Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định

LỜI NÓI ĐẦU Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước một thử thách rất lớn phải vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định bản thân em đã nghiên cứu tìm hiểu một số tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp, qua đây cũng phần nào cho thấy bức tranh chung nhất, khái quát nhất về tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và Xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói riêng trong một số năm gần đây. Chính vì vậy em xin được đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Một số giải phỏp nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xớ nghiệp May 2 – Tổng Cụng ty cổ phần dệt may Nam Định” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 chương : CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CễNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CễNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CễNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH 3 1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 1.1.2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 3 1.1.3. Lịch sử phát triển của xí nghiệp May 2 4 1.2. Sản phẩm và thị trường 5 1.3. Cơ cấu tổ chức 6 1.4. Nguồn nhân lực 8 1.5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 10 1.6. Công nghệ và quy trình sản xuất 12 1.7. Nguyên vật liệu 13 1.8. Các hoạt động quản trị của xí nghiệp 15 1.8.1. Công tác nghiên cứu và phát triển. 15 1.8.2.Công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực. 15 1.8.3. Hoạt động marketing. 16 1.8.4 . Quản trị chất lượng sản phẩm 16 1.9. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong những năm gần đây. 17 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH 20 2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tæng c«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh 20 2.1.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn cuả Xí nghiệp May 2 21 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Xí nghiệp May 2 23 2.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp May 2 25 2.1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp May 2 29 2.2. Hiệu quả sử dụng lao động của xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 31 2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí của Xí nghiệp May 2 – Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định. 35 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 38 2.4.1. Những kết quả đạt được 38 2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 41 2.4.2.1. Những tồn tại. 41 2.4.2.2. Những nguyên nhân. 42 CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH. 44 3.1. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong thời gian tới. 44 3.1.1. Phương hướng 44 3.1.2. Mục tiêu chiến lược 44 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 48 3.2.1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng bằng cách sử dụng chiết khấu thanh toán . 48 3.2.2. Biện pháp thứ hai: Giảm lượng hàng hoá tồn kho để giảm trả lãi ngân hàng 51 3.2.3. Biện pháp thứ ba: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay bằng cách huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp 53 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1750 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tæng vèn 0,23 Tr®/ Tr®. 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Xí nghiệp May 2 Vèn kinh doanh chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, v× vËy khi bá vèn vµo bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo ng­êi chñ së h÷u lu«n quan t©m ®Õn sù b¶o toµn vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng nh­ nguån vèn chñ së h÷u nãi trªn. HiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u lµ mét th­íc ®o n¨ng lùc cña nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn chñ së h÷u ta sö dông c¸c chØ tiªu sau ®©y : - N¨ng suÊt sö dông vèn chñ së h÷u theo doanh thu ( HVCSH ) HVCSH = Tæng doanh thu trong kú Tæng vèn CSH trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång vèn CSH ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ®­îc mÊy triÖu ®ång doanh thu. - Tû xuÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u ( RVCSH ) RVCSH = Tæng lîi nhuËn trong kú Tæng vèn CSH trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång vèn CSH ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ®­îc mÊy triÖu ®ång lîi nhuËn. B¶ng 8: Hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của xí nghiệp May 2 ChØ tiªu §VT N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. Doanh thu TriÖu ®ång 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 472,7 339,69 479,65 852,6 1 512,52 3.Vèn chñ së h÷u TriÖu ®ång 9 841 9 644 9 355 8 980 8 531 4. N¨ng suÊt sö dông vèn CSH theo DT Tr®/tr® 1,062 1,023 1,346 1,892 3,087 5.Tû suÊt lîi nhuËn vèn CSH Tr®/tr® 0,048 0,035 0,051 0,094 0,177 ( Nguån : Phòng kế toán ) Theo bảng 8 ta thấy năm 2005 xÝ nghiÖp sö dông nguån vèn chñ së h÷u ch­a hiÖu qu¶. §Õn n¨m 2008 nguồn vốn chủ sở hữu của xí nghiệp giảm 449 triệu đồng so với năm 2007, tức là chỉ bằng 95% so với năm 2007.Tuy nhiên tổng doanh thu của xí nghiệp trong năm 2008 lại tăng 9345 triệu đồng so với năm 2007 tương ứng với tốc độ tăng là 54,99%, lợi nhuân sau thuế trong năm 2008 cũng tăng 659,92 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 77,40%.Điều này cho thấy xí nghiệp đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và cũng chứng tỏ rằng sau khi chuyển sang cổ phần hóa năm 2008 xí nghiệp đã tạo cho mình một bước tiến rất lớn so với trước khi cổ phần hóa. Năm 2008 n¨ng suÊt vèn CSH và tû suÊt lîi nhuËn vèn CSH tăng rất lớn đó là 63,16% và 86,72% so với năm 2007. 2.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp May 2 Vèn l­u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng nªn vèn l­u ®éng lu«n chÞu sù ¶nh h­ëng vµ chi phèi cña tµi s¶n l­u ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c tµi s¶n l­u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l­u ®éng l­u th«ng lu«n vËn ®éng, thay thÕ vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc diÔn ra liªn tôc. §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña Xí nghiệp May 2 ta sÏ tÝnh to¸n vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ph¶n ¸nh sù vËn ®éng cña vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp ®ång thêi chØ ra c¸c nguyªn nh©n dÉn tíi sù biÕn ®éng ®ã nh»m ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña Xí nghiệp trong thêi gian tíi. B¶ng 9: C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña XÝ nghiÖp May 2 Lo¹i tµi s¶n N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) Tû träng (%) Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) Tû träng (%) Chªnh lÖch (+/-) Tû lÖ (%) 1. TiÒn 177,6585 2,55 313,2448 4,84 135,5863 176,31 2. C¸c kho¶n ph¶i thu. 3 102,4051 44,53 2 516,3136 38,88 - 586,0915 81,10 3. Hµng tån kho 3 559,4403 51,09 3 362,8512 51,96 - 196,5891 94,47 4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 127,4961 1,83 279,5904 4,32 152,0079 219,29 Tæng céng VL§ 6 967 100 6 472 100 - 495 92,89 (Nguồn : Phòng kế toán) Qua b¶ng sè liÖu (B¶ng 9) Cho ta