Đề tài Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước

Lời nói đầu Đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả đầu tư nói chung, đầu tư trong nước nói riêng, là một nội dung quan trọng của quá trình đổi mới kinh tế theo hướng kinh tế thị trường ở nước ta. Ngay sau khi kết thúc các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, năm 1979, với Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khoá IV), Đảng ta đã khởi xướng những quan điểm đầu tiên về giải phóng tiềm năng trong nước, bước đầu gỡ bỏ những trì hãm của cơ chế cũ, tạo tiền đề cho nhân tố mới và cơ chế mới ra đời và phát triển. Tư tưởng chỉ đạo của các chính sách của Đảng và nhà nước ta từ đó đến nay, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá VIII), đề cao việc khai thác và phát huy tốt những tiềm năng nội lực, coi đó như là một yếu tố cốt lõi bảo đảm cho sự phát triển đất nước diễn ra một cách bền vững lâu dài và đúng hướng. Để thực hiện tư tưởng chính sách đó, chúng ta đã thực thi nhiều biện pháp, một mặt nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài; mặt khác khơi dậy các nguồn vốn, các nguồn nhân tài, vật lực trong nước, thu hút chúng vào các dòng đầu tư thông qua nhiều con đường, nhiều cách thức khác nhau. Trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp, đề tài: "Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước", hướng trọng tâm vào các nội dung sau: Một; đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trong thời gian qua, nhất là từ khi Quốc hội ban hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (có hiệu lực pháp lý từ 22 tháng 6 năm 1994). Hai, chỉ rõ những kết quả bước đầu cũng như các vướng mắc cần tháo gỡ trong việc thi hành chính sách khuyến khích đầu tư trong nước. Ba, kiến nghị các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, tài nguyên, lao động và các tiềm năng khác của đất nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Luận văn tốt nghiệp này sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, tư duy logic, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm ba phần: Phần I: Một số vấn đề chung về đầu tư và khuyến khích đầu tư trong nước. Phần II: Thực trạng hoạt động khuyến khích đầu tư trong nước những năm qua. Phần III: Những giải pháp chủ yếu tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước.

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiÖp ngoµi quèc doanh ®­îc ®¨ng ký kinh doanh t¨ng ®¸ng kÓ do t¸c ®éng cña Th«ng t­ liªn tÞch sè 05 h­íng dÉn tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh cña liªn Bé KH & §T vµ T­ ph¸p. MÆt kh¸c nh÷ng quy ®Þnh vÒ néi dung ­u ®·i cña hai h×nh thøc ®Çu t­ chñ yÕu lµ ®Çu t­ míi vµ ®Çu t­ më réng ®· ®­îc LuËt thu hÑp nªn còng kÝch thÝch ®­îc c¸ doanh nghiÖp ®¨ng ký ­u ®·i ®Çu t­. Còng do vËy trong sè dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ th× dù ¸n ®Çu t­ d­íi h×nh thøc më réng chiÕm tíi 44% vÒ sè dù ¸n, 43% vÒ sè vèn ®¨ng ký, c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi chiÕm 56% vÒ sè dù ¸n vµ 57% vÒ sè vèn ®¨ng ký. ViÖc thùc hiÖn LuËt gi÷a c¸c vïng cã kh¸c nhau ®¸ng kÓ. Còng nh­ c¸c n¨m tr­íc, c¸c tØnh miÒn Nam cã nhiÒu nÐt næi tréi, cÊp ­u ®·i ®Çu t­ cho phÐp ®­îc nhiÒu dù ¸n. Trong tæng sè dù ¸n ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­, 12 tØnh vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã 230 dù ¸n, víi sè vèn ®¨ng ký lµ 1284 tû ®ång chiÕm h¬n 39% cña tæng sè dù ¸n, h¬n 18% tæng sè vèn ®¨ng ký. C¸c tØnh §«ng Nam Bé cã 158 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký lµ 3.906 tû ®ång chiÕm 27% sè dù ¸n vµ gÇn 55% tæng sè vèn ®¨ng ký. C¸c tØnh miÒn B¾c vµ miÒn Trung chiÕm mét tû träng nhá so víi c¸c vïng kh¸c. VÝ dô 13 tØnh miÒn Trung vµ T©y Nguyªn chØ cã 99 dù ¸n víi 706 tû ®ång vèn ®¨ng ký. C¸c dù ¸n ®­îc h­ëng ­u ®·i ®· thu hót mét sè l­îng lao ®éng kh¸ lín. Riªng 508 dù ¸n ®­îc h­ëng ­u ®·i ®· thu hót ®­îc gÇn 163 ngµn lao ®éng, b×nh qu©n mét dù ¸n thu hót 323 lao ®éng. §©y lµ nh÷ng con sè thùc sù cã ý nghÜa. §Þa ph­¬ng cã nhiÒu nç lùc trong thùc thi LuËt KK§TTN lµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. N¨m 1999, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ®· cÊp ­u ®·i cho 82 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký gÇn 2.7000 tû ®ång, c¸c dù ¸n thuéc diÖn ­u ®·i ®· thu hót h¬n 38 ngµn lao ®éng. Trong 82 dù ¸n ®­îc cÊp ­u ®·i c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã 75 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký gÇn 900 tû ®ång chiÕm h¬n 91% sè dù ¸n vµ 33% vèn ®¨ng ký. TiÕp ®Õn lµ An Giang cÊp 95 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký h¬n 200 tû ®ång, khu vùc ngoµi quèc doanh chiÕm 88,4% sè dù ¸n vµ 67% sè vèn ®¨ng ký. Víi nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng ®· ®Ò ra, LuËt KK§TTN ®· vµ ®ang tiÕp tôc ph¸t huy hiÖu qu¶ thu hót ®­îc nhiÒu nguån nh©n lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. KÓ tõ khi thùc hiÖn LuËt KK§TTN n¨m 1995 cho ®Õn nay, trªn ®Þa bµn c¶ n­íc ®· cã 3000 dù ¸n ®Çu t­ ®­îc h­ëng ­u ®·i víi sè vèn ®Çu t­ lµ 1,5 tû USD. Trong n¨m 2000 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· quan t©m chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn LuËt KK§TTN , yªu cÇu c¸c c¬ quan h÷u quan vµ c¸c ®Þa ph­¬ng khÈn tr­¬ng söa ®æi , bæ sung vµ h­íng dÉn c¸c chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p KK§TTN . KÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ : VÒ cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ : N¨m 2000 c¶ n­íc ®· cÊp ®­îc 1.641 GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 25.893 tû ®ång ; trong ®ã sè dù ¸n do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÊp lµ 237 víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 10.615 tû ®ång , vµ sè dù ¸n do c¸c ®Þa ph­¬ng cÊp lµ 1.404 víi tæng sè vèn trªn 15.278 tû ®ång . C¬ cÊu dù ¸n vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n do Bé KÕ ho¹ch §Çu t­ cÊp ­u ®·i ®Çu t­ ®­îc ph©n bæ nh­ sau : N«ng , L©m nghiÖp : 18 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký lµ 2.239 tû ®ång , lµ lÜnh vùc thu hót nhiÒu vèn nhÊt ( chiÕm 21,1% tæng sè vèn), trong ®ã 13 dù ¸n trång cao su,3 dù ¸n trång cµ phª, 1 dù ¸n trßng chÌ, 1 dù ¸n khai hoang . X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt , nhµ ë , trung t©m th­¬ng m¹i : 32 dù ¸n víi 1.946 tû ®ång ( chiÕm 18.3% tæng sè vèn) ®Çu t­ ë nhãm nµy chñ yÕu tËp trung ph¸t triÓn m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c . C«ng nghiÖp nhÑ : 55 dù ¸n víi 1.915 tû ®ång vèn ®¨ng ký ( chiÕm 18% tæng vèn ) . §©y lµ nhãm cã nhiÒu dù ¸n nhÊt, c¸c dù ¸n tËp trung vµo c¸c ngµnh giÊy, dÖt, may, sµnh sø, thuû tinh. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (xi m¨n, g¹ch l¸t, cÊu kiÖn x©y dùng nh ) : 16 dù ¸n víi 1.695 tû ®ång vèn ®¨ng ký ( chiÕm 16 % tæng sè vèn ) . VËn t¶i : 22 dù ¸n víi 879 tû ®ång vèn ®¨ng ký . C¸c ngµnh kh¸c ( x©y dùng , c¬ khÝ , ®iÖn tö , khai kho¸ng , ph©n bãn ho¸ chÊt ) 104 dù ¸n víi 1.941 tû ®ång vèn ®¨ng ký . D­íi ®©y lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn LuËt t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng trong n¨m 2000 . Theo b¸o c¸o cña c¸c tØnh thµnh phè , trong sè 1.404 dù ¸n ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ vµ sè vèn 15.278 tû ®ång nãi trªn cã 291 dù ¸n thuéc khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc víi sè vèn ®Çu t­ ®¨ng ký trªn 4.917 tû ®ång ( chiÕm 20,7% tæng sè dù ¸n , vµ 32 % tæng sè vèn ®Çu t­ ) , vµ 1.113 dù ¸n thuéc khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh víi sè vèn ®Çu t­ trªn 10.361 tû ®ång ( chiÕm 79,3 % tæng sè dù ¸n vµ 68% tæng sè vèn ®Çu t­ ) . Ph©n lo¹i theo lo¹i dù ¸n , th× trong tæng sè 1.404 dù ¸n ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ , cã 741 dù ¸n ®Çu t­ míi víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 8.417 tû ®ång ; trong ®ã khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc cã 40 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ trªn 908 tû ®ång , khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh cã 701 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ trªn 7.509 tû ®ång ; sè dù ¸n ®Çu t­ më réng lµ 663 , víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 6.861 tû ®ång ; trong ®ã cã 251 dù ¸n cña khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc víi sè vèn ®Çu t­ trªn 4.009 tû ®ång , cßn l¹i 412 dù ¸n lµ khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh víi sè vèn ®Çu t­ trªn 2.852 tû ®ång.