Đề tài Thực trang hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xất kinh doanh của công ty cổ phần chè Liên Sơn

Thực trang hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xất kinh doanh của công ty cổ phần chè Liên Sơn ` Trong nền kinh tế trước đây mọi doanh nghiệp chỉ cần thực hiện theo kế hoạch còn việc sản xuất cái gì, như thế nào, cho ai ? thì đều do nhà nước quy định. Các đơn vị kinh tế phải có trách nhiệm hoàn thành theo đúng kế hoạch như thế là hoạt động có hiệu quả. Khi bước sang nền kinh tế thị trường, việc giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế phải do chính doanh nghiệp quyết định. Doanh nghiệp phải tự chủ xây dựng kế hoạch, tự hoạch toán kinh tế, tự đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, do vậy vấn đề hiệu quả kinh tế được đặt lên hàng đầu. Điều này có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để hoạt động có hiệu quả các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài lời nói đầu và lời kết, nội dung luận văn bao gồm 3 phần : Chương I : Khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II : Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần chè Liên Sơn Chương III : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần chè Liên Sơn.

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trang hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xất kinh doanh của công ty cổ phần chè Liên Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Hµ NéI Tr­êng THDL C¤NG NGHÖ Vµ KINH TÕ §èi ngo¹i CHUY£N §Ò THùC TËP TèT NGHIÖP §Ò Tµi: THùC TR¹ng HO¹T §éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ mét sè gi¶I ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn chÌ liªn s¬n Hä vµ tªn häc sinh : sa QuyÕt th¾ng Lớp : QT 4A Ngành học : Quản trÞ kinh doanh Kho¸ häc : 2005 - 2007 Gi¸o viªn h­íng dÉn : NGUYÔN QuèC HïNG Hà Nội, ngày...15.......th¸ng...07..... n¨m 2007 Lêi nãi ®Çu Sau h¬n hai m­êi n¨m thùc hiÖn ®æi míi, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Qu¸ tr×nh ®æi míi ®· ®em l¹i cho n­íc ta nh÷ng thµnh tùu to lín c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi ®ång thêi ®ã còng lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña n­íc ta trong t­¬ng lai. Trong nÒn kinh tÕ tr­íc ®©y mäi doanh nghiÖp chØ cÇn thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cßn viÖc s¶n xuÊt c¸i g×, nh­ thÕ nµo, cho ai ? th× ®Òu do nhµ n­íc quy ®Þnh. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh theo ®óng kÕ ho¹ch nh­ thÕ lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Khi b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ ph¶i do chÝnh doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. Doanh nghiÖp ph¶i tù chñ x©y dùng kÕ ho¹ch, tù ho¹ch to¸n kinh tÕ, tù ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, do vËy vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §iÒu nµy cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 01/1999 Q§ - BNN - TCCB ngµy 03/01/2000 cña bé tr­ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tõ viÖc cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp n«ng c«ng nghiÖp chÌ Liªn S¬n. C«ng ty lµ ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ mÆt ph¸p luËt. Tªn giao dÞch quèc tÕ : Lien Son Tea & Fount stork company. Tªn viÕt t¾t : Liªn S¬n Tea Co C«ng ty cã trô së chÝnh ®Æt t¹i: ThÞ trÊn n«ng tr­êng Liªn S¬n – HuyÖn V¨n ChÊn – TØnh Yªn B¸i. C«ng ty cã c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc chuyÓn tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, víi Tû lÖ cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng : Ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp :33% vèn cæ ®«ng. Ng­êi ngoµi doanh nghiÖp : 16% vèn cæ phÇn. Cæ phÇn nhµ n­íc së h÷u : 51 % vèn C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi môc tiªu huy ®éng vèn tõ ng­êi lao ®éng, c¸c tæ chøc c¸ nh©n ngoµi doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc s¶n xuÊt ph¸t triÓn, s¶n xuÊt kinh doanh vÒ c¬ khÝ, c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c t¹o lîi nhuËn tèi ®a, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, ph¸t triÓn c«ng ty ngµy cµng m¹nh h¬n. Mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty : + ThuËn lîi : Cã nguån chÌ t­¬i rÊt dåi dµo cña n«ng tr­êng. Nguån lao ®éng ®«ng ®¶o víi gi¸ rÎ. - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cã tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, thÝch nghi nhanh víi c¬ chÕ thÞ tr­êng . - Cã kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng chÌ, C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÌ cña c¶ n­íc do ®ã lµ mét thuËn lîi cña c«ng ty. - TiÒm n¨ng thÞ tr­êng c¶ trong vµ ngoµi n­íc ®Òu rÊt lín, nhu cÇu vÒ chÌ ngµy cµng t¨ng lªn do vËy ®©y lµ thuËn lîi cho c«ng ty më réng thi tr­êng xuÊt khÈu cña m×nh, lµ c¬ héi ®Ó c«ng ty qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu chÌ cña m×nh vµo nh÷ng thÞ tr­êng míi. C«ng nghÖ chÕ biÕn ®ang tõng b­íc ®­îc ®æi míi tõ ®ã gãp phÇn t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm cña c¸c h·ng n­íc ngoµi, mét sè gièng chÌ chÊt l­îng cao ®ang ®­îc thö nghiÖm ®· cho kÕt qu¶ tèt, ®©y lµ nh©n tè quan träng nh»m kh¾c phôc ®iÓm yÕu trong chÊt l­îng cña s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty, bëi c¸c s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty th­êng ph¶i chÞu xuÊt khÈu víi gi¸ thÊp h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c quèc gia kh¸c. + Khã kh¨n. - C«ng ty cã nhiÖm vô ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh chÌ c¶ n­íc bëi nh­ trªn ®· nªu c«ng ty lµ doanh nghiÖp lu«n ®i ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÌ cña c¶ n­íc. Do ®ã, ®©y lµ nhiÖm vô kh¸ nÆng nÒ mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ph¶i ®¶m nhiÖm. §Æc biÖt lµ trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng vµ trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh­ hiÖn nay, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lín lao ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¶ ngµnh chÌ nãi chung. - ChÊt l­îng chÌ cña c«ng ty cßn thÊp do gièng chÌ kh«ng tèt, c«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ cßn l¹c hËu so víi c¸c n­íc kh¸c nªn s¶n phÈm khã c¹nh tranh, ph¶i b¸n víi gi¸ thÊp, ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù ®Çu t­ tµi chÝnh lín vµ kü thuËt hiÖn ®¹i cho c¸c vïng nguyªn liÖu cña m×nh, ®©y còng lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi c«ng ty . - ThÞ tr­êng chÌ cã nhiÒu biÕn ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Liªn S¬n, qua t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty em xin chän ®Ò tµi : “Thùc trang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n” cho chuyªn ®Ò b¸o c¸o tèt nghiÖp cña m×nh víi môc ®Ých thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµ qua ®©y em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ lêi kÕt, néi dung luËn v¨n bao gåm 3 phÇn : Ch­¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn chÌ Liªn S¬n Ch­¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn chÌ Liªn S¬n. Néi dung Ch­¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I.B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng dï thuéc h×nh thøc së h÷u nµo ( doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n …) ®Òu cã c¸c môc tiªu ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­ng nh×n chung mäi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ ®Æt ra c¸c môc tiªu phï hîp víi tiÒm n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp vµ lÊy nã lµm c¬ së ®Ó huy ®éng c¸c nguån lùc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng, doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng ®ã. VËy hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay hiÖu qu¶ kinh doanh lµ g× ? ®· cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm ®¸nh gi¸ kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy : Theo P.Samuel vµ W.Nord – hai nhµ kinh tÕ häc ph­¬ng T©y cho r»ng “ HiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÔn ra khi kh«ng thÓ t¨ng s¶n l­îng cña mét lo¹i hµng ho¸ nµy mµ kh«ng c¾t gi¶m mét lo¹i hµng ho¸ kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trong ®­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã.” Quan niÖm nµy ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn kinh tÕ x· héi, viÖc ph©n bæ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc s¶n xuÊt sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao. Cã t¸c gi¶ l¹i cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­îc x¸c ®Þnh bëi quan hÖ tû lÖ gi÷a sù t¨ng lªn cña kÕt qu¶ vµ chi phÝ. Quan ®iÓm nµy chØ ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ cña phÇn t¨ng thªm chø kh«ng ph¶i hiÖu qu¶ cña toµn bé phÇn tham gia cña qu¸ tr×nh kinh tÕ. Cã quan ®iÓm l¹i cho r»ng hiÖu qu¶ cña kinh tÕ ®­îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ Manfred Kuln “ TÝnh hiÖu qu¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh doanh”. ¦u ®iÓm cña quan ®iÓm nµy lµ ph¶n ¸nh ®­îc mèi quan hÖ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ, nã g¾n ®­îc kÕt qu¶ víi toµn bé chi phÝ, coi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c chi phÝ. Tõ c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau ë trªn, ta cã thÓ ®­a ra kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau : HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ( nh©n lùc, vËt lùc, tiÒn vèn …) ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. - NÕu ký hiÖu : H : HiÖu qu¶ kinh doanh K : KÕt qu¶ ®¹t ®­îc C : Hao phÝ nguån lùc cÇn thiÕt Th× ta cã c«ng thøc sau ®Ó m« t¶ hiÖu qu¶ kinh doanh : K H = C 2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh viÖc khan hiÕm c¸c nguån lùc vµ sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu khai th¸c tËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng vµ ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu râ h¬n b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i ph©n biÖt ®­îc hai kh¸i niÖm hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i thu ®­îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh hay mét kho¶ng thêi gian kinh doanh nµo ®ã. KÕt qu¶ bao giê còng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp cã thÓ biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt ( tÊn, t¹, c¸i, bé …) vµ ®¬n vÞ gi¸ trÞ (®ång, triÖu ®ång … ) hay còng cã thÓ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ uy tÝn, danh tiÕng cña c«ng ty, cña chÊt l­îng s¶n phÈm... KÕt qu¶ cßn ph¶n ¸nh quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho dï lµ kÕt qu¶ ®Þnh l­îng cña mét doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi nhiÒu khã kh¨n bëi nhiÒu lý do vÝ dô nh­ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt hay ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh kinh doanh . HiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng ph¶i lµ sù chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc ®Ó cã kÕt qu¶ ®ã. ViÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh còng rÊt phøc t¹p bëi kÕt qu¶ kinh doanh vµ hao phÝ nguån lùc g¾n víi mét thêi kú cô thÓ nµo ®ã ®Òu rÊt khã x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. Yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. II. ChØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ChØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp, ng­êi ta th­êng sö dông c¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi cho ta biÕt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. §©y lµ c¸c chØ tiªu ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ, c¸c nhµ ®Çu t­ ®Æc biÖt quan t©m chó ý tíi nã lµ môc tiªu theo ®uæi cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. Gåm : Doanh lîi toµn bé vèn kinh doanh ( doanh lîi toµn bé cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh, doanh nghiÖp t¹o ra ®­îc mÊy ®ång lîi nhuËn vµ tr¶ l·i vèn vay, doanh lîi toµn bé vèn kinh doanh cµng cao cµng tèt ) ; Doanh lîi vèn chñ së h÷u ( hay cßn gäi lµ vèn tù cã ) ; Doanh lîi doanh thu b¸n hµng ( trong mét ®ång doanh thu cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ lîi tøc ). ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh bé phËn C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bé phËn cho phÐp ta ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ cña tõng mÆt, tõng yÕu tè ®Çu vµo trong doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh Sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®­îc thÓ hiÖn theo c¸c chØ tiªu sau : HiÖu qu¶ sö dông toµn bé vèn cè ®Þnh ( chØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy c«ng cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thu håi ®­îc toµn bé vèn kinh doanh, sè ngµy cµng nhá th× cµng tèt ) ; HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ( chØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn l­u ®éng doanh nghiÖp t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn ) ; HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ( chØ tiªu nµy cµng cao chøng tá doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n cµng cã hiÖu qu¶ ). HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ chung cña toµn doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông bao gåm : Søc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng; N¨ng suÊt lao ®éng; HiÖu suÊt tiÒn l­¬ng. HiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu Sö dông nguyªn vËt liÖu cã hiÖu qu¶ sÏ gióp doanh nghiÖp gi¶m ®­îc chi phÝ kinh doanh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu : HiÖu suÊt tiªu hao vËt t­ vµ HÖ sè ®¶m nhiÖm vËt t­ cho s¶n xuÊt. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp C¸c nh©n tè bªn ngoµi a.M«i tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ : T×nh h×nh chiÕn tranh, sù mÊt æn ®Þnh cña chÝnh trÞ, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ … cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi sÏ cã ¶nh h­ëng to lín tíi c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, cung øng c¸c ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. Do vËy mµ nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, méi tr­êng kinh tÕ còng nh­ chÝnh trÞ trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi æn ®Þnh lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi gióp c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ cao. b.M«i tr­êng nÒn kinh tÕ quèc d©n - M«i tr­êng chÝnh trÞ, ph¸p luËt - M«i tr­êng kinh tÕ - M«i tr­êng v¨n ho¸, x· héi - Tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ c. M«i tr­êng ngµnh - Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh - Kh¶ n¨ng gia nhËp míi cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c - S¶n phÈm thay thÕ - Ng­êi cung øng - Kh¸ch hµng 3.2 C¸c nh©n tè bªn trong - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ - C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt - §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm - T×nh h×nh tµi chÝnh - Lao ®éng – TiÒn l­¬ng - M«i tr­êng lµm viÖc 4. Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Sau nhiÒu n¨m ®æi míi, hiÖn nay nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu chØnh cña Nhµ n­íc. Mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®­îc tù do tiÕn hµnh c¸c häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña nhµ n­íc XHCN, nhiÒu c¸c DN ho¹t ®éng ch­a hoÆc kh«ng hiÖu qu¶, r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç, trë thµnh g¸nh nÆng cho Nhµ n­íc. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn song chñ yÕu lµ do hiÖn nay c¸c DN thiÕu vèn trÇm träng trong khi ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ huy ®éng vèn rÊt thÊp, bªn c¹nh ®ã c¸c DN chËm thay ®æi víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, c¬ chÕ l­¬ng th­ëng ch­a kÝch thÝch tinh thÇn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng… Do ®ã yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi DN ®­îc ®Æt ra lµ rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt trong hoµn c¶nh n­íc ta võa ra nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, yªu cÇu nµy cµng cÊp thiÕt h¬n bao giê hÕt. MÆt kh¸c, xuÊt ph¸t tõ tÝnh ®a d¹ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ tÝnh phøc t¹p trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, hiÖn nay ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Do vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh lµ yªu cÇu cÊp thiÕt, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn chÌ Liªn S¬n. 1. C¬ cÊu, Chøc n¨mg nhiÖm vô cña tõng bé phËn . - Ban kiÓm so¸t : cã nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch ®Þnh kú hoÆc bÊt th­êng theo yªu cÇu cña héi ®ång qu¶n trÞ. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng : lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty. - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt gi÷a hai kú ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, nhiÖm kú cña héi ®ång qu¶n trÞ lµ 3 n¨m . Cã nhiªm vô chØ ®¹o, gi¸m s¸t c«ng ty thùc hiÖn ®óng vµ nghiªm chØnh c¸c quyÕt ®Þnh mµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­a ra. - Gi¸m ®èc c«ng ty : lµ ng­êi phô tr¸ch chung toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c kh©u träng yÕu. Gi¸m ®èc cã quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, chØ ®¹o vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, dù tr÷ s¶n phÈm vµ nguyªn vËt liÖu. Gi¸m ®èc lµ ng­êi trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban trong c«ng ty. - Phßng tæ chøc-hµnh chÝnh : Gióp ban gi¸m ®èc s¾p xÕp, tæ chøc nh©n lùc trong c«ng ty, ®iÒu hµnh bé m¸y hµnh chÝnh phôc vô cho ho¹t ®éng cña c«ng ty tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®«ng tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÕ ®é ®«Ý víi ng­êi lao ®éng, b¶o vÖ an ninh trong c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ : chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vµ cung øng vËt t­ cho kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi kiÓm tra, gi¸m s¸t kü thuËt, chÊt l­îng b¶o d­ìng ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ. LËp quy tr×nh c«ng nghÖ, nghiªn cøu c«nh nghÖ míi, s¶n phÈm míi ®ång thêi kiÓm tra chÊt l­îng mua vµo, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cïng víi ban KCS nghiÖm thu chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phßng KCS : Cã nhiÖm vô lµ kiÓm tra, thao dâi chÊt l­îng toµn bé s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty theo ®óng quy c¸ch, kü thuËt ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh, kiÓm tra chÊt l­îng vËt t­ nhËp kho. - Phßng tiªu thô: tham m­u cho gi¸m ®èc c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm, cung øng s¶n phÈm ®Õn c¸c ®¹i lý cña c«ng ty, thu nhËp th«ng tin thÞ tr­êng. §¸nh gi¸ vÒ m« h×nh tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty : Nh×n chung m« h×nh tæ chøc cña c«ng ty lµ kh¸ râ rµng víi mèi quan hÖ gi÷a Ban kiÓm so¸t, §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. Gi¸m ®èc kü thuËt vµ KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô b¸o c¸o t×nh h×nh lªn Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng kü thuËt vµ phßng KCS cã nhiÖm vô phèi hîp lµm viÖc víi nhau vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng cña hµng ho¸ s¶n xuÊt ra. C¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ ®­îc ghi trong quy chÕ cña C«ng ty. C¸c c¸n bé qu¶n lý c¬ b¶n ph¶i cã chuyªn m«n b»ng cÊp, thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao vµ ®­îc ph©n c«ng râ rµng, chÞu tr¸ch nhiÖm ë kh©u m×nh ®¶m nhiÖm. 