c lo¹i. C¸c lo¹i m¸y cã ®ñ kh¶ n¨ng thi c«ng c¬ giíi mäi c«ng tr×nh cã quy m« lín, ®Þa h×nh phøc t¹p vµ chiÒu cao kh¸c nhau. 5.2. Nhãm « t« vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: gåm c¸c lo¹i « t« t¶i, s¬ mi r¬ mooc, xe « t« c¸c h¹ng kh¸c phôc vô c¸c d¹ng ®­êng s¸ c«ng tr×nh. Ngoµi n¨ng lùc thiÕt bÞ, xe m¸y cña C«ng ty ®¬n vÞ cã liªn kÕt víi mét sè ®¬n vÞ b¹n trong Tæng c«ng ty,Thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng trong n­íc ®Ó cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®¸p øng c¸c lo¹i m¸y thi c«ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cao tÇng vµ phøc t¹p 5.3. Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty Lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc N­íc s¶n xuÊt Sè l­îng Së h÷u c.ty Th«ng sè kü thuËt CÇn cÈu th¸p POTAIN CÇn cÈu th¸p RAIMONDI CÈu tù hµnh HITACHI M¸y ®µo KOMASU M¸y Ðp cäc M¸y ®ãng cäc M¸y b¬m bª t«ng cè ®Þnh ¤t« benzin ¤t« tù ®æ Huyn§ai M¸y ñi HITACHI Xe lu SAKAI M¸y c¾t g¹ch M¸y mµi 2 ®¸ M¸y kinh vÜ M¸y Thuû b×nh M¸y vËn th¨ng trô vu«ng M¸y trén bª t«ng 500L M¸y trén bª t«ng 250L M¸y trén v÷a 80L M¸y ®Çm bª t«ng M¸y ®Çm cãc MIKSA M¸y hµn ®iÖn HQ 24 M¸y ph¸t ®iÖn M¸y ph¸t ®iÖn nhá M¸y b¬m n­íc M¸y khoan bª t«ng Cèt pha thÐp Gi¸o chèng tæ hîp M¸y c¾t, uèn thÐp NhËt NhËt NhËt §øc Nga Nga Hµn Quèc NhËt NhËt Hµn Quèc §øc NhËt NhËt Nga §øc §øc §øc §øc NhËt Hµn Quèc NhËt NhËt NhËt - TQ NhËt, §øc ViÖt Nam ViÖt Nam T. Quèc 02 01 02 02 02 01 02 04 04 02 02 25 04 02 08 08 12 20 10 40 08 06 01 03 12 10 5.000 M2 42 bé 06 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Qmax= 8T, Rmax=55m Qmax= 5T, Rmax=40m Qmax=12T, Rmax=18m Qmax= 0,5 m3 30 - 80 TÊn 2,5 TÊn 30m3/h 7.5 TÊn 10 TÊn 150HP 8-12 TÊn 1 Kw 2.7 Kw §é chÝnh x¸c: 0.001 §é chÝnh x¸c: 0.001 0,5 tÊn 4 Kw 1 Kw 0,45 Kw 0.8 - 1.5 Kw 1,5 - 3,0 Kw 380V-24 Kw 60 KVA 15KVA 2m3/h ¸ 50m3/h 1,4 Kw¸2.8 Kw fi Ma x<= 40 6. Nguån lùc tµi chÝnh cña c«ng ty C¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m 2002-2004: §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 2002 2003 2004 Tæng vèn kinh doanh 32.320 33.133 46.264 Vèn l­u ®éng 25.790 26.283 38.757 Vèn cè ®Þnh 6.530 6.850 7.507 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy sù gia t¨ng vÒ c¸c chØ tiªu kh«ng ngõng qua mçi n¨m, n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. §ã lµ qu¸ tr×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc trªn giao, qu¸ tr×nh cè g¾ng cña c¶ mét tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ trong s¶n xuÊt, qu¶n lý. S¶n l­îng tiªu thô qua c¸c n¨m t¨ng dÇn, chøng tá c«ng t¸c tiªu thô qua c¸c n¨m t¨ng dÇn vµ c«ng t¸c marketing cña c«ng ty lµm rÊt tèt. III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 1. T×nh h×nh tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty Mäi tæ chøc, doanh nghiÖp ®Òu muèn cã mét nguån nh©n lùc dåi dµo, cã tr×nh ®é, giµu kinh nghiÖm trong tay m×nh, t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 còng vËy. §©y chÝnh lµ néi lùc quan träng cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, vËy nªn viÖc tuyÓn chän vµ sö dông lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é, nhanh nh¹y tiÕp thu c¸i míi vµ lu«n tù hoµn thiÖn b¶n th©n. - Tõ n¨m 1990 ®Õn nay víi luång kh«ng khÝ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· cã sè l­îng tuyÓn dông nh­ sau: Sè l­îng tuyÓn dông: §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sè l­îng lao ®éng t¨ng trong n¨m Ng­êi 18 21 24 Lao ®éng gi¸n tiÕp Ng­êi 2 2 3 Lao ®éng trùc tiÕp Ng­êi 16 19 21 Nh×n vµo b¶ng biÓu cho thÊy sè l­îng C«ng ty tuyÓn vµo phÇn nhiÒu lµ c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. V× xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña C«ng ty bé m¸y hµnh chÝnh vÉn cßn cång kÒnh. Bëi vËy nªn sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng cÇn tuyÓn nhiÒu. - C«ng t¸c tuyÓn dông cña C«ng ty: TuyÓn chän con ng­êi vµo lµm viÖc ph¶i g¾n víi ®ßi hái cña c«ng viÖc. - TuyÓn chän nh÷ng ng­êi cã t×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, cã thÓ lµm viÖc ®¹t tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao, hiÖu suÊt c«ng t¸c tèt. - TuyÓn nh÷ng ng­êi cã kû luËt, trung thùc, g¾n bã víi c«ng viÖc. - TuyÓn nh÷ng ng­êi cã søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi víi C«ng ty, víi c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - Tõ viÖc biÕt râ nhu cÇu lao ®éng cña C«ng ty. C«ng ty ®· cã nh÷ng h­íng tuyÓn dông phï hîp víi ngµnh nghÒ cña C«ng ty qua viÖc chän lùa ph­¬ng h­íng tuyÓn chän: - TuyÓn tõ bªn trong c¸c tr­êng §¹i häc, Cao §¼ng kü thuËt trong n­íc. - TuyÓn chän bªn ngoµi, qua giíi thiÖu, qua sù ph©n bæ tõ cÊp trªn ®­a c¸c chØ tiªu lao ®éng xuèng, hä th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®· vµ ®ang lµm viÖc ë c¸c nghµnh kh¸c chuyÓn tíi. - Tõ n¨m 1999 trë l¹i ®©y do sù gi¶m biªn chÕ cña nhµ n­íc nªn sè l­îng lao ®éng t¹i C«ng ty ®· kh«ng t¨ng nhiÒu so víi tr­íc, lao ®éng chñ yÕu t¹i C«ng ty ®­îc bè trÝ s¾p xÕp nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu cña C«ng ty. 2. C«ng t¸c tuyÓn chän cña C«ng ty th­êng ®­îc tiÕn hµnh chÆt chÏ - C¨n cø vµo ®¬n xin viÖc, lý lÞch, b»ng cÊp vµ giÊy chøng chØ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi xin viÖc. - C¨n cø vµo c¸c hÖ thèng c©u hái vµ tr¶ lêi ®Ó t×m hiÓu ng­êi xin viÖc, c¸c c©u hái do C«ng ty ®Ò ra. - C¨n cø vµo tiÕp xóc, gÆp gì gi÷a Phßng tæ chøc vµ ng­êi xin viÖc. - C¨n cø vµo kiÓm tra søc khoÎ, thö tay nghÒ, thö tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n. Do ®ã viÖc xem xÐt l¹i nguån nh©n lùc hµng n¨m sÏ lµm cho tæ chøc thÊy râ chÊt l­îng cña nguån nh©n lùc, chuÈn bÞ s½n cho nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. - Tr¸ch nhiÖm tuyÓn mé, thuª m­ín, s¾p xÕp ng­êi lao ®éng th­êng ®­îc giao cho Phßng tæ chøc, nh÷ng ng­êi gi¸m s¸t thi tuyÓn lµ nh÷ng "Tr­ëng, Phßng, Ban hoÆc giao cho ng­êi ®øng ®Çu cña Bé m¸y cã nhu cÇu vµ nh©n lùc. - §èi víi mçi tæ chøc, doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty x©y dùng sè 9 nãi riªng th× viÖc x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt ë tõng bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa rÊt quan träng trong vÊn ®Ò hoµn thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u. V× vËy mµ nÕu thõa lao ®éng th× g©y khã kh¨n cho quü tiÒn l­¬ng vµ l·ng phÝ søc lao ®éng vµ nÕu thiÕu th× kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ c«ng viÖc. Sè l­îng lao ®éng. ChØ tiªu 2002 2003 2004 Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Lao ®éng gi¸n tiÕp 66 22,2 68 21,5 70 20,7 Lao ®éng trùc tiÕp 231 77,8 247 78,5 268 79,3 Tæng sè lao ®éng 297 100 315 100 338 100 Qua sè liÖu cña b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña C«ng ty ®Òu t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, cô thÓ lµ qua 3 n¨m sè lao ®éng gi¸n tiÕp ®ang tõ 66 ng­êi n¨m 2002 lªn 70 ng­êi n¨m 2004, t­¬ng øng tõ 22,2% n¨m 2002 gi¶m cßn 20,7%. Lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 37 ng­êi qua 3 n¨m, t­¬ng øng víi 77,8% n¨m 2002 lªn 79,3% n¨m 2004. - T¹i c«ng ty sau khi mét sè c¸n bé vµ c«ng nh©n vÒ h­u sau nh÷ng n¨m c«ng t¸c cèng hiÕn cho C«ng ty, nh­ng sau ®ã C«ng ty ®· kÞp thêi bæ sung tõ nh÷ng nguån sinh viªn míi ra tr­êng, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn ngµnh tõ c¸c C«ng ty kh¸c chuyÓn ®Õn v.v.. ®Ó thay thÕ vµ t¹o ra ®éng lùc míi trong ®éi ngò lao ®éng cña m×nh. §Ó lµm râ h¬n vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng ta h·y nghiªn cøu thùc tr¹ng lao ®éng trong bé m¸y gi¸n tiÕp qua b¶ng biÓu sau: KÕt cÊu theo tr×nh ®é, ®é tuæi cña bé m¸y gi¸n tiÕp n¨m 2004 TT Lo¹i lao ®éng Tæng sè Tr×nh ®é häc thøc §é tuæi §H TH S.C <35 35-50 >50 1 Tæng sè 70 31 24 15 33 35 2 2 Nh©n viªn qu¶n lý 23 9 8 6 8 14 1 3 Nh©n viªn kü thuËt 21 13 8 0 11 9 1 4 Nh©n viªn kh¸c 26 13 5 8 15 11 0 5 Tû lÖ % 100 44,2 34,4 21,4 47,1 50,0 2,9 Ta thÊy r»ng trong sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty cã kÕt cÊu t­¬ng ®èi hîp lý, nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ c¶ trªn §¹i häc chiÕm 44,2% ë c¸c vÞ trÝ nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt, kü s­ x©y dùng v.v.. mäi lÜnh vùc chiÕm c¸c vÞ trÝ chñ chèt cña C«ng ty ®ã chÝnh lµ tiÒm lùc thóc ®Èy ®­a C«ng ty ph¸t triÓn cho tíi ngµy nay. - Cßn xÐt ®é tuæi th× ta thÊy r»ng ®ã lµ sù kÕt hîp søc trÎ vµ kinh nghiÖm cô thÓ ®é tuæi d­íi 33 chiÕm 47,1; cßn ®é tuæi 35-50 chiÕm 50,0%, nhê vËy ®· ph¸t huy ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm, søc trÎ trong c«ng viÖc cña C«ng ty. IV. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9. 1. S¬ l­îc t×nh h×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay - TÝnh ®Õn n¨m 2002 d©n sè n­íc ta kho¶ng 75 triÖu ng­êi, trong ®ã 80% d©n sè n­íc ta sèng ë n«ng th«n, sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng lµ 40 ng­êi, lao ®éng trÎ lµ 50,1%, d©n sè d­íi 18 tuæi lµ 35%. V× vËy, nguån dù tr÷ lao ®éng lµ rÊt lín vµ hµng n¨m ph¶i bè trÝ kho¶ng 1,6 - 1,7 triÖu chç lµm th× míi phï hîp víi sè lao ®éng trÎ. M« h×nh th¸p lao ®éng cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc kh¸c. ViÖt Nam N­íc kh¸c Lao ®éng kh«ng lµnh nghÒ 85% 35% h¬n 2 lÇn Lao ®éng lµnh nghÒ 5,5% 35% kÐm 7 lÇn Chuyªn viªn kü thuËt 3,5% 24% kÐm 7 lÇn Kü s­ 2,7% 5% Th«ng qua con sè ®ã cho thÊy viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt cã ®µo t¹o th× míi theo kÞp ®­îc tiÕn ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ®ång thêi còng ®ang ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc chÝnh s¸ch ®ã Nhµ n­íc còng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã, ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng ë ViÖt Namm, t¹o ®iÒu kiÖn c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, më c¸c tr­êng Trung cÊp, cao ®¼ng d¹y nghÒ, ®µo t¹o v.v.. 2. Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 - §µo t¹o nh»m gióp cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc c¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc cÇn thiÕt cho sù nghiÖp mµ m×nh theo ®uæi, tõ ®ã mµ ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña hä, gióp hä æn ®Þnh c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña ng­êi lao ®éng gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña x· héi, cã Ých cho ®Êt n­íc, mang l¹i hiÖu qu¶ cao. - NÒn kinh tÕ x· héi hiÖn nay ®· tr¶i qua mét b­íc tiÕn lín, th«ng qua tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ ®ang lµm biÕn ®æi c¬ cÊu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cµng trë lªn quan träng vµ cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Bëi vËy mµ x©y dùng mét kÕ ho¹ch cô thÓ cho ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc lµ cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp, tæ chøc, C«ng ty x©y dùng sè 9 còng vËy. C«ng ty ®· tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc mét c¸ch cã cô thÓ: Nh÷ng môc tiªu ®µo t¹o cña C«ng ty: + Trang bÞ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt, n©ng cao ®­îc n¨ng lùc lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. + §µo t¹o cho c¸n bé, c¸c chuyªn ngµnh kinh tÕ, kü thuËt + N©ng cao tay nghÒ, båi d­ìng cho c¸c bËc thî cho c«ng nh©n - Tõ nh÷ng n¨m 1999 C«ng ty ®· ®æi míi c¶ ®éi ngò nh©n viªn lÉn n©ng cao c«ng nghÖ míi, tÊt c¶ nh÷ng sù kiÖn trªn cho thÊy C«ng ty ®· vµ ®ang cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®iÒu ®ã cã lîi cho sù ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - VÒ tr×nh ®é cña lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp t¹i C«ng ty hÇu hÕt ®· qua c¸c tr­êng ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ. - VÊn ®Ò hiÖn nay cña C«ng ty ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c«ng nh©n viªn, tiÕp nhËn nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ cao, khuyÕn khÝch c«ng nh©n dù thi n©ng bËc thî, chó träng viÖc ®Çu t­ vµ n©ng cao chÊt l­îng cña yÕu tè con ng­êi, nã sÏ cã hiÖu qu¶ l©u dµi. - §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña C«ng ty mang l¹i hiÖu qu¶ cao th× viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn cña C«ng ty phô thuéc vÒ vèn, tµi chÝnh, con ng­êi... C«ng ty cÇn ®µo t¹o ®óng ®èi t­îng, ®ñ chø kh«ng trµn lan. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn vèn cã cña C«ng ty, C«ng ty ®· lùa chän cho m×nh ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o riªng, C«ng ty ®· ®Æt ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o theo chØ tiªu hµng n¨m, cã quü riªng chi phÝ khuyÕn khÝch ®µo t¹o. - Thi lªn bËc l­¬ng. - Nh÷ng c¸n bé cÇn ph¶i cã tr×nh ®é phï hîp víi sù thay ®æi cña c«ng viÖc hay n©ng cao tay nghÒ, C«ng ty göi ®i ®µo t¹o b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. - Víi c¸n bé b»ng c¸ch göi ®i häc n©ng cao tr×nh ®é - §èi víi c«ng nh©n: §µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc. v.v... S¬ ®å m« h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp M«i tr­êng bªn ngoµi C¸c KH cña DN ChØ ®¹o vµ kiÓm tra §µo t¹o ph¸t triÓn §¸nh gi¸ C¸c KH cña tæ chøc TuyÓn chän s¾p xÕp ®Ò b¹t Nguån ngoµi Nhu cÇu nh©n lùc Ph©n tÝch nhu cÇu Nguån trong Nguån nh©n lùc M«i tr­êng bªn trong Doanh nghiÖp 3. ChÕ ®é thï lao lao ®éng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 3.1. Môc tiªu vµ c¨n cø ®·i ngé t¹i C«ng ty - Môc tiªu: Thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Ng­êi lao ®éng cung cÊp søc lao ®éng cña hä cho doanh nghiÖp, søc lao ®éng lµ nh©n tè cÊu thµnh nªn c¸c nguån lùc ®Çu vµo cña mäi doanh nghiÖp vµ lu«n lu«n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh nhÊt ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ vÇ hiÖu qu¶ cña mäi qu¸ tr×nh kinh doanh hay thµnh qu¶ cña tæ chøc hay doanh nghiÖp còng nh­ mäi hµng ho¸ kh¸c søc lao ®éng cã gi¸ trÞ, xÐt trªn ph­¬ng diÖn lý thuyÕt th× søc lao ®éng, søc lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn ë h×nh thøc tiÒn l­¬ng. Bëi vËy mµ C«ng ty ®· cã môc tiªu ®·i ngé c¸n bé nh©n viªn cña m×nh nh­ sau: - Tr¶ c«ng xøng ®¸ng cho ®ãng gãp cèng hiÕn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - §¶m b¶o tµi s¶n søc lao ®éng lµ n©ng cao ®êi sèng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - §éng viªn, khuyÕn khÝch thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng c«ng nh©n viªn ®Ó t¹o ra nhiÒu thuËn lîi, thµnh c«ng cña C«ng ty. - KhuyÕn khÝch lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say, tinh thÇn s¸ng t¹o kh«ng ngõng, ®Ó thu hót lao ®éng giái, cã tr×nh ®é, cã søc kháe. - TÊt c¶ c¸c môc tiªu trªn vµ chÕ ®é thï lao t¹i C«ng ty ®Òu h­íng tíi môc ®Ých lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña C«ng ty, c¶i thiÖn ®êi sèng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 3.2. ChÕ ®é thï lao lao ®éng t¹i C«ng ty. a. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng: - TiÒn l­¬ng vµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong x· héi, nÕu chÕ ®é thï lao, lao ®éng lµ kh«ng phï hîp th× sÏ lµm ng­êi lao ®éng thÊt väng. Bëi vËy mµ C«ng ty x©y dùng sè 9 ®· cè g¾ng ®Ó cã chÕ ®é l­¬ng bæng phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ n­íc, phï hîp víi søc lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, ®Ó kÝch thÝch lßng h¨ng h¸i trong c«ng viÖc cña c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o c«ng b»ng, bëi vËy C«ng ty ®· cã chÕ ®é tr¶ l­¬ng sau: + PhÇn 1: L­¬ng cÊp bËc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn theo nghÞ ®Þnh 26/CP (gäi t¾t lµ tiÒn l­¬ng T1). + PhÇn 2: TiÒn l­¬ng theo kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n ng­êi lao ®éng (gäi t¾t lµ T2) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: T1 = Tli + T2i Víi T1i : tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña ng­êi thø i T2i = tiÒn l­¬ng ng­êi nhËn ®­îc theo c«ng viÖc ®­îc g¾n víi ®é phøc t¹p tr¸ch nhiÖm, kÕt qu¶ vµ ngµy lµm c«ng thùc tÕ. - Trong ®ã: T1i = Ni Ti Víi Ni : sè ngµy c«ng thùc tÕ cña ng­êi thø i Ti : xuÊt l­¬ng ngµy theo cÊp bËc cña ng­êi thø i b. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng - Lµ con ng­êi ai còng muèn nghe lêi khen vµ muèn ®­îc c«ng nhËn vÒ c«ng viÖc m×nh ®· hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®ã mµ m×nh ®· cèng hiÕn cho C«ng ty, C«ng ty hay doanh nghiÖp. - Qua viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thµnh tÝch c«ng t¸c chÝnh x¸c, ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®· n¾m ®­îc c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc cña tõng nh©n viªn, biÕt ®­îc râ nh÷ng g× c«ng nh©n viªn mang l¹i cho C«ng ty. Tõ ®ã cã nh÷ng khen th­ëng kû luËt, duy tr× sù c«ng b»ng vÒ th­ëng ph¹t cña C«ng ty. - T¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 th«ng qua tiÒn th­ëng còng ®­îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m kÝch thÝch nh©n viªn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh tÕ. - Hµng n¨m C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng c­êng quü khen th­ëng vµ phóc lîi cho c«ng nh©n viªn. - ViÖc ph©n chia quü tiÒn l­¬ng tõ phóc lîi cña C«ng ty hµng n¨m ®­îc ph©n chia theo nguyªn t¾c kÕt hîp gi÷a tiÒn l­¬ng cÊp bËc T1 vµ kÕt qu¶ cña thµnh tÝch c«ng viÖc ®­îc xÕp h¹ng cña tõng quý vµ thêi gian lµm viÖc cña mçi ng­êi. c. ChÕ ®é phóc lîi x· héi - B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, lµ mét chÝnh s¸ch trî cÊp, hç trî cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c t¹i C«ng ty lµm viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong chÕ ®é thï lao lao ®éng. Ban l·nh ®¹o cña C«ng ty lu«n chó träng tíi. - T×nh h×nh sö dông c¸c phóc lîi kh¸c nh­ thÕ nµo? (Cã nh÷ng kú tham quan, nghØ m¸t, d­ìng søc cho CBCNV kh«ng? cã trî cÊp èm ®au? cã sù quan t©m vÒ tinh thÇn kh«ng? - C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - C¶i thiÖn ®êi sèng, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng - Tæ chøc kh¸m søc khoÎ hµng n¨m cho c«ng nh©n viªn cña C«ng ty - Cã quµ tÆng cho nh÷ng dÞp lÔ, tÕt, kû niÖm hµng n¨m. - Hµng n¨m C«ng ty tæ chøc c¸c cuéc nghØ m¸t, nghØ d­ìng søc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹i c¸c ®iÓm nghØ m¸t, du lÞch trong n­íc. - C«ng ty cã ®Ò ra mét quÜ trî cÊp cho nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn khi èm, ®au, v.v... - Tæ chøc th¨m hái th­êng xuyªn, quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña toµn bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - Khen th­ëng, khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia c¸c c«ng t¸c, ®oµn, §¶ng v.v... - Bªn c¹nh nh÷ng ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ, C«ng ty x©y dùng sè 9 vÉn cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau: - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tuyÓn dông th­êng xuyªn ch­a ph¸t huy hÕt t¸c dông, ch­a cã hÖ thèng hoµn chØnh, v× vËy mµ C«ng ty ch­a tuyÓn ®­îc nhiÒu nh÷ng c¸n bé trÎ, cã tµi n¨ng cho c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ch­¬ng II mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 I. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu cña C«ng ty x©y dùng sè 9 - Môc tiªu kÕ ho¹ch trong nh÷ng n¨m tíi ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nh÷ng n¨m tr­íc. Thùc hiÖn theo nguyªn t¾c, ®¶m b¶o viÖc lµm kh«ng nh÷ng n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, ®êi sèng vËt chÊt ®Çy ®ñ h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä c«ng t¸c tèt. - N©ng cao c«ng nghÖ kü thuËt, trang bÞ, ®Çu t­ mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i ®æi míi khoa häc kü thuËt nh»m phôc vô nh÷ng c«ng tr×nh lín ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - X©y dùng møc l­¬ng hoµn chØnh h¬n. - TÝnh to¸n chÆt chÏ sè ng­êi lao ®éng, sè c«ng nh©n viªn ®Ó cã thÓ tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc. - Th­êng xuyªn kÕ ho¹ch ho¸ vµ kiÓm tra, kiÓm so¸t chØ tiªu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt lµ nh÷ng lao ®éng ®ßi hái tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm. - Quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn vÊn ®Ò b¶o hé vµ an toµn lao ®éng, chó ý ph¸t triÓn nghiªn cøu kü