Đề tài Một số giải pháp để xây dựng và phát triển Khu công nghiệp và Khu chế xuất ở Việt Nam đến năm 2010

Lời mở đầu Qua hơn mười năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội,. . .và nhờ đó mà Đảng và Nhà nước ta đã làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đồng thời tạo được uy tín rộng lớn với quốc tế. Hơn nữa, trong khu vực, xu thế hoà bình, ổn định, hợp tác đang tiếp tục phát triển. Trên thế giới, xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá về kinh tế ngày càng mạnh và trở thành tất yếu. Đây là cơ hội lớn cho nước ta tranh thủ để thu hút mạnh hơn các nguồn lực bên ngoài so với những năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi kể trên, nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang đứng trước rất nhiều thách thức to lớn như sự yếu kém bên trong của nền kinh tế mà chúng ta chưa khắc phục được, những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực tuy không như trước đây nhưng vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn. Nguy cơ tụt hậu hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thách thức to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của ta quá thấp và lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Để vượt qua những thử thách này đồng thời tân dụng nhữg cơ hội mới, nền kinh tế nước ta cần thu hút được mọi nguồn đầu tư có thể từ cả trong nước lẫn nước ngoài nhằm thông qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của cả nền kinh tế. Ngay từ những năm đầu thập kỷ 90, Nhà nước ta đã quan tâm đến việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình Khu chế xuất, khu công nghiệp tại nhiều địa phương. Hoạt động của các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của nước ta trong những năm qua đãcó bước phát triển tương đối tốt, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề khó khăn, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu để đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm khai thác nhiều hơn tiềm năng của các Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều đề tài tiến hành nghiên cứu về vấn đề này và đã đưa ra những giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư cũng như hỗ trợ cho các cơ quan quản lý Khu công nghiệp Khu chế xuất. Tuy vậy, những thách thức to lớn trên buộc Việt Nam phải nghiên cứu và cân nhắc lại chính sách thu hút đâù tư của Nhà nước, kịp thời đưa ra một số giải pháp để đảm bảo sự hấp dẫn đối với những nhà đầu tư. Chính vì vậy, em quyết định chọn đề tài "Một số giải pháp để xây dựng và phát triển Khu công nghiệp và Khu chế xuất ở Việt Nam đến năm 2010" làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình với mục đích nâng cao sự hiểu biết về một vấn đề mà mình tâm đắc, đồng thời em cũng mong có thể đóng góp một số kiến nghị nhằm xây dựng thành công các Khu công nghiệp, Khu chế xuất ở Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, khoá luận này được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về Khu công nghiệp, Khu chế xuất Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, và Khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay Chương 3: Định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển của các Khu công nghiệp và Khu chế xuất

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp để xây dựng và phát triển Khu công nghiệp và Khu chế xuất ở Việt Nam đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
× thùc hiÖn ph­¬ng tr©m liªn tôc t¨ng ®Çu t­ ®Ó cã tèc ®é t¨ng tr­ëng l©u dµi vµ bÒn v÷ng. TËp trung viÖc thu hót ®Çu t­ ®Ó lÊp ®Çy c¸c KCN hiÖn cã vµ ­u tiªn më réng c¸c KCN ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Theo qui ho¹ch chi tiÕt c¸c KCN ®· cã th× ®Õn 10/2000, trong c¶ n­íc ®· cã 67 KCN víi tæng diÖn tÝch chiÕm ®Êt lµ 11.078 ha trong ®ã diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp cã thÓ cho thuª lµ 7.730 ha. HiÖn nay, sè ®Êt c«ng nghiÖp nµy ®· ®­îc lÊp ®Çy 32,31%, nh­ vËy trong nh÷ng n¨m tíi c¸c KCN cÇn ph¶i thu hót ®Çu t­ ®Ó lÊp ®Çy nèt h¬n 2/3 diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp cßn l¹i. Do ®Æc ®iÓm chung cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo KCN ë n­íc ta lµ c¸c dù ¸n võa vµ nhá, qui m« vèn ®Çu t­ kho¶ng 4-5 tr.USD, chiÕm trung b×nh 1-1,5 ha ®Êt c«ng nghiÖp (trªn c¬ së t×nh h×nh t¹i c¸c KCX T©n ThuËn vµ Linh Trung) nªn ®Ó lÊp ®Çy c¸c KCN hiÖn nay th× cÇn cã trªn 3.500 dù ¸n, tøc lµ gÇn b»ng sè dù ¸n mµ ta thu hót ®­îc trong vßng 10 n¨m qua. Nh­ vËy, môc tiªu thu hót ®Çu t­ vµo KCN tõ tr­íc ®Õn nay vµ vÒ sau vÉn lµ môc tiªu ®Ých thùc cña viÖc ph¸t triÓn KCN . Bªn c¹nh viÖc tÝch cùc thu hót ®Çu t­ míi, cÇn tËp trung khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng më réng s¶n xuÊt, thÞ tr­êng, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng. ViÖc thµnh lËp c¸c KCN míi lµ viÖc lµm tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ song viÖc thùc hiÖn ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n, c©n nh¾c xem xÐt kü c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh­ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­. Cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu hoµn chØnh c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng trong vµ ngoµi hµng rµo, nhµ ë cho c«ng nh©n, xö lý chÊt th¶i c«ng nghiÖp, ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n. TiÕp tôc hoµn chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn KCN, x¸c ®Þnh ngµnh nghÒ theo quy ho¹ch chung vµ lîi thÕ cña tõng khu vùc, tr¸nh trïng lÆp vÒ ngµnh nghÒ dÉn ®Õn triÖt tiªu nhau. C¸c ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu kinh nghiÖm ph¸t triÓn KCN gióp ®ì c¸c ®Þa ph­¬ng, vïng kh¸c th«ng qua viÖc trao ®æi kinh nghiÖm, cö chuyªn gia, t¹o c¸c vïng nguyªn liÖu, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vÖ tinh trong mèi liªn kÕt víi c¸c KCN vïng kinh tÕ träng ®iÓm t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp, bæ sung cho nhau cïng ph¸t triÓn. ChuyÓn mét sè KCN ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ b­íc ®Çu nh­ KCX T©n ThuËn, KCX Linh Trung, KCN Biªn Hoµ II, KCN ViÖt Nam - Singapore, KCN Sµi §ång B thµnh m« h×nh kinh tÕ phï hîp, ®a chøc n¨ng kh«ng chØ giíi h¹n trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô c«ng nghiÖp g¾n víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt vµ lîi thÕ sinh lêi. ChÊm døt viÖc ph¸t triÓn c¬ së c«ng nghiÖp ®éc lËp xen lÉn víi c¸c khu d©n c­. Kiªn quyÕt h­íng c¸c nhµ ®Çu t­ vµo KCN, trõ nh÷ng dù ¸n ®ßi hái gÇn nguån nhiªn liÖu, cÇn diÖn tÝch chiÕm ®Êt lín vµi tr¨m ha, c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u kh«ng thuéc diÖn di dêi vµ vÉn phï hîp víi quy ho¹ch. C¶i t¹o c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp hiÖn cã vµ kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KCN nhá t¹i c¸c vïng n«ng th«n cã quy m« vµi chôc ha. Nhµ n­íc hç trî KCN nµy th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p: quy ho¹ch ®Êt, më réng giao th«ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i, b¶o l·nh tÝn dông, c«ng nghiÖp ¸p dông, t×m kiÕm thÞ tr­êng. Thu hót c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo c¸c KCN ë miÒn B¾c vµ miÒn Trung b»ng c¸c chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc vÒ vèn, miÔn gi¶m thuÕ, t¨ng c­êng tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn. .. nh»m t¹o ra sù ph¸t triÓn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng. H×nh thµnh mét sè KCNC ë nh÷ng vïng, ®Þa bµn cã ®ñ ®iÒu kiÖn. TËp trung ph¸t triÓn KCNC Hoµ L¹c, Khu c«ng nghÖ phÇn mÒm Quang Trung - Tp. HCM gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc víi vai trß lµ cÇu nèi tiÕp nhËn chuyÓn giao vµ tiÕn tíi s¸ng t¹o c¸c c«ng nghÖ míi. C¸c KCNC lµ nh÷ng ®iÓm thö nghiÖm, thÝ ®iÓm rót kinh nghiÖm cho viÖc ®Èy m¹nh KCNC trong c¶ n­íc. X©y dùng