Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica)

Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đứng trước ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức, các nước đang phát triển đang cố gắng chọn cho mình những hướng đi tắt nhằm đạt được sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Việt Nam có đầy đủ những yếu tố thuận lợi như lực lượng lao động dồi dào, nhiều tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi. Tuy nhiên, xét tận gốc chiến lược phát triển kinh tế chúng ta cần tìm cho mình một hướng đi riêng, hay nói theo ngôn ngữ marketing: cần tìm chiến lược định vị đúng cho Việt Nam. Trong những sự lựa chọn mà chúng ta đang trăn trở thì thương hiệu là một hướng chiến lược quan trọng vì những lý do sau đây: - Thương hiệu là công cụ của kinh tế tri thức chứ không còn là công cụ của kinh tế thị trường như là sản phẩm hàng hóa. - Thương hiệu tạo ra một giá trị cộng thêm rất cao vào những sản phẩm hàng hóa thông thường. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không còn con đường nào khác là phải đầu tư để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa của mình. Phát triển thương hiệu cho ngành bánh kẹo là điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay vì trên thị trường đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều các nhãn hiệu bánh kẹo khác nhau của rất nhiều các công ty trong và ngoài nước, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) là một trong những doanh nghiệp Việt Nam sản xuất bánh kẹo có rất nhiều sản phẩm bánh kẹo gắn với những thương hiệu khác nhau. Trong xu thế phát triển nhanh chóng, đã đến lúc Công ty Bibica cần phải quy hoạch, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm của mình. Chính vì vậy, Tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo sôcôla chocobella của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica)” cho luận văn Thạc sĩ kinh tế của mình. 2. Mục tiêu của luận văn Đánh giá và phân tích thực trạng của việc xây dựng thương hiệu Sôcôla Chocobella của Bibica trong thời gian qua. Phân tích và trình bày những điểm được và chưa được của quá trình xây dựng thương hiệu kẹo Chocobella, đồng thời đưa ra những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của thương hiệu kẹo Chocobella. Đề ra các biện pháp và phát triển thương hiệu kẹo Chocobella. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu của luận văn là dựa vào những cơ sở lý luận về thương hiệu và việc vận dụng các nguyên lý tiếp thị vào thực tế để đưa ra các giải pháp cho việc phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như: - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp khách hàng. - Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn, thảo luận của các nhà quản lý thương hiệu của các phòng ban trong công ty Bibica. - Phương pháp phân tích, tổng hợp các quá trình và chính sách phát triển thương hiệu Chocobella của công ty Bibica. - Tham khảo và sử dụng tài liệu từ báo chí, các báo cáo công khai các nghiên cứu trong nội bộ công ty. 4. Giới hạn của luận văn Luận văn chỉ trình bày và phân tích tình hình thực tiễn phát triển của thương hiệu Chocobella chứ không đi vào phân tích các thương hiệu bánh kẹo khác của Bibica. Đồng thời luận văn cũng chỉ tập trung đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Chocobella. MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu của luận văn 2 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Giới hạn của luận văn 2 5. Kết cấu của luận văn 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1 Những lý luận về thương hiệu 4 1.1.1 Khái niệm về thương hiệu 4 1.1.2 Thành phần của thương hiệu 4 1.1.3 Những lợi ích của thương hiệu mạnh 5 1.1.4 Hệ thống nhận diện thương hiệu 5 1.1.5 Các công cụ thể hiện hình thức của thương hiệu 6 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của thương hiệu 7 1.3 Quá trình phát triển thương hiệu 8 1.3 .1 Các điều kiện cơ bản để xây dựng thương hiệu 8 1.3.2 Những điều cần làm để xây dựng thương hiệu mạnh 9 1.3.3 Định vị thương hiệu và chiến lược marketing 4P 10 1.3.3.1 Định vị thương hiệu 10 1.3.3.2 Chiến lược marketing 4P 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHOCOBELLA CỦA CÔNG TY BIBICA TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Quá trình phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam 17 2.1.1 Nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về xây dựng thương hiệu 17 2.1.2 Tổng quan về thị trường sôcôla tại Việt Nam 19 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Bibica 22 2.2.1 Giới thiệu sơ lược và công ty Bibica 22 2.2.2 Thị trường của công ty Bibica 25 2.3 Tổng quan về thương hiệu Chocobella 27 2.3.1 Định vị sản phẩm Chocobella trong thời gian qua 28 2.3.2 Quy cách đóng gói và bao bì sản phẩm 28 2.3.3 Chủng loại và chất lượng sản phẩm 28 2.3.4 Thị trường tiêu thụ của Chocobella 29 2.3.5 Khách hàng mục tiêu và độ nhận biết của khách hàng mục tiêu 29 2.3.5.1 Khách hàng mục tiêu 29 2.3.5.2 Độ nhận biết của khách hàng mục tiêu 30 2.4 Chiến lược tiếp thị thương hiệu Chocobella trong thời gian qua 31 2.4.1 Chiến lược sản phẩm 31 2.4.2 Chiến lược giá 31 2.4.3 Chiến lược phân phối 32 2.4.4 Chiến lược truyền thông tiếp thị 32 2.4.4.1 Quảng cáo 32 2.4.4.2 Quan hệ cộng đồng 32 2.4.4.3 Tiếp thị trực tiếp 35 2.4.4.4 Khuyến mãi và trưng bày sản phẩm 36 2.5 Công tác tổ chức và đánh giá thương hiệu Chocobella trong thời gian qua 36 2.6 Những hạn chế của thương hiệu Chocobella trong thời gian qua 37 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHOCOBELLA CỦA CÔNG TY BIBICA 3.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển 38 3.1.1 Quan điểm 38 3.1.2 Mục tiêu phát triển 38 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Chocobella 39 3.2.1 Hoàn thiện các thành phần và định vị thương hiệu Chocobella 39 3.2.1.1 Định vị thương hiệu Chocobella 39 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến kiểu dáng bao bì 42 3.2.1.3 Chiến lược giá 44 3.2.1.4 Đăng ký quyền sở hữu các thành phần thương hiệu Chocobella 45 3.2.2 Hoàn thiện chiến lược quảng bá thương hiệu Chocobella 45 3.2.2.1 Chiến lược quảng bá tại kênh phân phối 45 3.2.2.2 Quảng cáo trên phương tiện truyền thông 48 3.2.2.3 Các hoạt động khuyến mãi 49 3.2.2.4 Quan hệ cộng đồng 50 3.2.3 Tạo động lực hỗ trợ quảng bá thương hiệu Chocobella 52 3.2.3.1 Khôi phục và làm mới thương hiệu Chocobella 52 3.2.3.2 Mở rộng và hợp tác quảng bá thương hiệu Chocobella 52 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý thương hiệu Chocobella 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haèm thay ñoåi thaønh kieán veà soâcoâla Vieät Nam. Bieåu ñoà 2.1: Ñoä nhaän bieát Chocobella vaø tyû leä söû duïng saûn phaåm 32.1% 19.0% 48.