Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam

MỤC LỤC Cảm ơn Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Nhận xét của đơn vị thực tập Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu 3. Phạm vi 4. Giới hạn đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 3 1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Vai trò 5 1.2. MỘT SỐ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 1.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp 6 1.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công nghiệp 7 1.2.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong các dịch vụ khách sạn du lịch 7 1.2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ 8 1.2.5. Hoạt động SXKD trong giao thông vận tải đường sông 9 1.3. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.3.1. Vị trí 10 1.3.2. Vai trò 10 1.4. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 11 1.4.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 11 1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 13 1.5. MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 15 1.5.1. Môi trường vi mô 15 1.5.1.1. Đối thủ cạnh tranh 15 1.5.1.2. Khánh hàng 16 1.5.1.3. Nhà cung cấp 17 1.5.1.4. Sản phẩm thay thế 17 1.5.1.5. Đối thủ tiềm ẩn mới 17 1.5.2. Môi trường vĩ mô 17 1.5.2.1. Môi trường pháp lý 17 1.5.2.2. Môi trường kinh tế 18 1.5.2.3. Môi trường thông tin 19 1.5.2.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng 20 1.6. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 20 1.6.1. Về mặt kinh tế 20 1.6.1.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 20 1.6.1.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 21 1.6.1.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội 24 1.6.2. Về mặt xã hội 25 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM (SOWATCO) 27 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 28 2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh 31 2.1.2. Trình độ công nghệ 32 2.1.3. Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của SOWATCO 33 2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng Ban 34 2.1.4. Tình hình nhân sự 35 2.1.5. Cơ sở hoạch định 36 2.1.5.1. Lĩnh vực kinh doanh chủ đạo 36 2.1.5.2. Xu hướng của thị trường 36 2.1.5.3. Chiến lược 38 2.1.5.4. Phát triển tổ chức 39 2.1.5.5. Quản lý tài chính 40 2.1.5.6. Phát triển nguồn nhân lực 40 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA SOWATCO 41 2.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của SOWATCO 42 2.2.2. Thị trường và tính chất hoạt động 44 2.2.2.1. Thị trường đang tăng trưởng 44 2.2.2.2. DNNN chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường người mua 48 2.2.2.3. Thị trường mang tính cạnh tranh cao 50 2.2.2.4. Lợi nhuận thấp 51 2.2.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 62 2.2.3.1. Về mặt kinh tế 62 2.2.3.2. Về mặt xã hội 64 2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của SOWATCO 69 2.2.4.1. Môi trường vi mô 69 2.2.4.2. Kết quả kinh doanh năm 2009 của SOWATCO 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY 78 3.1. VỀ TÀI CHÍNH 79 3.2. VỀ CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH 79 3.3. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 79 3.4. VỀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH 80 3.5. VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 80 3.6. VỀ MARKETING 80 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khi được tiếp cận với thị trường kinh tế đa dạng của các nước. Các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng nhiều ưu đãi khi hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, thách thức đến các doanh nghiệp cũng không phải ít khi phải bước vào cuộc chơi bình đẳng với các đối thủ từ các quốc gia khác. Doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh mới, cải tiến trang thiết bị, nhập công nghệ hiện đại từ các nước, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên,.v v Với thực trạng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tài chính và năng lực quản lý chưa theo kịp các nước khu vực nên buộc phải huy động vốn hợp lý, quản lý tốt hơn để có thể đứng vững trong tình hình cạnh tranh hiện nay. Do đó, công tác hoạch định tài chính và cầu trúc mô hình sản xuất kinh doanh là rất quan trọng, giúp nhà quản trị có thể đánh giá đầy đủ được tài chính, phân bổ vốn, sử dụng vốn, công tác nhân sự, đào tạo nâng cao kiến thức lãnh đạo cho bộ phận quản lý, nâng cao tay nghề cho bộ phận sản xuất. Với những lý do như trên, em quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam. Qua bài báo cáo luận văn này, em hy vọng sẽ giúp quý công ty có cách nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của quý công ty. 2. MỤC TIÊU: Nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có cách nhìn tương đối về tình hình hoạt động của Tổng công ty, thấy được ưu điểm, nhược điểm cũng như những thuận lợi và khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt. Chính trên cơ sở phân tích này, doanh nghiệp sẽ phát huy được những tiềm năng, thế mạnh cũng như khai thác được mọi nguồn lực của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng được những chiến lược khả thi, hoạch định những kế hoạch phát triển trong tương lai, giúp doanh nghiệp có thể đạt được những mục tiêu đã đạt ra và ngày càng phát triển. 3. PHẠM VI: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài luận được trình bày trong 3 chương sau đây: CHƯƠNG 1: Lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 2: Thực trạng tình hình hoạt động tại Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam (SOWATCO). CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SOWATCO. 4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Bài luận Tốt nghiệp chỉ phân tích chung về tình hình hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty thông qua các chỉ số hoạt động, từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

doc95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toaùn Caàn taäp trung vaøo keát quaû taøi chính chung cuûa caùc coâng ty con ÔÛ caáp ñoä Coâng ty meï, caàn taäp trung vaøo lôïi nhuaän treân voán ñaàu tö vaø khaû naêng sinh lôøi. Caàn tieáp caän vôùi caùc nguoàn voán beân ngoaøi ñeå ñaàu tö cho môû roäng Tính haáp daãn cuûa thò tröôøng Thò tröôøng vaän taûi coù tieàm naêng, coù toác ñoä taêng tröôûng toát, töông öùng laø 12,8% vaø 10% cho caùc giai ñoaïn 2004-2007 vaø 2008-2010 Raøo caûn tham gia thò tröôøng (cuûa moät coâng ty môùi) khaù thaáp do: Yeâu caàu veà voán ñaàu trong lónh vöïc kinh doanh vaän taûi thaáp Trình ñoä coâng ngheä trong ngaønh vaän taûi ñöôøng thuûy khoâng cao Caïnh tranh Caïnh tranh töø khu vöïc tö nhaân chuû yeáu dieãn ra treân thò tröôøng vaän taûi vôùi khoái löôïng lôùn, ñieàu naøy taïo ñieàu kieän cho Sowatco trong trung haïn xaây döïng thò phaàn cuûa coâng ty trong lónh vöïc vaän taûi khoái löôïng lôùn Tính caïnh tranh cao treân thò tröôøng vaän taûi ñöôøng thuûy noäi ñòa Sowatco hieän ñang ñoái maët vôùi söï caïnh tranh ngaøy caøng taêng trong thò tröôøng dòch vuï caûng, ñaëc bieät laø töø moät soá ñoái thuû chính nhö Caûng Saøi Goøn, (bao goàm caû caûng Khaùnh Hoäi), Caûng Beán Ngheù, Taân Caûng, Coâng ty Vaän taûi xaêng daàu