Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 2 I. BẢN CHẤT CỦA TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 2 1. Động lực lao động 2 2. Mối quan hệ giữa nhu cầu, lợi ích và động lực lao động 2 3. Tạo động lực lao động 5 4. Mục đích của tạo động lực. 6 II. CÁC HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC 6 1. Các học thuyết nhu cầu 7 1.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow 7 1.2. Học thuyết ERG( Existance, Relatedness, Growth) của Alderfer 8 1.3. Ý nghĩa rút ra từ các học thuyết nhu cầu 9 2. Học thuyết 2 yếu tố của Herzberg. 10 3. Học thuyết về sự kỳ vọng của V.Vroom 11 4. Học thuyết về sự cân bằng của J. Stacy Adam 12 5. Học thuyết về sự tăng cường tích cực B.F. Skinner. 12 III. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 13 1. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn thực hiện công việc. 14 2. Tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi 15 3. Kích thích lao động 16 3.1. Kích thích vật chất 16 3.1.1. Tiền lương : 16 3.1.2. Tiền thưởng 17 3.1.3. Các phúc lợi và dịch vụ khác 18 3.2. Kích thích tinh thần 19 IV. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM 22 PHẦN B : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY CAVICOVIỆT NAM 24 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24 1. Đặc điểm công nghệ và thiết bị thi công 25 2. Đặc điểm về ngành nghề sản xuất kinh doanh. 26 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 28 II. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU TỔ CHỨC 31 1. Cơ cấu tổ chức của công ty 31 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 32 2.1. Hội đồng quản trị: 32 2.2. Ban giám đốc bao gồm : 32 2.3. Phòng lao động tiền lương. 33 2.4. Chức năng, nhiệm vụ Phòng chính trị xã hội. 34 2.5. Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết bị vật tư 34 2.6. Chức năng, nhiệm vụ Phòng kế hoạch: 35 2.7. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng tài chính đầu tư : 35 2.8. Phòng Dự án- Kỹ thuật : 36 2.9. Chức năng, nhiệm vụ Phòng hành chính: 36 2.10. Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế toán tài chính : 37 2.11. Chức năng, nhiệm vụ phòng Công nghệ thông tin 37 2.12. Các công ty thành viên: 37 III. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG 38 IV. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM 43 1. Kích thích vật chất 43 1.1. Tiền lương 44 1.1.1. Cách thức trả lương. 45 1.1.2. Mức độ tạo động lực từ trả công, trả lương. 52 1.1.2.1. Tình hình sử dụng quỹ lương. 52 1.1.1.2. Mức chênh lệch giữa tiền lương bình quân, thu nhập bình quân của công ty so với tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động bên ngoài công ty. 54 1.1.1.3. Khả năng chi tiêu cho nhu cầu cuộc sống của tiền lương 56 1.2. Tiền thưởng 60 1.2.1. Quy chế thưởng: 61 1.2.2. Mức thưởng 62 1.3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi và dịch vụ khác 64 2. Tạo động lực cho người lao động thông qua kích thích về tinh thần 66 2.1. Tạo việc làm ổn định cho người lao động 66 2.2. Đánh giá thực hiện công việc 69 2.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 71 2.3.1. Khối văn phòng công ty 71 2.3.2. Khối công trường 71 2.3.3 Thời gian nghỉ 71 2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động 71 2.5. Điều kiện lao động, bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động. 73 2.6 Thuyên chuyển, đề bạt. 76 2.7. Các hoạt động đoàn thể 77 V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC 77 1. Những mặt đã đạt được. 77 2. Những mặt còn hạn chế 79 PHẦN C : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 82 1. Tiến hành phân tích công việc 82 2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc 89 3. Cải tiến công tác trả công, lương cho người lao động 95 4. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phát triển 100 5. Cải tiến môi trường và điều kiện làm việc 101 6. Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh lao động 102 7. Thuyên chuyển, đề bạt 102 8. Kỷ luật nghiêm minh 104 9. Nâng cao hơn nữa các hoạt động đoàn thể 105 10. Về tiền thưởng : 106 12. Các biện pháp khác. 109 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

doc115 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/05/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ao ®éng b»ng viÖc quy ®Þnh tû lÖ l­¬ng s¶n xuÊt (dùa trªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ, tõng dù ¸n). VÝ dô dù ¸n Nói BÐo cã tû lÖ l­¬ng s¶n xuÊt lµ 0,8 %, nh­ng dù ¸n Na Hang th× tû lÖ ®ã lµ 0,7 %. §iÒu ®ã míi chØ kÝch thÝch tËp thÓ n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong c¸ch tÝnh l­¬ng kh«ng cã chØ tiªu quy ®Þnh thµnh tÝch c¸ nh©n, do ®ã viÖc tÝnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n ch­a thùc sù ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng. Ng­êi lµm nhiÒu còng chØ ®­îc h­ëng l­¬ng b»ng ng­êi lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶. V× vËy tiÒn l­¬ng ch­a thùc sù ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng, ®iÒu ®ã h¹n chÕ vai trß t¹o ®éng lùc cña tiÒn l­¬ng. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ danh hiÖu thi ®ua ch­a thùc sù kh¸ch quan, v× kh«ng cã tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, g©y ra sù hoµi nghi, ®è kþ lÉn nhau. ¶nh h­ëng ®Õn ®éng lùc lao ®éng. C«ng t¸c ®µo t¹o cßn nhiÒu h¹n chÕ : C«ng t¸c ®µo t¹o míi chØ dõng l¹i ë viÖc tho¶ m·n nhu cÇu häc tËp, n©ng cao kiÕn thøc cho khèi lao ®éng qu¶n lý. C«ng ty ch­a thùc sù quan t©m ®Õn ®µo t¹o lao ®éng trùc tiÕp mét c¸ch hÖ thèng, ®èi víi lao ®éng lo¹i nµy c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®µo t¹o theo ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp t¹i chç. Do ®ã viÖc tho¶ m·n nhu cÇu häc tËp, n©ng cao kiÕn thøc cho lao ®éng trùc tiÕp bÞ h¹n chÕ. G©y ra sù ch¸n n¶n cho lao ®éng trùc tiÕp. H¬n n÷a viÖc ®µo t¹o, n©ng cao kiÕn thøc cho ng­êi lao ®éng vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng ch­a ®­îc quan t©m, ®iÒu nµy cã thÓ lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t©m lý ng­êi lao ®éng. C«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®µo t¹o, n©ng cao kiÕn thøc cho ng­êi lao ®éng vÒ nhiÒu ph­¬ng diÖn ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc lao ®éng. Do viÖc tæ chøc vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cßn h¹n chÕ nªn b¶o hé lao ®éng ®«i khi bÞ chËm, ng­êi lao ®éng ch­a nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. NhiÒu khi ®Ó ®ì v­íng, ®ì bËn bÞu hä lµm viÖc mµ kh«ng cÇn ®Õn b¶o hé lao ®éng ®iÒu ®ã lµ nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý ng­êi lao ®éng. Do bÞ h¹n chÕ vÒ mÆt kh«ng gian, diÖn tÝch nªn viÖc bè trÝ n¬i lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khèi v¨n phßng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra, ch­a t¹o ®­îc sù tho¶i m¸i trong c«ng viÖc. §Ò b¹t, th¨ng tiÕn cho ng­êi lao ®éng ch­a ®­îc kh¸ch quan. ViÖc ®Ò b¹t th¨ng tiÕn nghiªng nhiÒu vµo nhËn xÐt chñ quan cña ng­êi qu¶n lý. C«ng ty vÉn ch­a thùc sù quan t©m ®Õn phóc lîi cho lao ®éng trùc tiÕp, c¸c h×nh thøc phóc lîi cho lao ®éng trùc tiÕp cßn bÞ h¹n chÕ. Nh­ vËy bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng cña c«ng ty vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Qua t×m hiÓu thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc t¹i c«ng ty vµ dùa trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc, em xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc co ng­êi lao ®éng t¹i c«ng ty Cavico ViÖt Nam. PhÇn C : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc lao ®éng Chóng ta ®Òu biÕt r»ng lîi Ých sÏ t¹o ra ®éng lùc lao ®éng, lîi Ých cµng lín th× ®éng lùc cµng lín. Nh­ng trªn thùc tÕ ®éng lùc t¹o ra ë møc ®é nµo tuú thuéc vµo sù kÝch thÝch lao ®éng. §Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng, n©ng cao h¬n n÷a ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng chóng ta cÇn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc tho¶ m·n c¶ hai lo¹i lîi Ých ®ã lµ lîi Ých vËt chÊt vµ lîi Ých tinh thÇn. §éng lùc lao ®éng sÏ thóc ®Èy ng­êi lao ®éng n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, h¨ng h¸i lµm viÖc, t¹o ra tiÒm n¨ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh cña tæ chøc. Dùa vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch ë phÇn trªn, em xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m t¹o ra ®éng lùc lao ®éng ë c«ng ty Cavico ViÖt Nam. 1. TiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n tÝch c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh nhiÖm vô, chøc n¨ng, n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm ®ßi hái ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng b»ng trong tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ c¸c ho¹t ®éng nh©n sù kh¸c. H¬n n÷a ng­êi lao ®éng cã thÓ hiÓu mét c¸ch chi tiÕt vÒ c«ng viÖc, chøc n¨ng vµ c¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc. §iÒu ®ã sÏ kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. Ng­êi lao ®éng sÏ c¶m thÊy thÝch thó víi c«ng viÖc h¬n nÕu hä hiÓu râ vÒ nã. Häc thuyÕt vÒ kú väng cho r»ng c­êng ®é cña xu h­íng hµnh ®éng theo mét c¸ch nµo ®ã phô thuéc vµo ®é kú väng r»ng hµnh ®éng ®ã sÏ ®em ®Õn mét kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh vµ tÝnh hÊp dÉn cña kÕt qu¶ ®ã ®èi víi c¸ nh©n. Tuy nhiªn nh÷ng kÕt qu¶ nµy d­êng nh­ kh«ng thÓ cã bÊt kú t¸c ®éng nµo ®èi víi kÕt qu¶ c«ng viÖc cña c¸ nh©n ®ã, trõ khi nh©n viªn ®ã biÕt mét c¸ch râ rµng vµ ®Ých x¸c m×nh ph¶i lµm g× ®Ó ®¹t ®­îc chóng. §ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng häc tËp, tù hoµn thiÖn ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt. Nh­ vËy, ph©n tÝch c«ng viÖc lµ g×? Ph©n tÝch c«ng viÖc ®ã lµ qu¸ tr×nh thu thËp c¸c t­ liÖu vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch hÖ thèng c¸c th«ng tin quan träng cã liªn quan ®Õn thùc hiÖn c«ng viÖc cô thÓ cña tæ chøc ®Ó nh»m lµm râ b¶n chÊt cña c«ng viÖc ®ã. Tuy nhiªn qua t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ë c«ng ty Cavico ViÖt nam, em thÊy r»ng hÇu nh­ kh«ng cã lao ®éng nµo hiÓu râ vÒ ph©n tÝch c«ng viÖc. Ng­êi lao ®éng trong c«ng ty chØ hiÓu mét c¸ch chung chung, kh¸i qu¸t vÒ c«ng viÖc mµ hä ph¶i lµm. Hä kh«ng hiÓu râ vÒ c«ng viÖc, vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng viÖc, c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc, còng nh­ c¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc dÉn ®Õn hä kh«ng thÊy hÕt ®­îc vÞ trÝ cña c«ng viÖc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, hä kh«ng cã ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu. H¬n n÷a, do viÖc kh«ng hiÓu hÕt vÒ c«ng viÖc ®· lµm gi¶m sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a mäi ng­êi, ®«i khi g©y ra sù hoµi nghi lÉn nhau, g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nh©n sù, lµm gi¶m ®éng lùc lao ®éng. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông ph©n tÝch c¸c c«ng viÖc mµ c«ng ty hiÖn ®ang thùc hiÖn. Khi ph©n tÝch c«ng viÖc c«ng ty cÇn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau : + C«ng viÖc ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng, chÝnh x¸c( ph¹m vi, néi dung) + Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô, tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc + Yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn ph¶i ®­îc liÖt kª ®Çy ®ñ kh«ng bá xãt. VÝ dô: Yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi nh©n viªn qu¶n lý hå s¬ nh©n sù nh­ sau: - Tr×nh ®é : §¹i häc - Chuyªn ngµnh ®µo t¹o : Qu¶n trÞ nh©n lùc - KiÕn thøc : w Cã kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc, qu¶n trÞ kinh doanh w HiÓu biÕt vÒ luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ lao ®éng viÖc lµm w Cã kiÕn thøc vÒ t©m lý- x· héi häc w Cã sù hiÓu biÕt vÒ c¸c mèi quan hÖ con ng­êi w HiÓu biÕt vÒ s¶n xuÊt, tµi chÝnh. - Kü n¨ng: w Sö lý nhanh, hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c t×nh huèng ph¸t sinh ttong c«ng t¸c qu¶n lý con ng­êi w Sö dông thµnh th¹o tin häc v¨n phßng ( ch­¬ng tr×nh word vµ Excel) - Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ : Tr×nh ®é B tiÕng Anh - PhÈm chÊt ®¹o ®øc : Trung thùc, kiªn tr× vµ mÉn c¶m cao - Søc khoÎ : Tèt Khi ®ã ng­êi lao ®éng sÏ biÕt ®­îc vÞ trÝ c«ng viÖc cña hä, hä ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn nµo, vµ hä ph¶i lµm nh÷ng g× ®Ó cã thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng c«ng viÖc. Tõ ®ã thóc ®Èy ng­êi lao ®éng nç lùc lµm viÖc, v× hä tin r»ng kÕt qu¶ mµ hä ®¹t ®­îc lµ xøng ®¸ng. §©y lµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi qu¶n lý ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c nh©n sù ®­îc tèt h¬n, tuy nhiªn tr­íc ®©y c«ng ty ®· kh«ng ®Ò cËp ®Õn ®iÒu ®ã. Tr­íc hÕt ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc cÇn t×m ng­êi tham gia ph©n tÝch c«ng viÖc cã ®ñ tr×nh ®é, chuyªn m«n, n¨ng lùc, cã hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng viÕt tèt ®Ó thu thËp vµ xö lý th«ng tin, sè liÖu, d÷ liÖu. §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc cÇn cã sù kÕt hîp gi÷a phßng nh©n sù víi mét ng­êi am hiÓu vÒ c«ng viÖc cÇn ph©n tÝch. C¸c th«ng tin cÇn thu thËp ®ã lµ c¸c t­ liÖu, th«ng tin vÒ c¸c nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: LiÖt kª ®Çy ®ñ, kh«ng bá xãt C¸c th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng lao ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ cÇn thùc hiÖn trong c«ng viÖc. VÝ dô : ho¹t ®éng lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh ë ®©u, chøc danh c«ng viÖc lµ g×, ai lµ ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp, sè ng­êi l·nh ®¹o d­íi quyÒn, cÇn ph¶i quan hÖ thÕ nµo víi nh÷ng ng­êi xung quanh. C¸c th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc: - C¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt( vÒ chñng lo¹i, c¸i ®ang cã, c¸i cÇn cã), - ChÕ ®é lµm viÖc vÒ mÆt thêi gian, c¸c yÕu tè vÒ vÖ sinh vµ an toµn lao ®éng( c¸c yÕu tè vÒ m«i tr­êng vËt lý, ho¸ häc bao quanh n¬i lµm viÖc, ®é ån, ®é th«ng giã, ®é dung, yÕu tè ®éc h¹i), - Hoµn c¶nh t©m lý x· héi C¸c th«ng tin vÒ yªu cÇu ®ßi hái con ng­êi vÒ c¸c hiÓu biÕt, c¸c kü n¨ng, kinh nghiÖm, phÈm chÊt lµm viÖc, kh¶ n¨ng cÇn ph¶i cã. C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin, sè liÖu b»ng c¸ch ®an xen kÕt hîp gi÷a : + Pháng vÊn : Ng­êi ph©n tÝch sÏ tiÕp xóc víi ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc, trao ®æi víi hä vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng, yªu cÇu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. Cuéc pháng vÊn ph¶i t¹o ra ®­îc sù th©n thiÖn vµ ph¶i cã kü n¨ng ®Ó pháng vÊn, ®iÒu ®ã sÏ gióp cho ng­êi ph©n tÝch thu thËp ®­îc nhiÒu th«ng tin, gióp cho ta hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng viÖc. + ThiÕt kÕ b¶ng c©u hái: Ng­êi ph©n tÝch sÏ thiÕt kÕ b¶ng c©u hái vµ ph©n ph¸t cho ng­êi lao ®éng th«ng qua ng­êi qu¶n lý hay ng­êi gi¸m s¸t cña hä, sau khi hoµn thµnh song b¶ng c©u hái sÏ nép l¹i cho ng­êi ph©n tÝch. + Quan s¸t ng­êi lao ®éng khi hä lµm viÖc ®Ó bæ xung cho nh÷ng chi tiÕt h¬n, kh«ng bá xãt c¸c chi tiÕt. Sù kÕt hîp ®ã sÏ gióp cho c¸n bé nh©n sù cã thÓ thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin chÝnh x¸c, gióp cho viÖc thiÕt kÕ b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc tèt h¬n. B¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc ph¶i ®­a ra ®­îc: B¶n m« t¶ c«ng viÖc B¶n m« t¶ c«ng viÖc ®ã lµ mét v¨n b¶n viÕt ®Ó gi¶i thÝch vÒ c¸c nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ tÊt c¶ nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c cã liªn quan ®Õn mét c«ng viÖc cô thÓ. Yªu cÇu : * X¸c ®Þnh c«ng viÖc: Bao gåm : Tªn c«ng viÖc ( ph¶i x¸c ®Þnh tªn c«ng viÖc mét c¸ch dÔ hiÓu nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt), m· sè c«ng viÖc, ®Þa ®iÓm lµm viÖc, bé phËn thùc hiÖn, ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp, sè ng­êi ph¶i l·nh ®¹o d­íi quyÒn, ngµy viÕt b¶n m« t¶, t¸c gi¶ cña b¶n m« t¶ c«ng viÖc, môc ®Ých, b¶n chÊt. Khi ®ã ng­êi lao ®éng cã thÓ m­êng t­îng ®­îc kh¸i qu¸t vÒ c«ng viÖc, tÝnh thêi sù cña b¶n m« t¶ c«ng viÖc * NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc: viÕt mét c¸ch chÝnh x¸c, râ rµng * §iÒu kiÖn lµm viÖc vµ tÊt c¶ nh÷ng khÝa c¹nh cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®ã B¶n x¸c ®Þnh yªu cÇu c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn : LiÖt kª nh÷ng ®ßi hái cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn. Bao gåm : Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: kiÕn thøc ph¶i ®¸p øng ë møc ®é nµo Yªu cÇu vÒ kü n¨ng Yªu cÇu vÒ tr×nh ®é gi¸o dôc Yªu cÇu vÒ phÈm chÊt cña ng­êi lao ®éng… B¶n tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc M« t¶ hÖ thèng c¸c chØ tiªu, tiªu chÝ ®Ó ph¶n ¸nh c¸c yªu cÇu cña viÖc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh trong b¶n m« t¶ c«ng viÖc c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng, dïng con sè ®Ó m« t¶ vÒ mÆt l­îng( nh­ møc s¶n l­îng, mét th¸ng lµm bao nhiªu ngµy … ) dïng lêi ®Ó diÔn t¶ mét sè tiªu thøc vÒ chÊt l­îng VÝ dô : Ph©n tÝch c«ng viÖc cho nh©n viªn qu¶n lý hå s¬ nh©n sù C«ng ty Cavico ViÖt Nam B¶n m« t¶ c«ng viÖc Sè trang : 3 Chøc danh c«ng viÖc: Nh©n viªn qu¶n lý hå s¬ nh©n sù M· sè : A001 Bé phËn: Phßng TC_L§TL T¸c gi¶: Lª ThÞ ¸nh Ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp: Tr­ëng phßng TC_L§TL Sè ng­êi l·nh ®¹o d­íi quyÒn: kh«ng cã Ngµy ¸p dông : Tãm t¾t c«ng viÖc : Qu¶n lý hå s¬ nh©n sù Tæng c«ng ty, gióp cho tr­ëng phßng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng. C¸c nhiÖm vô: + Qu¶n lý vµ theo dâi toµn bé hå s¬ nh©n sù cña Tæng c«ng ty, c¸c dù ¸n thuéc Tæng c«ng ty + Lµm c¸c thñ tôc tiÕp nhËn lao ®éng vµo hoÆc ra khái c«ng ty. + CËp nhËt sè l­îng lao ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn : Sè lao ®éng thuyªn chuyÓn, l­u chuyÓn ®Õn c¸c bé phËn, dù ¸n, sè lao ®éng ®Õn hoÆc ®i khái doanh nghiÖp... + Theo dâi vµ rµ so¸t nh©n sù trªn phÇn mÒm QLNS 2.5 + Lµm c¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn con ng­êi nh­ : Kû luËt, khen th­ëng, l­u chuyÓn, ®Ò b¹t... + Gi¶i quyÕt c¸c th¾c m¾c cña ng­êi lao ®éng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò con ng­êi vÒ c¸c lÜnh vùc : Khen th­ëng, kû luËt, th¨ng tiÕn hay l­u chuyÓn.., + C©n ®èi vµ tæng hîp nh©n sù toµn c«ng ty + C¸c nhiÖm vô kh¸c theo yªu cÇu cña tr­ëng phßng Tr¸ch nhiÖm : + Ph¶i b¸o c¸o víi tr­ëng phßng, Ban gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh nh©n sù toµn c«ng ty, c¸c dù ¸n, chi nh¸nh theo quy ®Þnh vµ khi cã yªu cÇu + ChÊp hµnh sù ph©n c«ng cña tr­ëng phßng trong ph¹m vi nhiÖm vô ®­îc giao vµ nh÷ng c«ng viÖc kÕt hîp víi nh÷ng bé phËn kh¸c trong phßng + Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc mÊt hå s¬, tµi s¶n cña c«ng ty trong ph¹m vi nhiÖm vô ®­îc giao + Chñ ®éng triÓn khai chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng ph©n c«ng + Tu©n thñ nghiªm chØnh thêi gian lµm viÖc QuyÒn h¹n : Cã quyÒn tham m­u, t­ vÊn cho tr­ëng phßng vÒ c¸c biÖn ph¸p gióp cho viÖc qu¶n lý nh©n sù ®­îc tèt h¬n. §iÒu kiÖn lµm viÖc: + §­îc trang bÞ bµn lµm viÖc, tñ ®ùng tµi liÖu, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y vi tÝnh , m¸y in + §­îc sö dông m¸y fax, m¸y photocopy ®Ó göi, sao chÐp c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc + §­îc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cña c«ng ty phôc vô cho c«ng viÖc khi ®­îc phÐp cña gi¸m ®èc. + Ph¶i ®eo thÎ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc . Yªu cÇu cña c«ng viÖc - Tr×nh ®é : §¹i häc - Chuyªn ngµnh ®µo t¹o : Qu¶n trÞ nh©n lùc - KiÕn thøc : w Cã kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc, qu¶n trÞ kinh doanh w HiÓu biÕt vÒ luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ lao ®éng viÖc lµm w Cã kiÕn thøc vÒ t©m lý- x· héi häc w Cã sù hiÓu biÕt vÒ c¸c mèi quan hÖ con ng­êi w HiÓu biÕt vÒ s¶n xuÊt, tµi chÝnh. - Kü n¨ng: w Sö lý nhanh, hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c t×nh huèng ph¸t sinh ttong c«ng t¸c qu¶n lý con ng­êi w Sö dông thµnh th¹o tin häc v¨n phßng ( ch­¬ng tr×nh word vµ Excel) - Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ : Tr×nh ®é B tiÕng Anh - PhÈm chÊt ®¹o ®øc : Trung thùc, kiªn tr× vµ mÉn c¶m cao - Søc khoÎ :Cã søc khoÎ tèt vµ cã thÓ ®i xa Tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc + §¶m b¶o sè ngµy c«ng theo chÕ ®é + Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ®óng thêi h¹n + §¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc theo ®óng yªu cÇu + C¸c th«ng tin thu thËp vµ b¸o c¸o ph¶i chÝnh x¸c + Tù gi¸c, trung thùc trong c«ng viÖc + Chñ ®éng t¹o mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi ®ång nghiÖp Tr­ëng phßng TC_LDTL Gi¸m ®èc 2. X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh thøc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng trªn c¬ së so s¸nh kÕt qu¶ lµm viÖc thùc tÕ víi c¸c tiªu thøc ®· x©y dùng tõ tr­íc vµ th¶o luËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ víi ng­êi lao ®éng §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ c«ng cô quan träng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. Mét c¸ nh©n thÊy mét kÕt qu¶ mét kÕt qu¶ nµo ®ã lµ hÊp dÉn-nghÜa lµ ®­îc ®¸nh gi¸ tÝch cùc- sÏ mong muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã. Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ng­êi lao ®éng sÏ biÕt ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó ph¸t huy vµ kh¾c phôc. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng trong tr¶ l­¬ng, th­ëng, vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ th¨ng tiÕn, ®Ò b¹t...§iÒu ®ã kh«ng chØ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých vËt chÊt mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn c¶ lîi Ých tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®éng lùc lao ®éng. HÖ thèng ®¸nh gi¸ ph¶i bao gåm c¸c yÕu tè : + C¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc : Dùa trªn b¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc ®· ®­îc thiÕt kÕ tõ tr­íc + So s¸nh kÕt qu¶ lµm viÖc víi c¸c tiªu chuÈn ®· x©y dùng trong b¶ng m« t¶ c«ng viÖc : Ta sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc thµnh tÝch hay kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viªc cña ng­êi lao ®éng + Th«ng tin l¹i cho ng­êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä : §iÒu ®ã cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi t¹o ®éng lùc lao ®éng. Th«ng qua c¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc vµ trªn c¬ së so s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, ng­êi qu¶n lý cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch c«ng b»ng thµnh tÝch cña tõng c¸ nh©n. ViÖc th«ng tin l¹i cho ng­êi lao ®éng biÕt vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä, sÏ t¹o ra ®éng lùc to lín thóc ®Èy ng­êi lao ®éng nç lùc phÊn ®Êu ë giai ®o¹n sau. V× th«ng qua viÖc th«ng tin l¹i kÕt qu¶ cho ng­êi lao ®éng gióp hä nhËn thÊy ®­îc r»ng, hä ®· ®¹t ®­îc nh÷ng g× vµ ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng g×, ®Ó tõ ®ã hä ph¸t huy mÆt tÝch cùc, kh¾c phôc mÆt tiªu cùc. MÆt kh¸c ng­êi lao ®éng sÏ thÊy tho¶ m·n víi nh÷ng g× mµ hä ®¹t ®­îc, tr¸nh t×nh tr¹ng hoµi nghi, th¾c m¾c cña ng­êi lao ®éng, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn ®éng lùc lao ®éng. ViÖc ®¸nh gi¸ nªn ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn cã thÓ lµ 3 th¸ng hoÆc 6 th¸ng mét lÇn vµ lÊy kÕt qu¶ ®ã lµ c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng, th­ëng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §èi víi lao ®éng mïa vô cã thÓ ®¸nh gi¸ hµng th¸ng lµm c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng cho hä. §Ó viÖc ®¸nh gi¸ ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái ph¶i lùa chän ng­êi ®¸nh gi¸ ph¶i trung thùc, kh¸ch quan. Sö dông ph­¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹ ®Ó ®¸nh gi¸, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n cã thÓ ®o l­êng chÝnh x¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña lao ®éng qu¶n lý, lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng h­ëng l­¬ng thêi gian Dùa vµo c¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc ®· cã s½n, mçi tiªu chuÈn ta sÏ ph©n ra 5 møc ®é vµ cho ®iÓm c¸c møc ®é ®ã: XuÊt s¾c : 5 ®iÓm Kh¸ : 4 ®iÓm Trung b×nh : 3 ®iÓm YÕu : 2 ®iÓm KÐm : 1 ®iÓm * §èi víi lao ®éng qu¶n lý ( ¸p dông cho nh÷ng lao ®éng lµ nh©n viªn, t¹p vô, l¸i xe...) Ph­¬ng ph¸p thang ®o ®å ho¹ ®èi víi c¸c chØ tiªu cña lao ®éng qu¶n lý §iÓm Tiªu chÝ XuÊt s¾c (5 ®iÓm) Kh¸ (4 ®iÓm) Trung b×nh (3 ®iÓm) YÕu (2 ®iÓm) KÐm (1 ®iÓm) 1. §¶m b¶o ngµy c«ng lµm viÖc (sè ngµy c«ng > 24 ngµy) (=24 ngµy trong th¸ng theo chÕ ®é) (Tõ 22- 23 ngµy) (Tõ 20- 21 ngµy) (< 20 ngµy) 2. ý thøc chÊp hµnh kû luËt 3. TÝnh tù gi¸c trong c«ng viÖc 4. TÝnh trung thùc 5. S¸ng kiÕn 6. Tinh thÇn hîp t¸c Tæng ®iÓm cho 6 chØ tiªu cña lao ®éng gi¸n tiÕp tèi ®a lµ 30 ®iÓm, tèi thiÓu lµ 6 ®iÓm Ph©n lo¹i : NÕu møc ®iÓm ®¹t Tõ 25 – 30 ®iÓm : ®¹t lo¹i A Tõ 18-24 ®iÓm : ®¹t lo¹i B Tõ 6 – 17 ®iÓm: ®¹t lo¹i C * §èi víi lao ®éng trùc tiÕp( lao ®éng c«ng nghÖ) Ph­¬ng ph¸p thang ®o ®å ho¹ ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp §iÓm ChØ tiªu XuÊt s¾c (5 ®iÓm) Kh¸ (4 ®iÓm) Trung b×nh (3 ®iÓm) YÕu (2 ®iÓm) KÐm (1 ®iÓm) 1 . §¶m b¶o ngµy c«ng lµm viÖc ( > 26 ngµy c«ng ) (= 26 ngµy c«ng) (Tõ 24-25 ngµy) (Tõ 20- 23 ngµy) (<20 ngµy) 2. TÝnh tù gi¸c trong lao ®éng 3. ý thøc chÊp hµnh kû luËt 4. TÝnh trung thùc 5. S¸ng kiÕn 6. Tinh thÇn hîp t¸c 7. Khèi l­îng c«ng viÖc 8. ChÊt l­îng c«ng viÖc 9.TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu 10. Møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc 11. Nhanh nhÑn Tæng ®iÓm cho lao ®éng trùc tiÕp tèi ®a lµ 55 ®iÓm, tèi thiÓu lµ 11 ®iÓm Ph©n lo¹i: NÕu møc ®iÓm ®¹t Tõ 50 ®Õn 55 ®iÓm : ®¹t lo¹i A Tõ 40- 49 ®iÓm : ®¹t lo¹i B Tõ 11 – 39 ®iÓm: ®¹t lo¹i C Trªn c¬ së c¸c chØ tiªu ®­îc x©y dùng nh­ trªn, ng­êi qu¶n lý bé phËn, c¸c tr­ëng phßng, ban, qu¶n lý dù ¸n... theo dâi vµ cho ®iÓm ®èi víi tõng nh©n viªn d­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña m×nh. KÕt qu¶ thu ®­îc sÏ ®­îc c«ng bè c«ng khai cho mäi ng­êi trong nhãm, ®¬n vÞ cña m×nh biÕt. §iÒu ®ã sÏ t¹o cho ng­êi lao ®éng thÊy ®­îc r»ng hä ®· ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch c«ng b»ng, kÕt qu¶ mµ hä ®¹t ®­îc lµ hoµn toµn xøng ®¸ng. C«ng thøc tÝnh ®iÓm cho mçi c¸ nh©n §CNi = §Tcj Trong ®ã : §CNi : Lµ ®iÓm cña c«ng nh©n thø i trong tËp thÓ §Tcj : Lµ ®iÓm cña tiªu chuÈn thø i j: Tiªu chuÈn thø j m : sè tiªu chuÈn §iÓm cña c¶ ®¬n vÞ §TT = §CNi Trong ®ã : §TT : Tæng ®iÓm toµn tËp thÓ n : sè ng­êi trong tËp thÓ Víi viÖc ®¸nh gi¸ nh­ trªn Ban l·nh ®¹o c«ng ty sÏ thÊy ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña tõng ®¬n vÞ, tËp thÓ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ ®Ó tõ ®ã cã c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, th­ëng, l­¬ng cho toµn ®¬n vÞ. H¬n n÷a dùa vµo ®iÓm mµ mçi c¸ nh©n ®¹t ®­îc lµ c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng, th­ëng cho nh©n viªn ®ã. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ gióp cho c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, th­ëng, th¨ng tiÕn ®­îc c«ng b»ng, chÝnh x¸c h¬n, t¹o ra sù tho¶ m·n kh«ng nh÷ng chØ vÒ nhu cÇu vËt chÊt mµ cßn c¶ vÒ nhu cÇu tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. ViÖc tr¶ l­¬ng, th­ëng cho ng­êi lao ®éng sÏ c¨n cø vµo møc ®ãng gãp thùc tÕ cña hä vµo thµnh qu¶ chung cña nhãm th«ng qua hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc mµ mçi c¸ nh©n ®ãng gãp vµo ®¬n vÞ m×nh. Th«ng qua tæng ®iÓm mµ tËp thÓ ®¹t ®­îc vµ sè ng­êi trong tËp thÓ ®ã ta sÏ tÝnh ®­îc ®iÓm trung b×nh cña toµn tËp thÓ §TTk §TBk = n Trong ®ã: §TBk : §iÓm trung b×nh cña tËp thÓ k n : Sè ng­êi trong tËp thÓ ®ã Khi ®ã hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc tÝnh nh­ sau: §CNi Hhti = §TBk Víi: Hhti : Lµ hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i trong tËp thÓ k §TBk : §iÓm trung b×nh cña tËp thÓ k §CNi : Lµ ®iÓm mµ c«ng nh©n thø i ®¹t ®­îc Sau khi ®¸nh gi¸ song cÇn th¶o luËn víi ng­êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ mµ hä ®¹t ®­îc, chØ ra nh÷ng ®iÓm yÕu, nh÷ng ®iÓm mµ hä ®· ®¹t ®­îc ®Ó ng­êi lao ®éng thÊy ®­îc ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu. MÆt kh¸c t¹o cho ng­êi lao ®éng c¶m thÊy tho¶ m·n víi kÕt qu¶ mµ hä ®¹t ®­îc. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t©m lý ng­êi lao ®éng, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc, n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. * §èi víi lao ®éng qu¶n lý( ¸p dông cho: Tr­ëng, phã cña c¸c phßng, ban, dù ¸n...) Lao ®éng qu¶n lý lo¹i nµy còng cÇn ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng qu¶n lý kh¸c, ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc Thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹ ®èi víi lao ®éng qu¶n lý  §iÓm ChØ tiªu XuÊt s¾c 5 ®iÓm Kh¸ 4 ®iÓm Trung b×nh 3 ®iÓm YÕu 2 ®iÓm KÐm 1 ®iÓm 1 . C¸c quyÕt ®Þnh ch­a hîp lý ( > 26 ngµy) (= 26 ngµy) (Tõ 24-25 ngµy) (Tõ 20-23 ngµy) (<20 ngµy) 2. QuyÕt ®Þnh c«ng viÖc nhanh 3. HiÖu qu¶ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh 4. Sù trung thµnh 5. S¸ng kiÕn 6. Tinh thÇn tËp thÓ 7. Quan t©m ®Õn cÊp d­íi 8. Kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n 9. ý thøc tù gi¸c Tæng ®iÓm cho 9 chØ tiªu trªn tèi ®a lµ 45 ®iÓm, tèi thiÓu lµ 9 ®iÓm NÕu møc ®iÓm ®¹t : Tõ 40 – 45 lµ lo¹i A Tõ 20 – 39 lµ lo¹i B Tõ 10 –19 lµ lo¹i C C¨n cø vµo c¸c møc A, B, C lµm c¨n cø ®Ó thùc hiÖn sù c«ng b»ng trong c¸c c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. 3. C¶i tiÕn c«ng t¸c tr¶ c«ng, l­¬ng cho ng­êi lao ®éng TiÒn l­¬ng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ng­êi lao ®éng, hä mong muèn nhËn ®­îc tiÒn l­¬ng theo ®óng c«ng søc cña hä bá ra Dùa vµo ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc víi viÖc ph©n c¸c møc A, B ,C ta cã thÓ c¶i tiÕn c¸ch thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng sao cho hîp lý, dùa trªn viÖc ®ãng gãp c«ng søc cña ng­êi lao ®éng vµo qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc §èi víi lao ®éng qu¶n lý. Tiªu chuÈn ®Ó xÐt l­¬ng A, B, C dùa trªn sè ®iÓm mµ ng­êi ®ã ®¹t ®­îc ®Ó ph©n lo¹i A, B,C. NÕu ®¹t lo¹i A th× møc l­¬ng A, B, C cña ng­êi ®ã lµ 200000 ®ång NÕu ®¹t lo¹i B th× møc l­¬ng A, B, C cña ng­êi ®ã lµ 100000 ®ång NÕu ®¹t lo¹i C th× møc l­¬ng A, B, C lµ 50000 ®ång + §èi víi lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng gi¸n tiÕp khèi v¨n phßng: C«ng thøc tÝnh l­¬ng : Lkhi * sè c«ng thùc tÕ Lti = * Hhti Sè c«ng kÕ ho¹ch §CNi Hhti = §TBk Víi : Hhti : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i §CNi : §iÓm mµ ng­êi lao ®éng thø i trong tËp thÓ k ®¹t ®­îc §TBk : §iÓm trung b×nh cña tËp thÓ k + §èi víi lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng gi¸n tiÕp khèi c«ng tr­êng C«ng thøc tÝnh: Lkhi * sè c«ng thùc tÕ Lti = * Hhti + L(A,B,C)i + LTNi Sè c«ng kÕ ho¹ch Víi : Lti : L­¬ng th¸ng cña ng­êi thø i Lkhi : L­¬ng kÕ ho¹ch