Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8

Lời nói đầu Trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá .Với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay các doanh nhiệp muốn tồn tại và phát triển được thì vấn đề quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả được đạt ra một cách cấp thiết đối với các nghành ,các cấp và các doanh nghiệp . Đối với các doanh nghiệp ở việt nam quá trình quản lý và sử dụng vốn ở các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi kể từ khi chúng ta chuyển đổi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.Trong thời kỳ bao cấp các doanh nghiệp hoạt động theo sự chỉ đạo tập trung ,thống nhất của nhà nước ,vốn do nhà nước bao cấp ,vì thế vai trò khai thác ,thu hồi vốn ,sử dụng vốn như thế nào đã không đựơc đặt ra như một nhu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp .Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường do không được bâo cấp như trước nữa nên vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các doanh nghiệp thời kỳ này là vốn và sử dụng vốn . Từ thực tế như vậy đòi hỏi các nhà quản lý phải luôn tìm ra các hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh .Để thực hiện được điều đócác nhà quản lý phải biết tình hình vốn hiện tại của doanh nghiệp mình ,nhằm đề ra các biện pháp sử dụng vốn ,tạo nguồn vốn cùng các giải pháp để giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhận thức được tầm quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp vì vậy qua thời gian thực tập tại xí nghiệp Tháng 8 ,được sự giúp đỡ của cán bộ cùng lãnh đạo trong cơ quan và đặc biệt là thầy giáo - TS Nguyễn Ngọc Huyền đã giúp em nghiên cứu đề tài : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp tháng 8 Ngoài phần mở đàu và phần kết luận .Chuyên đề được chia làm 3 phần chính : Phần I : Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn . Phần II : Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Tháng 8 Phần III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Tháng 8 Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I 3 Vốn và hiệu quả sử dụng vốn 3 của các doanh nghiệp 3 I. vốn doanh nghiệp 3 1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt đọng kinh doanh 1.1.1 Khái niệm vốn 3 1.1.2. Phân loại vốn. 7 1.1.2.1 Các loại vốn đặc điểm luân chuyển vốn. 7 1.1.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp 12 2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. 13 2.1. Khái niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng giới vốn. 13 2.1.1. Khái niệm hiệu quả . 13 2.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 14 2.1.3. Hệ thống chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn. 15 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. 21 2.2.1. Nhân tố khách quan 21 2.2.2. Nhân tố chủ quan. 24 Chương II 28 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn 28 tại Xí nghiệp tháng 8. 28 2.1. Khái quát về Xí nghiệp . 28 2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Xí nghiệp . 28 2.1.2. Các yếu tố nguồn lực. 29 2.1.2.1. Nguồn nhân lực. 29 2.1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật. 29 2.1.2.3. Khả năng tài chính. 30 2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 30 2.1.3.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 30 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý. 30 2.1.3.3. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 31 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp tháng 8. 33 2.2.1. Thực trạng sử dụng vốn tại Xí nghiệp . 33 2.2.2. Tình hình hiệu quả sử dụng vốn nói chung. 36 2.2.3. Tình hình hiệu quả sử dụng vốn cố định 40 2.2.4. Tình hình hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 43 2.3. Nhận xét chung. 52 2.3.1. Những đặc điểm đã đạt được. 52 2.2.3. Những hạn chế của Xí nghiệp. 52 Chương III 54 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 54 sử dụng vốn tại Xí nghiệp tháng 8 54 3.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp. 54 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 56 3.2.1.2. Tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm. 56 3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung 59 3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 62 3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 63 3.3. Một số kiến nghị. 64 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 65 3.3.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế. 65 3.3.1.2. Thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp. 67 3 3.1.3. Đổi mới cơ chế và chính sách quản lý vốn của Nhà nước. 68 3 4. Kiến nghị với Bộ Công an: 69 Kết luận 71 Tài liệu Tham Khảo 72 Mục lục 73

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiÖn thuËn lîi cho XÝ nghiÖp chñ ®éng nhu cÇuvèn trong kinh doanh gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ tµi chÝnh cho viÖc vay vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau. 2.2.3. T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Trong tû träng c¬ cÊu tµi s¶n cña XÝ nghiÖp th× tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét phÇn quan träng. Do lµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt nªn tû träng tµi s¶n cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp t­¬ng ®èi cao. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ta dïng c¸c chØ tiªu sau ®Ó ph©n tÝch. HÖ sè ®æi míi TSC§ = Gi¸ trÞ TSC§ míi t¨ng trong kú Gi¸ trÞ TSC§ ë cuèi kú Søc s¶n xuÊt TSC§ = Doanh thu thuÇn Nguyªn gi¸ TSC§ Søc hao phÝ TSC§ = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ Tæng doanh thu thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn TSC§ = Lîi nhuËn Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn TSC§ = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Doanh thu thuÇn a. Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh. N¨m 2000 cø 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh t¹o ra 2,6974 ®ång doanh thu thu nh­ng ®Õn n¨m 2001 ®· t¨ng lªn ®Õn 2,9752 ®ång. Møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 0,27785 ®ång trªn mét ®ång vèn TSC§. Nh­ng ®Õn n¨m 2002 cø 1 ®ång TSC§ mang l¹i 2,68992 ®ång doanh thu gi¶m so víi n¨m 2001 sè tuyÖt ®èi lµ 0,28528 ®ång t­¬ng øng gi¶m 9,5% so víi n¨m 2001. Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2002 ®· gi¶m h¬n so víi n¨m 2001. b. Søc hao phÝ TSC§. Søc hao phÝ TSC§ n¨m 2000 lµ 0,5145 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§/ 1®ång doanh thu thuÇn t¨ng tuyÖt ®èi 0,01173 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 2,33% so víi n¨m 2000. ChØ tiªu nµy tiÕp tôc t¨ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 víi møc t¨ng tuyÖt ®èi 0,01342 ®ång t­¬ng øng 0,025%. §iÒu nµy chøng tá cø mét ®ång doanh thu thuÇn thu ®­îc n¨m 2001 cn ®· l·ng phÝ thªm 0,01173 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ so víi n¨m 2000. N¨m 2002 con sè nµy lµ 0,01342 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng trong n¨m 2001 sang n¨m 2002 vÉn ch­a kh¾c phôc ®­îc ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò quan träng mµ XÝ nghiÖp ph¶i cã ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó gi¶m chi tiªu nµy xuèng cµng thÊp cµng tèt do vËy XÝ nghiÖp míi sö dông vµ qu¶n lý tèt TSC§ cña m×nh. c. Tû suÊt lîi nhuËn tµi s¶n cè ®Þnh. VÒ tû suÊt lîi nhuËn TSC§ n¨m 2001 cø 1 ®ång TSC§ b×nh qu©n n¨m 2001 cho ta 0,12328 ®ång lîi nhuËn t¨ng so víi n¨m 2000 víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 0,05045 ®ång trªn 1 ®ång TSC§ t­¬ng øng t¨ng 69,27%. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do møc t¨ng cña lîi nhuËn lín h¬n møc t¨ng cña TSC§. Cô thÓ n¨m 2001 ®Ó ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn nh­ trªn vµ tû suÊt sinh lêi kh«ng ®æi so víi n¨m 2000 XÝ nghiÖp cÇn sö dông. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh víi thøc tÕ sö dông n¨m 2001 th× XÝ nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng lµ : 7004243,2 – 4265113,8 = 2739129,5 (ngh×n ®ång). Sang n¨m 2002 hÖ sè cña chØ tiªu nµy gi¶m nhÑ so víi n¨m 2001 víi møc gi¶m tuyÖt ®èi - 0,00209 ®ång trªn 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m – 1,69%. Nguyªn nh©n do lîi nhuËn t¨ng ch©m h¬n so víi møc t¨ng TSC§. Nãi c¸ch kh¸c viÖc khai th¸c sö dông TSC§ ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thùc tÕ trªn cho thÊy chØ tiªu søc s¶n xuÊt TSC§ liªn tôc gi¶m qua ba n¨m nh­ng søc sinh lêi cña nã t¨ng rÊt m¹nh ë n¨m 2001 vµ cã gi¶m nhÑ ë n¨m 2002. §iÒu ®ã chøng tá c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp ®· ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n ®óng víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh h¬n do ®ã cïng víi møc t¨ng m¹nh mÏ cña tæng doanh thu céng víi mét c¬ cÊu chi phÝ gi¸n tiÕp hîp lý ®· gãp phÇn lµm cho lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp t¨ng nªn ®· cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn chñ tiªu søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh. d. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn. N¨m 1999 cø 1 ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn 0,33136 ®ång vèn cè ®Þnh nh­ng n¨m 2000 l¹i t¨ng lªn cø 1 ®ång doanh thu thuÇn l¹i cÇn ®Õn 0,33946 ®ång TSC§ møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 0,0081/1®ång doanh thu thuÇn t­¬ng øng t¨ng 2,4% ®· lµm thiÖt h¹i (l·ng phÝ ) mét l­îng vèn cè ®Þnh b×nh qu©n hay doanh thu thuÇn. Nh­ng sang ®Õn n¨m 2001 hiÖn t­îng l·ng phÝ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ®· ®­îc chÆn ®øng. Chøng tá XÝ nghiÖp ®· cã biÖn ph¸p xö lý h÷u hiÖu kÞp thêi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Æc biÖt lµ kh©u khai th¸c sö dông TSC§ nªn ®· lµm cho vèn cè ®Þnh sö dông cã hiÖu qu¶ lªn cô thÓ n¨m 2001 chØ cßn 0,32953 ®ång TSC§ sÏ cã 1 ®ång doanh thu thuÇn gi¶m tuyÖt ®èi 0,00993 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 2,29% so víi n¨m 2000 nªn ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng vèn cè ®Þnh b×nh qu©n hay lµm t¨ng thªm mét l­îng doanh thu thuÇn nhÊt ®Þnh. Tãm l¹i qua 3 n¨m 1999 – 2001 n¨m 2000 lµ n¨m XÝ nghiÖp sö dông vèn cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ nhÊt víi møc t¨ng rÊt cao theo chØ tiªu doanh lîi lµ 69,09% so víi n¨m 1999 vµ theo chØ tiªu chØ hÖ sè ®¶m nhËn vèn th× t¨ng 2,44% so víi n¨m 1999. §iÒu ®ã cho thÊy n¨m 2000 còng lµ n¨m XÝ nghiÖp cã chÝnh s¸ch qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý nhÊt nªn ®· mang l¹i doanh lîi vèn rÊt cao mÆc dï hÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn t¨ng. 2.2.4. T×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng . Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th­êng xuyªn ph¸t sinh nhu cÇu vèn l­u ®éng. Nhu cÇu vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ sè tiÒn tÖ cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ph¶i øng ra ®Ó h×nh thµnh mét møc dù tr÷ hµng tån kho nhÊt ®Þnh vµ c¸c kho¶n do kh¸ch hµng lç sau khi ®· sö dông tÝn dông cña ng­êi cung cÊp vµ c¸c kho¶n chiÕm dông ®­¬ng nhiªn kh¸c (Nî thuÕ ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nî CBCNV, c¸c kho¶n nî kh¸c…) cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Nhu cÇu vèn l­u ®éng = Møc dù tr÷ hµng tån kho + Kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng = C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn = Nguån vèn dµi h¹n - TSC§ = TSL§ - Nguån vèn ng¾n h¹n Vèn l­u ®éng Th­êng xuyªn n¨m 1999 = 1763922,4 + 808748,5 – 2270189,7 = 302481,2 (ngh×n ®ång) N¨m 2000 = 2005198,4 +1635798 –3357910,3 = 283084,1 (ngh×n ®ång) N¨m 2001 = 2.821.281,3 +2880994,2 – 3060430,8 = 26418447 (ngh×n ®ång) Møc ®é an toµn cña tµi s¶n ng¾n h¹n trong XÝ nghiÖp lu«n lu«n ®­îc ®¶m b¶o trong tÊt c¶ c¸c n¨m tõ 1999 – 2001. Nguån vèn dµi h¹n lu«n lu«n lín h¬n tµi s¶n cè ®Þnh. TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng toµn bé vèn dµi h¹n vµ mét phÇn cña vèn dµi h¹n ®· ®­îc ®Çu t­ cho TSL§. §ång thêi TSL§ lín h¬n nguån vèn ng¾n h¹n do vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp rÊt tèt vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lu«n lín h¬n 0. Do vËy t×nh h×nh tµi chÝnh lµ lµnh m¹nh. N¨m 200 tuy cã gi¶m h¬n so víi n¨m 1999 nh­ng vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lín h¬n 0 do ®ã kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ cña XÝ nghiÖp. §Æc biÖt lµ n¨m 2001 nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp t¨ng m¹nh do ®ã vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña XÝ nghiÖp kh¸ d­ d¶. Doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ TSC§ cña XÝ nghiÖp ®· ®­îc tµi trî mét c¸ch v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n do ®ã nã cã ¶nh h­ëng tèt ®Õn kh¶ n¨ng sö dông vèn cña XÝ nghiÖp . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp th¸ng 8 chóng ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng = Tæng doanh thu Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng = Lîi nhuËn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Vßng quay vèn l­u ®éng = Tæng doanh thu Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña VL§ trong kú HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng. - N¨m 1999: 1 ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra 4,44 ®ång doanh thu thuÇn. - N¨m 2000: còng 1 ®ång vèn l­u ®éng ®· t¹o ra 4,59598 ®ång doanh thu thuÇn t¨ng lªn so víi n¨m 1999 sè tuyÖt ®èi lµ 0,15598 ®ång t­¬ng øng t¨ng víi tû lÖ 3,50% cho 1 ®ång vèn l­u ®éng khi kinh doanh trong mét n¨m. §iÒu ®ã ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµ: trong ®ã 82899830,7/4,44 lµ møc vèn l­u ®éng b×nh qu©n cÇn thiÕt ®Ó søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng ®¹t b»ng v¬i n¨m 1999 víi doanh thu ë møc n¨m 2000. N¨m 2001 : 1 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¹o ra ®­îc 3,23465 ®ång doanh thu thuÇn gi¶m h¬n so víi n¨m 2000 sè tuyÖt ®èi lµ 1,36133 ®ång sè t­¬ng ®èi gi¶m 29,62%. Chøng tá n¨m 2001 XÝ nghiÖp ®· sö dông l·ng phÝ mét l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµ: Nguyªn nh©n lµ do vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2001 t¨ng cao h¬n møc t¨ng cña doanh thu thuÇn hay nãi c¸ch kh¸c søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng n¨m 2001 kh«ng b»ng n¨m 2000. + Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng. N¨m 1999 : 1 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¹o ra ®­îc 0,16259 ®ång lîi nhuËn nh­ng ®Õn n¨m 2000 cø 1 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¹o ra 0,12893 ®ång lîi nhuËn. Nh­ vËy, søc sinh lêi vèn l­u ®éng n¨m 2000 1999 vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 0,12893 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n vµ t¨ng theo sè t­¬ng ®èi lµ 79,29%. VËy ®Ó møc sinh lêi n¨m 2000 th× XÝ nghiÖp cÇn sö dông mét l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµ : So víi thùc tÕ sö dông n¨m 2000 XÝ nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n. 3234054,9 – 1803712,6 = 1430342,3 (ngh×n ®ång) Sang n¨m 2001 cø 1 ®ång vèn l­u ®éng chØ t¹o ra ®­îc 0,20294 ®ång lîi nhuËn gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 0,08858 ®ång vµ t­¬ng øng gi¶m 30,38% trªn mét ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n. Do vËy, XÝ nghiÖp ®· sö dông l·ng phÝ mét l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµ : Trong ®ã (623054,3/0,29152) lµ vèn l­u ®éng b×nh qu©n cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc hÖ sè cña chØ tiªu b»ng víi n¨m 2000 víi møc lîi nhuËn ®¹t ë n¨m 2000. + Vßng quay vèn l­u ®éng. Sè vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 1999 lµ 4,44 vßng sang n¨m 2000 t¨ng lªn 4,59598 vßng t­¬ng øng víi tû lÖ 