Đề tài Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Hoàng An

Mục LụC Trang Lời nói đầu 1 Chương 1: Lý luận chung về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 4 1.1. Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 4 1.1.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4 a. Khái niệm 4 b. Đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 6 1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 7 1.1.2. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 10 1.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của giá thành sản phẩm 10 1.1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm 11 1.1.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 12 1.2. Chi phí quản lý kinh doanh và giá thành sản phẩm 17 1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 17 1.2.2. Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 18 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 19 1.3. Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 19 1.3.1. Ý nghĩa của giảm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 19 1.3.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 22 a. Nhân tố tiến bộ khoa học và công nghệ 22 b. Nhân tố tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính của doanh nghiệp 23 c. Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 24 d. Chất lượng sản phẩm 24 e. Nhân tố giá cả 24 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 26 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 27 2.1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác quản lý kế toán 28 2.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty 33 2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty 33 2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 35 2.3. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của Công ty 36 2.3.1. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm ở Công ty 37 2.3.2. Tình hình công tác quản lý chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của Công ty 40 2.3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 47 + Những ưu điểm 47 + Những hạn chế cần khắc phục 48 Chương 3: Phương hướng và biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 51 3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 51 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 52 3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty 52 3.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 52 3.2.1. Những thuận lợi của Công ty 52 3.2.2. Những khó khăn của công ty 53 3.3. Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 54 3.3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu , nhiên liệu 54 3.3.2. Hoàn thiện công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 55 3.3.3. Tăng cường công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 57 3.3.4. Tăng cường công tác quản lý và khai thác TSCĐ 57 3.3.5. Khắc phục khó khăn về vốn dài hạn tạo điều kiện đầu tư 58 3.3.6. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp 59 Kết luận 60 Danh mục tài liệu tham khảo 62

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Hoàng An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vay vèn tÝn dông, lËp c¸c kÕ ho¹ch vay vèn tÝn dông vµ lËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi. KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Thanh to¸n sè l­¬ng ph¶i tr¶ trªn c¬ së tiÒn l­¬ng c¬ b¶n vµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ víi tû lÖ % quy ®Þnh hiÖn hµnh, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra sè tiÒn BHXH, BHYT, KPC§. C¨n cø vµo b¶ng duyÖt quü l­¬ng cña c¸c ®éi vµ cña khèi gi¸n tiÕp cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp b¶ng thanh to¸n l­¬ng, kiÓm tra b¶ng chÊm c«ng. Thñ quü: TiÕn hµnh thu, chi t¹i c«ng ty c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu, chi ®· ®­îc phª duyÖt, hµng ngµy c©n ®èi c¸c kho¶n thu, chi vµo cuèi ngµy, lËp b¸o c¸o quü, cuèi th¸ng b¸o c¸o tån quü tiÒn mÆt. 2.2. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. 2.2.1. T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty Vèn lµ linh hån cña doanh nghiÖp. Mét c«ng ty muèn chíp ®­îc c¬ héi trong kinh doanh th× cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÒ vèn. V× vËy, ®ßi hái c«ng ty ph¶i biÕt c¸ch sö dông sao cho hîp lý ®Ó mét ®ång vèn bá ra thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. BiÓu 1: T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh loch Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Tû träng (%) 1 Vèn l­u ®éng 2259207573 36,56 1324799321 32,14 -934408252 -41,36 45,41 2 Vèn b»ng tiÒn 289681569 4,68 145999511 3,54 -143682058 -49,6 6,98 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 2686560873 43,48 429581083 10,42 -2256979790 -84,01 1,09 4 Hµng tån kho 1901745 0,03 0 0 -1901745 0 0,09 5 TSL§ kh¸c - - - 1438894801 6 Vèn cè ®Þnh 3820494714 61,83 2797172774 100 -1023321940 -26,1 49,73 7 Tæng nguån vèn 6179457282 100 4121745090 100 -2057730192 -33,3 100 8 Nî ph¶i tr¶ 3521866008 56,6 1715853119 41,41 -1806012889 -51,28 9 Nî ng¾n h¹n 412758456 6,63 412758456 9,96 0 0 0 10 Nî dµi h¹n 0 0 0 0 0 0 0 11 Nî kh¸c 0 0 0 0 0 0 0 12 Nguån vèn CSH 2697173030 43,37 2427455727 58,58 -269717303 -10 100 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng vèn kinh doanh ®Çu n¨m 2004 cña c«ng ty lµ 6179457282®, ®Õn cuèi n¨m th× tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ 4121745090®. Nh­ vËy, trong n¨m 2004 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty ®· gi¶m 2057730192 ® t­¬ng øng víi -33,3% ®i s©u ph©n tÝch tõng kho¶n môc ta thÊy: Tæng Vèn l­u ®éng gi¶m 934408252® t­¬ng øng víi -41,36% trong ®ã: Vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty cuèi n¨m 2004 so víi ®Çu n¨m gi¶m 143682058® t­¬ng øng víi –49,6%. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty ®· gi¶m. Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu ®Õn cuèi n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 2256979790® t­¬ng øng víi - 84,01%. §iÒu nµy cho thÊy c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông cña doanh nghiÖp ®· gi¶m rÊt nhiÒu vµ tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m ®i kh¸ nhiÒu trªn tæng vèn l­u ®éng. Gi¸ trÞ hµng tån kho cña C«ng ty ®Õn cuèi n¨m 2004 lµ 0® so víi ®Çu n¨m ®· gi¶m 1901745®. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c, sè cuèi n¨m 2004 t¨ng 1438894801® so víi ®Çu n¨m. Gi¸ trÞ Vèn cè ®Þnh cña C«ng ty cuèi n¨m 2004 lµ 2797172774®, gi¶m 1023321940® so víi n¨m 2003 hay gi¶m 26,1% . Tæng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh gi¶m 1327517485®. §iÒu nµy cã thÓ lµ do trong n¨m c«ng ty ®· tiÕn hµnh b¸n mét sè tµi s¶n cè ®Þnh. Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng nguån vèn cña C«ng ty ®· gi¶m 2057730192® t­¬ng øng víi - 33,3% so víi n¨m 2003. Tæng nî ph¶i tr¶ gi¶m ®i 1806012889® hay –51,28%% trong ®ã: Riªng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®· ®­îc c«ng ty thanh to¸n hÕt hay gi¶m 100%. MÆc dï nî ng¾n h¹n chiÕm tû träng kh«ng nhiÒu nh­ng viÖc thanh to¸n hÕt nî ng¾n h¹n ®· gióp c«ng ty gi¶m kho¶n nî ph¶i tr¶ ®i rÊt nhiÒu. C¸c kho¶n nî dµi h¹n cña c«ng ty kh«ng thay ®æi v× c«ng ty kh«ng sö dông nguån vèn vay dµi h¹n. Nguån vèn chñ së h÷u ®· gi¶m 269717303® øng víi 10% cho thÊy dÊu hiªu ph¸t triÓn ch­a ®­îc tèt cña C«ng ty. Ngoµi ra c¸c kho¶n kh¸c kh«ng biÕn ®éng nªn kh«ng cã ¶nh h­ëng g×. 