2. C¸c yÕu tè n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1,Vèn HiÖn nay vèn kinh doanh cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, vèn vay ng©n hµng, vèn bæ xung tõ lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty, huy ®éng vèn trong doanh nghiÖp. Do yªu cÇu më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng c­êng huy ®éng c¸c nguån vèn nh»m bæ sung vµo l­îng vèn phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ: n¨m 2004 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 120.050 triÖu th× ®Õn n¨m 2005 tæng vèn kinh doanh ®· t¨ng lªn lµ 165.500 triÖu (t¨ng h¬n 37% so víi n¨m 2004) vµ n¨m 2005 con sè nµy lµ 200.000 triÖu (t¨ng h¬n 20% so víi n¨m 2005). Toµn bé sè vèn kinh doanh nµy l¹i ®­îc ph©n bæ : phÇn lín trë thµnh vèn l­u ®éng ®Ó t¨ng c­êng cho ho¹t ®éng kinh doanh, phÇn cßn l¹i dïng cho ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ TSC§, x©y dùng nhµ x­ëng, kho tµng, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng… Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ sè vèn nµy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cÇn thiÕt ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh, më réng qui m« s¶n xuÊt hµng ho¸ cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, mÆc dï tæng vèn kinh doanh hµng n¨m ®Òu t¨ng nh­ng hÇu hÕt trong sè nµy lµ vèn vay ng©n hµng, vèn chñ së h÷u chØ chiÕm 1 sè % nhá trong tæng sè vèn kinh doanh. Sau ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty trong 1 sè n¨m gÇn ®©y. B¶ng 1 : C¬ cÊu vèn kinh doanh (®vt: triÖu VND ChØ tiªu 2004 2005 2006 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Vèn CSH 14.800 12,32 16.000 9,7 18.500 9,25 Vèn ng©n s¸ch 14.500 15.500 18.000 Vèn tù bæ sung 300 500 500 Vèn vay 105.250 87,68 149.500 90,3 181.500 90,75 Tæng sè 120.050 100 165.500 100 200.000 100 (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty) Sè liÖu thèng kª cho thÊy hiÖn nay kh¶ n¨ng tµi chÝnh thùc sù cña c«ng ty lµ rÊt yÕu: vèn chñ së h÷u n¨m 2004 chØ chiÕm 12,32% trong tæng vèn kinh doanh, con sè nµy n¨m 2005 chiÕm 9,7% vµ n¨m 2006 lµ 11,7%. §©y lµ 1 tû lÖ rÊt thÊp so víi tæng vèn kinh doanh, h¬n n÷a ®a sè vèn chñ së h÷u lµ vèn ng©n s¸ch, vèn bæ sung tõ lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ. Tõ ®ã cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nguån vèn vay. §ã còng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù chËm thay ®æi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, gãp phÇn lµm cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ch­a cao. 2.2, Lao ®éng Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lao ®éng cã vai trß hÕt søc quan träng. §©y ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n lu«n chó träng ®Õn viÖc tæ chøc, bè trÝ, ®µo t¹o lao ®éng sao cho phï hîp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc sö dông lao ®éng. Do yªu cÇu më réng qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæng sè lao ®éng trong c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. NÕu nh­ n¨m 2004 tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 680 ng­êi th× ®Õn n¨m 2005 con sè nµy lµ 894 ng­êi (t¨ng h¬n 31% so víi n¨m 2004) vµ n¨m 2006 lµ 986 ng­êi (t¨ng h¬n 10% so víi n¨m 2005). Víi sù t¨ng lªn nh­ vËy, hµng n¨m c«ng ty lu«n cè g¾ng s¾p xÕp, x©y dùng c¬ cÊu lao ®éng theo tÝnh chÊt lao ®éng sao cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ: B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng theo tÝnh chÊt lao ®éng (®vt: ng­êi). ChØ tiªu 2004 2005 2006 SL % SL % SL % Tæng sè l® 680 100 864 100 986 100 Lao ®éng qu¶n lý 54 8,0 62 7,0 76 7,7 Lao ®éng trùc tiÕp SX 611 91,1 815 91,1 892 90,4 Lao ®éng phôc vô kh¸c 15 2,2 17 1,9 18 1,9 (Nguån: Sè liÖu phßng kÕ ho¹ch) Qua c¬ cÊu lao ®éng theo tÝnh chÊt lao ®éng cña c«ng ty cho thÊy tû lÖ lao ®éng qu¶n lý cña c«ng ty chØ xÊp xØ 8% so víi h¬n 90% lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. §©y lµ 1 tû lÖ rÊt thÊp trong khi ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng kinh doanh-ho¹t ®éng ®ßi hái nhiÒu lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é. V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch t¨ng c­êng, bæ sung thªm lao ®éng qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý. Song song víi viÖc kh«ng ngõng gia t¨ng sè l­îng lao ®éng, chÊt l­îng lao ®éng trong c«ng ty còng tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. §iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn qua c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é v¨n ho¸. B¶ng 3 : C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é v¨n ho¸ ( ®vt: ng­êi) ChØ tiªu 2004 2005 2006 SL % SL % SL % Tr×nh ®é §H vµ trªn §H 65 9,5 72 8,0 79 8,0 Tr×nh ®é C§, c«ng nh©n lµnh nghÒ 126 18,5 155 17,3 164 16,7 C«ng nh©n s¶n xuÊt 489 72 667 90,7 743 75,3 Tæng sè 680 894 986 (Nguån: sè liÖu phßng kÕ ho¹ch) MÆc dï sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é v¨n ho¸ ®¹i häc, trªn ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ cã gia t¨ng qua c¸c n¨m song tû lÖ nµy so víi tæng sè lao ®éng trong c«ng ty l¹i kh«ng t¨ng, thËm chÝ gi¶m sót. §©y lµ ®iÒu bÊt hîp lý, cÇn ®­îc gi¶i quyÕt bëi v× víi ho¹t ®éng kinh doanh lµ chÝnh th× c«ng ty rÊt cÇn thiÕt ph¶i cã mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸c c¸n bé kinh doanh cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao. Do vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i vÒ v¨n ho¸, chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nh»m gia t¨ng tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao, ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. 