cña ng­êi thø i L(A,B,C)i : L­¬ng A, B, C cña ng­êi thø i LTNi : L­¬ng tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thø i §èi víi lao ®éng trùc tiÕp C«ng ty lªn tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng th«ng qua h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, cã nh­ vËy míi t¹o cho ng­êi tÝch cùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ( Trõ nh÷ng tr­êng hîp thùc sù khã cã thÓ ®o l­êng chÝnh x¸c khèi l­îng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng hoµn thµnh, th× sÏ tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng theo thêi gian nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®¸nh gi¸ c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc). Tuy nhiªn lªn h¹n chÕ tr¶ l­¬ng theo thêi gian. §èi víi lao ®éng trùc tiÕp khã cã thÓ ®o l­êng ®­îc chÝnh x¸c khèi l­îng c«ng viÖc, theo em cÇn ph¶i c¶i tiÕn chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo ngµy c«ng lµm viÖc nh­ sau: Lti = Lci+ Lsxi + LTgi + LPti Trong ®ã: Lti : L­¬ng th¸ng cña ng­êi thø i L(A,B,C)i : L­¬ng A, B, C cña ng­êi thø i LTgi : L­¬ng thªm giê cña ng­êi thø i LPti : L­¬ng phèi thuéc cña ng­êi thø i Lci : L­¬ng chÝnh cña ng­êi thø i Lci * sè c«ng thùc tÕ Lsxi = * tû lÖ l­¬ng s¶n xuÊt *Hhti Sè c«ng kÕ ho¹ch Víi Hhti : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i §èi víi mét sè lo¹i c«ng viÖc mµ ta cã tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm, ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc, t¹o ra sù tho¶ m·n vÒ t©m lý cho ng­êi lao ®éng, ta nªn tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm kho¸n trùc tiÕp cho tõng c«ng nh©n. Møc l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc §Gh = Q Víi : §Gh : §¬n gi¸ cña s¶n phÈm h Q: Khèi l­îng s¶n phÈm h hoµn thµnh C«ng thøc tÝnh : Lci * sè c«ng thùc tÕ Lti = + §G * Q + LTgi + LPti Sè c«ng kÕ ho¹ch Trong ®ã : LTgi : L­¬ng thªm giê cña ng­êi thø i LPti : L­¬ng phèi thuéc cña ng­êi thø i Víi l­¬ng thªm giê vµ l­¬ng phèi thuéc cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ riªng tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc. §GTg h = k §Gh Trong ®ã : §GTg h lµ ®¬n gi¸ thªm giê cña s¶n phÈm h k : HÖ sè phô cÊp thªm giê §Gh : §¬n gi¸ s¶n phÈm h Nh÷ng c«ng nh©n hoµn thµnh v­ît møc s¶n l­îng nªn khuyÕn khÝch th­ëng. Mét sè c«ng viÖc kh«ng thÓ ®o l­êng khèi l­îng cña tõng c¸ nh©n riªng lÎ mµ chØ cã thÓ ®o l­êng khèi l­îng theo tËp thÓ, ta tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ. C¸ch tÝnh Li §G = hoÆc = Li* Ti Q Li : Tæng hîp l­¬ng cÊp bËc cña c¶ nhãm Q : S¶n l­îng cña c¶ nhãm Li : Møc l­¬ng cÊp bËc cho c«ng viÖc bËc i Ti : Møc l­¬ng thêi gian cho c«ng viÖc bËc i Ta sÏ tÝnh ®­îc tiÒn c«ng cña c¶ nhãm vµ sau ®ã ®­îc ph©n chia cho tõng ng­êi theo ph­¬ng ph¸p giê- hÖ sè Khi ®ã ta sÏ cho hÖ sè l­¬ng ®èi víi tõng cÊp bËc c«ng viÖc VÝ dô : HÖ sè l­¬ng cña c«ng nh©n bËc 2 lµ K2 = 1,14 HÖ sè l­¬ng cña c«ng nh©n bËc 4 lµ K4 = 1,48 HÖ sè l­¬ng cña c«ng nh©n bËc 6 lµ K6 = 1,92 B­íc 1 : TÝnh ®æi sè giê lµm viÖc thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n thµnh sègiê lµm viÖc ë møc l­¬ng bËc 1 Ghsi = HS* Gtti*Hhti Trong ®ã : Ghsi : Giê quy ®æi cña ng­êi thø i HS : HÖ sè l­¬ng cña ng­êi thø i Hhti : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i B­íc 2 : TÝnh tiÒn c«ng cho mét giê quy ®æi TiÒn c«ng cña c¶ nhãm cho mét s¶n phÈm T 1 giê quy ®æi = Sè giê quy ®æi T 1 giê quy ®æi : TiÒn c«ng mét giê quy ®æi B­íc 3 : TÝnh tiÒn c«ng thùc lÜnh cña tõng c«ng nh©n Tctli = T 1 giê quy ®æi * Ghsi Khi ®ã tiÒn c«ng cña tõng c«ng nh©n Lti = Lci + Tctli + LTgi + LPti Trong ®ã: Tctli: TiÒn c«ng thùc lÜnh cña c«ng nh©n thø i Ghsi : Giê quy ®æi cña ng­êi thø i LTgi : L­¬ng thªm giê cña ng­êi thø i LPti : L­¬ng phèi thuéc cña ng­êi thø i Nh­ vËy víi viÖc quy ®Þnh hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i, vµ c¸ch tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®i ®ñ sè ngµy c«ng, mµ nã cßn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. Víi c¸ch tÝnh ®ã, ta sÏ ®¶m b¶o ®­îc c«ng b»ng trong tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, g¾n kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä vµo víi lîi Ých mµ hä ®­îc h­ëng sÏ t¹o ra ®éng lùc to lín ®èi víi ng­êi lao ®éng. 4. Quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Dùa trªn yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao kiÕn thøc cho ng­êi lao ®éng. CÇn ph¶i kÕt hîp gi÷a nhu cÇu ®µo t¹o cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu ®­îc n©ng cao kiÕn thøc cña ng­êi lao ®éng. Tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng ch­a cã nhu cÇu n©ng cao hiÓu biÕt th× l¹i b¾t buéc ph¶i ®i häc, khi ®ã ng­êi lao ®éng kh«ng høng thó víi viÖc häc, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®µo t¹o kh«ng cao, cßn ng­êi cã nhu cÇu häc l¹i kh«ng ®­îc ®i häc g©y ra t©m lý ch¸n n¶n. CÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o tõ tr­íc sao cho khíp víi kÕ ho¹ch tæng thÓ cña c«ng ty : Sè l­îng bao nhiªu ng­êi, lo¹i lao ®éng nµo cÇn ®­îc ®µo t¹o, th¨m dß ý kiÕn ng­êi lao ®éng ®Ó ®iÒu hoµ nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng Nªn chän nh÷ng lao ®éng trÎ, cã triÓn väng ®èi víi c«ng viÖc ®ang cÇn vµ ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc trong t­¬ng lai §èi víi lao ®éng qu¶n lý c«ng ty cã thÓ kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i chç cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch thuyªn chuyÓn lao ®éng. §iÒu nµy nh»m ®Ó t¹o ra sù hiÓu biÕt cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc kh¸c nhau c«ng ty, t¹o cho ng­êi lao ®éng cã c¸i nh×n toµn diÖn vÒ c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc cña c«ng ty, ®Ó cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng khã kh¨n trong tõng vÞ trÝ c«ng viÖc. Tõ ®ã ng­êi lao ®éng cã thÓ chia sÎ, hîp t¸c cïng nhau ®Ó ®¹t môc tiªu chung cña tæ chøc. H¬n n÷a, thuyªn chuyÓn lao ®éng gióp cho ng­êi lao ®éng tho¸t khái tÝnh ®¬n ®iÖu cña c«ng viÖc do ph¶i lµm m·i mét c«ng viÖc, t¹o ra sù hÊp dÉn trong c«ng viÖc míi cho ng­êi lao ®éng, ®iÒu ®ã kÝch thÝch th¸i ®é häc hái ®Ó cã thÓ ®¸p øng víi c«ng viÖc míi, kÝch thÝch tinh thÇn h¨ng say lao ®éng. §èi víi lao ®éng trùc tiÕp: C«ng ty còng cÇn ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn nhu cÇu ®µo t¹o cña lao ®éng trùc tiÕp, nÕu hä cã nhu cÇu ®­îc häc tËp mét c¸ch bµi b¶n ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ tay nghÒ cña m×nh, c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ®­îc tho¶ m·n nhu cÇu ®ã, gi¶m bët khèi l­îng c«ng viÖc ®Ó ng­êi lao ®éng cã thêi gian häc tËp, cã thÓ göi hä ®Õn ®µo t¹o ë trung t©m d¹y nghÒ hoÆc më líp t¹i c«ng ty, c«ng ty cã thÓ hç trî mét phÇn hoÆc toµn bé kinh phÝ ®µo t¹o cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng, c«ng ty nªn më c¸c líp vµo buæi tèi gióp cho ng­êi lao ®éng t×m hiÓu vÒ c«ng ty, vÒ chÝnh trÞ x· héi. §iÒu ®ã gióp cho c¸c thµnh viªn trong c«ng ty hiÓu biÕt nhiÒu h¬n vÒ c«ng ty m×nh, t¹o ra sù g¾n bã cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng ty. §iÒu quan träng t¹i nh÷ng buæi häc ®ã, ng­êi lao ®éng cã thÓ hái c¸c th¾c m¾c cña m×nh vÒ c«ng ty, vµ c«ng ty còng cã thÓ trao ®æi nh÷ng khã kh¨n cña m×nh víi ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã sÏ t¹o cho ng­êi lao ®éng t©m lý tho¶i m¸i, ng­êi lao ®éng c¶m thÊy m×nh sù quan t©m cña c«ng ty ®èi víi hä, tõ ®ã thóc ®Èy ng­êi lao ®éng g¾n bã víi c«ng ty. C«ng ty lªn më c¸c líp häc vÒ an toµn lao ®éng, gióp ng­êi lao ®éng hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña b¶o hé lao ®éng trong c«ng viÖc, c«ng dông cña nh÷ng lo¹i b¶o hé ®ã vµ h­íng dÉn hä sö dông mét c¸ch thuËn lîi nhÊt... §iÒu ®ã sÏ n©ng cao ý thøc cña ng­êi lao ®éng vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng, ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. T¹o ra sù an toµn trong lao ®éng lµ n©ng cao ®éng lùc lao ®éng. 5. C¶i tiÕn m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc MÆc dï c«ng ty ®· quan t©m ®Õn viÖc phôc vô tèt nhÊt m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng song vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ. §Ó n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c phôc vô n¬i lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, c«ng ty cÇn cè g¾ng c¶i thiÖn t×nh h×nh hiÖn t¹i, nªn bè trÝ c¸c phßng ban sao cho hîp lý nhÊt lµ ®èi víi lao ®éng qu¶n lý, t¹o ra ®é th«ng tho¸ng, gi¶m bít c¨ng th¼ng cho ng­êi lao ®éng. Mçi phßng ban chØ nªn bè trÝ tèi ®a lµ 10 ng­êi víi phßng ban nhá hÑp nh­ hiÖn nay, ng­êi lao ®éng sÏ thÊy bøc bèi khã chÞu, ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý ng­êi lao ®éng, lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. §iÒu nµy cã thÓ lµ khã kh¨n víi c«ng ty giai ®o¹n hiÖn t¹i nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, viÖc bè trÝ l¹i phßng ban cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. C¸c nhµ qu¶n lý cÇn chó träng nhiÒu h¬n ®Õn viÖc thiÕt kÕ c¸c phßng ban ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc mét c¸ch tho¶i m¸i nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. 6. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng §¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. Häc thuyÕt vÒ t¹o ®éng lùc lao ®éng cña Maslow cho r»ng mét trong nh÷ng yÕu tè t¹o ra ®éng c¬ ho¹t ®éng cña con ng­êi ®ã lµ nhu cÇu vÒ an ninh vµ an toµn cña con ng­êi. Vµ viÖc tho¶ m·n nhu cÇu ®ã sÏ t¹o ra ®éng c¬ thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, v× khi ®ã ng­êi lao ®éng cã thÓ yªn t©m lµm viÖc mµ kh«ng ph¶i lo nghÜ nhiÒu ®Õn tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. NhÊt lµ ®èi víi tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng ty hiÖn nay, ®ã lµ lao ®éng nÆng nhäc vµ ®éc h¹i th× viÖc t¹o cho ng­êi lao ®éng c¶m gi¸c an toµn trong c«ng viÖc sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng ph¸t huy t¸c dông, c«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: Thø nhÊt : Tæ chøc c¸c líp häc buæi tèi vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng, lîi Ých vµ c¸ch sö dông b¶o hé lao ®éng Thø hai :Yªu cÇu ng­êi lao ®éng thùc hiÖn nghiªm chØnh vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng, yªu cÇu hä ph¶i mang c¸c dông cô b¶o hé lao ®éng mµ c«ng ty ®· ph©n ph¸t. CÇn ph¶i gi¸m s¸t nghiªm chØnh ®èi víi viÖc thùc hiÖn nµy. Thø ba : Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cho c¸c c«ng ty thµnh viªn, giao quyÒn mua s¾m vµ cÊp ph¸t b¶o hé lao ®éng tíi tõng dù ¸n, viÖc ®ã kh«ng chØ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn mµ viÖc h­íng dÉn sö dông b¶o hé lao ®éng còng dÔ dµng h¬n. Ng­êi lao ®éng cã thÓ hiÓu ®­îc c«ng dông cña b¶o hé lao ®éng. Tõ ®ã mµ hä cã ý thøc h¬n trong viÖc ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. T¹o ra t©m lý tho¶i m¸i cho ng­êi lao ®éng khi tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng 7. Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®éng lùc lao ®éng. Nh­ng qua thùc tÕ em thÊy r»ng c«ng viÖc nµy ë c«ng ty Cavico ViÖt Nam vÉn ch­a thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ch­a thùc sù coi träng viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc. C«ng ty ch­a dùa vµo c¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc ®Ó ®o l­êng chÝnh x¸c kÕt qu¶ lµm viÖc cña ng­êi lao, do vËy ch­a ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, hîp lý. §Ó ho¹t ®éng nµy thùc sù t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, nã ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + Thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m xem viÖc thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t cã tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng hay kh«ng, ng­êi lao ®éng cã hµi lßng vÒ c«ng viÖc míi hay kh«ng. + Ng­êi lao ®éng cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc, phÈm chÊt vµ lßng nhiÖt t×nh ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc míi ®ã hay kh«ng. NÕu ng­êi lao ®éng ®­îc bè trÝ c«ng viÖc kh«ng ®óng víi tr×nh ®é cña hä sÏ lµm cho hä c¶m thÊy ch¸n n¶n, ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. Do ®ã tr­íc khi thuyªn chuyÓn hay ®Ò b¹t cÇn c¨n cø vµo sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng ë c«ng viÖc hiÖn t¹i vµ nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c«ng viÖc míi. Tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng khi ë c«ng viÖc míi kh«ng ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña m×nh + Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t ph¶i ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ hîp lý, ph¶i c«ng khai nh­ vËy ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng bÊt b×nh, nÕu nh­ c«ng viÖc nµy thùc hiÖn tèt sÏ gióp cho ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu ®Ó v­¬n lªn trong c«ng viÖc, t¹o ra sù hi väng cho ng­êi lao ®éng. + Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t ph¶i trªn c¬ së yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh: Tr¸nh t×nh tr¹ng thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t bõa b·i dÉn ®Õn ë vÞ trÝ nµy th× thõa lao ®éng, ë vÞ trÝ kia l¹i thiÕu lao ®éng. §iÒu ®ã g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c ng­êi lao ®éng ë vÞ trÝ míi hä sÏ c¶m thÊy ch¸n n¶n do kh«ng cã viÖc lµm. C«ng viÖc nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ng­êi lao ®éng chÝnh v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ng­êi thùc sù cã n¨ng lùc ®ång thêi tiÕn hµnh bá phiÕu kÝn khi ®Ò b¹t mét ng­êi vµo vÞ trÝ c«ng viÖc cao h¬n, sau ®ã th¨m dß ý kiÕn cña quÇn chóng. 8. Kû luËt nghiªm minh Kû luËt lao ®éng cã vai trß to lín trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó thèng nhÊt hµnh ®éng cña ng­êi lao ®éng, uèn ¾n nh÷ng hµnh vi kh«ng tÝch cùc, ng¨n ngõa nh÷ng hµnh vi tiªu cùc, ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu cuèi cïng cña tæ chøc. Theo häc thuyÕt kú väng cña Herzberg th× kû luËt còng lµ biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc lao ®éng. §øng trªn quan ®iÓm lao ®éng : Kû luËt lao ®éng lµ sù chÊp hµnh vµ thùc thi mét c¸ch tù nguyÖn, tù gi¸c cña ng­êi lao ®éng vÒ c¸c néi quy, quy chÕ cña c«ng ty nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc, cña ng­êi lao ®éng. Kû luËt nghiªm minh t¹o ra sù c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng, t¹o ra cho ng­êi lao ®éng nh÷ng hµnh vi tÝch cùc, kh«ng chØ nh­ vËy kû luËt nghiªm minh cßn gióp cho ng­êi lao ®éng biÕt ®­îc nh÷ng hµnh vi nµo sÏ ®­îc tæ chøc chÊp nhËn, ®Ó tõ ®ã hä cã ý thøc tù gi¸c vÒ hµnh vi cña m×nh. ChÊp hµnh kû luËt lao ®éng tøc lµ ng­êi lao ®éng ®· t¹o ra cho m×nh sù tù do riªng, v× khi ®ã ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng bÞ nh¾c nhë, hä sÏ c¶m nhËn ®­îc sù t«n träng tõ ng­êi kh¸c ®èi víi m×nh. Tuy nhiªn kû luËt ph¶i nghiªm minh kh«ng ph©n biÖt ng­êi nµy ng­êi kh¸c cã nh­ vËy míi t¹o ra t©m lý tho¶i m¸i cho ng­êi lao ®éng. §øng trªn gi¸c ®é vÒ c«ng nghÖ : Kû luËt lao ®éng lµ sù chÊp hµnh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, c¸c chÕ ®é lµm viÖc nh­ vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ Nh­ vËy ý thøc kû luËt lao ®éng tèt sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho ng­êi lao ®éng tõ ®ã lµ ®éng thóc ®Èy ng­êi lao ®éng lµm viÖc. §Ó kû luËt ®­îc nghiªm minh c«ng tuy nªn tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c sau: Tr­íc hÕt : Phæ biÕn vÒ néi quy kû luËt cho ng­êi lao ®éng ®Ó ng¨n ngõa nh÷ng hµnh vi bÞ kû luËt H­íng dÉn th¶o luËn nh»m kiÓm ®iÓm