Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

Đề tài: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động XK cà phê sang thị trường EU của Cty XNK INTIMEX Phần I Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường I. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 1. Khái niệm về xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Hoạt động xuất khẩu về cơ bản chính là hợp đồng mua bán quốc tế( là sự thoả thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau, trong đó quy định bên bán chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hoá và quyền sở hữu hàng hoá, bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng). Hoạt động này diễn ra trên phạm vi rất rộng cả về điều kiện không gian và thời gian. Nó có thể chỉ diễn ra một trong hai ngày hoặc kéo dài hàng năm, có thể được tiến hành trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau. 2. Vai trò của xuất khẩu đối với sự phát triển của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Như chúng ta đã biết rằng, hoạt động xuất khẩu hàng hoá dịch vụ của một quốc gia được thực hiện bởi các đơn vị của quốc gia đó, mà phần lớn là thông qua các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu. Do vậy hoạt động xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của quốc gia đó chính là hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp . Xét trên góc độ vĩ mô của nền kinh tế thì hoạt động xuất khẩu phải song song với hoạt động nhập khẩu, nhằm tác động và hỗ trợ lẫn nhau, điều hoà sự phát triển của nền kinh tế. Ở Việt Nam hoạt động xuất khẩu chủ yếu là hàng hoá tiêu dùng thuộc các ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, da giày . ngành nông nghiệp như gạo, cà phê, hạt tiêu, chè, lạc, điều, cao su. Hoạt động xuất khẩu nhằm thu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và một số mặt hàng phục vụ cho tiêu dùng sinh hoạt mà nước ta chưa có khả năng sản xuất hoặc sản xuất được nhưng còn hạn chế như ô tô xe máy, hàng điện tử. Như vậy ngoài những tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, hoạt động xuất khẩu có vai trò to lớn với bản thân các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế, điều đó được thể hiện như sau: Thứ nhất: Hoạt động xuất khẩu hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp là một quá trình thực hiện mục tiêu lợi nhuận của đơn vị kinh doanh. Vì vậy về cơ bản mục tiêu hoạt động của bất kỳ tổ chức nào cũng đều là lợi nhuận, trên thực tế đối với một doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thì lợi nhuận đạt được chính là nhờ một phần vào hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Bởi vì thực chất hay mục đích của xuất khẩu hàng hoá đối với một doanh nghiệp này là thực hiện giá trị hàng hoá, giá trị thặng dư thông qua các hành vi mua bán trên thị trường trong nước và quốc tế. Do đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu cần đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của mình trong đó hoạt động kinh doanh xuất khẩu là trọng tâm. Thứ hai: Hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp có vai trò to lớn đối với đời sống của những người tham gia vào các nghiệp vụ của quá trình này tức là cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp . Chẳng hạn như đối với nước ta, kể từ khi doanh nghiệp nhà nước được giao quyền tự chủ, họ phải tự hạch toán chi phí kinh doanh, tự phân phối kết quả kinh doanh, quyền lợi của người lao động gắn liền với quyền lợi của doanh nghiệp . Do vậy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp không chỉ giúp cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu lợi nhuận mà còn nhằm đảm bảo đời sống, vật chất, tăng thu nhập cho doanh nghiệp . Mặt khác, kết quả kinh doanh của doanh nhgiệp không chỉ đầu tư trở lại doanh nghiệp mà còn phát triển quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn . cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đồng nghĩa với điều kiện được cải thiện thu nhập được tăng thêm. Thứ ba: Hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp có vai trò tro lớn làm tăng thế lực, uy tín cho doanh nghiệp cả ở thị trường trong nước và quốc tế, hoạt động xuất khẩu hàng hoá giúp cho doanh nghiệp không chỉ đơn thuần mang lại lợi nhuận mà còn giúp cho doanh nghiệp lớn mạnh tạo vị thế và uy tín trên thị trường. Lợi nhuận do hoạt động kinh doanh xuất khẩu mang lại cho phép doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi, tạo nguồn tài chính để thực hiện các hoạt động xúc tiến thâm nhập các thị trường mới cho hoạt động xuất khẩu, cải thiện và phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh.

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khÈu sang thÞ tr­êng EU cña c«ng ty cã t¨ng lªn nh­ng kim ng¹ch l¹i t¨ng kh«ng t­¬ng øng víi møc t¨ng cña s¶n l­îng, h¬n n÷a ®Õn n¨m 2002 th× gi¸ cµ phª trªn thÞ tr­êng thÕ giíi liªn tôc gi¶m gi¸ cho nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty n¨m 2002 ®· gi¶m xuèng 13,8% so víi n¨m 2001. N­íc mµ nhËp khÈu cµ phª lín nhÊt cña c«ng ty trong thÞ tr­êng EU lµ T©y Ban Nha, BØ, Hµ Lan, Anh s¶n l­îng nhËp khÈu cña c¸c n­íc nµy t¨ng lªn qua c¸c n¨m. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty vÉn duy tr× ®­îc kh¸ch hµng cò cña m×nh mét c¸ch th­êng xuyªn. Vµ ®Õn n¨m 2001 c«ng ty ®· th©m nhËp ®­îc thÞ tr­êng míi ®ã lµ §an M¹ch víi s¶n l­îng nhËp n¨m 2001 lµ 2.800 TÊn, n¨m 2002 s¶n l­îng nhËp lµ 3.360 tÊn. MÆc dï víi sè l­îng cßn Ýt nh­ng ®©y còng lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÕm n¨ng cña c«ng ty. C¸c n­íc Anh vµ Hµ Lan th× s¶n l­îng nhËp khÈu n¨m 2001, 2002 cña hä ®· gi¶m xuèng lý do v× ng­êi tiªu dïng ë c¸c n­íc nµy cã xu h­íng tiªu thô cµ phª chÌ, mµ c«ng ty xuÊt chñ yÕu lµ cµ phª vèi. Víi t×nh h×nh nµy c«ng ty nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng nhËp khÈu. 3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty XNK INTIMEX sang thÞ tr­êng EU. 3.1 Nh÷ng ­u ®iÓm. + C«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX lµ mét doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng h¬n 20 n¨m trong lÜnh vùc XNK. MÆc dï tr­íc thêi kú më cöa, c«ng ty chØ XNK theo ph¸p lÖnh nhµ n­íc giao cho nh­ng kh«ng v× thÕ mµ c«ng ty kh«ng t¹o ®­îc vÞ thÕ kinh nghiÖm, tªn tuæi trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Sau khi n­íc ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i do ph¶i thay ®æi c¸ch thøc kinh doanh. Ph¶i tù t×m kiÕm thÞ tr­êng, tù t×m kiÕm kh¸ch hµng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, tù h¹ch to¸n lç l·i. Tuy cã nh÷ng trë ng¹i b­íc ®Çu song c«ng ty ®· v­ît qua b»ng nh÷ng nç lùc vµ kh¶ n¨ng cña m×nh, ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, thÝch nghi víi c¬ chÕ míi, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. + C¸c phßng nghiÖp vô vµ chi nh¸nh ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó t×m kiÕm ®¬n hµng, kh¸ch hµng vµ c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu c«ng ty giao. C¸c phßng ®¹t vµ v­ît chØ tiªu kim ng¹ch lµ phßng 1, 4, 10 vµ c¸c chi nh¸nh INTIMEX H¶i Phßng, INTIMEX Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. C¸c phßng cßn l¹i mÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng ch­a v­ît lªn ®Ó hoµn thµnh môc tiªu mµ chØ ®¹t yªu cÇï. N¨m 2000, c«ng ty ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, cö ng­êi theo ®oµn chÝnh phñ ®Ó ký hîp ®ång míi vµ më v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi gióp cho qóa tr×nh xuÊt khÈu ®¹t kÕt qu¶ tèt. Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua x©y dùng chÕ ®é khen th­ëng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi ®­îc giao + VÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé , lµ mét c«ng ty ®­îc coi lµ cã n¨ng lùc kinh doanh vµ cã truyÒn thèng lµm ¨n nghiªm tóc, c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé víi ý thøc con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÊt c¶. C«ng ty thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®æi míi nhÊt lµ s¾p xÕp l¹i ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt dÞch vô th«ng qua ph­¬ng ¸n tæ chøc, c«ng ty cã ph­¬ng ¸n bè trÝ x¾p xÕp, sö dông lao ®éng vµ c¸n bé cã hiÖu qu¶, sö dông ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã chÝnh s¸ch hç trî chuyÓn h­íng t¹o viÖc lµm míi nh­ hç trî vÒ tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi t×m viÖc lµm míi trong 6 th¸ng. N¨m 2000 c«ng ty lËp ra quü trî cÊp thÊt nghiÖp ®Ó b¶o ®¶m cuéc sèng cña ng­êi c«ng nh©n. C«ng ty cßn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn trong lÜnh vùc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, cã tr­¬ng tr×nh râ rµng, dµnh chi phÝ hîp lý cho ®µo t¹o. H»ng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc c¸c kho¸ häc vÒ nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + VÒ t×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu. Trong thêi gian qua kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng nhanh, §Æc biÖt n¨m 1999, 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m tr­íc, ®· ®¸p øng nhu cÇu nhËp khÈu, thÞ tr­êng ®­îc cñng cè vµ më réng, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®a d¹ng h¬n, chÊt l­îng cao h¬n. + VÒ mÆt hµng xuÊt khÈu cµ phª sang thÞ tr­êng EU th× s¶n l­îng vµ kim ng¹ch cµ phª xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU ngµy mét t¨ng lªn râ rÖt. §iÒu nµy chøng tá cµ phª xuÊt khÈu cña c«ng ty ngµy cµng th©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr­êng EU vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh. S¶n l­îng cµ phª cña c«ng ty xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU chiÕm mét tû lÖ rÊt cao so víi tæng s¶n l­îng xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty, nã chiÕm 80% ®· ®em vÒ cho c«ng ty còng nh­ ®Êt n­íc mét phÇn ngo¹i tÖ t­¬ng ®èi lín. Kim ng¹ch, ngo¹i tÖ mµ c«ng ty ®em l¹i cho ®Êt n­íc th«ng qua nh÷ng kho¶n thuÕ nép ng©n s¸ch hµng n¨m. §iÒu ®ã ®· gãp phÇn cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc theo ®­êng lèi CNH- H§H. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu cµ phª nãi chung vµ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng EU nãi riªng. Ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng vµ ph¸t triÓn, thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu th× chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu còng ®­îc n©ng cao. Th«ng qua viÖc thu mua t¹o nguån hµng, c«ng ty ®· lùa chän nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng tèt ®Ó ký hîp ®ång víi ®¬n vÞ thu gom hµng ë trong Nam, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· ®¸p øng ngµy mét ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu tiªu thô cña ng­êi tiªu dïng EU. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh ­u thÕ c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam còng nh­ cña c«ng ty. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu cµ phª sang thÞ tr­êng EU, mét thÞ tr­êng mµ c¸c hµng ho¸ ph¶i mang tÝnh c¹nh tranh cao, ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ®­îc cä s¸t trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, qua ®ã hä cã ®iÒu kiÖn tÝch luü ®­îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ, dµy dÆn h¬n vµ còng nh¹y c¶m h¬n trong viÖc bu«n b¸n mÆt hµng nhiÒu lîi nhuËn nh­ng còng l¾m rñi ro. 3.2 Nh÷ng tån t¹i. + Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng kÓ trªn, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty sang thÞ tr­êng EU hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n cÇn cã nh÷ng nç lùc v­ît qua. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty lµ giao kho¸n chØ tiªu vÒ h¹n ng¹ch cho c¸c phßng nghiÖp vô vµ chi nh¸nh. Trong c¬ cÊu tæ chøc kh«ng cã phßng marketing chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng chñ yÕu lµ c¸c phßng nghiÖp vô thÞ tr­êng tù thùc hiÖn, bé phËn thÞ tr­êng trong c¬ cÊu phßng tæng hîp chØ cã chøc n¨ng gióp cho gi¸m ®èc ®Þnh h­íng vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng chung cña c«ng ty lµm c¬ së chØ ®¹o cho c¸c phßng nghiÖp vô thùc hiÖn. + C¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng ®éc lËp, ph©n t¸n lùc l­îng, phÇn lo chung cho toµn c«ng ty ch­a ®­îc chó ý trong ph¹m vi tõng phßng, tõng ®¬n vÞ, ch­a cã sù phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô, c¸c chi nh¸nh ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau. + Nhµ n­íc hç trî vÒ vèn cho c«ng ty rÊt Ýt ái. Do vËy, c«ng ty kh«ng cã c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín nµo c¶ h¹n chÕ vai trß vµ h¹n chÕ thu hót c¸c b¹n hµng lín. + C«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc thÞ tr­êng vµ b¹n hµng æn ®Þnh l©u dµi. + Kh©u b¶o qu¶n ch­a ®­îc chó träng v× thiÕu vèn do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu. Muèn ho¹t ®éng xuÊt khÈu tiÕn hµnh ®­îc th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ ph¶i cã hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu, nghÜa lµ cã nguån hµng xuÊt khÈu. V× vËy c«ng t¸c t¹o nguån chiÕm phÇn lín thêi gian trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô xuÊt khÈu vµ ®ãng vai trß quan träng ®èi víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. ë c«ng ty, vÒ h×nh thøc mua hµng t¹o nguån th× c¸c ®¬n vÞ, c¸c chi nh¸nh vÉn tiÕp tôc thu gom lµ chÝnh, ch­a cã ®­îc nh÷ng nguån hµng cã kh¶ n¨ng cung cÊp khèi l­îng hµng ho¸ ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu xuÊt khÈu nªn tiÕn ®é mua hµng cßn chËm, phô thuéc vµo c¸c chñ hµng, t¨ng chi phÝ trong l­u kho, bèc xÕp, dì hµng nhËp khÈu vµo kho, ph¶i tiÕn hµnh b¶o vÖ b¶o qu¶n hµng ho¸... mµ chÊt l­îng nhiÒu khi kh«ng ®ång ®Òu. + MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty ngµy mét phong phó vµ ®a d¹ng h¬n. Tuy ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng më réng ph¹m vi kinh doanh, nh­ng khèi l­îng xuÊt cña mçi mÆt hµng cßn nhá, hiÖn t¹i míi chØ cã cµ phª Robusta, Arbica rang xay. Nguån hµng cung øng n»m ë r¶i r¸c nhiÒu vïng nªn chi phÝ mua hµng vÉn cßn cao. + C«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc hÖ thèng kho hµng vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn, b¶o qu¶n ®¶m b¶o nguån hµng vµ chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. V× vËy, c¸c ®¬n vÞ kh«ng gi¸m mua nhiÒu hµng dù tr÷ ®Ó chê thêi c¬, vµ ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng cña thêi vô, khÝ hËu thiªn tai...Trong khi ®ã cã nh÷ng hµng ho¸ bÞ tån kho chËm tiªu thô, bÞ biÕn chÊt, gi¶m chÊt l­îng ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña c«ng ty, lîi nhuËn thÊp vµ tû lÖ rñi ro trong kinh doanh cao. Víi 11 ®¬n vÞ trùc thuéc tr¶i qua trªn ®Þa bµn réng tõ B¾c Trung Nam, c«ng t¸c qu¶n lý trë nªn hÕt søc phøc t¹p. Cã nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng tèt cã nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng kÐm, bÕ t¾c kh«ng cã hiÖu qu¶ kÐo dµi. MÆc dï kim ng¹ch xuÊt khÈu ë thÞ tr­êng nµy lµ t¨ng so víi nh÷ng n¨m tr­íc vµ më réng thªm c¸c thÞ tr­êng míi qua c¸c n¨m nh­ng nh×n chung s¶n l­îng xuÊt khÈu cña c«ng ty ch­a ®¹t ®­îc sù æn ®Þnh do cßn chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng bÊt th­êng tõ gi¸ c¶, sù hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ, t×nh tr¹ng ký hîp ®ång råi míi gom hµng lµ kh¸ phæ biÕn trong khi gi¸ l¹i biÕn ®éng kh«ng ngõng dÉn ®Õn c«ng t¸c thu mua t¹o nguån gÆp nhiÒu khã kh¨n nhiÒu lóc kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸ dÉn ®Õn ph¶i huû hîp ®ång. HiÖn mÆt hµng cµ phª lµ mÆt hµng ®ang ®­îc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i nh­ng doanh nghiÖp hiÖn ®ang gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §ã lµ khã kh¨n do EU lµ nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn, hÖ thèng giao hµng ®­îc ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c theo thêi gian cô thÓ, nÕu giao hµng kh«ng ®óng h¹n, l« hµng dÔ bÞ tõ chèi. V× thÕ c¸c n­íc xuÊt khÈu hiÖn ®ang c¹nh tranh trªn ph­¬ng diÖn c¶ vÒ thêi gian giao hµng ngoµi c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. NhiÒu nhµ nhËp khÈu ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n vÒ chÊt l­îng cµ phª vÝ dô nh­ tËp ®oµn COMI cña Ph¸p coi h¹t ®en lµ nh÷ng h¹t cã bÒ mÆt ngoµi ®en 1/2 diÖn tÝch bÒ mÆt. Trong khi mét tËp ®oµn kh¸c cña Ph¸p ( TËp ®oµn LOUIS DREYFUS) l¹i quy ®Þnh nh÷ng h¹t lã 1/2 m×nh ra khái vá qu¶, vá trãc vÉn bÞ tÝnh lµ t¹p chÊt. PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cµ phª sang thÞ tr­êng EU cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX I. TriÓn väng xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty sang thÞ tr­êng EU tõ n¨m 2002 ®Õn 2010. 1. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc khi xuÊt khÈu cµ phª sang thÞ tr­êng EU cña c«ng ty hiÖn nay. 1.1 Nh÷ng c¬ héi. + GÇn ®©y nh÷ng nhµ nhËp khÈu cµ phª cña EU ®· chó ý ®Õn cµ phª cña ViÖt Nam vµ cµ phª ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu thu hót ®­îc kh¸ch hµng EU vµ ®ang dÇn dÇn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng EU. + Theo nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c n­íc tiªu dïng cµ phª cña ViÖt Nam th× chÊt l­îng cña cµ phª ViÖt Nam ®· ®­îc c¶i tiÕn rÊt nhiÒu. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh thªm vÞ trÝ cña cµ phª ViÖt Nam vµ còng nh­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nãi chung còng nh­ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh khi xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU. §iÒu nµy th«ng qua nh÷ng nhËn xÐt cña kh¸ch hµng: - H·ng Nestle – SA (Ph¸p) nhËn ®Þnh cµ phª Robusta cña ViÖt Nam cã h­¬ng vÞ ®éc ®¸o mµ Ýt cã cµ phª cïng lo¹i ë n­íc kh¸c thay thÕ ®­îc. H·ng ED and FMan ®¸nh gi¸ cao vÒ chÊt l­îng cµ phª cña ViÖt Nam. + §iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu cña n­íc ta rÊt phï hîp víi c©y cµ phª chÝnh v× thÕ n¨ng suÊt cµ phª ë n­íc ta cao nhÊt thÕ giíi. Cïng víi viÖc më réng quy m« vµ diÖn tÝch cµ phª qua c¸c n¨m lµm cho cµ phª cña ViÖt Nam ngµy cµng chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi. + Quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt nam vµ EU ngµy cµng c¶i thiÖn h¬n. 5/2000 EU ®· c«ng nhËn ViÖt Nam ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. §iÒu nµy sÏ gióp hµng ho¸ cña ViÖt Nam tr¸nh bÞ thiÖt thßi. Nh÷ng khã kh¨n. + Trong khi tiÕp cËn thÞ tr­êng ®Ó xuÊt khÈu cµ phª sang thÞ tr­êng EU doanh nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, tiÕp cËn m¹ng l­íi ph©n phèi. + Doanh nghiÖp chñ yÕu xuÊt khÈu cµ phª nh©n sang thÞ tr­êng EU, trong khi ®ã nhu cÇu tiªu dïng cµ phª hoµ tan vµ cã chÊt s÷a còng rÊt cao. Do ®ã chóng ta ch­a ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu cña hä ®ång thêi ch­a tËn dông ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña ta. + ChÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu cña ta tuy cã nhiÒu tiÕn bé nh­ng vÉn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ nh­ tû lÖ h¹t lçi, h¹t Èm, h¹t mèc vÉn cao, trong khi ®ã yªu cÇu cña thÞ tr­êng EU rÊt cao, hä yªu cÇu chÊt l­îng cµ phª c¶ vÒ ngo¹i quan lÉn c¶m quan. + Khi xuÊt khÈu cµ phª ra thÞ tr­êng thÕ giíi, cµ phª ViÖt Nam th­êng c¨n cø vµo møc gi¸ thÕ giíi. Gi¸ thÕ giíi th­êng ®­îc tham kh¶o vµ coi lµm chuÈn ®Ó dùa vµo ®ã chóng ta tiÕn hµnh th­¬ng l­îng, ®µm ph¸n víi phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi. MÆc dï phÝa ®èi t¸c th­êng vin vµo lý do chÊt l­îng ®Ó h¹ thÊp møc gi¸ cña cµ phª ViÖt Nam, nh­ng nh×n chung gi¸ cña cµ phª xuÊt khÈu ViÖt Nam vÉn b¸m s¸t gi¸ cµ phª thÕ giíi vµ biÕn ®éng cïng chiÒu víi møc gi¸ nµy. + ThÞ tr­êng EU mang tÝnh c¹nh tranh cao, ngoµi nhËp khÈu cµ phª cña ViÖt Nam, EU cßn nhËp khÈu cµ phª cña mét sè n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nh­ Braxin, Colombia, Indonexia.. + EU sö dông rµo c¶n kü thuËt nªn mÆt hµng cµ phª muèn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy th× ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt l­îng. §Þnh h­íng vµ môc tiªu xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty XuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ tr­êng EU ®Õn n¨m 2010. Trong nh÷ng n¨m g©n ®©y, chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia tÝch cùc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æc biÖt nh÷ng ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch XNK nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng c­êng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu gãp phÇn hoµn thiÖn CNH- H§H ®Êt n­íc. Tõ thùc tÕ yªu cÇu CNH – H§H ®Êt n­íc, tõ nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, c«ng ty d· v¹ch ra cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi tiÒm n¨ng cña m×nh, phï hîp víi nh÷ng quan ®iÓm, chØ ®¹o cña nhµ n­íc. Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng ®Ó gãp phÇn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ thóc®Èy s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn. 2.1 C¸c c¨n cø. Sau h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn uy tÝn cña c«ng ty XNK INTIMEX trªn thÞ tr­êng ngµy cµng cao. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tr¶i qua nh÷ng thö th¸ch cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®· tÝch luü ®­îc kinh nghiÖm, cã ph­¬ng ph¸p xö lý kinh doanh nh¹y bÐn h¬n, ®¸p øng tèt h¬n víi ®ßi hái cña kh¸ch quan. C«ng ty còng ®· më ®­îc nhiÒu chi nh¸nh kinh doanh tõ B¾c ®Õn Nam gióp cho qu¸ tr×nh thu thËp c¸c hµng ho¸ ®­îc tèt h¬n. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®· ®­îc liªn tôc thay ®æi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ ®· nèi m¹ng Internet trong toµn c«ng ty gióp cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®­îc diÔn ra nhanh chãng h¬n ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch kÞp thêi vµ ®ång bé vµ khai th¸c ®­îc nhiÒu th«ng tin quan träng kh¸c. Nh÷ng c¸i ®ã lµ nguån hç trî cho ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn nay c«ng ty ®· cã mèi quan hÖ víi h¬n 40 n­íc trªn thÕ giíi. Do vËy, c«ng ty ®· më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi gióp cho qu¸ tr×nh kinh doanh theo kÞp víi nhÞp ®é cña thÞ tr­êng tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thõa hµng ho¸ vµ bÞ Ðp gi¸. Sù quan t©m hç trî cña Bé Th­¬ng M¹i vµ mèi quan hÖ tèt gi÷a c«ng ty víi c¸c ngµnh qu¶n lý cã liªn quan ch¾c ch¾n sÏ lµ c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. NÒn kinh tÕ trong n­íc tiÕp tôc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ thÕ giíi còng cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn kh¶ quan, ®Æc biÖt lµ sù phôc håi khñng ho¶ng cña c¸c n­íc trong khu vùc. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ tham gia qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ, Nhµ n­íc ®ang vµ sÏ tiÕp tôc cã c¸c chÝnh s¸ch th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o ra ®­êng lèi th«ng tho¸ng, t¹o sù æn ®Þnh kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Trªn c¬ së nh÷ng thuËn lîi trªn, c«ng ty XNK INTIMEX tiÕp tôc ®Þnh h­íng ®Èy m¹nh h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu cña c¸c n¨m qua, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tån ®äng, yÕu kÐm. Tham gia vµo héi chî quèc tÕ giíi thiÖu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®Ó t×m kiÕm b¹n hµng míi. TÝch cùc cö c¸c ®oµn sang n­íc ngoµi ®Ó trùc tiÕp tiÕp cËn víi kh¸ch hµng thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho ch­¬ng tr×nh xuÊt khÈu vµ tham gia cïng víi ®oµn chÝnh phñ ký kÕt c¸c hîp ®ång míi. Cñng cè quan hÖ thÞ tr­êng trong khu vùc, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó ®ãn c¬ héi míi trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam víi tæ chøc khu vùc vµ quèc tÕ. Nghiªn cøu lËp v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i mét sè thÞ tr­êng träng ®iÓm. TiÕp tôc gi÷ v÷ng c¸c mÆt hµng chuyªn doanh n«ng s¶n, ph¶i ®¶m b¶o kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n