2.3, M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Lµ mét doanh nghiÖp cã qui m« ho¹t ®éng réng ®ßi hái tr×nh ®é qu¶n lý rÊt cao. Cïng víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña lao ®éng qu¶n lý, c«ng ty cßn rÊt chó träng ®Õn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c phßng ban ®Òu ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt kh¸c, chÝnh ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c«ng t¸c cËp nhËt th«ng tin còng nh­ qu¶n lý sè liÖu tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý trong c«ng ty. Ngoµi ra ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· m¹nh d¹n mua s¾m, ®Çu t­ söa ch÷a ®­îc mét ®éi 35 xe « t« võa phôc vô cho ho¹t ®éng chuyªn chë hµng ho¸, võa phôc vô cho c«ng t¸c v¨n phßng. Bªn c¹nh ®ã, trong nh÷ng n¨m võa qua n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty còng ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ mua s¾m mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh­ d©y truyÒn ®ãng gãi c«ng nghÖ cao cña §øc, m¸y chÕ biÕn cña Trung quèc vµ mét sè m¸y mãc cña c¸c n­íc kh¸c víi gi¸ trÞ mua s¾m rÊt lín. B¶ng 4 : C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh (®vt: triÖu VND) Tªn c¸c m¸y mãc N¬i SX Nguyªn gi¸ Hao mßn Cßn l¹i(%) D©y truyÒn ®ãng gãi §øc 10.680 7.500 30 M¸y chÕ biÕn chÌ Trung Quèc 3.100 1.550 50 (Nguån: Sè liÖu phßng kü thuËt) ViÖc ®Çu t­ nµy ®· ®em l¹i kÕt qu¶ kh¸ tèt. Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt cao do ®ã s¶n phÈm che do c«ng ty s¶n xuÊt cã chÊt l­îng rÊt tèt. s¶n phÈm chÌ do c«ng ty s¶n xuÊt ®· b¾t ®Çu t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng, ®­îc ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao .Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ vèn ®Ó chuÈn bÞ mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña mét sè nhµ m¸y s¶n xuÊt hµng lo¹t víi sè l­îng lín, chÊt l­îng æn ®Þnh h¬n mµ c«ng ty s¾p hoµn thµnh x©y dùng còng nh­ ®Ó mua s¾m bæ sung hoÆc thay thÕ nh÷ng m¸y mãc ®· khÊu hao hÕt. . T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n qua c¸c n¨m 2004-2006. Sau khi c«ng ty trë thµnh c«ng ty cæ phÇn, trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty chÌ Liªn S¬n ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. B¶ng 5 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty trong 1 sè n¨m gÇn ®©y (2004-2006) ChØ tiªu ®vt 2004 2005 2006 Tæng s¶n l­îng TriÖu VND 1.462.000 2.200.000 2.430.000 Tæng doanh thu b¸n hµng TriÖu VND 1.300.000 2.053.437 2.327.200 Lîi nhuËn rßng TriÖu VND 806,2 1.210,57 1.500 L·i vay TriÖu VND 6.450 9.200 12.362 Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc TriÖu VND 15.260 15.911 17.293 Tæng lao ®éng b×nh qu©n TriÖu VND 680 894 986 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n VND 1.000 1.050 1.126 §Çu t­ XDCB TriÖu VND 2.457 5.760 10.211 (Nguån : Sè liÖu phßng kÕ ho¹ch) Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ta thÊy hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ lîi nhuËn rßng, thu nhËp b×nh qu©n, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®Òu t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Víi ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh, ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ cña c«ng ty lu«n ®­îc coi lµ ho¹t ®éng chÝnh, chñ yÕu cña c«ng ty. Qua c¸c n¨m doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh lu«n chiÕm phÇn lín trong tæng doanh thu tõ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ch­¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn chÌ Liªn S¬n I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Õn n¨m 2008. 1. §Þnh h­íng chung Víi ph­¬ng ch©m s¶n xuÊt mÆt hµng chÌ ®ãng gãi chÊt l­îng cao ®¸p øng kinh doanh vµ më réng qui m« s¶n xuÊt, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n 2003-2008 ph¸t triÓn theo 1 sè ®Þnh h­íng chñ yÕu sau: TiÕp tôc ®Èy m¹nh kinh doanh c¸c mÆt hµng truyÒn thèng, mòi nhän. §ã lµ: ChÌ th« vµ chÌ ®ãng gãi chÊt l­îng cao… Ph¸t triÓn, më réng m¹ng l­íi tiªu thô, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, tÝch cùc t×m kiÕm b¹n hµng míi-mÆt hµng míi, t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ kinh doanh ®Ó t¨ng doanh thu tiªu thô néi ®Þa vµ kim ngh¹ch xuÊt khÈu. TiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó më réng qui m« s¶n xuÊt hiÖn cã. §Çu t­ míi ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng hiÖn cã søc tiªu thô rÊt lín nh­ : chÌ th« vµ chÌ bao gãi. 2. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (2003 - 2008) Dùa trªn c¸c ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong giai ®o¹n 2003-2008 tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n phÊn ®Êu ®¹t 1 sè chØ tiªu chñ yÕu sau: Tæng doanh thu ®Õn n¨m 2008 ®¹t 2800-3000 tû VND trong ®ã doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t 250-300 tû VND. Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng 15% mçi n¨m, ®Õn n¨m 2008 ®¹t gi¸ trÞ 50 triÖu USD. PhÊn ®Êu ®¹t møc lîi nhuËn ®Õn n¨m 2008 tõ 3-3,5 tû. §Çu t­ bæ sung, ®Çu t­ míi 150 tû VND, ®­a tæng vèn kinh doanh ®Õn n¨m 2008 ®¹t h¬n 350 tû, ®­a n¨ng lùc s¶n xuÊt lªn gÊp 3-4 lÇn. VÒ c¸c mÆt hµng kinh doanh: ngoµi c¸c mÆt hµng kinh doanh truyÒn thèng c«ng ty tÝch cùc më réng ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng che` kh¸c. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2008 trÞ gi¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh nµy ®¹t 600-700 tû VND. VÒ thÞ tr­êng kinh doanh néi ®Þa: cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng truyÒn thèng, më réng ho¹t ®éng sang c¸c khu vùc thÞ tr­êng míi. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2008 cã m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm ë hÇu hÕt c¸c tØnh, thµnh phè träng ®iÓm trong c¶ n­íc. VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu: bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc khai th¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu hiÖn t¹i nh­ Trung Quèc, Nga...sÏ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu hiÖn cã tiÒm n¨ng nh­ Ch©u ¢u, Ch©u Mü… 3. Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ®Õn n¨m 2008. HÖ sè doanh lîi vèn kinh doanh ®¹t 9-10%. HÖ sè doanh lîi doanh thu b¸n hµng ®¹t 0,12-0,14%. Sè vßng quay cña vèn kinh doanh ®¹t 8-9 vßng. Møc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng ®¹t h¬n 2,5 triÖu/ng­êi. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng h¬n 2500 triÖu/ng­êi. II. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n. 1. T¨ng c­êng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ Thø nhÊt vÒ huy ®éng vèn. 1.1 C«ng ty cÇn huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®Ó t¨ng c­êng bæ sung cho nguån vèn l­u ®éng ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn më réng c¸c quan hÖ víi c¸c ng©n hµng, thùc hiÖn tr¶ l·i vay vµ vèn vay ®óng h¹n ®Ó c¸c ng©n hµng tin t­ëng gia t¨ng nguån vèn vay vµ gia h¹n vèn vay. A.