Đề tài Một số giải pháp đối công ty và một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu của công ty CP May Việt Tiến

LỜI MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Khả năng cạnh tranh này được thể hiện chủ yếu qua việc tăng kim ngạch xuất khẩu, việc đàm phán, ký kết và thực hiện tốt các hợp đồng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước là rất quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và giành được vị trí vững chắc trên các thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Trong tình hình mới, bản thân các DN cần phải có những cố gắng nhất định. Cần phải đầu tư nâng cấp dây chuyền mới, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo uy tín của thương hiệu dệt may Việt Nam. Đầu tư nâng cao trình độ tay nghề của công nhân ngành dệt may, tăng cường đầu tư xúc tiến thương mại trong điều tra, khảo sát, nắm vững nhu cầu thị trường dệt may . Tính toán cân đối hợp lý giữa giá bán và giá thành sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam. Là một cán bộ đã công tác nhiều năm trong ngành May ,bản thân tôi không khỏi bức xúc với những trăn trở của các công ty May trong bối cảnh có nhiều cơ hội mà không ít thách thức này .Vì thế tôi cho rằng viết đề tài "Quá trình đàm phán ,ký kết,thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại Công ty May Việt Tiến "nhằm mang lại một cái nhìn tổng thể và tìm ra được những giải pháp tốt nhất để hoàn thiện quá trình đàm phán ,ký kết và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty May Việt Tiến. 2. Phạm vi nghiên cứu Các loại hình hoạt động kinh doanh của Công ty Việt Tiến rất phong phú và đa dạng, đối tượng nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở quá trình đàm phán ,ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu, với những số liệu có hạn nên đề tài chỉ dùng các số liệu giới hạn trong thời gian của ba năm 2001, 2002 và 2003. 3. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục đích phân tích của đề tài, phương pháp nghiên cứu được sử dụng là: - Thống kê mô tả - So sánh - Diễn giải Nguồn dữ liệu được lấy chủ yếu từ Phòng kế hoạch – điều độ ,phòng kế toán của Công ty may Việt Tiến, bao gồm các số liệu kinh tế về hoạt động kinh doanh của Công ty và các thông tin đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu. 4.Bố cục đề tài này được xây dựng qua bốn chương bao gồm . Chương 1 : Một số khái niệm ,phân loại gia công hàng hoá và những lý luận cơ bản về đàm phán . Chương 2 : Tổng quan về lịch sử hình thành công ty ,cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất ,tình hình và kết quả hoạt động cùng với chiến lược phát triển của công ty. Chương 3 : Quy trình tổ chức và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu với các nội dung : giao dịch ,nghiên cứu thị trường và tiếp xúc với khách hàng ,đàm phám và ký kết hợp đồng ;và tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu. Chương 4: Một số giải pháp đối công ty và một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện quá trình đàm phán,ký kết và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu của công ty.

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 2025 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp đối công ty và một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu của công ty CP May Việt Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi. Khaùch haøng cuûa Coâng ty hieän taïi bao goàm caùc khaùch haøng truyeàn thoáng vaø khaùch haøng môùi. Vôùi nhöõng khaùch haøng truyeàn thoáng, quaù trình tieáp xuùc ñôn giaûn vaø nhanh choùng hôn laø ñoái vôùi khaùch haøng môùi, vì ñaõ quen vôùi yeâu caàu cuûa hoï neân vieäc tìm hieåu veà thò tröôøng deã daøng hôn. Khaùch haøng coù nguoàn goác xuaát xöù khaùc nhau thöôøng coù nhöõng haønh vi tieáp xuùc, tìm hieåu khaùc nhau. Ví duï khaùch haøng Nhaät luoân xem xeùt cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät cuûa coâng ty moät caùch caån thaän tröôùc khi ñöa ra nhöõng thö hoûi giaù. Khaùch haøng Chaâu AÂu thöôøng ñeà caäp vaøo trung taâm cuûa quaù trình tieáp xuùc: ñieàu kieän, giaù caû giao haøng, kieåm tra chaát löôïng,…,Ñoái vôùi khaùch haøng Myõ tröôùc khi ñaët ñôn haøng taïi coâng ty phaûi ñaùnh giaù coâng ty coù hoäi ñuû tieâu chuan veà cô sôû vaát chaát,taøi chính ,maùy moùc thieát bò ,moâi tröôøng vaø ñieàu kieän laøm coù thöïc hieän theo luaät hay khoâng .Coâng vieäc ñaùnh gía naøy thoâng qua moät coâng ty tö vaán nöôùc ngoaøi coù uy tín .neáu hoäi ñuû tieâu chuan thì khaùch haøng môùi tieán haønh caùc böôùc ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng . Thoâng thöôøng caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi tröïc tieáp gaëp gôõ vaø ñaøm phaùn vôùi Vieät Tieán taïi truï sôû Coâng ty hoaëc taïi caùc ñòa ñieåm khaùc trong nöôùc. Nhö vaäy, Coâng ty coù lôïi theá nhaát ñònh trong vieäc giaûm chi phí kyù keát hôïp ñoàng vaø lôïi theá ñaøm phaùn. Ñoái vôùi khaùch haøng laâu naêm, quaù trình treân chæ coøn giao dòch qua ñöôøng böu ñieän (göûi haøng maãu) vaø ñaët haøng qua fax. Sau khi khaùch haøng ñöa ra nhöõng yeâu caàu cuï theå veà caùc thoâng soá kyõ thuaät, möùc ñoä cung caáp nguyeân vaät lieäu vaø caùc ñieàu kieän thanh toaùn, giao haøng, thì nhieäm vuï cuûa Phoøng Keá hoaïch laø xem xeùt khaû naêng cuûa coâng ty coù ñuû naêng löïc thöïc hieän ñôn haøng hay khoâng, vaø neáu ñöôïc thì tính toaùn chi phí thöïc hieän hôïp ñoàng ñeå laøm cô sôû cho vieäc ñaøm phaùn vaø ñi ñeán kyù keát hôïp ñoàng. Yeâu caàu ñoái vôùi vieäc ñònh giaù naøy laø tính chính xaùc cuûa thoâng tin, caùc chi phí caàn ñöôïc phaûn aûnh ñaày ñuû trong baûn öôùc tính. Coâng vieäc naøy do Phoøng Keá hoaïch, Phoøng taøi chính Keá toaùn vaø Kyõ thuaät Coâng ngheä phoái hôïp thöïc hieän. Caùch thöùc trieån khai theo sô ñoà : Laäp keá hoaïch kinh doanh Phoøng kinh doanh Laäp keá hoaïch saûn xuaát Phoøng Keá hoaïch Ñieàu Ñoä Laäp ñieàu saûn xuaát chính Phoøng keá hoaïch Laäp keá hoaïch nhu caàu vaät tö Ñieàu Ñoä Phoøng keá hoaïch ñieàu ñoä (haøng gia coâng ) Laäp keá hoaïch nhu caàu coâng xuaát Phoøng Kinh doanh ( Haøng töï doanh FOB) Keá hoaïch coù thöïc teá khoâng Phoøng Keá hoaïch Ñieàu Ñoä khoâng coù Thöïc hieän keá hoaïch coâng xuaát Phoøng Keá hoaïch Ñieàu Ñoä Thöïc hieän keá hoaïch vaät tö Phoøng cung tieâu Thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát Xí nghieäp saûn xuaát 3.2. Ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng 3.2.1. Hình thöùc ñaøm phaùn taïi coâng ty. Thöôøng thì Coâng ty söû duïng hình thöùc ñaøm phaùn tröïc tieáp vì ngaønh deät may laø ngaønh ñaëc tröng, hôïp ñoàng lieân quan ñeán nhieàu maët haøng, nguyeân vaät lieäu,kyõ thuaät ,maãu maõ . Do ñoù, caùc beân caàn phaûi gaëp nhau ñeå thoáng nhaát vaø tìm hieåu thaät kyõ nhöõng vaán ñeà coù lieân quan. Coâng ty vaø khaùch haøng thöôøng gaëp gôõ tröïc tieáp toå chöùc giôùi thieäu veà Coâng ty, cô sôû vaät chaát, khaû naêng thöïc hieän ñeå khaùch haøng ñaùnh giaù. Vieäc ñaøm phaùn giöõa hai beân nhaèm ñem laïi lôïi ích cho caû hai beân. Vì vaäy, tröôùc khi kyù keát moät hôïp ñoàng gia coâng thì phaûi ñaøm phaùn cho roõ raøng. Trong tröôøng hôïp may gia coâng xuaát khaåu, giaù caû cuûa dòch vuï gia coâng luoân phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: Chaát löôïng haøng gia coâng, uy tín cuûa coâng ty, ñieàu khoaûn veà nguyeân phuï lieäu cuõng nhö ñieàu khoaûn giao haøng, moái quan heä giöõa Coâng ty vaø ñoái taùc, möùc giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh laø nhöõng yeáu toá quyeát ñònh ñi ñeán giaù caû gia coâng. Sau khi kieåm tra taát caû nhöõng thoâng tin veà ñôn giaù vaø caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng, Coâng ty tieán haønh toång hôïp ñeå quyeát ñònh xem coù neân kyù keát hôïp ñoàng hay khoâng. Neáu nhaän thaáy coù theå ñaûm baûo moïi yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø Coâng ty vaãn coù lôøi thì trình cho Toång giaùm ñoác duyeät chaáp thuaän cho kyù hôïp ñoàng. Ngöôïc laïi, neáu Coâng ty caûm thaáy hôïp ñoàng naøy vaãn ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng nhöng khoâng ñaûm baûo lôïi ích cho coâng nhaân vaø Coâng ty thì vieäc ñaøm phaùn seõ thöïc hieän laïi. Trong moät soá tröôøng hôïp, khaùch haøng cuõng yeâu caàu Coâng ty ñaøm phaùn laïi neáu hoï chöa haøi loøng vôùi keát quaû ñaøm phaùn tröôùc ñoù. Vôùi khaùch haøng laø ngöôøi Chaâu AÙ nhö Nhaät Baûn thì Coâng ty thöôøng cöû ngöôøi khaùc qua ñaøm phaùn laïi, vôùi khaùch haøng Chaâu Aâu thöôøng cöû ngöôøi ñaõ ñaøm phaùn tröôùc ñoù qua thöïc hieän laïi quaù trình ñaøm phaùn. Khi hôïp ñoàng gia coâng ñöôïc kyù thì phaûi coù quaù trình chuyeån giao nguyeân phuï lieäu cho Coâng ty, Coâng ty phaûi ñöa ra ñònh möùc söû duïng nguyeân phuï lieäu trong saûn xuaát ñeå beân ñoái taùc cung caáp nguyeân phuï lieäu vaø ñeå Haûi quan quaûn lyù vieäc nhaäp nguyeân phuï lieäu vaø xuaát thaønh phaåm. Sau khi gia coâng thì Coâng ty phaûi tieán haønh thanh lyù nguyeân phuï lieäu thöøa, coù theå taùi xuaát hoaëc mua laïi, neáu mua laïi thì phaûi noäp thueá theo ñuùng quy ñònh cuûa Haûi quan. Ñoái vôùi hôïp ñoàng naøy thì phaûi chuù yù ñeán ñieàu kieän giao haøng, phöông thöùc thanh toaùn. Ñaëc bieät trong hôïp ñoàng gia coâng phaûi coù ñieàu khoaûn veà ngaøy giao nguyeân phuï lieäu, ngaøy ñoù phaûi tröôùc ngaøy giao haøng toái thieåu laø 45 ngaøy. Ñoái vôùi hôïp ñoàng xuaát khaåu thì coâng ty phaûi laøm thuû tuïc xuaát khaåu cho loâ haøng luoân caû chöùng töø thanh toaùn. Ñaây laø hôïp ñoàng mang tính chaát vaên baûn cuï theå hoùa hôïp ñoàng chính veà soá löôïng, ñôn giaù cuûa haøng hoùa. Hôïp ñoàng gia coâng thöôøng keøm theo baûn phuï kieän hôïp ñoàng vaø coù tyû giaù ngoaïi teä, ñoàng tieàn thanh toaùn, vaø thanh toaùn vôùi nhieàu hình thöùc. Sau khi ñaõ thoáng nhaát veà caùc ñieàu khoaûn, xem nhö hôïp ñoàng ñaõ kyù vaø hai beân cuøng tham khaûo kyù keát moät hôïp ñoàng chính thöùc. 3.2.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán keát quaû vaø noäi dung ñaøm phaùn: Phaùp luaät: Ñaây laø yeáu toá quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi söï thaønh coâng cuûa ñaøm phaùn. Ñoù laø cô sôû ñeå ñieàu chænh caùc chuû theå vaø noäi dung cuûa caùc ñieàu khoaûn. Phaûi naém roõ heä thoáng phaùp luaät, caùc quy ñònh veà xuaát nhaäp khaåu, luaät Haûi quan, caùc quy ñònh taøi chính cuûa ñoái taùc ñeå khi thöïc hieän khoâng gaëp phaûi nhöõng khoù khaên vaø nhöõng raøo caûn veà phaùp luaät. Quyeàn löïc thò tröôøng: Nhìn chung, quyeàn löïc thò tröôøng laø khaû naêng cuûa ngöôøi cung caáp hoaëc ngöôøi mua trong vieäc tham gia ñeán quan heä cung – caàu treân thò tröôøng laø nhaân toá quyeát ñònh. Quyeàn löïc thò tröôøng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. Ñoái vôùi ngöôøi cung caáp ñoù laø lôïi theá veà chi phí, quy moâ cuûa doanh nghieäp, söï khaùc bieät veà saûn phaåm (chaát löôïng, maãu maõ,…) Yeáu toá naøy aûnh höôûng tôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa haøng hoùa, do ñoù caàn naém chaéc nhu caàu cuûa thò tröôøng ñeå quyeát ñònh saûn xuaát vaø phaùt trieån saûn phaåm. Ngoân ngöõ: Trong giao dòch vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi, söï baát ñoàng ngoân ngöõ laø moät trôû ngaïi lôùn nhaát cho caùc beân tham gia ñaøm phaùn. Do ñoù, naém vöõng vaø söû duïng thaønh thaïo ngoaïi ngöõ laø raát caàn thieát ñoái vôùi ngöôøi ñaøm phaùn. Thoâng tin: Trong moät theá giôùi thoâng tin khoâng hoaøn haûo, ngöôøi mua luoân coá gaéng tìm thoâng tin veà caùc nhaø cung caáp coù tieàm naêng vaø ngöôøi baùn luoân coá gaéng taêng cöôøng uy tín, hình aûnh cuûa coâng ty mình ñeå coù ñöôïc vò trí ñaøm phaùn coù lôïi. Muoán thaønh coâng trong quaù trình ñaøm phaùn, ngöôøi ñaøm phaùn phaûi bieát naém baét thoâng tin moät caùch kòp thôøi ñeå coù theå taän duïng ñöôïc thôøi cô moät caùch toát nhaát. Nhöõng thoâng tin naøy bao goàm: Thoâng tin veà haøng hoùa Thoâng tin veà thò tröôøng Thoâng tin veà ñoái taùc Thoâng tin veà chính coâng ty mình Thoâng tin veà ñoái thuû caïnh tranh trong vaø ngoaøi nöôùc Thoâng tin veà haïn ngaïch vaø thueá 3.2.3. Naêng löïc cuûa ñoaøn ñaøm phaùn Chuyeân gia ñaøm phaùn: Caàn coù kieán thöùc chuyeân moân vaø khaû naêng toaøn dieän veà giao tieáp. Ngöôøi ñaøm phaùn caàn coù kieán thöùc treân ba laõnh vöïc: kinh teá, phaùp luaät vaø kyõ thuaät. Ngoaøi ra, caùc hieåu bieát veà chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi luoân quan troïng trong quaù trình ñaøm phaùn. Toå chöùc ñoaøn ñaøm phaùn: Ñeå khoâng bò söùc eùp veà taâm lyù, caùc beân caàn cöû moät soá ngöôøi töông ñöông khi tieán haønh ñaøm phaùn. Ñòa ñieåm ñaøm phaùn: Yeáu toá raát quan troïng trong quaù trình ñaøm phaùn, ngöôøi ñaøm phaùn thöôøng khoâng muoán ñeán truï sôû cuûa ñoái taùc ñeå tieán haønh ñaøm phaùn vì ngöôøi ñaøm phaùn thöôøng bò söùc eùp taâm lyù nhieàu hôn, ño ñoù thöôøng phaûi nhöôïng boä khi thaûo luaän veà caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng. Quan heä vôùi ñoái taùc: Tuy caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng vôùi muïc tieâu lôïi nhuaän laø chuû yeáu, nhöng trong moät chöøng möïc naøo ñoù, moái quan heä tin caäy laãn nhau giöõa caùc ñoái taùc kinh doanh luoân laø tieàn ñeà thuaän lôïi cho quaù trình ñaøm phaùn, lyù do laø caùc ñoái taùc ñaøm phaùn coù quaù trình hieåu bieát nhau laâu daøi thöôøng khoâng phaûi thöïc hieän coâng vieäc tìm hieåu ñoái taùc, do ñoù tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí tìm hieåu. Khi phaûi caân nhaéc, choïn löïa caùc ñoái taùc kyù hôïp ñoàng vôùi caùc ñieàu khoaûn töông ñoái gioáng nhau, ngöôøi ñaøm phaùn thöôøng choïn ñoái taùc coù quan heä kinh doanh tröôùc ñoù dieãn ra toát ñeïp. Ñaëc ñieåm cuûa haøng hoùa: Nhöõng öu ñieåm cuûa haøng hoùa seõ taïo öu theá trong ñaøm phaùn neân phaûi hieåu roõ veà ñaëc tính cuûa saûn phaåm ñöa ra. Nguoàn nguyeân lieäu Hieäu quaû kinh teá Phaûi theå hieän naêng löïc cuûa mình, khaû naêng tieáp nhaän xuaát loâ haøng. Ñaëc bieät ñoái vôùi khaùch haøng ôû thò tröôøng coù haïn ngaïch thì phaûi naém ñöôïc Coâng ty coøn bao nhieâu haïn ngaïch cho saûn phaåm maø khaùch haøng ñaët