2.2.2. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua Sau hai n¨m kÓ tõ ngµy thµnh lËp, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu kh¶ quan chøng tá con ®­êng mµ c«ng ty lùa chän lµ ®óng ®¾n. BiÓu 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2003 - 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TT Tªn chØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Chªnh lÖch TL(%) 1 Doanh thu thuÇn 7410261117 19698074625 12287813508 165,8 2 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 120981990 767566532 646584542 534,4 3 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 88284155 533463956 445179801 504,3 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 32697835 234102576 201404741 615,9 5 Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng 750 850 Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn ta thÊy doanh thu cña c«ng ty n¨m 2004 t¨ng 12287813508® so víi n¨m 2003, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 165,8%. Lîi nhuËn ®¹t ®­îc cña c«ng ty n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 víi tû lÖ t¨ng lµ 615,9% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 201404741®. NghÜa vô nép víi ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng 504,3% víi sè tiÒn lµ 445179801®. §©y lµ mét b­íc tiÕn thùc sù quan träng cña c«ng ty. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, lÊy thu bï chi, kinh doanh cã l·i nªn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng tuy ch­a cao song tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. Ng­êi lao ®éng cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh, ®­îc sù quan t©m s©u s¾c cña ®oµn thÓ quÇn chóng vµ ®­îc t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó chøng tá m×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn phÇn nµo ®· nãi lªn sù phÊn ®Êu nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Æc biÖt lµ ®éi ngò l·nh ®¹o giµu kinh nghiÖm, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, sù ®oµn kÕt phèi hîp nhÞp nhµng trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ khi ký hîp ®ång, lËp kÕ ho¹ch ®Õn tæ chøc thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. 2.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. 2.3.1. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ë C«ng ty §èi t­îng tËp hîp chi phÝ Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, mét bé phËn cña h¹ng môc c«ng tr×nh, nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh. Mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao ®Òu ®­îc më riªng nh÷ng tê kª chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng ®· cã t¸c dông phôc vô tèt cho viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt, cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn doanh nghiÖp, phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc kÞp thêi, chÝnh x¸c. * Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, néi dung c¸c kho¶n môc bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho thi c«ng x©y l¾p nh­: VËt liÖu x©y dùng: Lµ gi¸ thùc tÕ cña c¸t, ®¸, sái, s¾t, thÐp, xi m¨ng… VËt liÖu kh¸c: Bét mµu, ®inh, d©y … Nhiªn liÖu: x¨ng, dÇu diezel… VËt kÕt cÊu: Bª t«ng ®óc s½n… ThiÕt bÞ g¾n liÒn víi vËt kiÕn tróc nh­: ThiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, ¸nh s¸ng, thiÕt bÞ s­ëi Êm … (kÓ c¶ c«ng xi m¹, b¶o qu¶n thiÕt bÞ). Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Gåm tiÒn l­¬ng, phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ dông cô gåm: TiÒn l­¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n phô. C¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng nh­ phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, chøc vô… TiÒn l­¬ng phô cña c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p. C¸c kho¶n chi BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng nh­: TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y mãc thi c«ng, kÓ c¶ c«ng nh©n phôc vô m¸y vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng, kÓ c¶ kho¶n tiÒn ¨n gi÷a ca cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y thi c«ng. Chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô dïng cho m¸y mãc thi c«ng. Chi phÝ vÒ s÷a ch÷a, b¶o tr×, ®iÖn n­íc cho m¸y thi c«ng, tiÒn thuª TSC§, chi phÝ tr¶ tr­íc cho nhµ thÇu. Chi phÝ qu¶n lý m¸y thi c«ng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c chi phÝ trùc tiÕp kh¸c (trõ nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp kÓ trªn) vµ c¸c chi phÝ vÒ tæ chøc, qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt x©y l¾p, c¸c chi phÝ cã tÝnh chÊt chung cho ho¹t ®éng x©y l¾p g¾n liÒn víi tõng ®¬n vÞ thi c«ng nh­ tæ, ®éi, c«ng tr­êng thi c«ng, bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: Gåm tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp l­¬ng, phô cÊp l­u ®éng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng… Chi phÝ vËt liÖu: Gåm chi phÝ vËt liÖu cho ®éi x©y dùng nh­ vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô thuéc ®éi x©y dùng qu¶n lý vµ sö dông, chi phÝ l¸n tr¹i t¹m thêi. Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt x©y l¾p: Gåm c¸c chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô dïng cho thi c«ng nh­ cuèc xÎng, dông cô cÇm tay, xe ®Èy, v¸n khu©n vµ c¸c lo¹i c«ng cô dông cô dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®éi x©y dùng. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Gåm c¸c chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho ho¹t ®éng cña ®éi x©y dùng. * §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ cÇn ph¶i tÝnh ®­îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo n¨m. §èi víi c¸c c«ng tr×nh ®­îc giao (hay chØ ®Þnh thÇu): C¨n cø vµo b¶n thiÕt kÕ kü thuËt vµ khèi l­îng c«ng viÖc chñ yÕu, ®¬n gi¸ do c¬ quan Nhµ n­íc ban hµnh th× Phßng kÕ ho¹ch lËp dù to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh. Gi¸ dù to¸n ®­îc sö dông ®Ó hai bªn xem xÐt, ký hîp ®ång (bªn chØ ®Þnh vµ bªn ®­îc chØ ®Þnh). §èi víi c«ng tr×nh tham gia dù thÇu: Khi nhËn ®­îc th«ng tin mêi thÇu th× C«ng ty cïng víi c¸c phßng ban liªn quan tiÕn hµnh kh¶o s¸t, x¸c ®Þnh khèi l­îng thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng ®Ó lËp hå s¬ dù thÇu, x¸c ®Þnh râ gi¸ dù thÇu. Trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu Phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n tuú theo t×nh h×nh cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ dù thÇu trong ph¹m vi cho phÐp mét c¸ch hîp lý. NÕu tróng thÇu th× gi¸ trÞ dù thÇu lµ c¬ së ký kÕt hîp ®ång, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh lËp vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, c«ng ty lÊy gi¸ trÞ dù to¸n lµm gi¸ trÞ s¶n l­îng kÕ ho¹ch do ®ã trong kÕt cÊu gi¸ thµnh s¶n xuÊt kÕ ho¹ch c«ng tr×nh gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ m¸y thi c«ng Chi phÝ s¶n xuÊt chung * Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh Do ho¹t ®éng trong ngµnh x©y l¾p, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, cã sù kh¸c biÖt vÒ nhiÒu mÆt: §Æc ®iÓm vÒ chñng lo¹i, sè vËt liÖu, thêi gian tiªu hao. Nªn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ë C«ng ty lµ theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ, ®¶m b¶o tÝnh to¸n gi¸ thµnh chÝnh x¸c, s¸t víi