thÊy trong tæng l­îng vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp th× chiÕm tû träng lín nhÊt lµ hµng ho¸ tån kho (hµng ho¸ l­u tr÷ t¹i hÖ thèng kho hµng cña XÝ nghiÖp). N¨m 2007 l­îng hµng tån kho cña XÝ nghiÖp lµ 3 559,4403 triÖu ®ång, chiÕm 51,09% tæng l­îng vèn l­u ®éng. N¨m 2008 hµng tån kho lµ 3 362,8512 triÖu ®ång chiÕm 51,96 % tæng l­îng vèn l­u ®éng gi¶m 196,5891 triÖu ®ång tøc lµ chØ b»ng 94,47% so víi n¨m 2007 Hµng tån kho cã gi¸ trÞ lín vµ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng l­îng vèn l­u ®éng do c¸c nguyªn nh©n sau: *Nguyªn nh©n thø nhÊt: XÝ nghiÖp May 2 th­êng xuyªn ph¶i dù tr÷ mét l­îng hµng ho¸ lín trong kho. T¹i XÝ nghiÖp nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt lµ b«ng x¬ ®­îc nhËp chñ yÕu tõ n­íc ngoµi nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu. V× vËy dù tr÷ nguyªn vËt liÖu lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc ho¹t ®éng liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶, HiÖn nay, do gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu b«ng x¬, ho¸ chÊt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lªn xuèng thÊt th­êng, v× thÕ XÝ nghiÖp hiÖn ®ang ¸p dông h×nh thøc dù tr÷ theo quý, th¸ng ®èi víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau : - Dù tr÷ theo quý: Lµ c¸c nguyªn liÖu chÝnh B«ng, x¬, ho¸ chÊt, thuèc nhuém. - Dù tr÷ theo th¸ng: Lµ c¸c nguyªn liÖu phô nilon, èng giÊy, bao b× vµ c¸c lo¹i vËt t­ phô tïng th«ng th­êng. - Dù tr÷ n¨m : Víi nh÷ng lo¹i phô tïng ®Æc chñng khã t×m mua vµ phô tïng ®Æt hµng s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. V× vËy sè l­îng hµng ho¸ dù tr÷ trong kho lµ rÊt lín vµ cã cã gi¸ trÞ cao. * Nguyªn nh©n thø hai: XÝ nghiÖp tån kho mét l­îng hµng ho¸ s¶n phÈm ch­a tiªu thô hÕt Do XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÝnh lµ ngµnh dÖt may nªn hµng ho¸ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ( Aã Jacket , QuÇn ©u, QuÇn sooc) cã mÉu m· ph¶i theo thÞ hiÕu, nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c s¶n phÈm cßn ph¶i s¶n xuÊt vµ cung cÊp ra thÞ tr­êng theo mïa (mïa hÌ, mïa ®«ng). Do vËy khi cã sù thay ®æi thÞ hiÕu (mèt) th× viÖc nh÷ng hµng ho¸ cßn tån l¹i ch­a b¸n hÕt lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, nhiÒu khi nh÷ng s¶n phÈm ®ã b¸n ®Ó thu håi vèn lµ rÊt khã kh¨n. HoÆc khi thay ®æi mïa; s¶n phÈm cßn tån, hÇu nh­ sÏ chuyÓn sang n¨m sau (sang kú kinh doanh kh¸c), vÝ dô: quÇn ¸o mïa hÌ th× khi ®Õn mïa ®«ng mµ bÞ tån, th× 3 th¸ng mïa ®«ng coi nh­ kh«ng b¸n ®­îc mµ ph¶i ®îi ®Õn mïa hÌ n¨m sau. Trªn (B¶ng 9 ) ta thÊy c¬ cÊu cña c¸c lo¹i tµi s¶n l­u ®éng nh×n chung cã ®«i chót biÕn ®éng, hµng tån kho biÕn ®éng Ýt (kh«ng ®¸ng kÓ). §iÒu nµy chøng tá n¨m 2008 XÝ nghiÖp ®· ho¹t ®éng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt biÕn ®éng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó ®¸nh gi¸ XÝ nghiÖp May 2 sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ kh«ng trong n¨m 2008, ta ®i tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp May 2. - N¨ng suÊt sö dông vèn l­u ®éng theo doanh thu (HVL§ ) HVL§ = Tæng doanh thu trong kú Tæng vèn l­u ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång vèn l­u ®éng ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra ®­îc mÊy triÖu ®ång doanh thu. - Tû xuÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng ( RVL§ ) RVL§ = Tæng lîi nhuËn trong kú Tæng VL§ trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång vèn l­u ®éng ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra ®­îc mÊy triÖu ®ång lîi nhuËn. - Vßng quay vèn l­u ®éng: (VL§ ) VL§ = Tæng sè DT trong kú Tæng VL§ trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt trong kú vèn l­u ®éng cña ®¬n vÞ quay ®­îc mÊy vßng. - §é dµi b×nh qu©n mét vßng quay vèn l­u ®éng :( TL§ ) TL§ = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña VL Đ trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt vèn l­u ®éng quay 1 vßng hÕt bao nhiªu ngµy Vßng quay vèn l­u ®éng thÓ hiÖn doanh nghiÖp sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch lµm cho vèn l­u ®éng quay vßng nhiÒu h¬n, trong mçi n¨m mang l¹i tæng doanh thu lín h¬n, nhê ®ã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng t¨ng lªn cïng víi doanh thu. B¶ng 10: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp May 2 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. Doanh thu TriÖu ®ång 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 472,7 339,69 479,65 852,6 1512,52 3.Vèn l­u ®éng TriÖu ®ång 7296 8 064 7 419 6967 6472 4. N¨ng suÊt sö dông vèn l­u ®éng theo DT Tr®/tr® 1,433 1,224 1,697 2,439 4,069 5.Tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng Tr®/tr® 0,065 0,042 0,065 0,122 0,234 6. Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng Vßng 1,433 1,224 1,697 2,439 4,069 7. §é dµi b×nh qu©n 1 vßng quay VL§ Ngµy 251 294 212 148 88 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Qua b¶ng 10 ta nhËn thÊy r»ng c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nh­ : N¨ng suÊt sö dông vèn l­u ®éng theo doanh thu,tû suÊt sö dông vèn l­u ®éng,vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 2008 t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ cô thÓ lµ lÇn l­ît t¨ng 66,89% , 90,98% , 66,89% so víi n¨m 2007. §iªï nµy cho ta biÕt r»ng XÝ nghiÖp ®· sö dông rÊt tèt nguån vèn l­u ®éng. N¨m 2007 nguån vèn l­u ®éng quay ®­îc 2,438 vßng vµ ®Ó thùc hiÖn mét vßng quay th× mÊt 148 ngµy.N¨m 2008 nguån vèn l­u ®éng quay ®­îc 4,069 vßng vµ chØ mÊt 88 ngµy ®Ó thùc hiªn mét vßng chu chuyÓn.§iÒu nµy chøng tá nguån vèn l­u ®éng n¨m 2008 ®· ®­îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m 2007.§©y lµ kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan mµ toµn xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc. MÆc dï XÝ nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc nguån vèn l­u ®éng tuy nhiªn XÝ nghiÖp vÉn cÇn ph¶I cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã kÕt qu¶ v­ît tréi h¬n so víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, ®¨c biÖt lµ nh×n vµ häc tËp c¸c ®¬n vÞ nh­ C«ng ty May S«ng Hång… 2.1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp May 2 §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp ta sö dông c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sau ®©y: - N¨ng suÊt sö dông vèn cè ®Þnh theo doanh thu (HVC§ ) HVC§ = Tæng doanh thu trong kú Tæng vèn cè ®Þnh trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång vèn cè ®Þnh ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra ®­îc mÊy triÖu ®ång doanh thu. - Tû suÊt lîi nhuËm vèn cè ®Þnh (RVC§ ) RVC§ = Tæng lîi nhuËn trong kú Tæng vèn C§ trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång vèn cè ®Þnh ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra ®­îc mÊy triÖu ®ång lîi nhuËn B¶ng 11: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp May 2 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. Doanh thu TriÖu ®ång 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 472,7 339,69 479,65 852,6 1512,52 3. Vèn cè ®Þnh TriÖu ®ång 9 671 8 563 8 709 8516 8237 4. N¨ng suÊt sö dông vèn cè ®Þnh theo DT Tr®/tr® 1,081 1,153 1,446 1,995 3,197 5. Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh Tr®/tr® 0,049 0,040 0,055 0,100 0,184 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Qua b¶ng 10 ta thÊy n¨ng suÊt sö dông vèn cè ®Þnh theo doanh thu t¨ng liªn tôc tõ n¨m 2004 ®Õn 2008 vµ t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ.Cô thÓ lµ nÕu nh­ n¨m 2007 ,cø 1 triÖu ®ång vèn cè ®Þnh ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× t¹o ra ®­îc 1,995 triÖu ®ång doanh thu th× ®Õn n¨m 2008 ®· t¹o ra ®­îc 3,197 triÖu ®ång doanh thu lín h¬n nhiÒu so víi n¨m 2007.KÕt qu¶ cña sù t¨ng liªn tôc nµy lµ do XÝ nghiÖp ®· sö dông hiÖu qu¶ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ,tæ chøc lµm viÖc theo ca ®Ó ®­a n¨ng suÊt s¶n xuÊt lªn cao nhÊt. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh tuy cã sù biÕn ®éng kh«ng lín l¾m nh­ng trong 3 n¨m 2006,2007,2008 còng t¨ng rÊt æn ®Þnh tõ 0,055 ®Õn 0,100 vµ 0,184.Riªng n¨m 2005 chØ tiªu nµy bÞ gi¶m síi n¨m 2004 lµ do xÝ nghiÖp ch­a kÞp thÝch nghi khi chuyÓn sang ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc c«ng ty TNHH Mét thµnh viªn. C¸c kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy nguån vèn cè ®Þnh ®· ®­îc XÝ nghiÖp sö dông rÊt cã hiÖu qu¶. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp May 2 – Tæng c«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh N¨m 2008 hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp cao h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã.MÆc dï n¨m 2008 lµ n¨m xÝ nghiÖp míi b¾t ®Çu thùc hiÖn cæ phÇn hãa nh­ng ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.§©y lµ sù nç lùc v­¬n lªn kh«ng ngõng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp May 2 t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó tiÕp tôc trªn con ®­êng ph¸t triÓn.Tuy nhiªn XÝ nghiÖp vÉn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cã thÓ s¸nh cïng víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt s¾c trong ngµnh. 2.2. Hiệu quả sử dụng lao động của xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Lao ®éng lµ yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung còng nh­ XÝ nghiÖp May 2 nãi riªng.§Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña XÝ nghiÖp May 2.Tr­íc hÕt ta t×m hiÓu vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña xÝ nghiÖp B¶ng 12 :C¬ cÊu lao ®éng cña XÝ nghiÖp May 2 §VT: Ng­êi TT C¸c chØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh Sè l­îng Tû träng (%) Sè l­îng Tû träng (%) T¨ng gi¶m(+/-) Tû lÖ (%) 1 Theo tÝnh chÊt lao ®éng Lao ®éng trùc tiÕp 594 94,13 601 93,75 7 101,17 Lao ®éng gi¸n tiÕp 37 5,87 40 6,25 3 108,10 Tæng sè lao ®éng 631 100 641 100 10 101,58 2 Theo tr×nh ®é §¹i häc vµ cao ®¼ng 46 7,29 49 7,64 3 106,52 Trung cÊp 29 4,59 31 4,83 2 106,89 C«ng nh©n s¶n xuÊt 556 88,12 561 87,53 5 100,89 Tæng sè lao ®éng 631 100 641 100 10 101,58 3 Theo giíi tÝnh Lao ®éng n÷ 481 76,22 485 75,66 4 100,83 Lao ®éng nam 150 23,78 156 24,34 6 104,00 Tæng sè lao ®éng 631 100 641 100 10 101,58 ( Nguồn :Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh.) Qua b¶ng 12 ta thÊy tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp trong n¨m 2008 t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2007 t¨ng 10 ng­êi t­¬ng øng víi t¨ng 1,58%. §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña XÝ nghiÖp ta sö dông nhãm c¸c chØ tiªu sau ®©y: - HiÖu suÊt sö dông lao ®éng theo doanh thu : ( HN ) HN = Tæng doanh thu trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt mét lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt trong kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doang thu.§©y chÝnh lµ chØ tiªu N¨ng suÊt lao ®éng. - Tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng : (RN ) RN = Lîi nhuËn trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt 1 lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - Søc s¶n xuÊt cña chi phÝ tiÒn l­¬ng: (HL ) HL = Tæng doanh thu trong kú Tæng quü l­¬ng trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt doanh nghiÖp thu vÒ ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu khi ph¶i bá ra mét ®ång l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng. - Søc sinh lîi cña chi phÝ tiÒn l­¬ng: ( RL) RL = Lîi nhuËn trong kú Tæng quü l­¬ng trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt mçi ®ång chi phÝ tiÒn l­¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng sÏ gi¸n tiÕp mang vÒ ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, th«ng th­êng ng­êi ta chØ sö dông hai chØ tiªu lµ hiÖu suÊt sö dông lao ®éng theo doanh thu, tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng. Tuy nhiªn lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. YÕu tè nµy còng chÝnh lµ mét kho¶n ®Çu t­, chi phÝ cho kho¶n ®Çu t­ nµy chÝnh lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng: Bao gåm chi phÝ l­¬ng, th­ëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chÕ ®é phóc lîi kh¸c tËp hîp toµn bé trong tæng quü l­¬ng cña xÝ nghiÖp. Do ®ã ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp May 2 , ta cÇn thiÕt ph¶i quan t©m toµn bé bèn chØ tiªu trªn ®©y. B¶ng 13: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña XÝ nghiÖp May 2 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. Doanh thu TriÖu ®ång 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 472,7 339,69 479,65 852,6 1512,52 3. Tæng lao ®éng Ng­êi 622 620 626 631 641 4. Tæng quü l­¬ng TriÖu ®ång 6 344,4 5 952,0 7 234,0 8 753,2 11 730 5. HiÖu suÊt sö dông lao ®éng theo doanh thu Tr®/ng­êi 16,81 15,92 20,11 26,92 41,08 6.Tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng Tr®/ng­êi 0,759 0,547 0,766 1,351 2,359 7. Søc s¶n xuÊt cña chi phÝ tiÒn l­¬ng Tr®/tr® 1,648 1,658 1,740 1,941 2,245 8. Søc sinh lîi cña chi phÝ tiÒn l­¬ng Tr®/tr® 0,074 0,057 0,066 0,097 0,128 ( Nguồn :Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh.) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©y 2006,2007,2008 c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp liªn tôc t¨ng rÊt ®¸ng kÓ vµ æn ®Þnh. §Æc biÖt trong n¨m 2008 b×nh qu©n mçi ng­êi lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt t¹o ra ®­îc 41,08 triÖu ®ång doanh thu cho xÝ nghiÖp tøc lµ t¨ng 14,16 triÖu ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 52,60%. Còng trong n¨m 2008 b×nh qu©n mçi ng­êi lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt t¹o ra ®­îc 2,359 triÖu ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp t¨ng 74,61% so víi n¨m 2007. C¸c chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña chi phÝ tiÒn l­¬ng,vµ søc sinh lîi cña chi phÝ tiÒn l­¬ng trong 3 n¨m 2006,2007,2008 còng t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ.Riªng n¨m 2005 chØ tiªu søc sinh lîi cña chi phÝ tiÒn l­¬ng ®· gi¶m so víi n¨m 2004.§©y lµ n¨m mµ xÝ nghiÖp gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh, ph¶i c¾t gi¶m lao ®éng s¾p xÕp l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó chuyÓn sang ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn. Nh×n chung trong 3 n¨m gÇn ®©y nguån lao ®éng cña xÝ nghiÖp ®· ®­îc sö dông rÊt cã hiÖu qu¶.