Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

lời nói đầu Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới những đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho phù hợp. Vì vậy các doanh nghiệp phải quan tâm, tìm mọi biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Có nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển, qua đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và tạo sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp. Vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp. ở nước ta hiện nay số doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh vẫn chưa nhiều. Điều này có nhiều nguyên nhân như: Hạn chế trong công tác quản lý, hạn chế về năng lực sản xuất hay kém thích ứng với nhu cầu của thị trường. Do đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh càng ngày càng phải được chú trọng đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Qua quá trình thực tập ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí" làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần như sau: Phần I: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh - Điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Phần II: Thực trạng và công tác đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí. Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m¹nh so víi n¨m 1998 (chØ cßn 9300,9 triÖu ®ång so víi 10981,6 triÖu ®ång n¨m 1998), do vËy n¨ng suÊt lao ®éng cña n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998. N¨ng suÊt lao ®éng cña n¨m 2000 cao nhÊt v×: - Tæng s¶n l­îng n¨m 2001 lín h¬n so víi n¨m 1999. - Sè c«ng nh©n n¨m 2001 nhá h¬n n¨m 1999. Cô thÓ n¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m : - N¨m 1997 : 23,38 triÖu ®ång/ng­êi.- - N¨m 1998 : 23,72 triÖu ®ång/ng­êi, t¨ng 1,01 lÇn so víi n¨m 1997. - N¨m 1999 : 20,76 triÖu ®ång/ng­êi, gi¶m 0,87 lÇn so víi n¨m 1998. - N¨m 2001 : 24,14 triÖu ®ång/ng­êi, t¨ng 1,16 lÇn so víi n¨m 1999. + Møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng ®¹t d­îc cßn ë møc thÊp. Møc lîi nhuËn b×nh qu©n do mét lao ®éng t¹o ra qua c¸c n¨m lµ: - N¨m 1997 : 0,51 triÖu ®ång/ng­êi. - N¨m 1998 : 0,39 triÖu ®ång/ng­êi, gi¶m 0,12 triÖu ®ång/ng­êi so víi n¨m 1997. - N¨m 1999 : -0,04 triÖu ®ång/ng­êi, gi¶m 0,42 triÖu ®ång/ng­êi so víi n¨m 1998. - N¨m 2001 : 0,36 triÖu ®ång/ng­êi, t¨ng 0,4 triÖu ®ång/ng­êi so víi n¨m 1999. Møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng gi¶m n¨m 1997, 1998. §Æc biÖt n¨m 1999 møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng ©m. tuy nhiªn n¨m 2001 møc sinh lêi ®­îc phôc håi ®¹t 0,36 triÖu ®ång/ng­êi, nh­ng n¨m 2001 vÉn ch­a ®¹t ®­îc b»ng n¨m 1997, 1998. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty ch­a tèt. Møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng ®¹t ë møc nh­ trªn ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty thÊp. + ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông tiÒn l­¬ng: ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång tiÒn l­¬ng ®em l¹o bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. HiÖu suÊt cña tiÒn l­¬ng b»ng lîi nhuËn/tæng quü tiÒn l­¬ng, th­ëng. B¶ng 19: T×nh h×nh biÓu hiÖn hiÖu suÊt tiÒn l­¬ng cña C«ng ty tõ n¨m 1997 ®Õn 2001 ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2001 Tæng quü l­¬ng (tr ®ång) 3.737,367 4.033,656 3.601,920 3.835,944 Lîi nhuËn (tr.®ång) 232,853 179,903 -17,953 147,420 HiÖu suÊt tiÒn l­¬ng (®/®) 0,0623 0,0446 -0,0050 0,0384 (Nguån : Phßng Tµi vô - C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng C¬ khÝ) HiÖu suÊt cña tiÒn l­¬ng n¨m 1997 lµ cao nhÊt. Tõ n¨m 1998 ®Õn nay hiÖu suÊt cña tiÒn l­¬ng ngµy cµng gi¶m. H¬n n÷a n¨m 1999 hiÖu suÊt tiÒn l­¬ng lµ - 0,005. Së dÜ nh­ vËy bëi n¨m 1999 lîi nhuËn lµ - 17,453 triÖu ®ång. Do tèc ®é t¨ng tæng quü l­¬ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng theo tõng n¨m lîi nhuËn. HiÖu suÊt cña tiÒn l­¬ng ®­îc biÓu hiÖn qua c¸c n¨m: - N¨m 1997 : 0,0623 - N¨m 1998 : 0,0446 - N¨m 1999 : -0,005 - N¨m 2001 : 0,0384 HiÖu suÊt sö dông lao ®éng cña C«ng ty cßn thÊp h¬n, trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nªn ¸p dông : + §µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n lý còng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt, ®Æc biÖt lµ ý thø vÒ kû luËt lao ®éng. Nhê biÖn ph¸p nµy C«ng ty sÏ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng c«ng viÖc trong mét ®¬n vÞ thêi gian cña tõng ng­êi lao ®éng, qua ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. + Quan t©m ®Õn lîi Ých vËt chÊt vµ lîi Ých tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng, nh­ng ph¶i cã c¸ch ph©n phèi tiÒn l­¬ng hîp lý, cã chÕ ®é khen th­ëng vµ kû luËt nghiªm minh, biÖn ph¸p nµy sÏ n©ng cao tÝnh kû luËt cïng niÒm h¨ng say trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ sÏ lµm t¨ng ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 3. §nh¸ gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 1997 - 2001 3.1. Nh÷ng thµnh tùu. MÆc dï l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ qu¸ cò kü vµ l¹c hËu, n¨ng lùc s¶n suÊt yÕu vµ rÊt khã kh¨n kh¸c nh­ng C«ng ty vÉn nç lùc duy tr× ®­îc s¶n xuÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh, s¶n phÈm ®· ®¸p øng ®­îc phÇn nµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao: mét sè s¶n phÈm do ngµnh dÇu khÝ, mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu sang NhËt B¶n. C«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng, thÓ hiÖn ë viÖc më cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë thµnh phè Hå ChÝ Minh th¸ng 3/2000. C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty trong n¨m tíi sÏ nhiÒu høa hÑn. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Nh×n chung thu nhËp trong nh÷ng n¨m qua ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy t¹o ®éng lùc tÝch cùc cho c«ng nh©n viªn vµ c¸n bé cña C«ng ty ho¹t ®éng h¨ng say vµ cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cho ®Õn nay ®· cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ nhiÒu kinh nghiÖm. NÕu ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña ®éi ngò nµy C«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 3.2. Nh÷ng tån t¹i C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®· khÊu hÕt, n¨ng lùc s¶n xuÊt thÊp, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng thay ®æi cña thÞ tr­êng. C¸c lo¹i m¸y mãc cò kü vµ l¹c hËu vµ C«ng ty ®ang sö dông kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó vËn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty ®· më réng vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt nh­ng tiÒn vèn l­u ®éng cßn Ýt vµ sö dông ch­a cã hiÖu qu¶, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn kÐm. C¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cã chÊt l­îng t­¬ng ®èi so víi c¸c s¶n phÈm cña n­íc ngoµi th× vÉn thÊp nªn kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. T×nh h×nh s¶n phÈm sai háng cña C«ng ty cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng (víi tèc ®é cao) mÆc dï C«ng ty ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó h¹n chÕ vµ kh¾c phôc. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­: hiÖu qu¶ sö dông vèn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng … cßn thÊp nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ch­a t¨ng cao ®­îc. §éi ngò lao ®éng cña C«ng ty mÆc dï cã tr×nh ®é tay nghÒ cao nh­ng ch­a quen víi t¸c phong c«ng nghiÖp ho¸, ý thøc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng kÐm,t×nh tr¹ng lµm Èu vÉn diÔn ra dÉn ®Õn nh÷ng sai háng kh«ng ®¸ng cã. Bªn c¹nh ®ã tr¸ch nhiÖm vµ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng ch­a ®i ®«i víi nhau. Tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty cßn cao, chøc n¨ng quyÒn h¹n cña mçi phßng ban vµ cña tõng c¸ nh©n ch­a ®­îc quy ®Þnh râ rµng, hîp lý, cßn chång chÐo. C¬ cÊu tæ høc qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty cßn ch­a hîp lý. V× thÓ kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp c¸c th«ng tin vÒ C«ng ty vµ thÞ tr­êng ch­a cao, khiÕn C«ng ty ch­a cã kh¶ n¨ng ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh lín cã lîi l©u dµi, nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong t­¬ng lai. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng tån t¹i: + Nguyªn nh©n do víi chÕ cò ®Ó l¹i, ®Õn nay vÉn ch­a kh¾c phôc ®­îc: * M¸y mãc thiÕt bÞ cò l¹c hËu, kh«ng ®­îc ®æi míi, kh¶ n¨ng cña C«ng ty lµ cã h¹n do ®ã tr­íc mÆt C«ng ty ph¶i thÝch øng víi l­îng m¸u mãc cò kü, l¹ hËu ®ã. * §¹i bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu cã mang nÆng dÊu Ên cña t­ duy s¶n xuÊt kinh doanh kiÓu cò, û l¹i, kÐm n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, tÝnh ®éc lËp, tù chñ kh«ng cao cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. Thªm vµo ®ã viÖc bè trÝ, s¾p xÕp vµ ®æi míi lùc l­îng trong C«ng ty ®Òu thuéc biªn chÕ. + Ngµnh c¬ khÝ nãi chung vµ s¶n phÈm cña C«ng ty nãi riªng, cã thÞ tr­êng hÑp l¹i chÞu sù c¹nh tranh kh¸ gay g¾t (cña c¸c s¶n phÈm n­íc ngoµi) nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. + C«ng ty ch­a cã kÕ ho¹ch hîp lý ®Ó më réng n¨ng lùc cña m¸y mãc tõng b­íc ®æi míi vµ tiÕn tíi ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÖt bÞ. + Bé m¸y qu¶nlý cña C«ng ty hiÖn tai tuy cã ph¸t huy ®­îc mét sè ­u ®iÓm nh­ng nãi chung lµ hÕt søc cång kÒnh, sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû träng cao, chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña c¸c phßng ban chång chÐo. PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× b¶n th©n doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng s¸ng t¹o, h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, ph¸t triÓn nh÷ng thuËn lîi ®Ó t¹o ra m«i tr­êng ho¹t ®éng cã lîi cho m×nh. Vai trß quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn qua hai mÆt; thø nhÊt, biÕt khai th¸c vµ tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ yÕu tè thuËn lîi cña m«i tr­êng bªn ngoµi vµ thø hai, doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, nh÷ng yÕu tè cho chÝnh b¶n th©n m×nh ®Ó ph¸t triÓn. C¶ hai mÆt nµy cÇn ®­îc phèi hîp ®ång bé th× míi tËn dông ®­îc tèi ®a c¸c nguån lùc, kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u. I. Mét sè yªu cÇu chñ yÕu ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu nh»m môc ®Ých nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua ®ã thÊy ®­îc tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña ph­¬ng ¸n kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. Th«ng qua ®ã ph¸t hiÖn ra nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ h¹n chÕ, nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn kh¾c phôc, tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh­ng ph­¬ng ph¸p, gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c ph­¬ng ¸n dö dông tèi ­u c¸c nguån lùc. Nh­ng hÖ thèng chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu: - §¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, mang tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh vµ bao gåm c¸c chØ tiªu ®­îc chän läc kü l­ìng. - HiÖu qu¶ ph¶i lµ hiÖu qu¶ l©u dµi. - HiÖu qu¶ ph¶i nhÊt qu¸n ë ph­¬ng diÖn vËt chÊt. - HiÖu qu¶ ph¶i võa ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp võa ph¶i ph¶n ¸nh mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ tõng mÆt ho¹t ®éng. - HiÖu qña ph¶i bao gåm c¸c chØ tiªu sè l­îng vµ chØ tiªu chÊt l­îng, chØ sö dông c¸c chØ tiªu ®o l­êng b»ng th­íc ®o gi¸ trÞ, kh«ng sö dông cacs chØ tiªu theo th­íc ®o hiÖn vËt . II. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh t¹o C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. Víi thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh daonh cña m×nh, C«ng ty nªn sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nh­: - T¨ng c­êng vèn l­u ®éng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña C«ng ty. - §æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty. - Ph¸t huy vµ n©ng cao tay nghÒ vµ ý thøc kû luËt cña c«ng nh©n. 1. Cung cÊp ®Çy ®ñ vèn l­u ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ sö dông hîp lý nguån vèn l­u ®éng nµy. Qua ph©n tÝch ë phÇn I, hiÖn t¹i C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh. ChÝnh sù thiÕu hôt nµy ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty bëi v× C«ng ty ph¶i ®i vay ng¾n h¹n ®Ó cã ®ñ vèn kinh doanh vµ ph¶i tr¶ l·i ng©n hµng cao do ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn. Kho¶n vay ng¾n h¹n cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m vµ chiÕm tû träng lín trong tæng vèn l­u ®éng cña C«ng ty (vay ng¾n h¹n n¨m 1997: 4564,1 triÖu ®ång; n¨m 1998 : 5222,5 triÖu ®ång; n¨m 1999 : 4485,4 triÖu ®ång; n¨m 2001 : 4931,8 4485,4 triÖu ®ång). Víi ®Æc ®iÓm ngµnh kinh doanh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ dông cô c¾t vµ ®o l­êng, m¸y mãc c¬ khÝ nªn tÊt yÕu cÇn nhiÒu vèn (m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu …. ), ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt. H¬n n÷a trong thêi gian gÇn ®©y, C«ng ty ®ang triÓn khai kÕ ho¹ch ®æi míi s¶n phÈm (kh«ng chØ tËp trung ë c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng mµ cßn më réng s¶n xuÊt sang c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: s¶n phÈm trong ngµnh x©y dùng cÇu, chÕ biÕn b¸nh kÑo, phôc vô ngµnh dÇu khÝ ….). C¸c s¶n phÈm míi, khã chiÕm tíi 60% cña tæng s¶n phÈm. §iÒun nµy cÝ nghÜa lµ C«ng ty võa ph¶i chÕ thö, võa s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®ß v× vËy cÇn nhiÒu tiÒn cña, tµi s¶n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®iÒu tÊt yÕu. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty cÇn kh¾c phôc vÊn ®Ò thiÕu vèn ®Ó cung cÊp ®ñ l­îng vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m l­îng vèn vay ng©n hµng víi l·i suÊt cao. Qua ®ã cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n nµy C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p nh»m huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Tr­íc hÕt C«ng ty cÇn ph¶i lµm mét sè c«ng viÖc sau: + X¸c ®Þnh tæng khèi l­îng s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch qua ®ã x¸c ®Þnh tæng thu vµ tæng chi. + TÝnh to¸n vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kÞp kÕ ho¹ch s¸t víi cÇu vèn l­u ®éng thùc tÕ. + Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p huy ®éng vèn tõ nguån chñ yÕu sau: * Nguån vèn l­u ®éng do Nhµ n­íc cÊp. * Nguån vèn l­u ®éng tù bæ sung. * Nguån vèn chiÕm dông (cña kh¸ch hµng, cña ng­êi b¸n …). * Nguån vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng ë C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ ta thÊy C«ng ty nªn huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty thay v× viÖc vay ng¾n h¹n ng©n hµng. Víi kho¶n vay ng¾n h¹n ngµy cµng nhiÒu lµm kh¶ n¨ng thanh to¸n cñ C«ng ty bÞ gi¶m sót, kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn thÊp. MÆt kh¸c, vay ng¾n h¹n ng©n hµng lµm gi¶m bít kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c v× c¸c chñ nguån vèn lu«n xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty tr­íc khi ra c¸c quyÕt ®Þnh cho vay. Do vËy, C«ng ty nªn thóc ®Èy huy ®éng vèn tõ chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty nªn huy ®éng nguån vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty sao cho phï hîp víi møc thu nhËp b×nh qu©n hiÖn nay cña C«ng ty lµ 774 ngh×n ®ång/ng­êi/th¸ng hay thu nhËp b×nh qu©n mét n¨m lµ 9,3 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m. Theo em C«ng ty nªn huy ®éng trung b×nh lµ 5 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m. Khi ®ã víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 413 ng­êi mçi n¨m C«ng ty sÏ huy ®éng ®­îc kho¶ng 2065 triÖu ®ång tõ chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Kho¶n nµy sÏ hç trî ®­îc mét phÇn cho C«ng ty trong viÖc gi¶m nguån vèn vay ng¾n h¹n ng©n hµng. C«ng ty còng nªn x¸c ®Þnh hîp lý møc l·i suÊt huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, møc l·i suÊt nµy nªn trong kho¶ng l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt tiÒn vay cña ng©n hµng. NÕu l·i suÊt tiÒn göi ng¾n h¹n lµ 1% vµ l·i suÊt tiÒn vay ng¾n h¹n lµ 1,2% th× ®Ó cã ®­îc l­îng vèn huy ®éng trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty nªn ®Ó møc l·i suÊt ë 1,1%. §Ó thùc hiÖn ®­îc h×nh thøc huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, C«ng ty cÇn b¶o ®¶m thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: + C¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty nªn lµ ng­êi ®i ®Çu, g­¬ng mÉu thùc hiÖn gãp vèn ®Ó c¸n bé cÊp d­íi vµ c«ng nh©n noi theo thùc hiÖn. + CÇn cã mét m«i tr­êng néi bé thuËn lîi, c¸n bé c«ng nh©n viªn tin t­ëng vµo ®éi ngò l·nh ®¹o, tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ s½n sµng chung søc g¸nh v¸c, chia sÎ tr¸ch nhiÖm. HiÖn t¹i C«ng ty ®· cã mét m«i tr­êng néi bé kh¸ tèt, mäi ng­êi ®oµn kÕt, cÊp d­íi nghiªm chØnh chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn. §©y lµ mét thuËn lîi ®Ó C«ng ty thùc hiÖn huy ®éng vèn cho kinh doanh. + C«ng ty ph¶i c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay cña m×nh ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ c¶m thÊy yªn t©m, tin t­ëng khi gãp vèn cña m×nh ®Ó C«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. + C«ng ty ph¶i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn biÕt ®­îc ph­¬ng ¸n kinh doanh trong thêi gian tíi cña C«ng ty ®Ó hä cã thÓ tham gia gãp ý kiÕn cña m×nh trong c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ tõ ®ã hä còng sÏ thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm c¶u m×nh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. ChØ khi C«ng ty ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn nãi trªn th× viÖc tiÕn hµnh huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn míi cã hiÖu qu¶ vµ ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch thuËn lîi. NÕu C«ng ty thùc hiÖn thµnh c«ng h×nh thøc huy ®éng vèn nµy th× t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc gi¶m bít. Víi kho¶n vay ng¾n h¹n trong n¨m 2001 dù kiÕn lµ 5000 triÖu ®ång, C«ng ty sÏ ph¶i tr¶ l·i vay ng©n hµng lµ: 5000*1,2% * 12 = 720 triÖu ®ång Khi C«ng ty huy ®äng ®­îc 2056 triÖu ®ång tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn víi l·i suÊt 1,1% th× C«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay: 2056 * 1,1% x 12 = 271,392 triÖu ®ång. Cßn kho¶n vay ®ã mµ C«ng ty vay ë ng©n hµng th× ph¶i tr¶ l·i vay : 2056 * 1,2 % * 12 = 296,064 triÖu ®ång Cßn kho¶n vay ®ã mµ C«ng ty vay ë ng©n hµng th× ph¶i tr¶ l·i vay : 2056 * 1,2% * 12 = 296,064 triÖu ®ång. Nh­ vËy, C«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ l·i nhiÒu nh­ l·i vay ng©n hµng, ®ång thêi nguån vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®i kÌm víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¾t khe khiÕn C«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè t×nh h×nh tµi chÝnh, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã cßn lµm cho ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n, nç lùc h¬n trong viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v× C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ng­êi lao ®éng sÏ cã thu nhËp cao h¬n vµ hä hiÓu r»ng trong sè vèn kinh daonh cña C«ng ty cã ®ång vèn cña hä ë trong ®ã. Ngoµi viÖc huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶, C«ng ty ph¶i sö dông nguån vèn huy ®éng ®ã sao cho cã hiÖu qu¶, hîp lý kh«ng l·ng phÝ. §Ó sö dông vèn hîp lý, C«ng ty cÇn ph¶i t¨ng ®­îc sè vßng quay cña vèn l­u ®éng. Vèn l­u ®éng chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn cña C«ng ty (n¨m 1997 : chiÕm 66,3% tæng sè vèn; n¨m 1998: chiÕm 67,9% tæng sè vèn; n¨m 1999 : chiÕm 68,2% tæng sè vèn, n¨m 2001 : chiÕm 68,1% tæng sè vèn). Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng biÓu hiÖn kh¶ n¨ng t¹o doanh thu cña vèn l­u ®éng, do ®ã nã ¶nh h­ëng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty. Trong khi sè vßng quay cña vèn l­u ®éng trong nh÷ng n¨m qua cßn thÊp (n¨m 1997 : 1,512 vßng/n¨m; n¨m 1998: 1,517 vßng/n¨m; n¨m 1999: 0,991 vßng/n¨m; n¨m 2001: 1,396 vßng/n¨m). Do vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nãi riªng, C«ng ty cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy nhanh vßng quay vèn l­u ®éng. Vßng quay vèn l­u ®éng chÞu ¶nh h­ëng cña c¶ ba kh©u: s¶n xuÊt, dù tr÷, l­u th«ng. C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ sö dông vèn l­u ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ chñ yÕu ë kh©u dù tr÷ vµ l­u th«ng, bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu. Do vËy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p h¹n chÕ l­îng vèn l­u däng trong kh©u dù tr÷, l­u th«ng bÞ chiÕm dông. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, chiÕm dông vèn lÉn nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®i chiÕm dông vèn cña mét doanh nghiÖp kh¸c mµ kh«ng bÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c chiÕm dông l¹i vèn cña m×nh. Trong n¨m 2001 l­îng vèn bÞ chiÕm dông cña C«ng ty lµ lín (®Çu n¨m 3675,121 triÖu ®ång, chiÕm 34,6% vèn l­u l­îng; cuèi n¨m 3045,986 triÖu ®ång, chiÕm 28,8% vèn l­u ®éng). §Ó h¹n chÕ l­u ®éng bÞ chiÕm dông, C«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu sau: + Tr­íc khi ký hîp ®ång, C«ng ty cÇn biÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty cÇn biÕt trong qu¸ khø kh¸ch hµng cã tr¶ tiÒn ®óng h¹n kh«ng, cã khi nµo kh¸ch hµng g©y r¾c rãi trong viÖc thanh to¸n tiÒn nî kh«ng. + Nghiªn cøu t×nh h×nh thu nhËp, lîi nhuËn, vèn, doanh thu, tèc ®é chu chuyÓn vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp kh¸ch hµng. + Khi ký hîp ®ång, C«ng ty cÇn chó ý c¸c ®iÒu kho¶n vÒ møc øng tiÒn tr­íc, ®iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n, ®iÒu kho¶n vÒ møc ph¹t nÕu thanh to¸n chËm so víi quyÕt ®Þnh, cã thÓ ®Æt ra møc ph¹t tõ 5 - 10% gi¸ trÞ kho¶n tr¶ chËm. Kh«ng nh÷ng thÕ, l­îng hµng tån kho cña C«ng ty lµ rÊt lín. L­îng tån kho ®Çu n¨m 2001 lµ 6373,046 triÖu ®ång (chiÕm 60,1% vèn l­u ®éng). §Õn cuèi n¨m ®· t¨ng lªn 7102,931 triÖu ®ång (chiÕm 67,0% vèn l­u ®éng). Nh­ vËy l­îng tån kho chiÕm tû lÖ qu¸ cao trong tæng sè vèn l­u ®éng. Gi¶i quyÕt sao cho hîp lý l­îng tån kho qu¶ lµ mét th¸ch thøc lín. Muèn h¹n chÕ l­îng tån kho C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: + Nghiªn cøu toµn diÖn, s©u s¾c vÒ thÞ tr­êng s¶n phÈm cña C«ng ty. C«ng ty t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng cña m×nh b»ng c¸ch lËp ra bé phËn marketing. C«ng ty cÇn ph¶i chó träng, quan t©m ®Õn nh÷ng chÝnh s¸ch, ®­êng lèi cña nhµ n­íc ®èi víi víi ngµnh c«ng nghiÖp nÆng nãi chung vµ c¬ khÝ nãi riªng trong tõng giai ®o¹n. §iÒu nµy lµ hÕt søc quan träng. + Tõ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng s¶n phÈm, C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm theo tõng n¨m, tõ ®ã cã c«ng t¸c dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm mét c¸ch hîp lý nhÊt. NÕu lµm tèt nhiÖm vô nµy th× C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Nh­ng vÊn ®Ò tr­íc tiªn mµ c«ng ty cÇn ph¶i tËp trung ®ã lµ gi¶i quyÕt l­îng tån khi rÊt lín hiÖn nay. Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy cã thÓ lµ : * Nhê sù gióp ®ì cña Tæng C«ng ty vµ Bé c«ng nghiÖp ®Ó tiªu thô l­îng kho nµy theo c¸ch thøc phï hîp. * C«ng ty chÊp nhËn mét kh¶on lç hîp lý ®Ó chñ ®éng chµo hµng víi gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i tõ ®ã tiªu thô l­îng tån kho nµy. * C«ng ty cã thÓ nghiªn cøu, xem xÐt ®Ó c¶i tiÕn l­îng tån kho cïng c¸c s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô (®©y lµ gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi thÊp nhÊt). 2. §æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu …. Nhê vËy sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng ®­îc thÞ tr­êng, t¨ng tr­ëng nhanh vµ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc m¸y mãc, thiÕt bÞ ë C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ ta nhËn thÊy mÆc dï sè l­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c«ng ty hiÖn nay lµ t­¬ng ®èi nhiÒu, ®a d¹ng nh­ng phÇn lín ®· rÊt cò kü, l¹c hËu (®· khÊu hao gÇn 80%). Mét sè thiÕt bÞ míi ®­îc ®Çu t­ võa h¹n chÕ vÒ sè l­îng võa thiÕu tÝnh ®ång bé nªn nhiÒu s¶n phÈm xuÊt ra tån t¹i c¸c d¹ng lçi kü thuËt, hao phÝ nguyªn vËt liÖu rÊt lín. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua con sè 1050,16 triÖu ®ång - doanh sè gi¶m so do s¶n phÈm sai háng n¨m 2001. §©y qu¶ lµ mét vÊn ®Ò lín, nan gi¶i, sè s¶n phÈm háng cã gi¸ trÞ b»ng 7,1% so víi tæng doanh thu cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ vÊn ®Ò n©ng cao kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu ë c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ kü thuËt ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín, ph¶i cã thêi gian dµi vµ ph¶i xem xÐt kü ba vÊn ®Ò sau: + C«ng ty ph¶i dù ®o¸n ®óng cÇu cña thÞ tr­êng còng nh­ cÇu cña c«ng ty vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc c¬ khÝ mµ c«ng ty cÇu ®Ó ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt. Dùa trªn dù ®o¸n møc cÇu nµy c«ng ty sÏ ®Æt ra nh÷ng môc tiªu cô thÓ trong ®æi míi c«ng nghÖ. + Ph¶i xem xÐt, lùa chän c«ng nghÖ phï hîp. CÇn tr¸nh viÖc nhËp ph¶i c¸c c«ng nghÖ l¹c hËu, lçi thêi, t©n trang l¹i hay c¸c c«ng nghÖ g©y « nhiÔm m«i tr­êng. + Cã gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vÒ huy ®éng vµ sö dông vèn. Do ®Çu t­ cho c«ng nghÖ lµ mét kho¶n vèn lín vµ qu¸ tr×nh l©u dµi, h¬n n÷a nguån vèn dµnh cho ®Çu t­ thay ®æi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ cña c«ng ty cßn rÊt eo hÑp vµ khiªm tèn nªn cÇn ph¶i nghiªn cøu kü l­ìng, thËn träng viÖc sö dông vèn ®Çu t­ cho c«ng nghÖ. Qua viÖc xem xÐt kü 3 vÊn ®Ò trªn kÕt hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt hiÖn t¹i cña c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt theo c¸c h­íng sau: ViÖc ®Çu tiªn lµ tiÕn hµnh thanh lý c¸c thiÕt bÞ kh«ng dïng hoÆc hiÖu qu¶ sö dông thÊp ®· tån kho nhiÒu n¨m hoÆc tËn dông phô tïng ë c¸c thiÕt bÞ nµy ®Ó gi¶m chi phÝ cho phô tïng thay thÕ. TiÕn hµnh n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng háng hãc, ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty nªn tËp trung, chó träng vµo nhiÖm vô nµy bëi lÏ ®©y lµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt phï hîp nhÊt víi c«ng ty trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i. Víi c¸ch gi¶i quyÕt nµy th× c«ng ty vÉn cã thÓ c¶i thiÖn ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm, tiÕn tr×nh s¶n xuÊt trong khi sè vèn cÇn cho gi¶i ph¸p nµy l¹i kh«ng cÇn víi sè l­îng qu¸ cao. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng cÇn ®Çu t­ theo chiÒu s©u, thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, mua s¾m thiÕt bÞ míi. Tuy nhiªn gi¶i ph¸p nµy gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n bëi nã ®ßi hái mét l­îng vèn lín trong khi sè vèn cña c«ng ty lµ cã h¹n. do vËy c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh tõng b­íc, tõng phÇn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th­êng. C«ng ty cÇn nghiªn cøu, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ sè l­îng, chÊt l­îng còng nh­ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña tõng thiÕt bÞ tõ ®ã ph©n lo¹i m¸y mãc nµo trong c«ng ®o¹n quy tr×nh s¶n xuÊt lµ kÐm nhÊt, bé phËn nµo ¶nh h­ëng quan träng nhÊt, lín nhÊt ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra. T×m xem chç nµo ch­a hîp lý, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt … Qua ®ã tËp trung vµo c¸c thiÕt bÞ, bé phËn nµy ®Ó bæ sung, thay thÕ. HiÖn nay, c¸c lo¹i m¸y mµi, m¸y khoan cña c«ng ty ®· rÊt cò kü, l¹c hËu, hiÖu qu¶ sö dông thÊp nªn cÇn ph¶i thay thÕ. CÇn ®Çu t­ 3 m¸y mµi míi vµ 2 m¸y khoan míi thay cho c¸c c¸i cò. §iÒu nµy sÏ gãp phÇn c¶i thiÖn, n©ng cao t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. + M¸y mµi : 9.000.000 x 3 = 27.000.000 ®ång + M¸y khoan : 6.000.000 x 2 = 12.000.000 ®ång * VËy tæng vèn ®Ó ®Çu t­ m¸y míi lµ : 27.000.000 + 12.000.000 = 39.000.000 ®ång * Kinh phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt ; 2.000.000 ®ång * Kinh phÝ dù phßng : 2.000.000 ®ång Tæng céng gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn ®Çu t­ lµ : 39.000.000 + 2.000.000 + 2.000.000 = 43.000.000 ®ång Víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt ®­îc c¶i tiÕn, thay míi th× c«ng ty sÏ t¨ng ®­îc n¨ng suÊt, chÊt l­îng c¸c sn¶ phÈm cña m×nh. C«ng ty cã thÓ phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ s¶n l­îng tèi ®a øng víi m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­îc ®Çu t­. Khi ®ã gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng dù kiÕn cña c«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 872 triÖu ®ång. øng víi møc lîi tøc dù kiÕn lµ 1,5% so víi gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng. 872.000.000 x 1,5% = 13.080.000 ®ång Vµ trÝch 50% lîi nhuËn ®Ó lËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt : 13.080.000 x 50% = 6.540.000 ®ång C«ng ty sÏ cã møc thu nhËp ®¹t ®­îc hµng n¨m sÏ t¨ng : 13.080.000 - 6.540.000 = 6.540.000 ®ång Nh­ vËy th× dù kiÕn sau gÇn 7 n¨m c«ng ty sÏ tr¶ hÕt nî do mua m¸y mãc trong míi. Víi møc khÊu hao 105 th× sau 10 n¨m sè m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy ®­îc ®Çu t­ míi hÕt khÊu hao. VËy kho¶n lîi nhuËn mµ c«ng ty thu ®­îc do ®Çu t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ míi sÏ lµ ; (10 - 7) x 6.540.000 = 19.620.000 ®ång MÆt kh¸c khi mua s¾m yÕu tè ®Çu vµo, c«ng ty cÇn quan t©m, chó träng c¸c vÊn ®Ò sau: + VÒ sè l­îng chñng lo¹i : c¸c thiÕt bÞ, lùa chän lµ c¸c thiÕt bÞ th«ng dông, phôc vô ®­îc c«ng viÖc s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ khÝ cña c«ng ty. + VÒ gi¸ trÞ ®Çu t­ : chän lo¹i thiÕt bÞ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng ty nh­ng ph¶i cã gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng ®Ó gi¶m vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ sím hoµn tr¶ vèn vay. + VÒ sö dông : yªu cÇu thiÕt bÞ ph¶i cã thao t¸c ®¬n gi¶n, tuæi bÒn sö dông phï hîp víi sè vèn ®Çu t­ bá ra vµ cã kh¶ n¨ng cung øng phô tïng thay thÕ, söa ch÷a. + VÒ chÊt l­îng: khi mua m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ m¸y cña n­íc ngoµi, cÇn kiÓm ®Þnh chÆt chÏ xem chóng cã ph¶i lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn kh«ng, tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp vÒ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü, l¹c hËu. CÇn ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ cao cã thÓ sö dông, b¶o d­ìng còng nh­ söa ch÷a tèt m¸y mãc thiÕt bÞ. LËp kÕ ho¹ch ®iÒu phèi m¸y mãc ®Ó kh«ng thÓ thiÕu m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt cña c«ng ty. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i quan t©m lµ ph¶i nghiªn cøu nh»m më réngt hÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ë ®©y ®­îc biÓu hiÖn lµ nghiªn cøu ë c¶ hai thÞ tr­êng mua s¾m c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô t¹o ra. NÕu mét doanh nghiÖp nµo ®ã kh«ng cã thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô t¹o ra th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ bÞ gi¸n ®o¹n hay ngõng trÖ vµ nÕu cø kÐo dµi thêi gian kh«ng cã thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç, ph¸ s¶n. ChÝnh v× vËy, muèn më réng thÞ tr­êng cña mét doanh nghiÖp th× ®Çu tiªn cÇn ph¶i duy tr× vµ gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña m×nh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong t­¬ng lai. Doanh nghiÖp cµng s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, tiªu thô víi khèi l­îng lín trong thêi gian ng¾n, sè vßng quay cña vèn l­u ®éng cµng nhanh th× hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng ®­îc n©ng cao. Do vËy, nghiªn cøu thÞ tr­êng kh«ng chØ giíi h¹n ë nghiªn cøu thÞ tr­êng hiÖn t¹i mµ ph¶i lu«n chó ý tíi thÞ tr­êng t­¬ng lai cña doanh nghiÖp mµ tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng doanh nghiÖp muèn chinh phôc. khi nghiªn cøu thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp th­êng ph¶i nghiªn cøu theo ph­¬ng ph¸p sau: - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trùc tiÕp : Ph­¬ng ph¸p nµy sö dông lùc l­îng trùc tiÕp tiÕp cËn víi thÞ tr­êng nªn ®ßi hái nhiÒu lao ®éng, ph­¬ng tiÖn do ®o chi phÝ kinh doanh lín. Khi ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng c«ng viÖc sau: tæ chøc héi nghÞ vµo cuèi n¨m b¸o c¸o, tham gia vµo c¸c héi nghÞ, héi th¶o giíi thiÖu c¸c lo¹im¸y c¬ khÝ phôc vô s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm mµ C«ng ty, tæ chøc pháng vÊn trùc tiÕp kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· vµ ®ang s¶n xuÊt. - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu gi¸n tiÕp: Th«ng qua c¸c tµi liÖu, t¹p chÝ vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc c¬ khÝ chÕ t¹o s¶n phÈm cña C«ng ty, c¸c t¹p chÝ s¸ch b¸o nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc còng nh­ cña thÕ giíi ®Ó thÊy ®­îc møc cÇu vµ kh¶ n¨ng cung øng cña c¸c C«ng ty trªn thÕ giíi… Nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn nghiªn cøu theo tõng lÜnh vùc riªng: cÇu vÒ hµng ho¸ dÞch vô vµ c¹nh tranh vÌ hµng ho¸ dÞch vô … §Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇu cÇn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: + Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ thu nhËp c¸c th«ng tin vÒ cÇu cña thÞ tr­êng ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm, m¸y mãc, thiÕt bÞ c¬ khÝ chuyªn ngµnh. + TiÕn hµnh ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin ®· thu thËp ®­îc vÒ cÇu cña c¸c lo¹i s¶n phÈm. + X¸c ®Þnh l­îng cÇu cña thÞ tr­êng c¨n cø vµi kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin ë trªn. Dùa vµo kÕt qu¶ cña viÖc x¸c ®Þnh cÇu, C«ng ty sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý trong viÖc ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ kÕ ho¹ch mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu c¹nh tranh (cung cña thÞ tr­êng) hµng ho¸ cña C«ng ty. Bªn c¹nh nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm, C«ng ty cßn ph¶i nghiªn cøu vÒ cung thÞ tr­êng (c¸c ®èi thñ c¹nh tranh): + Nghiªn cøu tæ chøc thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (hiÖn t¹i vµ tiÒm Èn). + Chó träng c¸c nh©n tè nh­ thÞ phÇn, h×nh thøc cña s¶n phÈm c¹nh tranh vµ ®Æc biÖt lµ nh©n tè chÊt l­îng c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n hµng, qu¶ng c¸o, thanh to¸n, tÝn dông cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Qua ®ã tæng hîp c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, C«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch, chiÕm l­îc phï hîp ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Víi thùc tr¹ng hiÖn nay cña C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ viÖc thµnh lËp bé phËn marketing ®éc lËp cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc c«ng t¸c t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. §©y lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. Bé phËn marketing cña C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ nªn thµnh lËp víi c¬ cÊu sau: tæ chøc phßng marketing ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng Phßng marketing Marketing