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Khoâng bieát Chocobella Bieát nhöng chöa duøng Ñaõ duøng Ñoä nhaän bieát Chocobella vaø tæ leä söû duïng saûn phaåm (Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa Coâng ty Bibica) Trang 31 2.4 Chieán löôïc tieáp thò thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua 2.4.1 Chieán löôïc saûn phaåm - Chaát löôïng saûn phaåm: naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø ña daïng hoaù saûn phaåm ƒ Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm laø moät chieán löôïc quan troïng trong vieäc phaùt trieån thöông hieäu Chocobella. Vieäc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm nhaèm thoûa maõn ngaøy caøng cao nhu caàu ngöôøi tieâu duøng vaø laø moät ñieàu kieän soáng coøn ñoái vôùi nhaõn hieäu. ƒ Ña daïng hoaù saûn phaåm: bao goàm ña daïng hoùa veà maãu maõ bao bì vaø höông vò saûn phaåm nhaèm laøm thoaû maõn nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng. - Ñònh höôùng phaùt trieån: theo 2 höôùng laø saûn phaåm cho nhu caàu bieáu taëng vaø saûn phaåm cho tieâu duøng haøng ngaøy. Taát caû nhaèm xaây döïng chieán löôïc chung laø: ƒ Hình thaønh ñöôïc caùc saûn phaåm truyeàn thoáng ñaëc thuø cho nhaõn hieäu Chocobella: caùc bao bì, höông vò naøy khoâng thay ñoåi trong suoát chu kyø soáng cuûa saûn phaåm, ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän hôn. ƒ Caùc saûn phaåm môùi: haøng naêm ñeàu coù boå sung caùc saûn phaåm môùi thay theá cho caùc saûn phaåm coù bao bì vaø höông vò khoâng coøn phuø hôïp treân thò tröôøng nhö höông göøng, nhaân röôïu, nhaân haït döa, nhaân chip & nut. 2.4.2 Chieán löôïc giaù Khi môùi tung saûn phaåm ra thò tröôøng coâng ty ñaõ ñònh giaù thaáp cho caùc saûn phaåm Chocobella, khoaûng 60.000 ñoàng/kyù (loaïi bao bì giaáy). Tuy nhieân vieäc ñònh giaù thaáp ñaõ laøm cho khaùch haøng caûm thaáy chaát löôïng cuûa Chocobella khoâng Trang 32 cao, do ñoù saûn löôïng baùn ra khoâng nhieàu. Ñeå naâng cao doanh soá baùn, coâng ty ñaõ ñònh giaù taâm lyù, ñònh giaù theo caáp saûn phaåm. Taát caû nhaèm cho muïc ñích : - Khaúng ñònh chaát löôïng cao – giaù cao - Ñaùnh truùng taâm lyù: giaù cao thì giaù trò saûn phaåm cao, ñaùp öùng cho nhu caàu bieáu taëng saûn phaåm coù chaát löôïng cao. Vieäc ñònh giaù taâm lyù trong thôøi gian qua ñaõ goùp phaàn gia taêng doanh soá baùn. 2.4.3 Chieán löôïc phaân phoái - Heä thoáng phaân phoái : ƒ Keânh phaân phoái chính: caùc sieâu thò, nhaø saùch. ƒ Caùc keânh khaùc: ñieåm chuyeân baùn Soâcoâla, ñieåm baùn röôïu ngoaïi, saân ga, saân bay. - Chính saùch phaân phoái: chieát khaáu cao hôn baùnh keïo thoâng thöôøng. 2.4.4 Chieán löôïc truyeàn thoâng tieáp thò 2.4.4.1 Quaûng caùo - Treân TiVi: chæ taäp trung quaûng caùo trong giai ñoaïn ñaàu khi tung saûn phaåm ra thò tröôøng vaøo cuoái naêm 2002 vaø ñaàu naêm 2003 vôùi 40 kyø phaùt soùng. - Baùo chí: taäp trung vaøo caùc baùo veà phuï nöõ (Phuï nöõ, Tieáp Thò vaø Gia Ñình, …) vaø caùc baùo löùa tuoåi hoïc troø (Hoa hoïc troø, Sinh vieân, Möïc tím, AÙo traéng, …). Tuy nhieân möùc ñoä quaûng caùo cuõng khoâng thöôøng xuyeân. 2.4.4.2 Quan heä coäng ñoàng Caùc quan heä coäng ñoàng ñeàu mang tính xaõ hoäi cao vaø ñöôïc coâng ty ñaàu tö khaù lôùn. Caùc chöông trình taøi trôï cuûa coâng ty trong naêm 2004 nhö sau: - Ngaøy 10/8/2004, Bibica ñaõ kyù keát taøi trôï uûng hoä cuoäc vaän ñoäng xaây döïng nhaø tình thöông cho ñoàng baøo ngheøo trong tænh giöõa Bibica vaø UÛy ban Maët traän Trang 33 Toå quoác tænh Ñoàng Nai. Theo ñoù, Coâng ty Bibica nhaän taøi trôï xaây döïng 13 nhaø tình thöông trò giaù 78 trieäu ñoàng cho nhaân daân ngheøo ôû huyeän Thoáng Nhaát. - Dòp Teát Trung thu naêm 2004, coâng ty ñaõ taøi trôï 2.300 phaàn quaø trò giaù 23 trieäu ñoàng goàm baùnh Trung thu, keïo cho treû em ngheøo taïi 2 huyeän Ñònh Quaùn, Nhôn Traïch. Toång kinh phí 101 trieäu ñoàng ñöôïc trích töø doanh thu tieâu thuï baùnh Trung thu Bibica naêm 2004. Thôøi gian qua, Coâng ty Bibica ñaõ vaän ñoäng CBCNV ñoùng goùp xaây döïng ñöôïc 20 nhaø tình thöông vaø 2 nhaø tình nghóa. - Ngaøy 26/11/2004, taïi khaùch saïn Metropole, 15 Ngoâ Quyeàn, Quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi, dieãn ra leã kyù keát giöõa Vieän Dinh Döôõng Vieät Nam vaø Coâng Ty Coå Phaàn Baùnh Keïo Bieân Hoøa (Bibica) treân tinh thaàn “Xaõ hoäi hoùa, thöïc hieän coù hieäu quaû chieán löôïc dinh döôõng quoác gia”. Vaán ñeà dinh döôõng luoân laø moái quan taâm cuûa gia ñình vaø xaõ hoäi. Vì vaäy, ngaøy 22/11/2001, chieán löôïc quoác gia veà dinh döôõng ñaõ ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi quyeát ñònh soá 21/2001/QÑ-TTg. Trong ñoù, Boä Y Teá laø cô quan chuû trì vaø Vieän Dinh Döôõng ñöôïc giao laø ñieåm ñaàu moái trieån khai. Ñeå thöïc hieän chieán löôïc naøy, ngoaøi söï laõnh ñaïo cuûa Chính Phuû caàn coù söï quan taâm, chia seû, ñoùng goùp cuûa moãi caù nhaân vaø caùc cô quan lieân ngaønh treân toaøn quoác. Vì vaäy, Coâng Ty Coå Phaàn Baùnh Keïo Bieân Hoøa (Bibica), vôùi khaû naêng vaø kinh nghieäm saûn xuaát baùnh dinh döôõng trong chöông trình “Dinh Döôõng hoïc ñöôøng” do Chính Phuû Myõ taøi trôï cho Vieät Nam, ñaõ ñöôïc Vieän Dinh Döôõng löïa choïn trôû thaønh ñoái taùc ñaàu tieân ñeå phaùt trieån caùc saûn phaåm boå sung vi chaát dinh döôõng vaø thöïc phaåm chöùc naêng. Trang 34 Chöông trình hôïp taùc goàm 4 noäi dung chính: 1. Phoái hôïp nghieân cöùu, trieån khai saûn xuaát caùc saûn phaåm dinh döôõng ñeå phoøng choáng thieáu vi chaát dinh döôõng, suy dinh döôõng cho ñoái töôïng laø treû em vaø baø meï mang thai. 2. Xaây döïng caùc phoøng khaùm tö vaán dinh döôõng. 3. Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng vaø giaùo duïc phoå caäp kieán thöùc dinh döôõng cho toaøn daân. 4. Taøi trôï saûn phaåm trong caùc chöông trình quoác gia veà dinh döôõng. Chuû trì buoåi leã laø ñaïi dieän laõnh ñaïo Boä Y Teá, chöông trình nhaän ñöôïc söï tham gia cuûa hôn 100 ñaïi dieän cô quan ban ngaønh coù lieân quan nhö: Vaên Phoøng Chính Phuû, Boä Y Teá, Ban Khoa Giaùo TW, Boä Lao Ñoäng – Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi, Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo, UÛy Ban Daân Soá - Gia Ñình - Treû Em, Boä Khoa Hoïc Coâng Ngheä vaø Moâi Tröôøng, Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân, Boä Taøi Chính, Hoäi Lieân Hieäp Phuï Nöõ Vieät Nam, Toång Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng Vieät Nam, Hoäi Noâng Daân Vieät Nam, WHO, FAO, UNICEF, caùc Coâng Ty Chöùng Khoaùn,… vaø hôn 20 cô quan ngoân luaän. “Muoán thöïc hieän thaønh coâng Chieán Löôïc Quoác Gia Dinh Döôõng caàn coù söï tham gia moät caùch chuû ñoäng, tích cöïc cuûa nhieàu cô quan, ban ngaønh vaø toaøn xaõ hoäi, trong ñoù coù vai troø quan troïng cuûa caùc toå chöùc kinh teá, caùc doanh nghieäp toå chöùc cheá bieán thöïc phaåm”, khaúng ñònh cuûa oâng Nguyeãn Coâng Khaån, Vieän tröôûng Vieän Dinh Döôõng trong Leã Kyù Keát. OÂng Hoaøng Thoï Vónh, Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Baùnh Keïo Bieân Hoøa (Bibica), phaùt bieåu: “Tham gia vaøo thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa Chieán Löôïc Quoác Gia veà Dinh Döôõng laø nieàm vinh döï cuûa Coâng Ty. Bibica mong muoán goùp phaàn naâng cao theå traïng vaø söùc khoeû coäng ñoàng moät caùch thieát thöïc”. Hoaït ñoäng ñaàu tieân cuûa chöông trình hôïp taùc laø cuøng nghieân cöùu, trieån khai saûn phaåm boät dinh döôõng aên boå sung daïng baùnh Trang 35 Growsure cho treû em töø 6 ñeán 24 thaùng tuoåi. Ñaây laø baùnh dinh döôõng daønh cho tuoåi aên daëm ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam. Growsure coù chöùa nhieàu döôõng chaát caàn thieát cho söï phaùt trieån cuûa treû. Leã kyù keát laø söï kieän ñaùnh daáu söï hoøa nhaäp cuûa Bibica noùi rieâng vaø doanh nghieäp noùi chung vaøo Chieán löôïc Quoác gia Dinh döôõng. Caùc muïc tieâu cô baûn vaø quan troïng cuûa Chieán löôïc Quoác gia Dinh döôõng khoâng chæ laø moái quan taâm, traùch nhieäm cuûa Chính Phuû Vieät Nam maø noù ñang ñöôïc xaõ hoäi hoùa, nhaän ñöôïc söï quan taâm, höôûng öùng cuûa caùc ban ngaønh, caùc toå chöùc kinh teá - xaõ hoäi trong toaøn quoác cuõng nhö caùc toå chöùc quoác teá. Nhìn chung, caùc chöông trình quan heä coäng ñoàng trong thôøi gian qua chuû yeáu laø nhaèm xaây döïng hình aûnh Bibica. Ñoái vôùi thöông hieäu Chocobella thì chöa coù chieán dòch tuyeân truyeàn naøo mang tính toång theå, chöa ñöôïc xaây döïng vaø gaén lieàn vôùi caùc hoaït ñoäng taøi trôï hay caùc chuyeân muïc truyeàn thoâng maø coâng ty ñaõ toå chöùc. 