Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Cần Thơ

PHẦN MỞ ĐẦU 1/. Lý do chọn đề tài. Nghị quyết số 21/2003 của Bộ Chính trị và chỉ thị 12 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ đã chỉ rõ “phải xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, có vai trò quan trọng là trung tâm, động lực kinh tế cho cả khu vực đồng bằng” Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/2004 và tương lai gần sẽ là đô thị loại I có vị trí chiến lược rất quan trọng trong quá trình phát triển của khu vực ĐBSCL, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng của cả khu vực Tây nam bộ. Vị trí địa lý lại hết sức thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thuỷ cũng như đường hàng không. Là đầu mối giao lưu quan trọng và sầm uất về lưu chuyển hàng hoá, buôn bán giữa khu vực ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, với khu vực Đông Nam Châu Á và thế giới. Chính vì vậy từ những năm cuối thế kỷ 20 kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ phát triển khá mạnh, tốc độ đô thị hoá diễn ra rất nhanh và khu đô thị phía Nam Cần Thơ là một minh chứng. Chính vì những cơ hội, thách thức và tiềm năng của thành phố Cần Thơ hiện tại cũng như tương lai về phát triển đô thị, tôi đã nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ĐTXD khu đô thị Nam Cần Thơ”. 2/. Mục đích nghiên cứu của luận văn. Thông qua việc tìm hiểu đánh giá, phân tích tình hình phát triển các khu đô thị trên cả nước và một số quốc gia trên thế giới cũng như của thành phố Cần Thơ, đề tài tập trung vào việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Nam thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, tìm hiểu những điều kiện thuận lợi, khó khăn, bất cập, từ đó sẽ đề xuất một số giải pháp mang tính tham khảo nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu đô thị mới này. 3/. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu. Đề tài tập trung phân tích tình hình đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Cần Thơ, trong đó đối tượng nghiên cứu là các dự án ĐTXD khu đô thị đang và sẽ triển khai tại khu đô thị mới phía Nam thành phố Cần Thơ. Phạm vi nghiên cứu là cơ chế quản lý của Nhà nước, cách thức tổ chức thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, để từ đó đề ra những giải pháp định hướng cho việc ĐTXD khu đô thị mới này. 4/. Phương pháp nghiên cứu. Trong luận văn này các phương pháp nghiên cứu trong quản trị được sử dụng gồm: Phương pháp lịch sử, phương pháp mô tả, phương pháp nghiên cứu tương quan kết hợp với các kỹ thuật so sánh, thống kê, dự báo nhằm xem xét và phân tích sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng và có hệ thống, để từ đó phát hiện ra những thuận lợi, cũng như những bất cập, nhằm tạo cơ sở cho việc đề ra những giải pháp hợp lý cho việc ĐTXD khu đô thị Nam Cần Thơ. 5/. Nội dung và kết cấu của luận văn Luận văn gồm 50 trang với ba phần nội dung chính là: Phần mở đầu, phần phân tích gồm ba chương với nội dung: CHƯƠNG I: Thành phố Cần Thơ tiềm năng và chiến lược phát triển đô thị đến năm 2010. CHƯƠNG II : Phân tích tình hình thực hiện các dự án ĐTXD Khu đô thị Nam Cần Thơ. CHƯƠNG III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ĐTXD Khu đô thị Nam Cần Thơ. Cuối cùng là phần kết luận. Ngoài ra luận văn còn một số biểu bảng phụ lục, sơ đồ được sử dụng để minh hoạ cho phần nội dung chính và danh mục những tài liệu tham khảo.

pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
85% lao ñoäng phi noâng nghieäp ñöôïc quy ñònh ñoái vôùi thaønh phoá loaïi I, thì ñaây laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñang caàn phaûi giaûi quyeát. Hôn nöõa, daân cö taïi khu quy hoaïch ñoâ thò môùi Nam Caàn Thô phaàn lôùn soáng baèng ngheà noâng, nguoàn soáng cuûa hoï laø vöôøn caây, ruoäng luùa maø vaán ñeà chuyeån ñoåi ngheà nghieäp, taïo vieäc laøm cho daân cö trong khu quy hoaïch naøy chöa ñöôïc thöïc hieän toát. Do ñoù, vieäc giaûi phoùng maët baèng thu hoài ñaát cuûa caùc nhaø ñaàu tö chöa theå hoaøn taát laø ñieàu coù theå hieåu ñöôïc. Ñeå hoã trôï cho caùc nhaø ñaàu tö trong vieäc giaûi phoùng maët baèng, thu hoài ñaát taát yeáu phaûi chuyeån ñoåi ngaønh ngheà cho ngöôøi daân. Ñoái vôùi vieäc ñaøo taïo chuyeån ñoåi ngaønh ngheà toâi xin ñeà xuaát moät soá höôùng sau: - Vieäc hoã trôï chuyeån ñoåi ngaønh ngheà cho soá lao ñoäng trong ñoä tuoåi lao ñoäng cuûa caùc hoä daân cö trong khu quy hoaïch ñöôïc thöïc hieän baèng hình thöùc nhaø ñaàu tö seõ hoã trôï moät phaàn chi phí, thaäm trí coù theå mieãn hoïc ngheà taïi caùc cô sôû daïy ngheà cuûa thaønh phoá nhö Tröôøng daïy ngheà noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Nam Boä. Möùc hoã trôï seõ do chuû tòch Uyû ban nhaân daân thaønh phoá quyeát ñònh. - Vieäc ñaøo taïo ngheà, tröôùc maét laø ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân tham gia tröïc tieáp caùc coâng trình xaây döïng ñang ñöôïc caùc chuû ñaàu tö trieån khai taïi khu ñoâ thò 35 môùi. Veà laâu daøi, seõ ñaøo taïi moät löïc löôïng coâng nhaân laønh ngheà ñeå ñaùp öùng nhu caàu lao ñoäng laø 84.000 ngöôøi cho KCN Höng Phuù, sau khi KCN naøy hoaøn thaønh. - Veà ngaønh ngheà ñaøo taïo, seõ taäp trung ñaøo taïo lao ñoäng cho caùc ngaønh seõ ñöôïc öu tieán phaùt trieån vaø ñang ñöôïc môøi goïi ñaàu tö taïi KCN Höng Phuù nhö: coâng nghieäp cheá bieán, nhaát laø cheá bieán caùc saûn phaåm töø noâng nghieäp – cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm; Coâng nghieäp cô khí, cheá taïo maùy; Coâng nghieäp hoaù chaát; Coâng nghieäp naêng löôïng; Coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng; Coâng nghieäp deät – may – da –giaày; Coâng nghieäp saûn xuaát thieát bò ñieän, ñieän töû. - Theo quy hoaïch khu ñoâ thò Nam Caàn Thô thì seõ xaây döïng Tröôøng daïy ngheà gaàn khu coâng nghieäp Höng Phuù ñeå ñaøo taïo coâng nhaân cho KCN naøy. Theo toâi thaønh phoá neân xuùc tieán nhanh vieäc xaây döïng ngoâi tröôøng naøy, ñeå thu huùt ngay con em cuûa nhöõng ngöôøi daân trong khu quy hoaïch ñaõ bò thu hoài ñaát, ñang khoâng coù vieäc laøm. Vieäc hình thaønh vaø hoaït ñoäng sôùm cuûa tröôøng daïy ngheà seõ vöøa cung öùng lao ñoäng kòp thôøi khi maø KCN Höng Phuù cuõng saép hoaøn thaønh, ñoàng thôøi ngaên chaën ngay nhöõng tieâu cöïc xaõ hoäi coù phaùt sinh do ngöôøi daân khoâng coøn ñaát noâng nghieäp ñeå saûn xuaát, nhöng laïi coù tieàn (nhaän ñöôïc do ñeàn buø). 