c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, th­ëng. - T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc t­ t­ëng cho ng­êi lao ®éng, t­ t­ëng gi¸o dôc vµ xuÊt ph¸t ®iÓm quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Ng­êi cã ý thøc tù gi¸c lao ®éng bao giê còng h¨ng say trong c«ng viÖc, bao giê còng s¸ng t¹o h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n, ng­îc l¹i ng­êi cã ý thøc kÐm kh«ng nh÷ng lao ®éng thiÕu nhiÖt t×nh, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, mµ cßn ®«i lóc sÏ cã nh÷ng t­ t­ëng r· ®¸m, l«i kÐo ng­êi kh¸c ¶nh h­ëng xÊu tíi c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy t¨ng c­êng kû luËt lao ®éng vÇ mét ®iÓm quan träng. - HiÖn nay phÇn lín c«ng viÖc nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu h¨ng h¸i nhiÖt t×nh c«ng t¸c, song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè kÐm. Bëi vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã sù chÊn chØnh kÞp thêi, th¸o gì nh÷ng khóc m¾c nhá. - Lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng môc tiªu cña C«ng ty tr­íc m¾t vÉn lµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó c¹nh tranh thÞ tr­êng, x©y dùng C«ng ty thµnh mét doanh nghiÖp cã ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é giái, tay nghÒ cao, t¹o hiªu qu¶ tèt cho c«ng t¸c cña C«ng ty. - C«ng ty tiÕp tôc t¨ng c­êng ®µo t¹o, s¾p xÕp bè trÝ, bæ sung nh÷ng c¸n bé, nh÷ng nh©n viªn giái, ®ñ n¨ng lùc c«ng t¸c vµo nh÷ng chç cßn thiÕu phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña C«ng ty, C«ng ty s¾p xÕp hoµn thiÖn h¬n c¸c Phßng, ban... ¸p dông triÓn khai tiÒn l­¬ng, th­ëng theo quyÕt ®Þnh cña Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi, ®ång thêi ¸p dông c¬ chÕ kho¸n, nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶, ®¶m b¶o thu nhËp t­¬ng xøng víi kÕt qu¶ lao ®éng. - T¨ng c­êng kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh Nhµ n­íc, tiÕt kiÖm, sö dông vèn, ng¨n ngõa vi ph¹m g©y thÊt tho¸t tiÒn cña Nhµ n­íc. - §èi víi bé phËn qu¶n lý, c¸c Phßng ban tæ chøc, th× t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé tr­íc m¾t, c¸c Phßng ban l·nh ®¹o, b»ng h×nh thøc n©ng cao tay nghÒ, chuyªn m«n. C«ng t¸c qu¶n trÞ cÇn chó ý thùc hiÖn: - §Ó n©ng cao chÊt l­îng nh÷ng c«ng t¸c cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m s¾p tíi vµ n©ng cao, tÝnh hiÖu qu¶ cña tæ chøc th× viÖc tuyÓn dông ng­êi, cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é lµ c«ng viÖc lu«n cÊp thiÕt cña C«ng ty. - Lùa chän ®­îc nh÷ng nh©n tµi cho c«ng ty, phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc th× bªn c¹nh c«ng t¸c tuyÓn dông néi bé, C«ng ty cÇn t¨ng c­êng tuyÓn tõ c¸c nguån bªn ngoµi ®Ó t¹o ra ®éng lùc míi, gãp phÇn t¹o dùng c¸c môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty. - Do yªu cÇu cña C«ng ty còng nh­ cña Tæng c«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng, nªn viÖc tuyÓn dông chØ cÇn nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é lµ chñ yÕu do vËy mµ cÇn chÊt l­îng chø kh«ng cÇn sè l­îng, ®Ó ®¶m b¶o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng d­ thõa lao ®éng t¹i C«ng ty, C«ng ty xem xÐt kh¶ n¨ng kü cµng, tr­íc khi ký hîp ®ång dµi h¹n nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®ång thêi tinh gi¶m nh÷ng ng­êi kh«ng cã n¨ng lùc trong c«ng viÖc. - VÉn duy tr× c«ng t¸c tuyÓn chän th­êng xuyªn ®Ó cã c¬ héi t×m ra ®­îc nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn giái cho C«ng ty, nh÷ng nh©n tµi cho ®Êt n­íc. * Hoµn thiÖn c¬ cÊu qu¶n lý: ViÖc hoµn thiÖn ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty lµ mét tÊt yÕu cÇn thiÕt phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi, c¬ cÊu ph¶i ®ã ph¶i ph¸t huy ®­îc vai trß l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng trong C«ng ty, C«ng ty ®· ®æi míi hoµn toµn c¬ cÊu qu¶n lý gän, nhÑ, chÊt l­îng, tõ ®ã gióp C«ng ty cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÓu qu¶, l·nh ®¹o ®­a C«ng ty thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu võa qua vµ s¾p tíi cña C«ng ty. * §µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é lµm vÞªc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty qua c¸c h×nh thøc sau. - Cö nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, tham gia häc n©ng cao tay nghÒ, t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o. - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ cao, n©ng cao tr×nh ®é b»ng c¸ch nhËp häc c¸c tr­êng §¹i häc, T¹i chøc, dµnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Më líp huÊn luyÖn ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, nghiªn cøu, thî kü thuËt v.v... n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó gióp cho C«ng ty tr­ëng thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng c¸n bé giái cã c¬ héi th¨ng tiÕn, ®¶m nhiÖm c¸c träng tr¸ch quan träng cña C«ng ty. - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc, ®Ó hä c¶m thÊy nh­ sèng trong mét gia ®×nh lín ®ã lµ C«ng ty do vËy hä sÏ chia sÎ g¾n bã