2.4.4.3 Tieáp thò tröïc tieáp Coâng ty chöa thöïc hieän ñöôïc hoaït ñoäng tieáp thò tröïc tieáp vì chöa xaây döïng ñöôïc cô sôû döõ lieäu cuûa khaùch haøng. Hôn nöõa, ñoäi nguõ nhaân vieân baùn haøng vaø tieáp thò tröïc tieáp cuûa coâng ty chöa phaùt trieån maïnh vaø ñaày ñuû ñeå coù theå trieån khai moät caùch toaøn dieän chöông trình tieáp thò tröïc tieáp. Ñoàng thôøi Bibica coù nhieàu thöông hieäu saûn phaåm khaùc nhau neân ñoäi nguõ nhaân vieân baùn haøng vaø tieáp thò tröïc tieáp khoâng theå taäp trung nhieàu cho moät saûn phaåm. Do ñoù, ñoäi nguõ nhaân vieân naøy chöa thöïc söï hoã trôï nhieàu cho vieäc quaûng baù thöông hieäu Chocobella. Trang 36 2.4.4.4 Khuyeán maõi vaø tröng baøy saûn phaåm - Khuyeán maõi: trong naêm 2004, coâng ty cuõng thöïc hieän chöông trình khuyeán maõi cho caùc ñoái töôïng tuoåi hoïc troø vôùi chöông trình “1001 caùch: Tôù quyù meán caäu cuøng Chocobella!”, “Tin nhaén Valentine – ChocoBella”. Tuy nhieân chöông trình khuyeán maõi khoâng ñuû lôùn ñeå taïo ñöôïc söï chuù yù cuûa khaùch haøng - Tröng baøy : trong thôøi gian qua caùc hoaït ñoäng tröng baøy chöa ñöôïc coâng ty chuù troïng, caùc saûn phaåm Chocobella ñöôïc tröng baøy chung vôùi raát nhieàu saûn phaåm khaùc taïi sieâu thò laøm cho khaùch haøng khoù khaên khi tìm vaø löïa choïn Chocobella. 2.5 Coâng taùc toå chöùc vaø ñaùnh giaù thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua Quaù trình xaây döïng thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc maø chæ taäp trung chuû yeáu trong vieäc xaây döïng thöông hieäu Bibica. Coâng ty taäp trung xaây döïng thöông hieäu Bibica ñeå baûo trôï cho caùc saûn phaåm ña daïng cuûa coâng ty. Chính vì vaäy, cô caáu toå chöùc cuûa boä phaän tieáp thò trong Coâng ty chæ taäp trung giaûi quyeát töøng chöông trình mang tính toång quaùt, chöa hình thaønh ñöôïc ñoäi nguõ chuyeân nghieäp cho vieäc thöïc hieän xaây döïng vaø phaùt trieån caùc thöông hieäu. Vieäc toå chöùc ño löôøng vaø ñaùnh giaù thöông hieäu Chocobella chöa ñöôïc thöïc hieän moät caùch chuyeân nghieäp. Ña soá caùc nghieân cöùu veà thöông hieäu Chocobella ñeàu do coâng ty töï thöïc hieän. Vì vaäy, caùc keát quaû nghieân cöùu chöa coù ñöôïc ñoä chính xaùc cao do mang tính chuû quan. Coâng ty chöa söû duïng caùc dòch vuï tö vaán tieáp thò vaø nghieân cöùu cuûa coâng ty chuyeân nghieäp trong vieäc xaây döïng thöông hieäu Chocobella. Do ñoù söï phaùt trieån cuûa thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua vaãn coøn nhieàu haïn cheá. Trang 37 2.6 Nhöõng haïn cheá cuûa thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua Tính caïnh tranh cuûa thöông hieäu Chocobella chöa cao so vôùi thöông hieäu soâcoâla cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Thöông hieäu Chocobella chöa phaûi laø thöông hieäu maïnh treân thò tröôøng neân chöa ñöôïc caùc heä thoáng phaân phoái quan taâm nhieàu, do ñoù vieäc ñaët haøng vaø tröng baøy caùc saûn phaåm Chocobella cuõng chöa ñöôïc quan taâm. Thöông hieäu Chocobella chöa taïo ñöôïc giaù trò caûm nhaän cao veà thöông hieäu, do ñoù chöa theå ñònh giaù cao hôn giaù caùc saûn phaåm soâcoâla cuøng loaïi. Doanh soá ñoùng goùp cuûa Chocobella vaøo toång doanh soá chung cuûa toaøn coâng ty chöa cao (4,29% trong naêm 2004), neân chöa nhaän ñöôïc söï ñaàu tö phaùt trieån cuûa coâng ty. Tuy coøn gaëp nhieàu haïn cheá, nhöng thöông hieäu Chocobella vaãn laø thöông hieäu raát coù tieàm naêng phaùt trieån neáu ñöôïc coâng ty quan taâm ñaàu tö hôn nöõa. Vôùi tình hình thò tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät, neáu coâng ty khoâng hoaøn thieän chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu Chocobella thì caùc saûn phaåm Chocobella seõ daàn chuyeån sang traïng thaùi suy taøn vaø thò phaàn daàn bò caùc ñoái thuû caïnh tranh chieám lónh. Do ñoù trong chöông 3 seõ ñi vaøo trình baøy caùc bieän phaùp vaø phaùt trieån thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian tôùi. Toùm taét Chöông 2 ñaõ giôùi thieäu toång quan veà thò tröôøng soâcoâla taïi Vieät Nam, giôùi thieäu tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty Bibica cuõng nhö toång quan veà thöông hieäu Chocobella, phaân tích vaø ñaùnh giaù quaù trình xaây döïng thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua, ruùt ra nhöõng haïn cheá cuûa thöông hieäu trong thôøi gian qua ñeå laøm cô sôû cho vieäc ñöa ra moät soá giaûi phaùp giuùp phaùt trieån thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian tôùi. Trang 38 CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN THÖÔNG HIEÄU CHOCOBELLA CUÛA COÂNG TY BIBICA 3.1 Quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån 3.1.1 Quan ñieåm Treân cô sôû ñaùnh giaù thöïc traïng cuûa vieäc xaây döïng thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua, theo chuùng toâi ñeå thöông hieäu Chocobella trôû thaønh moät thöông hieäu maïnh caàn coù nhöõng quan ñieåm sau: - Taêng tröôûng: môû roäng thò phaàn, taêng soá löôïng keânh phaân phoái, höôùng daàn ñeán muïc tieâu xuaát khaåu. - Phaùt trieån: naâng cao chaát löôïng quaûn lyù; naâng cao trình ñoä, naêng löïc nhaèm ñaït ñeán cô caáu toái öu, beàn vöõng, hieäu quaû vaø oån ñònh. - Ñaït lôïi nhuaän cao: tieát kieäm chi phí, giaûm thieåu laõng phí, ñaåy maïnh ñaàu tö chieàu saâu, ñaàu tö nhieàu cho vieäc xaây döïng thöông hieäu nhaèm naâng cao giaù trò caûm nhaän cuûa khaùch haøng, ñaït doanh soá baùn haøng cao ñeå ñaït lôïi nhuaän cao. 3.1.2 Muïc tieâu phaùt trieån Söù meänh cuûa coâng ty: cung caáp saûn phaåm boå döôõng, chaát löôïng cao vôùi giaù caû hôïp lyù nhaèm thoûa maõn toái ña nhu caàu khaùch haøng vaø laøm thay ñoåi nhöõng thaønh kieán veà soâcoâla do Vieät Nam saûn xuaát. Ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc söù meänh treân, coâng ty caàn ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu sau: - Muïc tieâu doanh thu: taêng tröôûng haøng naêm töø 15% ñeán 20%. - Muïc tieâu ñònh vò: tính caùch cuûa thöông hieäu mang tính nöõ tính, quyeán ruõ vaø sang troïng. Trang 39 - Muïc tieâu saûn phaåm: ña daïng hoùa saûn phaåm nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng (caùc saûn phaåm tieâu thuï thoâng thöôøng, caùc saûn phaåm cho caùc dòp leã teát, caùc saûn phaåm ñaëc thuø). Khoâng ngöøng naâng cao hôn nöõa chaát löôïng cuûa saûn phaåm. - Muïc tieâu phaân phoái: chuû ñoäng phaân phoái vaøo caùc thò tröôøng troïng ñieåm: Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Hueá, Ñaø Naüng, Taây Nguyeân (Buoân Ma Thuoät, Ñaø Laït), Mieàn Taây. Taêng tieâu thuï vaøo caùc thaùng thöôøng trong naêm. - Muïc tieâu quaûng baù thöông hieäu: taïo ñöôïc nhaän thöùc thöông hieäu ngaøy caøng saâu roäng ôû ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm soâcoâla ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc. 3.2 Moät soá giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån thöông hieäu Chocobella 3.2.1 Hoaøn thieän caùc thaønh phaàn vaø ñònh vò thöông hieäu Chocobella 3.2.1.1 Ñònh vò thöông hieäu Chocobella Quaù trình hoaøn thieän taùi ñònh vò thöông hieäu Chocobella caàn phaûi theo saùt caùc noäi dung sau: a. Khaùch haøng muïc tieâu - Phuï nöõ töø 20 – 40 tuoåi, thu nhaäp trung bình ñeán cao, soáng ôû khu vöïc thaønh thò. Hoï thích soâcoâla nhöng soâcoâla ngoaïi nhaäp khaù maéc tieàn neân khoâng theå duøng thöôøng xuyeân. Hoï thích soâcoâla phaûi thôm, beùo, tan thaät mòn trong mieäng. - Nam giôùi töø 20 – 40 tuoåi, thu nhaäp trung bình ñeán cao, soáng ôû khu vöïc thaønh thò. Hoï mua soâcoâla chuû yeáu laø ñeå laøm quaø taëng, do ñoù caàn loaïi soâcoâla coù hình aûnh cao caáp, maãu maõ ñeïp vôùi giaù caû vöøa phaûi ñeå laøm vöøa loøng ngöôøi nhaän. b. Taâm lyù khaùch haøng Thích coù moùn quaø yù nghóa ñeå taëng laøm ñeïp loøng ngöôøi muoán taëng. Yeâu thích söï sang troïng, laõng maïn. Theå hieän söï saønh ñieäu trong tieâu duøng soâcoâla. Trang 40 c. Lôïi ích cuûa saûn phaåm - Lôïi ích lyù tính: Thöôûng thöùc höông vò soâcoâla tinh nguyeân. Caûm nhaän söï mòn maøng tinh teá khi aên Boå döôõng cho söùc khoûe Khaùm phaù theá giôùi höông vò cuûa Chocobella. - Lôïi ích caûm tính: Moùn quaø sang troïng vaø ñaày yù nghóa daønh taëng cho ngöôøi thaân yeâu. Göûi trao tình caûm vaø thay lôøi muoán noùi. Thöôûng thöùc soâcoâla theo phong caùch AÂu – Myõ. d. Giaù trò vaø tính caùch thöông hieäu - Giaù trò coát loõi: Mang laïi caûm giaùc saønh ñieäu khi thöôûng thöùc höông vò quyeán ruõõ cuûa soâcoâla tinh nguyeân ñích thöïc, chaát löôïng cao. Moùn quaø sang troïng ñaày yù nghóa vaø quyù phaùi. Khaùm phaù theá giôùi höông vò cuûa Chocobella vôùi phong caùch AÂu – Myõ. - Tính caùch thöông hieäu: Nöõ tính, hôi kieåu caùch. Quyeán ruõ vaø quyù phaùi. Sang troïng. Phong caùch AÂu – Myõ. e. Tinh tuùy thöông hieäu Laø moùn quaø tinh nguyeân göûi trao tình caûm ñaày yù nghóa nhaát daønh cho ngöôøi thaân yeâu cuûa mình. Trang 41 Coù theå noùi, trong maáy naêm trôû laïi ñaây, caùc ngaøy leã hoäi coù nguoàn goác Chaâu AÂu ñaõ thöïc söï trôû thaønh nhöõng ngaøy leã raát soâi ñoäng vaø gaây aûnh höôûng lôùn ñeán giôùi treû Vieät Nam nhö dòp leã Noel, Valentine… Vieäc söû duïng soâcoâla ñeå laøm quaø taëêng cuõng trôû neân raát phoå bieán. Do vaäy caàn ñònh vò thöông hieäu Chocobella gaén lieàn vôùi leã hoäi Valentine: “Noùi ñeán Valentine, nghó ñeán Chocobella”. Ñeå taêng cöôøng tính caïnh tranh cuûa thöông hieäu Chocobella treân thò tröôøng, döïa treân nhöõng lôïi theá cuûa caùc thuoäc tính saûn phaåm Chocobella, keát hôïp vôùi möùc ñoä giaù trò ñaït ñöôïc töø vieäc xaây döïng hình aûnh thöông hieäu trong thôøi gian qua. Ñònh vò chuû yeáu taäp trung vaøo thoâng ñieäp truyeàn thoâng ñeå taïo cho thöông hieäu Chocobella coù söï khaùc bieät soâcoâla vôùi thöông hieäu cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Töø ñoù seõ naâng cao möùc ñoä nhaän thöùc chaát löôïng saûn phaåm Chocobella. Tuy nhieân, phöông phaùp naøy caàn phaûi duy trì moät chieán dòch truyeàn thoâng tieáp thò lôùn veà thöông hieäu trong moät thôøi gian daøi vaø quyeát taâm caûi tieán toaøn dieän hình aûnh saûn phaåm thoâng qua caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Coù theå ñònh vò hình aûnh thöông hieäu Chocobella nhö sau: Hình aûnh thöông hieäu cao Chaát löôïng thaáp Chaát löôïng cao Chocobella Hình aûnh thöông hieäu thaáp Trang 42 3.2.1.2 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø caûi tieán kieåu daùng bao bì Phaùt trieån saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø caûi tieán bao bì laø nhöõng thaønh phaàn coát loõi cuûa thöông hieäu. Do ñoù chieán löôïc saûn phaåm trong thôøi gian tôùi caàn phaûi ñöôïc taäp trung vaøo nhhöõng vaán ñeà sau: a. Phaùt trieån saûn phaåm: Theo 2 höôùng sau - Saûn phaåm duøng ñeå bieáu taëng: duøng laøm quaø bieáu taëng vaøo caùc dòp leã teát, do ñoù saûn phaåm phaûi cao caáp, sang troïng. - Saûn phaåm ñeå tieâu duøng thoâng thöôøng: mua veà ñeå tieâu duøng trong gia ñình. Töø ñònh höôùng treân, yeâu caàu phaûi xaây döïng ñöôïc moät soá saûn phaåm trôû thaønh truyeàn thoáng, ñaëc tröng cho Chocobella. Ñoàng thôøi haøng naêm phaûi ñöa ra caùc saûn phaåm môùi nhaèm taïo ra neùt môùi cho saûn phaåm vaø phaûi ña daïng hoùa saûn phaåm ñeå phuïc vuï cho caùc nhu caàu khaùc nhau cuûa khaùch haøng, cuï theå nhö sau: - Ña daïng hoùa theo caáp saûn phaåm: cao caáp vaø bình daân theå hieän qua loaïi bao bì vaø thieát keá. - Ña daïng hoùa veà höông vò: luoân taïo theâm nhieàu loaïi höông môùi vaø haáp daãn. Hieän nay chöa coù nhaân haït deû vaø nhaân haïnh nhaân, ñaây laø nhöõng nhaân ñöôïc öa chuoäng. - Ña daïng theo hình daïng saûn phaåm: phaùt trieån theo caùc hình daïng ñaëc bieät, ñoäc ñaùo, chaúng haïn nhö hình traùi tim coù ñính hoa hoàng ôû treân. - Ña daïng hoùa theo möùc khoái löôïng: phaùt trieån theo nhieàu möùc khoái löôïng khaùc nhau theo nhöõng möùc giaù phuø hôïp. Hieän nay coâng ty chöa coù loaïi hoäp nhöïa 18gram , do ñoù coâng ty neân laøm theâm loaïi naøy vôùi möùc giaù baùn ra khoaûng 6.000 ñoàng/hoäp, raát phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh, sinh vieân. Trang 43 b. Veà chaát löôïng saûn phaåm: Taêng ñoä noùng chaûy leân 320C giuùp cho saûn phaåm khoù noùng chaûy, phuø hôïp vôùi khí haäu noùng aåm cuûa Vieät Nam. Hieän nay ñoä noùng chaûy cuûa Chocobella chæ ôû möùc 27 – 280C, raát deã noùng chaûy khi ñöôïc phaân phoái cho caùc ñieåm baùn leû. Xem xeùt laïi caùc saûn phaåm nhaân daïng haït: xem xeùt giaûm bôùt caùc loaïi saûn phaåm nhaân daïng haït hoaëc xöû lyù kyõ caùc haït tröôùc khi ñöa vaøo saûn phaåm nhaèm traùnh bò moït vaø khoâng ñeå laâu ñöôïc. Taêng theâm moät soá nhaân höông nhö: höông cam, daâu … Caûi tieán chaát löôïng: Chocobella hieän nay coù khaù nhieàu yù kieán cho laø quaù ngoït laøm giaûm höông vò thaät cuûa soâcoâla, do ñoù caàn phaûi giaûm ngoït cho saûn phaåm. Caàn ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån ñeå taïo ra saûn phaåm coù tính khaùc bieät so vôùi caùc saûn phaåm cuûa ñoái thuû. c. Veà maët bao bì: Bao bì saûn phaåm ñoùng moät vai troø raát quan troïng trong vieäc baûo quaûn saûn phaåm trong quaù trình vaän chuyeån töø nhaø saûn xuaát ñeán nôi phaân phoái vaø cuoái cuøng laø ñeán ngöôøi tieâu