(BiÓu 7) §i ®Çu vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ n¨m 2000 lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ tØnh An Giang cô thÓ ,thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ cho 272 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ trªn 3.251 tû ®ång vµ sè lao ®éng ®­îc sö dông 47.138 ng­êi , trong ®ã khu vùc nhµ n­íc cã 28 dù ¸n víi sè ®Çu t­ trªn 599 tû ®ång vµ sö dông 5.680 lao ®éng , khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh cã 244 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ 2.652 tû ®ång vµ sö dông 41.458 lao ®éng TØnh An Giang ®· cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ cho 99 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ 420 tû ®ång , trong khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc cã 14 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ 265 tû ®ång , khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh cã 85 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ 155 tû ®ång . Nh×n chung , c¸c tØnh phÝa Nam vÉn lµ khu vùc h­ëng øng LuËt nhiÒu nhÊt . Vïng V gåm 8 tØnh thuéc §«ng Nam Bé , cã tíi 535 dù ¸n , víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 6.313 tû ®ång , chiÕm 38.1% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ vµ 41.3% ttæng sè vèn ®Çu t­ cña c¶ n­íc . Vïng VI gåm 12 tØnh §ång B»ng S«ng Cöu Long , cã 462 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ trªn 2.622 tû ®ång , chiÕm 33% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ vµ 17,2 % tæng sè vèn ®Çu t­ so víi c¶ n­íc. TiÕp ®Õn lµ Vïng II , gåm 15 tØnh §ång B»ng S«ng Hång , cã 155 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ trªn 2.440 tû ®ång ; Vïng III gåm 10 tØnh miÒn Trung Nam Bé cã 144 dù ¸n víi sè vèn ®Çu t­ trªn 3.083 tû ®ång ; Vïng I gåm 13 tØnh miÒn nói phÝa B¾c , cã 73 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 658 tû ®ång ; Vïng IV gåm 3 tØnh T©y Nguyªn cã 33 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 159 tû ®ång . Nh­ vËy trong n¨m 2000 LuËt KK§TTN ®· gãp phÇn thu hót mét l­îng vèn ®¸ng kÓ lµ 25. 893 tû ®ång ®Çu t­ vµo nÒn kinh tÕ , trong khu vùc d©n doanh ®ãng gãp 15.278 tû ®ång chiÕm 59% , cã thÓ nãi mÆc dï sè vèn nµy cßn thÊp xa, so víi tiÒm n¨ng thùc sù cña khu vùc kinh tÕ d©n doanh , nh­ng chóng ta ®· gãp phÇn håi phôc t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng tÝch cùc trong t×nh h×nh gi¶m ph¸t n¨m 2000 . §ång thêi ®· t¹o viÖc lµm cho 157.766 lao ®éng , nh­ vËy trung b×nh mçi dù ¸n sö dông trªn 112 lao ®éng BiÓu 7: Sè dù ¸n ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh ë ®Þa ph­¬ng n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: Tû ®ång CÊp qu¶n lý doanh nghiÖp Tæng sè dù ¸n Tæng sè vèn §Çu t­ míi §Çu t­ më réng TÝn dông tõ quü Sè DA Sè vèn Sè DA Sè vèn Sè DA vay Sè tiÒn Tæng sè 1.404 15.278 741 8.417 663 6.861 496 1.128 - Q. Doanh 291 4.917 40 908 251 4.009 193 873 % 20,7 32,0 5,4 10,8 37,9 58,4 38,9 77,4 - D. Doanh 1.113 10.361 701 7.509 412 2.852 303 255 % 79,.3 68,0 94,6 89,2 62,1 41,6 61,1 22,6 Nguån: TÝnh to¸n tõ c¸c b¸o c¸o cña c¸c Së KH&§T tØnh/thµnh phè vµ Vô doanh nghiÖp Bé KH&§T n¨m 2000 So víi n¨m 1999, sè dù ¸n ®­îc h­ëng ­u ®·i ®Çu t­ n¨m 2000 t¨ng gÊp 2,2 lÇn vµ sè vèn ®Çu t­ t¨ng gÊp 2 lÇn. §Æc biÖt trong 1.404 dù ¸n ®­îc h­ëng ­u ®·i n¨m 2000 cã 1.113 dù ¸n thuéc khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh víi sè vèn ®Çu t­ trªn 10.361 tû ®ång chiÕm gÇn 79,3% vÒ sè dù ¸n vµ 68% vÒ sè vèn ®Çu t­. Còng trong n¨m 2000 tæng sè dù ¸n ®­îc vay tÝn dông ­u ®·i tõ Quü Hç trî ®Çu t­ Quèc gia lµ 496 dù ¸n víi tæng sè vèn vay lµ trªn 1.128 tû ®ång. §ång thêi còng ®· cã gÇn 44 triÖu m2 ®Êt ®­îc giao cho c¸c dù ¸n trong n¨m 2000 . BiÓu ®å (trang sau) Nh×n mét c¸ch tæng thÓ, vÒ sè dù ¸n vµ vèn ®Çu t­, LuËt KK§TTN (söa ®æi) ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ mÆc dï, so víi kÕt qu¶ thùc hiÖn trong 2 n¨m 1997-1998 (giai ®o¹n thùc hiÖn LuËt n¨m 1994), sè l­îng dù ¸n vµ sè vèn ®Çu t­ ®¨ng ký t¨ng kh«ng nhiÒu, thËm chÝ ë mét sè ®Þa ph­¬ng cãn bÞ gi¶m sót, nh­ng cã thÓ thÊy xu thÕ gia t¨ng ®Çu t­ kh¸ m¹nh trong n¨m 2000 vµ sù chuyÓn biÕn m¹nh vÒ chÊt trong c¬ cÊu ®Çu t­ ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng. So víi c¶ n¨m 1999,sè dù ¸n ®­îc cÊp GiÊy chønh nhËn ­u ®·i ®Çu t­ trong 6 th¸ng n¨m 2000 b»ng 72,2% vµ sè vèn ®Çu t­ b»ng 64,5%. C¬ cÊu dù ¸n vµ vèn ®Çu t­ gi÷a hai khu vùc d©n doanh vµ quèc doanh cã sù chuyÓn biÕn m¹nh, theo su h­íng nghiªng vÒ phÝa khu vùc d©n doanh (xem biÓu 8 ) BiÓu 8 : C¬ cÊu dù ¸n vµ vèn ®Çu t­ §¬n vÞ : % D©n doanh Quèc doanh Sè dù ¸n ®Çu t­ tõ n¨m 1998 vÒ tr­íc 46 54 Sè dù ¸n ®Çu t­ tõ 01 - 01 - 1999 ®Õn 30 -12- 2000 51 49 Sè vèn ®Çu t­ tõ 1998 vÒ tr­íc 14 86 Sè vèn ®Çu t­ tõ 01 - 01 - 1999 ®Õn 30 - 12 - 2000 58 42 Nguån : TÝnh to¸n tõ b¸o c¸o cña c¸c së KH & §T tØnht thµnh phè vµ Vô Doanh nghiÖp , Bé KH & §T n¨m 2000 MÆt b»ng s¶n xuÊt , kinh doanh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng cho thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. LuËt KK§TTN ®· cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ nh­ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp , khu chÕ xuÊt, quy ho¹ch ®Êt vµ c«ng bè c¸c khu quy ho¹ch kªu gäi ®Çu t­ t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c møc miÔn gi¶m thuÕ, tiÒn thuª ®Êt ( §iÒu 6,7 vµ §iÒu 8 NghÞ ®Þnh 51 ). Theo b¸o c¸o cña c¸c tØnh th× trong n¨m 2000 cã 42 tØnh thùc hiÖn ®­îc biÖn ph¸p giao ®Êt vµ cho thuª ®Êt cho 419 dù ¸n . So víi n¨m 1999, sè dù ¸n ®­îc giao ®Êt t¨ng 3 lÇn vµ sè dù ¸n thuª ®Êt t¨ng 2,6 lÇn. VÒ giao ®Êt cã 72 dù ¸n ®Çu t­ d­îc giao ®Êt víi tæng diÖn tÝch lµ 43.990.908 m2; trong ®ã cã 42 dù ¸n thuéc khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc giao 42.672.230 m2 chiÕm 96,9 % tæng diÖn tÝch ®Êt giao; 30 dù ¸n thuéc khu vùc d©n doanh ®­îc giao 1.318.678 m2 chiÕm 3,15 tæng diÖn tÝch ®Êt giao vµ b×nh qu©n mét doanh nghiÖp d©n doanh còng ®­îc giao 4,4 ha. VÒ cho thuª ®Êt cã 343 dù ¸n thuª ®Êt víi tæng diÖn tÝch lµ 86.527.383 m2 trong ®ã cã 112 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thuª víi tæng diÖn tÝch lµ 74.389.755 m2 chiÕm 86% tæng diÖn tÝch ®Êt ®­îc nhµ n­íc cho thuª; khu vùc doanh nghiÖp d©n doanh cã 231 dù ¸n víi tæng diÖn tÝch ®­îc thuª lµ 12.137.628 m2, chiÕm 14% tæng diÖn tÝch ®Êt ®­îc nhµ n­íc cho thuª. Qua ®©y ta thÊy c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®· m¹nh d¹n h¬n trong viÖc giao ®Êt vµ cho thuª ®Êt cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc, kh«ng nh­ t×nh h×nh nh÷ng n¨m tr­íc ®©y. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù cëi më h¬n trong chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ nh»m thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc . Tuy nhiªn vÉn cßn bÊt b×nh ®¼ng trong lÜnh vùc ®Êt ®ai, cô thÓ lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc giao víi diÖn tÝch lín chiÕm 96,9% diÖn tÝch ®Êt giao n¨m 2000, trong khi ®ã phÇn giao cho c¸c doanh nghiÖp d©n doanh d©n doanh nhá bÐ kh«ng ®¸ng kÓ c¶ vÒ sè dù ¸n lÉn diÖn tÝch (chØ cã 30 dù ¸n , chiÕm 41,7% trong tæng sè dù ¸n ®­îc giao ®Êt). T×nh h×nh t­¬ng tù còng thÊy trong t­¬ng quan diÖn tÝch ®Êt thuª, mÆc dï tû träng ®ì chªnh lÖch h¬n : doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thuª tíi 86% diÖn tÝch ®Êt, 14% cßn l¹i cho c¸c doanh nghiÖp d©n doanh. ( Xem BiÓu 9). §èi víi ng­êi ViÖt Nam ë n­íc ngoµi LuËt KK§TTN còng ®· t¸c ®éng mét c¸ch tÝch cùc . §Õn nay ®· cã 400 ViÖt kiÒu ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam theo LuËt KK§TTN víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 400 tû ®ång. N¨m 2000, c¸c ®Þa ph­¬ng ®· cÊp 16 GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­ cho ViÖt KiÒu , víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 49,3 tû ®ång. NhiÒu nhÊt lµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 12 dù ¸n ®Çu t­ víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ trªn 42 tû ®ång, 2 dù ¸n cña B×nh §Þnh víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ trªn 6 tû ®ång, 1 dù ¸n cña Kiªn Giang víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ trªn 1 tû ®ång, 1 dù ¸n ë H¶i D­¬ng víi tæng sè vèn trªn 200 triÖu ®ång. Nh­ vËy kÕt qu¶ thùc hiÖn LuËt KK§TTN (söa ®æi) n¨m 2000 cho thÊy t×nh h×nh ®Çu t­ trong n­íc n¨m 2000 cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng ghi nhËn. LuËt nµy ®· cã t¸c dông nhÊt ®Þnh trong viÖc ®éng viªn nguån lùc trong n­íc vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ b¾t ®Çu thu hót sù quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t­ t­ nh©n. BiÓu 9: Sè dù ¸n ®­îc cÊp ­u ®·i ®Çu t­ cã néi dung ­u ®·i ®­îc cÊp vµ cho thuª ®Êt cña 42 tØnh/thµnh phè (§Õn 30/12/2000) §¬n vÞ tÝnh : triÖu m2 ChØ tiªu Tæng sè dù ¸n * Giao ®Êt vµ cho thuª ®Êt Tæng sè dù ¸n ** Giao ®Êt Thuª ®Êt Q.doanh D©n doanh Q.Doanh D©n doanh 72 42 30 112 231 343 % 100 96,9 3,1 86,0 14,0 100 DiÖn tÝch 43,991 42,672 1,319 74,389 12,138 86,527 Nguån: B¸o c¸o cña Së KH&§T42 tØnh thµnh phè, Vô Doanh nghiÖp Bé KH& §T 2000 Ghi chó : * Tæng sè dù ¸n ®­îc Giao ­u ®·i ®Çu t­ ** Tæng sè dù ¸n ®­îc ­u ®·i vÒ cho thuª ®Êt 5. VÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc thi hµnh LuËt KK§TTN (söa ®æi) Cã hai nhãm vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc thi hµnh LuËt Doanh nghiÖp: Mét lµ nhãm vÊn ®Ò trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña LuËt vµ c¸c v¨n b¶n d­íi LuËt h­íng dÉn thi hµnh vµ hai lµ, nh÷ng néi dung quy ®Þnh t¹i LuËt KK§TTN vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh luËt nµy cã liªn quan ®Õn quy ®Þnh t¹i c¸c luËt, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c. Nhãm vÊn ®Ò thø nhÊt: Trong ®ã cã c¸c quy ®Þnh t¹i LuËt KK§TTN (söa ®æi) nãi chung nhiÒu quy ®Þnh ®· ®­îc râ rµng h¬n LuËt 1994 vµ ®· kh¾c phôc ®­îc kh¸ nhiÒu v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËt 1994 ®Æt ra. Tuy nhiªn mét sè v­íng m¾c kÐo dµi mµ vÉn ch­a ®­îc xö lý. VÝ dô trong ch­¬ng vÒ b¶o ®¶m vµ hç trî ®Çu t­ cã quy ®Þnh: trong tr­êng hîp do thay ®æi quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých c¸c nhµ ®Çu t­ th× nhµ n­íc cho nhµ ®Çu t­ ®­îc h­ëng tiÕp tôc c¸c ­u ®·i ®· quy ®Þnh trong thêi gian cßn l¹i hoÆc nhµ n­íc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng quyÒn lîi cho nhµ ®Çu t­. VÒ néi dung "tiÕp tôc h­ëng"; NghÞ ®Þnh 51 b­íc ®Çu cã h­íng xö lý nh­ng néi dung "gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng" th× tõ LuËt bæ sung söa ®æi ®Õn nay ch­a cã h­íng xö lý nµo, ®ang lµ mét néi dung cßn bá ngá. Néi dung vÒ lËp Quü hç trî ®Çu t­ ®· ®­îc LuËt söa ®æi quy ®Þnh riªng Quü hç trî cña nhµ n­íc (NghÞ ®Þnh 50/1999/N§-CP gäi lµ Quü hç trî ph¸t triÓn) th× viÖc triÓn khai qu¸ chËm. Mét sè nhiÖm vô quan träng cña quü nµy ®­îc x¸c ®Þnh tõ khi thùc hiÖn LuËt 1994, ®Õn nay vÉn ch­a ®­îc triÓn khai, nh­ nhiÖm vô vÒ trî cÊp l·i suÊt, vµ b¶o l·nh tÝn dông. MÆt kh¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cña quü d­êng nh­ vÉn dËp khu«n c¬ chÕ tÝn dông kÕ ho¹ch hµng n¨m, ch­a cã quy ®Þnh vÒ sù phèi hîp gi÷a c¬ quan cÊp ­u ®·i ®Çu t­ víi quü trung ­¬ng vµ chi nh¸nh quü ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Ph¶i nãi r»ng, LuËt söa ®æi quy ®Þnh kh¸ nhiÒu vÒ quü: Quü hç trî ®Çu t­, Quü hç trî xuÊt khÈu, Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ nh­ng rÊt chËm ®­îc triÓn khai vµ cô thÓ ho¸. LuËt söa ®æi cã hiÖu lùc tõ 01/01/1999 nh­ng vÊn ®Ò "c«ng khai quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®­îc phª duyÖt vµ quü ®Êt ch­a sö dông ®Êt ®ang cã nhu cÇu giao vµ cho thuª" d­êng nh­ kh«ng c¬ quan nµo quan t©m h­íng dÉn. Cã mét thùc tÕ rÊt ®¸ng quan t©m lµ hiÖn ë c¸c thµnh phè lín, quü ®Êt ch­a sö dông cßn rÊt Ýt, nh­ng diÖn tÝch ®Êt ch­a hoÆc kh«ng sö dông cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng nhá. NghÞ ®Þnh 18/CP chñ tr­¬ng chuyÓn giao chÕ ®é giao ®Êt kinh doanh sang chÕ ®é thuª ®Êt nh­ng d­êng nh­ vÉn kh«ng ®­îc thùc hiÖn lµm t¨ng thªm khã kh¨n vÒ quü ®Êt lµm mÆt b»ng kinh doanh. NhiÒu doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, c¸c c¬ së ®µo t¹o gi¸o dôc, y tÕ d©n lËp, t­ thôc ph¶i ®i thuª l¹i ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. TÊt nhiªn viÖc thuª l¹i nµy kh«ng ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i vÒ thuÕ ®Êt quy ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi vµ NghÞ ®Þnh 51. LuËt söa ®æi vµ NghÞ ®Þnh ®· quy ®Þnh vµ ban hµnh danh môc, ngµnh nghÒ ®­îc h­ëng ­u ®·i ®Çu t­, xong ch­a ®ñ cô thÓ vµ ch­a ®ñ râ. MÆt kh¸c, sè ngµnh míi xuÊt hiÖn tõ thùc tÕ kinh doanh th× danh môc ch­a bao qu¸t ®­îc g©y khã kh¨n cho c¸c c¬ quan xem xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­. ChÕ ®é ­u ®·i vÒ thuÕ, LuËt söa ®æi vµ NghÞ ®Þnh quy ®Þnh kh¸ hÊp dÉn nh­ng ch­a thùc sù ®ñ râ dÉn ®Õn cã c¸c c¸ch hiÓu vµ h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan rÊt kh¸c nhau. Quy ®Þnh vÒ møc h­ëng ­u ®·i thuÕ suÊt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, tuy NghÞ ®Þnh 51 quy ®Þnh lµ nhµ ®Çu t­ cã dù ¸n ®Çu t­ thuéc danh môc A hoÆc B hoÆc C th× ®­îc h­ëng c¸c møc thuÕ suÊt t­¬ng øng quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 NghÞ ®Þnh 51 nh­ng Th«ng t­ sè 146/1999/TT-BTC l¹i chØ cho phÐp c¸c dù ¸n thµnh lËp míi doanh nghiÖp ®­îc h­ëng, cßn c¸c dù ¸n ®Çu t­ më réng kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ suÊt. Trong h­íng dÉn Hå s¬ lµm c¨n cø x¸c ®Þnh ­u ®·i vÒ thuÕ, cã yÕu tè kh«ng cÇn thiÕt ch¼ng h¹n yÕu tè QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh v× yÕu tè nµy ®· ®­îc c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn ­u ®·i xem xÐt. Nhãm vÊn ®Ò thø hai: lµ quan hÖ gi÷a c¸c néi dung ­u ®·i quy ®Þnh t¹i LuËt KK§TTN, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh vµ quy ®Þnh vÒ c¸c néi dung ®ã t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan: Tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn vÊn ®Ò thuª ®Êt, LuËt söa ®æi vµ NghÞ ®Þnh ®· quy ®Þnh néi dung ­u ®·i nµy, quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ ®· bá chÕ ®é cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n kh«ng sö dông vèn ng©n s¸ch, vèn tÝn dông ­u ®·i cña nhµ n­íc, vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh vµ vèn ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ng trong thñ tôc thuª ®Êt quy ®Þnh lµ ph¶i cã dù ¸n kh¶ thi do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ThÕ lµ toµn bé viÖc thuª ®Êt bÞ t¾c l¹i, còng tøc lµ néi dung ­u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt coi nh­ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. VÒ h×nh thøc ®Çu t­ cña dù ¸n ®Çu t­ ®¨ng ký ­u ®·i, NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ngµy 29/6/1998 vÒ chuyÓn Doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn t¹i ®iÒu 13 cã quy ®Þnh: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn lµ h×nh thøc ®Çu t­ míi, ®­îc h­ëng ­u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt KK§TTN (söa ®æi). Tr­êng hîp nh÷ng Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng ­u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt KK§TTN (söa ®æi) th× ®­îc gi¶m 50% thuÕ lîi tøc (ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) trong 2 n¨m liÒn tiÕp kÓ tõ sau khi chuyÓn sang ho¹t ®éng theo 2 LuËt c«ng ty. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, nh­ng t¹i môc B, h­íng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ Th«ng t­ sè 146/1999/TT-BTC ngµy 17/12/1999 l¹i quy ®Þnh: "ChuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u kh«ng thuéc ®èi t­îng ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ theo quy ®Þnh nµy “. Nh­ vËy, ®Ó LuËt söa ®æi cã thÓ triÓn khai tèt trong thùc tÕ th× sù phèi hîp nhÊt qu¸n trong h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn lµ v« cïng quan träng. Vµ ®Ó chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc cã thÓ ®i vµo cuéc sèng ®«ng ®¶o nh©n d©n h­ëng øng th× cïng víi viÖc quy ®Þnh râ rµng, minh b¹ch c¸c néi dung ­u ®·i vµ thñ tôc ®¨ng ký vµ thùc hiÖn ­u ®·i t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t­, viÖc quy ®Þnh c¸c néi dung cã liªn quan ®Õn chÕ ®é ­u ®·i t¹i c¸c v¨n b¶n kh¸c cÇn ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n, mét c¸ch hiÓu víi quy ®Þnh cña LuËt KK§TTN, cè g¾ng tèi ®a sù chång chÐo, quy ®Þnh m©u thuÉn nhau nh»m b¶o ®¶m mét néi dung chuyªn m«n hÑp kh«ng ®Ó cã nhiÒu c¸ch vËn dông, nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau, g©y khã kh¨n cho Doanh nghiÖp, cho chñ ®Çu t­. PhÇn III Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu tiÕp tôc khuyÕn khÝch ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc Tõ sù tæng hîp, ph©n tÝch mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña thùc tr¹ng ho¹t ®éng khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc thêi gian qua, trªn c¬ së nh÷ng t­ t­ëng c¬ b¶n vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ mµ nhiÒu NghÞ ®Þnh, NghÞ quyÕt cña §¶ng ta trong thêi gian gÇn ®©y ®· nªu ra. Em xin kiÕn nghÞ mét sè ®Þnh h­íng cã tÝnh nguyªn t¾c vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m tiÕp tôc khuyÕn khÝch m¹nh mÏ h¬n n÷a ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc nh÷ng n¨m tíi th«ng qua viÖc thi hµnh c¸c chÕ ®é ph¸p lý vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. I/ Mét sè ®Þnh h­íng nguyªn t¾c Mét lµ: Trªn c¬ së x¸c lËp vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ-x· héi theo h­íng ph¸t huy tèt h¬n néi lùc ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ®Ó ®Þnh h­íng ®óng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­ phï hîp víi kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n trong tõng thêi kú. Qu¸ tr×nh nµy mét mÆt ®ßi hái ph¶i gãp phÇn t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn cho c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, c¸c thµnh phè. MÆt kh¸c thÓ hiÖn sù quan t©m chó ý cña Nhµ n­íc trong viÖc tõng b­íc thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹i nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn khã kh¨n hay ®Æc biÖt khã kh¨n. Kinh nghiÖm mét sè n­íc trªn thÕ giíi cho thÊy, ®Ó mét nÒn t¶ng kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh, bÒn v÷ng kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét sè trung t©m kinh tÕ th­¬ng m¹i hay mét vµi thµnh phè träng ®iÓm cña ®Êt n­íc tuy sù ph¸t triÓn cña c¸c trung t©m ®ã lµ kh«ng thÓ thiÕu. §iÒu quan träng lµ cÇn ph¶i cã mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, cã ®­îc nh÷ng ®Þnh h­íng ®óng ®¾n cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn sao cho võa ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng trong c¶ n­íc, võa tËn dông ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn ®Ó t¹o ra ®­îc c¸c vïng trung t©m, cã tÝnh h¹t nh©n t¹o ®éng lùc kÝch thÝch cho sù ph¸t triÓn c¸c vïng phô cËn. §Ó lµm tèt ®iÒu ®ã, cÇn x¸c lËp mét chÕ ®é ­u ®·i hÊp dÉn h¬n ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ ë vïng s©u, vïng xa, vïng khã kh¨n vµ vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. Ch¼ng h¹n kÐo dµi thêi gian miÔn gi¶m thuÕ cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc c¸c ®Þa bµn nµy. CÇn cã chÝnh s¸ch ®Æc biÖt hÊp dÉn t¹o lùc hót ®ñ lín víi c¸c nhµ ®Çu t­ khi hä bá vèn ®Çu t­ vµo c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn khã kh¨n hoÆc ®Æc biÖt khã kh¨n. Trong thêi kú kÕ ho¹ch, hay tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ngµnh nghÒ mòi nhän cña nÒn kinh tÕ. §©y lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¸c tiªu thøc vÒ ngµnh mòi nhän, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më, tÊt nhiªn kh«ng gièng c¸c tiªu thøc x¸c ®Þnh ngµnh mòi nhän trong nÒn kinh tÕ hiÖn vËt, tËp trung. Cã ý kiÕn cho r»ng trong thêi ®¹i hoµ nhËp kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi diÔn ra m¹nh mÏ nh­ hiÖn nay th× tiªu thøc c¬ b¶n nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh ngµnh mòi nhän lµ th«ng qua tÝnh chÊt khan hiÕm cña hµng ho¸ mµ ngµnh ®ã t¹o ra. Theo ý kiÕn nµy th× mét ngµnh ®­îc coi lµ mòi nhän ®èi víi mét nÒn kinh tÕ, nÕu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, s¶n phÈm cña ngµnh ®ã nÕu chÝnh phñ cã ®ñ tiÒn cïng kh«ng mua ®­îc. NÕu quan niÖm nh­ vËy th× vÊn ®Ò ®· hoµn toµn kh¸c. Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ta, kinh tÕ thÞ tr­êng tuy ®· ®­îc kh¬i dËy nh­ng ph¸t triÓn ch­a ®ñ m¹nh. Sù hoµ nhËp kinh tÕ thÕ giíi tuy ®· b¾t ®Çu nh­ng ch­a x¸c lËp ®­îc mét ®Þa vÞ kinh tÕ ®ñ m¹nh trªn th­¬ng tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Ph¶i nãi r»ng trªn nhiÒu lÜnh vùc, khi hoµ nhËp ta ®ang ë vµo thÕ thua thiÖt. MÆt dï thÕ giíi ngµy nay, nÕu mét chÝnh phñ ®ñ tiÒn th× cã thÓ mua ®­îc nhiÒu thø nh­ng kh«ng ph¶i mua ®­îc tÊt c¶. C¸c n­íc lín lu«n duy tr× vµ khèng chÕ c¸c lîi thÕ c«ng nghÖ ®èi víi c¸c n­íc cã nhu cÇu nhËp khÈu mÆt hµng nµy. §Æc biÖt víi chóng ta, tuy kh«ng khÝ lµm ¨n víi c¸c n­íc ®· tèt h¬n nhiÒu so víi tr­íc ®©y nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ sù bao v©y, chÌn Ðp, thËm chÝ lµ c¸c ©m m­u th«n tÝnh kh«ng cßn. Tr­íc mét thùc tÕ nh­ vËy, trªn mäi lÜnh vùc cÇn cã sù tÝnh to¸n. Ta kh«ng thÓ chØ duy nhÊt dùa vµo quan niÖm trªn ®Ó x¸c ®Þnh ngµnh nghÒ mòi nhän, mµ ph¶i cã th¸i ®é hÕt søc thùc tÕ trong vÊn ®Ò nµy. Tr­íc m¾t chóng ta cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ®Æc biÖt ­u tiªn ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, nhÊt lµ chÕ biÕn n«ng s¶n, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, hµng thay thÕ nhËp khÈu vµ c¸c ngµnh thu hót nhiÒu lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn lùa chän ®Ó ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nÆng cã ý nghÜa cÊp b¸ch cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi nguyªn, cã kh¶ n¨ng t×m nguån vèn vµ b¶o ®¶m ®­îc hiÖu qu¶ ®Ó t¹o nÒn t¶ng cho c«ng nghiÖp ho¸ vµ cho c¶ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn cÇn hÕt søc tr¸nh sù ­u tiªn trµn lan lµm mÊt ý nghÜa cña chÝnh s¸ch ­u tiªn, ph¶i x©y dùng ®­îc nh÷ng quan ®iÓm, nh÷ng tiªu thøc, th«ng qua ®ã, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc cã thÓ lùa chän ®óng c¸c ngµnh nghÒ mòi nhän. §ång thêi cÇn ph©n ®Þnh râ nh÷ng ®Þa bµn ®­îc khuyÕn khÝch ®Çu t­, nh÷ng ®Þa bµn ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ cã chÝnh s¸ch ­u ®·i tho¶ ®¸ng cho nh÷ng ®Þa bµn nµy, cã nh­ vËy míi thu hót ®­îc nhiÒu nhµ ®Çu t­ bá vèn vµo kinh doanh. Hai lµ: KhuyÕn khÝch n©ng cao tr×nh ®é vÒ c«ng nghÖ vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ. Muèn