3,51%. Nguyªn nh©n do tæng doanh thu n¨m 2000 t¨ng cao h¬n møc t¨ng cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n. Nãi c¸ch kh¸c vèn l­u ®éng møc thÊp nh­ng ®· t¹o ra ®­îc mét l­îng doanh thu t¨ng ®¸ng kÓ do ®ã, n©ng cao tèc ®é vßng quay vèn l­u ®éng so víi n¨m 1999. §Ó cã ®­îc sè vßng quay vèn l­u ®éng b»ng víi n¨m 1999 XÝ nghiÖp ph¶i sö dông 1 l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµ 1867078,9 (ngh×n ®ång) nh­ng thùc tÕ XÝ nghiÖp sö dông 1803712,6 (ngh×n ®ång) nªn ®· chËm l¹i vµ gi¶m so víi n¨m 2000 sè tuyÖt ®èi lµ 1,36133 vßng t­¬ng øng gi¶m 29,62%. Do doanh thu thuÇn n¨m 2001 t¨ng chËm vèn l­u ®éng t¨ng nhiÒu h¬n dÉn ®Õn lµm gi¶m tèc ®é vßng quay cña vèn l­u ®éng do ®ã viÖc sö dông vèn l­u ®éng n¨m 2000 lµ ngh×n ®ång. Trong ®ã (9738619,7/4,59598) lµ møc vèn l­u ®éng b×nh qu©n cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu hÖ sè b»ng víi n¨m 2000 bëi møc doanh thu thuÇn thùc hiÖn ë n¨m 2001. + Thêi gian cña mét vßng quay vèn l­u ®éng . Mét vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 1999 lµ 81,08 ngµy nh­ng sang n¨m 2000 con sè nµy lµ 78,33 ngµy. VËy sè vßng quay n¨m 2000 ®· ng¾n h¬n n¨m 1999 lµ - 2,75 ngµy t­¬ng øng víi tû lÖ – 3,39% ®iÒu nµy chøng tá vèn l­u ®éng b×nh qu©n cña XÝ nghiÖp ®· sö dông tiÕt kiÖm vèn l­u ®éng b×nh qu©n. Sè vèn l­u ®éng ®· tiÕt kiÖm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Vèn l­u ®éng l·ng phÝ hay tiÕt kiÖm = Doanh thu thuÇn x Thêi gian 1 vong quay kú ph©n tÝch - Thêi gian 1 vong quay kú b¸o c¸o 360 VËy sè vèn l­u ®éng b×nh qu©n ®· tiÕt kiÖm do gi¶m thêi gian mét vßng quay vèn lµ:” ngh×n ®ång Sang n¨m 2001 thêi gian mét vßng quay vèn l­u ®éng t¨ng lªn so víi n¨m 2000 lµ 32,96 ngµy t­¬ng øng t¨ng víi tû lÖ 42,08% do ®ã mét l­îng vèn l­u ®éng quay chËm l¹i dÉn tíi tû viÖc sö dông vèn l­u ®éng kÐm hiÖu qña h¬n vµ ®· lµm l·ng phÝ mét l­îng vèn so víi n¨m 2000 lµ : + HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn n¨m 1999 lµ 0,225 cã nghÜa lµ khi t¹o ra 1 ®ång doanh thu thuÇn n¨m 1999 th× cÇn ph¶i cã 0,225 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n nh­ng ®Õn n¨m 2000 còng mét ®ång doanh thu th× chØ cÇn 0,216 ®ång vèn do vËy n¨m 2000 cø 1 ®ång doanh thu th× chØ ®· gi¶m ®­îc so víi n¨m 1999 lµ 0,009 ®ång vèn l­u ®éng vµ t­¬ng øng gi¶m 4% ®iÒu nµy chøng tá XÝ nghiÖp ®· sö dông tiÕt kiÖm vèn l­u ®éng cho 1 ®ång doanh thu n¨m 2000 lµ 0,009 ®ång doanh thu thuÇn n¨m 2000 lµ 0,009 ®ång vèn l­u ®éng. Ng­îc l¹i n¨m 2001 th× l­îng vèn l­u ®éng cÇn dïng ®Ó t¹o ra 1®ång doanh thu thuÇn ®· t¨ng . N¨m 2001 ®Ó cãmét ®ång doanh thu thuÇn xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã 0,315 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n. Do vËy møc t¨ng tuyÖt ®èi cña mét ®ång doanh thu thuÇn n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 0,099 ®ång t­¬ng øng t¨ng 45,83% .ChÝnh v× vËy mµ n¨m 2001xÝ nghiÖp ®· sö dông l·ng phÝ mét l­îng vèn l­u ®éng do 1 ®ång doanh thu thuÇn lµ 0,099 ®ång . Nh×n chung trong ba n¨m 1999-2001 th× 2000 xÝ nghiÖp ®· sö dông tèt nhÊt ngoµi vèn l­u ®éng chóng ®­îc ph©n tÝnh qua c¸c chØ tiªu ph©n tich Nh­ng sang n¨m 2001 xÝ nghiÖp sö dông kÐm hiÖu qu¶ h¬n do vËy xÝ nghiÖp cÇn t×m râ nguyªn nh©n cña sù gi¶m sót nµy t×m râ nguyªn nh©n ®Ó cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc ®Ó cho viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt qua c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tµi chÝnh gi÷a c¸c kho¶n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trong kú víi c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n trong kú : §Ó thÊy râ t×nh h×nh tµi chinh sö dông vèn cña xÝ nghiÖp th¸ng 8 ta dïng c¸c nhãm chØ tiªu chñ yÕu sau. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = Tæng TSL§ Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = TiÒn + CK ng¾n h¹n + kho¶n ph¶i thu Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n tøc thêi = Vèn b»ng tiÒn Nî dµi h¹n B¶ng 06: C¸c chØ tiªu tµi chÝnh thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña xÝ nghiÖp th¸ng 8 N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 §Çu kú Cuèi kú §Çu kú Cuèi kú §Çu kú Cuèi kú Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh 0,8654 1,1349 1,1349 1,1674 1,1674 2,6577 Tû suÊt thanh to¸n nhanh 0,0231 0,1364 0,1364 0,1993 0,1993 0,0791 Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi 0,0336 0,2064 0,2064 0,4102 0,4102 0,1520 (nguån trÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1999-2001) VÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n(ph¶i thanh to¸n trong vßng 1n¨m )chóng ta thÊy chØ tتu tû xuÊt thanh to¸n hiÖn hµnh trong 3 n¨m gÇn ®©y 1999-2001 chØ tiªu nµy lu«n lín h¬n 1 ®iÒu nµy cho thÉy xÝ nghiÖp ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh lµ kh¶ quan. Riªng chØ cã ®Çu n¨m 1999 chØ tiªu nµy lµ 0,8654 cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµ kh«ng tèt nÕu ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n th× xÝ nghiÖp kh«ng ®ñ thanh to¸n mµ ph¶i dïng ®óng mét phÇn TSC§ ®Ó thanh to¸n .Nh­ng ®Õn cuèi n¨m 1999 t×nh h×nh nµy ®· ®­îc c¶i thiÖn vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 1999 chØ sè nµy lµ 1,1349 . Do ®ã xÝ nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp ®ang dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh . NÕu xÐt trong c¶ 3 n¨m th× cuèi n¨m 2001 chØ sè nµy cao nhÊt. - VÒ tû xuÊt thanh to¸n vèn l­u ®éng n¨m 1999 chØ sè ®Çu n¨m lµ 0,0231 vµ cuèi n¨m lµ0,1364 t¨ng 0,1133 ®iÒu nµy cho thÊy cuèi n¨m 1999 xÝ nghiÖp ®· c¶i thiÖn ®­îc vÊn ®Ò trªn mÆt ®Ó thanh to¸n. N¨m 2000 ta thÊy t×nh h×nh tiÒn mÆt cña xÝ nghiÖp ngµy ®­îc c¶i thiÖn h¬n ®Çu kú lµ 0,1364 cuèi kú lµ 0,1993 do ®ã cã thÓ nãi xÝ nghiÖp ®· lµm tèt nghiÖp vô kÕ to¸n lµm gi¶m ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu vµ t¨ng l­îng tiÒn mÆt. N¨m 2001 chØ sè thanh to¸n vèn l­u ®éng ®Çu kú lµ 0,1993 cuèi kú lµ 0,9791 gi¶m 0,1202 so víi ®Çu kú. §iÒu nµy cho thÊy ®Õn cuèi n¨m 2001 xÝ nghiÖp l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng thiÕu tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n nguyªn nh©n ë ®©y lµ c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn qu¸ cao lµm t¨ng l­îng tiÒn trong l­u th«ng vµ gi¶m tiÒn mÆt t¹i quü cña xÝ nghiÖp. Qua 3 n¨m 1999 – 2001: chØ cã n¨m 2000 lµ tû suÊt thanh to¸n vèn l­u ®éng lµ hîp lý nhÊt nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng hîp lý. VÒ tû suÊt thanh to¸n tøc thêi n¨m 1999 ë ®Çu kú lµ 0,0336 cuèi kú lµ 0,2046. XÝ nghiÖp cã khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n ë ®Çu kú nh­ng ®Õn cuèi kú kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña XÝ nghiÖp lµ kh¶ quan. Tû sè nµy n»m trong kho¶ng 0,1 – 0,5 lµ hîp lý. ChØ sè nµy ®Õn cuèi n¨m 1999 t¨ng h¬n ®Çu n¨m lµ 0,1728. Tû sè t¨ng do tiÒn mÆt cña XÝ nghiÖp t¨ng tõ 42928,3 (ngh×n ®ång) lªn ®Õn 309698,7 ngh×n ®ång trong khi ®ã nî ng¾n h¹n t¨ng lªn nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ tõ 1277780 lªn 1.400.198 ngh×n ®ång. N¨m 2000 chØ sè ®Çu kú lµ 0,2064 vµ ®Õn cuèi kú lµ 0,4102. Nh­ vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc th× cña XÝ nghiÖp t¨ng m¹nh nh­ng vÉn n»m trong kho¶ng hîp lý nhÊt. ChØ sè nµy t¨ng lªn do tiÒn mÆt cña XÝ nghiÖp t¨ng cao víi møc t¨ng lªn lµ 116,15% t­¬ng øng víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 357.915,6 ngh×n ®ång ®ång thêi c«ng nî t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 131463,8 (ngh×n ®ång) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 8,76%. So víi ®Çu n¨m, n¨m 2001 chØ sè nµy lµ ®Çu kú 0,4102 nh­ng ®Õn cuèi kú lµ 0,1520. ChØ sè nµy cho thÊy: ®Õn cuèi n¨m 2001 XÝ nghiÖp ®· ph¶i thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶ do ®ã l­îng tiÒn mÆt trong quü XÝ nghiÖp gi¶m nh­ng vÉn cßn lín h¬n 15%. Nh­ vËy, t×nh tr¹ng tµi chÝnh vÒ ph¶i thanh to¸n tøc th× cã gi¶m nh­ng kh«ng ®Õn møc bÕ t¾c XÝ nghiÖp vÉn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. Nh­ vËy, so s¸nh c¸c chØ tiªu trªn vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp trong 3 n¨m 1999 – 2001 th× ta thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp n¨m 2000 lµ tèt h¬n c¶. Trong hai n¨m 1999 – 2000 th× viÖc thanh to¸n tøc thêi c¸c kho¶n nî cßn thÊp. Do vËy, XÝ nghiÖp nªn t×m hiÓu râ nguyªn nh©n vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp ®­îc tèt h¬n, lóc ®ã sÏ sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.3. NhËn xÐt chung. 