duøng, ñoàng thôøi bao bì coøn coù chöùc naêng thoâng tin veà saûn phaåm. Bao bì thieát keá ñeïp vaø sang troïng seõ goùp phaàn taïo neân hình aûnh ñeïp veà coâng ty vaø thöông hieäu saûn phaåm. Moät soá yeâu caàu cho vieäc thieát keá bao bì saûn phaåm nhö sau: - Taêng caùc loaïi bao bì giaáy, giaûm tyû leä caùc loaïi bao bì hoäp nhöïa xuoáng vì coù giaù thaønh khaù cao. - Bao bì phaûi baûo quaûn saûn phaåm beân trong toát. - Hình daïng bao bì phaûi theå hieän söï sang troïng, cao caáp cho saûn phaåm. - Ñöa ra caùc loaïi bao bì môùi laï cho caùc saûn phaåm duøng laøm quaø taëng vaøo nhöõng ngaøy thöôøng trong naêm. Caùc bao bì naøy phaûi coù neùt gioáng nhö saûn phaåm Trang 44 taëng laøm kyû nieäm, chaúng haïn nhö bao bì haøng thuû coâng (maây tre laù), bao bì hoäp goã. - Bao bì saûn phaåm phaûi goïn gaøng, deã tröng baøy, khoâng chieám nhieàu choã. Do hieän nay soâcoâla chuû yeáu tieâu thuï qua heä thoáng caùc sieâu thò, dieän tích tröng baøy raát nhoû. Ñeå cho vieäc thieát keá bao bì coù hieäu quaû caàn phaûi ñaûm baûo moät soá nguyeân taéc sau: - Moïi ngöôøi trong coâng ty ñeàu phaûi quan taâm vaø tham gia ñoùng goùp yù kieán vaøo vieäc nghieân cöùu vaø caûi tieán maãu maõ bao bì. Vieäc thieát keá bao bì saûn phaåm phaûi ñöôïc tieán haønh sôùm trong quaù trình phaùt trieån saûn phaåm. - Kieåu daùng bao bì phaûi phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø nhaø phaân phoái. - Bao bì khoâng ñöôïc thay ñoåi nhieàu veà quy caùch vaø phaûi ñaûm baûo giaù thaønh hôïp lyù, caàn phaûi thu thaäp vaø xöû lyù kòp thôøi caùc thoâng tin phaûn hoài töø thò tröôøng trong quaù trình phaùt trieån bao bì. 3.2.1.3 Chieán löôïc giaù Vôùi vieäc ñònh vò thöông hieäu Chocobella nhö ñaõ trình baøy ôû treân thì coâng ty khoâng theå ñònh möùc giaù thaáp, nhöng coâng ty cuõng khoâng theå ñònh möùc giaù quaù cao vì maët haøng naøy coù ñoä nhaïy veà giaù raát cao vaø coù nhieàu saûn phaåm caïnh tranh. Do ñoù, coâng ty caàn phaûi ñaåy maïnh xaây döïng thöông hieäu hình aûnh Chocobella trôû thaønh moät thöông hieäu maïnh treân thò tröôøng thì môùi coù theå gia taêng möùc giaù ñöôïc. Höôùng ñeà xuaát cho vieäc ñònh giaù caùc saûn phaåm Chocobella nhö sau: - Ñònh giaù cao cho caùc saûn phaåm bieáu taëng: Caùc saûn phaåm bieáu ñöôïc mua vaøo caùc dòp Teát döông lòch, Teát aâm lòch, do ñoù bao bì phaûi thaät cao caáp, sang troïng. Ñoái töôïng khaùch haøng laø ngöôøi coù thu Trang 45 nhaäp cao. Vì vaäy neân ñònh giaù cao, chaáp nhaän saûn löôïng tieâu thuï saûn phaåm ôû möùc vöøa phaûi. Möùc giaù khoaûng 25.000 – 30.000 ñoàng laø phuø hôïp nhaát. Caùc saûn phaåm taëng ñöôïc mua vaøo caùc dòp leã Noel, Valentine, 8/3, doù ñoù bao bì phaûi ñeïp vaø coù yù nghóa. Ñoái töôïng khaùch haøng laø giôùi treû, cho neân möùc giaù phaûi thaáp hôn caùc saûn phaåm bieáu. Möùc giaù maø ngöôøi tieâu duøng mong ñôïi trong khoaûng töø 10.000 – 20.000 ñoàng. - Ñònh giaù cho caùc saûn phaåm tieâu duøng thoâng thöôøng: Caùc saûn phaåm naøy ñöôïc khaùch haøng mua veà ñeå tieâu duøng haøng ngaøy trong gia ñình, do ñoù bao bì baèng giaáy laø phuø hôïp nhaát. Hình daïng saûn phaåm neân thieát keá theo daïng thanh, mieáng, vieân nhoû. Vieäc ñònh giaù cho caùc saûn phaåm naøy phaûi laø giaù bình daân, tuy nhieân chaát löôïng cuõng phaûi ngon thì môùi coù theå kích thích khaùch haøng tieâu thuï nhieàu. Möùc giaù ñeà nghò döôùi 10.000 ñoàng/saûn phaåm. 3.2.1.4 Ñaêng kyù quyeàn sôû höõu caùc thaønh phaàn thöông hieäu Chocobella Hieän nay caùc thöông hieäu noåi tieáng cuûa Vieät Nam thöôøng bò ñaùnh caép hoaëc laøm nhaùi, do ñoù vieäc tieán haønh ñaêng kyù quyeàn sôû höõu caùc thaønh phaàn thöông hieäu Chocobella laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát. Caàn ñaêng kyù ñoäc quyeàn veà kieåu daùng thieát keá bao bì vaø caùc tieâu chuaån ño löôøng chaát löôïng. Ñieàu naøy seõ taïo söï an toaøn cho thöông hieäu Chocobella trong vieäc môû roäng phaïm vi kinh doanh trong nöôùc vaø ñònh höôùng xuaát khaåu trong thôøi gian tôùi, ñoàng thôøi giuùp cho coâng ty choáng naïn haøng giaû, haøng nhaùi. 3.2.2 Hoaøn thieän chieán löôïc quaûng baù thöông hieäu Chocobella 3.2.2.1 Chieán löôïc quaûng baù taïi keânh phaân phoái Heä thoáng keânh phaân phoái laø moät trong nhöõng phöông tieän ñeå quaûng baù hình aûnh thöông hieäu Chocobella moät caùch hieäu quaû. Trang 46 Ñoái vôùi keânh sieâu thò: Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cuïc thoáng keâ naêm 2002 thì 65% löôïng khaùch ñeán sieâu thò, trung taâm mua baùn laø nöõ giôùi. Ñoàng thôøi nhu caàu mua saém taïi sieâu thò, trung taâm mua baùn ngaøy caøng taêng, do ñoù hieäu quaû quaûng baù thöông hieäu taïi keânh sieâu thò seõ raát cao. Hieän taïi caùc saûn phaåm baùnh keïo noùi chung vaø cuûa Bibica noùi rieâng ñang ñöôïc tröng baøy laãn loän vôùi nhau taïi sieâu thò. Ngöôøi tieâu duøng seõ phaûi töï löïa choïn saûn phaåm baùnh keïo cho mình, vì vaäy raát khoù cho hoï nhaän bieát vaø löïa choïn saûn phaåm Chocobella. Do ñoù caàn phaûi söû duïng löïc löôïng Promoter vaø tröng baøy ñeïp maét ñeå giuùp cho khaùch haøng deã daøng nhaän thaáy saûn phaåm Chocobella, thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng, taïo aán töôïng toát ñeïp vaø kích thích yù ñònh mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Beân caïnh ñoù seõ laøm cho thöông hieäu Chocobella noåi baät leân soâcoâla vôùi nhöõng thöông hieäu caïnh tranh khaùc. Vieäc tröng baøy ñeïp maét seõ taïo ra veû trang troïng cho Chocobella. Ñeå laøm ñöôïc nhöõng vieäc treân thì moãi sieâu thò seõ coù moät quaày tröng baøy haøng cuûa Bibica, ñoàng thôøi seõ thieát keá moät phaàn khoâng gian ñeå tröng baøy saûn phaåm Chocobella hoaëc coù theå seõ coù moät keä baøy haøng Chocobella taïi ngay ñaàu quaày haøng baùnh keïo. Promoter seõ chòu traùch nhieäm ñoùn tieáp khaùch haøng, giôùi thieäu veà saûn phaåm Chocobella, giuùp ñôõ vaø traû lôøi caùc thaéc maéc cuûa khaùch haøng khi löïa choïn giuùp ñöa khaùch haøng ñeán quyeát ñònh mua saûn phaåm Chocobella. Caùc Promoter seõ ñaûm baûo saûn phaåm ñöôïc tröng baøy ngaên naép, saïch seõ vaø baét maét. Löïc löôïng Promoter seõ ñöôïc boá trí taïi caùc sieâu thò lôùn vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn vì ñaây laø nhöõng ngaøy khaùch ñeán sieâu thò ñoâng nhaát. Ngoaøi ra vaøo nhöõng ngaøy giaùp Noel, Teát döông lòch, Teát aâm lòch, ngaøy leã tình nhaân 14/2, ngaøy Trang 47 quoác teá phuï nöõ 8/3, ngaøy quoác teá thieáu nhi 1/6, khi söùc mua taêng cao cuõng seõ boá trí Promoter. Beân caïnh ñoù söû duïng Miss Chocobella ñeå phaùt saûn phaåm thöû keøm tôø rôi giôùi thieäu saûn phaåm cho khaùch haøng tieàm naêng taïi tieàn saûnh cuûa caùc sieâu thò nhaèm kích thích khaùch haøng duøng thöû ñeå nhaän bieát chaát löôïng toát cuûa saûn phaåm Chocobella. Ñoái vôùi keânh taïp hoùa: Caùc cöûa haøng taïp hoùa vaø keânh baùn haøng raát quan troïng vì noù chieám tyû leä doanh thu hôn 50% cho saûn phaåm Chocobella. Ñoái vôùi chuû cöûa haøng taïp hoùa, hoï raát coi troïng yeáu toá lôïi nhuaän. Khaûo saùt cho thaáy chuû cöûa haøng taïp hoùa seõ nhieät tình baùn saûn phaåm Chocobella neáu coù