thùc tÕ. Tr­íc hÕt dùa vµo b¶n vÏ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ thi c«ng ®Ó x¸c lËp vèn ®Çu t­ x©y dùng vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Nh÷ng c«ng tr×nh thiÕt kÕ kü thuËt theo tõng ®ît th× tæng dù to¸n ®­îc lËp theo tõng ®ît. C¨n cø vµo ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña tõng ®Þa ph­¬ng, ®Þnh møc hao phÝ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cho mét khèi l­îng ®¬n vÞ. B¶ng tÝnh tiÒn l­¬ng ngµy c«ng bao gåm l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng theo cÊp bËc do phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n lËp. B¶ng c­íc gi¸ nguyªn vËt liÖu x©y dùng cña ®Þnh møc giai ®o¹n x©y dùng c¬ b¶n cña ®Þa ph­¬ng n¬i cã c«ng tr×nh mµ chi phÝ ®ang thi c«ng t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n. Ngoµi ra cßn c¨n cø vµo tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng, cù ly, cÊp ®­êng tõ nh÷ng c¨n cø ®ã vµ khèi l­îng thi c«ng theo kÕ ho¹ch tÝnh c¸c kho¶n môc hay c«ng tr×nh. KÕ ho¹ch gi¸ thµnh n¨m ®­îc lËp trªn c¬ së tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c¸c c«ng tr×nh ®ang xem xÐt trong n¨m vµ kÕ ho¹ch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.3.2. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty §Ó thÊy râ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hoµng An, ®¸nh gi¸ ®­îc cô thÓ ®©u lµ nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng, nh÷ng nh©n tè tÝch cùc, nh÷ng tån t¹i cÇn ®­îc gi¶i quyÕt. Do c¸c c«ng ty x©y dùng cã nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau nªn em chØ thùc hiÖn ph©n tÝch mét c«ng tr×nh lµ c«ng tr×nh Ðp cäc Trung t©m th­¬ng m¹i Th¨ng Long. Gi¸ thµnh quyÕt to¸n ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo chi phÝ chung vµ chi phÝ trùc tiÕp trong gi¸ trÞ quyÕt to¸n. Trong khi ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh trong mét c«ng tr×nh thùc hiÖn cÇn ph¶i ®i s©u ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ë c«ng tr×nh ®ã. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy phï hîp víi tÝnh chÊt lµ chi phÝ chung, phï hîp víi ®Æc ®iÓm x©y dùng c¬ b¶n cã chu kú s¶n xuÊt dµi, mét sè chi phÝ thuéc nhãm chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bá ra mét lÇn cho c¶ qu¸ tr×nh thi c«ng, phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh x©y dùng ®ã lµ hai bé phËn: KÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p riªng biÖt vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. BiÓu 3: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh c«ng tr×nh TTTM- Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh: VN§ DiÔn gi¶i KÕ ho¹ch (dù to¸n) Thùc tÕ So víi kÕ ho¹ch Møct¨ng(+) Møc h¹ (-) TûlÖ % 1 2 3 4 5 = 4 – 3 6=5/3 A Chi phÝ vËt liÖu 6531624500 5975275533 -556348967 -8,51 B Chi phÝ nh©n c«ng 310245563 299046858 -11198705 -3,6 C Chi phÝ m¸y 1388589562 1291466756 -97122806 -6,994 D Chi phÝ chung 24614257 23019133 -1595124 -6,48 E Gi¸ thµnh SX E=A+B+C+D 8255073882 7588808280 -666265602 -8,07 F Chi phÝ QLDN 169946172 151547013 -18399159 -10,82 G Gi¸ thµnh toµn bé G = E + F 8425020054 7740355293 -684664761 -8,12 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n xuÊt. ë c«ng tr×nh nµy, gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch gi¶m 684.664.761 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ lµ 8,12%. Tû lÖ h¹ lµ kh¸ cao, v× thÕ C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc l­îng chi phÝ kh¸ lín cho qu¸ tr×nh thi c«ng mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh mét sù cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, phÊn ®Êu kh«ng ngõng nghØ. C«ng ty ®· thùc sù quan t©m ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tõng b­íc thµnh c«ng, ®©y lµ thµnh tÝch cÇn ph¸t huy. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ xem C«ng ty ®· ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña m×nh ch­a, c¸c mÆt m¹nh yÕu trong c¸ch thøc qu¶n lý tõng kho¶n môc chi phÝ th× ta cÇn ®i s©u ph©n tÝch c¸c kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu Kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu phu thuéc vµo hai yÕu tè lµ khèi l­îng vËt t­ tiªu hao vµ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ tiªu hao mét sè vËt liÖu chÝnh cña c«ng tr×nh nµy, cã thÓ xem qua sù biÕn ®éng vÒ ®Þnh møc tiªu hao trong ®¬n gi¸ chi tiÕt. BiÓu 4: §Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong ®¬n gi¸ chi tiÕt c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: VN§ TT Kho¶n môc ®¬n vÞ Tiªu hao ®Þnh møc So s¸nh thùc tÕ/kÕ ho¹ch KÕ ho¹ch Thùc tÕ T¨ng(+) gi¶m(-) Tû lÖ % 1 ®¸ khan 4*6 M3 0,883 0,723 -0.16 -18,1 2 §¸ d¨m ®Öm M3 1,30 1,21 -0.09 -8,7 3 Xi m¨ng PC40 Kg 469,45 468,11 -1.34 -0,3 4 ThÐp tÊm Kg 3,6 3,54 -0,06 -1,7 5 thÐp h×nh Kg 1,56 1,57 +0,01 +0,6 6 Que hµn Kg 0,165 0,165 0 0 7 DÇu b«i tr¬n Kg 0,52 0,5 -0,02 -0,039 8 Bu l«ng M28*105 C¸i 0,62 0,62 0 0 9 Tµ vÑt gç 14*22 Thanh 0,14 0,14 0 0 10 §¨ng t¬ C¸i 0,032 0,03 -0,02 -6,25 Qua biÓu 4 ta thÊy viÖc qu¶n lý ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, tiªu hao nguyªn vËt liÖu thùc tÕ cã xu h­íng gi¶m xuèng so víi kÕ ho¹ch. §¹t ®­îc ®iÒu ®ã lµ C«ng ty ®· qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt do vËy ®· tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu, h¹n chÕ ®­îc l­îng nguyªn vËt liÖu tiªu hao. VÒ kh©u qu¶n lý thùc hiÖn ®Þnh møc, C«ng ty tiÕn hµnh theo dâi gi÷a viÖc xuÊt nguyªn vËt liÖu ®em sö dông vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë tõng bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp trªn c¬ së ®ã ph¸t hiÖn nh÷ng bé phËn kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc kÕ ho¹ch. X¸c ®Þnh sè chi phÝ t¨ng lªn do kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu vµ thùc hiÖn khÊu trõ vµo l­¬ng cña bé phËn ®ã. §èi víi bé phËn hoµn thµnh tèt ®Þnh møc, sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu th× C«ng ty cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt kÞp thêi. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng Qua biÓu 3 ta thÊy chi phÝ nh©n c«ng thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch gi¶m 11198705 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ 3,6%. C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng, ®©y lµ mét nç lùc lín cÇn ph¸t huy. Xem xÐt cô thÓ nguyªn nh©n thùc tÕ do: Gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®­îc lËp trªn c¬ së khèi l­îng c«ng t¸c vµ ®¬n gi¸ Nhµ n­íc ban hµnh. C«ng ty ®· sö dông ®¬n gi¸ do së x©y dùng thµnh phè Hµ Néi lËp trong ®ã ®¬n gi¸ c«ng nh©n kh¸ cao nh­ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n thî bËc 3,5/7 lµ 35 ngh×n ®ång/ngµy ch­a kÓ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc h­ëng theo quy ®Þnh vÒ lao ®éng trong biªn chÕ cña Nhµ n­íc. Trong khi ®ã ®¬n gi¸ tiÒn c«ng b×nh qu©n c«ng nh©n tay nghÒ 3,5/7 trªn thÞ tr­êng trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh th­êng thÊp h¬n ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh ë xa. Cã nh÷ng n¬i gi¸ thuª lao ®éng chØ ë møc 15 – 20 ngh×n ®ång/ngµy. Sù chªnh lÖch qu¸ lín vÒ ®¬n gi¸ tiÒn c«ng lao ®éng lµ lý do c¬ b¶n nhÊt lµm gi¶m chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lùa chän c«ng nh©n phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc kÕt hîp víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian, gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh tr­íc ®©y ®· gi¶m ®¸ng kÓ kho¶n môc chi phÝ nµy. Tuy nhiªn, ph¶i xem xÐt yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt cña c«ng tr×nh ®ã cã ®¶m b¶o kh«ng. MÆt kh¸c, ®Ó h¹n chÕ sù biÕn ®éng cña chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, C«ng ty ®· ¸p dông biÖn ph¸p kho¸n c«ng nh©n cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, tû lÖ giao kho¸n th­êng lµ 112%. Víi ph­¬ng ph¸p nµy mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, mÆt kh¸c n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, tay nghÒ tr×nh ®é c«ng nh©n viªn tæ, ®éi. T¹i c¸c tæ, ®éi phô thuéc l¹i thùc hiÖn ph©n chia theo l­¬ng cho tõng tæ c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo tõng c«ng viÖc cña quy tr×nh c«ng nghÖ t¹o ra s¶n phÈm, thùc hiÖn tr¶ l­¬ng theo doanh thu ®èi víi bé phËn qu¶n lý. §iÒu nµy ®· g¾n liÒn l­¬ng víi thµnh qu¶ lao ®éng cña tõng c¸n bé, c«ng nh©n viªn, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ do C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua ®· ®­a vµo mét l­îng lín m¸y mãc thiÕt bÞ, thay thÕ nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc cho c«ng nh©n viªn ®¶m b¶o chÊt l­îng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng Qua sè liÖu biÓu 3 ta thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch gi¶m 97122806 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ 6,994%. Ta ph¶i ghi nhËn r»ng gÇn ®©y C«ng ty ®· quan t©m chó ý nhiÒu h¬n tíi vÖc gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng. §ã lµ do: C«ng ty ®· gia t¨ng ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän cho c¸c tæ, ®éi trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý thi c«ng, x¾p xÕp mÆt b»ng thi c«ng vµ ph­¬ng tiÖn thi c«ng hîp lý. Chi phÝ m¸y mãc gi¶m ë ®©y cã phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá tõ viÖc sö dông m¸y mãc cã hiÖu qu¶, bè trÝ hîp lý, khai th¸c tËn dông c«ng suÊt m¸y thi c«ng. Do mÆt b»ng thi c«ng t­¬ng ®èi tèt nªn C«ng ty ®· tËn dông tèt viÖc sö dông m¸y mãc thay thÕ lao ®éng thñ c«ng nªn ®· ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng xung quanh nh­ng víi m¸y mãc hiÖn ®¹i nªn ®· gi¶m ®­îc mét l­îng kh¸ nhiÒu. Cßn mét yÕu tè n÷a lµ C«ng ty ®· biÕt thuª ngoµi mét sè lo¹i m¸y mãc thi c«ng víi gi¸ dù to¸n ®· ®­îc lËp t­¬ng ®èi s¸t víi gi¸ thùc tÕ. Nhê vËy ®· gi¶m ®­îc kho¶n môc chi phÝ nµy. Tuy nhiªn, còng cÇn hÕt søc chó ý tíi sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng kh«ng ®Ó gi¸ dù to¸n thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ ph¶i thuª lµm ®én kho¶n chi phÝ nµy lªn vµ ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý m¸y thuª tr¸nh ph¶i ®Òn bï do h­ háng… Nh­ng gi¸ thuª trªn thÞ tr­êng hiÖn nay lµ kh¸ cao nªn còng kh«ng gióp nhiÒu cho C«ng ty khi ph¶i thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh ë xa, thêi tiÕt n­íc ta kh«ng thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n m¸y víi thêi gian thi c«ng dµi… Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung Qua biÓu 3 ta thÊy gi¸ thµnh thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch gi¶m 1595124 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ lµ 6,48%. Nh­ vËy, C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cã thÓ do hai nguyªn nh©n sau ®©y: Do c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ch­a s¸t víi thùc tÕ. Thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh ë vµo kho¶ng 7 th¸ng vµ ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh l¹i trong ®Þa bµn Hµ Néi nªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng ph¸t sinh thªm nhiÒu lo¹i chi phÝ nh­: Giao dÞch, tiÕp kh¸ch ®Þa ph­¬ng, chi phÝ ®i l¹i, c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé qu¶n lý ngoµi kÕ ho¹ch. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nµy ngoµi viÖc lªn kÕ ho¹ch qu¶n lý chÆt chÏ, C«ng ty vµ ®éi s¶n xuÊt ®· cã biÖn ph¸p ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. Víi c«ng tr×nh nµy, chi phÝ chung chiÕm tû träng nhá do ®· tiÕt kiÖm mét sè kho¶n nh­: TiÕp kh¸ch, ¨n ë, ®i l¹i, c«ng t¸c phÝ, phÝ ®iÖn tho¹i ®· chi tiªu hîp lý. C«ng ty trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i chuyÓn c«ng nh©n, m¸y mãc cÇn thiÕt ®Õn ch©n c«ng tr×nh. Chi phÝ cho c«ng t¸c nµy ®· ®­îc qu¶n lý tèt, ®· ¸p dông h×nh thøc thuª mét sè m¸y mãc t¹i ngay gÇn n¬i thùc hiÖn c«ng tr×nh nªn ®· gi¶m ®­îc chi phÝ. Nh­ng viÖc di chuyÓn m¸y mãc vµ x©y lÒu l¸n cho c«ng nh©n vÉn lµ mét vÊn ®Ò t­¬ng ®èi khã ®èi víi C«ng ty, lµm sao ph¶i tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n. Kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh toµn bé c¶ vÒ møc h¹ vµ tû lÖ h¹, víi møc h¹ gi¶m 684.664.761 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ lµ 8,12%. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· gi¶m. BiÓu 5: Ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: VN§ TT Néi dung chi phÝ QLDN Gi¸ trÞ Tû träng% 1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 41932671 27,67 2 Chi phi vËt liÖu ®å dïng QL 17914897 11,82 3 Chi phÝ c«ng cô ®å dïng VP 3937340 2,6 4 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 43901341 28.97 5 ThuÕ vµ lÖ phÝ 4331074 2,86 6 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 25592710 16,89 7 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 14746998 9,19 Céng 151547013 100 Theo sè liÖu biÓu 3 ta thÊy chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 18.399.159 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ lµ 10,82%. Cã thÓ nãi ®ã còng lµ dÊu hiÖu cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý kho¶n môc chi phÝ nµy lµ rÊt tèt. Qua biÓu 5 ta thÊy kho¶n môc chi phÝ b»ng tiÒn chiÕm tû träng kh«ng cao trong chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc thµnh qu¶ nh­ vËy ph¶i kÓ ®Õn viÖc c«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc sù thiÕu vèn l­u ®éng trong s¶n xuÊt mÆc dï chi phÝ l·i vay Ng©n hµng hiÖn nay lµ rÊt cao. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc tham gia ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu, kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Theo biÓu 3 th× gi¸ thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch lµ 8425020054 ®ång cßn thùc tÕ lµ 7740355293 ®ång. Nh­ vËy, so víi kÕ ho¹ch th× gi¸ thµnh toµn bé thùc tÕ ®· gi¶m 684.664.761 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ h¹ lµ 8,12%. Ta cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh vµ tû lÖ h¹ lµ kh¸ cao. Thùc sù cho thÊy hä ®· quan t©m s¸t sao vµ nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh thi c«ng. TÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng ®Òu h¹ víi ®¸nh gi¸ lµ tèt. Cã thÓ nãi khã cã c«ng tr×nh nµo cã ®­îc tû lÖ h¹ gi¸ thµnh cao nh­ vËy vµ thùc sù ®©y lµ mét thµnh c«ng rÊt ®¸ng khÝch lÖ cña c«ng ty. ViÖc qu¶n lý chÆt chÏ, tiÕt kiÖm chi phÝ, thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng h¬n n÷a vµ tæ chøc tèt viÖc cung øng vËt t­ ®· gióp cho c«ng ty ®¹t ®­îc môc tiªu h¹ gi¸ thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c. 2.3.