lu«n chiÕm tû träng trªn 70% kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp trong ®ã ®Æc biÖt chó träng mÆt hµng cµ phª. Trªn c¬ së ®ã t×m kiÕm kh¸ch hµng, thÞ tr­êng ®Çu t­ s¶n xuÊt cho c¸c ngµnh n«ng s¶n nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c¸c kh©u s¶n xuÊt chÕ biÕn nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Hç trî cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong viÖc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng míi vµo c¸c thÞ tr­êng míi. §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý: c«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ më cöa cho phÐp c¸c c¸n bé kinh doanh ®­îc phÐp trùc tiÕp giao dÞch ®èi néi, ®èi ngo¹i thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, tho¶ thuËn gi¸ c¶ vµ tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc giao kho¸n cho c¸c phßng kinh doanh vµ c¸c chi nh¸nh nh»m ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. H¬n n÷a ban l·nh ®¹o lu«n lu«n xem xÐt vµ söa ®æi c¸c quy chÕ cña c«ng ty ®Ó phï hîp víi xu thÕ trong t×nh h×nh míi. X©y dùng quy ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng cho c¸n bé kÕ cËn ®ñ søc ®¶m ®­¬ng cho nhiÖm vô ph¸t triÓn c«ng ty trong thêi gian tíi. Thùc hiÖn linh ho¹t c¸c chÝnh s¸ch l­¬ng, khen th­ëng kû luËt trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Cñng cè c¸c tæ chøc cña ®¶ng, ®oµn thÓ trong c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh v¨n phßng trùc thuéc. Gi÷ g×n ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong néi bé, ®¶m b¶o cho an ninh kinh tÕ, chÝnh trÞ néi bé an toµn, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, ch¨m lo ®êi sèng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn ¨n ë lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. §èi víi nguån hµng ph¶i cñng cè x©y dùng m¹ng l­íi nguån hµng æn ®Þnh, ­u tiªn ®¹t hµng cho c¸c c¬ së truyÒn thèng, tõng b­íc trùc tiÕp thu mua tËn nguån cung øng, thùc hiÖn viÖc thanh to¸n sßng ph¼ng ®óng h¹n, gióp c¸c c¬ së cã thÓ tr¶ thu nhËp cho n«ng d©n ®Ó hä tiÕp tôc yªn t©m s¶n xuÊt. C¸c ®Þnh h­íng. Tõ tr­íc ®Õn nay mÆt hµng mµ c«ng ty thùc hiÖn xuÊt khÈu lµ cµ phª h¹t, cµ phª sau chÕ biÕn. Mét mÆt c«ng ty tËp trung khai th¸c thÞ tr­êng ®· cã( thùc thi chiÕn l­îc ®­a mÆt hµng míi vµo thÞ tr­êng cò) mÆt kh¸c ra søc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. ThÞ tr­êng mµ c«ng ty ®· xuÊt khÈu cµ phª víi mét s¶n l­îng lín lµ thÞ tr­êng EU, hiÖn nay c«ng ty th­êng xuyªn xuÊt sang 9 thÞ tr­êng cña EU lµ §øc, T©y Ban Nha, BØ, Ph¸p, Anh, §an M¹ch, Italia, Hµ Lan. MÆt kh¸c ra søc tiÒm kiÕm thÞ tr­êng míi( thùc thi chiÕn l­îc ®­a mÆt hµng míi vµo thÞ tr­êng m¬Ý). Môc tiªu cña c«ng ty lµ cã thÓ xuÊt khÈu cµ phª sang 15 n­íc cña toµn bé thÞ tr­êng EU ®ã lµ c¸c n­íc ¸o, Ailen, Bå §µo Nha, Hy L¹p, PhÇn Lan, Thuþ §iÓn.. VÒ s¶n phÈm: Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn cuèi 2002. C«ng ty XNK INTIMEX tËp trung vµo chiÕn l­îc “ §­a mÆt hµng míi vµo thÞ tr­êng míi” vµ cè g¾ng duy tr× ®· cã v× ®©y lµ thêi gian c«ng ty tËp trung x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn do vËy ch­a cã ®­îc s¶n phÈm míi. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu trong giai ®o¹n nµy vÉn lµ cµ phª h¹t( cµ phª h¹t ®­îc chÕ biÕn theo ph­¬ng ph¸p kh«, cµ phª thu ho¹ch ®­îc vÒ ®­a ra s©n ph¬i kh«). Giai ®o¹n 2003 ®Õn 2005, c«ng ty xuÊt khÈu chñ yÕu Én lµ cµ phª h¹t song ®­îc chÕ biÕn theo ph­¬ng ph¸p ­ít ( cµ phª sau khi thu ho¹ch ®­îc ®em tËp trung t¹i kho tån tr÷ chÕ biÕn t¹i hai ®Þa ®iÓm lµ §ång Nai vµ B×nh D­¬ng, t¹i ®ã cµ phª ®­îc ®­a vµo hÖ thèng s¸t vá t­¬i). Ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn nµy lµm cho cµ phª h¹t cã chÊt l­îng cao h¬n, Ýt t¹p chÊt h¹n chÕ tèi ®a h¹t thèi,háng do ®Ó l©u...Giai ®o¹n nµy c«ng ty liªn doanh x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn cµ phª sang d¹ng bét, cµ phª hoµ tan, ®ãng gãi..víi mét trong c¸c tËp ®oµn chÕ biÕn cµ phª lín nh­ NESTLE. Tõ n¨m 2005 trë ®i c«ng ty tËp trung xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cµ phª chÕ biÕn nhê hÖ thèng trªn. VÒ gi¸, hiÖn t¹i chóng ta ®ang ph¶i chÊp nhËn gi¸ song víi t­ c¸ch lµ nhµ xuÊt khÈu Robusta lín nhÊt thÕ giíi, chóng ta hoµn toµn cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc gi¸ c¶ vÊn ®Ò quan träng chØ lµ lµm thÕ nµo ®Ó liªn kÕt víi c¸c nhµ xuÊt khÈu. HiÖn c«ng ty ®ang t×m c¸ch liªn kÕt c¸c nhµ xuÊt khÈu kh¸c ®Ó c¶i thiÖn møc gi¸, ®Æc biÖt khi hÖ thèng chÕ biÕn qu¶ t­¬i theo ph­¬ng ph¸p ­ít ®i vµo ho¹t ®éng th× chÊt l­îng cµ phª h¹t xuÊt khÈu sÏ ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ nhê ®ã mµ gi¸ c¶ t¨ng lªn. VÒ ph©n phèi, c«ng ty hiÓu r»ng ®Ó thiÕt lËp mét hÖ thèng ph©n phèi hoµn h¶o sang thÞ tr­êng EU lµ mét viÖc kh«ng ®¬n gi¶n v× ng­êi tiªu dïng ë thÞ tr­êng EU chØ thÝch tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt vµ cã th­¬ng hiÖu. V× vËy mµ c«ng ty kh«ng chñ tr­¬ng x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi t¹i thÞ tr­êng nµy trong thêi gian tíi. ChØ sau khi liªn kÕt víi tËp ®oµn chÕ biÕn cµ phª lín NESTLE th× c«ng ty míi xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng sö dông kªnh ph©n phèi cña NESTLE. §©y lµ mét ®Þnh h­íng phï hîp khi muèn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng EU. VÒ xóc tiÕn, c«ng ty ®· x©y dùng website cña m×nh víi tªn Tõ ®ã t¨ng c­êng qu¶ng b¸ vÒ doanh nghiÖp trªn trang web, tham dù c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó giíi thiÖu vÒ c«ng ty vµ mong muèn t×m ®­îc ®¬n ®Æt hµng. 3. C¸c môc tiªu ®Õn n¨m 2010. + VÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu 80 triÖu USD. + VÒ thÞ tr­êng: Th©m nhËp thµnh c«ng toµn bé c¸c n­íc thuéc thÞ tr­êng EU. II. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty sang thÞ tr­êng EU. 1.Gi¶i ph¸p tõ phÝa c«ng ty. §Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr­êng EU, thu thËp th«ng tin. Ngµy nay c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh nµo. Nghiªn cøu thÞ tr­êng tèt sÏ gióp cho c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi míi trong kinh doanh. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ßi hái c«ng ty ph¶i tiÕp xóc, cä s¸t nhiÒu h¬n víi thÞ tr­êng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ th«ng tin cña ®èi thñ c¹nh tranh, nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ mÉu m·, chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Qua nghiªn cøu xem xÐt cho thÊy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty ®· ®­îc tiÕn hµnh nh­ng cßn rêi r¹c vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®èi s¸ch thÝch hîp, x¸c lËp kinh doanh ®óng h­íng vµ cã hiÖu qu¶. C«ng ty ph¶i lu«n dù b¸o dù ®o¸n thÞ tr­êng EU, cïng víi viÖc trùc tiÕp tiÕp cËn víi c¸c kh¸ch hµng ®Ó kh¶o gi¸, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng ®óng ®¾n nh»m gi÷ v÷ng tÝnh æn ®Þnh, kh«ng ngõng t¹o kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Muèn vËy ng­êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÕn thøc chuyªn m«n ®Ó ph©n tÝch chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu c¨n cø vµo kinh nghiÖm thùc tiÔn cña n¨m tr­íc, c¨n cø vµo c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®· ký vµ kh¨ n¨ng thu thËp c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty, chø ch­a c¨n cø hoµn toµn vµo t×nh h×nh thÞ tr­êng. Muèn cã c¸c th«ng tin x¸c thùc vÒ thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i cã bé phËn chuyªn m«n cã tr×nh ®é, c«ng ty nªn thµnh lËp phßng thÞ tr­êng t¸ch biÖt h¼n víi c¸c phßng ban hiÖn cã. ViÖc ®ã cã thÓ gióp c¸c phßng cã thÓ chuyªn s©u vµo viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mµ kh«ng ph¶i kiªm chøc n¨ng t×m hiÓu thÞ tr­êng. Sù chuyªn m«n ho¸ nµy ch¾c ch¾n sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty. Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ tr­êng thùc chÊt lµ nghiªn cøu vÜ m«. §ã lµ nghiªn cøu tæng cÇu hµng ho¸, tæng cung, gi¸ c¶, chÝnh s¸ch nhËp khÈu cña chÝnh phñ vÒ lo¹i hµng ho¸ ®ã. Cô thÓ ë ®©y c«ng ty XNK INTIMEX ph¶i nghiªn cøu vÒ tæng cÇu cµ phª cña thÞ tr­êng EU, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty vµ c¸c h·ng cµ phª kh¸c trªn thÕ giíi. ChÝnh s¸ch cña EU, thuÕ quan, gi¸, dÞch vô vÒ mÆt hµng nhËp khÈu cµ phª. Ph¶i nghiªn cøu nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ mÆt hµng cµ phª cña thÞ tr­êng EU nh­ chñng lo¹i, mÉu m· tiªu chuÈn kü thuËt tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®óng trong x¸c ®Þnh c¸c kªnh ph©n phèi, chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, vµ xóc tiÕn, gi¸ c¶ vµ mÉu m·. Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ tr­êng tøc lµ ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng EU vÒ mÆt hµng cµ phª cña c«ng ty. Cô thÓ trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ph¶i nghiªn cøu vÒ c¸c vÊn ®Ò sau. + Së thÝch thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng EU vÒ chñng lo¹i cµ phª. + Thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng ë EU v× khi thu nhËp mµ cµng cao th× kh¼ n¨ng tiªu dïng cµ phª còng t¨ng lªn. + Løa tuæi: C¬ cÊu ë løa tuæi trÎ tiªu dïng cµ phª th­êng cao h¬n ë løa tuæi giµ. + NghÒ nghiÖp: Nh÷ng ng­êi lao ®éng ho¹t ®éng trÝ ãc tiªu dïng cµ phª nhiÒu h¬n nh÷ng ng­êi lao ®éng ho¹t ®éng ch©n tay. §Ó s¶n phÈm cña m×nh cã mÆt vµ chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng EU th× c«ng ty nªn cã nh÷ng l­u ý nhiÒu mÆt vµ cÇn cã sù chuÈn bÞ hÕt søc cÈn thËn. Nªn cã mét nh©n viªn trong c«ng ty chuyªn tr¸ch vÒ thÞ tr­êng EU. Mçi n¨m ph¶i ®Õn EU mét hai lÇn, ph¶i am hiÓu vÒ ®Êt n­íc , con ng­êi cña thÞ tr­êng EU. C«ng ty nªn biÕt c¸ch sö lý th«ng tin th­¬ng m¹i nh­ ph¶i biÕt m×nh sÏ c¹nh tranh víi ai, s¶n phÈm cña hä nh­ thÕ nµo, gi¸ c¶ ra sao, s¶n phÈm ®ã cã ®¸p øng nhu cÇu hay kh«ng. Ba yÕu tè mµ c«ng ty nªn n¾m kü khi b­íc vµo thÞ tr­êng EU lµ ph¶i tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái nh­ c«ng ty cña b¹n cã thÓ s¶n xuÊt hµng chÊt l­îng cao víi gi¸ c¹nh tranh hay kh«ng. Cã ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c c«ng ty ®èi t¸c ®­îc hay kh«ng, cã giao hµng ®óng thêi h¹n hay kh«ng. Khi nghiªn cøu thÞ truêng EU, c«ng ty còng ph¶i biÕt ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ quy ®Þnh cña thÞ tr­êng EU vµ c¸ch thøc tiÕp xóc th­¬ng m¹i vµo thÞ tr­êng nµy. Cô thÓ, thÞ tr­êng EU cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau. Mét lµ: T¹i thÞ tr­êng EU cã m«i tr­êng c¹nh tranh cao, hµng yªu cÇu thËt tèt, chÊt l­îng ph¶i cao. Hµng ViÖt Nam sÏ ph¶i c¹nh tranh bëi mÆt hµng t­¬ng tù cña c¸c n­íc Ch©u ¸ kh¸c, ë ®©y cµ phª cña ta c¹nh tranh víi Indonexia, Ên ®é. Hai lµ: EU ¸p dông nhiÒu luËt lÖ quy ®Þnh vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng. Ba lµ: C¸c c«ng ty ë EU nh×n chung kh«ng thÝch qua trung gian, coi träng luËt lÖ, ®ßi hái väi viÖc ph¶i râ rµng vµ ®©u vµo ®ã. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng EU vµ néi dung nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty XNK INTIMEX. Cô thÓ ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng th× c«ng ty cã thÓ sö dông hai ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®ã lµ: Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¶o s¸t trùc tiÕp ( ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu hiÖn tr­êng). Víi ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy, c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn nghiªn cøu thu mua( nguån cung øng) vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ xuÊt khÈu trong n­íc. Ngoµi ra c«ng ty còng cã thÓ cö ng­êi sang thÞ tr­êng EU ®Ó nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng tiªu thô taÞ ®©y. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn: Víi ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu th«ng qua c¸c tµi liÖu nh­. + C¸c tµi liÖu xuÊt b¶n trong n­íc, niªn gi¸m thèng kª, t¹p chÝ chuyªn ngµnh, b¸o chÝ. + Tµi liÖu xuÊt b¶n n­íc ngoµi. + C¸c b¶n tin chuyªn môc cña c¸c ph­¬ng tiÖn ph¸t thanh truyÒn h×nh. + C¸c tµi liÖu kh«ng xuÊt b¶n: th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu tõ c¸c c¬ quan chÝnh phñ, phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, bé th­¬ng m¹i, tham t¸n th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi. + Th«ng tin tõ c¸c tæ chøc mµ ViÖt Nam tham gia khèi ASEAN, APEC.. T¨ng c­êng ho¹t ®éng hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Nh­ chóng ta ®· biÕt, qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã t¸c dông v« cïng quan träng trong kÝch thÝch gîi më nhu cÇu cña kh¸ch hµng sù chó ý cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm tõ ®ã sÏ dÉn ®Õn mua s¶n phÈm. HiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn kh«ng mét th­íc ®o nµo cã thÓ chÝnh x¸c ®­îc, nh­ng sÏ cã mét tû lÖ gi÷a qu¶ng c¸o vµ doanh thu b¸n hµng. NÕu chi phÝ qu¶ng c¸o t¨ng ®Ó phôc vô cho mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o tèt tiÕp cËn tèt víi thÞ tr­êng môc tiªu th× ch¾c ch¾n doanh thu sÏ tèt h¬n. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i chän mét vµi ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o phï hîp ví kinh phÝ hiÖn t¹i nh­ qua b¸o ®µi, tham gia c¸c héi trî triÓn l·m, göi catologue vÒ mÆt hµng cµ phª ®Ó ®­a th«ng tin vÒ mÆt hµng cµ phª cña c«ng ty tíi ng­êi tiªu dïng nhiÒu nhÊt, g©y Ên t­îng nhÊt. Mét c¸ch qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ cao ®­îc nhiÒu b¹n hµng chó ý lµ lËp website, ®©y lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ cao, chi phÝ thÊp, phï hîp víi xu thÕ kinh doanh cña thÕ giíi. Nh­ng vÊn ®Ò quan träng khi cã website råi th× lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn trang web cña c«ng ty. Trong néi dung cña qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn cÇn ph¶i nãi râ lîi Ých cña viÖc tiªu dïng s¶n phÈm, nh÷ng thÕ m¹nh s¶n phÈm cña c«ng ty, ph­¬ng thøc vËn chuyÕn, thanh to¸n nhanh gän vµ tiÖn lîi. Xóc tiÕn b¸n: Hµng mÉu: C«ng ty nªn sö dông hµng mÉu trong khi giao dÞch víi kh¸ch hµng, hµng mÉu còng cã thÓ göi tíi kh¸ch hµng qua hÖ thèng chuyÓn ph¸t nhanh cña b­u ®iÖn hoÆc cña mét h·ng dÞch vô tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay cña th­¬ng vô. Hµng mÉu còng cã thÓ ®­îc göi kÌm theo mét mÉu qu¶ng c¸o. Héi chî triÓn l·m th­¬ng m¹i: C«ng ty nªn tham gia c¸c cuéc héi chî trong n­íc, t¹i c¸c héi chî nµy nhiÒu h×nh thøc giao tiÕp, khuyÕch tr­¬ng cã thÓ ®­îc c«ng ty sö dông t¹i chç qua viÖc tham gia héi chî, c«ng ty cã thÓ t×m ®­îc c¸ch tiªu thô míi, duy tr× liªn l¹c víi kh¸ch hµng, giíi thiÖu ®­îc s¶n phÈm míi vµ b¸n ®­îc hµng. Marketing trùc tiÕp: Trong marketing trùc tiÕp, c«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc chµo hµng chi tiÕt v× ®©y lµ h×nh thøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i quèc tÕ cã chi phÝ thùc hiÖn thÊp nh­ng cïng lóc l¹i chµo hµng tíi nhiÒu n¬i, nhiÒu ®èi t¸c kinh doanh. C¸c phßng nghiÖp vô cña c«ng ty lµ n¬i trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc nµy th«ng qua hÖ thèng Fax vµ email. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng cµ phª. Cµ phª lµ s¶n phÈm hµng ho¸ cao cÊp, tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng cã thu nhËp cao, do vËy ®Ó chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng EU th× ph¶i hÕt søc coi träng chÊt l­îng. N©ng cao chÊt l­îng cµ phª lµ viÖc khã kh¨n phøc t¹p vµ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu n¨m. §Ó n©ng cao chÊt l­îng cµ phª ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ: Thø nhÊt: Ph¶i thay ®æi c¬ cÊu gièng. CÇn tham gia vµo qu¸ tr×nh gi¶m diÖn tÝch cµ phª vèi, t¨ng diÖn tÝch cµ phª chÌ, t¨ng s¶n l­îng cµ phª chÌ cho xuÊt khÈu. Thø hai: CÇn lo¹i trõ cµ phª cña nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu kh«ng phï hîp, cho chÊt l­îng thÊp ra khái ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Thø ba: Qu¶n lý chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu tõ kh©u s¶n xuÊt. Ban hµnh thèng nhÊt chÕ ®é kü thuËt canh t¸c ®èi víi tõng vïng tõng gièng lo¹i cµ phª, ®ång thêi cÇn cã sù kiÓm tra thùc hiÖn c¸c c¬ quan chøc n¨ng c¸c cÊp tiÕn hµnh th­êng xuyªn kiÓm so¸t vµ h­íng dÉn sö dông ph©n h÷u c¬, ph©n ho¸ häc vµ c¸c chÊt kh¸c cho ng­êi n«ng d©n nh»m ®¹t ®­îc tiªu chuÈn cµ phª s¹ch cã chÊt l­îng cao trong nh÷ng n¨m tíi. CÇn quy ho¹ch nh÷ng vïng chuyªn cho cµ phª xuÊt khÈu vµ tuú theo chÊt l­îng cao hay thÊp mµ ®Þnh h­íng vµo thÞ tr­êng kh¸c nhau. Trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn chÕ ®é nghÜa vô víi nhµ n­íc. Thø t­: qu¶n lý vµ chØ ®¹o chÆt chÏ kh©u thu ho¹ch vµ chÕ biÕn sau thu ho¹ch. Thø n¨m: C«ng t¸c bao gãi , kho tµng ®èi víi cµ phª xuÊt khÈu ph¶i cã quy chuÈn. Ngµnh cµ phª cÇn ban hµnh quy chuÈn thèng nhÊt cho toµn ngµnh. Coi ®©y lµ ®iÒu kiÖn tuyªn quyÕt ®èi víi doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu. CÇn h­íng dÉn c¸c hé s¶n xuÊt x©y dùng kho chøa nhá theo tiªu chuÈn kü thuËt nh»m duy tr× chÊt l­îng cµ phª, x©y dùng quy chÕ b¶o qu¶n vµ phæ biÕn h­íng dÉn tíi tËn hé gia ®Þnh, gióp c¸c hé lµm chñ kü thuËt b¶o qu¶n. Tõng b­íc gi¶m dÇn ph­¬ng thøc xuÊt khÈu qua ®Êu thÇu quèc tÕ, qua thÞ tr­êng trung gian, thùc hiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp vµo thÞ tr­êng tiªu thô cµ phª lín. T¨ng l­îng cµ phª tinh chÕ, gi¶m tû lÖ cµ phª nh©n trong xuÊt khÈu, thùc hiÖn dÊu hiÖu hµng ho¸ thèng nhÊt. Tû lÖ cµ phª tinh chÕ sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ, cµ phª nh©n nguyªn liÖu sÏ gi¶m ®i t­¬ng øng trong kÕt cÊu hµng ho¸. XuÊt khÈu s¶n phÈm tinh chÕ nh­ cµ phª hoµ tan, cµ phª s÷a, cµ phª lon, cµ phª viªn, cµ phª rang xay... th× c«ng ty sÏ gÆp nhiÒu thuËn lîi, kh«ng phô thuéc vµo thêi vô, kh«ng gÆp khã kh¨n vÒ kho tµng, bao gãi. HiÖn nay c«ng ty ®ang xóc tiÕn x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn cµ phª theo ph­¬ng ph¸p ­ít c«ng suÊt 5 tÊn qu¶ t­¬i/giê. 1.4. BiÖn ph¸p th©m nhËp vµo c¸c kªnh ph©n phèi cña thÞ tr­êng EU. ThÞ tr­êng EU lµ mét thÞ tr­êng cã nh÷ng rµo c¶n kü thuËt lín. Doanh nghiÖp muèn th©m nhËp mét c¸ch dÔ dµng vµo thÞ tr­êng nµy th× c¸ch tèt nhÊt lµ th©m nhËp vµo c¸c kªnh ph©n phèi cña hä. H×nh thøc c¸c kªnh ph©n phèi ë thÞ tr­êng nµy cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. ChÝnh v× vËy mµ hÖ thèng ph©n phèi cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU cña c«ng ty. §Ó ph¸t huy ®­îc nh÷ng thÕ m¹nh còng nh­ yÕu ®iÓm cña m×nh trong chiÕn l­îc ph©n phèi. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cñng cè vµ ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi còng nh­ ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó kÝch thÝch, thóc ®Èy sù vËn ®éng cña s¶n phÈm trong hÖ thèng ph©n phèi nµy. §Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, nhÊt thiÕt c«ng ty ph¶i sö dông kªnh ph©n phèi hîp lý. §©y chÝnh lµ con ®­êng mµ hµng ho¸ ®­îc l­u th«ng mét c¸ch dÔ dµng nhÊt ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng. Nhê ®ã mµ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ng¨n c¸ch dµi vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm vµ quyÒn së h÷u gi÷a hµng ho¸ vµ dÞch vô víi nh÷ng ng­êi sö dông chóng. C¸c thµnh viªn cña kªnh ph©n phèi cÇn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: - Nghiªn cøu vµ thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó lËp kÐ ho¹ch vµ t¹o thuËn lîi cho viÖc trao ®æi. KÝch thÝch tiªu thô so¹n th¶o vµ truyÒn b¸ nh÷ng th«ng tin vÒ hµng ho¸. ThiÕt lËp vµ t¹o dùng mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn. Hoµn thiÖn hµng ho¸, lµm cho hµng ho¸ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi mua. ViÖc nµy liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt nh­ ph©n lo¹i, l¾p r¸p ®ãng gãi. TiÕn hµnh th­¬ng l­îng, tho¶ thuËn víi nhau vÒ gi¸ c¶, vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó thùc hiÖn nh÷ng b­íc tiÕp theo chuyÓn quyÒn së h÷u hay quyÒn sö dông. Tè chøc l­u th«ng hµng ho¸, vËn chuyÓn b¶o qu¶n vµ dù tr÷ hµng ho¸. §Ó ®¶m b¶o chi phÝ, võa tiÕt kiÖm vµ sö dông nguån vèn ®Ó bï ®¸p c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kªnh. - ChÊp nhËn rñi ro g¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña kªnh. 1.5. Hoµn thiÖn hÖ thèng thu gom t¹o nguån hµng. ViÖc t¹o nguån hµng tèt víi chÊt l­îng cao, gi¸ rÎ, ®iÒu kiÖn giao hµng nhanh sÏ cho phÐp c«ng ty thùc hiÖn ®­îc hîp ®ång xuÊt khÈu thuËn tiÖn , ®¶m b¶o uy tÝn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng. Trong thu mua hµng ho¸, viÖc nghiªn cøu ®Ó lùa chän nguån hµng ®èi víi c«ng ty ®­îc coi träng nhÊt, bëi v× qua ®©y nã ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ hµng ho¸, c¸ch thøc mua cña c«ng ty. §Ó lùa chän nguån hµng phï hîp, c«ng ty cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh, t×nh h×nh thÞ truêng, yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong n¨m tíi c«ng ty chñ yÕu khai th¸c ba nguån hµng chÝnh: Nguån hµng thu mua qua c¸c ®¹i lý. Nguån hµng ë c¸c c«ng ty, c¬ së chÕ biÕn. Nguån hµng liªn doanh liªn kÕt. Nguån hµng thu mua qua c¸c ®¹i lý cã ®Æc ®iÓm lµ c¬ ®éng, phï hîp víi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång víi c¸c l« hµng nhá. Nguån hµng nµy th­êng ®­îc ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, thêi gian giao hµng, gi¸ c¶ t­¬ng ®èi rÎ. Tuy nhiªn chÊt l­îng hµng ho¸ th­êng biÕn ®éng thÊt th­êng. Nguån hµng ë c¸c c«ng ty, c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn cã ®Æc ®iÓm lµ ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng. Tuy nhiªn gi¸ c¶ thÞ tr­êng cao h¬n c¸c nguån hµng ®¹i lý vµ viÖc ký kÕt hîp ®ång mua hµng th­êng g¾n víi ®iÒu kiÖn do phÝa nguån hµng ®­a ra v× thÕ nã chØ hîp víi nh÷ng hîp ®ång cã khèi l­îng lín, thêi h¹n giao hµng dµi. Nguån hµng liªn doanh, liªn kÕt cã nhiÒu thuËn lîi h¬n c¶. Do c«ng ty chñ ®éng ®Çu t­ nªn nã võa ®¶m b¶o c¶ khèi l­îng, chÊt l­îng bao b×, mÉu m· lÉn gi¸ c¶, thêi h¹n giao hµng. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty chñ ®éng cã ®­îc c¸c nguån hµng ®¶m b¶o c¶ khèi l­îng chÊt l­îng, bao b×, mÉu m· lÉn gi¸ c¶ thêi h¹n giao hµng. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty chñ ®éng cã ®­îc c¸c nguån hµng ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, mÉu m·, t¨ng c­êng khai th¸c c¸c nguån hµng cã tû lÖ chÕ biÕn cao, h¹ thÊp hµng chÕ biÕn kh«. Cong ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt c¸c ®¬n vÞ, c¬ së chÕ biÕn mét c¸ch tho¶ ®¸ng. §Ó n©ng cao c«ng t¸c t¹o nguån hµng c«ng ty cÇn chó träng mÊy vÊn ®Ò sau. + Lùa chän c¸c nguån hµng hîp lý, cã kh¶ n¨ng vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®¶m b¶o uy tÝn thùc hiÖn ®Çy ®ñ hîp ®ång mua hµng ®· ®­îc ký kÕt. + ThiÕt lËp m¹ng l­íi thu mua b»ng ®éng c¬, thuËn tiÖn. Bè trÝ c¸c kho hµng hîp lý. + T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt c«ng t¸c thu mua ®Æc biÖt cÇn bæ sung thªm c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c¸c thiÕt bÞ nhµ kho, thiÕt bÞ kiÓm nghiÖm hµng ho¸. + N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm nghiÖm chÊt l­îng hµng ho¸. Muèn vËy cÇn n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô c¸n bé thu mua, n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi thu mua hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. 