haøng , coù nhö vaäy thì môùi khoâng gaëp phaûi khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng. 3.2.4. Moät soá yù kieán veà vaán ñeà soaïn thaûo, kyù keát hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu: Caên cöù theo hôïp ñoàng gia coâng soá 65/2004/SIG ngaøy 04-7-2003. Hôïp ñoàng gia coâng laø söï thoûa thuaän giöõa beân ñaët gia coâng vaø beân nhaän gia coâng ôû nöôùc khaùc. Trong ñoù quy ñònh roõ veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hai beân: beân nhaän gia coâng thöïc hieän vieäc gia coâng vaø giao haøng; beân ñaët gia coâng giao nguyeân phuï lieäu, maãu ñoái vaø thanh toaùn cho beân nhaän gia coâng sau khi hoaøn taát vieäc giao haøng. Vì ñaëc tính ñoù neân trong hôïp ñoàng gia coâng coù nhöõng ñieåm raát khaùc so vôùi hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông vaø phaûi ñöôïc neâu roõ treân hôïp ñoàng tröôùc khi quyeát ñònh ñi ñeán kyù keát. Trong ñieàu khoaûn veà soá löôïng phaûi neâu ñôn giaù thöïc hieän gia coâng treân moät saûn phaåm laø bao nhieâu (nhö treân hôïp ñoàng laø 1USD/ÑVT). Töø ñoù quy ra toång giaù trò ñôn haøng (1,000,000 USD) Phaûi coù ñieàu kieän giao haøng (FCA HO CHI MINH CITY, INCOTERMS 2000). Vaûi, phuï lieäu, maãu ñoái, taøi lieäu kyõ thuaät do beân ñaët gia coâng cung caáp ñoàng boä tröôùc ngaøy quy ñònh (45 ngaøy) tröôùc ngaøy giao haøng. Ngaøy giao haøng thaønh phaåm (04-7-2004) tuøy thuoäc vaøo vaán ñeà ñeán ñoàng boä soá nguyeân phuï lieäu. Trong moät soá tröôøng hôïp coù theå theâm ñieàu khoaûn veà thueâ, möôïn, hoaëc taëng maùy moùc, thieát bò ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng. Vieäc nhaäp khaåu maùy moùc, thieát bò phaûi tuaân theo caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät Vieät Nam. Veà ñieàu kieän kyõ thuaät trong hôïp ñoàng naøy quy ñònh beân ñoái taùc ñaët haøng phaûi cung caáp maãu raäp, sô ñoà, phöông thöùc ñoùng goùi, kyù hieäu giao haøng vaø ñònh möùc söû duïng nguyeân vaät lieäu ñeå thöïc hieän ñôn haøng. Saûn phaåm hoaøn chænh phaûi gioáng vôùi maãu ñoái. Traùi vôùi hôïp ñoàng ngoaïi thöông thì ñieàu kieän kyõ thuaät khoâng neâu maø chæ thoûa thuaän laø haøng ñöôïc giao phaûi ñaït chaát löôïng loaïi “A”. Khi giao haøng phaûi keøm theo boä chöùng töø: (Vaän ñôn hoaøn haûo, hoùa ñôn thöông maïi, phieáu ñoùng goùi, giaáy pheùp xuaát khaåu, giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa). Khi nhaän soá nguyeân phuï lieäu, treân hôïp ñoàng phaûi coù tieâu chuaån chaát löôïng baûo ñaûm traùnh ñình treä vieäc saûn xuaát. Quy ñònh veà boä chöùng töø göûi haøng do beân Coâng ty göûi keøm. Soá löôïng vaø haøng hoùa ñöôïc moâ taû kyõ trong vaän ñôn. Giaûi quyeát soá nguyeân lieäu thöøa. Thöông löôïng traû phí vaø chi phí: (Ñoái vôùi haøng aùp duïng phöông thöùc giao haøng leû, chæ ñöôïc pheùp toái ña hai laàn, neáu soá laàn giao CFS nhieàu hôn thì phí seõ do beân ñoái taùc chòu. Tröôøng hôïp nguyeân phuï lieäu ñöôïc gôûi baèng ñöôøng haøng khoâng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng thì beân khaùch haøng phaûi chòu phí. Ñoái vôùi vieäc giao haøng CFS traùch nhieäm chi phí löu kho seõ do khaùch haøng chòu. Quy ñònh veà nghóa vuï cuûa hai beân tham gia hôïp ñoàng: Ñoái vôùi beân ñaët gia coâng: Giao toaøn boä hoaëc moät phaàn nguyeân phuï lieäu vaät tö gia coâng theo thoûa thuaän trong hôïp ñoàng gia coâng. Nhaän vaø ñöa ra khoûi Vieät Nam toaøn boä saûn phaåm gia coâng, maùy moùc, thieát bò cho hoaëc möôïn. Ñöôïc quyeàn cöû chuyeân gia ñeán Vieät Nam ñeå höôùng daãn kyõ thuaät saûn xuaát vaø kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm theo thoûa thuaän trong hôïp ñoàng gia coâng. Chòu traùch nhieäm veà quyeàn söû duïng nhaõn hieäu haøng hoùa, teân goïi xuaát xöù haøng hoùa (Beân ñaët gia coâng phaùi chuyeân vieân kyõ thuaät ñeá giaûi quyeát vaán ñeà veà kyõ thuaät xaûy ra trong suoát quaù trình saûn xuaát, chòu traùch nhieäm veà teân nhaõn hieäu gaén treân haøng may maëc ñöôïc gia coâng vaø uûy quyeàn cho coâng ty söû duïng nhaõn hieäu ñeå gia coâng haøng may maëc taïi Vieät Nam). Tröôøng hôïp nhaõn hieäu haøng hoùa vaø teân goïi xuaát xöù haøng hoùa ñaõ ñöôïc ñaêng kyù taïi Vieät Nam thì phaûi coù giaáy chöùng nhaän cuûa Cuïc sôû höõu coâng nghieäp Vieät Nam. Tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät Vieät Nam coù lieân quan ñeán hôïp ñoàng gia coâng vaø caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng gia coâng ñaõ ñöôïc kyù keát. Ñoái vôùi beân nhaän gia coâng: Ñöôïc mieãn thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi maùy moùc, thieát bò, nguyeân phuï lieäu, vaät tö nhaäp khaåu ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng. Ñöôïc cung caáp moät phaàn hoaëc toaøn boä nguyeân phuï lieäu ñeå thöïc hieän gia coâng, vaø phaûi noäp thueá xuaát khaåu theo quy ñònh cuûa luaät Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi phaàn nguyeân phuï lieäu trong nöôùc chòu traùch nhieäm. 3.3. Toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu 3.3.1. Noäi dung hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu Moät hôïp ñoàng gia coâng thöôøng coù hình thöùc vaø noäi dung nhö sau: HÔÏP ÑOÀNG GIA COÂNG Soá: Ngaøy: Beân A: Teân coâng ty: Ñòa chæ: Ñieän thoaïi, fax, email: Ngöôøi ñaïi dieän: Beân B: Teân coâng ty: Ñòa chæ: Ñieän thoaïi, fax, email: Ngöôøi ñaïi dieän: Beân A vaø beân B ñoàng yù kyù baûn hôïp ñoàng naøy bao goàm nhöõng ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän nhö sau: Noäi dung: Nhieäm vuï beân A Nhieäm vuï beân B Saûn phaåm Moâ taû Soá löôïng Ñôn giaù Toång trò giaù Ñieàu kieän giao haøng Ñieàu kieän giao nguyeân phuï lieäu Caùc ñieàu khoaûn giao haøng Phöông thöùc giao haøng Thôøi gian giao haøng Ñòa ñieåm giao haøng Ñieàu kieän kyõ thuaät Maãu, taøi lieäu kyõ thuaät, phöông phaùp vaø kyù hieäu giao haøng Tyû leä tieâu hao nguyeân vaät lieäu Chöùng töø giao haøng Thôøi haïn giao chöùng töø Thaønh phaàn cuûa boä chöùng töø Chi tieát laøm chöùng töø Thanh toaùn Phöông thöùc thanh toaùn Thôøi haïn thanh toaùn Ñòa ñieåm thanh toaùn Nguyeân phuï lieäu Thôøi haïn giao nguyeân phuï lieäu Traùch nhieäm baûo quaûn nguyeân phuï lieäu Chaát löôïng nguyeân phuï lieäu Traùch nhieäm thoâng baùo veà vieäc vaän chuyeån nguyeân phuï lieäu Boä chöùng thö göûi haøng Giaûi quyeát nguyeân vaät lieäu thöøa sau gia coâng Phí vaø chi phí Traùch nhieäm cuûa hai beân trong vieäc chòu chi phí naèm ngoaøi noäi dung hôïp ñoàng Khieáu naïi Xaùc ñònh cô quan giaùm ñònh chaát löôïng Xaùc ñònh thôøi haïn thieát laäp khieáu naïi Nghóa vuï cuûa hai beân Troïng taøi Tu chænh hay söûa ñoåi boå sung Ñieàu khoaûn chung ÑAÏI DIEÄN BEÂN B ÑAÏI DIEÄN BEÂN A (Xem hôïp ñoàng tham khaûo ôû phaàn phuï luïc) 3.3.2. Nhaäp nguyeân phuï lieäu Ñeå thöïc hieän ñöôïc vieäc saûn xuaát xuaát khaåu, ñoøi hoûi phaûi coù löôïng nguyeân phuï lieäu ñeå tieán haønh saûn xuaát, vaø soá nguyeân phuï lieäu naøy do beân ñaët gia coâng cung caáp vaø beân nhaän gia coâng coù nhieäm vuï laøm thuû tuïc nhaäp khaåu ñeå nhaän soá haøng. Neáu nguyeân phuï lieäu trong nöôùc