Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

MỞ ĐẦU ❖ LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp trong cùng một ngành, một lĩnh vực mà còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đứng trước tình thế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn đứng vững, tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo nhằm hạ chi phí cá biệt so với chi phí xã hội, để mang lại hiệu quả cao nhất. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với các nhà sản xuất là phải nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp mình. Tức là bên cạnh việc chú ý đến chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã của sản phẩm thì một trong những biện pháp quan trọng là phải quản lý chặt chẽ tới mọi khoản chi phí hạ thấp được giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mình để giúp doanh nghiệp không những tôn tại đứng vững mà còn phát triên trên thị trường. Xét trong phạm vi một doanh nghiệp giá thành sản phẩm thấp là điều kiện để xác định giá thành hợp lý, từ đó không những giúp doanh nghiệp đẩy nhanh được quá trình tiêu thụ sản phẩm mà còn tạo điều kiện tái sản xuất giản đơn và mở rộng cho quá trình tái sản xuất. Vì vậy, song song với việc nâng cao chât lượng sản phâm, doanh nghiệp còn phải tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm ừong các doanh nghiệp sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội, tăng tích lũy cho nền kinh tế, tăng nguồn thu cho quốc gia. Do đó chi phí sản xuất và tính giá thành sản phấm đóng một vị trí vô cùng quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở mọi doanh nghiệp sản xuât, nó cung câp thông tin vê chi phí và giá thành cho các nhà quản trị để tò đó có những đối sách họp lý về chi phí và giá thành sản phâm, giúp doanh nghiệp cạnh tranh có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, mang lại kết quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặt biệt quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở tất cả các doanh nghiệp. Xuất phát tò tầm quan trọng đó em đã chọn đề tài “Một sổ giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập họp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tai Công Ty cồ Phần Xi Mang Ha Tien 1”. ❖ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thông qua việc nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1, giúp em hiểu biết thêm về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sao cho chính xác và khoa học. Đồng thời, em có dịp tìm hiểu và tiếp cận thực tế công việc kế toán của công ty. Hiểu được bản chất của từng khoản mục chi phí và các thành phần cấu tạo nên các khoản mục đó. Từ đó tập hợp lại và tính giá thành cho từng loại sản phẩm, đề ra các biện pháp thích họp nhằm giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả nhất đồng vốn công ty đã bỏ ra và mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. ❖ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Trên cơ sở số liệu thực tế phát sinh cho sản phẩm sản xuất tại xi măng Hà Tiên 1 trong tháng 6/2006, em đã tìm hiểu, thu thập, nghiên cứu và phân loại phù hợp các khoản mục chi phí cấu tạo nên giá thành. Từ đó, tiến hành hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty. - Học hỏi các nhân viên kế toán của công ty. Nhờ các anh chị trong phòng tài chính thống kê hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài đã chọn. - Ngoài việc vận dụng các kiến thức đã học từ những môn cơ sở đến chuyên ngành, em còn tham khảo thêm một số tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu để ứng dụng vào công ty phù họp và bài luận của mình sinh động hơn. MỤC LỤC PHẦN I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỂ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.1.1. Chi phí sản xuất .1 1.1.1.1. Khái niệm 1 1.1.1.2. Phân loại ẳ 1 1.1.2. Giá thành san phẩm 3 1.1.2.1. Khái niệm .3 1.1.2.2. Phân loại .3 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành .4 1.2. Đối tượng tập họp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành .r ẽ .5 1.2.1. Đối tượng tập họp chi phí sản xuất 5 1.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 5 1.2.3. Kỳ tính giá thành .6 lễ3. Kiểm kê và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 6 1.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .6 1.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương .7 1.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến .8 1.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức .8 lề4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 8 1.4.1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 8 1.4.2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số .8 1.4.3. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ .9 1.4.4. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng .9 1.4.5. Tính giá thành theo phương pháp phân bước .10 1.4.6. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phâm phụ .11 1.5. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .11 1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11 1.5.1.1ế Chi phí cơ bản .ễ .ề> .11 1.5.1.1.1. Ke toán tập họp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11 1.5.1.1.2ễ Ke toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 14 1.5.1.1.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung .15 1.5.1.2. Chi phí khác 18 1.5.1.2ể 1 ế Kế toán các khoản chi phí phải trả và chi phí trả trước 18 1.5.1.2.2. Kế toán các khoản chi phí thiệt hại trong sản xuất 19 1.5.1.2ẵ3. Ke toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất của bộ phận sản xuất phụ "ẽ Ể .21 1.5.2. Kế toán tổng họp chi phí sản xuất - Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 22 1.5.2.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .22 1.5.2.2. Xác định giá thành sản phẩm .23 1.5.3. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .23 1.6. Hình thức sổ kế toán .26 PHẦN II: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÈ CÔNG TY CỎ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 30 2.1.1 .Vài nét sơ lược về công ty .30 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .30 2.1.2.1. Lịch sử hình thành 30 2.1.2.2. Lịch sử phát triển 31 2.1.3ẵ Định hướng của công ty .32 2.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kỉnh doanh và quy trình sản xuất sản phẩm của công ty 32 2.2.1. Chức năng .32 2.2.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh .32 2.2.3. Quy trình sản xuất sản phẩm 32 2.2.3.1. Các sản phẩm của công ty 32 2.2.3.2. Quy trình sản xuất xi măng .33 2.3. Sơ đồ và cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty .34 2.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 34 2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 36 2.4ễCơ cấu tể chức công tác kế toán tại công ty .39 2ể4.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty .39 2.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .40 2.4.3. Phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 45 2.4.4. Tài khoản sử dụng .45 CHƯƠNG II: KÉ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 2.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty .50 2.1.1. Phương pháp tập họp chi phí sản xuất .50 2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 50 2.1.3. Phương pháp tính giá thành 50 2.2. Đối tượng tập họp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành Ế T ế ẽ .50 2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .50 2.2.2. Đối tượng tính giá thành 2.2.3. Kỳ tính giá thành .51 2ế3. Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xỉ măng 51 2.3.1. Ke toán tập hợp chi phí sản xuất và tính ía thành các phân xưởng phụ 51 2.3.1.1. Phân xưởng sản xuất vỏ bao 51 2.3.1.1 ể Phân xưởng khai thác đá 59 2.3.1.1. Phân xưởng sửa chữa cơ điện 65 2.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các phân xưởng chính (PX sản xuất xi măng) .67 2.3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất nguyên vật liệu trực tiếp .67 2.3.2.2. Kế toán tập họp chi phí sản xuất nhân công trực tiếp .72 2.3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .76 2.4. Ke toán tổng họp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty .ễ 82 2.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .82 2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty .83 2.4.3. Tính giá thành sản phẩm .85 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VA TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM TẠI CỒNG TY CỎ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 3.1. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Hà Tiên 1 .ẼỂ ẳ .90 3.1ẵl. Nhận xét tổng quan về công ty .91 3.1.2. Nhận xét về công tác kể toán của công ty 91 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hà Tiên 1 .94 KÉT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.pdf
Luận văn liên quan