1.6. TËn dông lùc l­îng ViÖt KiÒu sèng vµ lµm viÖc ë thÞ tr­êng EU. TËn dông lùc l­îng ViÖt KiÒu ®ang sèng vµ lµm viÖc ë c¸c n­íc mµ c«ng ty ®ang xuÊt khÈu vµ nh÷ng n­íc mµ c«ng ty sÏ xuÊt khÈu, lùc l­îng nµy kh¸ ®«ng ®¶o. Víi tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao do hä lu«n ®­îc tiÕp xóc víi khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i céng víi sù am hiÓu c¶ vÒ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng n­íc së t¹i. §©y lµ mét lùc l­îng cùc kú quan träng, nÕu tËn dông ®­îc sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao do kh«ng ph¶i mÊt chi phÝ ®µo t¹o, l¹i am hiÓu v¨n ho¸ phong tôc tËp qu¸n nªn dÔ dµng cung cÊp s¶n phÈm phï hîp. MÆt hµng cµ phª cña c«ng ty hiÖn nay dï ®· xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng EU nhiÒu nh­ng l­îng hµng b¸n qua trung gian vÉn cßn kh¸ lín, hµng ch­a ®Õn tËn tay nhµ b¸n lÎ mµ ph¶i qua nhiÒu nhµ ph©n phèi trung gian, chñ yÕu lµ xuÊt cho c¸c c«ng ty chÕ biÕn cµ phª cña thÞ tr­êng nµy nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸, n©ng cao gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng dÉn ®Õn kh«ng thu ®­îc gi¸ trÞ cao. S¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty bÞ ¶nh h­ëng øng víi sè l­îng kªnh ph©n phèi, sè nhµ ph©n phèi trong mçi kªnh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi s¶n phÈm. Gi¶m bít ®­îc kªnh trung gian nµo th× lîi nhuËn cña nhµ xuÊt khÈu sÏ t¨ng lªn vµ nh­ vËy sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Tuy nhiªn mçi n­íc cã tËp qu¸n th­¬ng m¹i kh¸c nhau, v× vËy c«ng ty cÇn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t×m ®­îc ®øng kªnh ph©n phèi, h¹n chÕ trung gian tr­íc khi th©m nhËp mét thÞ tr­êng míi. 1.7. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé lµ mét nhiÖm vô quan träng kh«ng chØ riªng ®èi víi mét lÜnh vùc nµo, yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Yªu cÇu ®èi víi c¸n bé lµ ph¶i giái nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cã ®Çu ãc kinh doanh , ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã kh¼ n¨ng dù b¸o, øng phã kÞp thêi víi nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng, th«ng th¹o Ýt nhÊt mét lo¹i ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt râ néi dung ®¬n chµo hµng. §Ó lµm ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ nh­: Gëi c¸c c¸n bé, c¸c nh©n viªn cã n¨ng lùc ®i nghiªn cøu häc tËp ë c¸c líp ®µo t¹o c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong vµ ngoµi n­íc. §µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé míi ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Cö c¸c ®oµn c¸n bé kinh doanh ra n­íc ngoµi ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, kinh nghiÖm lµm ¨n, t¹o dùng mèi quan hÖ b¹n hµng v÷ng ch¾c. Hµng n¨m nªn cã tæ chøc c¸c cuéc thi nghiÖp vô vµ cã gi¶i th­ëng tho¶ ®¸ng, qua ®ã trao ®æi nh÷ng kinh nghiÖm, kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm, ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh. C¸c biÖn ph¸p cÇn sím thùc hiÖn: hiÖn nay c«ng ty chñ yÕu kinh doanh c¸c mÆt hµng theo ®¬n ®Æt hµng n­íc ngoµi, c«ng ty cÇn ph¶i chó träng am hiÓu vÒ c¸c s¶n phÈm míi, vÒ nguån hµng cung cÊp, võa tíi nh÷ng n¬i cã tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh trong viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã, chñ ®éng x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn, t¹o vïng nguyªn liÖu, x©y dùng kho tån tr÷ n«ng s¶n mµ chñ yÕu lµ cµ phª. ThiÕt lËp vµ më réng hÖ thèng c¸c kªnh mua hµng cña c«ng ty. Lùa chän vµ sö dông nhiÒu kªnh mua hµng, kÕt hîp víi nhiÒu h×nh thøc mua lµ c¬ së ®Ó t¹o ra nguån hµng æn ®Þnh, mÆt hµng ®a d¹ng, phong phó. C«ng ty ®· nhiÒu n¨m sö dông h×nh thøc mua gom lµ chÝnh, chi phÝ cho thu mua th­êng cao v× ph¶i tËp hîp, vËn chuyÓn ph©n lo¹i hµng ho¸. C«ng ty nªn tËn dông thÕ m¹nh cña m×nh lµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc cho ng­êi s¶n xuÊt ®Ó trao ®æi hµng ho¸ víi hä. CÇn ph¶i n©ng cÊp, x©y dùng c¸c kho bÕn b·i vµ trang bÞ cho c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o ®­îc qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, bèc xÕp dù tr÷ mét c¸ch thuËn lîi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ cã chÊt l­îng tèt. Tæ chøc x©y dùng m« h×nh g¾n c¬ së chÕ biÕn víi vïng nguyªn liÖu, tæ chøc m¹ng l­íi thu gom, thùc hiÖn viÖc ký kÕt phiÕu thu mua víi d©n. Sím hoµn thµnh chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i phôc vô chiÕn l­îc xuÊt nhËp khÈu. 2. Gi¶i ph¸p ®èi víi nhµ n­íc Thµnh tùu cña 15 n¨m ®æi míi trong n«ng nghiÖp, chóng ta ®· ®¹t ®­îc môc tiªu vÒ l­îng mét c¸ch tèt ®Ñp, cßn vÒ chÊt th× thùc sù ch­a ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng, nãi c¸ch kh¸c chóng ta ch­a cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng nh»m ®¶m b¶o s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. G¹o, cµ phª vµ mét sè mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c cña ta cã mÆt hÇu hÕt c¸c ch©u lôc, nh­ng gi¸ b¸n l¹i thÊp h¬n so víi c¸c n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc cã cïng chñng lo¹i vµ chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng, cµ phª lµ mét vÝ dô, gi¸ b¸n cña ta th­êng thÊp h¬n tõ 80 – 120 USD/ 1tÊn . §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy chóng ta cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau 2.1. Bªn c¹nh h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp.nhµ n­íc cÇn hç trî gi¸n tiÕp cho n«ng nghiÖp. Kinh nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp ë mét sè n­íc nh­ §µi Loan, Th¸i Lan cho thÊy ngoµi nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ trùc tiÕp vÒ giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn khÝ ho¸ tÝn dông. Th× ®Çu t­ gi¸n tiÕp còng tá ra rÊt hiÖu qu¶. §Çu t­ gi¸n tiÕp cho nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ kho¸, b¸n ®iÖn, x¨ng dÇu, vËt t­... cho khu vùc n«ng th«n thÊp h¬n so víi thµnh thÞ. HiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch nµy lµ gi¶m kho¶ng chªnh lÖch gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n, gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di d©n tõ khu vùc n«ng th«n ra thµnh thÞ. 2.2. .N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu c«ng nghiÖp, c«ng nghÖ sinh häc lai t¹o gièng chÊt l­îng cao phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh­ìng tõng vïng vµ ®Çu t­ thiÕt bÞ chÕ biÕn hiÖn ®¹i. Bµi häc kinh nghiÖm cña Th¸i Lan ®èi víi s¶n xuÊt lóa g¹o cho thÊy, mÆc dï nhu cÇu g¹o thÕ giíi cã biÕn ®éng t¨ng gi¶m nh­ thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a, th× hµng n¨m Th¸i Lan còng æn ®Þnh l­îng g¹o xuÊt khÈu trªn d­íi 5 triÖu tÊn víi gi¸ b×nh qu©n cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ cña c¸c n­íc kh¸c. Hay ë Brazil, cã hµng chôc lo¹i cµ phª Arabica chÊt l­îng cao cã mïi vÞ ®Æc tr­ng riªng ®­îc nghiªn cøu vµ trång phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña tõng vïng, nªn bÊt cø yªu cÇu nµo cña kh¸ch hµng vÒ mïi vÞ, chñng lo¹i ®Òu ®­îc ®¸p øng tèt. Cµ phª cña ta hiÖn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng nh­ h¹t nhá h¹t kh«ng ®ång ®Òu, ®ång mµu c«ng nghÖ chÕ biÕn l¹c hËu, nªn khã cã thÓ t¹o ®­îc uy tÝn ®Æc tr­ng riªng cña cµ phª ViÖt Nam, nÕu kh«ng sím kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy th× chóng ta vÉn cãn tiÕp tôc thua thiÖt vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Cïng víi viÖc c¶i t¹o gièng, ®Çu t­ thiÕt bÞ chÕ biÕn, cÇn chuyÕn nhanh tiÕn ®é c¬ cÊu tõ cµ phª Robusta sang Arabica( trªn c¬ së nghiªn c­ó ®Æc ®iÓm sinh th¸i, khÝ hËu tõng vïng cho phï hîp. Bëi lÏ, l­îng cung cµ phª Robusta ®ang t¨ng m¹nh so víi cµ phª Arabica, gi¸ cµ phª Robusta chØ b»ng mét nöa gi¸ cµ phª Arabica mµ thÞ hiÕu ë thÞ tr­êng EU hä l¹i thÝch tiªu dïng cµ phª Arabica. Riªng vÒ diÖn tÝch trång cµ phª, trªn c¬ së ph©n tÝch cung cÇu cho thÊy kh«ng cÇn thiÕt tiÕp tôc më réng thªm, mµ nªn tËp trung vµo thay ®æi gièng, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng. NÕu thùc hiÖn tèt sÏ gi¶m rñi ro cho n«ng d©n, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®iÒu quan träng kh¸c lµ gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng huû ho¹i cña m«i tr­êng v× phÇn lín diÖn tÝch ®­îc më réng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã ®­îc tõ viÖc ph¶ rõng mµ ra. 2.3. T¹o th­¬ng hiÖu riªng cho cµ phª ViÖt Nam. BÊt kú mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp hay n«ng nghiÖp khi b¸n ra thÞ tr­êng thÕ giíi ®Òu g¾n liÒn víi th­¬ng hiÖu cña nã.