khoâng ñuû ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hoaëc khoâng coù theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng thì Coâng ty phaûi mua nguyeân phuï lieäu ôû nöôùc ngoaøi vaø cuõng tieán haønh thuû tuïc nhaäp khaåu nhö ñoái vôùi nhaäp cuûa phía ñoái taùc. Quaù trình naøy ñoøi hoûi Coâng ty phaûi ñaùp öùng caùc quy ñònh chaët cheõ veà thuû tuïc nhaäp nguyeân lieäu gia coâng, vì theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà xuaát nhaäp khaåu, soá nguyeân lieäu naøy seõ ñöôïc mieãn thueá nhaäp khaåu. Thuû tuïc goàm caùc chöùng töø ñeå nhaäp: Phieáu tieáp nhaän: 02 baûn Hôïp ñoàng goác ñaõ kyù Hoùa ñôn thöông maïi (Commercial Invoice): 01 baûn goác, 01 baûn sao Quy caùch ñoùng goùi (Packing List): 01 baûn goác, 01 baûn sao Vaän ñôn goác (Bill of Lading) Boä tôø khai Haûi quan Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (C/O) Leänh giao haøng (D/O) Hôïp ñoàng sau khi ñöôïc kyù duyeät, nhaân vieân phoøng Keá hoaïch Ñieàu ñoä keøm cuøng Boä chöùng töø treân ñeán khai baùo vôùi Haûi quan xin ñaêng kyù. Nhaän ñöôïc Boä chöùng töø do beân ñaët gia coâng chuyeån ñeán, Coâng ty tieán haønh kieåm tra Boä chöùng töø, kieåm tra haøng hoùa ghi trong vaän ñôn, Packing List vaø Invoice. Phoøng Keá hoaïch Ñieàu ñoä caên cöù vaøo vaän ñôn, invoice, packing list ñeå laäp boä tôø khai Haûi quan (khi laäp boä tôø khai Haûi quan phaûi ñoái chieáu giöõa boä chöùng töø cuûa hai beân, neáu coù söï khaùc bieät phaûi thoâng baùo ngay cho beân ñoái taùc ñeå chænh söûa). Duøng vaän ñôn goác laáy leänh giao haøng taïi haõng taøu. Noäp chöùng töø cho Haûi quan, keâ khai, noäp leä phí Haûi quan. Sau khi hoaøn thaønh thuû tuïc chuyeån tieáp nhieäm vuï sang cho Phoøng Cung tieâu tieán haønh kieåm hoùa vaø nhaän haøng cuøng coù maët cuûa nhaân vieân kieåm hoùa. Thanh toaùn caùc chi phí cho caûng, kho, phí boác xeáp, thueá nhaäp khaåu vaø tieán haønh nhaän haøng. Nhaân vieân Phoøng keá hoaïch ñieàu ñoä caên cöù vaøo tôø khai Haûi quan nguyeân phuï lieäu nhaäp khaåu, ñònh möùc söû duïng vaø tyû leä hao huït cuûa soá nguyeân phuï lieäu nhaän ñöôïc ñeå saûn xuaát loâ haøng, sau ñoù tieán haønh thanh lyù vaø keâ khai vôùi Haûi quan. 3.3.3. Toå chöùc saûn xuaát Vieäc saûn xuaát ñöôïc thöïc hieän taïi caùc xí nghieäp tröïc thuoäc Coâng ty. Sau khi nguyeân phuï lieäu ñöôïc nhaäp vaøo kho Coâng ty, quaù trình toå chöùc saûn xuaát bao goàm vieäc phaân chia hôïp ñoàng gia coâng cho caùc ñôn vò, toå chöùc cung öùng nguyeân vaät lieäu cho caùc ñôn vò ñöôïc saûn xuaát. Phoøng Keá hoaïch: Laäp leänh ñieàu ñoäng vaät tö, phieáu xuaát kho Laäp ñònh möùc quy ñònh cho moät saûn phaåm Laäp baûng maøu (taøi lieäu kyõ thuaät) Laøm saûn phaåm maãu (Phoái hôïp Phoøng may maãu) Caên cöù vaøo ñònh möùc chung cuûa Phoøng kyõ thuaät vaø coâng ngheä, boä phaän ñieàu ñoä cuûa Phoøng Keá hoaïch tieán haønh phaân chia nguyeân phuï lieäu phaân boå cho caùc xí nghieäp. Trong quaù trình saûn xuaát, Phoøng Kinh doanh, Phoøng Keá hoaïch ñieàu ñoä, Phoøng QA phoái hôïp theo saùt tình hình saûn xuaát cuûa chuyeàn. Phoøng Keá hoaïch ñieàu ñoä: Theo doõi veà soá nguyeân phuï lieäu vaø vaûi ñaõ caáp, neáu thieáu Phoøng seõ tieán haønh giaûi quyeát xin caáp boå sung, ngöôïc laïi neáu soá nguyeân phuï lieäu thöøa thì seõ phaûi thu hoài.Ñoàng thôøi ,theo doõi tieán ñoä saûn xuaát cuûa caùc xí nghieäp saûn xuaát ,ñieàu tieát saûn xuaát giöõa caùc xí nghieäp trong coâng ty ,ñeå toái öu hoaù naêng löïc saûn xuaát . Phoøng QA: Baùm saùt töøng saûn phaåm ñöôïc may treân chuyeàn nhaèm haïn cheá toái ña saûn phaåm bò loãi, hoaït ñoäng tích cöïc trong nhöõng ñôït chuyeàn môùi baét ñaàu böôùc sang may chuûng loaïi haøng môùi. Cuøng vôùi Tröôûng Phoøng kyõ thuaät vaø kyõ thuaät chuyeàn coù theå höôùng daãn coâng nhaân thöïc hieän coâng ñoaïn ñaït yeâu caàu hôn. Phoøng kinh doanh: Ñoái vôùi haøng theo hôïp ñoàng FOB (mua nguyeân phuï lieäu saûn xuaát theo yeâu caàu maãu maõ cuûa khaùch haøng sau ñoù baùn thaønh phaåm saûn xuaát ra cho beân ñaët haøng ) .Tìm nhaø cung caáp nguyeân phuï lieäu ,laøm chieát tính giaù thaønh ,theo doõi tình hình cung caáp nguyeân phuï lieäu veà coù kòp thôøi cho saûn xuaát hay khoâng,cöû ngöôøi leân xí nghieäp xem xeùt suoát caùc coâng ñoaïn trong toå hoaøn thaønh. Quan troïng hôn laø caùch thöùc ñoùng goùi coù ñuùng vôùi Packing List nhö ñaõ ñöa hay khoâng. Saûn phaåm hoaøn thaønh sau khi ñaõ ñoùng goùi theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, seõ caên cöù vaøo lòch giao haøng ñeå tieán haønh giao saûn phaåm. Toát nhaát laø saûn phaåm hoaøn thaønh phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc ngaøy hoaëc tröôùc giôø giao haøng vaø ñöôïc chuyeån giao tôùi kho thaønh phaåm cuûa Coâng ty. Haøng ngaøy, caùc caùn boä maët haøng cuûa caùc xí nghieäp phaûi baùo caùo keá hoaïch giao haøng moãi ngaøy vaø keá hoaïch giao haøng haøng tuaàn cho Phoøng Keá hoaïch. Caùc xí nghieäp trong khi xuaát haøng phaûi laäp Packing List vaø chuyeån giao cho Phoøng Keá hoaïch ñeå caên cöù vaøo ñoù cuøng L/C laäp boä chöùng töø thanh toaùn. 3.3.4. Thuû tuïc xuaát khaåu Phoøng Keá hoaïch caên cöù vaøo hôïp ñoàng, phuï kieän laäp hoùa ñôn thöông maïi, packing list, chi tieát Bill, keát hôïp cuøng moät soá chöùng töø khaùc ñeå laøm thuû tuïc Haûi quan. Hoà sô Haûi quan goàm: Hôïp ñoàng vaø caùc phuï kieän: 01 baûn tieáng Anh, 02 baûn dòch sang tieáng Vieät Tôø khai nhaäp khaån nguyeân phuï lieäu saûn xuaát loâ haøng Tôø khai xuaát khaåu: 02 baûn Packing list: 02 baûn Baûng keâ nguyeân phuï lieäu Phieáu tieáp nhaän hoà sô: 02 baûn Phoøng Keá hoaïch ñieàu ñoä cöû ngöôøi cuûa Coâng ty ñeán ñaêng kyù Haûi quan, tieán haønh kieåm hoùa haøng ñöôïc xuaát. Sau khi hoaøn thaønh caùc thuû tuïc veà leä phí Haûi quan thì seõ laøm thuû tuïc giaáy pheùp cuøng boä chöùng töø keøm theo. 3.3.5. Giao haøng Saûn phaåm sau khi ñöôïc ñoùng goùi vaø nhaäp kho thaønh phaåm chôø xuaát thì ñeán ngaøy giao haøng, haøng seõ ñöôïc giao taïi caûng hoaëc saân bay tuøy theo phöông thöùc vaän chuyeån quy ñònh treân tôø khai. Tröôùc khi giao haøng, moät cô quan giaùm ñònh chaát löôïng, laø ngöôøi ñaïi dieän cho beân ñoái taùc kieåm tra chaát löôïng haøng hoùa ñöôïc gia coâng xuaát khaåu, thöôøng thì chæ kieåm tra moät soá kieän maø khoâng caàn kieåm heát toaøn boä loâ haøng vì laø khaùch haøng quen thuoäc neân Coâng ty raát ñöôïc söï tin töôûng cuûa ñoái taùc, laàn kieåm naøy ñöôïc goïi laø kieåm sau cuøng vaø ñöôïc thöïc hieän tröôùc ngaøy giao haøng. Chæ nhöõng saûn phaåm hoaøn chænh ñuùng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng veà kyõ thuaät cuõng nhö tieâu chuaån ñoùng goùi töøng kieän thì môùi ñöôïc xuaát. Neáu sai hoaëc bò loãi, haøng seõ ñöôïc thu hoài laïi ñeå söûa chöõa, neáu khoâng, ñoái taùc coù quyeàn töø choái nhaän loâ haøng (thöôøng thì tröôøng hôïp naøy raát ít xaûy ra ñoái vôùi Coâng ty). Sau khi chuaån bò haøng ñaày ñuû, nhaân vieân Phoøng Keá hoaïch lieân heä vôùi haõng taøu ñeå ñaët Booking Note vaø thöïc hieän coâng vieäc nhaän container roãng veà kho Coâng ty. Vì xuaát khaåu theo ñieàu kieän FOB hoaëc FCA, traùch nhieäm cuûa Coâng ty chaám döùt khi haøng ñaõ qua khoûi lan can taøu. Do ñoù, nhaân vieân giao haøng cuûa Coâng ty phaûi luoân coù maët taïi hieän tröôøng ñeå theo doõi, giaùm saùt, naém baét soá löôïng haøng cuûa mình ñöôïc xeáp vaøo taøu cuøng vôùi söï giaùm saùt cuûa nhaân vieân Haûi quan cöûa khaåu, nhaân vieân cuûa caûng, nhaân vieân cuûa taøu. Neáu coù gì sai soùt thì nhaân vieân giao haøng cuûa Coâng ty coù höôùng giaûi quyeát kòp thôøi, ñeå ñaûm baûo cho loâ haøng cuûa mình ñöôïc xuaát ñi moät caùch an toaøn nhaát. Khi haøng ñaõ ñöôïc giao xuoáng taøu thì nhaân vieân Coâng ty laøm baûng toång keát giao nhaän vaø thanh toaùn leä phí vôùi caûng. 