- T¨ng c­êng kh¶ n¨ng ®Çu t­ trë l¹i tõ lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty. Muèn thÕ cÇn t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô, sö dông tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ ®Çu vµo nh»m thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­ quay l¹i. B- .Huy ®éng tèi ®a nguån vèn vay tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­: ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu c«ng ty… Thø hai vÒ sö dông vèn. §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn, c«ng ty cÇn: §Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty, qua ®ã lµm t¨ng sè vßng quay cña vèn kinh doanh, gi¶m l­îng hµng tån kho, gi¶m chi phÝ t¨ng lîi nhuËn. T¨ng c­êng sö dông tèi ®a c«ng suÊt thiÕt kÕ cña c¸c m¸y mãc phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ tuy nhiªn còng ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng. A- T¨ng c­êng ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc, trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ®Ó mét mÆt t¨ng c­êng n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, mÆt kh¸c chuÈn bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i mét sè c¬ së chÕ biÕn s¾p hoµn thµnh x©y dùng vµo n¨m tíi. B- §Çu t­ x©y dùng thªm c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu cña ho¹t ®éng kinh doanh t¹i mét sè tØnh träng ®iÓm, n¬i sÏ cung cÊp c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Çu t­, x©y dùng thªm nhiÒu kho b·i ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng dù tr÷, b¶o qu¶n hµng hãa bëi v× nhu cÇu tÝch tr÷ hµng ho¸ hµng n¨m phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh néi ®Þa vµ xuÊt khÈu cña c«ng ty rÊt lín. Nghiªn cøu ®Ó më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sang mét sè mÆt hµng kinh doanh míi cã kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn nh­ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chÌ cã chÊt l­îng cao ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt. G¾n viÖc giao vèn cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi tr¸ch nhiÖm sö dông vèn. CÇn cã c¸c h×nh thøc xö lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶ - T¨ng c­êng ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng sö dông vèn trong toµn c«ng ty còng nh­ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn, xö lý ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp lµm thÊt tho¸t vèn vµ sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶. 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm Tæ chøc qu¶n lý m¹ng l­íi tiªu thô cã hiÖu qu¶. C«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n cã m¹ng l­íi tiªu thô kh¸ réng lín gåm h¬n 20 chi nh¸nh, cöa hµng kinh doanh vµ h¬n 150 ®¹i lý tiªu thô t¹i c¸c tØnh thµnh khu vùc miÒn B¾c ®Æc biÖt lµ tõ Qu¶ng B×nh trë ra. HiÖn nay ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, c«ng ty sö dông 3 lo¹i kªnh tiªu thô sau: Kªnh 1 Kh¸ch hµng C«ng ty Kªnh 2 Kh¸ch hµng C«ng ty Chi nh¸nh, ®¹i lý C«ng ty Cöa hµng G.thiÖu S.phÈm Kh¸ch hµng Kªnh 3 Trong sè c¸c kªnh tiªu thô trªn th× hiÖn nay kªnh 1 ®­îc sö dông lµ kªnh tiªu thô chÝnh cña c«ng ty, ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu qua h×nh thøc b¸n bu«n. thùc hiÖn c«ng viÖc nµy lµ c¸c c¸n bé kinh doanh, c¸c ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i c¸c tØnh thµnh trong vµ ngoµi n­íc theo h×nh thøc chµo hµng trùc tiÕp. HiÖn nay kªnh nµy ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶, doanh thu tõ kªnh nµy chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu tiªu thô hµng ho¸. C¸c c¸n bé kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm trong viÖc chµo hµng. Tuy nhiªn hiÖn nay ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cßn bÞ h¹n chÕ vÒ sè l­îng, ch­a ®­îc sù qu¶n lý thèng nhÊt do ®ã hiÖu qu¶ phèi hîp ch­a cao. V× vËy, trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh­ hiÖu qu¶ phèi hîp, c«ng ty cÇn: - T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng tiÕp xóc kh¸ch hµng. C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn qua chµo hµng trùc tiÕp, chµo hµng qua m¹ng Internet… - Tæ chøc l¹i ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh d­íi sù qu¶n lý cña mét phßng kinh doanh thèng nhÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ phèi hîp. TuyÓn dông, bæ sung thªm ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cã tr×nh ®é nghiÖp vô. Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi c¸ nh©n c¸c c¸n bé kinh doanh cã thµnh tÝch tèt trong viÖc tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng ho¸ cho c«ng ty ®Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch mäi ng­êi lao ®éng hÕt m×nh v× lîi Ých cña c«ng ty còng nh­ b¶n th©n mçi ng­êi. Kªnh ph©n phèi thø 2 c«ng ty sö dông lµ th«ng qua c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý, cöa hµng cña c«ng ty t¹i c¸c tØnh. Víi h×nh thøc nµy, c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý trªn ®­îc ®éc lËp träng ho¹t ®éng tiªu thô, t×m kiÕm b¹n hµng, ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. Trong thêi gian qua, bªn c¹nh nhiÒu ®¬n vÞ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ th× vÉn cßn nhiÒu chi nh¸nh, ®¹i lý, cöa hµng cßn r¬i vµo t×nh tr¹ng kinh doanh thua lç, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn c«ng ty. Do vËy ®Ó cñng cã ph¸t triÓn lo¹i h×nh kªnh ph©n phèi nµy, c«ng ty nªn: T¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc kinh doanh vµ chuyªn m«n qu¶n lý cho c¸c chi nh¸nh, trung t©m kinh doanh. 2.1 Ngoµi c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh, c«ng ty nªn cã chÕ ®é ­u ®·i mét c¸ch linh ho¹t ®èi víi c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý kinh doanh nh»m khuyÕn khÝch hä lµm viÖc tèt h¬n. Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ uû quyÒn cho c¸c chi nh¸nh trong viÖc xö lý c¸c t×nh huèng kinh doanh cña hä sao cho cã lîi cho c«ng ty. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh, c¸c ®¬n vÞ-tæ chøc-c¸ nh©n xin lµm ®¹i lý vÒ c¸c mÆt nh­: tµi chÝnh, n¨ng lùc ph©n phèi s¶n phÈm... 2.2 Bªn c¹nh viÖc qu¶n lý tèt m¹ng l­íi tiªu thô nµy t¹i c¸c tØnh thµnh phè l©n cËn, c«ng ty nªn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý, cöa hµng t¹i c¸c vïng n«ng th«n, n¬i mµ hiÖn nay nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty b¾t ®Çu t¨ng cao. Ngoµi hai kªnh ph©n phèi trªn c«ng ty cßn sö dông kªnh tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. Kªnh tiªu thô nµy cho phÐp tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ trung gian, t¹o ®iÒu kiÖn b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng vµ cã ®iÒu kiÖn thu thËp th«ng tin nhanh nhÊt vÒ sù ph¶n øng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. Kªnh nµy chñ yÕu thùc hiÖn b¸n lÎ. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña kªnh nµy hiÖn nay lµ kÐm hiÖu qu¶ nhÊt trong sè c¸c kªnh tiªu thô do hÖ thèng c¸c cöa hµng ch­a ®­îc ®Çu t­ ®óng møc, c¶ vÒ nguån vèn lÉn con ng­êi. §Ó ph¸t triÓn kªnh tiªu thô nµy, c«ng ty cÇn: 2.3 T¨ng c­êng ®Çu t­ n©ng cÊp vÒ c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ b¸n hµng cho c¸c cöa hµng. 2.4 T¨ng c­êng ®µo t¹o, bæ sung ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cã kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô b¸n hµng. Më réng thªm sè l­îng c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i c¸c trôc ®­êng ®«ng ng­êi qua l¹i, c¸c khu vùc ®«ng d©n c­. ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm dÎo §Ó hç trî tÝch cùc cho chiÕn l­îc cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, song song víi viÖc kh«ng ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c mÆt hµng cã chÊt l­îng cao, c«ng ty còng cÇn sö dông c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Sù kÕt hîp gi÷a chÊt l­îng cung øng vµ gi¸ c¶ hîp lý sÏ lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu mong muèn. Muèn x¸c lËp ®­îc mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp, bªn c¹nh viÖc c¨n cø vµo chi phÝ doanh nghiÖp cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr­êng nh­ gi¸ c¶ s¶n phÈm thay thÕ, møc sèng d©n c­, t×nh h×nh cung cÇu trªn thÞ tr­êng...Qua ®ã c«ng ty cã thÓ h×nh thµnh nªn mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh lµ chÝnh, c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n còng ®· rÊt nç lùc trong viÖc x©y dùng mét khung gi¸ c¶ linh ho¹t. §Ó gãp phÇn hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ c«ng ty cÇn: - §Þnh gi¸ b¸n kh¸c nhau ë c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau tuú theo ®èi t­îng kh¸ch hµng. §Æc biÖt c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh chñ ®¹o cña c«ng ty nh­:chÌ th« vµ chÌ bao gãi chÊt l­îng cao, cã ®é co gi·n vÒ gi¸ c¶ v× thÕ viÖc ®Æt gi¸ theo ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng. Cô thÓ: Khi ®Æt gi¸ b¸n s¶n phÈm ë thÞ tr­êng n«ng th«n, n¬i phÇn lín d©n c­ cã møc thu nhËp thÊp th× c«ng ty nªn h¹ thÊp gi¸ b¸n so víi gi¸ b¸n t¹i c¸c thµnh phè lín ®Ó tõng b­íc më réng thi tr­êng còng nh­ t¨ng l­îng hµng tiªu thô. Trong khi ®ã t¹i c¸c thµnh phè lín, n¬i s¶n phÈm cña c«ng ty gÆp ph¶i sù c¹nh rÊt m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp lín, c«ng ty cÇn ®Æt gi¸ sao cho kh«ng qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. ViÖc nµy ®ßi hái bé phËn kinh doanh ph¶i n¾m b¾t ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ còng nh­ c¸c th«ng tin vÒ sù thay ®æi gi¸ c¶ thÞ tr­êng. - Cã chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a vÒ gi¸ cho c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng hay c¸c kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín. Cïng víi c«ng cô chiÕt khÊu, c«ng ty cã thÓ hç trî kh¸ch hµng c¶ dÞch vô vËn chuyÓn nh»m thu hót kh¸ch hµng. - §èi víi nh÷ng hµng hãa tån kho ngoµi dù kiÕn, c«ng ty cÇn cã c¸c ®ît gi¶m gi¸, khuyÕn m¹i ®Ó mét mÆt tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, mÆt kh¸c kÝch thÝch t¨ng nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr­êng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô. Ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm nh­: qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng.. cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. Thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng tiªu thô sÏ kÝch thÝch ®­îc ng­êi tiªu dïng mua s¶n phÈm cña c«ng ty, tõ ®ã lµm gia t¨ng khèi l­îng hµng hãa tiªu thô. HiÖn nay ho¹t ®éng hç trî tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ tiªu thô. Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn chó träng lµm tèt c«ng t¸c nµy vµ tËp trung vµo c¸c néi dung sau: VÒ qu¶ng c¸o : tËp trung qu¶ng c¸o mét sè mÆt hµng cña c«ng ty hiÖn nay ®ang ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. Néi dung qu¶ng c¸o ng¾n gän, xóc tÝch nh­ng ph¶i t¹o ra sù hÊp dÉn kÝch tÝch t©m lÝ tiªu dïng. C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh«ng chØ bã hÑp qua c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n mµ cßn qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o trªn c¸c quyÓn giíi thiÖu s¶n phÈm c«ng ty, catalogue... VÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ yÓm trî b¸n hµng : C«ng ty nªn tÝch cùc tham gia c¸c triÓn l·m, qua ®ã cã ®iÒu kiÖn giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng. C«ng ty nªn t¨ng c­êng më réng hÖ thèng c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i nh÷ng khu vùc cã mËt ®é d©n c­ lín, kh¶ n¨ng tiªu dïng cao. 3. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu thËp th«ng tin, ®iÒu tra vµ dù b¸o thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn tæ chøc l¹i ho¹t ®éng thu thËp, xö lý th«ng tin víi viÖc h×nh thµnh bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng trong phßng thÞ tr­êng. Khi ®i vµo ho¹t ®éng, bé phËn nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng cã nhiÖm vô thu thËp c¸c sè liÖu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, tæng hîp- ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c dù b¸o. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy phßng cã thÓ sö dông c¸c h×nh thøc nh­: tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra nhu cÇu thÞ tr­êng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty, thu thËp th«ng tin qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh­: b¸o, ®µi… ®Æc biÖt coi träng h×nh thøc thu thËp th«ng tin qua Internet v× hiÖn nay ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo th«ng tin tõ thÞ tr­êng n­íc ngoµi mµ Internet lµ c«ng cô cung cÊp th«ng tin rÊt hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã ®Ó hiÖu qu¶ thu thËp th«ng tin ®­îc cao h¬n, c«ng ty nªn ®Çu t­ mua s¾m, n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng thu thËp, xö lý, l­u tr÷ th«ng tin. CÇn trang bÞ cho c¸c phßng ban hiÖn ®ang tham gia ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty m¸y vi tÝnh cã kh¶ n¨ng truy cËp Internet ®Ó c¸c phßng cã thÓ cËp nhËt mét c¸ch nhanh nhÊt nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng, tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Song song víi viÖc ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c thu thËp th«ng tin, c«ng ty cÇn tæ chøc ®µo t¹o nghiÖp vô khai th¸c th«ng tin , xö lý th«ng tin ®Æc biÖt lµ c¸c kü n¨ng khai th¸c m¹ng Internet cho c¸c c¸n bé kinh doanh. §©y lµ biÖn ph¸p hÕt søc quan träng v× hiÖn nay tr×nh ®é sö dông m¸y vi tÝnh vµ khai th¸c m¹ng cña c¸n bé kinh doanh rÊt yÕu, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng cña c«ng t¸c thu thËp, xö lý th«ng tin. 4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c sö dông lao ®éng. T¨ng c­êng c«ng t¸c båi d­ìng ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. §Ó cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc, chuyªn m«n bªn c¹nh viÖc tuyÓn dông míi th× c«ng ty nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i d­íi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng. TuyÓn chän lao ®éng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tån taÞ vµ ph¸t triÓn. Nhê cã tuyÓn chän lao ®éng c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò lao ®éng trong doanh nghiÖp. ViÖc ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i chØ cã lîi Ých ®­îc xem nh­ gi¶i ph¸p tr­íc m¾t nh»m c¶i thiÖn n¨ng lùc c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÒ l©u dµi c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh tuyÓn lao ®éng míi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn chó ý mét sè yªu cÇu sau khi tiÕn hµnh c«ng t¸c tuyÓn chän: Ph¶i dùa vµo c¬ cÊu lao ®éng c«ng ty ®ang h­íng tíi. Ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng viÖc tr­íc khi tuyÓn nh©n viªn míi. TuyÓn nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é tay nghÒ cao ph¶i cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt. TuyÓn nh÷ng ng­êi cã søc kháe vµ lµm viÖc l©u dµi cho c«ng ty TuyÓn nh÷ng ng­êi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã kØ luËt, trung thùc vµ g¾n bã víi c«ng viÖc víi c«ng ty. 2. TuyÓn chän ph¶i th«ng qua thö th¸ch thùc tÕ. -Kh«ng tuyÓn chän theo c¶m tÝnh hoÆc d­íi mét søc Ðp nµo mµ kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®ßi hái cña c«ng viÖc. Cã nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cÇn thiÕt trong c«ng viÖc. 5.Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ N­íc Nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh ®­îc c«ng b»ng h¬n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Cô thÓ: Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao b»ng c¸ch gi¶m bít mét sè lo¹i thuÕ vµ møc thuÕ ®¸nh vµo nguyªn liÖu vµ m¸y mãc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. T¨ng c­êng cung cÊp th«ng tin vµ dù b¸o c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr­êng quèc tÕ cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra thÞ tr­êng v× hiÖn nay c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang gÆp ph¶i sù c¹nh tranh rÊt lín cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i ®­îc nhËp lËu hoÆc cña c¸c lo¹i s¶n phÈm lµm gi¶ s¶n phÈm cña c«ng ty. KÕt luËn N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa rÊt quan träng, lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶, th«ng qua ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp, xem c¸c ho¹t ®éng ®ã cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, hiÖu qu¶ ë møc ®é nµo, c¸c nh©n tè nµo ¶nh h­ëng tíi chóng vµ tõ ®ã ®Þnh ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. C«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n DN ®­îc cæ phÇn ch­a l©u nh­ng trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra. C¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc … ®Òu ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch ®Æt ra. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù nç lùc cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng nh­ sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. Tuy nhiªn, còng nh­ nhiÒu DN kh¸c hiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n cã thÓ kÓ ®Õn: t×nh tr¹ng thiÕu vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cßn kÐm hiÖu qu¶, mét bé phËn lao ®éng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc… Qua chuyªn ®Ò nµy em hy väng mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®­a ra cã thÓ gióp c«ng ty kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo khã kh¨n hiÖn t¹i. Cuèi cïng em xin c¶m ¬n ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty cæ phÇn chÌ Liªn S¬n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Còng qua ®©y em xin c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Quèc Hïng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Trung t©m §µo t¹o & Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp - TËp 1 NXB thèng kª n¨m 2004 Trung t©m §µo t¹o & Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp - TËp 2 NXB thèng kª n¨m 2004 Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc. David Begg. NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi, 2003. Gi¸o tr×nh LuËt Kinh tÕ. Tr­êng §¹i häc Qu¶n Lý & Kinh Doanh Hµ Néi. §æi míi kinh tÕ ViÖt Nam – Thùc tr¹ng vµ triÓn väng. NXB Khoa häc x· héi. Hµ Néi, 2002. PGS.PTS Ph¹m H÷u Huy Kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp NXB gi¸o dôc, n¨m 2003 ( trang 246-249 ) GS.PTS NguyÔn §×nh Phan QTKD - Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 2000 ( trang 244-256 ) Mét sè bµi LuËn v¨n kh¸c. Môc lôc Lêi c¶m ¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy,c« gi¸o h­íng dÉn, ®· tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh tèt bµi LuËn v¨n nµy. Em còng muèn bµy tá lßng c¶m ¬n tíi thÇy NguyÔn Quèc Hïng vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®· truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho em trong suèt 2 n¨m qua. Do thêi gian nghiªn cøu vµ tµi liÖu cßn h¹n chÕ nªn bµi luËn v¨n cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt mong c¸c thÇy c« th«ng c¶m. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trang hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xất kinh doanh của công ty cổ phần chè Liên Sơn.doc
Luận văn liên quan