Vieät Nam, Coâng ty coâng ngheä Taøu thuûy Saøi Goøn. Caùc nhaø cung caáp dòch vuï naøy coù lôïi theá caïnh tranh vôùi phöông tieän hieän ñaïi, trang thieát bò tieân tieán. AÙp löïc veà giaù töø caùc caûng, do ñoù phaûi ñoái maët vôùi xu höôùng giaûm giaù Caùc doanh nghieäp tö nhaân hieän ñang baét ñaàu tham gia caùc phaân ñoaïn thò tröôøng maø Sowatco ñang hoaït ñoäng. Trình ñoä coâng ngheä Khoâng coù söï khaùc bieät roõ raøng veà trình ñoä coâng ngheä giöõa caùc ñoái thuû caïnh tranh Sowatco coù lôïi theá caïnh tranh thoâng qua vieäc ñaàu tö ñeå cung caáp dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc Khu vöïc tö nhaân ñaàu tö vaøo ñoäi taøu môùi vôùi coâng ngheä töông ñoái cao Chính saùch cuûa chính phuû Neáu ñöôïc thöïc hieän moät caùch hôïp lyù, vieäc chuyeån ñoåi Sowatco seõ taïo ra cô hoäi phaùt trieån Sowatco tieáp caän vôùi caùc khoaûn vay öu ñaõi vaø taøi trôï cuûa Chính phuû trong ngaén haïn Chính phuû caàn coù chính saùch roõ raøng veà giao thoâng ñöôøng thuûy nhaèm taïo thuaän lôïi cho Sowacto trong vieäc laäp keá hoaïch hoaït ñoäng trong töông lai Môû cöûa neàn kinh teá theo ñònh höôùng thò tröôøng vaø giaûm hoã trôï töø phía Chính phuû Sowatco seõ phaûi töï tìm kieám nguoàn taøi chính cho hoaït ñoäng kinh doanh vaø ñaàu tö thoâng qua caùc khoaûn vay thöông maïi (Nguoàn : Phoøng KHTH Sowatco) Caùc nhaân toá quyeát ñònh thaønh coâng Sau ñaây laø caùc nhaân toá chính quyeát ñònh thaønh coâng, ñöôïc xaùc ñònh döïa treân nhöõng phaân tích ñaùnh giaù veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Sowatco. Baûng 2.8. Phaân tích ñaùnh giaù veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Sowatco Tieâu chí Nhöõng nhaân toá chính quyeát ñònh thaønh coâng Khaùch haøng Ñaùp öùng yeâu caàu cuûa töøng khaùch haøng veà chaát löôïng, qui moâ ñôn ñaët haøng, giaù caû vaø thôøi gian giao haøng Xaùc ñònh caùc lónh vöïc kinh doanh chính coù tieàm naêng taêng tröôûng cao treân thò tröôøng Môû roäng ñoái töôïng khaùch haøng trong thò tröôøng vaän taûi haøng hoùa khoái löôïng lôùn; Taäp trung vaøo caùc phaân ñoaïn thò tröôøng maø Sowatco coù khaû naêng caïnh tranh, vaø xaây döïng thò phaàn Môû roäng khu vöïc hoaït ñoäng tôùi Campuchia Khaû naêng caïnh tranh Duy trì lôïi theá caïnh tranh trong caùc giôùi haïn caïnh tranh. Ñieàu naøy ñoøi hoûi coâng ty phaûi ñaït hieäu quaû chi phí cao ñeå ñoái maët vôùi möùc ñoä caïnh tranh ngaøy caøng cao, ñaëc bieät laø töø khu vöïc tö nhaân Chuaån bò ñoái phoù vôùi söï caïnh tranh ngaøy caøng taêng töø khu vöïc tö nhaân: xaây döïng raøo caûn tham gia thò tröôøng thoâng qua vò theá caïnh tranh maïnh. Taïo döïng quan heä ñoái taùc vôùi caùc nhaø cung caáp khaùc nhaèm taêng cöôøng vò theá cuûa Sowatco treân thò tröôøng vaø ñeå coù theå cung caáp cho khaùch haøng dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc Keát hôïp theo chieàu doïc caùc dòch vuï trong lónh vöïc kinh doanh vaän taûi Dòch vuï Giaûi phaùp dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc cho khaùch haøng Quaûn lyù Coù muïc tieâu chieán löôïc roõ raøng vaø keá hoaïch cuï theå ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng kinh doanh taêng tröôûng beàn vöõng Taäp trung vaøo quaûn lyù hoaït ñoäng vaø hieäu quaû: caûi tieán coâng taùc ñieàu ñoä hoaït ñoäng Toå chöùc laïi Sowatco ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû treân thò tröôøng Cô sôû haï taàng Theo kòp nhöõng yeâu caàu coâng ngheä cuûa ngaønh. Hieän ñaïi hoùa ñoäi taøu vaø caùc nhaø maùy ñoùng taøu coù coâng ngheä laïc haäu Phaùt trieån ñoäi xaø lan hieän ñaïi thích öùng vôùi nhu caàu thay ñoåi cuûa caùc phaân ñoaïn thò tröôøng maø Sowatco ñang tham gia Nguoàn taøi chính Khaû naêng tieáp caän caùc nguoàn taøi chính nhaèm ñaùp öùng nhu caàu taêng tröôûng trong töông lai (Nguoàn: Phoøng keá hoaïch toång hôïp Sowatco) Chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh Vôùi tính chaát haáp daãn cuûa thò tröôøng maø coâng ty ñang hoaït ñoäng vaø treân cô sôû ñaùnh giaù theá maïnh cuûa toaøn taäp ñoaøn, khuyeán nghò chính ñoái vôùi Sowatco trong vieäc xaùc ñònh vò theá hieän taïi cuûa coâng ty laø Sowatco neân aùp duïng chieán löôïc phaùt trieån coù choïn loïc. Muïc tieâu chính laø ñeå Sowatco coù theå taäp trung trong ñaàu tö vaø môû roäng sang caùc phaân ñoaïn thò tröôøng coù khaû naêng sinh lôøi cao vaø ruûi ro töông ñoái thaáp. Trong töông lai, Sowatco seõ phaûi ñoái maët söï caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét treân thò tröôøng vaän taûi ñöôøng thuûy vaø caùc lónh vöïc kinh doanh coù lieân quan. Sowatco seõ caàn taïo cho mình khaû naêng sinh lôøi thoâng qua naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû. Hieän taïi, Sowatco ñang ôû giai ñoaïn böôùc ngoaëc, thoâng qua quaù trình chuyeån ñoåi töø moâ hình Toång coâng ty sang moâ hình Coâng ty meï – Coâng ty con, Sowacto coù khaû naêng aùp duïng moät chieán löôïc ñeå ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc trong töông lai. Chaát löôïng phaùt trieån ñöôïc ñeà xuaát treân cô sôû xem xeùt caùc nhaân toá quyeát ñònh thaønh coâng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh: Baûng 2.9. Phaùt trieån chieán löôïc PHAÙT TRIEÅN CHIEÁN LÖÔÏC Chieán löôïc kinh doanh Taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng kinh doanh chuû ñaïo. Lieân keát caùc dòch vuï theo chieàu doïc, haïn cheá ñaàu tö taûn maïn, taäp trung caùc nguoàn löïc ñeå ñaàu tö theâm vaøo taøu keùo, caûng vaø môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng, khoâng chæ haïn cheá ôû phaàn phía Ñoâng vaø phía Taây cuûa Ñoàng baèng soâng Cöûu Long Veà laâu daøi, loaïi boû moät soá lónh vöïc kinh doanh khoâng chuû ñaïo nhöng laïi thu huùt nhieàu nguoàn löïc taøi chính vaø quaûn lyù cuûa coâng ty. Caùc lónh vöïc naøy coù theå laø xaây döïng vaø kinh doanh thöông maïi – khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh chuû ñaïo cuûa Sowatco. Chieán löôïc thò tröôøng Naêng ñoäng hôn treân thò tröôøng nhaèm duy trì thò phaàn, hoaëc toát hôn laø taêng thò phaàn Phaùt trieån hoaït ñoäng kinh doanh trong töông lai, ít nhaát laø töông öùng vôùi möùc taêng tröôûng cuûa thò tröôøng, khoâng chæ haïn cheá trong caùc phaân ñoaïn thò tröôøng maø hieän taïi Sowatco ñang hoaït ñoäng Chuaån bò ñaàu tö ñeå môû roäng thò tröôøng tôùi Campuchia Chieán löôïc khaùch haøng Taäp trung vaøo thò tröôøng vaän taûi haøng hoùa coù khoái löôïng lôùn Ña daïng hoùa ñoái töôïng khaùch haøng trong caùc lónh vöïc kinh doanh hieän taïi cuûa Sowatco Dòch vuï Cung caáp dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc cho khaùch haøng Chieán löôïc caïnh tranh Chuaån bò ñoái phoù vôùi söï caïnh tranh ngaøy caøng taêng töø khu vöïc tö nhaân Xaây döïng caùc haøng raøo baûo veä thoâng qua taêng naêng suaát, ñeå coù theå qua ñoù caïnh tranh veà giaù caû Taêng cöôøng söï lieân keát giöõa caùc nhaø cung caáp nhaèm ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu cuûa khaùch haøng, thoâng qua ñoù ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh so vôùi caùc nhaø cung caáp hieän coù. Tieáp tuïc phaùt trieån caùc dòch vuï vaän taûi vaø caùc dòch vuï coù lieân quan theo chieàu doïc, löu yù taàm quan troïng cuûa vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñaàu tö mang laïi hieäu quaû thöông maïi QUAN ÑIEÅM QUAÛN LYÙ Troïng taâm chieán löôïc Muïc tieâu cuûa caùc lónh vöïc kinh doanh chuû ñaïo laø taäp trung vaøo khaû naêng sinh lôøi, thoâng qua naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû hoaït ñoäng. Taäp trung vaøo môû roäng vaø thoáng nhaát caùc dòch vuï vaän taûi ñeå cung caáp dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc cho khaùch haøng vaø taäp trung caùc nguoàn löïc quaûn lyù vaø taøi chính cho lónh vöïc kinh doanh vaän taûi. Naâng cao hieäu quaû Trieån khai heä thoáng thoâng tin quaûn lyù nhaèm thoáng nhaát qui trình quaûn lyù giöõa taát caû caùc phoøng ban cuûa Sowatco, qua ñoù cung caáp cho laõnh ñaïo coâng ty thoâng tin caäp nhaät haøng ngaøy veà keát quaû vaø hieäu quaû hoaït ñoäng, ñaùnh giaù theá maïnh vaø tình hình taøi chính cuûa coâng ty. Heä thoáng ñoøi hoûi moät söï aùn coâng ngheä thoâng tin lôùn ñeå ñaûm baûo moät heä thoáng lyù töôûng ñöôïc ñöa vaøo söû duïng, vôùi phaà cöùng vaø phaàn meàm thích hôïp Taäp trung vaøo hieäu quaû bao goàm moät soá böôùc nhö sau: Böôùc thöù nhaát, Sowatco seõ phaûi xem xeùt ñaùnh giaù heä thoáng caùc keânh cung caáp ñeán khaùch haøng cuoái cuøng vaø taêng hieäu quaû cuûa dòch vuï vaø luaân chuyeån thoâng tin trong caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø trong toaøn boä heä thoáng caùc keânh cung caáp trong dòch vuï vaän taûi. Böôùc thöù hai laø thoáng nhaát caùc hoaït ñoäng kinh doanh chieán löôïc trong coâng ty, qua ñoù, ñaït ñöôïc möùc ñoä kieåm soaùt cao hôn ñoái vôùi heä thoáng cung caáp dòch vuï cuûa Sowatco Böôùc thöù ba laø thieát laäp moái quan heä ñoái taùc laâu daøi vôùi caùc khaùch haøng, nhaø cung caáp dòch vuï vaø caùc doanh nghieäp tieáp vaän chieán löôïc. YÙ nghóa cuûa hình thöùc hôïp taùc naøy laø nhöõng dòch vuï naøo quan troïng ñoái vôùi khaùch haøng maø hieän taïi Sowatco chöa coù khaû naêng cung caáp cho khaùch haøng seõ ñöôïc giao cho caùc ñoái taùc thöïc hieän. Nhöõng ngöôøi quaûn lyù coù theå thöïc hieän vieäc kieåm soaùt chuoãi dòch vuï thoâng qua thieát laäp caùc chæ tieâu chính veà keát quaû hoaït ñoäng, ví duï: Chi phí: Ñôn ñaët haøng gaáp/xöû lyù ñôn ñaët haøng/Laõng phí Thôøi gian: Thôøi gian thöïc hieän ñôn haøng/vöøa ñuùng luùc (JIT) Dòch vuï: Hoã trôï khaùch haøng/möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng Chaát löôïng: Kieåm soaùt keùp/thöïc hieän ñôn ñaët haøng sai Ñieàu phoái trong noäi boä Haïn cheá caïnh tranh trong noäi boä baèng caùch taêng cöôøng söï phoái hôïp giöõa boä phaän saûn xuaát kinh doanh vaø caùc coâng ty con hoaït ñoäng trong cuøng lónh vöïc Chia seõ thoâng tin giöõa caùc boä phaän chöùc naêng trong coâng ty meï – Coâng ty con Quaûn lyù söï thay ñoåi Khaû naêng quaûn lyù quaù trình chuyeån ñoåi Sowatco sang hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï – coâng ty con thoâng qua tuyeân truyeàn, ñaøo taïo cho ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân Xaây döïng toå chöùc Toå chöùc caùc ñôn vò kinh doanh theo lónh vöïc hoaït ñoäng Taêng cöôøng chöùc naêng baùn haøng/marketing vaø chöùc naêng taøi chính Phaùt trieån chöùc naêng keá hoaïch/ñaàu tö ñeå quaûn lyù voán ñaàu tö cuûa Coâng ty meï taïi caùc lieân doanh vaø coâng ty con Quaûn lyù taøi chính Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù vaø baùo caùo taøi chính Heä thoáng keá toaùn thoáng nhaát Heä thoáng Thoâng tin quaûn lyù Kieåm toaùn noäi boä Huy ñoäng caùc nguoàn taøi chính Nguoàn voán cho ñaàu tö Quan heä vôùi caùc ngaân haøng Caùc giao dòch treân thò tröôøng voán Quaûn lyù ngaân quyõ vaø tieàn maët: Quaûn lyù haøng ngaøy ñoái vôùi caùc nguoàn taøi chính nhaèm muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän (Nguoàn: Phoøng keá hoaïch toång hôïp Sowatco) Caùc chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh: Veà maët kinh teá: Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø hieäu quaû töøng yeáu toá tham gia vaøo quaù trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp thì ta phaûi döïa vaøo caùc chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh toång hôïp : Cho pheùp ñaùnh giaù khaùi quaùt veà tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa toaøn doanh nghieäp. Chæ tieâu ñaùnh giaù soá löôïng: Toång möùc lôïi nhuaän = Toång doanh thu – Toång chi phí Ví duï: Toång lôïi nhuaän = 22.936.322.700 – 9.932.321.180 = 13.004.001.520 Baûng 2.10. So saùnh toång lôïi nhuaän trong 3 naêm Naêm Toång möùc lôïi nhuaän Chi phí Tyû leä 2005 10.932.481.910 2.326.742.120 6,32 2006 12.136.874.830 3.040.372.412 7,43 2007 13.004.001.520 3.832.761.890 8,12 (Nguoàn: Phoøng Taøi chính keá toaùn Sowatco) Nhaän xeùt: Möùc lôïi nhuaän cuûa Sowatco trong 3 naêm cho ta caùch nhìn toång quan raèng duø Toång lôïi coù taêng theo töøng naêm nhöng so vôùi möùc voán cuõng taêng theo naêm vaø phaûi huy ñoäng voán caùc ngaân haøng thì tyû leä treân chöa ñaït nhö möùc döï kieán cuûa Sowatco. Nguyeân nhaân do söï dao ñoäng cuûa thò tröôøng tieàn teä vaø moät soá loaïi hình kinh doanh chöa ñaït hieäu quaû veà saûn xuaát nhö cô khí ñoùng taøu trình ñoä coâng ngheä coøn haïn cheá, vaän chuyeån container (phaàn lôùn laø khaùch haøng noäi boä) neân thu nhaäp thaáp, caùc trang thieát bò, phöông tieän coøn laïc haäu, …. ñöa ñeán hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh lôïi nhuaän thaáp. Tyû suaát lôïi nhuaän theo voán kinh doanh: Xaùc ñònh baèng toång soá lôïi nhuaän so vôùi voán saûn xuaát ñaõ boû ra (goàm voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng). Tyû suaát lôïi nhuaän theo voán kinh doanh = Toång lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp Toång voán kinh doanh Ví duï: Tyû suaát lôïi nhuaän theo voán kinh doanh = 13.004.001.520 177.000.000.000 = 0,7346 Chæ tieâu naøy cho bieát hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp : moät ñoàng voán kinh doanh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Baûng 2.11. So saùnh Tyû suaát lôïi nhuaän theo voán kinh doanh Naêm Toång lôïi nhuaän doanh nghieäp Tyû suaát 2005 10.932.481.910 0,6176 2006 12.136.874.830 0,6857 2007 13.936.322.700 0,7346 (Nguoàn: Phoøng Taøi chính keá toaùn Sowatco) Nhaän xeùt: Tyû suaát lôïi nhuaän theo ñoàng voán boû ra ñöôïc tính treân doanh thu, möùc tyû suaát taêng haèng naêm cuõng ñöa ra söï suy ñoaùn töông lai lôïi nhuaän seõ phaùt trieån ñaït möùc lôïi nhuaän cao. Tuy nhieân coøn tuøy thuoäc vaøo laõi vay Ngaân haøng, hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh Tyû suaát doanh thu theo voán kinh doanh: ñöôïc tính baèng doanh thu treân voán kinh doanh Tyû suaát doanh thu theo voán kinh doanh = Toång doanh thu Toång voán kinh doanh Tyû suaát doanh thu theo voán kinh doanh = 26.372.632.400 177.000.000.000 = 1,4899 Chæ tieâu naøy cho bieát moät ñoàng voán kinh doanh boû ra seõ taïo ñöôïc bao nhieâu ñoàng voán doanh thu. Baûng 2.12. So saùnh Tyû suaát doanh thu theo voán kinh doanh Naêm Toång doanh thu Tyû suaát 2005 23.832.408.762 1,34646 2006 24.936.410.037 1,40884 2007 26.372.632.400 1,4899 (Nguoàn: Phoøng Taøi chính keá toaùn Sowatco) Nhaän xeùt: Tyû suaát doanh thu theo ñoàng voán laø söùc sinh lôøi cuûa ñoàng voán xoay ôû möùc taêng daàn cho thaáy hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh caøng phaùt trieån theo naêm thì söùc sinh lôøi caøng cao, tuy nhieân coøn tuøy thuoäc vaøo nguoàn voán vaø thò tröôøng khaùch haøng. Veà maët xaõ hoäi: Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ngoaøi vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá cuûa doanh nghieäp coøn phaûi ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi cuûa doanh nghieäp. Ñoù laø bao goàm moät soá chæ tieâu: Taêng thu ngaân saùch cho chính phuû : Moïi doanh nghieäp khi saûn xuaát kinh doanh thì ñeàu phaûi coù nghóa vuï noäp ngaân saùch cho Nhaø nöôùc döôùi hình thöùc laø caùc loaïi thueá: thueá doanh thu, thueá lôïi töùc, thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät,… Ñaây laø nguoàn thu chính cuûa Chính phuû. Baûng 2.13. Noäp thueá cho ngaân saùch chính phuû Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 1.346.586.910 1.938.632.400 2.263.581.101 Thueá VAT 65.601.000 78.304.000 83.504.000 Thueá nhaäp khaåu 112.738.060 147.658.203 156.308.208 (Nguoàn: Phoøng keá hoaïch toång hôïp Sowatco) Nhaän xeùt: Qua nguoàn thueá noäp cho ngaân saùch chính phuû moãi naêm taêng daàn noùi leân hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Sowatco ngaøy caøng phaùt trieån. Taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng : Goùp phaàn thöïc hieän nhieäm vuï an sinh xaõ hoäi: Coâng taùc xuaát khaåu lao ñoäng ñöa ngöôøi lao ñoäng ñi lao ñoäng hôïp taùc 400 ngöôøi, caùc tænh mieàn Baéc 80% vaø mieàn Nam (3 naêm) ñaõ taïo ra nguoàn ngoaïi teä lôùn gôûi veà nöôùc giuùp gia ñình thoaùt ngheøo. Ñaëc bieät xaõ Kyø Anh, huyeän Kyø Ninh, tænh Haø Tónh töø moät xaõ ngheøo nhaát mieàn Trung, hieän nay laø xaõ coù nhieàu nhaø cöûa khang trang, ñaát ñai coù giaù trò, ñôøi soáng phaùt trieån nhaát Haø Tónh. Tính töø naêm 2004 ñeán nay toång soá ngoaïi teä do ngöôøi lao ñoäng chuyeån veà Vieät Nam laø gaàn 6 tr USD. Baûng 2.14. Xuaát khaåu lao ñoäng CAÙC NÖÔÙC Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 MaõLai,ThaùiLan, HaønQuoác, Nhaät HongKong, Seùc, Autraulia, Singgapore 50 ngöôøi 50 ngöôøi 70 ngöôøi 45 ngöôøi 105 ngöôøi 80 ngöôøi (Nguoàn: Phoøng haønh chính nhaân söï Sowatco) Ngoaøi ra, Toång Coâng ty thöïc hieän toát coâng taùc ñeàn ôn ñaùp nghóa: Xaây döïng ñöôïc 65 caên nhaø cho caùc gia ñình baø meï Vieät Nam anh huøng, gia ñình lieät só, gia ñình chính saùch; Phuïng döôõng 02 Baø Meï Vieät Nam anh huøng Chaêm soùc gia ñình thöông binh, lieät só Goùp phaàn thöïc hieän caùc chuû tröông lôùn cuûa chính phuû vaø caùc coâng taùc hoã trôï khaùc nhö vaän ñoäng 100% caùn boä coâng nhaân vieân chöùc mua traùi phieáu giaùo duïc, traùi phieáu xaây döïng coâng trình giao thoâng thuûy lôïi vaø uûng hoä caùc hoaït ñoäng töø thieän xaõ hoäi khaùc. Quan taâm ñeán ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng: Ngoaøi vieäc taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng ñoøi hoûi moãi doanh nghieäp phaûi laøm aên coù hieäu quaû ñeå goùp phaàn naâng cao möùc soáng cho ngöôøi lao ñoäng. Noù ñöôïc phaûn aûnh qua caùc chæ tieâu nhö : Taêng möùc thu nhaäp bình quaân GDP/ngöôøi, taêng ñaàu tö xaõ hoäi vaø phuùc lôïi xaõ hoäi,… Sowatco thöïc hieän toát coâng taùc chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn coâng nhieân vieân chöùc thoâng qua caùc hoaït ñoäng: Thöôûng caùc ngaøy leã, teát trong naêm : bình quaân 5.000.000 ñ/ngöôøi Toå chöùc cho 710 löôït coâng nhaân vieân vaø thaân nhaân ñi tham quan, nghæ maùt, soá tieàn 256,2 tr ñoàng Mua baûo hieåm tai naïn 24/24 vaø ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá ñaày ñuû cho 100% caùn boä coâng nhaân vieân chöùc. Chaêm soùc 353 chaùu con coâng nhaân vieân nhaân dòp leã quoác teá thieáu nhi 1.6; khen thöôûng 178 chaùu laø hoïc sinh gioûi; taëng hoïc boång Nguyeãn Ñöùc Caûnh cho 55 tröôøng hôïp; trôï caáp hoïc phí caû naêm cho 5 tröôøng hôïp con coâng nhaân vieân ngheøo. Toång soá tieàn 102,2 tr ñoàng Toå chöùc caùc hoaït ñoäng phong traøo, hoïp maët vaø chaêm soùc nöõ coâng nhaân vieân chöùc nhaân dòp 8/3, 20/10, bình quaân 500.000 ñoàng/chò/ngaøy leã Trôï caáp khoù khaên, giaûi quyeát cheá ñoä cöôùi, tang, oám, nghæ höu cho 74 tröôøng hôïp, soá tieàn 56 tr ñoàng Toå chöùc hoïp maët vaø taëng quaø teát cho 75 caùn boä höu trí, soá tieàn 45 tr ñoàng; xaây döïng quyõ cuûa Ban lieân laïc höu trí ñeå thaêm hoûi, chaêm soùc caùn boä höu trí Toå chöùc thöôøng xuyeân caùc phong traøo theå thao noäi boä vaø giao höõu vôùi ñôn vò baïn. Tham döï hoäi dieãn vaên ngheä quaàn chuùng ngaønh Giao thoâng vaän taûi. Coâng ñoaøn ñaõ laøm toát coâng taùc giaùm saùt vieäc thöïc hieän Boä Luaät lao ñoäng vaø caùc Nghò ñònh cuûa Chính phuû coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng. Trong naêm khoâng xaûy ra tranh chaáp lao ñoäng Caùc doanh nghieäp coå phaàn toå chöùc toát hoäi nghò ngöôøi lao ñoäng qui ñònh Toång Coâng ty vaø 100% doanh nghieäp tröïc thuoäc ñeàu coù thaønh laäp Ban thanh tra nhaân daân, Hoäi ñoàng hoøa giaûi vaø hoaït ñoäng toát. Trong naêm Toång Coâng ty khoâng xaûy ra tranh chaáp lao ñoäng. Baûng 2.15. Tính heä soá naêng suaát TT BOÄ PHAÄN – CHÖÙC DANH HEÄ SOÁ 1 Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång giaùm ñoác 7,5 2 Phoù toång GÑ, Keá toaùn tröôûng, Tröôûng Ban kieåm soaùt 5,0 3 Tröôûng phoøng, Phoù phoøng, chuyeân gia coá vaán 4,0 4 Caùc chuyeân vieân veà caùc ngaønh : Taøi chính KT, toå chöùc lao ñoäng tieàn löông, Baûo hoä lao ñoäng, kyõ thuaät vaät tö, Keá hoaïch ñaàu tö, kinh doanh, xaây döïng cô baûn 3,5 5 Nhaân vieân laøm coâng taùc: Tieáp khaùch, vaên thö baûo maät, ñaùnh maùy, quaûn trò, baûo veä, laùi xe, caáp döôõng vaø chuyeân traùch ñoaøn theå 2,5 (Nguoàn: Phoøng haønh chính nhaân söï Sowatco) Heä soá traùch nhieäm ñöôïc xaùc ñònh theo: Traùch nhieäm ñoái vôùi keát quaû hoaït ñoäng sản xuaát kinh doanh; Traùch nhieäm ñoái vôùi con ngöôøi, taøi saûn; Traùch nhieäm hoaøn thaønh caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm, quyù, thaùng; Traùch nhieäm ñoái vôùi quan heä coâng taùc möùc ñoä tieáp xuùc ñoä phöùc taïp coâng vieäc vaø ñoøi hoûi traùch nhieäm cao trong coâng taùc, tính ñoäc laäp töï chuû trong giaûi quyeát söï vieäc. Baûng 2.16. Tính heä soá traùch nhieäm TT Boä phaän – chöùc danh Heä soá 1 Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång giaùm ñoác 5,0 2 Phoù toång GÑ, Keá toaùn tröôûng, Tröôûng Ban kieåm soaùt 4,0 3 Tröôûng phoøng 3,0 4 Phoù phoøng, thuû quyõ 2,0 (Nguoàn: Phoøng haønh chính nhaân söï Sowatco) Do söï phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu veà maët kinh teá xaõ hoäi giöõa caùc vuøng, laõnh thoå trong moät quoác gia, ñaëc bieät laø caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Ñeå töøng böôùc xoùa boû söï caùch bieät veà maët kinh teá xaõ hoäi, phaân phoái laïi thu nhaäp thì ñoøi hoûi caàn coù nhöõng chính saùch khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån, nhaát laø ñaàu tö vaøo caùc vuøng kinh teá keùm phaùt trieån. Ñi ñaàu trong nhieäm vuï ñoåi môùi, phaùt trieån doanh nghieäp: Naêm 2003 Toång coâng ty chuyeån ñoåi doanh nghieäp theo moâ hình coâng ty meï – Coâng ty con Naêm 2004 hoaøn taát loä trình coå phaàn hoùa 7/7 doanh nghieäp thaønh vieân tröôùc tieán ñoä chung cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi 2 naêm Naêm 2009 hoaøn taát coå phaàn hoùa Coâng ty meï Chaêm lo toát ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn ngöôøi lao ñoäng: Thu nhaäp bình quaân coâng nhaân vieân chöùc: naêm 2000 ñaït 1,263 tr ñoàng, naêm 2009 ñaït 4,2 tr ñoàng (naêm 2009 baèng 3,4 laàn naêm 2000). Thöïc hieän toát coâng taùc chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho coâng nhaân vieân chöùc lao ñoäng baèng nhieàu hình thöùc ñaûm baûo cao hôn thoûa öôùc lao ñoäng. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû SXKD cuûa SOWATCO: Moâi tröôøng vi moâ Moâi tröôøng vi moâ bao goàm caùc yeáu toá trong ngaønh, vaø caùc yeáu toá ngoaïi caûnh ñoái vôùi doanh nghieäp. Coù 5 yeáu toá cô baûn: Ñoái thuû caïnh tranh: Ñoái thuû caïnh tranh laø yeáu toá quan troïng haøng ñaàu ñoái vôùi quaûn trò. Ngaøy nay yeáu toá caïnh tranh laø quan troïng neáu doanh nghieäp muoán toàn taïi vaø phaùt trieån. Doanh nghieäp muoán caïnh tranh phaûi naém ñöôïc öu ñieåm, nhöôïc ñieåm, muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa ñoái thuû. Öu ñieåm, nhöôïc ñieåm : naém ñöôïc öu ñieåm, nhöôïc ñieåm cuûa ñoái thuû, coù nghóa laø doanh nghieäp ñaõ naém ñöôïc moät phaàn thaønh coâng, doanh nghieäp caàn nghieân cöùu öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa ñoái thuû trong caùc laõnh vöïc sau: giaù thaønh, chuûng loaïi saûn phaåm, heä thoáng phaân phoái, tieàm löïc taøi chính, naêng löïc quaûn lyù, nguoàn nhaân löïc. Muïc tieâu ñoái thuû : naém ñöôïc muïc tieâu ñoái thuû, doanh nghieäp coù theå döï ñoaùn ñöôïc nhöõng saûn phaåm, dòch vuï maø ñoái thuû coù theå tung ra trong töông lai, töø ñoù doanh nghieäp seõ coù nhöõng chieán löôïc ñoái öùng thích hôïp. Chieán löôïc cuûa ñoái thuû: caùc nhaø quaûn trò caàn nghieân cöùu chieán löôïc vaø chính saùch chuû yeáu cuûa ñoái thuû caïnh tranh, ñeå töø ñoù hoaïch ñònh nhöõng chieán löôïc cho phuø hôïp cho doanh nghieäp mình. Ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi cuûa SOWATCO ñoù chính laø nhöõng coâng ty vaän taûi thuûy tö nhaân coù trang thieát bò, phöông tieän vaän taûi hieän ñaïi, neân SOWATCO caàn coù nhöõng bieän phaùp caûi tieán laïi heä thoáng phöông tieän vaän taûi ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Baûng 2.17. Coâng ty caïnh tranh vôùi Sowatco Teân ñoái thuû caïnh tranh Nhöõng lónh vöïc caïnh tranh vôùi SOWATCO 1. Coâng ty coå phaàn vaän taûi Haø Tieân Xi maêng vaø clinker phuïc vuï nhu caàu baûn thaân coâng ty. Xaø lan roãi (sau khi giao haøng) ñöôïc duøng ñeå keát hôïp vaän chuyeån haøng hoùa khaùc treân ñöôøng veà. 2. Coâng ty vaän taûi Ñöùc Haïnh Hai coâng ty tö nhaân naøy chæ caïnh tranh vôùi SOWATCO veà giaù vì hoï taäp trung vaøo thò tröôøng 3. Coâng ty vaän taûi Soâng Ñaøo Vaän taûi haøng hoùa coù khoái löôïng nhoû. 4. Coâng ty vaän taûi xaêng daàu (VPTC) Vaän taûi Container, caïnh tranh vôùi SOWATCO veà khaùch haøng (Gemadept). Gemadept vaø VPTC laø caùc coâng ty con cuûa Toång coâng ty Haøng Haûi Vieät Nam, do ñoù VPTC nhaän ñöôïc nhieàu ñôn ñaët haøng hôn töø khaùch haøng naøy (60%) trong khi SOWATCO chæ nhaän ñöôïc 20% (Nguoàn: Phoøng keá hoaïch toång hôïp Sowatco) Khaùnh haøng: Baûng 2.18. Danh saùch khaùch haøng TT Teân khaùch haøng Loaïi saûn phaåm/dòch vuï 1 Caûng Saøi Goøn Boác xeáp, vaän chuyeån haøng hoùa 2 Coâng ty coå phaàn dòch vuï haøng haûi sao bieån Lai daét taøu bieån 3 Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân thöông maïi & vaän taûi Petrolimex Daàu Do 4 Coâng SCT – Thaùi Lan Clinker 5 Coâng ty coå phaàn hoùa daàu Petrolimex Daàu nhôøn 6 Nippon il Corporation Daàu nhôøn 7 Coâng ty Srithai VN Noùn baûo hieåm 8 Toång coâng Löông thöïc mieàn Nam Boác xeáp, vaän chuyeån gaïo xuaát khaåu 9 Toång coâng ty löông thöïc mieàn Baéc Boác xeáp, vaän chuyeån gaïo xuaát khaåu 10 Cty Asia Flour Mill – Campuchia Vaän chuyeån luùa mì 11 Caûng Container Quoác teá (VICT) Boác xeáp, vaän chuyeån container Ï12 Coâng ty coå phaàn Xi maêng Haø Tieân Boác xeáp, vaän chuyeån clinker 13 Coâng ty löông thöïc Vónh Long Boác xeáp, vaän chuyeån gaïo xuaát khaåu 14 Coâng ty Theùp Pomina Boác xeáp, vaän chuyeån theùp 15 Lieân doanh xi maêng Bình Ñieàn Boác xeáp, vaän chuyeån 16 Coâng ty Toyota Daàu nhôøn 17 Coâng ty Honda VN Daàu nhôøn, noùn baûo hieåm (Nguoàn: Phoøng keá hoaïch toång hôïp Sowatco) Khaùch haøng laø yeáu toá quyeát ñònh trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp khoâng nhöõng phaûi giöõ ñöôïc khaùch haøng cuõ, maø phaûi thu huùt ñöôïc khaùch haøng môùi, phaûi nghieân cöùu thaät kyõ khaùch haøng, ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng. Khi nghieân cöùu, doanh nghieäp neân chuù yù ñeán caùc yeáu toá sau : Hình aûnh cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng Khaû naêng taøi chính cuûa khaùch haøng Sôû thích taäp quaùn cuûa khaùch haøng,… Saûn phaåm thay theá: Caùc saûn phaåm thay theá laø caùc saûn phaåm coù cuøng coâng naêng nhö saûn phaåm cuûa ngaønh, tuy nhieân, caùc saûn phaåm naøy döôùi taùc ñoäng cuûa coâng ngheä coù theå coù nhöõng tính naêng vöôït troäi hôn so vôùi saûn phaåm cuûa ngaønh, vaø theo thôøi gian, nhöõng saûn phaåm naøy seõ ñöôïc thay theá nhöõng saûn phaåm cuõ. Caùc doanh nghieäp cuõng caàn taän duïng saûn phaåm thay theá ñeå laøm lôïi theá caïnh tranh cho mình. Nhöõng saûn phaåm thay theá ña daïng nhö : Ñöôøng haøng khoâng, taøu löûa,… Nhaø cung caáp: Caùc nhaø cung caáp coù theå thuùc ñaåy hay gaây moät aùp löïc ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, nhaø cung caáp ôû ñaây coù theå hieåu laø caùc doanh nghieäp cung caáp caùc nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo, maùy moùc thieát bò, voán kinh doanh, nhaân coâng,… Ñaëc bieät nguoàn cung caáp voán töø Vieät Nam ñeán Quoác teá. Keát quaû kinh doanh naêm 2009 cuûa SOWATCO SOWATCO böôùc vaøo thöïc hieän nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 trong boái caûnh tình hình kinh teá theá giôùi vaø trong nöôùc coù nhieàu bieán ñoäng phöùc taïp. Laïm phaùt vaø giaù caû taêng cao, nguyeân vaät lieäu bieán ñoäng lieân tuïc, chính saùch tieàn teä – ngaân haøng bò sieát chaët, doanh nghieäp luoân ñöùng tröôùc nhöõng ruûi ro tieàm aån. Tuy nhieân, vôùi söï chæ ñaïo linh hoaït vaø thieát thöïc cuûa laõnh ñaïo, söï noã löïc vaø ñoaøn keát moät loøng cuûa taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân SOWATCO ñaõ töøng böôùc vöôït qua khoù khaên, hoaøn thaønh xuaát saéc keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2008 tröôùc 30 ngaøy.vaø naêm 2009 cuõng hoaøn thaønh toát chæ tieâu caáp treân giao Toaøn toång Coâng ty trong naêm 2009 ñaõ thöïc hieän ñöôïc : Giaù trò toång saûn löôïng coù thueá : 587,0 tæ ñoàng ñaït 141% keá hoaïch naêm vaø taêng 35,5% so vôùi thöïc hieän cuøng kyø 2008. Doanh thu coù thueá: 554,6 tæ ñoàng ñaït 135,7% keá hoaïch naêm vaø taêng 37,7% so vôùi thöïc hieän cuøng kyø naêm 2008. Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 19,4 tæ ñoàng baèng 132,4% so vôùi keá hoaïch naêm vaø taêng 23,8% so thöïc hieän cuøng kyø naêm 2008. Trong ñoù : Coâng ty meï : Doanh thu coù thueá : 455,6 tæ ñoàng ñaït 136,1% keá hoaïch naêm vaø taêng 40,26% so vôùi thöïc hieän cuøng kyø 2008. Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 14,3 tæ ñoàng ñaït 133,3% keá hoaïch naêm vaø taêng 27,91% so vôùi thöïc hieän cuøng kyø naêm 2008 Caùc Coâng ty con: goàm 05 Coâng ty Caùc coâng ty coå phaàn xaây laép coâng trình : Giaù trò toång saûn löôïng vaø doanh thu coù thueá: 30,1 tæ ñoàng ñaït 103,6% keá hoaïch. Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 810 trieäu ñoàng ñaït 100% keá hoaïch naêm. Coâng ty coå phaàn ñoùng môùi vaø söûa chöõa Phöông tieän thuûy Caàn Thô: Giaù trò toång saûn löông coù thueá: 37,7 tæ ñoàng ñaït 170,2% keá hoaïch naêm Doanh thu coù thueá: 37,5 tæ ñoàng ñaït 164,6% keá hoaïch naêm Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 601 trieäu ñoàng ñaït 132,2% keá hoaïch naêm. Coâng ty coå phaàn dòch vuï Toång hôïp Ñöôøng Thuûy Mieàn Nam Giaù trò toång saûn löôïng vaø doanh thu coù thueá 19,1 tæ ñoàng ñaït 121,6% keá hoaïch naêm. Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 233 trieäu ñoàng ñaït 116,6% keá hoaïch naêm Ñaây laø Coâng ty con ñaàu tieân trong Toång coâng ty 06 thaùng ñaàu naêm 2008 ñaõ hoaøn thaønh möùc chæ tieâu lôïi nhuaän theo keá hoaïch. Coâng ty coå phaàn Cô khí coâng trình 2: Giaù trò toång saûn löôïng coù thueá: 1,1 tæ ñoàng ñaït 36,8% keá hoaïch naêm Doanh thu coù thueá: 9,1 tæ ñoàng. Vôùi chæ tieâu doanh thu naøy, thu töø baùn thanh lyù saø lan 800 taán vaø caàn truïc 125 taán laø 7,1 tæ ñoàng Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 2.689 trieäu ñoàng. Trong ñoù lôïi nhuaän saûn xuaát chính laø 4,2 trieäu ñoàng vaø cheânh leäch töø vieäc baùn thanh lyù taøi saûn sau khi tröø caùc chi phí lieân quan laø 2.684 trieäu ñoàng. Coâng ty coå phaàn dòch vuï xaây döïng vaø cô khí ñöôøng Thuûy mieàn Nam : Giaù trò toång saûn löôïng vaø doanh thu coù thueá: 3,1 tæ ñoàng ñaït 131,7% keá hoaïch naêm Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 748 trieäu ñoàng ñaït 100% keá hoaïch naêm. Coâng ty lieân keát : Goàm 03 Coâng ty Coâng ty CP xuaát khaåu lao ñoäng vaø dòch vuï vaän taûi thuûy mieàn Nam: Giaù trò saûn löôïng vaø doanh thu coù thueá: 2,7 tæ ñoàng ñaït 70% keá hoaïch naêm Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 169 trieäu ñoàng ñaït 37,4% keá hoaïch naêm Coâng ty coå phaàn xaây döïng coâng trình vaø thöông maïi 747: Giaù trò toång saûn löôïng coù thueá : 17,2 tæ ñoàng ñaït 170% keá hoaïch naêm Doanh thu coù thueá: 13,2 tæ ñoàng ñaït 131% keá hoaïch naêm. Loã : 301 trieäu ñoàng Coâng ty coå phaàn Caûng Saøi Goøn – Hieäp Phöôùc: Ñang trong giai ñoaïn trieån khai döï aùn. Caùc coâng ty lieân doanh: Goàm 02 Coâng ty lieân doanh Coâng ty lieân doanh KEPPEL LAND – WATCO (Cao oác Saøi goøn Centre): Doanh thu: 10.800.000 USD ñaït 108,6% keá hoaïch naêm Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 3.825.000 USD taêng 15% keá hoaïch naêm Coâng ty lieân doanh Phaùt trieån tieáp vaän soá 1 (caûng VICT): Saûn löôïng: 540.162 TEU ñaït 82,4% keá hoaïch naêm Doanh thu: 30.441.000 USD ñaït 90,8% keá hoaïch naêm Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 11.517.000 USD ñaït 81,6% keá hoaïch naêm ÑAÙNH GIAÙ: Caùc maët laøm ñöôïc Veà loaïi hình vaän taûi vaø dòch vuï vaän taûi: Nhìn chung loaïi hình vaän taûi (bao goàm vaän taûi haøng rôøi, contaienr vaø dòch vuï lai daét taøu bieån) vaãn ñaûm baûo ñuû nguoàn haøng trong 09 thaùng ñaàu naêm. Tuy nhieân, ñeán Quyù 04/2008 haàu heát caùc loaïi hình ñeàu suït giaûm do aûnh höôûng kinh teá chung. Ngoaøi ra, chi phí söûa chöõa phöông tieän thuûy trong naêm 2008 cuûa Coâng ty meï laø 4,0 tæ ñoàng cuõng ñaõ laøm giaûm hieäu quaû kinh doanh cuûa loaïi hình naøy. Vôùi loaïi hình dòch vuï Ñaïi lyù haøng haûi, Coâng ty meï ñaõ thöïc hieän ñöôïc 14 chuyeán vôùi doanh thu 140 trieäu ñoàng, taïo ñöôïc uy tín vôùi moät soá haõng taøu lôùn vaø coù hieäu quaû. Vôùi Coâng ty Coå phaàn dòch vuï Toång hôïp ñöôøng thuûy mieàn Nam laø ñôn vò kinh doanh cuøng ngaønh ngheà Coâng ty meï, trong naêm 2008 ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû nhaát ñònh nhôø tieán haønh nhöõng bieän phaùp maïnh trong coâng taùc quaûn lyù, cuõng nhö kinh doanh neân trong 06 thaùng ñaàu naêm 2008 ñôn vò ñaõ hoaøn thaønh möùc chæ tieâu lôïi nhuaän theo keá hoaïch. Naêm 2009: Lôïi nhuaän tröôùc thueá 14.300.000.000 ñoàng (Coâng ty meï) Naêm 2010: Lôïi nhuaân tröôùc thueá 22.304.324.403 ñoàng (Coâng ty meï) Veà loaïi hình boác xeáp, khai thaùc Caûng vaø dòch vuï kho – baõi: Saûn löôïng boác xeáp haøng hoùa trong naêm 2008: Taán thoâng qua : 1.682.000 TTQ taêng 21,7% keá hoaïch naêm. Taán boác xeáp : 3.337.000 TBX taêng 13,1% keá hoaïch naêm Vôùi maët haøng boác xeáp gaïo trong naêm, nhôø söï phoái hôïp toát giöõa caùc Phoøng thöông vuï Vaän taûi, Phoøng Lai Daét – Vaän chuyeån container vaø hoã trôï tích cöïc töø Beán phao neân ñaõ coù luùc trieån khai boác xeáp 11 – 12 taøu gaïo cuùng luùc, ñaûm baûo an toaøn vaø raát coù hieäu quaû. Saûn löông boác xeáp gaïo xuaát khaåu trong naêm ñaït 1.1760.000 taán/ 4.500.000 taán taêng 47% keá hoaïch naêm vaø chieám 26% toång saûn löôïng gaïo xuaát khaåu caû nöôùc. Caûng Long Bình hieän nay ñöôïc khai thaùc vöôït coâng suaát giai ñoaïn 1. saûn löôïng trong naêm ñaït 870.000 taán taêng 47,4% keá hoaïch naêm vaø taêng 15% so vôùi coâng suaát thieát keá giai ñoaïn 1. Khu Kho Tieáp vaän SOWATCO taïi Phöôøng Long Bình, Quaän 9 vaãn ñang ñöôïc tieáp tuïc lieân keát khai thaùc vôùi SOTRANS. Doanh thu trong naêm ñaït 585 trieäu ñoàng. Veà lónh vöïc kinh doanh – mua baùn Vieäc quaûn lyù kinh doanh vaø phaân phoái daàu nhôøn ñaõ ñöôïc chaán chænh vaø daàn ñi vaøo neà neáp. Saûn löôïng kinh doanh daàu nhôø trong naêm ñaït 6.034.427 lít taêng 30% keá hoaïch naêm vaø tieáp tuïc kinh doanh oån ñònh, coù hieäu quaû. Veà lónh vöïc xuaát khaåu lao ñoäng Ngoaøi caùc thò tröôøng xuaát khaåu lao ñoäng truyeàn thoáng Ñaøi Loan, malaysia, Haøn Quoác ñaõ chính thöùc ñoùng cöûa vaø giaûm suùt, Coâng ty coå phaàn xuaát khaåu lao ñoäng vaø dòch vuï Vaän taûi thuûy mieàn Nam ñaõ baét ñaàu môû theâm moät soá thò tröôøng môùi Trung Ñoâng, Nhaät, Sec vaø Australia,… Trong naêm ñaõ ñöa ñi ñöôïc 400 ngöôøi, trong ñoù : Coâng ty Coå phaàn Xuaát khaåu lao ñoäng vaø dòch vuï vaän taûi thuûy mieàn Nam : 66 ngöôøi baèng 18% keá hoaïch naêm. Trung taâm xuaát khaåu lao ñoäng taïi Haø Noäi thuoäc coâng ty meï : 334 ngöôøi taêng 56,4% keá hoaïch naêm. Veà lónh vöïc xaây döïng vaø tö vaán thieát keá Ngaønh xaây döïng gaëp nhieàu khoù khaên do tình hình bieán ñoäng vaät tö vaø vieäc chaäm ñieàu chænh buø giaù cuûa caùc Chuû ñaàu tö. Tuy vaäy, Coâng ty coå phaàn xaây laép coâng trình ñaõ coá gaéng phaán ñaáu hoaøn thaønh xuaát saéc caùc möùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 2008 Ñoái vôùi Coâng ty Coå phaàn xaây döïng Coâng trình vaø Thöông maïi 747, naêm 2008 laø moät naêm khoù khaên do thieân tai – luõ luït taïi khu vöïc Baéc mieàn Trung, neân tieán ñoä thi coâng haàu heát cac coâng trình chaäm treã vaø aûnh höôûng ñaùng keå ñeán hieäu quaû kinh doanh. Vôùi lónh vöïc tö vaán thieát keá hieän nay raát caïnh tranh, nguoàn voánt aïi Coâng ty Coå phaàn dòch vuï Xaây döïng vaø Cô khí ñöôøng Thuûy Mieàn nam thieáu huït vaø quan troïng laø nguoàn nhaân löïc