3.2.2.2/. Giaûi phaùp phaùt trieån nhaø ôû cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp. Nhìn laïi coâng taùc boài hoaøn, giaûi phoùng maët baèng cuûa moät soá döï aùn ñaàu tö treân ñòa baøn khu ñoâ thò môùi Nam Caàn Thô thôøi gian qua thì thaáy ñaây laø coâng taùc raát khoù khaên. Giaù boài hoaøn phaûi nhaân heä soá K, hoaëc möùc hoä trôï theâm… nhöng nhieàu döï aùn vaãn chöa theå thu hoài heát ñöôïc phaàn ñaát cuûa döï aùn. Thieát nghó, phaàn lôùn daân cö trong khu quy hoaïch ñeàu laø lao ñoäng noâng nghieäp, neân thu nhaäp cuûa hoï laø raát thaáp. Chính saùch ñeàn buø, taùi ñònh cö cuûa caùc nhaø ñaàu tö thôøi gian qua coù theå laø raát hôïp lyù, ví duï nhö taïi khu ñoâ thò Phuù An do coâng ty 507 laøm chuû ñaàu tö thì moãi caên nhaø taùi ñònh cö ñöôïc Coâng ty xaây döïng vôùi kinh phí treân 200 trieäu ñoàng (chöa tính tieàn ñaát vaø haï taàng) nhöng chæ baùn laïi cho hoä taùi ñònh cö goác (coù hoä khaåu) vôùi giaù 100 trieäu ñoàng hoaëc baùn cho hoä phuï (cuøng hoä khaåu) laø 150 trieäu ñoàng. Nhöng taïi sao vaãn coøn nhöõng hoä khoâng chòu giao ñaát ñeå nhaän nhaø taùi ñònh cö? Thöïc teá, coù chuyeän khoâng oån ñoái vôùi nhöõng hoä ñaõ bò thu hoài ñaát vaø nhaän nhaø taùi ñònh cö. Ñeå coù ñöôïc 100 hay 150 trieäu ñoàng mua nhaø taøi ñònh cö nhöõng ngöôøi daân naøy ñaõ phaûi ñi vay, ñi möôïn tieàn vaø phaûi traû laõi vay haøng thaùng. Trong khi ñoù coâng aên vieäc laøm khoâng coù do nguoàn thu nhaäp chính cuûa hoï töø ruoäng luùa vaø maûnh vuôøn ñaõ khoâng coøn, keát quaû laø khaû naêng taøi chính cuûa nhöõng hoä naøy bò maát caân ñoái, do ñoù chæ moät thôøi gian ngaén sau, phaàn lôùn nhöõng hoä ñaõ mua nhaø taùi ñònh cö ñeàu phaûi baùn nhaø, ñeå ñi tìm moät maûnh ñaát khaùc ôû nôi maø ñieàu kieän vaø 36 moâi tröôøng sinh soáng phuø hôïp vôùi hoï hôn. Nhöng vaán ñeà khoâng ñôn giaûn, vôùi soá tieàn doâi ra sau khi baùn nhaø vaø traû nôï vay nhöõng ngöôøi daân naøy khoù maø tìm ñöôïc moät maûnh ñaát ñeå taùi laäp laïi ñieàn kieän soáng nhö luùc ban ñaàu. Ñöùng tröôùc vieãn caûnh ñoù, nhöõng ngöôøi daân chöa bò thu hoài ñaát ñöông nhieân laø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc, vaø theá laø caùc nhaø ñaàu tö khoù maø thu hoài heát ñöôïc phaàn ñaát ñöôïc giao theo quy hoaïch. Moät trong nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc nhaø ñaàu tö sôùm hoaøn thieän caùc döï aùn ñaàu tö ñeå ñöa vaøo khai thaùc laø hoï phaûi thaáy ñöôïc söï soâi ñoäng cuûa thì tröôøng nhaø ôû ñoâ thò, döï aùn thöïc hieän xong phaûi coù nhieàu khaùch haøng mua… Tuy nhieân, thöïc teá thôøi gian qua thò tröôøng nhaø ñaát taïi thaønh phoá Caàn Thô ñang coù daáu hieäu ñoùng baêng, tình traïng naøy dieãn ra do thöïc teá trong thôøi gian qua nhöõng ngöôøi coù nhu caàu veà nhaø ôû vaø coù khaû naêng veà taøi chính thì hoï ñeàu ñaõ mua ñöôïc nhaø hoaëc ñaát ñeå caát nhaø. Coøn moät boä phaän raát lôùn nhöõng ngöôøi coù nhu caàu thaät söï veà nhaø ôû nhöng khaû naêng veà taøi chính coøn haïn cheá, baèng chöùng laø treân ñòa baøn thaønh phoá ñang coù nhieàu döï aùn quy hoaïch ÑTXD khu daân cö nhöng giaù laïi quaù cao khoâng coù ngöôøi mua, trong khi ñoù thì caùc loaïi nhaø troï luïp xuïp, nhaø caáp 3, caáp 4 laïi moïc leân raát nhieàu, caùc khu daân cö töï phaùt do tö nhaân töï phaân loâ xeû neàn baùn vôùi thaáp thì ñeàu ñöôïc mua vaø xaây döïng kín heát. Neáu tính theo möùc löông, giaù ñaát hieän nay laø quaù cao so vôùi möùc thu nhaäp cuûa ngöôøi daân, nhaát laø coâng vieân chöùc, ngöôøi lao ñoäng. Chaúng haïn, ñôùi moät gia ñình hai vôï choàng laø coâng nhaân vieân chöùc moãi thaùng toång thu nhaäp khoaûng 2,5 trieäu ñoàng, chi xaøi goùi gheùm laém thì moãi thaùng môùi coù theå dö 1 trieäu ñoàng, laøm 10 naêm môùi coù soá tieàn laø 120 trieäu ñoàng, thì thöû hoûi laøm sao mua ñöôïc moät mieáng ñaát ñeán 200, 300 trieäu ñoàng. Chính vì lyù do treân, ñeå thuùc ñaåy vieäc ñaàu tö xaây döïng Khu ñoâ thò Nam Caàn Thô, cuøng vôùi nhöõng chính saùch hoã trôï ñaøo taïo chuyeån ñoåi ngaønh ngheà cho ngöôøi daân trong khu quy hoaïch, ñoøi hoûi thaønh phoá caàn phaûi coù nhöõng chính saùch hoã trôï veà nhaø ôû, ñaát ôû cho nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp thaáp noùi chung. Ñeå thöïc hieän chính saùch naøy, toâi xin ñöa ra moät vaøi ñeà xuaát sau: - Ñeå giaù ñaát xaây döïng khoâng quaù cao caàn phaûi thöïc hieän nhieàu giaûi phaùp ñoàng boä, nhöng tröôùc tieân, Nhaø nöôùc, laõnh ñaïo thaønh phoá phaûi coù keá hoaïch boû voán ñaàu tö cô sôû haï taàng nhö ñieän, ñöôøng, nööùc sinh hoaït… sau ñoù giao cho caùc coâng ty khoâng kinh doanh, hoaëc nhöõng ñôn vò do thaønh phoá quaûn lyù ñeå xaây döïng caùc khu daân cö, ñoàng htôøi phaûi ñöôï cbaùn roäng raõi trong daân, nhaèm haïn cheá tình traïng ngöôøi coù nhu caàu thì khoâng mua ñöôïc trong khi ngöôøi khoâng coù nhu caàu laïi coù nhieàu ñaát. Thöïc hieän nhö vaäy, moät maët seõ taïo ngaân saùch cho thaønh phoá, ñoàng thôøi laïi xaây döïng ñöôïc caùc coâng trình ñuùng quy hoaïch, chaát löôïng ñaûm baûo, giaù 37 thaønh haï. Ñaây laø bieän phaùp thaùo gôõ khoù khaên vì töø tröôùc ñeán nay nhaø ôû cho ngöôøi thu nhaäp thaáp, coâng nhaân lao ñoäng laø do voán ngaân saùch boû ra, coøn caùc coâng ty Nhaø nöôùc ngaïi khoâng laøm vì khoù thu hoài. - Thaønh phoá caàn taäp trung xaây döïng caùc khu daân cö, khu nhaø ôû cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp. Nhöõng khu daân cö naøy khoâng caàn ñoøi hoûi cao veà kieán truùc, mieãn sao coù ñaày ñuû cô sôû haï taàng, ñieän nöôùc… vaø öu tieân giaûi quyeát caáp ñaát, caáp nhaø mieãn phí cho nhöõng ngöôøi daân thuoäc dieän giaûi toaû khi thaønh phoá xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi, hieän ñaïi nhö khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. Phaàn kinh phí boài hoaøn cuûa caùc nhaø ñaàu tö khi thu hoài ñaát cuûa daân seõ ñöôïc taäp trung cho vieäc ñaøo taïo ngaønh ngheà, giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm vaø hoã trôï cho ngöôøi daân oån ñònh cuoäc soáng môùi. Vaán ñeà quan troïng ôû ñaây laø khoâng chæ giaûi quyeát nôi ôû cho ngöôøi daân, maø coøn phaûi taïo ñieàu kieän ñeá ngöôøi daân coù moät cuoäc soáng oån ñònh, möùc soáng cao hôn so vôùi tröôùc kia. 3.2.2/.Nhoùm giaûi phaùp veà ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, caûi caùch thuû tuïc haønh chính. 3.2.2.1/. Caûi caùch thuû tuïc haønh chính trong quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò. Thôøi gian qua thaønh phoá Caàn Thô ñaõ coù nhieàu noã löïc trong vieäc ñoåi môùi cô cheá, taïo ra moâi tröôøng ñaàu tö ngaøy caøng thoâng thoaùng, nhieàu chính saùch öu ñaõi cho caùc nhaø ñaàu tö ñaõ ñöôïc thöïc hieän nhö mieãn giaûm thueá, giaûm giaù cho thueâ ñaát, cho doanh nghieäp ñöôïc chaäm noäp tieàn thueá ñaát vaø ñaëc bieät laø caûi caùch thuû tuïc haønh chính trong nhieàu lónh vöïc, giaûm nhieàu thuû tuïc phieàn haø vaø thôøi gian chôø ñôït cuûa doanh nghieäp. Theo ñeà aùn caûi caùch thuû tuïc haønh chính cuûa thaønh phoá Caàn Thô naêm 2004, thì coù 06 ñôn vò chuû choát ñöôïc tieán haønh ñoàng loaït laø Vaên phoøng UBND thaønh phoá, Sôû Taøi nguyeân - Moâi tröôøng, Sôû Xaây döïng, Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu tö, Sôû Taøi chính, BQL caùc khu cheá xuaát - KCN thaønh phoá Caàn Thô vaø caùc quaän, huyeän ñeå thöïc hieän caûi caùch haønh chính “moät cöûa”. Thöïc teá ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quaû nhö sau: Taïi Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu tö coâng taùc CCHC ñöôïc taäp trung ôû khaâu ñaêng kyù kinh doanh. Theo ñoù, caùc thuû tuïc, giaáy tôø coù lieân quan ñeán caùc ngaønh ngheà ñaêng kyù kinh doanh, thôøi gian thöïc hieän ñöôïc nieâm yeát coâng khai taïi caùc phoøng, ban. Tröôùc ñaây, vieäc laäp thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh phaûi maát töø 60 ñeán 90 ngaøy, phaûi qua 10 cöûa, 10 cô quan khaùc nhau, thì nay coâng vieäc naøy ñöôïc trung taïi Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu tö vôùi thôøi gian thöïc hieän chæ coøn 10 ngaøy, coù tröôøng hôïp chæ 38 01 ñeán 02 ngaøy. Caùc thuû tuïc, thôøi gian thöïc hieän caùc nhoùm döï aùn A, B, C ñeàu ñöôïc nieâm yeát coâng khai. Taïi Sôû Taøi Chính, nhöõng quy trình, thuû tuïc caáp caáp phaùt voán cho caùc döï aùn, thaåm ñònh ñôn giaù… cuõng ñaõ ñöôïc nieâm yeát coâng khai. Boä maùy nhaân söï cuõng ñaõ ñöôïc raø soaùt, saép xeáp vaø boû bôùt nhöõng khaâu khoâng caàn thieát cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu caûi caùch haønh chính. Vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù cuõng ñaõ ñöôïc trieån khai khaù ñoàng boä, maïng maùy tính giöõa caùc quaän, huyeän vaø Sôû Taøi chính ñaõ ñöôïc thieát laäp. Nhôø vaäy, vieäc trao ñoåi thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin ñöôïc thöïc hieän nhanh choùng vaø deã daøng, cuï theå laø thôøi gian hoäi hoïp ñaõ giaûm nhieàu, 2- 3 thaùng môùi hoïp giao ban moät laàn, thôøi gian hoaøn thaønh caùc böôùc thuû tuïc cuõng ñaõ ñöôïc ruùt ngaén 1/3, chaúng haïn nhö thuû tuïc thaåm ñònh giaù boài hoaøn thieät haïi giaûi phoùng maët baèng ñaõ ruùt ngaên töø 20 ngaøy xuoáng coøn 10-15 ngaøy. Taïi Sôû Xaây döïng coâng taùc CCHC cuõng ñöôïc thöïc hieän quan vieäc trieån khai ñeà aùn saép xeáp boä maùy, chaán chænh phoøng quaûn lyù quy hoaïch vaø phoøng giaùm ñònh kyõ thuaät theo höôùng tinh goïn, treû hoaù ñoäi nguõ caùn boä. Hieän ñaõ coù phoøng tieáp nhaän taát caû caùc hoà sô lieân quan ñeán ngaønh, moïi thuû tuïc, quy trình, ñieàu kieän, thôøi haïn giao traû hoà sô ñeàu ñaõ ñöôïc nieâm yeát coâng khai. Taïi Sôû Taøi nguyeân – Moâi tröôøng caûi caùch thuû tuïc haønh chính ñöôïc taäp trung ôû khaâu caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát vaø giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng nhaø ôû. Trình töï, thuû tuïc, caùc loaïi giaáy tôø yeâu caàu, thôøi gian hoaøn thaønh cuõng ñöôïc nieâm yeát taïi nôi nhaän hoà sô. Keát quaû laø vieäc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñaõ nhanh hôn, coù tröôøng hôïp ngöôøi daân nhaän ñöôïc giaáy chöùng nhaân quyeàn söû duïng ñaát tröôùc thôøi haïn 60 ngaøy theo quy ñònh. Toùm laïi vieäc UBND thaønh phoá Caàn Thô choïn naêm 2004 laø naêm ñoät phaù trong CCHC, tröôùc heát taäp chung ôû moät soá sôû, ngaønh coù lieân quan nhieàu vaø tröïc tieáp ñeán ñôøi soáng nhaân daân nhö: Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu tö, Sôû Xaây döïng, Sôû Taøi Chính, Sôû Taøi Nguyeân – Moâi tröôøng, Vaên phoøng UBND thaønh phoá ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi daân ñòa phöông cuõng nhö caùc nhaø ñaàu tö treân ñòa baøn thaønh phoá raát vui möøng vôùi hy voïng thôøi gian tôùi nhieàu vaên baûn, nhieàu döï aùn ñöôïc caùc ñòa phöông, caùc nhaø ñaàu tö trình leân caùc sôû, ngaønh chöùc naêng vaø UBND thaønh phoá seõ sôùm ñöôïc laõnh ñaïo xem xeùt, khoâng coøn phaûi thaáp thoûm chôø ñôït, ñi laïi nhieàu laàn. Tuy nhieân, CCHC taïi thaønh phoá Caàn Thô thôøi gian qua nhö ñaõ trình baøy ôû treân môùi chæ laø nhöõng keát quaû böôùc ñaàu vaø keát quaû naøy coøn raát thaáp. Muïc tieâu chung maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñeà ra trong caûi caùch neàn haønh chính Nhaø nöôùc laø ñeán naêm 2010 chuùng ta phaûi coù moät chính phuû töông öùng vôùi neàn kinh teá thò 39 tröôøng ñònh höôùng XHCN. Cuï theå hôn laø chuùng ta phaûi xaây döïng ñöôïc moät neàn haønh chính Nhaø Nöôùc “Trong saïch, vöõng maïnh, daân chuû, hieän ñaïi vaø chuyeân nghieäp”. Do ñoù, caûi caùch thuû tuïc haønh chính ôû thaønh phoá Caàn Thô thôøi gian tôùi caàn phaûi tieán haønh taäp trung ôû nhöõng noäi dung sau: - Muoán CCHC ñaït hieäu quaû caàn phaûi coù ñoäi nguõ caùn boä ñuû naêng löïc, coù taâm huyeát vôùi coâng vieäc, nhaát laø ôû cô sôû. Do ñoù, caàn phaûi coù chính saùch boài döôõng naâng cao trình ñoä, naêng löïc tuy duy nhaän thöùc cuûa caùn boä coâng chöùc theo kòp vôùi thôøi ñaïi, bieát öùng duïng khoa hoïc- coâng ngheä vaøo coâng taùc quaûn lyù ñeå ñaït hieäu quaû cao. Boä maùy haønh chính phaûi ñöôïc xaây döïng hôïp lyù theo chöùc naêng, yeâu caàu vaø laøm vieäc aên khôùp vôùi nhau, phöông phaùp laøm vieäc khoa hoïc coù traùch nhieäm cao, coù caùch ñaùnh giaù ñuùng hieäu quaû coâng vieäc vaø coù trong thieát bò, ñieàu kieän laøm vieäc toát. - Ñaåy maïnh hôn nöõa vieäc phaân caáp quaûn lyù haønh chính, trong ñoù caàn chuù troïng phaân caáp veà taøi chính, giao cho caùc sôû ban ngaønh, caùc caáp quaän, huyeän quyeàn töï chuû trong xaây döïng, toå chöùc boä maùy. Trong vieäc phaân caáp caàn phaûi laøm roõ chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng caáp, töøng ngaønh. Ñaëc bieät trong lónh vöïc ñaàu tö xaây döïng cô baûn, caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng cô baûn coù lieân quan ñeán nhieàu ngaønh, nhieàu caáp. Do ñoù, ñeå coâng vieäc ñöôïc nhanh choùng, ñeà nghò thaønh phoá neân maïnh daïn giao vieäc cho caùc sôû, ngaønh chöùc naêng. Vieäc lieân quan ñeán sôû, ngaønh naøo thì sôû ngaønh ñoù phaûi chòu traùch nhieäm thöïc hieän. Neân giaûm bôùt caùc cuoäc hoäi hoïp khoâng caàn thieát ñeå taäp trung vaøo coâng taùc chuyeân moân. - Tröôøng hôïp ñoái vôùi vieäc ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò Nam Caàn Thô thì caàn phaûi sôùm ban haønh cô cheá quaûn lyù ñeå BQL khu ñoâ thò Nam Caàn Thô nhanh choùng ñi vaøo hoaït ñoäng ñuùng chöùc naêng, nhieäm vuï. Ñaây laø yeâu caàu heát söùc böùc thieát hieän nay bôûi hieän nay ñaõ coù raát nhieàu döï aùn tieán haønh ñoäng thoå, khôûi coâng xaây döïng, Ban quaûn lyù seõ laø cô quan quaûn lyù trong suoát quaù trình xaây döïng, hình thaønh khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. Theo chöùc naêng thì nhieäm vuï tham möu, laäp quy hoaïch ñaõ ñöôïc Vieän Kieán Truùc Quy hoaïch Ñoâ thò Noâng thoân thaønh phoá Caàn Thô thöïc hieän raát nghieâm tuùc. Nhöng neáu trong quaù trình thi coâng nhaø ñaàu tö thöïc hieän khoâng ñuùng thieát keá seõ daãn ñeán tình traïng phaù vôõ quy hoaïch, gaây ra nhieàu heä luî khoù löôøng vaø khoù khaéc phuïc sau naøy. Chaúng haïn, ñoái vôùi heä thoáng coáng thoaùt nöôùc, neáu khu daân cö beân ngoaøi ñaët coáng nhoû hôn hoaëc cao hôn khu daân cö beân trong thì tình traïng chaäm thoaùt nöôùc, thaäm chí ngaäp uùng cuïc boä seõ xaûy ra. Do ñoù, BQL khu ñoâ thò Nam Caàn Thô seõ laø cô quan chuyeân traùch, quaûn lyù quy hoaïch ñeå taïo ra moät khu ñoâ thò khang trang hieän