vËy cÇn tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dÞch vô nh»m hç trî kiÕn thøc, th«ng tin vÒ c«ng nghÖ phæ biÕn chuyÓn giao c«ng nghÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ ®Çu t­ ®­îc sö dông víi møc phÝ ­u ®·i ®èi víi c¸c c«ng nghÖ míi t¹o ra bëi vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, hç trî viÖc chuyÓn giao, ®æi míi c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua quü ph¸t triÓn c«ng nghÖ. §ång thêi c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn cho viÖc ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm thùc thi c«ng viÖc nµy. Cã nh­ vËy míi h¹n chÕ bít c¸c thua thiÖt ®èi víi mét n­íc mµ kinh nghiÖm vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ cßn ch­a nhiÒu nh­ n­íc ta. Ba lµ: §Õn nay nhu cÇu vÒ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho sè lao ®éng d­ thõa vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn x· héi, cña mäi nhµ, mäi ng­êi. ChÝnh phñ ®· ®Ò ra nhiÒu chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî nh»m h¹n chÕ n¹n thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi c¸c dù ¸n thu hót nhiÒu lao ®éng trong n­íc. Tuy nhiªn trong chÝnh s¸ch ­u ®·i cÇn ph¶i khuyÕn khÝch m¹nh mÏ h¬n c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o nghÒ cho sè lao ®éng ®· cã nghÒ nh­ng cã nhu cÇu ®µo t¹o thªm hoÆc ®µo t¹o sè lao ®éng t¨ng tù nhiªn hµng n¨m. Bèn lµ: Mét gi¶i ph¸p lín gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc lµ viÖc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c khu chÕ xuÊt vµ ®Æc khu kinh tÕ. §©y lµ ®Þa bµn quan träng thu hót rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc tham gia ®Çu t­ t¹o nªn nh÷ng trung t©m kinh tÕ , trung t©m c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i cña ®Êt n­íc. ViÖc x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, ®Æc khu kinh tÕ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ gãp phÇn thùc hiÖn quy ho¹ch kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng cña nhµ n­íc. Theo kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi vµ mét sè ®Þa ph­¬ng ë n­íc ta nh­ B×nh D­¬ng cã thÓ thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp (KCN) vµ khu chÕ xuÊt (KCX) mang l¹i lîi Ých to lín. Tr­íc hÕt KCN, KCX t¸c ®éng ®Õn ®Çu t­, ®Õn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®Ó t¨ng hµng ho¸ nhËp khÈu vµ phôc vô tiªu dïng trong n­íc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nhanh. Hai lµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i sinh . Ba lµ tr×nh ®é tay nghÒ cña lao ®éng c«ng nghiÖp ®­îc t¨ng lªn, sù chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong c«ng nghiÖp sÏ h×nh thµnh ë ®©y. Bèn lµ viÖc t¨ng c­êng ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng sÏ gãp phÇn h×nh thµnh nhanh chãng c¸c thµnh phè míi, gi¶m bít kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vïng. Ngoµi ra ph¸t triÓn KCN, KCX kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ-x· héi mµ cßn cã ý nghÜa an ninh - quèc phßng. GÇn ®©y ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo c¸c KCN vµ KCX ®ang ch÷ng l¹i nh­ng cÇn nghiªn cøu kü nguyªn nh©n ®Ó cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thÝch ®¸ng. ViÖc ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX kh«ng cã nghÜa chØ lµ t¨ng sè l­îng mµ c¸i chÝnh hiÖn nay lµ t¨ng søc hÊp dÉn ®Çu t­. Ta ®· lµm ®­îc nhiÒu viÖc trong thêi gian qua h­íng theo yªu cÇu nµy song nhiÒu viÖc vÉn cßn ®ang ë phÝa tr­íc. N¨m lµ: Më réng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ c¶ ë trong n­íc, trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuyªn truyÒn réng r·i chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ­u ®·i ®Çu t­ cña nhµ n­íc ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­ vµ mäi tÇng líp nh©n d©n th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, kÓ c¶ ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. X­a nay c«ng t¸c tËp huÊn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, nghiÖp vô th­êng chØ chó ý cho c¸n bé ®Þa ph­¬ng, rÊt Ýt chó ý tËp huÊn cho c¸n bé qu¶n lý ë Trung ­¬ng. Thùc ra ®©y lµ mét thiÕu xãt. Khi mét v¨n b¶n míi ®­îc h×nh thµnh, tÊt nhiªn lµ do cÊp trung ­¬ng so¹n th¶o nh­ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi c¸n bé qu¶n lý cã liªn quan ë cÊp trung ­¬ng ®Òu n¾m ch¾c, chØ mét bé phËn nhá trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc nµy míi hiÓu râ, ®a sè c¸n bé cßn l¹i th× còng chØ nh­ c¸n bé ë ®Þa ph­¬ng. Do vËy cÇn ph©n lo¹i c¸n bé ë trung ­¬ng ®Ó cã kÕ ho¹ch tËp huÊn thÝch hîp, b¶m ®¶m tÊt c¶ c¸c c¸n bé ë c¸c cÊp ®Òu n¾m ch¾c nghiÖp vô. Cã nh­ vËy c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn míi ®em l¹i kÕt qu¶ tèt. §ång thêi cÇn t¨ng c­êng hç trî vÒ nghiÖp vô vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cho bé m¸y trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. TiÕp tôc c¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh g¾n liÒn víi viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo h­íng rót gän vµ hîp lý ho¸ c¸c quy tr×nh hµnh chÝnh h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh x¸c lËp c¸c quan hÖ hµnh chÝnh gi÷a nhµ ®Çu t­ vµ c¬ quan nhµ n­íc. Qu¸n triÖt ph­¬ng ch©m mét ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬, mét c¬ quan nhµ n­íc ®øng ra tæ chøc phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c cã liªn quan trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò hµnh chÝnh nhµ n­íc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. CÇn ph©n biÖt râ mét ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc d©n, tr­íc nhµ ®Çu t­ chø kh«ng ph¶i mäi viÖc ®Òu chØ do mét c¬ quan nhµ n­íc gi¶i quyÕt. HiÖn nay trong thùc tÕ triÓn khai chñ tr­¬ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®ang xuÊt hiÖn nh÷ng c¸ch hiÓu sai: ®ång nghÜa viÖc mét c¬ quan nhµ n­íc tiÕp nhËn hå s¬ víi viÖc mét c¬ quan nhµ n­íc gi¶i quyÕt mäi viÖc. Cïng víi viÖc ph©n ®Þnh râ ®©u lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬, tiÕp nhËn ý kiÕn cña d©n, ý kiÕn cña nhµ ®Çu t­, ®©u lµ ®Çu mèi tæ chøc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cÇn cã quy ®Þnh râ vÒ c¸c chÕ ®é vÒ lÖ phÝ. Mäi kho¶n lÖ phÝ (nÕu cã) mµ ng­êi ®Çu t­ ph¶i nép cho c¬ quan nhµ n­íc nh»m ®¸p øng mét sè lo¹i h×nh c«ng vô nhÊt ®Þnh ®Òu ph¶i ®­îc c«ng bè c«ng khai, cã ®Þnh møc. Cã c¬ chÕ thÝch hîp b¶o ®¶m cho nhµ ®Çu t­ cã thÓ yªn t©m khiÕu n¹i c¬ quan nhµ n­íc trong tr­êng hîp c¸c c¬ quan nµy cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. II. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu §Ó cã thÓ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ h¬n n÷a trong thùc hiÖn LuËt KK§TTN (söa ®æi ) trong nh÷ng n¨m tíi , gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸t huy néi lùc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc , em xin kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh­ sau : 1. X¸c ®Þnh râ ®èi t­îng ¸p dông luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc lµ doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n Doanh nghiÖp ®­îc hiÓu lµ "tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh" nh­ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 3 LuËt Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n ë ®©y lµ nh÷ng chñ ®Çu t­ kh¸c víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cã thÓ tham gia hoÆc lµm chñ ®Çu t­ nh­ng kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng khuyÕn khÝch cña LuËt KK§TTN. Quy ®Þnh nh­ vËy vÒ mÆt kinh tÕ sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng khuyÕn khÝch trµn lan (xÐt vÒ thùc chÊt lµ kh«ng khuyÕn khÝch) vµ vÒ mÆt hµnh chÝnh lµ gi¶m ®­îc nh÷ng thñ tôc chuÈn bÞ ®¨ng ký ­u ®·i cña