Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ

Lời nói đầu Việc chuyển sang nền kinh tế mở vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với đó là sự phát triển của hàng loạt các loại hình doanh nghiệp mới: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và kéo theo sự sôi động của một thị trường tràn ngập hàng hoá. Vì vậy,khó khăn của các doanh nghiệp Nhà nước là điều không tránh khỏi. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường mang đầy tính cạnh tranh thì không có con đường nào khác là phải nâng cao khả năng cạnh tranh qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này càng mang tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Thông qua xuất nhập khẩu chúng ta có điều kiện nắm bắt và tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật trên thế giới, thúc đẩy sản xuất trong nước ngày càng hiện đại phát triển, kích thích và mở rộng nhu cầu trong nước, đưa cuộc sống con người ngày càng văn minh hiện đại, khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh của đất nước và thế giới trên cơ sở phân công lao động quốc tế và chuyên môn hoá quốc tế. Xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và việc hội nhập vào các tổ chức tự do hoá mậu dịch AFTA, APEC đã đưa hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của nước ta sang một giai đoạn phát triển mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Do đó đòi hỏi phải điều chỉnh lại hoạt động xuất nhập khẩu để hoạt độngxuất nhập khẩu thực sự mang lại hiệu quả to lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác xuất nhập khẩu, cùng với kiến thức được trang bị tại nhà trường và những tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập cuôí khoá tại Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ, để đi sâu nghiên cứu vấn đề hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ ". Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề cốt lõi của nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thực trạng của hoạt động xuất nhập khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ. Luận văn tốt nghiệp được chia làm ba chương chính: Chương I : Lý luận chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương II : Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ. Chương III : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ.

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¶ thÞ tr­êng mua lÉn thÞ tr­êng b¸n, ®ã lµ nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng cña C«ng ty vµ lµ thÞ tr­êng mµ C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ. VÒ thÞ tr­êng mua, C«ng ty duy tr× c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi mét sè thÞ tr­êng , nhµ cung cÊp quen thuéc, cã uy tÝn do ®ã mµ h¹n chÕ ®­îc chi phÝ t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ chi phÝ ®i l¹i giao dÞch. VÒ thÞ tr­êng b¸n, C«ng ty duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c C«ng ty, Së ®Þa chÝnh thµnh viªn cña Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam, cung cÊp mäi m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, phô tïng thay thÕ chuyªn dông cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty, së ®Þa chÝnh ®ã. HiÖn nay C«ng ty ®ang n¾m gi÷ vÞ trÝ ®éc quyÒn trong thÞ tr­êng nµy, tuy nhiªn C«ng ty còng vÉn nç lùc më réng thÞ tr­êng kinh doanh cña m×nh b»ng viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng cung cÊp míi cã lîi thÕ h¬n. §Ó më réng thÞ tr­êng b¸n, C«ng ty cè g¾ng khai th¸c triÖt ®Ó nhu cÇu thÞ tr­êng trong nganh §Þa chÝnh ViÖt Nam vµ më réng thÞ tr­êng ngoµi ngµnh b»ng viÖc cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nguyªn liÖu phôc vô nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt trong n­íc. 1.3. §a d¹ng h×nh thøc kinh doanh, më réng danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu. Trong thêi gian qua c¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng ®a d¹ng nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu thÞ tr­êng, khai th¸c triÖt ®Ó nhu cÇu thÞ tr­êng, ®Æc biÖt chó träng ®Õn h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu uû th¸c. H×nh thøc nµy ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña mét c«ng ty ®­îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, t¹o thªm doanh thu cho C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp còng phong phó, C«ng ty h¹n chÕ viÖc nhËp khÈu hµng hãa vÒ sau ®ã míi b¸n mµ chó träng viÖc tham gia ®Êu thÇu cung cÊp hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ t×m kiÕm b¹n hµng ®Ó th­¬ng thuyÕt, tho¶ thuËn ®Ó tiÕn hµng ký kÕt hîp ®ång mua, b¸n hµng ho¸. VÒ danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu, sè l­îng hµng ho¸ trong danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu ngµy cµng ®a d¹ng. Víi nhiÒu chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau vµ chøc n¨ng kh¸c nhau ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt trong n­íc. §Æc biÖt, trong n¨m 1999, bªn c¹nh hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña C«ng ty, C«ng ty ®· ®­a ra mÆt hµng xuÊt khÈu míi lµ giÊy khæ A4, lµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc d¸n m¸c ®éc quyÒn. Tuy lµ s¶n phÈm míi nh­ng lo¹i giÊy nµy ®· cho thÊy tiÒm n¨ng tiªu thô lín. 1.4. §¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ viÖc tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu. Trong thêi gian qua viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty cã nhiÒu tiÕn bé ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c«ng t¸c nµy. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®­îc hoµn thiÖn, bé phËn nhËp khÈu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c bé phËn thùc hiÖn c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, phèi hîp chÆt chÏ víi nhau trong c«ng viÖc cho nªn mäi hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, ®ång bé. C¸c m¶ng c«ng viÖc tõ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ®Õn tiªu thô hµng ho¸ ®Òu lµm viÖc cã hiÖu qu¶ kh«ng cã sai sãt lín g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty, còng nh­ kh«ng g©y ra c¸c tranh chÊp, l·ng phÝ c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu to lín mµ C«ng ty ®¹t ®­îc trong viÖc ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× trong thêi gian qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt vµ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phô. Nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ: 2.1. Cßn nhiÒu yÕu kÐm trong c«ng t¸c t×m kiÕm, khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng. C«ng t¸c t×m kiÕm, khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng lµ mét c«ng t¸c v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy cña C«ng ty trong thêi gian qua cßn nhiÒu yÕu kÐm, thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu lµ thÞ tr­êng hiÖn t¹i, thÞ tr­êng míi chñ yÕu cung cÊp nh÷ng mÆt hµng míi, cßn nh÷ng mÆt hµng th­êng xuyªn nhËp vÉn duy tr× ë c¸c thÞ tr­êng cò, ch­a tæ chøc ®­îc c«ng t¸c nghiªn cøu, t×m kiÕm thÞ tr­êng nhËp khÈu míi còng cung cÊp hµng ho¸ ®ã nh­ng cã gi¸ c¶, chÊt l­îng hÊp dÉn h¬n. VÒ thÞ tr­êng b¸n cña C«ng ty, tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng trong ngµnh do kh«ng tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh cho nªn kh«ng ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng nhu cÇu