2.3.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®· ®¹t ®­îc. Qua sè liÖu ph©n tÝch ë trªn ta thÊy doanh thu vµ lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp liªn tôc t¨ng trong 3 n¨m qua. Tõ 1999 – 2001 nh÷ng ®iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn c¶ bÒ réng lÉn bÒ s©u cña XÝ nghiÖp th¸ng 8 trong chÆng ®­êng ®i lªn cña m×nh. Môc tiªu mµ XÝ nghiÖp thùc hiÖn ®­îc triÖt ®Ó ®ã lµ më réng ®­îc quy m« s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ qua hÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng cao n¨m 2000 vµ ë n¨m 2001 tuy cã gi¶m nh­ng vÉn t¨ng so víi n¨m 1999 ®· lµm cho quy m« vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp ph¸t triÓn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2000 còng lµ n¨m mµ XÝ nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ cña c¸c chØ tiªu ®Òu rÊt tèt nh­ chØ tiªu doanh lîi vèn cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng 69,09%. Tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng b×nh qu©n còng t¨ng 73,97% nªn ®· ¶nh h­ëng tÝch cùc nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña XÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy, mµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp th¸ng 8 n¨m 2000 lµ rÊt tèt nh­ng sau ®ã ®Õn n¨m 2001 l¹i gi¶m do XÝ nghiÖp nªn t¨ng c­êng qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ cña XÝ nghiÖp. Ta cã thÓ thÊy ngay hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp n¨m 2001 gi¶m sót so víi n¨m 2000 nh­ng vÉn t¨ng h¬n n¨m 1999. Chøng tá viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp vÉn ch­a ®i vµo æn ®Þnh . -XÐt vÒ vèn cè ®Þnh n¨m 2001 vÉn cã sù t¨ng tr­ëng trong ®ã chñ yÕu vÉn lµ t¨ng lªn cña TSC§ ®­îc ®Çu t­ míi nh­ng víi søc t¨ng nhá h¬n n¨m 2000. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu trªn liªn quan ®Õn vèn cè ®Þnh ®Òu kh«ng duy tr× ®­îc sù æn ®Þnh tèt ®Ñp nh­ n¨m 2000 c¸ biÖt cã nh÷ng chØ tiªu 2000 ®· kh«ng kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ so víi nh÷ng 1999 mµ sang n¨m 2001 vÉn l©m vµo t×nh tr¹ng xÊu h¬n cô thÓ lµ doanh lîi vèn cè ®Þnh t¨ng 3,9%so víi n¨m 2000 trong khi ®ã chØ tªn nµy t¨ng 69,09% so víi n¨m 2000 vµ cßn gi¶m (1,89424 – 1,98896) x 100 = -4,76% 1,98896 So víi n¨m 1999 suÊt hao phÝ t¨ng 2,61% so víi n¨m 1999 t¨ng (0,52792 – 0,0277 ) x 100 = 5% 0,50277 So víi n¨m 1999. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh t¨ng 3,01% so víi n¨m 2000 vµ t¨ng. (3,03462 – 3,01784 ) x 100 = 0,556% 3,01784 VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña xÝ nghiÖp cßn nhiÒu bÊt cËp. NÕu xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¨n h¹n trong c¶ kú th× ®¶m b¶o nhung nÕu thanh toµn tøc thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ vèn l­u ®éng th× xÝ nghiÖp l¹i bÞ thiÕu tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n ë c¸c thêi ®iÓm ®Çu n¨m 1999 vµ cuèi n¨m 2001. Nh­ vËy tõ thùc tÕ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng trong n¨m 2001®· tæng hîp ë trªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp kh«ng tèt b»ng n¨m 2000nguyªn nh©n dÉn dÉn ®Õn kÕt qu¶ trªn th× cã nhiÒu trong ®ã cã nguyªn nh©n vÒ yÕu tè qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt chung cña xÝ nghiÖp. Thùc tÕ nay ®ái hái ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thao gì nh¨m ng¨n chÆn ®­îc ®µ gi¶m sót còng nhu n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp th¸ng 8 3.1. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua theo ®­êng lèi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®­îc ra ®êi víi sè l­îng lín trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc, x©y dùng. V× thÕ, ngoµi viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c vÒ vèn tÝn dông c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc doanh nghiÖp cßn ph¶i c¹nh tranh lÉn nhau vÒ thÞ phÇn tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c hîp ®ång gi÷a c«ng may mÆc. Trong t­¬ng lai ch¾c ch¾n sù c¹nh tranh sÏ cßn kh¸c biÖt h¬n khi c¸c doanh nghiÖp ®­îc ra ®êi nhiÒu thªm. Trong khi ®ã nhu cÇu hµng ho¸ t¨ng chËm ®iÒu ®ã ®­îc xem nh­ lµ quy luËt tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ. Trong mÊy n¨m qua XÝ nghiÖp lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Nh­ng trong c¬ chÕ nµy XÝ nghiÖp lu«n ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× nhiÖm vô kinh doanh ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. XÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ lu«n lµ ®¬n vÞ chñ lùc cña ngµnh. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã trong ph­¬ng h­íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi nhiÖm vô kinh doanh ®­îc ®Æt ra dùa vµo ®Þnh h­íng cña ngµnh. TiÕp tôc ®Çu t­ c¶i tiÕn ®æi míi theo tiªu chiÒu s©u m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i t¹o c¬ së vËt chÊt v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi, t¨ng s¶n l­îng s¶n phÈm n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt kh«ng ngõng nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm ®Ó phôc vô nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. T¨ng tr­ëng nhanh vÒ mÆt kinh doanh, b»ng c¸ch ®Çu t­ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn thóc ®Èy m¹nh h¬n n÷a s¶n xuÊt vµ b¸n hµng c¶i tiÕn th­êng xuyªn c¸c ph­¬ng ¸n tiªu thô cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm dÎo thu hót tèi ®a kh¸ch hµng më réng thÞ tr­êng. §a d¹ng ho¸ mÉu m· s¶n phÈm ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng vµ cã uy tÝn l©u dµi víi kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng. Gia t¨ng s¶n l­îng tiªu thô néi ®Þa më réng thÞ tr­êng tiªu thô ®Õn c¸c vïng mµ XÝ nghiÖp ch­a khai th¸c. Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho CBCN cña XÝ nghiÖp ®Ó hä ®ñ n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng lu«n cã biÕn ®éng. Tæ chøc s¶n xuÊt khoa häc hiÖu qu¶ x©y dùng ph­¬ng ¸n tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt, héi tô s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm, cè g¾ng n©ng cao thu nhËp ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CBCNV thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc chÊp hµnh ®ñ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §ã lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp võa cho môc tiªu l©u dµi t¨ng vèn chñ së h÷u n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Tõng b­íc lËp kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cho c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp theo chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng nªu trªn ®ång thêi hoµn thµnh nhiÖm vô ®Æt ra. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt vµ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nh÷ng ®iÓm yÕu ph¶i biÕt tËn dông thêi c¬ ph¸t huy thÕ m¹nh s½n cã. §ßi hái ph¶i cã ®oµn kÕt néi bé sù nç lùc lín cña CBCNV XÝ nghiÖp sù chØ ®¹o l·nh ®¹o cña së cña ngµnh. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc XÝ nghiÖp cßn béc lé mét sè vÊn ®Ò tån t¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong viÖc tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn. §Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp qua thùc tÕ t×m hiÓu t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p sau. 3.2.1.2. T¨ng khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu kh«ng ngõng gia t¨ng s¶n l­îng tiªu thô n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn biÖn ph¸p kh¶ dÜ ®èi víi XÝ nghiÖp hiÖn nay lµ t¨ng khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm. §Ó t¨ng ®­îc khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm th× XÝ nghiÖp ph¶i lµm: Thø nhÊt: tæ chøc tèt nhÊt c«ng t¸c b¸n hµng thanh to¸n tiÒn hµng vµ thu håi c«ng nî. Mét thùc tÕ n¨m 2001 sè vèn bÞ kho¸t chiÕm dông chiÕm tû träng kh¸ cao kh¶ n¨ng thanh to¸n gÆp khã kh¨n lµ thu tiÒn b×nh qu©n kÐo dµi. §Ó ph¸t huy vai trß tù chñ vÒ tµi chÝnh ®¶m b¶o t¨ng nhanh vßng quay vèn XÝ nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng vèn cña XÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông qu¸ nhiÒu gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp. theo t«i trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau. - Trong c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm XÝ nghiÖp ph¶i quy ®Þnh râ thêi gian thanh to¸n vµ h×nh thøc thanh to¸n tiÒn hµng trªn c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ c¸c bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ mét c¸ch ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh ®ång thêi XÝ nghiÖp còng nªn ®Ò ra c¸c h×nh thøc båi th­êng nÕu vi ph¹m ®iÒu kho¶n nµy. - T¨ng c­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng nh­ sö dông chiÕt khÊu tiÒn hµng cho nh÷ng kh¸ch hµng vµo mua s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp víi khèi l­îng lín víi thanh to¸n sím tiÒn hµng. Lµm ®­îc ®iÒu nµy ch¾c ch¾n c«ng t¸c thu håi tiÒn hµng cña XÝ nghiÖp sÏ nhanh chãng h¬n. Tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thanh to¸n chËm d©y d­a kÐo dµi. Tuy nhiªn, XÝ nghiÖp ph¶i ®Ò ra mét tû lÖ chiÕt khÊu b¸n hµng hîp lý nhÊt. Theo t«i nªn dùa vµo l·i xuÊt cho vay vèn cña ng©n hµng ®Ó lµm c¨n cø trÝch tû lÖ chiÕt khÊu. Ch¾c ch¾n ®iÒu nµy sÏ cã lîi h¬n lµ ®îi kh¸ch hµng thanh to¸n toµn bé sè tiÒn sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong kho¶ng thêi gian ®ã XÝ nghiÖp l¹i ph¶i ®i vay vèn s¶n xuÊt. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n XÝ nghiÖp cÇn c©n nh¾c kü l­ìng tr­íc khi giao tiÒn v× nhiÒu khi nguån vèn cung cÊp kh«ng ®¶m b¶o gi¸ c¶ l¹i cã xu h­íng t¨ng lªn nªn XÝ nghiÖp l¹i ph¶i tr¶ tiÒn tr­íc cho nhµ cung cÊp ®Ó mua nguyªn vËt liÖu. Song thùc tÕ nhµ cung cÊp ®· nhËn tiÒn råi nh­ng cã thÓ l¹i cung cÊp cho cho XÝ nghiÖp nh÷ng nguyªn liÖu kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ sè l­îng chÊt l­îng vµ chñng lo¹i. Do ®ã XÝ nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän ®èi t¸c cã uy tÝn cao tr¸nh hiÖn t­îng giao tiÒn nh­ng kh«ng nhËn ®­îc hµng. Vèn bÞ chiÕm dông g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp. Thø hai lµ: n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm c¶i tiÕn mÉu m· t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®¹i tu söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. XÝ nghiÖp cÇn bè trÝ ®éi ngò c«ng nh©n söa ch÷a cã tay nghÒ cao lµm viÖc tÝch cùc cã tÝnh s¸ng t¹o kh¾c phôc khã kh¨n cïng víi söa ch÷a thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ thùc tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c nµy cÇn g¾n víi tõng ph©n x­ëng cô thÓ. Mét mÆt ®Èy m¹nh tiªu thô mÆt hµng mét mÆt XÝ nghiÖp cã thÓ nghiªn cøu kü nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tiÕn hµnh ®­a c¸c mÆt hµng míi vµo s¶n xuÊt thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Qu¶n lý tèt kh©u kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm nhËp kho còng nh­ kh©u b¶o qu¶n s¶n phÈm. Theo em XÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn sÏ cã t¸c dông lín trong viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn kh«ng nh÷ng cã thÓ æn ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô mµ cßn më réng ra c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cña XÝ nghiÖp. Thø ba lµ: thùc hiÖn ho¹t ®éng Marketing m¹nh d¹n ®Çu t­ vèn cho qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm nh»m më réng ®èi t¸c trong thÞ tr­êng ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp. Theo em XÝ nghiÖp nªn m¹nh d¹n ®Çu t­ mét phÇn vèn cho c«ng t¸c Marketing qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm. XÝ nghiÖp cã thÓ lµm ¸p phÝch qu¶ng c¸o hay mét vµi s¶n phÈm cña m×nh trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh hoÆc XÝ nghiÖp cã thÓ in lÞch qu¶ng c¸o trªn vµ s¶n phÈm cña m×nh tÆng cho kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Thø t­ lµ: ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé XÝ nghiÖp cÇn cã sù ®æi míi trong kh©u tæ chøc c¸n bé vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý sao cho phï hîp tinh gi¶m biªn chÕ gän nhÑ cã hiÖu qu¶. Bé m¸y qu¶n lý ph¶i cã sù ph©n cÊp râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ®Ó ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng cã sù kÕt hîp víi nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc. Th­êng xuyªn ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o ®Ó n©ng cÊp tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý. TuyÓn dông th­êng xuyªn vµ n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c¸n bé vµ CNV phô tr¸ch c¸c ph©n x­ëng còng nh­ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®ång thêi còng ph¶i xö lý nghiªm minh nh÷ng tr­êng hîp sai ph¹m. 3.2.1. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung Thø nhÊt lµ: chñ ®éng trong c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, XÝ nghiÖp ph¶i cã mét l­îng tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh. Do ®ã, viÖc chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn vµ sö dông vèn trong s¶n xuÊt, kinh doanh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong t×nh h×nh thùc tÕ chØ XÝ nghiÖp th­êng ph¶i dù tr÷ mét l­îng nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc. Khi lËp kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn c¸c XÝ nghiÖp cÇn chó träng mét sè vÊn ®Ò sau. - Tr­íc hÕt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn tèi thiÓu cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Æc biÖt lµ nhu cÇu vèn cho viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu nh»m ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc huy ®éng cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu vèn nh­ hiÖn nay g©y ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kh¸ch s¹n cña XÝ nghiÖp. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn, XÝ nghiÖp cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng bao gåm viÖc lùa chän nguån tµi trî tÝch cùc nhÊt, x¸c ®Þnh râ sè vèn hiÖn cã vµ sè vèn cÇn bæ sung. Theo t«i ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu vèn l­u ®éng tr­íc hÕt XÝ nghiÖp cÇn t×m c¸ch huy ®éng tèi ®a néi lùc tõ bªn trong XÝ nghiÖp t¨ng c­êng huy ®éng c¸c nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho nhu cÇu tr­íc m¾t vÒ vèn l­u ®éng. TËn dông c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n nh­ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc nh­ng ch­a ®Õn kú nép ¸p dông h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i (mua chÞu ®èi víi nhµ cung cÊp) v× khi sö dông c¸c kho¶n vèn nµy XÝ nghiÖp kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ. NÕu huy ®éng ®­îc cµng nhiÒu sè vèn nµy XÝ nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Thùc tÕ cho thÊy sè vèn bÞ chiÕm dông hiÖn nay cña XÝ nghiÖp lµ qu¸ lín buéc XÝ nghiÖp ph¶i ®i vay ng¾n h¹n ®Ó cã vèn s¶n xuÊt. Nh­ vËy, nÕu XÝ nghiÖp thu ®­îc nhanh chãng c¸c kho¶n ph¶i thu th× míi cã thÓ cã vèn bæ sung cho nhu cÇu vèn l­u ®éng tõ ®ã gi¶m c¸c kho¶n