c«ng nghÖ phÇn mÒm thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, gãp phÇn hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c ngµnh kinh tÕ - x· héi, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc, ®¶m b¶o an ninh quèc gia, ph¸t huy tiÒm n¨ng vµ trÝ tuÖ con ng­êi ViÖt Nam. Tõ nay ®Õn 2005 ®¹t gi¸ trÞ s¶n l­îng kho¶ng 500 tr.USD. KÕt hîp ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a ngµnh víi vïng l·nh thæ. Theo quy ho¹ch ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt , ®Õn n¨m 2010 c¶ n­íc sÏ cã 96 KCN vÉn tËp trung chñ yÕu ë 3 vïng kinh tÕ träng ®iÓm. Dù th¶o chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c KCN trong tõng vïng kinh tÕ träng ®iÓm nh­ sau : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé: “ ph¸t triÓn c¸c KCN, KCNC, c«ng nghiÖp xuÊt khÈu, c«ng nghiÖp phÇn mÒm ’’ Vïng kinh tÕ träng ®iÓm Nam Bé: “ Hoµn chØnh vµ n©ng cÊp c¸c KCN, KCX, KCNC . .. , x©y dùng ®« thÞ trªn c¸c trôc g¾n víi KCN ”. Vïng kinh tÕ träng ®iÓm Trung Bé: “ H×nh thµnh c¸c KCN ven biÓn, c¸c KCN, th­¬ng m¹i tæng hîp .. ®Èy nhanh viÖc x©y dùng khu kinh tÕ Dung QuÊt -Chu Lai “ Trªn c¬ së ®Þnh h­íng ®ã, viÖc x©y dùng thÝ ®iÓm khu kinh tÕ më cöa Chu Lai sím ®­îc triÓn khai trong thêi gian tíi. Ph¸t triÓn khu kinh tÕ më Chu Lai trë thµnh cÇu nèi víi thÕ giíi bªn ngoµi, khu vùc dµnh cho “ n­íc ngoµi muèn lµm ¨n víi nhau, trong n­íc thùc sù muèn lµm ¨n víi n­íc ngoµi “ mét c¸ch thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc ®ét ph¸ vµo khu Chu Lai cïng víi ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn KCN Dung QuÊt lµ nh»m môc ®Ých ®­a miÒn Trung nãi chung vµ Qu¶ng Nam nãi riªng sím v­ît qua khã kh¨n, ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, liªn kÕt gi÷a c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi vïng nguyªn liÖu c«ng nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng ho¸, khai th¸c vïng trung du vµ miÒn nói, h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam 1. §æi míi vµ hoµn thiÖn thÓ chÕ Nhµ n­íc Tõ thùc tiÔn ph¸t triÓn KCN trong 10 n¨m qua ®· cho ta thÊy thÓ chÕ lµ kh©u quan träng t¹o khung khæ ph¸p lý ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KCN, KCX. Theo tinh thÇn cña nghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø t­(kho¸ VIII), chóng ta ®ang xóc tiÕn ®Ó ban hµnh luËt vÒ KCN. Cho ®Õn nay, chÝnh phñ ®· ban hµnh mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ víi nh÷ng quy ®Þnh th«ng tho¸ng h¬n, gi¶m dÇn sù kh¸c biÖt víi ®Çu t­ trong n­íc, t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, ®Æc biÖt ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n­íc kh«ng c¶m thÊy thiÖt thßi khi ®Çu t­ vµo c¸c KCN, KCX, t¹o khu«n khæ ph¸p lÝ thuËn lîi h¬n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ vµo c¸c khu kinh tÕ nµy. ChÝnh phñ còng ®· tiÕp tôc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i h¹n chÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c ®ã lµ sù thiÕu ®ång bé vµ thiÕu nhÊt qu¸n cña chÝnh s¸ch, sù c¶n trë cña thñ tôc hµnh chÝnh phiÒn hµ, n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn thÓ chÕ h¹n chÕ. Mét trong nh÷ng khã kh¨n lín nhÊt trong kh©u thÓ chÕ vÉn lµ chÝnh s¸ch vÒ quy chÕ liªn quan ®Õn gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó nhanh chãng lÊp ®Çy, phñ kÝn KCN, KCX ®· x©y dùng. HÖ thèng chÝnh s¸ch cña ta hiÖn nay ®èi víi KCN, KCX cßn nhiÒu h¹n chÕ ch­a khuyÕn khÝch c¸c nhµ doanh nghiÖp trong n­íc ®Çu t­ vµo KCN, KCX. C¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo KCN, KCX ch­a cã g× lîi h¬n viÖc hä thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ ngoµi KCN, KCX. Thñ tôc thµnh lËp, c¸c ­u ®·i trong vµ ngoµi KCN, KCX gÇn nh­ nhau, ch­a cã g× kh¸c biÖt mÊy. Thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi KCN, KCX theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®· cã rÊt nhiÒu c¶i tiÕn nh­ng c¸c vÊn ®Ò vÒ thñ tôc hµnh chÝnh sau giÊy phÐp vÉn cßn nhiÒu phøc t¹p r¾c rèi. C¸c nhµ ®Çu t­ cho r»ng, c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ cña ta lµ rÊt hÊp dÉn nh­ng ®Ó ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i nµy th× tr­íc hÕt ph¶i tæ chøc ®­îc s¶n xuÊt kinh doanh mµ chÝnh kh©u tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh l¹i tiÕn hµnh sau khi cã giÊy phÐp ®Çu t­.C¸c nhµ ®Çu t­ ph¶i lµm thñ tôc hµnh chÝnh t¹i c¸c c¬ quan theo quy ®Þnh cña tõng c¬ quan nµy, giÊy tê th× nhiÒu, kh«ng cã mÉu ®Ó khai, thêi gian xem xÐt kÐo dµi. Do vËy, cµng ph¶i cµng ph¶i c¶i tiÕn thñ tôc theo h­íng: ®¬n gi¶n thñ tôc, gi¶m nh÷ng kh©u kh«ng cÇn thiÕt nh­ thñ tôc phª duyÖt kÕ ho¹ch xuÊt khÈu, ®¨ng ký ho¹t ®éng theo tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr­êng cña ViÖt Nam,....§èi víi nh÷ng thñ tôc nhÊt thiÕt ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× ph¶i cã h­íng dÉn râ ®Ó c¸c doanh nghiÖp biÕt lËp hå s¬, qui ®Þnh râ thêi h¹n xem xÐt, quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt t¹i chç c«ng viÖc theo c¬ chÕ, hoÆc giao cho Ban qu¶n lý KCN cÊp tØnh thùc hiÖn, hoÆc lµ c¬ quan ®¹i diÖn ®ñ thÈm quyÒn t¹i KCN. C«ng t¸c kiÓm tra göi b¸o c¸o còng cÇn ®­îc xem xÐt gi¶i quyÕt theo h­íng ®¬n gi¶n, tr¸nh trïng lÆp. ViÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ph¶i tu©n theo tinh thÇn ®æi míi cña LuËt söa ®æi LuËt §TNN vµ NghÞ ®Þnh 24/ND - CP ban hµnh ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2000. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ thuª ®Êt trong KCN, KCX cao h¬n nhiÒu so víi bªn ngoµi v× vËy ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp trong n­íc ®Çu t­ vµo KCN, KCX cÇn cã cung mét mÆt b»ng víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó t¹o sù c¹nh tranh lµnh m¹nh. §Ó tiÕp tôc ®æi míi thÓ chÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo c¸c KCN, KCX, chóng ta cÇn tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn nh÷ng v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p quy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu râ rµng, thiÕu thèng nhÊt vµ kh«ng cô thÓ. ChÝnh phñ cÇn sím ban hµnh LuËt KCN, sau ®ã qua thÓ nghiÖm sÏ dÇn dÇn söa ®«Ø, bæ sung vµ ban hµnh quy tr×nh thèng nhÊt qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t­ trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. Trong quy tr×nh, cÇn ph¶i quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ thêi gian gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh ®èi víi c¸c bé, c¸c ban, c¸c ngµnh. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ viÖc qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi KCN, KCX còng nh­ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña Ban qu¶n lý c¸c KCN cÇn ®­îc quy ®Þnh râ rµng. Kh«ng nh÷ng thÕ, chóng ta cßn ph¶i söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh cña quy chÕ KCN hiÖn hµnh.VÝ dô nh­ bá chÕ ®é uû quyÒn, chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶n lý cã thÈm quyÒn cña Ban qu¶n lý KCN, KCX, t¹o hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi b×nh ®¼ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ vµo KCN, KCX. Trong khi chê ®îi LuËt KCN ban hµnh, cÇn bæ sung söa ®æi mét sè ®iÓm trong NghÞ ®Þnh 36/Cp ban hµnh ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997: Qui ®Þnh râ vµ cô thÓ h¬n viÖc ph¸t triÓn c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi ngoµi hµng rµo KCN, KCX. Thùc hiÖn ®¨ng ký thñ tôc hµnh chÝnh trän gãi thay cho chÕ ®é xÐt duyÖt tõng tr­ßng hîp nh­ hiÖn nay. C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng bao gåm mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y dùng. Qui ®Þnh thêi h¹n thuª ®Êt cña doanh nghiÖp KCN, KCX v­ît qu¸ thêi h¹n thuª ®Êt cña c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng. C¸c doanh ngiÖp ®· cã tr­íc khi thµnh lËp KCN, KCX ®­îc gi÷ nguyªn