vÒ hµng hãa , m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt trong ngµnh dÉn ®Õn nhiÒu hîp ®ång nhËp khÈu cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã nhiÒu lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ hoÆc kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tiªu thô hoÆc l¹i thõa dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Nh­ trong n¨m 1997 hµng tån kho lªn ®Õn 3.413.503.814 tû ®ång, chiÕm 52,9 % tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n, chiÕm 35% trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty. H¬n n÷a, do c«ng t¸c khai th¸c thÞ tr­êng kÐm mµ trong thêi gian qua C«ng ty ®· ®¸nh mÊt nhiÒu hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, c¸c ®¬n vÞ nµy cã nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu ®· trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu hoÆc xuÊt nhËp khÈu th«ng qua c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kh¸c. §èi víi thÞ tr­êng ngoµi ngµnh C«ng ty còng kh«ng tæ chøc ho¹t ®éng nghiªn cøu, khai th¸c, t×m kiÕm thÞ tr­êng mµ chñ yÕu kh¸ch hµng t×m ®Õn hoÆc th«ng qua c¸c mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay C«ng ty ch­a cã bé phËn nµo ®¶m nhËn chøc n¨ng nghiªn cøu, t×m kiÕm thÞ tr­êng. Nguyªn nh©n cña sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c nghiªn cøu, t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty lµ do hiÖn nay C«ng ty ch­a cã bé phËn nµo ®¶m nhËn chøc n¨ng nµy. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy C«ng ty cÇn ph¶i nhanh chãng thµnh lËp bé phËn marketing. 2.2. Ch­a tËn dông triÖt ®Ó lîi thÕ ®éc quyÒn trong cung cÊp c¸c lo¹i nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh §Þa chÝnh. Trong thÞ tr­êng cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh §Þa chÝnh ViÖt Nam, C«ng ty cã rÊt nhiÒu lîi thÕ, tr­íc hÕt do C«ng ty lµ ®¬n vÞ hµng ®Çu trong viÖc cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong ngµnh cho nªn C«ng ty cã nh÷ng thÕ m¹nh nhÊt ®Þnh. H¬n n÷a, C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam, cã rÊt nhiÒu mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh vµ ®­îc nhiÒu sù bao cÊp hç trî tõ phÝa Tæng côc §Þa chÝnh. Tuy cã nhiÒu lîi thÕ nh­ng C«ng ty l¹i kh«ng ph¸t huy triÖt ®Ó lîi thÕ ®éc quyÒn cña m×nh, lµm thÞ tr­êng trong ngµnh ngµy cµng thu hÑp, C«ng ty ®¸nh mÊt nhiÒu hîp ®ång quan träng, cã lîi nhuËn lín cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, nhiÒu c«ng ty trong ngµnh tõ chèi lµm ¨n bu«n b¸n víi C«ng ty mµ chuyÓn sang lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c kh¸c. Trong gÇn 70 ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam th× hiÖn nay chØ cã gÇn 30 ®¬n vÞ lµ b¹n hµng chÝnh cña C«ng ty, c¸c c«ng ty cßn l¹i cã quan hÖ lµm ¨n víi C«ng ty cßn rÊt hÑp, chØ cã mét sè hîp ®ång nhá víi C«ng ty. C¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cña c¸c c«ng ty nµy hoÆc th«ng qua doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu kh¸c hoÆc tù xuÊt nhËp khÈu. Nguyªn nh©n lµ C«ng ty ch­a tËn dông triÖt ®Ó vÞ trÝ vµ thÕ m¹nh cña m×nh, ch­a thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy, C«ng ty cÇn ph¶i tËn dông triÖt ®Ó thÕ m¹nh cña m×nh vµ thiÕt lËp, th¾t chÆt c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh ®Ó n©ng cao vÞ trÝ ®éc quyÒn cña C«ng ty trong thÞ tr­êng ngµnh §Þa chÝnh ViÖt Nam. 2.3. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cßn ch­a ph¸t triÓn. Trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan, ®¶m b¶o cã l·i. Tuy nhiªn phÇn lín doanh thu vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu l¹i lµ doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. XÐt trong 4 n¨m ( tõ 1996 ®Õn 1999 ) doanh thu hµng nhËp khÈu cña C«ng ty lu«n kho¶ng 94 ®Õn 97% trong tæng doanh thu, thËm chÝ riªng n¨m 1998 doanh thu hµng nhËp khÈu chiÕm 100% trong tæng doanh thu. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ mÆt yÕu kÐm cña C«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu. V× víi ®Æc tr­ng lµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, mµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu lµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, thiÕt bÞ m¸y mãc ( ho¹t ®éng t­ vÊn vµ dÞch vô chØ míi xuÊt hiÖn tõ n¨m 1999), C«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty, nh­ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu l¹i ch­a ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña nã. Cã thÓ nãi ®©y vÉn cßn lµ mét tiÒm n¨ng kinh doanh mµ C«ng ty ch­a khai th¸c triÖt ®Ó. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ do s¶n phÈm cña C«ng ty lµm ra kh«ng theo kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, s¶n phÈm xuÊt khÈu cßn mang tÝnh truyÒn thèng, Ýt s¶n phÈm míi, danh môc hµng xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ , chØ vµi s¶n phÈm xuÊt khÈu nh­ giÊy khæ A4, b¶n ®å Atlat trong khi ®ã danh môc hµng nhËp khÈu cã tíi h¬n 179 mÆt hµng, víi nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m·, chÊt l­îng ®¶m b¶o. H¬n n÷a, C«ng ty ch­a ®Èy m¹nh viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô cho lo¹i s¶n phÈm cña m×nh. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn kh¾c phôc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 2.4. Sö dông chi phÝ cho kinh doanh ch­a hiÖu qu¶. VÊn ®Ò sö dông chi phÝ cho kinh doanh nh­ thÕ nµo ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng ®èi víi C«ng ty, ®Æc biÖt tõ khi Nhµ n­íc quyÕt ®Þnh kh«ng trî cÊp vèn cho C«ng ty n÷a. ViÖc chi phÝ t¨ng cao, ®Æc biÖt trong n¨m 1998, khi khèi l­îng hµng b¸n l¹i gi¶m ®i ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty, t¹o nªn sù kh«ng hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty. Theo ph©n tÝch ë trªn, C«ng ty ®· vi ph¹m nguyªn t¾c tèc ®é t¨ng cña chi phÝ nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu. 2.5. Khã kh¨n trong qu¸ tr×nh sö dông vèn, sö dông ch­a cã hiÖu qu¶ vèn Trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh, kÓ tõ khi míi thµnh lËp, cã sù trî gióp vÒ vèn cña Nhµ n­íc, ®©y còng lµ mét thÕ m¹nh cña C«ng ty. Tuy nhiªn, vèn ®­îc cÊp vµ c¶ nguån vèn tù bæ sung vÉn cßn qu¸ thÊp so víi nhu cÇu vÒ vèn cÇn cho kinh doanh. Nguyªn nh©n do tõ n¨m 1999, C«ng ty kh«ng nhËn ®­îc sù trî gióp vÒ vèn cña Nhµ n­íc, nguån vèn chñ së h÷u lµ nguån tù bæ sung nªn ®· cã nhiÒu bÊt lîi trong kinh doanh. H¬n n÷a, viÖc vay vèn cña Ng©n hµng ®ßi hái ph¶i cã thÕ chÊp ®· ®Èy C«ng ty ®Õn kh«ng Ýt khã kh¨n. Ch­¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å Trong thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, song vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng c¬ héi, nh÷ng thuËn lîi vµ kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh, ch­a kh¾c phôc ®Çy ®ñ nh÷ng khã kh¨n. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty ®ang cã dÊu hiÖu ch÷ng l¹i vÒ sù ph¸t triÓn. §Ó më réng, ph¸t triÓn nh»m n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty, C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý ®Ó tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng c¬ héi, nh÷ng lîi thÕ cña m×nh, h¹n chÕ, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i. I. §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng cã vai trß rÊt quan träng vµ nã lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng nµy quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, quy m« thÞ tr­êng, kh¸ch hµng vµ do ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sÏ cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i hµng hãa, nghiªn cøu ®­îc kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c nhµ nhËp khÈu trong n­íc ®Ó lµm c¬ së lËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ngoµi n­íc sÏ cho phÐp doanh nghiÖp thÊy ®­îc b¹n hµng nµo ®ã cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèi ­u nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc. T×m kiÕm thÞ tr­êng cã vai trß rÊt quan träng, trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng nµo doanh nghiÖp cã thÓ tham gia ®­îc vµ hiÖu qu¶ cã thÓ mang l¹i. T×m kiÕm thÞ tr­êng lµ c¬ së cho doanh nghiÖp më réng c¶ thÞ tr­êng mua vµ thÞ tr­êng b¸n. MÆc dï ho¹t ®éng nghiªn cøu, t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng cã vai trß quan träng nh­ vËy nh­ng cho ®Õn nay C«ng ty ch­a cã bé phËn nµo ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nµy. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c mèi quan hÖ cã s½n, kh¸ch hµng, b¹n hµng t×m ®Õn. ViÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng vÉn cßn h¹n hÑp. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng cña C«ng ty: VÒ thÞ tr­êng b¸n, thÞ tr­êng trong ngµnh th× rÊt réng, nÕu C«ng ty nghiªn cøu ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng, t¨ng c­êng t×m kiÕm kh¸ch hµng th× C«ng ty cã thÓ tiªu thô ®­îc mét khèi l­îng lín hµng hãa. ThÞ tr­êng ngoµi ngµnh vÉn cßn rÊt réng, nÕu nghiªn cøu vµ cã biÖn ph¸p Marketing tèt th× doanh nghiÖp cã thÓ më réng ®­îc thÞ tr­êng nµy. ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty rÊt réng lín, nÕu C«ng ty thùc hiÖn tèt nghiªn cøu thÞ tr­êng th× sÏ cã ®­îc c¸c hµng ho¸ xuÊt ( nhËp ) vÒ víi chi phÝ hîp lý nhÊt. C¹nh tranh trong cung cÊp c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Æc chñng ®ang trë nªn gay g¾t, nhiÒu c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tham gia vµo thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu cã thÓ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. V× vËy nÕu C«ng ty kh«ng thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng Marketing, C«ng ty sÏ mÊt dÇn thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i thµnh lËp bé phËn Marketing ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: - Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc ( ngoµi n­íc) vÒ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. - Tæ chøc giíi thiÖu s¶n phÈm, ph­¬ng thøc b¸n hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu ®Ó lùa chän nhµ cung cÊp ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña ng­êi xuÊt nhËp khÈu: chÊt l­îng, gi¸ c¶, chÕ ®é hËu m·i... Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc, tr­íc hÕt C«ng ty cÇn tËp trung nghiªn cøu thÞ tr­êng trong ngµnh §Þa chÝnh v× ®©y lµ thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty. ViÖc nghiªn cøu cÇn tËp trung x¸c ®Þnh nhu cÇu hµng n¨m vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nhu cÇu ®æi míi, nhu cÇu thay thÕ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty trong Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam. X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ tõng lo¹i hµng hãa. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu, cÇn ph¶i giíi thiÖu gi¸ c¶, chÊt l­îng hµng ho¸ còng nh­ ph­¬ng thøc b¸n hµng ®Ó cho c¸c c«ng ty cã nhu cÇu nhËp khÈu ®Ó cã thÓ ®­îc sù chÊp thuËn cña c¸c c«ng ty nµy. §èi víi thÞ tr­êng ngoµi ngµnh, ®©y lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu khã kh¨n, do cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kü nhu cÇu thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ cña c¸c nhµ nhËp khÈu ®ang cung cÊp tr­íc khi quyÕt ®Þnh cã nªn tham gia vµo thÞ tr­êng nµy kh«ng. C«ng ty nªn tËp trung vµo nhËp khÈu mét sè hµng ho¸ mµ hµng ho¸ ®ã thÞ tr­êng trong n­íc ®ang khan hiÕm hoÆc ®ang cã nhu cÇu cao, hµng ho¸ ®ã C«ng ty cã lîi thÕ vÒ nhµ cung cÊp nh­: gi¸ c¶, chÊt l­îng, hµng ho¸ ®ã C«ng ty cung cÊp cã søc c¹nh tranh h¬n so víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c.VÝ dô: lo¹i hµng SET 2C CPU board comp lµ phÇn mÒm ®Æc chñng chØ riªng C«ng ty ®­îc uû quyÒn cña Tæng côc §Þa chÝnh nhËp khÈu ®Ó cung cÊp cho toµn ngµnh... VÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi, C«ng ty cã thÓ trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i, tæ chøc t­ vÊn quèc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh râ c¸c thÞ tr­êng cung cÊp tõng lo¹i hµng hãa còng nh­ nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ C«ng ty cung øng vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, sau ®ã c©n nh¾c chi phÝ vËn chuyÓn, uy tÝn b¹n hµng vµ kh¶ n¨ng lµm ¨n l©u dµi ®Ó quyÕt ®Þnh nªn nhËp khÈu hµng ho¸ ®ã tõ thÞ tr­êng nµo hay xuÊt khÈu lo¹i hµng nµo cho thÞ tr­êng nµo. Yªu cÇu ®èi víi tæ chøc bé phËn Marketing: §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ho¹t ®éng nghiªn cøu, t×m kiÕm më réng thÞ tr­êng, khi tæ chøc bé phËn Marketing cÇn chia ra lµm hai nhãm c«ng viÖc: nhãm nghiªn cøu thÞ tr­êng ngoµi n­íc - nhãm nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc. §èi víi c¸c nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc ®ßi hái: - Ph¶i cã nghiÖp vô Marketing , hiÓu biÕt vÒ Marketing ®Ó nghiªn cøu, x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu thÞ tr­êng. - Ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông cña ngµnh §Þa chÝnh v× ®©y lµ thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty, nªn cÇn ph¶i biÕt thÞ tr­êng s¶n xuÊt trong ngµnh cÇn nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu, m¸y mãc nµo víi sè l­îng bao nhiªu, chÊt l­îng nh­ thÕ nµo ®Ó lµm c¬ së giíi thiÖu c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty. §èi víi nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi, yªu cÇu: - Ph¶i cã nghiÖp vô Marketing, biÕt ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt vÒ th­¬ng m¹i quèc tÕ, kinh tÕ quèc tÕ, luËt ph¸p quèc tÕ. - HiÓu biÕt réng r·i vÒ c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i, tæ chøc t­ vÊn quèc tÕ. KÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®­îc NÕu C«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nghiªn cøu t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng th× C«ng ty cã thÓ thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau ®©y: - N¾m ®­îc ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cña thÞ tr­êng trong ngµnh §Þa chÝnh ViÖt Nam, trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång cung cÊp c¸c lo¹i hµng ho¸ cho thÞ tr­êng vµ tiÕn tíi chiÕm lÜnh toµn bé thÞ tr­êng nµy. - Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng ngoµi ngµnh, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc nªn tham gia vµo xuÊt nhËp khÈu nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng ngoµi n­íc mµ C«ng ty cã thÓ thu ®­îc hiÖu qu¶ cao. II. T¨ng c­êng vÞ trÝ ®éc quyÒn cña C«ng ty trong cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam. §éc quyÒn trong kinh doanh lµ viÖc doanh nghiÖp cung cÊp phÇn lín thÞ tr­êng nµo ®ã do ®ã doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng lín ®Õn thÞ tr­êng ®ã, chi phèi phÇn lín ®Õn cung cÇu gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®ã. §éc