ñaïi. - Ñaåy maïnh caûi caùch taøi chính coâng, trong ñoù caàn phaûi taäp trung ñoåi môùi cheá ñoä quaûn lyù ngaân saùch cuûa ñòa phöông, caàn taêng theâm quyeàn haïn traùch nhieäm 40 cuûa ñòa phöông trong vieäc quaûn lyù ngaân saùch. Thöïc hieän töï chuû veà taøi chính cho caùc ñôn vò coù thu (tröôøng hoïc, beänh vieän…). Xoaù boû vieäc caáp kinh phí cho cô quan haønh chính theo bieân cheá maø chuyeån sang caáp theo saûn phaåm laøm ra. Caàn taêng quyeàn chuû ñoäng cuûa thuû tröôûng caùc cô quan haønh chính trong chi tieâu treân cô sôû phaùp luaät vaø nhöõng khung möùc ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh, song song ñoù phaûi coâng khai minh baïch caùc khoaûn chi tieâu cuûa caùc cô quan haønh chính Nhaø nöôùc, caùc ñòa phöông. - Cuoái cuøng, CCHC ñoøi hoûi phaûi coù moät quyeát taâm thaät cao vaø phaûi trieät ñeå, moät söï phoái hôïp thaät ñoàng boä giöõa nhieàu cô quan, ñôn vò, nhieàu boä phaän. Quyeát taâm cao vì ñaây laø quaù trình taán coâng ñeå phaù vôõ thaønh trì cuûa leà thoùi laøm vieäc reà raø do aûnh höôûng töø cô cheá bao caáp. Phaûi phoái hôïp ñoàng boä vì chaäm hay taéc moät khaâu thì hoaït ñoäng caû heä thoáng seõ bò aùch taéc theo vaø seõ keùo theo nhieàu heä luî. 3.2.2.2/. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho quaûn lyù, ÑTXD khu ñoâ thò Töø nhöõng phaân tích veà tình hình thöïc hieän caùc döï aùn ÑTXD khu ñoâ thò Nam Caàn Thô ôû treân cho thaáy ñoäi nguõ nhöõng caùn boä laøm quy hoaïch vaø quaûn lyù, thöïc hieän ÑTXD ñoâ thò ôû Caàn Thô coøn raát thieáu vaø yeáu. Do ñoù, ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng ÑTXD khu ñoâ thò Nam Caàn Thô vaø ñeå coù ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä ñuû naêng löïc nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch thuû tuïc haønh chính, thu huùt nhieàu hôn nöõa caùc nhaø ñaàu tö vaøo thaønh phoá Caàn Thô noùi chung vaø khu ñoâ thò Nam Caàn Thô noùi rieâng, toâi xin ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho lónh vöïc quaûn lyù vaø ÑTXD khu ñoâ thò nhö sau: - Tieán haønh ngay vieäc ñaùnh giaù laïi nguoàn nhaân löïc cho boä maùy quy hoaïch bao goàm: Nhaø quy hoaïch, kieán truùc sö, nhaø xaõ hoäi hoïc, nhaø quaûn lyù, nhaø chính. Treân cô sôû yeâu caàu nhieäm vuï, xaây döïng quy chuaån vaø tieán haønh ñieàu tra, ñaùnh giaù ñuùng hieän traïng ñoäi nguõ caùn boä naøy. Qua keát quaû ñieàu tra, ñaùnh giaù seõ xaây döïng chieán löôïc khoa hoïc cho vieäc ñaøo taïo, boài döôõng, boá trí söû duïng, phaân coâng traùch nhieäm ñoái vôùi töøng caùn boä. - Tieán haønh quy hoaïch ñoäi nguõ caùn boä: treân cô sôû quy hoaïch toång theå xaây döïng thaønh phoá Caàn Thô ñeán naêm 2010 ñaõ ñöôïc Thuû Töôùng Chính phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 606.TTg ngaøy 20/12/1993, Quyeát ñònh soá 62/2000/QÑ- TTg ngaøy 06/6/2000 vaø qua keát quaû ñieàu tra, ñaùnh giaù, tieán haønh quy hoaïch ñoäi nguõ caùn boä chuyeân moân boä maùy quy hoaïch. Quy hoaïch naøy khoâng chæ mang tính chieán löôïc cô baûn laâu daøi maø coøn phaûi bao haøm nhöõng giaûi phaùp tình theá ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà böùc xuùc vaø yeâu caàu phaùt trieån hieän taïi nhö khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. Quy hoaïch phaûi theå hieän moät phaùc thaûo caên baûn, ñoàng boä khoâng chæ veà 41 ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc quy hoaïch, ñoäi nguõ kieán truùc sö, caùc nhaø xaõ hoäi hoïc, nhaø quaûn lyù vaø ñoäi nguõ laøm coâng taùc chính trò maø coøn ñoàng boä giöõa nhöõng caùn boä chuû yeáu tröôûng thaønh töø con ñöôøng hoïc vaán vôùi nhöõng caùn boä tröôûng thaønh töø con ñöôøng vöøa hoïc vöøa - nhöõng caùn boä tröôûng thaønh trong thöïc tieãn, giöõa nhöõng caùn boä maïnh veà hoïc thuaät vôùi nhöõng caùn boä maïnh veà thöïc nghieäm, giöõa nhöõng caùn boä gioûi veà lyù thuyeát vôùi nhöõng caùn boä gioûi veà thöïc haønh, giöõa nhöõng caùn boä laøm vieäc trong caùc heä thoáng chính trò, trong caùc ñôn vò kinh teá … cuûa thaønh phoá. - Ñaåy maïnh ñaøo taïo vaø boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä: Treân cô sôû quy hoaïch ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc quy hoaïch phaùt trieån ñoâ thò phaûi xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo moät caùch cuï theå, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän coâng taùc, hoïc taäp, sinh soáng maø nhaát laø tieàm naêng veà chuyeân moân cuûa töøng ngöôøi. Cuøng vôùi coâng taùc quy hoaïch caùn boä, trieån khai ñaøo taïo ñuùng quy hoaïch laø giaûi phaùp troïng taâm vaø coù yù nghóa quyeát ñònh vieäc xaây döïng döïng ñoäi nguõ caùn boä cuûa thaønh phoá Caàn Thô. - Quy tuï nhaân taøi veà quy hoaïch vaø quaûn lyù ñoä thò ôû caùc nôi veà thaønh phoá Caàn Thô: taäp hôïp taøi naêng treân moïi mieàn ñaát nöôùc, keå caû ngöôøi Vieät Nam ñang soáng ôû nöôùc ngoaøi vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi, khoâng phaân bieät thaønh phaàn xaõ hoäi, trong hay ngoaøi guoàng maùy cuûa heä thoáng chính trò. Trong ñoù, taäp trung ôû ba nguoàn chính: Moät laø trieät taän duïng ngöõng caùn boä vaø coâng chöùc cuûa thaønh phoá Caàn Thô coù khaû naêng veà quy hoaïch vaø quaûn lyù ñoâ thò; Hai, khai thaùc toái ña nguoàn caùn boä cuûa caùc cô quan Trung öông ñoùng treân ñòa baøn thaønh phoá Caàn Thô vaø treân ñòa baøn caùc tænh ÑBSCL; Ba laø Quy tuï nguoàn caùn boä coù naêng löïc cuûa caùc tænh ÑBSCL vaø ôû caùc nôi trong caû nöôùc veà thaønh phoá Caàn Thô. Hieän taïi, Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô coù 01 Giaùo sö, 30 Phoù Giaùo sö, coù 83 Tieán só vaø 392 Thaïc só; coøn Vieän luùa ÑBSCL cuõng coù ñeán 26 Tieán só vaø 26 Thaïc só; Ngoaøi ra coøn moät soá löôïng ñaùng keå nhöõng caùn boä coù hoïc haøm, hoïc vò ôû Ñaïi hoïc An Giang, Ñaïi hoïc Cöûu Long, Tröôøng giao thoâng ÑBSCL… Ñoái vôùi caùc tænh trong vuøng nhö Kieân Giang, An Giang, Tieàn Giang… cuõng coù khoâng ít nhöõng caùn boä laø Tieán só, Thaïc só caùc ngaønh, maø phaàn lôùn trong soá hoï hieän ñang coù nhöõng vò trí khoa hoïc vaø chính trò ñaùng keå. Ñaây laø moät tieàm löïc khaù doài daøo ñeå caùc caáp thaåm quyeàn khai thaùc cho vieäc xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc, caùn boä quaûn lyù khoâng chæ phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån ñoâ thò maø coøn goùp phaàn ñaåy maïnh quaù trình coâng nghieäp hoaø, hieän ñaïi hoaù ôû thaønh phoá Caàn Thô. - Thöïc hieän chính saùch caùn boä: Xaây döïng moät heä thoáng chính saùch ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä moät caùch nhaát quaùn vöøa theã hieän ñuùng quan ñieåm cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, ñaïo lyù cuûa daân toäc, tính ñaët thuø cuõng nhö thöïc teá cuûa thaønh phoá Caàn Thô. Song song ñoù phaûi coù moät chính saùch ñaõi ngoä töông xöùng vôùi keát quaû hoïc taäp vaø thaønh töïu cuûa moãi caù nhaân, toå chöùc. Heä thoáng chính cuõng 42 nhö töøng chính