víi c«ng viÖc m×nh lµm. - Xem xÐt l¹i chÕ ®é thï lao, lao ®éng t¹i C«ng ty, ®Ó cã mét ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng, th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng. - §¸nh gi¸ ®óng møc ®é ®ãng gãp, hoµn thµnh c«ng viÖc. * Nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng chÕ ®é hÖ sè l­¬ng cao th× ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é, tay nghÒ cao, n¾m b¾t vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn, cã hiÖu qu¶, ngµy c«ng lao ®éng v­ît møc n¨ng suÊt lao ®éng c¸ nh©n. * Nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng hÖ sè trung b×nh lµ nh÷ng ng­êi ®¶m b¶o ngµy, giê c«ng lao ®éng, chÊp hµnh ch­a nghiªm nh÷ng qui t¾c cña C«ng ty, nh÷ng ng­êi nµy ngoµi viÖc h­ëng møc l­¬ng thÊp cßn cã nguy c¬ bÞ sa th¶i. * VÒ chÝnh s¸ch phóc lîi cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - T¨ng c­êng ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, ®¶m b¶o søc khoÎ, chÕ ®é lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. - Chó ý h¬n c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, y tÕ v.v. cho ng­êi lao ®éng (t¹o c¶m gi¸c an toµn) tho¶i m¸i trong c«ng viÖc, th­ëng, ph¹t, kÞp thêi. - §Ò b¹t, n©ng cao, tËn dông cã hiÖu qu¶, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. II. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 1. VÒ tuyÓn dông §Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao th× viÖc tuyÓn dông ng­êi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é lµ rÊt cÇn thiÕt. HiÖn nay chÝnh s¸ch tuyÓn dông cña C«ng ty t­¬ng ®èi thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶. - C«ng ty tuyÓn nh÷ng ng­êi ®óng chuyªn ngµnh, nghÒ phï hîp víi c«ng viÖc, khi cÇn tuyÓn dông nh©n viªn, muèn cã c¬ héi chän lùa th× C«ng ty cÇn t¨ng c­êng tuyÓn tõ c¸c nguån bªn ngoµi. - Trong tr­êng hîp cÇn lao ®éng gÊp th× C«ng ty nªn C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p nhê giíi thiÖu ®¨ng tin tuyÓn. - Do ®Æc thï c«ng viÖc cña C«ng ty lµ chuyªn x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp nªn thµnh phÈm s¶n xuÊt ra mÆt hµng ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng cña ng­êi tiªu dïng trong x· héi nªn ®¶m b¶o lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty ®ñ ng­êi, kh«ng thõa, kh«ng thiÕu. VÒ tuyÓn dông cÇn ph¶i lµm ngay: Th­êng xuyªn tuyÓn dông c¶ ë nguån bªn trong, lÉn bªn ngoµi, ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn giái, cã tay nghÒ ®Ó tuyÓn lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty. Tr¸nh chØ tuyÓn lao ®éng theo sù giíi thiÖu th©n quen, mang tÝnh chÊt gia ®×nh. NhÊt thiÕt C«ng ty nªn ¸p dông c¸c b­íc tuyÓn chän nh©n lùc sau: Pháng vÊn s¬ bé øng viªn Nghiªn cøu ®¬n xin viÖc Tr¾c nghiÖm c¸c lÜnh vùc Pháng vÊn chÝnh thøc Nghiªn cøu ®iÒu tra hå s¬ xin viÖc Kh¸m søc khoÎ ChÝnh thøc tuyÓn dông 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu qu¶n lý. Thùc tÕ hiÖn nay ë C«ng ty X©y dùng sè 9 c¬ cÊu bé m¸y cßn ch­a thùc sù gän nhÑ, sù bÊt lîi do viÖc gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ®iÒu hµnh, sù bÊt lîi nµy thÓ hiÖn ë chç c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ho¹t ®éng vµ kinh doanh cña c«ng ty chØ tËp chung duy nhÊt ë gi¸m ®èc. Do vËy dÉn tíi khã kh¨n cho c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc xin ý kiÕn chØ ®¹o còng nh­ viÖc ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi cña gi¸m ®èc. §Ó kh¾c phôc tån t¹i trªn c«ng ty cÇn thùc hiÖn c«ng viÖc cô thÓ sau: - Thùc hiÖn viÖc uû quyÒn gi÷a gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc c«ng ty sÏ uû quyÒn mét phÇn hoÆc toµn bé cho c¸c phã gi¸m ®èc trong tõng m¶ng c«ng viÖc khi m×nh ®i v¾ng. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh c¸c phã gi¸m ®èc ph¶i th­êng xuyªn liªn hÖ víi gi¸m ®èc qua th­ tÝn hoÆc ®iÖn tho¹i ®Ó b¸o c¸o vµ xin ý kiÕn chØ ®¹o nÕu cã vÊn ®Ò ®ét xuÊt x¶y ra. C¸c phong ban, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì c¸c phã gi¸m ®èc hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®­îc giao vµ khi thùc hiÖn c«ng viÖc ph¶i xin ý kiÕn chØ ®¹o cña phã gi¸m ®èc. 3.VÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc. - ViÖc ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cho ng­êi lao ®éng ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhu cÇu hiÖn t¹i vµ nh÷gn môc tiªu cña nh÷ng n¨m tiÕp theo. - C«ng ty më líp ®µo t¹o, huÊn luyÖn mét sè c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty, cö ®i häc c¸n bé kho¸ n©ng cao chuyªn ngµnh, thi lªn bËc, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña phßng ban, häc thªm ngo¹i ng÷, sö dông thµnh th¹o vi tÝnh. - §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé qu¶n lý giái cã c¬ héi th¨ng tiÕn. - §Ó cã ®éi ngò c¸n bé nh­ mong muèn th× C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng t¸c qu¶n trÞ. - §èi víi nh÷ng lao ®éng cã chuyªn m«n nghiÖp vô th× ph¶i cã kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®Æt ra ®Ó båi d­ìng cho c¸n bé vµo c¸c kú ®Õn niªn