c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i ®èi t­îng ¸p dông LuËt (nh­ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ chñ ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n x©y dùng, c¶i t¹o trô së... c¸c tæ chøc kh¸c kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp nh­ng cã ho¹t ®éng kinh doanh) nh­ ®· tõng diÔn ra trong thêi gian qua. Kh¼ng ®Þnh râ nh­ vËy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®èi t­îng ®· tõng lµ ®èi t­îng ¸p dông cña LuËt KK§TTN nh­ c¸ nh©n vµ nhãm kinh doanh cã vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp thÊp h¬n møc vèn ph¸p ®Þnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 221/H§BT, N§ 222/H§BT tr­íc ®©y hay lµ hé kinh doanh c¸ thÓ theo quy ®Þnh t¹i N§ 02/2000/N§-CP hiÖn nay. 2. LuËt KK§TTN chØ nªn ®Æt träng t©m khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng khuyÕn khÝch ë LuËt nµy. Trªn thùc tÕ do kh«ng ph©n biÖt râ gi÷a ho¹t ®éng thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®· t¹o nªn rÊt nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp còng nh­ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ KK§TTN trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c møc ­u ®·i ®Çu t­ cô thÓ, trong mét sè tr­êng hîp ®· g©y nªn khiÕu kiÖn mµ kh«ng cã c¨n cø x¸c ®¸ng ®Ó b¸c bá hay ñng hé. LuËt Doanh nghiÖp ®ang ®i vµo cuéc sèng vµ vÊn ®Ò khuyÕn khÝch thµnh lËp doanh nghiÖp vÒ c¬ b¶n ®· ®­îc gi¶i to¶. T×nh h×nh nh­ vËy lµ kh¸c víi khi ta triÓn khai N§/ 29CP hay N§/07. VÊn ®Ò cßn l¹i khuyÕn khÝch ho¹t ®éng ®Çu t­ nh­ thÕ nµo cho ®ñ ®é, cho ®ñ møc hÊp dÉn. Ho¹t ®éng ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp lµ nh»m x¸c lËp ®Þa vÞ ph¸p lý cña chñ thÓ kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng, cßn ho¹t ®éng ®¨ng ký ­u ®·i ®Çu t­ nh»m x¸c lËp nh÷ng lîi Ých mµ chñ ®Çu t­ ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh, ­u lÜnh vùc, ®Þa bµn thuéc diÖn khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®­îc h­ëng. Khi thµnh lËp doanh nghiÖp, tÊt nhiªn ng­êi thµnh lËp ph¶i tÝnh to¸n ho¹t ®éng ®Çu t­ nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ ngay sau khi ®¨ng ký kinh doanh, ngay sau khi cã t­ c¸ch ph¸p nh©n th× doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng ®Çu t­ ngay, nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cã ph­¬ng ¸n, cã dù ¸n mµ ph¶i mét thêi gian kh¸ dµi sau ®ã hä míi chuÈn bÞ ®ñ ®iÒu kiÖn cã tr­êng hîp 6 th¸ng, thËm chÝ hµng n¨m. MÆt kh¸c LuËt KK§TTN 1994 vµ 1998 phÇn ­u ®·i ®Çu t­ ®Òu lÊy dù ¸n ®Çu t­ lµm h×nh thøc chñ yÕu. Tøc lµ c¬ quan xÐt ­u ®·i ®Çu t­ ph¶i lÊy dù ¸n ®Çu t­ lµm ®èi t­îng xÐt trùc tiÕp. NghÞ ®Þnh 51 cã më réng ra c¸c h×nh thøc nh­ ph­¬ng ¸n ®Çu t­, ph­¬ng ¸n kinh doanh, song dï cã më réng ®Õn møc nµo th× c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n vÉn ph¶i chøa ®ùng nh÷ng néi dung nhÊt ®Þnh cña ho¹t ®éng ®Çu t­. C¬ quan thô lý hå s¬ ®¨ng ký ­u ®·i ®Çu t­ kh«ng thÓ kh«ng dùa vµo nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Çu t­ ®Ó xem xÐt khi cÊp ­u ®·i. Nh­ng trong thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp th× kh«ng chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin nµy, tøc lµ muèn ®­îc ­u ®·i ®Çu t­, ng­êi thµnh lËp doanh nghiÖp ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®ã cho c¬ quan thô lý hå s¬. Do ®ã LuËt KK§TTN chØ nªn tËp trung khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ th«ng qua h×nh thøc dù ¸n ®Çu t­, ph­¬ng ¸n ®Çu t­, hoÆc ph­¬ng ¸n kinh doanh, ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ nh­ng ph¶i cã c¸c néi dung vÒ ®Çu t­ t­¬ng ®èi dµi. Kh«ng khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cã tÝnh chÊt bu«n chuyÕn, qu¸ ng¾n h¹n mÆc dï theo c¸ch hiÓu cña LuËt KK§TTN, kh¸i niÖm vÒ ®Çu t­ trong n­íc lµ t­¬ng ®èi réng ("lµ viÖc sö dông vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ViÖt Nam cña tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5 cña LuËt nµy" - §iÒu 2 LuËt KK§TTN söa ®æi). Víi hai lý do nh­ ®· tr×nh bµy (môc ®Ých cña viÖc ®¨ng ký thµnh lËp Doanh nghiÖp vµ môc ®Ých cña viÖc ®¨ng ký ­u ®·i ®Çu t­; tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng ®Çu t­ cÇn khuyÕn khÝch); chóng ta thÊy r»ng chØ nh÷ng doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n ®Çu t­, ph­¬ng ¸n ®Çu t­ x¸c ®Þnh mµ phÇn vèn ®Çu t­ ®­îc sö dông tèi thiÓu lµ ph¶i h¬n 50% vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp doanh nghiÖp th× míi ®­îc h­ëng ­u ®·i ®Çu t­ suèt vßng ®êi doanh nghiÖp (tøc lµ ®­îc coi lµ dù ¸n ®Çu t­ míi hoÆc "dù ¸n thµnh lËp doanh nghiÖp, theo quan niÖm hiÖn nay) C¸c tr­êng hîp kh¸c th× xÐt cô thÓ cho tõng dù ¸n cô thÓ ®­îc h­ëng ­u ®·i chø kh«ng ph¶i cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (coi nh­ ®Çu t­ më réng). Nh­ vËy sÏ gãp phÇn h¹n chÕ bít t×nh tr¹ng ­u ®·i ®Çu t­ cho nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng thuéc diÖn h­ëng ­u ®·i ®Çu t­ (ch¼ng h¹n nh­ viÖc thuª ®Êt lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt ®­îc miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt, thuÕ sö dông ®Êt nh­ng ®Êt vÉn ®Ó kh«ng hoÆc cho ng­êi kh¸c thuª kinh doanh nh÷ng lÜnh vùc kh«ng thuéc ®èi t­îng ®­îc h­ëng ­u ®·i. Nguyªn t¾c nµy ®­îc vËn dông cho c¶ tr­êng hîp ­u ®·i ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. 3. Nªn quy ®Þnh thèng nhÊt c¸c néi dung ­u ®·i ®Çu t­ trong n­íc vµo LuËt KK§TTN. §iÒu nµy rÊt thuËn tiÖn cho doanh nghiÖp vµ cho d©n chóng khi ®èi chiÕu thùc tÕ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña m×nh víi c¸c néi dung ­u ®·i mµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®ã nÕu thùc hiÖn th× sÏ cã thÓ ®­îc h­ëng. Tõ ®ã, hä cã thÓ tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n sao cho cã lîi nhÊt. MÆt kh¸c viÖc quy ®Þnh thèng nhÊt vµo mét LuËt sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp n¾m ch¾c ®­îc c¸c lo¹i ­u ®·i, gãp phÇn gi¸m s¸t c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp ­u ®·i ®Çu t­. §èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc, viÖc quy ®Þnh thèng nhÊt cã t¸c dông gióp hä n¾m ®Çy ®ñ t×nh h×nh ­u ®·i, khuyÕn khÝch, tr¸nh ®­îc sù chång chÐo hoÆc bá xãt ­u ®·i. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i söa ®æi LuËt KK§TTN hiÖn hµnh nh­ng khã kh¨n lµ, thêi gian chuÈn bÞ ®Ó rµ so¸t c¸c lo¹i ­u ®·i quy ®Þnh t¹i nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c nhau mÊt t­¬ng ®èi nhiÒu thêi gian. Trong khi ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó söa tæng thÓ th× trong LuËt Söa ®æi cã thÓ quy ®Þnh cho phÐp c¸c dù ¸n thuéc diÖn ­u ®·i cña LuËt KK§TTN ®­îc h­ëng møc ­u ®·i tèi ®a vÒ c¸c lo¹i thuÕ t­¬ng øng quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m vÒ thuÕ cã quy ®Þnh phÇn miÔn gi¶m (gièng nh­ c¸c quy ®Þnh vÒ gi¶m tèi ®a 50% thuÕ tµi nguyªn trong 3 n¨m ®Çu tiªn kÓ tõ khi b¾t ®Çu khai th¸c t¹i NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP). 