3.3.6. Laäp boä chöùng töø thanh toaùn Caên cöù vaøo Phoøng Keá hoaïch ñieàu ñoä ñeå laäp caùc chöùng töø cho khaùch haøng. Boä chöùng töø thanh toaùn thöôøng goàm: Phieáu xuaát trình thanh toaùn haøng xuaát khaåu Hoái phieáu Hoùa ñôn thöông maïi Vaän ñôn Packing list Giaáy chöùng nhaän troïng löôïng, khoái löôïng Giaáy pheùp xuaát khaåu Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù C/O Caùc loaïi C/O Coâng ty thöôøng duøng: Form A: Xuaát khaåu vaøo Nhaät vaø caùc nöôùc trong khoái EU Form B: Haøng xuaát vaøo Myõ vaø moät soá nöôùc Chaâu AÙ Form T: Haøng vaøo EU Hoà sô xin caáp C/O: Ñôn xin caáp C/O Caùc tôø C/O ñaõ ñieàn ñaày ñuû thoâng tin Tôø khai xuaát khaåu: 01 baûn chính, 01 baûn sao Hoaù ñôn thöông maïi Baûng baùo caùo nguyeân phuï lieäu saûn xuaát haøng xuaát khaåu Giaáy pheùp xuaát khaåu. 3.3.7. Thanh toaùn – Coù hai phöông thöùc thanh toaùn: Thanh toaùn baèng caùch môû L/C Thanh toaùn baèng caùch chuyeån tieàn TTR 3.3.8. Thanh lyù hôïp ñoàng Ñaây ñöôïc xem laø nôi keát thuùc hôïp ñoàng. Nhaân vieân boä phaän thanh lyù cuûa Phoøng Keá hoaïch ñieàu ñoä coù nhieäm vuï thanh lyù toaøn boä soá nguyeân phuï lieäu ñaõ nhaäp khaåu vôùi Toång Cuïc Haûi quan Sau khi ñaõ hoaøn taát xong hôïp ñoàng, nhaân vieân thanh lyù ñeán keâ khai vôùi Haûi quan veà soá söû duïng nguyeân phuï lieäu sai khi ñaõ khaáu tröø ñònh möùc söû duïng cho loâ haøng. Ngöôøi cuûa Haûi quan vaø nhaân vieân ñöa ra chöùng töø ñeå ñoái chieáu vaø giaûi quyeát. Coù hai tröôøng hôïp sau: Neáu soá nhaäp ít hôn soá xuaát, töùc laø Coâng ty ñaõ mua theâm vaøo soá nguyeân phuï lieäu hoaëc taän duïng ñöôïc ñònh möùc thuï ñeå söû duïng saûn xuaát, thì nhaân vieân thanh lyù phaûi giaûi trình vôùi Haûi quan. Neáu soá nhaäp lôùn hôn soá xuaát thì giaûi quyeát baèng caùch: Laøm coâng vaên chuyeån nguyeân phuï lieäu thöøa sang hôïp ñoàng keá tieáp Taùi xuaát soá nguyeân phuï lieäu thöøa Khoâng taùi xuaát maø ñeå söû duïng taïi Vieät Nam thì Coâng ty phaûi ñoùng thueá nhaäp khaåu vaø thueá giaù trò gia taêng cho soá nguyeân phuï lieäu ñoù. 3.3 Phaân tích soá löôïng hôïp ñoàng kyù keát vaø thöïc hieän Ñeå thaáy roõ hôn tình hình thöïc hieän hôïp ñoàng cuûa coâng ty, chuùng ta caàn phaân tích soá löôïng hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc kí keát vaø thöïc hieän ra sao trong naêm 2003: Baûng phaân tích soá löôïng hôïp ñoàng kí keát vaø thöïc hieän. Kyù keát Thöïc hieän Huûy HÑ Soá HÑ 264 256 8 % thöïc hieän HÑ 96,97% (Nguoàn: Taøi lieäu coâng ty Vieät Tieán) Trong naêm 2003 coâng ty coù quan heä laøm aên vôùi 62 khaùch haøng vaø ñaõ kí keát ñöôïc 264 hôïp ñoàng. Nhöng chæ coù 256 hôïp ñoàng ñöôïc thöïc hieän, ñaït 96,97% toång soá hôïp ñoàng maø coâng ty ñaõ kí keát. Nhö vaäy, coù 8 hôïp ñoàng khoâng thöïc hieän ñöôïc vì khaùch haøng muoán huûy 8 hôïp ñoàng naøy, nguyeân nhaân laø do khaùch haøng khoâng tìm ñöôïc ñoái taùc mua haøng cuûa hoï, khoâng tìm ñöôïc ñaàu ra neân hoï khoâng muoán thöïc hieän hôïp ñoàng nöõa. Vaø moät lí do khaùc, do nguyeân phuï lieäu hoï cung caáp quaù treã ñoái vôùi hôïp ñoàng gia coâng neân thôøi haïn giao haøng cuõng bò dôøi laïi, nhöng do tính thôøi vuï cuûa saûn phaåm may maëc, phaûi ñöôïc tung ra thò tröôøng vaøo vaøo ñuùng thôøi ñieåm, sôï khoâng kòp neân buoäc loøng hoï phaûi huûy hôïp ñoàng. Neáu tính chi tieát thì khaùch haøng Myõ chieám tyû troïng huûy boû hôïp ñoàng cao nhaát. Nguyeân nhaân chính laø khaùch haøng Myõ lo ngaïi chieán tranh Iraq yeâu caàu khoâng giao haøng daãn tôùi huûy boû hôïp ñoàng. Coøn nhöõng ñôn haøng saép kyù hôïp ñoàng cuõng döøng laïi chöa daùm kyù vì khoâng bieát bao giôø Myõ kyù aùp duïng haïn ngaïch deät may vôùi Vieät Nam. Ñeán nhöõng thaùng cuoái naêm 2003, tình hình treân ñaõ giaûm xuoáng, giuùp cho tình hình kinh doanh khaû quan hôn, soá löôïng hôïp ñoàng kyù keát vaøo nhöõng thaùng cuoái naêm taêng maïnh ñaëc bieät ôû thò tröôøng Myõ. Nhö vaäy, tình hình kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng vaãn taêng ñieàu qua caùc naêm, coâng ty ngaøy nhaän caøng nhieàu maët haøng vaø coù maët ôû haàu heát thò tröôøng. Tuy nhieân khoâng tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng chöa chuû ñoäng tìm khaùch haøng vaø thò tröôøng môùi. Do ñoù coâng ty hoaøn toaøn bò ñoäng trong vieäc môû roäng thò tröôøng. 3.4. Moät soá thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa coâng ty may Vieät Tieán 3.4.1. Thuaän lôïi: Coâng ty may Vieät Tieán laø moät coâng ty hoaït ñoäng kinh doanh raát hieäu quaû trong vieäc kinh doanh xuaát nhaäp khaåu haøng may maëc laø nhôø nhöõng yeáu toá sau: Coâng ty may Vieät Tieán ñöôïc thaønh laäp laâu ñôøi, coù uy tín cao treân moät ñòa baøn hoaït ñoäng soâi noåi, coù nhieàu khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, giuùp coâng ty coù nhieàu cô hoäi kinh doanh. Naêng löïc saûn xuaát cuûa coâng ty lôùn,coù theå nhaän ñöôïc ñôn haøng lôùn,saûn xuaát ñöôïc ña chuûng loaïi saûn phaåm. Tình hình taøi chính cuûa coâng ty laønh maïnh. Coâng ty ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc ngaân haøng lôùn, ñoàng thôøi coâng ty coù moái quan heä toát vôùi caùc ngaønh höõu quan trong hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc löu thoâng haøng hoaù vaø tieàn teä nhanh choùng. Coâng ty nhanh choùng hoøa nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Caùc böôùc toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng xuaát nhaäp khaåu töông ñoái chaët cheõ, nhaân vieân phuï traùch hôïp ñoàng, ñaëc bieät laø nhaân vieân giao nhaän töông ñoái thaønh thaïo thuû tuïc giao nhaän haøng neân tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng nhanh choùng. Trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, coâng ty luoân nhaän ñöôïc söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo Boä Thöông Maïi vaø söï chæ ñaïo saùt sao cuûa caùc ban ngaønh neân hoaït ñoäng cuûa coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån vaø coù hieäu quaû hôn. 4.3.2. Nhöõng khoù khaên Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi treân, coâng ty cuõng coøn gaëp khoâng ít khoù khaên: Söï hoøa nhaäp thöông maïi quoác teá cuûa Vieät Nam taïo ra cô hoäi cuõng nhö nhöõng ñe doïa cho coâng ty. Ñieàu naøy taïo ra söï caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét trong hoaït ñoäng tìm kieám ñaàu ra (khaùch haøng) vaø ñaàu vaøo (nguoàn haøng, nguoàn voán). Söï caïnh tranh maïnh meõ caû ôû thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc do luoân coù khaû naêng xuaát hieän nhieàu ñoái thuû môùi vaø ñoái thuû tieàm aån trong töông lai. Coâng ty chöa coù keá hoaïch nghieân cöùu thò tröôøng, löïa choïn khaùch haøng, nhaø cung caáp, löïa choïn saûn phaåm moät caùch hoaøn chænh maø chæ thöôøng giao dòch vôùi caùc ñoái taùc, baïn haøng quen bieát vôùi coâng ty hay qua caùc trung gian. Maëc duø caùn boä cuûa coâng ty thaïo veà nghieäp vuï chuyeân moân, nhöng moät soá caùn boä coøn haïn cheá veà ngoaïi ngöõ, tin hoïc. Coâng ty caàn boài döôõng theâm veà khaû naêng ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc cho toaøn theå caùn boä trong coâng ty. Ñieàu naøy seõ taïo thuaän lôïi cho hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu noùi chung vaø vieäc ñaøm phaùn, kyù keát caùc hôïp ñoàng vôùi nöôùc ngoaøi noùi rieâng. Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin coøn haïn cheá. Caùc thoâng tin ñaàu vaøo, ñaàu ra, giaù caû caùc maët haøng nhìn chung coøn quaù ít, quaù ñôn giaûn. Coâng ty luoân gaëp söï caïnh tranh maïnh meõ töø caùc nguoàn haøng cuûa Trung Quoác, Thaùi Lan, Haøn Quoác… nhöõng ñoái thuû coù theá maïnh veà kyõ thuaät saûn xuaát ña daïng vaø hieän ñaïi. Ñôn giaù gia coâng giaûm nhöng chaát löôïng saûn phaåm yeâu caàu ngaøy caøng cao. Vieät Nam chöa gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO ) ,chöa laø thaønh vieân cuûa toå chöùc ña sôïi (M.F.A),maø toå chöùc naøy döï kieán boû haïn ngaïch ngaønh haøng deät may vaøo ñaàu naêm 2005,cho neân xuaát khaåu sang Myõ vaø EU ôû ngaønh deät may trong töông lai seõ gaëp khoù khaên khi maø caùc thaønh vieân toå chöùc M.F.A thöïc hieän töï do hoaù maäu ñòc trong lónh vöïc naøy.Ñieàu naøy coâng ty seõ gaëp phaûi nhöõng khoù khaên tìm kieám ñoái taùc ,ñôn haøng ñeå saûn xuaát. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu noùi chung vaø quaù trình ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng vaø thöïc hieän gia coâng xuaát khaåu ñoøi hoûi naêng löïc chuyeân moân cao ñeå khoâng bò ñoái taùc o eùp veà quyeàn lôïi, ñoøi hoûi phaûi coù caùc moái quan heä roäng, khoâng nhöõng ôû trong nöôùc maø coøn ôû caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Coâng ty may Vieät Tieán luoân heát söùc noã löïc ñi leân ñeå luoân xöùng ñaùng laø laù côø ñaàu trong ngaønh may maëc cuûa Vieät Nam.Chính vì vaäy maø trong cuoäc bình choïn do Hieäp hoïi deät may Vieät Nam vaø Thôøi baùo kinh teá Saøi goon toå chöùc : Vieät Tieán ñaït danh hieäu laø doanh nghieäp tieâu bieåu nhaát toaøn ngaønh deät may 2004. Tuy nhieân, xu theá toaøn caàu hoùa ñang dieãn ra soâi ñoäng khaép haønh tinh, caùc quoác gia treân theá giôùi ñang daàn chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng . Ñeå hoøa nhaäp vôùi xu theá chung ñoù, Vieät Nam ñang tích cöïc chuaån bò ñeå gia nhaäp WTO (Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi). Vaøo WTO,chuùng ta môùi coù ñieàu kieän ñeå hoäi nhaäp kinh teá toaøn caàu.Ñoái vôùi ngaønh deät may ñöôïc thaùo boû haøng raøo veà haïn ngach nhaäp khaåu vaøo caùc thò tröôøng EU vaø thò tröôøng Myõ. Vaø ñeå cuøng hoøa mình vaøo xu theá chung ñoù, coâng ty caàn xaây döïng nhöõng chieán löôïc laâu daøi ñeå ñöa hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu cuûa coâng ty ngaøy caøng ñi leân. Cho ñeán nay, hoaït ñoäng gia coâng xuaát khaåu vaãn laø hoaït ñoäng chuû löïc cuûa coâng ty, vì vaäy coâng ty caøng caàn phaûi coù nhöõng noã löïc ñeå hoaøn thieän hôn nöõa quaù trình tìm hieåu, ñaøm phaùn, kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng ñeå coù theå gia taêng lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng gia coâng xuaát khaåu naøy. Chöông 4 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP KIEÁN NGHÒ NHAÈM HOAØN THIEÄN QUAÙ TRÌNH ÑAØM PHAÙN, KYÙ KEÁT VAØ THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG GIA COÂNG XUAÁT KHAÅU CUÛA COÂNG TY Chöông 4 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP KIEÁN NGHÒ NHAÈM HOAØN THIEÄN QUAÙ TRÌNH ÑAØM PHAÙN, KYÙ KEÁT VAØ THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG GIA COÂNG XUAÁT KHAÅU CUÛA COÂNG TY Ñeå giuùp Coâng ty coù theå phaùt huy hôn tieàm naêng cuûa mình, xin ñöôïc coù moät soá yù kieán nhö sau: 4.1. Giaûi phaùp ñoái vôùi coâng ty 4.1.1. Veà coâng taùc ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng: Hieän nay coâng ty coù moât soá thò tröôøng cuõng nhö khaùch haøng khaù tin caäy vaø lôùn nhö: Myõ, EU, Nhaät, ASEAN… Tuy nhieân soá thò tröôøng naøy chöa nhieàu vaø soá löôïng khaùch haøng ôû moãi thò tröôøng coøn raát khieâm toán. Ñeå vaán ñeà treân ñöôïc giaûi quyeát, tröôùc heát coâng ty phaûi chuû ñoäng trong vieäc tìm kieám thò tröôøng cuõng nhö khaùch haøng ñeå tieán haønh ñaøm phaùn vaø kyù keát hôïp ñoàng. Trong thôøi gian qua, coâng ty thöôøng coù soá löôïng hôïp ñoàng chuû yeáu nhôø vaøo khaùch haøng quen töï tìm ñeán vaø chæ coù moât ít thò tröôøng laø coâng ty tìm ñeán ñöôïc ñeå ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng. * Taêng cöôøng coâng taùc thu thaäp thoâng tin vaø quaûng caùo Trong ñieàu kieän kinh doanh hieän nay, thoâng tin ñoùng vai troø voâ cuøng quan troïng trong vieäc ra caùc quyeát ñònh ñuùng ñaén vaø naém baét ñöôïc caùc cô hoäi kinh doanh. Phaùt huy lôïi theá laø thaønh vieân cuûa Toång coâng ty Deät May Vieät Nam, Vieät Tieán coù theå yeâu caàu caùc vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Toång coâng ty Deät May Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi cung caáp caùc thoâng tin cô baûn veà thò tröôøng xuaát khaåu. Hieän nay, maëc duø coâng ty ñaõ coù website rieâng, nhöng caùc thoâng tin treân ñoù coøn raát ngheøo naøn. Coâng ty caàn ñöa leân website thaät nhieàu nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán tình hình saûn xuaát, kinh doanh cuûa coâng ty, caùc maët haøng môùi, caùc tin töùc veà tình hình xuaát nhaäp khaåu… ñeå caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi deã daøng tra cöùu, tìm hieåu veà coâng ty hôn. Taêng chi tieâu thaêm doø vaø nghieân cöùu thò tröôøng, xaùc ñònh caùc thò tröôøng muïc tieâu trong nöôùc vaø xuaát khaåu vaø thueâ caùc dòch vuï nghieân cöùu thò tröôøng chuyeân nghieäp nhaèm coù ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát cho vieäc môû roäng thò tröôøng. * Naâng cao naêng löïc quaûn lyù cuûa caùc caùn boä Nguoàn nhaân löïc luoân laø yeáu toá quan troïng nhaát trong vieäc quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa baát cöù taäp theå naøo. Kinh doanh trong moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng cao ñoøi hoûi phaûi naâng cao nguoàn nhaân löïc cuûa Coâng ty. Kyõ naêng caàn thieát ñoái vôùi caùc caùn boä kinh doanh laø kieán thöùc phaùp luaät trong nöôùc vaø quoác teá, kieán thöùc veà thöông maïi quoác teá, kieán thöùc veà tieáp thò vaø nghieân cöùu thò tröôøng, khaû naêng söû duïng ngoaïi ngöõ trong ñaøm phaùn. Thöïc teá cuûa Vieät Tieán cho thaáy, lao ñoäng coù trình ñoä ñaïi hoïc chæ chieám khoaûng 3% löïc löôïng lao ñoäng.