saùch cuï theá phaûi ñaûm baûo lôïi ích chính ñaùng cho ñoäi nguõ caùn boä töø söï thaêng tieán chính trò, giaù trò vaät chaát ñeán giaù trò tinh thaàn vaø ñòa vò xaõ hoäi. Ñaëc bieät heä thoáng chính saùch phaûi ñuû söùc trôû thaønh cheá ñònh phaùp lyù cho vieäc thöïc thi cheá ñoä khen thöôûng vaø kyû luaät, giaûi quyeát thoaû ñaùng moái quan heä giöõa khuyeán khích vaø cheá taøi, ñaûm baûo loaïi boû ñöôïc nhöõng ngöôøi yeáu keùm. 3.2.3/. Nhoùm giaûi phaùp veà voán ñaàu tö. 3.2.3.1/. Voán Ngaân saùch Nhaø nöôùc. Voán Ngaân saùch Nhaø nöôùc laø nguoàn voán ñaàu tö khoâng theå thieáu cuûa baát cöù moät quoác gia naøo. Trong chieán löôïc taøi chính cuûa Ngaân saùch naêm 2000 ñeán naêm 2010, thì chi Ngaân saùch ñaõ töøng böôùc cô caáu laïi theo höôùng ”Tieát kieäm chi thöôøng xuyeân, öu tieân chi cho ñaàu tö phaùt trieån caùc coâng trình lôùn vaø quan troïng, thöïc hieän traû nôï theo caùc nghóa vuï ñeå töøng böôùc giaûm nôï quoác gia”, trong ñoù chi cho ñaàu tö phaùt trieån taäp trung cho vieäc ñaàu tö phaùt trieån caùc coâng trình haï taàng then choát. Trong keá hoaïch ÑTXD khu ñoâ thò Nam Caàn Thô thì toaøn boä caùc coâng trình phuùc lôïi coâng coäng seõ do ngaân saùch thaønh phoá thöïc hieän, bao goàm caùc coâng trình: Nhaø treû, tröôøng hoïc, nhaø vaên hoaù theå duïc theå thao, heä thoáng ñieän chieáu saùng, giao thoâng lieân vuøng. Theo baùo caùo cuûa Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö thaønh phoá Caàøn Thô, voán ÑTXD cô baûn treân ñòa baøn thaønh phoá Caàn Thô 09 thaùng ñaàu naêm 2004 laø 3.800 tyû ñoàng, öôùc thöïc hieän caû naêm laø 4.065 tyû ñoàng, trong ñoù nguoàn voán ngaân saùch ñaàu tö 09 thaùng ñaàu naêm 2004 laø 587,949 tyû ñoàng (chieám khoaûn 15%), voán phaân boå cho caùc coâng trình laø 576,949 tyû ñoàng, giaù trò khoái löôïng thöïc hieän 475,147 tyû ñoàng ñaït 82,36% keá hoaïch. Öôùc thöïc hieän caû naêm seõ laø 580,575 tyû ñoàng ñaït 100,63% keá hoaïch. Döï kieán voán ngaân saùch nhaø nöôùc ñaàu tö naêm 2005 laø 806,672 tyû ñoàng (chieám khoaûng 10% so vôùi nhu caàu khoaûng 8.000 tyû ñoàng), trong ñoù boá trí cho caùc coâng trình laø 665,083 tyû ñoàng. Nhö vaäy, nguoàn voán ngaân saùch Nhaø nöôùc cho ÑTXD cô baûn treân ñòa baøn thaønh phoá Caàn Thô coøn raát haïn cheá, do ñoù ñoøi hoûi vieäc söû duïng voán Ngaân saùch phaûi trieät ñeå tieát kieäm vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. Voán ngaân saùch Nhaø nöôùc laø taøi saûn chung cuûa quoác gia, laø ñoùng goùp cuûa toaøn daân, do ñoù vieäc quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû voán ngaân saùch laø traùch nhieäm cuûa moïi coâng daân. Ñoái vôùi caùc coâng trình phuùc lôïi thöïc hieän baèng voán ngaân saùch taïi khu ñoâ thò Nam Caàn Thô, yeâu caàu caùc toå chöùc ñôn vò tö vaán, thieát keá, thi coâng caàn coù traùch nhieäm tính toaùn ñaàu tö tieát kieäm, khoâng laõng phí, xaây döïng coâng trình coù chaát löôïng cao, giaûm ñeán möùc thaáp nhaát caùc khoaûn kinh phí söûa chöõa phaùt sinh 43 cuõng nhö nhöõng thieät haïi khaùc do phaûi giaùn ñoaïn hoaït ñoäng veà sau. Vieäc quaûn lyù ñaàu tö caùc coâng trình do voán ngaân saùch thöïc hieän vôùi suaát ñaàu tö cao, giaùm saùt chaát löôïng coâng trình chaët cheõ, khoâng thoaùt thoaùt seõ taïo ñöôïc neáp nghó cho moïi ngöôøi daân thaønh phoá thaáy ñöôïc caùc phuùc lôïi coâng coäng ñöôïc ngaân saùch ñaàu tö laø nhöõng coâng trình toát, coù chaát löôïng cao, töø ñoù seõ taïo ñöôïc nieàm tin cho moïi coâng daân khi thöïc hieän nghóa vuï ñoùng goùp cho ngaân saùch Nhaø nöôùc, phuïc vuï lôïi ích cuûa ñòa phöông, cuûa quoác gia. Nhu caàu ñaàu tö treân ñòa baøn thaønh phoá Caàn Thô noùi chung vaø Khu ñoâ thò Nam Caàn Thô laø raát lôùn, trong khi nguoàn voán ngaân saùch coøn haïn heïp, ñoøi hoûi vieäc boá trí voán cho caùc coâng trình, caùc döï aùn phaûi taäp trung, traùnh ñaàu tö phaân taùn, giaøn traûi gaây laõng phí. 3.2.3.2/. Goùp voán lieân keát cuøng chia lôïi nhuaän. Do nhöõng tính chaát ñaëc thuø cuûa vieäc xaây döïng khu ñoâ thò môùi, hình thöùc goùp voán lieân doanh lieân keát vaø cuøng höôûng lôïi nhaän ñaàu tö seõ coù nhöõng hình thöùc sau: - Ñoåi ñaát ñeàn buø laáy ñaát coù haï taàng: Hình thöùc naøy khi aùp duïng ôû khu ñoâ thò Nam Caàn Thô thì nhöõng ngöôøi daân trong phaïm vi giaûi toaû seõ khoâng nhaän tieàn ñeàn buø cho phaàn ñaát ñai, hoa maøu cuûa mình, thay vaøo ñoù hoï seõ nhaän laïi ñaát ôû môùi coù ñaày ñuû haï taàng theo giaù thaønh xaây döïng vaø dieän tích töông öùng vôùi soá tieàn ñeàn buø maø hoï ñaõ khoâng nhaän. Neáu caùc nhaø ñaàu tö thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi daân thöïc hieän theo hình thöùc naøy, thì thay vì phaûi boû ra moät soá voán lôùn cho coâng taùc boài hoaøn giaûi phoùng maët baèng ban ñaàu, soá voán ñoù seõ ñöôïc taäp trung cho vieäc xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình vaø nhö vaäy laø toác ñoä trieån khai thöïc hieän caùc döï aùn seõ nhanh hôn raát nhieàu. - Ñoåi haï taàng laáy ñaát: Theo hình thöùc naøy nhöõng moïi toå chöùc, caù nhaân vaø caùc nhaø ñaàu tö taïi khu ñoâ thò Nam Caàn Thô cuøng boû voán ñaàu tö vaøo xaây döïng caùc haïng muïc cô sôû haï taàng nhö san laáp maët baèng, heä thoáng ñöôøng, heä thoáng ñieän nöôùc… vôùi hình thöùc ñaáu thaàu. Sau ñoù, khi hoaøn thaønh vieäc xaây döïng döï aùn, caùc toå chöùc, caù nhaân vaø caùc nhaø ñaàu tö cuøng chia nhau quyeàn söû duïng dieän tích ñaát töông öùng vôùi chi phí ñaõ ñaàu tö cuûa moãi beân. Phaàn dieän tích maø moãi beân ñöôïc nhaän quyeàn söû duïng coù theå ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Dieän tích ñaát Voán ñaàu tö coù haï taàng hoaøn chænh = nhaän ñöôïc (m2) Giaù thò tröôøng 1 m2 ñaát ñaõ coù haï taàng hoaøn chænh * (1-% giaûm giaù) 44 Hình thöùc ñoåi haï taàng laáy ñaát seõ giuùp cho nhaø ñaàu tö huy ñoäng ñöôïc voán cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân cuøng tham gia ñaàu tö, cuøng chia xeû gaùnh naëng veà kinh phí, chia xeû veà ruû ro khi thöïc hieän döï aùn vaø ñöông nhieân laø cuøng höôûng lôïi nhuaän töø döï aùn mang laïi. - Voán öùng tröôùc cuûa khaùch haøng baèng tieàn: Ñaây laø hình thöùc huy ñoäng voán phoå bieán vaø maïnh nhaát maø caùc nhaø ñaàu tö kinh doanh trong lónh vöïc nhaø ñaát thöïc hieän. Nguoàn voán trong daân hieän nay laø raát lôùn, ñoù laø tieàm naêng cung öùng voán doài daøo cho phaùt trieån toaøn boä neàn kinh teá vaø cuõng laø nguoàn löïc cho vieäc ñaåy maïnh ÑTXD caùc khu ñoâ thò trong caû nöôùc cuõng nhö khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. Ñaây laø hình thöùc ñôn giaûn vaø tieân lôïi cho caùc chuû ñaàu tö. Tuy nhieân, ñeå thöïc hieän ñöôïc theo hình thöùc naøy baét buoäc caùc nhaø ñaàu tö phaûi coù döï aùn ñaõ ñöôïc caáp pheùp vaø hoaøn taát caùc thuû töïc theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Vieäc toå chöùc huy ñoäng voán ñoùng goùp cuûa khaùch haøng phaûi chaët cheõ, khoa hoïc, theå hieän ôû vieäc phaân