quyÒn cã thÓ lµ do doanh nghiÖp cã vÞ trÝ ®éc nhÊt trong viÖc cung cÊp mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã hoÆc chiÕm mét tû träng lín trong tæng sè hµng ho¸ cung cÊp cho thÞ tr­êng ®ã hoÆc ®éc quyÒn do c¬ cÊu t¹o nªn nh­ b¶n th©n C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å- lµ c«ng ty duy nhÊt trong ngµnh cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng côc §Þa chÝnh.Tuy nhiªn, ta còng cã thÓ hiÓu ®éc quyÒn mét c¸ch t­¬ng ®èi ®ã lµ ®éc quyÒn lµ do doanh nghiÖp cung cÊp hµng ho¸ víi gi¸ c¶, chÊt l­îng hÊp dÉn, cã mèi quan hÖ lµm ¨n chÆt chÏ víi nhau mµ c«ng ty chiÕm vÞ trÝ chi phèi trong cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng ®ã, ®èi víi lo¹i ®éc quyÒn nµy c«ng ty kh«ng thÓ tù ¸p ®Æt gi¸ b¸n mµ cÇn ph¶i t¹o ra gi¸ b¸n hÊp dÉn nÕu nh­ muèn gi÷ vÞ trÝ ®éc quyÒn trong thÞ tr­êng ®ã. Cã thÓ nãi hiÖn nay C«ng ty ®ang gi÷ vÞ trÝ quan träng trong cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho s¶n xuÊt trong ngµnh §Þa chÝnh, cô thÓ C«ng ty cung cÊp phÇn lín nhu cÇu cho s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh nh­ së ®Þa chÝnh c¸c tØnh trong c¶ n­íc vµ c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu th«ng qua C«ng ty. Bëi v× C«ng ty ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã kinh nghiÖm trong cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ trong ngµnh cã uy tÝn, cã hiÓu biÕt réng r·i vÒ gi¸ c¶, chÊt l­în, thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã. §©y lµ vÊn ®Ò quan träng ®Ó C«ng ty v­¬n lªn ®éc quyÒn cung cÊp hµng ho¸ cho s¶n xuÊt trong ngµnh. C«ng ty lµ thµnh viªn cña Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam th× tÊt nhiªn C«ng ty ®·, sÏ vµ ®ang cã c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n chÆt chÏ gi÷a C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, sÏ hiÓu biÕt vµ tin t­ëng nhau h¬n vµ s½n sµng gióp ®ì lÉn nhau. Do vËy nã sÏ th¾t chÆt h¬n vai trß vÞ trÝ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng nµy. HiÖn nay, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, xo¸ bá bao cÊp, tuy nhiªn trong tõng ngµnh, trong tõng lÜnh vùc, trong tõng ®Þa ph­¬ng nhÊt ®Þnh vÉn cßn bao cÊp. Cô thÓ C«ng ty vÉn cßn ®­îc sù bao cÊp nhÊt ®Þnh cña Tæng côc §Þa chÝnh, ®iÒu nµy rÊt thuËn lîi cho C«ng ty chi phèi thÞ tr­êng trong ngµnh. NhiÒu hîp ®ång mua b¸n cã gi¸ trÞ víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh C«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc nÕu nh­ ®­îc sù gióp ®ì, hç trî cña Tæng côc §Þa chÝnh. ChØ cã c¸ch bÒn v÷ng nhÊt, l©u dµi nhÊt ®Ó C«ng ty chiÕm vÞ trÝ ®éc quyÒn trong cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cho thÞ tr­êng ngµnh §Þa chÝnh ViÖt Nam lµ C«ng ty ph¶i tù kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cña m×nh b»ng viÖc ®¸p øng mäi nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ trong ngµnh víi chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ hîp lý vµ cã uy tÝn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kü ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh trong ngµnh vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ chuyªn dông víi chÊt l­îng nµo lµ hîp lý vµ víi gi¸ c¶ nh­ thÕ nµo lµ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty sÏ rµ so¸t t×m kiÕm xem trong tÊt c¶ c¸c nhµ cung cÊp trªn thÕ giíi nhµ cung cÊp nµo ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ cho c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty thu c¸c kho¶n chªnh lÖch, phÝ uû th¸c sao cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu th«ng qua C«ng ty cã ®­îc hµng ho¸ chÊt l­îng cao, gi¸ thÊp h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ThÞ tr­êng ngµnh §Þa chÝnh ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng trong ngµnh cña C«ng ty cho nªn C«ng ty cÇn thiÕt th¾t chÆt c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, C«ng ty nªn th­êng xuyªn th¨m hái, chóc mõng c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh vµo nh÷ng dÞp träng ®¹i ®Ó t¹o thªm sù th©n mËt gi÷a C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Th­êng xuyªn tham gia t­ vÊn cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc nµo lµ hîp lý, giíi thiÖu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó c¸c ®¬n vÞ xem xÐt viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ thay thÕ c¸c thiÕt bÞ phô tïng. S½n sµng hç trî c¸c ®¬n vÞ gÆp khã kh¨n trong kinh doanh, s½n sµng b¸n chÞu, tr¶ chËm nÕu c¸c ®¬n vÞ ch­a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay. Cã nh­ vËy míi t¹o ra ®­îc mèi quan hÖ th©n mËt, g¾n bã gi÷a C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, do ®ã c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh s½n sµng lµm ¨n víi C«ng ty khi hä cã nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu. §Ó t¨ng c­êng ®­îc vÞ trÝ ®éc quyÒn cña C«ng ty trong thÞ tr­êng ngµnh §Þa chÝnh ViÖt Nam, C«ng ty cÇn ph¶i tranh thñ sù hç trî tõ phÝa Tæng côc §Þa chÝnh. V× lîi Ých cña ngµnh nãi chung vµ v× lîi Ých cña C«ng ty nãi riªng nhÊt ®Þnh C«ng ty sÏ nhËn ®­îc sù hç trî tõ phÝa Tæng côc §Þa chÝnh trong quan hÖ lµm ¨n bu«n b¸n víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Tr­íc hÕt, C«ng ty cÇn n¾m ®­îc kÕ ho¹ch ®Çu t­ c¬ b¶n, më réng s¶n xuÊt cña Tæng côc §Þa chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh ®Ó nhËn ®­îc c¸c hîp ®ång kinh tÕ lín cña Tæng côc §Þa chÝnh, qua Tæng côc §Þa chÝnh ®Ó biÕt ®­îc kÕ ho¹ch ®Çu t­ c¬ b¶n, më réng s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc Tæng côc §Þa chÝnh duyÖt tõ ®ã tiÕn hµnh giíi thiÖu s¶n phÈm, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång cung cÊp c¸c lo¹i hµng ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ cho x©y dùng c¬ b¶n vµ më réng s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong ngµnh. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt hoÆc trong tr­êng hîp C«ng ty cã khã kh¨n trong viÖc ®¹t ®­îc c¸c hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, C«ng ty cã thÓ tranh thñ sù hç trî, can thiÖp nhÊt ®Þnh cña Tæng côc §Þa chÝnh ®Ó C«ng ty cã thÓ giµnh ®­îc hîp ®ång. Nh­ vËy C«ng ty kh«ng thÓ trë thµnh ®éc quyÒn trong cung cÊp c¸c lo¹i hµng ho¸ cho s¶n xuÊt trong ngµnh do C«ng ty lµ ng­êi duy nhÊt cung cÊp hµng ho¸ ®ã mµ C«ng ty trë thµnh ®éc quyÒn trong thÞ tr­êng nµy b»ng chÝnh søc m¹nh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh vµ b»ng lîi thÕ lµ ®¬n vÞ trong ngµnh cã quan hÖ mËt thiÕt g¾n bã vµ ®­îc sù hç trî, gióp ®ì tõ phÝa Tæng côc §Þa chÝnh. KÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®­îc - C«ng ty thiÕt lËp ®­îc c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ, g¾n bã, lµm ¨n l©u dµi víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, cung cÊp phÇn lín thÞ tr­êng trong ngµnh vµ cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi thÞ tr­êng trong ngµnh. - Ngµy cµng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh, ®o¹t ®­îc nhiÒu hîp ®ång tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c, tiÕn tíi chi phèi toµn bé thÞ tr­êng trong ngµnh, cung cÊp ®Çy ®ñ mäi thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, m¸y mãc chuyªn dông ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, më réng s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, khèng chÕ ®­îc thÞ tr­êng mua vµ thÞ tr­êng b¸n. - NhËn ®­îc sù bao cÊp, hç trî cña Tæng côc §Þa chÝnh, g¾n chÆt lîi Ých cña C«ng ty, cña Tæng côc , c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh víi nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh, bu«n b¸n. - DÇn dÇn ®­a C«ng ty cã vai trß nh­ mét C«ng ty th­¬ng m¹i tæng hîp trong m« h×nh tËp ®oµn, mäi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng ty trong tËp ®oµn víi bªn ngoµi ®Òu th«ng qua C«ng ty. III. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. Thùc chÊt cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng. Trong nÒn kinh tÕ, c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu, t¹o ra mét nhu cÇu míi vÒ lao ®éng, vÒ vËt t­, tiÒn vèn. Vµ nh­ vËy t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh tÕ ph¸t triÓn, gãp phÇn thay ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ theo h­íng tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, tiÕt kiÖm c¸c nguån nh©n lùc trong n­íc trªn c¬ së kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, th«ng qua hÖ thèng c¸c ®¹i lý thu mua hµng xuÊt khÈu mµ chñ ®éng vµ æn ®Þnh ®­îc nguån hµng. Nguån hµng xuÊt khÈu æn ®Þnh lµ tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t triÓn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cña hµng xuÊt khÈu, uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Kinh nghiÖm cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp m¹nh kinh doanh hµng xuÊt khÈu kh«ng chØ cã nhiÒu vèn, mµ chñ yÕu ph¶i cã hÖ thèng ch©n hµng m¹nh, hÖ thèng ®¹i lý thu mua réng kh¾p, ho¹t ®éng th­êng xuyªn, theo s¸t thÞ tr­êng. §Èy m¹nh c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp nhÊt lµ trong t×nh h×nh c¹nh tranh ®ang diÔn ra gay g¾t nh­ hiÖn nay. §èi víi C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å còng vËy. Trong giai ®o¹n nµy, nghiÖp vô xuÊt khÈu cña C«ng ty vÉn ë trong tr¹ng th¸i tiÒm n¨ng, ch­a khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña C«ng ty trong lÜnh vùc nµy. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu tËp trung vµo viÖc nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cho c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi ngµnh cã nhu cÇu, cã hµng ho¸, cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­ng kh«ng ®­îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ tù xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng truyÒn thèng cña C«ng ty nh­ b¶n ®å Atlat. Do vËy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty vÉn cßn yÕu kÐm, tû träng hµng xuÊt khÈu trong tæng doanh thu hµng xuÊt nhËp khÈu chØ chiÕm kho¶ng 0,5% ®Õn 0,6% tæng doanh thu hµng xuÊt nhËp khÈu. Cã ®iÒu nµy lµ mét mÆt do trong chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty ch­a chó träng ®Õn viÖc xuÊt khÈu, chØ thùc hiÖn theo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao, mÆt kh¸c do C«ng ty ch­a khai th¸c ®­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu, ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kh¾t khe cña thÞ tr­êng nµy. §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu C«ng ty nªn chó träng vµo mét sè lÜnh vùc sau: - Ho¹t ®éng thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ nh©n tè hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh; ®Æc biÖt trong thÞ tr­êng ®Çy tÝnh c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã ph­¬ng ¸n vµ kÕ ho¹ch hÕt søc râ rµng, nhÊt qu¸n. §Ó t¨ng c­êng vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô , C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å cÇn xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, giao tiÕp víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng. C«ng ty cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c buæi héi chî triÓn l·m, c¸c héi nghÞ kinh tÕ vµ cÇn thiÕt göi c¸n bé trùc tiÕp ra n­íc ngoµi ®Ó nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ tr­êng. §Ó thµnh c«ng trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, C«ng ty cÇn chó ý vÊn ®Ò sau: + Ph©n lo¹i thÞ tr­êng nh»m hiÓu biÕt quy luËt ho¹t ®éng cña tõng thÞ tr­êng trªn c¸c mÆt : lo¹i s¶n phÈm hä cã vµ hä ®ang cÇn, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi s¶n phÈm vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, dung l­îng cña thÞ tr­êng, ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i, tËp qu¸n bu«n b¸n, hÖ thèng ph¸p luËt...Môc tiªu cña viÖc ph©n lo¹i ®Ó n¾m râ thÞ tr­êng vµ cã kÕ ho¹ch giíi thiÖu s¶n phÈm th«ng qua chµo hµng. + "G¹n läc s¬ bé" nh÷ng thÞ tr­êng kh«ng thÝch hîp. §ã lµ c¸c thÞ tr­êng cã chÕ ®é b¶o hé mËu dÞch qu¸ kh¾t khe, yªu cÇu qu¸ cao ®èi víi chÊt l­îng s¶n phÈm, thÞ tr­êng qu¸ xa, chi phÝ xuÊt khÈu cao. Theo nh­ ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ mÆt hµng cña C«ng ty, trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t, C«ng ty cÇn tËp trung khai th¸c c¸c thÞ tr­êng sau: + ThÞ tr­êng ASEAN vµ §«ng Nam ¸. §©y lµ thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty, tiªu thô h¬n 80% kim ng¹ch xuÊt khÈu. C«ng ty ®· cã mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c b¹n hµng ë c¸c n­íc nµy. Trong nh÷ng n¨m tíi, do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ nªn C«ng ty cã thÓ gÆp nhiÒu khã kh¨n, v× vËy ph­¬ng ch©m kinh doanh lµ tiÕp tôc cñng cè vµ duy tr× c¸c mèi quan hÖ truyÒn thèng nµy. + ThÞ tr­êng Trung Quèc: §©y lµ thÞ tr­êng gÇn gòi cña C«ng. Tuy nhiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty sang thÞ tr­êng nµy ch­a lín vµ còng ch­a æn ®Þnh, gi¸ c¶ ë thÞ tr­êng nµy biÕn ®éng thÊt th­êng, ph­¬ng thøc giao dÞch vµ thùc hiÖn hîp ®ång rÊt ®a d¹ng, uy tÝn cña c¸c b¹n hµng kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. V× thÕ, ph­¬ng ch©m kinh doanh ë thÞ tr­êng nµy nªn thùc hiÖn theo kiÓu cuèn gãi trong ®ã vÊn ®Ò ®¶m b¶o an toµn thanh to¸n cho C«ng ty ph¶i ®­îc xem xÐt thËt thËn träng. + ThÞ tr­êng EU:§©y lµ thÞ tr­êng m¹nh, d©n sè ®«ng, søc tiªu thô lín. Nh×n chung quan ®iÓm cña thÞ tr­êng nµy kh¸ cëi më, th«ng tho¸ng. Trong nh÷ng n¨m qua, quan hÖ gi÷a C«ng ty vµ thÞ tr­êng nµy ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn tÝch cùc. VÊn ®Ò quan träng nhÊt ë thÞ tr­êng nµy lµ C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o ®­îc uy tÝn vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ vµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt. - Më réng danh môc hµng xuÊt khÈu: Nh­ ph©n tÝch ë trªn, mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c mÆt hµng liªn quan ®Õn giÊy ( b¶n ®å, giÊy A4), vµ mét sè lo¹i hµng nhËn xuÊt khÈu uû th¸c tõ c¸c c«ng ty trong n­íc. Do vËy danh môc hµng cßn qu¸ yÕu so víi nhu cÇu xuÊt khÈu còng nh­ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña C«ng ty. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty cÇn më réng danh môc mÆt hµng xuÊt khÈu, cã thÓ trong nh÷ng b­íc ®Çu C«ng ty chØ cÇn nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cho c¸c c«ng ty kh¸c nh»m huy ®éng hÕt kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty. Cßn trong t­¬ng lai xa h¬n, víi ­u thÕ võa më réng c¬ cÊu C«ng ty thªm hai trung t©m C«ng ty cã thÓ t¹o thªm cho m×nh nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ lµ ®Æc tr­ng cña m×nh ®Ó xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. KÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®­îc - C«ng ty sÏ cã thÓ nhËn ®­îc nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu uû th¸c t¹o thªm doanh thu cho C«ng ty. §©y còng lµ mét thuËn lîi nh»m t¨ng thªm lîi nhuËn cho C«ng ty. - Trªn c¬ së xuÊt khÈu hµng hãa C«ng ty cã ®iÒu kiÖn quan hÖ réng r·i víi nhiÒu b¹n hµng, biÕt ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng míi. T¹o kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c thÞ tr­êng nµy cho c¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lÉn nhËp khÈu. - Gi¶m ®­îc chi phÝ t×m kiÕm nguån hµng do ®· ®¶m b¶o ®­îc c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng; t¹o kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty trªn c¬ së ®ã t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. IV.Sö dông chi phÝ kinh doanh cã hiÖu qu¶. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. Trªn thùc tÕ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tÝnh theo tõng th¸ng, quý, n¨m. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®­îc tÝnh b»ng tiÒn. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ lµ mét mÆt, thÓ hiÖn sù hao phÝ hay chi ra. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng kinh doanh cña doanh nghiÖp, chi phÝ chi ra ph¶i ®­îc xem xÐt trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi mÆt thø hai còng lµ mÆt c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh- ®ã lµ kÕt qu¶ kinh doanh thu ®­îc. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh­ng th«ng th­êng ë c¸c doanh nghiÖp th­êng chia chi phÝ lµm 2 lo¹i: chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. Trong ®ã chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thuéc chi phÝ gi¸n tiÕp. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ ®ãng vai trß rÊt quan träng. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp, lµ c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm dùa trªn c¬ së gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh dùa trªn viÖc gi¶m chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp, cßn ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm ngoµi viÖc gi¶m gi¸ mua s¶n phÈm hµng hãa cßn phô thuéc vµo viÖc phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp nh­ chi phÝ vËn chuyÓn, kho tµng bÕn b·i... Trong nh÷ng n¨m qua, trong ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty ®· thùc hiÖn ch­a tèt viÖc sö dông chi phÝ kinh doanh dÉn ®Õn viÖc chi phÝ kinh doanh t¨ng lªn qu¸ cao so víi møc doanh thu ®¹t ®­îc. §iÒu nµy do mét phÇn chi phÝ cho qu¶n lý b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· t¨ng qu¸ cao. Nh­ trong phÇn ph©n tÝch ( B¶ng 08 ) ta nhËn thÊy chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chiÕm tõ 81 ®Õn 91 % so víi l·i gép. N¨m 1997 tû lÖ nµy lµ 81,68% N¨m 1998 tû lÖ nµy lµ 88,66% N¨m 1999 tû lÖ nµy lµ 91% Tû lÖ chi phÝ b¸n hµng trong tæng l·i gép qu¸ lín ®· t¹o ra mét g¸nh nÆng cho C«ng ty. H¬n n÷a, khi l·i gép gi¶m ®i: n¨m 1999 lµ 2.707.425.559 ®ång so víi n¨m 1998 lµ 3.509.615.594 ®ång vµ n¨m 1997 lµ 4.134.952.173 ®ång th× chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp l¹i t¨ng lªn. Tuy nhiªn chi phÝ t¨ng lªn l¹i do phÇn chi phÝ dÞch vô mua ngoµi t¨ng lªn ®¸ng kÓ: B¶ng 13 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Tæng chi phÝ Tû lÖ CP dÞch vô mua ngoµi/ L·i gép 1997 950.808.674 3.377.250.898 29% 1998 376.400.929 3.111.603.613 12,1% 1999 606739376 2465239522 24% Ngoµi ra cßn kho¶n chi phÝ kh¸c còng chiÕm tû lÖ cao so víi tæng chi phÝ B¶ng 14 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Chi phÝ kh¸c Tæng chi phÝ Chi phÝ kh¸c/ Tæng chi phÝ 1997 619.005.779 377.250.898 18,4% 1998 943.176.888 3.111.603.613 31% 1999 924.656.177 2.465.239.522 38% Hai kho¶n chi phÝ nµy ®· chiÕm tõ 45 ®Õn trªn 60% tæng chi phÝ, t¹o nªn sù l·ng phÝ trong ®IÒu hµnh qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong kho¶n môc chi phÝ kh¸c th× chi phÝ vÒ tµu xe c«ng t¸c t¨ng lªn nhiÒu, cßn trong chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ cho vËn chuyÓn, l­u kho l­u b·i t¨ng lªn do hµng ho¸ cßn tån ®äng,ch­a tiªu thô ®­îc ®· t¹o thªm g¸nh nÆng cho C«ng ty. §iÒu nµy cho thÊy viÖc sö dông chi phÝ cña C«ng ty ®ang gÆp nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. §Ó gi¶m ®­îc c¸c kho¶n kh«ng cÇn thiÕt trong chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, t¹o ®­îc hiÖu qu¶ trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn: - Gi¶m chi phÝ hµng tån kho. Nh­ ®· ph©n tÝch, hµng tån kho cña C«ng ty rÊt lín: tõ kho¶ng 2,5 tû ®Õn trªn 3,3 tû ®ång, chiÕm kho¶ng 40 ®Õn 55% tæng tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty. Hµng tån kho nhiÒu nh­ng kho cña C«ng ty kh«ng ®¸p øng ®ñ viÖc b¶o qu¶n sè hµng nµy, v× vËy viÖc thuª kho ®Ó l­u tr÷ sè hµng tån kho ®· lµm chi phÝ t¨ng thªm rÊt nhiÒu. §Ó gi¶m chi phÝ hµng tån kho, C«ng ty nªn ®Æt hµng vµ mua hµng theo ®¬n ®Æt hµng tr­íc, nh»m tr¸nh ®­îc viÖc hµng thõa hµng thiÕu, ®¸p øng kh«ng chÝnh x¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng: T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng hay gi¶m l­îng lao ®éng d­ thõa trong C«ng ty hiÖn nay kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò ®èi víi riªng C«ng ty mµ cßn lµ mèi quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ lµ chñ tr­¬ng cña §¶ng, cña Nhµ n­íc. HiÖn nay l­îng lao ®éng trong C«ng ty lµ 82 ng­êi trong ®ã Trung t©m kinh doanh xuÊt nhËp khÈu gåm 18 ng­êi lµm nhiÖm vô kinh doanh thiÕt bÞ s¶n phÈm vµ kinh doanh vËt t­ tõ kh©u mua hµng ®Õn kh©u b¸n hµng. Ngoµi ra, phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh cã 15 ng­êi qu¶n lý vÒ c¸c kh©u nh­ lao ®éng, chØ ®¹o ho¹t ®éng cña C«ng ty... Phßng nµy cßn qu¸ d­ thõa lao ®éng, ph¶i rót bít l¹i sè l­îng lao ®éng trong khu vùc nµy. Theo em, phßng nµy chØ nªn rót l¹i cßn 10 ng­êi, trong ®ã: + 5 ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tõ kh©u tuyÓn dông lao ®éng, x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé vµ lao ®éng, x©y dùng cÊp bËc kü thuËt, thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹ovµ ®µo t¹o l¹i lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty + 1 ng­êi lµm nhiÖm vô h­íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn thi ®ua, khen th­ëng kû luËt trong C«ng ty + 2 ng­êi qu¶n lý viÖc söa ch÷a , qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng tµi s¶n cña C«ng ty. +1 ng­êi qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­, c«ng t¸c tæng hîp vµ giao ban ®Þnh kú cña C«ng ty. + 1 ng­êi lµm c«ng t¸c giao dÞch, ®¶m b¶o c«ng t¸c kh¸nh tiÕt, lÔ t©n trong c«ng ty Gi¶m ®­îc 5 ng­êi sÏ gi¶m bít ®­îc kho¶n chi phÝ cho tiÒn l­¬ng lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ l­îng lao ®éng trong doanh nghiÖp. KÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®­îc. Víi c¸c h×nh thøc gi¶m chi phÝ trªn, C«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ sau: - Thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng do ®¸p øng tèt nhu cÇu vÒ lo¹i hµng ho¸ mµ hä cÇn. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm nhê cã mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh doanh. - T¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, t¹o hiÖu qu¶ tèi ­u trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt. V. Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã ®Æc ®iÓm vèn cè ®Þnh chiÕm tû lÖ nhá trong tæng vèn kinh doanh, trong ®ã vèn l­u ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp cè g¾ng duy tr× mét tû lÖ thÊp nhÊt vèn cè ®Þnh cña C«ng ty b»ng viÖc h¹n chÕ viÖc mua s¾m c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn thiÕt. §èi víi vèn l­u ®éng cÇn ph¶i ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn b»ng viÖc ®Èy nhanh tiªu thô hµng ho¸ khi nhËp khÈu vÒ còng nh­ cÇn thiÕt ký kÕt hîp ®ång tiªu thô ( trong n­íc hay xuÊt khÈu ) hoÆc dù kiÕn tiªu thô tr­íc khi hµng ho¸ ®­îc nhËp vÒ ®Ó tr¸nh hµng hãa bÞ ø ®äng. §ång thêi cÇn ph¶i c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng tiªu thô vµ hµng nhËp ®Ó gi¶m tèi thiÓu hµng tån kho vµ cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®èi víi hµng tån kho. VÒ viÖc sö dông vèn vay, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i cã nhu cÇu vÒ vèn kh«ng æn ®Þnh trong n¨m, cã th¸ng nhu cÇu vèn cao, cã th¸ng nhu cÇu vèn thÊp v× nã phô thuéc vµo nhu cÇu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trong tõng thêi kú. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i lËp kÕ ho¹ch dù kiÕn nhu cÇu vèn trong tõng thêi kú ®Ó cã kÕ ho¹ch vay vèn vµ x¸c ®Þnh kú h¹n ®èi víi tõng lo¹i vèn vay. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å hiÖn nay cã sè vèn kho¶ng 8,5 tû ®ång tiÒn vèn trong ®ã vèn chñ së h÷u kho¶ng 4 tû ®ång vµ vèn cho kinh doanh chØ cã gÇn 4 tû ®ång. Theo ®¸nh gi¸ cña C«ng ty th× vèn kinh doanh hiÖn cã cßn qu¸ thÊp so víi nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho kinh doanh. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn, C«ng ty th­êng huy ®éng chñ yÕu tõ viÖc thanh to¸n hµng tr¶ chËm kh¸ch hµng n­íc ngoµi. H¬n n÷a, xÐt bè trÝ c¬ cÊu vèn cña C«ng ty B¶ng 15: Bè trÝ c¬ cÊu vèn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh : % ChØ tiªu 1997 1998 1999 Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng sè tµi s¶n 42% 34% 30% Tµi s¶n l­u ®éng/ Tæng sè tµi s¶n 58% 66% 70% Theo b¶ng trªn, ta thÊy tû lÖ tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ qu¸ lín; bëi theo ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i chØ nªn cã chØ tiªu tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n chiÕm tõ 20 ®Õn 23%. Nh­ng ë C«ng ty, th× chØ tiªu tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n l¹i qu¸ lín, chiÕm tõ 30 ®Õn 42% tæng tµi s¶n cña C«ng ty. Víi l­îng tµi s¶n cè ®Þnh lín nh­ trªn còng lµ mét trë ng¹i trong viÖc sö dông vèn cña C«ng ty, gãp phÇn t¹o nªn sù thiÕu hôt vèn trong kinh doanh ( do tµi s¶n l­u ®éng trong tæng tµi s¶n kh«ng ®ñ sè l­îng cÇn thiÕt). Víi l­îng vèn kinh doanh thÊp nh­ vËy, vèn cña C«ng ty l¹i tån ®äng nhiÒu trong kh©u gi¶i quyÕt hµng tån kho, l­îng hµng tån kho cña C«ng ty qu¸ lín, cã khi lªn ®Õn 3,3 tû ®ång chiÕm gÇn nh­ toµn bé l­îng vèn kinh doanh cña C«ng ty, lµm vßng quay cña vèn chËm l¹i, t¹o nªn sù kh«ng hiÖu qu¶ trong sö dông vèn. Vèn lµ yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp kinh doanh nµo, ®èi víi C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å còng kh«ng lo¹i trõ ®iÒu ®ã. ViÖc kinh doanh trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®· lµm gi¶m ®¸ng kÓ tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy, môc tiªu cña C«ng ty ®Ò ra lµ t×m mäi biÖn ph¸p t¨ng vèn kinh doanh. §Ó t¨ng vèn kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi tËp trung chñ yÕu vµo c¸c biÖn ph¸p sau: - Gi¶m l­îng hµng ho¸ tån kho: C«ng ty nªn nhËp hµng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng nh»m ®¶m b¶o hµng khi nhËp vÒ sÏ tiªu thô hÕt. ViÖc nhËp hµng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho C«ng ty trong viÖc ®¸p øng ®óng, ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cho kh¸ch hµng; lµm gi¶m l­îng hµng ho¸ ph¶i l­u kho, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn viÖc sö dông vèn cña C«ng ty, t¨ng kh¶ n¨ng sö dông vèn cña C«ng ty, h¹n chÕ l­îng vèn tån ®äng qu¸ lín trong viÖc xö lý hµng tån kho. - T¨ng do thanh to¸n hµng tr¶ chËm kh¸ch hµng n­íc ngoµi, tuy nhiªn ®©y chØ lµ biÖn ph¸p t×nh thÕ kh«ng t¹o hiÖu qu¶ l©u dµi do phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan. Tr­íc hÕt lµ sù phô thuéc vµo sù lªn xuèng cña tû gi¸ hèi ®o¸i; thø n÷a lµ sù phô thuéc vµo kh¸ch hµng, vèn cña doanh nghiÖp kh«ng ®iÒu chØnh ®­îc theo ý muèn cña doanh nghiÖp. V× vËy ®©y kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p tèt cho viÖc huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. - Vèn tÝn dông: h×nh thøc nµy ®¶m b¶o cho C«ng ty l­îng vèn cÇn thiÕt vµo nh÷ng lóc C«ng ty cÇn. Tuy nhiªn, viÖc vay vèn cña ng©n hµng, cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc sÏ lµm gi¶m lîi nhuËn cña Cång ty do C«ng ty ph¶i chÞu mét kho¶n chi tr¶ cho l·i vay. H¬n n÷a, viÖc vay vèn cña ng©n hµng gÆp rÊt nhiÒu r¾c rèi trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc vay nh­ viÖc ®ßi hái thÕ chÊp b»ng tµi s¶n, b»ng quyÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty...®· ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò C«ng ty cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. - Cæ phÇn ho¸ c«ng ty: h×nh thøc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ang lµ mét chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. H×nh thøc nµy ®ang thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt cña nã trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, t¹o sù ph¸t triÓn,sù héi nhËp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Qua ®¸nh gi¸ thùc tiÔn mÊy n¨m võa qua, viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· t¹o hiÖu qu¶ kinh doanh v­ît bËc cña c¸c doanh nghiÖp nµy, lµm t¨ng vèn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lªn 2,3 thËm chÝ 5 lÇn. Víi viÖc cæ phÇn ho¸ c«ng ty, C«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng vèn kinh doanh, tranh thñ ®­îc sù ñng hé cña Nhµ n­íc. ViÖc cæ phÇn ho¸ còng ®¶m b¶o lîi thÕ trong sö dông vµ huy ®éng vèn cña C«ng ty, ®¶m b¶o vèn lóc cÇn, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ph¶i tr¶ chi phÝ l·i vay qu¸ lín. KÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®­îc - T¨ng nguån vèn cho kinh doanh mµ kh«ng chÞu qu¸ nhiÒu sù ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. - N¾m b¾t ®­îc c¬ héi kinh doanh, nhËn ®­îc nh÷ng hîp ®ång lín mµ tr­íc kia do thiÕu vèn C«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc. - T¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, t¹o thªm nhiÒu lîi nhuËn do thu hót ®ù¬c nh÷ng hîp ®ång lín, gi¶m chi phÝ l·i vay. - Qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa ( nÕu c«ng ty thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy) C«ng ty b¸n c¸c cæ phiÕu cho c¸c ®èi t­îng nh­ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty... Víi h×nh thøc chuyÓn ho¸ quyÒn së h÷u nµy sÏ n©ng cao vai trß lµm chñ cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty, kÝch thÝch hä n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o ®éng lùc trong kinh doanh, gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Nhµ n­íc cã vai trß rÊt lín trong viÖc b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhµ n­íc cÇn ph¶i t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi, hÖ thèng chÕ ®é luËt ph¸p ph¶i ®ång bé, c¸c thñ tôc ph¶i ®¬n gi¶n, gän nhÑ, bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc nghiªm tóc, cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc nh­: chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ph¶i râ rµng, ®ång bé, chÆt chÏ vµ æn ®Þnh, c¸c thñ tôc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, c¸c thñ tôc h¶i quan nªn ®­îc lµm nhanh chãng, thèng nhÊt. C¸n bé lµm c«ng t¸c cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, c¸n bé h¶i quan nªn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu hµng hãa nhanh chãng, thuËn lîi. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ vµ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu Nhµ n­íc cÇn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ, chÝnh x¸c tªn hµng, møc thu, Nhµ n­íc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch hay b»ng giÊy phÐp ®Ó C«ng ty lµm c¬ së ký kÕt hîp ®ång vµ khai b¸o h¶i quan, tÝnh thuÕ. §èi víi c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Nhµ n­íc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch th× cÇn ph¶i ­u tiªn nhÊt ®Þnh cho C«ng ty v× ®©y lµ ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc nµy. Khi cã sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu Nhµ n­íc cÇn th«ng b¸o cho C«ng ty biÕt tr­íc tõ 3-6 th¸ng ®Ó C«ng ty kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. VÒ hÖ thèng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, h¶i quan cßn r­êm rµ, cã nhiÒu bÊt cËp, ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc quan liªu, lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, Nhµ n­íc cÇn gi¸m s¸t chÆt chÏ c«ng t¸c h¶i quan ®Ó gi¶m tèi thiÓu nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i cña c¸n bé h¶i quan. Trong tr­êng hîp cã bÊt ®ång quan ®iÓm gi÷a h¶i quan vµ doanh nghiÖp, Nhµ n­íc cÇn ph¶i quy ®Þnh thêi h¹n tèi ®a cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Ó gi¶m tèi ®a c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp. NÕu c¬ quan h¶i quan lµm viÖc kh«ng ®óng, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp th× yªu cÇu c¬ quan h¶i quan ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng. Nh­ vËy c¬ chÕ qu¶n lý nhµ n­íc hoµn thiÖn sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña m×nh. KÕt luËn N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Víi ®Ò tµi " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å" em muèn ®ãng gãp ý kiÕn cña riªng m×nh vÒ vÊn ®Ò bøc xóc ®ã. MÆc dï c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra cßn rÊt chung chung, do mét phÇn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn vµ hiÓu biÕt thùc tÕ còng nh­ cßn thiÕu rÊt nhiÒu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸. Song nh÷ng gi¶i ph¸p nµy muèn ®­a ra mét sè ý t­ëng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña PGS.TiÕn sü NguyÔn KÕ TuÊn vµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å ®Æc biÖt lµ c« TrÇn ThÞ Kim Dung ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. TµI liÖu tham kh¶o 1. Lý luËn vµ thùc tiÔn th­¬ng m¹i quèc tÕ - Trung t©m kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸I B×nh D­¬ng, NXB Thèng kª 1994 2. T×m hiÓu nh÷ng quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu - NXB Thèng kª 1995 3. Kinh tÕ ®èi ngo¹i ViÖt Nam- néi dung- gi¶i ph¸p- hiÖu qu¶ : Vò Ph¹m QuyÕt Th¾ng - NXB Thèng kª 1994 4. Thêi b¸o kinh tÕ - n¨m 1999 5. B¸o kinh tÕ ph¸t triÓn - n¨m 1998,1999 6. QuyÕt ®Þnh sè 254/1998/Q§ - TTg vÒ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa n¨m 1999 7. B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å n¨m 1997,1998,1999 8. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å n¨m 1999 9. V¨n b¶n th«ng b¸o, tê tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å n¨m 1999 10. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å n¨m 1997,1998,1999. 11. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng VIII- Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia 1996 12. Con sè vµ sù kiÖn - n¨m 1999 12 Nghiªn cøu kinh tÕ - sè 7,9 n¨m 1998; sè 2 n¨m 1999. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 3 I. XuÊt nhËp khÈu vµ vai trß trong qu¸ tr×nh CNH - H§H 3 1. B¶n chÊt vµ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 3 2. C¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu 6 3. Néi dung c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 7 4. Vai trß xuÊt nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh CNH - - H§H ë n­íc ta 11 II. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 12 1. Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ 12 2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ 15 3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 17 III. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu 19 A. C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 19 1. Nh©n tè kinh tÕ x· héi trong n­íc 19 2. Nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ®Þa lý 23 3. ¶nh h­ëng cña t×nh h×nh kinh tÕ x· héi thÕ giíi 23 B. Nhãm nh©n tè thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp 24 1. Nh©n tè bé m¸y qu¶n lý 24 2. Nh©n tè con ng­êi 24 3. M¹ng l­íi kinh doanh cña doanh nghiÖp 24 4. Kh¶ n¨ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp 25 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å 26 I. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å 26 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 26 2. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu 28 II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XNK vµ t­ vÊn dÞch vô - §o ®¹c B¶n ®å 35 1. HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty nh÷ng n¨m qua 35 2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty 45 2.1. Ph©n tÝch sè liÖu 45 2.2 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc cña C«ng ty trong thêi gian qua 56 III. §¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å 58 1. Thµnh tùu 58 1.1. Quy m« ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu ngµy cµng lín m¹nh 59 1.2. æn ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng 59 1.3. §a d¹ng h×nh thøc kinh doanh, më réng danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu 60 1.4. §¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ viÖc tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu 60 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 61 2.1. Cßn nhiÒu yÕu kÐm trong c«ng t¸c t×m kiÕm, khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng 61 2.2. Ch­a tËn dông triÖt ®Ó lîi thÕ ®éc quyÒn trong cung cÊp c¸c lo¹i hµng hãa cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh §Þa chÝnh 62 2.3. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cßn ch­a ph¸t triÓn 63 2.4. Sö dông chi phÝ cho kinh doanh ch­a hiÖu qu¶ 64 2.5. Khã kh¨n trong qu¸ tr×nh sö dông vèn 64 Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å 65 I. §Èy m¹nh bé phËn nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng 65 II. T¨ng c­êng vÞ trÝ ®éc quyÒn cña C«ng ty trong cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt Nam 68 III.Ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T­ vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. 71 IV.Sö dông chi phÝ kinh doanh cã hiÖu qu¶. 74 V. Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh. 78 KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc 81 KÕt luËn 83 Tµi liÖu tham kh¶o 84 NhËn xÐt cña C«ng ty XNK vµ T­ vÊn DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ.doc
Luận văn liên quan