gi¸ trÞ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông nh­ng ph¶i b¸o c¸o víi Ban qu¶n lý KCN ®Ó thèng nhÊt qu¶n lý theo qui chÕ KCN. T¸ch viÖc thuª ®Êt lµ quyÒn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ cho thuª sö dông h¹ tÇng lµ quyÒn cña doanh nghiÖp vµ cã sù phèi hîp nh»m ®¶m b¶o lîi Ých chung cña Nhµ n­íc vµ cña C«ng ty kinh doanh c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ ®Çu t­ vµo KCN, KCX. Më réng vµ qu¶n lý linh ho¹t h¬n viÖc trao ®æi hµng ho¸ gi÷a KCX vµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt víi thÞ tr­êng néi ®Þa. C¶i c¸ch mét c¸ch triÖt ®Ó thñ tôc hµnh chÝnh, kh¾c phôc sù chËm chÔ trong viÖc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, gi¶i quyÕt nh÷ng ¸ch t¾c cña c¸c chñ ®Çu t­ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Chóng ta kh«ng thÓ ®Ó nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng bÞ c¸c c«ng chøc quan liªu, vô lîi lµm sai lÖch, s¸ch nhiÔu, lµm chËm trÔ, phiÒn lßng c¸c nhµ ®Çu t­. C¸ch lµm tèt nhÊt lµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô trän gãi cã thêi h¹n. Nhµ n­íc cÇn ph¶i ban hµnh qui chÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc giao dÞch trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Ó kÞp thêi th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c. 2. N©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ x©y dùng KCN, KCX. Bªn c¹nh viÖc ®æi míi c¬ chÕ ,bé m¸y qu¶n lý vµ thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi KCN, KCX, hoµn thiÖn hµnh lang ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch cho doanh nghiÖp KCN, KCX ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch h¬n n÷a ®Çu t­ vµo KCN, KCX vµ t¹o ra mét h­íng ®i ®óng ®¾n cho ph¸t triÓn KCN, KCX trong thêi gian tíi chóng ta cÇn n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng qui ho¹ch ph¸t triÓn KCN víi môc ®Ých ®Þnh ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn KCN nãi chung vµ tõng khu vùc nãi riªng. ViÖc h×nh thµnh c¸c KCN hiÖn nay cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i sau: KCN ®­îc thµnh lËp míi ®Ó thu hót doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc . KCN ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së mét sè doanh nghiÖp ®· ®­îc thµnh lËp tõ tr­íc nh»m t¹o qui ho¹ch thu hót thªm nhiÒu doanh nghiÖp míi vµo ®Þa bµn KCN ®­îc thµnh lËp ®Ó tæ chøc, s¶n xuÊt l¹i c¸c khu vùc thµnh phè, thÞ x· ë c¸c tØnh vµ mét sè KCN dµnh cho c¸c doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá. Nh­ vËy, cã lo¹i KCN g¾n môc tiªu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi môc tiªu kinh doanh h¹ tÇng (lo¹i 1); nh­ng còng cã KCN g¾n víi môc tiªu tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã theo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh (lo¹i 2, 3). Trªn thùc tÕ nh÷ng lo¹i KCN nµy gÆp khã kh¨n trong viÖc b¶o ®¶m vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng v× ngoµi môc tiªu kinh doanh nh­ nh÷ng KCN kh¸c cßn cã môc tiªu kinh tÕ - x· héi riªng cña tØnh kh«ng chØ thuÇn tuý xem xÐt d­íi gãc ®é kinh doanh h¹ tÇng. V× vËy, ®èi víi c¸c KCN lo¹i nµy, ®Ò nghÞ nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®Æc biÖt ®¶m b¶o vèn ®Çu t­ nh­ ghi nî tiÒn thuª ®Êt, vay ­u ®·i l·i suÊt thÊp dµi h¹n, cho c¸c doanh nghiÖp trong KCN nî tiÒn thuª ®Êt, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ trong 4-5 n¨m ®Çu khi chuyÓn vµo KCN .. T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng cña KCN trong thêi gian qua ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn ph¸ vì c©n ®èi, thµnh lËp qu¸ nhiÒu KCN trong khi kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ h¹n chÕ, kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng. V× vËy, ®¸ng lÏ viÖc thµnh lËp c¸c KCN ®Ó tr¸nh ®Çu t­ ph©n t¸n nh­ng ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®· cã biÓu hiÖn ®Çu t­ ph©n t¸n v× mçi KCN cã rÊt Ýt dù ¸n. §iÒu ®ã dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c KCN vµ sö dông vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ch­a hiÖu qu¶ nhÊt lµ ®èi víi c¸c KCN do c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Çu t­ x©y dùng. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra trong bèi c¶nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ kh¶ n¨ng thu hót FDI hiÖn nay lµ ë n­íc ta nªn thµnh lËp bao nhiªu KCN lµ võa. V× vËy, viÖc thµnh lËp KCN tr­íc hÕt ph¶i xuÊt ph¸t tõ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, kh«ng thÓ lµm theo phong trµo, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu chñ quan mang tÝnh côc bé. Khi KCN ®­îc h×nh thµnh, nã cã t¸c ®éng kh«ng chØ ®èi víi sù ph¸t triÓn khu vùc l·nh thæ, mµ cßn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi trªn ph¹m vi réng xÐt d­íi gi¸c ®é kinh tÕ vµ x· héi, ®ßi hái huy ®éng nh÷ng nguån lùc rÊt lín c¶ vÒ vèn ®Çu t­, nguån nh©n lùc, cung cÊp kü thuËt, qu¶n lý vµ tæ chøc, c¬ cÊu l¹i kinh tÕ khu vùc vµ l·nh thæ. H¬n thÕ n÷a, nÕu chóng ta quan niÖm KCN lµ h¹t nh©n trong c¸c chuçi qui ho¹ch ®« thÞ sÏ ®­îc h×nh thµnh trong t­¬ng lai víi hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ngoµi KCN cã chÊt l­îng cao ph¶i quyÕt ®Þnh sè l­îng KCN cÇn x©y dùng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. Theo tÝnh to¸n s¬ bé, ®Ó lÊp ®Çy tÊt c¶ c¸c KCN ®· ®­îc thµnh lËp, ph¶i thu hót ®­îc kho¶ng 6000 doanh nghiÖp víi tæng sè vèn ®Çu t­ 20-25 tû USD. V× vËy, trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i thu hót thªm kho¶ng 5450 doanh nghiÖp thµnh lËp míi víi tæng vèn ®Çu t­ ®¨ng ký 18-23 tû, trong ®ã chñ yÕu lµ nguån vèn FDI. Víi tèc ®é thu hót §TNN cña c¶ n­íc trong c¸c n¨m qua, nÕu tËp trung tÊt c¶ c¸c dù ¸n FDI vµo c¸c KCN th× còng ph¶i mÊt 15-20 n¨m n÷a chóng ta míi cã thÓ lÊp ®Çy c¸c KCN ®· ®­îc thµnh lËp. MÆt kh¸c, do khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc nªn c¸c n­íc trong khu vùc ph¶i gi¶m ®Çu t­ ra n­íc ngoµi ®Ó gi¶i quyÕt khñng ho¶ng trong n­íc vµ sù sôt gÝa c¸c ®ång tiÒn c¸c n­íc Ch©u ¸ ®· lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña ViÖt Nam trong thu hót ®Çu t­. C¸c n­íc khu vùc ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ nªn tÝnh hÊp dÉn vÒ ®Çu t­ cña ViÖt Nam ®· gi¶m sót l¹i cµng gi¶m sót. V× vËy, kh¶ n¨ng t¨ng FDI cña c¸c n­íc nµy vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó ®¶m b¶o møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao h¬n sÏ rÊt khã trë thµnh hiÖn thùc. ChÝnh v× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng qui ho¹ch c¸c KCN trong thêi gian tíi chóng ta cÇn xem xÐt thËt chÆt chÏ viÖc thµnh lËp c¸c KCN míi, cÇn rµ so¸t kü tÊt c¶ c¸c KCN nµy, tËp trung vèn ®Çu t­ hoµn thµnh x©y dùng h¹ tÇng cho nh÷ng KCN ®ang x©y dùng dë dang, ®×nh ho·n tÊt c¶ c¸c KCN ch­a x©y dùng hoÆc kh«ng cã triÓn väng thu hót ®Çu t­. §èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a cã KCN th× cÇn ph¶i qui ho¹ch x©y dùng KCN, nh­ng tr­íc m¾t ch­a nªn thµnh lËp KCN míi mµ cho phÐp Uû ban nh©n d©n tØnh x©y dùng qui ho¹ch chi tiÕt khu vùc nµy ®Ó kªu gäi ®Çu t­. Nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo khu vùc qui ho¹ch ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i nh­ ®èi víi doanh nghiÖp KCN. Khi khu vùc héi tô ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt th× sÏ quyÕt ®Þnh thµnh lËp KCN. CÇn chó träng viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c côm c«ng nghiÖp nhá t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng, ngoµi viÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn ®Ó kiÓm so¸t m«i tr­êng cßn sö dông lao ®éng t¹i chç gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho sè lao ®éng d«i d­, t¨ng thu nhËp cho d©n chóng quanh vïng vµ quan träng lµ gãp phÇn gi¶m søc Ðp vÒ d©n sè, viÖc lµm cho c¸c ®« thÞ lín. Song song víi viÖc qui ho¹ch c¸c