Ñeà xuaát ñoái vôùi coâng ty laø taêng vieäc tuyeån duïng lao ñoäng coù trình ñoä cao theo yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Taêng chi tieâu cho vieäc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi caùn boä, khuyeán khích tinh thaàn hoïc taäp vaø thanh toaùn chi phí cho vieäc hoïc nghieäp vuï vaø nhöõng kyõ naêng caàn thieát cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty cho caùc caùn boä nhö ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc. Phaùt huy söï caïnh tranh laønh maïnh trong coâng taùc vaø taïo cô hoäi cho toaøn theå nhaân vieân töï khaúng ñònh mình. 4.1.2. Hoaøn thieän quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng: * Naâng cao tay ngheà vaø traùch nhieäm cuûa coâng nhaân Naâng cao tay ngheà cuûa coâng nhaân nhaèm baûo ñaûm söï oån ñònh veà chaát löôïng, laø cô sôû ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty vaø duy trì lôïi theá naøy moät caùch beàn vöõng. Töø khoù khaên cuûa coâng ty veà tyû leä loãi khaù cao (7%), ñònh höôùng ñoái vôùi Coâng ty laø giaûm tyû leä naøy nhaèm giaûm chi phí saûn xuaát. Ñeà xuaát ñoái vôùi Coâng ty laø neân toå chöùc kieåm tra tay ngheà coâng nhaân thöôøng xuyeân, qua ñoù coù keá hoaïch huaán luyeän tay ngheà ñònh kyø, toå chöùc nhieàu hôn nöõa nhöõng cuoäc thi thôï gioûi, neân coù caùc quy ñònh roõ raøng vaø cuï theå ñoái vôùi vieäc thöôûng, phaït veà söï hoaøn thaønh toát cuõng nhö caùc loãi trong quaù trình gia coâng vaø saûn xuaát nhaèm naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm. * Toå chöùc chuyeàn may hôïp lyù Vieäc toå chöùc daây chuyeàn may hôïp lyù nhaèm haïn cheá caùc loãi gaây ra trong daây chuyeàn, traùnh laõng phí veà vaät lieäu vaø thôøi gian, do ñoù naâng cao hieäu quaû kinh doanh. Ñeà xuaát vôùi coâng ty laø naâng cao taàm quan troïng cuûa vieäc thieát keá daây chuyeàn may ñoái vôùi vieäc gia coâng töøng loaïi saûn phaåm cuï theå. Tính chaát vaø yeâu caàu cuûa saûn phaåm gia coâng khaùc nhau ñoøi hoûi caùc böôùc thöïc hieän khaùc nhau. Ñeå laøm toát vieäc naøy, Phoøng Kyõ thuaät Coâng ngheä caàn phoái hôïp vôùi caùc phaân xöôûng vaø caùc boä phaän khaùc trong vieäc thieát keá daây chuyeàn cho töøng ñôn ñaët haøng. * Xaây döïng chieán löôïc nguyeân vaät lieäu laâu daøi Nguyeân vaät lieäu ñoùng vai troø raát quan troïng vì laø ñaàu vaøo cuûa quaù trình saûn xuaát. Chieán löôïc nguyeân vaät lieäu laâu daøi giuùp doanh nghieäp chuû ñoäng hôn trong vieäc oån ñònh saûn xuaát vaø naâng cao hieäu quaû. Yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi chieán löôïc naøy laø chi phí saûn xuaát nguyeân vaät lieäu luoân phaûi thaáp hôn giaù thò tröôøng cuûa vaät lieäu coù theå so saùnh (chaát löôïng, quy caùch), ngoaøi ra nguyeân vaät lieäu phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng cao veà chaát löôïng. Ñeà xuaát ñoái vôùi Coâng ty laø xem xeùt khaû naêng ñaàu tö vaøo vieäc saûn xuaát nguyeân vaät lieäu phuï. Ñeà xuaát naøy xuaát phaùt töø theá maïnh cuûa Coâng ty laø moät ñôn vò may lôùn, soá löôïng taøi saûn nhieàu. Do ñoù, Coâng ty coù theå vay voán vôùi laõi suaát thaáp vaø thôøi haïn daøi. 4.1.3. Phaùt trieån thöông hieäu vaø chuyeån dòch cô caáu saûn phaåm Giaûi phaùp ñeà xuaát naøy xuaát phaùt töø thöïc teá laø lôïi nhuaän töø kinh doanh saûn phaåm hoaøn chænh cuûa Vieät Tieán cao hôn haún töø gia coâng haøng xuaát khaåu. Moät thöïc teá nöõa laø chi phí lao ñoäng ngaøy caøng cao, theo thôøi gian, lôïi theá veà nhaân coâng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp may Vieät Nam coù theå khoâng coøn nöõa. Nhaèm coù ñöôïc vò trí oån ñònh ôû thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu, Coâng ty neân xem xeùt vaán ñeà phaùt trieån thöông hieäu laø moät trong nhöõng öu tieân haøng ñaàu. Trong quaù trình naøy, vieäc chuyeån dòch daàn töøng böôùc töø may gia coâng sang saûn xuaát saûn phaåm cuûa chính Coâng ty laø caàn thieát. Ñeà xuaát ñoái vôùi Coâng ty laø taêng ñaàu tö cho vieäc phaùt trieån saûn phaåm môùi, bao goàm: Tuyeån duïng theâm nhaân vieân thieát keá thôøi trang treân phaïm vi toaøn quoác Tham gia caùc cuoäc thi thieát keá thôøi trang trong nöôùc Taêng chi phí thaêm doø thò tröôøng nöôùc ngoaøi vaø giôùi thieäu saûn phaåm ñoái vôùi moät soá saûn phaåm maø Coâng ty coù lôïi theá nhö: aùo sô-mi, quaàn, aùo jacket,… nhaèm taïo ñieàu kieän cho vieäc thaâm nhaäp thò tröôøng xuaát khaåu saûn phaåm. 4.2. Kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc: Vieäc naâng cao hieäu quaû xuaát nhaäp khaåu cuûa coâng ty coù thuaän lôïi hay gaëp khoù khaên coøn phuï thuoäc raát nhieàu vaøo chính saùch cuûa nhaø nöôùc trong vieäc ñieàu tieát caùn caân ngoaïi thöông thoâng qua chính saùch xuaát nhaäp khaåu. Do ñoù, ñeå thuaän lôïi hôn trong hoaït ñoäng gia coâng xuaát khaåu cuûa mình, coâng ty caàn kieán nghò vôùi nhaø nöôùc thoâng qua Boä Thöông Maïi nhöõng vaán ñeà sau: Bieän phaùp hoã trôï xuaát khaåu: Chính saùch tín duïng: nhaø nöôùc caàn phaûi caûi toå laïi chính saùch taøi trôï xuaát khaåu, hoaëc coù ngaân haøng hoã trôï xuaát khaåu rieâng. Chính saùch thueá: nhaø nöôùc caàn phaûi hoaøn thieän hôn vôùi cô cheá, chính saùch thueá, traùnh tình traïng thueá choàng chaát. Thueá VAT coøn nhieàu baát hôïp lyù. Trong hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, vieäc thueá choàng thueá ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc ñaùnh thueá vaøo giaù CIF, ñaùnh thueá phuï thu, cho neân haàu heát caùc coâng ty vaãn xuaát khaåu theo giaù FOB ñeå haïn cheá thueá, vaø baûn thaân coâng ty khoâng chuû ñoäng ñöôïc trong vieäc xuaát nhaäp khaåu. Keùo theo ñoù laø caùc ñôn vò vaän taûi vaø baûo hieåm trong nöôùc khoâng phaùt trieån ñöôïc. Phaùp lyù: Caàn phaûi hoaøn thieän hôn caùc chính saùch ñeå taïo haønh lang phaùp lyù theo xu höôùng sau: Laøm roõ chính saùch khuyeán khích xuaát khaåu, taïo theâm cô cheá ngaøy caøng phuø hôïp vôùi taäp quaùn thöông maïi thay cho nhöõng quyeát ñònh coøn gaây nhieàu phieàn haø, caûn trôû cho vieäc xuaát nhaäp khaåu. Tieáp tuïc mieãn giaûm thueá xuaát nhaäp khaåu, môû roäng vieäc trôï caáp xuaát khaåu. Ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát may maëc hieän nay, nhaø nuôùc caàn phaûi giaûm thueá ñeå cho coâng ty tieáp tuïc môû roäng saûn xuaát vaø taïo theâm nhieàu coâng aên vieâc laøm trong nöôùc, nhaèm goùp phaàn ñöa neàn kinh teá trong nöôùc ngaøy caøng gaàn hôn vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. Ngoaøi ra coøn coù moät soá yeáu toá quan troïng nöõa maø hieän nay caùc doanh nghieäp Vieät Nam noùi chung vaø coâng ty Vieät Tieán noùi rieâng coøn vöôùng maéc laø vieäc xuaát khaåu taïi choã. Nhaø nöôùc neân taïo ñieàu kieän hay môû roäng hôn phaïm vi hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc nhaèm hoã trôï vaø khuyeán khích caùc doanh nghieäp phaùt huy theá maïnh cuûa mình. Thöôûng theo kim ngaïch xuaát khaåu vaø kim ngaïch veà giaù trò USD gia coâng, raø soaùt ñeå haï chi phí ñaàu vaøo xuoáng möùc hôïp lyù. Xuùc tieán nhanh vieäc thaønh laäp trung taâm giôùi thieäu saûn phaåm Vieät Nam noùi chung vaø saûn phaåm Vieät Tieán noùi rieâng ôû nöôùc ngoaøi. 