4. Quy ®Þnh cô thÓ h¬n n÷a c¸c néi dung ­u ®·i. LuËt KK§TTN hiÖn hµnh quy ®Þnh ba lo¹i ­u ®·i chñ yÕu: ­u ®·i vÒ c¸c lo¹i thuÕ, ­u ®·i vÒ giao - thuÕ ®Êt, ­u ®·i vÒ tÝn dông trong ®ã ­u ®·i vÒ c¸c lo¹i thuÕ t­¬ng ®èi râ rµng nh­ng ­u ®·i vÒ tÝn dông th× ch­a ®­îc triÓn khai ®­îc bao nhiªu, ­u ®·i vÒ giao vµ thuÕ ®Êt th× tõ LuËt KK§TTN 1994 ®Õn nay vÉn cßn qu¸ nhiÒu bÊt cËp nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn. VÝ dô: Néi dung ­u ®·i vÒ tiÒn sö dông ®Êt, §iÒu 17 LuËt Söa ®æi quy ®Þnh: nhµ ®Çu t­ cã dù ¸n quy ®Þnh t¹i ®iÒu 15 cña LuËt nµy ®­îc gi¶m 50% tiÒn sö dông ®Êt, cã dù ¸n thuéc ®Þa bµn kinh tÕ x· héi khã kh¨n ®­îc gi¶m 75% tiÒn sö dông ®Êt, cã dù ¸n thuéc ®Þa bµn ®Æc biÖt khã kh¨n hoÆc dù ¸n thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 thùc hiÖn ë ®Þa bµn kinh tÕ x· héi khã kh¨n ®­îc miÔn tiÒn sö dông ®Êt trong tõng tr­êng hîp ®­îc giao ®Êt ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt N§51 ®· cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh nµy t¹i §iÒu 17 cña N§. T­¬ng øng c¸c ­u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt, thuÕ sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 18, 19 cña LuËt ®­îc N§51 cô thÓ ho¸ t¹i c¸c ®iÒu 18, 19 cña N§. sù cô thÓ ho¸ nµy ®· b¸m s¸t quy ®Þnh cña LuËt. Tuy nhiªn viÖc cô thÓ ho¸ kho¶n 1 vµ kho¶n 3, §iÒu 7 cña LuËt vµ §iÒu 7 cña N§ (quyÒn cña nhµ ®Çu t­ trong viÖc sö dông ®Êt) l¹i g©y nªn nhiÒu tranh c·i. §iÒu 7, N§51 quy ®Þnh: “nhµ ®Çu t­ ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt hoÆc nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông tõ ng­êi kh¸c cã c¸c quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai: ®­îc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt, miÔn thuÕ sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 18, 19, 17 cña N§51. Nh­ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 17, 18, 19 cña N§ 51 kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c ­u ®·i vÒ miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt ®èi víi c¸c tr­êng hîp nhµ ®Çu t­ ®ang cã quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp hoÆc nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ ng­êi kh¸c chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ thuéc diÖn ­u ®·i cña LuËt KK§TTN. §iÒu nµy lµm xuÊt hiÖn hai quan ®iÓm vÒ c¸ch sö lý. Mét lµ: ViÖc miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi tr­êng hîp nhµ ®Çu t­ ®ang cã quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp hoÆc nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ ng­êi cã quyÒn nµy ®Ó chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt thùc hiÖn dù ¸n thuéc diÖn ­u ®·i ®­îc ¸p dông t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp nhµ ®Çu t­ ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Hai lµ: N§ 51 kh«ng quy ®Þnh viÖc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt ®èi víi tr­êng hîp nhµ ®Çu t­ ®ang cã quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp nay chuyÓn sang sö dông cho dù ¸n thuéc diÖn ­u ®·i (cã thÓ chuyÓn môc ®Ých sö dông hoÆc kh«ng chuyÓn môc ®Ých sö dông) hoÆc nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ ng­êi kh¸c cã quyÒn nµy ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ thuéc diÖn ­u ®·i. C¶ hai quan ®iÓm trªn ®Òu cã nh÷ng c¨n cø ph¸p lý, thùc tÕ x¸c ®¸ng. §Ó t¹o c¨n cø ph¸p lý triÓn khai thùc tiÔn, c¸ch sö lý thÝch hîp trong tr­êng hîp nµy lµ ph¶i bæ sung ®iÒu kho¶n nµy vµo N§51 hoÆc cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh râ lµ kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i. Tuy nhiªn xÐt vÒ yªu cÇu khuyÕn khÝch cña LuËt KK§TTN th× nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy nhµ n­íc cÇn ­u ®·i. Do ®ã Nhµ n­íc cÇn ph¶i thèng nhÊt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - CÇn thèng nhÊt mét chÕ ®é ­u ®·i vµ nªn kÐo dµi thêi gian miÔn gi¶m thuÕ cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo LuËt KK§TTN vµ t¨ng thêi gian ­u ®·i, ®Æc biÖt cho vïng s©u vïng xa , vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. - T¨ng møc ­u ®·i thuÕ ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ më réng, ®Æc biÖt c¸c dù ¸n cã sè vèn ®Çu t­ lín gÊp nhiÒu lÇn sè vèn ban ®Çu . - T¨ng thêi h¹n cho vay vèn ®Çu t­; gi¶m nhÑ thñ tôc thÕ chÊp tµi s¶n khi cho c¸c doanh nghiÖp nhá vay vèn; më réng diÖn cho vay vèn vµ khuyÕn khÝch h×nh thøc cho vay trùc tiÕp; cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ h¬n, th«ng tho¸ng h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc vÒ b¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t­. - Bæ sung ­u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tµi nguyªn. 5. TiÕp tôc hoµn thiÖn sù qu¶n lý nhµ n­íc vÒ KK§TTN Tr­íc m¾t cÇn tËp trung lµm tèt ba viÖc ®· tån t¹i kh¸ l©u mµ vÉn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt. §ã lµ: - ChØ ®­a vµo LuËt, v¨n b¶n d­íi LuËt nh÷ng néi dung hç trî, ­u ®·i mµ thùc tÕ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Ch¼ng h¹n néi dung vÒ gi¶i quyÕt thiÖt hai do thay ®æi chÝnh s¸ch g©y nªn ®èi víi nhµ ®Çu t­ thuéc diÖn ­u ®·i ®· ®Ò cËp kh¸ l©u mµ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. ViÖc c«ng khai quy ho¹ch, cung cÊp th«ng tin vÒ quü ®Êt ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­, víi t­ c¸ch lµ mét biÖn ph¸p hç trî ®Çu t­ ®Õn nay vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn. - C¸c néi dung hç trî ­u ®·i mµ LuËt, N§ ph©n c«ng c¸c c¬ quan Trung ­¬ng h­íng dÉn th× Bé, ngµnh cè g¾ng thùc hiÖn kh¾c phôc t×nh tr¹ng tr× trÖ nh­ trong thêi gian qua. - C¸c c¬ quan Nhµ n­íc t¨ng c­êng phèi hîp víi nhau ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c cho doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng ®ïn ®Èy hay tranh dµnh gi¶i quyÕt c¸c néi dung liªn quan ®Õn c¬ chÕ xin cho mµ sao nh·ng nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc cña c¬ quan m×nh. Gi¶i quyÕt tèt ba viÖc tuy cã vÎ ®¬n gi¶n nh­ vËy nh­ng còng sÏ gióp phÇn hÕt søc quan träng ®­a nh÷ng t­ t­ëng KK§TTN vµo cuéc sèng. 6. Rµ so¸t l¹i tÊt c¶ nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn KK§TTN tõ LuËt cho ®Õn NghÞ ®Þnh vµ c¸c th«ng t­ h­íng dÉn. CÇn ph¶i thµnh lËp mét bé phËn liªn ngµnh rµ so¸t l¹i xem nh÷ng g× ®· thèng nhÊt råi th× th«i, c¸i nµo cßn chång chÐo, dÉm ®¹p cÇn ph¶i söa l¹i. 7. CÇn phæ biÕn LuËt thËt tèt lµm sao cung cÊp cho doanh nghiÖp c«ng cô mµ hä cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc c¬ quan nhµ n­íc. CÇn qu¸n triÖt tinh thÇn vµ néi dung LuËt KK§TTN (söa ®æi) ®Õn c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc ®Ó cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ tÇm quan träng cña LuËt nµy nh­ mét trong nh÷ng c«ng cô ph¸t huy néi lùc cho CNH , H§H ë ®Þa ph­¬ng , tõ ®ã chó träng h¬n tíi viÖc chØ ®¹o, triÓn khai thùc hiÖn LuËt KK§TTN (söa ®æi). Ngoµi ra c¸c c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÇn niªm yÕt c¸c quy ®inh cña LuËt KK§TTN (söa ®æi) ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ míi cã thÓ dÔ tham kh¶o. CÇn sím ban hµnh c¬ chÕ phèi hîp gi÷a Së KH&§T vµ Côc thuÕ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang gi¶i quyÕt, nÕu kh«ng thèng nhÊt ®­îc th× tr×nh lªn Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh. 8. CÇn cã chÕ ®é vÒ c«ng chøc nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o v¨n b¶n quy ph¹m ®­a ra hä cã n¨ng lùc thùc hiÖn, kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc ngåi ®ã "hµnh" doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ Nhµ n­íc cÇn cã chÕ ®é ®èi víi nh÷ng c¸n bé, nh÷ng c«ng chøc so¹n th¶o vµ thi hµnh LuËt, tæ chøc ®µo t¹o th­êng xuyªn ®èi víi nh÷ng c«ng chøc nµy, cÇn thiÕt th× ®µo t¹o l¹i ®Ó hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao h¬n, hiÓu biÕt h¬n, ®ång thêi ph¶t ®i s¸t thùc tÕ tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi thi hµnh LuËt cø thi hµnh cßn nh­ thÕ nµo hä kh«ng cÇn biÕt, g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ ®Çu t­. MÆt kh¸c nhµ n­íc cÇn chó träng ®Õn nh©n c¸ch vµ phÈm chÊt cña nh÷ng c«ng chøc nµy, v× nÕu kh«ng nh÷ng kÎ c¬ héi sÏ lîi dông c«ng viÖc cña m×nh ®Ó m­u cÇu lîi Ých cho m×nh mµ quªn ®i tr¸ch nhiÖm m×nh ®ang g¸nh v¸c ®ã lµ gãp phÇn thóc ®Èy ®Êt n­íc ®i nªn theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa , tiÕn lªn d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh . 9. C¶i thiÖn m«i tr­êng §Çu t­ kinh doanh ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, mµ cô thÓ lµ tËp trung vµo nh÷ng ®iÓm sau: - Møc ®é khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ ­u ®·i ®Çu t­ trong n­íc cÇn n©ng ngang b»ng víi ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Æc biÖt ­u ®·i vÒ thuÕ. - §èi víi ®Çu t­ trong n­íc, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cÇn ®­îc khuyÕn khÝch, ®éng viªn ®óng mùc, ®­îc hç trî mét c¸ch thiÕt thùc vµ cã hiÖu qu¶. - §Êt ®ai lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò cÇn khai th«ng ®Çu tiªn . ViÖc gi¶m thiÓu thñ tôc cÊp ®Êt, cho thuª ®Êt, c«ng khai quy ho¹ch vµ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng ®Ó chñ ®Çu t­ cã ®­îc mÆt b»ng kinh doanh lµ nh÷ng néi dung quan träng nhÊt. §Ó cho LuËt KK§TTN thùc sù ®i vµo cuéc sèng, th× kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù tuyªn truyÒn réng r·i chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ­u ®·i ®Çu t­ cña nhµ n­íc ®Õn nhµ ®Çu t­ vµ mäi tÇng líp nh©n d©n th«ng qua b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh... vµ tæ chøc tËp huÊn cho c¸c c¸n bé qu¶n lý ®Þa ph­êng, t¨ng c­êng hç trî vÒ nghiÖp vô vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cho bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc. Muèn t¹o ®­îc ®éng lùc thùc sù thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch m¹nh h¬n n÷a vµ cã nh÷ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh m¹nh h¬n n÷a. Tr«ng ®îi vµo sù hµo høng nhiÖt t×nh cña c¸c nhµ ®Çu t­ kh«ng ®ñ, mµ ®iÒu quan träng lµ n¨ng lùc tæ chøc thi hµnh luËt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ë tÊt c¶ c¸c cÊp. II. kiÕn nghÞ §Ò nghÞ chÝnh phñ ®iÒu chØnh æn ®Þnh l·i suÊt ng©n hµng ®Ó nh©n d©n vµ c¸c chñ ®Çu t­ cã nh÷ng h×nh thøc ®Çu t­ trong n­íc tèt h¬n. §Ò nghÞ nhµ n­íc nªn chó träng vµo nh÷ng vïng ®Çu t­ cã träng ®iÓm nh­ vïng s©u, vïng xa... V× nh÷ng vïng nµy chØ cã ®Çu t­ trong n­íc míi cã nh÷ng kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµ cã hiÖu qu¶ h¬n KÕt luËn Trªn c¬ së vËn dông tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, luËn v¨n tèt nghiÖp ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô sau: 1. HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng KK§TTN, t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta c¸c thêi kú tr­íc vµ sau khi cã LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. 2. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng triÓn khai chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc th«ng qua viÖc thi hµnh c¸c LuËt KK§TTN, luËn v¨n kh¼ng ®Þnh nh÷ng mÆt tÝch cùc tõ phÝa ph¸p luËt, nh÷ng nç lùc trong triÓn khai thùc hiÖn cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®ång thêi còng chØ râ nh÷ng mÆt h¹n chÕ tõ phÝa ph¸p luËt, nh÷ng yÕu kÐm trong kh©u tæ chøc thùc hiÖn tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. 3. ChØ ra ®­îc nh÷ng v­íng m¾c qua c¸c giai ®o¹n thi hµnh LuËt KK§TTN 1994, thi hµnh c¸c NghÞ ®Þnh 29/CP, N§ 07/1998N§-CP thi hµnh luËt KK§TTN (söa ®æi), thi hµnh N§ 51/1999/N§-CP còng nh­ nh÷ng v­íng m¾c hiÖn ®ang ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ KK§TTN hiÖn nay trªn c¸c gãc ®é: kinh tÕ, ph¸p lý... 4. Mét sè kiÕn nghÞ c¸c ®Þnh h­íng nguyªn t¾c vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy m¹nh mÏ h¬n n÷a ho¹t ®éng KK§TTN trong nh÷ng n¨m tíi. Trong ph¹m vi mét luËn v¨n tèt nghiÖp. D­íi sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o: GS- TS . §ç Hoµng Toµn vµ TS . NguyÔn Lª Trung, Vô Doanh nghiÖp, em ®· cè g¾ng ®i s©u vµo mét sè néi dung c¬ b¶n theo môc ®Ých, ph¹m vi nghiªn cøu t­¬ng øng víi c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh, lu«n b¸m s¸t theo yªu cÇu thùc tÕ, ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra tõ thùc tiÔn ®Ó cã h­íng xö lý thÝch hîp. Tuy nhiªn do vÊn ®Ò réng, c¸c néi dung liªn ngµnh ®Æt ra t­¬ng ®èi phøc t¹p mµ thêi gian cã h¹n nªn luËn v¨n tèt nghiÖp nµy chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung cèt lâi nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS - TS .§ç Hoµng Toµn, TS. NguyÔn Lª Trung , c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Khoa häc Qu¶n lý vµ Vô DN Bé KH&§T ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy . Môc lôc B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t Lêi nãi ®Çu PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc §Çu t­ vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc 3. Kinh nghiÖm mét sè n­íc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc PhÇn II: Thùc tr¹ng khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc ë n­íc ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y I. Thêi kú tr­íc khi cã LuËt KK§TTN 1994 II. Tõ khi cã LuËt KK§TTN ®Õn nay 1. Giai ®o¹n thùc hiÖn N§29/CP 2. Nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn LuËt KK§TTN giai ®o¹n thùc hiÖn N§ 29/CP. 3. Giai ®o¹n thùc hiÖn LuËt KK§TTN th«ng qua viÖc triÓn khai N§ 07/1998/N§-CP 4. Giai ®o¹n thùc hiÖn LuËt KK§TTN (söa ®æi) sè 03/1999/QH 10. 5. VÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc thi hµnh LuËt KK§TTN (söa ®æi) PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu tiÕp tôc khuyÕn khÝch ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc I. Mét sè ®Þnh h­íng nguyªn t¾c II. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu X¸c ®Þnh râ ®èi t­îng ¸p dông luËt khuyÕn khÝch ®Çu tö trong n­íc lµ doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. LuËt KK§TTN chØ nªn ®Æt träng t©m khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng khuyÕn khÝch ë LuËt nµy . Nªn quy ®Þnh thèng nhÊt c¸c néi dung ­u ®·i ®Çu t­ trong n­íc vµo LuËt KK§TTN . Quy ®Þnh cô thÓ h¬n n÷a c¸c néi dung ­u ®·i. TiÕp tôc hoµn thiÖn sù qu¶n lý nhµ n­íc vÒ KK§TTN. Rµ so¸t l¹i tÊt c¶ nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn KK§TTN. CÇn phæ biÕn LuËt thËt tèt lµm sao cung cÊp cho doanh nghiÖp c«ng cô mµ hä cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc c¬ quan nhµ n­íc CÇn cã chÕ ®é vÒ c«ng chøc nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o v¨n b¶n quy ph¹m ®­a ra mµ hä cã n¨ng lùc thùc hiÖn CÇn c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ , kinh doanh ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ KÕt luËn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. §¹i häc KTQG, H. 1998. Gi¸o tr×nh lËp vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­. 2. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, 1997. C¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai. 3. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia . C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ 4. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, 1994. LuËt KK§TTN, LuËt c«ng ty, LuËt doanh nghiÖp t­ nh©n. 5. Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh, 1998. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc ë ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm quèc tÕ. 6. NguyÔn §×nh Tµi vµ NguyÔn Nam H¶i: Thùc hiÖn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 313 th¸ng 5/1999. 7. NguyÔn Lª Trung: Nh÷ng v­íng m¾c trong triÓn khai LuËt KK§TTN. T¹p chÝ KÕ to¸n sè 6 (th¸ng 6/1997) vµ sè 7 (th¸ng 8/1997). 8. NguyÔn Lª Trung : Ch­a thùc hiÖn ®óng LuËt KK§TTN Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam sè 25 ngµy 26/2/2001. 9. NguyÔn Lª Trung: Vµi suy nghÜ vÒ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ trong n­íc, B¸o Nh©n d©n sè 15535 ngµy 8/01/1998. 10. Vò Xu©n Thuyªn: §Çu t­ trong n­íc b­íc gian nan. Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam sè 86 n¨m 1997. 11. Vò Xu©n Thuyªn: T×nh h×nh thùc hiÖn LuËt KK§TTN, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o th¸ng 12/1997. 12 Vò Xu©n Thuyªn: C¸c quy ®Þnh vÒ ­u ®·i ®Çu t­ míi cña N§51/1999/N§-CP. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o th¸ng 11/1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước.doc
Luận văn liên quan