KCN, cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Çu t­ cho hÖ thèng h¹ tÇng ngoµi hµng rµo, khu d©n c­ vµ dÞch vô cho c¸c ®èi t­îng lao ®éng lµm viÖc trong c¸c KCN ë nh÷ng khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi trong viÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn KCN, KCX, chóng ta cßn cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ®iÓm sau: C¸c ngµnh nghÒ thu hót vµo KCN, KCX ph¶i phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kü thuËt. C¸c lo¹i h×nh vµ quy m« doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong KCN, KCX ®a d¹ng :cã quy m« lín , võa vµ nhá trong mèi quan hÖ hîp t¸c liªn kÕt cïng tham gia s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm. Ph¸t triÓn c¸c côm c«ng nghiÖp vµ ®iÓm c«ng nghiÖp ë c¸c thÞ trÊn, thÞ x·, h×nh thµnh mét m¹ng l­íi c«ng nghiÖp võa vµ nhá ph©n bè réng kh¾p trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. B¶o ®¶m sù ®ång bé gi÷a ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ qu¸ tr×nh ®o thÞ ho¸. Chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh giíi h¹n cña c¸c KCN, KCX trªn c¬ së c©n ®èi c¸c ®iÒu kiÖn . VÒ nguyªn t¾c, c¬ së h¹ tÇng ph¶i ®i tr­íc mét b­íc. Chóng ta ph¶i ®¶m b¶o sù ®ång bé gi÷a h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn thuËn lîi vµ l©u bÒn cho KCN, KCX. §ång thêi ph¶i x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé: ®iÖn, n­íc, xö lý chÊt th¶i, th«ng tin cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Mäi quy ho¹ch sau khi ®­îc phª duyÖt ph¶i ®­îc c«ng bè réng r·i, c«ng khai ®Ó c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n cïng biÕt. Së dÜ nh­ vËy lµ ®Ó qu¶nlý chi phÝ ®Òn bï sau nµy. T¨ng c­êng tæ chøc, nghiªn cøu t­ vÊn ph¸t triÓn vµ lùc l­îng nghiªn cøu kÕ ho¹ch, luËn chøng c¸c dù ¸n ®Çu t­ ­u tiªn. Trªn c¬ së quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt, ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­, cã c¬ chÕ hÊp dÉn thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo KCN, KCX. CÇn ­u tiªn thµnh lËp KCN trªn c¬ së ®· cã mét sè doanh nghiÖp nay më réng thªm hoÆc c¶i t¹o c¸c KCN cò , sau ®ã ®Õn x©y dùng c¸c KCN míi phôc vô . 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Çu t­ vµo KCN, KCX Tõ kinh nghiÖm x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX ë mét sè n­íc ®· chØ râ “thÞ tr­êng lµ søc sèng cña c¸c KCN, KCX”. ChÝnh v× vËy ®Ó h×nh thµnh, ph¸t triÓn KCN , KCX th× viÖc nghiªn cøu, dù b¸o thÞ tr­êng s¶n phÈm ®­îc coi lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ hÖ träng trong viÖc luËn chøng cho sù ra ®êi cña c¸c KCN, KCX. §Ó më réng thÞ tr­êng cho c¸c KCN, KCX cÇn n©ng cao n¨ng lùc tiÕp thÞ tõ hai phÝa c¶ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc mµ c¬ quan tham m­u lµ Ban qu¶n lý vµ c¸c c«ng ty kinh doanh KCN. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc t×m hiÓu c¬ héi lµm ¨n, giíi thiÖu ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch c¸c KCN, KCX, s½n sµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµo KCN trong khu«n khæ ph¸p luËt nh­ gi¶m tèi ®a gi¸ thuª ®Êt, b¶o ®¶m c¬ chÕ mét cöa, gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh nhanh nhÊt cho c¸c nhµ ®Çu t­, vËn dông thªm c¸c ­u ®·i kh¸c ®Ó thu hót ®Çu t­, h­íng dÉn viÖc lµm thñ tôc nhanh gän, quy ®Þnh thêi h¹n cÊp giÊy phÐp trong thêi h¹n ng¾n nhÊt, nh÷ng doanh nghiÖp sö dông nguyªn liÖu t¹i ®Þa ph­¬ng cã tû lÖ xuÊt khÈu cao ®­îc gi¶m tiÒn thuª ®Êt. . . §èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh KCN còng t¨ng nç lùc tiÕp thÞ cho KCN: th«ng qua c¸c c«ng ty cã uy tÝn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t×m kiÕm c¸c nhµ ®Çu t­, h¹ gi¸ , cho thuª ®Êt vµ mÆt b»ng ®Ó nhanh chãng lÊp ®Çy, phñ kÝn, cö chuyªn gia tiÕp xóc víi c¸c hiÖp héi, tæ chøc th­¬ng m¹i vµ hiÖp héi cña thÕ giíi, giíi thiÖu c¸c KCN, KCX trong n­íc cho nh÷ng ng­êi cã ý ®Þnh ®Çu t­ vµo c¸c KCN nµy. 4. §Èy nhanh tiÕn ®é ®Òn bï vµ gi¶i phãng mÆt b»ng Trong vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n §TNN th­êng gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng, mµ gian tru©n h¬n c¶ lµ c¸c dù ¸n ë ®« thÞ hoÆc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cho KCN. C¸c KCN Hµ Néi - §µi t­ (100% vèn §µi Loan), KCN Nam Th¨ng Long (liªn doanh) ph¶i mÊt 2-3 n¨m cho c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, kh«ng Ýt c¸c KCN kh¸c nh­ KCN Biªn Hoµ II, Gß DÇu,...tuy ®· x©y dùng kh¸ hoµn chØnh h¹ tÇng nh­ng vÉn ch­a gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ®Òn bï gi¶i to¶. Sù chËm trÔ trong viÖc ®Òn bï gi¶i to¶ mÆt b»ng g©y trë ng¹i rÊt lín tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh dù ¸n vµ lµm kh«ng Ýt nhµ ®Çu t­ n¶n lßng. §©y ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém, lµm chËm qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KCN, g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc trong x©y dùng h¹ tÇng, thµnh lËp c¸c KCN. VÒ mÆt b¶n chÊt, viÖc ®Òn bï, di d©n vµ gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng chØ lµ gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vèn ®· rÊt phøc t¹p vµ nan gi¶i mµ cßn liªn quan ®Õn mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch x· héi nh­: quyÒn së h÷u c¸ nh©n, c«ng ¨n viÖc lµm, m«i tr­êng sèng, sù c«ng b»ng vµ sù hµi hoµ gi÷a c¸c lîi Ých,... V× vËy c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng võa cÇn cã sù thËn träng, võa ®ßi hái c¸c gi¶i ph¸p toµn diÖn, ®ång bé xÐt c¶ tõ gi¸c ®é ph¸p lý lÉn thùc tiÔn. Nguyªn nh©n cña t×nh h×nh chËm trÔ trong viÖc ®Òn bï gi¶i to¶ mÆt b»ng cã rÊt nhiÒu, nh­ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ trong mét thêi gian dµi võa qua chóng ta ch­a cã v¨n b¶n ph¸p lý qui ®Þnh râ rµng, cô thÓ vÒ vÊn ®Ò nµy, céng thªm víi chÝnh s¸ch ¸p dông cho viÖc ®Òn bï gi¶i táa ®èi víi nh÷ng hé ph¶i di dêi ë mçi tØnh mçi kh¸c, thËm chÝ trong cïng mét tØnh nh­ng cã nhiÒu KCN, cã nhiÒu chñ ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng kh¸c nhau ¸p dông c¬ chÕ, chÝnh s¸ch kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian tíi cÇn kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, ®Ò xuÊt c¸c söa ®æi, bæ sung, ...nh»m ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Òn bï gi¶i táa mÆt b»ng, phï hîp h¬n víi ®Æc ®iÓm tõng vïng, tõng tØnh. §ã lµ cÇn ®iÒu chØnh gi¸ ®Òn bï s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng, sím x©y dùng LuËt hoÆc Ph¸p lÖnh gi¶i phãng mÆt b»ng, c¸c hé mua nhµ ë t¸i ®Þnh c­ còng theo gi¸ thÞ tr­êng nh­ng ®­îc h­ëng mét tû lÖ ­u ®·i (qui ®Þnh râ rµng) vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. C¸c hé thuéc diÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i, nÕu qu¸ nghÌo th× cã khung gi¸ hç trî cô thÓ v× ®©y lµ vÊn ®Ò x· héi cÇn ®­îc chÝnh quyÒn quan t©m gi¶i quyÕt... Tøc lµ viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai, c«ng b»ng trong ®Òn bï, di dêi c¸c hé ®Õn n¬i ®Þnh c­ æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay, tõ khi cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp cho ®Õn khi hoµn thµnh thñ tôc vÒ ®Êt, th­êng kÐo dµi hµng n¨m. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chñ ®Çu t­ thiÕu vèn ®Ó ®Òn bï do chi phÝ ph¸t sinh kh¸ lín, thËm chÝ cã nhiÒu tr­êng hîp cßn n»m ngoµi dù kiÕn. Ngoµi tiÒn ®Òn bï tµi s¶n cã trªn ®Êt, chñ ®Çu t­ cßn ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, hç trî mét sè c«ng tr×nh phóc lîi cña ®Þa ph­¬ng. §èi víi d©n (®èi t­îng ®Òn bï), mét mÆt hä cßn ch­a hiÓu râ chñ tr­¬ng ph¸t triÓn KCN, KCX, còng nh­ chÝnh s¸ch ®Òn bï hoÆc lµ do chÝnh s¸ch ®Òn bï cßn ch­a thèng nhÊt, mÆt kh¸c mét sè hé d©n cßn cè ý ch©y ú ®Æt ®iÒu kiÖn ®Òn bï mét c¸ch th¸i qu¸, trong khi ®ã trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña Nhµ n­íc cßn thiÕu ®iÒu kho¶n mang tÝnh c­ìng chÕ ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp cÇn xö lý. ChÝnh v× c¸c nguyªn nh©n nµy nªn ®· t¸c ®éng ®Õn t­ t­ëng, t×nh c¶m ®èi víi c¸c ®èi t­îng giao ®Êt lµm KCN, KCX, khiÕn cho mét sè ng­êi kh«ng ®ång t×nh, ë nhiÒu n¬i vÉn cßn x¶y ra hiÖn t­îng c¸c hé d©n lÊn chiÕm ®Êt thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c KCN, g©y khã kh¨n, kh«ng nh÷ng c¶n trë tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng mµ t¸c h¹i h¬n n÷a cßn ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t×mh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp KCN, KCX g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp nµy. §Ó cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é cña c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng h¬n n÷a, c«ng t¸c quy ho¹ch ph¶i thËt sù ®i tr­íc mét b­íc, ®ång thêi Nhµ n­íc ph¶i tÝch cùc tuyªn truyÒn gi¸o dôc réng r·i cho nh©n d©n hiÓu biÕt vÒ ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ chñ tr­¬ng ph¸t triÓn KCN, KCX cña n­íc ta. §Æc biÖt, chóng ta ph¶i hÕt søc coi träng sù chØ ®¹o phèi hîp th­êng xuyªn vµ thùc hiÖn chÆt chÏ gi÷a chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng víi doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng trong viÖc vËn ®éng, gi¶i thÝch, thuyÕt phôc c¸c ®èi t­îng ph¶i di dêi. Kh«ng cã sù can thiÖp trùc tiÕp cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng th× kh«ng thÓ tæ chøc gi¶i phãng mÆt b»ng nhanh vµ hîp lý ®­îc. Bªn c¹nh ®ã, mét vÊn ®Ò quan träng lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ë cÊp ®Þa ph­¬ng cÇn xóc tiÕn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, gi¶m tíi møc tèi ®a c¸c tÖ tham nhòng tiªu cùc lµ nh÷ng c¶n trë th­êng gÆp lµm cho tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng bÞ chËm trÔ. 5. §Çu t­ vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng cã chÊt l­îng cao §ång thêi víi sù ra ®êi KCN, KCX, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cã chÊt l­îng, nh»m phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp trong KCN, KCX cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng. ViÖc quy ho¹ch KCN, KCX g¾n liÒn víi quy ho¹ch ph¸t triÓn h¹ tÇng, mét trong nh÷ng néi dung v« cïng quan träng. Quy ho¹ch ph¸t triÓn h¹ tÇng bao gåm c¸c c«ng viÖc nh­ x¸c ®Þnh diÖn tÝch KCN, KCX, diÖn tÝch c¬ së h¹ tÇng kü thuËt hÖ thèng giao th«ng néi bé, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, hÖ thèng chuyÓn t¶i cÊp ®iÖn, n­íc, xö lý n­íc th¶i, th«ng tin, huy ®éng vèn, h×nh thøc ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng. . . HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp rÊt thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng vµ ®Çu t­ vµo KCN, KCX. ViÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngoµi hµng rµo cµng khã kh¨n h¬n. §Ó cã nguån vèn cho ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng KCN, KCX cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ®a d¹ng. Sau ®©y lµ mét sè c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ ¸p dông ®Ó t¨ng c­êng ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng: §a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn nh­ vèn nhµ n­íc, tÝn dông, vèn vay tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ, nguån vèn tõ c¸c chñ ®Çu t­. H×nh thµnh ng©n hµng chuyªn doanh phôc vô cho c¸c KCN, KCX ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn dçi trong x· héi ®Ó ph¸t triÓn KCN, KCX. ¦u tiªn nguån vèn ODA cho ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng KCN, KCX, x¸c ®Þnh danh môc cÇn sö dông nguån vèn nµy theo thø tù ­u tiªn ®Ó bè trÝ kÕ ho¹ch x©y dùng. Sö dông quü ®Êt t¹o nguån vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó ph¸t triÓn KCN, KCX. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo mét sè h¹ng môc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä. Cã c¬ chÕ ®Ó sö dông vèn ng©n s¸ch ph¸t triÓn KCN, KCX th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, ®ãng gãp nghÜa vô lao ®éng c«ng d©n. VÒ h×nh thøc ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ n­íc chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo kinh doanh h¹ tÇng KCN, KCX nh­ng khã kh¨n lín nhÊt lµ thiÕu vèn vµ kh¶ n¨ng tiÕp thÞ vËn ®éng ®Çu t­ do ®ã ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­. §èi víi vÊn ®Ò nµy, chóng ta cã thÓ thùc hiÖn gi¶i ph¸p thùc tÕ ®ã lµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®Çu t­ doanh nghiÖp Nhµ n­íc (c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng), c«ng ty liªn doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng (th­êng cã nguån tµi chÝnh dåi dµo h¬n kh¶ n¨ng vËn ®éng ®Çu t­ tèt h¬n), c«ng ty t­ nh©n. Ngoµi ra chóng ta còng cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ BOT víi ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc, cæ phÇn. ChÝnh sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc ®Çu t­ vµ ®èi t¸c ®Çu t­ sÏ lµm phong phó thªm thÞ tr­êng x©y dùng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¹nh tranh, n©ng cao chÊt l­îng. Trong thêi gian qua, vèn ng©n s¸ch cña n­íc ta cßn h¹n hÑp do ®ã chóng ta chñ yÕu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó x©y dùng c¸c KCN, KCX. V× môc tiªu kinh doanh nªn c¸c nhµ ®Çu t­ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn l­îi nhuËn. Trong c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm, tiÒn thuª ®Êt th­êng chiÕm tû träng lín v× gi¸ thuª ®Êt cao. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m søc thu hót ®Çu t­. V× vËy, gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt lµ Nhµ n­íc nªn gi¶m gi¸ cho thuª ®Êt. Chóng ta ph¶i nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ r»ng viÖc ®Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng KCN lµ t¹o ®iÌu kiÖn ®Ó thu hót ®Çu t­. Cã thÓ nãi ®©y lµ nh©n tè hµng ®Çu ®Ó lÊp ®Çy, phñ kÝn c¸c KCN, KCX cßn bá trèng hiÖn nay. ViÖc khai triÓn c¸c c«ng ty kÕt cÇu h¹ tÇng ngoµi hµng rµo ®Ó ®ång bé víi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng trong hµng rµo KCN, KCX ®­îc ®Ò cËp trong quy chÕ KCN n¨m 1997. NghÞ ®Þnh 10/CP n¨m 1998 vÒ sù hç trî ®Çu t­ cña Nhµ n­íc cho c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo ®Õn ch©n c¸c KCN, KCX, tuy nhiªn viÖc chiÓn khai cßn chËm. HiÖn nay, rÊt khã t×m ®­îc KCN nµo ®ång bé nhÊt lµ ®iÖn, nø¬c, nhµ ë cho c«ng nh©n. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, liÖu chóng ta cã nªn thùc hiÖn ®Çu t­ theo kiÓu cuèn chiÕu, hoµn tÊt cho tõng khu phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo v× lµm nh­ vËy, kh«ng nh÷ng cã lîi cho KCN, KCX mµ cßn cã lîi cho céng ®ång ®Þa ph­¬ng n¬i hä ®ang sinh sèng. 6. Ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng Tõ kinh nghiÖm trong n­íc vµ kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trong khu vùc ®· cho ta thÊy ®Ó h×nh thµnh KCN, KCX kh«ng khã, mµ viÖc khã kh¨n lµ ph¶i lµm cho c¸c doanh nghiÖp trong KCN, KCX ph¸t triÓn n©ng cao søc c¹nh tranh b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng.Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng lµ gi¶i ph¸p t¨ng néi lùc cña KCN, KCX trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Bªn c¹nh c¸c KCN míi cã c«ng nghiÖp t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, chóng ta cßn rÊt nhiÒu KCN cò l¹c hËu do ®ã cÇn ph¶i t×m nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc ®Ó hiÖn ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¸c KCN nµy: Trªn c¬ së chiÕn l­îc vÒ thÞ tr­êng cña c«ng nghiÖp trong n­íc mµ h×nh thµnh chiÕn l­îc vÒ c«ng nghÖ tõ nay ®Õn n¨m 2020 lµm c¨n cø lùa chän c«ng nghÖ ®Çu t­ vµo KCN, KCX. KÕt hîp víi c¸c ViÖn, trung t©m nghiªn cøu cña c«ng nghÖ víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n thiÕt thùc liªn quan ®Õn ®æi míi vµ øng dông c«ng nghÖ míi. - MiÔn thuÕ nhËp khÈu cho nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, s¶n phÈm trung gian liªn quan ®Õn ®æi míi c«ng nghÖ ë c¸c KCN, KCX. §ång thêi ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh c«ng nghÖ nhËp. ViÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX liªn quan chÆt chÏ ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng. §Ó lµm tèt vÊn ®Ò nµy, chóng ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: ViÖc quy ho¹ch c¸c KCN, KCX g¾n liÒn víi quy ho¹ch b¶o vÖ m«i tr­êng , dù b¸o vÒ m«i tr­êng khi c¸c doanh nghiÖp trong KCN, KCX ®i vµo ho¹t ®éng. VÒ nguyªn t¾c, c¸c KCN, KCX ph¶i bè trÝ ë ngo¹i vi thµnh phè víi c¬ së h¹ tÇng ®Çy ®ñ ®Ó xö lý n­íc th¶i, bôi tiÕng ån. . . KhuyÕn khÝch sö dùng c«ng nghÖ s¹ch vµo c¸c KCN, KCX, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ Ýt chÊt th¶i, thay thÕ c¸c chÊt ®éc h¹i b»ng c¸c chÊt Ýt ®éc h¹i. Cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng trong c¸c dù ¸n ®Çu t­, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, sù ®ãng gãp tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhËn ®­îc th«ng tin vÒ m«i tr­êng nh­ mét biÖn ph¸p c¬ b¶n b¶o vÖ m«i tr­êng. ViÖc lËp b¸o c¸o t¸c ®éng m«i tr­êng cÇn ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc lËp b¸o c¸o kh¶ thi thµnh lËp KCN, KCX. Thóc ®Èy c¸c KCN, KCX ®· cã thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. Tõng b­íc chuyÓn h­íng s¶n xuÊt hoÆc di dêi nh÷ng doanh nghiÖp g©y « nhiÔm m«i tr­êng ë c¸c quËn néi thµnh ra c¸c vïng ngo¹i vi. 7. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho KCN, KCX. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 10 n¨m 2000, c¸c KCN ViÖt Nam ®· thu hót ®­îc h¬n 18 v¹n lao ®éng. §©y lµ nguån nh©n lùc ®¸ng kÓ, cã vai trß ngµy cµng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, vÒ nguån lao ®éng cña chóng ta hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn bµn nh­ ®· ph©n tÝch kü trong ch­¬ng tr­íc. Nhu cÇu lao ®éng cho c¸c KCN, KCX ngµy cµng t¨ng ®Æc biÖt lµ vÒ chÊt l­îng lao ®éng bëi v× lao ®éng ngµy nay ph¶i lµm viÖc trong m«i tr­êng s¶n xuÊt víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Trong khi ®ã, hiÖn nay ë n­íc sè l­îng c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ ch­a nhiÒu, c¸c trung t©m d¹y nghÒ ng¾n h¹n l¹i ch­a ®­îc kiÓm tra gi¸m s¸t, qu¶n lý vÒ mÆt chÊt l­îng ®µo t¹o nªn thùc ra cho ®Õn tËn b©y giê cã thÓ nãi ë ViÖt Nam viÖc ®µo t¹o lao ®éng cã tay nghÒ cßn rÊt yÕu vµ thiÕu. Chóng ta cßn thiÕu rÊt nhiÒu c¸n bé qu¶n lý giái, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ còng cßn nhiÒu h¹n chÕ khiÕn cho viÖc giao tiÕp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc nãi chung vµ cho sù ph¸t triÓn c¸c KCN ë ViÖt Nam nãi riªng, chóng ta cÇn ph¶i v¹ch ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ. Tr­íc hÕt, cÇn x¸c ®Þnh l¹i c¬ cÊu trong toµn bé hÖ thèng ®µo t¹o: më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh d¹y nghÒ; chÊn chØnh tæ chøc vµ qu¶n lý chÆt chÏ vÒ chÊt l­îng c¸c trung t©m h­íng nghiÖp vµ d¹y nghÒ g¾n thÞ tr­êng lao ®éng víi c¬ së ®µo t¹o, víi doanh nghiÖp ®Ó gi¸o dôc ®µo t¹o vµ s¶n xuÊt kinh doanh thùc sù lµ mét chu tr×nh khÐp kÝn. Bªn c¹nh ®ã, cÇn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®µo t¹o tay nghÒ t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt, võa lµm võa häc; ®ång thêi cÇn cã ­u ®·i khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tù n©ng cao tr×nh ®é cho b¶n th©n m×nh. Tr­íc m¾t, viÖc ®µo t¹o cÇn ­u tiªn cho c¸c ngµnh: c¬ khÝ chÝnh x¸c, vËn hµnh, l¾p r¸p, söa ch÷a, ®iÖn, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp da giÇy, may mÆc vµ chÕ biÕn thùc phÈm,... VÒ ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý c¸c KCN. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, KCN lµ mét m« h×nh kinh tÕ cßn rÊt míi mÎ ë n­íc ta. Trong khi ®ã, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý KCN kh«ng ph¶i ai kh¸c hiÖn nay chÝnh lµ c¸c nhµ kinh tÕ, kü thuËt, c¸c luËt s­... ®­îc ®iÒu ®éng tõ nhiÒu m«i tr­êng c«ng t¸c kh¸c nhau do trong thêi kú ®Çu míi thµnh lËp KCN chóng ta cßn thiÕu thËm chÝ kh«ng cã c¸n bé chuyªn m«n. Trªn thùc tÕ, còng ch­a cã mét tr­êng líp nµo chuyªn ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý KCN do cßn qu¸ míi mÎ vµ chóng ta còng ch­a kÞp më líp ®µo t¹o, båi d­ìng mét c¸ch chÝnh qui. ChÝnh v× vËy, b­íc vµo m«i tr­êng qu¶n lý míi, vÊn ®Ò trang bÞ kiÕn thøc vÒ qu¶n lý KCN ®èi víi c¸n bé qu¶n lý KCN ®· trë thµnh nhiÖm vô trung t©m cña c¸c KCN. Môc ®Ých cña c«ng t¸c ®µo t¹o lµ nh»m t¹o ra ®éi ngò c¸n bé cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã t­ duy vµ phong c¸ch c«ng nghiÖp, cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ luËt ph¸p quèc tÕ vµ trong n­íc, cã n¨ng lùc qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thµnh th¹o trong giao dÞch vÒ kinh tÕ, vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh víi c¸c ®èi t¸c. Néi dung ®µo t¹o cÇn bao gåm c¸c m«n khoa häc vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh, luËt kinh tÕ, qu¶n lý vÜ m« vµ vi m«, vÒ m«i tr­êng, vÒ xuÊt nhËp khÈu, lao ®éng, qui ho¹ch x©y dùng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, tin häc, ngo¹i ng÷,.. C¸c kiÕn thøc khoa häc nµy cÇn trang bÞ cho ng­êi c¸n bé mét c¸ch cã c¨n b¶n, cã hÖ thèng vµ ®­îc vËn dông thÝch hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý KCN. §èi t­îng ®µo t¹o båi d­ìng sÏ lµ c¸n bé cña c¸c Ban qu¶n lý KCN cÊp tØnh, c¸n bé qu¶n lý c¸c c«ng ty x©y dùng h¹ tÇng... Tuú theo yªu cÇu cña ®èi t­îng ®µo t¹o mµ ¸p dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng kh¸c nhau, nh­ båi d­ìng th«ng qua c¸c líp ng¾n h¹n theo chuyªn ®Ò tõ 2 ®Õn 6 th¸ng; tæ chøc tham quan häc tËp trong vµ ngoµi n­íc, tuyÓn chän c¸n bé, häc sinh ®i ®µo t¹o dµi h¹n trong vµ ngoµi n­íc, khuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc tù häc cña c¸n bé. Tr­íc m¾t, cÇn ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i tr×nh ®é c¸n bé hiÖn cã, x¸c lËp qui ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng, x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp s¸t víi tõng lo¹i ®èi t­îng theo tr×nh tù m«n häc, thêi gian, néi dung häc tËp,... Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng kinh nghiÖm, cÇn triÓn khai tõng b­íc v÷ng ch¾c, häc g¾n liÒn víi thùc tiÔn, häc ®i ®«i víi hµnh, tr¸nh lµm theo kiÓu å ¹t h×nh thøc. 8. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c cÇn quan t©m Thu hót c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Çu t­ vµ KCN. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, ®Æc tr­ng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nh­ vËy, ®Ó thÝch øng víi t×nh h×nh thùc tÕ ViÖt Nam ®ång thêi ph¸t huy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c KCN mét c¸ch tèi ­u, cÇn ph¶i thay ®æi quan ®iÓm cho r»ng KCN chØ dµnh cho c¸c doanh nghiÖp lín vµ doanh nghiÖp cã vèn §TNN. ChÝnh phñ, c¸c cÊp cã liªn quan vµ c¸c Ban qu¶n lý KCN cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i tèi ®a nh»m thu hót c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong n­íc ®Çu t­ vµo KCN. Nh×n chung, c¸c khu vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam tr­íc ®©y ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t, tËp trung ë néi thµnh, ®an xen trong c¸c khu d©n c­ g©y ra nh÷ng bÊt hîp lý trong c¬ cÊu ngµnh nghÒ, vËn t¶i, thÞ tr­êng tiªu thô vµ nhÊt lµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c khu d©n c­. ViÖc di dêi c¸c doanh nghiÖp kiÓu nµy ra ngo¹i thµnh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ c¸c KCN chÝnh lµ n¬i tiÕp nhËn nh÷ng doanh nghiÖp hiÖn ®ang cã nhu cÇu di dêi. §©y kh«ng chØ lµ viÖc bè trÝ l¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã trªn ®Þa bµn l·nh thæ mµ quan träng h¬n lµ h¹n chÕ sù « nhiÔm m«i tr­êng, t¹o ra c¬ héi ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ cña nhiÒu doanh nghiÖp ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp còng cã c¬ héi thuËn lîi trong viÖc tiÕp nhËn nh÷ng hîp ®ång lín, nh÷ng b¹n hµng míi. Tuy nhiªn vÊn ®Ò mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña ta quan t©m lµ c¸c chi phÝ trong KCN qu¸ cao, kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn ®ang cã c¬ së vËt chÊt v÷ng vµng l¹i ®ang ë vÞ trÝ thuËn lîi th× viÖc thuyÕt phôc hä ®Çu t­ vµo KCN lµ viÖc lµm kh«ng dÔ dµng g×. VÒ l©u vÒ dµi, viÖc ®­a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµo KCN lµ mét tÊt yÕu. Tuy nhiªn, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµo s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i c¸c KCN, ChÝnh phñ nªn cã c¸c biÖn ph¸p ­u ®·i nh­ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp di dêi khái ®« thÞ ®­îc chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt n¬i ®ang ë ®Ó cã thªm vèn ®Çu t­ vµo viÖc thùc hiÖn t¸i t¹o doanh nghiÖp vµ ®æi míi c«ng nghÖ hoÆc ®­îc chËm nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ... §ång thêi, nªn chó träng thµnh lËp c¸c KCN võa vµ nhá nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn. Më réng c¸c qui ®Þnh vÒ huy ®éng vèn cho ph¸t triÓn KCN. §Ó cã thªm vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn KCN, ngoµi vèn ng©n s¸ch cÇn x· héi hãa viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­, cho phÐp mäi thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tham gia ph¸t triÓn KCN. Cho phÐp c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng c«ng nghiÖp ®­îc më chi nh¸nh trong KCN. Xóc tiÕn t×m nguån vèn ODA cho ph¸t triÓn h¹ tÇng KCN, hç trî doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo KCN, d¹y nghÒ cho c«ng nh©n. CÇn cã qui ®Þnh buéc c¸c c«ng ty h¹ tÇng ph¶i tËp trung vèn vµ nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng KCN, nÕu c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng ch­a cã ®ñ n¨ng lùc triÓn khai theo quyÕt ®Þnh ®· ®­îc phª duyÖt th× cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p gäi thªm doanh nghiÖp tham gia ph¸t triÓn h¹ tÇng ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é x©y dùng h¹ tÇng, nÕu KCN ®· cã h¹ tÇng nh­ng l¹i gÆp khã kh¨n trong thu hót ®Çu t­ th× thùc hiÖn cho thuª l¹i hoÆc thuª c«ng ty qu¶n lý ®Ó gäi vèn ®Çu t­ . Ngoµi ra, cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó ph¸t triÓn c¸c c«ng ty h¹ tÇng bªn ngoµi hµng rµo KCN nh­ më réng h×nh thøc ®Çu t­ theo h×nh thøc BOT, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, thµnh lËp quÜ hç trî ®Çu t­ tõ quÜ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ,... Xóc tiÕn h¬n n÷a viÖc hîp t¸c gi÷a doanh nghiÖp néi ®Þa víi c¸c doanh nghiÖp trong KCX. Mèi liªn kÕt trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ néi ®Þa lµ mét tÊt yÕu, t¸c ®éng lÉn nhau trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt x· héi. Ngoµi c¸c yÕu tè tõ n­íc ngoµi nh­ m¸y mãc, vËt liÖu, linh kiÖn phô kiÖn,... c¸c yÕu tè néi ®Þa nh­ lao ®éng, vËt t­, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, nhµ x­ëng còng gãp phÇn quan träng ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¶ hai bªn ®Ó tiÕn hµnh ®­îc b×nh th­êng. C¸c KCX cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn s¶n xuÊt néi ®Þa th«ng qua viÖc cung øng nhiÒu lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ thay thÕ nhËp khÈu trong ph¹m vi ®­îc phÐp. §ång thêi c¸c ngµnh kinh tÕ néi ®Þa còng tËp trung ®­îc nhiÒu lîi thÕ xuÊt khÈu vµo KCX cïng víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu truyÒn thèng. Tuy nhiªn, viÖc cung øng vËt t­ s¶n xuÊt lµ dÞch vô gia c«ng tõ néi ®Þa cho KCX so víi tiÒm n¨ng th× tû lÖ khai th¸c ®­îc ë ViÖt Nam ®ang cßn rÊt khiªm tèn, kÓ c¶ viÖc khai th¸c nhiÒu lo¹i vËt t­ thay thÕ nhËp khÈu (theo kinh nghiÖm cña c¸c KCX ë §µi Loan th× møc gi¸ trÞ gia t¨ng néi ®Þa trung b×nh nÕu lµ 400 triÖu USD th× lùc hót ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ néi ®Þa gåm c¶ lao ®éng, dÞch vô h¹ tÇng ,.. ­íc ®¹t kho¶ng 120 USD) §Ó t¹o ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n trong thêi gian tíi, chóng ta cÇn cã nh÷ng c¶i c¸ch nh»m hoµn thiÖn h¬n mèi liªn kÕt trao ®æi hµng ho¸ hai chiÒu. ViÖc hoµn thiÖn cã thÓ lµm theo h­íng sau: CÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña mèi liªn kÕt s¶n xuÊt gi÷a c¸c KCX víi nÒn kinh tÕ néi ®Þa th«ng qua nh÷ng t¸c ®éng t­¬ng hç tõ hai phÝa víi KCX ®ãng vai trß xóc t¸c cÇn ®­îc n©ng cao; ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp néi ®Þa cÇn cã sù quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc khai th¸c c¬ héi hîp t¸c kinh doanh víi c¸c doanh nghiÖp KCX nh­ lµ mét thÞ tr­êng cã qui m« lín, thuËn lîi cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp cã liªn quan cÇn x©y dùng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Ó t¹o kh¶ n¨ng ®¸p øng ngµy cµng réng h¬n nhu cÇu cña thÞ tr­êng nµy, tõ ®ã gãp phÇn cïng c¸c c¬ quan h÷u quan x©y dùng tèt ®Þnh h­íng ë tÇm vÜ m«. T¨ng c­êng c¸c cuéc tiÕp xóc ®Ó kh¶o s¸t vµ trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c doanh nghiÖp cña hai n¬i ®Ó ph¸t hiÖn vµ t¹o dùng c¬ héi lµm ¨n . Tæ chøc vµ ph¸t triÓn kªnh th«ng tin qua l¹i gi÷a c¸c bªn ®Ó cung cÊp d÷ liÖu cho kh©u tiÕp thÞ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp néi ®Þa cho KCX; c¶i tiÕn mÆt hµng ®· cã vµ ph¸t triÓn mÆt hµng míi c¨n cø vµo yªu cÇu cña KCX ®Ó cã nguån hµng phong phó h¬n, chÊt l­îng ngµy cµng ®­îc n©ng cao phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ cã ®ñ n¨ng lùc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶. H­íng ®Õn môc tiªu nµy, cÇn ®Èy m¹nh quan hÖ hîp t¸c s¶n xuÊt gi÷a c¸c doanh nghiÖp KCX víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt néi ®Þa vµ n©ng cao tÝnh chñ ®éng cña c¸c doanh nghiÖp néi ®Þa. §èi víi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý cÇn ®­îc c¶i tiÕn theo h­íng khuyÕn khÝch tèi ®a c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung øng nguyªn liÖu, vËt t­, hµng ho¸ vµ gia c«ng cho KCX, ®ång thêi khuyÕn khÝch viÖc sö dông t¹i KCX, cho phÐp kiÓm tra ë møc ®é cÇn thiÕt c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®­a hµng tõ KCX vµo néi ®Þa, tõ ®ã thñ tôc cÇn cã ®ñ th«ng tho¸ng cho phÐp, kÓ c¶ thñ tôc trao ®æi, gia c«ng trong néi bé c¸c KCX. CÇn cho phÐp thµnh lËp c¸c tæ chøc xóc tiÕn liªn kÕt néi ®Þa (®· cã ë TP. Hå ChÝ Minh) nh»m theo dâi cËp nhËt, cung cÊp th«ng tin vµ thóc ®Èy mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi KCX. CÇn ph¶i cã nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ sù kh¸c nhau gi÷a KCN vµ KCX, ­u ®iÓm còng nh­ h¹n chÕ cña mçi lo¹i h×nh ®ã ®èi víi ViÖt Nam, còng nh­ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, ®Ó tõ ®ã cã thÓ t×m ra gi¶i ph¸p cho KCX. Hy väng nµy b¾t nguån tõ thùc tÕ lµ hiÖn nay trong khi c¸c dù ¸n trong KCX rÊt tr× trÖ th× c¸c dù ¸n x©y dùng KCN l¹i ®ang ®­îc triÓn khai nhanh chãng vµ cã nhiÒu triÓn väng. Chóng ta ®ang x©y dùng nhiÒu KCN, v× vËy viÖc lµm s¸ng tá nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn ch­¬ng tr×nh KCX chËm ph¸t triÓn tr­íc khi cã nh÷ng ®Ò xuÊt hay kÕ ho¹ch tiÕp theo vÒ KCN, KCX lµ v« cïng quan träng, nÕu kh«ng cã thÓ chÝnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ khã kh¨n ®· c¶n trë sù ph¸t triÓn cña KCX còng cã thÓ lµ trë ng¹i ®èi víi c¸c KCN. kÕt luËn H¬n 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn Khu c«ng nghiÖp vµ Khu chÕ xuÊt, chóng ta ®· thu ®­îc nhiÒu bµi häc vµ kinh nghiÖm vÒ h×nh thøc ph¸t triÓn kinh tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nµy. MÆc dï cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt nh­ng chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng lîi Ých to lín mµ viÖc ph¸t