§iÒu nµy chøng tá r»ng xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng còng nh­ kh«ng ngõng n©ng cao chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé trong xÝ nghiÖp.YÕu tè con ng­êi lµ yÕu tè rÊt quan träng vµ yÕu tè nµy ®· ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ trong xÝ nghiÖp sö dông rÊt hiÖu qu¶.§©y chÝnh lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng v­¬n lªn mµ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc,t¹o b­íc tiÕn v÷ng ch¾c trong thêi gian tíi. MÆc dï ®· cè g¾ng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c sö dông nguån nh©n lùc nh­ng ta còng ph¶i nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan b»ng c¸ch so s¸nh víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh trong tØnh ®Ó thÊy ®­îc XÝ nghiÖp ®ang ®øng ë vÞ trÝ nµo.§¬n cö lµ C«ng ty May S«ng Hång B×nh qu©n n¨m 2008 ,mét ng­êi lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt t¹o ra ®­îc 75,8 triÖu ®ång trong khi ®ã ë XÝ nghiÖp May 2 lµ 41,08 triÖu ®ång con sè nµy cho ta thÊy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó sö dông tèt h¬n nguån nh©n lùc trong XÝ nghiÖp. 2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí của Xí nghiệp May 2 – Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định. Chi phÝ kinh doanh lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ®· tiªu hao trong kú ®Ó t¹o ra ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trùc tiÕp h÷u Ých cã lîi cho doanh nghiÖp, sù biÕn ®éng chi phÝ kinh doanh cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn doanh nghiÖp do ®ã nã cã t¸c ®éng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh mçi doanh nghiÖp kh«ng chØ më réng thªm s¶n xuÊt, ®Çu t­ vµo khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, më réng thÞ tr­êng t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, t¨ng doanh thu vµ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ mµ cßn ph¶i h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng chi phÝ cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn cã thÓ. Nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh gåm rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch ta cã thÓ chia chi phÝ cña doanh nghiÖp ra thµnh c¸c nhãm chÝnh sau: - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ tµi chÝnh - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Chi phÝ kh¸c B¶ng 14 : Tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ cña xÝ nghiÖp May 2 §VT: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 Gi¸ vèn hµng b¸n 8385 8054 10 296 14 201 22 092 ChÝ phÝ tµi chÝnh 405 391 487 584 796 Chi phÝ b¸n hµng 716 694 755 726 1 117 4. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 323 251 402 471 620 Chi phÝ kh¸c 154 143 171 155 196 Tæng chi phÝ 9 983 9 534 12 113 16 138 24 823 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Qua b¶ng 14 ta thÊy tæng chi phÝ cña XÝ nghiÖp cã sù biÕn ®éng rÊt lín. §Æc biÖt lµ n¨m 2008 tæng chi phÝ ®· t¨ng 8 685 triÖu ®ång t­ong øng víi t¨ng 53,81% ®©y lµ dÊu hiÖu kh«ng kh¶ quan cho l¾m nh­ng bï l¹i víi viÖc chÝ phÝ liªn tôc t¨ng th× tæng doanh thu còng liªn tôc t¨ng t¹o ra nguån lîi nhuËn lín cho XÝ nghiÖp. §Ó thÊy râ ®­îc tèc ®é t¨ng gi¶m cña chi phÝ t¹i XÝ nghiÖp cã ¶nh h­ëng thÕ nµo tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta sÏ ®i s©u vµo ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ cña XÝ nghiÖp May 2. §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ cña XÝ nghiÖp ta sö dông nhãm c¸c chØ tiªu sau: - HiÖu suÊt sö dông chi phÝ theo doanh thu (HCP ) HCP = Tæng doanh thu trong kú Tæng chi phÝ trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång chi phÝ chi ra ( ®Çu t­ ) th× t¹o ®­îc mÊy triÖu ®ång doanh thu. - Tû suÊt lîi nhuËn cña chi phÝ (RCP ) RCP = Tæng lîi nhuËn trong kú Tæng chi phÝ trong kú ChØ tiªu nµy cho ta biÕt cø 1 triÖu ®ång chi phÝ chi ra ( ®Çu t­ ) th× t¹o ra ®­îc mÊy triÖu ®ång lîi nhuËn. Sau ®©y lµ b¶ng chi tiÕt c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ cña XÝ nghiÖp B¶ng 15: HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ cña XÝ nghiÖp May 2 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. Tæng doanh thu TriÖu ®ång 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 2. Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu ®ång 472,7 339,69 479,65 852,6 1512,52 3. Tæng chi phÝ TriÖu ®ång 9 983 9 534 12 113 16 138 24 823 4. HiÖu suÊt sö dông chi phÝ theo DT Tr®/ tr® 1,047 1,035 1,039 1,052 1,060 5. Tû suÊt lîi nhuËn cña chi phÝ Tr®/ tr® 0,047 0,035 0,039 0,052 0,060 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Qua b¶ng 15 ta thÊy trong mÊy n¨m gÇn ®©y trõ n¨m 2005 lµ n¨m cã nhiÒu khã kh¨n th× XÝ nghiÖp ®· sö dông chi phÝ t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. C¸c chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông chi phÝ theo doanh thu,tû suÊt lîi nhuËn cña chi phÝ trong 3 n¨m gÇn ®©y t¨ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh.N¨m 2008 cø 1 triªô ®ång chi phÝ ®­îc ®Çu t­ th× t¹o ra 1,060 triÖu ®ång doanh thu t¨ng 0,76% so víi n¨m 2007.Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ n¨m 2008 còng t¨ng 5,3% so víi n¨m 2007. NÕu nh­ n¨m 2007 cø 1 triÖu ®ång chi phÝ ®­îc ®Çu t­ t¹o ra ®­îc 0,052 triÖu ®ång lîi nhuËn th× n¨m 2008, 1 triÖu ®ång chi phÝ ®· t¹o ra ®­îc 0,060 triÖu ®ång lîi nhuËn.XÝ nghiÖp ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trªn lµ do ®· cã nh÷ng cã nh÷ng biÖn ph¸p c¾t gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt.TËn dông tiÕt kiÖm tèi ®a møc cã thÓ ®Ó gi¶m chi phÝ. Nh×n chung trong c¸c n¨m gÇn ®©y XÝ nghiÖp sö dông chi phÝ còng t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶.Nh­ng nÕu so víi c¸c XÝ nghiÖp kh¸c trong ngµnh th× vÉn chØ ë møc ®é trung b×nh .NÕu nh­ n¨m 2008 hiÖu suÊt sö dông chi phÝ theo doanh thu cña XÝ nghiÖp lµ 1,060 th× còng n¨m nµy ë C«ng ty YuongOne lµ 1,8 5 ®iÒu nµy cho thÊy nÕu ®em so víi víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh trªn ®Þa bµn tØnh th× XÝ nghiÖp sö dông chi phÝ vÉn ch­a ®­îc tèt. ChÝnh v× thÕ XÝ nghiÖp cÇn ph¶I cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ®¹t d­îc hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ ë møc cao nhÊt nh»m t¹o ra møc doanh thu vµ lîi nhuËn cao h¬n n÷a , n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp hßa m×nh vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 2.4.1. Những kết quả đạt được §Ó biÕt ®­îc XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c n¨m gÇn ®©y, tr­íc hÕt ta tæng hîp c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp vµ cã b¶ng sau: B¶ng 16: Tæng hîp c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp trong c¸c n¨m 2004 - 2008 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. N¨ng suÊt sö dông tæng vèn theo doanh thu Tr®/tr® 0,616 0,593 0,757 1,097 1,790 2. Tû suÊt lîi nhuËn tæng vèn Tr®/tr® 0,027 0,020 0,029 0,055 0,102 3. Vßng quay tæng vèn Vßng 0,616 0,593 0,757 1,097 1,790 4. N¨ng suÊt sö dông vèn CSH theo DT Tr®/tr® 1,062 1,023 1,346 1,892 3,087 5.Tû suÊt lîi nhuËn vèn CSH Tr®/tr® 0,048 0,035 0,051 0,094 0,177 6. N¨ng suÊt sö dông vèn l­u ®éng theo DT Tr®/tr® 1,433 1,224 1,697 2,439 4,069 7.Tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng Tr®/tr® 0,065 0,042 0,065 0,122 0,234 8. Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng Vßng 1,433 1,224 1,697 2,439 4,069 9. §é dµi b×nh qu©n 1 vßng quay VL§ Ngµy 251 294 212 148 88 10. N¨ng suÊt sö dông vèn cè ®Þnh theo DT Tr®/tr® 1,081 1,153 1,446 1,995 3,197 11. Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh Tr®/tr® 0,049 0,040 0,055 0,100 0,184 12. HiÖu suÊt sö dông lao ®éng theo doanh thu Tr®/ng­êi 16,81 15,92 20,11 26,92 41,08 13.Tû suÊt lîi nhuËn lao ®éng Tr®/ng­êi 0,759 0,547 0,766 1,351 2,359 14. Søc s¶n xuÊt cña chi phÝ tiÒn l­¬ng Tr®/tr® 1,648 1,658 1,740 1,941 2,245 15. Søc sinh lîi cña chi phÝ tiÒn l­¬ng Tr®/tr® 0,074 0,057 0,066 0,097 0,128 16. HiÖu suÊt sö dông chi phÝ theo DT Tr®/ tr® 1,047 1,035 1,039 1,052 1,060 17. Tû suÊt lîi nhuËn cña chi phÝ Tr®/ tr® 0,047 0,035 0,039 0,052 0,060 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Qua b¶ng 17 ta thÊy ®­îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp May 2 – Tæng c«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh trong c¸c n¨m gÇn ®©y.Nh×n chung ngoµi n¨m 2005 lµ n¨m mµ xÝ nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n th× c¸c n¨m gÇn ®©y XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. C¸c n¨m 2006,2007,2008 tæng doanh thu vµ lîi nhuËn sau thuÕ liªn tôc t¨ng mét c¸ch rÊt æn ®Þnh.§Æc biÖt N¨m 2008 XÝ nghiÖp ®· cã b­íc nh¶y vät c¶ vÒ doanh thu lÉn lîi nhuËn. Cô thÓ lµ n¨m 2008 doanh thu ®¹t 26 336 triÖu ®ång t¨ng 9 345 triÖu ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 54,99%, lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 1512,52 triÖu ®ång t¨ng 659,92 triÖu ®ång so víi n¨m 2007 t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 77,40%.§èi víi XÝ nghiÖp ®©y lµ 1 dÊu hiÖu rÊt ®¸ng mõng.§Æc biÖt n¨m 2008 XÝ nghiÖp ®· sö dông nguån vèn rÊt hiÖu qu¶, vèn l­u ®éng lu«n quay vßng nhanh.NÕu nh­ n¨m 2007 nguån vèn l­u ®éng chØ quay ®­îc 2,439 vßng vµ mÊt 148 ngµy ®Ó quay 1 vßng th× ®Õn n¨m 2008 nguån vèn l­u ®éng ®· quay ®­îc 4,069 vßng t¨ng 1,63 vßng t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng 66,83% vµ ®Ó quay 1 vßng chØ mÊt 88 ngµy gi¶m 60 ngµy so víi n¨m 2007.§iÒu nµy cho thÊy XÝ nghiÖp ®· sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ nguån vèn l­u ®éng,lu«n ®Çu t­ 1 c¸ch linh ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng còng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn.N¨m 2008 cø 1 lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¹o ra ®­îc 2,359 triÖu ®ång t¨ng 1,008 triÖu ®ång t­¬ng øng tèc ®é t¨ng 74,61% so víi n¨m 2007.§iÒu nµy cho thÊy XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng vµ sö dông lao ®éng t­¬ng ®èi hiÖu qu¶. VÒ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ.Nh×n chung hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh­ng ch­a tèt l¾m. n¨m 2008 cø 1 triÖu ®ång chi phÝ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra ®­îc 0,060 triÖu ®ång lîi nhuËn t¨ng 0,008 triÖu ®ång t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng 5,3% so víi n¨m 2007. §©y lµ con sè kh¸ khiªm tèn. Nãi tãm l¹i trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y XÝ nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .Tuy nhiªn nÕu so víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh trong tØnh th× XÝ nghiÖp vÉn ®ang ë møc trung b×nh mµ th«i.ChÝnh v× vËy XÝ nghiÖp cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong ngµnh dÖt may cña TØnh Nam §Þnh nãi riªng còng nh­ cña toµn quèc nãi chung. 2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 2.4.2.1. Những tồn tại. Xí nghiệp may 2 là đơn vị sản xuât kinh doanh, dưới hình thức gia công xuất khẩu hàng may mặc là chủ yếu, khách hàng trả tiền sau khi đơn hàng được xuất đi từ 30 đến 45 ngày, vì vậy các yếu tố đầu vào thường phải mua trước để sản xuất, cũng như việc chi trả cho công nhân sản xuất sau mỗi lô hàng được xuất đi nên phải chịu lãi suất cao, đây cũng là yếu tố tăng chi phí sản xuất do vậy khả năng cạnh tranh còn thấp. ChÝnh v× thÕ nªn tû träng sè tiÒn ph¶i thu lµ t­¬ng ®èi lín lµm cho vèn kh«ng quay vßng ®­îc nhanh. Bªn c¹nh ®ã l­îng hµng tån kho cßn nhiÒu chiÕm tû träng vµ gi¸ trÞ rÊt lín trong c¬ cÊu cña vèn l­u ®éng. Thiết bị và công nghệ đã được đầu tư nhưng chưa thực sự đồng bộ, còn thiếu nhiều các thiết bị chuyên dùng, cắt chỉ tự động,… nên chưa tạo được những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và chưa thật sự thuyết phục đối với khách hàng Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh đã phân phối nhưng chưa phát huy hết năng lực và sức sản xuất của các tổ sản xuất còn thụ động, chưa linh hoạt, do đó hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Lao động chưa được đào tạo chính quy, hầu hết công nhân trẻ chưa có kinh nghiệm trong sản xuất nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Thị trường : sự đổi mới về mở rộng thị trường của xí nghiệp bước đầu đã có tiến bộ nhưng chưa thực sự sâu rộng. 2.4.2.2. Những nguyên nhân. Do yêu cầu cấp bách của thị trường, những năm 1990 – 1996 đòi hỏi những sản phẩm dệt – may phải vươn lên ngang tầm quốc tế về chất lượng, mẫu mã, giá cả,… để tồn tại và phát triển cũng như để chiến thắng trong cạnh tranh, xí nghiệp đã được Tổng công ty đầu tư, mua sắm thiết bị, công nghệ mới để đưa vào dây chuyền sản xuất ; nhưng do tính toán quá gấp gáp và thực sự không am hiểu tận tường về nghề may, cũng như không biết rõ tác dụng, tính năng của từng loại thiết bị nên mua ồ ạt, không cân đối thu chi, nóng vội dẫn đến bội chi, “ lực bất tòng tâm “ buộc phải vay ngắn hạn với lãi suất cao ( cấp Tổng công ty bình quân 25 – 30 tỷ / 1 năm ) dẫn đến giá thành sản phẩm quá cao, mất khả năng thanh toán. Đây là bài học lớn về công tác đầu tư cho Tổng công ty nói chung và xí nghiệp may 2 nói riêng. Bộ máy quản lý cồng kềnh, số lượng đông, trình độ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường thời kỳ đổi mới. Năm 2005 là năm xí nghiệp đứng trước những khó khăn thách thức lớn. Nguồn hàng bị cắt giảm một cách đáng kể khi thị trường dệt may thế giới đang có sự cạnh tranh gay gắt, nhất là sản phẩm may mặc của nước ta chịu sự cạnh tranh của sản phẩm các nước Trung Quốc, Ấn Độ,… Bên cạnh đó, năm 2005 là năm xí nghiệp tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, lao động biến động đáng kể khi xí nghiệp giải quyết chế độ 41/CP để hoạt động dưới hình thức công ty TNHHNN một thành viên. Lực lượng lao động không có tay nghề may do quá trình luân chuyển sau mỗi lần sắp xếp lại tổ chức đã công tác lâu năm trong công ty được nghỉ chế độ. Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, lãnh đạo xí nghiệp đã mạnh dạn tuyển chọn lực lượng lao động trẻ ở các vùng quê lân cận, thành phố vào sản xuất nhưng vì số công nhân này chưa có tay nghề nên xí nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí dây chuyền sản xuất. Vì thế, năm 2005 thu nhập của công nhân trong xí nghiệp thấp. CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH. 3.1. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong thời gian tới. 3.1.1. Phương hướng Tiếp tục đầu tư cơ bản hiện đại, kết hợp với đầu tư chiều sâu,đồng bộ hóa thiết bị - công nghệ.Củng cố ,đổi mới tổ chức ,nâng cao chất lượng lao động , phát huy nội lực , khai thác tiềm năng thiết bị lao động .Đổi mới cơ cấu sản phẩm và tạo ra cơ cấu sản phẩm cao. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.Phấn đấu sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao , có lãi , hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và với người lao động. Duy trì ổn định việc làm , cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên chức. Thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát theo nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định và nghị quyết của Đảng Ủy xí nghiệp may 2, cũng như kế hoạch giá thành đã xây dựng hàng năm. Đề cao cảnh giác cách mạng, an ninh chính trị và an toàn phòng chống cháy nổ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hiệu lực chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý, vai trò của các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt các quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, phát huy tinh thần làm chủ của công nhân viên chức trong Tổng công ty nói chung và trong xí nghiệp may 2 nói riêng. 3.1.2. Mục tiêu chiến lược Phấn đấu từ năm 2009 đến năm 2012 đạt giá trị sản xuất và doanh thu năm sau tăng hơn năm trước. Đến năm 2012 sẽ tăng gấp 2 lần so với hiện nay. Thu nhập bình quân 2.274.000 đồng / người / tháng. Với định hướng đó mục tiêu chiến lược và mục tiêu trước mắt như sau : * Mục tiêu chiến lược : - Giảm chi phí cố định cho một đơn vị sản phẩm. - Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, năng lượng dùng cho một đơn vị sản phẩm ( tốc độ gia tăng của chi phí nguyên vật liệu thấp hơn tốc độ gia tăng sản phẩm ). - Tiết kiệm vốn kinh doanh ( vốn kinh doanh gia tăng thấp hơn tốc độ gia tăng sản lượng ). - Quy mô lớn cho phép nâng cao khả năng chuyên môn hóa của cả công nhân và thiết bị máy móc, do đó cho phép nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng máy móc. - Tạo ra nhiều việc làm với chi phí đầu tư để tạo ra một chỗ làm việc tương đối thấp. - Cung cấp cho xã hội một khối lượng đáng kể cả hàng hóa xuất khẩu vá tiêu dùng trong nước. - Sử dụng các nguồn lực địa phương như : lao động và tiết kiệm của dân cư địa phương. - Ứng phó linh hoạt với những thay đổi và thách thức của thị trường. - Tạo điều kiện rèn luyện năng lực quản trị kinh doanh của các chủ donah nghiệp. * Mục tiêu cụ thể : Tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất Tổng công ty và phát huy khả năng nội lực của mình : tích cực đầu tư, đổi mới thiết bị và công nghệ hiện đại kết hợp với những kinh nghiệm sản xuất, nhằm củng cố chất lượng sản phẩm, đa dạng về mẫu mã để tăng khả năng xuất khẩu; Tăng cường khả năng cạnh tranh lành mạnh với các đơn vị sản xuất khác trong khu vực và không ngừng phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu để sản xuất kinh doanh có hiệu quả năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của xí nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 cụ thể như sau : Từ năm 2009 đến năm 2012 xí nghiệp sẽ tập trung thực hiện đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh tại đơn vị, trước mắt chủ yếu đầu tư máy cắt chỉ tự động, máy khuy đầu tròn, máy đính cúc và mở rộng dây chuyền sản xuất theo hướng chuyên môn hóa. Cải tiến ngành cắt, có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp tổ trở lên, công nhân lành nghề, bồi dưỡng cho cán bộ kỹ thuật học tập thêm về trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học để thích ứng với yêu cầu mới của sản xuất kinh doanh trong xu thế hội nhập ngày nay… Thường xuyên đào tạo tại chỗ cho đội ngũ công nhân lao động trẻ chưa có tay nghề để nhanh chóng tiếp cận với dây chuyền sản xuất. Liên kết với các trường đào tạo công nhân nghề, tận dụng lực lượng lao động trẻ làm công việc phụ như : nhặt chỉ, đánh số, giúp họ có thêm thu nhập, đồng thời tạo cơ hội cho lao động lành nghề của xí nghiệp phát huy tối đa năng lực của mình để tăng năng suất lao động, giảm giờ làm thêm. Phấn đấu đến năm 2012 nhịp độ năng suất tăng bình quân 15% đến 20%, góp phần tăng doanh thu của xí nghiệp để sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả năm sau cao hơn năm trước. Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà Nước và người lao động. Thực hiện tốt công tác đổi mới lao động và phát triển nguồn nhân lực của xí nghiệp, bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu của xí nghiệp trên thị trường để có cơ hội tốt phát triển, mở rộng thị trường. Sau đây là bảng kế hoạch cụ thể : B¶ng 17: KÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp May 2 tõ n¨m 2009 ®Õn n¨m 2012 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vốn điều lệ Doanh thu Kim ngạch xuất khẩu Sản phẩm chủ yếu Áo Jắc két 2 lớp Áo Jắc két 3 lớp Quần soóc Quần âu Lợi nhuận thực hiện Nộp ngân sách Lao động Thu nhập bình quân Tỷ lệ cổ tức Triệu đồng Triệu đồng 1.000 USD Tấn 1.000 m2 1.000 chiếc 1.000 chiếc Triệu đồng Triệu đồng Người Đồng/người tháng % 2.629 24.560 22.104 50.000 35.000 360.000 480.000 1.600 39 670 1.650.000 8,5 2.921 28.244 25.420 51.000 36.000 380.000 490.000 1.840 42 680 1.800.000 10,0 3.286 31.621 28.459 53.000 40.000 400.000 510.000 2.208 50 700 1.980.000 11,0 3.877 39.526 35.574 57.000 43.000 430.000 545.000 2.760 66 730 2.274.000 13,8 Nguồn: Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong các năm 2009 đến 2012 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3.2.1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng bằng cách sử dụng chiết khấu thanh toán . 1) Lý do thùc hiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p C¸c kho¶n ph¶i thu lµ phÇn doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn, nÕu doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn th­êng xuyªn sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn t×nh tr¹ng tµi chÝnh sÏ gÆp khã kh¨n. §iÒu nµy còng g©y khã kh¨n cho XÝ nghiÖp May 2 trong viÖc huy ®éng vèn s¶n xuÊt kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña XÝ nghiÖp qua t×nh h×nh tµi chÝnh ®· ph©n tÝch ë trªn, l­îng vèn kh¸ch hµng chiÕm dông, tøc lµ kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp chiÕm mét tû träng kh¸ cao trong tµi s¶n l­u ®éng cña XÝ nghiÖp. N¨m 2007 sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng lµ: 3 102,4051 triÖu ®ång chiÕm tû träng 44,53 % trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng .§Õn n¨m 2008 sè tiÒn ph¶i thu kh¸ch hµng lµ 2 516,3136 chiÕm 38,88% trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng. §©y lµ vÊn ®Ò g©y bÊt lîi cho viÖc huy ®éng vèn s¶n xuÊt. 2) Môc ®Ých cña biÖn ph¸p Gi¶m tû trong kho¶n ph¶i thu, gi¶i phãng vèn, quay vßng vèn nhanh ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3) Néi dung cña biÖn ph¸p Ph©n nhãm kh¸ch hµng B¶ng 3.1 Ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo thêi gian thanh to¸n Lo¹i Thêi gian tr¶ tiÒn Tû träng (%) 1 Thanh to¸n ngay 30 2 Thanh to¸n tõ 1 - 30 ngµy 35 3 Thanh to¸n tõ 30 - 60 ngµy 20 4 Thanh to¸n trªn 60 ngµy 15 Céng 100 Ta thÊy c¸c kho¶n nî ph¸t sinh cña XÝ nghiÖp th­êng ®­îc tr¶ víi kú h¹n ®Õn 60 ngµy. Do vËy XÝ nghiÖp cã thÓ chÊp nhËn viÖc tr¶ chËm cña kh¸ch hµng khi x©y dùng mét møc chiÕt khÊu hîp lý cã thÓ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn nhanh h¬n. Tr­íc hÕt ta tiÕn hµnh x¾p xÕp thêi gian thanh to¸n cña c¸c kho¶n ph¶i thu, ®ã lµ thu theo ®é dµi thêi gian, c¨n cø vµo ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng møc chiÕt khÊu hîp lý cho nh÷ng kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu. TÝnh møc chiÕt khÊu mµ XÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông cho tõng møc thêi gian. Gäi: r : lµ l·i suÊt ng©n hµng tÝnh theo th¸ng (ë ®©y l·i suÊt 1 n¨m lµ 10%) => r = 10%/12 = 0,83% n : lµ sè kú tÝnh l·i. Ta cã: - Gi¸ trÞ t­¬ng lai cña dßng tiÒn ®¬n FVn: FVn = PV(1+nr) - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn ®¬n FVn: ( PV ) PV = FVn (1+nr) Møc chiÕt khÊu chØ ¸p dông cho c¸c kho¶n thanh to¸n cã thêi gian thanh to¸n d­íi 60 ngµy. NÕu trªn 60 ngµy th× kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu. Trong c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng cã mét phÇn v­ît qu¸ 60 ngµy nªn XÝ nghiÖp ph¶i chÞu l·i cho kho¶n tiÒn nî nµy Ýt nhÊt 03 th¸ng. Møc chiÕt khÊu cao nhÊt mµ XÝ nghiÖp cã thÓ chÊp nhËn cho tõng møc thêi gian thanh to¸n. Ta gäi: D : lµ kho¶n tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ khi mua hµng i% : lµ tû lÖ chiÕt khÊu dµnh cho kh¸ch hµng Ta cã: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn D kh¸ch hµng tr¶ sau n th¸ng vµ kh«ng h­ëng chiÕt khÊu: PV = FVn = D (1+nr)t (1+nr)t Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ cho XÝ nghiÖp khi chÊp nhËn tr¶ tr­íc ®Ó h­ëng chiÕt khÊu i%: PV = D(1 - i%) XÝ nghiÖp chØ cã thÓ ¸p dông møc chiÕt khÊu khi D(1 - i%) ≥ D (1+nr)t Hay: PV = D(1 - i%) - D ≥ 0 (1+nr)t §Ó cã tû lÖ chiÕt khÊu phï hîp, XÝ nghiÖp tÝnh mét kú tÝnh to¸n b»ng 30 ngµy/th¸ng khi ®ã l·i suÊt ng©n hµng lµ 0,83%/kú. Tõ ®ã ta cã cô thÓ c¸c tr­êng hîp sau: - Tr­êng hîp thanh to¸n ngay (tøc lµ T = 0). PV = D(1 - i%) - D ≥ 0 (1+ 0,83%)3 => i% ≤ 2,458% - Tr­êng hîp thanh to¸n trong kho¶ng tõ 1 - 30 ngµy. NPV = D(1- i%) - D ≥ 0 (1+ 0,83%)2 => i% ≤ 1,638% - Tr­êng hîp thanh to¸n trong kho¶ng tõ 30 - 60 ngµy. NPV = D(1- i%) - D ≥ 0 (1+ 0,83%)1 => i% ≤ 0,823% - Tr­êng hîp thanh to¸n trong kho¶ng tõ sau 60 ngµy. Kh¸ch hµng kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu cña XÝ nghiÖp. B¶ng 3.2 B¶ng c¸c tû lÖ chiÕt khÊu Lo¹i Thêi gian Tû lÖ chiÕt khÊu (%) 1 Thanh to¸n ngay 2,458% 2 Thanh to¸n tõ 1 - 30 ngµy 1,638% 3 Thanh to¸n tõ 30 - 60 ngµy 0,823% 4 Thanh to¸n trªn 60 ngµy Kh«ng cã chiÕt khÊu Sau khi cã tho¶ thuËn vÒ b¸n hµng tr¶ chËm víi kh¸ch hµng XÝ nghiÖp hy väng tû lÖ thanh to¸n ®Ò xuÊt trong b¶ng trªn sÏ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh h¬n. 3.2.2. Biện pháp thứ hai: Giảm lượng hàng hoá tồn kho để giảm trả lãi ngân hàng 1) Lý do thùc hiÖn Nh­ trong phÇn ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp May 2 ta thÊy gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cña XÝ nghiÖp lµ rÊt lín. N¨m 2007 gi¸ trÞ hµng tån kho lµ: 3 559,4403 triÖu ®ång chiÕm tû träng 51,09 trong tæng l­îng vèn l­u ®éng . ®Õn n¨m 2008 gi¸ trÞ hµng tån kho cña XÝ nghiÖp lµ : 3 362,8512 triÖu ®ång chiÕm 51,96% trong tæng l­îng vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp. ViÖc l­îng hµng ho¸ tån kho cña XÝ nghiÖp lín nh­ vËy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, còng nh­ lµm t¨ng thªm mét kho¶n chi phÝ tr¶ l·i vay Ng©n hµng. Víi møc l·i vay Ng©n hµng b×nh qu©n xÊp xØ 10%/n¨m th× víi l­îng vèn ng©n hµng XÝ nghiÖp ph¶i vay ®Ó ®Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng d­íi hµng tån kho th× l·i suÊt XÝ nghiÖp ph¶i tr¶ hµng n¨m lµ: * N¨m 2007 lµ: 3 559,4403 triÖu ®ång X 10% = 355,94403 triÖu ®ång * N¨m 2008 lµ: 3 362,8512 triÖu ®ång X 10% = 336,28512 triÖu ®ång Th­êng xuyªn XÝ nghiÖp ph¶i lo tr¶ l·i ng©n hµng víi mét sè tiÒn kh«ng nhá nh­ thÕ th× sÏ dÉn tíi gi¶m ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Nh­ vËy rÊt cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh l¹i l­îng hµng tån kho ®Ó gi¶m bít chi phÝ tr¶ l·i vay ng©n hµng. 2) Néi dung cña biÖn ph¸p §Ó gi¶i quyÕt viÖc gi¶m l­îng hµng ho¸ ë XÝ nghiÖp nguyªn nh©n thø nhÊt cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do ®Æc thï cña ngµnh viÖc duy tr× s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ liªn tôc, cÇn ph¶i dù tr÷ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ B«ng, X¬ chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu, lý do n÷a lµ nguån cung cÊp chÝnh chØ cã mét sè khu vùc trªn ThÕ giíi nh­ Mü, c¸c n­íc vïng T©y Phi, Nga vµ c¸c n­íc vïng Trung ¸. MÆt kh¸c viÖc dù tr÷ mét sè phô liÖu, ngµnh may vµ thiÕt bÞ ngµnh DÖt may ph¶i do mét sè h·ng chuyªn nghiÖp chÝnh h·ng mµ XÝ nghiÖp ®Çu t­ nhËp khÈu vÒ ®Ó s¶n xuÊt. §ã lµ nh÷ng thiÕt bÞ ®Æc chñng chØ ®­îc s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt ®éc quyÒn theo h·ng. ë ®©y néi dung cña biÖn ph¸p nµy mµ em ®Ò cËp ®Õn chÝnh lµ gi¶i quyÕt nguyªn nh©n thø hai: C¸c c«ng viÖc triÓn khai lµm gåm *) Thµnh lËp Phßng Marketing cña XÝ nghiÖp + Chøc n¨ng tham m­u lªn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho XÝ nghiÖp. + NhiÖm vô nghiªn cøu, më réng thÞ tr­êng míi vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu. §­a ra ®­îc nh÷ng dù b¸o tiªu thô s¶n phÈm truyÒn thèng còng nh­ t­¬ng lai cña XÝ nghiÖp. - VÒ nh©n lùc: TuyÓn dông vµ ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n cho 5 nh©n viªn t¨ng c­êng t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng. - Phßng lµm viÖc bè trÝ x¾p xÕp t¹i Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña XÝ nghiÖp - Trang thiÕt bÞ ®Çu t­ thªm: (gåm c¸c trang bÞ chÝnh) 03 bé m¸y tÝnh + trang bÞ phô trî (m¸y in, m¸y Scan vµ bµn ghÕ, tñ v¨n phßng) sè tiÒn lµ : 1) M¸y tÝnh: 03 x 8 000 000 ®ång = 24 000 000 ®ång. 2) M¸y in: 01 x 2 500 000 ®ång = 2 500 000 ®ång 3) M¸y scan: 01 x 3 000 000 ®ång = 3 000 000 ®ång 4) Bµn ghÕ + tñ lµm viÖc: 05 x 1 600 000 ®ång = 8 000 000 ®ång Tæng céng: 37 500 000 ®ång Tæng sè tiÒn trªn lÊy ë nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ vèn chñ së h÷u cña XÝ nghiÖp. *) Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn biÖn ph¸p + Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng phèi hîp chØ ®¹o, gi¸m s¸t tiÕn ®é lµ Phã gi¸m ®èc (t¨ng c­êng biÖn ph¸p qu¶n lý). + Thêi h¹n ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o thªm 5 nh©n viªn chuyªn tr¸ch thêi gian tuyÓn dông lµ 30 ngµy; 60 ngµy ®µo t¹o. TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n trªn cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ diÔn ra ®ång thêi do ®ã tæng céng thêi gian chuÈn bÞ lµ 90 ngµy. C¸c c«ng viÖc cô thÓ vµ tiÕn ®é do ®ång chÝ Phã gi¸m ®èc, chØ ®¹o cïng c¸c phßng ban cã liªn quan ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. +)TiÒn l­ong trong 1 n¨m: 1 ng­êi x 2 500 000 ®ång = 2 500 000 ®ång 4 ng­êi x 2 000 000 ®ång = 8 000 000 ®ång Céng: 10 500 000 x 12 th¸ng = 126 000 000 ®ång Tæng chi phÝ cho gi¶i ph¸p lµ : 126 000 000 + 37 500 000 =163 500 000 §ång . 