nghiªn cøu chung Marketing nghiªn cøu thÞ tr­êng míi Marketing nghiªn cøu thÞ tr­êng truyÒn thèng Nh­ vËy, phßng Marketing bao gåm 3 bé phËn : - Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng truyÒn thèng, víi môc ®Ých gi÷ v÷ng vµ tiÕp tôc ph¸t huy, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nµy. - Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng míi, ph¸t hiÖn, ph¸t triÓn vµ më réng khu vùc thÞ tr­êng cho C«ng ty. - Bé phËn marketing nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung. Víi c¬ cÊu nh­ vËy, trong t­¬ng lai phßng marketing ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu, ph©n tÝch ®Æc ®iÓm, yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó cung cÊp th«ng tin cho viÖc c¶i tiÕn, ®æi míi s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm truyÒn thèng, ph¸t hiÖn ra c¸c s¶n phÈm míi cho C«ng ty vµ cung cÊp c¸c th«ng tin míi ®Ó C«ng ty cã c¬ së ®Ó lùa chän s¶n xuÊt. §ång thêi phßng marketing cßn ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng khi sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn tiªu thô. §Ó cã thÓ hoµn thµnh ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ®ã trong t­¬ng lai phßng marketing cÇn cã 06 nh©n viªn, trong ®ã yªu cÇu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n tõ ®¹i häc trë lªn vÒ chuyªn ngµnh marketing vµ ph¶i cã kinh nghiÖm, lµm c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o chung, 02 nh©n viªn phô tr¸ch thÞ tr­êng truyÒn thèng, 02 nh©n viªn phô tr¸ch thÞ tr­êng míi vµ 01 nh©n viªn phô tr¸ch c«ng t¸c nghiªn cøu chung. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ sè nµy sÏ lÊy ë ®©u ? ViÖc nµy C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn theo h­íng sau : Thø nhÊt: 05 nh©n viªn cña phßng marketing sÏ rót tõ bé phËn gi¸n tiÕp cña C«ng ty trªn c¬ së n¨ng lùc cña tõng ng­êi. Cô thÓ lµ rót 01 nh©n viªn tiÕt liÖu tõ phßng kÕ ho¹ch sang, 01 nh©n viªn tõ phßng vËt t­ vµ 03 nh©n viªn thuéc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. Tuy nhiªn l­îng lao ®éng nµy ph¶i bè trÝ lao ®éng thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Thø hai : §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o cña phßng th× cã hai h­íng sau: - §­a ra chÕ ®é ­u ®·i thÝch hîp ®Ó tuyÓn chän tõ bªn ngoµi. HiÖn nay viÖc nµy lµ hÕt søc khã kh¨n. - Rót mét cö nh©n kinh tÕ tõ trung t©m kinh doanh ®éc lËp cña C«ng ty sang vµ tæ chøc ®µo t¹o cÊp tèc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vÒ marketing. ViÖc lµm nµy cã tÝnh kh¶ thi h¬n. Víi khèi l­îng c«ng viÖc vµ c¬ cÊu lao ®éng nh­ trªn cña phßng marketing th× chøc n¨ng cña phßng lµ: tham m­u cho ban gi¸m ®èc vÒ viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n phÈm, kÕ ho¹ch chÊt l­îng… b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao h¬n. NhiÖn vô cña phßng marketing lµ: Ph©n tÝch, dù b¸o cÇu thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty mét c¸ch ®óng ®¾n, thu thËp th«ng tinph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng khi sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty, xóc tiÕn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu vµ dù b¸o c¸c ®èi thñ tiÒm tµng… VÒ c¬ b¶n phßng marketing cã quan hÖ víi c¸c phßng ban kh¸c nh­ phßng kÕ ho¹ch, phßng thiÕt kÕ, phßng tµi vô trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch chÊt l­îng… cña C«ng ty. Phßng marketing ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi phßng thiÕt kÕ nh»m ®­a ho¹t ®éng nghiªn cøu, thiÕt kÕ ®i tr­íc s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 4. N©ng cao tr×nh ®é,ý thøc kû luËt cña ®éi ngò lao ®éng vµ t¹o ®éng lùc cho tËp thÓ, c¸ nh©n ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc. Lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× vËy, C«ng ty cÇn ®Çu t­ tho¶ ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn quy m«, ®µo t¹o lùc l­îng lao ®éng. HiÖn nay C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ cã 413 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®ã c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 15,5%tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng nh©n thî bËc 7/7 chiÕm 27% sè c«ng nh©n kü thuËt, lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm 39,2% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, c«ng nh©n thî bËc cao tuy chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty nh­ng ý thøc kû luËt lao ®éng ch­a tèt. Do ®ã C«ng ty nªn gi¶m bít mét sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty vµ tiÕn hµnh ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc kû luËt lao ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty nªn theo c¸c h×nh thøc sau: + §µo t¹o trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cña nh©n viªn. + Cö c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i dù c¸c kho¸ huÊn luyÖn hoÆc héi th¶o ë c¸c C«ng ty vµ c¸c tr­êng ®µo t¹o khi cã ®iÒu kiÖn. ViÖc cö ®i häc ph¶i lµm ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ, cã ®Þnh h­íng râ rµng, cè g¾ng kÕ thõa kinh nghiÖm cña ng­êi ®i tr­íc. + "T¹o cho c«ng nh©n nh÷ng c¬ héi ®Ó hä sö dông thêi gian nhµn rçi cña m×nh mét c¸ch bæ Ých"8 [Xem trang 149]. T¹o nhiÒu h×nh thøc ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng sö dông thêi gian r¶nh rçi ®Ó trau dåi kiÕn thøc. Ph¶i më réng chiÕn dÞch ®µo t¹o cho toµn bé lao ®éng trong C«ng ty. NghÜa lµ ng­êi lao ®éng sÏ cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c«ng viÖc ë møc cao h¬n, tù nhñ v÷ng tin trong c«ng viÖc ®­îc giao. §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ¸n nµy hµng n¨m C«ng ty tuy ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ kh«ng nhá ®Ó ®µo t¹o nh­ng C«ng ty cã thÓ thu ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n nh­ng C«ng ty cã thÓ thu ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n do tr×nh ®é c«ng nh©n ®­îc n©ng cao. §ång thêi khi bá ra mét kho¶n chi phÝ lín ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, C«ng ty cã thÓ gi¶m bít ®­îc l­îng lao®éng d­ thõa do ®· t¨ng ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng tõ nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc kû luËt cao h¬n vµ gi¶m bít ®­îc lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty. §Ó gi¶m bít ®­îc l­îng lao ®éng d­ thõa C«ng ty ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: + KÕt hîp ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau võa ®éng viªn ng­êi lao ®éng, võa kiªn quyÕt gi¶m sè lao ®éng d­ thõa. + Bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®èi t­îng lao ®éng cÇn gi¶m vµ c­¬ng quyÕt thùc hiÖn gi¶m lao ®éng d­ thõa, C«ng ty còng nªn hç trî vÒ mÆt thu nhËp cho nh÷ng ng­êi lao ®éng cÇn gi¶m, vÉn ®¶m b¶o vÒ chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng ®Õn tuæi vÌ h­u ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ yªn t©m vÒ tr­íc tuæi. §iÒu nµy lµm C«ng ty cã thÓ gi¶m ®­îc chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ ng­êi lao ®éng vÉn ®­îc h­ëng mét phÇn thu nhËp vµ vÉn cã thêi gian ®Ó kiÕm thªm thu nhËp ngoµi x· héi. + Gi¶i thÝch râ cho c¸c bé phËn c«ng nh©n viªn thÊy ®­îc sù khã kh¨n hiÖn nay cña C«ng ty vµ sù cÇn thiÕt ph¶i gi¶m bít l­îng lao ®éng d­ thõa. + ViÖc gi¶m bít l­îng lao ®éng d­ thõa ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch c«ng khai, c«ng b»ng ®èi víi mäi ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o chØ gi÷ l¹i nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù chø kh«ng ph¶i v× bÊt cø lý do nµo kh¸c. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc kû luËt lao ®éng vµ gi¶m bít sè lao ®éng d­ thõa nªn thùc hiÖn theo c¸c h­íng sau: Thø nhÊt : Tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty ®Ó xem xÐt mét c¸ch chÝnh x¸c n¨ng lùc cña tõng ng­êi. Thø hai : X¸c ®Þnh môc tiªu, nhiÖm vô cña C«ng ty trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai ®Ó ph©n tÝch vµ tæng hîp nhiÖm vô cho c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty. Thø ba: Trªn c¬ së nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng ®ã C«ng ty sÏ dùa vµo n¨ng lùc, tr×nh ®é cña tõng ng­êi ®Ó c¬ cÊu vµo c¸c phßng ban chøc n¨ng cÇn thiÕt. Thø t­: Cßn l¹i sè lao ®éng gi¸n tiÕp d­ thõa ra, C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh thuyÕt phôc hä nghØ viÖc tù nguyÖn, chuyÓn xuèng s¶n xuÊt trùc tiÕp, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®i häc tËp ®Ó chuyÓn nghÒ … Néi dung thùc hiÖn vÒ c¬ b¶n lµnh­ vËy, nh­ng râ rµng nÕu thùc hiÖn nh­ thÕ C«ng ty sÏ gÆp kh«ng Ýt trë ng¹i cã thÓ lµm cho viÖc thùc hiÖn cã thÓ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. §ã lµ: + Khi tiÕnhµnh ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty th× ng­êi ai cã thÓ ®øng ra ®¸nh gi¸? H¬n n÷a do nhiÒu lý do kh¸c mµ viÖc ®¸nh gi¸ ch¾c ch¾n rÊt khã kh¸ch quan. + Trong khi thùc hiÖn, c¶n trë tõ phÝa c«ng nh©n c¸c phßng ban sÏ lµ rÊt lín v×: C¸c tr­ëng phßng sî sÏ bÞ mÊt ®i quyÒn lùc hiÖn cã, ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp rÊt khã cã thÓ ®i häc tËp ®Ó chuyÓn nghÒ v× th©m niªn (tuæi) ®· kh¸ cao, viÖc chuyÓn bé ph©n d­ thõa xuèng lao ®éng trùc tiÕp còng rÊt khã (v× søc khoÎ, v× møc ®é, c­êng ®é lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp lµ cao h¬n …) cßn thuyÕt phôc hä nghØ tõ nguyÖn cã thÓ nãi lµ kh«ng kh¶ thi. MÆc dï cã thÓ cã nhiÒu c¶n trë nh­ vËy, nh­ng ë C«ng ty hiÖn nay vÉn cã nhiÒu thuËn lîi vµ cã thÓ v­ît qua. Tuy nhiªn ph¶i cã sù quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o vµ ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p thËt døt kho¸t. Cô thÓ C«ng ty cÇn thùc hiÖn theo c¸c h­íng sau: + Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, C«ng ty thµnh lËp thªm phßng marketing ®éc lËp. Phßng nµy chÞu sù qu¶n lý trùc tuyÕn cña phã gi¸m ®èc kinh doanh (6 nh©n viªn th× lÊy 1 nh©n viªn tiÕp thÞ tõ phßng kÕ ho¹ch, 1 nh©n viªn tõ phßng vËt t­ vµ 3 nh©n viªn cña cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ nh©n viªn qu¶n lý cßn l¹i nªn chuyÓn mét cö nh©n tõ trung t©m kinh doanh sang). + Phßng thiÕt kÕ cã 7 kü s­ vµ 2 nh©n viªn kü thuËt, chuyÓn mét kü s­ sang phßng KCS. VÒ c¬ b¶n nh­ vËy lµ hîp lý, nh­ng cÇn ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, ®iÓm m¹nh cña c¸c kü s­ ®Ó cã thÓ c¬ cÊu l¹i sè kü s­ ë phßng nµy (tøc vÉn gi÷ nguyªn sè l­îng nh÷ng ng­êi cã thÓ thay ®æi). + Phßng KCS cã 15 ng­êi gåm 1 kü s­ vµ 14 c«ng nh©n KCS.Do yªu cÇy c«ng viÖc t­¬ng lai phßng sÏ cã nhiÖm vô kiÓm so¸t h¬n lµ kiÓm tra nªn ph¶i bæ sung thªm kü s­ vµo vµ rót bít c«ng nh©n KCS ra. Cô thÓ phßng cÇn kho¶ng 5 kü s­ vµ 6 c«ng nh©n KCS. Nh­ vËy ph¶i c¬ cÊu thªm 4 kü s­ n÷a. Sè kü s­ nµy sÏ rót tõ phßng c«ng nghÖ sang trªn c¬ së ®¸nh gi¸ l¹i sè kü s­ ®Ó c¬ cÊu. + Phßng c«ng nghÖ cã 14 ng­êi gåm 11 kü s­, 1 kü thuËt can in, 1 tiÕp liÖu, 1 thñ kho. Víi ho¹t ®éng kÕt hîp c¸c phßng ban kÐm vµ ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ quy tr×nh c«ng nghÖ yÕu nªn cÇn sè l­îng kü s­ nhiÒu nh­ vËy. Nh­ng víi c¬ cÊu míi gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng sÏ chÆt chÏ h¬n nªn chØ gi÷ l¹i 5 kü s­ th«i. Cßn d­ 6 kü s­ th× 4 chuyÓn sang phßng KCS vµ 2 kü s­ sÏ chuyÓn sang phßng vËt t­. + Phßng vËt t­ cã 15 ng­êi gåm 1 kü s­, 2 c¸n sù vËt t­, 1 cö nh©n kinh tÕ, 5 thñ kho, 2 bèc v¸c, 1 thî c­a, 2 tiÕp liÖu, 1 l¸i xe. HiÖn nay sÏ thay ®æi nh­ sau: chuyÓn 2 kü s­ tõ phßng c«ng nghÖ sang, chuyÓn 1 tiÕp liÖu vµo phßng marketing, gi¶m 2 bèc v¸c, gi¶m 1 c¸n sù vËt t­ vµ 2 thñ kho. Nh­ vËy lµ kho ph¶i ®­îc bè trÝ mét c¸ch hîp lý h¬n ®Ó ®¶m b¶o cho 3 thñ kho cßn l¹i thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc, khi nhËp kho vµ cung øng cho s¶n xuÊt th× bè trÝ bé phËn phôc vô trong c¸c ph©n x­ëng thùc hiÖn thay cho 2 bèc v¸c trªn. + Phßng thiÕt kÕ c¬ qu¶n cã 11 ng­êi gåm 1 thñ kho, 1 thî méc, 8 thî nÒ vµ mét trung cÊp (tr­ëng phßng). Do nhµ x­ëng vµ c¬ së h¹ tÇng kh¸c cña C«ng ty ®· t­¬ng ®èi æn ®Þnh nªn sè l­îng nh©n viªn trªn lµ kh«ng cÇn thiÕt. HiÖn nay phßng chØ cÇn sè l­îng nh­ sau: 1 thñ kho, 1 thî méc, 2 thî nÒ vµ tr­ëng phßng. + Phßng b¶o vÖ cã 12 ng­êi gåm 2 chuyªn viªn vµ 10 b¶o vÖ tuÇn tra. HiÖn nay sè l­îng nµy lµ ch­a hîp lý, C«ng ty cã 2 cöa ra vµo, 1 cöa chÝnh vµ 1 cöa phô do ®ã cÇn 2 b¶o vÖ ë cöa chÝnh, 1 b¶o vÖ ë cöa phô, vµ 2 b¶o vÖ tuÇn tra. Tuy nhiªn do ph¶i b¶o vÖ c«ng ty 24/24h nªn C«ng ty cÇn cã tÊt c¶ 10 b¶o vÖ. VËy sÏ gi¶m ®i 2 b¶o vÖ. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cã 11 ng­êi gåm 2 kü s­, 1 chuyªn viªn, 2 cö nh©n, mét c¸n sù, 2 thñ kho, 1 tiÕp liÖu. HiÖn nay sÏ thay ®æi nh­ sau; ChuyÓn 2 tiÕp thÞ sang phßng marketing, chuyÓn mét cö nh©n sang cho viÖc më cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë miÒn Nam. + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cã 25 ng­êi gåm 2 chuyªn viªn chÝnh, 2 l¸i xe vµ 11 nh©n viªn. HiÖn nay phßng chØ cÇn 2 chuyªn viªn chÝnh, 2 l¸i xe vµ 5 nh©n viªn, d­ ra 3 nh©n viªn lµ hîp lý, cßn tr¹m y tÕ vµ nhµ trÎ gi÷ nguyªn (tr¹m y tÕ vµ nhµ trÎ thuéc phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ). Ngoµi ra chuyÓn mét nh©n viªn b¸n hµng ë trung t©m kinh doanh sang cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh­ vËy ta sÏ cã c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty nh­ sau: Tªn phßng ban Sè l­îng CNV Tªn phßng ban Sè l­îng CNV Hµnh chÝnh qu¶n trÞ 22 ThiÕt kÕ 8 KÕ ho¹ch kinh doanh 9 C¬ ®iÖn 11 B¶o vÖ 10 Tæ chøc lao ®éng 7 KiÕn thiÕt c¬ b¶n 5 Tµi vô 8 VËt t­ 11 Marketing 6 C«ng nghÖ 9 Trung t©m kinh doanh 8 KCS 11 Cöa hµng giíi thiÖu 4 Nh­ vËy, nÕu c¬ cÊu l¹i nh­ trªn th× bé m¸y cña C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ sÏ gän nhÑ h¬n vµ sÏ cã thÓ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch chÊt l­îng hîp lý. Tuy nhiªn C«ng ty ph¶i x©y dùng ®­îc c¬ chÕ ho¹t ®éng hîp lý vµ khoa häc th× míi cã thÓ ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý nµy. Sau khi thay ®æi, bé phËn lao ®éng ë c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty cßn l¹i lµ 129 ng­êi (gi¶m ®­îc 26 ng­êi) vµ chiÕm h¬n 31% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Mét ®iÒu cÇn l­u ý ë ®©y lµ kh«ng ph¶i sau khi c¶i tiÕn bé