möùc lôøi mong ñôïi laø 20%. Do ñoù ñeå khuyeán khích ngöôøi baùn laáy haøng thì ngoaøi möùc lôøi thoâng thöôøng, trong khoaûng thôøi gian töø tröôùc Teát döông lòch ñeán Teát aâm lòch coâng ty neân thöïc hieän bieän phaùp thöôûng cho nhöõng cöûa haøng ñaït doanh soá treân 5 trieäu ñoàng (thôøi gian töø ngaøy 01/12 cho ñeán heát Teát aâm lòch) seõ ñöôïc thöôûng 5% treân doanh soá ñoù. Beân caïnh vieäc khuyeán maïi cho ngöôøi baùn cuõng caàn aùp duïng chöông trình chaám ñieåm tröng baøy taïi caùc cöûa haøng taïp hoùa. Ñoäi nguõ giaùm saùt baùn haøng seõ kieåm tra cöûa haøng ñoàng thôøi bí maät chaám ñieåm tröng baøy theo ba tieâu chuaån tröng baøy sau: - Cöûa haøng tröng baøy ñaày ñuû caùc saûn phaåm Chocobella vaø saïch seõ. - Caùc saûn phaåm Chocobella ñöôïc tröng baøy taïi vò trí deã thaáy, deã laáy. - Coù treo baêng roân Chocobella. Taát caû caùc ñieåm baùn haøng ñaùp öùng ñuû caùc tieâu chuaån tröng baøy noùi treân trong 4 laàn chaám ñieåm seõ ñöôïc thöôûng 200.000 ñoàng. Trang 48 Thaâm nhaäp baùn haøng taïi nhaø ga xe löûa, saân bay: Muïc tieâu vaø nhaèm taïo aán töôïng veà hình aûnh Chocobella ngay taïi khu vöïc ñoâng ñuùc cuûa nhaø ga, thoâng qua ñoù naâng cao nhaän thöùc thöông hieäu Chocobella ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. Ñoàng thôøi goùp phaàn gia taêng doanh soá thoâng qua vieäc khai thaùc vaøo dòp leã ñaàu naêm khi moïi ngöôøi coù nhu caàu mua quaø bieáu cho baø con, hoï haøng khi veà queâ aên Teát. Caàn thieát keá moät quaày baùn haøng goïn nheï dieän tích 2x3m vôùi caùch trang trí aán töôïng lieân quan ñeán Chocobella. Thueâ choã ñaët quaày trong khuoân vieân ga Saøi Goøn vò trí tröôùc cöûa phoøng veù. Quaày ñöôïc döïng trong 30 ngaøy giaùp Teát aâm lòch. Ñoái vôùi hoaït ñoäng thöû nghieäm thaâm nhaäp saân bay Taân Sôn Nhaát vaø Noäi Baøi thì ñaïi dieän Bibica seõ tieáp caän vôùi Sasco vaø Nasco trong vieäc ñöa haøng vaøo baùn taïi caùc quaày haøng trong khu vöïc saân bay vaø Duty free. 3.2.2.2 Quaûng caùo treân phöông tieän truyeàn thoâng Hieän nay chöa coù moät thöông hieäu soâcoâla Vieät Nam naøo quaûng baù thöông hieäu treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Do ñoù coâng ty caàn thöïc hieän moät chieán dòch quaûng caùo treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå: - Giôùi thieäu saûn phaåm Chocobella roäng raõi nhaèm taïo söï nhaän bieát thöông hieäu nôi ngöôøi tieâu duøng. - Taïo söï caûm nhaän Chocobella laø saûn phaåm soâcoâla chaát löôïng cao, kích thích söï mong muoán tieâu duøng cuûa khaùch haøng. - Taïo möùc ñoä caûm xuùc vaø yeâu meán thöông hieäu. - Gia taêng doanh soá thoâng qua quaûng caùo. - Keát hôïp truyeàn ñaït thoâng tin hoã trôï cho caùc chöông trình khuyeán maõi khaùc. Coâng ty neân tìm caùc coâng ty quaûng caùo chuyeân nghieäp ñeå trieån khai yù töôûng saùng taïo cho chieán dòch quaûng caùo thöông hieäu Chocobella. Caàn xaây döïng Trang 49 moät chieán löôïc quaûng caùo toaøn dieän treân nhieàu phöông tieän truyeàn thoâng. Quaûng caùo treân coâng ty seõ laø phöông tieän chính trong vieäc chuyeån taûi caùc thoâng ñieäp, beân caïnh ñoù keát hôïp vôùi moät soá hình thöùc quaûng caùo khaùc nhö: quaûng caùo treân baùo, radio, treân trang web cuûa coâng ty vaø coù theå quaûng caùo ngoaøi trôøi. Chieán dòch quaûng caùo neân taäp trung vaøo caùc dòp leã teát. Thôøi gian quaûng caùo caàn phaûi keùo daøi ít nhaát laø 4 tuaàn vì neáu thôøi gian quaûng caùo quaù ngaén seõ khoâng ñaûm baûo ñöôïc möùc ñoä nhaän bieát thöông hieäu Chocobella seõ taïo ñöôïc aûnh höôûng ñeán thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng. Trong ñoaïn phim quaûng caùo thöông hieäu Chocobella caàn phaûi coù baøi haùt Chocobella. Chocobella laø saûn phaåm mang nhieàu tính laõng maïn, soâi ñoäng phuø hôïp vôùi giôùi treû. Do ñoù caàn saùng taùc moät baøi haùt coù neùt ñaëc tröng rieâng ñeå taïo söï thu huùt, aán töôïng, deã nhôù ñoái vôùi khaùch haøng. 3.2.2.3 Caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi Hoaït ñoäng khuyeán maõi laø moät trong nhöõng coâng cuï hoã trôï ñaéc löïc cho quaù trình quaûng baù thöông hieäu, laø phöông tieän toát nhaát ñeå coù ñöôïc khaùch haøng môùi. Khuyeán maõi giuùp giöõ vöõng loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng vaø taïo ñöôïc söï nhaän bieát thöông hieäu cao ôû khaùch haøng. Trong nhöõng naêm qua, coâng ty chöa thöïc hieän chöông trình khuyeán maõi naøo cho khaùch haøng mua Chocobella. Do ñoù caàn taäp trung thöïc hieän moät hoaëc hai chöông trình khuyeán maõi lôùn trong naêm. Caùc chöông trình khuyeán maõi khoâng nhöõng gia taêng ñöôïc söùc mua maø coøn giuùp quaûng baù thöông hieäu Chocobella. Ñoái vôùi caùc saûn phaåm soâcoâla thì muøa vuï thöôøng taäp trung vaøo vaøo dòp cuoái naêm vaø ñaàu naêm, do ñoù ñaây chính laø thôøi ñieåm ñeå thöïc hieän caùc chöông trình khuyeán maõi. Caùc hình thöùc khuyeán maõi coù theå laø: toå chöùc boác thaêm truùng thöôûng cho khaùch haøng, toå chöùc cho khaùch haøng duøng thöû saûn phaåm Chocobella. Cung caáp Trang 50 giaáy goùi quaø mieãn phí cho khaùch haøng mua Chocobella. Thieát keá thieäp chuùc möøng vôùi maøu saéc aán töôïng, baét maét, coù noäi dung lieân quan ñeán caùc dòp leã teát. Thieát keá lòch treo töôøng vaø lòch ñeå baøn cuûa Chocobella ñeå taëng cho khaùch haøng mua nhieàu saûn phaåm Chocobella. Beân caïnh caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi cho khaùch haøng cuûa coâng ty cuõng caàn toå chöùc hoaït ñoäng khuyeán maõi cho nhöõng ngöôøi baùn leû. Moãi ñieåm baùn haøng Chocobella seõ ñöôïc “khaùch haøng bí maät” vieáng thaêm giaû vôø mua soâcoâla ñeå kieåm tra xem khaùch haøng coù giôùi thieäu Chocobella khoâng. Taát caû caùc ñieåm baùn haøng coù giôùi thieäu Chocobella cho “khaùch haøng bí maät” seõ ñöôïc ghi nhaän vaø coäng doàn tieàn thöôûng, toái ña laø 100.000 ñoàng cho moät cöûa haøng coù 4 laàn giôùi thieäu Chocobella. Ñieåm baùn haøng seõ ñöôïc thoâng baùo baèng ñieän thoaïi keát quaû thöôûng giôùi thieäu Chocobella cho “khaùch haøng bí maät” sau 4 laàn gheù thaêm ñeå nhaän tieàn thöôûng “GIÔÙI THIEÄU CHOCOBELLA“. Caùc hình thöùc khuyeán maõi ñöôïc ñeà xuaát, coâng ty caàn kieân trì thöïc hieän vaø kieåm soaùt chaët cheõ nhaèm coù nhöõng ñieàu chænh kòp thôøi. 3.2.2.4 Quan heä coäng ñoàng Quan heä coäng ñoàng cho thöông hieäu laø coâng cuï truyeàn thoâng mang laïi hieäu quaû raát cao vôùi chi phí thaáp hôn so vôùi ñaàu tö cho quaûng caùo. Thoâng ñieäp cuûa hoaït ñoäng quan heä coäng ñoàng thöôøng ít mang tính thöông maïi maø coù tính thoâng tin nhieàu hôn, do ñoù deã ñöôïc ñoái töôïng chaáp nhaän. Coâng ty caàn ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng quan heä coäng ñoàng cho thöông hieäu Chocobella qua caùc hình thöùc sau: 1. Thöïc hieän moät chöông trình phoùng söï “töï giôùi thieäu” ñeå ngöôøi tieâu duøng Vieât Nam coù caùi nhìn vaø hieåu roõ hôn veà soâcoâla vôùi caùc thoâng tin chính caàn ñöôïc giôùi thieäu: - Nguoàn goác caây Cacao treân theá giôùi. Trang 51 - Nguoàn goác vaø yù nghóa cuûa soâcoâla treân theá giôùi. - Caùch tieâu duøng soâcoâla treân theá giôùi. - Giôùi thieäu caây Cacao ôû Vieät Nam. - Giôùi thieäu veà soâcoâla ôû Vieät Nam: nguoàn goác, coâng ngheä saûn xuaát, yù nghóa. - Giôùi thieäu veà Bibica: moät ñôn vò saûn xuaát soâcoâla ôû Vieät Nam coù coâng ngheä saûn xuaát cao. - Giôùi thieäu veà saûn phaåm Chocobella, phoûng vaán Ban Giaùm ñoác Bibica… Phoùng söï treân keát hôïp vôùi truyeàn hình HTV ñeå thöïc hieän vôùi kòch baûn daøn döïng nhaèm chuyeån taûi caùc thoâng tin treân vaø thöïc hieän phaùt soùng nhieàu laàn trong khoaûng thôøi gian tröôùc Teát döông lòch vaø Teát aâm lòch. 2. Toå chöùc caùc cuoäc thi treân baùo tìm hieåu veà soâcoâla vaø saûn phaåm Chocobella. 