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Nh÷ng ­u ®iÓm: C«ng ty ®· thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Qu¸ tr×nh thi c«ng ®­îc tæ chøc khoa häc, tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng hîp lý, ®¬n gi¶n ho¸ dÇn bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng tr­êng. C«ng ty còng quan t©m gi¸o dôc ®éi ngò lao ®éng cã ý thøc tiÕt kiÖm chi phÝ, tinh thÇn thi ®ua s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. Do ®ã ®¹i bé phËn c¸c c«ng tr×nh cã møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu thÊp h¬n dù to¸n, chi phÝ sö dông m¸y gi¶m t­¬ng ®èi, chi phÝ s¶n xuÊt chung gi¶m râ rÖt. §©y lµ mét thµnh tÝch næi bËt cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. MÆt kh¸c, b»ng h×nh thøc t¨ng c­êng h¬n m¸y mãc, gi¶m lao ®éng hîp ®ång, sö dông lao ®éng thuª ngoµi, ®Æc biÖt lµ biÖn ph¸p kho¸n viÖc ®èi víi c¸c ®éi s¶n xuÊt buéc c¸c ®éi ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng mµ cô thÓ lµ h¹ch to¸n chi phÝ chÝnh x¸c, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Ngoµi ra mét ®iÓm ph¶i kÓ ®Õn lµ c«ng t¸c khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng hîp lý cña C«ng ty ®· khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn t×m tßi ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt mµ ®©y lµ mét ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c lËp dù to¸n chi phÝ vµ thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ. C«ng t¸c qu¶n lý ë C«ng ty ®· chó träng h­íng vµo tiÕt kiÖm tõng kho¶n môc chi phÝ trong ®ã ®Æc biÖt lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ sö dông m¸y vµ nh©n c«ng. NÕu nh­ trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, viÖc t×m nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lµ mét th¸ch thøc lín. Nh­ng hiªn nay, C«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc tõ kh©u lùa chän nguån hµng cho ®Õn kh©u lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n, ph­¬ng thøc vËn chuyÓn bèc dì t¹i ch©n c«ng tr×nh… ®­a ra ¸p dông hiÖu qu¶ lµm gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ thu mua vµ ®¶m b¶o cung cÊp th­êng xuyªn ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt. §Ó gi¶m khèi l­îng nguyªn vËt liÖu tiªu hao, c¸c biÖn ph¸p cña C«ng ty h­íng vµo gi¶m hao hôt trong kh©u vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ hao hôt trong kh©u thu mua bµn giao, thùc hiÖn ®óng ®Þnh møc sö dông kh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ nh©n c«ng còng lµ mét kho¶n môc mµ C«ng ty cã sù ®iÒu chØnh hîp lý vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan. B»ng ph­¬ng ph¸p kho¸n lµ chñ yÕu vµ thuª nh©n c«ng ngoµi th× chi phÝ nh©n c«ng ®· gi¶m ®i. C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc ®¸ng kÓ chi phÝ, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, thu nhËp cña c«ng nh©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. ViÖc ®­a m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµo sö dông, c¬ giíi ho¸ c¸c c«ng viÖc ®· lµm thùc sù thay ®æi t×nh h×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ m¸y mãc t¨ng vÒ tû träng nh­ng vÉn hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ò ra. Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc: Trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh mÆc dï c¸c kho¶n môc chi phÝ thùc tÕ ®Òu h¹ thÊp so víi kÕ ho¹ch nh­ng vÉn cßn cã thÓ ®¹t ®­îc tèt h¬n n÷a ®Æc biÖt lµ ®èi víi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng ch­a s¸t víi thùc tÕ ph¸t sinh t¹i c«ng tr­êng. Gi¸ nguyªn vËt liÖu trong dù to¸n ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ vµ hå s¬ ®iÒu chØnh mµ Nhµ n­íc ban hµnh nh­ng trªn thùc tÕ th× hÖ sè nµy cßn mét kho¶ng c¸ch so víi sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Æc biÖt lµ c¸c nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc dÉn ®Õn gi¸ thµnh thùc tÕ c¸c c«ng tr×nh cßn lªn xuèng theo sù biÕn ®éng gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh cung cÊp nguyªn vËt liÖu cßn gÆp khã kh¨n. ViÖc thu vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu ngay t¹i ch©n c«ng tr×nh cã thuËn lîi lµ gi¶m chi phÝ dù tr÷, b¶o qu¶n nh­ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng phô thuéc qu¸ lín vµo thÞ tr­êng. §Æc biÖt vµo mïa kh«, mïa x©y dùng th­êng x¶y ra c¸c c¬n sèt gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu. Mét sè c«ng tr×nh ¸p dông ph­¬ng ph¸p kho¸n ®èi víi chi phÝ nh©n c«ng nh­ng ë nh÷ng c«ng tr×nh nµy chi phÝ nh©n c«ng so víi kÕ ho¹ch vÉn cao bëi v× ch­a cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c bé phËn cung øng vËt t­, ®éi s¶n xuÊt. Ch­a t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng ch­a cao. MÆt kh¸c, ®èi víi ph­¬ng ph¸p kho¸n tån t¹i hai nh­îc ®iÓm c¬ b¶n lµ tr×nh ®é kü thuËt vµ ý thøc tæ chøc lao ®éng cña c«ng nh©n thuª ngoµi thÞ tr­êng mµ sè lao ®éng thuª ngoµi th­êng lµ lao ®éng phæ th«ng cã tr×nh ®é tay nghÒ thÊp lµm viÖc theo kinh nghiÖm, kh«ng cã kiÕn thøc c¬ b¶n do ®ã ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái kü thuËt cao hä kh«ng lµm ®­îc hoÆc lµm l·ng phÝ vËt liÖu, giê m¸y thi c«ng. Ta còng biÕt r»ng phÇn lín c¸c lao ®éng thuª ngoµi lµ n«ng d©n c¸c tØnh l©n cËn Hµ Néi t×m viÖc, do vËy chØ rµng buéc víi C«ng ty trong c¸c hîp ®ång ng¾n h¹n. Khi vµo mïa vô n«ng nghiÖp, hä tù ý bá vÒ g©y c¶n trë cho viÖc ®Èy m¹nh tiÕn ®é thi c«ng vµ kÐo dµi thêi gian x©y dùng lµm t¨ng chi phÝ qu¶n lý c«ng tr×nh còng nh­ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Lùc l­îng lao ®éng ch­a ®­îc bè trÝ hîp lý, ch­a thùc sù tinh gi¶m. C«ng ty ch­a khai th¸c cã hiÖu qu¶ lùc l­îng lao ®éng thuª ngoµi trªn thÞ tr­êng, lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng. VÒ kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng ty ®· kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. Do c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ch­a s¸t víi thùc tÕ. Thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh t­¬ng ®èi dµi nªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng th­êng ph¸t sinh thªm nhiÒu lo¹i chi phÝ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c ch­a cã hiÖu qu¶, ®©y lµ mét nh©n tè t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc khai th¸c sö dông m¸y mãc ch­a hiÖu qu¶ nhiÒu th¸ng ho¹t ®éng rÊt Ýt trong khi ®ã C«ng ty vÉn ph¶i tÝnh khÊu hao, qu¶n lý vµ tr¶ l·i vay Ng©n hµng. C«ng ty ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng t¸c lËp dù to¸n gi¸ thµnh chØ dõng l¹i ë møc tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ trÞ dù to¸n mµ kh«ng x¸c ®Þnh chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh, møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch trong tõng c«ng tr×nh. Ch­¬ng III ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng t¹i C«ng ty tnhh x©y dùng vµ th­¬ng m¹i hoµng an 3.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi Ph­¬ng h­íng hay chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã. NÕu chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®Þnh h­íng, lµ môc tiªu cña c«ng ty cÇn ®¹t tíi th× c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó biÕn nh÷ng “kh¸t väng” Êy thµnh hiÖn thùc. V× vËy, chóng ta cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, coi ®ã nh­ lµ mét kim chØ nam cho viÖc t×m kiÕm gi¶i ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty thÓ hiÖn trªn c¸c ph­¬ng diÖn chñ yÕu: 3.1.