triÓn Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt ®· mang l¹i. Tuy cßn cã nh÷ng h¹n chÕ song víi nh÷ng ®Æc tÝnh ­u viÖt cña m×nh, m« h×nh KCN, KCX ®· næi lªn nh­ mét kiÓu mÉu hiÖn ®¹i trong sè c¸c c«ng cô nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ phôc vô c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong 3, 4 thËp kû qua, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ vµ míi ®©y lµ ViÖt Nam. Sù ph¸t triÓn thµnh c«ng cña nhiÒu KCN, KCX ë ViÖt Nam ®· chøng minh ®©y lµ mét m« h×nh ®at hiÖu qu¶ cao trong mét kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn hoµn thiÖn nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp h­íng vÒ xuÊt khÈu nh»m phôc vô sù nghiÖp CNH-H§H. §ång thêi, nh÷ng thµnh tùu to lín mµ c¸c KCN, KCX ®· ®ãng gãp trong qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua lµ kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc. §Ó ph¸t huy h¬n n÷a vai trß tÝch cùc vµ to lín, cña c¸c KCN, KCX ®èi víi nÒn kinh tÕ, chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn phï hîp vµ h÷u hiÖu ®Ó h¹n chÕ vµ ng¨n chÆn nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ nµy. Víi lÞch sö h×nh thµnh míi h¬n mét thËp kû nh­ng c¸c KCN, KCX ë ViÖt Nam ®· ®em l¹i nhiÒu kÕt qu¶ rùc rì do ®ã chóng ta cã thÓ tin t­ëng r»ng trong t­¬ng lai m« h×nh kinh tÕ nµy sÏ ph¸t triÓn réng r·i vµ thùc sù trë thµnh m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶, thùc hiÖn tèt sø mÖnh cña nã trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. danh môc tµi liÖu tham kh¶o [1]. Ng« ThÕ B¾c, “Khu c«ng nghiÖp - Khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay”, t¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, sè 265, th¸ng 8/2001. [2]. pts Mai Ngäc C­êng, “C«ng nghÖ th«ng tin víi sù ph¸t triÓn c¸c KCN ë Ch©u ¸”, t¹p chÝ c«ng nghiÖp ViÖt Nam 22/2001 tr.11, 12. [3]. PGS, PTS T« Xu©n DÇn, ®Ò tµi “KCX t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn”, ViÖn nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi, n¨m 2001, tr.9. [3] [4]. NguyÔn Thu H­¬ng," §Ó t¨ng søc hÊp dÉn cña c¸c KCN ",b¸o Hµ Néi míi, sè 12073, tr.3. [5]. TrÇn Quang H­ng, ®Ò tµi “ T×nh h×nh ®Çu t­ vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ", ViÖn nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi, n¨m 2002, tr.12-21. [6]. Ph¹m Hïng NghÞ, “ Kinh nghiÖm thÕ giíi vÒ ph¸t triÓn KCX vµ ®Æc khu kinh tÕ”, NXB chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi, n¨m 1999, tr.14-18. [7]. PTS NguyÔn V¨n Nam, “B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng cña KCN, KCX ViÖt Nam 1991-2001”, tr. 46. [8]. NguyÔn Thu Trang, kho¸ luËn “ KCN, KCX - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ë ViÖt Nam” tr­êng §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, tr. 35, 37. [9]. PGS, PTS Lª V¨n Sang, “Dù th¶o chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2000 - 2010”,Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, tr.5. [10]. V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, VII, VIII, nhµ chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi, tr.9. Phô lôc Danh môc c¸c v¨n b¶n liªn quan §Õn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn KCN, KCX V¨n b¶n liªn quan ®Õn chñ tr­¬ng quy ho¹ch KCN, KCX 1. QuyÕt ®Þnh sè 519/Ttg ngµy 6/8/1996 cña ChÝnh phñ phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ kÕt cÊu h¹ tÇng thêi kú 1960-2010. 2. Th«ng b¸o sè 83/TB ngµy 24/10/1996 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ kÕt luËn cña phã thñ t­ëng Phan V¨n Kh¶i vÒ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi KCN, KCX. 3. ChØ thÞ sè 199/Ttg ngµy 3/4/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p cÊp b¸ch trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ë c¸c ®« thÞ vµ KCN. 4. QuyÕt ®Þnh sè 713/Ttg ngµy 30/8/997 cña ChØnh phñ vÒ viÖc bæ sung Danh môc KCN ­u tiªn ®Çu t­ ®Õn n¨m 2000. 5. C¸c c«ng v¨n sè 03/KCN ngµy 1/4/1997, sè 08/KCN ngµy 19/6/1997, 09/KCN ngµy 25/7/1997, 11/KCN ngµy 11/8/1997, sè 15/KCN ngµy 4/10/1997, sè 24/KCN ngµy 26/12/1997. 6. QuyÕt ®Þnh sè 904/Ttg ngµy 23/10/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ®Þnh h­íng quy ho¹ch chung KCN -c¶ng biÓn Vòng ¸ng, Hµ TÜnh. 7. C«ng v¨n sè 01/CP -KCN ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh diÖn tÝch quy ho¹ch c¸c KCN ë tØnh Bµ RÞa -Vòng Tµu. 8. QuyÕt ®Þnh sè 28/1998/Q§-Ttg ngµy 6/2/1998 vÒ viÖc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh chuÈn bÞ thµnh lËp KCNC Hoµ L¹c, Hµ T©y. 9. QuyÕt ®Þnh sè 108/1998/Q§-Ttg ngµy 20/6/1998 vÒ viÖc ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung TP. Hµ Néi ®Õn n¨m 2020. 10. QuyÕt ®Þnh sè 128/1998/Q§-Ttg ngµy 10/7/1998 vÒ viÖc ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung TP. HCM ®Õn n¨m 2020. 11. C«ng v¨n sè 1020/CP-§P1 ngµy 29/8/98 cña ChØnh phñ gi¶i quyÕt mét sè kiÕn nghÞ cña TP. Hµ Néi. 12. QuyÕt ®Þnh sè 194/1998/Q§-Ttg ngµy 1/10/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung Danh môc ®Çu t­ ®Õn n¨m 2000. 13. QuyÕt ®Þnh sè 198/Q§-Ttg ngµy 12/10/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp KCNC Hoµ L¹c, Hµ T©y. 14. QuyÕt ®Þnh sè 989/Q§-Ttg ngµy 4/11/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh chuÈn bÞ thµnh lËp KCNC TP. HCM. 15. Th«ng b¸o sè 232 TB/TW ngµy 10/7/1999 cña Bé chÝnh trÞ vÒ chñ tr­¬ng x©y dùng thÝ ®iÓm Khu kinh tÕ më Chu Lai, Qu¶ng Nam. 16. C«ng v¨n sè 15/CP-KCN, 16/CP-KCN vµ 17/CP/KCN ngµy 7/12/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ho¹ch x©y dùng KCN Nh¬n Thµnh (B×nh Ph­íc), §×nh Tr¸m (B¾c Giang), TiÒn H¶i (Th¸i B×nh). 17. ChØ thÞ sè 36/1998/ CT-Ttg ngµy 23/10/1998 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc kiÓm ®iÓm t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 36/CP. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý Quy chÕ KCX ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 332/H§BT ngµy 18/10/1991. Quy chÕ KCN ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 192/CP ngµy 28/12/1994. C«ng v¨n sè 10/VPCP ngµy 23/12/1996 cña v¨n phßng chÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt KCN tËp trung.. Quy chÕ KCN, KCX ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24/4/1997. ChØ thÞ sè 199/CT-Ttg ngµy 3/4/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p cÊp b¸ch trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ë c¸c ®« thÞ vµ KCN. ChØ thÞ sè 264/Ttg ngµy 24/4/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn triÓn khai mét sè viÖc thùc hiÖn quy chÕ KCN, KCX, KCNC. C«ng v¨n sè 07/KCN ngµy 16/6/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc uû quyÒn cÊp GP§T ®èi víi c¸c dù ¸n §TNN. QuyÕt ®Þnh sè 831/Ttg ngµy 7/10/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc BQL KCN Dung QuÊt lµ ®¬n vÞ ®Çu mèi kÕ ho¹ch. C«ng v¨n sè 19/KCN ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cho thuª l¹i ®Êt trong KCN. NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. ChØ thÞ 11/CT-Ttg ngµy 16/3/1998 vÒ thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 10/CP vµ c¶i tiÕn c¸c thñ tôc ®Çu t­ n­íc ngoµi. QuyÕt ®Þnh sè 233/1998/Q§-Ttg ngµy 1/12/1998 vÒ viÖc ph©n cÊp, uû quyÒn cÊp GP§T ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-Ttg ngµy 26/3/1999 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. C«ng v¨n sè 04/CP-KCN ngµy 16/3/1999vµ sè 182/BQL KCN cÊp tØnh xÐt duyÖt dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc vµo c¸c KCN, KCX trªn ®Þa bµn. QuyÕt ®Þnh sè 8645/Q§-Ttg ngµy 15/6/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn mét sè h¹nh môc c«ng tr×nh dù ¸n KCNC Hoµ L¹c trong n¨m 1999. NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§/CP ngµy 31/7/2000 vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp để xây dựng và phát triển Khu công nghiệp và Khu chế xuất ở Việt Nam đến năm 2010.doc