3. Keát hôïp vôùi Nhaø Vaên Hoùa Thanh Nieân toå chöùc chöông trình leã hoäi “Chocobella – saéc maøu tình yeâu” vaøo dòp leã tình nhaân: - Toå chöùc caùc troø chôi cho caùc caëp tình nhaân vaø chöông trình ca nhaïc ñaëc bieät veà tình yeâu. - Ngöôøi tham gia chöông trình seõ ñöôïc taëng caùc saûn phaåm Chocobella. - Ngoaøi ra ngöôøi tham gia caùc troø chôi seõ coù cô hoäi nhaän ñöôïc nhöõng phaàn thöôûng coù giaù trò. Vieäc thöïc hieän caùc chöông trình quan heä coäng ñoàng cho thöông hieäu Chocobella nhö treân phaûi ñaûm baûo tuyeân truyeàn moät caùch choïn loïc phuø hôïp vôùi giaù trò vaø hình aûnh cuûa thöông hieäu. Trang 52 3.2.3 Taïo ñoäng löïc hoã trôï quaûng baù thöông hieäu Chocobella 3.2.3.1 Khoâi phuïc vaø laøm môùi thöông hieäu Chocobella Trong naêm 2002 vaø 2003, doanh soá cuûa Chocobella coù söï taêng tröôûng maïnh. Tuy nhieân, naêm 2004 doanh soá cuûa saûn phaåm Chocobella coù chieàu höôùng suy giaûm (xem baûng 2.4), do ñoù thöông hieäu Chocobella caàn phaûi ñöôïc khoâi phuïc laïi nhaèm duy trì vaø keùo daøi chu kyø soáng cuûa moät thöông hieäu. Caàn phaûi laøm môùi laïi nhöõng nguoàn giaù trò cuûa thöông hieäu Chocobella vaø taïo ra nhöõng nhaân toá môùi vaø phaùt trieån thöông hieäu. Caàn naâng cao hôn nöõa nhaän thöùc veà thöông hieäu Chocobella cuõng nhö gia taêng möùc ñoä tieâu thuï saûn phaåm baèng caùch noã löïc tieáp thò vaø phaùt trieån thò tröôøng, tìm kieám vaø thaâm nhaäp thò tröôøng môùi. Gia taêng caùc thuoäc tính mang laïi lôïi ích cho khaùch haøng nhö: naâng cao ñoä noùng chaûy, taêng ñoä mòn cuûa saûn phaåm, caûi tieán quy caùch ñoùng goùi vaø bao bì saûn phaåm. 3.2.3.2 Môû roäng vaø hôïp taùc quaûng baù thöông hieäu Chocobella Bieän phaùp hoã trôï thuùc ñaåy thöông hieäu Chocobella seõ giuùp cho thöông hieäu naøy ngaøy caøng lôùn maïnh. Vieäc phaùt trieån thöông hieäu Chocobella cuõng neân keát hôïp vôùi caùc thöông hieäu maïnh khaùc (khoâng phaûi thöông hieäu caïnh tranh) cho caùc hoaït ñoäng chieâu thò nhaèm hoã trôï vaø quaûng baù laãn nhau. Thöông hieäu Chocobella coù theå keát hôïp vôùi caùc thöông hieäu khaùc nhö: Nescafe, traø Lipton, traø Dilma… Hình thöùc hôïp taùc coù theå laø hôïp taùc khuyeán maõi, hôïp taùc quaûng caùo hay tham gia ñoàng taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng quan heä coäng ñoàng. Ñaây cuõng laø caùch raát toát trong vieäc phaùt trieån thöông hieäu Chocobella. Coâng ty coù theå thöû nghieäm phuïc vuï Chocobella taïi caùc quaùn karaoke nhaèm taêng nhaän thöùc nhaõn hieäu Chocobella, taïo cô hoäi duøng thöû cho ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm Chocobella. Caùc ñieåm karaoke ñöôïc choïn phaûi laø caùc Trang 53 ñieåm ñoâng khaùch. Moãi khaùch haøng ñaët tieäc sinh nhaät hoaëc coù ngaøy sinh nhaät ñuùng vaøo ngaøy ñeán haùt karaoke seõ ñöôïc taëng moät moùn quaø sinh nhaät cuûa Bibica, quaø taëng laø moät hoäp Chocobella. 3.2.4 Hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù thöông hieäu Chocobella Ñeå vieäc phaùt trieån thöông hieäu coù ñöôïc keát quaû toát thì caàn phaûi hình thaønh boä phaän quaûn lyù thöông hieäu chuyeân nghieäp. Caàn phaûi ñaàu tö hôn nöõa cho coâng taùc ñaøo taïo nghieäp vuï quaûn lyù thöông hieäu cho nhöõng ngöôøi phuï traùch tieáp thò cuûa coâng ty Bibica. Caàn phaûi theo doõi lieân tuïc vaø xaùc laäp caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù ôû moãi giai ñoaïn phaùt trieån thöông hieäu. Phaûi xaây döïng heä thoáng thoâng tin thöông hieäu, thoâng tin veà ñoái thuû caïnh tranh, thoâng tin veà thò tröôøng. Trong quaù trình phaùt trieån thöông hieäu, caùc coâng ñoaïn phaûi ñöôïc chia nhoû ñeå deã kieåm soaùt vaø phaûi ñöôïc ñieàu chænh lieân tuïc theo söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. Vieäc ñaùnh giaù ñònh kyø hieäu quaû cuûa quaûng caùo vaø söùc khoûe cuûa thöông hieäu laø vieäc laøm raát quan troïng nhaèm theo doõi vaø khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa thöông hieäu. Caùc thoâng tin phaûn hoài seõ ñöôïc ñieàu chænh kòp thôøi vaø tieáp tuïc ñaåy maïnh tieáp thò ñeå duy trì vaø naâng cao möùc ñoä nhaän thöùc vaø söï trung thaønh thöông hieäu cuûa khaùch haøng. Trang 54 KIEÁN NGHÒ VAØ KEÁT LUAÄN Trong phaàn môû ñaàu, luaän vaên ñaõ trình baøy lyù do choïn ñeà taøi, ñöa ra muïc tieâu cuûa ñeà taøi, ñoàng thôøi xaùc ñònh roõ phaïm vi nghieân cöùu lieân quan ñeán lónh vöïc xaây döïng thöông hieäu vaø phaïm vi giôùi haïn cuûa luaän vaên. Trong chöông 1, luaän vaên ñaõ ñöa ra caùc khaùi nieäm lieân quan ñeán thöông hieäu, heä thoáng hoùa cô sôû lyù luaän veà thöông hieäu, töø ñoù laøm neàn taûng cho quaù trình hoaøn thieän coâng taùc phaùt trieån thöông hieäu Chocobella. Trong chöông 2, luaän vaên ñaõ giôùi thieäu toång quan veà thò tröôøng soâcoâla taïi Vieät Nam, ñoàng thôøi ñaùnh giaù thöïc traïng cuûa quaù trình xaây döïng thöông hieäu Chocobella cuûa coâng ty Bibica vaø neâu leân nhöõng maët chöa ñaït cuûa thöông hieäu Chocobella trong thôøi gian qua. Töø nhöõng lyù thuyeát ôû chöông 1, thöïc traïng ôû chöông 2, chöông 3 ñaõ neâu leân quan ñieåm vaø muïc tieâu phaùt trieån cho thöông hieäu Chocobella, töø ñoù luaän vaên ñaõ ñöa ra ñöôïc caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän coâng taùc xaây döïng thöông hieäu ñeå cho thöông hieäu Chocobella thöïc söï trôû thaønh thöông hieäu maïnh treân thò tröôøng. Ñeå caùc giaûi phaùp ñöôïc thöïc thi hieäu quaû, theo chuùng toâi trong thôøi gian tôùi coâng ty caàn coù nhöõng söï thay ñoåi sau: - Coâng ty Bibica caàn nhaát trí veà quaù trình theo ñuoåi xaây döïng thöông hieäu trong laâu daøi, thöïc hieän ñaàu tö cho thöông hieäu. - Choïn ñöôïc caùc nhaân söï chuû choát coù ñuû naêng löïc vaø traùch nhieäm trong coâng taùc xaây döïng thöông hieäu, phaûi coù ñöôïc boä phaän rieâng ñeå ñaûm traùch vieäc xaây döïng thöông hieäu cho coâng ty vaø caùc nhaân vieân naøy phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc ñaøo taïo ñeå coù theå ñaûm ñöông ñöôïc coâng vieäc naøy. Trang 55 - Phaûi coù söï tin töôûng caùn boä, coâng nhaân vieân khi giao vieäc, ñeå hoï chuû ñoäng trong coâng vieäc, khoâng neân can thieäp quaù saâu, laøm maát tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa nhaân vieân. - Xaây döïng caùc cheá ñoä phuùc lôïi, löông, khen thöôûng hôïp lyù cho nhöõng ngöôøi coù naêng löïc thaät söï nhaèm phaùt trieån ñoäi nguõ xaây döïng thöông hieäu. - Chieán löôïc nhaân söï phaûi mang tính phuø hôïp vaø keát hôïp ñöôïc caùc boä phaän khaùc ñeå taïo thaønh moät khoái thoáng nhaát khoâng bò choàng cheùo chöùc naêng laãn nhau. Maëc khaùc, do “mieáng baùnh cuûa thò tröôøng” bình quaân cho moãi doanh nghieäp ngaøy caøng beù daàn, vieäc xaây döïng thöông hieäu Chocobella trôû thaønh thöông hieäu maïnh laø raát quan troïng nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån chung cuûa coâng ty. Trong quaù trình thöïc hieän, Ban Giaùm ñoác phaûi thöôøng xuyeân xem xeùt tính phuø hôïp, tính thích nghi cuûa töøng giaûi phaùp ñeå töø ñoù ñöa ra nhöõng chính saùch töông thích vôùi nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. Trang 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo Sài Gòn Tiếp Thị (2003,2004). 