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty trë thµnh C«ng ty m¹nh lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, söa ch÷a thiÕt bÞ thi c«ng… Ph¸t huy mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh, gi¶i quyÕt ®ñ viÖc lµm vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty Trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng môc tiªu thùc hiÖn nh­ sau: + PhÊn ®Êu trë thµnh C«ng ty m¹nh toµn diÖn víi nhiÒu ngµnh nghÒ, s¶n phÈm, cã n¨ng lùc c¹nh tranh cao. + PhÊn ®Êu gi¸ trÞ t¨ng tr­ëng kinh tÕ hµng n¨m vÒ lîi nhuËn ®¹t tõ 15-20%. + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®iÒu lÖ ®Õn hÕt n¨m 2010 ®¹t gi¸ trÞ 10 tû ®ång. + §¶m b¶o ®ñ viÖc lµm cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty + Thu nhËp b×nh qu©n t¨ng tõ 10-15%. + Tæ chøc khai th¸c sö dông tèi ®a c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû, bé s½n cã ®Ó vËn chuyÓn vËt t­ thiªt bÞ phôc vô c¸c c«ng tr×nh. 3.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty 3.2.1. Nh÷ng thuËn lîi cña c«ng ty + MÆc dï c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp, nh­ng l·nh ®¹o c«ng ty l¹i lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong ngµnh x©y dùng, v× vËy c«ng ty cã kh¸ nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. §ã lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn trong kinh doanh. + §­îc sù gióp ®ì cña Bé X©y dùng vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng nh­: Ng©n hµng, tæ chøc Tµi chÝnh tÝn dông, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng… + C«ng ty cã tinh thÇn ®oµn kÕt, ph¸t huy tinh thÇn c¸ch m¹ng v­ît qua mäi thö th¸ch, h¨ng h¸i thi ®ua liªn tôc hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. + C¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh vµ cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó phôc vô cho c«ng ty. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn lµ ®æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý ®iÒu hµnh, ®Çu t­ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiÕn tiÕn, ®µo t¹o con ng­êi nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng, C«ng ty cam kÕt thùc hiÖn dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c: - Kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®Çu t­ ®æi míi, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®a d¹ng vµ tæng hîp cña kh¸ch hµng. - Lu«n quan t©m vµ liªn hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng, ®¶m b¶o cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tèt nhÊt, nhanh nhÊt. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. - Th­êng xuyªn ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. 3.2.2. Nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty Thø nhÊt lµ: NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®em l¹i cho C«ng ty nhiÒu thuËn lîi, thêi c¬ míi, nh­ng ®ång thêi còng xuÊt hiÖn nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc. Xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ, héi nhËp kinh tÕ ViÖt Nam víi khu vùc vµ quèc tÕ sÏ lµm t¨ng søc Ðp c¹nh tranh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc t×m kiÕm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t×m kiÕm thÞ tr­êng cho c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp sÏ cßn hÕt søc khã kh¨n do ph¶i c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Thø hai lµ: Sù biÕn ®éng bÊt th­êng cña gi¸ nguyªn vËt liÖu g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gÝa thµnh c¸c c«ng tr×nh, nhÊt lµ trong n¨m 2003 vµ 2004 gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng, gi¶m nhanh ®Õn bÊt ngê. Thø ba lµ: Ho¹t ®éng cña c«ng ty cã tÝnh chÊt l­u ®éng, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i th­êng xuyªn di chuyÓn m¸y mãc, c«ng cô, ng­êi lao ®éng. Tõ ®©y lµm n¶y sinh nh÷ng khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý chi phÝ còng nh­ lµm ph¸t sinh thªm mét sè chi phÝ phô lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø t­ lµ: Qu¸ tr×nh x©y dùng th­êng chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu nªn dÔ bÞ gi¸n ®o¹n g©y ø ®äng vèn. Thø n¨m lµ: S¶n phÈm hoµn thµnh theo tõng ®¬n ®Æt hµng, do ®ã ph¶i lËp dù to¸n tr­íc vÒ gi¸ thµnh, tÝnh to¸n cÈn thËn tr­íc khi tham gia ®Êu thÇu. Thø s¸u lµ: ViÖc phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn nghiÖp vô víi ®éi s¶n xuÊt ®«i lóc, ®«i chç cßn ch­a chÆt chÏ ch­a nhÞp nhµng. 3.3. Mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i hoµng an. Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ mÆt lý luËn vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý – lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty. §Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ßi hái ph¶i ¸p dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p, cã sù phèi hîp nhiÒu cÊp, nhiÒu mÆt trong toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. Song do kh¶ n¨ng cã h¹n vµ giíi h¹n cña ®Ò tµi, em xin nªu mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh­ sau: 3.3.1. TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu Mét c«ng tr×nh x©y dùng cÇn rÊt nhiÒu nguyªn nhiªn vËt liÖu do vËy phßng kÕ ho¹ch cÇn lµm tèt h¬n chøc n¨ng t­ vÊn trong c«ng t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu, x¸c ®Þnh gi¸ c¶ mét sè lo¹i chÝnh, quy trÇn gi¸ ®Ó kh«ng ®éi nµo mua víi gi¸ cao h¬n (trõ nh÷ng c«ng tr×nh do bªn A cung cÊp). Nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng trªn ®Þa bµn tØnh kh¸c th× tËn dông nguyªn vËt liÖu cña ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶m chi phÝ. §Ó gi¶m gi¸ thµnh vËt liÖu c«ng ty nªn ®Æt mua khèi l­îng lín nguyªn vËt liÖu th­êng dïng ë møc b×nh qu©n n¨m. ViÖc nµy sÏ gióp c«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ th«ng qua gi¶m chiÕt khÊu, kh«ng ph¶i øng tiÒn tr­íc, ®ång thêi chñ ®éng vÒ nguyªn vËt liÖu. Hµng n¨m C«ng ty sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu, ch¼ng h¹n: Víi vËt liÖu Xi m¨ng th× sè l­îng b×nh qu©n cho c«ng t¸c x©y l¾p trùc tiÕp kh«ng kÓ do bªn A cung cÊp kho¶ng trªn 100 tÊn. Do c¸c c«ng tr×nh thi c«ng n»m ë c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau nªn viÖc cung øng t­¬ng ®èi phùc t¹p. Song thÞ tr­êng vËt liÖu phong phó, nhiÒu lo¹i nÕu nh­ tËn dông tèt th× ®©y lµ mét thuËn lîi. VÝ dô: Xi m¨ng Hoµng Th¹ch gi¸ 830 ®ång/kg t¹i kho ng­êi b¸n, 850 ®ång/kg t¹i ch©n c«ng tr×nh. Xi m¨ng BØm S¬n: cña Vinaximex gi¸ 770 ®ång/kg t¹i kho ng­êi b¸n, cßn t¹i ch©n c«ng tr×nh lµ 850 ®ång/kg. Cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt gi¸ 790 ®ång/kg t¹i kho ng­êi b¸n, 830 ®ång/kg t¹i ch©n c«ng tr×nh. NÕu mua víi sè l­îng lín tõ 25 tÊn trë lªn th× ®­îc gi¶m 50 ®ång/kg. MÆt kh¸c, c¸c lo¹i Xi m¨ng trªn ®Þa bµn cã tÝnh chÊt t­¬ng tù nhau nh­ng gi¸ thµnh t­¬ng ®èi kh¸c biÖt. ChØ tÝnh riªng trªn ®Þa bµn Hµ Néi, c«ng ty ®· sö dông trªn 45 tÊn. Nh­ vËy, viÖc lùa chän ®óng nguån cung øng nguyªn vËt liÖu sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ to lín cho c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh. Ch¼ng h¹n nÕu chän Xi m¨ng PC30 (BØm S¬n) cña C«ng ty Vinaximex th× møc tiÕt kiÖm lµ: (830 – 770) x 45.000 – 50 x 45.000 = 4.950.000 ®ång so víi Xi m¨ng Hoµng Th¹ch. (790 – 770) x 45.000 + 50 x 45.000 = 3.150.000 ®ång so víi Xi m¨ng cña c«ng ty vËt t­. Th«ng qua viÖc ký hîp ®ång víi sè l­îng lín ë møc sö dông b×nh qu©n hµng n¨m, giao hµng nhiÒu ®ît, gióp C«ng ty chñ ®éng trong viÖc cung øng nguån hµng; mÆt kh¸c gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ dù tr÷, b¶o qu¶n. C«ng ty cã thÓ xem xÐt t­¬ng tù víi c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nh­: S¾t, thÐp, sái, ®¸. 