m¸y råi lµ xem nh­ hoµn thiÖn. Mµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¶i lu«n kiÓm tra tÝnh hîp lý vµ kh«ng hîp lý ®Ó ®iÒu chØnh tiÕp cho phï hîp. VÊn ®Ò tiÕp theo cña c«ng viÖc nµy lµ 26 ng­êi sÏ d­ ra nµy ph¶i gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo? Nh­ trªn ®· nãi viÖc thuyÕt phôc hä nghØ viÖc tù nguyÖn lµ kh«ng kh¶ thi, viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho hä chuyÓn nghÒ còng vËy. V× lao ®éng lµ ë trong biªn chÕ nªn vÒ c¬ b¶n C«ng ty chØ cßn c¸ch duy nhÊt lµ chuyÓn xuèng lao ®éng trùc tiÕp. HiÖn nay víi sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty (» 300 m¸y) nªn vÒ c¬ b¶n vÉn ®ñ sè ®Çu m¸y ®Ó cho bé phËn nµy lao ®éng s¶n xuÊt nªn tÝnh kh¶ thi lµ rÊt cao. Tuy nhiªn khã kh¨n c¬ b¶n lµ do l©u ngµy kh«ng ®øng m¸y nªn kü n¨ng vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña bé phËn nµy kh«ng ®¶m b¶o, h¬n n÷a do khèi l­îng c«ng viÖc cña C«ng ty ®ang kh«ng æn ®Þnh vµ cã h­íng gi¶m sót nªn ®iÒu nµy sÏ trùc tiÕp lµm cho thu nhËp cña mét sè ®ang lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp sÏ gi¶m (v× l­¬ng lµ l­¬ng theo s¶n phÈm). Do ®ã mét mÆt C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho bé phËn nµy, ®ång thêi ph¶i cã chÕ ®é khuyÕn khÝch nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ b¶o ®¶m tr­íc m¾t thu nhËp cña nhãm nµy vµ c¸c c«ng nh©n ®ang s¶n xuÊt lµ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu. TÊt nhiªn C«ng ty còng ph¶i cã biÖn ph¸p vµ th¸i ®é døt kho¸t, quyÕt t©m ®ång thêi gi¶i thÝch cho c¸c c¸ nh©n liªn quan ®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ®Ó viÖc thùc hiÖn ®­îc dÔ dµng vµ hiÖu qu¶. kÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× mäi doanh nghiÖp, mäi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch lín trong viÖc t×m h­íng ®i ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch nµy chØ cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc khi doanh nghiÖp chó träng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §èi víi c¸c C«ng ty thuéc ngµnh c¬ khÝ nãi riªng vµ ngµnh c«ng nghiÖp nÆng nãi chung th× tån t¹i vµ ph¸t triÓn cµng gÆp khã kh¨n h¬n bao giê hÕt. Vµ C«ng ty dông vô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ kh«ng n»m ngêi sè ®ã. §©y lµ mét thêi kú hÕt søc khã kh¨n ®èi víi C«ng ty. Tuy C«ng ty ®· quan t©m, chó träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh song do cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n (kh¸ch quan vµ chñ quan) nªn nh×n chung hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t­¬ng ®èi thÊp. MÆc dï vËy, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn sù cè g¾ng nç lùc cña Ban l·nh ®¹o còng nh­ toµn bé ®éi ngò lao ®éng ®· gãp phÇn gióp C«ng ty tõng b­íc ®Èy lïi khã kh¨n lµm cho t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu dÊu hiÖu kh¶ quan trong nh÷ng n¨m tíi. Chuyªn ®Ò “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ” lµ kÕt qu¶ cóa qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty còng nh­ sù vËn dông c¸c kiÕn thøc ®­îc häc vµo thùc tiÔn. Em hy väng r»ng mét sè gi¶i ph¸p ®­a ra trong chuyªn ®Ò nµy cã thÓ gióp Ých phÇn nµo cho C«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Mét lÉn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn ViÖt L©m cïng c¸c anh, chÞ, c« chó cña C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ ®· h­íng dÉn, gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em còng rÊt mong nhËn ®­îc sù ®¸nh gi¸, gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn thªm chuyªn ®Ò cña m×nh. Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2003 Sinh viªn: T¹ Duy Bé chó thÝch 1,2,4. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt nÒn kinh tÕ - §ç H÷u Hµo. 3. Gi¸o tr×nh kinh tÕ - Samuelson & Nordhaus - TrÝch tõ b¶n ViÖt Nam 1991. 5,6. Kinh tÕ th­¬ng m¹i dÞch vô - §Æng §×nh §µo - NXB Thèng kª. 7. X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp - NguyÔn ThÞ Thu - LuËn ¸n Phã tiÕn sÜ khoa häc kinh tÕ, Hµ Néi 1989. 8. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc - Khoa kinh tÕ lao ®éng - Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ Quèc d©n. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp trong c¸c doanh nghiÖp - Trung t©m ®µo t¹o QTKDTH Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc - Khoa Qu¶n trÞ nh©n lùc Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt nÒn kinh tÕ - §ç H÷u Hµo. Qu¶n trÞ häc - NguyÔn H¶i S¶n - NXB Thèng kª. Kinh tÕ häc cña tæ chøc ph¸t triÓn Kinh tÕ Quèc d©n ViÖt Nam - PTS Phan Thanh Phè. Kinh tÕ x· héi ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p - PTS Lª M¹nh Hïng. Kinh tÕ th­¬ng m¹i dÞch vô - NXB Thèng kª. T¹p chi C«ng nghiÖp. Tµi liÖu cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng C¬ khÝ. môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu PhÇn I: n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn I. HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh 1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh 2. §Æc ®iÓm cña hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh 3. Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay. II. HÖ thèng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp 1. Tiªu chuÈn hiÖu qña kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 2. HÖ thèng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1. ChØ tiªu hÖ thèng kinh doanh tæng hîp 2.2. ChØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh bé phËn PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng C¬ khÝ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o l­êng C¬ khÝ. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn viÖc b¶o ®¶m vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dông cô c¾t vµ §o l­êng C¬ khÝ 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt 2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng 3. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng III. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ. 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua 1.1. ChØ tiªu doanh thu cña C«ng ty 1.2. ChØ tiªu lîi nhuËn vµ nép ng©n s¸ch 1.3. Nguån vèn kinh doanh 1.4. ChØ tiªu chi phÝ 2. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 2.1. XÐt chØ tiªu tæng hîp 2.2. XÐt theo chØ tiªu bé phËn 3. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 1997 – 2001. 3.1. Nh÷ng thµnh tùu 3.2. Nh÷ng tån t¹i III. phÇn III: mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ I. Mét sè yªu cÇu chñ yÕu ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. II. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Cung cÊp ®Çy ®ñ vèn l­u ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ sö dông hîp lý nguån vèn l­u ®éng nµy. 2. §æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty. 4. N©ng cao tr×nh ®é, ý thøc kû luËt cña ®éi ngò lao ®éng vµ t¹o ®éng lùc cho tËp thÓ, c¸ nh©n ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc. KÕt luËn chó thÝch Tµi liÖu tham kh¶o môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.doc
Luận văn liên quan