2. Trương Đình Chiến (2002), “Quản trị Marketing” – Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội. 3. Nguyễn Thị Liên Diệp (1996), “Quản Trị Học” - Nhà xuất bản Thống kê. 4. Edwards Hester (2003), “Hướng dẫn nghiên cứu Marketing” – Nhà xuất bản Thống kê. 5. Thanh Hoa (2002), “Chiến lược quản lý thương hiệu” – Nhà xuất bản Thanh niên 6. Nguyễn Đức Ngọc (2005), “Nghệ thuật Marketing” – Nhà xuất bản Lao động xã hội 7. Philip Kotler (2003), “Quản trị Marketing” – Nhà xuất bản Thống kê 8. Võ Văn Quang (2003), Giáo trình đào tạo Nhà Quản trị Thương hiệu 9. Nguyễn Hoàng Quân (2000), “Nghiệp vụ Quảng cáo và Tiếp thị” - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. 10. Nguyễn Đình Thọ (2002), “Nguyên lý tiếp thị” - Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM 11. Trang 57 PHUÏ LUÏC 1: BAÛN CAÂU HOÛI ÑIEÀU TRA Xin kính chaøo Anh/Chò. Hieän nay chuùng toâi ñang tieán haønh nghieân cöùu haønh vi tieâu duøng soâcoâla vaø nhaän bieát cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm soâcoâla Chocobella cuûa Coâng ty Coå Phaàn Baùnh Keïo Bieân Hoøa (Bibica). Xin Anh/Chò vui loøng daønh ít thôøi gian traû lôøi phoûng vaán cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi cam ñoan nhöõng thoâng tin maø Anh/Chò cung caáp chæ söû duïng Chocobella muïc ñích nghieân cöùu. Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa Anh/Chò. Hoï vaø teân:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ñòa chæ lieân laïc:…………………………………………………………………………..Ñieän thoaïi:……………………………. Ngaøy phoûng vaán:……………………………………………………………………………………………………………………………… Q1. Anh/Chò coù duøng soâcoâla khoâng? Coù (tieáp tuïc phoûng vaán) 1 Khoâng (ngöøng phoûng vaán) 2 Q2. Anh/Chò coù laø ngöôøi tröïc tieáp mua soâcoâla khoâng? Coù 1 Khoâng 2 Q3. Anh/Chò coù bieát ñeán nhaõn hieäu Chocobella cuûa coâng ty Bibica khoâng? Coù (tieáp tuïc phoûng vaán) 1 Khoâng (ngöøng phoûng vaán) 2 Q4. Anh/Chò bieát nhaõn hieäu Chocobella qua keânh thoâng tin naøo (nhieàu löïa choïn) Quaûng caùo baùo 1 Qua ngöôøi thaân trong gia ñình 6 Quaûng caùo radio 2 Qua ngöôøi baùn 7 Quaûng caùo Tivi 3 Nhìn thaáy treân keä tröng baøy 8 Tôø rôi 4 Qua hoäi chôï 9 Baïn beø 5 Khaùc (xin vui loøng ghi roõ)……………. 10 Q5. Anh/Chò ñaõ töøng duøng Chocobella chöa? Ñaõ duøng 1 Trang 58 Chöa duøng (Cho ñaùp vieân duøng thöû saûn phaåm Chocobella roài hoûi tieáp. 2 Q6.Neáu duøng thang ñieåm töø 1 ñeán 10, xin Anh/Chò vui loøng nhaän xeùt chaát löôïng cuûa saûn phaåm Chocobella ñaït……………ñieåm. Xin Anh/Chò vui loøng traû lôøi theâm caùc thoâng tin sau: Q7. Giôùi tính Nam 1 Nöõ 2 Q8. Tuoåi cuûa Anh/Chò laø……………tuoåi. Q9. Tình traïng gia ñình Ñoäc thaân, chöa coù ngöôøi yeâu 1 Ñoäc thaân, coù ngöôøi yeâu 2 Coù gia ñình, chöa coù con 3 Coù gia ñình, coù con 4 Q10. Trình ñoä hoïc vaán Tieåu hoïc 1 Cao ñaúng – Ñaïi hoïc 4 Trung hoïc cô sôû 2 Treân Ñaïi hoïc 5 Phoå thoâng trung hoïc 3 Khaùc 6 Q11. Ngheà nghieäp Coâng chöùc, nhaân vieân vaên phoøng 1 Tieåu thöông 7 Doanh nhaân 2 Noäi trôï 8 Coâng nhaân 3 Nghæ höu 9 Lao ñoäng töï do 4 Chöa coù vieäc laøm 10 Sinh vieân 5 Khaùc (xin vui loøng ghi roõ) 11 Hoïc sinh 6 …………………………………………………. Q12. Anh/Chò vui loøng cho bieát thu nhaäp haøng thaùng cuûa Anh/Chò Döôùi 500 ngaøn ñoàng 1 4 trieäu ñoàng – 5 trieäu ñoàng 7 500.000 – 1 trieäu ñoàng 2 5 trieäu ñoàng – 6 trieäu ñoàng 8 1 trieäu ñoàng – 1,5 trieäu ñoàng 3 6 trieäu ñoàng – 7 trieäu ñoàng 9 1,5 trieäu ñoàng – 2 trieäu ñoàng 4 7 trieäu ñoàng – 8 trieäu ñoàng 10 2 trieäu ñoàng – 3 trieäu ñoàng 5 8 trieäu ñoàng – 9 trieäu ñoàng 11 Trang 59 3 trieäu ñoàng – 4 trieäu ñoàng 6 Treân 9 trieäu ñoàng 12 Q13. Anh/Chò laø ngöôøi coù tính caùch nhö theá naøo Töï tin, hoaït baùt, vui veû (tính khí linh hoaït) 1 Khoan thai, ñieàm tónh (tính khí ñieàn tónh) 2 Voäi vaøng, haáp taáp, deã caùu gaét (tính khí noùng naûy) 3 Ruït reø, soáng noäi taâm, ngaïi giao tieáp (tính khí öu tö) 4 Q14. Anh/Chò thích laøm gì nhaát khi raûnh roãi………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Xin chaân thaønh caùm ôn söï hôïp taùc cuûa Anh/Chò PHUÏ LUÏC 2: LOAÏI SOÂCOÂLA LÖÏA CHOÏN 27.3% 20.2% 30.4% 57.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Söõa coù nhaânSöõa khoâng nhaân Ñaéng khoâng nhaân Ñaéng coù nhaân Loaïi Soâcoâla löïa choïn Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica Trang 60 PHUÏ LUÏC 3: LYÙ DO DUØNG SOÂCOÂLA LYÙ DO DUØNG SOÂCOÂLA 81.4% 5.1% 8.3% 6.7% 4.0% 4.3% 27.7% 2.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% Sôû thích Toát cho tim maïch Boå sung chaát DD Choáng giaûm stress Choáng buoàn nguû SP cao caáp Ñöôïc môøi Khaùc Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica Trang 61 PHUÏ LUÏC 4: SOÁ LAÀN AÊN SOÂCOÂLA/ THAÙNG SOÁ LAÀN AÊN SOÂCOÂLA/ THAÙNG 23% 35% 23% 6% 2% 11% <1 laàn 1-2 laàn 3-4 laàn 5-6 laàn 7-8 laàn >8 laàn Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica Trang 62 PHUÏ LUÏC 5: LÖÔÏNG SOÂCOÂLA TRUNG BÌNH/ LAÀN AÊN LÖÔÏNG SOÂCOÂLA TRUNG BÌNH/LAÀN AÊN 54.20% 20.90% 16.60% 8.30% <50 g 50-85 g 86-100 g >100 g Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica PHUÏ LUÏC 6: NGUOÀN GOÁC SOÂCOÂLA THÖÔØNG DUØNG NGUOÀN GOÁC SOÂCOÂLA THÖÔØNG DUØNG 59.7% 18.6% 33.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nhaäp khaåu Trong nöôùc Khoâng ñeå yù Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica Trang 63 PHUÏ LUÏC 7: MUÏC ÑÍCH MUA SOÂCOÂLA MUÏC ÑÍCH MUA SOÂCOÂLA 2.0% 58.5% 95.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Söu taäp Laøm quaø taëng Duøng Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica PHUÏ LUÏC 8: ÑIEÀU QUAN TAÂM KHI MUA SOÂCOÂLA ÑIEÀU QUAN TAÂM KHI MUA SOÂCOÂLA 26.5% 21.1% 36.7% 19.0% 67.3% 49.7% 32.7% 2.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Thaønh phaàn Nhaø saûn xuaát Haïn duøng Bao bì Chaát löôïng Giaù caû Nhaõn hieäu Khaùc Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica Trang 64 PHUÏ LUÏC 9: NÔI MUA SOÂCOÂLA NÔI MUA SOÂCOÂLA 86.4% 26.5% 23.1% 2.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sieâu thò Cöûa haøng baùnh Tieäm taïp hoùa Khaùc Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica PHUÏ LUÏC 10: MUÏC ÑÍCH MUA CHOCOBELLA MUÏC ÑÍCH MUA CHOCOBELLA 1.8% 69.1% 76.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Söu taäp Laøm quaø taëng Duøng Nguoàn: nghieân cöùu noäi boä cuûa coâng ty Bibica Trang 65

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica).pdf
Luận văn liên quan