chia giai ñoaïn vaø thöïc hieän ñuùng tieán ñoä cuûa döï aùn ñeå xaùc ñònh thôøi ñieåm nhaän voán. Thöïc hieän ñöôïc hình thöùc naøy, khoâng chæ giuùp cho nhaø ñaàu tö coù ñuû voán ñeå ñaåy nhanh vieäc thöïc hieän caùc döï aùn maø coøn ñaûm baûo cho chuû ñaàu tö trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm ñaàu ra. Giaûi phaùp huy ñoäng voán baèng hình thöùc goùp voán lieân keát treân ñaây, trong thöïc teá thöïc hieän, thì tuyø theo töøng döï aùn vaø ñieàu kieän hoaït ñoäng cuûa töøng nhaø ñaàu tö maø caùc hình thöùc huy ñoäng nhö treân seõ ñöôïc vaän duïng linh hoaït vaø seõ giuùp cho caùc nhaø ñaàu tö giaûi quyeát ñöôïc thieáu huït voán ñaûm baûo cho döï aùn cuûa mình nhanh choùng ñi vaøo hoaït ñoäng, thu ñöôïc hieäu quaû cao. 3.2.3.3/. Giaûi phaùp veà phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu. ÔÛ nöôùc ta, taïi Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI ñaõ môû ra con ñöôøng phaùt trieån kinh teá theo cô cheá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. Ñeå taïo ñieàu kieän cho neàn kinh teá thò tröôøng phaùt trieån Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cuõng ñaõ ñeà ra chuû tröông tieán haønh coå phaàn hoaù caùc DNNN. Tieán trình coå phaàn hoaù, vôùi nhieàu lyù do khaùc nhau neân dieãn ra tuy coù chaäm, song ñaõ taïo ra moät söï chuyeån bieán lôùn cho hoaït ñoäng cuûa caùc DNNN. Haàu heát caùc coâng ty sau coå phaàn hoaù ñeàu laøm aên raát hieäu quaû, lôïi nhuaän taêng, nhieàu coâng ty coù coå phieáu ñöôïc rao baùn treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Thaønh Caàn Thô cuõng ñaõ ñeà ra tieán trình coå phaàn hoaù DNNN, moät soá ñôn vò coå phaàn hoaù xong ñaõ coù laõi nhieàu hôn. Thaùng 10 naêm 2003, Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn ñaõ toå chöùc ñaïi lyù taïi Vietcombank Caàn Thô. Tuy hoaït ñoäng cuûa ñaïi lyù naøy chöa thöïc söï gaây ñöôïc tieáng vang lôùn do coøn nhieàu ngöôøi chöa hieåu veà caùch vaän haønh vaø cô hoäi cuûa thò 45 tröôøng chöùng khoaùn, song ñaây seõ laø saân chôi môùi cho nhöõng ngöôøi ñang “uû voán” ôû ÑBSCL. Ñaõ coù thò tröôøng (chöùng khoaùn), coù “haøng hoa”ù (Coå phieáu cuûa caùc coâng ty coå phaàn) vaø seõ coù theâm moät loaïi “haøng hoaù” nöõa ñoù laø coå phieáu, traùi phieáu ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. ÔÛ ñaây, ñeå thöïc hieän vieäc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu cho ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò Nam Caàn Thô toâi xin ñeà xuaát moät soá vaán ñeà nhö sau: - Vieäc phaùt haønh traùi phieáu seõ ñöôïc Nhaø nöôùc thöïc hieän ñeå huy ñoäng voán cho ÑTXD caùc coâng trình phuùc lôïi taïi khu ñoä thò Nam Caàn Thô, coøn coå phieáu seõ do caùc nhaø ñaàu tö phaùt haønh tuyø theo töøng döï aùn vaø nhu caàu cuûa chuû ñaàu tö. - Caùc döï aùn ñaàu tö phaûi coù moät tyû suaát lôïi nhuaän cao, thôøi gian hoaøn voán hôïp lyù, möùc ñoä ruûi ro thaáp. Möùc huy ñoäng voán baèng coå phieáu cho döï aùn phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo uy tín cuûa chuû ñaàu tö vaø tính haáp daãn cuûa döï aùn. - Phaân kyø ñaàu tö cuûa döï aùn phaûi thaät chính xaùc, hôïp lyù ñeå coù theå phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu. - Xaùc ñònh moät möùc laõi suaát haáp daãn cho traùi phieáu cuûa caùc döï aùn treân cô sôû keát hôïp vôùi möùc laõi suaát ngaân haøng vaø coå töùc cuûa caùc loaïi chöùng khoaùn treân thò tröôøng. Thöïc hieän giaûi phaùp phaùt haønh coå phieáu vaø traùi phieáu seõ taïo ñöôïc nguoàn voán caàn thieát cho nhöõng döï aùn taïi khu ñoâ thò Nam Caàn Thô, vì hình thöùc naøy seõ huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán töø taát caû caùc ñoái töôïng trong neàn kinh teá: Caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi thaønh phoá, caùc toå chöùc kinh doanh tieàn teä trong vaø ngoaøi nöôùc tín duïng, caùc caù nhaân, toå chöùc xaõ hoäi khaùc… 3.2.3.4/. Hình thaønh quyõ phaùt trieån ñoâ thò. Giaûi phaùp veà voán cho vieäc xaây döïng keát caáu haï taàng, phaùt trieån ñoâ thò treân caû nöôùc noùi chung vaø Khu ñoâ thò Nam Caàn Thô noùi rieâng thì coù raát nhieàu giaûi phaùp nhö: taêng cöôøng voán ñaàu tö töø ngaân saùch, môû roäng caùc hình thöùc huy ñoäng voán baèng caùch: xaây döïng caùc quyõ phaùt trieån ñoâ thò, phaùt trieån nhaø, huy ñoäng söï ñoùng goùp cuûa ngöôøi daân vaø caùc ñôn vò kinh teá ôû ñòa phöông, thöïc hieän caùc hôïp ñoàng BOT, BTO, BT. Trong nhöõng giaûi phaùp treân thì giaûi phaùp taêng cöôøng voán ñaàu tö töø ngaân saùch coøn haïn cheá vaø nguoàn voán naøy chæ neân taäp trung cho caùc coâng trình quoác keá daân sinh, nhöõng coâng trình phuùc lôïi coâng coäng khoâng coù khaû naêng thu hoài voán. Coøn giaûi phaùp thöïc hieän caùc hôïp ñoàng BOT, BTO, BT ñoái vôùi caùc tænh ñoàng Soâng Cöûu Long noùi chung vaø thaønh phoá Caàn Thô noùi rieâng thì toác ñoä phaùt trieån 46 coâng nghieäp chöa theå theo kòp caùc tænh vôùi caùc tình thuoäc mieàn Ñoâng Nam Boä neân vieäc tìm kieám ñoái taùc laø raát khoù vaø coøn haïn cheá. Do ñoù giaûi phaùp hình thaønh quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò laø caàn thieát vaø coù khaû naêng thöïc hieän nhaát ñoái vôùi thaønh phoá Caàn Thô cho vieäc phaùt trieån Khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. * Muïc ñích, yeâu caàu vaø nhöõng keát quaû thu ñöôïc töø hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Hoà Chí Minh. Xuaát phaùt töø chuû tröông “ Huy ñoäng toái ña moïi nguoàn löïc trong nöôùc laø yeáu toá quyeát ñònh ñeå phaùt trieån. Phaùt huy söùc maïnh cuûa nhaân daân vaø giaûi phoùng moïi tieàm naêng trong nöôùc ñeå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi nhaèm muïc ñích phuïc vuï lôïi ích cuûa nhaân daân laø moät quan ñieåm cô baûn phaûi thaáu suoát trong vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi” ñaõ ñöôïc Chính phuû ñeà ra taïi kyø hoïp thöù 10 Quoác Hoäi khoaù IX, qua ñoù Chính phuû ñaõ cho pheùp thaønh laäp thí ñieåm Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò seõ ñöôïc hình thaønh töø nguoàn nhö: Tieàn baùn nhaø thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc, tieàn quyõ ñaát, phuï thu tieàn ñieän, nöôùc, moät phaàn töø keát dö cuûa Ngaân saùch thaønh phoá vaø tieàn ñoùng goùp töï nguyeän cuûa caùc toå chöùc caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc. Ngoaøi ra, Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò coøn nhaän vaø quaûn lyù nguoàn voán uyû thaùc, nhaän uyû thaùc ñaàu tö, hôïp voán ñaàu tö töø caùc chuû ñaàu tö, töø Ngaân saùch ñòa phöông, Ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø Quyõ hoã trôï ñaàu tö phaùt trieån cuûa Chính phuû ñeå ñaàu tö cho caùc döï aùn, chöông trình muïc tieâu… goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi treân ñòa baøn. Sau hôn boán naêm thöïc hieän thí ñieåm, moâ hình Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû raát toát: - Ñaõ taïo tieàn ñeà cho vieäc