3.2.3. Biện pháp thứ ba: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay bằng cách huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp 1) Lý do thùc hiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p: XÝ nghiÖp May 2 lµ doanh nghiÖp nhá trong ngµnh dÖt may trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cÇn huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ cao . §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh XÝ nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµ sö dông nguån vèn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: Vay ng©n hµng; Sö dông thuÕ ph¶i nép cho nhµ n­íc (®Õn kú nh­ng chËm nép); Tho¶ thuËn kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp tr¶ chËm tiÒn hµng; Tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­ng ch­a tr¶.... Qua viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp ta thÊy, XÝ nghiÖp ph¶i vay mét kho¶n nî ng¾n h¹n rÊt lín ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ n¨m 2007 XÝ nghiÖp vay ng¾n h¹n lµ: 6.503 triÖu ®ång sang n¨m 2008 vay ng¾n h¹n cña XÝ nghiÖp lµ 6178 triÖu ®ång .Nh­ thÕ lµ ®Ó ®¸p øng cho s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét t¨ng sè vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh mµ XÝ nghiÖp cÇn ph¶i huy ®éng t­¬ng øng lµ rÊt lín vµ ®i ®«i víi ®ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cho c«ng t¸c tµi chÝnh, th­êng ¸p lùc ph¶i tr¶ ®óng h¹n lµ lín. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy XÝ nghiÖp cÇn linh ho¹t víi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn dï ®ã chØ lµ trong thêi gian ng¾n. Theo em mét trong nh÷ng biÖn ph¸p linh ®éng cã hiÖu qu¶ lµ cã thÓ huy ®éng vèn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. BiÖn ph¸p nµy ®­îc ®­a ra ®Ó huy ®éng vèn nhµn rçi tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m gi¶m bít c¸c kho¶n vay nî ng¾n h¹n, lµm t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2) Néi dung cña biÖn ph¸p: Víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp hiÖn nay th× viÖc huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt, nã lµm lîi cho c¶ hai bªn. §©y lµ biÖn ph¸p ®em l¹i hiÖu qu¶ cao võa t¹o ra nguån vèn cÇn thiÕt ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm gi¶m c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. BiÖn ph¸p ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: Tr­íc hÕt ta cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ c¸c phßng ban v× ë ®©y nh©n viªn cã thu nhËp cao vµ æn ®Þnh vµ hy väng l­îng tiÒn nhµn rçi cao. Còng cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¸c cã thÓ thÊp h¬n (ë ®èi t­îng nµy l­îng tiÒn nhµn rçi thÊp h¬n). Bªn c¹nh viÖc thu hót vãn ta còng cÇn tÝnh to¸n cã ®Ò ra chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, vµ ®·i ngé ®èi víi nh÷ng nh©n viªn cã sè vèn ®ãng gãp cao (cã chÕ ®é th­ëng xøng ®¸ng). Sè ng­êi mµ ta cÇn ®Ò xuÊt hä cho vay mét phÇn thu nhËp hµng th¸ng ®Ó h­ëng l·i xuÊt mµ XÝ nghiÖp tr¶ dù kiÕn cao h¬n mµ hä cho vay ng©n hµng sè ng­êi lµ kho¶ng 60 ng­êi. Sè tiÒn dù kiÕn nh­ sau: B×nh qu©n mçi mét c¸n bé c«ng nh©n viªn cho vay hµng th¸ng lµ: 500 000 ®ång/ng­êi/th¸ng. Tæng sè tiÒn b×nh qu©n 01 n¨m XÝ nghiÖp huy ®éng ®­îc lµ: 60 ng­êi x 500 000 ®ång x 12 th¸ng = 360 000 000 ®ång. §Ó cã thÓ huy ®éng ®­îc l­îng vèn trªn XÝ nghiÖp sÏ ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mét kho¶n l·i sao cho l·i suÊt ®ã ph¶i lín h¬n l·i suÊt tiÒn göi vµ nhá h¬n møc l·i suÊt mµ XÝ nghiÖp ®i vay ng©n hµng. Ta tÝnh l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt tiÒn vay th«ng qua c«ng thøc: C«ng thøc quy nh÷ng kú h¹n tÝnh l·i kh¸c nhau vÒ cïng mét kú h¹n lµ mét n¨m. ri = (1+rm)n - 1 Trong ®ã: ri L·i suÊt tÝnh theo n¨m. rm: L·i suÊt kú h¹n m. n: Sè kú h¹n so víi kú h¹n vay. - L·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng kú h¹n 1 n¨m lµ: 8,5%/n¨m => 0,708%/th¸ng - L·i suÊt tiÒn vay kú h¹n lµ : 0,83%/th¸ng: (1+0,83%)12 – 1 = 10%/n¨m. - L·i suÊt huy ®éng cña XÝ nghiÖp cã thÓ lµ 9,2%/n¨m. 2) KÕt qu¶ mong ®îi khi thùc hiÖn biÖn ph¸p: Sau khi thùc hiÖn huy ®éng vèn víi møc l·i suÊt lµ 9,2%/n¨m XÝ nghiÖp cã thÓ ®¹t mét sè kÕt qu¶ sau: - XÝ nghiÖp sÏ tiÕt kiÖm ®­îc l·i vay lµ: 360 000 000 ®ång x (10% - 9,2%) = 2 880 000 ®ång. - C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ ®­îc lîi thªm lµ: 360 000 000 ®ång x (9,2% - 8,5%) = 2 520 000 ®ång. Qua ®©y mét khi ng­êi lao ®éng thÊy ®­îc lîi Ých th× hä cã thÓ huy ®éng trong gia ®×nh, ng­êi th©n tham gia cho vay cao h¬n n÷a. XÝ nghiÖp hy väng sÏ huy ®éng t¨ng sè vèn nhµn rçi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn lªn cao h¬n n÷a vµ nh­ thÕ XÝ nghiÖp sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ tµi chÝnh, gãp phÇn gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ vµ t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KẾT LUẬN MÆc dï c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp may 2 trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Song ®Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó thùc sù cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng còng nh­ t¹o lßng tin tuyÖt ®èi cho kh¸ch hµng. Tæ chøc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ang lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, cÊp b¸ch, cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Trªn ®©y lµ thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp may 2 vµ c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i xÝ nghiÖp May2 mµ em ®· m¹nh d¹n ®­a ra. VÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò bao qu¸t, réng vµ khã kh¨n c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Xong trong thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp May 2 – Tæng C«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn, ban l·nh ®¹o, c¸c anh, chÞ trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng tæ chøc – Hµnh chÝnh lao ®éng cña xÝ nghiÖp cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n, kÕt hîp gi÷a lý luËn ®· häc t¹i tr­êng vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp, em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó xÝ nghiÖp tham kh¶o gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp. Hy väng r»ng n¨m 2009 vµ c¸c n¨m tiÕp theo n÷a víi nh÷ng ý kiÕn trªn, xÝ nghiÖp sÏ nghiªn cøu ¸p dông ngµy cµng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Do ®iÒu kiÖn, thêi gian t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS.TS.NguyÔn Thµnh §é,TS.NguyÔn Ngäc HuyÒn, ( 2004 ) ,Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh ,Nxb Lao §éng – X· Héi. GS.TS. Ph¹m Ngäc KiÓm ,PGS.TS NguyÔn C«ng Nhù ( 2004 ), Gi¸o tr×nh Thèng kª kinh doanh, Nxb Thèng kª Hµ Néi. TS.NguyÔn Ngäc HuyÒn ( 2003 ), Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ chi phÝ kinh doanh, Nxb Thèng kª Hµ Néi. PGS.TS.Ph¹m ThÞ G¸I ( 2004 ) , Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh , Nxb Thèng kª Hµ Néi. PGS.TS. L­u ThÞ H­¬ng, PGS.TS Vò Duy Hµo ( 2007 ),Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, Nxb §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp May 2 _ Tæng c«ng ty Cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2008.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định.DOC
Luận văn liên quan