3.3.2. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¶m chi phÝ nh©n c«ng Khi tiÕn hµnh mét c«ng tr×nh cÊn rÊt nhiÒu nh©n c«ng v× vËy c«ng ty nªn xem xÐt tiÕn hµnh x©y dùng biÓu ®å nh©n lùc hîp lý tr­íc khi khëi c«ng c«ng tr×nh, tõ ®ã x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt, biÕt ®­îc t×nh h×nh thõa thiÕu ®Ó chñ ®éng ®iÒu tiÕt. Bè trÝ ®óng ng­êi, ®óng viÖc, tr¸nh sù chång chÐo. Víi nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt, mü thuËt th× nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ cao ®¶m nhiÖm. Ng­îc l¹i, nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n kh¸c th× lao ®éng phæ th«ng còng cã thÓ lµm ®­îc. HiÖn nay, thÞ tr­êng lao ®éng cã rÊt nhiÒu lao ®éng nhµn dçi ®ang cÇn viÖc do ®ã c«ng ty cã thÓ thuª hä lµm theo thêi vô. Cho nªn c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng c¸c ®éi khung, nh÷ng ®éi nµy bao gåm c¸c c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, n»m trong biªn chÕ, cßn sè lao ®éng gi¶n ®¬n th× tiÕn hµnh thuª ngoµi theo nhu cÇu riªng cña tõng c«ng tr×nh thi c«ng. Sè lao ®éng gi¶n ®¬n nµy chØ chÞu sù trùc tiÕp chØ ®¹o cña tæ tr­ëng tæ ®éi chø kh«ng rµng buéc vÒ mÆt hµnh chÝnh víi c«ng ty. ViÖc lµm nµy sÏ gãp phÇn lµm gi¶m quü l­¬ng, qua ®ã trùc tiÕp h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Tuy nhiªn h¹n chÕ c¨n b¶n khi sö dông lao ®éng thuª ngoµi lµ c«ng nh©n cã tr×nh ®é thÊp, ý thøc kû luËt kÐm. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p: - Cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o båi d­âng tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt nßng cèt lµ nh÷ng lao ®éng lµm viÖc l©u n¨m ë c«ng ty, cã kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng xuèng phô tr¸ch ®éi. - ë tõng ®éi s¶n xuÊt trùc tiÕp cÇn ph¶i ph©n tæ s¶n xuÊt thµnh nh÷ng nhãm nhá, ë mçi nhãm cö mét ng­êi phô tr¸ch. Sö dông h×nh thøc khen th­ëng, kû luËt b»ng tiÒn ®èi víi nhãm tr­ëng ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä trong viÖc ®iÒu hµnh lao ®éng trong nhãm, tr¸nh l·ng phÝ mÊt m¸t vËt liÖu vµ tù ý bá viÖc cña c«ng nh©n 3.3.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ®Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh Gi¸ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh bao gåm: Gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, ®ãng gãi, b¶o qu¶n… Trong gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm kho¶ng tõ 80 – 85%, do ®ã viÖc gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín tíi c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Tuy nhiªn, ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× C«ng ty cÇn nç lùc phÊn ®Êu trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c kh©u sau: + Trong thiÕt kÕ kü thuËt, ph¶i cã ph­¬ng ¸n sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý, lùa chän nguyªn vËt liÖu cã gi¸ thµnh h¹ nh­ng vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Nªn sö dông nguyªn vËt liÖu trong n­íc thay thÕ nhËp khÈu, nguyªn vËt liÖu ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn võa cã lîi cho c«ng ty võa kÝch thÝch s¶n xuÊt trong n­íc. + Trong qóa tr×nh lËp dù to¸n, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së ®¬n gi¸ cña Nhµ n­íc vµ phï hîp víi thùc tiÔn, s¸t víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng nh»m h¹n chÕ biÕn ®éng tiªu cùc. §ång thêi trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p cung øng nguyªn vËt liÖu thÝch hîp. + Coi träng c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, cÇn cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ, th­êng xuyªn kiÓm tra, kiÓm so¸t, tr¸nh cÊp thõa kh«ng ®óng chñng lo¹i. Thùc hiÖn chÕ ®é khen th­ëng c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®ång thêi xö lý nghiªm tóc nh÷ng vi ph¹m. + Ph¸t huy chÕ ®é kho¸n c«ng viÖc, h¹ng môc cho c¸c ®éi s¶n xuÊt ®ång thêi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, rót kinh nghiÖm. 3.3.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ khai th¸c TSC§ BÊt kÓ mét c«ng ty x©y dùng nµo còng ®ßi hái c«ng ty ph¶i mua s¾m nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ trÞ lín do ®ã ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ®ßi hái c«ng ty ph¶i qu¶n lý vµ khai th¸c tèt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nµy. Mçi c«ng tr×nh ®ßi hái nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau nh­ng c«ng ty kh«ng thÓ ®ñ vèn ®Ó mua s¾m hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ v× vËy c«ng ty cã thÓ ®i thuª m¸y mãc ë ngoµi, cßn nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ mµ c«ng ty ®· ®Çu t­ mua th× ph¶i sö dông cho hÕt khÊu hao vµ c«ng suÊt cña nã. Khi c«ng ty ch­a cã c«ng tr×nh ®Ó sö dông m¸y mãc nµy mµ c«ng ty kh¸c cÇn ta cã thÓ cho thuª tr¸nh t×nh tr¹ng m¸y mãc ®Ó kh«ng. §Ó m¸y mãc ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt th× ®ßi hái ph¶i cã c«ng nh©n chuyªn vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ. Ph¶i cã sæ theo dâi TSC§ cho tõng bé phËn tr¸nh t×nh tr¹ng tÝnh nhiÒu lÇn cho mét TSC§ vµ tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt råi mµ vÉn ®­îc tÝnh khÊu hao. 3.3.5. Kh¾c phôc khã kh¨n vÒ vèn dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ §èi víi mét c«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng ®ßi hái mét l­îng vèn rÊt lín vµ l©u dµi ®Ó kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n vÒ l­îng vèn dµi h¹n nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i lùa chän ph­¬ng thøc huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ nh­: * Tõ nguån vèn vay: - §a d¹ng ho¸ c¸c kªnh vay vèn nh»m tr¸nh lÖ thuéc vµo mét sè Ýt ng©n hµng khi cã thêi c¬ kinh doanh ®Õn. - §¨ng ký vay vèn tõ c¸c quü hç trî ph¸t triÓn - §èi víi nh÷ng kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµo d©y truyÒn c«ng nghÖ hoÆc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng ty nªn chó träng ®Õn h×nh thøc thuª tµi chÝnh tá ra rÊt cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn. * Tõ nguån vèn tù cã: C«ng ty cã thÓ t¨ng tû träng vèn tù cã b»ng c¸ch: - T¨ng c­êng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m t¨ng lîi nhuËn rßng - TiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ dÇn mét sè thµnh viªn nh»m kªu gäi vèn tõ bªn ngoµi ®Çu t­ vµo c«ng ty. - T¨ng c­êng qu¶n lý tµi chÝnh hiÖu qu¶ nh»m môc tiªu ®Çu t­ c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi tõ c¸c quü, c¸c kho¶n vèn l­u ®éng ch­a cÇn ®Õn vµo chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n cã lîi. * Tõ nguån liªn doanh: Víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ lín th× c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh kªu gäi gãp vèn liªn doanh nh»m gi¶m g¸nh nÆng vÒ vèn. 3.3.6. KiÓm so¸t chÆt chÏ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn.Trong ®ã chi phÝ b»ng tiÒn chiÕm tû träng lín nhÊt gåm c¸c kho¶n chi tr¶ l·i vay ®Çu t­, l·i vay vèn l­u ®éng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Ngoµi viÖc tÝnh to¸n, dù trï c¸c kho¶n vay vèn sao cho phï hîp víi l·i suÊt, tr¸nh ®­îc møc l·i suÊt cao vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n, C«ng ty cÇn kiÓm so¸t c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña bé phËn qu¶n lý b»ng c¸ch kho¸n chi theo c«ng viÖc cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu cÇn thiÕt ®· lËp kÕ ho¹ch vµ c¨n cø vµo møc chi kú tr­íc ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp, ®Ó ®¶m b¶o bé m¸y ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tiÕt kiÖm chi phÝ cho C«ng ty. CÇn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn phôc vô ®èi ngo¹i, giao dÞch. §Ó gi¶m l·i vay ng©n hµng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó lµm t¨ng nhanh tèc ®é vßng quay cña vèn, tËn dông c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi nh­: B¶o hiÓm x· héi, quü l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tiÒn khÊu hao ch­a sö dông ®Õn. KÕt luËn N­íc ta hiÖn ®ang lµ mét trong nh÷ng n­íc nghÌo. ChiÕn tranh ®· tµn ph¸ ®Êt n­íc trong h¬n mét tr¨m n¨m. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng, kiÕn thiÕt ®Êt n­íc l¹i gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, vÊp ph¶i nh÷ng sai lÇm nªn cµng lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ tôt hËu víi thÕ giíi. N¨m 1986, §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh ®óng khi chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ chÕ ®é bao cÊp sang nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn non trÎ cña n­íc ta, c¸c doanh nghiÖp ®ang ph¶i chÞu mét søc Ðp rÊt nÆng nÒ cña sù c¹nh tranh. S¶n phÈm cña mçi mét doanh nghiÖp lµm ra ph¶i cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, nÕu kh«ng muèn bÞ “tiªu diÖt”. BÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo nÕu nh­ muèn s¶n phÈm cña m×nh cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng th× viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt lu«n ph¸t sinh víi mu«n h×nh mu«n vÎ, v× thÕ x¸c ®Þnh mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp lu«n lµ môc tiªu cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng suy nghÜ ®ã, ngay tõ khi vÒ thùc tËp t¹i C«ng ty em ®· tÝch cùc t×m hiÓu t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt còng nh­ ph­¬ng ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. Nh×n chung C«ng ty ®· rÊt cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, lËp còng nh­ ®Ò ra mét sè ph­¬ng ph¸p nh»m lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Do tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, h¬n n÷a vÊn ®Ò qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p ®ßi hái ph¶i héi tô ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc kh«ng chØ vÒ mÆt lý luËn mµ cßn c¶ vÒ mÆt thùc tiÔn nªn chuyªn ®Ò cña em thùc sù cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Em biÕt bµi viÕt nµy ch­a thÓ gãp mét phÇn dï lµ nhá bÐ vµo viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty còng nh­ viÖc qu¶n lý chi phÝ gi¸ thµnh chung, nh­ng viÖc nghiªn cøu vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc sù lµ mong muèn cña em. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o : Ph¹m V¨n Dòng cïng c¸c c« chó anh chÞ Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña C«ng ty ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. §iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t­ x©y dùng.. 2. Gi¸o tr×nh “ Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i” cña tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i xuÊt b¶n n¨m 2003. 3. Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh x©y dùng” cña tr­êng §H X©y dùng Hµ Néi xuÊt b¶n n¨m 2002. 4. Gi¸o tr×nh “ Tµi chÝnh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i” tr­êng ®¹i häc th­¬ng m¹i. 4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh trong t×nh h×nh hiÖn nay 2002. 5. Qu¶n trÞ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp – Hµ Néi 6. T¹p chÝ “Doanh nghiÖp” 7. T¹p chÝ “Tµi chÝnh” 8. T¹p chÝ “X©y dùng” 9. Cïng mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Môc LôC Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 4 1.1. Chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 4 1.1.1. Chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp 4 1.1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp 4 a. Kh¸i niÖm 4 b. §Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp 6 1.1.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp 7 1.1.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 10 1.1.2.1. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña gi¸ thµnh s¶n phÈm 10 1.1.2.2. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 11 1.1.2.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 12 1.2. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 17 1.2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 17 1.2.2. Néi dung c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 18 1.2.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 19 1.3. TiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 19 1.3.1. ý nghÜa cña gi¶m chi phÝ kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng 19 1.3.2. C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 22 a. Nh©n tè tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ 22 b. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 23 c. Nh©n tè thuéc ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp 24 d. ChÊt l­îng s¶n phÈm 24 e. Nh©n tè gi¸ c¶ 24 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hoµng An 26 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hoµng An 26 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 26 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty 27 2.1.3. Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n 28 2.2. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty 33 2.2.1. T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty 33 2.2.2. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua 35 2.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty 36 2.3.1. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty 37 2.3.2. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty 40 2.3.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 47 + Nh÷ng ­u ®iÓm 47 + Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc 48 Ch­¬ng 3: Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hoµng An 51 3.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi 51 3.1.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 52 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty 52 3.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty 52 3.2.1. Nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty 52 3.2.2. Nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty 53 3.3. Mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Hoµng An 54 3.3.1. TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu 54 3.3.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gi¶m chi phÝ nh©n c«ng 55 3.3.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ®Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh 57 3.3.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ khai th¸c TSC§ 57 3.3.5. Kh¾c phôc khã kh¨n vÒ vèn dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ 58 3.3.6. KiÓm so¸t chÆt chÏ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 59 KÕt luËn 60 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 62

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Hoàng An.doc
Luận văn liên quan