4.3. Kieán nghò ñoái vôùi cô quan quaûn lyù ngaønh: Caùc boä, ngaønh, caùc cô quan ñaïi dieän cuûa Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi phaûi ñaåy maïnh hoaït ñoäng ñoái ngoaïi, taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá ñeå môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu. Caùc Hieäp ñònh ngaønh haøng phaûi coù vai troø tích cöïc trong vieäc phoái hôïp naêng löïc cuûa caùc doanh nghieäp vaø hoã trôï caùc doanh nghieäp taêng cöôøng coâng taùc tìm kieám thò tröôøng, khaùch haøng, xaây döïng vaø thoûa thuaän caùc chöông trình haønh ñoäng nhaèm baûo veä, naâng cao uy tín cuõng nhö quyeàn lôïi chung cuûa Hieäp hoäi, cuûa moãi thaønh vieân vaø cuûa quoác gia trong caïnh tranh treân thò tröôøng theá giôùi. Ñeå thöïc hieän nhöõng muïc tieâu vaø yeâu caàu treân, caùc boä, ngaønh, uûy ban nhaân daân tröïc thuoäc Trung Öông caàn coù keá hoaïch phoái hôïp vôùi Boä Thöông Maïi, Boä Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö tieán haønh xaùc ñònh cô caáu haøng hoùa xuaát khaåu theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng. Treân cô sôû ñoù xaây döïng caùc chöông trình, döï aùn xuaát khaåu coù muïc tieâu, xaùc ñònh cuï theå chính saùch, maët haøng vôùi möùc taêng tröôûng cuï theå vaø thò tröôøng xuaát khaåu ñeå trong moät thôøi gian ngaén taïo ñöôïc caùc saûn phaåm xuaát khaåu coù söùc caïnh tranh. Boä Thöông Maïi coù quyeàn haïn, traùch nhieäm: Coâng boá roäng raõi caùc thoâng tin veà thò tröôøng xuaát khaåu, kieåm tra höôùng daãn caùc ñôn vò xuaát khaåu thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu, ñeà xuaát giaûi phaùp ñeå môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng. Hoã trôï toå chöùc tham gia hoäi chôï trieån laõm quoác teá Osaka (Nhaät Baûn), Thaùi Lan, Hoàng Koâng, Singapore ñeå giôùi thieäu caùc saûn phaåm veà may maëc. Trong naêm 1998, Haûi quan TP. HCM ñaõ thöïc hieän hai laàn caûi tieán thuû tuïc Haûi quan, neân ñaõ ruùt ngaén thôøi gian laøm thuû tuïc cho caùc chuû haøng vaø boû bôùt nhöõng thuû tuïc röôøm raø, khoâng caàn thieát. Cô quan Haûi quan caàn coù caùc quy ñònh höôùng daãn roõ raøng, deã hieåu vaø coâng khai vôùi caùc doanh nghieäp ñeå doanh nghieäp coù theå deã daøng tìm hieåu vaø naém baét chaët cheõ ñeå thöïc hieän cho toát. Ngoaøi ra cuïc Haûi quan TP. HCM neân toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng thöôøng xuyeân, thaønh laäp caùc toå chöùc nghieân cöùu tình hình thöïc teá veà vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc Haûi quan ñoái vôùi haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu. Töø ñoù ñöa ra höôùng giaûi quyeát kòp thôøi giuùp caùc doanh nghieäp traùnh ñöôïc aùch taéc trong löu thoâng haøng hoùa. Hieän nay, Haûi quan ñaõ coù nhöõng quy ñònh cuï theå vaø coâng khai veà thu phí Haûi quan ñeå choáng nhöõng phieàn haø, saùch nhieãu trong nhaân vieân vaø caùn boä Haûi quan. Tuy nhieân, tình traïng caùc doanh nghieäp ñeán laøm thuû tuïc haûi quan vaãn phaûi trình “thuû tuïc ñaàu tieân” vaãn xaûy ra khaù phoå bieán. Ngaønh Haûi quan caàn phaûi kieân quyeát hôn nöõa trong vieäc xöû lyù nhöõng caùn boä vi phaïm, laøm trong saïch boä maùy, giuùp thuû tuïc haûi quan ñöôïc giaûi quyeát nhanh hôn, thoâng thoaùng hôn ñeå giuùp caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu nhanh choùng giao haøng vaø nhaän haøng. KEÁT LUAÄN Trong quaù trình hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi, chuùng ta ñoàng thôøi phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên vaø nhöõng caïnh tranh gay gaét cuûa kinh teá thò tröôøng. Cuøng vôùi nhöõng chuyeån ñoäng ôû taàm vó moâ ñeå ñöa neàn kinh teá nöôùc nhaø phaùt trieån kòp vôùi kinh teá theá giôùi, thì ôû taàm vi moâ, caùc doanh nghieäp ñöùng tröôùc nhu caàu taát yeáu ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, phaûi heát söùc coi troïng hieäu quaû kinh teá trong moïi hoaït ñoäng cuûa mình. Xuaát khaåu laø hoaït ñoäng voâ cuøng quan troïng ñeå ñem ngoaïi teä veà cho ñaát nöôùc. Coâng ty may Vieät Tieán laø moät ñôn vò kinh doanh hieäu quaû trong laõnh vöïc gia coâng xuaát khaåu haøng may maëc. Ñieàu naøy ñöôïc giaûi thích bôûi moät soá lôïi theá cuûa Coâng ty veà nhaân löïc, coâng ngheä vaø chaát löôïng saûn phaåm so vôùi caùc ñôn vò may khaùc trong nöôùc. Phaàn lôùn hôïp ñoàng xuaát khaåu cuûa Coâng ty ôû döôùi daïng gia coâng, ñieàu naøy haïn cheá khaû naêng cuûa Coâng ty trong vieäc phaùt trieån thöông hieäu vaø giaønh vò trí vöõng chaéc treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Veà laâu daøi, ñeå kinh doanh hieäu quaû hôn, Coâng ty caàn tieán haønh töøng böôùc chuyeån ñoåi cô caáu saûn phaåm töø gia coâng sang saûn xuaát saûn phaåm may maëc. Vieäc söû duïng lyù thuyeát veà haønh vi cuûa doanh nghieäp trong thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø caùc lyù thuyeát, khaùi nieäm veà gia coâng xuaát khaåu ñeå phaân tích tình hình thöïc teá laø phuø hôïp. Tuy nhieân, caùc hoaït ñoäng kinh doanh luoân phöùc taïp vaø ña daïng, caùc lyù thuyeát kinh teá naøy khoâng theå naém baét vaø giaûi thích taát caû caùc haønh vi cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn treân thò tröôøng. Qua quaù trình laøm vieäc taïi Coâng ty may Vieät Tieán nhieàu naêm ñaõ cho toâi cô hoäi hieåu roõ hôn veà quy trình ñaøm phaùn, kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng ñang aùp duïng taïi Coâng ty. Toâi hy voïng ñaây seõ laø nhöõng taøi lieäu tham khaûo coù ích cho nhöõng ai quan taâm ñeán ngaønh xuaát khaåu may maëc. Do söï haïn cheá veà thôøi gian vaø trình ñoä, baøi vieát naøy khoâng theå tìm hieåu taát caû caùc vaán ñeà veà hoaït ñoäng gia coâng xuaát khaåu cuûa coâng ty voán raát phong phuù vaø ña daïng. Raát mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm vaø chæ daãn theâm töø quyù thaày coâ, Ban laõnh ñaïo cuûa Coâng ty. Hy voïng Coâng ty may Vieät Tieán ngaøy moät thaønh coâng trong vieäc phaùt trieån thöông hieäu treân thò tröôøng xuaát khaåu saûn phaåm may maëc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Phaïm Vaên Döôïc vaø Ñaëng Kim Cöông, Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh, NXK Thoáng Keâ 1997. TS. Nguyeãn Ñoâng Phong, Giaùo trình Marketing Quoác teá. Nguyeãn Taán Phöôùc, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, NXB Ñoàng Nai 1998. PGS. TS. Voõ Thanh Thu vaø Nguyeãn Thò Mî, Kinh teá doanh nghieäp vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh, NXB Thoáng Keâ 2002. PSG. TS. Ñoaøn Thò Hoàng Vaân, Giaùo trình Kyõ thuaät ngoaïi thöông, XNB Thoáng Keâ 2002. Taøi lieäu tham khaûo cuûa Coâng ty may Vieät Tieán. Website cuûa Coâng ty May Vieät Tieán.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp đối công ty và một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện quá trình đàm phán,ký kết và thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu c.doc