t×nh h×nh kû luËt lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ, ®éi Theo dâi chÆt chÏ h¬n qu¸ tr×nh lao ®éng cña ng­êi lao ®éng ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi vi ph¹m kû luËt lao ®éng, ®Ó kÞp thêi uèn ¾n hµnh vi ng­êi lao ®éng Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kû luËt ph¶i ®­îc kû luËt kÞp thêi, bÊt kÓ lµ ®èi t­îng nµo ®Òu bÞ kû luËt, nh­ vËy míi t¹o ra hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kû luËt lao ®éng. 9. N©ng cao h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ C¸c phong trµo thi ®ua, c¸c phong trµo v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao... lu«n cã t¸c dông kÝch thÝch vÒ mÆt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Do ®ã cÇn n©ng cao h¬n n÷a ho¹t ®éng cña c¸c phong trµo nµy, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ s«i næi trong c«ng ty, kÝch thÝch kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, nhÊt lµ t¹i c¸c c«ng tr­êng, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t khã kh¨n th× viÖc tæ chøc c¸c b÷a ¨n tinh thÇn rÊt quan träng. HiÖn nay c«ng ty cã rÊt nhiÒu c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ, ®Ó c¸c phong trµo nµy ®­îc duy tr× vµ më réng, c«ng ty nªn cã nh÷ng phÇn th­ëng ®Ó kÝch thÝch t©m lý ng­êi lao ®éng. §Ó c¸c phong trµo thùc sù ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña nã, bªn c¹nh c¸c phÇn th­ëng kÝch thÝch, cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi ®Êu mét c¸ch c«ng b»ng vµ c«ng khai. C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m h¬n n÷a tíi c¸c ho¹t ®éng : Tæ chøc c¸c cuéc giao l­u v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau, tæ chøc th¨m hái, giao l­u v¨n nghÖ tíi c¸c dù ¸n thuéc vïng s©u, vïng xa kÕt hîp víi nh÷ng lÇn ®i c«ng t¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao tiÕp gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng trong toµn c«ng ty. §iÒu ®ã gióp cho ng­êi lao ®éng hiÓu nhau h¬n, t¹o ra sù hîp t¸c, gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua lËp thµnh tÝch, nh©n c¸c ngµy lÔ lín. TiÕp tôc tæ chøc c¸c cuéc thi tµi n¨ng trÎ ®Ó kÝch thÝch tinh thÇn häc hái cña ng­êi lao ®éng Ngoµi ra, c«ng ty cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng tham gia vµo c¸c cuéc thi do ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng, ®iÒu ®ã lµm t¨ng tªn tuæi cña c«ng ty víi b¹n bÌ trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Ph¸t ®éng tham gia c¸c phong trµo do ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng... ®¸p øng nhu cÇu giao tiÕp x· héi cña ng­êi lao ®éng. 10. VÒ tiÒn th­ëng : Ph¶i dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng ng­êi, khi ®ã míi ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng. T¹o ra sù tho¶ m·n kh«ng chØ vÒ nhu cÇu vËt chÊt mµ cßn c¶ vÒ nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng. TiÒn th­ëng ph¶i c©n xøng víi møc l­¬ng hiÖn t¹i vµ ph¶i dùa trªn møc ®é ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng vµo thµnh qu¶ chung cña nhãm. C«ng thøc tÝnh th­ëng cho tõng c¸ nh©n: Li Ti = * Hhti * TTT LTT Trong ®ã: Ti : TiÒn th­ëng cho ng­êi thø i Li : TiÒn l­¬ng hiÖn t¹i cña ng­êi thø i Hhti : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi thø i TTT : Tæng tiÒn th­ëng cho tËp thÓ LTT : Tæng l­¬ng hiÖn t¹i cña tËp thÓ Víi c¸ch tÝnh th­ëng nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, h¨ng h¸i lµm viÖc, t¹o sù thu hót vµ g¾n bã cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng ty. C¸ch tÝnh th­ëng trªn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÒn th­ëng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng cña ng­êi lao ®éng, h¬n n÷a nã cßn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÒn th­ëng cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ cho ng­êi lao ®éng v× th­ëng cã tÝnh ®Õn møc l­¬ng hiÖn t¹i mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng. VÝ dô : Dù ¸n Al­íi do hoµn thµnh c«ng viÖc tr­íc tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, Ban l·nh ®¹o c«ng ty th­ëng riªng cho lao ®éng trùc tiÕp cña dù ¸n lµ 12 triÖu ®ång, sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 6 ng­êi, khi ®ã tiÒn th­ëng ®­îc tÝnh cho tõng ng­êi nh­ sau: Hä vµ tªn Li ( Tr. ®ång) Li / TL §CNi Hhti Ti ( Tr. ®ång) NguyÔn V¨n An 1 0,1 40 0,90566 1,1 §µo Duy Hïng 1,5 0,15 45 1,018868 1,8 Tr­¬ng V¨n Léc 1,5 0,15 50 1,132075 2 NguyÔn H÷u Nam 2 0,2 35 0,792453 1,9 §µm Xu©n C­êng 1,6 0,16 50 1,132075 2,2 Lª ChÝ T­êng 2,4 0,24 45 1,018868 3 Céng 10 265 12 §©y lµ c¸ch tr¶ th­ëng cã t¸c dông t¹o ®éng lùc rÊt lín cho ng­êi lao ®éng, nã kh«ng chØ kÝch thÝch vÒ mÆt vËt chÊt mµ nã cßn kÝch thÝch to lín vÒ mÆt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Tr­íc ®©y, c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, do ®ã viÖc tÝnh th­ëng cho ng­êi lao ®éng chñ yÕu theo nhËn xÐt chñ quan cña ng­êi qu¶n lý, h¬n n÷a viÖc tÝnh th­ëng cã xu h­íng b×nh qu©n chñ nghÜa. §iÒu ®ã h¹n chÕ chøc n¨ng t¹o ®éng lùc lao ®éng cña tiÒn th­ëng. §Ó t¹o ra sù hÊp dÉn cña tiÒn th­ëng, ngoµi c¸c h×nh thøc th­ëng c«ng ty ®ang tiÕn hµnh, c«ng ty nªn kÕt hîp thªm mét sè h×nh thøc th­ëng kh¸c nh»m t¹o ra sù phong phó cña tiÒn th­ëng, ®iÒu ®ã sÏ t¹o ra sù hÊp dÉn, l«i cuèn ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng h×nh thøc th­ëng ®· cã, nªn kÕt hîp thªm mét sè h×nh thøc th­ëng nh­: + Th­ëng n¨ng suÊt c¸ nh©n : §èi víi c¸ nh©n ®¹t n¨ng suÊt cao, vÝ dô nh­ hoµn thµnh v­ît chØ tiªu khèi l­îng yªu cÇu, hoµn thµnh c«ng viÖc tr­íc thêi h¹n nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc n©ng cao n¨ng suÊt cña ng­êi lao ®éng sÏ lµm gi¶m mét phÇn chi phÝ vµo s¶n phÈm ®ã, dÉn ®Õn cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµm t¨ng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng. ¸p dông th­ëng n¨ng suÊt ®èi víi tõng c¸ nh©n sÏ kÝch thÝch ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn vµo thµnh c«ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. + Th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕt kiÖm ®­îc vËt t­ cho doanh nghiÖp, chi cho vËt t­ lµ mét kho¶n chi phÝ lín mµ doanh nghiÖp ph¶i mua vµo phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã nÕu ng­êi lao ®éng gi¶m ®­îc chi phÝ cho doanh nghiÖp do tiÕt kiÖm ®­îc vËt t­ sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn còng kh«ng v× tiÕt kiÖm vËt t­ mµ lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vËt t­ nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng cña s¶n phÈm. Khi ®ã sè tiÒn do tiÕt kiÖm ®­îc vËt t­ mét phÇn ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, mét phÇn ®Ó th­ëng cho ng­êi lao ®éng, nh­ vËy kh«ng nh÷ng chØ kÝch thÝch vÒ vËt chÊt mµ cßn vÒ mÆt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. 11. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc phóc lîi vµ dÞch vô §Ó hÊp dÉn vµ g×n gi÷ lao ®éng giái cho doanh nghiÖp, ngoµi c¸c h×nh thøc vµ phóc lîi mµ c«ng ty ®ang tiÕn hµnh, c«ng ty nªn tæ chøc thªm mét sè c¸c h×nh thøc phóc lîi vµ dÞch vô kh¸c, nhÊt lµ ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp khèi c«ng tr­êng, nh»m t¹o ra sù g¾n bã cña lao ®éng trùc tiÕp ®èi víi c«ng ty. C«ng ty nªn ¸p dông mét sè h×nh thøc sau: + Bªn c¹nh viÖc tæ chøc b÷a ¨n cho lao ®éng qu¶n lý khèi v¨n phßng, c«ng ty cÇn tæ chøc b÷a ¨n cho lao ®éng khèi c«ng tr­êng, viÖc duy tr× vµ ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho ng­êi lao ®éng. Nã kh«ng chØ tho¶ m·n nhu cÇu sinh lý cña con ng­êi mµ nã cßn ¶nh h­ëng tíi t©m lý ng­êi lao ®éng, khi ng­êi lao ®éng cã søc kháe, hä sÏ høng thó h¬n víi c«ng viÖc, kÝch thÝch tinh thÇn h¨ng say lao ®éng. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cã thÓ lµ khã kh¨n ®èi víi khèi c«ng tr­êng v× ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp, nh­ng víi sù cè g¾ng cña c«ng ty, c«ng ty cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã. + Tæ chøc c¸c tr¹m y tÕ l­u ®éng tíi c¸c c«ng tr­êng ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. + Më c¸c dÞch vô t­ vÊn cho c«ng nh©n : T­ vÊn vÒ nghÒ nghiÖp, t©m thÇn vµ t©m lý, gióp cho ng­êi lao ®éng tr¸nh nh÷ng rèi lo¹n vÒ t©m lý, tr¸nh nghiÖn r­îu, ngoµi ra cßn t­ vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò gia ®×nh vµ h«n nh©n, gióp cho ng­êi lao ®éng cã thÓ gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c trong cuéc sèng, t¹o cho ng­êi lao ®éng tho¶i m¸i vµ yªn t©m trong c«ng t¸c + Trî cÊp gi¸o dôc cho con em lao ®éng cã thµnh tÝch häc tËp xuÊt s¾c, ®iÒu ®ã kÝch thÝch rÊt lín ®èi víi t©m lý ng­êi lao ®éng, v× gia ®×nh cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi mçi con ng­êi. + Cho phÐp c«ng nh©n tham dù cæ phÇn : §ã lµ h×nh thøc cho phÐp ng­êi c«ng nh©n mua cæ phiÕu mµ cæ phiÕu ®ã l¹i t¨ng lªn vµ ph¸t triÓn nhanh vµo thêi kú thÞnh v­îng vµ mÊt ®i hoÆc gi¶m ®i trong thêi kú khñng ho¶ng. §©y lµ kÕ ho¹ch chia s¶n phÈm, nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi ng­êi c«ng nh©n. Khi ng­êi lao ®éng mua cæ phiÕu cña c«ng ty, hä c¶m thÊy m×nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®Æc biÖt khi c«ng ty ph¸t triÓn th× cæ phiÕu cña hä sÏ t¨ng lªn, ®iÒu ®ã kÝch thÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng lao ®éng. MÆt kh¸c nã t¹o ra sù g¾n bã cña c«ng nh©n ®èi víi c«ng ty. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn tæ chøc thªm mét sè h×nh thøc kh¸c nh­ tæ chøc ®i nghØ m¸t, tham quan cã khuyÕn khÝch sù tham gia cña gia ®×nh ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch trî cÊp mét phÇn kinh phÝ... 12. C¸c biÖn ph¸p kh¸c. + TiÕp tôc t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Çu t­ míi ®Ó më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng, t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. + §­a ra vµ trao ®æi víi ng­êi lao ®éng vÒ c¸c môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc giai ®o¹n tiÕp theo, khi ®ã ng­êi lao ®éng sÏ c¶m nhËn ®­îc vai trß cña hä trong viÖc ®ãng gãp vµo viÖc ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Hä sÏ cè g¾ng ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. Ph¶i lµm cho mçi thµnh viªn cña c«ng ty hiÓu r»ng sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých c¸ nh©n mµ hä ®­îc h­ëng. Tõ ®ã sÏ kÝch thÝch ng­êi lao ®éng nç lùc hÕt m×nh ®Ó ®¹t môc tiªu cña c«ng ty. + X©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp trong tËp thÓ lao ®éng : Quan hÖ trong lao ®éng ®ã lµ quan hÖ gi÷a ng­êi l·nh ®¹o víi ng­êi l·nh ®¹o, gi÷a ng­êi l·nh ®¹o víi ng­êi lao ®éng, gi÷a ng­êi lao ®éng víi nhau... §ã lµ tÊt c¶ nh÷ng mèi quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Quan hÖ trong lao ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®éng lùc lao ®éng, mét c©u hái ®Æt ra lµ t¹i sao cã nhiÒu doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng cao nh­ng vÉn kh«ng thu hót vµ g×n gi÷ ®­îc ®éi ngò lao ®éng giái cho doanh nghiÖp m×nh. RÊt nhiÒu ng­êi lao ®éng tr¶ lêi r»ng hä kh«ng muèn lµm viÖc trong mét c«ng ty, l­¬ng cao nh­ng ë ®ã l·nh ®¹o kh«ng t«n träng, quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. V× vËy ®Ó cã thÓ g×n gi÷ lao ®éng giái cho c«ng ty, cÇn t¹o ra quan hÖ tèt ®Ñp trong lao ®éng, t¹o ra cho ng­êi lao ®éng t©m lý tho¶i m¸i, mäi ng­êi g¾n bã gióp ®ì nhau, tõ ®ã hä sÏ g¾n bã víi c«ng ty h¬n. §Ó t¹o ra quan hÖ tèt ®Ñp trong tËp thÓ th× tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn sù hoµ ®ång cña c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c nhµ l·nh ®¹o ph¶i cã cïng chung quan ®iÓm, môc tiªu chung trong viÖc ph¸t triÓn c«ng ty, nhÊt lµ khi c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty l¹i ®­îc thiÕt kÕ theo m« h×nh trùc tuyÕn. Khi ®ã míi lµm cho c«ng ty v÷ng m¹nh, t¹o ra sù thèng nhÊt trong hµnh ®éng cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín lîi Ých cña c¸c thµnh viªn. MÆt kh¸c ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng thÊy thÝch thó víi c«ng viÖc nÕu nh­ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o cña hä bÊt ®ång vÒ quan ®iÓm. CÊp trªn vµ cÊp d­íi ph¶i cã nh÷ng buæi tiÕp xóc nãi chuyÖn th©n mËt víi nhau, ®Ó trao ®æi, bµn luËn, cÊp trªn ph¶i tá ra t«n träng ý kiÕn cña cÊp d­íi. T¹o cho ng­êi lao ®éng c¶m gi¸c ®­îc cÊp trªn t«n träng, khi ®ã hä sÏ c¶m thÊy vai trß cña m×nh trong doanh nghiÖp, t¹o ra sù g¾n bã cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng ty. KÕt luËn Con ng­êi kh«ng chØ kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng hµnh ®éng, mµ cßn kh¸c nhau c¶ vÒ ý chÝ hµnh ®éng hoÆc lµ sù thóc ®Èy. Sù thóc ®Èy phô thuéc vµo søc m¹nh cña ®éng c¬. §éng c¬ ®«i khi ®­îc x¸c ®Þnh lµ nhu cÇu, ý muèn, nghÞ lùc hoÆc sù th«i thóc cña c¸ nh©n. Con ng­êi lu«n tån t¹i nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n, vµ ®ßi hái nh÷ng nhu cÇu ®ã ph¶i ®­îc ®¸p øng, hiÓu ®­îc ®iÒu ®ã c¸c nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi viÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi, kÝch thÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, t¹o ra sù høng thó trong c«ng viÖc hay chÝnh lµ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. T¹o ®éng lùc lao ®éng lµ ho¹t ®éng v« cïng quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù, bëi khi con ng­êi cã ®éng lùc lao ®éng hä lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao h¬n, t¹o ra kh¶ n¨ng, tiÒm n¨ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng §Ó t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng cÇn kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p, kh«ng nh÷ng chØ kÝch thÝch vÒ vËt chÊt mµ cßn ph¶i quan t©m tíi yÕu tè tinh thÇn. Qua thêi gian thùc tËp, em nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c t¹o ®éng lùc t¹i c«ng ty Cavico ViÖt Nam mÆc dï ®· ®­îc quan t©m ®Õn nh­ng nã ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt søc m¹nh cña tËp thÓ, cña ng­êi lao ®éng. Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· ®­îc häc, em xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc t¹i c«ng ty. Qua nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ ®éng lùc lao ®éng gióp em hiÓu s©u h¬n vai trß cña ®éng lùc vµ t¹o ®éng lùc ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña ng­êi lao ®éng, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn t¹o ®éng lùc lao ®éng. Tõ ®ã mµ em nh×n nhËn ®óng h¬n vÒ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, v× thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ, em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn H÷u Th©n – Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n sù (t¸i b¶n lÇn thø 5) NXB §¹i häc Quèc Gia, TP. Hå ChÝ Minh 2001 2. Ph¹m §øc Thµnh – Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n sù NXB Gi¸o Dôc, 1995 3. Gi¸o tr×nh Kinh TÕ Lao §éng - §HKTQD NXB Thèng Kª, 1998 4. Bïi TuÊn Anh – Gi¸o tr×nh hµnh vi tæ chøc NXB Thèng Kª, Hµ Néi, 2003 5. Qu¶n lý nguån nh©n lùc. NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia, Hµ Néi 1995 6. Gi¸o tr×nh Tæ chøc lao ®éng khoa häc- khoa KTL§ vµ DS, §H KTQD – NBX Gi¸o Dôc, 1998. 7. Kinh tÕ x· héi ViÖt Nam 3 n¨m 2001 – 2003 NXB Thèng Kª, Hµ Néi 2003 8. NguyÔn Linh KhiÕu- Lîi Ých, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn x· héi NXB Khoa häc x· héi, 1999. 9. T¹p chÝ Lao ®éng x· héi, sè 7/ 2002 10. T¹p chÝ Th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 1 / 2002 11. C¸c tµi liÖu b¸o c¸o cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t­ ViÖt Nam ( Cavico ViÖt Nam) Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam.doc
Luận văn liên quan