chuyeån moät phaàn hoaït ñoäng ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng töø Nhaø Nöôùc sang cho toaøn xaõ hoäi nhaèm thöïc hieän chuû tröông “Nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm”. - Söï toàn taïi song song caùc loaïi hình Quyõ ñaàu tö ñaõ coù taùc duïng hoã trôï cho nhau trong vieäc ñaàu tö phaùt trieån treân ñòa baøn, heä thoáng Quyõ hoã trôï phaùt trieån thöïc hieän tín duïng ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc theo chöông trình cuûa Chính phuû vaø Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thöïc hieän ñaàu tö theo chöông trình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Trong quaù trình hoaït ñoäng giöõa hai loaïi hình Quyõ naøy ñaõ coù söï hôïp taùc, ñan xen vaø boå sung cho nhau taïo thaønh moät maïng löôùi tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc hoaøn chænh treân ñòa baøn. - Söï ra ñôøi cuûa Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoä thò ñaõ giuùp cho ñòa phöông coù moät coâng cuï huy ñoäng caùc nguoàn löïc taøi chính ña daïng vaø phong phuù treân ñòa baøn ñeå ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng theo chuû tröông cuûa ñòa phöông. 47 Töø Nghò quyeát cuûa Trung öông khoaù 4 vaø ñònh höôùng cuûa Chính phuû treân cô sôû ñaùnh giaù nhöõng keát quaû hoaït ñoäng cuûa Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Hoà Chí Minh, Boä Taøi chính ñang nghieân cöùu, xaây döïng ñeå trình chính phuû ban haønh Nghò ñònh veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng caùc Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñòa phöông laøm cô sôû phaùp lyù cho vieäc trieån khai roäng raõi moâ hình naøy trong caû nöôùc. * Ñeà xuaát thaønh laäp Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô. Nhöõng keát quaû thu ñöôïc töø hoaït ñoäng cuûa Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø trong khi chôø ñôïi Chính phuû ban haønh Nghò ñònh thaønh laäp Quyõ phaùt trieån ñòa phöông, ñeå giaûi quyeát ñöôïc nguoàn voán cho vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng cuûa thaønh phoá Caàn Thô, tröôùc maét laø taïo ñöôïc nguoàn voán cho vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån Khu ñoâ thò Nam Caàn Thô, toâi xin ñeà xuaát vieäc thaønh laäp Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô. Vieäc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô bao goàm nhöõng noäi dung sau: Tính phaùp lyù cuûa Quyõ: Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô laø moät toå chöùc taøi chính do UBND thaønh phoá Caàn Thô thaønh laäp vaø quaûn lyù. Hoaït ñoäng cuûa Quyõ nhö moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñoäc laäp, coù tính chaát ñaëc thuø vöøa phuïc vuï muïc tieâu phaùt trieån cô sôû haï taàng thaønh phoá theo quy hoaïch vöøa ñaûm baûo tính sinh lôøi cuûa Quyõ. Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô coù tö caùch phaùp nhaân, coù voán ñieàu leä toái thieåu khi thaønh laäp khoaûng 100 tyû ñoàng, coù taøi khoaûn rieâng, töï chuû veà taøi chính vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà hoaït ñoäng cuûa mình. Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Quyõ: Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô seõ huy ñoäng, khai thaùc moïi nguoàn voán nhaøn roãi thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc toå chöùc kinh teá xaõ hoäi, daân cö, voán vieän trôï trong vaø ngoaøi nöôùc, tieáp nhaän caùc nguoàn voán chuyeån giao töø ngaân saùch thaønh phoá ñeå ñaàu tö hoã trôï cho caùc döï aùn, chöông trình, muïc tieâu nhaèm thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi treân ñòa baøn thaønh phoá. Thöïc hieän ñaàu tö vaøo caùc chöông trình, döï aùn nhaèm phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät, haï taàng xaõ hoäi vaø moät soá lónh vöïc coâng nghieäp then choát cuûa thaønh phoá nhö: Heä thoáng ñöôøng giao thoâng; Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, xöû lyù chaát thaûi, veä sinh moâi tröôøng, ñöôøng ñieän; Caùc khu quy hoaïch daân cö, chôï, tröôøng hoïc.; Naâng cao naêng löïc saûn xuaát, kinh doanh, chuyeån dòch cô caáu saûn xuaát, ña daïng hoaù ngaønh ngheà… Thöïc hieän uyû thaùc, nhaän uyû thaùc, taùi uyû thaùc voán ñaàu tö. Tham gia hoaït ñoäng treân thò tröôøng voán theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 48 Nguoàn hình thaønh Quyõ Tieàn thöôûng vöôït döï toaùn thu ngaân saùch thaønh phoá haøng naêm. Tieàn phuï thu treân giaù, phí ñieän, nöôùc, phí söû duïng cô sôû haï taàng.. Tieàn thu söû duïng ñaát, tieàn baùn nhaø thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc. Tieàn thu söû duïng cô sôû haï taàng cuûa caùc coâng trình xaây döïng treân ñòa baøn, thu phí cuûa caùc hoä kinh doanh treân caùc truïc ñöôøng giao thoâng ñoâ thò. Moät phaàn tieàn tieát kieäm chi cuûa Ngaân saùch ñòa phöông vaø cuûa caùc ñôn vò, toå chöùc treân ñòa baøn. Tieàn ñoùng goùp töï nguyeän cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc khoaûn tieàn vieän trôï, taøi trôï töø caùc toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nuôùc. Phaùt haønh traùi phieáu trung vaø daøi haïn cuûa Quyõ. Phaùt haønh traùi phieáu coâng trình cuûa Khu ñoâ thò Nam Caàn Thô vaø caùc khu daân cö khaùc theo uyû quyeàn cuûa UBND thaønh phoá. Vay voán trung, daøi haïn theo caùc hôïp ñoàng tín duïng. Nhaän voán uyû thaùc cuûa Ngaân saùch ñòa phöông, caùc chuû ñaàu tö, caùc toå chöùc tín duïng vaø caùc quyõ khaùc. Nguyeân taéc ñaàu tö Nguyeân taéc ñaàu tieân, quan troïng nhaát vaø coù tính cô baûn cuûa Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò laø phaûi ñaûm baûo ñaàu tö hieäu quaû vaø baûo toaøn voán Keát hôïp ñaàu tö theo danh muïc ñaàu tö cuûa thaønh phoá vaø chuû ñoäng töï tìm kieám muïc tieâu ñaàu tö. Ña daïng hoaù caùc loaïi hình ñaàu tö vaø giöõ tyû troïng ñaàu tö hôïp lyù giöõa caùc loaïi hình ñaàu tö nhaèm haïn cheá toái ña ruûi ro coù theå xaûy ra. Moâ hình toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Quyõ. Cô caáu toå chöùc boä maùy cuûa Quyõ phaùt trieån ñoâ thò thaønh phoá Caàn Thô seõ bao goàm: Hoäi ñoàng quaûn lyù: thaønh vieân laø ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa UBND thaønh phoá; Sôû Taøi chính vaät giaù; Sôû Keá hoaïch ñaàu tö; Quyõ hoã trôï phaùt trieån. Chuû tòch, phoù chuû tòch cuûa Quyõ do Chuû tòch UBND thaønh phoá boå nhieäm vaø mieãn nhieäm. 