vay kh«ng ®¸ng cã. §Ó lµm ®­îc nµy theo t«i XÝ nghiÖp nªn t¨ng c­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ ë møc ®é hîp lý. Cã thÓ gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín hoÆc thanh to¸n tr­íc h¹n … ®ång thêi cã biÖn ph¸p ®«n ®èc ®èi víi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng tr¸nh t×nh tr¹ng vèn bÞ chiÕm dông qu¸ nhiÒu nh­ n¨m (1999 – 2001 ) võa qua. XÝ nghiÖp cã thÓ vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. ®©y lµ nguån vèn rÊt h÷u Ých cho ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp vµ tiÒm n¨ng cña nã nhiÒu khi rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi viÖc ph¸t triÓn më réng quy m« s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp th× thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng t¨ng theo viÖc khai th¸c nguån nµy sÏ gióp cho XÝ nghiÖp cã thªm vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng ph¶i qua thñ tôc phøc t¹p vµ ®ßi hái kh¸c khi vay vèn cña ng©n hµng. Khi huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cña XÝ nghiÖp nh­ng vÉn ch­a ®ñ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn bªn ngoµi b»ng c¸ch vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trong n¨m 2001 võa qua vèn vay ng©n hµng cña XÝ nghiÖp rÊt cao vµ khi sö dông nguån vèn nµy XÝ nghiÖp ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i xuÊt nhÊt ®Þnh, do ®ã tÊt c¶ c¸c kho¶n vèn huy ®éng ®­îc XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®­a vµo sö dông ngay vµ ph¶i ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ nÕu kh«ng t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp sÏ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. Song song víi kÕ ho¹ch tæ chøc huy ®éng vèn XÝ nghiÖp cÇn chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch nh»m h×nh thµnh lªn c¸c dù ®Þnh vÒ ph©n phèi vµ sö dông vèn ®· t¹o lËp ®­îc sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh­ ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ lµ bao nhiªu vµo cung øng nguyªn vËt liÖu nh­ thÕ nµo cho thÝch hîp chÝnh v× vËy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã s¸ch l­îc sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Khi c¸c nguån vèn huy ®éng ®­îc sö dông XÝ nghiÖp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ®· kÞp lµm c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp. NÕu trong tr­êng hîp cã ph¸t sinh thªm nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp cÇn chñ ®éng ®¸p øng kÞp thêi nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Ng­îc l¹i nÕu thõa vèn XÝ nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý linh ho¹t nh­ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n. Do c¸c ®¬n vÞ kh¸c vay nh»m ®¶m b¶o ®ång vèn hoµn ho¹t ®éng vµ kh«ng ngõng sinh l·i. KÕ ho¹ch huy ®éng vèn vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét bé phËn quan träng cña kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp còng nh­ kÕ ho¹ch kh¸c. Do ®ã viÖc lËp kÕ ho¹ch nµy nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo ph©n tÝch tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c kú tr­íc lµm c¬ së kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc kÞp, s¸t, ®óng, toµn diÖn vµ ®ång bé lµm c¬ së tin cËy cho tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3.2.2. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. T¨ng c­êng ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh : ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông vèn cña XÝ nghiÖp. Trong t×nh h×nh kinh tÕ nh­ hiÖn nay, viÖc ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®óng h­íng ®óng môc ®Ých cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng ®ång thêi viÖc ®Çu t­ ®óng môc ®Ých sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm h¹ thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chèng ®­îc hao mßn v« h×nh do tiÕn bé khoa häc kü thuËt g©y ra, tõ ®ã gãp phÇn t¨ng ®­îc uy tÝn cña s¶n phÈm kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp. ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý TSC§ giao quyÒn sö dông cho c¸c ®¬n vÞ ph©n x­ëng phßng ban nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông cña c¸c ®¬n vÞ. Thùc tÕ trong XÝ nghiÖp viÖc qu¶n lý TSC§ lín nhÊt lµ gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ë c¸c phßng ban lµ tr­ëng phßng. Tuy ®· ph©n cÊp qu¶n lý cho c¸c ®¬n vÞ nh­ng viÖc ph©n cÊp cßn nhiÒu bÊt cËp. Tãm l¹i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ®æi míi XÝ nghiÖp lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp. Muèn thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh xÝ nghiÖp ph¶i chó träng gia t¨ng ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i tµi s¶n chuyªn dïng. Cã nh­ vËy míi t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ t¨ng n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt. Trong lÜnh vùc ngµnh may, in, x©y dùng ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i cã hÖ thèng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh hiÖn nay. HiÖn nay, sè l­îng tµi s¶n mµ xÝ nghiÖp ®· mua s¾m gåm m¸y mãc hiÖn ®¹i tiªn tiÕn. V× vËy, ®Ó tr¸nh hao mßn tµi s¶n th× xÝ nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng, ph¸t triÓn h¬n n÷a thÕ m¹nh s½n cã cña m×nh trªn c¬ së nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu, xÝ nghiÖp tiÕp tôc v­¬n lªn cã thÓ lµm hµng xuÊt khÈu nh»m khai th¸c tèt h¬n mäi tiÒm n¨ng vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, tr×nh ®é kÜ thuËt vµ kinh nghiÖm phong phó, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ bµn tay khÐo lÐo cña ng­êi c«ng nh©n. Lµm ®­îc nh­ vËy còng chÝnh lµ khai th¸c triÖt ®Ó vèn h÷u h×nh vµ vèn v« h×nh vµo chiÕn l­îc më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cho c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, th­êng xuyªn liªn tôc xÝ nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o qu¶n, b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh do ®Æc thï cña xÝ nghiÖp lµ ph¶i sö dông nh÷ng trang thiÕt bÞ chuyªn dïng. Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nµy ®ßi hái sau mçi k× sö dông ph¶i b¶o d­ìng. XÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh hîp lý ho¸ c¸c kú b¶o d­ìng, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh song song víi viÖc x©y dùng c¸c chÕ ®é b¶o qu¶n vµ b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh. §iÒu cÇn thiÕt lµ cÇn tÝnh to¸n kÜ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng t¸c b¶o d­ìng bëi lÏ b¶o d­ìng m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y in yªu cÇu kÜ thuËt. §èi víi nh÷ng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®· l¹c hËu vÒ kÜ thuËt, bÞ h­ háng nÆng hay kh«ng cßn nhu cÇu sö dông xÝ nghiÖp nªn nhanh chãng thanh lý hoÆc xin cÊp thÈm quyÒn ®Ó thu håi vèn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng g©y l·ng phÝ. 3.2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp yªu cÇu vÒ vèn ®èi víi tõng bé phËn s¶n xuÊt mµ ®Ò ra ®Þnh møc ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm vµ qu¶n lý vèn l­u ®éng tèt h¬n. §©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi mÎ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung víi xÝ nghiÖp víi ®Æc thï riªng cña ngµnh s¶n xuÊt thùc hiÖn ®Þnh møc vèn l­u ®éng kh«ng dÔ dµng. Tuy nhiªn, ®Ó b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng, xÝ nghiÖp cÇn sím x©y dùng c¸c ®Þnh møc vèn l­u ®éng . - N©ng cao vßng quay cña vèn l­u ®éng. N©ng cao ®­îc vßng quay cña vèn l­u ®éng tøc lµ rót ng¾n thêi gian ë mçi kh©u mµ vèn ®i qua. Gióp cho vèn cã thÓ tham gia nhiÒu lÇn vµo mét k× s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy kh«ng chØ n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông vèn l­u ®éng mµ cßn kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ngoµi