h¹n xÐt bËc l­¬ng. - Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc ®Ó hä cã tr¸ch nhiÖm, yªu thÝch c«ng viÖc m×nh lµm, ®Ó hä cè g¾ng hÕt søc m×nh v× sù nghiÖp cña C«ng ty. - §Ò b¹t nh÷ng nh©n viªn, c¸n bé cã tµi n¨ng, cã chÕ ®é th­ëng, ph¹t râ rµng, c«ng b»ng, ®ã lµ yÕu tè kÝch thÝch, sù cèng hiÕn cña m×nh ®èi víi C«ng ty. - Nh©n viªn ph¶i ®­îc ®µo t¹o ®óng ngµnh, ®óng nghÒ. - Ngoµi ra C«ng ty nªn tæ chøc lÇn giao l­u gi÷a c¸c nh©n viªn víi nhau. - Ng­êi c«ng nh©n cã kinh nghiÖp h­íng dÉn cho nh÷ng c«ng nh©n míi. 4. VÒ chÕ ®é thï lao lao ®éng vµ chÕ ®é khen th­ëng - §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty thµnh mét c«ng ty lín cã uy tÝn trong ngµnh x©y dùng t¹i Hµ Néi th× C«ng ty ph¶i chó träng tíi nguån nh©n lùc cña m×nh, ph¶i khuyÕn khÝch vµ cã chÕ ®é ­u ®·i ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng nh©n viªn ®· lµm tèt phÇn viÖc cña m×nh, cã tay nghÒ cao. - X©y dùng mét møc l­¬ng c¬ b¶n, tr¶ c«ng xøng ®¸ng víi søc lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng bá ra. Tõ ®ã sÏ thóc ®Èy ®­îc nh©n viªn lao ®éng víi hiÖu qu¶ cao h¬n. - Nh©n viªn sÏ ®­îc th­ëng víi møc thu nhËp gia t¨ng nÕu v­ît møc kÕ ho¹ch. - C«ng ty ®· tr¶ l­¬ng theo (møc l­¬ng s¶n phÈm) ®ã lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo kÕt qu¶ lao ®éng ®o b»ng s¶n phÈm t¹o ra, l­¬ng cã th­ëng. -Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng cã th­ëng, kh«ng chØ ph¶i tr¶ l­¬ng t¨ng thªm khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng mµ cßn tr¶ t¨ng thªm khi n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖcd ch¼ng h¹n nh­: gi¶m phÕ phÈm, tiÕt kiÖm tiªu hao vËt t­, cã ph¸t minh s¸ng kiÕn míi cã lîi cho c«ng viÖc ®ã lµ c¸c kho¶n tiÒn. + TiÒn th­ëng n¨ng suÊt. + TiÒn th­ëng chÊt l­îng + TiÒn th­ëng tiÕt kiÖm - Ngoµi ra viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng th× ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc chÊt l­îng, sè l­îng lao ®éng thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng do tËp thÓ bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh mét c¸ch d©n chñ, viÖc ®­a c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ b»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp nh­ng ph¶i phï hîp c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - Nh÷ng ng­êi h­ëng hÖ sè l­¬ng cao th× ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn, ngµy c«ng lao ®éng ®¹t vµ v­ît møc n¨ng suÊt c¸ nh©n. - Nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng hÖ sè trung b×nh lµ b¶o ®¶m ngµy, giê, chÊp hµnh sù ph©n c«ng cña ng­êi phô tr¸ch, ®¹t n¨ng suÊt c¸ nh©n, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. - Nh÷ng ng­êi h­ëng hÖ sè thÊp lµ nh÷ng ng­êi kh«ng ®¶m b¶o ngµy c«ng quy ®Þnh, chÊp hµnh ch­a nghiªm sù ph©n c«ng cña ng­êi phô tr¸ch, kh«ng ®­îc ®­a n¨ng suÊt lao ®éng. + VÒ chÝnh s¸ch phóc lîi cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, cho tíi nay c¸c ho¹t ®éng phóc lîi cña C«ng ty ®· cã kÕt qu¶ kh¸ tèt, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, t¹o c¶m gi¸c an toµn trong c«ng viÖc, ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn khÝch c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng ®ßi hái C«ng ty ph¶i duy tr× vµ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n c«ng t¸c nµy. - Bªn c¹nh c¸c chÕ ®é tr¶ l­¬ng vµ phóc lîi x· héi, C«ng ty cÇn cã c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ th­ëng ph¹t kÞp thêi ®èi víi nh÷ng ng­êi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, nhiÖm vô ®­îc giao, cã vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc hä ®éng viªn ®­îc tinh thÇn tù gi¸c cao cña hä ®Ó kÞp thêi ®éng viªn khen th­ëng nh÷ng lao ®éng cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - C«ng ty cÇn trÝch quü khen th­ëng kÞp thêi cßn ®èi víi nh÷ng ng­êi m¾c lçi lÇm th× cÇn ph¶i ®­a ra nh÷ng h×nh thøc ®¸ng ®Ó r¨n ®e kÞp thêi nh­ kû luËt, trõ l­¬ng.v.v... ChÕ ®é tiÒn th­ëng nªn ¸p dông nh­ sau: + §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp tiÒn th­ëng = 0.005% Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. + §èi víi lao ®éng trùc tiÕp tiÒn th­ëng = 0.1% Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. 5. Mét sè c¸c biÖn ph¸p kh¸c. a. VÒ ®·i ngé th«ng qua c«ng viÖc T¹i mçi ®¬n vÞ cña C«ng ty, mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu ®­îc giao tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c«ng viÖc. §Ó n©ng cao c«ng viÖc vµ hiÖu qu¶ lao ®éng, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p: + Sö dông ®óng kh¶ n¨ng lao ®éng, bè trÝ c«ng viÖc cña hä phï hîp víi nguyÖn väng, n¨ng lùc t¹o ®iÒu kiÖn cho hä n©ng cao tr×nh ®é vµ ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh. + Ph©n c«ng giao tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cô thÓ cho tõng ng­êi, mét mÆt gióp c¸c nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý c«ng nh©n viªn cña m×nh, mÆt kh¸c n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng nh©n