kyõ thuaät ñang caïn daàn. Tuy nhieân ñôn vò cuõng ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch trong naêm 2008. Veà lónh vöïc cô khí ñoùng môùi vaø söûa chöõa phöông tieän thuûy Giaù tole saét theùp bieán ñoäng taêng, caùc hôïp ñoàng cho thueâ treân maët baèng hieän höõu taïi Coâng ty Coå phaàn Ñoùng môùi vaø söûa chöõa Phöông tieän thuûy Caàn Thô chaám döùt töø 01/7/2008 vaø vieäc thu hoài ñaát cuûa Boä Coâng An ñaõ ít nhieàu aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh Coâng ty. Tuy nhieân, vôùi söï noã löïc vaø coù thuaän lôïi veà thò phaàn taïi khu vöïc Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long neân ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï keá hoaïch kinh doanh naêm 2008, chuû yeáu laø chæ tieâu lôïi nhuaän. Vôùi nhaø maùy SOWATCO Shipyard, sau khi Coâng ty meï coù caùc bieän phaùp saép xeáp maïnh meõ ñeå chaán chænh, coâng taùc quaûn lyù ñaõ toát hôn vaø coù söï bieán chuyeån roõ reät trong 06 thaùng cuoái naêm. Böôùc ñaàu Nhaø maùy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi roõ reät ñaùng ghi nhaän trong quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát vaø caûi tieán kyõ thuaät ñaùp öùng yeâu caàu saûn xuaát trong vaø ngoaøi Toång Coâng ty. Trong naêm, Nhaø maùy SOWATCO Shipyard ñaõ ñaït ñöôïc Giaù trò toång saûn löôïng : 9 tæ ñoàng, trong ñoù noäi boä 4 tæ ñoàng vaø ngoaøi Toång coâng ty 5 tæ ñoàng Doanh thu : 14,7 tæ ñoàng. Haïn cheá : Moät laø yù thöùc traùch nhieäm, toå chöùc kyû luaät lao ñoäng moät soá boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát khoâng nghieâm tuùc trong quaù trình thöïc thi nhieäm vuï. Hai laø moät soá nguyeân taéc laøm vieäc chuû yeáu giöõa caùc boä phaän coù lieân quan khoâng ñöôïc giöõ vöõng, xöû lyù vuï vieäc coøn theo caûm tính vaø caû neå. Ba laø kyõ naêng xöû lyù tình huoáng hieän tröôøng vaø kyõ naêng giao tieáp vôùi khaùch haøng vaø ñôn vò coù chöùc naêng quaûn lyù coøn haïn cheá veà nhieàu maët. Boán laø nguoàn nhaân löïc khoâng ñoàng ñeàu, moät thieåu soá khoâng chuû ñoäng thöïc hieän coâng vieäc trieät ñeå cuõng ñaõ laøm giaûm naêng suaát lao ñoäng cuõng nhö hieäu quaû kinh doanh. Naêm laø tình hình saûn xuaát veà hieäu quaû kinh doanh taïi caùc Coâng ty con khoâng ñoàng ñeàu veà thieáu yeáu toá beàn vöõng veà naêng löïc quaûn lyù, qui moâ, voán, hieäu quaû kinh doanh neân chöa thöïc söï ñaùp öùng cho nhu caàu ñaàu tö ñeå taêng söùc caïnh tranh vaø thu huùt nguoàn voán ñaàu tö beân ngoaøi. CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH COÂNG TY VEÀ TAØI CHÍNH Trong tình hình hieän taïi caùc coâng ty con coù quy moâ hoaït ñoäng, hieäu quaû kinh doanh, tieàm löïc veà voán chöa cao (xaáp xæ 5 tæ ñoàng), Toång coâng ty neân maïnh daïn thoaùi voán ôû caùc coâng ty con ñeå taäp trung nguoàn voán saûn xuaát kinh doanh. Ñaùnh giaù laïi tình hình hieän taïi ôû moãi coâng ty con vaø toå chöùc cô caáu laïi caùc phoøng ban naøo laøm vieäc khoâng hieäu quaû. Phaân ñònh roõ raøng traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa caùc phoøng ban, ñeå xaùc ñònh ñöôïc traùch nhieäm giaûi quyeát khi xaûy ra söï coá. VEÀ CAÙC LOAÏI HÌNH KINH DOANH SOWATCO neân taäp trung ñaåy maïnh caùc loaïi hình kinh doanh chính nhö: vaän taûi, boác xeáp, caùc dòch vuï vaän taûi coù lieân quan vaø thöông maïi Naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaø kheùp kín quy trình cung öùng chuoãi dòch vuï “door to door” Maïnh daïn loaïi boû nhöõng loaïi hình kinh doanh khoâng hieäu quaû. VEÀ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ CHÍNH SAÙCH ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Khuyeán khích vaø ñoäng vieân ñoái vôùi caáp quaûn lyù thöôøng xuyeân caäp nhaät kieán thöùc môùi vaø hieän ñaïi thoâng qua lớp boài döôõng ngaén – daøi haïn veà kyõ naêng quaûn lyù, nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng vieäc baèng caùch hoã trôï moät phaàn hay toaøn boä hoïc phí. Nghieân cöùu thöïc hieän caùc cheá ñoä thöôûng phaït nghieâm minh, ñoái vôùi nhöõng saùng kieán ñöôïc aùp duïng trong thöïc tieãn, yù thöùc toå chöùc kyû luaät, tieát kieäm trong quaù trình saûn xuaát, ñaëc bieät laø khoái lao ñoäng tröïc tieáp. Toå chöùc caùc khoaù ñaøo taïo veà kyõ naêng quaûn lyù vaø vaên hoùa doanh nghieäp ñoái vôùi toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân, treân cô sôû ñoù maïnh daïn ñeà baït nhöõng caùn boä treû, taâm huyeát vôùi ngheà vaø doanh nghieäp. VEÀ CHÍNH SAÙCH CAÏNH TRANH Raø soaùt laïi quaù trình saûn xuaát vaø kieân quyeát loaïi boû nhöõng khoaûn chi phí neáu xeùt thaáy khoâng caàn thieát, ñeå giaûm giaù thaønh saûn phaåm. Naâng cao yù thöùc duy trì , baûo döôõng phöông tieän ñoäi nguõ thuyeàn maùy tröôûng ñeå haïn cheá chi phí söûa chöõa vì ñaây laø khoaûn chi phí chieám tyû troïng khaù cao trong giaù thaønh, chæ ñöùng sau chi phí nhieân lieäu. VEÀ COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN Naâng caáp vaø caäp nhaät thoâng tin ñoái vôùi trang Web cuûa doanh nghieäp ñeå coù theå nhaän ñöôïc phaûn hoài cuûa khaùch haøng trong quaù trình cung caáp dòch vuï. Hoaøn thieän heä thoáng tin noäi boä nhaèm naâng cao coâng taùc kieåm soaùt giaù trình ñeå xöû lyù thoâng tin nhanh vaø chuyeân nghieäp hôn. VEÀ MARKETING Thaønh laäp phoøng marketing taäp hôn caùc ñaàu moái khaùch haøng. Nghieân cöùu nhu caàu cuûa thò tröôøng veà dòch vuï vaän taûi thuûy noäi ñòa, töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp naâng cao chaát löôïng dòch vuï ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. KEÁT LUAÄN Naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh thöïc söï laø moät vaán ñeà raát quan troïng, laø vaán ñeà soáng coøn ñoái vôùi moãi doanh nghieäp. Ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï ñoù, caùc doanh nghieäp phaûi tính toaùn caùc chæ tieâu hieäu quaû, thoâng qua ñoù phaân tích, ñaùnh giaù veà tình hình thöïc teá cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi doanh nghieäp, xem caùc hoaït ñoäng ñoù coù hieäu quaû hay khoâng, hieäu quaû ôû möùc ñoä naøo, caùc nhaân toá naøo aûnh höôûng tôùi chuùng vaø töø ñoù ñònh ra caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao hôn nöõa hieäu quûa cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñoù. Tröôùc thöïc traïng saûn xuaát kinh doanh hieän nay taïi Toång coâng ty coå phaàn Ñöôøng Soâng Mieàn Nam luoân hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát, noäp ngaân saùch, chæ tieâu doanh thu luoân ñaït ñöôïc ôû möùc töông ñoái cao. Beân caïnh ñoù thì coøn raát nhieàu toàn taïi Toång coâng ty phaûi ñoái maët ñaëc bieät laø vaán ñeà chi phí, chi phí saûn xuaát kinh doanh taêng raát nhanh neân lôïi nhuaän coâng ty ñaït ñöôïc giaûm ñi roõ reät vì vaäy hieäu quûa kinh doanh cuûa coâng ty trong nhöõng naêm gaàn ñaây coù xu höôùng giaûm ñi so vôùi nhöõng naêm tröôùc. Ñeå caûi thieän tình hình treân coâng ty caàn phaûi tính toaùn, tìm ra caùc bieän phaùp quaûn lyù nhaèm haï thaáp chi phí coù nhö vaäy môùi coù theå taêng söùc caïnh tranh cuûa dòch vuï, taêng doanh soá goùp phaàn naâng cao hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Vôùi moät soá giaûi phaùp ruùt ra töø thöïc traïng hieän nay cuûa coâng ty, em hy voïng noù seõ goùp moät phaàn naøo trong vieäc naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn toaøn theå ban laõnh ñaïo, caùc phoøng ban Toång Coâng Ty CP Ñöôøng Soâng Mieàn Nam xin chaân thaønh caûm ôn coâ Th.s Nguyeãn Thò Thu Hoøa ñaõ höôùng daãn, giuùp ñôõ em hoaøn thaønh baøi vieát naøy. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Hoaït ñoäng kinh teá doanh nghieäp thöông maïi (PSG.TS Traàn Theá Duõng) Hoaït ñoäng kinh doanh NXB Thoáng keá 2001 Quaûn trò doanh nghieäp thöông maïi (GS.TS Vuõ Luaän) Quaûn trò döï aùn (Th.s Vuõ Thuøy Döông) Kinh teá doanh nghieäp thöông maïi (TS Phaïm Coâng Ñoaøn vaø TS Nguyeãn Caûnh Lòch) Marketing (PGS.PTS Traàn Minh Ñaïo) Moät soá taøi lieäu tham khaûo khaùc. PHUÏ LUÏC TOÅNG HÔÏP KEÁ HOAÏCH SAÛN LÖÔÏNG – DOANH THU CHI PHÍ – LÔÏI NHUAÄN NAÊM 2010 COÂNG TY MEÏ TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG SOÂNG MIEÀN NAM TT Loaïi hình ÑVT Khoái löôïng (taán) Ñôn giaù (ñoàng) Keá hoaïch naêm 2010 Tæ leä % A KINH DOANH CHÍNH I SAÛN LÖÔÏNG 1 Vaän taûi vaø dòch vuï vaän taûi Taán vaän chuyeån Taán 2.746.500 Taán vaän chuyeån Taán.Km 53.583.000 2 Boác xeáp vaø dòch vuï boác xeáp Taán thoâng qua TTQ 2.110.028 Taán boác xeáp TBX 2.850.028 3 Coâng nghieäp Ñoùng môùi Chieác 3 Söûa chöõa Chieác 38 4 Thöông maïi Daàu nhôøn Lít 6.750.000 Noùn baûo hieåm Caùi 340.000 II DOANH THU ñoàng II=(1+2+3+4+5+6+7+8) 430.190.007.500 100,00 1 Vaän taûi vaø dòch vuï vaän taûi ñoàng 1=(a+b+c+d) 32.953.500.000 7,66 a Vaän taûi haøng rôøi ñoàng 5.053.500.000 b Vaän taûi container ñoàng 12.300.000.000 VICT ñoàng 12.300.000.000 PHUOC LONG ñoàng - c Vaän taûi nöôùc ñoàng 840.000.000 d Lai daét taøu bieån ñoàng 14.760.000.000 2 Boác xeáp vaø dòch vuï boác xeáp ñoàng 2=(a+b+c) 58.693.182.255 13,64 a Caûng Long Bình ñoàng 35.855.000.000 Haøng xuaát ñoàng 7.092.946.704 Haøng nhaäp ñoàng 18.702.500.000 Thueâ baõi ñoàng 6.752.805.000 Phí caäp beán + Phí buoäc - côõi daây - nöôùc ñoàng 1.109.934.480 Traïm caân ñoàng 675.000.000 Xuaát - phuû baït than ñoàng 1.521.813.816 b Boác xeáp phao ñoàng 22.140.000.000 Haøng xaù ñoàng 2.250.000.000 Haøng gaïo ñoàng 19.890.000.000 c Beán 38 A vaø 38 B Toân Thaát Thuyeát + Beán Hieäp Aân ñoàng 698.182.255 3 Phao vaø Buoäc - Côûi daây phao neo ñoàng 3=(a+b) 6.060.000.000 1,41 a Phí phao ñoàng 5.400.000.000 b Buoäc - côûi daây neo phao taøu bieån ñoàng 660.000.000 4 Dòch vuï VICT vaø Ñaïi lyù haøng haûi ñoàng 4=(a+b+c) 7.086.000.000 1,65 a Cho thueâ ñaàu keùo Container ñoàng 2.286.000.000 b Cho thueâ laùi xe ñoàng 3.000.000.000 c Dòch vuï Nhaø thaàu VICT ñoàng 1.800.000.000 5 Mua baùn daàu nhôøn vaø noùn baûo hieåm ñoàng 5=(a+b+c) 293.818.773.245 68,30 a Haø Noäi ñoàng 144.483.826.732 b Tp.Hoà Chí Minh ñoàng 124.686.129.090 c Ñaø Naüng ñoàng 24.648.817.423 6 Nhaø maùy Sowatco Shipyard ñoàng 6 26.991.000.000 6,27 7 Cho thueâ maët baèng ñoàng 7 2.737.500.000 0,64 8 Xuaát khaåu lao ñoäng (Haø Noäi) ñoàng 8 1.850.052.000 0,43 III CHI PHÍ ñoàng III=(1+2+3) 97.706.682.255 0,4 A ÑÒNH PHÍ 30.183.952.802 5,69 1 Khaáu hao cô baûn taøu 14.887.943.310 3,53 2 Laõi vay ñaàu tö 6.234.000.000 1,48 3 Söûa chöõa - Phí ñaêng kieåm - Trang bò vaät tö 4.467.750.000 1,06 a Söûa chöõa lôùn theo caáp (SC caáp - Bieåu Kyõ thuaät) taøu/naêm b Phí ñaêng kieåm haèng naêm (PÑKHN-Bieåu Kyõ thuaät) taøu/naêm c Phí ñaêng kieåm treân ñaø (PÑKTÑ-Bieåu Kyõ thuaät) taøu/naêm d Vaät tö trang bò duïng cuï saûn xuaát (VTTB-Bieåu kyõ thuaät) taøu/naêm 4 Chi phí baèng tieàn 4.594.259.492 1,09 a Thueâ ñaát, vaên phoøng, kho baõi, phöông tieän b Baûo hieåm con ngöôøi (05 taøu = 24 ngöôøi) ngöôøi/naêm c Baûo hieåm phöông tieän, thieát bò, haøng hoùa taøu/naêm d Phí moâi tröôøng, phoøng chaùy chöõa chaùy, baûo veä LÑ ngöôøi/naêm B BIEÁN PHÍ 389.346.187.888 82,29 1 NVL (nhieân lieäu) giaù mua tröïc tieáp 300.383.034.456 71,32 a Nguyeân vaät lieäu chính (xaêng, daàu, giaù voán mua haøng) lít/naêm b Nguyeân vaät lieäu chính (xaêng, daàu, giaù voán mua haøng) lít/naêm c Phí ñoàng/naêm 2 Löông cô baûn 9.151.377.699 2,17 a Löông cô baûn (heä soá x 830,000 ñoàng Baûo hieåm xaõ hoäi (16% x a) Baûo hieåm y teá (3% x a) Kinh phí coâng ñoaøn (2% x a) Baûo hieåm thaát nghieäp (1% x a) 3 Löông naêng suaát (hoaëc löông khoaùn) 27.782.122.033 6,60 Löông naêng suaát (hoaëc löông khoaùn) theo thöïc teá Kinh phí coâng ñoaøn (2% x a) Baûo hieåm thaát nghieäp Tieàn côm 4 Löông T.13 vaø caùc khoaûn thöôûng trong löông 8.700.000.000 5 Söûa chöõa nhoû ñoät xuaát (SCÑX - Bieåu Kyõ thuaät) 1.890.500.000 0,45 6 Laõi vay voán löu ñoäng 7.396.922.103 1,76 7 Chi phí dòch vuï mua (thueâ) ngoaøi (PT-TB-NC) 17.072.665.707 8 Chi phí khaùc 16.969.565.890 IV LÔÏI NHUAÄN GOÄP ñoàng IV=II-III 332.483.325.245 2,09 LÔÏI NHUAÄN GOÄP (Ñaõ loaïi tröø chi phí laõi vay) 22.618.271.913 B KINH DOANH KHAÙC I DOANH THU ñoàng I=(a1 + b1) 41.761.526.523 a1 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính ñoàng 24.488.799.250 a1.1 Laõi tieàn göûi Ngaân haøng ñoàng 14.017.799.250 a1.2 Lôïi nhuaän lieân doanh ñoàng 9.250.000.000 a1.3 Laõi coå töùc caùc Coâng ty con döï kieán naêm 2009 ñoàng 1.178.000.000 Coâng ty coå phaàn Xaây laép coâng trình ñoàng 350.000.000 Coâng ty coå phaàn ÑM va SC Phöông tieän thuûy Caàn Thô ñoàng 526.000.000 Coâng ty coå phaàn Dòch vuï Toâng hôïp Ñöôøng thuyû mieàn Nam ñoàng 82.000.000 Coâng ty coå phaàn Dòch vuï XD vaø CK Ñöôøng thuûy mieàn Nam ñoàng 220.000.000 a1.4 Laõi ñoåi traùi phieáu Chính phuû 43.000.000 b1 Caùc khoaûn thu khaùc (thanh lyù TS + Khaùc) ñoàng 17.272.727.273 II CHI PHÍ ñoàng II = a2 + b2 27.549.340.033 a2 Chi hoaït ñoäng taøi chính ñoàng 20.412.600.000 a2.1 Laõi vay voán löu ñoäng ñoàng 12.000.000.000 a2.2 Laõi vay ñaàu tö trung - daøi haïn ñoàng 8.412.600.000 b2 Chi khaùc (Thöïc chi + Döï phoøng phí) ñoàng 7.136.740.033 III LÔÏI NHUAÄN GOÄP ñoàng 14.212.186.490 C KEÁT QUAÛ KINH DOANH III = I - II I TOÅNG DOANH THU ñoàng 471.951.534.022 1 Kinh doanh chính ñoàng 430.190.007.499 2 Kinh doanh khaùc ñoàng 41.761.526.523 II TOÅNG CHI PHÍ ñoàng II = 1 + 2 435.121.075.619 1 Kinh doanh chính (Khoâng coù laõi vay ñaàu tö vaø laõi vay VLÑ) ñoàng 407.571.735.586 2 Kinh doanh khaùc ñoàng 27.549.340.033 III TOÅNG LÔÏI NHUAÄN GOÄP ñoàng III=1+2 36.830.458.403 8,56 1 Kinh doanh chính 22.618.271.913 2 Kinh doanh khaùc 14.212.186.490 Chi phí Quaûn lyù Doanh nghieäp ñoàng 14.526.134.000 IV TOÅNG LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ ñoàng VI=III-(*) 22.304.324.403 5,18 Thueá thu nhaäp Doanh nghieäp (25%) ñoàng **=(IV-a1.2) x 25% 3.263.581.101 VIII TOÅNG LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ ñoàng VIII=VII-(**) 19.335.243.302 4,49 Thuø lao HÑQT vaø BKS (Döï kieán) ñoàng 500.000.000 IX LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ COØN LAÏI ñoàng IX=VIII-(***) 18.835.243.302 4,38 Trích laäp Quyõ döï phoøng boå sung VÑL (10%) ñoàng QDP=IX x 10% 1.883.524.330 Trích laäp Quyõ PL-KT (10%) ñoàng QPLKT=IX x 10% 1.883.524.330 X TOÅNG LÔÏI NHUAÄN DÖÏ KIEÁN CHIA COÅ TÖÙC ñoàng X=IX-QDP-QPLKT 15.068.194.642 2EÏ Voán ñieàu leä ñoàng VÑL 671.000.000.000 XI COÅ TÖÙC DÖÏ KIEÁN NAÊM 2010 ñoàng (X/VÑL)*100% 2,25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUAN VAN DA HOAN CHINH_506401006.doc
Luận văn liên quan