gi¶i ph¸p nhanh chãng thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng xÝ nghiÖp nªn x¸c ®Þnh møc dù tr÷ phï hîp kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ®Ó thiÕu nguyªn vËt liÖu nh­ng còng kh«ng nªn ®Ó thõa nguyªn vËt liÖu qu¸ nhiÒu ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vèn do bÞ tån ®äng trong kh©u dù tr÷. Qu¶n lý sö dông tèt h¬n hµng tån kho: §Ó ®¶m b¶o dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý xÝ nghiÖp cÇn lËp hå s¬ cËp nhËt qua c¸c bé phËn dù tr÷ theo sè l­îng vµ gi¸ trÞ tiÕn hµnh kiÓm kª tµi s¶n theo dâi sù ph©n phèi nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra sù thiÕu thõa cña d÷ tr÷, ®¶m b¶o an toµn s¶n xuÊt liªn tôc nh­ng kh«ng ®Ó chi phÝ qu¸ lín do dù tr÷ g©y nªn. - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c dù to¸n ng©n quü ®Ó cã thÓ chñ ®éng nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy xÝ nghiÖp cÇn quan t©m h¬n ®Õn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, phßng KÕ to¸n tµi chÝnh tiÕn hµnh c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Þnh kú cuèi mçi quý c¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin tõ b¸o c¸o tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp vµ th«ng tin tõ bªn ngoµi. Bªn c¹nh ®ã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶i dù trï vÒ nhu cÇu tµi s¶n l­u ®éng trong kú ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c©n ®èi gi÷a nguån thu vµ c¸c kho¶n chi, chñ ®éng lªn kÕ ho¹ch bï ®¾p c¸c thiÕu hôt. Sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c phßng ban vµ ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp gióp xÝ nghiÖp qu¶n lý tµi s¶n vËt liÖu chÆt chÏ h¬n nghiÖp vô cña c¸c bé phËn trong xÝ nghiÖp ®­îc n©ng cao vµ xÝ nghiÖp sÏ v÷ng vµng h¬n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ. C¶i tiÕn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn hoµn thiÖn h¬n cô thÓ lµ ngoµi viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kh¸c (th«ng qua viÖc chiÕm dông vèn ) ®Ó ®Çu t­ vµ më réng s¶n xuÊt nh­ hiÖn nay. XÝ nghiÖp cßn cã thÓ huy ®éng ®­îc vèn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp hoÆc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t­ chiÒu s©u. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó cã thÓ cung cÊp th«ng tin cho ng­êi qu¶n lý mét c¸ch tèt nhÊt. Muèn vËy kÕ to¸n tr­ëng ph¶i s¾p xÕp c«ng viÖc cho kÕ to¸n phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña hä. XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nh»m lµm t¨ng tÝnh chÝnh x¸c , nhanh chãng cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cho nhµ qu¶n trÞ khi ®ã c¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra sÏ cã lîi cho XÝ nghiÖp. §iÒu chÝnh c¬ cÊu vèn cho hîp lý cÇn h¹ thÊp tû träng vèn vay t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh gi¶m sù phô thuéc vµo c¸c nguån vèn bªn ngoµi. T¹o thªm nguån vèn cho XÝ nghiÖp b»ng lùc ®Èy nhanh cæ phÇn ho¸ XÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh xem xÐt s¾p xÕp chuÈn bÞ ®Ó ®Èy nhanh viÖc nµy. Mét mÆt nã kh«ng nh÷ng cã t¸c dông lµm t¨ng nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp. C¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi XÝ nghiÖp h¬n mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §ång thêi cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp cßn lµ b­íc chi phï hîp cho sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh th­êng xuyªn c«ng t¸c ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së thÊy ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phô. 3.3.1. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. 3.3.1.1. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ. Thø nhÊt : luËt ph¸p ®­îc ban hµnh víi môc ®Ých ®iÒu chØnh mäi hµnh vi cña x· héi theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh. Thùc tiÔn qua nhiÒu n¨m qua cho thÊy muèn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn cã ph¶i cã hÖ thèng ph¸p ®ñ m¹nh, ®Çy ®ñ, c«ng b»ng. HiÖn nay ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn ®­îc nghiªn cøu hoµn chØnh nh»m ®¶m b¶o sù ®ång bé cña hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt. ë n­íc ta hiÖn nay cÇn tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn luËt doanh nghiÖp ®· ®­îc quèc héi th«ng qua ngµy 12/6/1999 cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2000 lÊy ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c bé ngµnh c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó cã bé luËt ®­îc hoµn chØnh ®ång thêi bæ sung mét sè luËt cßn thiÕu cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp luËt kÕ to¸n, luËt chèng ®éc quyÒn… Thø hai: c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. L·i suÊt ng©n hµng vµ c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Bëi vËy ng©n hµng ph¶i lu«n tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý sao cho l·i suÊt tiÒn vay lu«n nhá h¬n lîi nhuËn b×nh qu©n cña c¸c doanh nghiÖp. khung l·i xuÊt do ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o cña khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ võa hç trî t¹o ®iÒu kiÖn do doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi. C¸c ng©n hµng cÇn xem xÐt l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cho vay vµ thanh to¸n sao cho thuËn lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi tr¸nh ®­îc rñi ro ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ cho vay vµ thÕ chÊp cÇm cè râ rµng tho¶ ®¸ng. Thø ba: chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng. NÒn kinh tÕ më ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng phï hîp Nhµ n­íc cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi do ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn nh­ thuÕ xuÊt nhËp khÈu, h¹n ng¹ch chÝnh s¸ch x· héi trî vµ chÝnh tû gi¸. Thø t­ : cÇn thiÕt c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo h­íng thuËn thiÖn râ rµng gän nhÑ gi¶m bít c¸c chi phÝ do thñ tôc giÊy tê, thêi chê ®îi g©y ra t×nh tr¹ng tham nhòng, hèi lé, cöa quyÒn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, më réng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m chi phÝ vèn n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ qu¶n lý. 3.3.1.2. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®· gãp phÇn to lín vµo gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt ®­a ®Õn nh÷ng thµnh tùu x· héi quan träng qua 10 n¨m ®æi míi. Sù ph¸t triÓn ®æi míi cña khu vùc doanh nghiÖp ®· ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m qua còng nh­ sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ ®æi míi doanh nghiÖp lµ mét c«ng viÖc cã ý nghÜa to lín cña nÒn kinh tÕ x· héi chÝnh trÞ ®æi míi khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña ch­¬ng tr×nh s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp nhµ n­íc trong ®ã chñ yÕu cæ phÇn ho¸ doanhnghiÖp nhµ n­íc NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IV Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ 8 nªu râ: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn cÇn lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ ®Ó t¹o ph¸t triÓn thóc ®Èy lµm ¨n cã hiÖu qu¶; söa ®æi bæ sung cã kiÖn toµn tæ chøc chØ ®¹o cæ phÇn ho¸ c¸c cÊp”. MÆc dï cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét vÊn ®Ò míi mÎ song nh÷ng kÕt qu¶ míi ®¹t ®­îc trong thêi gian qua ®· cho thÊy h­íng ®i nµy lµ hoµn toµn phï hîp. VÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cho thÊy hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ®¹t hiªô qu¶, doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®Òu t¨ng so víi tr­íc khi cæ phÇn ho¸. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó huy ®éng vèn, nguån lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy cÇn ph¶i thùc hiÖn ngay,triÓn khai ®ång bé tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. 