viªn. - C¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty cÇn n¾m v÷ng hoµn c¶nh gia ®×nh cña mçi c«ng nh©n viªn, th­êng xuyªn quan t©m vµ ®éng viªn cÊp d­íi ®Ó t¹o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i khi lµm viÖc. - KÞp thêi ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña c«ng nh©n viªn vµ tæ chøc khen th­ëng ®éng viªn kÞp thêi ®Ó khÝch lÖ tinh thÇn c«ng nh©n viªn. - §¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c«ng nh©n viªn C«ng ty bao gåm nh÷ng ®iÓm sau: + §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ lµm viÖc, chñ quan hay kh¸ch quan, nh÷ng tiªu chuÈn nµy nªn cã sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c c¸n bé l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn. + Tr­íc khi ®¸nh gi¸ ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®Òu ®Æn trong thêi gian ®ã hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc th­êng xuyªn theo dâi. + §Þnh møc hiÖu qu¶ lµm viÖc do nhµ qu¶n trÞ Ên ®Þnh, dùa trªn c¬ së quan s¸t vµ nh×n nhËn. §«i khi còng nªn tham kh¶o ý kiÕn cña c«ng nh©n viªn. - Bªn c¹nh ®ã còng cã thÓ tæ chøc cho c¸n bé c¸c bé phËn ®¸nh gi¸ lÉn nhau, t×m ra nh÷ng c¸ nh©n næi bËt ®Ó kÞp thêi biÓu d­¬ng hä nh»m khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn kh¸c cña C«ng ty ®Òu tËp trung phÊn ®Êu. b. §iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng lµm viÖc. - C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong m«i tr­êng lµm viÖc cho mäi nh©n viªn cña C«ng ty. - C¶i thiÖn cuéc sèng, c¶nh quan m«i tr­êng. - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt nh­ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, thi s¸ng t¹o míi, thî giái, b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ. - C«ng ty ®· ®Çu t­ chiÒu s©u vµo m¸y mãc trang thiÕt bÞ míi ®ång bé ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶, chÊt l­îng c«ng viÖc vµ ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng. - T¹o m«i tr­êng t©m lý tho¶i m¸i nh­ c¸c giê gi¶i trÝ nh­: + C«ng ty tæ chøc c¸c buæi tham quan nghØ m¸t. + Tæ chøc c¸c phong trµo thÓ dôc thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ, cïng gióp nhau tiÕn bé. + Th«ng qua c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty, ®· cho thÊy C«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n c¶ vÒ con ng­êi lÉn bé m¸y lµm viÖc. Do vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. KÕt luËn Con ng­êi ngµy cµng cã vai trß quan träng trong mét tæ chøc. Con ng­êi ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc v× con ng­êi lµ nh©n tè h¹t nh©n cña tæ chøc, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tæ chøc, lµm cho tæ chøc vËn hµnh ®­îc. V× vËy, vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n lùc trong tæ chøc trë thµnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay. Ngµy nay mét tæ chøc tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ph¶i bëi sù quyÕt ®Þnh cña vèn, c«ng nghÖ, hay thiÕt bÞ mµ nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù l·nh ®¹o, tæ chøc cña con ng­êi ®èi víi tæ chøc ®ã, do vËy c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ph¶i ®­îc ®Æc biÖt chó träng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn vµ ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc trong giai ®o¹n hiÖn nay. C«ng ty x©y dùng sè 9 ®· vµ ®ang cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô mµ Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty giao cho, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cè g¾ng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. Song tr­íc nh÷ng biÕn ®æi thêi cuéc, C«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, do vËy mµ C«ng ty cÇn ph¶i n¨ng ®éng h¬n, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhiÖm vô khã kh¨n h¬n trong t­¬ng lai, kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Víi mét thêi gian ng¾n t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng ty, em ®· thÊy ®­îc thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty, cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh vµ nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh. Tr­íc thùc tr¹ng ®ã luËn v¨n cña em nµy cã ®­a ra mét sè biÖn ph¸p mong r»ng cã gióp Ých cho C«ng ty cã thÓ hoµn thiÖn h¬n C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña m×nh trong thêi gian tíi. MÆc dï ®· cã nh÷ng cè g¾ng nh­ng do tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ thêi gian cã h¹n nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o ®Ó luËn v¨n cña ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2005 Sinh viªn: NguyÔn ChÝ Dòng tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc - Tr­êng §HQLKD 2. C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ cña C«ng ty x©y dùng sè 9. 3. Qu¶n trÞ häc cña nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ 4. H­íng dÉn ®Çu t­ vµ sö dông nguån lao ®éng ë ViÖt Nam 5. C¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c qua B¸o, T¹p chÝ lao ®éng. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9.Doc