49 Boä maùy ñieàu haønh taùc nghieäp goàm coù Giaùm ñoác, Phoù Giaùm ñoác vaø caùc phoøng, ban nghieäp vuï. Kieán nghò Treân ñaây laø nhöõng giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò Nam Caàn Thô, ñeå nhöõng giaûi phaùp naøy coù theå thöïc hieän ñöôïc, toâi xin ñöa ra moät soá kieán nghò sau: * Kieán nghò vôùi Trung öông. Vaán ñeà caûi caùch thuû tuïc haønh chính caàn phaûi thöïc hieän thoáng nhaát khoâng chæ tieán haønh ôû caùc ñòa phöông, maø caàn phaûi tieán haønh ngay töø Trung öông, nhaát laø töø caùc Boä, ngaønh doïc. Caûi caùch thuû tuïc haønh chính moät cöûa, moät daáu phaûi trôû thaønh quy ñònh cuûa phaùp luaät, ai vi phaïm seõ phaûi chòu cheá taøi ghi ngay trong phaùp luaät, laøm ñöôïc nhö vaäy thì chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà CCHC môùi thöïc söï coù hieäu löïc. Trung öông caàn quan taâm ñuùng möùc vaø coù bieän phaùp thieát thöïc ñeå trieån khai nhanh nhöõng coâng trình, muïc tieâu döï aùn lôùn treân ñòa baøn thaønh phoá Caàn Thô nhö Caàu Caàn Thô, Quoác loä 1A (ñoaïn Caàn Thô – Caø Mau) ñaây laø hai coâng trình giao thoâng huyeát maïch, khi hoaøn thaønh seõ goùp phaàn raát lôùn cho vieäc ñaåy maïnh phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø thu huùt ñaàu tö vaøo thaønh phoá Caàn Thô. Ñoù seõ laø cô hoäi ñeå Caàn Thô ñaåy nhanh toác ñoä ñoâ thò hoaù, phaùt trieån caùc khu ñoâ thò môùi nhö khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. Thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Boä Chính trò vaø chæ thò cuûa Chính phuû nhaèm xaây döïng thaønh phoá Caàn Thô trôû thaønh ñoâ thò loaïi I tröïc thuoäc Trung öông, ñoøi hoûi vieäc phaân boå ngaân saùch cho Caàn Thô phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu cuûa söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng ñoâ thò. * Kieán nghò vôùi UBND thaønh phoá Caàn Thô Thaønh phoá Caàn phaûi coù chính saùch hoã trôï veà boài thöôøng thieät haïi giaûi phoùng maët baèng ñeå xaây döïng nhanh caùc khu taùi ñònh cö, boá trí cho ngöôøi daân bò giaûi toaû ôû caùc döï aùn, taïo ñieàu kieän ñeå caùc döï aùn ñöôïc trieån khai nhanh choùng. Sôùm ban haønh chính saùch veà giaù ñeàn buø, chính saùch taùi ñònh cö thoáng nhaát cho töøng döï aùn, töøng vò trí ñaát ñeå ngöôøi daân trong vuøng döï aùn khoâng so bì, khoâng tìm caùch ñoái phoù nhaèm taêng giaù ñeàn buø, taùi ñònh cö. Ñoàng thôøi cuõng caàn phaûi coù cheá taøi roõ raøng, kieân quyeát hôn ñeå ngaên chaän tình traïng xaây caát traùi pheùp, ñoùn ñaàu tö quy hoaïch. Caàn coù chính saùch cuï theå nhaèm ñaûm baûo öu tieân hoã trôï ñaëc bieät cho nhöõng cö daân coù thu nhaäp thaáp, coù khoù khaên thaät söï veà nhaø ôû, ñaát ôû. 50 Cuøng vôùi vieäc phaân caáp quaûn lyù, ñoøi hoûi CCHC ôû thaønh phoá Caàn Thô caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä vaø thoáng nhaát. Khoâng neân chæ taäp trung ôû caùc Sôû, ban, ngaønh maø phaûi baét ñaàu ngay töø caáp cô sôû, töø ñòa phöông, töø nhöõng nôi tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi ngöôøi daân, giaûi quyeát kòp thôøi yeâu caàu chính ñaùng cuûa ngöôøi daân. Ñoù môùi chính laø yeâu caàu CCHC. Ñeå vieäc quy hoaïch vaø quaûn lyù quy hoaïch taïi khu ñoâ thò Nam Caàn Thô, cuõng nhö caùc khu ñoâ thò khaùc cuûa thaønh phoá, thì caàn phaûi sôùm thaønh laäp Sôû Kieán truùc – Quy hoaïch. Vieäc thaønh laäp Sôû Kieán truùc – Quy hoaïch seõ coù cô sôû ñeå thu huùt nhieàu kieán truùc sö gioûi phuïc vuï cho quy hoaïch vaø phaùt trieån thaønh phoá theo höôùng hieän ñaïi vaø beàn vöõng. Thaønh phoá caàn phaûi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc taïo laäp vaø phaùt trieån maïnh thò tröôøng voán trung haïn, daøi haïn, ñaëc bieät laø thò tröôøng chöùng khoaùn. Taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå huy ñoäng ngaøy caøng nhieàu toå chöùc, caù nhaân cuøng ñaàu tö phaùt trieån caùc khu ñoâ thò môùi nhö khu ñoâ thò Nam Caàn Thô. 51 PHAÀN KEÁT LUAÄN Nghò quyeát 21 cuûa Boä Chính trò ngaøy 20/01/2003 vaø chæ thò 14 cuûa chính phuû ngaøy 05/6/2003 veà phöông höôùng nhieäm vuï, giaûi phaùp phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø ñaûm baûo an ninh quoác phoøng vuøng ÑBSCL neâu roõ “Hoaøn thieän quy hoaïch vaø naâng caáp phaùt trieån thaønh phoá Caàn Thô thaønh thaønh phoá loaïi I tröïc thuoäc Trung öông”. Quaùn trieät noäi dung cuûa nhöõng vaên kieän treân, thaønh phoá Caàn Thô ñaõ taäp trung phaùt trieån caùc loaïi hình kinh doanh hieän ñaïi nhö trung taâm thöông maïi, sieâu thò, caùc khu phoá chôï chuyeân doanh, phaùt trieån caùc khu du lòch xanh, du lòch sinh thaùi, nghæ ngôi, ñieåm vui chôi giaûi trí, chænh trang ñoâ thò trung taâm thaønh phoá, keát hôïp vôùi caûi taïo heä thoáng cô sôû haï taàng, trieån khai xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi. Heä thoáng ñoâ thò treân ñòa baøn thaønh phoá Caàn Thô ñoùng vai troø raát quan troïng trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa thaønh phoá. Trong boái caûnh neàn kinh teá haøng hoaù thò tröôøng ngaøy caøng phaùt trieån, cuøng vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá vaø ñaëc bieät laø döï aùn xaây döïng caàu Caàn Thô noái lieàn hai bôø soâng Haäu seõ thu huùt raát nhieàu nguoàn voán ñaàu tö vaøo thaønh phoá, ñaây cuõng laø ñoäng löïc raát lôùn thu huùt lao ñoäng vaø daân cö caùc ñòa phöông khaùc nhaäp cö vaøo thaønh phoá. Daân cö ñoâ thò taêng, ñaëc bieät laø möùc taêng daân soá cô hoïc cuûa thaønh phoá trong nhöõng naêm saép tôùi, ñoøi hoûi phaûi taêng dieän tích ñaát daønh cho xaây döïng nhaø ôû vaø caùc khu ñoâ thò môùi. Do kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån, thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng cao, möùc soáng ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän… taát caû nhöõng ñieàu naøy laøm naûy sinh nhu caàu veà moät moät choã ôû oån ñònh, tieän nghi vaø thoaûi maùi, ñaûm baûo toát cho ñieàu kieän laøm vieäc, söùc khoeû, sinh hoaït cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng trôû neân quan troïng, caáp thieát vaø heát söùc chính ñaùng. Baét nguoàn töø nhöõng yeâu caàu vaø ñoøi hoûi töø thöïc teá treân taùc giaû ñaõ thöïc hieän ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm ñaåy maïnh ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò Nam Caàn Thô”, moät khu ñoâ thò môùi ñöôïc quy hoaïch phaùt trieån thaønh moät ñoâ thò hieän ñaïi nhaát cuûa thaønh phoá Caàn Thô vaø cuûa caû ÑBSCL. Ñeà taøi ñaõ phaân tích tình hình thöïc hieän cuûa caùc döï ñaàu tö, nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên, qua phaân tích taùc giaû ñaõ ñöa ra moät soá giaûi phaùp chuû yeáu kieán nghò vôùi laõnh ñaïo thaønh phoá Caàn Thô nhaèm ñaåy maïnh vieäc ñaàu tö xaây döïng khu ñoâ thò môùi Nam Caàn Thô. Ñaây chöa haún laø nhöõng giaûi hay nhaát, nhöng chaéc chaén laø nhöõng giaûi phaùp khaû thi nhaát, phuø hôïp nhaát vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa thaønh phoá Caàn Thô vaø nhaát laø vôùi thöïc traïng ñaàu tö ñang dieãn ra taïi khu ñoâ thò môùi Nam Caàn Thô. 52 Cuøng vôùi chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, vieäc xaây döïng hoaøn thieän khu ñoä thò môùi, hieän ñaïi taïi phía Nam soâng Caàn Thô seõ goùp phaàn giaûi quyeát ñöôïc nhu caàu veà nhaø ôû cuûa ngöôøi daân thaønh phoá, ñoàng thôøi seõ laøm thay ñoåi dieän maïo cuûa thaønh phoá Caàn Thô, xöùng ñaùng laø thaønh phoá trung taâm, ñoäng löïc cuûa caû vuøng ÑBSCL. 53 PHUÏ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Cần Thơ.pdf
Luận văn liên quan