3..3.1.3. §æi míi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý vèn cña Nhµ n­íc. Tr­íc ®©y trong giai ®o¹n kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ viÖc ®Çu t­ cho ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu theo h×nh thøc trùc tiÕp x©y dùng nhµ m¸y c«ng tr×nh vµ cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. Ngµy nay vèn ng©n s¸ch chØ ®Çu t­ trùc tiÕp ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ nh÷ng c«ng tr×nh quan träng tÇm cì quèc gia. §èi víi vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc chØ ®Çu t­ tèi ®a 30% ®Þnh møc cßn 70% c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông vèn tÝn dông . ViÖc chuyªn ®Çu t­ trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp lµ chñ yÕu ®· cã t¸c dông tÝch cùc lµm cho doanh nghiÖp ph¶i quan t©m h¬n ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Õn thu håi vèn . V× vËy qña sö dông vèn ®ù¬c n©ng lªn . Tuy vËy hiÖn nay c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý vèn cña nhµ n­íc vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp nh­ : Doanh nghiÖp th× thiÕu vèn ; ng©n hµng th× ø ®äng vèn ; vèn cña nhµ n­íc bÞ thÊt tho¸t sù sö dông cßn kÐm hiÖu qña. ChÝnh v× vËy muèn doanh nghiÖp thùc sù s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qña cÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vèn . ChÝnh s¸ch ®Çu t­ cho häat ®éng kinh doanh ph¶i theo ®óng ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n­íc . ChÝnh s¸ch ®Çu t­ cÇn ph¶i ®óng h­íng vµo nh÷ng ngµnh cã lîi thÕ xuÊt khÈu cã mòi nhän . §ång thêi chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o b×nh ®¼ng víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp . VÒ ph­¬ng thøc ®Çu t­ giai ®o¹n tíi cÇn tiÕp tôc t¨ng c­êng ®Çu t­ gi¸n tiÕp . ViÖc ®Çu t­ trùc tiÕp cÇn ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cÇn ®­îc ­u tiªn . C¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­ ®Òu ®­îc ®æi míi c¬ b¶n. Vèn ®­îc giao cho ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp sö dông qu¶n lý b¶o toµn vµ ph¸t triÓn . ViÖc sö dông vèn nh­ thÕ nµo lµ do ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp tù quyÕt ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn ®óng môc ®Ých trªn c¬ së phï hîp víi ph¸p luËt . Xö lý kiªn quyÕt nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng thua lç kÐo dµi mÊt vèn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n… §Æc biÖt nhµ n­íc cÇn ban hµnh h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝch doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc trùc tr¹ng ho¹t ®éng khinh doanh; hiÖu qu¶ sö dông vèn; cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho ®èi t­îng cÇn sö dông. 3..4. KiÕn nghÞ víi Bé C«ng an: a. VÒ ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu vª vèn. Bé C«ng an cÇn c¨n cø vµo nhiÖm vô ®­îc giao vµ kh¶ n¨ng cña xÝ nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn cña xÝ nghiÖp tõ ®ã t×m ra vèn ®Ó ®iÒu hoµ vµ bæ sung thªm vèn cho xÝ nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho xÝ nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh ®Ó xÝ nghiÖp ®Ó xÝ nghiÖp cã thÕ vµ lùc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. b. VÒ qu¸ tr×nh thanh to¸n. Khi xÝ nghiÖp hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®­îc giao th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé c«ng an, c¸c ®¬n vÞ nhËn hµng, tµi liÖu cÇn chñ ®éng bè trÝ nguån vèn thanh to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi khèi l­îng kÕ ho¹ch cho xÝ nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho xÝ nghiÖp thu håi vèn ®· bá ra. N©ng cao tèc ®é chu chuyÓn vèn, tiÕp tôc phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. c. VÒ ®µo t¹o c¸n bé: Bé C«ng an cÇn hç trî xÝ nghiÖp trong c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. T¨ng c­êng mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho xÝ nghiÖp x©y dùng nÒ nÕp chÝnh quy ph¸t triÓn ngang tÇm víi nhiÖm vô ®¶m nhiÖm gióp cho xÝ nghiÖp cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn v÷ng vµng, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t¹o nguån lùc æn ®Þnh l©u dµi. d. KiÕn nghÞ víi Bé C«ng an cho phÐp xÝ nghiÖp ®­îc h­ëng quyÒn qu¶n lý tµi chÝnh sau: §­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp trî gi¸ vµ c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c cña nhµ n­íc. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt hoÆc cung øng dÞch vô phôc vô quèc phßng an ninh, phßng chèng thiªn tai hoÆc theo chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ, s¶n phÈm dÞch vô nµy cña xÝ nghiÖp. - §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é trî gi¸, trî cÊp hoÆc c¸c chÕ ®é ­u ®·i, ®Çu t­ hoÆc t¸i ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc khi kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt, dÞch vô s¶n phÈm c«ng Ých cña xÝ nghiÖp. - §­îc c«ng an thµnh phè - Bé C«ng an øng kinh phÝ theo dù to¸n hµng n¨m theo hîp ®ång s¶n xuÊt phï hîp víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®­îc giao cho xÝ nghiÖp. - §­îc huy ®éng vèn gãp liªn doanh, thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp t¹i ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó vay vèn phôc vô ho¹t ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. KÕt luËn Sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ vÊn ®Ò rÊt cÊp b¸ch cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung Lµ ®¬n vÞ ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thi tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. XÝ nghiÖp th¸ng 8 ®· kh«ng ngõng tá râ nh÷ng ­u thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh, duy tr× vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt ®ång thêi n©ng cao ®êi sèng c¸c hé c«ng nh©n viªn.Tuy nhiªn ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ míi xÝ nghiÖp vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®ßi hái sù nç lùc rÊt lín trong toµn bé xÝ nghiÖp . Qua thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp b»ng nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· ®­îc trang bÞ víi thùc tiÔn t×m hiÓu t¹i xÝ nghiÖp em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn mµ xÝ nghiÖp cã thÓ tham kh¶o vµ ¸p dông nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn. Song thêi gian cã h¹n tr×nh ®é hiÓu biÕt trong lÜnh vùc cßn nhiÒu h¹n chÕ mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu xãt nhÊt ®Þnh. Em mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o h­íng dÉn c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cïng c¸c b¹n ®ång häc quan t©m tíi vÊn ®Ò hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa tµi chÝnh – ng©n hµng tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Cïng toµn thÓ Ban l·nh ®¹o, c¸n bé phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n xÝ nghiÖp th¸ng 8 . §Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS. Lª §øc L÷ ®· tËn t×nh h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy . Sinh viªn thùc hiÖn : Tµi liÖu Tham Kh¶o 1 . Tµi chÝnh doanh nghiÖp : P .T S L­uThu H­¬ng (§ H K T Q D ) 2 . Qu¶n trÞ Tµi ChÝnh doanh nghiÖp : T. S Vò Huy Hµo P .T S §µm V¨n HuÖ 3 . Qu¶n trÞ tµi chÝnh : §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n 4 . LËp ®äc ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh - Nhµ xuÊt b¶n TC 5 . C¸c b¸o c¸o kÕ tãan 1990; 2000; 2001 cña xÝ nghiÖp Th¸ng 8 6 . Tµi chÝnh doanh nghiÖp th­c hµnh : T .S Vò C«ng Ty T h. S §ç ThÞ Ph­¬ng 7 . Ph©n tÝch T C D N : §ç V©n ThËn, dÞch 8 . C¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh vµ c¸c v¨n b¶n kiÖn hµnh Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8.doc
Luận văn liên quan