§Æc biÖt lµ thÞ tr­êng EU toµn lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ë thÞ tr­êng nµy ®ßi hái s¶n phÈm ph¶i cã th­¬ng hiÖu cã uy tÝn th× míi ®­îc ng­êi tiªu dïng EU chÊp nhËn. V× th­¬ng hiÖu ph¶n ¸nh chÊt l­îng, ®Æc tr­ng uy tÝn cña s¶n phÈm vµ t¹o Ên t­îng rÔ nhí s¶n phÈm cña ng­êi tiªu dïng. NÒn t¶ng c¬ b¶n ban ®Çu lµ ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu chÝnh lµ thÞ tr­êng trong n­íc. S¶n phÈm víi mét th­¬ng hiÖu cô thÓ, nÕu ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc th× c¬ héi th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi sÏ thuËn lîi h¬n. Nh×n l¹i sù th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi cña cµ phª ViÖt Nam cã th­¬ng hiÖu Trung Nguyªn lµ mét minh chøng sinh ®éng. ChØ mét trong vµi n¨m, th­¬ng hiÖu cµ phª nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ b¾t ®Çu th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng 10 tÊn cµ phª rang xay xuÊt ®i Mü lµ thÞ tr­êng ®ßi hái tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng cao víi gi¸ kho¶ng 3 USD/kg so víi 0,45 USD/kg nÕu xuÊt cµ phª nh©n. ë Brazil còng ®· b¾t ®Çu nghiªn cøu t¹o th­¬ng hiÖu “ cµ phª Brazil” th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh kÝch cÇu trong n­íc, khai th¸c thÞ tr­êng néi ®Þa. Môc ®Ých cña ch­¬ng tr×nh nµy lµ t¹o mét thÞ tr­êng tiªu thô cµ phª rang xay ë trong n­íc, tõ ®ã lµm c¬ së cho ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª rang xay, gi¶m bít l­îng xuÊt khÈu cµ phª nh©n víi gi¸ thÊp h¬n. Nh­ vËy, tõ kinh nghiÖm cña cµ phª Trung Nguyªn, tõ ch­¬ng tr×nh cµ phª Brazil, chóng ta nªn sím nghiªn cøu ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Cã nh­ v©y, míi cã thÓ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn cµ phª, t¨ng lîi nhuËn thu vÒ cho ®Êt n­íc, cho ng­êi s¶n xuÊt. 2.4. Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin dù ®o¸n thÞ tr­êng. Kinh doanh cµ phª cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay b»ng h×nh thøc mua b¸n hîp ®ång kú h¹n, gi¸ c¶ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo gi¸ giao dÞch cµ phª trong ngµy cña thÞ tr­êng cµ phª London ( ®èi víi cµ phª Robusta) vµ thÞ tr­êng New York ( ®èi víi cµ phª Arabica). YÕu tè quan träng nhÊt cña h×nh thøc kinh doanh nµy lµ th«ng tin vµ d÷ kiÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi ®Ó lµm c¬ së ph©n tÝch dù ®o¸n thÞ tr­êng, ra quyÕt ®Þnh mua b¸n. §©y lµ ®iÒu quan träng nhÊt vµ còng lµ ®iÒu chóng ta ®ang thiÕu. Nguån tin h¹n hÑp nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp cã ®­îc lµ mua tõ c¸c h·ng tin Reuters. Tõ nguån tin nµy vµ mét sè nguån tin h¹n chÕ kh¸c, kÕt hîp víi kinh nghiÖm vµ c¶m tÝnh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh mua b¸n ®Çy rñi ro. Nh­ vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhµ n­íc nªn tæ chøc mét hÖ thèng thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho doanh nghiÖp lµm c¬ së ra quyÕt ®Þnh mua b¸n. Ngoµi ra nhµ n­íc cÇn hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu më v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh doanh, t×m kiÕm thÞ tr­êng, kh¸ch hµng míi vµ khuyÕch tr­¬ng nh·n hiÖu ViÖt Nam. C¸c biÖn ph¸p hç trî. Mét sè biÖn ph¸p vÒ tµi chÝnh: §©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®­îc coi lµ cã hiÖu qu¶ nhanh vµ trùc tiÕp nhÊt, ng­êi trång cµ phª hay c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu cµ phª ®Òu nhËn thÊy ngay sù hç trî nµy tõ ®ã cã c¸c hµnh ®éng hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ ho¹ch can thiÖp thµnh c«ng. Tr­íc t×nh h×nh gi¸ cµ phª gi¶m liªn tôc, g©y bÊt lîi cho ng­êi s¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu, ®ång thêi ngµnh ng©n hµng còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn bÞ ®äng kh«ng thu ®­îc , l·i ph¶i treo, c¸c gi¶ ph¸p ®Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¶ hµ s¶n xuÊt, nhµ xuÊt khÈu, ng©n hµng ®· ®­îc ®­a ra lµ: Thñ t­íng ®· quyÕt ®Þnh hç trî vèn vµ l·i suÊt ®Ó dù tr÷ 60000 tÊn cµ phª nh»m gi¶m ¸p lùc b¸n ra ®Ó t¨ng gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng. Cô thÓ chÝnh phñ sÏ hç trî phÇn l·i suÊt vèn vay ng©n hµng cho c¸c doanh nghiÖp t¹m tr÷ chç cµ phª nãi trªn. Nh­ng hiÖn nay gi¸ c¶ cµ phª trªn thÞ tr­êng vÉn bÊp bªnh, khã dù ®o¸n ®­îc cho nªn khi t¹m tr÷ l­îng cµ phª mét n¨m th× vô sau gi¸ cµ phª cã t¨ng lªn kh«ng mµ l­îng cµ phª th× l¹i t¨ng lªn, do ®ã sÏ g©y ¸p lùc rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng vµ ng­êi s¶n xuÊt. Do ®ã ph¶i cã chiÕn l­îc dµi h¹n, tøc lµ thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ë T©y Nguyªn, n©ng cao tÝnh tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp. ®ång thêi chÝnh phñ cÇn cã biÖn ph¸p phèi hîp víi c¸c n­íc kh¸c cã s¶n l­îng xuÊt khÈu cµ phª lín h×nh thµnh mét thÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª æn ®Þnh, tr¸nh bÞ Ðp gi¸ vµ b¸n å ¹t. Ng©n hµng nhµ n­íc xem xÐt chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i gi·n nî cò vµ tiÕp tôc vay míi ®Ó tiÕp tôc hç trî n«ng d©n cã vèn th©m canh ch¨m sãc v­ên c©y vµ kh«ng ph¶i b¸n véi cµ phª. §èi víi doanh nghiÖp cÇn t¹m tr÷ cµ phª vµ mua cµ phª xuÊt khÈu. Bé tµi chÝnh xem xÐt bæ sung vèn l­u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã l­îng tån kho lín, cã khã kh¨n cho xuÊt khÈu ®Ó cã vèn tiÕp tôc kinh doanh. Hç trî mét phÇn lç cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu cµ phª mµ bÞ lç. Quy ho¹ch l¹i vïng trång cµ phª. Gi¶i ph¸p mang tÝnh c¬ b¶n h¬n vµ chiÕn l­îc h¬n, ®ã lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång. Nh­ bé truëng bé th­¬ng m¹i kh¼ng ®Þnh “ chiÕn l­îc nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ lµm tõ tõ, mµ vÊn ®Ò nµy còng ph¶i ®Æt ra quyÕt liÖt ph¶i tiÕn hµnh ngay”. NghÞ quyÕt 09 cña chÝnh phñ ®· ®­a ra vÊn ®Ò chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vµ tiªu thô n«ng s¶n, ®Æc biÖt trong t×nh h×nh cung ®ang v­ît qu¸ cÇu trªn thÞ tr­êng tiªu thô cña hai mÆt hµng lµ g¹o vµ cµ phª, th× gi¶i ph¸p chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång thùc sù lµ khÈn cÊp. ViÖc t¨ng sè cµ phª t¹m tr÷ lªn 150000 tÊn nh­ n¨m 2001 còng chØ lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ, ®iÒu c¬ b¶n lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cµ phª b»ng c¸ch kh«ng ®­a cµ phª xÊu ra thÞ tr­êng, ®ång thêi ph¶i t×m cho ®­îc ®iÓm giíi h¹n ®Çu t­ cho thÝch ®¸ng. Víi 400000 ngh×n tÊn cµ phª nh­ hiÖn t¹i, s¶n l­îng ®¹t kho¶ng 700 ngµn tÊn, nh­ng ®a phÇn lµ cµ phª vèi. Do ®ã chóng ta cã thÓ thay ®æi c¬ cÊu c©y cµ phª, chuyÕn sang trång cµ phª chÌ lµ chñ yÕu bëi lÏ lo¹i cµ phª nµy võa dÔ tiªu thô l¹i võa ®­îc gi¸. Chóng ta cÇn kiªn quyÕt cho ph¸ bá nh÷ng diÖn tÝch cµ phª giµ cçi, nh÷ng diÖn tÝch cµ phª khã kh¨n vÒ n­íc t­íi, g©y chi phÝ cao ®ång thêi còng hç trî vµ khuyÕn khÝch bµ con chuûen ®æi c©y trång. Song song víi viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, chóng ta ph¶i thay ®æi c«ng nghÖ chÕ biÕn, tiÕn tíi t¨ng tû lÖ s¶n phÈm tinh chÕ trong c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña ta. T¨ng viÖc trång cµ phª chÊt l­îng cao. Ngµnh cµ phª ®ang ph¶i tr¶ gi¸ cho sù ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi vÒ c¬ cÊu c©y trång. Cã tíi 99% diÖn tÝch cµ phª thuéc lo¹i cµ phª vèi ®ang bÞ sôt gi¸ xuèng chØ cã 390USD/tÊn. Cµ phª chÌ hiÖn chØ cã trªn 20000 hec ta, nh­ng mÆc dï cã b¸n gi¸ kh¸ cao xÊp xØ 900 USD/tÊn gÊp gÇn 2,5 lÇn so víi cµ phª vèi, nh­ng còng kh«ng thÓ nµo bï ®¾p ®­îc phÇn thiÖt h¹i do gi¸ cµ phª vèi gi¶m bëi v× s¶n l­îng cµ phª chÌ qu¸ nhá kho¶ng 10000 tÊn so víi h¬n 700 ngh×n tÊn cµ phª vèi. §Ó gi¶m thiÓu sù mÊt c©n ®èi nµy, ngµnh cµ phª ®· cã chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi 60000 hec ta cµ phª vèi sang trång cµ phª chÌ, ®«ng thêi tiÕp tôc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn 40000 ha cµ phª chÌ ë miÒn nói vµ trung du phÝa b¾c vay vèn tõ AFD ( c¬ quan ph¸t triÓn Ph¸p).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê sang thị trường EU của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX.doc
Luận văn liên quan